ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 312

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
3 decembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de Punere În Aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE ( 1 )

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/2008 a Consiliului din 28 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 31-a sesiuni a adunării acesteia, privind adoptarea amendamentelor la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare și privind adoptarea unei rezoluții referitoare la Orientările pentru inspecții din cadrul Sistemului armonizat de inspecții și de certificare (HSSC)

40

 

*

Decizia (PESC) 2019/2009 a Consiliului din 2 decembrie 2019 de sprijinire a eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în cooperare cu OSCE

42

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2019) 7987]  ( 1 )

55

 

*

Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2011 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2009 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre, prin prelungirea perioadei sale de aplicare [notificată cu numărul C(2019) 8580]  ( 1 )

93

 

*

Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29 noiembrie 2019 privind derogările acordate în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european ( 1 )

95

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2007 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2019

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (2), în special articolul 47 alineatul (2) primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme privind efectuarea controalelor oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune în vederea verificării conformității cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei (3) a modificat Regulamentul (UE) 2017/625 prin adăugarea fânului și paielor și a produselor alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală („produse compuse”) la categoriile de produse de la articolul 47 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625, anumite categorii de animale și mărfuri provenite din țări terțe trebuie să fie întotdeauna prezentate la un post de inspecție la frontieră pentru efectuarea controalelor oficiale înainte de intrarea lor în Uniune. În plus față de animale, produsele de origine animală, materialul germinativ și subprodusele de origine animală, fânul și paiele și produsele compuse se numără printre categoriile care trebuie să fie întotdeauna prezentate pentru controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

(4)

Regulamentul (UE) 2017/625 prevede obligația Comisiei de a stabili liste cu diferitele animale și produse de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală, fânul și paiele și produsele compuse care urmează să fie prezentate pentru controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră, cu indicarea codului lor corespunzător din Nomenclatura Combinată (NC) prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4).

(5)

Deoarece produsele derivate reprezintă o subcategorie de subproduse de origine animală, acestea trebuie incluse în liste și codurile lor NC trebuie indicate în consecință.

(6)

Decizia 2007/275/CE a Comisiei (5) prevede dispoziții privind animalele și produsele, inclusiv produsele compuse, care fac obiectul controalelor veterinare la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE (6) și 97/78/CE ale Consiliului. De la 21 aprilie 2021 se vor aplica noi condiții de intrare în Uniune a produselor compuse în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (7). Prin urmare, este oportun ca până atunci normele din prezent, stabilite în Decizia 2007/275/CE privind produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, să se aplice în continuare și prezentul regulament să nu se aplice produselor compuse. Pentru a evita suprapunerea dispozițiilor legale, prezentul regulament ar trebui să modifice Decizia 2007/275/CE prin limitarea domeniului său de aplicare la produsele compuse.

(7)

Pentru a facilita controalele oficiale efectuate de autoritățile competente la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625, lista stabilită în prezentul regulament trebuie să descrie în detaliu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul unor astfel de controale oficiale.

(8)

În plus, pentru anumite coduri NC, prezentul regulament enumeră doar o parte din animalele și produsele care se clasifică la poziția sau subpoziția relevantă. În astfel de cazuri, prezentul regulament trebuie să ofere detalii suplimentare cu privire la animalele și produsele relevante care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

(9)

Deoarece dispozițiile din Regulamentul (UE) 2017/625 care stabilesc aspectele reglementate de prezentul regulament se aplică de la 14 decembrie 2019, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică produselor compuse.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produse de origine animală” înseamnă produse de origine animală astfel cum sunt definite la punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

2.

„păr de porc netratat” înseamnă păr de porc netratat astfel cum este definit la punctul 33 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (9);

3.

„pene și părți de pene netratate” înseamnă pene și părți de pene netratate astfel cum sunt definite la punctul 30 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

4.

„păr netratat” înseamnă păr netratat astfel cum este definit la punctul 32 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 142/2011;

5.

„produs intermediar” înseamnă produs intermediar astfel cum este definit la punctul 35 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

6.

„piei tratate” înseamnă piei tratate astfel cum sunt definite la punctul 28 din anexa I la Regulamentul (UE) 142/2011;

7.

„lână netratată” înseamnă lână netratată astfel cum este definită la punctul 31 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 142/2011.

Articolul 3

Controale oficiale ale animalelor și mărfurilor enumerate în anexa I

Animalele și mărfurile enumerate în anexa I la prezentul regulament fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 4

Modificări ale Deciziei 2007/275/CE

Decizia 2007/275/CE se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele cu produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră”;

2.

articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește norme privind produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră în momentul intrării în Uniune.”;

3.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3

Controale oficiale ale produselor compuse enumerate în anexa I

(1)   Produsele compuse enumerate în anexa I la prezenta decizie trebuie să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

(2)   Alegerea inițială a produselor compuse pentru controalele oficiale efectuate pe baza Nomenclaturii Combinate din coloana (1) a anexei I se califică prin trimitere la textul concret sau legislația menționată în coloana (3) din anexa I.

(*1)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).”;"

4.

articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele produse compuse trebuie să fie supuse controalelor oficiale:”;

5.

articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 6

Derogarea pentru anumite produse compuse

(1)   Prin derogare de la articolul 3, următoarele produse compuse, care nu conțin produse din carne, nu trebuie să fie supuse controalelor oficiale:

(a)

produsele compuse a căror substanță conține, până la jumătate din cantitatea sa, orice alt produs prelucrat, cu condiția ca asemenea produse să fie:

(i)

produse cu o perioadă de valabilitate la temperatura ambiantă sau produse care să fi trecut, în cursul fabricației lor, printr-un proces complet de prelucrare sau tratare termică a întregii lor substanțe, astfel încât orice produs crud să fie denaturat;

(ii)

identificate clar ca fiind destinate consumului uman;

(iii)

ambalate etanș sau sigilate în recipiente curate;

(iv)

însoțite de un document comercial și etichetate într-o limbă oficială a unui stat membru, astfel încât documentul și etichetarea să furnizeze împreună informații cu privire la natura, cantitatea și numărul de ambalaje ale produsului compus, țara de origine, producătorul și ingredientul;

(b)

produsele compuse enumerate în anexa II.

(2)   Cu toate acestea, orice produs din lapte inclus în orice produs compus trebuie să provină numai din țările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (*2) și trebuie tratat conform indicațiilor din anexa respectivă.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p. 1).”;"

6.

anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/478 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (JO L 82, 25.3.2019, p. 4).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(5)  Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului (JO L 116, 4.5.2007, p. 9).

(6)  Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANEXA I

Lista cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 3

Observații:

1.   Observații generale

Observații generale se adaugă la anumite capitole pentru a clarifica animalele și mărfurile incluse în capitolul relevant. În plus, după caz, se face trimitere la cerințele specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (1).

2.   Notă la capitol

Listele din prezenta anexă sunt structurate în capitole care corespund capitolelor relevante din Nomenclatura Combinată (NC) în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2).

Notele la capitole sunt explicații din notele la capitolele individuale ale NC și, după caz, sunt extrase din acestea.

3.   Extras din notele explicative și din avizele de clasificare ale Sistemului armonizat

Informații suplimentare privind diferitele capitole au fost extrase, după caz, din notele explicative și avizele de clasificare ale Sistemului armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor.

Tabele:

4.   Coloana (1) – Codul NC

Această coloană indică codul NC. Nomenclatura combinată (NC), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se bazează pe Sistemul armonizat mondial de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”) elaborat de Consiliul pentru Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilor (OMV), și instituit prin Convenția internațională încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobată în numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului (3) (denumită în continuare „convenția SA”). NC reproduce pozițiile și subpozițiile de șase cifre din SA, numai cifrele a șaptea și a opta creând noi subpoziții specifice acesteia.

Dacă se folosește un cod din patru cifre: Dacă nu se specifică altfel, toate produsele prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre sunt supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră. În cele mai multe dintre aceste cazuri, codurile NC relevante incluse în sistemul Traces creat prin Decizia 2004/292/CE a Comisiei (4) se prezintă sub forma unor coduri de șase sau opt cifre.

În cazul în care numai anumite produse încadrate la orice cod din patru, șase sau opt cifre trebuie să fie supuse controalelor oficiale și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în NC, codul este marcat prin „Ex”. În acest caz, animalele și produsele vizate de prezentul regulament sunt determinate de domeniul de aplicare al codului NC și al descrierii corespunzătoare din coloana (2), precum și de calificarea și explicația din coloana (3).

5.   Coloana (2) – Descriere

Descrierea mărfurilor este astfel cum este stabilită în coloana descriere din NC.

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a NC, se consideră că formularea descrierii animalelor și produselor din coloana (2) nu are decât valoare orientativă, deoarece mărfurile care intră sub incidența prezentului regulament sunt determinate de codurile NC.

6.   Coloana (3) – Calificare și explicație

Această coloană furnizează detalii cu privire la animalele sau mărfurile acoperite. Informații suplimentare privind animalele sau mărfurile incluse în diferitele capitole ale NC pot fi consultate în notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (5).

Produsele derivate din subprodusele de origine animală care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 (6) al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 nu sunt identificate în mod specific în legislația Uniunii. Controalele oficiale trebuie să fie efectuate în cazul produselor care sunt parțial prelucrate, dar care sunt totuși materii prime pentru prelucrare ulterioară la destinație, în unități autorizate sau înregistrate. Inspectorii oficiali de la posturile de inspecție la frontieră evaluează și precizează, după caz, dacă un produs derivat este suficient de prelucrat astfel încât să nu mai fie necesare controale oficiale suplimentare prevăzute în legislația Uniunii.

CAPITOLUL 1

Animale vii

Notă la capitolul 1 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol cuprinde toate animalele vii, cu excepția:

(a)

peștilor și crustaceelor, moluștelor și a altor nevertebrate acvatice de la pozițiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

(b)

culturilor de microorganisme și a altor produse de la poziția 3002 și

(c)

animalelor de la poziția 9508.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 0106 include, printre altele, următoarele animale domestice sau sălbatice:

(A)

Mamifere

(1)

Primate.

(2)

Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia).

(3)

Altele [precum reni, pisici, câini, lei, tigri, urși, elefanți, cămile (inclusiv dromaderi), zebre, iepuri de casă, iepuri de câmp, cervide, antilope (cu excepția celor din subfamilia Bovinae), capre-negre, vulpi, nurci și alte animale pentru fermele de creștere a animalelor de blană].

(B)

Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

(C)

Păsări

(1)

Păsări de pradă.

(2)

Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu).

(3)

Altele (precum potârnichi, fazani, prepelițe, sitari, becațe, porumbei, cocoși de munte, ortolani, rațe sălbatice, gâște sălbatice, sturzi, mierle, ciocârlii, cinteze, pițigoi, păsări colibri, păuni, lebede și alte păsări nedenumite la poziția 0105).

(D)

Insecte, precum albinele (fie că sunt sau nu sunt transportate în cutii sau stupi).

(E)

Altele, de exemplu broaște.

Prezenta poziție exclude animalele care fac parte din circuri, menajerii sau alte spectacole ambulante de animale similare (poziția 95.08).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

Toate

0102

Animale vii din specia bovine

Toate

0103

Animale vii din specia porcine

Toate

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

Toate

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

Toate

0106

Alte animale vii

Toate, acoperă toate animalele de la următoarele subpoziții:

0106 11 00 (primate)

0106 12 00 [balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)]

0106 13 00 [cămile și alte camelide (Camelidae)]

0106 14 (iepuri domestici și iepuri de câmp)

0106 19 00 (altele): mamifere altele decât cele de la pozițiile 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 și 0106 14 ; include câinii și pisicile

0106 20 00 (reptile, inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

0106 31 00 (păsări: păsări de pradă)

0106 32 00 (păsări: psittaciforme, inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu)

0106 33 00 (struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (altele): include păsări, altele decât cele de la pozițiile 0105, 0106 31 , 0106 32 și 0106 33 , inclusiv porumbei.

0106 41 00 (albine)

0106 49 00 (alte insecte decât albinele)

0106 90 00 (altele): toate celelalte animale vii neincluse altundeva, altele decât mamifere, reptile, păsări și insecte. Broaștele vii fie pentru vivarii, cu scopul de a fi păstrate în viață, fie pentru a fi sacrificate pentru consum uman sunt cuprinse la această poziție.

CAPITOLUL 2

Carne și organe comestibile

Notă la capitolul 2 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

Produse clasificate la pozițiile 0201-0208 sau 0210 improprii sau necorespunzătoare pentru consum uman;

(b)

intestine, vezici sau stomacuri de animale (poziția 0504) sau sânge de animale (poziția 0511 sau 3002); sau

(c)

grăsimi animale, altele decât produsele de la poziția 0209 (capitolul 15).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Aceasta include alte materii prime pentru producția de gelatină sau colagen pentru consum uman. Acoperă toate tipurile de carne și organe comestibile de la următoarele subpoziții:

0208 10 (de iepure domestic sau iepure de câmp)

0208 30 00 (de primate)

0208 40 [de balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacea); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)]

0208 50 00 (de reptile, inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

0208 60 00 [de cămile și alte camelide (Camelidae)]

0208 90 (altele: de porumbei domestici; de vânat, altul decât de iepure de casă sau iepure de câmp; etc.): include carne de prepeliță, ren sau orice alte specii de mamifere. Include pulpele de broască de la codul NC 0208 90 70 .

0209

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, include atât grăsimea, cât și grăsimile prelucrate descrise în coloana (2), chiar dacă sunt adecvate numai pentru utilizări industriale (improprii pentru consumul uman).

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

Toate, include carne, produse din carne și alte produse de origine animală.

Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Include proteine animale prelucrate și urechi de porc uscate pentru consum uman. Chiar și atunci când astfel de urechi de porc uscate sunt utilizate ca hrană pentru animale, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei (1) precizează că acestea pot fi încadrate la 0210 99 49 . Totuși, organele și urechile de porc uscate improprii consumului uman sunt încadrate la 0511 99 85 .

Oasele pentru consum uman sunt incluse la poziția 0506.

Cârnații sunt incluși la poziția 1601.

Extractele și sucurile de carne sunt incluse la poziția 1603.

Jumările sunt incluse la poziția 2301.

CAPITOLUL 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Observații generale

Acest capitol include atât pești vii pentru creștere și reproducție, pești ornamentali vii, cât și pești vii sau crustacee vii transportate în viață, dar importate pentru consum uman.

Toate produsele din prezentul capitol fac obiectul controalelor oficiale.

Notă la capitolul 3 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

mamifere de la poziția 0106;

(b)

carne de mamifere de la poziția 0106 (poziția 0208 sau poziția 0210);

(c)

pești (inclusiv ficat, icre și lapți) sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, moarte și improprii alimentației umane prin natura sau starea lor de prezentare (capitolul 5); făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice improprii alimentației umane (poziția 2301); sau

(d)

icre negre (caviar) și înlocuitori de caviar preparați din icre de pește (poziția 1604).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0301

Pești vii

Toți: Include păstrăvi, anghile, crapi sau orice alte specii sau orice pești importați pentru creștere sau reproducție.

Peștii vii importați pentru consum uman imediat sunt tratați, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include peștii ornamentali de la subpozițiile 0301 11 00 și 0301 19 00 .

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

Toți; include ficatul, icrele și lapții, proaspete sau refrigerate, de la codul NC 0302 91 00 .

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

Toți; include ficatul, icrele și lapții, congelate, de la subpoziția 0303 91 .

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată) proaspete, refrigerate sau congelate

Toate

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane.

Toate, include alte produse pescărești cum ar fi făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, proprii alimentației umane, fabricate din pește; include capete, cozi și vezici înotătoare de pește și alte produse pescărești.

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

Toți: crustaceele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include Artemia salina și chisturile ornamentale ale acestora, pentru utilizarea ca animale de companie; și toate crustaceele vii ornamentale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei  (8).

0307

Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

Include moluște care este posibil să fi fost preparate termic și apoi afumate. Alte moluște preparate termic sunt cuprinse la poziția 1605.

Include moluște vii ornamentale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1251/2008.

Moluștele vii importate pentru consum uman imediat sunt considerate și tratate, în sensul controalelor oficiale, ca și când ar fi produse.

Include toate mărfurile de la subpozițiile 0307 11 – 0307 99 , cum ar fi următoarele exemple:

0307 60 (melci, alții decât melcii de mare): Include gastropode terestre din speciile Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum, precum și specii din familia Achatinidae. Include melci vii (inclusiv melci de apă dulce) pentru consum uman imediat, precum și carne de melci pentru consum uman. Include melci albiți sau preprelucrați. Alte produse prelucrate sunt cuprinse la poziția 1605.

0307 91 00 (alte moluște, vii, proaspete, refrigerate, și anume altele decât stridiile, scoicile St. Jacques, midiile (Mytilus spp., Perna spp.), sepiile, calmarii, caracatițele, melcii de mare, bivalvele marine, urechea mării (Haliotis spp.) și speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.): include carne de specii de melci de mare, separată sau nu de cochilie.

0307 99 (alte moluște, altele decât cele vii, proaspete, refrigerate, și anume altele decât stridiile, scoicile St. Jacques, midiile (Mytilus spp., Perna spp.), sepiile, calmarii, caracatițele, melcii de mare, bivalvele marine, urechea mării (Haliotis spp.) și speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.): inclusiv făina, pudra și aglomeratele sub formă de pelete fabricate din acestea, adecvate pentru consumul uman).

0308

Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman

Toate

CAPITOLUL 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Notă la capitolul 4 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Se consideră „lapte”, laptele complet și laptele parțial sau integral degresat.

2.

În sensul poziției 0405:

(a)

prin termenul „unt” se înțelege unt natural, unt din zer sau unt „recombinat” (proaspăt, sărat sau rânced, chiar dacă se află în recipiente închise ermetic) provenind numai din lapte, al cărui conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 80 %, dar de maximum 95 % în greutate, având un conținut maxim de substanțe solide altele decât grăsimi din lapte de 2 % în greutate și un conținut maxim de apă de 16 % în greutate. Untul nu are adăugați emulsifianți, dar poate conține clorură de sodiu, coloranți alimentari, săruri de neutralizare și culturi de bacterii lactice inofensive;

(b)

prin expresia „pastă din lapte pentru tartine” se înțelege emulsia de tip „apă în ulei” care poate fi întinsă pe tartine, care conține ca grăsimi numai grăsimi din lapte și al cărei conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 80 % în greutate.

3.

Produsele obținute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la poziția 0406, cu condiția ca acestea să aibă următoarele trei caracteristici:

(a)

să aibă un conținut de grăsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate/substanță uscată;

(b)

să aibă un conținut de substanță uscată, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %; și

(c)

să aibă o formă sau să li se poată da o formă.

4.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

produsele obținute din zer care conțin în greutate peste 95 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată la substanța uscată (poziția 1702);

(b)

produse obținute din lapte prin înlocuirea unuia sau mai multora dintre constituenții naturali ai acestuia (de exemplu grăsimile butirice) cu o altă substanță (de exemplu grăsimi oleice) (poziția 1901 sau 2106); sau

(c)

albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, care conțin, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 % proteine din zer) (poziția 3502), și nici globulinele (poziția 3504).

…”

Extrase din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 0408 cuprinde ouăle întregi, fără coajă și gălbenușurile de ou ale tuturor păsărilor. Produsele de la această poziție pot fi proaspete, uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, turnate în formă (de exemplu, «ouă lungi» cilindrice), congelate sau altfel conservate. Toate aceste produse intră sub incidența poziției, indiferent dacă au sau nu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori și indiferent dacă sunt folosite ca aliment sau în scopuri industriale (de exemplu, în tăbăcărie).

Această poziție nu cuprinde

(a)

Ulei din gălbenuș de ou (poziția 1506).

(b)

Preparate din ouă care conțin mirodenii, condimente sau alți aditivi (poziția 2106).

(c)

Lecitină (poziția 2923).

(d)

Albuș de ou separat (albumină din ouă) (poziția 3502).

Poziția 0409 cuprinde mierea produsă de albine (Apis mellifera) sau de alte insecte, centrifugată sau în fagure sau conținând bucăți de fagure, cu condiția să nu aibă adăugat nici zahăr, nici o altă substanță. Asemenea miere poate fi denumită în funcție de floarea din care este produsă, origine sau culoare.

Poziția 0409 exclude mierea artificială și amestecurile de miere naturală cu miere artificială (poziția 1702).

Poziția 0410 cuprinde produsele de origine animală proprii consumului uman, nedenumite și necuprinse în altă parte în Nomenclatura combinată. Sunt incluse aici:

(a)

Ouă de broaște țestoase de mare. Acestea sunt ouă de broaște țestoase de mare sau de apă dulce; ele pot fi proaspete, uscate sau altfel conservate.

Uleiul de ouă de broaște țestoase de mare este exclus (poziția 15.06).

(b)

Cuiburi de Salangane („cuiburi de păsări”). Acestea constau dintr-o substanță secretată de pasăre care se solidifică rapid la expunerea la aer.

Cuiburile pot fi prezentate netratate, sau curățate pentru a elimina penele, puful, praful și alte impurități pentru ca acestea să poată fi proprii consumului uman. În general se prezintă sub formă de benzi sau fire albicioase.

Cuiburile de Salangane au un conținut ridicat de proteine și sunt utilizate aproape exclusiv pentru supe sau alte preparate culinare.

Poziția 0410 exclude sângele de animale, comestibil sau nu, lichid sau uscat (poziția 0511 sau 3002).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Toate.

Laptele pentru hrana animalelor este inclus la această poziție, în timp ce hrana pentru animale care conține lapte este inclusă la poziția 2309.

Laptele pentru utilizări terapeutice sau profilactice este inclus la poziția 3001.

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Toate.

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

Toate, include smântâna, aromatizată sau cu adaos de fructe și laptele fermentat și congelat, pentru consumul uman.

Înghețata este inclusă la poziția 2105.

Băuturile care conțin lapte cu aromă de cacao sau alte substanțe sunt cuprinse la poziția 2202.

0404

Zer, concentrat sau neconcentrat sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte

Toate, inclusiv lapte pentru sugari.

Include, la codul NC 0404 10 48 , colostru de bovine, în formă lichidă, degresată și decazeinată, pentru consumul uman, iar la codul NC 0404 90 21 , sub formă de pudră de colostru uscată prin pulverizare, cu un conținut redus de grăsime, care nu a fost decazeinată, pentru consumul uman.

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine

Toate.

0406

Brânză și caș

Toate

0407

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

Toate, include ouăle de incubație și ouăle libere de agenți patogeni specifici (SPF), ouă fertilizate pentru incubație (0407 11 și 0407 19 ).

Include ouăle proaspete (0407 21 – 0407 29 ) și alte ouă (0407 90 ), improprii și proprii pentru consumul uman.

Include ouă centenare („pidan”).

Albumina din ouă improprie și proprie pentru consumul uman este inclusă la poziția 3502.

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Toți: această poziție include produse din ouă, tratate termic sau nu și produse care nu sunt destinate consumului uman.

0409 00 00

Miere naturală

Toate

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Toate

Această poziție cuprinde „lăptișor de matcă” și „propolis” (utilizate la fabricarea de produse farmaceutice și suplimente alimentare) și alte materii provenite de la animale pentru consum uman, cu excepția oaselor (care sunt incluse la poziția 0506).

Insectele sau ouăle de insecte pentru consum uman sunt incluse la acest cod NC.

CAPITOLUL 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Observații generale

Cerințele specifice pentru anumite produse din prezentul capitol sunt stabilite în tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

Rândul 7: păr de porc

Rândul 8: lână și păr netratate produse de la animale, altele decât cele din specia porcină

Rândul 9: pene, părți de pene și puf tratate.

Notă la capitolul 5 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

produsele comestibile, altele decât intestinele, vezicile și stomacurile de animale, întregi sau tranșate în bucăți și sângele de animal (în stare lichidă sau uscată);

(b)

pieile brute, pieile tăbăcite și blănurile, altele decât produsele de la poziția 0505 și resturile și deșeurile similare de piei brute de la poziția 0511 (capitolele 41 sau 43);

(c)

materiile prime textile de origine animală, altele decât părul de cal și deșeurile de păr de cal (secțiunea XI); sau

(d)

smocurile folosite la confecționarea periilor și a articolelor similare (poziția 9603).

3.

În nomenclatură, se consideră „fildeș” materialul furnizat de colții de elefant, de hipopotam, de morsă, de balenă și de mistreț, de cornul de rinocer, precum și de dinții tuturor animalelor.

4.

În nomenclatură prin expresia „păr de cal” se înțelege părul din coama sau din coada ecvideelor sau bovinelor. Poziția 0511 cuprinde, printre altele, păr de cal și deșeuri din păr de cal, aranjate sau nu sub formă de strat, cu sau fără suport din alte materiale.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

Poziția 0505 cuprinde

(1)

Piei de păsări și alte părți de păsări (de exemplu, capete, aripi), acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, și

(2)

Pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu) și puf,

cu condiția să fie brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării, dar nu altfel prelucrate sau montate.

Poziția 0505 cuprinde, de asemenea, pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Păr de porc sau de mistreț și deșeuri din păr de porc sau de mistreț

Toate, tratate și netratate.

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, include stomacuri, vezici și intestine curățate, sărate, uscate sau încălzite provenite de la bovine, porcine, ovine, caprine sau păsări de curte.

ex 0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

Toate: include trofee de vânătoare de păsări, dar exclude penele decorative tratate, penele tratate purtate de călători pentru uz personal sau transporturi de pene tratate expediate unor persoane private în scopuri neindustriale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 interzice importul în Uniune și tranzitul prin Uniune de pene și părți de pene și puf netratate.

Controalele oficiale se aplică pentru pene independent de tratamentul acestora, menționat la punctul C, capitolul VII din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în secțiunea 5, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Secțiunea 6, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 include penele utilizate pentru umplut; puf, pene neprelucrate sau alte pene.

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

Include oase utilizate ca produse de ros pentru câini și oase pentru producerea gelatinei sau a colagenului, dacă provin din carcase care au fost sacrificate pentru consum uman.

Făina de oase pentru consum uman este inclusă la poziția 0410.

Cerințele specifice pentru astfel de produse care nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 6 (trofee de vânătoare), în rândul 11 [oase și produse din oase (cu excepția făinii de oase), coarne și produse din coarne (cu excepția făinii din coarne) și copite și produse din copite (cu excepția făinii din copite) destinate utilizării în alte scopuri decât ca materii prime furajere, îngrășăminte organice sau amelioratori de sol] și în rândul 12 (produse de ros pentru câini) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

Include trofeele de vânătoare tratate de la păsări și ungulate, constând exclusiv din oase, coarne, copite, gheare, coarne de cerb, dinți sau piei provenite din țări terțe.

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0508 00 00

Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

Cochilii goale pentru uz alimentar și pentru utilizare ca materii prime pentru glucozamină.

În plus, sunt incluse cochiliile, inclusiv oasele de sepii, care conțin țesuturi moi și carne, în conformitate cu articolul 10 litera (k) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc, cantaride, bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

Sunt excluse chihlimbarul cenușiu și cantaridele.

