ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 315

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
5 decembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2013 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2014 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei și a Directivei 96/60/CE a Comisiei ( 1 )

29

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2015 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a surselor de lumină și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei ( 1 )

68

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2016 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei ( 1 )

102

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2017 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei ( 1 )

134

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/2018 al Comisiei din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă ( 1 )

155

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor frigorifice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei ( 1 )

187

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2020 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei ( 1 )

209

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei ( 1 )

241

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2022 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei ( 1 )

267

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei ( 1 )

285

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2024 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

313

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

5.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a afișajelor electronice și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (1), în special articolul 11 alineatul (5) și articolul 16,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/1369 împuternicește Comisia să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea sau reclasificarea etichetării grupurilor de produse care prezintă un potențial semnificativ pentru economisirea energiei și, după caz, a altor resurse.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a televizoarelor au fost stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (2).

(3)

Comunicarea Comisiei COM(2016) 773 final (3) (planul de lucru pentru proiectarea ecologică), stabilit de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), formulează prioritățile de lucru aferente cadrului privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică identifică grupurile de produse cu impact energetic care trebuie considerate drept priorități pentru efectuarea de studii pregătitoare și eventuala adoptare a unei măsuri de punere în aplicare, precum și pentru reexaminarea Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (5) și a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2010.

(4)

Măsurile din planul de lucru pentru proiectarea ecologică au potențialul estimat de a genera economii anuale de energie finală de peste 260 TWh în 2030, ceea ce echivalează cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 100 de milioane de tone pe an în 2030. Afișajele electronice sunt unul dintre grupurile de produse enumerate în planul de lucru.

(5)

Televizoarele se numără printre grupele de produse menționate la articolul 11 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1369, pentru care Comisia ar trebui să adopte un act delegat de introducere a unei etichete reclasificate de la A la G.

(6)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 prevede obligația Comisiei de a reexamina periodic regulamentul, în lumina progreselor tehnologice.

(7)

Comisia a reexaminat Regulamentul (UE) nr. 1062/2010, după cum se prevede la articolul 7 din respectivul regulament, și a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale televizoarelor și ale altor afișaje electronice, inclusiv monitoarele și afișajele cu rol de semnalizare, precum și înțelegerea și comportamentul în practică al utilizatorilor vizavi de diferitele elemente de etichetare. Reexaminarea a fost efectuată în strânsă colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țările terțe. Rezultatele acestei reexaminări au fost făcute publice și prezentate forumului consultativ instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(8)

În urma reexaminării, reiese că și monitoarele ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe ca televizoarele, din cauza suprapunerii din ce în ce mai mari a funcționalității între aceste afișaje și televizoare. Mai mult decât atât, în Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 al Comisiei, se prevede în mod expres că afișajele digitale cu rol de semnalizare urmează să fie preluate în cadrul revizuirii regulamentelor existente privind televizoarele. Astfel, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să cuprindă afișajele electronice, inclusiv televizoarele, monitoarele și afișajele digitale cu rol de semnalizare.

(9)

Consumul anual de energie în 2016 al televizoarelor în Uniune a reprezentat peste 3 % din consumul de energie electrică al Uniunii. Consumul preconizat de energie al televizoarelor, al monitoarelor și al afișajelor digitale cu rol de semnalizare în scenariul de statu-quo se va situa, probabil, la aproape 100 TWh/an în 2030. Se estimează că prezentul regulament, împreună cu regulamentul privind etichetarea energetică aferent, va reduce consumul anual de energie finală cu maximum 39 TWh/an până în 2030.

(10)

Funcția de codare a intervalului dinamic ridicat (HDR) poate conduce la o altă utilizare a energiei, sugerând introducerea unei indicații separate privind eficiența energetică pentru o astfel de funcție.

(11)

Informațiile disponibile pe etichetă în cazul afișajelor electronice care fac obiectul prezentului regulament ar trebui obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și repetabile, care să ia în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(12)

Se recunoaște faptul că vânzarea de produse cu impact energetic prin intermediul platformelor de găzduire pe internet, mai degrabă decât direct de pe site-urile web ale furnizorilor sau distribuitorilor, a crescut și, prin urmare, ar trebui să se clarifice faptul că platformele de vânzare pe internet ar trebui să fie responsabile pentru permiterea afișării, în apropierea prețului, a etichetei puse la dispoziție de furnizor. Ele ar trebui să informeze distribuitorul cu privire la această obligație, dar nu ar trebui să fie responsabile pentru acuratețea sau conținutul etichetei și ale fișei cu informații despre produs furnizate. Cu toate acestea, în aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) privind comerțul electronic, aceste platforme de găzduire pe internet ar trebui să acționeze rapid pentru a elimina informațiile privind produsul în cauză sau pentru a bloca accesul la acestea dacă au cunoștință despre neconformitatea lor (de exemplu, eticheta sau fișa cu informații despre produs lipsește, este incompletă sau este incorectă), de exemplu dacă sunt informate de autoritatea de supraveghere a pieței. Un furnizor care vinde direct utilizatorilor finali prin intermediul propriului site web face obiectul obligațiilor de vânzare la distanță ale distribuitorilor menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(13)

Afișajele electronice expuse la târgurile comerciale ar trebui să poarte eticheta energetică dacă prima unitate a modelului a fost deja introdusă pe piață sau este introdusă pe piață cu ocazia respectivului târg comercial.

(14)

Pentru a îmbunătăți eficacitatea prezentului regulament, produsele care își modifică în mod automat performanța în condiții de încercare în vederea îmbunătățirii parametrilor declarați ar trebui interzise.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au fost discutate de forumul consultativ și de experți din statele membre în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(16)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs în cazul afișajelor electronice, inclusiv al televizoarelor, al monitoarelor și al afișajelor digitale cu rol de semnalizare.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

(a)

afișajelor electronice cu o arie a ecranului mai mică sau egală cu 100 de centimetri pătrați;

(b)

proiectoarelor;

(c)

sistemelor de videoconferință integrate;

(d)

afișajelor medicale;

(e)

căștilor de realitate virtuală;

(f)

afișajelor integrate sau care urmează a fi integrate în produsele enumerate la articolul 2 punctul 3 litera (a) și punctul 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8);

(g)

afișajelor reprezentând componente sau subansambluri de produse care fac obiectul măsurilor de punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 2009/125/CE;

(h)

afișajelor pentru transmisiuni TV sau radio;

(i)

afișajelor de securitate;

(j)

tablelor de scris digitale interactive;

(k)

ramelor foto digitale;

(l)

afișajelor de semnalizare digitală care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

sunt proiectate și construite ca module de afișare pentru a fi integrate ca zonă de imagine parțială a unei suprafețe mai mari de afișare, care nu sunt destinate utilizării ca afișaj de sine-stătător;

2.

afișajelor autonome instalate într-o carcasă, pentru utilizare permanentă în exterior;

3.

afișajelor autonome instalate într-o carcasă, cu o arie a ecranului mai mică de 30 dm2 sau mai mare de 130 dm2;

4.

afișajul are o densitate a pixelilor mai mică de 230 pixeli/cm2 sau mai mare de 3 025 pixeli/cm2;

5.

o luminanță albă maximă în modul de funcționare interval dinamic standard (SDR) de cel puțin 1 000 cd/m2;

6.

nicio interfață de intrare a semnalului video și nicio comandă de afișare care să permită afișarea corectă a unei secvențe de încercări video dinamice standardizate pentru măsurarea puterii;

(m)

afișajelor de stare;

(n)

panourilor de comandă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„afișaj electronic” înseamnă un ecran de afișare, împreună cu componentele sale electronice asociate, a cărui funcție principală este afișarea de informații vizuale provenite de la surse cu fir sau fără fir;

2.

„televizor” înseamnă un afișaj electronic destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale și care constă într-un afișaj electronic și într-unul sau mai multe tunere/receptoare;

3.

„tuner/receptor” înseamnă un circuit electronic care detectează un semnal de teledifuziune, cum ar fi un semnal numeric terestru sau satelitar, dar nu și comunicație punct la punct (unicast) pe internet, și care facilitează selectarea unui canal TV dintr-un grup de canale difuzate;

4.

„monitor”, „monitor de calculator” sau „ecran de calculator” înseamnă un afișaj electronic destinat vizualizării de aproape de către o persoană, de exemplu într-un mediu birotic;

5.

„ramă foto digitală” înseamnă un afișaj electronic conceput pentru a afișa numai informații vizuale statice;

6.

„proiector” înseamnă un dispozitiv optic destinat prelucrării informațiilor provenite de la imagini video analoage sau digitale, în orice format, pentru a modula o sursă de lumină și a proiecta imaginea rezultată pe o suprafață externă;

7.

„afișaj de stare” înseamnă un afișaj utilizat pentru afișarea unor informații simple, dar în schimbare, cum ar fi canalul selectat, ora sau consumul de energie. Un simplu indicator luminos nu este considerat un afișaj de stare;

8.

„panou de comandă” înseamnă un afișaj electronic a cărui funcție principală este aceea de a afișa imagini asociate cu starea de funcționare a produsului; el poate asigura interacțiunea utilizatorului, prin atingere sau prin alte mijloace, cu scopul de a controla funcționarea produsului. Acesta poate fi integrat în produse sau poate fi special conceput și comercializat pentru a fi utilizat numai împreună cu produsul.

9.

„sistem de videoconferință all-in-one” înseamnă un sistem dedicat, conceput pentru videoconferințe și colaborare, integrat într-o carcasă unică, ale cărui specificații trebuie să includă toate caracteristicile următoare:

(a)

compatibilitate cu protocolul de videoconferință specific ITU-T H.323 sau IETF SIP, astfel cum este furnizat de producător;

(b)

cameră (camere), afișaj și capacități de procesare pentru transmisii video bidirecționale în timp real, cu rezistență la pierderea pachetelor de date;

(c)

difuzoare și capacități de procesare audio pentru transmisii audio „mâini libere” bidirecționale în timp real, cu anularea ecoului;

(d)

o funcție de criptare;

(e)

HiNA;

10.

„HiNA” înseamnă disponibilitate mare în rețea, astfel cum este definită la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei (9);

11.

„afișaj pentru transmisiuni TV sau radio” înseamnă un afișaj electronic proiectat și comercializat pentru uzul profesional al posturilor de televiziune sau radio și al companiilor de producție video în scopul creării de conținut video. Specificațiile acestuia includ toate caracteristicile următoare:

(a)

o funcție de etalonare a culorilor;

(b)

funcția de analiză a semnalului de intrare pentru monitorizarea semnalului de intrare și detectarea erorilor, cum ar fi un monitor de undă/vectoroscop, ajustarea RGB, o funcție de verificare a stării semnalului video la rezoluția reală în pixeli, un mod „interlace” și un marcator de ecran;

(c)

tehnologia interfață digitală serială (SDI) sau voce peste protocol internet (VoIP) integrată în produs;

(d)

nu este destinat utilizării în spații publice;

12.

„tablă de scris digitală interactivă” înseamnă un afișaj electronic care permite interacțiunea directă a utilizatorului cu imaginea afișată. Tabla de scris digitală interactivă este proiectată în principal pentru prezentări, cursuri sau colaborare de la distanță, inclusiv pentru transmiterea de semnale audio și video. Specificațiile acesteia includ toate caracteristicile următoare:

(a)

este proiectată în principal în vederea suspendării sau montării pe un suport pe sol, a amplasării pe un raft sau pe o masă sau fixării pe o structură fizică, astfel încât să poată fi vizualizată de mai multe persoane;

(b)

nu poate fi utilizată decât împreună cu un software care are funcționalități specifice de gestionare a conținutului și interacțiunii;

(c)

este integrată sau proiectată pentru a fi utilizată în mod specific împreună cu un computer, în scopul executării software-ului menționat la litera (b);

(d)

o arie a ecranului afișajului mai mare de 40 dm2;

(e)

interacțiune cu utilizatorul prin atingere cu degetul sau cu pixul sau prin alte mijloace precum gesturi ale mâinii sau ale brațului ori prin voce;

13.

„afișaj de securitate” înseamnă un afișaj electronic ale cărui specificații includ toate caracteristicile următoare:

(a)

o funcție de automonitorizare capabilă să comunice unui server la distanță cel puțin una dintre următoarele informații:

starea sistemului de alimentare cu energie;

temperatura internă comunicată de un senzor termic de protecție împotriva supraîncărcării;

o sursă video;

o sursă audio și indicarea stării audio (nivelul volumului/volum zero);

modelul și versiunea de firmware;

(b)

un factor de formă specializat, specificat de utilizator pentru a facilita instalarea afișajului în carcase profesionale sau în console;

14.

„afișaj digital cu rol de semnalizare” înseamnă un afișaj electronic conceput în principal pentru a fi vizualizat de mai multe persoane în alte medii decât mediile de birou și decât în mediile casnice. Specificațiile acestuia includ toate caracteristicile următoare:

(a)

identificator unic pentru a permite adresarea către un anumit ecran de afișare;

(b)

o funcție de dezactivare a accesului neautorizat la setările afișajului și ale imaginii afișate;

(c)

un sistem de conectare în rețea (care să includă o conexiune cu fir sau una fără fir) pentru a controla, a monitoriza sau a primi informații în afișaj de la surse unicast (transmisie cu destinație unică), multicast (transmisie cu receptori multipli), dar nu și de la surse de transmisiuni TV sau radio;

(d)

proiectare în vederea suspendării, montării sau fixării pe o structură fizică, astfel încât să poată fi vizualizat de mai multe persoane, și să nu fie introdus pe piață cu un suport pe sol;

(e)

nu include un tuner pentru afișarea semnalelor de transmisiuni TV sau radio;

15.

„integrat”, cu referire la un afișaj care face parte dintr-un alt produs ca și componentă funcțională, înseamnă afișajele electronice care nu pot fi exploatate independent de produs și care depind de acesta pentru a-și îndeplini funcțiile, inclusiv alimentarea cu energie;

16.

„afișaj medical” înseamnă un afișaj electronic care intră în domeniul de aplicare al:

(a)

Directivei 93/42/CEE a Consiliului (10) privind dispozitivele medicale; sau

(b)

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (11) privind dispozitivele medicale; sau

(c)

Directivei 90/385/CEE a Consiliului (12) privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile; sau

(d)

Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13) privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro; sau

(e)

Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului (14) privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro;

17.

„monitor de gradul 1” înseamnă un monitor pentru evaluarea tehnică de înaltă calitate a imaginilor în punctele-cheie ale unei activități de producție sau de difuzare, cum ar fi captarea, postproducția, transmisia și stocarea imaginilor;

18.

„arie a ecranului” înseamnă suprafața vizibilă a afișajului electronic, calculată prin înmulțirea lățimii maxime a imaginii vizibile cu înălțimea maximă a imaginii vizibile de-a lungul suprafeței panoului (fie plată, fie curbată);

19.

„căști de realitate virtuală” înseamnă un dispozitiv de purtat pe cap care oferă utilizatorului o realitate virtuală imersivă prin afișarea de imagini stereoscopice pentru fiecare ochi, cu funcții de urmărire a mișcării capului;

20.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde afișajele electronice sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)   Furnizorii trebuie să se asigure că:

(a)

fiecare afișaj electronic este furnizat cu o etichetă tipărită, în formatul și conținând informațiile prevăzute în anexa III;

(b)

parametrii fișei cu informații despre produs, astfel cum prevăzuți în anexa V, sunt introduși în baza de date cu produse;

(c)

la cererea expresă a distribuitorului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit;

(d)

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e)

publicitatea vizuală pentru un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

(f)

materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, care descriu parametrii săi tehnici specifici, include clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(g)

pentru fiecare model de afișaj electronic, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică care are formatul și care conține informațiile stabilite în anexa III;

(h)

pentru fiecare model de afișaj electronic, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă cu informații despre produs în format electronic, astfel cum se prevede în anexa V;

(i)

în plus față de dispozițiile de la litera (a), pe ambalaj este tipărită sau lipită o etichetă;

(2)   Clasa de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

Articolul 4

Obligațiile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

fiecare afișaj electronic, la punctul de vânzare, inclusiv la târguri comerciale, poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), afișată pe partea din față a aparatului, agățată de acesta sau plasată astfel încât să fie vizibilă și asociată în mod clar modelului specific; cu condiția ca afișajul electronic să fie ținut în modul activ atunci când este vizibil pentru clienți în vederea vânzării, eticheta electronică afișată pe ecran poate înlocui eticheta în format tipărit în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (g);

(b)

în cazul în care un model de afișaj electronic este expus într-un punct de vânzare fără să existe nicio unitate scoasă din ambalaj, eticheta tipărită sau lipită pe ambalaj este vizibilă;

(c)

în cazul vânzării la distanță sau al telemarketingului, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt puse la dispoziție în conformitate cu anexele VII și VIII;

(d)

orice publicitate vizuală pentru un anumit model de afișaj electronic, inclusiv pe internet, conține clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(e)

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de afișaj electronic, inclusiv materialul promoțional tehnic pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Obligațiile furnizorilor de servicii pe platformele de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea afișajelor electronice prin intermediul site-ului său de internet, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs furnizate de distribuitor în cadrul mecanismului de afișaj în conformitate cu dispozițiile din anexa VIII și informează distribuitorul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare prevăzută în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei reexaminări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2022.

Reexaminarea respectivă evaluează, în special:

(a)

pertinența actuală sau viitoare a existenței unor clasificări energetice separate pentru SDR și HDR;

(b)

toleranțele de verificare stabilite în anexa IX;

(c)

posibilitatea includerii altor afișaje electronice în domeniul de aplicare;

(d)

pertinența echilibrului stricteții cerințelor între produsele mai mari și mai mici;

(e)

fezabilitatea elaborării unor metode adecvate de notificare pentru consumul de energie;

(f)

posibilitatea de a aborda aspecte legate de economia circulară.

În plus, Comisia reexaminează eticheta în vederea reclasificării sale, dacă sunt îndeplinite cerințele de la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 se abrogă de la 1 martie 2021.

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1062/2010 poate fi pusă la dispoziție prin intermediul bazei de date cu produse, în loc să fie furnizată în format tipărit odată cu produsul. În acest caz, furnizorul se asigură că, în cazul în care distribuitorul solicită în mod expres fișa cu informații despre produs, aceasta se pune la dispoziție în format tipărit.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2021. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) litera (a) se aplică de la 1 noiembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(3)  Comunicare a Comisiei. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (JO L 191, 23.7.2009, p. 42).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(7)  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

(8)  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou (JO L 339, 18.12.2008, p. 45).

(10)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).

(12)  Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (JO L 189, 20.7.1990, p. 17).

(13)  Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 117, 5.5.2017, p. 176).


ANEXA I

Definiții în sensul anexelor

Se aplică următoarele definiții:

1.

„indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă un indice numeric corespunzător eficienței energetice relative a unui aparat afișaj electronic, astfel cum este stabilit la litera B din anexa II;

2.

„interval dinamic ridicat (HDR)” înseamnă o metodă de mărire a raportului de contrast al imaginii unui afișaj electronic prin utilizarea metadatelor generate în timpul creării materialului video, pe care circuitele de gestionare a ecranului le interpretează pentru a produce un raport de contrast și o redare a culorii care sunt percepute de ochiul uman ca fiind mai realiste decât cele obținute cu ajutorul afișajelor care nu sunt compatibile cu HDR;

3.

„raport de contrast” înseamnă diferența dintre luminozitatea maximă și nivelul de negru al unei imagini;

4.

„luminanță” înseamnă măsura fotometrică a intensității luminoase per unitate de suprafață a luminii care se deplasează într-o direcție dată, exprimată în candele pe metru pătrat (cd/m2). Termenul „luminozitate” este deseori folosit pentru a califica în mod „subiectiv” luminanța unui afișaj electronic;

5.

„reglare automată a luminozității (ABC)” înseamnă mecanismul automat care, atunci când este activat, controlează luminozitatea unui afișaj electronic în funcție de nivelul de lumină ambiantă din fața afișajului;

6.

„implicit”, când se referă la o anumită caracteristică sau setare, înseamnă valoarea unei anumite caracteristici, astfel cum a fost stabilită din fabrică, disponibilă atunci când clientul utilizează produsul pentru prima dată și după ce efectuează acțiunea „revenire la setările din fabrică”, dacă produsul permite acest lucru;

7.

„pixel (element de imagine)” înseamnă suprafața celui mai mic element al unei imagini, care poate fi distins de elementele sale învecinate;

8.

„mod pornit” sau „mod activ” înseamnă starea în care afișajul electronic este conectat la o sursă de alimentare, a fost activat și furnizează una sau mai multe dintre funcțiile sale de afișare;

9.

„meniu impus” înseamnă un meniu specific care apare la pornirea inițială a afișajului electronic sau la o revenire la setările din fabrică, furnizând un set de setări de afișare, predefinite de furnizor;

10.

„configurație normală” înseamnă o setare a afișajului recomandată utilizatorului final de către furnizor din meniul de configurare inițială sau setarea din fabrică pe care o are afișajul electronic pentru utilizarea prevăzută a produsului. Ea trebuie să asigure utilizatorului final calitatea optimă în mediul prevăzut și la utilizarea prevăzută. Configurația normală este starea în care sunt măsurate valorile pentru modurile oprit, standby, standby în rețea și pornit;

11.

„mod pornit în configurație de luminozitate maximă” înseamnă configurația afișajului electronic, presetată de furnizor, care oferă o imagine acceptabilă la cea mai mare luminanță măsurată;

12.

„mod magazin” înseamnă configurația afișajului electronic, menită a fi utilizată în special în contextul demonstrării capacităților afișajului electronic, de exemplu în condiții de iluminare intensă (în magazinele de vânzare cu amănuntul) și care nu implică deconectarea automată de la sursa de alimentare în cazul în care nu se detectează o acțiune din partea utilizatorului sau prezența acestuia;

13.

„senzor de detectare a prezenței în încăpere” sau „senzor de detectare a gesturilor” sau „senzor de ocupare” înseamnă un senzor care monitorizează mișcările din spațiul care înconjoară produsul și reacționează la acestea, putând declanșa comutarea în modul pornit. Dacă într-o perioadă prestabilită senzorul nu mai detectează mișcări, produsul poate trece în modul standby sau în modul standby în rețea;

14.

