ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 327

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
17 decembrie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2153 al Comisiei din 16 decembrie 2019 privind taxele și sumele de bani percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 319/2014

36

 

*

Regulamentul De Punere în Aplicare (UE) 2019/2154 al Comisiei din 16 decembrie 2019 de deschidere, pentru anul 2020, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

66

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2155al Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37)

70

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/2156 a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări de aprobare a prelungirii planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

75

 

*

Decizia (UE) 2019/2157 a Consiliului din 10 decembrie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025

78

 

*

Decizia (UE) 2019/2158 A Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38)

99

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Recomandarea nr. 1/2019 a Consiliului de asociere UE-Maroc din 4 decembrie 2019 de aprobare a prelungirii cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) [2019/2159]

108

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/2152 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2019

privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice referitoare la activitățile economice ale întreprinderilor din statele membre s-a bazat, până în prezent, pe o serie de acte juridice individuale. Actele juridice respective vizează statistica structurală și pe termen scurt a întreprinderilor, statisticile privind producția, comerțul din interiorul și din exteriorul Uniunii (comerțul internațional) cu bunuri și servicii, filialele străine, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și utilizarea tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și comerțul electronic. În plus, un cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor din Uniune a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

Această structură bazată pe acte juridice individuale nu asigură coerența necesară între diversele domenii statistice și nici nu promovează o abordare integrată în ceea ce privește elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor de întreprindere. În sensul prezentului regulament, statisticile europene de întreprindere ar trebui să includă și statisticile privind cercetarea și dezvoltarea din sectorul învățământului superior, cel al administrației publice și din sectorul privat non-profit. Ar trebui să fie stabilit un cadru juridic comun pentru a se asigura consecvența între statisticile europene de întreprindere și pentru a se facilita integrarea proceselor statistice corespunzătoare.

(3)

O mai bună integrare a proceselor statistice bazate pe principii metodologice, definiții și criterii de calitate comune ar trebui să conducă la statistici armonizate privind structura, activitățile economice, tranzacțiile și performanțele mediului de afaceri din Uniune care respectă nivelul de pertinență și de detaliu necesare pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor.

(4)

Registrul EuroGroups urmărește să asigure o mai bună respectare a orientărilor Uniunii, cum ar fi Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (4), relevantă pentru statisticile europene de întreprindere, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor autonome, astfel cum sunt definite la articolul 3 din recomandarea respectivă. Orientările Uniunii sunt necesare pentru a consolida securitatea juridică și predictibilitatea pentru întreprinderi, precum și pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) cu sediul în Uniune.

(5)

Orientările internaționale, cum ar fi Manualul Frascati privind statisticile din domeniul cercetării și dezvoltării și Manualul Oslo privind datele din domeniul inovării, precum și acordurile internaționale adoptate de Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Fondul Monetar Internațional și alte organizații internaționale și supranaționale, sunt relevante pentru statisticile europene de întreprindere. Astfel de orientări ar trebui să fie urmate, în măsura posibilului, în elaborarea, producerea și difuzarea unor statistici la nivelul Uniunii și în cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor, cu scopul de a se asigura comparabilitatea statisticilor Uniunii cu cele compilate de principalii parteneri internaționali ai Uniunii. Cu toate acestea, standardele, acordurile și orientările Uniunii ar trebui să fie aplicate în mod consecvent în momentul colectării datelor destinate statisticilor europene de întreprindere pentru subiectele intrări privind cercetarea și dezvoltarea și inovare.

(6)

Sarcina administrativă pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să fie cât mai redusă, luând în considerare, pe cât posibil, alte surse de date decât anchetele. Pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor, ar trebui să se poată stabili cerințe diferite în materie de date, în funcție de mărimea și de importanța mediilor de afaceri ale statelor membre.

(7)

În Viziunea 2020 a Sistemului Statistic European (SSE) s-a afirmat că datele ar trebui să fie utilizate pentru toate domeniile statistice cu scopul de a analiza mai bine fenomenele emergente (de exemplu, globalizarea) și de a deservi mai eficient politicile Uniunii cu un impact important. Datele rezultate ar trebui să se bazeze pe procese statistice eficiente și solide ale SSE. Domeniul de aplicare mai larg al cadrului juridic comun pentru statistica întreprinderilor ar trebui să permită integrarea proceselor de producție interdependente care utilizează surse multiple.

(8)

Programul pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț adoptat în temeiul Deciziei nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), derulat în perioada 2009‐2013, a avut drept scop să sprijine adaptarea statisticilor de întreprindere și referitoare la comerț la noile necesități în materie de date și să modifice sistemul pentru producerea statisticilor de întreprindere. Concluziile și recomandările care decurg din acest program în ceea ce privește prioritățile și noile seturi de indicatori, raționalizarea cadrului pentru statisticile referitoare la întreprinderi, producerea mai eficientă a statisticilor de întreprindere și referitoare la comerț, precum și modernizarea statisticii privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii ar trebui să fie transpuse în dispoziții obligatorii din punct de vedere juridic.

(9)

Este nevoie de o abordare mai flexibilă în cadrul statisticile europene referitoare la întreprinderi, pentru a permite adaptarea la evoluțiile metodologice și o reacție promptă la noile necesități motivate în materie de date ale utilizatorilor, rezultate din schimbările produse în mediul economic, precum și din sporirea globalizării și a complexității mediului de afaceri. Astfel de adaptări viitoare ar trebui să se bazeze pe o analiză costuri-beneficii adecvată, iar noile cerințe rezultate în materie de date nu ar trebui să impună costuri sau sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

(10)

Ar trebui să fie consolidat rolul registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și cel al registrului EuroGroups, ca infrastructură de bază pentru colectarea și compilarea datelor destinate statisticilor europene de întreprindere. Registrele statistice naționale ale întreprinderilor ar trebui să fie utilizate ca principală sursă de informații pentru analiza statistică a populației întreprinderilor și a demografiei acesteia, pentru definirea populației care face obiectul anchetei și pentru a stabili legătura cu sursele de date administrative.

(11)

În vederea garantării rolului registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și al registrului EuroGroups, tuturor unităților relevante ar trebui să li se stabilească și să li se aplice un număr unic de identificare.

(12)

Delimitarea corespunzătoare, cu date fiabile și de actualitate, a grupurilor de întreprinderi în registrul EuroGroups ar trebui realizată prin utilizarea unor criterii armonizate și prin actualizarea periodică a informațiilor privind relațiile de control dintre unitățile juridice care fac parte din grupurile de întreprinderi.

(13)

În vederea îmbunătățirii eficienței proceselor de producere a statisticilor SSE și pentru a reduce sarcina statistică a respondenților, autoritățile statistice naționale ar trebui să aibă dreptul de a accesa și de a utiliza, cu promptitudine și gratuit, toate registrele administrative naționale și de a integra aceste registre administrative cu statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene de întreprindere, în conformitate cu articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(14)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene. În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate a informațiilor statistice și eficiență a costurilor.

(15)

Ar trebui să fie reglementate schimbul de microdate și accesul la acestea pentru autoritățile statistice naționale care se ocupă de producerea statisticilor de întreprindere și de întreținerea cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor, pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici naționale sau europene de întreprindere sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene de întreprindere. Schimbul de microdate ar trebui, prin urmare, să se limiteze la cazuri motivate.

(16)

Constituirea unei surse suplimentare de date bazate pe schimbul de microdate privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii, împreună cu posibilitatea de a utiliza metodologii inovatoare, sporește flexibilitatea statelor membre în activitatea lor de compilare de statistici privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii, permițându-le să reducă sarcina de răspuns a întreprinderilor. Scopul schimbului îl constituie dezvoltarea, producerea și difuzarea eficientă a statisticilor referitoare la comerțul internațional cu bunuri și ameliorarea calității acestor statistici.

(17)

Negocierea, punerea în aplicare și revizuirea acordurilor comerciale și de investiții dintre Uniune și țări terțe sau la nivel multilateral impun ca informațiile statistice necesare privind fluxurile comerciale ale statelor membre cu țările terțe să fie puse la dispoziția Comisiei.

(18)

Ar trebui menținută o legătură strânsă între sistemul de colectare a informațiilor statistice și formalitățile fiscale legate de taxa pe valoarea adăugată, care există în cadrul comerțului cu bunuri între statele membre. Această legătură permite, în special, în scopul statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii, să se identifice exportatorii și importatorii și să se verifice calitatea informațiilor colectate.

(19)

Circulația transfrontalieră a mărfurilor, în special din sau către țările terțe, face obiectul supravegherii vamale, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Autoritățile vamale păstrează sau au acces la informațiile sau la evidențele referitoare la circulația respectivă. Informațiile sau evidențele, care sunt legate de declarațiile vamale sau care se bazează pe acestea, ar trebui să fie utilizate pentru producerea statisticilor privind comerțul cu bunuri la nivelul Uniunii.

(20)

Pentru a produce statistici privind comerțul internațional cu bunuri și pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre ar trebui să facă schimb de date privind importurile și exporturile de bunuri care implică autoritățile vamale din mai multe state membre. Pentru a asigura compilarea armonizată a statisticilor, schimbul de microdate de acest tip între autoritățile statistice naționale ar trebui să fie obligatoriu.

(21)

Pentru a proteja calitatea și comparabilitatea statisticilor europene de întreprindere sau a conturilor naționale în conformitate cu conceptele și metodologia din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8), schimbul de date confidențiale între autoritățile statistice naționale ale statelor membre în cauză, băncile centrale naționale respective, Banca Centrală Europeană (BCE) și Comisie (Eurostat) ar trebui să fie permis numai în scopuri statistice.

(22)

În scopul de a-și îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul tratatelor, în special sarcinile legate de funcționarea pieței interne, Comisia ar trebui să dispună de informații complete, fiabile și de actualitate privind producția de bunuri și de servicii din Uniune și privind fluxurile comerciale internaționale. Întreprinderile au, de asemenea, nevoie de astfel de informații pentru a-și monitoriza piețele și dimensiunea internațională a piețelor respective.

(23)

Statele membre sau autoritățile naționale competente ar trebui să facă eforturi în vederea simplificării la maximum a colectării de date de la întreprinderile europene. Autoritățile statistice naționale ar trebui să ia în considerare cele mai recente evoluții digitale în momentul stabilirii instrumentelor și metodelor de colectare a datelor destinate statisticilor și ar trebui încurajate să pună în aplicare abordări inovatoare.

(24)

Este necesar să se elaboreze statistici de întreprindere pe sectoare de activitate, pentru a putea măsura productivitatea întreprinderilor din Uniune. În special, există o cerere crescândă de statistici în sectorul serviciilor, care este cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și ținând cont de relațiile sale cu sectorul de producție. Această tendință este consolidată în continuare prin dezvoltarea de noi servicii digitale. Cererea tot mai mare de statistici este valabilă și pentru industriile culturale și creative, după cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative (9). Statisticile privind comerțul cu servicii sunt esențiale pentru monitorizarea funcționării pieței interne a serviciilor și a pieței unice digitale și pentru evaluarea impactului obstacolelor în calea comerțului cu servicii.

(25)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 constituie cadrul de referință pentru prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor confidențiale. Cu toate acestea, nivelul de informare foarte detaliat din domeniul statisticilor referitoare la comerțul internațional de bunuri impune norme specifice în materie de confidențialitate. Importatorul sau exportatorul bunurilor trebuie să prezinte autorității statistice naționale o cerere prin care să solicite ca rezultatele statistice care permit identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului în cauză să nu fie divulgate. Autoritatea statistică națională ar trebui să considere cererea ca fiind justificată în cazul în care rezultatele statistice permit identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului. În caz contrar, autoritatea statistică națională ar trebui să poată difuza rezultatele statistice într-o formă care ar putea permite identificarea indirectă a importatorului sau a exportatorului.

(26)

Monitorizarea progresului în direcția realizării obiectivelor stabilite de Strategia Europa 2020 la nivelul statelor membre și al Uniunii necesită statistici armonizate pentru economia Uniunii în ceea ce privește schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, cercetarea și dezvoltarea, inovarea, societatea informațională care acoperă atât activitățile de piață, cât și pe cele non-piață, precum și mediul de afaceri în ansamblul său, în special cu privire la demografia întreprinderilor și la ocuparea forței de muncă legată de activitățile de piață. Aceste informații permit factorilor de decizie să ia decizii informate în materie de politică pentru a dezvolta o economie întemeiată pe cunoaștere și inovare, pentru a îmbunătăți accesul la piața internă pentru IMM-uri, a dezvolta spiritul antreprenorial și a îmbunătăți sustenabilitatea și competitivitatea.

(27)

Statisticile privind activitățile de inovare, de cercetare și de dezvoltare sunt necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor care urmăresc consolidarea competitivității statelor membre și sporirea potențialului lor pe termen mediu și lung în materie de creștere economică inteligentă și de creare de locuri de muncă. Extinderea economiei digitale și utilizarea crescândă a tehnologiilor informației și comunicațiilor se numără, de asemenea, printre principalii factori determinanți ai competitivității și ai creșterii economice în Uniune, iar statisticile sunt necesare pentru a sprijini strategiile și politicile conexe, inclusiv finalizarea pieței unice digitale.

(28)

Statisticile de întreprindere sunt necesare inclusiv pentru compilarea conturilor naționale și regionale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(29)

Statisticile fiabile și de actualitate sunt necesare în vederea raportării cu privire la evoluția economică din fiecare stat membru în cadrul politicii economice a Uniunii. Bancă Centrală Europeană are nevoie de statistici pe termen scurt disponibile în scurt timp, în vederea evaluării dezvoltării economice în statele membre în contextul politicii monetare unice.

(30)

Menținând principiul punerii la dispoziție a statisticilor de întreprindere referitoare pentru întreaga economie, cerințele în materie de date ar trebui să aibă în vedere, în măsura în care este posibil, măsuri de simplificare pentru a reduce, în conformitate cu principiul proporționalității, sarcina impusă acelor medii de afaceri din statele membre care sunt relativ reduse. Cerințele suplimentare nu ar trebui să constituie o sarcină administrativă disproporționată pentru respondenți.

(31)

Standardele internaționale, cum ar fi inițiativa privind schimbul de date și metadate statistice (SDMX), precum și standardele tehnice sau statistice elaborate în cadrul SSE, precum metadatele și standardele de validare, ar trebui să fie utilizate, în măsura în care este relevant, inclusiv pentru statisticile europene de întreprindere. Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) a aprobat un standard al SSE pentru rapoartele de calitate, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Aceste standarde ar trebui să contribuie la armonizarea asigurării calității și a raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

(32)

Pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea tipului de informații statistice și detalierea informațiilor statistice pe care autoritățile fiscale și cele vamale trebuie să le pună la dispoziție în conformitate cu anexele V și VI și în ceea ce privește modificarea subiectelor detaliate prevăzute în anexa I și a prezentului regulament prin reducerea ratei de acoperire pentru exporturile de bunuri în interiorul Uniunii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (10). În mod special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(33)

Ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește detalierea variabilelor, precum și formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în aplicarea cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor, dispozițiile privind conținutul și termenele pentru transmiterea rapoartelor privind calitatea și metadatele, standardele referitoare la transmiterea datelor și a metadatelor, precum și derogările de la cerințele prezentului regulament sau ale actelor de executare sau punere în aplicare a acestuia. În același scop, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește dispozițiile privind punerea la dispoziție și schimbul de date din evidențele administrative, precum și formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în cadrul statisticilor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, specificațiile aferente metadatelor relevante, calendarul, dispozițiile privind colectarea și elaborarea informațiilor statistice privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii care sunt furnizate statului membru de import, dispozițiile privind aplicarea ratei de acoperire din totalul exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii în ceea ce privește perioada de referință, stabilirea specificațiilor tehnice privind elementele de date statistice pentru informațiile statistice cu privire la schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii care urmează să fie furnizate statului membru de import și simplificările aferente. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(34)

Dacă este cazul, Comisia ar trebui să efectueze o analiză costuri-beneficii și să se asigure că niciuna dintre acțiunile pe care le promovează nu impune un cost sau o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți, în special pentru IMM-uri, ținând seama de beneficiile preconizate pentru utilizatori, și că respectivele acțiuni contribuie la sporirea calității statisticilor.

(35)

Comisia ar trebui să poată acorda derogări de la aplicarea prezentului regulament sau a actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, în cazul în care o astfel de aplicare duce la modificări majore ale unui sistem statistic național al unui stat membru, în ceea ce privește organizarea de anchete suplimentare sau efectuarea de adaptări majore ale sistemului său de producere a statisticilor pentru a integra noile surse de date sau pentru a permite o combinație de diferite surse.

(36)

Atunci când sunt necesare noi cerințe în materie de date sau îmbunătățiri ale seturilor de date care fac obiectul prezentului regulament, Comisia ar trebui să poată lansa studii-pilot care să fie desfășurate, în mod voluntar, de statele membre. Ca prioritate, Comisia ar trebui să poată lansa studii-pilot care să vizeze comerțul internațional cu servicii, bunurile imobiliare, indicatorii financiari și mediul și clima.

(37)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui cadru comun pentru statisticile europene de întreprindere, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, din motive de armonizare și de comparabilitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(38)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să le înlocuiască pe cele din Regulamentele (CE) nr. 48/2004 (12), (CE) nr. 638/2004 (13), (CE) nr. 808/2004 (14), (CE) nr. 716/2007 (15), (CE) nr. 177/2008, (CE) nr. 295/2008 (16) și (CE) nr. 471/2009 (17) ale Parlamentului European și ale Consiliului, Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18) și Regulamentele (CEE) nr. 3924/91 (19) și (CE) nr. 1165/98 (20) ale Consiliului. Prin urmare, actele respective ar trebui să fie abrogate.

(39)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (21).

(40)

Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru:

(a)

elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene de întreprindere, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1);

(b)

cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Statisticile europene de întreprindere acoperă:

(a)

structura, activitățile economice și performanța unităților statistice, activitățile lor de cercetare, dezvoltare și inovare, utilizarea de către acestea a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a comerțului electronic, precum și lanțurile valorice globale. În sensul prezentului regulament, statisticile europene de întreprindere includ și statisticile privind cercetarea și dezvoltarea din sectorul învățământului superior, cel al administrației publice și din sectorul privat non-profit;

(b)

producția de bunuri prelucrate și de servicii și comerțul internațional cu bunuri și servicii.

(2)   Cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor include registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups, precum și schimbul de date dintre acestea, în conformitate cu articolul 10.

(3)   Registrele statistice naționale ale întreprinderilor menționate la alineatul (2) cuprind:

(a)

toate întreprinderile care desfășoară activități economice care contribuie la produsul intern brut (PIB), precum și unitățile lor locale;

(b)

unitățile juridice din care sunt alcătuite respectivele întreprinderi;

(c)

pentru acele întreprinderi care, ca urmare a dimensiunii lor, exercită o influență semnificativă și ale căror unități de activitate economică (UAE) au o influență semnificativă asupra datelor (naționale) agregate:

(i)

UAE și dimensiunea fiecărei UAE din care sunt alcătuite întreprinderile respective; sau

(ii)

codul NACE corespunzător activităților secundare ale întreprinderilor respective, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (22) și dimensiunea fiecăreia dintre activitățile secundare;

(d)

grupurile de întreprinderi din care fac parte întreprinderile respective.

(4)   Registrul EuroGroups cuprinde următoarele unități, definite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului (23):

(a)

toate întreprinderile care desfășoară activități economice care contribuie la PIB și care fac parte dintr-un grup multinațional de întreprinderi;

(b)

unitățile juridice din care sunt alcătuite respectivele întreprinderi;

(c)

grupurile multinaționale de întreprinderi din care fac parte întreprinderile respective.

(5)   Gospodăriile nu intră în domeniul de aplicare al cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor, în măsura în care bunurile și serviciile produse de acestea sunt destinate consumului propriu sau implică închirierea bunurilor proprii.

(6)   Unitățile locale ale întreprinderilor străine, care nu constituie entități juridice separate (sucursale) și care sunt clasificate drept cvasisocietăți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013, sunt considerate întreprinderi în scopul registrelor naționale statistice ale întreprinderilor și al registrului EuroGroups.

(7)   Grupurile de întreprinderi sunt identificate prin relațiile de control dintre unitățile lor juridice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(8)   Atunci când face trimitere la registrele statistice naționale ale întreprinderilor și la registrul EuroGroups, prezentul regulament se aplică numai unităților care, integral sau parțial, desfășoară o activitate economică și unităților juridice inactive din punct de vedere economic, care fac parte dintr-o întreprindere în combinație cu unități juridice active din punct de vedere economic.

(9)   Următoarele activități sunt considerate drept activități economice, în sensul cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor:

(a)

orice activitate care implică o ofertă de bunuri și de servicii pe o anumită piață;

(b)

serviciile necomerciale care contribuie la PIB;

(c)

deținerea directă și indirectă de unități juridice active.

Deținerea de active și/sau de pasive poate fi, de asemenea, considerată drept activitate economică.

(10)   Unitățile statistice aparținând cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor sunt definite în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 696/93, sub rezerva limitărilor precizate la prezentul articol.