Glandele, alte produse de origine animală și bila sunt cuprinse în acest cod.

Glandele și produsele uscate sunt cuprinse la poziția 3001.

Cerințele specifice pentru subprodusele de origine animală pentru producerea de hrană pentru animale de companie, alta decât hrana neprelucrată pentru animale de companie, și de produse derivate destinate utilizării în afara lanțului furajer (pentru produsele farmaceutice și alte produse tehnice) pot fi stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

Toate.

Include material genetic (spermă și embrioni de origine animală, cum ar fi de la speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee și porcine) și subproduse de origine animală provenite din materiale de categoriile 1 și 2, în conformitate cu articolele 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Urmează exemple de produse de origine animală care se încadrează la subpozițiile 0511 10 – 0511 99 :

0511 10 00 (spermă de bovine);

0511 91 (produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice): toate, include icre de pește pentru reproducere, animale moarte, subproduse de origine animală pentru fabricarea de hrană pentru animale de companie și pentru produse farmaceutice sau alte produse tehnice. Include animale moarte din speciile menționate la capitolul 3, necomestibile sau recunoscute ca fiind improprii alimentației umane, de exemplu dafniile, numite și purici de apă, și alte ostracode sau crustacee cu picioare foliacee (din ordinul Phyllopoda), uscate, pentru hrana peștilor de acvariu; include momeala pentru pescuit;

ex 0511 99 10 (tendoane și vene; unghii și deșeuri similare de piei brute).

Sunt necesare controale oficiale pentru pieile brute netratate, după cum se menționează la punctul C 2 din capitolul V al anexei XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (bureți naturali de origine animală în stare brută): toți, dacă sunt destinați consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei animalelor de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511 99 39 (altele decât bureții naturali de origine animală în stare brută): toate, dacă sunt destinate consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei pentru animalele de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 0511 99 85 (alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animalele moarte de la capitolul 1, improprii consumului uman): Include embrionii, ovulele, sperma și materialul genetic necuprins la poziția 0511 10 și cele provenite de la alte specii decât bovine sunt incluse la această poziție. Include subproduse de origine animală pentru fabricarea hranei pentru animalele de companie sau a altor produse tehnice.

Include părul de cal netratat, produsele apicole, altele decât ceara pentru apicultură sau uz tehnic, spermanțetul pentru uz tehnic, animalele moarte menționate la capitolul 1, necomestibile sau nedestinate consumului uman (de exemplu: (de exemplu câini, pisici, insecte), materii animale ale căror caracteristici esențiale nu au fost modificate, precum și sânge de animale comestibil, care nu provine de la pești, pentru consum uman.

CAPITOLUL 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și produse similare; plante tăiate și frunziș ornamental

Observații generale

Prezentul capitol include spori de ciuperci într-un compost de gunoi de grajd sterilizat de origine animală.

Extras din notele explicative ale NC

„0602 90 10 Spori de ciuperci:

Sporii de ciuperci sunt constituiți dintr-o plasă de fire subțiri (Thallus sau Mycelium), trăiesc de obicei subteran și sunt agățați de suprafețele materiilor de origine animală sau vegetală în descompunere sau se dezvoltă în țesuturile acestora, dând naștere ciupercilor.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și produsele care constau din spori de ciuperci incomplet dezvoltați. Aceștia se prezintă sub formă de particule microscopice depuse pe un suport de semințe de cereale care sunt înglobate într-un compost de bălegar de cal sterilizat (amestec de paie și de bălegar de cal).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Spori de ciuperci

Numai dacă conțin gunoi de grajd prelucrat de origine animală și sunt stabilite cerințe specifice în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Alte produse vegetale utilizate în principal pentru consum uman, nedenumite și necuprinse în altă parte

Polen de albine

ex 1213 00 00

Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete

Doar paie

ex 1214 90

Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete: altele decât făina și peletele de lucernă (alfalfa)

Doar fân

CAPITOLUL 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

Observații generale

Toate grăsimile și uleiurile provenite de la animale. Cerințe specifice pentru următoarele produse sunt stabilite în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

1.

grăsimi topite și uleiuri de pește de la rândul 3 din tabelul 1 din secțiunea 1 capitolul I;

2.

grăsimi topite din categoria 2 de materii pentru anumite destinații în afara lanțului furajer pentru animalele de crescătorie (de exemplu aplicații oleochimice) de la rândul 17 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II;

3.

derivați din grăsime de la rândul 18 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II.

derivații din grăsime includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri atunci când sunt în stare pură, produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Derivații amestecați cu alte materii nu sunt supuși controalelor oficiale.

Notă la capitolul 15 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

grăsimea de porc sau de pasăre de la poziția 0209;

(b)

untul, grăsimea și uleiul de cacao (poziția 1804);

(c)

preparatele alimentare care conțin, în greutate, peste 15 % din produsele de la poziția 0405 (în general, capitolul 21);

(d)

jumările (poziția 2301) și reziduurile de la pozițiile 2304–2306;

3.

Poziția 1518 nu cuprinde grăsimile și uleiurile și fracțiunile acestora simplu denaturate, care se clasifică la poziția care include respectivele grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora nedenaturate.

4.

Pasta de neutralizare (soap-stocks), reziduurile sau zațurile de uleiuri, rășina stearinică, pasta de lanolină sau de usuc și pasta de glicerină se clasifică la poziția 1522.”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 1516 cuprinde grăsimile și uleiurile animale și vegetale, care au suferit o transformare chimică specifică de tipul menționat mai jos, dar care nu au fost preparate altfel.

Poziția cuprinde și fracțiunile tratate similar ale grăsimilor și uleiurilor animale sau vegetale.

Hidrogenarea, care se realizează prin aducerea produselor în contact cu hidrogen pur la o temperatură și presiune corespunzătoare în prezența unui catalizator (de obicei, nichel fin divizat), crește punctele de topire ale grăsimilor și sporește consistența uleiurilor, transformând gliceridele nesaturate (de exemplu, ale acidului oleic, linoleic etc.) în gliceride saturate cu puncte de topire mai ridicate (de exemplu, ale acidului palmitic, stearic etc.).

Poziția 1518 include amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Această parte include, printre altele, uleiuri uzate folosite la prăjire care conțin, de exemplu, ulei de rapiță, ulei de soia și o cantitate mică de grăsime animală, utilizate la prepararea hranei pentru animale.

Poziția include, de asemenea, grăsimile și uleiurile hidrogenate, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate sau fracțiunile lor, dacă modificarea implică mai mult de o grăsime sau un ulei.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

1501

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503

Toate

1502

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

Toate

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

Toate

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate, uleiuri de pește și uleiuri provenind din produse pescărești și de la mamifere marine.

Preparatele alimentare diverse sunt incluse în general la poziția 1517 din Capitoul 21.

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina

Toate, usucul importat ca grăsime topită astfel cum este prevăzut în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, sau lanolina importată ca produs intermediar.

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate

Grăsimi sau uleiuri nescindate, precum și fracțiunile lor inițiale produse printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

1516 10

Grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel

Toți: grăsimi și uleiuri de origine animală.

Pentru controalele oficiale, derivații din grăsime includ produse de primă procesare derivate din grăsimi și uleiuri de origine animală atunci când sunt în stare pură, produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1517

Margarină, amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516.

Numai produse de origine animală.

ex 1518 00 91

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

Numai de origine animală.

Derivații din grăsime sunt produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Cerințe specifice sunt stabilite la rândul 17 (grăsimi topite) și la rândul 18 (derivați din grăsime) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1518 00 95

Amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi și uleiuri de origine animală sau de origine animală și vegetală și fracțiunile acestora

Numai preparatele din grăsimi și uleiuri, din grăsimi topite și din derivatele acestora de origine animală; inclusiv uleiul de gătit uzat, destinat a fi utilizat în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.

Derivații din grăsime sunt produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altele

Numai dacă conțin grăsimi de origine animală.

ex 1520 00 00

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

Numai de origine animală.

1521 90 91

Ceară de albine sau de alte insecte, brută.

Toate, include ceara sub formă de fagure, ceara de albine brută pentru utilizări apicole sau tehnice.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 interzice importul în Uniune și tranzitul prin Uniune de ceară de albine brută sub formă de fagure.

Cerințe specifice pentru subproduse apicole sunt stabilite în rândul 10 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

1521 90 99

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată, cu excepția celei brute

Toate, include cerile prelucrate sau rafinate, inclusiv albite sau colorate, pentru utilizări apicole sau tehnice.

Cerințe specifice pentru subproduse apicole sunt stabilite în rândul 10 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Subprodusele apicole, altele decât ceara de albine, trebuie să fie supuse controalelor oficiale la codul NC 0511 99 85 „Altele”.

ex 1522 00

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

Numai de origine animală.

Cerințe specifice sunt stabilite în rândul 18 (derivați din grăsime) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Notă la capitolul 16 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Acest capitol nu cuprinde carnea, organele, peștii, crustaceele, moluștele sau alte nevertebrate acvatice preparate sau conservate prin procesul specificat în capitolul 2 sau 3 sau la poziția 0504.

2.

Preparatele alimentare se clasifică la prezentul capitol cu condiția ca acestea să conțină peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau o combinație a acestor produse. În cazul în care preparatele conțin două sau mai multe din produsele menționate mai sus, acestea se clasifică la poziția din capitolul 16 care corespunde componentei care predomină în greutate. Aceste dispoziții nu se aplică nici produselor umplute de la poziția 1902, nici preparatelor de la pozițiile 2103 sau 2104.

Pentru preparatele care conțin ficat, dispozițiile celei de-a doua fraze de mai sus nu se aplică pentru determinarea subpozițiilor în interiorul pozițiilor 1601 și 1602.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

Toate, include carnea conservată sub diverse forme.

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

Numai produse de origine animală.

ex 1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice

Numai produse de origine animală.

Include extracte de carne și concentrate de carne, proteina din pește sub formă de gel, refrigerată sau congelată, precum și cartilajul de rechin.

ex 1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

Produsele de origine animală, preparate culinare gătite sau semi-preparate care conțin sau sunt amestecate cu pește sau produse pescărești.

Include preparatele de surimi de la codul NC 1604 20 05 .

Include conservele de pește și de icre negre (caviar) ambalate în recipiente etanșe și, de asemenea, sushi (cu condiția ca acestea să nu fie clasificate la un cod NC menționat în capitolul 19).

Așa-numitele frigărui din pește (carne de pește crudă sau creveți cruzi cu legume prezentate pe o baghetă de lemn) sunt clasificate la codul NC 1604 19 97 .

ex 1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Numai produse de origine animală.

Include melci preparați complet sau semipreparați, crustacee în conservă sau alte nevertebrate acvatice, precum și pudră de midii.

CAPITOLUL 17

Zaharuri și produse zaharoase

Notă la capitolul 17 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(b)

zaharurile chimic pure [altele decât zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza)] și nici celelalte produse de la poziția 2940;

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală

Lactoză.

Zaharuri și miere artificială, dacă sunt amestecate cu miere naturală.

CAPITOLUL 18

Cacao și preparate din cacao

Notă la capitolul 18 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Capitolul nu include preparatele de la pozițiile 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 sau 3004.

2.

Poziția 1806 cuprinde produsele zaharoase care conțin cacao precum și, sub rezerva prevederilor de la nota 1 a prezentului capitol, celelalte preparate alimentare care conțin cacao.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

Produse de origine animală, de exemplu, produse lactate.

CAPITOLUL 19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

Notă la capitolul 19 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

cu excepția produselor alimentare umplute de la poziția 1902, preparatele alimentare care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau o combinație din aceste produse (capitolul 16);

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai produse de origine animală.

Include produse alimentare negătite (de exemplu pizza) care conțin produse de origine animală.

Preparatele culinare sunt incluse în capitolele 16 și 21.

1902 11 00

Paste alimentare negătite, neumplute și nici altfel preparate, care conțin ouă

Toate

ex 1902 20 10

Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate) care conțin pești, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice în proporție de peste 20 % din greutate

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 30

Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate) care conțin cârnați, cârnăciori și produse similare, carne și organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau origine într-o proporție de peste 20 % din greutate.

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 91

Paste alimentare fierte umplute

Numai produse de origine animală.

ex 1902 20 99

Altele (alte paste făinoase umplute, negătite)

Numai produse de origine animală.

ex 1902 30

Alte paste alimentare decât pastele alimentare de la subpozițiile 1902 11 , 1902 19 și 1902 20 .

Numai produse de origine animală.

ex 1902 40

Cușcuș

Numai produse de origine animală.

ex 1904 10 10

Alimente preparate obținute prin expandarea sau prăjirea porumbului

Numai produse de origine animală.

ex 1904 90 10

Hrană preparată pe bază de orez

Numai produse de origine animală, de exemplu, sushi (în măsura în care acestea nu pot fi clasificate în capitolul 16).

ex 1905

Produse de patiserie

Numai produse de origine animală.

CAPITOLUL 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

Notă la capitolul 20 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(b)

preparatele alimentare care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinație a acestora (capitolul 16).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

Numai produse de origine animală.

ex 2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai produse de origine animală.

ex 2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai produse de origine animală.

CAPITOLUL 21

Preparate alimentare diverse

Notă la capitolul 21 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(e)

preparatele alimentare, altele decât produsele descrise la poziția 2103 sau 2104, care conțin peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori, salamuri, carne, organe comestibile, sânge, pește, crustacee, moluște, alte nevertebrate acvatice sau orice altă combinație din aceste produse (capitolul 16).

3.