„mod oprit” înseamnă o stare în care afișajul electronic este conectat la rețeaua de alimentare și nu îndeplinește nicio funcție: următoarele stări sunt, de asemenea, considerate echivalente cu modul oprit:

1.

stări care furnizează doar o indicație a stării de mod oprit;

2.

stări care oferă numai funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

15.

„mod standby” înseamnă starea în care afișajul electronic este conectat la rețeaua de alimentare sau la sursa de CC, depinde de alimentarea cu energie din sursa respectivă pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicare a funcției de reactivare activate; și/sau

afișarea informațiilor sau a stării;

16.

„funcție de reactivare” înseamnă o funcție care, prin intermediul unui întrerupător de la distanță, al unei telecomenzi, al unui senzor intern, al unui temporizator sau, în cazul afișajelor în rețea în modul standby în rețea, prin intermediul rețelei, asigură comutarea din modul standby sau standby în rețea într-un mod, altul decât modul oprit, oferind funcții suplimentare;

17.

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului internet pentru utilizatori;

18.

„afișare imbricată” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date este accesibil prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

19.

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

20.

„text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la un grafic, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care afișajele nu pot să reproducă graficul, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală;

21.

„sursă de alimentare externă” (EPS) înseamnă un dispozitiv astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei (2);

22.

„EPS standardizată” înseamnă o sursă de alimentare externă care este proiectată pentru a furniza putere dispozitivelor și care respectă un standard emis de o organizație internațională de standardizare;

23.

„cod de răspuns rapid (QR)” înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv în partea publică a bazei de date cu produse;

24.

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor și o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale și proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

25.

„interfață de rețea” (sau „port de rețea”) înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir, care furnizează conectare la rețea și prin intermediul căreia pot fi activate de la distanță funcții ale afișajului electronic și pot fi primite sau trimise date. Interfețele cu datele de intrare precum semnalele video și audio, neoriginare dintr-o sursă de rețea, dar utilizând o adresă de rețea, nu sunt considerate interfețe de rețea;

26.

„disponibilitate în rețea” înseamnă capacitatea unui afișaj electronic de a-și activa funcțiile la detectarea de către o interfață de rețea a unui semnal activat la distanță;

27.

„afișaj electronic în rețea” înseamnă un afișaj electronic care se poate conecta la o rețea utilizând una dintre interfețele sale de rețea, dacă acesta este activată;

28.

„standby în rețea” înseamnă starea în care afișajul electronic este capabil să reia o funcție prin intermediul unui semnal activat la distanță provenit de la o interfață de rețea.


(1)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. JO L 96, 29.3.2014, p. 79.

(2)  Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (JO L 272, 25.10.2019, p. 95).


ANEXA II

A.   Clasele de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui afișaj electronic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEIetichetă ) al acestuia pentru etichetare, indicat în tabelul 1. EEI etichetă al unui afișaj electronic se determină în conformitate cu partea B din prezenta anexă.

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale afișajelor electronice

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIetichetă )

A

EEIetichetă < 0,30

B

0,30 ≤ EEIetichetă < 0,40

C

0,40 ≤ EEIetichetă < 0,50

D

0,50 ≤ EEIetichetă < 0,60

E

0,60 ≤ EEIetichetă < 0,75

F

0,75 ≤ EEIetichetă < 0,90

G

0,90 ≤ EEIetichetă

B.   Indicele de eficiență energetică (EEI etichetă )

Indicele de eficiență energetică (EEI etichetă ) al afișajului electronic se calculează folosind următoarea ecuație:

Formula

unde:

A reprezintă aria suprafeței de vizualizare în dm2;

Pmăsurată este puterea măsurată în modul pornit, exprimată în wați, în configurație normală, stabilită conform tabelului 2;

corrl este un factor de corecție stabilit conform tabelului 3.

Tabelul 2

Măsurarea Pmăsurată

Nivelul intervalului dinamic

Pmăsurată

Intervalul dinamic standard (SDR): PmăsuratăSDR

Puterea consumată în wați (W), în modul pornit, măsurată în momentul afișării unor secvențe standardizate de testare a unor imagini animate dintr-un conținut dinamic de teledifuziune. În cazul în care se permit toleranțe în conformitate cu partea C din prezenta anexă, acestea trebuie scăzute din Pmăsurată .

Intervalul dinamic ridicat (HDR)

PmăsuratăHDR

Puterea consumată în wați (W), în modul pornit, măsurată ca pentru PmăsuratăSDR , dar atunci când funcționalitatea HDR este activată de metadatele din secvențele standardizate de testare a imaginilor. În cazul în care se permit toleranțe în conformitate cu partea C din prezenta anexă, acestea trebuie scăzute din Pmăsurată .


Tabelul 3

Valoarea corrl

Tip de afișaj electronic

valoarea corrl

Televizor

0,0

Monitor

0,0

Semnalizare digitală

0,00062 *(lum-500)*A

unde „lum” este luminanța albă maximă, exprimată în cd/m2, a configurației cu cea mai mare luminozitate în modul pornit al afișajului electronic și A este aria ecranului, exprimată în dm2

C.   Toleranțe și ajustări în scopul calculului EEI etichetă

Afișajele electronice cu reglarea automată a luminozității (ABC) se califică pentru o reducere de 10 % a Pmăsurată , dacă îndeplinesc toate cerințele următoare:

(a)

ABC este activat în configurația normală a afișajului electronic și se menține în orice altă configurație de imagine cu interval dinamic standard disponibilă utilizatorului final;

(b)

valoarea lui Pmăsurată , în configurația normală, este măsurată cu dispozitivul ABC dezactivat sau, dacă ABC nu poate fi dezactivat, în condiții de lumină ambiantă de 100 de lucși, măsurată la senzorul ABC;

(c)

dacă este cazul, valoarea lui Pmăsurată cu ABC dezactivat trebuie să fie mai mare sau egală cu puterea măsurată în modul pornit, cu ABC activat într-o stare de lumină ambiantă de 100 de lucși, măsurată la senzorul ABC;

(d)

cu ABC activat, valoarea măsurată a puterii în modul pornit trebuie să scadă cu cel puțin 20 % atunci când lumina ambiantă, măsurată la senzorul ABC, se reduce de la 100 de lucși la 12 lucși;

(e)

controlul ABC al luminanței ecranului de afișaj îndeplinește toate caracteristicile următoare atunci când starea de lumină ambiantă măsurată la senzorul ABC se modifică:

luminanța măsurată a ecranului la 60 de lucși este între 65 % și 95 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși;

luminanța măsurată a ecranului la 35 de lucși este între 50 % și 80 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși;

luminanța măsurată a ecranului la 12 lucși este între 35 % și 70 % din luminanța ecranului, măsurată la 100 de lucși.


ANEXA III

Eticheta afișajelor electronice

1.   ETICHETA

Image 1

Eticheta afișajelor electronice trebuie să conțină următoarele informații:

I.

codul QR;

II.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III.

identificatorul de model al furnizorului;

IV.

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul B din anexa II atunci când se utilizează PmăsuratăSDR ;

VI.

consumul de energie în modul pornit, exprimat în kWh/1 000 h, atunci când se redă conținut SDR, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

VII.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul B din anexa II atunci când se utilizează PmăsuratăHDR ;

VIII.

consumul de energie în modul pornit, exprimat în kWh/1 000 h, atunci când se redă conținut HDR, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

IX.

diagonala ecranului vizibil, în centimetri și țoli, și rezoluția orizontală și verticală în pixeli;

X.

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2013”.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Image 2

Unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 96 mm și o înălțime de cel puțin 192 mm. Dacă eticheta este tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus. Pentru afișajele electronice cu o dimensiune a diagonalei suprafeței vizibile mai mică de 127 cm (50 de țoli), eticheta poate fi tipărită la scară redusă, dar nu trebuie să fie mai mică de 60 % din dimensiunea sa normală; conținutul etichetei trebuie însă să fie proporțional cu specificațiile de mai sus și codul QR trebuie să poată fi citit cu ajutorul unui cititor QR obișnuit, cum ar fi cel integrat într-un telefon inteligent;

(b)

fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb;

(c)

fontul trebuie să fie Verdana și Calibri;

(d)

dimensiunile și specificațiile elementelor care constituie eticheta trebuie să fie cele indicate în designul etichetei;

(e)

culorile trebuie să fie conform codurilor de culoare CMYK - cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(f)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image 3

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

fondul: 100,80,0,0;

stelele: 0,0,100,0;

Image 4

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

Image 5

codul QR trebuie să fie cu negru 100 %;

Image 6

numele furnizorului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana, cu caractere aldine, de 9 pt;

Image 7

identificatorul modelului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana, cu caractere normale, de 9 pt;

Image 8

scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

literele scării de clasificare a eficienței energetice trebuie să fie cu alb 100 % și cu font Calibri aldin, 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă, la 4,5 mm de partea stângă a săgeților;

culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

Clasa A: 100,0,100,0;

Clasa B: 70,0,100,0;

Clasa: 30,0,100,0;

Clasa D: 0,0,100,0;

Clasa E: 0,30,100,0;

Clasa F: 0,70,100,0;

Clasa G: 0,100,100,0;

Image 9

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie negru 100 %;

Image 10

litera clasei de eficiență energetică trebuie să fie cu alb 100 % și cu font Calibri aldin, 33 pt. Săgeata care indică scara de clasificare energetică și săgeata echivalentă din scara de la A la G trebuie poziționate astfel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie cu negru 100 %;

Image 11

valoarea consumului de energie în SDR trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 28 pt; „kWh/1 000 h” trebuie indicat cu font Verdana normal, 16 pt. Textul trebuie să fie centrat și cu negru 100 %;

Image 12

pictogramele HDR și de ecran trebuie să fie cu negru 100 % și astfel cum sunt reprezentate în designul etichetei; textele (numerele și unitățile) trebuie să fie cu negru 100 %, după cum urmează:

deasupra pictogramei HDR, literele claselor de eficiență energetică (de la A la G) trebuie să fie centrate, iar litera clasei de eficiență energetică aplicabile trebuie să fie cu font Verdana aldin de 16 pt și celelalte litere trebuie să fie cu font Verdana normal de 10 pt; sub pictograma HDR, valoarea consumului de energie în HDR trebuie să fie centrată, cu font Verdana aldin de 16 pt, iar mențiunea „kWh/1 000 h” cu font Verdana normal de 10 pt;

textul pictogramei de ecran trebuie să fie cu font Verdana normal de 9 pt și poziționat ca în designul etichetei;

Image 13

numărul regulamentului trebuie să fie cu negru 100 % și cu font Verdana normal de 6 pt.


ANEXA IV

Metode de măsurare și calcule

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode credibile, exacte și reproductibile care țin cont de metodele de ultimă generație general recunoscute. Măsurătorile și calculele trebuie să fie conforme cu dispozițiile din prezenta anexă.

Măsurătorile și calculele trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii stabiliți în prezenta anexă. Afișajele electronice care pot funcționa în modurile 2D și 3D trebuie supuse încercărilor atunci când funcționează în modul 2D.

Un afișaj electronic care este împărțit în două sau mai multe unități separate din punct de vedere fizic, dar care este introdus pe piață într-un singur ambalaj, trebuie considerat ca fiind un afișaj electronic unic în scopul verificării conformității cu cerințele din prezenta anexă. În cazul în care mai multe afișaje electronice care pot fi introduse pe piață separat sunt combinate într-un sistem unic, afișajele electronice individuale trebuie considerate ca fiind afișaje unice.

1.   MĂSURĂTORILE CONSUMULUI DE PUTERE ÎN MODUL PORNIT

Măsurătorile consumului de putere în modul pornit trebuie să îndeplinească toate condițiile generale următoare:

(a)

afișajele electronice se măsoară în configurația normală;

(b)

măsurătorile trebuie efectuate la o temperatură ambiantă de 23 °C +/– 5 °C;

(c)

măsurătorile trebuie efectuate folosind bucle de încercare a semnalului video dinamic de teledifuziune care reprezintă un conținut de teledifuziune tipic pentru afișajele electronice în intervalul dinamic standard (SDR). Pentru măsurarea HDR, afișajul electronic trebuie să răspundă automat și în mod corect la metadatele HDR din bucla de încercare. Se măsoară puterea medie consumată de-a lungul a 10 minute consecutive;

(d)

măsurătorile trebuie efectuate după ce afișajul electronic s-a aflat în modul oprit sau, dacă modul oprit nu este disponibil, în modul standby timp de cel puțin o oră, după care urmează imediat o perioadă de cel puțin o oră în modul pornit, ciclul trebuind să se încheie înaintea unei durate maxime de trei ore în modul pornit. Semnalul video relevant trebuie afișat pe parcursul întregului interval în care afișajul se află în modul pornit. Pentru afișajele electronice care, conform specificațiilor, se stabilizează într-un interval de o oră, aceste perioade de timp pot fi reduse dacă se poate demonstra că măsurătoarea astfel rezultată are o abatere de cel mult 2 % față de rezultatele care s-ar obține în cazul folosirii intervalelor de timp specificate mai sus;

(e)

acolo unde există funcția ABC, măsurătorile trebuie efectuate după dezactivarea acesteia. Dacă funcția ABC nu poate fi dezactivată, măsurătorile trebuie efectuate în starea de lumină ambiantă de 100 de lucși măsurați la senzorul ABC.

2.   MĂSURAREA LUMINANȚEI ALBE MAXIME

Măsurătorile valorii de vârf a luminanței albe se efectuează:

(a)

cu un aparat fotometric, care detectează acea porțiune a ecranului care afișează o imagine albă integrală (100 %), parte dintr-un model de încercare „pe întregul ecran” care nu depășește punctul nivelului mediu de imagine (APL) în care are loc o limitare de putere sau orice altă neregularitate;

(b)

fără interferențe cu luminanța punctului de detectare pe ecran al aparatului fotometric, în timp ce se operează comutarea între configurația normală și configurația cu cea mai mare luminozitate în modul pornit.


ANEXA V

Fișa cu informații despre produs

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b), furnizorul introduce în baza de date cu produse informațiile care figurează în tabelul 4.

Manualul produsului sau alte documente furnizate odată cu produsul trebuie să indice în mod clar linkul către informațiile despre model din baza de date cu produse, sub forma unei adrese URL (Uniform Resource Locator) care poate fi citită de oameni sau sub forma unui cod QR, sau să furnizeze numărul de înregistrare al produsului.

Tabelul 4

Informațiile, ordinea acestora și formatul fișei cu informații despre produs

 

Informații

Valoare și precizie

Unitate

Observații

1.

Denumirea sau marca comercială a furnizorului

TEXT

 

 

2.

Identificatorul de model al furnizorului

TEXT

 

 

3.

Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.

4.

Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)

X,X

W

Rotunjit la prima zecimală pentru valorile puterii mai mici de 100 W și rotunjit la primul număr întreg pentru valorile puterii mai mari sau egale cu 100 W.

5.

Clasa de eficiență energetică (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] sau „n.a.” (nu se aplică)

 

Dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date. Valoarea setată la „nu se aplică” în cazul în care HRD nu este implementat.

6.

Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)

X,X

W

Rotunjit la prima zecimală pentru valorile puterii mai mici de 100 W și rotunjit la primul număr întreg pentru valorile puterii mai mari sau egale cu 100 W [Dacă „nu se aplică”, valoarea este stabilită la 0 (zero)].

7.

Consumul de putere în modul oprit

X,X

W

 

8.

Consumul de putere în modul standby

X,X

W

 

9.

Consumul de putere în modul standby în rețea

X,X

W

 

10.

Categoria de afișaj electronic

[televizor/monitor/semnalizare/altele]

 

O singură alegere posibilă.

11.

Raportul de aspect

X

:

Y

număr întreg

De exemplu, 16:9, 21:9 etc.

12.

Rezoluția ecranului (pixeli)

X

x

Y

pixeli

Pixeli orizontali și verticali

13.

Diagonala ecranului

X,X

cm

În cm, în conformitate cu Sistemul internațional de unități de măsură (SI), rotunjită la cea mai apropiată zecimală.

14.

Diagonala ecranului

X

țoli

Facultativ, în țoli, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

15.

Aria suprafeței vizibile a ecranului

X,X

cm2

Rotunjită la prima zecimală

16.

Tehnologia de afișare utilizată

TEXT

 

De exemplu, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD etc.

17.

Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă

[DA/NU]

 

Trebuie activată implicit (dacă răspunsul este DA).

18.

Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil

[DA/NU]

 

 

19.

Senzor pentru prezența în încăpere disponibil

[DA/NU]

 

Trebuie activată implicit (dacă răspunsul este DA).

20.

Frecvența de reîmprospătare a imaginii

X

Hz

 

21.

Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):

ZZ LL AAAA

data

Conform dispozițiilor de la punctul 1 subpunctul E din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei (1).

22.

Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la):

ZZ LL AAAA

data

Conform dispozițiilor de la punctul 5 subpunctul D din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2021.

23.

Asistență minimă garantat pentru produs (până la):

ZZ LL AAAA

data

 

24.

Tipul sursei de alimentare:

Internă/externă/standardizată externă

 

O singură alegere posibilă.

i

Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)

Denumirea standardului

TEXT

 

 

 

Tensiunea de intrare

X

V

 

Tensiunea de ieșire

X

V

 

ii

Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)

Denumirea standardului

TEXT

 

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

 

 

Tensiunea de ieșire necesară

X,X

V

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

 

 

Curentul furnizat necesar

X,X

A

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.

 

 

Frecvența curentului necesară

X

Hz

Obligatoriu numai dacă EPS nu este inclusă în ambalaj; în celelalte cazuri, facultativ.


(1)  Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (a se vedea pagina 241 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA VI

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (d) trebuie să cuprindă:

1.

date de identificare (descrierea generală a modelului):

(a)

marca comercială și identificatorul modelului;

(b)

numele, adresa și denumirea comercială înregistrată a furnizorului;

2.

trimiteri la standardele armonizate aplicate, la alte standarde și specificații referitoare la măsurare utilizate la măsurarea parametrilor tehnici și la calculele efectuate;

3.

măsuri de precauție specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea și încercarea modelului;

4.

o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorii de model;

5.

parametrii tehnici măsurați ai modelului și calculele efectuate cu parametrii măsurați enumerați în tabelul 5;

Tabelul 5

Parametri tehnici măsurați

 

 

Valoare și precizie

Unitate

Observații

 

Informații generale

 

 

 

1.

Temperatura ambiantă

XX,XX

°C

 

2.

Tensiunea de încercare

X

V

 

3.

Frecvența

X,X

Hz

 

4.

Distorsiunea armonică totală(THD) a sistemului de alimentare cu energie

X

%

 

 

Pentru modul pornit

 

 

 

5.

Luminanța albă maximă a luminozității celei mai mari în configurația „mod pornit”

X

cd/m2

 

6.

Luminanța albă maximă în configurația normală

X

cd/m2

 

7.

Raport de luminanță albă maximă (calculat)

X,X

%

Valoarea de pe rândul 6 de mai sus împărțită la valoarea de pe rândul 5 de mai sus înmulțită cu 100

 

Pentru APD

 

 

 

8.

Durata stării modului pornit înainte ca afișajul electronic să treacă automat în modul standby sau în modul oprit sau într-o altă stare care nu depășește cerințele de consum de putere aplicabile modului oprit și/sau modului standby.

mm:ss

 

 

 

Pentru televizoare: valoarea măsurată a duratei dinainte ca televizorul să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare care nu depășește cerințele aplicabile privind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, după ultima interacțiune cu utilizatorul;

mm:ss

 

 

 

În cazul televizoarelor prevăzute cu senzor de prezență: valoarea măsurată a duratei dinainte ca televizorul să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare care nu depășește cerințele aplicabile privind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, atunci când nu se detectează nicio prezență;

mm:ss

 

 

 

Alte afișaje electronice decât televizoarele și afișajele pentru transmisiuni TV sau radio: Valoarea măsurată a duratei dinainte ca afișajul electronic să ajungă automat în modul standby, oprit sau în altă stare de funcționare care nu depășește cerințele aplicabile privind consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby, atunci când nu se detectează nicio sursă de intrare;

mm:ss

 

 

 

Pentru ABC

 

 

Dacă este disponibil și activat implicit (conform anexei V, tabelul 4)

9.

Consumul mediu de putere al afișajului electronic la o intensitate luminoasă ambiantă, măsurat la senzorul ABC al afișajului electronic, de 100 de lucși și de 12 lucși.

X,X

W

 

10

Procentul de reducere a consumului de putere ca urmare a acțiunii ABC între condițiile de lumină ambiantă de 100 de lucși și de 12 lucși.

X,X

%

 

11

Luminanța albă maximă a afișajului la fiecare dintre următoarele intensități ale luminii ambiante măsurate la senzorul ABC al afișajului electronic, 100 de lucși, 60 de lucși, 35 de lucși, 12 lucși.

x

cd/m2

 

 

Puterea măsurată în modul pornit la o lumină ambiantă de 100 de lucși la nivelul senzorului ABC

X,X

W

 

 

Puterea măsurată în modul pornit la o lumină ambiantă de 12 lucși la nivelul senzorului ABC

X,X

W

 

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 60 de lucși la nivelul senzorului ABC

X

cd/m2

 

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 35 de lucși la nivelul senzorului ABC

X

cd/m2

 

 

Luminanța măsurată a ecranului la o lumină ambiantă de 12 lucși la nivelul senzorului ABC

X

cd/m2

 

6.

obligații de informații suplimentare:

(a)

terminalul de intrare pentru semnalele de încercare audio și video utilizate pentru încercări;

(b)

informații și documentație privind aparatura, montajul și circuitele utilizate pentru încercările electrice;

(c)

orice altă condiție de încercare care nu este descrisă sau definită la litera (b);

(d)

pentru modul pornit:

(i)

caracteristicile semnalului video dinamic de teledifuziune reprezentând un conținut de teledifuziune tipic; în cazul semnalului video dinamic de teledifuziune HDR, afișajul electronic trebuie să treacă automat în modul HDR prin metadatele HDR ale semnalului respectiv;

(ii)

ordinea etapelor pentru obținerea unei stări stabile în ceea ce privește nivelul consumului de putere; și

(iii)

setările de imagine utilizate pentru măsurarea nivelului luminanței albe al stării de luminanță maximă și modelul de încercare pentru semnalul video utilizat la măsurare;

(e)

Pentru modul standby și modul oprit:

(i)

metoda de măsurare utilizată;

(ii)

descrierea modului în care a fost selectat sau programat modul, inclusiv orice funcții de reactivare îmbunătățite; și

(iii)

secvența de comenzi necesare pentru ca afișajul electronic să treacă automat de la un mod la altul.