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„unitate statistică” înseamnă o unitate statistică în sensul Regulamentului (CEE) nr. 696/93;

(b)

„unitate raportoare” înseamnă unitatea care furnizează datele;

(c)

„domeniu” înseamnă unul sau mai multe seturi de date care acoperă anumite subiecte;

(d)

„subiect” înseamnă conținutul informațiilor care trebuie să fie compilate, fiecare subiect cuprinzând unul sau mai multe subiecte detaliate;

(e)

„subiect detaliat” înseamnă conținutul detaliat al informațiilor care trebuie să fie compilate cu privire la un subiect, fiecare subiect detaliat acoperind una sau mai multe variabile;

(f)

„variabilă” înseamnă o caracteristică a unei unități care poate lua mai mult de o valoare dintr-o serie de valori;

(g)

„activitate de piață” înseamnă activitate de piață în sensul punctului 1.37 din anexa A capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(h)

„activitate non-piață” înseamnă activitate non-piață în sensul punctului 1.34 din anexa A capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(i)

„producători de piață” înseamnă producători de piață în sensul definiției de la punctul 3.24 din anexa A capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(j)

„producători non-piață” înseamnă producători non-piață în sensul definiției de la punctul 3.26 din anexa A capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

(k)

„autorități statistice naționale” sau „ASN” înseamnă institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(l)

„sursă sigură” înseamnă furnizorul unic de înregistrări de date care conțin date provenite din registrul statistic național al întreprinderilor și din registrul EuroGroups, în conformitate cu standardele de calitate prevăzute la articolul 17;

(m)

„microdate” înseamnă observații sau măsurători individuale ale caracteristicilor unităților raportoare sau ale unităților statistice care pot fi identificate;

(n)

„utilizare în scopuri statistice” înseamnă utilizare în scopuri statistice în sensul definiției de la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(o)

„date confidențiale” înseamnă date confidențiale în sensul definiției de la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(p)

„autorități fiscale” înseamnă autoritățile naționale din statul membru responsabile pentru aplicarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului (24);

(q)

„autorități vamale” înseamnă autorități vamale în sensul definiției de la articolul 5 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(r)

„grup multinațional de întreprinderi” înseamnă un grup de întreprinderi în sensul secțiunii III-C din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 696/93, din cadrul căruia cel puțin două întreprinderi sau unități juridice sunt localizate în țări diferite.

(2)   În sensul articolelor 11-15, se aplică următoarele definiții:

(a)

„stat membru de export” înseamnă statul membru de pe al cărui teritoriu statistic sunt exportate bunurile către destinația lor din statul membru de import;

(b)

„stat membru de import” înseamnă statul membru pe al cărui teritoriu statistic sunt importate bunurile din statul membru de export;

(c)

„bunuri” înseamnă bunuri mobile, inclusiv energia electrică și gazele naturale.

CAPITOLUL II

Surse de date

Articolul 4

Surse de date și metode

Statele membre produc statisticile menționate la articolele 6 și 7 și întocmesc registrele statistice naționale ale întreprinderilor în conformitate cu articolul 9, folosind toate sursele relevante de date, evitând totodată să genereze sarcini administrative excesive pentru respondenți și ținând seama în mod corespunzător de eficacitatea din punctul de vedere al costurilor a autorităților statistice naționale.

În vederea producerii statisticilor și a întocmirii registrelor statistice naționale ale întreprinderilor impuse în temeiul prezentului regulament și, cu condiția ca rezultatele să respecte criteriile de calitate menționate la articolul 17, autoritățile statistice naționale pot utiliza următoarele surse de date, inclusiv o combinație a acestora:

(a)

anchete;

(b)

evidențe administrative, inclusiv informațiile obținute de la autoritățile fiscale și vamale, cum ar fi situațiile financiare anuale;

(c)

schimbul de microdate;

(d)

orice alte surse, metode sau abordări inovatoare relevante, în măsura în care acestea permit producerea unor date comparabile și conforme cu cerințele de calitate specifice aplicabile.

În ceea ce privește anchetele menționate la litera (a) de la al doilea paragraf, unitățile raportoare trebuie să pună la dispoziție, la solicitarea statelor membre, informațiile actualizate, corecte și complete necesare pentru producerea statisticilor și întocmirea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor care sunt necesare în temeiul prezentului regulament

Metodele și abordările menționate la al doilea paragraf litera (d) trebuie să fie fundamentate științific și bine documentate.

Articolul 5

Accesul la registrele administrative și punerea la dispoziție a informațiilor

(1)   În conformitate cu articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, autoritățile statistice naționale și Comisia (Eurostat) au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra respectivele registre cu alte surse de date, pentru a îndeplini cerințele statistice menționate în prezentul regulament și a actualiza registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups. Accesul la înregistrări al autorităților statistice naționale și al Comisiei (Eurostat) se limitează la registrele administrative din cadrul propriilor lor sisteme administrative publice.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), autoritățile fiscale din fiecare stat membru pun la dispoziția autorităților statistice naționale competente informații în scopuri statistice legate de exporturile și de importurile de bunuri, în conformitate cu anexa V.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru:

(a)

a modifica anexa V în scopul de a defini tipul informațiilor statistice pe care autoritățile fiscale trebuie să le pună la dispoziție; și

(b)

a completa prezentul regulament precizând detaliile informațiilor statistice pe care autoritățile fiscale trebuie să le pună la dispoziție în conformitate cu anexa V.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), autoritatea vamală din fiecare stat membru pune la dispoziția autorităților statistice naționale competente informații în scopuri statistice legate de exporturile și de importurile de bunuri, în conformitate cu anexa VI.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru:

(a)

a modifica anexa VI în scopul de a defini tipul informațiilor statistice pe care autoritățile vamale trebuie să le pună la dispoziție; și

(b)

a completa prezentul regulament precizând detaliile informațiilor statistice pe care autoritățile vamale trebuie să le pună la dispoziție în conformitate cu anexa VI.

(4)   În scopul de a produce statistici armonizate privind comerțul internațional cu bunuri și de a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre în cauză fac schimb, în scopuri statistice, de microdate primite de la autoritățile lor vamale referitoare la exporturile și importurile de bunuri în vederea estimării exporturilor și importurilor cvasitranzit ale statului lor membru.

Pentru alte fluxuri comerciale care implică autoritățile vamale din mai mult de un stat membru, autoritățile statistice naționale fac schimb de microdate corespunzătoare legate de exporturile sau importurile de bunuri pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor în cauză.

(5)   Comisia este poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza modalitățile de efectuare a schimbului de date în conformitate cu prezentul articol.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

CAPITOLUL III

Statistica întreprinderilor

Articolul 6

Cerințe în materie de date

(1)   Statisticile europene de întreprindere acoperă următoarele domenii:

(a)

statisticile de întreprindere pe termen scurt;

(b)

statisticile de întreprindere la nivel național;

(c)

statisticile de întreprindere la nivel regional;

(d)

statisticile privind activitățile internaționale.

(2)   Domeniile includ unul sau mai multe dintre următoarele subiecte, astfel cum se detaliază în anexa I:

(a)

populația întreprinderilor;

(b)

lanțuri valorice globale;

(c)

utilizarea TIC și comerțul electronic;

(d)

inovarea;

(e)

comerțul internațional cu bunuri;

(f)

comerțul internațional cu servicii;

(g)

investițiile;

(h)

componentele forței de muncă;

(i)

rezultatele și performanța;

(j)

prețurile;

(k)

achizițiile;

(l)

bunurile imobiliare;

(m)

intrările privind cercetarea și dezvoltarea.

(3)   Periodicitatea, perioada de referință și unitatea statistică a fiecărui subiect sunt precizate în anexa II.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 pentru a modifica subiectele detaliate menționate în anexa I.

(5)   Atunci când își exercită competențele de a adopta acte delegate în temeiul alineatului (4), Comisia se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

actele delegate vizează obținerea unui impact neutru la nivelul costurilor și al sarcinii administrative sau o reducere a acestora și, în orice caz, nu impun un cost sau o sarcină administrativă suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți;

(b)

pe o perioadă de cinci ani consecutivi, maximum un subiect detaliat pentru domeniul statistici de întreprindere pe termen scurt, trei subiecte detaliate pentru domeniul statistici de întreprindere la nivel național, două subiecte detaliate pentru domeniul statistici de întreprindere la nivel regional și două subiecte detaliate pentru domeniul statistici privind activitățile internaționale enumerate în anexa I sunt înlocuite cu un alt subiect detaliat și se adaugă maximum un subiect detaliat în total pentru toate domeniile;

(c)

actele delegate se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, cu excepția subiectelor „Inovarea” și „Utilizarea TIC și comerțul electronic”, în cazul cărora actele delegate se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, cincisprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor;

(d)

fezabilitatea oricărui subiect detaliat nou este evaluată prin intermediul unor studii-pilot efectuate de către statele membre în conformitate cu articolul 20.

(6)   Alineatul (5) litera (b) nu se aplică:

(a)

subiectelor detaliate privind inovarea, utilizarea TIC și comerțul electronic și lanțurile valorice globale;

(b)

modificărilor care rezultă din modificările aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (25).

Articolul 7

Specificații tehnice ale cerințelor în materie de date

(1)   Statele membre compilează date relevante pentru fiecare dintre subiectele detaliate enumerate în anexa I. Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a detalia următoarele elemente ale datelor care trebuie transmise în temeiul prezentului regulament, precum și definițiile tehnice și simplificările acestora:

(a)

variabilele;

(b)

unitatea de măsură;

(c)

populația statistică (inclusiv cerințele în ceea ce privește activitățile sau producătorii de piață/non-piață);

(d)

clasificările (inclusiv produsul, țările și teritoriile, precum și listele privind tipul de tranzacții) și defalcările;

(e)

transmiterea registrelor individuale de date, în mod voluntar;

(f)

utilizarea de aproximări și cerințe de calitate;

(g)

termenul de transmitere a datelor;

(h)

prima perioadă de referință;

(i)

ponderarea și schimbarea anului de bază pentru domeniul statistici de întreprindere pe termen scurt;

(j)

specificații suplimentare, inclusiv perioada de referință, legate de subiectul comerțul internațional de mărfuri.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(2)   Atunci când își exercită competențele menționate la alineatul (1) referitoare la simplificări, Comisia ia în considerare amploarea și importanța economiilor comerciale, în conformitate cu principiul proporționalității, pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor. În plus, Comisia trebuie să garanteze că se vor asigura, în continuare, datele de intrare necesare pentru elaborarea cadrelor contabile ale conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 și ale statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Actele de punere în aplicare, cu excepția primelor acte de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament, se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, în cazul subiectelor enumerate la anexa I. În cazul subiectelor „Inovarea” și „Utilizarea TIC și comerțul electronic”, actele de punere în aplicare se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, cincisprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

(3)   Atunci când adoptă actele de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (1) litera (a), cu excepția subiectelor enumerate la articolul 6 alineatul (2) literele (b), (c) și (d), Comisia se asigură că numărul total de variabile din fiecare domeniu enumerat la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament nu depășește:

(a)

22 de variabile pentru domeniul statistici de întreprindere pe termen scurt;

(b)

93 de variabile pentru domeniul statistici de întreprindere la nivel național;

(c)

31 de variabile pentru domeniul statistici de întreprindere la nivel regional; și

(d)

26 de variabile pentru domeniul statistici privind activitățile internaționale.

(4)   Atunci când adoptă acte de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (1) litera (a), pentru subiectele enumerate la articolul 6 alineatul (2) literele (b), (c) și (d), Comisia se asigură că numărul de variabile în fiecare subiect nu depășește:

(a)

20 de variabile pentru subiectul lanțurile valorice globale;

(b)

73 de variabile pentru subiectul utilizarea TIC și comerțul electronic; și

(c)

57 de variabile pentru subiectul inovarea.

(5)   Ori de câte ori sunt necesare date noi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor și pentru a oferi un anumit grad de flexibilitate, Comisia poate modifica maximum cinci variabile pentru fiecare dintre domeniile statistici de întreprindere pe termen scurt, statistici de întreprindere la nivel regional și statistici privind activitățile internaționale și nu mai mult de 20 de variabile pentru domeniul statistici de întreprindere la nivel național pe orice perioadă de cinci ani calendaristici consecutivi, în conformitate cu alineatul (3). Aceste praguri maxime nu se aplică subiectelor lanțurile valorice globale, inovarea sau utilizarea TIC și comerțul electronic.

(6)   Prin excepție de la alineatul (3) din prezentul articol, ori de câte ori sunt necesare date noi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor, pentru a oferi un anumit grad de flexibilitate ca urmare a studiilor-pilot menționate la articolul 20, numărul total de variabile pentru domeniile menționate la alineatul (3) din prezentul articol nu crește cu mai mult de 10 variabile.

(7)   La elaborarea actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (1), se iau în calcul toate eventualele costuri sau sarcini administrative suplimentare suportate de statele membre sau de respondent, împreună cu o evaluare a sporirii estimate a calității statisticilor și cu orice alte beneficii directe sau indirecte care rezultă din acțiunile suplimentare propuse.

Primul paragraf de la prezentul alineat nu se aplică modificărilor care rezultă din modificările aduse clasificărilor și nomenclaturilor sau modificărilor aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005.

CAPITOLUL IV

Registrele întreprinderilor

Articolul 8

Cadrul european pentru registrele statistice ale întreprinderilor

(1)   Comisia (Eurostat) înființează registrul EuroGroups al grupurilor multinaționale de întreprinderi în scopuri statistice la nivelul Uniunii.

(2)   Statele membre creează, la nivel național, unul sau mai multe registre statistice naționale ale întreprinderilor, un nucleu comun al acestora fiind armonizat în temeiul prezentului regulament, ca bază pentru pregătirea și coordonarea anchetelor statistice și ca sursă de informații pentru analiza statistică a populației întreprinderilor și a demografiei acesteia, pentru utilizarea datelor administrative și pentru identificarea și constituirea unităților statistice.

(3)   Statele membre și Comisia (Eurostat) efectuează schimbul de date în contextul cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor, astfel cum este prevăzut la articolul 10.

(4)   Registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups reprezintă sursa sigură pentru obținerea unor populații de înaltă calitate și armonizate bazate pe registrele statistice ale întreprinderilor, în conformitate cu articolul 17, pentru producerea de statistici europene.

Registrele statistice naționale ale întreprinderilor sunt sursa sigură pentru constituirea, la nivel național, a unor populații bazate pe registrele statistice ale întreprinderilor. Registrul EuroGroups este sursa sigură pentru Sistemul Statistic European în ceea ce privește populația bazată pe registre pentru statisticile de întreprindere care necesită coordonarea transfrontalieră a informațiilor și care se referă la grupurile multinaționale de întreprinderi.

Articolul 9

Cerințe aferente cadrului european pentru registrelor statistice ale întreprinderilor

(1)   Unitățile statistice și juridice care aparțin cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor în conformitate cu articolul 8 se caracterizează prin elementele stabilite la literele (a) și (b) și care sunt detaliate în anexa III:

(a)

subiectele detaliate ale registrului și numărul unic de identificare;

(b)

termenele și periodicitatea.

(2)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza variabilele legate de subiectele detaliate din registru, enumerate în anexa III.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

(3)   Atunci când adoptă actele de punere în aplicare în temeiul alineatului (2), Comisia se asigură că nu există costuri sau sarcini suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

Articolul 10

Schimbul de informații și accesul la date confidențiale în contextul cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor

(1)   Statele membre fac schimb de date confidențiale.

În acest scop, schimbul de date confidențiale privind grupurile multinaționale de întreprinderi și unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, are loc, exclusiv în scopuri statistice, între autoritățile statistice naționale din diferite state membre, în cazul în care schimbul respectiv este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune. Schimbul poate avea loc, de asemenea, cu scopul de a reduce sarcina de răspuns.

În cazul în care schimbul respectiv de date confidențiale este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune, iar schimbul este autorizat în mod explicit de autoritatea statistică națională competentă care furnizează datele, băncile centrale naționale pot fi părți la schimbul de date confidențiale, exclusiv în scopuri statistice.

(2)   Comisia (Eurostat) și statele membre fac schimb de date confidențiale.

În acest scop, autoritățile statistice naționale transmit Comisiei (Eurostat) date privind grupurile multinaționale de întreprinderi și unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, în vederea furnizării de informații, exclusiv în scopuri statistice, privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune.

Pentru a asigura o înregistrare consecventă a datelor și pentru a le utiliza exclusiv în scopuri statistice, Comisia (Eurostat) transmite autorităților statistice naționale competente din fiecare stat membru date privind grupurile multinaționale de întreprinderi, inclusiv privind unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV, în cazul în care cel puțin o unitate juridică a grupului este localizată pe teritoriul respectivului stat membru.

Pentru a asigura eficiența și calitatea ridicată în elaborarea registrului EuroGroups, exclusiv în scopuri statistice, Comisia (Eurostat) transmite autorităților statistice naționale date privind toate grupurile multinaționale de întreprinderi înregistrate în registrul EuroGroups, inclusiv unitățile aparținând acestor grupuri, inclusiv variabilele menționate în anexa IV.

(3)   Comisia (Eurostat) și statele membre fac schimb de date confidențiale pentru identificarea unităților juridice.

În acest scop, autoritățile statistice naționale transmit Comisiei (Eurostat) date referitoare la unitățile juridice înregistrate, limitate la variabilele de identificare și la variabilele demografice și la parametrii de stratificare, astfel cum figurează în anexa IV, exclusiv în scopul identificării unice a unităților juridice din Uniune.

Pentru a asigura eficiența și calitatea ridicată în elaborarea registrului EuroGroups, Comisia (Eurostat) transmite autorităților statistice naționale din fiecare stat membru date referitoare la unitățile juridice, limitate la variabilele de identificare și la variabilele demografice și la parametrii de stratificare, astfel cum figurează în anexa IV, exclusiv în scopul identificării unităților juridice din Uniune.

(4)   Se poate realiza schimb de date confidențiale, exclusiv în scopuri statistice, între Comisie (Eurostat) și băncile centrale naționale, precum și între Comisie (Eurostat) și Banca Centrală Europeană, în cazul în care respectivul schimb este necesar pentru a asigura calitatea informațiilor privind grupurile multinaționale de întreprinderi din Uniune și este autorizat în mod explicit de autoritatea statistică națională competentă.

(5)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza detaliile tehnice legate de variabilele enumerate în anexa IV.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(6)   Pentru a se asigura că datele care fac obiectul schimbului în temeiul prezentului articol sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate pentru astfel de date, precum și procedura pentru schimbul de date.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(7)   În cazul în care Comisia (Eurostat), autoritățile statistice naționale, băncile centrale naționale și BCE primesc date confidențiale privind unitățile situate în interiorul sau în afara teritoriului național, în conformitate cu prezentul articol, acestea tratează respectivele informații în regim confidențial, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile statistice naționale și Comisie (Eurostat) are loc în măsura în care respectiva transmitere este necesară exclusiv în scopuri statistice pentru elaborarea de statistici europene. Orice transmitere suplimentară trebuie autorizată în mod expres de autoritatea națională care a colectat datele.

(8)   Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice a datelor care fac obiectul schimbului. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

CAPITOLUL V

Schimbul de date confidențiale în scopul statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii

Articolul 11

Schimbul de date confidențiale

(1)   Schimbul de date confidențiale între statele membre cu privire la exporturile de bunuri în interiorul Uniunii are loc, exclusiv în scopuri statistice, între autoritățile statistice naționale care contribuie la elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii.

Specificațiile tehnice pentru cerințele în materie de date menționate la articolul 7 alineatele (1) și (2) se aplică, de asemenea, schimbului de date confidențiale în conformitate cu prezentul capitol.

(2)   Autoritățile statistice naționale din statul membru de export furnizează autorităților statistice naționale din statul membru de import informațiile statistice privind exporturile sale de bunuri din interiorul Uniunii către statul membru respectiv, astfel cum se prevede la articolul 12.

(3)   Autoritățile statistice naționale din statul membru de export furnizează autorităților statistice naționale din statul membru de import metadate relevante pentru utilizarea la elaborarea de statistici a datelor care fac obiectul schimbului.

(4)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza informațiile care trebuie considerate drept metadate relevante, astfel cum sunt menționate la alineatul (3), precum și calendarul pentru furnizarea acestor informații și a informațiilor statistice menționate la alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (1) de la prezentul articol, statul membru care furnizează datele confidențiale care fac obiectul schimbului autorizează utilizarea acestora pentru producerea altor statistici de către autoritățile statistice naționale ale statului membru de import, cu condiția ca aceste date să fie utilizate exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu articolele 20-26 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(6)   La cererea autorităților statistice naționale din statul membru de export, statul membru de import poate furniza autorităților statistice naționale din statul membru de export microdatele colectate cu privire la importurile în interiorul Uniunii de bunuri din statul membru de export respectiv.

Articolul 12

Informațiile statistice care urmează să facă obiectul schimbului

(1)   Informațiile statistice menționate la articolul 11 alineatul (2) constau în:

(a)

microdate colectate în scopul statisticilor privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii;

(b)

date compilate cu privire la anumite bunuri sau mișcări; și

(c)

date compilate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale.

(2)   Informațiile statistice, colectate efectiv în cadrul anchetelor privind întreprinderile sau din datele administrative menționate la articolul 11 alineatul (2), acoperă cel puțin 95 % din valoarea exporturilor totale de bunuri din interiorul Uniunii ale fiecărui stat membru către toate celelalte state membre, luate împreună.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 22 cu scopul de a modifica prezentul regulament, reducând această rată de acoperire în funcție de evoluțiile tehnice și economice, menținând, în același timp, statistici care respectă standardele de calitate în vigoare.

(3)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili specificațiile tehnice privind colectarea și compilarea informațiilor menționate la alineatul (1) și pentru a detalia modalitățile de aplicare a ratei de acoperire menționate la alineatul (2), în ceea ce privește perioada de referință.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 13

Elemente de date statistice

(1)   Microdatele menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) conțin următoarele elemente de date statistice:

(a)

numărul individual de identificare atribuit operatorului partener din statul membru de import, în conformitate cu articolul 214 din Directiva 2006/112/CE;

(b)

perioada de referință;

(c)

fluxul comercial;

(d)

marfa;

(e)

statul membru partener;

(f)

țara de origine;

(g)

valoarea bunurilor;

(h)

cantitatea de bunuri;

(i)

natura tranzacției.

Microdatele menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) pot conține modul de transport și condițiile de livrare, în cazul în care statul membru de export colectează aceste elemente de date statistice.

Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza elementele de date statistice menționate la literele (a)-(i) din primul paragraf al prezentului alineat, precum și pentru a preciza lista elementelor de date statistice care se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice și datele elaborate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale menționate la articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (c).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(2)   Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate, atât timp cât o astfel de simplificare nu are efecte dăunătoare asupra calității statisticilor.

În anumite cazuri, statele membre pot colecta un set redus de elemente de date statistice, astfel cum se menționează la alineatul (1), sau pot colecta informații cu privire la unele dintre aceste elemente de date la un nivel mai puțin detaliat.

Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza dispozițiile privind simplificarea menționată la primul paragraf și valoarea maximă a exporturilor din interiorul Uniunii care beneficiază de această simplificare.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 14

Protecția datelor confidențiale care fac obiectul schimbului

(1)   Înregistrările de microdate referitoare la un exportator a cărui cerere de confidențialitate statistică, efectuată în conformitate cu articolul 19, a fost acceptată de către autoritatea statistică națională din statul membru de export, sunt furnizate de către autoritățile statistice naționale din statul membru de export autorităților statistice naționale ale statului membru de import, cu valoarea reală și cu toate elementele de date statistice menționate la articolul 13 alineatul (1), împreună cu o mențiune care să indice faptul că înregistrările de microdate respective sunt confidențiale.

(2)   În procesul de elaborare a rezultatelor statistice privind importurile în interiorul Uniunii, autoritățile statistice naționale din statul membru de import pot utiliza înregistrări de microdate pentru exporturile care sunt confidențiale. În cazul în care autoritățile statistice naționale din statul membru de import utilizează înregistrări de microdate privind exporturile care sunt confidențiale, acestea se asigură că difuzarea rezultatelor statistice privind importurile în interiorul Uniunii de către autoritățile statistice naționale din statul membru de import respectă confidențialitatea statistică acordată de către autoritățile statistice naționale din statul membru de export.

(3)   Pentru a asigura protecția datelor confidențiale care fac obiectul schimbului în temeiul prezentului capitol, Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate pentru astfel de date, inclusiv dispoziții de aplicare a alineatelor (1) și (2), precum și procedura pentru schimbul de date.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(4)   Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice a datelor care fac obiectul schimbului. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 15

Accesul la date confidențiale care fac obiectul schimbului în scopuri științifice

Accesul la date confidențiale care fac obiectul schimbului poate fi acordat cercetătorilor care realizează analize statistice în scopuri științifice, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cu condiția aprobării din partea autorităților statistice naționale din statul membru de export care a furnizat datele.

CAPITOLUL VI

Schimbul de date confidențiale în scopul statisticilor europene de întreprindere și al conturilor naționale

Articolul 16

Schimbul de date confidențiale – clauza de abilitare

(1)   Schimbul de date confidențiale colectate sau compilate în temeiul prezentului regulament este permis între autoritățile statistice naționale ale statelor membre în cauză, băncile centrale naționale respective, BCE și Comisie (Eurostat) numai în scopuri statistice, în cazul în care schimbul este necesar pentru a proteja calitatea și comparabilitatea statisticilor europene de întreprindere sau a conturilor naționale în conformitate cu conceptele și metodologia din Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

(2)   Autoritățile statistice naționale, băncile centrale naționale, Comisia (Eurostat) și Banca Centrală Europeană care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu articolele 20‐26 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

CAPITOLUL VII

Calitatea, transmiterea și difuzarea

Articolul 17

Calitatea

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura calitatea statisticilor europene de întreprindere care sunt transmise, precum și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și a registrului EuroGroups.

(2)   În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate care sunt prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3)   Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor și a metadatelor transmise într-un mod transparent și verificabil.

(4)   În scopul alineatului (3), statele membre transmit anual Comisiei (Eurostat):

(a)

rapoarte privind calitatea și metadatele pentru datele transmise;

(b)

rapoarte anuale privind calitatea și metadatele asociate registrelor statistice naționale ale întreprinderilor.

În cazul statisticilor multianuale, periodicitatea rapoartelor privind calitatea și metadatele menționate la primul paragraf litera (a) este aceeași ca și în cazul statisticilor în cauză.

(5)   Comisia (Eurostat) pune la dispoziția statelor membre rapoarte anuale privind metadatele și calitatea în ceea ce privește registrul EuroGroups.

(6)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza dispozițiile privind modalitățile, conținutul și termenele pentru transmiterea rapoartelor privind metadatele și calitatea.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2). Acestea nu trebuie să impună costuri sau sarcini administrative suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților.

Conținutul raportării se limitează la cele mai importante și vitale aspecte ale calității.

(7)   Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise. Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la modificările metodologice majore sau la alte modificări care afectează calitatea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor. Informațiile sunt furnizate cât mai repede posibil și în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a oricăror astfel de modificări.

(8)   La cererea motivată a Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice, ceea ce nu trebuie să impună costuri sau sarcini suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților.

Articolul 18

Transmiterea datelor și a metadatelor

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele și metadatele cerute prin prezentul regulament în conformitate cu standardele privind schimbul de date și de metadate. Atunci când datele transmise sunt confidențiale, valoarea reală va fi transmisă împreună cu o mențiune care indică faptul că aceasta face obiectul confidențialității și nu poate fi difuzată.

Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili astfel de standarde, precum și procedura de transmitere a datelor și a metadatelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

(2)   La cererea motivată a Comisiei (Eurostat), statele membre efectuează analize statistice ale registrelor statistice naționale ale întreprinderilor și transmit rezultatele Comisiei (Eurostat).

Comisia (Eurostat) poate adopta acte de punere în aplicare care specifică formatul și procedura pentru transmiterea rezultatelor unei astfel de analize statistice.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Comisia (Eurostat) se asigură că actele de punere în aplicare respective nu impun costuri sau sarcini suplimentare considerabile statelor membre sau respondenților.

(3)   La cererea motivată a Comisiei (Eurostat), statele membre pun la dispoziție toate informațiile relevante privind punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre. Astfel de cereri din partea Comisiei nu trebuie să impună statelor membre sarcini administrative sau financiare suplimentare semnificative.

Articolul 19

Confidențialitatea în ceea ce privește difuzarea statisticilor privind comerțul internațional cu bunuri

Numai la cererea unui importator sau a unui exportator de bunuri, autoritatea statistică națională decide dacă difuzează sau nu rezultatele statistice privind respectivele importuri sau exporturi fără nicio modificare sau, ca urmare a cererii motivate din partea importatorului sau a exportatorului în cauză, dacă modifică sau nu rezultatele statistice astfel încât să facă imposibilă identificarea importatorului sau a exportatorului în vederea respectării principiului confidențialității statistice, în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

CAPITOLUL VIII

Studiile-pilot și finanțarea

Articolul 20

Studii-pilot

(1)   În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică necesitatea unor noi cerințe semnificative în materie de date sau a unor îmbunătățiri ale seturilor de date care fac obiectul prezentului regulament, Comisia poate lansa studii-pilot care urmează să fie realizate de statele membre, pe bază de voluntariat, înainte de a se efectua o nouă colectare de date. Aceste studii-pilot includ studii-pilot privind comerțul internațional cu servicii, bunurile imobiliare, indicatorii financiari și mediul și clima.

(2)   Astfel de studii-pilot sunt efectuate pentru a evalua relevanța și fezabilitatea obținerii datelor. Rezultatele acestor studii sunt evaluate de Comisie (Eurostat) în cooperare cu statele membre și cu principalele părți interesate. Evaluarea rezultatelor ține seama de beneficiile și de costurile și sarcinile suplimentare pe care aceste îmbunătățiri le-ar putea genera pentru întreprinderi și pentru autoritățile statistice naționale.

(3)   În urma evaluării menționate la alineatul (2), Comisia pregătește, în cooperare cu statele membre, un raport privind rezultatele studiilor menționate la alineatul (1). Raportul respectiv este făcut public.

(4)   Până la 7 ianuarie 2022 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia prezintă rapoarte cu privire la progresele globale înregistrate în ceea ce privește studiile-pilot menționate la alineatul (1). Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.

Dacă este cazul și ținând seama de evaluarea rezultatelor menționate la alineatul (2), Comisia însoțește aceste rapoarte de propuneri de introducere a unor noi cerințe în materie de date.

Articolul 21

Finanțare

(1)   Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Uniunea poate acorda sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate în lista alcătuită în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru costurile legate de:

(a)

elaborarea sau punerea în aplicare a unor cerințe în materie de date și prelucrarea datelor în domeniul statisticii întreprinderilor;

(b)

elaborarea de metodologii care să vizeze sporirea calității sau reducerea costurilor și a sarcinii administrative aferente colectării și producerii statisticilor de întreprindere, precum și de îmbunătățirea cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor;

(c)

elaborarea de metodologii care să vizeze reducerea sarcinii administrative și financiare aferente furnizării informațiilor solicitate de către unitățile de raportare, în special IMM-uri;

(d)

participarea la studiile-pilot menționate la articolul 20;

(e)

crearea sau dezvoltarea de procese, sisteme informatice și funcții de suport similare cu scopul de a produce statistici de calitate superioară sau de a reduce sarcina administrativă și financiară.

(2)   Contribuția financiară a Uniunii se acordă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (26), precum și cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (27).

(3)   Această contribuție financiară a Uniunii nu depășește 95 % din costurile eligibile.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Articolul 22

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (2) și (3), la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 6 ianuarie 2020. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (2)și (3), la articolul 6 alineatul (4), și la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2) sau (3), al articolului 6 alineatul (4) sau al articolului 12 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 24

Derogări

(1)   În cazul în care aplicarea prezentului regulament sau a măsurilor de punere în aplicare și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia în sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care acordă derogări de la acestea pentru o perioadă de maximum trei ani.

Statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a actului respectiv.

Impactul unei asemenea derogări asupra comparabilității datelor statelor membre sau asupra calculului agregatelor europene la zi și reprezentative necesare este menținut la minimum. La acordarea derogării se ia în considerare sarcina pentru respondenți.

(2)   În cazul în care o derogare privind domeniile în care au fost efectuate studiile-pilot menționate la articolul 20 este în continuare justificată la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care acordă o derogare suplimentară pentru o perioadă de maxim un an.

Statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere care specifică motivele și temeiurile detaliate în sprijinul unei astfel de prelungiri, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de validitate a derogării acordate în temeiul alineatului (1).

(3)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 25

Abrogare

(1)   Regulamentele (CE) nr. 48/2004, (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 716/2007, (CE) nr. 177/2008 și (CE) nr. 295/2008, Decizia nr. 1608/2003/CE și Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

(2)   Regulamentele (CE) nr. 638/2004 și (CE) nr. 471/2009 se abrogă de la 1 ianuarie 2022.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 1165/98 se abrogă de la 1 ianuarie 2024.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere obligațiilor stabilite prin respectivele acte juridice referitoare la transmiterea datelor și a metadatelor, inclusiv a rapoartelor de calitate, în ceea ce privește perioadele de referință care cad, în totalitate sau parțial, înainte de datele respective stabilite la alineatele în cauză.

(5)   Trimiterile la actele abrogate se consideră trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 26

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2021.

(3)   Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (2), (3) și (4) și articolele 11-15 se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 27 noiembrie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 77, 1.3.2018, p. 2.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2019.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului european și al Consiliului din 20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (JO L 61, 5.3.2008, p. 6).

(4)  Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(5)  Decizia nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) (JO L 340, 19.12.2008, p. 76).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(9)  JO C 238, 6.7.2018, p. 28.

(10)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(11)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009 (JO L 7, 13.1.2004, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (JO L 102, 7.4.2004, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (JO L 143, 30.4.2004, p. 49).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine (JO L 171, 29.6.2007, p. 17).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (JO L 97, 9.4.2008, p. 13).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).

(18)  Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 230, 16.9.2003, p. 1).

(19)  Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 374, 31.12.1991, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, p. 1).

(21)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(22)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(23)  Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1).

(24)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(25)  Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (JO L 35, 8.2.2005, p. 23).

(26)  Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

(27)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).


ANEXA I

SUBIECTE CARE TREBUIE ACOPERITE

Domeniul 1. Statistici de întreprindere pe termen scurt

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Evenimente demografice ale întreprinderilor

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă

Ore lucrate

Costul forței de muncă

Prețurile

Prețurile de import

Prețurile producătorului

Rezultate și performanță

Producția

Volumul vânzărilor

Cifra de afaceri netă

Bunuri imobiliare

Bunuri imobiliare

Domeniul 2. Statistici de întreprindere la nivel de țară

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația întreprinderilor active

Evenimente demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

Întreprinderile aflate sub control străin

Întreprinderile care exercită control în străinătate și filialele autohtone

Populația întreprinderilor implicate în comerțul internațional

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor (creări, desființări, supraviețuiri)

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile care exercită control în străinătate și în filialele autohtone

Ore lucrate

Costul forței de muncă

Costul forței de muncă în întreprinderile aflate sub control străin

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în întreprinderi aflate sub control străin

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării în întreprinderi aflate sub control străin

Cercetare și dezvoltare finanțate din fonduri publice

Achiziții

Achiziții de bunuri și servicii

Variația stocurilor de bunuri

Achiziții de bunuri și servicii de către întreprinderile aflate sub control străin

Importurile de către întreprinderi

Rezultate și performanță

Cifra de afaceri netă

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

Valoarea producției

Valoarea adăugată

Excedentul brut de exploatare

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor aflate sub control străin

Valoarea producției în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Valoarea adăugată în cadrul întreprinderilor aflate sub control străin

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor care exercită control în străinătate și a filialelor autohtone

Producția industrială

Exporturile efectuate de întreprinderi

Investiții

Investiții brute

Investiții brute ale întreprinderilor aflate sub control străin

Inovarea

Inovarea

Utilizarea TIC și comerțul electronic

Utilizarea TIC și comerțul electronic

Domeniul 3. Statistici de întreprindere la nivel regional

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația, pe regiuni

Evenimente demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă, pe regiuni

Ocuparea forței de muncă asociată evenimentelor demografice ale întreprinderilor, pe regiuni (creări, desființări, supraviețuiri)

Costul forței de muncă, pe regiuni

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea, pe regiuni

Ocuparea forței de muncă în domeniul cercetării și dezvoltării, pe regiuni

Domeniul 4. Statistici privind activitățile internaționale

Subiecte

Subiecte detaliate

Populația întreprinderilor

Populația de întreprinderi din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Componente ale forței de muncă

Ocuparea forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Costul forței de muncă în întreprinderile din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Investiții

Investiții brute ale întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Rezultate și performanță

Cifra de afaceri netă a întreprinderilor din străinătate care sunt controlate de unitățile instituționale rezidente din țara raportoare

Comerțul internațional cu bunuri

Comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii

Comerțul cu bunuri în exteriorul Uniunii

Comerțul internațional cu servicii

Importuri de servicii

Exporturi de servicii

Valoarea netă a serviciilor

Lanțuri valorice globale

Lanțuri valorice globale


ANEXA II

PERIODICITATEA, PERIOADA DE REFERINȚĂ ȘI UNITATEA STATISTICĂ ALE SUBIECTELOR

Domeniul 1. Statistici de întreprindere pe termen scurt

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

trimestrial

trimestru

unitate juridică

Componente ale forței de muncă

trimestrial (lunar – opțional)

trimestru (lună – opțional)

UAE

Prețurile

lunar

cu următoarele excepții

— prețurile de producție ale serviciilor și prețurile de producție pentru noile clădiri rezidențiale: trimestrial

lună

cu următoarele excepții

— prețurile de producție ale serviciilor și prețurile de producție pentru noile clădiri rezidențiale: trimestru (lună – opțional)

UAE

cu următoarea excepție

— prețuri de import: nu se aplică

Rezultate și performanță

lunar

cu următoarea excepție

— țările mici pentru Secțiunea F din NACE: trimestrial (lunar – opțional)

lună

cu următoarea excepție

— țările mici pentru Secțiunea F din NACE: trimestru (lună ‐ opțional)

UAE

 

lunar; trimestrial pentru țările mici * pentru Secțiunea F din NACE

* Astfel cum se specifică în actele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1).

 

 

Bunuri imobiliare

trimestrial (lunar – opțional)

trimestru (lunar – opțional)

nu se aplică

Domeniul 2. Statistici de întreprindere la nivel de țară

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

Componente ale forței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

la fiecare doi ani

cu următoarele excepții

— defalcarea pe sectoare de activitate a cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii, a lucrătorilor în domeniul cercetării și dezvoltării și a numărului de cercetători, precum și pentru alocările bugetare pentru cercetare și dezvoltare (CCBCD) și finanțarea publică națională acordată activităților de cercetare și dezvoltare coordonate la nivel transnațional: anual

an calendaristic

întreprindere pentru sectorul întreprinderilor

unitatea instituțională pentru celelalte sectoare

Achiziții

anual

cu următoarea excepție

— plățile efectuate către subcontractanți: la fiecare trei ani

an calendaristic

întreprindere

Rezultate și performanță

anual

cu următoarele excepții

— detalierea pe produse și pe rezidența clienților a cifrei de afaceri nete pentru diviziunile NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 și 73.2: la fiecare doi ani

— Cifra de afaceri netă din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale; cifra de afaceri netă din activitățile industriale; cifra de afaceri netă din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor; cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor; cifra de afaceri netă a activităților de servicii; cifra de afaceri netă din activități comerciale de achiziție și revânzare și din activități de intermediere; cifra de afaceri netă din sectorul construcțiilor și cifra de afaceri netă din construcții civile: la fiecare cinci ani

— veniturile din subcontractare la fiecare trei ani

an calendaristic

întreprindere

cu următoarele excepții

— producția vândută, producția care face obiectul unor operațiuni subcontractate și producția efectivă: UAE

Investiții

anual

cu următoarea excepție

— investițiile în active necorporale: la fiecare trei ani

an calendaristic

întreprindere

Inovarea

la fiecare doi ani

perioada de referință este perioada de trei ani anterioară sfârșitului fiecărui an calendaristic par

întreprindere

Utilizarea TIC și comerțul electronic

anual

anul calendaristic al adoptării actului de punere în aplicare prin care se stabilesc variabilele;

anul calendaristic care urmează anului de adoptare a actului de punere în aplicare prin care se stabilesc variabilele pentru celelalte variabile

întreprindere

Domeniul 3. Statistici de întreprindere la nivel regional

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

cu următoarea excepție

— numărul de unități locale (pentru Secțiunea K din NACE – opțional): unitate locală

Componente ale orței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

cu următoarele excepții

— numărul de angajați și lucrători independenți în unități locale, remunerații și salarii în unități locale: unitate locală

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

la fiecare doi ani

an calendaristic

întreprindere pentru sectorul întreprinderilor; unitatea instituțională pentru celelalte sectoare

Domeniul 4. Statistici privind activitățile internaționale

Subiecte

Periodicitate

Perioadă de referință

Unitate statistică

Populația întreprinderilor

anual

an calendaristic

întreprindere

Componente ale forței de muncă

anual

an calendaristic

întreprindere

Investiții

anual

an calendaristic

întreprindere

Rezultate și performanță

anual

an calendaristic

întreprindere

Comerțul internațional cu bunuri

lunar

cu următoarea excepție

—la fiecare doi ani pentru defalcarea pe produse combinate și pe monede de facturare a importurilor din exteriorul Uniunii și a exporturilor de bunuri

urmează să se specifice în actele de punere în aplicare în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (j)

nu se aplică

Comerțul internațional cu servicii

anual

cu următoarea excepție

— defalcările pe servicii de prim nivel: trimestrial

an calendaristic

cu următoarea excepție

— defalcările pe servicii de prim nivel: trimestru

nu se aplică

Lanțuri valorice globale

la fiecare trei ani

trei ani calendaristici; anul de referință t și perioada de referință cuprinsă între t-2 și t

întreprindere


ANEXA III

ELEMENTE ALE CADRULUI EUROPEAN PENTRU REGISTRELE STATISTICE ALE ÎNTREPRINDERILOR

Partea A: Subiecte detaliate referitoare la registre și numărul unic de identificare

1.

Unitățile înscrise în registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în registrul EuroGroups, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din prezentul regulament, sunt caracterizate printr-un număr de identificare și prin subiectele detaliate referitoare la registre precizate în partea C.

2.

Unitățile înscrise în registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în registrul EuroGroups sunt identificate într-un mod unic printr-un număr de identificare pentru a facilita rolul de infrastructură al cadrului european pentru registrele statistice ale întreprinderilor. Aceste numere de identificare vor fi furnizate de autoritățile statistice naționale. Numerele de identificare ale unităților juridice și ale grupurilor multinaționale de întreprinderi, relevante pentru registrul EuroGroups, vor fi furnizate de către Comisie (Eurostat). Autoritățile statistice naționale pot adăuga în registrele statistice naționale ale întreprinderilor un număr de identificare suplimentar de utilizat în scopuri naționale.

Partea B: Termene și periodicitate

3.

Registrele statistice naționale ale întreprinderilor și în/din registrul EuroGroups se actualizează cel puțin o dată pe an prin intrări și ieșiri.

4.

Frecvența de actualizare depinde de tipul unității, de variabila luată în considerare, de dimensiunea unității și de sursa utilizată în general pentru actualizare.

5.

Statele membre întocmesc anual o copie care reflectă starea registrelor statistice naționale ale întreprinderilor la sfârșitul anului și păstrează respectiva copie timp de cel puțin 30 de ani, în scopul analizei datelor. Comisia (Eurostat) întocmește anual o copie care reflectă starea registrului EuroGroups la sfârșitul anului și păstrează respectiva copie timp de cel puțin 30 de ani, în scopul analizei datelor.

Partea C: Subiecte detaliate referitoare la registrele întreprinderilor

Pentru unitățile definite la articolul 2 din prezentul regulament, registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups conțin următoarele subiecte detaliate, pe unități.

UNITĂȚI

SUBIECTE DETALIATE

1. UNITĂȚI JURIDICE

Identificare

Evenimente demografice

Parametri de stratificare

Legături cu întreprinderea

Legături cu alte registre

Legătura cu grupul de întreprinderi

Controlul unităților

Acționariatul unităților

2. GRUP DE ÎNTREPRINDERI

Identificare

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

3. ÎNTREPRINDERE

Identificare

Legătura cu alte unități

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

4. UNITATE LOCALĂ

Identificare

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

Legături cu alte unități și registre

5. UNITATE TIP DE ACTIVITATE

în cazul în care este inclusă ca unitate statistică, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (c)

Identificare

Evenimente demografice

Parametri de stratificare și variabile economice

Legături cu alte unități și registre


ANEXA IV

SUBIECTE DETALIATE ȘI VARIABILE PENTRU SCHIMBUL DE DATE CONFIDENȚIALE ÎN CONTEXTUL CADRULUI EUROPEAN PENTRU REGISTRELE STATISTICE ALE ÎNTREPRINDERILOR

Punctele marcate ca fiind „condiționale” sunt obligatorii în cazul în care sunt disponibile în statele membre, iar punctele marcate ca fiind „opționale” sunt recomandate.