În sensul poziției 2104, expresia „preparate alimentare compuse omogenizate” înseamnă preparatele constituite dintr-un amestec fin omogenizat, din mai multe substanțe de bază, cum sunt: carne, pește, legume, fructe sau fructe cu coajă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, ca produse alimentare pentru copii sau în scopuri dietetice, în recipiente cu un conținut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definiții, nu se iau în considerare diferitele ingrediente adăugate, după caz, la preparare, în cantități mici, pentru asezonare sau pentru a asigura conservarea sau în alte scopuri. Aceste preparate pot conține o cantitate redusă de fragmente vizibile.

Note complementare

5.

Alte preparate alimentare prezentate în doze măsurate, precum capsule, tablete, pastile și pilule, care sunt destinate utilizării ca suplimente alimentare se clasifică la poziția 2106, cu excepția cazului în care sunt denumite sau cuprinse în altă parte.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat. – Altele

Numai produse de origine animală.

ex 2104

Supe și ciorbe și preparate pentru supe și ciorbe; preparate alimentare compuse omogenizate

Numai produse de origine animală, inclusiv alimente pentru copii de vârstă mică în recipiente cu un conținut de maximum 250 g.

ex 2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

Numai produse de origine animală.

ex 2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 51

Sirop de lactoză

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 92

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin, în greutate, sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

ex 2106 90 98

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai produse de origine animală; Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.

CAPITOLUL 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet

Notă la capitolul 22 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

3.

În sensul poziției 2202, expresia „băuturi nealcoolice” înseamnă băuturile cu titru alcoolic volumic de maximum 0,5 % vol. Băuturile alcoolice se clasifică, după caz, la pozițiile 2203-2206 sau la poziția 2208.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009, care conțin grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401-0404 într-o proporție de minimum 2 % în greutate

Numai lapte și produse lactate.

CAPITOLUL 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale

Notă la capitolul 23 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Poziția 2309 cuprinde produse de felul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte, obținute prin prelucrarea substanțelor vegetale sau animale, într-o asemenea măsură încât au pierdut caracteristicile esențiale ale substanței originare, altele decât deșeurile vegetale, reziduurile și subprodusele vegetale rezultate din această prelucrare.

…”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Jumări, țesuturile membranoase care rămân după topirea grăsimii de porc sau de alte animale. Sunt utilizate în principal la prepararea de hrană pentru animale (de exemplu, biscuiți pentru câini), dar acestea rămân la poziția 2301 chiar și în cazul în care sunt adecvate pentru consumul uman.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

2301

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări

Toate, include proteine animale prelucrate care nu sunt destinate consumului uman, făină de carne care nu este destinată consumului uman și jumări, pentru consumul uman sau nu.

Făina de pene este inclusă la poziția 0505.

Cerințe specifice pentru proteinele animale prelucrate sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Toate, în cazul în care conțin produse de origine animală, cu excepția subpozițiilor 2309 90 20 și 2309 90 91 .

Include, printre altele, alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul (subpoziția 2309 10 ), care conțin produse de origine animală și produse numite „solubile” din pește sau din mamifere marine (codul NC 2309 90 10 ). Produse pentru hrana animalelor, inclusiv amestecuri de făinuri (precum cele de copite și coarne).

Această poziție include laptele lichid, colostrul, produsele care conțin produse lactate, colostru sau carbohidrați, toate acestea fiind improprii consumului uman, dar destinate hranei pentru animale.

Include hrana pentru animale de companie, produsele de mestecat pentru câini și amestecuri de făinuri, amestecurile pot include insecte moarte.

Cerințe specifice pentru hrana pentru animale de companie, inclusiv produsele de mestecat pentru câini, sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Include produse din ouă nedestinate consumului uman și alte produse prelucrate de origine animală nedestinate consumului uman.

Cerințe specifice pentru produsele din ouă sunt stabilite în rândul 9 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic)

Numai de origine animală.

Cerințe specifice pentru fosfatul dicalcic sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 2835 26 00

Alți fosfați de calciu

Numai fosfat tricalcic de origine animală.

Cerințe specifice pentru fosfatul dicalcic sunt stabilite în rândul 7 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 29

Produse chimice organice

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Aminoacizi, alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată și esterii lor; sărurile acestor produse

Numai de origine animală.

ex 2925 29 00

Alte imine și derivații lor, cu excepția clordimeformului (ISO); sărurile acestor produse

Creatină de origine animală.

ex 2930

Tiocompuși organici

Aminoacizi de origine animală, cum ar fi:

ex 2930 90 13 Cisteină și cistină;

ex 2930 90 16 Derivați de cisteină și cistină.

ex 2932 99 00

Alți compuși heterociclici care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen

Numai de origine animală, de exemplu, glucozamină, glucozamină-6-fosfat și sulfații acestora.

ex 2942 00 00

Alți compuși organici

Numai de origine animală.

CAPITOLUL 30

Produse farmaceutice

Observații generale

Medicamentele finite, care nu intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 și a Regulamentului (UE) nr. 142/2011, sunt excluse de pe listă. Sunt incluse produsele intermediare.

La poziția 3001 (glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia; alte substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte), numai produsele derivate de origine animală de la subpozițiile 3001 20 și 3001 90 sunt relevante pentru controalele oficiale. Pentru referință, a se consulta următoarele cerințe specifice din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011:

1.

Rândul 2 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru produsele din sânge pentru produse tehnice, cu excepția celor provenite de la ecvidee și

2.

Rândul 3 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru sânge și produse din sânge de ecvidee și

3.

Rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II pentru subproduse de origine animală pentru fabricarea de hrană pentru animale de companie, alta decât hrana neprelucrată pentru animale de companie și de produse derivate destinate utilizării în afara lanțului alimentar animal.

La poziția 3002 [sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și produse similare] numai subpozițiile 3002 12 și 3002 90 sunt relevante pentru controalele oficiale. Sângele uman de la subpoziția 3002 90 10 și vaccinurile de la subpozițiile 3002 20 și 3002 30 nu trebuie supuse controalelor oficiale.

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Extracte de glande, de alte organe sau din secrețiile acestora de altă origine decât umană

Toate; include un produs care acționează ca un înlocuitor pentru colostrul matern și utilizat la hrănirea vițeilor.

ex 3001 90 91

Substanțe de origine animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice: heparină și sărurile acesteia

Toate produsele de origine animală destinate prelucrării ulterioare în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, pentru fabricarea produselor derivate menționate la articolul 33 literele (a)-(f) din același regulament.

3001 90 98

Alte substanțe de origine animală în afară de heparină și sărurile acesteia, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Toate.

În plus față de glandele și alte organe menționate în Notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 3001 partea (A), la această subpoziție se clasifică hipofiza, glandele suprarenale și glanda tiroidă; cu excepția celor menționate la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antiseruri și alte fracțiuni ale sângelui

Numai produse derivate de origine animală.

Exclude medicamentele finite destinate consumatorului final.

Exclud anticorpii și ADN-ul.

La poziția 3002 se stabilesc cerințe specifice pentru subprodusele de origine animală menționate în tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 și specificate la următoarele rânduri:

Rândul 2: produse din sânge, cu excepția celor provenite de la ecvidee;

Rândul 3: sânge și produse din sânge de ecvidee.

3002 90 30

Sânge animal preparat în vederea utilizării terapeutice, profilactice sau de diagnostic

Toate

ex 3002 90 50

Culturi de microorganisme

Numai agenții patogeni și culturile de agenți patogeni pentru animale.

ex 3002 90 90

Altele

Numai agenții patogeni și culturile de agenți patogeni pentru animale.

ex 3006 92 00

Deșeuri farmaceutice

Numai produse derivate de origine animală.

Deșeuri farmaceutice și medicamente improprii utilizării pentru scopul lor inițial.

CAPITOLUL 31

Îngrășăminte31

Notă la capitolul 31 (extras din notele la prezentul capitol din NC)31

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

sângele animal de la poziția 0511;

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Îngrășăminte de origine animală sau vegetală, chiar amestecate între ele sau tratate chimic; îngrășăminte obținute prin amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală sau vegetală

Numai produse derivate de origine animală sub o formă neamestecată.

Include guano, cu excepția guano mineralizat.

Include gunoiul de grajd amestecat cu proteine animale prelucrate, dacă este utilizat ca îngrășământ. dar nu include amestecurile de gunoi de grajd cu substanțe chimice, utilizate ca îngrășăminte (a se vedea poziția 3105, care include numai îngrășăminte minerale sau chimice).

Cerințe specifice pentru gunoiul de grajd prelucrat, produsele derivate din gunoi de grajd prelucrat și guano de la lilieci sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3105 10 00

Produsele de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

Numai îngrășăminte care conțin produse derivate de origine animală.

Cerințe specifice pentru gunoiul de grajd prelucrat, produsele derivate din gunoi de grajd prelucrat și guano de la lilieci sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Notă la capitolul 32 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

3.

Pozițiile 3203, 3204, 3205 și 3206 cuprind, de asemenea, preparatele pe bază de substanțe colorante (inclusiv în cazul poziției 3206, pigmenții de la poziția 2530 sau de la capitolul 28, fulgii și pulberile metalice), de tipurile utilizate pentru a colora orice material sau utilizate ca ingrediente în fabricarea produselor colorante. Aceste poziții nu cuprind, cu toate acestea, pigmenții dispersați în medii neapoase, în stare lichidă sau de pastă, de tipurile utilizate la fabricarea vopselelor, inclusiv a emailurilor (poziția 3212) și nici celelalte preparate prevăzute la pozițiile 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 sau 3215.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Substanțe colorante de origine animală (inclusiv extracte colorante, cu excepția negrului de origine animală), chiar cu compoziție chimică definită; preparate menționate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante de origine animală

Numai dispersii de culori într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

ex 3204

Substanțe colorante organice sintetice, chiar cu compoziție chimică definită; preparate menționate la nota 3 de capitol, pe bază de substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită

Numai dispersii de culori într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

CAPITOLUL 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

Numai substanțe aromatizante într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

CAPITOLUL 35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină

Cazeină pentru consum uman, pentru hrana animalelor sau pentru utilizări tehnice.

Cerințe specifice pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostru nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 4 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3502

Albumine (inclusiv concentratele care conțin două sau mai multe proteine din zer, care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine

Include produse derivate din ouă și produse derivate din lapte, destinate sau nedestinate consumului uman (inclusiv pentru hrana animalelor).

Cerințe specifice pentru lapte, produse pe bază de lapte și colostru nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 4 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 și cele pentru produse din ouă care nu sunt destinate consumului uman, în rândul 9 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția 3501

Include gelatina destinată consumului uman, hranei pentru animale și utilizării tehnice.

Gelatina clasificată la poziția 3913 (proteine întărite) și la poziția 9602 (gelatină neîntărită prelucrată și articole din gelatină neîntărită), de exemplu, capsule goale, dacă nu sunt destinate alimentației umane sau animale, sunt excluse de la controalele oficiale.

Cerințele specifice pentru gelatine și proteinele hidrolizate nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, iar cele pentru fotogelatină – în secțiunea 11, capitolul II din anexa XIV la regulamentul respectiv.

ex 3504 00

Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

Include colagenul și proteinele hidrolizate destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării tehnice.

Include produse de colagen pe bază de proteine derivate din piei netăbăcite, piei tăbăcite și tendoane de animale, inclusiv oase în cazul porcinelor, păsărilor de curte și peștilor.

Include proteine hidrolizate constând în polipeptide, peptide sau aminoacizi și combinații ale acestora, obținute prin hidroliza subproduselor animale. Acestea sunt excluse de la controalele oficiale în cazul în care sunt utilizate ca aditivi în produse alimentare (poziția 2106).

Include toate subprodusele din lapte pentru consumul uman în cazul în care acestea nu sunt incluse la poziția 0404.

Cerințe specifice pentru colagen sunt stabilite la rândul 8, iar pentru gelatină și proteine hidrolizate la rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3507 10 00

Cheag și concentratele sale

Cheagul și concentratele sale pentru consumul uman, derivate exclusiv din produse de origine animală.

ex 3507 90 90

Alte enzime decât cheagul și concentratele sale sau lipoproteinlipaza sau Aspergillus alkalin proteaza

Numai de origine animală.

CAPITOLUL 38

Produse diverse ale industriei chimice

Notă la capitolul 38 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

4.

În nomenclatură, expresia «deșeuri orășenești» înseamnă deșeurile de tipul celor colectate de la gospodării, hoteluri, restaurante, spitale, magazine, birouri etc. și detritus colectat de pe străzi sau trotuare, precum și deșeuri de materiale de construcții sau provenite de la demolări. Deșeurile orășenești conțin, în general, un mare număr de materiale cum ar fi material plastic, cauciuc, lemn, hârtie, materiale textile, sticlă, metale, resturi de produse alimentare, mobilă deteriorată și alte articole deteriorate sau considerate deșeuri.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, prezentați sau nu pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006; materiale de referință certificate

Numai produse derivate de origine animală, cu excepția dispozitivelor medicale, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului  (9) sau a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (10).

ex 3825 10 00

Deșeuri municipale

Numai deșeurile de catering care conțin produse de origine animală, dacă intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cu excepția deșeurilor de catering provenite direct din mijloace de transport care operează la nivel internațional și eliminate în conformitate cu articolul 12 litera (d) din același regulament.

Uleiul de gătit uzat destinat a fi utilizat în cadrul domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, de exemplu pentru îngrășăminte organice sau biogaz, poate fi inclus în acest cod NC.

CAPITOLUL 39

Materiale plastice și articole din material plastic

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Alți polimeri naturali (de exemplu acid alginic) și polimeri naturali modificați (de exemplu, proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare.