(f)

În cazul afișajelor electronice cu o interfață dedicată semnalelor provenite de la un calculator:

(i)

confirmarea faptului că afișajul electronic acordă prioritate protocoalelor de gestionare a puterii ecranelor de calculator vizate la punctul 6.2.3 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei (1). Orice deviere de la cerințele protocoalelor ar trebui semnalată.

(g)

Numai în cazul afișajelor electronice în rețea:

(i)

numărul și tipul interfețelor de rețea și, cu excepția interfețelor de rețea wireless, poziția acestora în afișajul electronic;

(ii)

dacă afișajul electronic se încadrează în clasa afișajelor electronice cu funcționalitate HiNA; dacă nu este furnizată nicio informație, afișajul nu este considerat a fi un afișaj HiNA sau un afișaj cu funcționalitate HiNA; și

(iii)

informații care precizează dacă un afișaj electronic în rețea oferă o funcționalitate permite gestionarea consumului de putere și/sau dacă permite utilizatorului final să comute afișajul electronic care se află într-o stare care permite trecerea din modul standby în rețea în modul standby sau în modul oprit ori în altă stare care nu depășește cerințele de consum de putere pentru modul oprit și/sau pentru modul standby, incluzând, dacă este cazul, toleranțele aplicabile funcției de reactivare îmbunătățite.

(h)

Pentru fiecare tip de port de rețea:

(i)

timpul implicit (mm:ss) după care funcția de gestionare a puterii comută afișajul într-o stare care permite un mod standby în rețea; și

(ii)

semnalul de declanșare care trebuie utilizat pentru reactivarea afișajului electronic.

7.

în cazul în care au fost obținute informațiile incluse în dosarul cu documentația tehnică pentru un anumit model de afișaj electronic:

(a)

de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar este produs de un alt producător sau

(b)

prin calcul, pe baza datelor de proiectare sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași furnizor, al unui furnizor diferit sau al ambilor.

Documentația tehnică trebuie să includă, după caz, detaliile acestui calcul, evaluarea realizată de furnizori pentru a verifica acuratețea calculului și, dacă este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților furnizori; și

8.

datele de contact ale persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului, în cazul în care acestea nu sunt incluse în informațiile tehnice încărcate în baza de date, trebuie puse, la cerere, la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței sau la dispoziția Comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (JO L 175, 27.6.2013, p. 13).


ANEXA VII

Informațiile care trebuie menționate în materialele publicitare vizuale, în materialele promoționale tehnice pentru vânzarea la distanță și telemarketing, cu excepția vânzării la distanță pe internet

1.   

În materialele publicitare vizuale, în scopul asigurării conformității cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) și la articolul 4 litera (d), clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență disponibile pe etichetă trebuie indicate conform prevederilor punctului 4 din prezenta anexă.

2.   

În materialele promoționale tehnice, în scopul asigurării conformității cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (f) și la articolul 4 litera (e), clasa energetică și gama claselor de eficiență disponibile pe etichetă trebuie indicate conform prevederilor punctului 4 din prezenta anexă.

3.   

Orice vânzare la distanță pe bază de documente pe hârtie trebuie să indice clasa energetică și gama de clase de eficiență disponibile pe etichetă, conform punctului 4 din prezenta anexă.

4.   

Clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență energetică trebuie indicate în conformitate cu figura 1, astfel:

(a)

o săgeată, care conține litera clasei de eficiență energetică, cu alb 100 %, cu font Calibri aldin și cu o dimensiune a fontului cel puțin echivalentă cu cea a prețului, atunci când este indicat prețul;

(b)

culoarea săgeții trebuie să corespundă culorii clasei de eficiență energetică;

(c)

gama claselor de eficiență energetică disponibile trebuie să fie cu negru 100 %; și

(d)

dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar de 0,5 pt cu negru 100 % în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică.

Prin derogare, în cazul în care materialele publicitare vizuale, materialele promoționale tehnice sau vânzările la distanță pe bază de documente pe hârtie sunt imprimate monocrom, săgeata poate fi monocromă în cadrul materialului publicitar vizual, al materialului promoțional tehnic sau al vânzării la distanță pe bază de documente pe hârtie respective.

Figura 1

Săgeată stânga/dreapta în culori/monocromă, cu indicarea gamei de clase de eficiență energetică

Image 14

5.   

Vânzarea la distanță pe bază de telemarketing trebuie să informeze în mod specific clientul cu privire la clasa de eficiență energetică a produsului și la gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, iar clientul trebuie să aibă acces la etichetă și la fișa cu informații despre produs prin intermediul site-ului web al bazei de date cu produse sau prin solicitarea unei copii tipărite.

6.   

În toate situațiile menționate la punctele 1-3 și 5, clientul trebuie să poată obține, la cerere, o copie tipărită a etichetei și a fișei cu informații despre produs.


ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării la distanță prin intermediul internetului

1.   

Eticheta corespunzătoare, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (g) trebuie afișată pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului. Dimensiunea etichetei asigură faptul că aceasta este vizibilă în mod clar și lizibilă și trebuie să respecte dimensiunile specificate la punctul 2 litera (a) din anexa III. Eticheta poate să fie prezentată prin intermediul afișajului imbricat, caz în care imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișarea imbricată, eticheta apare în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.

2.   

Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișării imbricate, după cum se indică în figura 2, trebuie:

(a)

să fie o săgeată de culoarea clasei de eficiență energetică a produsului care este menționată pe etichetă;

(b)

să indice pe săgeată clasa de eficiență energetică a produsului, cu albă 100 %, cu font Calibri, cu caractere aldine și cu o dimensiune a fontului echivalentă cu cea utilizată pentru indicarea prețului;

(c)

să aibă gama claselor de eficiență energetică disponibile cu negru 100 %; și

(d)

să aibă unul dintre următoarele două formate, iar dimensiunea sa să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar vizibil cu negru 100 % în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică:

Figura 2

Săgeată stânga/dreapta în culori, cu indicarea gamei de clase de eficiență energetică

Image 15

3.   

În cazul afișării imbricate, secvența de afișarea a etichetei este următoarea:

(a)

imaginea menționată la punctul 2 din prezenta anexă trebuie poziționată pe mecanismul de afișare, în apropierea prețului produsului;

(b)

imaginea trebuie să facă legătura cu eticheta stabilită în anexa III;

(c)

eticheta trebuie afișată după executarea unui clic cu mouse-ul, după trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau după extinderea imaginii, în cazul ecranului tactil;

(d)

eticheta trebuie să apară într-o fereastră pop-up, într-o filă nouă, pe o pagină nouă sau într-o inserție afișată pe ecran;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile specifice dispozitivului pentru mărire tactilă;

(f)

eticheta trebuie să nu se mai afișeze prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere; și

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care trebuie afișat atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să indice clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de o dimensiune echivalentă cu cea utilizată pentru indicarea prețului.

4.   

Fișa adecvată cu informații despre produs pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (h) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului. Dimensiunea trebuie să fie de natură să garanteze că fișa cu informații despre produs este vizibilă în mod clar și lizibilă. Fișa cu informații despre produs poate fi prezentată utilizându-se afișajul imbricat sau făcând trimitere la baza de date cu produse, caz în care linkul utilizat pentru accesarea fișei cu informații despre produs trebuie să indice în mod clar și lizibil „Fișă cu informații despre produs”. Dacă se recurge la o afișare imbricată, fișa cu informații despre produs trebuie să apară în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.


ANEXA IX

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

În cazul în care un model a fost conceput pentru a fi capabil să depisteze dacă este în curs de încercare (de exemplu, prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare) și să reacționeze în mod specific prin modificarea automată a performanței sale în timpul încercării cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în prezentul regulament sau incluși în documentația tehnică sau incluși în oricare din documentele furnizate, modelul și toate modelele sale echivalente sunt considerate neconforme.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate a modelului.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile furnizate în documentația tehnică în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare;

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6.

3.

Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b), modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (c), autoritățile statelor membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5.

Modelul trebuie considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective indicate în tabelul 6.

6.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 6 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, precum cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 6

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranțe de verificare

Consumul de putere în modul pornit (Pmăsurată , în wați)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 7 %.

Consumul de putere în modul oprit, în modul standby și în modul standby în rețea, în wați, după caz.

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 wați dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 watt sau cu mai mult de 10 % dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 watt.

Diagonala ecranului vizibil în centimetri (și valoarea în țoli, dacă este declarată)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea prescrisă cu mai mult de 1 cm sau 0,4 țoli.

Aria suprafeței vizibile a ecranului în dm2

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 0,1 dm2.

Rezoluția ecranului în număr de pixeli orizontali și pixeli verticali

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să se abată de la valoarea declarată.


(*1)  În cazul celor trei unități suplimentare supuse încercării în conformitate cu punctul 4, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru cele trei unități suplimentare.


5.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/29


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2014 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei și a Directivei 96/60/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (1), în special articolul 11 alineatul (5) și articolul 16,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/1369 împuternicește Comisia să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea sau reclasificarea etichetării grupurilor de produse care prezintă un potențial semnificativ pentru economii de energie și, după caz, de alte resurse.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic au fost stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei (2).

(3)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic au fost stabilite prin Directiva 96/60/CE a Comisiei (3).

(4)

Comunicarea Comisiei COM(2016)773 final (4) (planul de lucru privind proiectarea ecologică) instituit de Comisie în aplicarea articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE (5) a Parlamentului European și a Consiliului, stabilește prioritățile de lucru în temeiul cadrului privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică identifică grupurile de produse cu impact energetic care trebuie considerate drept priorități pentru efectuarea de studii pregătitoare și eventuala adoptare a unor măsuri de punere în aplicare, precum și pentru reexaminarea Regulamentului (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (6), al Regulamentului delegat (UE) nr. 1061/2010 și a Directivei 96/60/CE.

(5)

Măsurile din planul de lucru pentru proiectarea ecologică au potențialul estimat de a genera economii anuale de energie finală de peste 260 TWh în 2030, ceea ce echivalează cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 100 de milioane de tone pe an în 2030. Mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic se numără printre grupurile de produse enumerate în planul de lucru, cu economii anuale de energie electrică estimate la 2,5 TWh, care duc la reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră de 0,8 milioane de tone echivalent CO2/an, precum și cu economii de apă estimate la 711 milioane m3 în 2030.

(6)

Mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic se numără printre grupurile de produse menționate la articolul 11 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1369 pentru care Comisia ar trebui să adopte un act delegat de introducere a unei etichete reclasificate de la A la G.

(7)

Comisia a reexaminat Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010, conform dispozițiilor de la articolul 7 din acesta, și Directiva 96/60/CE și a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice, precum și comportamentul în practică al utilizatorilor. Reexaminarea a fost efectuată în strânsă colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe. Rezultatele acestei reexaminări au fost făcute publice și prezentate forumului consultativ instituit prin articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(8)

Reexaminarea a concluzionat că este necesară introducerea unor cerințe revizuite privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic și că ambele ar putea fi stabilite prin intermediul aceluiași regulament privind etichetarea energetică. Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să includă mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(9)

Mașinile de spălat rufe și mașinile de spălat și uscat rufe care nu sunt de uz casnic au caracteristici și utilizări distincte. Ele fac obiectul altor acte de reglementare, în special al Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), și nu ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Prezentul regulament pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic și pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic ar trebui să se aplice mașinilor de spălat rufe și mașinilor de spălat și uscat rufe care au aceleași caracteristici tehnice, indiferent de mediul în care sunt utilizate.

(10)

Aspectele de mediu specifice mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat rufe de uz casnic, identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament, sunt consumul de energie și de apă în etapa de utilizare, generarea de deșeuri la sfârșitul ciclului de viață, emisiile în aer și în apă în etapa de producție (ca urmare a extracției și prelucrării materiilor prime) și în etapa de utilizare (ca urmare a consumului de energie electrică).

(11)

Din reexaminare reiese că consumul de energie electrică și de apă al produselor care fac obiectul prezentului regulament poate fi redus prin aplicarea unor măsuri de etichetare energetică axate pe o mai bună diferențiere între produse, cu scopul de a se asigura stimulente pentru furnizori în vederea îmbunătățirii în continuare a eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor în cazul mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, precum și printr-o reacție mai bună la așteptările consumatorilor legate de utilizarea programelor de spălare sau a programelor complete de spălare și uscare, în special în ceea ce privește durata acestora.

(12)

Etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește aparatele mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Înțelegerea și relevanța informațiilor disponibile pe etichetă au fost confirmate prin intermediul unui sondaj specific realizat în rândul consumatorilor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(13)

Mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic care sunt prezentate la târguri comerciale ar trebui să poarte eticheta energetică dacă prima unitate a modelului a fost deja introdusă pe piață sau dacă este introdusă pe piață cu ocazia târgurilor comerciale respective.

(14)

Parametrii relevanți ai produselor ar trebui măsurați cu ajutorul unor metode fiabile, exacte și reproductibile. Metodele respective ar trebui să ia în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(15)

Dat fiind că vânzarea de produse cu impact energetic prin intermediul magazinelor online și al platformelor de vânzare pe internet, mai degrabă decât direct de la furnizori, a crescut, ar trebui să se clarifice faptul că furnizorii de servicii de găzduire reprezentând magazinele online și platformele de vânzare pe internet ar trebui să fie responsabili pentru afișarea, în apropierea prețului, a etichetei puse la dispoziție de furnizor. Aceștia ar trebui să informeze furnizorul cu privire la această obligație, dar nu ar trebui să fie responsabili în ceea ce privește acuratețea sau conținutul etichetei sau fișa cu informații despre produs furnizată. Cu toate acestea, în aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) privind comerțul electronic, aceste platforme de găzduire de internet ar trebui să acționeze rapid pentru a elimina informațiile privind produsul în cauză sau pentru a bloca accesul la acestea dacă au cunoștință despre neconformitatea lor (de exemplu, eticheta sau fișa cu informații despre produs lipsește, este incompletă sau este incorectă), de exemplu dacă sunt informate de autoritatea de supraveghere a pieței. Un furnizor care vinde direct utilizatorilor finali prin intermediul propriului site web face obiectul obligațiilor de vânzare la distanță ale comercianților menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au fost discutate de forumul consultativ și cu experții statelor membre în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(17)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 și Directiva 96/60/CE ar trebui abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele în ceea ce privește etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică, inclusiv cele care pot funcționa și cu baterii, precum și pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic încorporabile și mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic încorporabile.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică

(a)

mașinilor de spălat rufe și mașinilor de spălat și uscat rufe care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE;

(b)

mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic care funcționează cu baterii și care pot fi conectate la rețeaua de alimentare prin intermediul unui convertizor de curent alternativ/curent continuu, achiziționat separat;

(c)

mașinilor de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală mai mică de 2 kg și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic cu o capacitate de spălare mai mică sau egală cu 2 kg.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„rețea de alimentare” sau „rețea electrică de alimentare” înseamnă alimentarea cu energie electrică de la rețea de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz;

2.

„mașină de spălat rufe automată” înseamnă o mașină de spălat rufe în cazul căreia încărcătura este tratată integral de mașina de spălat rufe, fără a fi necesară intervenția utilizatorului în niciun moment al programului;

3.

„mașină de spălat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat rufe automată care spală și clătește rufe de uz casnic cu ajutorul apei și al unor mijloace chimice, mecanice și termice, care are, de asemenea, o funcție de extracție prin centrifugare și care este declarată de producător, în declarația de conformitate, ca respectând dispozițiile Directivei 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10) sau ale Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11);

4.

„mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic care, în plus față de funcțiile unei mașini de spălat rufe automate, include, pe același tambur, un mijloc de uscare a materialelor textile prin încălzire și prin rotire și care este declarată de producător, în declarația de conformitate, ca respectând dispozițiile Directivei 2014/35/UE sau ale Directivei 2014/53/UE;

5.

„mașină de spălat rufe de uz casnic încorporată” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic care este proiectată, supusă încercării și comercializată exclusiv:

(a)

pentru a fi instalată într-o mobilă sau pentru a fi încastrată (în partea superioară și/sau inferioară și în părțile laterale) cu ajutorul unor panouri;

(b)

pentru a fi fixată solid de părțile laterale, superioare sau inferioare ale mobilei sau ale panourilor; și

(c)

pentru a fi echipată cu o fațadă integrală finisată în fabrică sau cu un panou frontal special conceput;

6.

„mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic încorporată” înseamnă o mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic care este proiectată, supusă încercării și comercializată exclusiv:

(a)

pentru a fi instalată într-o mobilă sau pentru a fi încastrată (în partea superioară și/sau inferioară și în părțile laterale) cu ajutorul unor panouri;

(b)

pentru a fi fixată solid de părțile laterale, superioare sau inferioare ale mobilei sau ale panourilor; și

(c)

pentru a fi echipată cu o fațadă integrală finisată în fabrică sau cu un panou frontal special conceput;

7.

„mașină de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic echipată cu mai mult de un tambur, care sunt instalați fie în unități separate, fie în aceeași carcasă;

8.

„mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli” înseamnă o mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic echipată cu mai mult de un tambur, care sunt instalați fie în unități separate, fie în aceeași carcasă;

9.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde mașinile de spălat rufe de uz casnic și/sau mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

În sensul anexelor, în anexa I sunt prevăzute definiții suplimentare.

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)   Furnizorii trebuie să se asigure că:

(a)

fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic și fiecare mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic este prevăzută cu o etichetă tipărită în formatul stabilit în anexa III, iar formatul etichetei pentru mașina de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli și pentru mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli este stabilit în anexa X;

(b)

parametrii fișei cu informații despre produs, stabiliți în anexa V, sunt introduși în baza de date cu produse;

(c)

la solicitarea expresă a comerciantului de mașini de spălat rufe de uz casnic și de mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, fișa cu informații despre produs este pusă la dispoziție în formă tipărită;

(d)

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e)

orice publicitate vizuală pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic sau de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic cuprinde clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

(f)

orice material promoțional tehnic disponibil, inclusiv pe internet, referitor la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic sau de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic, care descrie parametrii săi tehnici specifici, include clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(g)

o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic și de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic;

(h)

o fișă electronică cu informații despre produs, astfel cum este stabilită în anexa V, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic și de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(2)   Clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer sunt definite în anexa II și se calculează în conformitate cu anexa IV.

Articolul 4

Obligațiile comercianților

Comercianții trebuie să se asigure că:

(a)

fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic sau fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic poartă, la punctul de vânzare, inclusiv la târgurile comerciale, eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 punctul 1 litera (a), eticheta fiind afișată pentru aparatele încorporate astfel încât să fie clar vizibilă, iar pentru toate celelalte aparate astfel încât să fie clar vizibilă pe partea exterioară frontală sau superioară a mașinii de spălat rufe de uz casnic sau a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic;

(b)

în cazul vânzării la distanță și al vânzării pe internet, eticheta și fișa cu informații despre produs sunt furnizate în conformitate cu anexele VII și VIII;

(c)

orice publicitate vizuală pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic sau de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic conține clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(d)

orice material promoțional tehnic disponibil, inclusiv pe internet, referitor la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic sau de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic, care descrie parametrii săi tehnici specifici, include clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Obligațiile platformelor de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea directă de mașini de spălat rufe de uz casnic și de mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic pe site-ul său web, furnizorul de servicii respectiv trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs furnizate de comerciant în cadrul mecanismului de afișaj, în conformitate cu dispozițiile anexei VIII, și trebuie să informeze comerciantul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura prevăzută în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei reexaminări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2025.

Reexaminarea respectivă evaluează, în special, următoarele elemente:

(a)

potențialul de ameliorare în ceea ce privește consumul de energie, performanța operațională și de mediu a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic;

(b)

pertinența menținerii a două scări de clasificare a performanței energetice a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic;

(c)

eficacitatea măsurilor existente în ceea ce privește schimbarea comportamentului utilizatorilor finali în legătură cu achiziționarea unor aparate mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și în legătură cu utilizarea de programe mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor;

(d)

posibilitatea de a aborda obiectivele legate de economia circulară.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 1061/2010 se abrogă de la 1 martie 2021.

Directiva 96/60/CE se abrogă de la 1 martie 2021.

Articolul 10

Măsuri de tranziție

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1061/2010 poate fi pusă la dispoziție în baza de date cu produse instituită prin articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/1369, în loc să fie furnizată în formă tipărită. În acest caz, furnizorul se asigură că, la cererea expresă a comerciantului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit.

Începând de la 25 decembrie 2019 și până la 28 februarie 2021, fișa cu informații despre produs obligatorie în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 96/60/CE poate fi pusă la dispoziție în baza de date cu produse instituită prin articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/1369, în loc să fie furnizată în formă tipărită. În acest caz, furnizorul se asigură că, la cererea expresă a comerciantului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2021. Cu toate acestea, articolul 10 se aplică de la 25 decembrie 2019, iar articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) se aplică de la 1 noiembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

(3)  Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic (JO L 266, 18.10.1996, p. 1).

(4)  Comunicarea Comisiei, Planul de lucru pentru proiectare ecologică pentru perioada 2016-2019 [COM(2016) 773 final, 30.11.2016].

(5)  Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 21).

(7)  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (JO L 157, 9.6.2006, p. 24).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(9)  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

(10)  Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357).

(11)  Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).


ANEXA I

Definiții aplicabile în cazul anexelor

Se aplică următoarele definiții:

1.

„indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă raportul dintre consumul de energie ponderat și consumul de energie al ciclului standard;

2.

„program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care furnizorul le declară ca fiind adecvate pentru spălarea, uscarea sau spălarea și uscarea continuă a anumitor tipuri de materiale textile;

3.

„ciclu de spălare” înseamnă un proces de spălare complet, astfel cum este definit de un program selectat, constând într-o serie de operațiuni diferite, inclusiv spălare, clătire și centrifugare;

4.

„ciclu de uscare” înseamnă un proces de uscare complet, astfel cum este definit de programul aferent, constând într-o serie de operațiuni diferite, inclusiv încălzire și centrifugare;

5.