1.   

Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) și care pot fi schimbate între autoritățile statistice naționale competente [articolul 10 alineatele (1) și (2)]

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, în sensul punctului 18.12 din anexa A capitolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (condițional)

Mențiune pentru entitățile cu scop special, în sensul punctelor 2.17-2.20 din anexa A capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (opțional)

 

Controlul unităților

Variabile de identificare ale unității juridice care fie este controlată, fie exercită controlul

 

Acționariatul unităților

Variabile de identificare ale unității care fie este deținută, fie este proprietar

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Data de început și de sfârșit a acțiunilor (condițional)

Grupul de întreprinderi

Identificare

Variabile de identificare

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre (opțional)

Număr de angajați și de lucrători independenți (condițional)

Cifra de afaceri netă (condițional)

Activele totale ale grupului de întreprinderi (condițional)

Țările în care sunt situate întreprinderile nerezidente sau unitățile locale (opțional)

Întreprindere

Identificare

Variabile de identificare

 

Legătura cu alte unități

Numărul (numerele) de identificare al(e) unității (unităților) juridice din care este formată întreprinderea

Numărul de identificare al grupului de întreprinderi căruia îi aparține întreprinderea

 

Evenimente demografice

Data începerii activității

Data încetării definitive a activității

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a întreprinderii la nivel NACE cu 4 cifre

Număr de angajați și de lucrători independenți

Număr de angajați

Cifra de afaceri netă

Sector și subsector instituțional în sensul Regulamentului (UE) nr. 549/2013

2.   

Datele care trebuie transmise de către Comisie (Eurostat) autorităților statistice naționale competente și care pot fi schimbate între Comisie (Eurostat) și băncile centrale competente în cazul autorizării [articolul 10 alineatele (2) și (4)]

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, în sensul punctului 18.12 din anexa A capitolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (condițional)

Mențiune pentru entitățile cu scop special, în sensul punctelor 2.17-2.20 din anexa A capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (opțional)

 

Legături cu întreprinderea

Variabile de identificare ale întreprinderii (întreprinderilor) căreia (cărora) îi (le) aparține unitatea

Data asocierii la întreprindere (întreprinderi) (condițional)

Data separării de întreprindere (întreprinderi) (condițional)

 

Legături cu alte registre

Legături cu alte registre

 

Legătura cu grupul de întreprinderi

Variabile de identificare ale grupului de întreprinderi căruia îi aparține unitatea

Data asocierii la grupul de întreprinderi

Data separării de grupul de întreprinderi

 

Controlul unităților

Variabile de identificare ale unității juridice care fie este controlată, fie exercită controlul

 

Acționariatul unităților

Variabile de identificare ale unității care fie este deținută, fie este proprietar

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice rezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente deținute de unitatea juridică în cauză (condițional)

Acțiuni (%) ale unității (unităților) juridice nerezidente care dețin(e) unitatea juridică în cauză (condițional)

Data de început și de sfârșit a acțiunilor (condițional)

Grupul de întreprinderi

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Data de începere a grupului de întreprinderi

Data încetării grupului de întreprinderi

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 2 cifre (opțional)

Număr de angajați și de lucrători independenți (condițional)

Cifra de afaceri netă (condițional)

Activele totale ale grupului de întreprinderi (condițional)

Țările în care sunt situate întreprinderile nerezidente sau unitățile locale (opțional)

Întreprindere

Identificare

Variabile de identificare

 

Legătura cu alte unități

Numărul (numerele) de identificare al(e) unității (unităților) juridice din care este formată întreprinderea

Numărul de identificare al grupului de întreprinderi multinațional sau național căruia îi aparține întreprinderea

 

Evenimente demografice

Data începerii activității

Data încetării definitive a activităților

 

Parametri de stratificare și variabile economice

Codul activității principale a grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 4 cifre

Activități secundare ale grupului de întreprinderi la nivel NACE cu 4 cifre (condițional)

Număr de angajați și de lucrători independenți

Număr de angajați

Număr de angajați în echivalent de norme întregi (opțional)

Cifra de afaceri netă

Sector și subsector instituțional în sensul Regulamentului (UE) nr. 549/2013

3.   

Schimbul de date privind unitățile juridice înregistrate, în scopul identificării [articolul 10 alineatul (3)]

3.1.

Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) cu privire la unitățile juridice înregistrate rezidente

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, în sensul punctului 18.12 din anexa A capitolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (condițional)

3.2.

Datele care trebuie transmise de către autoritățile statistice naționale competente către Comisie (Eurostat) cu privire la unitățile juridice înregistrate străine

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică (opțional)

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, în sensul punctului 18.12 din anexa A capitolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (condițional)

3.3.

Datele care trebuie transmise de către Comisie (Eurostat) către autoritățile statistice naționale competente cu privire la unitățile juridice înregistrate

Unități

Subiecte detaliate

Variabile

Unitate juridică

Identificare

Variabile de identificare

 

Evenimente demografice

Pentru persoanele juridice, data înființării, iar pentru persoanele fizice, data recunoașterii oficiale ca operator economic

Data încetării unității juridice

 

Parametri de stratificare

Formă juridică

Statutul activității juridice

Mențiune pentru ramuri, în sensul punctului 18.12 din anexa A capitolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (condițional)


ANEXA V

Informații pe care autoritățile fiscale responsabile din fiecare stat membru trebuie să le pună la dispoziția autorității statistice naționale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (2)

(a)

informații din declarațiile de TVA ale persoanelor impozabile sau ale persoanelor juridice neimpozabile care au declarat, pentru perioada în cauză, livrări de bunuri în interiorul Uniunii în conformitate cu articolul 251 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului sau achiziții de bunuri în interiorul Uniunii în conformitate cu articolul 251 litera (c) din directiva menționată;

(b)

informații din declarațiile recapitulative privind livrările în interiorul Uniunii colectate prin declarațiile recapitulative de TVA în conformitate cu articolele 264 și 265 din Directiva 2006/112/CE;

(c)

informații privind achizițiile efectuate în interiorul Uniunii, comunicate de toate celelalte state membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului (1).


(1)  Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).


ANEXA VI

Informații pe care autoritățile vamale responsabile din fiecare stat membru trebuie să le pună la dispoziția autorității statistice naționale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (3):

(a)

informații care identifică persoana care efectuează exporturile în interiorul Uniunii și importurile în interiorul Uniunii de bunuri care fac obiectul procedurilor vamale de perfecționare activă;

(b)

datele de înregistrare și de identificare a operatorilor economici prevăzute în temeiul dispozițiilor vamale ale Uniunii, disponibile în sistemul electronic referitor la numărul EORI, astfel cum este menționat la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (1);

(c)

evidențele privind importurile și exporturile din declarațiile vamale care au fost acceptate sau care au făcut obiectul unor decizii ale autorităților vamale naționale și:

(i)

care au fost depuse la autoritățile vamale naționale; sau

(ii)

pentru care, în conformitate cu articolul 225 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, declarația suplimentară este pusă la dispoziția autorităților vamale naționale prin acces electronic direct în sistemul titularului autorizației.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2153 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2019

privind taxele și sumele de bani percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 319/2014

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 126 alineatul (4),

după consultarea consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, veniturile Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”) includ, printre altele, taxele plătite de solicitanții și titularii de certificate eliberate de agenție și de persoanele care au înregistrat declarații la agenție, precum și sumele de bani plătite pentru publicații, pentru instrumentarea căilor de atac, pentru cursuri de pregătire și pentru orice alte servicii furnizate de agenție.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei (2) a stabilit onorariile și taxele percepute de agenție. Cu toate acestea, tarifele trebuie ajustate pentru a se recupera costurile, evitându-se totodată acumularea semnificativă de excedent, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 126 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(3)

În acest sens, ar trebui luate în considerare previziunile agenției în ceea ce privește volumul său de muncă, costurile aferente și alți factori relevanți.

(4)

Taxele și sumele de bani prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie stabilite într-o manieră transparentă, echitabilă, nediscriminatorie și uniformă.

(5)

Fără a aduce atingere principiului acoperirii costurilor stabilit la articolul 126 din Regulamentul (UE) 2018/1139, taxele și sumele de bani percepute de agenție nu ar trebui să pericliteze competitivitatea industriei în cauză din Uniune. De asemenea, ele ar trebui stabilite pe o bază care să țină cont în mod corespunzător de capacitatea de a plăti a persoanelor fizice sau juridice vizate, îndeosebi a întreprinderilor mici și mijlocii.

(6)

Deși siguranța aviației civile ar trebui să fie principala preocupare, agenția ar trebui totuși să țină seama pe deplin de eficiența din punctul de vedere al costurilor atunci când execută sarcinile care îi revin, având în vedere sfera de cuprindere a acestor sarcini în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1139, precum și de resursele pe care le are la dispoziție.

(7)

Agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe și sume de bani pentru sarcinile de certificare sau pentru furnizarea altor servicii care nu sunt menționate în mod expres în anexa la prezentul regulament, dar care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1139.

(8)

Acordurile menționate la articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139 ar trebui să ofere o bază pentru evaluarea volumului de muncă efectiv necesar pentru certificarea produselor din țările terțe. În principiu, procesul de validare de către agenție a certificatelor eliberate de o țară terță cu care Uniunea a încheiat un acord în acest sens este descris în respectivul acord și ar trebui să implice un volum de muncă diferit de cel pe care îl necesită activitățile de certificare efectuate de agenție.

(9)

Ar trebui stabilite termenele de plată a taxelor și a sumelor de bani percepute în temeiul prezentului regulament.

(10)

Pentru a se contribui la recuperarea în cea mai mare măsură posibilă a taxelor și a sumelor de bani, ar trebui să se prevadă soluții adecvate în caz de neplată și de risc de neplată.

(11)

Amplasarea geografică a întreprinderilor pe teritoriile statelor membre nu ar trebui să constituie un factor discriminatoriu. În consecință, costurile de deplasare legate de sarcinile de certificare executate în numele unor [astfel de] întreprinderi ar trebui agregate și împărțite între solicitanți.

(12)

Solicitanții ar trebui să poată cere un deviz de plată pentru sarcinile de certificare și pentru servicii, pentru a se spori previzibilitatea. În anumite cazuri, pentru pregătirea devizului ar putea să fie necesar ca agenția să efectueze o analiză tehnică prealabilă. Având în vedere costul unei astfel de analize, se justifică remunerarea în consecință a agenției.

(13)

Este rezonabil ca achitarea integrală a sumelor de bani percepute pentru soluționarea unei contestații împotriva deciziilor agenției să fie o condiție necesară pentru ca respectiva contestație să fie admisibilă.

(14)

Deși prezentul regulament ar trebui să permită industriei să anticipeze nivelul taxelor și al sumelor de bani pe care va trebui să le plătească, este necesar să se examineze în mod regulat oportunitatea revizuirii prevederilor sale, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(15)

Părțile interesate ar trebui consultate înainte de orice modificare a taxelor și ar trebui să primească informații cu privire la modul de calcul al taxelor. Astfel de informații ar trebui să ajute părțile interesate să înțeleagă care sunt costurile suportate de agenție și productivitatea acesteia.

(16)

Revizuirea tarifelor ar trebui să urmeze o procedură care să permită modificarea fără întârzieri nejustificate, pe baza experienței dobândite de agenție în urma aplicării prezentului regulament, a monitorizării neîncetate a resurselor și a metodologiei de lucru, precum și a evaluării continue a nevoilor financiare.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 ar trebui abrogat, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament determină prestațiile pentru care trebuie plătite agenției taxe și sume de bani și stabilește cuantumul și modalitatea de plată a acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„taxe” înseamnă sumele percepute de agenție care trebuie plătite de solicitanți pentru sarcinile de certificare;

(b)

„sume de bani” înseamnă sumele percepute de agenție pentru serviciile furnizate, altele decât sarcinile de certificare;

(c)

„sarcină de certificare” înseamnă orice activitate efectuată de agenție, direct sau indirect, în scopul eliberării, menținerii sau modificării certificatelor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv;

(d)

„serviciu” înseamnă orice activitate efectuată de agenție, alta decât sarcinile de certificare, inclusiv furnizarea de mărfuri;

(e)

„solicitant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care solicită agenției executarea unei sarcini de certificare sau furnizarea unui serviciu;

(f)

„ciclu de facturare” înseamnă perioada de 12 luni care se aplică proiectelor multianuale și sarcinilor de supraveghere. Perioada începe:

1.

în cazul taxelor și al sumelor de bani enumerate în tabelele 1-6 din partea I a anexei, la data primirii cererii;

2.

în cazul taxelor enumerate în tabelul 8 din partea I a anexei, la data de 1 iunie următoare eliberării certificatului;

3.

în cazul taxelor de aprobare enumerate în tabelele 9-15 din partea I a anexei, la data primirii cererii;

4.

în cazul taxelor de supraveghere enumerate în tabelele 9-15 din partea I a anexei, la data eliberării certificatului.

Articolul 3

Determinarea taxelor și a sumelor de bani

(1)   Taxele și sumele de bani se solicită și se percep exclusiv de către agenție în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   În cazurile în care prezentul regulament nu prevede altfel, taxele și sumele de bani se calculează la tariful orar indicat în partea II din anexă.

(3)   Statele membre nu percep taxe pentru sarcinile care intră în sfera de competență a agenției, chiar dacă efectuează operațiunile respective în numele agenției. Agenția rambursează statelor membre taxele pentru sarcinile pe care le execută acestea în numele său.

(4)   Taxele și sumele de bani se exprimă și se plătesc în euro.

(5)   Cuantumurile menționate în părțile I, II și IIa din anexă se indexează, la data de 1 ianuarie a fiecărui an, în funcție de rata inflației în conformitate cu metoda stabilită în partea IV din anexă.

(6)   Prin derogare de la taxele menționate în anexă, taxele pentru sarcinile de certificare executate în contextul unui acord bilateral între Uniune și o țară terță pot face obiectul unor dispoziții speciale prevăzute în respectivul acord bilateral.

Articolul 4

Plata taxelor și a sumelor de bani

(1)   Agenția stabilește condițiile de plată a taxelor și a sumelor de bani, evidențiind condițiile în care agenția le percepe pentru sarcinile de certificare și pentru servicii. Agenția publică aceste condiții pe site-ul său web.

(2)   Solicitantul trebuie să plătească integral suma datorată în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care îi este notificată factura.

(3)   În cazul în care plata unei facturi nu a fost primită de agenție, după termenul menționat la alineatul (2), agenția poate percepe dobândă pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

(4)   Rata dobânzii este rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii de scadență, majorată cu opt puncte procentuale.

Articolul 5

Respingerea sau anularea din motive financiare

(1)   Fără a aduce atingere regulamentului său de procedură, agenția poate:

(a)

respinge o cerere în cazul în care taxele sau sumele de bani datorate nu au fost primite până la expirarea termenului prevăzut la articolul 4 alineatul (2);

(b)

respinge sau anula o cerere, în cazul în care există probe potrivit cărora capacitatea financiară a solicitantului este amenințată, cu excepția cazului în care solicitantul furnizează o garanție bancară sau un depozit de garanție;

(c)

respinge sau anulează o cerere în cazurile menționate la articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf;

(d)

respinge o cerere de transfer al unui certificat, în cazul în care nu au fost îndeplinite obligațiile de plată rezultate din sarcinile de certificare executate sau din serviciile furnizate de agenție.

(2)   Înainte de a acționa în conformitate cu alineatul (1), agenția consultă solicitantul cu privire la măsura avută în vedere de agenție.

Articolul 6

Cheltuielile de deplasare

(1)   În cazul în care se execută o sarcină de certificare sau se furnizează un serviciu în afara teritoriilor statelor membre, solicitantul trebuie să plătească cheltuielile de deplasare pe baza formulei: d = v + a + h – e.

(2)   În sensul formulei menționate la alineatul (1), se aplică următoarele:

 

d = cheltuielile de deplasare datorate;

 

v = costurile de transport;

 

a = ratele standard oficiale ale Comisiei pentru diurnele care acoperă cazarea, mesele, transportul local în localitatea unde are loc misiunea și alte cheltuieli (3);

 

h = timpul de deplasare (numărul standard de ore de călătorie per destinație, stabilit de agenție), la tariful orar prevăzut în partea II din anexă (4); în cazul misiunilor legate de mai multe proiecte, suma este subîmpărțită în consecință;

 

e (e-componentă) = costurile medii aferente deplasării pe teritoriile statelor membre, inclusiv costurile medii de transport și timpul mediu de deplasare pe teritoriile statelor membre, multiplicate cu tariful orar prevăzut în partea II din anexă. Aceasta face obiectul revizuirii și indexării anuale.

(3)   Cheltuielile de deplasare ocazionate în contextul furnizării serviciilor menționate la articolul 14 alineatul (2) se percep exclusiv în conformitate cu partea IIa din anexă.

Articolul 7

Devizul financiar

(1)   La cererea unui solicitant și sub rezerva alineatului (2), agenția pune la dispoziție un deviz financiar.

(2)   În cazurile în care, din cauza complexității preconizate a proiectului, devizul financiar menționat necesită o analiză tehnică prealabilă din partea agenției, respectiva analiză se taxează pe oră, pe baza unui acord contractual care trebuie semnat între solicitant și agenție.

(3)   Activitățile se suspendă la cererea solicitantului până în momentul în care devizul solicitat a fost pus la dispoziție de agenție și acceptat de solicitant.

(4)   Devizul financiar se modifică de către agenție dacă sarcina se dovedește a fi mai simplă sau dacă poate fi executată mai repede decât s-a prevăzut inițial sau, din contră, dacă este mai complexă și ia mai mult timp decât ar fi putut estima agenția în condiții rezonabile.

CAPITOLUL II

TAXE

Articolul 8

Dispoziții generale cu privire la plata taxelor

(1)   Executarea sarcinilor de certificare este condiționată de plata anticipată a întregului cuantum al taxei datorate, cu excepția cazului în care agenția decide altfel după o analiză corespunzătoare a riscurilor financiare implicate. Agenția poate factura taxa datorată într-o singură tranșă după primirea cererii sau la începutul perioadei anuale ori al perioadei de supraveghere.

(2)   Taxele care trebuie plătite de solicitant pentru o anumită sarcină de certificare constau într-una dintre următoarele:

(a)

o taxă forfetară, stabilită în partea I din anexă;

(b)

o taxă variabilă.

(3)   Taxa variabilă menționată la alineatul (2) litera (b) se stabilește înmulțind numărul real de ore de muncă cu tariful orar prevăzut în partea II din anexă.

(4)   În cazul în care pentru taxele stabilite de prezentul regulament există circumstanțe tehnice relevante care justifică o astfel de măsură, agenția poate, cu condiția ca solicitantul să își dea acordul:

(a)

să reclasifice o cerere în cadrul categoriilor identificate în anexa la prezentul regulament;

(b)

să reclasifice mai multe cereri drept o cerere unică, cu condiția ca cererile respective să vizeze același proiect de tip și să se încadreze într-una sau mai multe dintre următoarele categorii, în orice combinație:

(i)

modificări majore;

(ii)

reparații majore; sau

(iii)

certificate de tip suplimentare.

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu reclasificarea propusă, agenția poate respinge sau anula cererea sau cererile în cauză.

Articolul 9

Termene de plată

(1)   Taxele menționate în partea I tabelele 1, 2 și 3 din anexă se percep per cerere și per perioadă de 12 luni. Pentru perioada de după primele 12 luni, taxele reprezintă 1/365 din taxa anuală relevantă per zi.

(2)   Taxele menționate în partea I tabelul 4 din anexă se percep per cerere.

(3)   Taxele menționate în partea I tabelul 8 din anexă se percep per perioadă de 12 luni.

(4)   Taxele menționate în partea I tabelele 9-14 din anexă se percep după cum urmează:

(a)

taxele pentru aprobări sunt percepute per cerere;

(b)

taxele de supraveghere sunt percepute per perioadă de 12 luni.

Toate schimbările la nivelul unei organizații care au incidență asupra aprobării sale au ca efect recalcularea taxei de supraveghere datorate începând cu noua perioadă de 12 luni următoare aprobării schimbării respective.

(5)   În cazurile menționate la articolul 2 litera (f) punctul 2, taxele aferente perioadei cuprinse între data eliberării certificatului și debutul primului ciclu de facturare următor acestei date se calculează pro rata temporis, pe baza tabelului 8 din partea I a anexei.

(6)   În cazul în care reclasificarea unei cereri determină o modificare a taxelor aplicabile, taxele se recalculează după cum urmează:

(a)

pentru taxele percepute per cerere, taxa se recalculează de la data primirii cererii;

(b)

pentru taxele percepute per cerere și per perioadă de 12 luni, taxa se recalculează pentru ciclul de facturare în curs și pentru perioada ulterioară acestuia;

(c)

în cazul în care agenția reclasifică mai multe cereri drept cerere unică în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), taxa se recalculează începând de la data considerată relevantă pentru reclasificare.

Articolul 10

Respingerea cererilor, încetarea și întreruperea executării sarcinilor legate de cereri

(1)   În cazul în care o cerere este respinsă sau executarea unei sarcini legate de o cerere este încetată sau întreruptă, taxele aplicabile, precum și cheltuielile de deplasare aferente și orice alte sume datorate trebuie plătite integral în momentul în care agenția încetează executarea sarcinii.