Numai produse derivate de origine animală, de exemplu, sulfat de condroitină, chitosan, gelatină întărită.

ex 3917 10 10

Mațe artificiale din proteine întărite sau din materiale plastice celulozice

Numai produse derivate de origine animală.

ex 3926 90 92

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, fabricate din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3926 90 97

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901-3914, altele decât cele fabricate din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

Observații generale

Sunt supuse controalelor oficiale numai pieile de ungulate prevăzute la pozițiile 4101, 4102, 4103.

Cerințe specifice suplimentare pentru pieile de ungulate sunt stabilite în rândul 4 și rândul 5 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Notă la capitolul 41 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

resturile și deșeurile similare din piei brute (poziția 0511);

(b)

pieile și părțile din piei de păsări, acoperite cu pene sau puf (pozițiile 0505 sau 6701, după caz); sau

(c)

pieile brute, tăbăcite sau finisate, neepilate, ale animalelor cu blană (capitolul 43); cu toate acestea, se clasifică la capitolul 41 pieile brute neepilate de bovine (inclusiv de bivol), de ecvidee, de ovine (cu excepția pieilor de miel denumite «astrahan», «breitschwanz», «caracul», «persan» sau similare și a pieilor de miel de India, China, Mongolia sau Tibet), de caprine (cu excepția pieilor de capră sau de ied de Yemen, Mongolia sau Tibet), de porcine (inclusiv de pecari), de capră neagră, de gazelă, de cămilă (inclusiv de dromader), de ren, de elan, de cerb, de căprioară sau de câine.

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4101 20 80 și ex 4101 50 90 .

ex 4102

Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4102 21 00 și ex 4102 29 00 .

ex 4103

Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol

Numai pieile proaspete, refrigerate sau tratate, inclusiv cele uscate, sărate uscat, sărate umed sau conservate printr-un procedeu altul decât prin tăbăcire sau printr-un procedeu echivalent.

Importarea fără restricții poate fi posibilă pentru pieile tratate, astfel cum sunt stabilite la punctul C 2, capitolul V din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, în special pentru ex 4103 90 00 .

CAPITOLUL 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

Notă la capitolul 42 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„…

2.

Capitolul nu cuprinde (printre alte produse) următoarele articole de interes oficial:

(a)

catgutul steril și ligaturile sterile similare pentru suturi chirurgicale (poziția 3006);

(ij)

coardele muzicale, pieile de tobe sau de instrumente similare, precum și celelalte părți de instrumente muzicale (poziția 9209).

…”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

Include produsele de ros pentru câini și materialele pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

ex 4206 00 00

Articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase), din bășici, din vezici sau din tendoane

Include produsele de ros pentru câini și materialele pentru fabricarea produselor de ros pentru câini.

CAPITOLUL 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

Notă la capitolul 43 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

Cu excepția blănurilor brute de la poziția 4301, termenul „blănuri” din nomenclatură cuprinde pieile tăbăcite sau finisate, neepilate, ale tuturor animalelor.

2.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

pieile și părțile de părțile de piei de păsări acoperite cu pene sau puf (pozițiile 0505 sau 6701, după caz);

(b)

pieile brute, neepilate, de genul celor pe care nota 1 litera (c) de la capitolul 41 le clasifică la acel capitol;

…”

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Rubrica 4301: Blănurile sunt considerate ca fiind brute și sunt incluse la această poziție nu doar atunci când sunt în stare naturală, ci și dacă sunt curățate și conservate împotriva deteriorării, de exemplu, prin uscare sau sărare (în stare umedă sau uscată).”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți utilizate în blănărie), altele decât pieile brute de la pozițiile 4101, 4102 sau 4103.

Toate, cu excepția blănurilor tratate în conformitate cu capitolul VIII din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Include următoarele subpoziții:

ex 4301 10 00 (de vizon, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 30 00 (de miel, denumite: „astrahan”, „breitschwanz”, „caracul”, „persan” sau similare, de miel de India, China, Mongolia sau Tibet, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice suplimentare pentru piei de ungulate sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 60 00 (de vulpe, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 80 00 (alte blănuri întregi, chiar fără capete, cozi sau labe): altele decât cele de ungulate, de exemplu, marmote, feline sălbatice, foci, nutrii. Cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

ex 4301 90 00 (capete, cozi, labe și alte părți utilizabile în blănărie): cerințe specifice pentru produse derivate pentru utilizare în afara lanțului alimentar animal (blană) sunt stabilite în rândul 14 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

Observații generale

Pentru pozițiile 5101 – 5103, cerințe specifice pentru lâna și părul netratate sunt stabilite în rândul 8 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Notă la capitolul 51 (extras din notele la prezentul capitol din NC)

„1.

În nomenclatură, se înțelege prin:

(a)

„lână”, fibra naturală de pe ovine.

(b)

„păr fin de animale” înseamnă părul de alpaca, lamă, vicună, cămilă (inclusiv dromader), iac, capră de Angora, capră de Tibet, capră de Kashmir sau similare (cu excepția părului de capră comună), de iepuri de casă (inclusiv de iepuri de Angora), iepuri de câmp, de castor, de șobolan de mosc sau de nutrie.

(c)

„păr grosier”, părul animalelor care nu au fost menționate anterior, cu excepția părului pentru producerea periilor, a pensulelor și a pămătufurilor (poziția 0502) și a părului de cal (poziția 0511).

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„În nomenclatură, termenul «păr grosier de animale» înseamnă toate celelalte tipuri de păr de animale cu excepția «părului fin de animale» (poziția 5101), a părului din coama sau din coada ecvideelor sau bovinelor (clasificat ca «păr de cal» la poziția 0511), a părului de porc sau de mistreț sau a părului de bursuc sau a altor tipuri de păr pentru perii (poziția 0502) [a se vedea nota 1 litera (c)].”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Lână, necardată, nepieptănată

Lână netratată.

ex 5102

Păr fin sau grosier, necardat și nepieptănat

Păr netratat, inclusiv păr grosier de pe părțile laterale ale bovinelor sau cabalinelor.

ex 5103

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

Lână sau păr netratate.

CAPITOLUL 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Poziția 6701 include:

(A)

Piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, cu pene și puf, precum și cu părți ale penelor, care, deși nu constituie articole confecționate, au fost supuse unui tratament, altul decât un tratament simplu de curățare, dezinfecție sau conservare (a se vedea nota explicativă de la poziția 0505); produsele de la această poziție pot fi, de exemplu, albite, vopsite, încrețite sau franjurate.

(B)

Articole confecționate din piei de păsări sau alte părți de păsări, acoperite cu pene sau cu puf, articole din pene, din puf sau din părți de pene, chiar dacă penele sau puful etc., sunt neprelucrate sau doar curățate, dar neincluzând articole confecționate din tijele penelor. Prin urmare, această poziție cuprinde:

(1)

Pene ale căror tije au fost armate sau legate pentru utilizare ca, de exemplu, suporturi pentru pălării și, de asemenea, pene compuse asamblate din elemente diferite.

(2)

Pene asamblate în mănunchiuri și pene sau puf asamblate prin lipire sau fixare pe țesătură sau alte suporturi.

(3)

Garnituri fabricate din păsări, părți de păsări, pene sau puf, pentru pălării, boa, gulere, pelerine sau alte articole de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare.

(4)

Evantaie confecționate din pene ornamentale, cu cadre din orice material. Cu toate acestea, evantaiele cu cadre din metale prețioase sunt clasificate la poziția 7113.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, pene, părți de pene, puf și articole din aceste materiale (altele decât produsele de la poziția 0505 și decât tijele penelor, prelucrate)

Doar piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, cu pene și puf, precum și cu părți de pene.

Articolele din piei, pene sau puf și părți de pene neprelucrate sau doar curățate.

Cu excepția penelor decorative tratate, a penelor tratate purtate de călători pentru uz personal sau a penelor tratate expediate unor persoane private în scopuri neindustriale.

Cerințe specifice pentru pene sunt stabilite în rândul 9 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

Aviz de clasificare în Sistemul armonizat 7101.21/1

„Stridii improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle de cultură neprelucrate

Include stridiile improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură sau prin alte metode și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.

Perle de cultură neprelucrate, în conformitate cu secțiunea 2, capitolul IV din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, cu excepția cazului în care sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (f) din respectivul regulament.

CAPITOLUL 95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„Atracțiile pentru bâlciuri, circurile ambulante, menajeriile ambulante și teatrele ambulante se încadrează la poziția 9508, cu condiția ca acestea să cuprindă toate unitățile esențiale necesare pentru funcționarea normală. Poziția cuprinde, de asemenea, obiecte de echipament auxiliar, cu condiția ca acestea să fie prezentate împreună cu aceste atracții și drept componente ale acestora, în pofida faptului că, dacă ar fi prezentate separat, astfel de obiecte (de exemplu, corturi, animale, instrumente muzicale, generatoare, motoare, aparate de iluminat, scaune, arme și muniții) s-ar încadra la alte poziții din nomenclatură.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Circuri ambulante și menajerii ambulante

Doar animale vii.

ex 9508 90 00

Altele: atracții pentru bâlciuri, teatre ambulante

Doar animale vii.

CAPITOLUL 96

Articole diverse

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

În sensul acestei poziții, expresia „prelucrat” se referă la materialele care au fost supuse unor procese care constau în mai mult decât simpla pregătire permisă în poziția pentru materia primă în cauză (a se vedea notele explicative de la pozițiile 05.05 – 05.08). Prin urmare, poziția cuprinde bucățile de fildeș, baghetele, etc., tăiate în forme (inclusiv pătrată sau dreptunghiulară) sau lustruite sau altfel prelucrate prin polizare, găurire, frezare, strunjire etc. Cu toate acestea, bucățile care sunt identificabile ca părți ale articolelor sunt excluse de la această poziție dacă astfel de părți sunt cuprinse de o altă poziție din nomenclatură. Astfel, plăcile pentru clapele de pian și plăcile destinate a fi introduse în patul armelor de foc se clasifică la pozițiile 92.09 și, respectiv, 93.05. Cu toate acestea, materialele prelucrate care nu pot fi identificate ca părți de articole rămân clasificate la această poziție (de exemplu, discuri, plăci sau benzi simple pentru inserții etc., sau pentru utilizarea ulterioară la fabricarea clapelor de pian).

Poziția 9602 cuprinde foi de gelatină neîntărită tăiată în forme, altele decât pătrate sau dreptunghiulare. Foile decupate în formă dreptunghiulară (inclusiv pătrată), cu suprafața prelucrată sau nu, sunt incluse la poziția 35.03 sau la capitolul 49 (de exemplu, cărțile poștale) (a se vedea Notele explicative la poziția 35.03). Articolele din gelatină neîntărită includ, de exemplu:

(i)

Mici discuri pentru fixarea vârfurilor pentru tacurile de biliard.

(ii)

Capsule pentru produse farmaceutice și pentru combustibil destinat brichetelor mecanice.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatină neîntărită prelucrată (cu excepția celei de la poziția 3503) și articole din gelatină neîntărită

Capsule goale din gelatină neîntărită destinate consumului uman sau animal; cerințele specifice pentru consumul animal sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 97

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

„(A)Poziția include colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie sau de anatomie, cum ar fi:

(1)

Animale moarte din orice specie, conservate în stare uscată sau în lichide; animale împăiate pentru colecții.

(2)

Ouă golite de conținut prin suflare sau aspirare; insecte în cutii, rame etc. (cu excepția articolelor montate și care constituie imitații de bijuterii sau ornamente); cochilii goale, altele decât cele de tipul celor utilizate în scopuri industriale.

(3)

Semințe sau plante, uscate sau conservate în lichide; ierbare.

(4)

Specimene de minerale (care nu sunt pietre prețioase sau semiprețioase încadrate la capitolul 71); specimene pietrificate.

(5)

Specimene osteologice (schelete, cranii, oase).

(6)

Specimene anatomice și patologice.”

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie, de anatomie sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic

Numai produse derivate de origine animală.

Exclude trofeele de vânătoare și alte preparate de la orice specie de animale care au suferit un tratament taxidermic complet, care le asigură conservarea la temperaturile ambiante.

Exclude trofeele de vânătoare și alte preparate de la alte specii decât ungulatele și păsările (tratate sau netratate).

Cerințe specifice suplimentare pentru trofeele de vânătoare sunt stabilite în rândul 6 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

CAPITOLUL 99

Coduri speciale din NC

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Observații generale

Prezentul capitol se referă la mărfuri originare din țări terțe și livrate către nave și aeronave pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul regimului de tranzit vamal (T1).

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Mărfurile de la capitolele 1-24 din NC livrate către nave și aeronave

Produsele de origine animală destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

ex 9930 99 00

Mărfuri clasificate în altă parte, livrate către nave și aeronave

Produsele de origine animală destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 privind încheierea Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, precum și a protocolului de modificare a acesteia (JO L 198, 20.7.1987, p. 1).

(4)  Decizia 2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului Traces și de modificare a Deciziei 92/486/CEE (JO L 94, 31.3.2004, p. 63).

(5)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 76, 4.3.2015, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei din 21 iulie 2006 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 200, 22.7.2006, p. 3).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO L 337, 16.12.2008, p. 41).