„ciclu complet” înseamnă un proces de spălare și de uscare, constând într-un ciclu de spălare și un ciclu de uscare;

6.

„ciclu continuu” înseamnă un ciclu complet fără întreruperea procesului și fără a fi necesară o intervenție a utilizatorului în vreun moment din cadrul programului;

7.

„cod de răspuns rapid” (QR) înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv aflate în secțiunea publică a bazei de date cu produse;

8.

„capacitate nominală” înseamnă masa maximă în kilograme declarată de furnizor la intervale de 0,5 kg de materiale textile uscate de un anumit tip, care poate fi tratată într-un singur ciclu de spălare al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau, respectiv, într-un singur ciclu complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, în cadrul programului selectat, la o încărcătură de rufe care respectă instrucțiunile furnizorului;

9.

„capacitate nominală de spălare” înseamnă masa maximă în kilograme declarată de furnizor la intervale de 0,5 kg de materiale textile uscate de un anumit tip, care poate fi tratată într-un singur ciclu de spălare al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau, respectiv, într-un singur ciclu de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, în cadrul programului selectat, la o încărcătură de rufe care respectă instrucțiunile furnizorului;

10.

„capacitate nominală de uscare” înseamnă masa maximă în kilograme declarată de furnizor la intervale de 0,5 kg de materiale textile uscate de un anumit tip, care poate fi tratată într-un singur ciclu de uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, în cadrul programului selectat, la o încărcătură de rufe care respectă instrucțiunile furnizorului;

11.

„eco 40-60” înseamnă denumirea programului declarat de furnizor ca putând să curețe rufe din bumbac cu un grad normal de murdărie declarate ca fiind lavabile la 40 °C sau 60 °C, în cursul aceluiași ciclu de spălare, și la care se referă informațiile de pe eticheta energetică și din fișa cu informații despre produs;

12.

„eficacitate a clătirii” înseamnă concentrația conținutului rezidual de sulfonat alchilbenzen liniar (LAS) în materialele textile tratate după ciclul de spălare al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic (IR) sau după ciclul complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic (JR), exprimată în grame pe kilogram de material textil uscat;

13.

„consum ponderat de energie (EW)” înseamnă media ponderată a consumului de energie al ciclului de spălare al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la capacitate nominală de spălare, la jumătate și la un sfert din capacitatea nominală de spălare, exprimată în kilowați-oră per ciclu;

14.

„consum ponderat de energie (EWD)” înseamnă media ponderată a consumului de energie al ciclului de spălare și uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic la capacitate nominală și la jumătate din capacitatea nominală, exprimată în kilowați-oră per ciclu;

15.

„consum de energie al ciclului standard” (SCE) înseamnă consumul de energie care servește drept referință în funcție de capacitatea nominală a unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau a unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, exprimat în kilowați-oră pe ciclu;

16.

„consum ponderat de apă (WW)” înseamnă media ponderată a consumului de apă al ciclului de spălare al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la capacitate nominală de spălare, la jumătate și la un sfert din capacitatea nominală de spălare, exprimată în litri per ciclu;

17.

„consum ponderat de apă (WWD)” înseamnă media ponderată a consumului de apă al ciclului de spălare și uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic la capacitate nominală și la jumătate din capacitatea nominală, exprimată în litri per ciclu;

18.

„grad de umiditate reziduală” înseamnă, pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic și pentru ciclul de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, cantitatea de umiditate din încărcătură la încheierea ciclului de spălare;

19.

„grad de umiditate finală” înseamnă, pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, cantitatea de umiditate din încărcătura de rufe la încheierea ciclului de uscare;

20.

„gata de așezare în dulap” înseamnă starea materialelor textile tratate și uscate într-un ciclu de uscare, până la obținerea unui grad de umiditate finală de 0 %;

21.

„durată a programului” (tW) înseamnă durata de timp care începe cu inițierea programului selectat, excluzând orice întârziere programată de utilizator, până la indicarea încheierii programului și până când utilizatorul are acces la încărcătură;

22.

„durată a ciclului” (tWD) înseamnă, pentru ciclul complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, durata de timp care începe cu inițierea programului selectat pentru ciclul de spălare, excluzând orice întârziere programată de utilizator, până la indicarea încheierii ciclului de uscare și până când utilizatorul are acces la încărcătură;

23.

„mod oprit” înseamnă o stare în care mașina de spălat rufe de uz casnic sau mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic este conectată la rețeaua de alimentare și în care aceasta nu desfășoară nicio funcție; următoarele stări sunt, de asemenea, considerate echivalente cu modul oprit:

(a)

o stare care asigură numai o indicare a modului oprit;

(b)

o stare care asigură numai funcționalitățile ce au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice în temeiul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

24.

„mod standby” înseamnă o stare în care mașina de spălat rufe de uz casnic sau mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic este conectată la rețeaua de alimentare și desfășoară numai următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

(a)

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicare a faptului că funcția de reactivare este activată; și/sau

(b)

funcția de reactivare prin conectare la o rețea; și/sau

(c)

afișarea unor informații sau a stării; și/sau

(d)

funcția de detectare pentru măsurile de urgență;

25.

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură care include componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

26.

„funcție anti-șifonare” înseamnă o operațiune a mașinii de spălat rufe de uz casnic sau a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic care are loc după încheierea unui program, pentru a împiedica șifonarea excesivă a rufelor;

27.

„pornire întârziată” înseamnă o stare în care utilizatorul a selectat o anumită întârziere în ceea ce privește începerea sau încheierea ciclului programului selectat;

28.

„garanție” înseamnă orice angajament față de consumator asumat de către comerciantul cu amănuntul sau de către furnizor:

(a)

de a rambursa prețul plătit; sau

(b)

de a înlocui, de a repara sau de a manipula în orice mod mașina de spălat rufe de uz casnic și mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic, dacă ele nu îndeplinesc specificațiile din certificatul de garanție sau din materialele publicitare relevante;

29.

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului internet către utilizatori;

30.

„afișare imbricată” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date sunt accesibile prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

31.

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

32.

„text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă prezentarea grafică, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală.


(1)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).


ANEXA II

A.   Clasele de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat rufe de uz casnic și a ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se determină pe baza indicelui de eficiență energetică (EEIW) al acesteia indicat în tabelul 1.

EEIW al unei mașini de spălat rufe de uz casnic și al ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa IV.

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale mașinilor de spălat rufe de uz casnic și ale ciclului de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Clasa de eficiență energetică a ciclului complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se determină pe baza indicelui de eficiență energetică (EEIWD) al acesteia indicat în tabelul 2.

EEIWD al ciclului complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa IV.

Tabelul 2

Clasele de eficiență energetică ale ciclului complet al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Clasele de eficiență ale stoarcerii prin centrifugare

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare a unei mașini de spălat rufe de uz casnic și a ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se determină pe baza gradului de umiditate reziduală (D) indicat în tabelul 3.

Valoarea D a unei mașini de spălat rufe de uz casnic și a ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa IV.

Tabelul 3

Clasele de eficiență ale uscării prin centrifugare

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Gradul de umiditate reziduală (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Clasele de emisii acustice în aer

Clasa de emisii acustice în aer a unei mașini de spălat rufe de uz casnic și a ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se determină pe baza emisiilor acustice în aer indicate în tabelul 4.

Tabelul 4

Clasele de emisii acustice în aer

Etapă

Clasa de emisii acustice în aer

Zgomot (dB)

Centrifugare

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


ANEXA III

A.   Eticheta pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic

1.   ETICHETA PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE DE UZ CASNIC

1.1.   Etichetă

Image 16

1.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

codul QR;

II.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III.

identificatorul de model al furnizorului;

IV.

scara claselor de eficiență energetică, de la A la G;

V.

clasa de eficiență energetică determinată în conformitate cu anexa II;

VI.

consumul ponderat de energie la 100 de cicluri, exprimat în kWh, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa IV;

VII.

capacitatea nominală, exprimată în kg, pentru programul „eco 40-60”;

VIII.

consumul ponderat de apă per ciclu, exprimat în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa IV;

IX.

durata programului „eco 40-60” la capacitatea nominală, exprimată în hh:mm, rotunjită la cel mai apropiat minut;

X.

clasa de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare, obținută în conformitate cu punctul B din anexa II;

XI.

emisiile acustice în aer ale etapei de centrifugare, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, și clasa de emisii acustice în aer, determinată în conformitate cu punctul C din anexa II;

XII.

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2014”.

2.   DESIGNUL ETICHETEI PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE DE UZ CASNIC

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

Image 17

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă cel puțin o lățime de 96 mm și o înălțime de 192 mm. Dacă eticheta este tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb.

(c)

Fontul trebuie să fie Verdana și Calibri.

(d)

Dimensiunile și specificațiile elementelor care alcătuiesc eticheta trebuie să fie cele indicate în designul etichetei pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(e)

Culorile trebuie să fie CMYK – cyan, magenta, galben și negru, conform exemplului următor: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(f)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image 18

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

fondul: 100,80,0,0;

stelele: 0,0,100,0;

Image 19

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

Image 20

codul QR trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 21

numele furnizorului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana aldin, 9 pt;

Image 22

identificatorul modelului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana normal, 9 pt;

Image 23

scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

literele scării de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri aldin, 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă aflată la 4,5 mm de partea stângă a săgeților;

culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

Clasa A: 100,0,100,0;

Clasa B: 70,0,100,0;

Clasa C: 30,0,100,0;

Clasa D: 0,0,100,0;

Clasa E: 0,30,100,0;

Clasa F: 0,70,100,0;

Clasa G: 0,100,100,0;

Image 24

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie 100 % neagră;

Image 25

litera care indică clasa de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri aldin, 33 pt. Săgeata clasei de eficiență energetică și săgeata corespunzătoare scării de la A la G trebuie poziționate astfel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 26

valoarea consumului ponderat de energie la 100 de cicluri trebuie indicat cu font Verdana aldin, 28 pt; „kWh” trebuie indicat cu font Verdana normal, 18 pt; numărul „100” din pictogramă, care reprezintă 100 de cicluri, trebuie să fie indicat cu font Verdana normal, 14 pt. Valoarea și unitatea trebuie să fie centrate și să fie de culoare 100 % neagră;

Image 27

pictogramele trebuie să fie indicate conform designului etichetei și după cum urmează:

liniile pictogramelor trebuie să aibă o greutate de 1,2 pt, iar acestea, precum și textele (numerele și unitățile) trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

textele de sub primele 3 pictograme din partea de sus trebuie să fie indicate cu font Verdana aldin, 16 pt, unitățile fiind indicate cu font Verdana normal, 12 pt, și trebuie să fie centrate sub pictograme;

pictograma pentru eficiența energetică a stoarcerii prin centrifugare: gama claselor de eficiență energetică ale stoarcerii prin centrifugare (de la A la G) trebuie să fie centrată sub pictogramă, litera aplicabilă clasei de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare fiind indicată cu font Verdana aldin, 16 pt, și celelalte litere ale claselor de eficiență energetică prin centrifugare fiind indicate cu font Verdana normal, 10 pt;

pictograma pentru emisiile acustice în aer: numărul de decibeli din difuzor trebuie indicat cu font Verdana aldin, 12 pt, unitatea „dB” fiind indicată cu font Verdana normal, 9 pt; gama claselor de zgomot (de la A la D) trebuie să fie centrată sub pictogramă, litera aplicabilă clasei de zgomot fiind indicată cu font Verdana aldin, 16 pt, și celelalte litere ale claselor de zgomot fiind indicate cu font Verdana normal, 10 pt;

Image 28

numărul regulamentului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana normal, 6 pt.

B.   Eticheta pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic

1.   ETICHETA PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT ȘI USCAT RUFE DE UZ CASNIC

1.1.   Eticheta:

Image 29

1.2.   Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

codul QR;

II.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

III.

identificatorul de model al furnizorului;

IV.

scările claselor de eficiență energetică de la A la G pentru ciclul complet (în partea stângă) și pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă);

V.

clasa de eficiență energetică pentru ciclul complet (în partea stângă), stabilită în conformitate cu anexa II; și pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă), stabilită în conformitate cu anexa II;

VI.

consumul ponderat de apă la 100 de cicluri, exprimat în kWh, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa IV pentru ciclul complet (în partea stângă);

VII.

consumul ponderat de energie la 100 de cicluri, exprimat în kWh, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa IV pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă);

VIII.

capacitatea nominală pentru ciclul complet (în partea stângă) și pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă);

IX.

consumul ponderat de apă per ciclu, exprimat în litri, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa IV pentru ciclul complet (în partea stângă) și pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă);

X.

durata ciclului la capacitatea nominală pentru ciclul complet (în partea stângă) și pentru ciclul de spălare (în partea dreaptă);

XI.

clasa de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare, obținută în conformitate cu punctul B din anexa II;

XII.

clasa de emisii acustice în aer în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” și valoarea exprimată în dB(A) re 1 pW și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

XIII.

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2014”.

2.   DESIGNUL ETICHETEI PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT ȘI USCAT RUFE DE UZ CASNIC

Image 30

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă cel puțin o lățime de 96 mm și o înălțime de 192 mm. Dacă eticheta este tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb.

(c)

Fontul trebuie să fie Verdana și Calibri.

(d)

Dimensiunile și specificațiile elementelor care alcătuiesc eticheta trebuie să fie cele indicate în designul etichetei pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(e)

Culorile trebuie să fie CMYK – cyan, magenta, galben și negru, conform exemplului următor: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(f)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image 31

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

fondul: 100,80,0,0;

stelele: 0,0,100,0;

Image 32

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

Image 33

codul QR trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 34

numele furnizorului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana aldin, 9 pt;

Image 35

identificatorul modelului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana normal, 9 pt;

Image 36

scările de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

literele scărilor de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri aldin, 19 pt; literele trebuie să fie centrate pe o axă la 4 mm de partea stângă a săgeților;

culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

Clasa A: 100,0,100,0;

Clasa B: 70,0,100,0;

Clasa C: 30,0,100,0;

Clasa D: 0,0,100,0;

Clasa E: 0,30,100,0;

Clasa F: 0,70,100,0;

Clasa G: 0,100,100,0;

Image 37

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie 100 % neagră;

Image 38

litera care indică clasa de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri aldin, 26 pt. Săgeata clasei de eficiență energetică și săgeata corespunzătoare scării de la A la G trebuie poziționate astfel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 39

valoarea consumului ponderat de energie la 100 de cicluri trebuie indicat cu font Verdana aldin, 16 pt; „kWh” trebuie indicat cu font Verdana normal, 10 pt; numărul „100” din pictogramă, care reprezintă 100 de cicluri, trebuie să fie indicat cu font Verdana normal, 6 pt. Textul trebuie să fie centrat și să fie de culoare 100 % neagră;

Image 40

pictogramele trebuie să fie indicate conform designului etichetei și după cum urmează:

liniile pictogramelor trebuie să aibă o greutate de 1,2 pt, iar acestea, precum și textele (numerele și unitățile) trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

textele din partea dreaptă și din partea stângă a pictogramelor trebuie indicate cu font Verdana aldin, 14 pt, unitatea fiind indicată cu font Verdana normal, 10 pt;

pictograma pentru eficiența energetică a stoarcerii prin centrifugare: gama claselor de eficiență energetică ale stoarcerii prin centrifugare (de la A la G) trebuie să fie centrată sub pictogramă, litera aplicabilă clasei de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare fiind indicată cu font Verdana aldin, 16 pt, și celelalte litere ale claselor de eficiență energetică prin centrifugare fiind indicate cu font Verdana normal, 10 pt;

pictograma pentru emisiile acustice în aer: numărul de decibeli din difuzor trebuie indicat cu font Verdana aldin, 9 pt, unitatea „dB” fiind indicată cu font Verdana normal, 7 pt; gama claselor de zgomot (de la A la D) trebuie să fie centrată sub pictogramă, litera aplicabilă clasei de zgomot fiind indicată cu font Verdana aldin, 16 pt, și celelalte litere ale claselor de zgomot fiind indicate cu font Verdana normal, 10 pt;

Image 41

numărul regulamentului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana normal, 6 pt.


ANEXA IV

Metode de măsurare și calcule

În scopul respectării și verificării respectării cerințelor prezentului regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute, precum și în conformitate cu dispozițiile de mai jos.

Programul „eco 40-60” se utilizează pentru măsurarea și calcularea consumului de energie, a indicelui de eficiență energetică (EEIW), a temperaturii maxime, a consumului de apă, a gradului de umiditate reziduală, a duratei programului, a eficienței spălării, a eficacității spălării, a eficienței stoarcerii prin centrifugare și a emisiilor acustice în aer în etapa de centrifugare pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic și ciclul de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic. Consumul de energie, temperatura maximă, consumul de apă, gradul de umiditate reziduală, durata programului, eficiența spălării și eficacitatea clătirii se măsoară simultan.

Ciclul de spălare și uscare se utilizează la măsurarea și calcularea consumului de energie, a indicelui de eficiență energetică (EEIWD), a temperaturii maxime în etapa de spălare, a consumului de apă, a conținutului de umiditate finală, a duratei ciclului, a eficienței spălării și a eficacității clătirii pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic. Consumul de energie, temperatura maximă, consumul de apă, gradul de umiditate finală, durata ciclului, eficiența spălării și eficacitatea clătirii se măsoară simultan.

La măsurarea parametrilor definiți în prezenta anexă pentru programul „eco 40-60” și pentru ciclul de spălare și uscare, se utilizează opțiunea celei mai mari viteze de centrifugare pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală, la jumătate din capacitatea nominală și, după caz, la un sfert din capacitatea nominală.

Pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală mai mică sau egală cu 3 kg și pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de spălare mai mică sau egală cu 3 kg, parametrii pentru programul „eco 40-60” și pentru ciclul de spălare și uscare se măsoară numai la capacitatea nominală.

Durata programului „eco 40-60” (tW) la capacitatea nominală de spălare, la jumătate din capacitatea nominală de spălare și la un sfert din capacitatea nominală de spălare, precum și durata ciclului de spălare și uscare (tWD) la capacitatea nominală și la jumătate din capacitatea nominală se exprimă în ore și minute și se rotunjește la cel mai apropiat minut.

Emisiile acustice în aer se măsoară în dB(A) în raport cu 1 pW și se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.

1.   CAPACITATEA NOMINALĂ A MAȘINILOR DE SPĂLAT ȘI USCAT RUFE DE UZ CASNIC

Capacitatea nominală a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic se măsoară cu ajutorul ciclului de spălare și uscare.

Dacă mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic dispune de un ciclu continuu, capacitatea nominală a ciclului spălare și uscare trebuie să fie capacitatea nominală pentru ciclul respectiv.

Dacă mașina de spălat și uscat rufe de uz casnic nu dispune de un ciclu continuu, capacitatea nominală a ciclului de spălare și uscare trebuie să fie cea mai mică valoare dintre capacitatea nominală de spălare a programului „eco 40-60” și capacitatea nominală de uscare a ciclului de uscare prin care se ajunge la starea de „gata de așezare în dulap”.

2.   INDICELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

2.1.   Indicele de eficiență energetică (EEIW) al mașinilor de spălat rufe de uz casnic și al ciclului de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic

Pentru calcularea EEIW, consumul de energie ponderat al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare, la jumătate din capacitatea nominală de spălare și la un sfert din capacitatea nominală de spălare este comparat cu consumul său standard de energie.

(a)

EEIW se calculează după cum urmează și se rotunjește la o zecimală:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

unde:

EW este consumul ponderat de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic;

SCEW este consumul de energie al ciclului standard pentru mașina de spălat rufe de uz casnic sau pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(b)

SCEW se calculează în kWh per ciclu și se rotunjește la trei zecimale, după cum urmează:

SCEW = – 0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

unde c este capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic sau capacitatea nominală de spălare a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60”.

(c)

EW se calculează în kWh per ciclu, după cum urmează, și se rotunjește la trei zecimale:

Formula

unde:

EW,full este consumul de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare și rotunjit la trei zecimale;

EW,½ este consumul de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare și rotunjit la trei zecimale;

EW,1/4 este consumul de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare și rotunjit la trei zecimale;

A este factorul de ponderare pentru capacitatea nominală de spălare și este rotunjit la trei zecimale;

B este factorul de ponderare pentru jumătate din capacitatea nominală de spălare și este rotunjit la trei zecimale;

C este factorul de ponderare pentru un sfert din capacitatea nominală de spălare și este rotunjit la trei zecimale.

Pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală mai mică sau egală cu 3 kg și pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de spălare mai mică sau egală cu 3 kg, A este egal cu 1, iar B și C sunt egale cu 0.

Pentru alte mașini de spălat rufe de uz casnic și mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, valorile factorilor de ponderare depind de capacitatea nominală în conformitate cu următoarele ecuații:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

unde c este capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic sau capacitatea nominală de spălare a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(d)

Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează după cum urmează și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

EW × 100

2.2.   Indicele de eficiență energetică (EEIWD) al ciclului complet al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic

Pentru calcularea EEIWD al unui model de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic, consumul ponderat de energie al ciclului de spălare și uscare la capacitatea nominală și la jumătate din capacitatea nominală este comparat cu consumul de energie al ciclului său standard.

(a)

EEIWD se calculează după cum urmează și se rotunjește la o zecimală:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

unde:

EWD este consumul ponderat de energie al ciclului complet al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic;

SCEWD este consumul de energie al ciclului standard pentru ciclul complet al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic.

(b)

SCEWD se calculează în kWh per ciclu și se rotunjește la trei zecimale, după cum urmează:

SCEWD = – 0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

unde d este capacitatea nominală a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru ciclul de spălare și uscare.

(c)

Pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de spălare mai mică sau egală cu 3 kg, EWD este consumul de energie la capacitatea nominală și rotunjit la trei zecimale.

Pentru alte mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, EWD se calculează în kWh per ciclu, după cum urmează, și se rotunjește la trei zecimale:

Formula

unde:

EWD,full este consumul de energie al ciclului de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic la capacitatea nominală și rotunjit la trei zecimale;

EWD,½ este consumul de energie al ciclului de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic la jumătate din capacitatea nominală și rotunjit la trei zecimale;

(d)

Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri al ciclului complet al mașinii de spălat și uscat rufe se calculează după cum urmează și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

EWD × 100

3.   INDICELE DE EFICIENȚĂ A SPĂLĂRII

Indicele de eficiență a spălării al mașinilor de spălat rufe de uz casnic și al ciclului de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic (Iw) și indicele de eficiență a spălării al ciclului complet al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic (Jw) se calculează utilizând standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute, și sunt rotunjite la două zecimale.