(2)   În cazul în care o cerere este respinsă sau executarea unei sarcini legate de o cerere este încetată, soldul tuturor taxelor datorate se calculează după cum urmează:

(a)

pentru taxele menționate în partea I tabelele 1, 2 și 3 din anexă, percepute per cerere și per perioadă de 12 luni, soldul tuturor taxelor datorate pentru ciclul de facturare în curs este de 1/365 din taxa anuală relevantă per zi. Pentru perioadele anterioare perioadei de 12 luni în curs, taxele aplicabile rămân exigibile;

(b)

pentru taxele menționate în partea I tabelele 4 și 15 din anexă, precum și pentru taxele fixe menționate în partea II din anexă, percepute per cerere, soldul tuturor taxelor datorate este de 50 % din taxa aplicabilă;

(c)

pentru taxele menționate în partea I tabelele 9-14 din anexă, percepute per cerere, soldul tuturor taxelor datorate se calculează pe oră, dar nu depășește taxa forfetară aplicabilă;

(d)

pentru taxele menționate în partea II din anexă, percepute pe oră, soldul tuturor taxelor datorate se calculează pe oră;

(e)

pentru toate taxele care nu sunt menționate la literele (a)-(d), soldul datorat se calculează pe oră, cu excepția cazului în care solicitantul și agenția convin altfel.

(3)   Dacă întreruperea executării unei sarcini legate de o cerere se produce în cadrul primului ciclu de facturare, nu se rambursează taxele pentru respectivul ciclu de facturare. Dacă se produce o astfel de întrerupere după primul ciclu de facturare, soldul tuturor taxelor datorate se calculează în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (2) litera (a). Dacă, în urma unei întreruperi a executării unei sarcini legate de o cerere, agenția reia executarea sarcinii respective fie în mod automat după expirarea perioadei de întrerupere aleasă de solicitant, fie mai devreme la cererea solicitantului, agenția percepe o nouă taxă, indiferent de taxele deja plătite pentru sarcina întreruptă.

(4)   În sensul prezentului regulament:

(a)

încetarea executării unei sarcini la cererea solicitantului se consideră a intra în vigoare la data primirii cererii;

(b)

încetarea executării unei sarcini la inițiativa agenției se consideră a intra în vigoare la data la care i se comunică solicitantului decizia referitoare la încetare;

(c)

întreruperea executării unei sarcini la cererea solicitantului se consideră că a intra în vigoare la data indicată de solicitant, dar nu mai devreme de data la care agenția primește cererea.

(5)   Taxele plătite pentru o sarcină legată de o cerere a cărei executare a fost încetată nu sunt luate în considerare pentru nicio sarcină ulterioară, chiar dacă este de aceeași natură ca și sarcina încetată.

Articolul 11

Suspendarea sau revocarea certificatelor

(1)   Dacă taxele neplătite nu au fost primite până la expirarea termenului prevăzut la articolul 4 alineatul (2), agenția poate suspenda sau revoca certificatul în cauză după consultarea titularului respectivului certificat.

(2)   Dacă suspendă un certificat deoarece titularul certificatului nu respectă cerințele aplicabile sau nu plătește taxa anuală sau taxa de supraveghere, agenția continuă să factureze taxa anuală sau taxa de supraveghere într-o singură tranșă la începutul perioadei anuale sau de supraveghere, în pofida respectivei suspendări. Agenția poate revoca certificatul în cauză dacă titularul certificatului nu își îndeplinește obligațiile de plată în termen de un an de la data notificării suspendării. Restabilirea valabilității certificatului este condiționată de plata prealabilă a soldului taxelor datorate pentru perioada suspendării și a oricăror alte sume datorate la momentul respectiv.

(3)   Dacă agenția revocă un certificat deoarece titularul certificatului nu respectă cerințele aplicabile sau nu plătește taxa anuală sau taxa de supraveghere, soldul tuturor taxelor datorate pentru ciclul de facturare în curs se calculează după cum urmează:

(a)

pentru taxele forfetare anuale sau pentru taxele forfetare de supraveghere percepute per certificat și per perioadă de 12 luni, soldul taxelor datorate este de 1/365 din taxa forfetară relevantă per zi;

(b)

pentru taxele anuale sau taxele de supraveghere percepute pe oră, soldul tuturor taxelor datorate se calculează pe oră.

Cuantumurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), precum și toate cheltuielile de deplasare și orice alte sume datorate sunt exigibile integral la data la care intră în vigoare revocarea.

Articolul 12

Restituirea sau transferul certificatelor și dezactivarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor

(1)   Dacă titularul certificatului restituie un certificat, soldul oricăror taxe datorate pentru perioada de 12 luni în curs se calculează după cum urmează:

(a)

pentru taxele forfetare anuale sau pentru taxele forfetare de supraveghere percepute per certificat și per perioadă de 12 luni, soldul taxelor datorate este de 1/365 din taxa forfetară anuală relevantă per zi;

(b)

pentru taxele anuale sau taxele de supraveghere percepute pe oră, soldul tuturor taxelor se calculează pe oră.

Cuantumurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), precum și cheltuielile de deplasare și orice alte sume datorate sunt exigibile integral la data la care intră în vigoare restituirea.

(2)   În cazul în care se transferă un certificat, taxele menționate în tabelele 8-15 se plătesc de către noul titular al certificatului începând cu ciclul de facturare care urmează datei la care are loc transferul.

(3)   În cazurile menționate în partea I tabelul 14 din anexă, taxa de supraveghere a echipamentului aferentă unui echipament de pregătire sintetică pentru zbor se reduce pro rata temporis pentru perioadele de dezactivare cerute de solicitant.

Articolul 13

Sarcini de certificare cu caracter excepțional

Taxei percepute i se aplică o ajustare excepțională, pentru a se acoperi toate costurile suportate de agenție pentru o anumită sarcină de certificare, dacă îndeplinirea sarcinii respective necesită alocarea unor categorii și/sau unui număr de angajați pe care agenția nu le-ar aloca în mod normal în temeiul procedurilor sale standard.

CAPITOLUL III

SUME DE BANI PERCEPUTE

Articolul 14

Dispoziții generale cu privire la plata sumelor de bani

(1)   Cuantumul sumelor de bani percepute de agenție în conformitate cu partea II din anexă se facturează la tariful orar aplicabil.

(2)   Sumele de bani percepute pentru furnizarea serviciilor de pregătire, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile de deplasare, se percep în conformitate cu partea IIa din anexă.

Articolul 15

Termenul de percepere a sumelor de bani și termenele de plată

(1)   Cu excepția cazului în care agenția decide altfel, după o analiză corespunzătoare a riscurilor financiare asociate, sumele de bani se percep înainte de furnizarea serviciului.

(2)   Sumele de bani menționate în partea I tabelul 6 (punctul 1) din anexă se percep per cerere și per perioadă de 12 luni. Pentru perioada de după primele 12 luni, sumele de bani percepute sunt de 1/365 din suma anuală relevantă per zi.

(3)   Sumele de bani menționate în partea I tabelele 5 și 6 (punctul 2) din anexă se percep per cerere.

(4)   În cazul în care reclasificarea unei cereri determină o modificare a sumei de bani aplicabile, sumele se recalculează în consecință cu efect de la data primirii cererii.

Articolul 16

Respingerea cererilor, încetarea și întreruperea executării sarcinilor legate de cereri

(1)   În cazul în care o cerere este respinsă sau executarea unei sarcini legate de o cerere este încetată sau întreruptă, sumele de bani aplicabile, precum și cheltuielile de deplasare aferente și orice alte sume datorate trebuie plătite integral în momentul în care agenția încetează executarea sarcinii.

(2)   În cazul în care o cerere este respinsă sau executarea unei sarcini legate de o cerere este încetată, soldul tuturor sumelor de bani datorate se calculează după cum urmează:

(a)

Pentru sumele de bani menționate în partea I tabelul 6 (punctul 1) din anexă, percepute per cerere și per perioadă de 12 luni, soldul tuturor sumelor datorate pentru perioada de 12 luni în curs este de 1/365 din suma anuală relevantă per zi. Pentru perioadele anterioare perioadei de 12 luni în curs, sumele de bani aplicabile rămân exigibile.

(b)

Pentru sumele de bani menționate în partea I tabelele 5 și 6 (punctul 2) din anexă, precum și pentru sumele de bani fixe menționate în partea II din anexă, percepute per cerere, soldul tuturor sumelor de bani datorate este de 50 % din suma de bani aplicabilă.

(c)

Pentru sumele de bani menționate în partea II din anexă, percepute pe oră, soldul tuturor sumelor de bani datorate se calculează pe oră.

(d)

Pentru toate sumele de bani care nu sunt menționate în paragrafele de mai sus, soldul datorat se calculează pe oră, cu excepția cazului în care solicitantul și agenția convin altfel.

(3)   Dacă întreruperea executării unei sarcini legate de o cerere se produce în cadrul primului ciclu de facturare, nu se rambursează sumele de bani percepute pentru respectivul ciclu de facturare. Dacă se produce o astfel de întrerupere după primul ciclu de facturare, soldul tuturor sumelor de bani datorate se calculează în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (2) litera (a). Dacă, în urma unei întreruperi a executării unei sarcini legate de o cerere, agenția reia executarea sarcinii respective fie în mod automat după expirarea perioadei de întrerupere aleasă de solicitant, fie mai devreme la cererea solicitantului, agenția percepe o nouă sumă de bani, indiferent de sumele de bani deja plătite pentru sarcina întreruptă.

(4)   În sensul prezentului regulament:

(a)

încetarea executării unei sarcini la cererea solicitantului se consideră a intra în vigoare la data primirii cererii;

(b)

încetarea executării unei sarcini la inițiativa agenției se consideră a intra în vigoare la data la care i se comunică solicitantului decizia referitoare la încetare;

(c)

întreruperea executării unei sarcini la cererea solicitantului se consideră că a intra în vigoare la data indicată de solicitant, dar nu mai devreme de data la care agenția primește cererea.

(5)   Sumele de bani plătite pentru o sarcină legată de o cerere a cărei executare a fost încetată nu sunt luate în considerare pentru nicio sarcină ulterioară, chiar dacă este de aceeași natură ca și sarcina încetată.

CAPITOLUL IV

CONTESTAȚII

Articolul 17

Soluționarea contestațiilor

(1)   Se percep sume de bani pentru soluționarea unei contestații depuse în temeiul articolului 108 din Regulamentul (UE) 2018/1139. Cuantumul sumelor de bani se calculează în conformitate cu metoda stabilită în partea III din anexă. O contestație este admisibilă numai dacă s-a achitat suma de bani percepută pentru soluționarea contestației, în termenul menționat la alineatul (3).

(2)   O persoană juridică care depune o contestație trebuie să prezinte agenției un certificat semnat de un reprezentant autorizat, în care să se specifice cifra de afaceri a părții reclamante. Certificatul respectiv trebuie depus la agenție împreună cu contestația.

(3)   Sumele de bani percepute pentru soluționarea contestațiilor trebuie plătite conform procedurii aplicabile stabilite de agenție în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care a fost depusă contestația la agenție.

(4)   Dacă o contestație se soluționează în favoarea părții reclamante, sumele de bani percepute pentru soluționarea contestației sunt rambursate de către agenție.

CAPITOLUL V

PROCEDURILE AGENȚIEI

Articolul 18

Dispoziții generale

Agenția face distincție între veniturile și cheltuielile imputabile sarcinilor de certificare executate și serviciilor furnizate, pe de o parte, și veniturile și cheltuielile imputabile activităților finanțate din alte surse de venit, pe de altă parte.

În acest scop:

(a)

taxele și sumele de bani percepute de agenție se țin într-un cont separat și fac obiectul unei proceduri contabile separate;

(b)

agenția elaborează și utilizează proceduri de contabilitate analitică pentru veniturile și cheltuielile sale.

Articolul 19

Evaluare și revizuire

(1)   Agenția comunică anual Comisiei, consiliului de administrație și organului consultativ al părților interesate, instituit în conformitate cu articolul 98 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1139, informații despre elementele pe baza cărora se determină valoarea taxelor. Informațiile respective constau, în principal, într-o defalcare a costurilor în ceea ce privește anii precedenți și anii următori.

(2)   Agenția evaluează periodic anexa pentru a verifica dacă informațiile semnificative referitoare la ipotezele pe baza cărora se anticipează veniturile și cheltuielile agenției se reflectă în mod corespunzător în cuantumurile taxelor sau ale sumelor de bani percepute de agenție.

(3)   Prezentul regulament este revizuit atunci când este necesar, în special luând în considerare veniturile agenției și costurile sale aferente.

(4)   Agenția consultă organismul consultativ al părților interesate menționat la alineatul (1) în conformitate cu articolul 126 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1139 înainte de a formula un aviz și explică motivele oricărei modificări propuse.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 20

Abrogare

Se abrogă Regulamentul (UE) nr. 319/2014, fără a se aduce atingere articolului 21 alineatul (5).

Articolul 21

Dispoziții tranzitorii

(1)   Taxele anuale sau de supraveghere stabilite în partea I tabelele 1, 2, 3, 8-13 și 15 din anexă se aplică oricărei sarcini de certificare aflate în curs la intrarea în vigoare a prezentului regulament începând cu următorul ciclu de facturare care debutează după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Tarifele orare prevăzute în partea II din anexă se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament în cazul oricăror sarcini aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului regulament pentru care taxele sau sumele de bani percepute sunt calculate pe oră.

(3)   În cazurile menționate în partea I tabelele 5 și 6 din anexă, precum și în ceea ce privește taxele de aprobare a organizațiilor și taxele de aprobare a calificărilor pentru echipamente menționate în partea I tabelul 14 din anexă și în pofida dispozițiilor respective, taxele și sumele de bani aferente cererilor în curs la data intrării în vigoare a prezentului regulament se calculează în conformitate cu partea II din anexă până la finalizarea sarcinilor care rezultă din respectivele cereri.

(4)   În cazurile menționate în partea I tabelul 14 din anexă, altele decât cele menționate la alineatul (3), se aplică taxele menționate în tabel de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)   Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (2), (3) și (4), taxele și sumele de bani aferente ciclurilor de facturare în curs la data intrării în vigoare a prezentului regulament se calculează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 319/2014.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 (JO L 93, 28.3.2014, p. 58).

(3)  A se vedea „Ratele actuale ale diurnelor”, astfel cum sunt comunicate pe site-ul web EuropeAid al Comisiei (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  A se vedea „Numărul standard de ore”, astfel cum este comunicat în „Lista timpilor standard de deplasare” pe site-ul web al agenției (https://www.easa.europa.eu/).


ANEXĂ

CUPRINS:

Partea I: Sarcini pentru care se percepe o sumă forfetară

Partea II: Sarcini de certificare sau servicii facturate pe oră

Partea IIa: Sume de bani percepute pentru furnizarea de servicii de pregătire

Partea III: Sume de bani percepute pentru soluționarea contestațiilor

Partea IV: Rata anuală a inflației

Partea V: Notă explicativă

PARTEA I

Sarcini pentru care se percepe o sumă forfetară

Tabelul 1

Certificate de tip, certificate de tip restrictive și autorizații pentru standarde tehnice europene

[menționate în secțiunea A subpărțile B și O din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei] (1)

 

Taxă forfetară (EUR)

Aeronave cu decolare și aterizare pe orizontală (HTOL) cu pilot la bord

Peste 150 000 kg

2 055 230

Peste 55 000 kg și până la 150 000 kg

1 693 040

Peste 22 000 kg și până la 55 000 kg

564 350

Peste 5 700 kg și până la 22 000 kg (inclusiv HPA de peste 2 730 kg și până la 5 700 kg)

420 700

Peste 2 730 kg și până la 5 700 kg (inclusiv HPA de peste 1 200 kg și până la 2 730 kg)

139 980

Peste 1 200 kg și până la 2 730 kg (inclusiv HPA de până la 1 200 kg)

15 890

Până la 1 200 kg

5 300

Aeronave cu decolare și aterizare pe verticală (VTOL) cu pilot la bord

Mari

476 100

Medii

190 450

Mici

23 850

Foarte ușoare

23 850

Baloane

7 380

Dirijabile mari

42 950

Dirijabile medii

16 360

Dirijabile mici

8 190

Propulsie

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare mai mare de 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare mai mare de 2 000 kW

405 310

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare de până la 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare de până la 2 000 kW

270 170

Motoare fără turbină

36 920

Motoare CS-22.H, CS-VLR apendicele B

18 460

Elice pentru aeronave cu MTOW de peste 5 700 kg

12 610

Elice pentru aeronave cu MTOW de până la 5 700 kg

3 600

Elice din clasa CS-22J

1 800

Piese și echipamente neinstalate

Valoare peste 20 000 EUR

9 300

Valoare între 2 000 și 20 000 EUR

5 320

Valoare sub 2 000 EUR

3 090

Unitate auxiliară de putere (APU)

221 120


Tabelul 2

Certificate de tip suplimentare

[menționate în secțiunea A subpartea E din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

 

Taxă forfetară (EUR)

 

Semnificative complexe

Semnificative

Standard

Simple

Aeronave cu decolare și aterizare pe orizontală (HTOL) cu pilot la bord

Peste 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Peste 55 000 kg și până la 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Peste 22 000 kg și până la 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Peste 5 700 kg și până la 22 000 kg (inclusiv HPA de peste 2 730 kg și până la 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Peste 2 730 kg și până la 5 700 kg (inclusiv HPA de peste 1 200 kg și până la 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Peste 1 200 kg și până la 2 730 kg (inclusiv HPA de până la 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Până la 1 200 kg

3 630

310

310

310

Aeronave cu decolare și aterizare pe verticală (VTOL) cu pilot la bord

Mari

321 710

58 950

8 840

2 950

Medii

188 500

29 480

5 900

2 360

Mici

15 080

11 800

4 420

1 480

Foarte ușoare

9 610

1 110

490

310

Alte aeronave cu pilot la bord

Baloane

3 630

1 050

490

310

Dirijabile mari

37 700

15 970

12 780

6 390

Dirijabile medii

15 090

4 910

3 930

1 970

Dirijabile mici

7 520

2 460

1 970

990

Propulsie

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare mai mare de 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare mai mare de 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare de până la 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare de până la 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Motoare fără turbină

34 710

3 440

1 540

770

Motoare CS-22.H, CS-VLR apendicele B

17 410

1 730

770

370

Elice pentru aeronave cu MTOW de peste 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Elice pentru aeronave cu MTOW de până la 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Elice din clasa CS-22J

1 080

920

470

230

Piese și echipamente neinstalate

Valoare peste 20 000 EUR

Valoare între 2 000 și 20 000 EUR

Valoare sub 2 000 EUR

Unitate auxiliară de putere (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabelul 3

Modificări majore și reparații majore

[menționate în secțiunea A subpărțile D și M din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

 

Taxă forfetară (EUR)

 

Taxă model  (2)

Semnificative complexe

Semnificative

Standard

Simple

Aeronave cu decolare și aterizare pe orizontală (HTOL) cu pilot la bord

Peste 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Peste 55 000 kg și până la 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Peste 22 000 kg și până la 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Peste 5 700 kg și până la 22 000 kg (inclusiv HPA de peste 2 730 kg și până la 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Peste 2 730 kg și până la 5 700 kg (inclusiv HPA de peste 1 200 kg și până la 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Peste 1 200 kg și până la 2 730 kg (inclusiv HPA de până la 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Până la 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Aeronave cu decolare și aterizare pe verticală (VTOL) cu pilot la bord

Mari

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Medii

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Mici

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Foarte ușoare

1 130

9 060

1 050

490

490

Alte aeronave cu pilot la bord

Baloane

450

3 630

1 050

490

490

Dirijabile mari

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Dirijabile medii

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Dirijabile mici

750

6 030

1 970

1 470

990

Propulsie

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare mai mare de 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare mai mare de 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare de până la 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare de până la 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Motoare fără turbină

1 890

15 110

1 600

740

500

Motoare CS-22.H, CS-VLR apendicele B

940

7 550

740

370

370

Elice pentru aeronave cu MTOW de peste 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Elice pentru aeronave cu MTOW de până la 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Elice din clasa CS-22J

70

590

500

160

160

Piese și echipamente neinstalate

Valoare peste 20 000 EUR

Valoare între 2 000 și 20 000 EUR

Valoare sub 2 000 EUR

Unitate auxiliară de putere (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabelul 4

Modificări minore și reparații minore

[menționate în secțiunea A subpărțile D și M din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

 

Taxă forfetară  (3) (EUR)

Aeronave cu decolare și aterizare pe orizontală (HTOL) cu pilot la bord

Peste 150 000 kg

1 890

Peste 55 000 kg și până la 150 000 kg

1 890

Peste 22 000 kg și până la 55 000 kg

1 890

Peste 5 700 kg și până la 22 000 kg (inclusiv HPA de peste 2 730 kg și până la 5 700 kg)

1 890

Peste 2 730 kg și până la 5 700 kg (inclusiv HPA de peste 1 200 kg și până la 2 730 kg)

610

Peste 1 200 kg și până la 2 730 kg (inclusiv HPA de până la 1 200 kg)

500

Până la 1 200 kg

310

Aeronave cu decolare și aterizare pe verticală (VTOL) cu pilot la bord

Mari

970

Medii

970

Mici

970

Foarte ușoare

490

Alte aeronave cu pilot la bord

Baloane

490

Dirijabile mari

1 720

Dirijabile medii

970

Dirijabile mici

970

Propulsie

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare mai mare de 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare mai mare de 2 000 kW

1 270

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare de până la 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare de până la 2 000 kW

1 270

Motoare fără turbină

610

Motoare CS-22.H, CS-VLR apendicele B

370

Elice pentru aeronave cu MTOW de peste 5 700 kg

500

Elice pentru aeronave cu MTOW de până la 5 700 kg

470

Elice din clasa CS-22J

320

Piese și echipamente neinstalate

Valoare peste 20 000 EUR

1 860

Valoare între 2 000 și 20 000 EUR

1 070

Valoare sub 2 000 EUR

620

Unitate auxiliară de putere (APU)

490


Tabelul 5

Sprijin la certificare în vederea validării

Serviciu care oferă sprijin legat de validarea/acceptarea de către autoritatea unei țări terțe a unui certificat AESA și asistență tehnică în privința activităților de constatare a conformității

Pachet de servicii

Sumă forfetară (EUR)

Mare

2 500

Mediu

1 000

Mic

250


Tabelul 6

Comitetul de evaluare a întreținerii (MRB)