(9)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(10)  Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANEXA II

Anexele I și II la Decizia 2007/275/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Lista cu produsele compuse care fac obiectul controalelor oficiale în conformitate cu articolul 3”;

(b)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta listă stabilește produsele compuse în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Uniune pentru a determina selectarea transporturilor care trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(c)

la notele tabelului, punctul (1) se elimină;

(d)

la notele tabelului, la punctul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se folosește un cod din patru cifre: dacă nu se specifică altfel, toate produsele prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră. În cele mai multe dintre aceste cazuri, codurile NC relevante incluse în sistemul Traces menționate la articolul 133 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 se prezintă defalcat în coduri de șase sau opt cifre.”;

(e)

la notele tabelului, punctul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Coloana (3) – Calificare și explicație

Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele vizate. Informații suplimentare privind produsele compuse incluse în diferitele capitole ale NC pot fi consultate în notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (*1).

(*1)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 119, 29.3.2019, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.”;"

(f)

capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 și 97 se elimină;

(g)

la capitolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, toate intrările din Coloana (3) – Calificare și explicație din tabele se înlocuiesc cu următorul text:

„Numai produse compuse (a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie).

Pentru alte produse decât produsele compuse, a se vedea anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007 al Comisiei (*2).

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (JO L 312, 29.11.2019, p. 1.).”;"

(h)

capitolul 99 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 99

Coduri speciale din Nomenclatura combinată

Subcapitolul II

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Observații generale

Prezentul capitol se referă la produse compuse originare din țări terțe și livrate către nave și aeronave pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul regimului de tranzit vamal (T1).

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Mărfurile de la capitolele 1-24 din NC livrate către nave și aeronave.

Produsele compuse destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.

ex 9930 99 00

Mărfuri clasificate în altă parte, livrate pentru nave și aeronave.

Produsele compuse destinate aprovizionării navelor în conformitate cu articolul 77 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.”;

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Lista cu produsele compuse care nu fac obiectul controalelor oficiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b)”;

(b)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta listă stabilește produsele compuse în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Uniune care nu trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(c)

la notele tabelului, la intrarea „Coloana (1) – Codul NC”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se folosește un cod din patru cifre: dacă nu se specifică altfel, toate produsele compuse prefixate cu sau acoperite de aceste patru cifre nu trebuie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.”;

(d)

la notele tabelului, intrarea „Coloana (2) – Explicație” se înlocuiește cu următorul text:

 

Coloana (2) – Explicație

Prezenta coloană oferă detalii cu privire la produsele compuse care fac obiectul derogării de la controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră. Dacă este necesar, personalul oficial de la posturile de inspecție la frontieră trebuie să evalueze ingredientele unui produs compus și să specifice dacă produsul de origine animală conținut în produsul compus este suficient de prelucrat pentru a nu fi necesară efectuarea controalelor oficiale prevăzute de legislația Uniunii.”


(*1)  Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO C 119, 29.3.2019, p. 1), astfel cum au fost modificate ulterior.”;

(*2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2007al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate și fânul și paiele supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră și de modificare a Deciziei 2007/275/CE (JO L 312, 29.11.2019, p. 1.).”;”


DECIZII

3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/40


DECIZIA (UE) 2019/2008 A CONSILIULUI

din 28 noiembrie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 31-a sesiuni a adunării acesteia, privind adoptarea amendamentelor la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare și privind adoptarea unei rezoluții referitoare la Orientările pentru inspecții din cadrul Sistemului armonizat de inspecții și de certificare (HSSC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului maritim ar trebui să urmărească protejarea mediului marin și îmbunătățirea siguranței maritime.

(2)

Se preconizează ca Adunarea Organizației Maritime Internaționale (denumită în continuare „OMI”), în cadrul celei de a 31-a sesiuni a sale din perioada 25 noiembrie-4 decembrie 2019 (denumită în continuare „A 31”), să adopte amendamente la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare [denumită în continuare „Rezoluția A.658 (16)”] și să adopte o rezoluție referitoare la Orientările pentru inspecții din cadrul Sistemului armonizat de inspecții și de certificare (HSSC) (denumite în continuare „orientările pentru inspecții”).

(3)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul A 31, deoarece amendamentele la Rezoluția A.658 (16) și rezoluția referitoare la orientările pentru inspecții vor fi de natură să influențeze în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, în special Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei (2) și Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(4)

În cadrul celei de a 101-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă („MSC 101”), care a avut loc la Londra în perioada 5-14 iunie 2019, a fost reamintit faptul că, în cadrul sesiunii sale anterioare, în urma examinării documentului OMI MSC 100/19/4 care propunea amendamente la Rezoluția A.658 (16), Comitetul pentru siguranța maritimă a fost de acord cu eliminarea cuvintelor „arc carbonic” de la punctul 4.10 din rezoluția respectivă și a solicitat Secretariatului OMI să elaboreze un proiect de rezoluție a Adunării OMI, pe care să-l supună aprobării în cadrul MSC 101, în vederea înaintării spre adoptare în cadrul A 31 (MSC 100/20, punctele 19.14 și 19.15). MSC 101 a aprobat ulterior proiectul de rezoluție a Adunării OMI privind amendamentele la Rezoluția A.658 (16).

(5)

Statele Unite și Asociația Internațională a Societăților de Clasificare au înaintat A 31 o propunere alternativă privind modificarea punctului 4.10 din Rezoluția A.658 (16) (documentul OMI A 31/10/4).

(6)

Subcomitetul pentru punerea în aplicare a instrumentelor OMI (denumit în continuare „subcomitetul”) a reamintit în cadrul celei de a 5-a sesiuni a sale că, la sesiunea sa anterioară, a înființat Grupul de corespondență pentru revizuirea orientărilor pentru inspecții din cadrul HSSC și a listei neexhaustive de obligații în temeiul instrumentelor relevante pentru Codul de punere în aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), pentru a continua actualizarea orientărilor pentru inspecții în scopul de a include cerințele care decurg din amendamentele aduse instrumentelor relevante ale OMI care intră în vigoare până la 31 decembrie 2019 inclusiv, în vederea prezentării de proiecte de modificare a orientărilor pentru inspecții în cadrul A 31 spre adoptare. MSC 101 a autorizat raportarea de către subcomitet a rezultatului lucrărilor sale direct în cadrul A 31, în vederea adoptării. În cadrul celei de a 6-a sesiuni a sale, subcomitetul a aprobat transmiterea către A 31 a proiectului modificat de orientări pentru inspecții în vederea examinării și aprobării acestuia.

(7)

Uniunea nu este membră a OMI și nici parte contractantă la convențiile și codurile relevante. Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre să exprime poziția Uniunii în cadrul A 31 și să își exprime consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul amendamentelor și al rezoluției care urmează să fie adoptată de A 31, în măsura în care amendamentele respective și rezoluția respectivă intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu ocazia celei de a 31-a sesiuni a Adunării Organizației Maritime Internaționale (OMI) este de a aproba:

(a)

adoptarea amendamentelor la Rezoluția A.658 (16) referitoare la utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare astfel cum sunt prevăzute în anexa 27 la documentul MSC 101/24/Add.1 al OMI sau, alternativ, a amendamentelor propuse în documentul A 31/10/4 al OMI; și

(b)

adoptarea unei rezoluții referitoare la orientările pentru inspecții în conformitate cu Sistemul armonizat de inspecții și de certificare (HSSC) și revocarea Rezoluției A.1120 (30), astfel cum se prevede în anexa 11 la documentul III 6/15/Add.1 al OMI.

Articolul 2

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolul 1, este exprimată de statele membre, care sunt toate membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Pot fi convenite modificări minore ale poziției menționate la articolul 1 fără a fi necesară o altă decizie a Consiliului.

Articolul 3

Prin prezenta decizie, statele membre sunt autorizate să își exprime consimțământul, în interesul Uniunii, în ceea ce privește asumarea de obligații în temeiul amendamentelor menționate la articolul 1 litera (a) și al rezoluției menționate la articolul 1 litera (b), în măsura în care amendamentele respective și rezoluția respectivă intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. HARAKKA


(1)  Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 (JO L 237, 13.9.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (JO L 131, 28.5.2009, p. 11).


3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/42


DECIZIA (PESC) 2019/2009 A CONSILIULUI

din 2 decembrie 2019

de sprijinire a eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în cooperare cu OSCE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat Strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW) ilicite și a muniției aferente, intitulată „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” (denumită în continuare „Strategia UE privind SALW”). Scopul Strategiei UE privind SALW îl constituie direcționarea acțiunii europene integrate, colective și coordonate în vederea preîntâmpinării și a reducerii achiziției ilicite de SALW și de muniție aferentă de către teroriști, infractori și alți actori neautorizați, precum și promovarea asumării răspunderii și a comportamentului responsabil în ceea ce privește comerțul legal cu arme.

(2)

La nivel regional, Strategia UE privind SALW prevede angajamentul Uniunii și al statelor sale membre de a sprijini consolidarea capabilităților de aplicare a legii pentru a identifica, anihila și interzice rețelele de trafic și pentru a împiedica ca armele de foc să ajungă la teroriști și infractori prin intermediul pieței ilicite, printre altele prin blocarea finanțării și transporturilor ilicite de arme și prin consolidarea rolului poliției de frontieră, al autorităților vamale și portuare în combaterea fluxurilor de arme ilicite care se desfășoară prin intermediul transportului maritim.

(3)

Potrivit Strategiei UE privind SALW, instabilitatea actuală din Europa de Est a intensificat traficul ilicit de arme de foc în diferite țări din regiune, cum ar fi Ucraina. Acest lucru reprezintă o amenințare importantă pe termen lung la adresa securității, atât pentru Ucraina, cât și pentru Uniune. Cooperarea dintre Uniune și Ucraina în această privință prezintă, astfel, interes pentru ambele părți. Uniunea rămâne angajată în relațiile bilaterale cu Ucraina și cu alte țări din regiune și integrează sistematic lupta împotriva SALW ilicite în toate dialogurile în materie de securitate cu țările partenere din vecinătate.

(4)

În mai 2016, Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei a solicitat Secretariatului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) să efectueze o evaluare a necesităților în vederea combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în interiorul Ucrainei și dincolo de frontierele acesteia. Evaluarea necesităților a fost realizată cu sprijinul Franței și al Germaniei și a fost publicată în aprilie 2018. Rezultatele evaluării necesităților au fost confirmate de principalele autorități de aplicare a legii și agenții de securitate din Ucraina în cadrul unei reuniuni la nivel înalt organizate la Kiev la 7 iunie 2018.

(5)

Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat/Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei și Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei și-au exprimat în mod oficial, în scris, interesul și au solicitat cooperarea cu Secretariatul OSCE și cu coordonatorul de proiecte pentru Ucraina al OSCE în vederea sprijinirii eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în conformitate cu rezultatele evaluării necesităților.

(6)

Asistența acordată de Uniune Ucrainei în materie de control al frontierelor, respectiv strategia privind gestionarea integrată a frontierelor, sprijinită prin Instrumentul european de vecinătate al Comisiei și de misiunile civile din cadrul politicii de securitate și apărare comune ale Uniunii, și anume misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și misiunea Uniunii Europene de asistență frontalieră în Moldova și Ucraina (EUBAM Moldova și Ucraina), precum și activitățile de sprijin pentru controlul frontierelor din cadrul acestora, nu include un sprijin destinat în mod specific combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

(7)

La 30 iunie 2018, cea de a treia Conferință a Organizației Națiunilor Unite de evaluare a progreselor realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a Programului de acțiune al ONU împotriva armelor de calibru mic și a armamentului ușor ilicite a adoptat un document final în care statele își reînnoiesc angajamentul de a preîntâmpina și de a combate deturnarea armelor de calibru mic și a armamentului ușor. Statele și-au reafirmat disponibilitatea de a continua cooperarea internațională și de a consolida cooperarea regională prin îmbunătățirea coordonării, a consultării, a schimbului de informații și a cooperării operaționale, cu implicarea organizațiilor regionale și subregionale relevante, precum și a autorităților de aplicare a legii, de control la frontiere și de acordare a licențelor de import și de export.

(8)

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă afirmă că lupta împotriva comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor este necesară pentru realizarea a numeroase obiective de dezvoltare durabilă, inclusiv a celor privind pacea, justiția și instituțiile solide, reducerea sărăciei, creșterea economică, sănătatea, egalitatea de gen și orașele sigure. Prin urmare, în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă 16.4, toate statele s-au angajat să reducă în mod semnificativ fluxurile financiare ilicite și fluxurile de arme ilicite.

(9)

În documentul său intitulat „Asigurarea viitorului nostru comun - un program de dezarmare”, prezentat la 24 mai 2018, secretarul general al ONU a solicitat să se combată acumularea excesivă de arme convenționale și comerțul ilicit cu acestea și să se sprijine abordările la nivel de țară privind armele de calibru mic.

(10)

La 25 octombrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/662/PESC (1) de sprijinire a activităților de reducere a riscului de comerț ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor și de acumulare excesivă a acestora în regiunea OSCE și, la 4 august 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1424 (2) de sprijinire a activităților OSCE de reducere a riscului de trafic ilicit și de acumulare excesivă de arme de calibru mic și armament ușor și de muniții convenționale în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și în Georgia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Scopul prezentei decizii este de a consolida capacitățile Serviciului de Poliție de Frontieră al Ucrainei, ale Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei și ale Serviciului Fiscal de Stat/Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei în vederea combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina.

(2)   În temeiul alineatului (1), prezenta decizie are următoarele obiective:

(a)

consolidarea capabilităților Serviciului de Poliție de Frontieră, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Fiscal de Stat/Serviciului Vamal de Stat ale Ucrainei în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi;

(b)

consolidarea capacităților de supraveghere ale Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce privește controlul exercitat de acesta asupra fabricării, marcării și păstrării evidenței armelor, munițiilor și explozivilor, corespunzător cu necesitățile identificate în cadrul evaluării necesităților;

(c)

consolidarea capacităților operaționale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției Naționale a Ucrainei, care se subordonează Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce privește criminalistica, analiza, depistarea, urmărirea și investigarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi;

(d)

consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne de a îmbunătăți mecanismele legislative de reglementare și control al circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor, precum și de a crește nivelul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la riscurile legate de deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi, în conformitate cu necesitățile identificate în cadrul evaluării necesităților;

(e)

consolidarea coordonării și a cooperării dintre agenții, care să aibă drept rezultat dezvoltarea unei abordări strategice, precum și colectarea și analizarea de date în vederea prevenirii și a combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina, în conformitate cu necesitățile identificate în cadrul evaluării necesităților.