4.   EFICACITATEA CLĂTIRII

Eficacitatea clătirii în cazul mașinilor de spălat rufe de uz casnic și al ciclului de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic (IR) și eficacitatea clătirii în cazul ciclului complet al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic (JR) se calculează utilizând standarde armonizate ale căror trimiteri au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile bazate pe detectarea markerului de sulfonat achilbenzen liniar (LAS) și sunt rotunjite la o zecimală.

5.   TEMPERATURA MAXIMĂ

Temperatura maximă atinsă timp de 5 minute în interiorul încărcăturii de rufe din mașinile de spălat rufe de uz casnic și supusă ciclului de spălare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează utilizând standarde armonizate ale căror trimiteri au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau orice altă metodă fiabilă, precisă și reproductibilă și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

6.   CONSUMUL PONDERAT DE APĂ

(1)

Consumul ponderat de apă (WW) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează în litri și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

unde:

EW,full este consumul de apă al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală;

WW,½ este consumul de apă al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală;

WW,1/4 este consumul de apă al mașinii de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală;

A, B și C sunt factorii de ponderare, conform descrierii de la punctul 2 subpunctul 1 litera (c).

(2)

Pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu o capacitate de spălare mai mică sau egală cu 3 kg, consumul ponderat de apă este consumul de apă la capacitate nominală și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

Pentru celelalte mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, consumul ponderat de apă (WWD) al ciclului de spălare și uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează după cum urmează și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

Formula

unde:

WWD,full este consumul de apă al ciclului de spălare și uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic la capacitate nominală, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală;

WWD,½ este consumul de apă al ciclului de spălare și uscare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic la jumătate din capacitatea nominală, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală.

7.   GRADUL DE UMIDITATE REZIDUALĂ

Gradul de umiditate reziduală ponderată după spălare (D) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic sau al ciclului de spălare al unei mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează în procente, după cum urmează, și se rotunjește la cel mai apropiat procent întreg:

Formula

unde:

Dfull este gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare, exprimat în procente și rotunjit la o zecimală;

D1/2 este gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare, exprimat în procente și rotunjit la o zecimală;

D1/4 este gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare, exprimat în procente și rotunjit la o zecimală;

A, B și C sunt factorii de ponderare, conform descrierii de la punctul 2 subpunctul 1 litera (c).

8.   GRADUL DE UMIDITATE FINALĂ

Pentru ciclul de uscare al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic, starea „gata de așezare în dulap” corespunde unui grad de umiditate finală de 0 %, care corespunde echilibrului termodinamic al încărcăturii în condiții de temperatură ambiantă (încercare la 20 ± 2 °C) și de umiditate relativă (încercare la 65 ± 5 %).

Gradul de umiditate finală se calculează în conformitate cu standardele armonizate ale căror trimiteri au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se rotunjește la o zecimală.

9.   MODURI CU CONSUM REDUS DE PUTERE

Se măsoară consumul de putere al modului oprit (Po), al modului standby (Psm) și, după caz, al pornirii întârziate (Pds). Valorile măsurate sunt exprimate în wați și rotunjite la două zecimale.

În timpul măsurării puterii consumate în modurile cu consum redus de putere, se verifică și se înregistrează următoarele aspecte:

afișarea sau nu de informații;

activarea sau nu a unei conexiuni la rețea.

Dacă o mașină de spălat rufe de uz casnic sau o mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic beneficiază de o funcție anti-șifonare, această operațiune se întrerupe prin deschiderea ușii mașinii de spălat rufe de uz casnic sau a mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic sau prin orice altă intervenție adecvată cu 15 minute înainte de măsurarea consumului de energie.

10.   EMISIILE ACUSTICE ÎN AER

Emisiile acustice în aer ale etapei de centrifugare a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și a mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic se calculează pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare, utilizându-se standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare tehnologiile de ultimă generație general recunoscute, și se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.


ANEXA V

Fișa cu informații despre produs

1.   Mașini de spălat rufe de uz casnic

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b), furnizorul introduce în baza de date cu produse informațiile stabilite în tabelul 5.

Manualul de utilizare sau alte documente furnizate odată cu produsul trebuie să indice în mod clar linkul către informațiile despre model din baza de date cu produse, sub forma unei adrese URL (Uniform Resource Locator) care poate fi citită de oameni sau sub forma unui cod QR sau prin furnizarea numărului de înregistrare al produsului.

Tabelul 5

Conținutul, ordinea și formatul fișei cu informații despre produs

Denumirea sau marca comercială a furnizorului:

Adresa furnizorului  (2) :

Identificatorul de model:

Parametrii generali ai produsului:

Parametru

Valoare

Parametru

Valoare

Capacitatea nominală (1) (kg)

x,x

Dimensiunile în cm

Înălțime

x

Lățime

x

Profunzime

x

EEIW  (1)

x,x

Clasa de eficiență energetică (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Indicele de eficiență a spălării (1)

x,xx

Eficacitatea clătirii (g/kg) (1)

x,x

Consumul de energie în kWh per ciclu, pe baza programului „eco 40-60”. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.

x,xxx

Consumul de apă în litri per ciclu, pe baza programului „eco 40-60”. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.

x

Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (1) (°C)

Capacitatea nominală

x

Gradul de umiditate reziduală (1) (%)

Capacitatea nominală

x

Jumătate

x

Jumătate

x

Un sfert

x

Un sfert

x

Viteza de centrifugare (1) (rpm)

Capacitatea nominală

x

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Jumătate

x

Un sfert

x

Durata programului (1) (ore și minute)

Capacitatea nominală

x:xx

Tip

[încorporat/de sine stătător]

Jumătate

x:xx

Un sfert

x:xx

Emisii acustice în aer în etapa de centrifugare (1) [dB(A) re 1 pW]

x

Clasa de emisii acustice în aer (1) (etapa de centrifugare)

[A/B/C/D] (3)

Modul oprit (W)

x,xx

Modul standby (W)

x,xx

Pornire întârziată (W) (dacă se aplică)

x,xx

Standby în rețea (W) (dacă se aplică)

x,xx

Durata minimă a garanției oferite de furnizor  (2):

Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare

[DA/NU]

 

Informații suplimentare:

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei (1)  (2):

2.   Mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b), furnizorul introduce în baza de date cu produse informațiile stabilite în tabelul 6.

Manualul de utilizare sau alte documente furnizate odată cu produsul trebuie să indice în mod clar linkul către informațiile despre model din baza de date cu produse, sub forma unei adrese URL (Uniform Resource Locator) care poate fi citită de oameni sau sub forma unui cod QR sau prin furnizarea numărului de înregistrare al produsului.

Tabelul 6

Conținutul, ordinea și formatul fișei cu informații despre produs

Denumirea sau marca comercială a furnizorului:

Adresa furnizorului  (6) :

Identificatorul de model:

Parametrii generali ai produsului:

Parametru

Valoare

Parametru

Valoare

Capacitatea nominală (kg)

Capacitatea nominală (5)

x,x

Dimensiuni în cm

Înălțime

x

Capacitatea nominală de spălare (4)

x,x

Lățime

x

Profunzime

x

Indicele de eficiență energetică

EEIW  (4)

x,x

Clasa de eficiență energetică

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Indicele de eficiență a spălării

IW  (4)

x,xx

Eficacitatea clătirii (g/kg de material textil uscat)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Consumul de energie, în kWh per kg per ciclu, pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, utilizând programul „eco 40-60” la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.

x,xxx

Consumul de energie, în kWh per kg per ciclu, pentru ciclul de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, la o combinație de încărcături complete și de jumătăți de încărcătură. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.

x,xxx

Consum de apă, în litri per ciclu, pentru programul „eco 40-60”, la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.

x

Consumul de apă, în litri per ciclu, pentru ciclul de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, la o combinație de încărcături complete și de jumătăți de încărcătură. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.

x

Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (°C) (4)

Capacitatea nominală de spălare

x

Gradul de umiditate reziduală (%) (4)

Capacitatea nominală de spălare

x

Jumătate

x

Jumătate

x

Un sfert

x

Un sfert

x

Viteza de centrifugare (rpm) (4)

Capacitatea nominală de spălare

x

Clasa de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Jumătate

x

Un sfert

x

durata programului „eco 40-60” (hh:min)

Capacitatea nominală de spălare

x:xx

durata ciclului de spălare și uscare (hh:min)

Capacitatea nominală

x:xx

Jumătate

x:xx

Jumătate

x:xx

Un sfert

x:xx

Emisiile acustice în aer în etapa de centrifugare a ciclului de spălare al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare [dB (A) re 1 pW]

x

Clasa de emisii acustice în aer în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare

[A/B/C/D] (7)

Tip

[încorporat/de sine stătător]

 

Modul oprit (W)

x,xx

Modul standby (W)

x,xx

Pornire întârziată (W) (dacă se aplică)

x,xx

Standby în rețea (W) (dacă se aplică)

x,xx

Durata minimă a garanției oferite de furnizor  (6):

Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare

[DA/NU]

 

Informații suplimentare:

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 (5):


(1)  pentru programul „eco 40-60”.

(2)  modificările aduse acestor elemente nu trebuie considerate relevante în scopul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(3)  în cazul în care baza de date cu produse generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.

(1)  Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (a se vedea pagina 285 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  pentru programul „eco 40-60”.

(5)  pentru ciclul de spălare și uscare.

(6)  modificările aduse acestor elemente nu trebuie considerate relevante în scopul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(7)  în cazul în care baza de date cu produse generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.


ANEXA VI

Documentația tehnică

1.   

Pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (d) trebuie să includă:

(a)

informațiile care figurează la punctul 1 din anexa V;

(b)

informațiile care figurează în tabelul 7; aceste valori sunt considerate valori declarate în sensul procedurii de verificare din anexa IX.

Tabelul 7

Informațiile care trebuie incluse în documentația tehnică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic

PARAMETRU

UNITATE

VALOARE

Capacitatea nominală pentru programul „eco 40-60”, la intervale de 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (EW,full)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (EW,½)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (EW,1/4)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul ponderat de energie al programului „eco 40-60” (EW)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul standard de energie al programului „eco 40-60” (SCEW)

kWh/ciclu

X,XXX

Indicele de eficiență energetică (EEIW)

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (WW,full)

L/ciclu

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (WW,½)

L/ciclu

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (WW,1/4)

L/ciclu

X,X

Consumul ponderat de apă (WW)

L/ciclu

X

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală (Iw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (Iw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (Iw)

X,XX

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală (IR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (IR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (IR)

g/kg

X,X

Durata programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (tw)

hh:min

X:XX

Durata programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (tw)

hh:min

X:XX

Durata programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (tw)

hh:min

X:XX

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (T)

°C

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (S)

rpm

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (S)

rpm

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (S)

rpm

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală (Dfull)

%

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală (D1/2)

%

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală (D1/4)

%

X

Gradul de umiditate reziduală ponderată (D)

%

X

Emisiile acustice în aer în timpul programului „eco 40-60” (etapa de centrifugare)

dB(A) re 1 pW

X

Consumul de putere în „modul oprit” (Po)

W

X,XX

Consumul de putere în „modul standby” (Psm)

W

X,XX

„Modul standby” include afișarea de informații?

Da/Nu

Consumul de putere în „modul standby” (Psm) în condiții de standby în rețea (dacă se aplică)

W

X,XX

Consumul de putere în modul „pornire întârziată” (Pds) (dacă se aplică)

W

X,XX

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice utilizate, dacă este cazul;

(e)

detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa IV;

(f)

o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorul de model.

2.   

Pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (d) trebuie să includă:

(a)

informațiile care figurează la punctul 2 din anexa V;

(b)

informațiile care figurează în tabelul 8; aceste valori sunt considerate ca valori declarate în sensul procedurii de verificare din anexa IX.

Tabelul 8

Informațiile care trebuie incluse în documentația tehnică pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic

PARAMETRU

UNITATE

VALOARE

Capacitatea nominală pentru ciclul de spălare, la intervale de 0,5 kg (c)

kg

X,X

Capacitatea nominală pentru ciclul de spălare și uscare, la intervale de 0,5 kg (d)

kg

X,X

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (EW,full)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (EW,½)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul de energie al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (EW,1/4)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul ponderat de energie al programului „eco 40-60” (EW)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul standard de energie al programului „eco 40-60” (SCEW)

kWh/ciclu

X,XXX

Indicele de eficiență energetică al ciclului de spălare (EEIW)

X,X

Consumul de energie al ciclului de spălare și uscare la capacitatea nominală (EWD,full)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul de energie al ciclului de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (EWD,½)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul ponderat de energie al ciclului de spălare și uscare (EWD)

kWh/ciclu

X,XXX

Consumul standard de energie al ciclului de spălare și uscare (SCEWD)

kWh/ciclu

X,XXX

Indicele de eficiență energetică al ciclului de spălare și uscare (EEIWD)

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (WW,full)

L/ciclu

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (WW,½)

L/ciclu

X,X

Consumul de apă al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (WW,1/4)

L/ciclu

X,X

Consumul ponderat de apă al ciclului de spălare (WW)

L/ciclu

X

Consumul de energie al ciclului de spălare și uscare la capacitatea nominală (WWD,full)

L/ciclu

X,X

Consumul de apă al ciclului de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (WWD,½)

L/ciclu

X,X

Consumul ponderat de apă al ciclului de spălare și uscare (WWD)

L/ciclu

X

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (Iw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (Iw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (Iw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru ciclul de spălare și uscare la capacitatea nominală (Jw)

X,XX

Indicele de eficiență a spălării pentru ciclul de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (Jw)

X,XX

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (IR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (IR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru programul „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (IR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru ciclul de spălare și uscare la capacitatea nominală (JR)

g/kg

X,X

Eficacitatea clătirii pentru ciclul de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (JR)

g/kg

X,X

Durata programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (tw)

hh:min

X:XX

Durata programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (tw)

hh:min

X:XX

Durata programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (tw)

hh:min

X:XX

Durata ciclului de spălare și uscare la capacitatea nominală (tWD)

hh:min

X:XX

Durata ciclului de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (tWD)

hh:min

X:XX

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul ciclului de spălare și uscare la capacitatea nominală (T)

°C

X

Temperatura atinsă timp de minimum 5 minute în interiorul încărcăturii în timpul ciclului de spălare și uscare la jumătate din capacitatea nominală (T)

°C

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (S)

rpm

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (S)

rpm

X

Viteza de centrifugare în etapa de centrifugare a programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (S)

rpm

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la capacitatea nominală de spălare (Dfull)

%

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la jumătate din capacitatea nominală de spălare (D1/2)

%

X

Gradul de umiditate reziduală al programului „eco 40-60” la un sfert din capacitatea nominală de spălare (D1/4)

%

X

Gradul de umiditate reziduală ponderată după spălare (D)

%

X

Gradul de umiditate finală după uscare

%

X,X

Emisiile acustice în aer în timpul programului „eco 40-60” (etapa de centrifugare)

dB(A) re 1 pW

X

Consumul de putere în „modul oprit” (Po)

W

X,XX

Consumul de putere în „modul standby” (Psm)

W

X,XX

„Modul standby” include afișarea de informații?

Da/Nu

Consumul de putere în „modul standby” (Psm) în condiții de standby în rețea (dacă se aplică)

W

X,XX

Consumul de putere în modul „pornire întârziată” (Pds) (dacă se aplică)

W

X,XX

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice utilizate, dacă este cazul;

(e)

detaliile și rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa IV;

(f)

o listă a tuturor modelelor echivalente, inclusiv identificatorul de model.

3.   

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic sau de mașină de spălat și uscat rufe de uz casnic au fost obținute prin oricare din următoarele metode, sau ambele:

de la un model care prezintă aceleași caracteristici tehnice relevante pentru informațiile tehnice care trebuie furnizate, dar este produs de alt furnizor;

prin calcularea pe baza proiectării sau prin extrapolare pornind de la un alt model al aceluiași furnizor sau al unui furnizor diferit,

documentația tehnică trebuie să includă detaliile acestui calcul, evaluarea realizată de furnizori pentru a verifica acuratețea calculului și, dacă este cazul, declarația de identitate între modelele diferiților furnizori.


ANEXA VII

Informațiile care trebuie furnizate în materialele publicitare vizuale, în materialele promoționale tehnice pentru vânzarea la distanță și în telemarketing, cu excepția vânzării la distanță pe internet

1.   

În materialele publicitare vizuale pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic sau pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) și la articolul 4 litera (c), clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă trebuie indicate în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă.

2.   

În materialele promoționale tehnice pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic sau pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (f) și la articolul 4 litera (d), clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă trebuie indicate în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă.

3.   

Orice vânzare la distanță pe bază de documente pe hârtie de mașini de spălat rufe de uz casnic sau de mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic trebuie să indice clasa de eficiență energetică și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă.

4.   

Clasa de eficiență energetică și gama claselor de eficiență energetică trebuie indicate în conformitate cu figura 1, astfel:

(a)

pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic: o săgeată, care conține litera clasei de eficiență energetică, de culoare 100 % albă, cu font Calibri aldin și cu o dimensiune a fontului cel puțin echivalentă cu cea a prețului, atunci când prețul este indicat;

(b)

pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic: o săgeată, care conține litera clasei de eficiență energetică pentru ciclul complet, de culoare 100 % albă, cu font Calibri aldin și cu o dimensiune a fontului cel puțin echivalentă cu cea a prețului, atunci când prețul este indicat;

(c)

culoarea săgeții trebuie să corespundă culorii clasei de eficiență energetică;

(d)

gama claselor de eficiență energetică disponibile trebuie să fie de culoare 100 % neagră; și

(e)

dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar de 0,5 pt de culoare 100 % neagră în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică.

Prin derogare, în cazul în care materialele publicitare vizuale, materialele promoționale tehnice sau vânzările la distanță pe bază de documente pe hârtie sunt imprimate monocrom, săgeata poate fi monocromă în cadrul materialului publicitar vizual, al materialului promoțional tehnic sau al vânzării la distanță pe bază de documente pe hârtie respective.

Figura 1

Săgeată stânga/dreapta în culori/monocromă, cu indicarea gamei claselor de eficiență energetică

Image 42

5.   

Vânzarea la distanță pe bază de telemarketing trebuie să informeze în mod specific clientul cu privire la clasele de eficiență energetică ale produsului și la gama claselor de eficiență energetică disponibile pe etichetă, iar clientul trebuie să aibă acces la etichetă și la fișa cu informații despre produs prin intermediul site-ului web al bazei de date cu produse sau prin solicitarea unei copii tipărite.

6.   

În toate situațiile menționate la punctele 1-3 și la punctul 5, clientul trebuie să poată obține, la cerere, o copie tipărită a etichetei și a fișei cu informații despre produs.


ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării la distanță pe internet

1.   

Eticheta corespunzătoare, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (g), trebuie poziționată pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului. Dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât eticheta să fie lizibilă și vizibilă în mod clar și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa IV. Eticheta poate fi afișată cu ajutorul unei afișări imbricate, caz în care imaginea utilizată pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 2 din prezenta anexă. Dacă se recurge la o afișare imbricată, eticheta trebuie să apară în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.

2.   

Imaginea utilizată pentru accesarea etichetei în cazul afișării imbricate trebuie, astfel cum se indică în figura 2:

(a)

pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic: să fie o săgeată de culoarea clasei de eficiență energetică a produsului care este menționată pe etichetă;

(b)

pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic: să fie o săgeată de culoarea clasei de eficiență energetică a ciclului complet care este menționată pe etichetă;

(c)

să indice pe săgeată clasa de eficiență energetică a produsului, cu culoare 100 % albă, cu font Calibri aldin și cu o dimensiune a fontului echivalentă cu cea utilizată pentru indicarea prețului;

(d)

să indice gama claselor de eficiență energetică disponibile cu culoare 100 % neagră; și

(e)

să aibă unul dintre următoarele două formate, iar dimensiunea sa să fie de așa natură încât săgeata să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar vizibil de culoare 100 % neagră în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență energetică:

Figura 2

Săgeată stânga/dreapta în culori, cu indicarea gamei de clase de eficiență energetică

Image 43

3.   

În cazul afișării imbricate, secvența de afișare a etichetei trebuie să fie următoarea:

(a)

imaginile menționate la punctul 2 din prezenta anexă trebuie poziționate pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului;

(b)

imaginile trebuie să facă legătura cu eticheta stabilită în anexa III;

(c)

eticheta trebuie afișată după executarea unui clic cu mouse-ul, după trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau după extinderea imaginii, în cazul unui ecran tactil;

(d)

eticheta trebuie să apară într-o fereastră pop-up, într-o filă nouă, pe o pagină nouă sau într-o inserție afișată pe ecran;

(e)

pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile de mărire tactilă specifice dispozitivului;

(f)

eticheta trebuie să înceteze să se mai afișeze prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g)

textul alternativ pentru prezentarea grafică, care trebuie să apară atunci când eticheta nu poate fi afișată, trebuie să indice clasa de eficiență energetică a produsului, cu un font de o dimensiune echivalentă cu cea utilizată pentru afișarea prețului.

4.   

Fișa cu informații despre produs electronică pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (h) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare în apropierea prețului produsului. Dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât fișa cu informații despre produs să fie lizibilă și vizibilă în mod clar. Fișa cu informații despre produs poate fi prezentată utilizându-se o afișare imbricată sau făcând trimitere la baza de date cu produse, caz în care linkul utilizat pentru accesarea fișei cu informații despre produs trebuie să indice în mod clar și lizibil „Fișă cu informații despre produs”. Dacă se recurge la o afișare imbricată, fișa cu informații despre produs trebuie să apară în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.


ANEXA IX

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

În cazul în care un model a fost conceput pentru a putea detecta faptul că este supus unei încercări (de exemplu prin recunoașterea condițiilor de încercare sau a ciclului de încercare) și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței sale în timpul încercării, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în prezentul regulament sau incluși în documentația tehnică sau în oricare dintre documentele furnizate, modelul respectiv și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate a modelului.