Serviciu care oferă sprijin legat de aprobarea raportului Comitetului de evaluare a întreținerii (Maintenance Review Board - MRB) și a revizuirilor acestui raport

Sumă forfetară (EUR)

1 – Raportul MRB inițial

aeronave CS 25

350 000

aeronave CS 27 și CS 29

150 000

Certificate de tip suplimentare

50 000

2 – Revizuirea rapoartelor MRB

CS-25 de peste 150 000 kg

120 000

CS-25 de peste 55 000 kg și de până la 150 000 kg

100 000

CS-25 de peste 22 000 kg și de până la 55 000 kg

80 000

CS-25 de peste 5 700 kg și de până la 22 000 kg

40 000

aeronave CS 27 și CS 29

30 000

Certificate de tip suplimentare

20 000


Tabelul 7

Operatori din țări terțe

[menționați în Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei]  (4)

 

Taxă forfetară (EUR)

Vizită la fața locului  (5)

19 000

Reuniune tehnică la Köln

10 000


Tabelul 8

Taxa anuală pentru titularii de certificate de tip AESA, de certificate de tip restrictive AESA, de autorizații AESA pentru standarde tehnice europene și de alte certificate de tip sau autorizații pentru standarde tehnice europene considerate a fi acceptate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139

[menționate în secțiunea A subpărțile B și O din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

 

Taxă forfetară (EUR)

 

Proiectare în UE

Proiectare în afara UE

Aeronave cu decolare și aterizare pe orizontală (HTOL) cu pilot la bord

Peste 150 000 kg

1 155 160

360 270

Peste 55 000 kg și până la 150 000 kg

975 480

274 490

Peste 22 000 kg și până la 55 000 kg

293 940

110 140

Peste 5 700 kg și până la 22 000 kg (inclusiv HPA de peste 2 730 kg și până la 5 700 kg)

48 050

16 320

Peste 2 730 kg și până la 5 700 kg (inclusiv HPA de peste 1 200 kg și până la 2 730 kg)

5 320

1 770

Peste 1 200 kg și până la 2 730 kg (inclusiv HPA de până la 1 200 kg)

2 460

830

Până la 1 200 kg

230

70

Aeronave cu decolare și aterizare pe verticală (VTOL) cu pilot la bord

Mari

102 930

37 740

Medii

57 190

21 280

Mici

23 880

8 670

Foarte ușoare

3 700

1 230

Alte aeronave cu pilot la bord

Baloane

840

360

Dirijabile mari

4 000

1 330

Dirijabile medii

2 460

820

Dirijabile mici

1 970

660

Propulsie

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare mai mare de 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare mai mare de 2 000 kW

120 090

32 140

Motoare cu turbină cu forță de tracțiune la decolare de până la 25 KN sau cu putere de ieșire la decolare de până la 2 000 kW

58 180

27 450

Motoare fără turbină

1 120

140

Motoare CS-22.H, CS-VLR apendicele B

610

310

Elice pentru aeronave cu MTOW de peste 5 700 kg

420

220

Elice pentru aeronave cu MTOW de până la 5 700 kg

240

50

Elice din clasa CS-22J

230

70

Piese și echipamente neinstalate

Valoare peste 20 000 EUR

2 440

680

Valoare între 2 000 și 20 000 EUR

1 290

460

Valoare sub 2 000 EUR

520

420

Unitate auxiliară de putere (APU)

87 880

10 510

Prin derogare de la tabelul de mai sus, se aplică următoarele dispoziții:

A.

În cazul versiunilor cargo ale unei aeronave care dețin certificate de tip proprii, la taxa pentru versiunea de pasageri echivalentă se aplică un coeficient de 0,85.

B.

În cazul titularilor de certificate de tip AESA multiple și/sau de certificate de tip restrictive AESA multiple, de autorizații AESA pentru standarde tehnice europene și/sau de alte certificate de tip multiple sau de alte autorizații pentru standarde tehnice europene, se aplică o reducere de 25 % a taxei anuale începând cu al patrulea certificat deținut, dacă respectivele certificate fac obiectul aceleiași taxe forfetare din aceeași categorie de taxe identificată în tabelul de mai sus.

C.

În următoarele cazuri se percepe tariful orar prevăzut în partea II din anexă, până la cuantumul taxei integrale pentru categoria de taxe relevantă:

1.

În cazul aeronavelor

a.

care au fost scoase din serviciu de peste 20 de ani sau

b.

din care au fost produse mai puțin de 50 de unități la nivel mondial sau

c.

din care au fost produse 50 sau mai multe unități la nivel mondial, cu condiția ca titularul certificatului să demonstreze că sunt exploatate mai puțin de 50 de unități la nivel mondial;

2.

În cazul motoarelor și al elicelor

a.

care au fost scoase din serviciu de peste 20 de ani sau

b.

din care au fost produse mai puțin de 100 de unități la nivel mondial

c.

din care au fost produse 100 sau mai multe unități la nivel mondial, cu condiția ca titularul certificatului să demonstreze că respectiva elice sau respectivul motor s-a instalat pe mai puțin de 50 de aeronave aflate în exploatare;

3.

În cazul pieselor și în cazul echipamentelor neinstalate

a.

care au fost scoase din serviciu de peste 15 ani sau

b.

din care au fost produse mai puțin de 400 de unități la nivel mondial sau

c.

din care au fost produse 400 sau mai multe unități la nivel mondial, cu condiția ca titularul certificatului să demonstreze că respectiva piesă sau respectivul echipament neinstalat s-a instalat pe mai puțin de 50 de aeronave aflate în exploatare.

Evaluarea criteriilor stabilite la punctul C se efectuează în raport cu data de 1 ianuarie a anului în care începe ciclul de facturare în cauză.

Perioada în care poate fi ajustată retroactiv o factură pentru o taxă legată de continuitatea navigabilității, având în vedere tabelul și derogările de mai sus, este limitată la un an de la emiterea acesteia.

Tabelul 9A

Aprobarea organizațiilor de proiectare

[menționate în secțiunea A subpartea J din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

Taxă de aprobare (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Personal aferent, sub 10 persoane

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

între 10 și 49

40 510

28 930

17 360

11 580

între 50 și 399

179 410

134 600

89 620

68 660

între 400 și 999

358 820

269 030

224 220

188 770

între 1 000 și 2 499

717 640

între 2 500 și 4 999

1 076 300

între 5 000 și 7 000

1 152 600

 

 

 

 

peste 7 000

5 979 800

Taxă de supraveghere (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Personal aferent, sub 10 persoane

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

între 10 și 49

20 260

14 470

8 680

5 780

între 50 și 399

78 060

58 590

38 930

31 250

între 400 și 999

156 260

117 230

97 650

85 920

între 1 000 și 2 499

312 520

între 2 500 și 4 999

468 780

între 5 000 și 7 000

995 500

 

 

 

 

peste 7 000

2 604 820


Tabelul 9B

Proceduri alternative aprobării organizațiilor de proiectare

[menționate în secțiunea A subpartea J din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

Categorie

Descriere

Taxă (EUR)

1A

Certificare de tip

7 940

1B

Certificare de tip –

numai continuitatea navigabilității

3 180

2 A

Certificate de tip suplimentare (CTS) și/sau reparații majore

6 350

2 B

CTS și/sau reparații majore – numai continuitatea navigabilității

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3 B

ETSOA – numai continuitatea navigabilității

3 180


Tabelul 10

Aprobarea organizațiilor de producție

[menționată în secțiunea A subpartea G din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei]

Taxă de aprobare (EUR)

 

Produsul cu cel mai mare preț sub 5 000 EUR  (6)

Produsul cu cel mai mare preț cuprins între 5 000 și 100 000 EUR  (6)

Produsul cu cel mai mare preț de peste 100 000 EUR  (6)

Personal aferent, sub 100 de persoane

20 650

39 710

55 600

între 100 și 499

31 770

63 540

111 200

între 500 și 999

59 570

119 140

238 280

între 1 000 și 4 999

158 850

317 700

794 250

între 5 000 și 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

peste 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Taxă de supraveghere (EUR)

 

Produsul cu cel mai mare preț sub 5 000 EUR  (6)

Produsul cu cel mai mare preț cuprins între 5 000 și 100 000 EUR  (6)

Produsul cu cel mai mare preț de peste 100 000 EUR  (6)

Personal aferent, sub 100 de persoane

13 770

26 480

37 070

între 100 și 499

21 180

42 360

74 120

între 500 și 999

39 710

79 430

158 580

între 1 000 și 4 999

105 900

211 800

529 500

între 5 000 și 20 000

397 130

794 290

1 853 250

peste 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabelul 11

Aprobarea organizațiilor de întreținere

[menționată în subpartea F din anexa I (partea M) și în anexa II (partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei  (7)]

 

Taxă de aprobare  (8) (EUR)

Taxă de supraveghere  (8) EUR

Personal aferent, sub 5 persoane

3 700

2 830

între 5 și 9

6 150

4 920

între 10 și 49

24 620

15 250

între 50 și 99

39 400

30 500

între 100 și 499

52 660

40 770

între 500 și 999

72 720

56 300

Peste 999

102 100

79 000

Autorizări tehnice

Taxă forfetară în funcție de autorizarea tehnică  (9) EUR

Taxă forfetară în funcție de autorizarea tehnică  (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabelul 12

Aprobarea organizațiilor de pregătire în domeniul întreținerii

[menționată în anexa IV (partea 147) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei]

 

Taxă de aprobare (EUR)

Taxă de supraveghere (EUR)

Personal aferent, sub 5 persoane

3 700

2 830

între 5 și 9

10 460

8 120

între 10 și 49

22 510

20 820

între 50 și 99

43 750

34 660

Peste 99

57 610

52 950

 

 

 

Taxă:

pentru aprobarea unei proceduri MTOE „ex situ” (10)

pentru un al doilea spațiu de desfășurare a activității și pentru următoarele spații suplimentare de desfășurare a activității (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Taxă pentru un al doilea curs de pregătire și pentru următoarele cursuri suplimentare de pregătire (11)  (12)

3 530


Tabelul 13

Aprobarea organizațiilor de management al continuității navigabilității din țări terțe

[menționată în subpartea G din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei]

 

Taxă forfetară (13) (EUR)

Taxă de aprobare

52 950

Taxă de supraveghere

52 950

 

Autorizări tehnice

Taxă forfetară în funcție de autorizarea tehnică (14) (EUR) – aprobare inițială

Taxă forfetară în funcție de autorizarea tehnică (14) (EUR) – supraveghere

A1 = avioane de peste 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = avioane de maximum 5 700 kg

6 620

6 620

A3 = elicoptere

6 620

6 620

A4: toate celelalte

6 620

6 620


Tabelul 14

Echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) și organizații

[menționate în partea ARA subpartea FSTD și în partea ORA subpartea FSTD din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei, astfel cum a fost modificat]  (15)

Taxă de aprobare organizație (EUR)

 

 

Taxă forfetară per amplasament

12 350

Taxă de aprobare calificare echipament (EUR)

 

Configurație cu un singur motor și un singur echipament montat

Configurație cu două motoare și/sau două echipamente montate

Configurație cu 3 sau mai multe motoare și/sau 3 sau mai multe echipamente montate

Simulator complet de zbor (FFS)

32 110

39 520

45 940

Echipament de pregătire pentru zbor (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Monomotor cu pistoane sau echivalent

Multimotor cu pistoane sau echivalent

Monomotor/multimotor turbopropulsor sau turboventilator sau echivalent

Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Taxă de supraveghere organizație (EUR)

 

 

Taxă forfetară per amplasament (complex)

5 560

Taxă forfetară per amplasament (necomplex)

2 780

Taxă de supraveghere echipament EUR)

Simulator complet de zbor (FFS)

9 130

Simulator complet de zbor (FFS) – numai avion – care face obiectul unui acord bilateral (16)

2 800

Echipament de pregătire pentru zbor (FTD)

5 210

 

Monomotor cu pistoane sau echivalent

Multimotor cu pistoane sau echivalent

Monomotor/multimotor turbopropulsor sau turboventilator sau echivalent

Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Program de evaluare extins (EEP) – taxă de supraveghere organizație (EUR)

 

 

Taxă forfetară per amplasament (complex)

11 120

Taxă forfetară per amplasament (necomplex)

5 560

 

 

 

 

Taxă de supraveghere echipament EUR)

 

EEP 3 ani

Simulator complet de zbor (FFS)

4 090

Echipament de pregătire pentru zbor (FTD)

2 440

 

Monomotor cu pistoane sau echivalent

Multimotor cu pistoane sau echivalent

Monomotor/multimotor turbopropulsor sau turboventilator sau echivalent

Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP 2 ani

Simulator complet de zbor (FFS)

5 310

Echipament de pregătire pentru zbor (FTD)

3 170

 

Monomotor cu pistoane sau echivalent

Multimotor cu pistoane sau echivalent

Monomotor/multimotor turbopropulsor sau turboventilator sau echivalent

Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabelul 15

Acceptarea aprobărilor echivalente cu aprobările „partea 145” și „partea 147” în conformitate cu acordurile bilaterale aplicabile

 

Taxă forfetară (EUR)

Aprobări noi, per cerere

900

Prelungirea aprobărilor existente, per perioadă de 12 luni

900

PARTEA II

Sarcini de certificare sau servicii facturate pe oră

Tariful orar

Tarif orar aplicabil (EUR/h)

247

Baza orară în funcție de sarcinile vizate  (17):

Producție fără aprobare

Număr real de ore

Transfer de certificate

Număr real de ore

Certificat de organizație de pregătire aprobată

Număr real de ore

Certificat de centru de medicină aeronautică

Număr real de ore

Certificat de organizație ATM/ANS

Număr real de ore

Certificat de organizație de pregătire a controlorilor de trafic aerian

Număr real de ore

Acceptarea rapoartelor Comisiei de evaluare operațională

Număr real de ore

Sprijin la certificare în vederea validării: serviciu individual

Număr real de ore

Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor: alte activități speciale

Număr real de ore

Modificări ale procedurilor alternative aprobării organizațiilor de proiectare

Număr real de ore

Certificat de navigabilitate pentru export (E-CoA) pentru aeronave CS-25

6 ore

Certificat de navigabilitate pentru export (E-CoA) pentru alte aeronave

2 ore

Metodă alternativă de conformare cu directivele de navigabilitate (AMOC)

4 ore

Aprobarea condițiilor de zbor pentru autorizația de zbor

3 ore

Număr de serie unic CTS de bază

2 ore

Reeliberarea administrativă a unui document fără implicare tehnică

1 oră

Verificarea capacității

1 oră

PARTEA IIa

Sume de bani percepute pentru furnizarea de servicii de pregătire

A.

Servicii de pregătire care fac obiectul perceperii unor sume de bani

1.

Sub rezerva punctului B, sumele de bani datorate pentru serviciile de pregătire oferite de personalul agenției în exercițiul funcțiunii se percep după cum urmează:

(a)

pentru pregătirea într-o sală de curs, oferită fie în intern, fie fața locului, și pentru pregătirea online, în conformitate cu sumele corespunzătoare stabilite în apendice;

(b)

pentru alte tipuri de servicii de pregătire sau cereri conexe, în conformitate cu tariful orar prevăzut în apendice.

2.

Serviciile de pregătire într-o sală de curs oferite, fie în intern, fie la fața locului, de furnizorii de servicii de pregătire angajați prin contract se facturează pe baza costului total al fiecărui curs împărțit la mărimea medie a unei clase.

3.

Pentru serviciile de pregătire în afara sediilor AESA, în cazul în care organizația care solicită pregătirea nu oferă spații de pregătire corespunzătoare, se percep costuri directe asociate.

B.    Exceptarea de la plata sumelor de bani prevăzute în apendice

Agenția poate acorda o exceptare de la plata sumelor de bani prevăzute în apendice percepute pentru serviciile de pregătire oferite:

(a)

autorităților aeronautice naționale, organizațiilor internaționale sau altor părți interesate cheie, dacă se asigură că aceștia oferă servicii de pregătire cu avantaje echivalente pentru agenție;

(b)

Universităților publice sau private sau organizațiilor similare, dacă sunt întrunite toate condițiile de mai jos:

serviciile de pregătire fac parte dintr-un program de studii care duce la o calificare universitară sau postuniversitară într-o disciplină conexă aviației;

programul de studiu are o durată minimă de un an universitar;

scopul sau efectul principal al programului nu constă în pregătirea inițială sau continuă a profesioniștilor din domeniul aviației sau din domenii conexe;

(c)

persoanelor care sprijină sau participă la activități ale agenției și care au nevoie de pregătire pentru a se asigura cunoașterea proceselor și a instrumentelor specializate ale agenției legate de activitățile respective.

C.    Rambursarea cheltuielilor de deplasare

1.

Fără a aduce atingere oricărei exceptări acordate în conformitate cu punctul B și sub rezerva alineatului (3), beneficiarul serviciilor de pregătire sau legate de pregătire prestate la fața locului trebuie să ramburseze cheltuielile de deplasare ale personalului agenției care oferă pregătirea, pe baza formulei d = v + a + h.

2.

În sensul formulei menționate la alineatul (1), se aplică următoarele:

 

d = cheltuielile de deplasare datorate;

 

v = costurile de transport;

 

a = ratele standard oficiale ale Comisiei pentru diurnele care acoperă cazarea, mesele, transportul local în localitatea unde are loc misiunea și alte cheltuieli (18);

 

h = timpul de deplasare (numărul standard de ore de călătorie per destinație, stabilit de agenție), la tariful orar prevăzut în partea II din anexă (19); în cazul misiunilor legate de mai multe proiecte, suma este subîmpărțită în consecință.

3.

Autoritățile, organizațiile sau părțile interesate menționate la punctul B litera (a) pot fi exceptate de la rambursarea cheltuielilor de deplasare în temeiul alineatului (1) în cazul în care furnizează servicii de pregătire la fața locului sau servicii conexe pregătirii în sediile agenției care implică deplasări echivalente cu cele presupuse de pregătirea la fața locului sau de serviciile de pregătire oferite de agenție în sediile entităților respective.

Apendicele la partea IIa

Pregătire într-o sală de curs

Durata pregătirii în zile

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Sumă percepută pentru pregătirea individuală (EUR/zi)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Sumă percepută pe sesiune (EUR/zi)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Cursuri de pregătire online

Durata pregătirii în ore

1

2

3

4

5

6

7

8

Sumă percepută pentru pregătirea individuală (EUR/oră)

50

100

150

200

250

300

350

400

Alte servicii de pregătire: tarif orar conform prezentei anexe partea II.

PARTEA III

Sume de bani percepute pentru soluționarea contestațiilor

Sumele de bani percepute pentru soluționarea contestațiilor se calculează după cum urmează: suma fixă se înmulțește cu coeficientul indicat pentru categoria sumelor de bani corespunzătoare persoanei sau organizației în cauză.

Sumă fixă

10 000 (EUR)

 

 

Categoria sumei de bani percepute pentru persoane fizice

Coeficient

 

0,10

 

 

Categoria sumei de bani percepute pentru persoane juridice, în funcție de cifra de afaceri a părții contestatoare (în EUR)

Coeficient

sub 100 001

0,25

între 100 001 și 1 200 000

0,50

între 1 200 001 și 2 500 000

0,75

între 2 500 001 și 5 000 000

1,00

între 5 000 001 și 50 000 000

2,50

între 50 000 001 și 500 000 000

5,00

între 500 000 001 și 1 000 000 000

7,50

peste 1 000 000 000

10,00

PARTEA IV

Rata anuală a inflației

Rata anuală a inflației care trebuie folosită:

„IAPC (toate elementele) al Eurostat – Uniunea Europeană toate țările” (2015 = 100) variație procentuală/medie 12 luni

Valoarea ratei care trebuie luată în considerare:

Valoarea ratei cu 3 luni înainte de aplicarea indexării

PARTEA V

Notă explicativă

(1)

„Specificațiile de certificare” (Certification Specifications - CS) menționate în prezenta anexă sunt cele adoptate în temeiul articolului 76 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139 și publicate pe site-ul web al agenției (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

(2)

„VTOL” se referă la giravioane sau la orice alte aeronave mai grele decât aerul care au capacitatea de decolare pe verticală și/sau de aterizare pe verticală. „HTOL” se referă la orice aeronave mai grele decât aerul care nu sunt o VTOL.

(3)

„Aeronavă VTOL mare” se referă la aeronavele CS-29 și CS-27 CAT A; „Aeronavă VTOL mică” se referă la aeronavele CS-27 cu greutatea maximă la decolare (MTOW) mai mică de 3 175 kg și limitate la patru locuri, inclusiv pilotul; „Aeronavă VTOL medie” se referă la alte aeronave CS-27.

(4)

Aeronavele de înaltă performanță (HPA) din categoria de greutate de până la 5 700 kg sunt avioanele cu o Mmo mai mare de 0,6 și/sau cu o altitudine maximă de operare de peste 25 000 ft. Acestea trebuie încadrate în categoria sumei de bani superioară categoriei determinate MTOW a lor, dar fără a se depăși categoria „de peste 5 700 kg și de până la 22 000 kg”.

(5)

Termenul „dirijabile mici” se referă la:

toate dirijabilele cu aer cald indiferent de dimensiunea acestora;

dirijabile cu gaz cu un volum de până la 2 000 m3;

Termenul „dirijabile medii” se referă la dirijabilele cu gaz cu un volum de peste 2 0000 m3 și până la 15 000 m3;

Termenul „dirijabile mari” se referă la dirijabilele cu gaz cu un volum de peste 15 000 m3.

(6)

În partea I tabelele 1, 4 și 8 din anexă, valorile „pieselor și echipamentelor neinstalate” se referă la prețurile de listă ale producătorului în cauză. În partea I tabelul 10, produsul cu cel mai mare preț corespunde valorii (menționate în prețurile de listă ale producătorului în cauză) a celui mai scump produs, a celei mai scumpe piese sau a celui mai scump echipament neinstalat incluse în domeniul de activitate al organizației de producție aprobate (lista de capacități) al titularului de aprobare AESA de organizație de producție.