(3)   În temeiul alineatului (2), Uniunea sprijină următoarele acțiuni:

(a)

consolidarea cadrului normativ și legislativ relevant;

(b)

colectarea, compilarea și schimbul de date relevante, inclusiv crearea și unificarea de baze de date electronice;

(c)

dezvoltarea capacităților instituțiilor relevante;

(d)

furnizarea de activități de formare;

(e)

achiziționarea de echipamente și infrastructură specializate, inclusiv capacități de detectare cu ajutorul folosirii câinilor,

(f)

crearea de platforme pentru a consolida coordonarea dintre agenții la nivel național și clarificarea mandatelor acestora, facilitând cooperarea și schimbul de informații;

(g)

sensibilizarea publicului larg;

(h)

schimburile și cooperarea la nivel regional și internațional.

(4)   Beneficiarii proiectului sunt autoritățile naționale din Ucraina responsabile de prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Autoritățile naționale care sunt avute în vedere în principal sunt: Serviciul de Poliție de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Națională a Ucrainei, care se subordonează Ministerului Afacerilor Interne, precum și Serviciul Fiscal de Stat/Serviciul Vamal de Stat. Alte autorități naționale mandatate, cum ar fi Serviciul de Securitate al Ucrainei, sunt implicate de la caz la caz.

(5)   Descrierea detaliată a proiectului este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („ÎR”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare tehnică a proiectului menționat la articolul 1 (denumit în continuare „proiectul”) este efectuată de Secretariatul OSCE.

(3)   Secretariatul OSCE își îndeplinește atribuțiile sub responsabilitatea ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu Secretariatul OSCE.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectului finanțat de Uniune este de 5 151 579 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din valoarea de referință prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, aceasta încheie acordul de finanțare necesar cu Secretariatul OSCE. Acordul de finanțare prevede că Secretariatul OSCE trebuie să asigure vizibilitatea contribuției Uniunii, într-un mod corespunzător în raport cu valoarea acesteia.

(4)   Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la eventualele dificultăți survenite în cursul acestui proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

(1)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza unor rapoarte descriptive periodice semestriale întocmite de Secretariatul OSCE. Rapoartele respective stau la baza evaluării care urmează să fie realizată de Consiliu.

(2)   Comisia raportează cu privire la aspectele financiare ale proiectului menționat la articolul 1.

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie expiră după 36 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3). Cu toate acestea, decizia expiră după șase luni de la data intrării sale în vigoare în situația în care nu a fost încheiat niciun acord în acest interval.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

M. OHISALO


(1)  Decizia 2012/662/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2012 de sprijinire a activităților de reducere a riscului de comerț ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor și de acumulare excesivă a acestora în regiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) (JO L 297, 26.10.2012, p. 29).

(2)  Decizia (PESC) 2017/1424 a Consiliului din 4 august 2017 de sprijinire a activităților OSCE de reducere a riscului de trafic ilicit și de acumulare excesivă de arme de calibru mic și armament ușor și de muniții convenționale în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și în Georgia (JO L 204, 5.8.2017, p. 82).


ANEXĂ

PROGRAMUL CUPRINZĂTOR AL OSCE DE SPRIJINIRE A EFORTURILOR UCRAINEI DE A COMBATE TRAFICUL ILICIT DE ARME, MUNIȚII ȘI EXPLOZIVI

1.   Context

În ultimii ani, Ucraina s-a confruntat cu riscuri și provocări considerabile în materie de siguranță și securitate legate de proliferarea armelor, munițiilor și explozivilor cu caracter ilicit dincolo de frontierele sale, precum și pe teritoriul său. Acestea au fost agravate în mod deosebit de criza din Ucraina și din jurul acesteia și s-au manifestat prin deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi.

Ucraina continuă să fie considerată un motiv de îngrijorare și o provocare importantă în cadrul Strategiei UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW) ilicite și a muniției aferente (denumită în continuare „Strategia UE privind SALW”). Potrivit Strategiei UE privind SALW, „instabilitatea actuală din Europa de Est a intensificat traficul ilicit de arme de foc în diferite țări din regiune, cum ar fi Ucraina. Acest lucru reprezintă o amenințare importantă pe termen lung la adresa securității atât pentru Ucraina, cât și pentru UE. Cooperarea dintre UE și Ucraina în această privință prezintă, astfel, interes pentru ambele părți. UE rămâne angajată în relațiile bilaterale cu Ucraina și cu alte țări din regiune și integrează sistematic lupta împotriva SALW ilicite în toate dialogurile în materie de securitate cu țările partenere din vecinătate.”

Astfel, în ceea ce privește vecinătatea estică în general și Ucraina în particular, Strategia UE privind SALW prevede următoarele acțiuni:

„UE și statele sale membre vor integra lupta împotriva traficului de arme de foc/SALW în contextul dialogului în materie de securitate cu țările partenere din vecinătate, precum Ucraina;

UE și statele sale membre vor institui canale de comunicare între experții UE și experții ucraineni, vor identifica un punct de contact pentru asigurarea unei bune cooperări, creșterea nivelului de informare, schimbul de bune practici și de cunoștințe de specialitate și, de asemenea, vor identifica necesitățile de formare și alte măsuri de sprijin pentru consolidarea capacităților Ucrainei în acest domeniu; și

UE și statele sale membre vor participa în continuare la o masă rotundă permanentă pe probleme tehnice cu Ucraina pentru soluționarea problemei presante a traficului ilicit de arme de foc și a riscurilor asociate cazurilor în care aceste arme intră în posesia teroriștilor și a grupurilor infracționale organizate.”

Ca răspuns la cererea inițială formulată în mai 2016 de Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei (SPFU), Secretariatul OSCE a efectuat și redactat o „Evaluare a necesităților în vederea combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în interiorul Ucrainei și dincolo de granițele acesteia” (denumită în continuare „evaluarea necesităților”). Evaluarea necesităților, publicată în aprilie 2018, a implicat mai multe ministere și agenții cu competențe în ceea ce privește reglementarea armelor, munițiilor și explozivilor, aplicarea legii și securitatea. Evaluarea necesităților a evidențiat faptul că abordarea actuală referitoare la depistarea și reducerea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi in interiorul și în afara frontierelor Ucrainei se dovedește a fi problematică. Este necesar să fie sporit sprijinul în vederea dezvoltării resurselor umane și tehnice, a unei legislații clar înțelese și a coordonării la nivelul relațiilor dintre agenții, precum și sprijinul și cooperarea internaționale. De asemenea, evaluarea necesităților a stabilit nivelul de referință pentru furnizarea de asistență tehnică și sprijin instituțional în vederea dezvoltării capacităților autorităților ucrainene în cadrul eforturilor acestora de combatere a traficului de arme, muniții și explozivi în mod global și durabil.

La 7 iunie 2018, principalele ministere și agenții cu competențe în ceea ce privește reglementarea armelor, munițiilor și explozivilor, aplicarea legii și securitatea din Ucraina au confirmat rezultatele evaluării necesităților cu ocazia reuniunii la nivel înalt organizate la Kiev. Acestea au reiterat care sunt amenințările clar înțelese legate de traficul ilicit de arme, muniții și explozivi, atât cele actuale, cât și cele care se profilează, precum și angajamentele care urmăresc îmbunătățirea situației pe teren. Printre acestea s-a numărat aprobarea foii de parcurs, elaborată în urma evaluării necesităților, care susține o abordare integrată, cuprinzătoare și bazată pe cooperare în vederea dezvoltării eficace a capacităților și a funcționării eficace a sistemului de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina.

La 12 martie 2019, aceleași autorități s-au întâlnit în cadrul celei de a doua reuniuni la nivel înalt organizate la Kiev, ocazie cu care au fost constatate în mod clar progresele înregistrate în cadrul discuțiilor referitoare la provocările, necesitățile reale și inițiativele legate de combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina și în afara frontierelor acesteia. În plus, cu ocazia reuniunii au fost luate și o serie de angajamente la nivel național și internațional în vederea intensificării acțiunilor desfășurate.

Mai multe ministere și agenții cu competențe în ceea ce privește aplicarea legii și securitatea și-au exprimat în mod oficial, în scris, interesul și au solicitat cooperarea cu Secretariatul OSCE în vederea sprijinirii eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi; este vorba despre SPFU în mai 2016, Serviciul Fiscal de Stat(SFS)/Serviciul Vamal de Stat (SVS) în iulie 2018 și Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei în martie 2019. Aceste ministere și agenții s-au adresat coordonatorului de proiecte pentru Ucraina al OSCE în vederea oferirii de sprijin pentru punerea în aplicare concretă a activităților din cadrul proiectului înainte de mijlocul lunii septembrie 2019.

2.   Obiectiv general

Consolidarea capacităților autorităților ucrainene în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.   Descrierea acțiunii

Acțiunea se bazează pe constatările și recomandările formulate de Secretariatul OSCE în cadrul documentului intitulat „Evaluarea necesităților în vederea combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în interiorul Ucrainei și dincolo de granițele acesteia”. În plus, acțiunea a fost dezvoltată și ca răspuns la solicitările explicite de cooperare și de asistență adresate Secretariatului OSCE și coordonatorului de proiecte pentru Ucraina (CPU) al OSCE de SPFU, de SFS și de Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. Solicitările au fost urmate de consultări tehnice aprofundate între OSCE și actorii statali menționați.

În strânsă cooperare cu autoritățile ucrainene relevante, OSCE a elaborat trei proiecte care abordează diferite aspecte ale mandatelor lor legate de combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Proiectele sunt combinate în cadrul unui program cuprinzător unificat în vederea sporirii siguranței și securității generale în Ucraina. Programul cuprinzător sprijină Strategia UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW) ilicite și a muniției aferente (2018), în special acțiunile care privesc vecinătatea estică.

3.1.   Proiectul 1: Sprijinirea Serviciului de Poliție de Frontieră al Ucrainei în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

3.1.1.   Obiectiv

Obiectivul proiectului este de a ajuta Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei (SBGS) să își consolideze capacitatea de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.1.2.   Descriere

SBGS constituie una dintre autoritățile de aplicare a legii din Ucraina însărcinate să combată traficul ilicit de arme, muniții și explozivi. Acesteia îi revine responsabilitatea de a asigura inviolabilitatea frontierelor de stat și de a apăra drepturile suverane ale Ucrainei în zona sa economică (maritimă) exclusivă.

Proiectul va urmări să abordeze lacunele verificate de la nivelul capabilităților din cadrul SBGS prin intermediul: (a) dezvoltării capacităților de formare, tehnice și operaționale în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi; și (b) transferului de bune practici aplicate la nivel internațional și al schimbului de informații, în special în legătură cu statele membre ale UE, partenerii din Balcanii de Vest și statele din vecinătate.

3.1.3.   Rezultate preconizate

Rezultatul 1: capabilități sporite ale SBGS în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

Indicatori:

competențe sporite (organizaționale, tehnice și de cunoaștere) ale personalului SBGS care beneficiază de proiect, în cadrul instituțiilor de învățământ și de formare profesională, al unităților de analiză și de investigare și al unităților operaționale relevante, în sprijinul prevenirii și combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi și aplicarea acestor competențe în cadrul proceselor lor obișnuite de lucru;

măsuri de cooperare și crearea de rețele de experți – în contexte naționale, subregionale și internaționale – care contribuie la interoperabilitatea beneficiarilor proiectului cu omologii lor și aplicarea acestor măsuri în procesele obișnuite de lucru ale unităților și instituțiilor relevante ale beneficiarilor proiectului;

constatările documentate ale evaluărilor și abordările în materie de management al calității sunt puse la dispoziția părților interesate din cadrul proiectului (beneficiarii primari și secundari ai proiectului, comunitatea donatorilor și OSCE) și sunt puse în practică și luate în considerare de către acestea în scopul consolidării capacităților.

3.1.4.   Activități

3.1.4.1.   Program de formare cuprinzător pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, destinat SBGS, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților

Activitatea va include:

un program de formare cuprinzător pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, care va urma o abordare pe două niveluri: (a) prin dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor necesare ale instructorilor și formatorilor, și anume acțiuni de formare a formatorilor; și (b) prin dezvoltarea și consolidarea gradului de cunoștințe și experiență în domenii de nișă, cum ar fi analiza riscului și stabilirea profilului criminalistic, analiza criminalistică, introducerea de mijloace tehnice, tehnologii și proceduri noi și modernizate.

3.1.4.2.   Program de asistență pentru echipamente utilizate în prevenirea și combaterea traficului de arme, muniții și explozivi, destinat SBGS, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților

Această activitate va include:

furnizarea unei cantități limitate de echipamente mobile și fixe, precum și a altor tipuri de mijloace tehnice și de tehnologii în sprijinul testării, al evaluării și al introducerii de noi soluții tehnologice și procedurale pentru detectarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Echipamentele vor fi furnizate anumitor structuri organizaționale din cadrul SBGS, și anume unor unități de control la frontiere (punând accentul pe nordul și nord-vestul Ucrainei), unor structuri de comandă și unor instituții de învățământ. În plus, activitatea este integrată în programul de formare cuprinzător, ceea ce înseamnă că duce la o inițiativă mai amplă de formare și dotare a SBGS. Echipamentele furnizate vor fi în conformitate cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților.