2.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și

(b)

valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică, clasa de emisii acustice în aer și clasa de eficiență energetică a stoarcerii prin centrifugare indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa obținută pe baza valorilor declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre încearcă unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți măsurate în cadrul încercării și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum sunt indicate în tabelul 9.

3.

Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b), modelul și toate modelele echivalente trebuie considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (c), autoritățile statelor membre selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5.

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective indicate în tabelul 9.

6.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul și toate modelele echivalente se consideră neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru respectiv furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexa IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 9 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. În ceea ce privește parametrii din tabelul 9, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 9

Toleranțe de verificare

Parametru

Toleranțe de verificare

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full și, respectiv, a lui EWD,½ cu mai mult de 10 %.

Consumul ponderat de energie (EW și EWD)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui EW, respectiv a lui EWD, cu mai mult de 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full și, respectiv, a lui WWD,½ cu mai mult de 10 %.

Consumul ponderat de apă (WW și WD)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui WW, respectiv a lui WWD, cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a spălării (IW și JW)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată a IW, respectiv a Jw, cu mai mult de 8 %.

Eficacitatea clătirii (IR și JR)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui IR, respectiv a lui JR, cu mai mult de 1,0 g/kg

durata programului sau a ciclului

Valoarea obținută (*1) a duratei programului sau a ciclului nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % sau cu mai mult de 10 minute, reținându-se valoarea cea mai mică.

Temperatura maximă în interiorul încărcăturii de rufe (T)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valorile declarate ale lui T cu mai mult de 5K și nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui T cu mai mult de 5K.

Dfull, D½ D1/4

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui Dfull, D½ și, respectiv, a lui D1/4 cu mai mult de 10 %.

Gradul de umiditate reziduală după spălare (D)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată a lui D cu mai mult de 10 %.

Gradul de umiditate finală după uscare

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească 3,0 %.

Viteza de centrifugare (S)

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată a lui S cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în „modul oprit” (Po)

Valoarea obținută (*1) pentru consumul de putere Po nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.

Consumul de putere în „modul standby” (Psm)

Valoarea obținută (*1) pentru consumul de putere Psm nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %, dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 W, sau cu mai mult de 0,10 W, dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W.

Consumul de putere în modul „pornire întârziată” (Pds)

Valoarea obținută (*1) pentru consumul de putere Pds nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %, dacă valoarea declarată este mai mare de 1,00 W, sau cu mai mult de 0,10 W, dacă valoarea declarată este mai mică sau egală cu 1,00 W.

Emisii acustice în aer

Valoarea obținută (*1) nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB re 1 pW.


(*1)  În cazul a trei unități suplimentare încercate în conformitate cu punctul 4, valoarea obținută înseamnă media aritmetică a valorilor obținute pentru aceste trei unități suplimentare.


ANEXA X

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli și mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli

În urma metodelor de măsurare și de calcul stabilite în anexa IV, prevederile anexelor II și III se aplică oricărui tambur cu o capacitate nominală mai mare sau egală cu 2 kg al mașinilor de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli sau oricărui tambur cu o capacitate nominală de spălare mai mare sau egală cu 2 kg al mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli.

Prevederile anexelor II și III se aplică, în mod independent, fiecăruia dintre tamburi, cu excepția cazului în care tamburii sunt instalați în aceeași carcasă și pot funcționa doar simultan în cadrul programului „eco 40-60” sau în cadrul ciclului de spălare și uscare. În acest din urmă caz, prevederile respective se aplică mașinii de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli sau mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli în ansamblul său, după cum urmează:

(a)

capacitatea nominală de spălare este suma capacităților nominale de spălare ale fiecărui tambur; pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli, capacitatea nominală este suma capacităților nominale ale fiecărui tambur;

(b)

consumul de energie și de apă al mașinii de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli și al ciclului de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli este suma consumului de energie, sau a consumului de apă, al fiecărui tambur;

(c)

consumul de energie și de apă al ciclului complet al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli este suma consumului de energie, sau a consumului de apă, al fiecărui tambur;

(d)

indicele de eficiență energetică (EEIW) se calculează utilizând capacitatea nominală de spălare și consumul de energie; pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli, indicele de eficiență energetică (EEIWD) se calculează utilizând capacitatea nominală și consumul de energie;

(e)

durata este durata celui mai lung program „eco 40-60” sau a celui mai lung ciclului de spălare și uscare, care se derulează în fiecare tambur;

(f)

gradul de umiditate reziduală după spălare se calculează ca medie ponderată, în funcție de capacitatea nominală a fiecărui tambur;

(g)

pentru mașinile de spălat și uscat rufe de uza casnic cu tamburi multipli, gradul de umiditate finală după uscare se măsoară, în mod individual, pentru fiecare tambur;

(h)

măsurarea modurilor cu consum redus de putere, a emisiilor acustice în aer și a clasei de emisii acustice în aer se aplică mașinii de spălat rufe de uz casnic în ansamblul său.

Fișa cu informații despre produs și documentația tehnică trebuie să includă și să prezinte împreună informațiile obligatorii în temeiul anexei V și, respectiv, al anexei VI, pentru toți tamburii cărora li se aplică prevederile prezentei anexe.

Prevederile anexelor VII și VIII se aplică fiecăruia dintre tamburii cărora li se aplică prevederile prezentei anexe.

Procedura de verificare stabilită în anexa IX se aplică mașinii de spălat rufe de uz casnic cu tamburi multipli și mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic cu tamburi multipli în ansamblul lor, iar toleranțele de verificare se aplică fiecăruia dintre parametrii obținuți în conformitate cu prezenta anexă.


5.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/68


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI

din 11 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a surselor de lumină și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (1), în special articolul 11 alineatul (5) și articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/1369 împuternicește Comisia să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea sau reclasificarea etichetării grupurilor de produse care reprezintă un potențial semnificativ pentru economiile de energie și, după caz, de alte resurse.

(2)

Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 (2), instituit de Comisie în aplicarea articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), stabilește prioritățile de lucru în temeiul cadrului privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru perioada 2016-2019. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică identifică grupurile de produse cu impact energetic care urmează să fie considerate prioritare pentru efectuarea de studii pregătitoare și eventuala adoptare de măsuri de punere în aplicare, precum și pentru reexaminarea reglementărilor actuale.

(3)

Măsurile din planul de lucru pentru proiectarea ecologică au potențialul estimat de a genera, în total, economii anuale de energie finală de peste 260 TWh în 2030, ceea ce echivalează cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 100 de milioane de tone pe an în 2030. Sursele de iluminat reprezintă unul dintre grupurile de produse enumerate în planul de lucru pentru proiectarea ecologică, cu o valoare estimată a economiilor anuale de energie finală de 41,9 TWh în 2030.

(4)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a produselor de iluminat, respectiv lămpile și corpurile de iluminat, au fost stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (4).

(5)

Produsele de iluminat se numără printre grupurile de produse prioritare menționate la articolul 11 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1369 pentru care Comisia ar trebui să adopte un act delegat de introducere a unei etichete reclasificate de la A la G.

(6)

Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 conține o clauză de reexaminare la articolul 7, care prevede obligația Comisiei de a reexamina regulamentul în lumina progreselor tehnologice.

(7)

Comisia a reexaminat Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 și a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale produselor de iluminat, precum și comportamentul în practică al utilizatorilor. Reexaminarea a fost efectuată în strânsă cooperare cu părți implicate și interesate din Uniune și din țări terțe. Rezultatele acestei reexaminări au fost făcute publice și prezentate forumului consultativ instituit prin articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(8)

În urma reexaminării, s-a ajuns la concluzia că există necesitatea introducerii unor cerințe revizuite în materie de etichetare energetică pentru produsele de iluminat, mai precis pentru sursele de lumină.

(9)

Aspectul de mediu al surselor de lumină care a fost identificat ca fiind semnificativ în sensul prezentului regulament este consumul de energie în faza de utilizare.

(10)

Reexaminarea a indicat că energia electrică consumată de produsele care fac obiectul prezentului regulament poate fi redusă în continuare în mod semnificativ prin implementarea unor măsuri de etichetare energetică.

(11)

Întrucât prezentul regulament elimină eticheta energetică din Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 destinată în mod special corpurilor de iluminat, furnizorii de corpuri de iluminat ar trebui să fie scutiți de la obligațiile legate de baza de date cu produse instituită în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1369.

(12)

Se recunoaște faptul că vânzarea de produse cu impact energetic prin intermediul platformelor de găzduire pe internet, mai degrabă decât direct de pe site-urile web ale furnizorilor și ale comercianților, a crescut și, prin urmare, ar trebui să se clarifice faptul că platformele de vânzare pe internet ar trebui să fie responsabile pentru permiterea afișării, în apropierea prețului, a etichetei puse la dispoziție de furnizor. Ele ar trebui să informeze comerciantul cu privire la această obligație, dar nu ar trebui să fie responsabile pentru acuratețea sau conținutul etichetei și ale fișei cu informații despre produs furnizate. Cu toate acestea, în aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) privind comerțul electronic, aceste platforme de găzduire pe internet ar trebui să acționeze rapid pentru a elimina informațiile privind produsul în cauză sau pentru a bloca accesul la acestea dacă au cunoștință de neconformitate (de exemplu, eticheta sau fișa cu informații despre produs lipsește, este incompletă sau este incorectă), de exemplu dacă sunt informate de autoritatea de supraveghere a pieței. Un furnizor care vinde direct utilizatorilor finali prin intermediul propriului site web face obiectul obligațiilor de vânzare la distanță ale comercianților menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(13)

Prezentul regulament ar trebui să specifice valori de toleranță pentru parametrii de iluminat ținând seama de abordarea privind declararea informațiilor prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei (6).

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au fost discutate de forumul consultativ și de experții statelor membre în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(15)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe pentru etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs cu privire la sursele de lumină cu sau fără dispozitiv de comandă integrat. Cerințele se aplică, de asemenea, surselor de lumină introduse pe piață într-un produs conținător.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică surselor de lumină specificate la punctele 1 și 2 din anexa IV.

(3)   Sursele de lumină specificate la punctul 3 din anexa IV trebuie să respecte numai cerințele punctului 4 din anexa V.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„sursă de lumină” înseamnă un produs cu funcționare electrică, destinat să emită lumină sau, în cazul unei surse de lumină neincandescente, destinat să poată fi reglat pentru a emite lumină sau ambele, care prezintă toate caracteristicile optice următoare:

(a)

coordonatele cromatice x și y în intervalul:

0,270 < x < 0,530; și

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

(b)

un flux luminos < 500 de lumeni per mm2 de suprafață emițătoare de lumină proiectată, conform definiției din anexa I;

(c)

un flux luminos cuprins între 60 și 82 000 de lumeni;

(d)

un indice de redare a culorilor (CRI) > 0,

care folosește ca tehnologii de iluminare incandescența, fluorescența, descărcarea de intensitate ridicată, diodele luminescente anorganice (LED) sau diodele luminescente organice (OLED) ori combinații ale acestora și care poate fi verificat ca sursă de lumină în conformitate cu procedura din anexa IX.

Sursele de lumină cu sodiu de înaltă presiune (HPS) care nu îndeplinesc condiția de la litera (a) sunt considerate surse de lumină în sensul prezentului regulament.

Sursele de lumină nu includ:

(a)

pastilele LED sau cipurile LED;

(b)

capsulele LED;

(c)

produsele care conțin o sursă sau surse de lumină și din care aceste surse de lumină pot fi înlăturate pentru verificare;

(d)

componentele emițătoare de lumină cuprinse într-o sursă de lumină din care nu pot fi înlăturate pentru verificarea ca sursă de lumină;

2.

„dispozitiv de comandă” înseamnă unul sau mai multe dispozitive care pot fi sau nu integrate fizic într-o sursă de lumină, destinate să pregătească rețeaua de alimentare pentru formatul electric impus de una sau de mai multe surse de lumină specifice în cadrul condițiilor-limită stabilite de siguranța electrică și de compatibilitatea electromagnetică. Poate fi vorba despre transformarea tensiunii de alimentare și a tensiunii de pornire, limitarea curentului de funcționare și de preîncălzire, împiedicarea demarării la rece, corectarea factorului de putere și/sau reducerea interferențelor radio.

Termenul „dispozitiv de comandă” nu include sursele de alimentare care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (7). De asemenea, acest termen nu include componentele de reglare a iluminatului și componentele fără funcție de iluminat (conform definiției din anexa I), deși aceste componente pot fi integrate fizic cu un dispozitiv de comandă sau comercializate împreună ca un singur produs.

Un comutator de tip „Power over Ethernet” (PoE) nu este un dispozitiv de comandă în sensul prezentului regulament. „Comutator Power-over-Ethernet” sau „comutator PoE” înseamnă echipamentul pentru alimentarea cu putere și pentru tratarea datelor care este instalat între rețeaua de alimentare și echipamentele de birou și/sau sursele de lumină în scopul transferului de date și al alimentării cu putere;

3.

„produs conținător” înseamnă un produs care conține una sau mai multe surse de lumină sau dispozitive de comandă separate sau ambele. Exemple de produse conținătoare sunt corpurile de iluminat care pot fi demontate pentru a permite verificarea separată a sursei sau surselor de lumină pe care le conțin, aparatele de uz casnic care conțin una sau mai multe surse de lumină, mobilierul (rafturi, oglinzi, vitrine) care conține una sau mai multe surse de lumină. Dacă un produs conținător nu poate fi demontat pentru verificarea sursei de lumină și a dispozitivului de comandă separat, întregul produs conținător trebuie considerat o sursă de lumină;

4.

„lumină” înseamnă radiații electromagnetice cu o lungime de undă cuprinsă între 380 nm și 780 nm;

5.

„rețea de alimentare” sau „tensiune a rețelei de alimentare” înseamnă alimentarea cu energie electrică de 230 (± 10 %) volți în curent alternativ la 50 Hz;

6.

„pastilă LED” sau „cip LED” înseamnă un mic bloc de material semiconductor luminescent pe care este fabricat un circuit LED funcțional;

7.

„capsulă LED” înseamnă o componentă electrică unică ce cuprinde în principal cel puțin o pastilă LED. Ea nu include un dispozitiv de comandă sau componente ale unui dispozitiv de comandă, un soclu sau componente electronice active și nu este conectată direct la tensiunea rețelei de alimentare. Poate include una sau mai multe dintre următoarele: elemente optice, convertizori de lumină (luminofori), interfețe termice, mecanice și electrice sau componente pentru soluționarea problemelor legate de descărcările electrostatice. Orice dispozitive luminescente similare care sunt destinate să fie utilizate direct într-un corp de iluminat cu LED-uri sunt considerate surse de lumină;

8.

„cromaticitate” înseamnă proprietatea unui stimul de culoare definită de coordonatele sale cromatice (x și y);

9.

„flux luminos” sau „flux” (Φ), exprimat în lumeni (lm), înseamnă cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiației electromagnetice în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman. El se referă la fluxul total emis de o sursă de lumină într-un unghi solid de 4π steradiani în condiții (de exemplu curent, tensiune, temperatură) specificate în standardele aplicabile. De asemenea, se referă la fluxul inițial al unei surse de lumină de intensitate neredusă, după o perioadă scurtă de funcționare, cu excepția cazului în care se specifică în mod clar că este vorba despre fluxul într-o stare de intensitate redusă sau despre fluxul după o anumită perioadă de funcționare. Pentru sursele de lumină care pot fi reglate ca să emită spectre de lumină diferite și/sau intensități luminoase maxime diferite, este vorba despre fluxul în cazul „reglajelor de referință” definite în anexa I;

10.

„indice de redare a culorilor” (CRI) înseamnă un parametru care cuantifică efectul unui iluminant asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat în mod conștient sau subconștient cu aspectul lor cromatic în prezența iluminantului de referință și este Ra medie a redării culorilor pentru primele 8 culori de încercare (R1-R8) definite în standarde;

11.

„incandescență” înseamnă fenomenul în care lumina este produsă din căldură în surse de lumină, de obicei printr-un conductor filiform („filament”) care este încălzit la trecerea unui curent electric.

12.

„sursă de lumină cu halogen” înseamnă o sursă de lumină cu incandescență care are un conductor filiform din tungsten înconjurat de un gaz ce conține halogeni sau compuși halogenați;

13.

„fluorescență” sau „sursă de lumină fluorescentă” (FL) înseamnă fenomenul sau o sursă de lumină care utilizează o descărcare electrică în gaz, de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care majoritatea luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de luminofori excitate de radiațiile ultraviolete generate de descărcare. Sursele de lumină fluorescentă pot avea una („cu un soclu”) sau două („cu soclu dublu”) conexiuni („socluri”) la sursa lor de alimentare cu energie electrică. În sensul prezentului regulament, sursele de lumină cu inducție magnetică sunt de asemenea considerate surse de lumină fluorescentă;

14.

„descărcare de intensitate ridicată” (HID) înseamnă o descărcare electrică în gaz în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților, iar incinta arcului are o încărcare a pereților becului de peste 3 wați per centimetru pătrat. Sursele de lumină HID se limitează la tipurile cu halogenuri metalice și cu vapori de mercur și sodiu de înaltă presiune, definite în anexa I;

15.

„descărcare în gaz” înseamnă un fenomen în care lumina este produsă, direct sau indirect, de o descărcare electrică printr-un gaz, o plasmă, un vapor metalic sau un amestec de gaze și de vapori;

16.

„diodă luminescentă anorganică” (LED) înseamnă o tehnologie în care lumina este produsă de un dispozitiv în stare solidă care cuprinde o joncțiune p-n din material anorganic. Joncțiunea emite o radiație optică atunci când este excitată de un curent electric;

17.

„diodă luminescentă organică” (OLED) înseamnă o tehnologie în care lumina este produsă de un dispozitiv în stare solidă care cuprinde o joncțiune p-n din material organic. Joncțiunea emite o radiație optică atunci când este excitată de un curent electric;

18.

„sursă de lumină cu sodiu de înaltă presiune” (HPS) înseamnă o sursă de lumină cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă în principal de radiații de la vapori de sodiu a căror presiune parțială în timpul funcționării este de ordinul a 10 kilopascali. Sursele de lumină HPS pot avea unul („cu un capăt”) sau doi („cu două capete”) conectori la sursa lor de alimentare cu energie electrică;

19.

„punct de vânzare” înseamnă un loc fizic în care produsul este expus sau oferit clientului spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

În sensul anexelor, în anexa I sunt prevăzute definiții suplimentare.

Articolul 3

Obligațiile furnizorilor

(1)   Furnizorii de surse de lumină se asigură că:

(a)

fiecare sursă de lumină care este introdusă pe piață ca produs independent (și anume nu într-un produs conținător) și într-un ambalaj, este furnizată împreună cu o etichetă tipărită pe ambalaj, în formatul prevăzut în anexa III;

(b)

parametrii fișei cu informații despre produs, stabiliți în anexa V, sunt introduși în baza de date cu produse;

(c)

la cererea expresă a comerciantului, fișa cu informații despre produs se pune la dispoziție în format tipărit;

(d)

conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa VI, este introdus în baza de date cu produse;

(e)

orice material publicitar vizual pentru un anumit model de sursă de lumină cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII și cu anexa VIII;

(f)

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de sursă de lumină, inclusiv materialele promoționale tehnice pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(g)

o etichetă electronică, având formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de sursă de lumină;

(h)

o fișă electronică cu informații despre produs, conform anexei V, este pusă la dispoziția comercianților pentru fiecare model de sursă de lumină;

(i)

la cererea comercianților și în conformitate cu articolul 4 litera (e), etichetele tipărite pentru reclasificarea produselor sunt furnizate ca autocolant, de aceeași dimensiune cu cea care există deja.

(2)   Furnizorii de produse conținătoare:

(a)

pun la dispoziție informațiile privind sursa sau sursele de lumină conținute, specificate la punctul 2 din anexa V;

(b)

la cererea autorităților de supraveghere a pieței, pun la dispoziție informații cu privire la modul în care sursele de lumină pot fi înlăturate pentru verificare fără deteriorarea permanentă a sursei de lumină.

(3)   Clasa de eficiență energetică se calculează în conformitate cu anexa II.

Articolul 4

Obligațiile comercianților

Comercianții se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare sursă de lumină care nu se află într-un produs conținător poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a), eticheta sau clasa energetică fiind afișată în așa fel încât să fie clar vizibilă, în conformitate cu anexa III;

(b)

în cazul vânzării la distanță, sunt furnizate eticheta și fișa cu informații despre produs, în conformitate cu anexele VII și VIII;

(c)

orice material publicitar vizual pentru un anumit model de sursă de lumină, inclusiv pe internet, cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(d)

orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de sursă de lumină, inclusiv materialele promoționale tehnice pe internet, care descrie parametrii săi tehnici specifici cuprinde clasa de eficiență energetică a modelului respectiv și gama de clase de eficiență energetică disponibile pe etichetă, în conformitate cu anexa VII;

(e)

etichetele existente referitoare la sursele de lumină la punctele de vânzare sunt înlocuite cu etichetele reclasificate astfel încât să acopere eticheta existentă, inclusiv atunci când este tipărită pe ambalaj sau atașată la acesta, în termen de 18 luni de la aplicarea prezentului regulament.

Articolul 5

Obligațiile platformelor de găzduire pe internet

În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire, astfel cum este menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE, autorizează vânzarea de surse de lumină prin site-ul său de internet, furnizorul de servicii trebuie să permită afișarea etichetei electronice și a fișei electronice cu informații despre produs puse la dispoziție de comerciant în cadrul mecanismului de afișare, în conformitate cu dispozițiile anexei VIII, și trebuie să informeze comerciantul cu privire la obligația de a le afișa.

Articolul 6

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metoda de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscută stabilită în anexa II.

Articolul 7

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare stabilită în anexa IX atunci când efectuează verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

Articolul 8

Reexaminare

Comisia reexaminează prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei reexaminări, inclusiv, dacă este cazul, un proiect de propunere de revizuire, cel târziu la 25 decembrie 2024. Printre altele, reexaminarea evaluează clasele de eficiență energetică, metodele de abordare a eficienței energetice a surselor de lumină din produse conținătoare și posibilitatea de a aborda aspecte legate de economia circulară.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 se abrogă cu efect de la 1 septembrie 2021, cu excepția articolului 3 alineatul (2) și a articolului 4 alineatul (2), care se abrogă cu efect de la 25 decembrie 2019.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2021. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) litera (b) se aplică de la 1 mai 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Comunicare a Comisiei. Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019. COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

(5)  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare (JO L 38, 15.2.2017, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare (JO L 93, 7.4.2009, p. 3).


ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexe

Se aplică următoarele definiții:

1.

„sursă de lumină cu alimentare de la rețea” (MLS) înseamnă o sursă de lumină care poate funcționa direct cu alimentare de la rețeaua de energie electrică. Sursele de lumină care funcționează direct pe rețeaua de alimentare și care pot funcționa de asemenea indirect pe rețeaua de alimentare, utilizând un dispozitiv de comandă separat, trebuie considerate surse de lumină cu alimentare de la rețea;

2.

„sursă de lumină nealimentată de la rețea” (NMLS) înseamnă o sursă de lumină care necesită un dispozitiv de comandă separat pentru a funcționa pe rețeaua de alimentare;

3.

„dispozitiv de comandă separat” înseamnă un dispozitiv de comandă care nu este integrat fizic cu o sursă de lumină și care este introdus pe piață ca produs separat sau ca parte a unui produs conținător;

4.

„sursă de lumină direcțională” (DLS) înseamnă o sursă de lumină pentru care cel puțin 80 % din fluxul luminos total este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vârf de 120°);

5.

„sursă de lumină nedirecțională (NDLS)” înseamnă o sursă de lumină care nu este o sursă de lumină direcțională;

6.

„sursă de lumină conectată” (CLS) înseamnă o sursă de lumină care include componente de conexiune de date ce nu pot fi separate fizic sau funcțional de componentele emițătoare de lumină pentru a menține „reglajele de referință”. Sursa de lumină poate avea componente de conexiune de date integrate fizic într-o singură carcasă inseparabilă sau poate fi combinată cu componente de conexiune de date separate fizic, introduse pe piață împreună cu sursa de lumină ca un singur produs;

7.

„componente de conexiune de date” înseamnă componente care îndeplinesc oricare dintre următoarele funcții:

(a)

recepționarea sau transmiterea de semnale de date cu sau fără fir și prelucrarea acestora (folosite pentru comanda funcției de emitere a luminii și eventual și pentru alte utilizări);

(b)

detectarea și prelucrarea semnalelor detectate (folosite pentru comanda funcției de emitere a luminii și eventual și pentru alte utilizări);

(c)

o combinație a acestora;

8.

„sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor” (CTLS) înseamnă o sursă de lumină care poate fi reglată să emită lumină cu o mare varietate de culori în afara intervalului definit la articolul 2, dar care poate fi de asemenea reglată să emită lumină albă în intervalul definit la articolul 2 pe baza căruia sursa de lumină intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Sursele de lumină albă reglabile care pot fi reglate doar să emită lumină cu diferite temperaturi de culoare corelate, în intervalul definit la articolul 2, și sursele de lumină cu variator de temperatură a culorii (dim-to-warm) care își modifică emisia de lumină albă pentru a reduce temperatura de culoare corelată atunci când intensitatea luminoasă este scăzută, simulând comportamentul surselor de lumină cu incandescență, nu sunt considerate CTLS;

9.

„puritate de excitație” înseamnă un procentaj calculat pentru o CTLS reglată să emită lumină de o anumită culoare, folosind o procedură definită mai detaliat în standarde, prin trasarea unei linii drepte pe un grafic de spațiu cromatic (x și y), de la un punct cu coordonatele de culoare x = 0,333 și y = 0,333 (stimul acromatic; punctul 1), trecând prin punctul care reprezintă coordonatele de culoare (x și y) ale sursei de lumină (punctul 2) și terminându-se la limita exterioară a spațiului cromatic (locus; punctul 3). Puritatea de excitație se calculează ca distanța dintre punctele 1 și 2 împărțită la distanța dintre punctele 1 și 3. Lungimea totală a liniei reprezintă puritatea de 100 % a culorii (punct de pe locus). Punctul de stimul acromatic reprezintă puritatea de 0 % a culorii (lumină albă);

10.

„sursă de lumină cu luminanță mare” (HLLS) înseamnă o sursă de lumină cu LED care are o luminanță medie mai mare de 30 cd/mm2 în direcția intensității de vârf;

11.

„luminanță” (într-o direcție dată, la un punct dat de pe o suprafață reală sau imaginară) înseamnă fluxul luminos transmis de un fascicul elementar care trece prin punctul dat și se propagă în unghiul solid ce conține direcția dată împărțită la aria unei secțiuni a fasciculului respectiv care conține punctul dat (cd/m2);

12.

„luminanță medie” (luminanță-HLLS) pentru o sursă de lumină cu LED înseamnă luminanța medie pe o suprafață emițătoare de lumină, unde luminanța este mai mare de 50 % din luminanța maximă (cd/mm2);

13.

„componente de comandă a iluminatului” înseamnă componente care sunt integrate într-o sursă de lumină sau care sunt separate fizic dar comercializate împreună cu o sursă de lumină ca un singur produs, care nu sunt strict necesare pentru ca sursa de lumină să emită lumină la sarcina maximă, dar care permit comanda manuală sau automată, directă sau de la distanță a intensității luminoase, a cromaticității, a temperaturii de culoare corelate, a spectrului de lumină și/sau a unghiului fasciculului. Variatoarele de intensitate luminoasă pot fi de asemenea considerate componente de comandă a iluminatului.

Termenul include și componente de conexiune de date, însă nu include dispozitive care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei (1);

14.

„componente nelegate de iluminat” înseamnă componente care sunt integrate într-o sursă de lumină sau care sunt separate fizic dar comercializate împreună cu o sursă de lumină ca un singur produs, care nu sunt necesare pentru ca sursa de lumină să emită lumină la sarcina maximă și care nu sunt „componente de comandă a iluminatului”. Printre acestea se numără, de exemplu: difuzoare (audio), aparate foto, repetoare pentru extinderea acoperirii semnalelor digitale (de ex. WiFi), componente care sprijină echilibrul rețelei de alimentare (comutând pe bateriile interne atunci când este necesar), încărcarea bateriilor, notificarea vizuală a evenimentelor (sosirea poștei, acționarea soneriei de la ușă, avertizare), utilizarea tehnologiei „Light Fidelity” (Li-Fi, o tehnologie de comunicații fără fir bidirecțională, de mare viteză și integral conectată în rețea).

Acest termen include, de asemenea, componentele de conexiune de date utilizate pentru alte funcții decât cele de comandă a funcției de emitere a luminii;

15.

„flux luminos util” (φuse) înseamnă partea fluxului luminos al unei surse de lumină care este luată în considerare pentru determinarea eficienței energetice a sursei respective:

pentru sursele de lumină nedirecționale, acesta este fluxul total emis într-un unghi solid de 4π sr (corespunzător unei sfere de 360°);

pentru sursele de lumină direcționale cu un unghi al fasciculului ≥ 90°, acesta este fluxul emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi de 120°);

pentru sursele de lumină direcționale cu un unghi al fasciculului < 90°, acesta este fluxul emis într-un unghi solid de 0,586π sr (corespunzător unui con cu un unghi de 90°);

16.

„unghiul fasciculului” unei surse de lumină direcționale înseamnă unghiul dintre două linii imaginare într-un plan care trec prin axa fasciculului optic, astfel încât aceste linii să treacă prin centrul părții frontale a sursei de lumină și prin punctele în care intensitatea luminoasă este de 50 % din intensitatea fasciculului central, unde intensitatea fasciculului central este valoarea intensității luminoase măsurată pe axa fasciculului optic.

Pentru sursele de lumină care au unghiuri diferite ale fasciculului în planuri diferite, se ține seama de cel mai mare unghi al fasciculului.

Pentru sursele de lumină la care unghiul fasciculului poate fi reglat de utilizator, unghiul fasciculului corespunzător „reglajului de referință” trebuie să fie cel luat în considerare;

17.

„sarcină maximă” înseamnă starea unei surse de lumină, în condițiile de funcționare declarate, în care emite fluxul luminos maxim (fără reducerea intensității);

18.

„mod standby” înseamnă starea unei surse de lumină în care sursa de lumină este conectată la sursa de alimentare, dar nu emite lumină în mod intenționat și așteaptă un semnal de comandă pentru a reveni la o stare de emisie luminoasă. Componentele de comandă a iluminatului care permit funcția de standby trebuie să fie în modul lor de comandă. Componentele nelegate de iluminat trebuie să fie deconectate sau dezactivate sau consumul lor de putere trebuie redus la minimum în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

19.

„mod standby în rețea” înseamnă starea unei CLS în care sursa de lumină este conectată la sursa de alimentare, dar nu emite lumină în mod intenționat și așteaptă un semnal de activare de la distanță pentru a reveni la o stare de emisie luminoasă. Componentele de comandă a iluminatului trebuie să fie în modul lor de comandă. Componentele nelegate de iluminat trebuie să fie deconectate sau dezactivate sau consumul lor de putere trebuie redus la minimum în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

20.

„mod de comandă” înseamnă starea componentelor de comandă a iluminatului în care acestea sunt conectate la sursa de lumină și își îndeplinesc funcțiile în așa fel încât să poată fi generat intern un semnal de comandă sau să poată fi primit un semnal de activare de la distanță, printr-o conexiune cu sau fără fir, care să fie prelucrat pentru a conduce la o modificare a emisiei luminoase a sursei de lumină;

21.

„semnal de activare de la distanță” înseamnă un semnal care vine din afara sursei de lumină, prin intermediul unei rețele;

22.

„semnal de comandă” înseamnă un semnal analogic sau digital transmis sursei de lumină printr-o conexiune cu sau fără fir, fie prin modularea tensiunii în cabluri de control separate, fie printr-un semnal modulat în tensiunea de alimentare. Transmiterea semnalului nu se face printr-o rețea ci, de exemplu, dintr-o sursă internă sau de la o telecomandă furnizată odată cu produsul;

23.

„rețea” înseamnă o infrastructură de comunicații cu o topologie a legăturilor, o arhitectură, inclusiv componente fizice, principii organizaționale, proceduri și formate (protocoale) de comunicare;

24.

„putere în modul activ” (Pon), exprimată în wați, înseamnă consumul de putere al unei surse de lumină la sarcină maximă, atunci când toate componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat sunt deconectate. Dacă aceste componente nu pot fi deconectate, ele trebuie să fie dezactivate sau consumul lor de putere trebuie redus la minimum în conformitate cu instrucțiunile producătorului. În cazul unei NMLS care necesită un dispozitiv de comandă separat pentru a funcționa, Pon poate fi măsurată direct la intrarea în sursa de lumină sau determinată utilizând un dispozitiv de comandă a cărui eficiență este cunoscută și al cărui consum de putere este ulterior scăzut din valoarea de intrare măsurată a puterii de la rețeaua de alimentare;

25.

„putere în modul standby” (Psb), exprimată în wați, înseamnă consumul de putere al unei surse de lumină în modul standby;

26.

„putere în modul standby în rețea” (Pnet), exprimată în wați, înseamnă consumul de putere al unei CLS în modul standby în rețea;

27.

„reglaje de referință” (RCS) înseamnă un reglaj sau o combinație de reglaje care este utilizat(ă) pentru a verifica conformitatea unei surse de lumină cu prezentul regulament. Aceste reglaje sunt relevante pentru sursele de lumină care permit utilizatorului final să comande, manual sau automat, direct sau de la distanță, intensitatea luminoasă, culoarea, temperatura de culoare corelată, spectrul și/sau unghiul fasciculului luminii emise.

În principiu, reglajele de referință sunt cele predefinite de producător ca valori implicite din fabrică și găsite de utilizator la prima instalare (valori „din fabrică”). Dacă procedura de instalare prevede o actualizare automată a software-ului la prima instalare sau dacă utilizatorul are opțiunea de a efectua o astfel de actualizare, trebuie să se țină seama de modificarea rezultată a reglajelor (dacă este cazul).

Dacă valoarea din fabrică este reglată în mod deliberat diferit de reglajul de referință (de exemplu la putere mică în scopuri de siguranță), producătorul trebuie să indice, în documentația tehnică, modul în care se poate reveni la reglajele de referință pentru verificarea conformității, precum și să furnizeze o justificare tehnică a motivului pentru care valoarea din fabrică este reglată diferit de reglajul de referință.

Producătorul sursei de lumină trebuie să definească reglajele de referință astfel încât:

sursa de lumină să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament în conformitate cu articolul 1 și să nu se aplice niciuna dintre condițiile de derogare;

componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat să fie deconectate sau dezactivate sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, consumul de putere al acestor componente să fie minim;

să fie obținută starea de sarcină maximă;

atunci când utilizatorul final optează pentru resetarea valorilor implicite din fabrică, să fie obținute reglajele de referință.

Pentru sursele de lumină care permit producătorului unui produs conținător să exercite opțiuni de implementare ce influențează caracteristicile surselor de lumină [de exemplu, definirea curentului (curenților) de funcționare; proiectarea termică] și care nu pot fi controlate de utilizatorul final, nu este necesar să fie definite reglaje de referință. În acest caz, se aplică condițiile de încercare nominale definite de producătorul sursei de lumină;

28.

„sursă de lumină cu mercur de înaltă presiune” înseamnă o sursă de lumină cu descărcare de intensitate ridicată în care majoritatea luminii este produsă, direct sau indirect, de radiații de la mercur predominant vaporizat a cărui presiune parțială în timpul funcționării depășește 100 de kilopascali;

29.

„sursă de lumină cu halogenuri metalice” (MH) înseamnă o sursă de lumină cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă de radiațiile provenite de la un amestec de vapori metalici, de halogenuri metalice și de produse de disociere ale halogenurilor metalice. Sursele de lumină MH pot avea unul („cu un capăt”) sau doi („cu două capete”) conectori la sursa lor de alimentare cu energie electrică. Materialul din care este confecționat tubul cu arc al surselor de lumină MH poate fi cuarț (QMH) sau ceramică (CMH);

30.

„sursă de lumină fluorescentă compactă” (CFL) înseamnă o sursă de lumină fluorescentă cu un soclu, care are o structură de tub curbat pentru a se putea integra în spații mici. CFL-urile pot fi în principal în formă de spirală (adică în bucle) sau în principal în formă de mai multe tuburi paralele conectate, cu sau fără o a doua anvelopă sub formă de balon. CFL-urile sunt disponibile cu (CFLi) sau fără (CFLni) un dispozitiv de comandă integrat fizic;

31.

„T2”, „T5”, „T8”, „T9” și „T12” înseamnă o sursă de lumină tubulară cu un diametru de aproximativ 7, 16, 26, 29 și, respectiv, 38 mm, conform definiției din standarde. Tubul poate fi drept (liniar) sau îndoit (de exemplu în formă de U, circular);

32.

„LFL T5-HE” înseamnă o sursă de lumină fluorescentă T5 liniară de înaltă eficiență cu un curent de comandă mai mic de 0,2 A;

33.

„LFL T5-HO” înseamnă o sursă de lumină fluorescentă T5 liniară de înalt randament cu un curent de comandă de cel puțin 0,2 A;

34.

„HL R7s” înseamnă o sursă de lumină cu halogen liniară cu soclu dublu, la tensiunea rețelei de alimentare, cu un diametru al soclului de 7 mm;

35.

„alimentat cu baterii” înseamnă un produs care funcționează numai pe bază de curent continuu (c.c.) furnizat de o sursă inclusă în același produs, fără a fi conectat direct sau indirect la rețeaua de alimentare cu energie electrică;

36.

„a doua anvelopă” înseamnă o a doua anvelopă exterioară a unei surse de lumină HID, care nu este necesară pentru producerea luminii, precum un manșon extern pentru prevenirea împrăștierii de mercur și de sticlă în mediu în cazul spargerii lămpii. Atunci când se determină prezența unei a doua anvelope, tuburile cu arc HID nu trebuie să fie considerate ca fiind anvelope;

37.

„anvelopă mată” pentru o sursă de lumină HID înseamnă o anvelopă exterioară netransparentă sau un tub exterior netransparent în care tubul cu arc care produce lumina nu este vizibil;

38.

„protecție antireflexie” înseamnă un deflector mecanic sau optic rezistent, reflectiv sau nereflectiv, conceput pentru a bloca radiațiile vizibile directe emise de emițătorul de lumină al unei surse de lumină direcționale, pentru a evita orbirea parțială temporară (orbirea perturbatoare) dacă aceasta este privită direct de un observator. Această protecție nu include stratul de acoperire de pe suprafața emițătorului de lumină al sursei de lumină direcționale;

39.

„pâlpâire” înseamnă percepția, de către un observator static într-un mediu static, a unei instabilități vizuale induse de un stimul luminos a cărui luminanță sau distribuție spectrală fluctuează în timp. Fluctuațiile pot fi periodice și neperiodice și pot fi induse de sursa de lumină însăși, de sursa de alimentare sau de alți factori de influență.

Indicatorul utilizat în prezentul regulament pentru pâlpâire este parametrul „Pst LM”, unde „st” înseamnă „termen scurt”, iar „LM” este metoda de măsurare a pâlpâirii luminoase, conform definiției din standarde. O valoare Pst LM = 1 înseamnă că observatorul mediu are o probabilitate de 50 % de a detecta pâlpâirea;

40.

„efect stroboscopic” înseamnă, pentru un observator static într-un mediu static, o modificare a percepției de mișcare induse de un stimul luminos a cărui luminanță sau distribuție spectrală fluctuează în timp. Fluctuațiile pot fi periodice și neperiodice și pot fi induse de sursa de lumină însăși, de sursa de alimentare sau de alți factori de influență.

Indicatorul utilizat în prezentul regulament pentru efectul stroboscopic este „SVM” (măsura vizibilității stroboscopice), conform definiției din standarde. SVM = 1 reprezintă pragul de vizibilitate pentru un observator mediu;

41.

„R9” înseamnă indicele de redare a culorilor pentru un obiect colorat roșu, conform definiției din standarde;

42.

„valoare declarată” a unui parametru înseamnă valoarea dată de furnizor în documentația tehnică în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369;

43.

„intensitate luminoasă” (candela sau cd) înseamnă coeficientul fluxului luminos care părăsește sursa și este propagat în elementul de unghi solid care conține o direcție dată, de către elementul de unghi solid;

44.

„temperatură de culoare corelată” (CCT [K]) înseamnă temperatura radiatorului integral (corpul negru), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult de cea a unui stimul dat cu aceeași luminozitate și în condiții de observare precizate;

45.

„consecvență a culorii” înseamnă deviația maximă a coordonatelor cromatice inițiale (după o scurtă perioadă de timp) (x și y), calculate ca medie spațială, ale unei singure surse de lumină, din punctul central de cromaticitate (cx și cy) declarat de producător sau de importator, exprimată ca dimensiunea (în trepte) a elipsei MacAdam formate în jurul punctului central de cromaticitate (cx și cy);

46.

„factor de defazaj (cos φ1)” înseamnă cosinusul unghiului de fază φ1 dintre armonica fundamentală a tensiunii de alimentare de la rețea și armonica fundamentală a curentului din rețea. Acesta este utilizat pentru sursele de lumină cu alimentare de la rețea care folosesc tehnologie LED sau OLED. Factorul de defazaj se măsoară la sarcină maximă, acolo unde este cazul pentru reglajele de referință, toate componentele de comandă a iluminatului fiind în mod de comandă, iar componentele nelegate de iluminat fiind deconectate, dezactivate sau reglate la un consum de putere minim în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

47.

„factor de menținere a fluxului luminos” (XLMF) înseamnă raportul dintre fluxul luminos emis de o sursă de lumină la un moment dat în decursul duratei sale de viață și fluxul luminos inițial;

48.

„factor de supraviețuire” (SF) înseamnă fracțiunea definită a numărului total de surse de lumină care continuă să funcționeze la un moment dat în condiții și cu o frecvență de comutare definite;

49.

„durată de viață” a surselor de lumină cu LED și OLED înseamnă timpul, în ore, dintre începutul utilizării lor și momentul în care, pentru 50 % dintr-o populație de surse de lumină, emisia de lumină a scăzut treptat până la o valoare de sub 70 % din fluxul luminos inițial. Acest parametru mai este cunoscut și ca „durata de viață L70B50”;

50.

„mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală care servește la afișarea conținutului internet către utilizatori;

51.

„ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la contact, cum ar fi cel al unei tablete, al unui computer de tip „slate” sau al unui telefon inteligent;

52.

„afișare imbricată” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date sunt accesibile prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

53.

„text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică, care permite prezentarea de informații în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă prezentarea grafică, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală;

54.

„suprafață emițătoare de lumină proiectată” (A) înseamnă suprafața, în mm2 (milimetri pătrați), a percepției vizuale într-o proiecție ortografică a suprafeței emițătoare de lumină din direcția cu cea mai înaltă intensitate luminoasă, unde suprafața emițătoare de lumină este suprafața sursei de lumină care emite lumină cu caracteristicile optice declarate, precum suprafața aproximativ sferică a unui arc (a), suprafața cilindrică a unei bobine cu filament (b) sau a unei lămpi cu descărcare în gaz (c, d), anvelopa plată sau semisferică a unei diode luminescente (e).

Pentru sursele de lumină cu anvelopă mată sau cu protecție antireflexie, suprafața emițătoare de lumină este întreaga suprafață prin care lumina părăsește sursa de lumină.

Pentru sursele de lumină care conțin mai mult de un emițător de lumină, proiecția celui mai mic volum brut care cuprinde toți emițătorii trebuie considerată ca fiind suprafața emițătoare de lumină.

Pentru sursele de lumină HID se aplică definiția de la litera (a), cu excepția cazului în care se aplică dimensiunile definite la litera (d), cu L>D, unde L este distanța dintre vârfurile electrozilor, iar D este diametrul interior al tubului cu arc.

Image 44

55.

„cod de răspuns rapid” (QR) înseamnă un cod de bare matrice inclus pe eticheta energetică a unui model de produs, care face trimitere la informațiile referitoare la modelul respectiv aflate în secțiunea publică a bazei de date cu produse.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea consumată în modurile standby, oprit și standby în rețea de echipamentele electrice și electronice de uz casnic și de birou (JO L 339, 18.12.2008, p. 45).