(7)

În ceea ce privește taxele percepute în conformitate cu partea I tabelele 2-4 și 8 din anexă, categoria de taxe aplicabilă fiecărei cereri se determină în funcție de categoria de taxe atribuită proiectului de tip corespunzător. În cazul în care sunt certificate mai multe modele sub un singur proiect de tip, se aplică categoria de taxe a majorității respectivelor modele. În cazul unei distribuții egale a categoriilor de taxe, se aplică categoria taxei celei mai mari. În cazul cererilor referitoare la mai multe modele de tip (AML), se aplică categoria taxei celei mai mari.

(8)

Dacă o cerere include conceptul de stabilire a unei liste de modele aprobate, se aplică taxa corespunzătoare majorată cu 20 %. Pentru revizuirea unei liste de modele aprobate, se aplică taxele enumerate în partea I tabelele 2, 3 și 4 din anexă.

(9)

În partea I tabelele 2 și 3 din anexă, „simplu”, „standard”, „semnificativ” și „complex” se referă la următoarele:

 

Simplu

Standard

Semnificativ

Semnificativ complex

Certificat de tip suplimentar AESA (CTS)

CTS, modificare majoră a proiectului sau reparație, care implică exclusiv metode de justificare actuale și bine documentate, pentru care poate fi comunicat un set complet de date (descriere, listă de verificare a conformării și documente privind conformarea) la momentul introducerii cererii, pentru care solicitantul a făcut proba experienței sale și care poate fi evaluat de către responsabilul cu certificarea proiectului singur sau cu participarea limitată a unui singur specialist din domeniu

Toate celelalte CTS, modificări majore ale proiectului sau reparații

„Semnificativ” este definit la punctul 21.A.101 litera (b) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 [și similar la FAA 14CFR 21.101 litera (b)].

„Modificare semnificativă complexă” reprezintă orice modificare semnificativă [ref. GM 21.A.101 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012] care implică cel puțin două motive care justifică clasificarea sa drept semnificativă [exemple de criterii în conformitate cu GM 21.A.101 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012: modificări ale configurației generale, modificarea principiilor de construcție, ipotezele folosite la certificare au fost invalidate]

sau

orice modificare semnificativă care implică două sau mai multe exemple descrise drept modificări semnificative [coloana „Descrierea modificării” a tabelelor din apendicele 2 la GM 21.A.101 la anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012].

În cazul este justificat de circumstanțe tehnice excepționale, agenția poate reclasifica o cerere semnificativă complexă în categoria semnificativă.

Modificări majore ale proiectului AESA

Reparații majore AESA

nu se aplică

nu se aplică

(10)

În partea I tabelul 5 din anexă, „mic” se referă la cererile care sunt soluționate fără implicare tehnică, „mare” se referă la sprijinul în vederea validării aplicabil avioanelor mari, giravioanelor mari și motoarelor cu turbină, „mediu” se referă la sprijinul în vederea validării aplicabil altor categorii de produse, precum și pieselor și echipamentelor neinstalate. Asistența tehnică/sprijinul legat(ă) de activitățile de constatare a conformității și sprijinul de validare trebuie facturate ca serviciu individual dacă agenția confirmă că efortul necesar depășește semnificativ pachetele de servicii predefinite.

(11)

În partea I tabelul 9A din anexă, organizațiile de proiectare sunt clasificate după cum urmează:

Domeniu de aplicare al acordului privind organizațiile de proiectare

Grupa A

Grupa B

Grupa C

DOA 1

Titulari de certificate de tip

ETSOA-APU

Foarte complex/Mare

Complex/Mic-Mediu

Mai puțin complex/Foarte mic

DOA 2 CTS/modificări/reparații/

ETSOA (cu excepția APU)

Nerestricționat

Restricționat (domenii tehnice)

Restricționat (dimensiunile aeronavei)

Foarte complex/Mare

Complex/Mic-Mediu

Mai puțin complex/Foarte mic

DOA 3 CTS/modificări/reparații

Nerestricționat

Restricționat (domenii tehnice)

Restricționat (dimensiunile aeronavei)

(12)

În partea I tabelele 9A, 10, 11 și 12 din anexă, numărul de angajați luați în calcul este numărul de angajați care au legătură cu activitățile care fac obiectul acordului.

(13)

Tabelul 14, „Amplasament” este locul (sau locurile) în care sunt gestionate sau desfășurate activitățile organizației.

În acest sens:

sediul principal de activitate (PPoB) se consideră a fi un amplasament, indiferent de orice operare a unui FSTD;

orice adresă diferită de PPoB la care sunt operate FSTD-uri este considerată amplasament suplimentar dacă în acest amplasament este numit un responsabil cu conformarea.

Pentru o extindere la un amplasament, și anume atunci când un anumit amplasament se află la o distanță adecvată de un alt amplasament care permite conducerii să asigure conformarea fără a mai fi necesar să numească persoane suplimentare, nu se percepe nicio taxă suplimentară de supraveghere.

întrucât fiecare organizație este unică, se efectuează o analiză adaptată pentru a se evalua complexitatea organizației, luându-se în considerare numărul de angajați, dimensiunea și domeniul de activitate, inclusiv numărul de FSTD-uri, nivelurile acestora și numărul de tipuri de aeronave simulate.

EEP2: Perioada de 12 luni prelungită până la maximum 24 de luni conform punctului ORA.FSTD.225.

EEP3: Perioada de 12 luni este prelungită până la maximum 36 de luni conform punctului ORA.FSTD.225.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).

(2)  Taxa pe model acoperă adăugarea unui model la proiectul de tip și se percepe per cerere și per model. Această taxă trebuie să fie asociată cu o cerere de modificare standard, semnificativă sau semnificativă complexă. Categoria taxei aplicabile per cerere și per model se determină în funcție de categoria taxei atribuită proiectului de tip în cauză.

(3)  Taxele prevăzute în prezentul tabel nu se aplică modificărilor minore și reparațiilor minore efectuate de organizațiile de proiectare în conformitate cu secțiunea A subpartea J punctul 21A.263 litera (c) subpunctul 2 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 133, 6.5.2014, p. 1).

(5)  Fără costurile de deplasare (care se percep în plus față de taxa forfetară de mai sus).

(6)  Valoarea (menționată în prețurile de listă ale producătorului în cauză) a celui mai scump produs, a celei mai scumpe piese sau a celui mai scump echipament neinstalat incluse în domeniul de activitate al POA aprobate (lista de capacități) al titularului de aprobare AESA de organizație de producție.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(8)  Taxa care trebuie plătită este compusă din taxa forfetară în funcție de numărul de angajați aferenți plus taxa forfetară sau taxele forfetare în funcție de autorizarea tehnică.

(9)  În cazul organizațiilor care dețin mai multe autorizări categoria A și/sau B, se percepe numai taxa cea mai mare. În cazul organizațiilor care dețin mai multe autorizări categoria C și/sau D, pentru fiecare autorizare se percepe taxa aferentă „autorizării C/D”.

(10)  Astfel cum este menționată în secțiunea A subpartea B din anexa IV (partea 147) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei.

(11)  În cazul aprobării inițiale a organizațiilor, taxe aplicabile per spațiu de desfășurare a activității și per curs. Primul spațiu de desfășurare a activității și primul curs de pregătire sunt incluse în taxa de aprobare pentru personalul aferent.

(12)  În cazul organizațiilor deja aprobate care depun cereri pentru spații suplimentare de desfășurare a activității sau pentru cursuri de pregătire suplimentare, taxa aplicabilă se percepe pe fiecare spațiu de desfășurare a activității sau curs de pregătire.

(13)  Taxa care trebuie plătită este compusă din taxa forfetară plus taxa forfetară în funcție de autorizarea tehnică.

(14)  În cazul organizațiilor care dețin mai multe autorizări categoria A, se percepe numai taxa cea mai mare.

(15)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1-193).

(16)  Se aplică numai simulatorului (simulatoarelor) de zbor situat(e) în țara terță a acordului bilateral.

(17)  Această listă de sarcini nu este exhaustivă. Lista sarcinilor din prezenta parte face obiectul unei revizuiri periodice. Neincluderea unei sarcini în prezenta parte nu trebuie interpretată în mod automat ca indicator al faptului că sarcina nu poate fi executată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

(18)  A se vedea „Ratele actuale ale diurnelor”, astfel cum sunt comunicate pe site-ul web EuropeAid al Comisiei (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  A se vedea „Numărul standard de ore”, astfel cum este comunicat în „Lista timpilor standard de deplasare” pe site-ul web al agenției (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/66


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2154 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2019

de deschidere, pentru anul 2020, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (1), în special articolul 16 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Decizia 2004/859/CE a Consiliului din 25 octombrie 2004 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (2), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Decizia nr. 140/2001 a Comitetului mixt al SEE din 23 noiembrie 2001 de modificare a Protocoalelor 2 și 3 la Acordul SEE privind produsele agricole transformate și alte produse agricole (3) stabilește regimurile comerciale dintre Uniune și regatul Norvegiei care se aplică anumitor produse agricole și produse agricole prelucrate între părțile contractante.

(2)

Decizia nr. 140/2001 a Comitetului mixt al SEE prevede o taxă vamală zero aplicabilă apelor cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau aromatizate, clasificate la codul NC 2202 10 00, precum și altor băuturi nealcoolice care nu conțin produse de la pozițiile 0401-0404 sau grăsimi obținute din produse de la pozițiile 0401-0404, clasificate la codurile NC 2202 91 00 și 2202 99.

(3)

Taxa vamală zero a Uniunii aplicabilă apelor și celorlalte băuturi în cauză a fost suspendată temporar pentru Norvegia, pentru o perioadă nelimitată, prin Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind Protocolul nr. 2 la Acordul bilateral de liber schimb între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (4) (denumit în continuare „Acordul sub forma unui schimb de scrisori”). În conformitate cu Acordul sub forma unui schimb de scrisori, importurile scutite de taxe vamale de mărfuri încadrate la codurile NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 și ex 2202 99 originare din Norvegia sunt permise numai în limitele unui contingent scutit de taxe vamale. Pentru importurile care depășesc contingentul scutit de taxe vamale respectiv trebuie achitată o taxă.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1968 al Comisiei (5) de deschidere, pentru anul 2019, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 a deschis un contingent tarifar pentru anul 2019 aplicabil importurilor în Uniune de mărfuri originare din Norvegia și încadrate la codurile NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 și ex 2202 99.

(5)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori prevede că, în cazul în care contingentul tarifar stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1968 a fost epuizat până la data de 31 octombrie 2019, contingentul tarifar aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a anului următor trebuie să fie majorat cu 10 %.

(6)

Contingentul tarifar anual pentru 2019 pentru apele și băuturile în cauză, deschis prin regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1968 și care a atins un volum de 20,936 milioane de litri, a fost epuizat la 4 septembrie 2019. Prin urmare, ar trebui să se deschidă un contingent tarifar anual majorat pentru apele și băuturile în cauză pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020. Prin urmare, în conformitate cu acordul sub forma unui schimb de scrisori, contingentul pentru 2020 ar trebui să fie deschis pentru un volum cu 10 % mai mare, respectiv 23,029 milioane de litri.

(7)

Contingentul tarifar deschis prin prezentul regulament ar trebui gestionat în conformitate cu normele relevante prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (6).

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru probleme orizontale referitoare la comerțul cu produse agricole prelucrate care nu sunt cuprinse în anexa I,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   De la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2020, contingentul tarifar scutit de taxe vamale prezentat în anexă este deschis pentru mărfurile originare din Norvegia care sunt enumerate în anexa respectivă, în condițiile specificate în aceasta.

(2)   Regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei se aplică mărfurilor enumerate în anexa la prezentul regulament.

(3)   Pentru cantitățile importate care depășesc volumul contingentului prevăzut în anexă, se aplică o taxă preferențială de 0,047 EUR/litru.

Articolul 2

Contingentul tarifar scutit de taxe vamale prevăzut la articolul 1 alineatul (1) se gestionează de către Comisie în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președinte

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 370, 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 22, 24.1.2002, p. 34.

(4)  JO L 370, 17.12.2004, p. 72.

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1968 al Comisiei din 12 decembrie 2018 de deschidere, pentru anul 2019, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 316, 13.12.2018, p. 9).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXĂ

Contingent tarifar scutit de taxe vamale pentru 2020 aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia

Nr. de ordine

Cod NC

Cod TARIC

Denumirea mărfurilor

Volumul contingentului

09.0709

2202 10 00

 

—Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate

23,029 milioane de litri

ex 2202 91 00

10

—Bere fără alcool care conține zahăr

ex 2202 99 11

11

19

—Băuturi pe bază de soia cu un conținut de proteine de minimum 2,8 % din greutate care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

ex 2202 99 15

11

19

—Băuturi pe bază de soia cu un conținut de proteine mai mic de 2,8 % din greutate; băuturi pe bază de fructe cu coajă lemnoasă de la capitolul 8 din Codul vamal al Uniunii, cereale de la capitolul 10 din Codul vamal al Uniunii sau semințe de la capitolul 12 din Codul vamal al Uniunii care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)

ex 2202 99 19

11

19

—Alte băuturi nealcoolice care conțin zahăr (zaharoză sau zahăr invertit)


17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/70


REGULAMENTUL (UE) 2019/2155AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 30 și articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/41) (2) stabilește modalitățile pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere de perceput în ceea ce privește entitățile supravegheate și grupurile supravegheate; metodologia și criteriile de calculare a taxei anuale de supraveghere care urmează a fi percepută de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat; și procedura de colectare de către BCE a taxelor anuale de supraveghere.

(2)

Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) impune BCE să efectueze până în 2017 o reexaminare a acestui regulament, în special cu privire la metodologia și criteriile de calculare a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat.

(3)

La 2 iunie 2017, BCE a lansat o consultare publică deschisă destinată colectării de observații ale părților interesate în vederea evaluării unor posibile îmbunătățiri ale Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41). Consultarea publică s-a încheiat la 20 iulie 2017.

(4)

Ținând seama de răspunsurile primite, BCE a reexaminat Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) și a concluzionat că regulamentul ar trebui modificat.

(5)

În special, BCE a decis să nu mai solicite plata în avans a taxelor anuale de supraveghere. Taxele ar trebui percepute numai după încheierea perioadei de taxare relevante, atunci când au fost determinate costurile anuale efective. Data de referință pentru factorii taxei, ca regulă generală, ar trebui să rămână 31 decembrie a perioadei de taxare precedente, pentru a acorda timp suficient validării factorilor taxei.

(6)

Pentru marea majoritate a debitorilor taxei, BCE primește deja informațiile privind activele totale și cuantumurile totale ale expunerilor la risc în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (3) și cu Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene (BCE/2015/13) (4). Aceste informații sunt ușor accesibile pentru a fi utilizate în calcularea taxei anuale de supraveghere a acestora. Prin urmare, colectarea dedicată a factorilor taxei pentru acești debitori ai taxe ar trebui să înceteze.

(7)

De asemenea, BCE a decis să reducă taxele de supraveghere care trebuie plătite de entitățile supravegheate mai puțin semnificative și de grupurile supravegheate mai puțin semnificative cu active totale de un miliard de euro sau mai puțin. În acest scop, componenta minimă a taxei pentru aceste entități supravegheate și grupuri supravegheate ar trebui înjumătățită.

(8)

În plus, experiența dobândită în urma aplicării Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) începând din 2014 a arătat că se impun anumite clarificări și modificări tehnice ale acestui regulament.

(9)

Este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii pentru perioada de taxare 2020, deoarece acest an va fi prima perioadă de taxare pentru care BCE nu mai solicită plata în avans a taxei anuale de supraveghere. Prin urmare, acest regulament ar trebui să între în vigoare la începutul anului 2020.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 9 se elimină;

(b)

punctele 12 și 13 se înlocuiesc cu următorul text:

„12.

active totale înseamnă:

(a)

pentru un grup supravegheat, valoarea totală a activelor, determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excluderea activelor filialelor stabilite în state membre neparticipante și țări terțe, cu excepția cazurilor în care un grup supravegheat a decis altfel, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c);

(b)

pentru o sucursală plătitoare de taxă, valoarea totală a activelor raportată în scopuri prudențiale. În cazul în care nu este necesar să se raporteze valoarea totală a activelor în scopuri prudențiale, «active totale» înseamnă valoarea totală a activelor stabilită pe baza celor mai recente conturi anuale auditate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards) (IFRS) care sunt aplicabile în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului  (*1), iar, dacă aceste conturi anuale nu sunt disponibile, pe baza conturilor anuale consolidate întocmite în conformitate cu legislația contabilă națională aplicabilă. Pentru sucursalele plătitoare de taxă care nu întocmesc conturi anuale, active totale înseamnă valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

(c)

pentru două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă care sunt considerate ca o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), suma valorii totale a activelor, astfel cum este determinată pentru fiecare sucursală plătitoare de taxă;

(d)

în toate celelalte cazuri, valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

13.

expunere totală la risc înseamnă:

(a)

pentru un grup supravegheat, valoarea determinată la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante și calculată prin aplicarea articolului 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  (*2), cu excluderea valorii expunerilor la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, cu excepția cazului în care un grup supravegheat a decis altfel, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c);

(b)

pentru o sucursală plătitoare de taxă și două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă care sunt considerate ca o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), zero;

(c)

în toate celelalte cazuri, valoarea calculată în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1)."

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).”"

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

determinat în conformitate cu dispozițiile alineatului (2), în cazul unui grup de entități plătitoare de taxă.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

Fără a aduce atingere aranjamentelor din cadrul unui grup de entități plătitoare de taxă în ceea ce privește alocarea costurilor, un grup de entități plătitoare de taxă este tratat ca o singură unitate. Fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru întregul grup și notifică BCE identitatea debitorului taxei. Debitorul taxei are sediul într-un stat membru participant. Această notificare este considerată valabilă numai în cazul în care:

(a)

precizează numele grupului acoperit de notificare;

(b)

este semnată de debitorul taxei în numele tuturor entităților supravegheate din grup;

(c)

ajunge la BCE până la 30 septembrie în fiecare an cel târziu, pentru a fi luată în considerare la emiterea comunicării taxei pentru această perioadă de taxare.

În cazul în care mai multe notificări pentru un grup de entități plătitoare de taxă ajung la BCE în timp util, are prioritate notificarea cea mai recentă primită de BCE până la 30 septembrie. În cazul în care o entitate supravegheată devine parte a grupului supravegheat după ce BCE a primit o notificare validă a debitorului taxei, cu excepția cazului în care BCE este informată în scris în sens contrar, această notificare este considerată a fi semnată și în numele său.”

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), se elimină a doua teză;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)

În termen de patru luni de la sfârșitul fiecărei perioade de taxare, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate pentru această perioadă de taxare se publică pe website-ul BCE.”

4.

Articolul 6 se elimină.

5.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Entități supravegheate noi, entități care nu mai sunt supravegheate sau schimbare de statut”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

Atunci când, în urma unei decizii a BCE în acest sens, BCE își asumă supravegherea directă a unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) sau supravegherea directă a unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat de către BCE încetează în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), taxa anuală de supraveghere se calculează pe baza numărului de luni în care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat a fost supravegheat direct sau indirect de BCE în ultima zi a lunii.”

6.

Articolul 9 se elimină.

7.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință, a următoarelor elemente:

(i)

active totale; și

(ii)

expunerea totală la risc.”;

(b)

la alineatul (3), litera (b) se elimină și se introduc următoarele litere (ba), (bb), (bc) și (bd):

„(ba)

Factorii taxei se stabilesc pentru fiecare perioadă de taxare pe baza datelor raportate de entitățile supravegheate în scopuri prudențiale cu data de referință de 31 decembrie a perioadei de taxare precedente.

(bb)

Atunci când o entitate supravegheată întocmește conturi anuale, inclusiv conturi anuale consolidate, în temeiul unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, data de referință pentru activele totale este sfârșitul de an contabil care corespunde perioadei de taxare precedente.

(bc)

Atunci când o entitate supravegheată sau un grup supravegheat este înființat după data de referință relevantă prevăzută la litera (ba) sau (bb), dar înainte de data de 1 octombrie a perioadei de taxare pentru care este determinată taxa și, în consecință, nu există factori ai taxei cu această dată de referință, data de referință pentru factorii taxei este sfârșitul trimestrului cel mai apropiat de data de referință relevantă prevăzută la litera (ba) sau (bb).

(bd)

Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale sau grupurile supravegheate care exclud activele și/sau valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe în conformitate cu litera (c), factorii taxei se determină pe baza informațiilor raportate de acestea separat în scopul calculării taxei de supraveghere. Factorii taxei sunt transmiși ANC în cauză, cu data de referință relevantă determinată în temeiul literelor (ba), (bb) sau (bc), în conformitate cu o decizie a BCE.”;

(c)

la alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Pentru calcularea factorilor taxei, grupurile supravegheate ar trebui, ca regulă, să excludă activele și valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe. Grupurile supravegheate pot decide să nu excludă aceste active și/sau valoarea expunerilor la risc pentru determinarea factorilor taxei.”;

(d)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Suma activelor totale ale tuturor debitorilor taxei și suma expunerii totale la risc a tuturor debitorilor taxei se publică pe website-ul BCE.”;

(e)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu o decizie a BCE.”;

(f)

la alineatul (6), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Componenta minimă a taxei este calculată ca un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, astfel cum sunt determinate în conformitate cu articolul 8.

(i)

Pentru categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative cu active totale de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

(ii)

Pentru categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative cu active totale de un miliard de euro sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.”;

(g)

la alineatul (6) litera (c), cuvintele „articolele 8 și 9” se înlocuiesc cu „articolul 8”;

(h)

la alineatul (6), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pe baza calculului făcut în conformitate cu prezentul alineat și a factorilor taxei determinați în conformitate cu prezentul articol, BCE decide cu privire la taxa anuală de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei. Taxa anuală de supraveghere de plătit se comunică debitorului taxei prin intermediul documentului intitulat «comunicare a taxei».”

8.

Articolul 12 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

BCE emite anual o comunicare a taxei fiecărui debitor al taxei, în termen de șase luni de la începutul următoarei perioade de taxare.”

9.

La articolul 13 alineatul (1), se elimină a doua teză.

10.

Articolul 16 se elimină.