ANEXA II

Clasele de eficiență energetică și metoda de calcul

Clasa de eficiență energetică a surselor de lumină se determină conform celor stabilite în tabelul 1, pe baza eficacității totale a rețelei de alimentare ηTM, care se calculează împărțind fluxul luminos util declarat Φuse (exprimat în lm) la consumul de putere în modul activ declarat Pon (exprimat în W) și înmulțind cu factorul aplicabil FTM din tabelul 2, după cum urmează:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale surselor de lumină

Clasă de eficiență energetică

Eficacitate totală a rețelei de alimentare TM (lm/W)

A

210 ≤ TM

B

185 ≤ TM < 210

C

160 ≤ TM < 185

D

135 ≤ TM < 160

E

110 ≤ TM < 135

F

85 ≤ TM < 110

G

TM < 85


Tabelul 2

Factori FTM pe tip de sursă de lumină

Tipul sursei de lumină

Factor FTM

Nedirecțională (NDLS) care funcționează pe rețea (MLS)

1,000

Nedirecțională (NDLS) care nu funcționează pe rețea (NMLS)

0,926

Direcțională (DLS) care funcționează pe rețea (MLS)

1,176

Direcțională (DLS) care nu funcționează pe rețea (NMLS)

1,089


ANEXA III

Eticheta pentru sursele de lumină

1.   ETICHETA

Dacă sursa de lumină este destinată să fie comercializată printr-un punct de vânzare, pe ambalajul individual este tipărită o etichetă elaborată în formatul prevăzut în prezenta anexă, care conține informațiile prevăzute în prezenta anexă.

Furnizorii trebuie să aleagă un format de etichetă dintre punctul 1.1 și punctul 1.2 din prezenta anexă.

Eticheta trebuie să fie:

pentru eticheta de dimensiuni standard, de cel puțin 36 mm lățime și 75 mm înălțime;

pentru eticheta de dimensiuni mici (lățime de sub 36 mm), de cel puțin 20 mm lățime și 54 mm înălțime.

Ambalajul nu trebuie să aibă o lățime mai mică de 20 mm și o înălțime mai mică de 54 mm.

Dacă eticheta este tipărită într-un format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus. Eticheta de dimensiuni mici nu trebuie utilizată pe ambalaje cu o lățime mai mare sau egală cu 36 mm.

Eticheta și săgeata care indică clasa de eficiență energetică pot fi imprimate monocrom, conform specificațiilor de la punctele 1.1 și 1.2, numai dacă toate celelalte informații de pe ambalaj, inclusiv informațiile grafice, sunt imprimate monocrom.

Dacă eticheta nu este tipărită pe partea de ambalaj destinată să fie văzută de potențialul client, trebuie să fie afișată o săgeată care conține litera clasei de eficiență energetică, după cum se arată în cele ce urmează, iar culoarea săgeții trebuie să corespundă literei și culorii clasei energetice. Dimensiunea trebuie să fie de așa natură încât eticheta să fie clar vizibilă și lizibilă. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie să fie cu font Calibri, cu caractere aldine și poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, cu un chenar de 0,5 pt de culoare 100 % neagră în jurul săgeții și al literei clasei de eficiență.

Figura 1

Săgeată stânga/dreapta în culori/monocromă pentru partea de ambalaj care este vizibilă potențialului client

Image 45

În cazul menționat la articolul 4 litera (e), eticheta reclasificată trebuie să aibă un format și o dimensiune care să îi permită să acopere eticheta veche și să fie lipită de aceasta.

1.1.   Etichetă de dimensiuni standard:

Eticheta trebuie să fie:

Image 46

1.2.   Etichetă de dimensiuni mici:

Eticheta trebuie să fie:

Image 47

1.3.   Eticheta pentru sursele de lumină trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

scara claselor de eficiență energetică de la A la G;

IV.

consumul de energie, exprimat în kWh de consum de energie electrică per 1 000 de ore, al sursei de lumină în modul activ;

V.

codul QR;

VI.

clasa de eficiență energetică în conformitate cu anexa II;

VII.

numărul prezentului regulament, și anume „2019/2015”.

2.   DESIGNUL ETICHETELOR

2.1.   Etichetă de dimensiuni standard:

Image 48

2.2.   Etichetă de dimensiuni mici:

Image 49

2.3.   unde:

(a)

dimensiunile și specificațiile elementelor care constituie etichetele trebuie să fie cele indicate la punctul 1 din anexa III și în designul etichetelor de dimensiuni standard și de dimensiuni mici pentru surse de lumină;

(b)

fondul etichetei trebuie să fie 100 % alb;

(c)

fonturile trebuie să fie Verdana și Calibri;

(d)

culorile trebuie să fie CMYK – cyan, magenta, galben și negru, conform exemplului următor: 0-70-100-0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(e)

etichetele trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figurile de mai sus):

Image 50

culorile logoului UE trebuie să fie următoarele:

fondul: 100,80,0,0;

stelele: 0,0,100,0;

Image 51

culoarea logoului „energie” trebuie să fie: 100,80,0,0;

Image 52

denumirea furnizorului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere aldine, de 8 pt – 5 pt (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică);

Image 53

identificatorul modelului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere normale, de 8 pt – 5 pt (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică);

Image 54

scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

literele scării de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri, cu caractere aldine, de 10,5 pt – 7 pt (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică); literele trebuie să fie centrate pe o axă la 2 mm – 1,5 mm (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică) de la partea stângă a săgeților;

culorile săgeților din scara de la A la G trebuie să fie după cum urmează:

Clasa A: 100,0,100,0;

Clasa B: 70,0,100,0;

Clasa C: 30,0,100,0;

Clasa D: 0,0,100,0;

Clasa E: 0,30,100,0;

Clasa F: 0,70,100,0;

Clasa G: 0,100,100,0;

Image 55

liniile de separare interne trebuie să aibă o grosime de 0,5 pt, iar culoarea trebuie să fie 100 % neagră;

Image 56

litera clasei de eficiență energetică trebuie să fie de culoare 100 % albă și cu font Calibri, cu caractere aldine, de 16 pt – 10 pt (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică). Săgeata clasei de eficiență energetică și săgeata corespunzătoare din scara de la A la G trebuie poziționate în așa fel încât vârfurile lor să fie aliniate. Litera din săgeata clasei de eficiență energetică trebuie poziționată în centrul părții rectangulare a săgeții, care trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 57

valoarea consumului de energie trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere aldine, de 12 pt; „kWh/1 000 h” trebuie să fie cu font Verdana, cu caractere normale, de 8 pt – 5 pt (etichetă de dimensiune standard – de dimensiune mică), și de culoare 100 % neagră;

Image 58

codul QR trebuie să fie de culoare 100 % neagră;

Image 59

numărul regulamentului trebuie să fie de culoare 100 % neagră și cu font Verdana, cu caractere normale, de 5 pt.


ANEXA IV

Derogări

1.   

Prezentul regulament nu se aplică surselor de lumină încercate și aprobate în mod specific pentru a funcționa:

(a)

în instalații radiologice și de medicină nucleară, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului (1);

(b)

în situații de urgență;

(c)

în sau pe instituții, echipamente, vehicule terestre, echipamente maritime sau aeronave militare sau de apărare civilă, astfel cum sunt stabilite în reglementările statelor membre sau în documentele emise de Agenția Europeană de Apărare;

(d)

în sau pe autovehicule, remorcile acestora și sistemele aferente, echipamente remorcate interschimbabile, componente și unități tehnice separate, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(e)

în sau pe echipamentele mobile fără destinație rutieră, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și a Consiliului (5), și în sau pe remorcile acestora;

(f)

în sau pe echipamentele interschimbabile, astfel cum sunt stabilite în Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), care sunt destinate să fie remorcate sau să fie montate și ridicate complet de la sol sau care nu se pot articula în jurul unui ax vertical atunci când vehiculul la care sunt atașate se află în circulație pe un drum, astfel cum se stabilește în Regulamentul (UE) nr. 167/2013;

(g)

în sau pe aeronavele de aviație civilă, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (7);

(h)

la iluminatul vehiculelor feroviare, astfel cum este stabilit în Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8);

(i)

în echipamentele maritime, astfel cum sunt stabilite în Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9);

(j)

în dispozitivele medicale, astfel cum sunt stabilite în Directiva 93/42/CEE a Consiliului (10) sau în Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (11), și în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, astfel cum sunt stabilite în Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

În scopul prezentului punct, „încercate și aprobate în mod specific” înseamnă că sursele de lumină:

au fost încercate în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea menționată, în conformitate cu legislația europeană menționată ori cu măsurile de punere în aplicare conexe ori cu standardele europene sau internaționale relevante ori, în absența acestora, în conformitate cu legislația relevantă a statelor membre, și

sunt însoțite de dovezi, care trebuie incluse în documentația tehnică, sub forma unui certificat, a unei mărci de omologare de tip, a unui raport de încercare, cu privire la faptul că produsul a fost aprobat în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea menționată și

sunt introduse pe piață în mod specific pentru condiția de funcționare sau utilizarea menționată, după cum atestă cel puțin documentația tehnică și, cu excepția literei (d), informațiile de pe ambalaj și orice materiale publicitare sau de marketing.

2.   

În plus, prezentul regulament nu se aplică:

(a)

dispozitivelor de afișare electronice (de exemplu aparate TV, monitoare pentru computere, laptopuri, tablete, telefoane mobile, dispozitive de citit electronice, console de jocuri), inclusiv (dar fără a se limita la) dispozitivele de afișare care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/2021 al Comisiei (13) și al Regulamentului (UE) nr. 617/2013 al Comisiei (14);

(b)

surselor de lumină din hotele de bucătărie care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei (15);

(c)

surselor de lumină din produsele care funcționează cu baterii, inclusiv lanterne, telefoane mobile cu lanternă integrată, jucării care cuprind surse de lumină, lămpi de birou care funcționează numai cu baterii, lămpi de braț pentru bicicliști, lămpi de grădină care funcționează cu energie solară etc.;

(d)

surselor de lumină pentru biciclete și pentru alte vehicule fără motor;

(e)

surselor de lumină pentru spectroscopie și aplicații fotometrice, cum ar fi, de exemplu, spectroscopia UV-VIS, spectroscopia moleculară, spectroscopia de absorbție atomică, spectroscopia în infraroșu nedispersiv (NDIR), spectroscopia în infraroșu cu transformata Fourier (FTIR), analiza medicală, elipsometria, măsurarea grosimii straturilor, monitorizarea proceselor sau monitorizarea mediului.

3.   

Orice sursă de lumină care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament delegat este exceptată de la cerințele prezentului regulament, cu excepția cerințelor prevăzute la punctul 4 din anexa V, dacă este concepută și comercializată în mod specific pentru a fi utilizată în cel puțin una dintre următoarele aplicații:

(a)

semnalizare (inclusiv semnalizare rutieră, feroviară, maritimă, de trafic aerian, lămpi de control al traficului sau de aerodrom etc.);

(b)

captarea și proiectarea de imagini [inclusiv fotocopiere, imprimare (direct sau în cadrul prelucrării prealabile), litografie, proiecții video și de film, holografie etc.];

(c)

surse de lumină cu o putere ultravioletă efectivă specifică > 2 mW/klm, destinate utilizării în aplicații care necesită un conținut înalt de ultraviolete;

(d)

surse de lumină cu o radiație de vârf de circa 253,7 nm, destinate utilizărilor germicide (distrugerea ADN-ului);

(e)

surse de lumină care emit 5 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 250-315 nm și/sau 20 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 315-400 nm, destinate dezinfectării sau capturării muștelor;

(f)

surse de lumină al căror scop principal este să emită radiații în jur de 185,1 nm, destinate să fie utilizate la generarea ozonului;

(g)

surse de lumină care emit 40 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 400-480 nm, destinate simbiozelor coral-zooxanthelle;

(h)

surse de lumină FL care emit 80 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 250-400 nm, destinate bronzatului;

(i)

surse de lumină HID care emit 40 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 250-400 nm, destinate bronzatului;

(j)

surse de lumină cu o eficacitate fotosintetică > 1,2 μmol/J, care emit 25 % sau mai mult din puterea totală de radiație a intervalului 250-800 nm în intervalul 700-800 nm, destinate utilizării în horticultură;

(k)

surse de lumină cu LED sau OLED care respectă definiția „operelor de artă originale” din Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16), făcute de artist însuși în serie limitată, de sub 10 bucăți.


(1)  Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).

(5)  Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 53).

(6)  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).

(8)  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).

(9)  Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).

(10)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).

(12)  Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (a se vedea pagina 241 din prezentul Jurnal Oficial).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (JO L 175, 27.6.2013, p. 13).

(15)  Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic (JO L 29, 31.1.2014, p. 1).

(16)  Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale (JO L 272, 13.10.2001, p. 32).


ANEXA V

Informații despre produs

1.   Fișa cu informații despre produs

1.1.

În temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b), furnizorul trebuie să introducă în baza de date cu produse informațiile stabilite în tabelul 3, inclusiv atunci când sursa de lumină face parte dintr-un produs conținător.

Tabelul 3

Fișa cu informații despre produs

Denumirea sau marca comercială a furnizorului:

Adresa furnizorului  (1) :

Identificatorul de model:

Tipul sursei de lumină:

Tehnologia de iluminat utilizată:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/alte FL/HPS/MH/alte HID/LED/OLED/mixtă/altele]

Nedirecțională sau direcțională:

[NDLS/DLS]

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:

[MLS/NMLS]

Sursă de lumină conectată (CLS):

[da/nu]

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:

[da/nu]

Anvelopă:

[nu/a doua/mată]

Surse de lumină cu luminanță mare:

[da/nu]

 

 

Protecție antireflexie:

[da/nu]

Cu intensitate reglabilă:

[da/numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă/nu]

Parametrii produsului

Parametru

Valoare

Parametru

Valoare

Parametri generali ai produsului:

Consumul de energie în modul activ (kWh/1 000 h)

x

Clasa de eficiență energetică

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Fluxul luminos util (Φuse), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360°), sub formă de con larg (120°) sau sub formă de con îngust (90°)

x sub formă de [sferă/con larg/con îngust]

Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K

[x/x…x]

Puterea în modul activ (Pon), exprimată în W

x,x

Puterea în modul standby (Psb), exprimată în W și rotunjită la a doua zecimală

x,xx

Puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W și rotunjită la a doua zecimală

x,xx

Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate

[x/x…x]

Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri)

Înălțime

x

Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă

[reprezentare grafică]

Lățime

x

Adâncime

x

Declarație de putere echivalentă (3)

[da/-]

Dacă da, puterea echivalentă (W)

x

 

 

Coordonatele cromatice (x și y)

0,xxx

0,xxx

Parametri pentru sursele de lumină direcționale:

Intensitatea luminoasă de vârf (cd)

x

Unghiul fasciculului în grade sau intervalul de unghiuri ale fasciculului care pot fi reglate

[x/x…x]

Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9

x

Factorul de supraviețuire

x,xx

Factorul de menținere a fluxului luminos

x,xx

 

 

Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED cu alimentare de la rețea:

factorul de defazaj (cos φ1)

x,xx

Consecvența culorii în elipse McAdam

x

Declarații că o sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere.

[da/-] (4)

Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W)

x

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)

x,x

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)

x,x

Tabelul 4

Fluxul luminos de referință pentru declarațiile de echivalență

Tip reflector de foarte joasă tensiune

Tip

Putere (W)

Φ90° de referință (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Tip reflector din sticlă suflată la tensiunea rețelei

Tip

Putere (W)

Φ90° de referință (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Tip reflector din sticlă presată la tensiunea rețelei

Tip

Putere (W)

Φ90° de referință (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabelul 5

Factorii de multiplicare pentru menținerea fluxului luminos

Tipul sursei de lumină

Factorul de multiplicare pentru fluxul luminos

Surse de lumină cu halogen

1

Surse de lumină fluorescente

1,08

Surse de lumină cu LED

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

unde LLMF este factorul de menținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață declarate

Tabelul 6

Factorii de multiplicare pentru sursele de lumină cu LED

Unghiul fasciculului sursei de lumină cu LED

Factorul de multiplicare pentru fluxul luminos

20° ≤ unghiul fasciculului

1

15° ≤ unghiul fasciculului < 20°

0,9

10° ≤ unghiul fasciculului < 15°

0,85

unghiul fasciculului < 10°

0,80

Tabelul 7

Declarații de echivalență pentru sursele de lumină nedirecționale

Fluxul luminos nominal al sursei de lumină Φ (lm)

Puterea echivalentă declarată a sursei de lumină cu incandescență (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

Tabelul 8

Valorile minime ale eficacității pentru sursele de lumină T8 și T5

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

de înaltă eficiență

T5 (16 mm Ø)

de înalt randament

Puterea echivalentă declarată (W)

Eficacitatea luminoasă minimă (lm/W)

Puterea echivalentă declarată (W)

Eficacitatea luminoasă minimă (lm/W)

Puterea echivalentă declarată (W)

Eficacitatea luminoasă minimă (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

Pentru sursele de lumină care pot fi reglate să emită lumină la sarcină maximă cu caracteristici diferite, valorile parametrilor care variază în funcție de aceste caracteristici trebuie raportate pentru reglajele de referință.

Dacă sursa de lumină nu mai este introdusă pe piața UE, furnizorul trebuie să introducă în baza de date cu produse data (luna, anul) la care a încetat introducerea pe piața UE.

2.   Informații care trebuie incluse în documentația unui produs conținător

Dacă o sursă de lumină este introdusă pe piață ca parte a unui produs conținător, documentația tehnică a produsului conținător trebuie să identifice în mod clar sursa sau sursele de lumină conținute, inclusiv clasa de eficiență energetică.

Dacă o sursă de lumină este introdusă pe piață ca parte a unui produs conținător, în manualul de utilizare sau în manualul de instrucțiuni trebuie inclus, în mod clar lizibil, următorul text:

„Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>”,

unde <X> se înlocuiește cu clasa de eficiență energetică a sursei de lumină conținute.

Dacă produsul conține mai multe surse de lumină, propoziția poate fi la plural sau poate fi repetată pentru fiecare sursă de lumină, după cum este potrivit.

3.   Informații care trebuie afișate pe site-ul web cu acces liber al furnizorului:

(a)

reglajele de referință și instrucțiuni cu privire la modul în care pot fi implementate, dacă este cazul;

(b)

instrucțiuni privind modul în care pot fi înlăturate componentele de comandă a iluminatului și/sau componentele nelegate de iluminat, dacă există, sau modul în care pot fi dezactivate sau reglate la un consum minim de putere;

(c)

dacă sursa de lumină este cu intensitate reglabilă: o listă a variatoarelor de intensitate luminoasă cu care este compatibilă și standardul sau standardele de compatibilitate între sursa de lumină și variator cu care este conformă, dacă este cazul;

(d)

dacă sursa de lumină conține mercur: instrucțiuni referitoare la curățarea resturilor în cazul spargerii accidentale;

(e)

recomandări cu privire la modul de eliminare a sursei de lumină la sfârșitul duratei sale de viață, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

4.   Informații pentru produsele menționate la punctul 3 din anexa IV

Pentru sursele de lumină menționate la punctul 3 din anexa IV, pe toate tipurile de ambalaj, în toate informațiile despre produs și în toate materialele publicitare trebuie precizată utilizarea căreia îi sunt destinate, împreună cu menționarea clară a faptului că sursa de lumină nu este destinată altor utilizări.

Dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1369 trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectul de produs să fie specific în vederea obținerii derogării.


(1)  modificările aduse acestor elemente nu trebuie considerate relevante în scopul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1369.

(2)  dacă baza de date cu produse generează în mod automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.

(3)  „-”: nu se aplică;

„da”: o declarație de echivalență care implică puterea unui tip de sursă de lumină înlocuit poate fi prezentată numai:

pentru sursele de lumină direcționale, dacă tipul sursei de lumină este menționat în tabelul 4 și dacă fluxul luminos al sursei de lumină sub formă de con de 90° (Φ90°) nu este mai mic decât fluxul luminos de referință corespondent din tabelul 4. Fluxul luminos de referință se înmulțește cu factorul de corecție din tabelul 5. Pentru sursele de lumină cu LED, fluxul luminos de referință se înmulțește și cu factorul de corecție din tabelul 6;

pentru sursele de lumină nedirecționale, puterea echivalentă declarată a sursei de lumină cu incandescență (rotunjită la 1 W) trebuie să fie cea care corespunde în tabelul 7 fluxului luminos al sursei de lumină.

Valorile intermediare ale fluxului luminos și ale puterii echivalente declarate a sursei de lumină (rotunjite la cel mai apropiat 1 W) se calculează prin interpolare lineară între cele două valori adiacente.

(4)  „-”: nu se aplică;

„da”: declarația că o sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere. Această declarație poate fi făcută numai dacă:

intensitatea luminoasă în orice direcție în jurul axei tubului nu deviază cu mai mult de 25 % față de intensitatea luminoasă medie din jurul tubului și

fluxul luminos al sursei de lumină cu LED nu este mai mic decât fluxul luminos al sursei de lumină fluorescente care are puterea declarată. Fluxul luminos al sursei de lumină fluorescente se obține prin înmulțirea puterii declarate cu valoarea minimă a eficacității luminoase corespunzătoare sursei de lumină fluorescente din tabelul 8 și

puterea sursei de lumină cu LED nu este mai mare decât puterea sursei de lumină fluorescente pe care se declară că o înlocuiește.

Dosarul cu documentația tehnică trebuie să furnizeze datele care sprijină aceste declarații.

(1)  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).


ANEXA VI

Documentația tehnică

1.   

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (d) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului;

(c)

identificatorii de model ai tuturor modelelor echivalente deja introduse pe piață;

(d)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(e)

valorile declarate și măsurate pentru următorii parametri tehnici:

1.

fluxul luminos util (Φuse), în lm;

2.

indicele de redare a culorilor (CRI);

3.

puterea în modul activ (Pon), în W;

4.

unghiul fasciculului, în grade, pentru sursele de lumină direcționale (DLS);

5.

temperatura de culoare corelată (CCT), în K, pentru sursele de lumină FL și HID;

6.

puterea în modul standby (Psb), în W, inclusiv în cazul în care este zero;

7.

puterea în modul standby în rețea (Pnet), în W, pentru sursele de lumină conectate (CLS);

8.

factorul de defazaj (cos φ1) pentru sursele de lumină cu LED și OLED cu alimentare de la rețea;

9.

consecvența culorii, în trepte de elipse MacAdam, pentru sursele de lumină cu LED și OLED;