11.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Raportare”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text;

„(2)

În termen de patru luni de la începutul fiecărei perioade de taxare, valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare respectivă este publicată pe website-ul BCE.”

12.

Se introduce următorul articol 17a:

„Articolul 17a

Măsuri tranzitorii pentru perioada de taxare 2020

(1)   Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și pentru fiecare grup supravegheat pentru perioada de taxare 2020 este indicată în comunicarea taxei emisă debitorului relevant al taxei în 2021.

(2)   Orice surplus sau deficit din perioada de taxare 2019 determinat prin deducerea costurilor anuale efective suportate pentru această perioadă de taxare din costurile anuale estimate colectate pentru această perioadă de taxare este luat în considerare la determinarea costurilor anuale pentru perioada de taxare 2020.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (JO L 311, 31.10.2014, p. 23).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) (JO L 86, 31.3.2015, p. 13).


DECIZII

17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/75


DECIZIA (UE) 2019/2156 A CONSILIULUI

din 7 octombrie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări de aprobare a prelungirii planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 martie 2000.

(2)

În temeiul articolului 80 din acord, Consiliul de asociere poate să formuleze recomandări.

(3)

Printr-un schimb de scrisori, Consiliul de asociere ar trebui să adopte o recomandare privind o nouă prelungire cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) (denumit în continuare „planul de acțiune”).

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Consiliului de asociere, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări de aprobare a prelungirii planului de acțiune, întrucât recomandarea are efecte juridice.

(5)

Prelungirea planului de acțiune va forma baza relațiilor de cooperare UE-Maroc pentru anii 2019 și 2020 și va permite stabilirea noilor tematici prioritare ale relațiilor UE-Maroc în următorii ani,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări de aprobare a prelungirii cu doi ani (2019 și 2020) a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) se bazează pe proiectul de recomandare atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Adoptată la Luxemburg, 7 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-M. HENRIKSSON


(1)  JO L 70, 18.3.2000, p. 2.


PROIECT

RECOMANDAREA NR. 1/2019 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-MAROC

din …

de aprobare a prelungirii cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-MAROC,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (1),

întrucât:

(1)

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 martie 2000.

(2)

În temeiul articolului 80 din acord, Consiliul de asociere poate să formuleze recomandările pe care le consideră utile pentru îndeplinirea obiectivelor acordului.

(3)

În conformitate cu articolul 90 din acord, părțile adoptă toate măsurile generale sau specifice necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul acordului și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite.

(4)

Articolul 10 din regulamentul de procedură al Consiliului de asociere prevede posibilitatea formulării de recomandări între reuniuni, prin procedură scrisă.

(5)

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) (denumit în continuare „planul de acțiune”) a fost prelungit cu un an în 2018. Prelungirea planului de acțiune cu doi ani suplimentari va forma baza relațiilor UE-Maroc pentru anii 2019 și 2020 și va permite stabilirea noilor tematici prioritare ale relațiilor UE-Maroc în următorii ani,

RECOMANDĂ:

Articol unic

Prin procedură scrisă, Consiliul de asociere recomandă prelungirea cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017).

Adoptată la …, …

Pentru Consiliul de asociere UE-Maroc

Președintele


(1)  JO L 70, 18.3.2000, p. 2.


17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/78


DECIZIA (UE) 2019/2157 A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2019

de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 300 alineatul (3) și articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerile fiecărui stat membru,

întrucât:

(1)

Articolul 300 alineatul (3) din tratat prevede că Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

Articolul 305 din tratat prevede numirea de către Consiliu, pentru o perioadă de cinci ani, a membrilor Comitetului Regiunilor și a unui număr egal de supleanți, în conformitate cu propunerile fiecărui stat membru.

(3)

Deoarece mandatul membrilor și al supleanților din cadrul Comitetului Regiunilor expiră la 25 ianuarie 2020, ar trebui numiți noi membri și supleanți.

(4)

Numirea respectivă va fi urmată, la o dată ulterioară, de numirea celorlalți membri și supleanți ale căror nominalizări nu au fost comunicate Consiliului înainte de data de 15 noiembrie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025:

în calitate de membri, persoanele propuse de statul membru în anexa I;

în calitate de supleanți, persoanele propuse de statul membru în anexa II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.


ANEXA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxemburg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamț County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanța Municipality, Constanța County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomița County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin-Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanța County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

Župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

Županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

Županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

Župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

Župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

Župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self-governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice-chairman of Trnava Self-governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self-governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice – South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self-governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self-governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


ANEXA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxemburg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ștefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ștefan cel Mare Commune, Călărași County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin-Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

Podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

Župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

Župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

Županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

Župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

Župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

Župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self-governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self-governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self-governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self-governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/99


DECIZIA (UE) 2019/2158 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2019

privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 30,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/7) (2) face obiectul mai multor modificări. Pentru claritate această decizie ar trebui reformată.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/41) (3), factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință relevantă, a: (i) activelor totale și (ii) expunerii totale la risc.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevedea ca BCE să efectueze până în 2017 o reexaminare a acelui regulament, în special cu privire la metodologia și criteriile de calculare a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat. BCE a lansat o consultare publică și, ținând seama de răspunsurile primite, a decis să modifice Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) pentru a introduce un cadru revizuit privind taxele de supraveghere. Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) prevede reguli mai detaliate privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere.

(4)

În conformitate cu cadrul revizuit prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), data de referință pentru factorii taxei ar trebui, ca regulă generală, să rămână 31 decembrie a anului precedent perioadei de taxare pentru care se calculează taxele de supraveghere. Aceasta permite utilizarea informațiilor de supraveghere de care BCE dispune deja în temeiul Deciziei BCE/2014/29 (4), al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (5) [raportare comună (COREP) și raportare financiară (FINREP)] și al Regulamentului (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene (BCE/2015/13) (6) (FINREP), pentru calcularea taxei anuale de supraveghere pentru majoritatea debitorilor taxei.

(5)

Entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale sau grupurile supravegheate care exclud activele și/sau valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe ar trebui să continue să raporteze factorii taxei separat în scopul calculării taxelor de supraveghere. Articolul 10 alineatul (3) litera (bd) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede că acei factori ai taxei sunt transmiși ANC în cauză, cu data de referință relevantă, în conformitate cu o decizie a BCE.

(6)

Debitorii taxei care trebuie să continue raportarea separat ar trebui să transmită factorii taxei autorității naționale competente relevante (ANC) utilizând modelele stabilite în anexele I și II. În cazul grupurilor supravegheate cu filiale cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, debitorii taxei ar trebui să furnizeze o explicație cu privire la metoda utilizată pentru determinarea factorilor taxei.

(7)

Ar trebui să se asigure consecvența între stabilirea factorilor taxei pentru debitorii taxei pentru care BCE primește deja informații de supraveghere prin COREP și FINREP, și factorii de taxei pentru debitorii taxei care trebuie să raporteze informații separat în scopul calculării taxelor de supraveghere.

(8)

În scopul calculării factorilor taxei, articolul 10 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede posibilitatea de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe. Debitorii taxei respectivi ar trebui să notifice BCE cu privire la intenția lor de a exclude contribuția filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe la unul dintre factorii taxei sau la ambii. Termenul pentru transmiterea notificării ar trebui să fie în concordanță cu cadrul revizuit pentru calcularea taxelor de supraveghere.

(9)

Pentru majoritatea sucursalelor plătitoare de taxă, obligația de a furniza verificarea făcută de un auditor ca mijloc de certificare a activelor totale ale sucursalei în scopul calculării taxei de supraveghere a fost evaluată ca fiind disproporționată cu ocazia revizuirii Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41). Este suficient ca sucursalele plătitoare de taxe să transmită ANC relevante o scrisoare de gestiune care să ateste activele totale ale sucursalei.

(10)

Articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede că, în cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu o decizie a BCE.

(11)

Respectiva decizie ar trebui să stabilească metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei, precum și procedurile de transmitere a factorilor taxei de către debitorii taxei care trebuie să continue raportarea separat în scopul calculării taxelor de supraveghere și de către ANC către BCE. În special, ar trebui precizate formatul, frecvența și programul unei astfel de transmiteri, precum și tipurile de verificări privind calitatea pe care ANC ar trebui să le efectueze înainte de transmiterea factorilor taxei către BCE.

(12)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă de modificări tehnice ale anexelor la prezenta decizie, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice Comitetului de statistică al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), a cărui opinie este luată în considerare cu ocazia punerii în aplicare a acestei proceduri,

(13)

Pentru a asigura coerența cu cadrul revizuit pentru calcularea taxelor de supraveghere în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), care prevede dispoziții tranzitorii cu privire la perioada de taxare 2020, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la începutul anului 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute entităților supravegheate și grupurilor supravegheate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) și pentru transmiterea factorilor taxei de către debitorii taxei prevăzuți la articolul 10 alineatul (3) litera (bd) din acel regulament, precum și procedurile pentru transmiterea unor astfel de date de ANC către BCE.

Prezenta decizie se aplică debitorilor taxei și ANC.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), în absența unor dispoziții contrare, împreună cu următoarele definiții:

1.

„zi lucrătoare” înseamnă o zi care nu este sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală într-un stat membru în care are sediul ANC relevantă;

2.

„organ de conducere” înseamnă un organ de conducere, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 7 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

Articolul 3

Metodologia pentru calcularea factorilor taxei

(1)   Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale și grupurile supravegheate care nu au notificat BCE în conformitate cu articolul 4 decizia lor de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, BCE stabilește factorii respectivi ai taxei în conformitate cu următoarele:

(a)

Valoarea totală a expunerii la risc pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularul COREP „cerințe de fonduri proprii” prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumit în continuare „formularul privind cerințele de fonduri proprii”), astfel cum a fost transmis BCE de ANC în temeiul Deciziei BCE/2014/29. Pentru o sucursală plătitoare de taxă și două sau mai multe sucursale plătitoare de taxe care sunt considerate a fi o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valoarea totală a expunerii la risc este zero.

(b)

Activele totale pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularele FINREP „Bilanț: active” prevăzute în anexele III și IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și „Bilanț: active” prevăzute în anexele I, II, IV și V și punctele de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) astfel cum au fost transmise BCE de ANC în temeiul Deciziei BCE/2014/29 și al Regulamentului (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, administratorul sucursalei respective sau, în cazul în care administratorul nu este disponibil, organul de conducere al instituției de credit care înființează sucursala plătitoare de taxă certifică activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin intermediul unei scrisori de gestiune transmise ANC relevante.

(2)   Pentru grupurile supravegheate care fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale și care notifică BCE în conformitate cu articolul 4 decizia lor de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, BCE stabilește factorii respectivi ai taxei pe baza datelor calculate de respectivele grupuri supravegheate în conformitate cu următoarele litere (a) și (b) și transmise de ele ANC relevante în conformitate cu articolul 5.

(a)

Expunerea totală la risc pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularul privind cerințele de fonduri proprii, din care se deduc următoarele:

(i)

contribuția la valoarea expunerii totale la risc a grupului a filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe astfel cum a fost raportată în formularul COREP „Solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate” prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumit în continuare „ formularul privind solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate”); și

(ii)

contribuția filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe la valoarea expunerii totale la risc a grupului care nu a fost inclusă în formularul „Solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate” și astfel cum a fost raportată în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

(b)

Activele totale pentru datat de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba), (bb) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) sunt determinate prin agregarea activelor totale divulgate în situațiile financiare statutare ale tuturor entităților supravegheate cu sediul în state membre participante din grupul supravegheat, dacă sunt disponibile, sau altfel prin agregarea activelor totale declarate în pachetul (pachetele) de raportare relevant(e) utilizate de entitățile supravegheate sau grupul de instituții de credit plătitoare de taxă pentru elaborarea conturilor consolidate la nivel de grup. Pentru a evita dubla numărare, debitorul taxei are opțiunea de a elimina pozițiile intragrup dintre toate entitățile supravegheate cu sediul în state membre participante. Orice fond comercial inclus în situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă a unui grup supravegheat este inclus în agregare; excluderea fondului de comerț alocat filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe este opțională. Atunci când un debitor al taxei utilizează situații financiare statutare, un auditor certifică faptul că activele totale corespund activelor totale divulgate în situațiile financiare statutare auditate ale entităților supravegheate individuale. Atunci când un debitor al taxei utilizează pachete de raportare, un auditor certifică activele totale utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere prin efectuarea unei verificări adecvate a pachetelor de raportare utilizate. În toate cazurile, auditorul confirmă că procesul de agregare nu se abate de la procedura prevăzută în prezenta decizie și că respectivul calcul efectuat de debitorul taxei este consecvent cu metoda contabilă utilizată pentru consolidarea conturilor grupului de entități plătitoare de taxă.

(3)   Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale, activele totale și expunerea totală la risc, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), pentru data de referință relevantă menționată la articolul 10 alineatul (3) literele (ba), (bb) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), sunt determinate de către acestea și transmise ANC relevante în conformitate cu articolul 5. În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, administratorul sucursalei respective sau, în cazul în care administratorul nu este disponibil, organul de conducere al instituției de credit care înființează sucursala plătitoare de taxă certifică activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin intermediul unei scrisori de gestiune transmise ANC relevante.

Articolul 4

Notificarea privind deducerea activelor și/sau a valorii expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe

Debitorii taxei care intenționează să excludă activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) notifică BCE decizia lor cel târziu până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa. Notificarea indică dacă deducerea contribuției filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe se aplică factorului taxei pentru expunerea totală la risc, factorului taxei pentru active totale sau ambilor factori. În cazul în care BCE nu primește o astfel de notificare până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa, expunerea totală la risc și activele totale se determină în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). În cazul în care mai multe notificări ajung la BCE în timp util, are prioritate notificarea cea mai recentă primită de BCE până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa.

Articolul 5

Formulare pentru raportarea factorilor taxei către ANC de către debitorii taxei

(1)   Debitorii taxei pentru care factorii taxei sunt determinați în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau (3) transmit factorii taxei către ANC relevantă în fiecare an până la datele de transmitere prevăzute la articolul 6. Factorii taxei sunt transmiși prin folosirea formularelor din anexele I și II. În cazul unui grup supravegheat cu filiale cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, debitorul taxei furnizează o explicație cu privire la metoda utilizată pentru respectarea articolului 3 alineatul (2) sau (3) în coloana de observații prevăzută în acest scop în anexa relevantă.

(2)   Debitorii taxei transmit declarația auditorului sau scrisoarea de gestiune în conformitate cu articolul 3 alineatele (2) și (3) către ANC relevantă până la datele de transmitere prevăzute la articolul 6.

Articolul 6

Datele de transmitere

(1)   Debitorii taxei ai căror factori ai taxei sunt determinați în conformitate cu articolul 3 alineatele (2) și (3) trebuie să furnizeze ANC relevante factorii taxei până la încheierea activității în data de transmitere pentru raportarea trimestrială pentru al treilea trimestru prevăzută la articolul 3 litera (b) din regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al perioadei de taxare pentru care se calculează taxa sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care data de transmitere nu este o zi lucrătoare.

(2)   ANC transmit BCE factorii taxei menționați la alineatul (1) cel târziu până la încheierea activității în cea de a 10-a zi lucrătoare care urmează datei de transmitere prevăzute la alineatul (1). După aceea, BCE verifică datele primite în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora. La solicitarea BCE, ANC explică sau clarifică datele.

(3)   BCE acordă fiecărui debitor al taxei accesul la factorii taxei care îi corespund până la data de 15 ianuarie a anului care urmează perioadei de taxare cel târziu. Debitorii taxei au la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a transmite comentarii cu privire la factorii taxei și pentru a transmite date revizuite spre analiză, atunci când apreciază că factorii taxei nu sunt corecți. Această perioadă începe la data la care debitorii taxei au avut posibilitatea de a accesa factorii taxei. După aceea, se aplică factorii taxei pentru a se calcula taxele anuale de supraveghere. Orice modificare a datelor primite după această perioadă nu va fi luată în considerare și, prin urmare, nu va duce la o modificare a factorilor taxei.

Articolul 7

Verificări privind calitatea datelor

ANC monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea factorilor taxei colectați de la debitorii taxei în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (3) înainte de a îi transmite BCE. ANC efectuează controale de calitate pentru a evalua dacă a fost respectată metodologia prevăzută la articolul 3. BCE nu corectează sau modifică datele referitoare la factorii taxei furnizate de debitorii taxei. Orice corecturi sau modificări ale datelor sunt efectuate de debitorii taxe și transmise ANC de aceștia. ANC transmit BCE orice date corectate sau modificate pe care le primesc. Atunci când transmit date referitoare la factorii taxei, ANC: (a) furnizează informații privind orice evoluții semnificative sugerate de aceste date; și (b) comunică BCE motivele oricăror corecturi sau modificări semnificative ale acestora. ANC se asigură că BCE obține corecturile sau modificările necesare ale datelor.

Articolul 8

Determinarea factorilor taxei de către BCE în cazul în care nu sunt disponibili factorii taxei sau nu au fost transmise corecturi sau modificări

În cazul în care un factor al taxei nu a fost transmis BCE sau debitorul taxei nu a transmis în timp util date revizuite sau modificări sau corecții ale datelor referitoare la factorii taxei în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) sau articolul 7, BCE utilizează informațiile de care dispune pentru a determina factorul taxei care lipsește.

Articolul 9

Procedura simplificată de modificare

Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta decizie, după ce a avut în vedere opiniile Comitetului de statistică, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare a debitorilor taxei. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.

Articolul 10

Abrogare

(1)   Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2019.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7) (JO L 84, 28.3.2015, p. 67).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (JO L 311, 31.10.2014, p. 23).

(4)  Decizia BCE/2014/29 din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și (UE) 2016/2070 ale Comisiei (JO L 214, 19.7.2014, p. 34).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) (JO L 86, 31.3.2015, p. 13).

(7)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


Anexa I

 

CALCULUL TAXELOR

Data de referință

 

DENUMIRE

 

 

EXPUNEREA TOTALĂ LA RISC

Data transmiterii

 

Cod IFM

 

 

 

 

 

Cod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Tipul de instituție

Sursa valorii expunerii la risc

Valoarea expunerii la risc

Observații

 

 

010

020

030

040

010

EXPUNEREA TOTALĂ LA RISC astfel cum a fost calculată în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(1), (2) sau (3)

COREP C 02.00, rândul 010

 

 

020

CONTRIBUȚIA FILIALELOR din state membre neparticipante sau țări terțe

 

COREP C 06.02, coloana 250 (SUMĂ)

 

 

1021

Entitatea 1

 

 

 

 

1022

Entitatea 2

 

 

 

 

1023

Entitatea 3

 

 

 

 

1024

Entitatea 4

 

 

 

 

…..

Entitatea...

 

 

 

 

N

Entitatea N

 

 

 

 

030

VALOAREA EXPUNERII TOTALE LA RISC a grupului supravegheat care deduce CONTRIBUȚIA FILIALELOR din state membre neparticipante sau țări terțe: Postul 030 este egal cu 010 minus 020 minus suma posturilor de la 1021 la N

 

 

 

 

Acest formular trebuie completat în conformitate cu instrucțiunile disponibile separat.


Anexa II

 

CALCULUL TAXELOR

Data de referință

 

DENUMIRE

 

 

TOTAL ACTIVE

Data transmiterii

 

Cod IFM

 

 

 

 

 

Cod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Tipul de instituție

Confirmarea verificării auditorului sau a scrisorii de gestiune pentru sucursalele plătitoare de taxă (da/nu)

Total active

Observații

 

 

010

020

030

040

010

ACTIVE TOTALE conform articolului 51 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ACTIVE TOTALE conform articolului 2 punctul (12) litera (b) sau (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

DA/NU

 

 

030

ACTIVE TOTALE conform articolului 3 alineatul (2) litera (b) din prezenta decizie: Postul 030 este egal cu 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) sau (5)

DA/NU

 

 

031

Activele totale ale tuturor entităților din grup cu sediul în state membre participante – obligatoriu

 

 

 

 

032

Pozițiile intragrup dintre entitățile supravegheate cu sediul în statele membre participante (din pachetele de raportare utilizate pentru eliminarea soldurilor în scopul raportării pe grup) —opțional

 

 

 

 

033

Fondul comercial inclus în situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă a unui grup supravegheat – obligatoriu

 

 

 

 

034

Fondul comercial alocat filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe —opțional

 

 

 

 

Acest formular trebuie completat în conformitate cu instrucțiunile disponibile separat.


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 3 prima teză

Articolul 3 a doua teză

Articolul 3 a treia teză

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (1) a doua teză

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) a treia teză

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 5 alineatul (1) prima teză

Articolul 7

Articolul 3

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Anexele I-II

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Anexele I-II

Anexa III


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/108


RECOMANDAREA nr. 1/2019 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-MAROC

din 4 decembrie 2019

de aprobare a prelungirii cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) [2019/2159]

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-MAROC,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (1),

întrucât:

(1)

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 martie 2000.

(2)

În temeiul articolului 80 din acord, Consiliul de asociere poate să formuleze recomandările pe care le consideră utile pentru îndeplinirea obiectivelor acordului.

(3)

În conformitate cu articolul 90 din acord, părțile adoptă toate măsurile generale sau specifice necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul acordului și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite.

(4)

Articolul 10 din regulamentul de procedură al Consiliului de asociere prevede posibilitatea formulării de recomandări între reuniuni, prin procedură scrisă.

(5)

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) (denumit în continuare „planul de acțiune”) a fost prelungit cu un an în 2018. Prelungirea planului de acțiune cu doi ani suplimentari va forma baza relațiilor UE-Maroc pentru anii 2019 și 2020 și va permite stabilirea noilor tematici prioritare ale relațiilor UE-Maroc în următorii ani,

RECOMANDĂ:

Articol unic

Prin procedură scrisă, Consiliul de asociere recomandă prelungirea cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017).

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2019.

Pentru Consiliul de asociere UE-Maroc

Președintele

N. BOURITA


(1)  JO L 70, 18.3.2000, p. 2.