3.1.4.3.   Program de asistență canină în cadrul prevenirii și combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, destinat SBGS, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților

Această activitate va include:

organizarea de vizite de schimb de experiență, pentru a familiariza personalul expert și instructorii relevanți din cadrul SBGS cu experiența internațională și cu bunele practici în ceea ce privește utilizarea capacităților canine în combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi și pentru a sprijini crearea de rețele de experți; și

revizuirea și actualizarea metodologiilor de formare și a procedurilor operaționale pentru utilizarea capacităților canine în combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.2.   Proiectul 2: Sprijinirea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei (MAI) și a Poliției Naționale a Ucrainei, care se subordonează MAI, în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

3.2.1.   Obiectiv

Obiectivul proiectului este de a acorda asistență MAI și PNU, care se subordonează MAI, în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.2.2.   Descriere

MAI este una dintre autoritățile naționale-cheie din Ucraina, care nu numai că reglementează și controlează utilizarea licită de arme, muniții și explozivi, ci execută totodată măsuri operaționale și de coordonare în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, fie direct, fie prin intermediul agențiilor sale subordonate.

Proiectul abordează lacunele verificate de la nivelul capacităților din cadrul MAI de a preveni și a combate în mod eficace traficul ilicit de arme, muniții și explozivi prin sprijinirea îmbunătățirii următoarelor elemente de la nivelul MAI: (a) capacitățile de supraveghere în ceea ce privește controlul fabricării legale, al marcării și al ținerii evidenței armelor, munițiilor și explozivilor; (b) capacitățile operaționale în ceea ce privește criminalistica, analiza, depistarea și investigarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi; (c) mecanismele legislative pentru reglementarea și controlul circulației și utilizării legale ale arme, muniții și explozivi, precum și sensibilizarea cu privire la deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi; și (d) mecanismele de coordonare și de cooperare pentru sprijinirea unor abordări strategice și operaționale comune în materie de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi cu celelalte agenții naționale relevante.

3.2.3.   Rezultate preconizate

Rezultatul 1: capacități sporite de supraveghere ale MAI în ceea ce privește controlul fabricării, marcării și ținerii evidenței armelor, munițiilor și explozivilor, corespunzătoare necesităților identificate în evaluarea necesităților.

Indicatori:

modificări și propuneri la nivelul cadrului legislativ național, al reglementărilor MAI și al procedurilor administrative privind controlul fabricării, marcării și ținerii evidenței armelor, munițiilor și explozivilor din Ucraina;

modificări și propuneri la nivelul cadrului legislativ național, al reglementărilor MAI și al procedurilor administrative pentru prevenirea fabricării ilicite de arme de foc prin utilizarea de componente imprimate 3D, a reactivării ilicite a armelor de foc dezactivate, a fabricării artizanale de arme de foc și a transformării ilicite a armelor de alarmă sau a armelor de semnalizare proiectate pentru muniție oarbă sau a armelor de tip Flobert;

clasificator electronic uniform al armelor, munițiilor și explozivilor, elaborat, testat și reglementat spre a fi introdus în uzul curent din cadrul MAI și al altor entități guvernamentale interesate, precum și integrat în registrul de arme, muniții și explozivi al MAI.

Rezultatul 2: capacități operaționale sporite ale MAI și ale PNU în ceea ce privește criminalistica, analiza, depistarea, urmărirea și investigarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

Indicatori:

capacități strategice, operaționale și tehnice îmbunătățite legate de traficul ilicit de arme, muniții și explozivi, precum și un grad mai mare de cunoștințe, aptitudini și atitudini ale personalului MAI în legătură cu activitățile criminalistice, inclusiv cu urmărirea armelor de foc confiscate, și aplicarea acestora în procesele obișnuite de lucru;

capacități strategice, operaționale și tehnice îmbunătățite ale PNU în ceea ce privește combaterea și detectarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, inclusiv a dispozitivelor explozive improvizate și a materialelor explozive ilicite, precum și un grad mai mare de cunoștințe, aptitudini și atitudini ale personalului PNU și aplicarea acestora în procesele obișnuite de lucru.

Rezultatul 3: capacități sporite ale MAI de îmbunătățire a mecanismelor legislative de reglementare și control al circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor, precum și o mai mare sensibilizare a opiniei publice cu privire la riscurile legate de deținerea ilegală, de utilizarea abuzivă și de traficul de arme, muniții și explozivi, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților.

Indicatori:

înțelegerea clară a percepțiilor, a necesităților și a gândirii din cadrul societății ucrainene și crearea unor grupuri de reflecție axate pe reglementarea și controlul circulației și utilizării armelor de foc și a altor aspecte privind armele, munițiile și explozivii;

un grad sporit de informare a cetățenilor ucraineni cu privire la riscurile pe care le implică deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi, prin desfășurarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice;

o evaluare cuprinzătoare și o analiză a lacunelor cadrului legislativ național privind reglementarea și controlul circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor;

modificări și propuneri la nivelul cadrului legislativ național privind reglementarea și controlul circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor.

Rezultatul 4: o coordonare și o cooperare sporite între agenții, ducând la dezvoltarea unei abordări strategice, a colectării de date și a analizării acestora pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților.

Indicatori:

punerea efectivă în aplicare a unor mecanisme de coordonare și cooperare care să contribuie la planificarea armonizată, dezvoltarea, punerea în aplicare (inclusiv monitorizarea și controlul) și evaluarea unei abordări strategice comune;

introducerea și utilizarea efectivă a unor indicatori statistici armonizați la nivel național cu privire la traficul ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina;

recomandări pentru îmbunătățirea coordonării și cooperării între agenții, oferite unui organism național de coordonare (ONC) din domeniul controlului SALW creat prin intermediul acestui proiect;

capacități analitice îmbunătățite și o analiză instituționalizată a datelor privind armele de foc ilicite.

3.2.4.   Activități

3.2.4.1.   Promovarea și transferul de standarde internaționale și europene și de bune practici pentru controlul fabricării, marcării și ținerii evidenței armelor, munițiilor și explozivilor în Ucraina și pentru prevenirea fabricării ilicite de arme, muniții și explozivi, inclusiv prin reactivare ilicită, transformare sau alte metode.

Această activitate va include:

furnizarea unei sesiuni de formare de specialitate personalizate pentru factorii de decizie politică și pentru principalii experți din cadrul MAI, inclusiv din Departamentul de Acordare a Licențelor, din Centrul Științific și de Cercetare în Domeniul Criminalității și Criminologiei, din Poliția Națională și din cadrul altor autorități de aplicare a legii; și

un studiu de fezabilitate privind marcarea armelor de foc deținute de autoritățile de aplicare a legii din Ucraina și de persoane civile, punând accentul pe marcarea post-producție și pe marcarea la import.

3.2.4.2.   Elaborarea și punerea în practică a clasificatorului electronic uniform al armelor, munițiilor și explozivilor și integrarea acestuia în registrul de arme, muniții și explozivi

Această activitate va include:

elaborarea și testarea unui clasificator electronic uniform al armelor, munițiilor și explozivilor; și

sprijin tehnic pentru punerea în practică și integrarea clasificatorului electronic uniform al armelor, munițiilor și explozivilor în registrul de arme, muniții și explozivi al MAI, precum și formare în acest sens (până la 25 de evenimente de formare).

3.2.4.3.   Promovarea bunelor practici și a transferului de cunoștințe în domeniul criminalisticii și al investigării traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

Această activitate va include:

furnizarea a două sesiuni de formare de specialitate personalizate pentru principalii experți din cadrul MAI, inclusiv din Centrul Științific și de Cercetare în Domeniul Criminalității și Criminologiei, din Poliția Națională și din cadrul altor autorități de aplicare a legii, precum Serviciul Vamal de Stat și Parchetul. Lista orientativă a sesiunilor de formare va include: cerințe și tehnici de marcare a importurilor de arme de foc; securizarea locului infracțiunii (personalul de primă intervenție al forțelor de poliție); inspectarea locului infracțiunii și securizarea, ambalarea și inspectarea probelor (tehnicieni în domeniul criminalistic); sprijinirea urmăririi provenienței la nivel intern și internațional (tehnicieni de laborator); precum și elaborarea, înțelegerea și difuzarea de informații balistice referitoare la criminalitatea legată de arme de foc.

3.2.4.4.   Promovarea bunelor practici, a transferului de cunoștințe și a programului de asistență în materie de echipamente pentru combaterea și detectarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi destinat PNU.

Această activitate va include:

furnizarea unei sesiuni de formare de specialitate personalizate pentru principalii experți din cadrul Poliției Naționale și al altor autorități de aplicare a legii din Ucraina, cum ar fi SBGS și SFS/SVS, precum și realizarea de legături cu rețeaua europeană pentru arme de foc EMPACT, ce reunește agenții naționali responsabili cu aplicarea legii; și

achiziționarea unei cantități limitate de echipamente tehnice pentru unitățile de anchetă penală ale PNU în sprijinul noilor metodologii și soluții tehnologice privind combaterea și depistarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.2.4.5.   Sondaje de opinie la nivel național, studii de atitudine și campanii de sensibilizare și comunicare publică privind riscurile legate de deținerea ilegală, de utilizarea abuzivă și de traficul de arme, muniții și explozivi.

Această activitate va include:

desfășurarea de activități de cercetare și de analiză a opiniei publice cu privire la deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi;

un studiu aprofundat de atitudine, însoțit de discuții la nivel de grup de reflecție privind deținerea ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de arme, muniții și explozivi; și

campanii de sensibilizare și comunicare publică privind reglementările juridice și riscurile legate de deținerea ilegală, de utilizarea abuzivă și de traficul de arme, muniții și explozivi și analiza impactului.

3.2.4.6.   Promovarea îmbunătățirii mecanismelor legislative pentru reglementarea și controlul circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor și a punerii în aplicare a acestora.

Această activitate va include:

o evaluare cuprinzătoare și o analiză a lacunelor din legislația și reglementările actuale privind gestionarea și controlul circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor, inclusiv din acordurile și dispozițiile legislative internaționale, sprijin pentru traducere și evaluarea punerii în practică a acestora; și

furnizarea de asistență din partea experților privind conceperea și redactarea de acte legislative pentru reglementarea și controlul circulației și utilizării armelor, munițiilor și explozivilor, inclusiv luarea în considerare a posibilității armonizării legislației și a aspectelor de reglementare cu reglementările și standardele internaționale relevante pentru Ucraina.

3.2.4.7.   Promovarea dezvoltării unei abordări strategice în materie de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi în Ucraina

Această activitate va include:

sensibilizare, furnizare de consiliere și sprijin din partea experților pentru instituirea unui ONC inter-agenții permanent în domeniul controlului SALW, alcătuit din autoritățile naționale mandatate relevante din Ucraina (6 reuniuni oficiale); ONC va fi creat prin acest proiect și va fi condus de MAI; și

cartografierea și ținerea evidenței tuturor inițiativelor legate de SALW din Ucraina, inclusiv a celor privind resursele comunității de donatori.

3.2.4.8.   Promovarea dezvoltării unui sistem inter-agenții de culegere, analiză și difuzare de date privind posesia ilicită, utilizarea abuzivă și traficul ilicit de arme, muniții și explozivi.

Această activitate va include:

promovarea unei metodologii comune pentru compilarea, cartografierea, compararea și utilizarea statisticilor oficiale, a unor indicatori de performanță comuni și comparabili, precum și a unui format comun necesar pentru schimbul automatizat de informații privind posesia ilicită, utilizarea abuzivă și traficul ilicit de arme, muniții și explozivi; și

furnizarea a două sesiuni de formare privind culegerea și analiza datelor, inclusiv evaluarea riscurilor și a amenințărilor;

acordarea de asistență pentru elaborarea unui raport analitic privind metodele și rutele de trafic, agregate din datele colectate de agențiile ucrainene;

promovarea culegerii de date defalcate și a schimbului de date între agenții în rândul autorităților naționale mandatate relevante.

3.3.   Proiectul 3: Sprijinirea Serviciului Fiscal de Stat/Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei (SFS/SVS) în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

3.3.1.   Obiectiv

Obiectivul proiectului îl constituie sprijinirea SFS/SVS pentru a-și consolida capacitatea de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

3.3.2.   Descriere

SFS/SVS are mandatul de a preveni și contracara contrabanda și de a combate încălcările reglementărilor vamale la punctele de trecere a frontierei de stat a Ucrainei, pe teritoriile porturilor maritime și fluviale, în aeroporturi, gări și în ale locuri stabilite de Codul vamal al Ucrainei. Aceasta include măsuri de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

Proiectul va urmări să abordeze lacunele verificate de la nivelul capabilităților din cadrul SFS în ceea ce privește: (a) capabilitățile de formare, tehnice și operaționale pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi; și (b) transferul de bune practici aplicate la nivel internațional și schimburile de informații, în special în raport cu statele membre ale UE, partenerii din Balcanii de Vest și statele din vecinătate.

3.3.3.   Rezultate preconizate

Rezultatul 1: Capacități consolidate ale SFS/SVS în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

Indicatori:

competențe sporite ale personalului care beneficiază de proiect din cadrul instituțiilor de învățământ și de formare profesională, al unităților de analiză și de investigare și al unităților operaționale relevante, în sprijinul combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, și aplicarea acestor competențe în cadrul proceselor obișnuite de lucru;

capacități organizaționale și tehnice sporite ale beneficiarilor proiectului din cadrul instituțiilor de învățământ și de formare profesională, al unităților de analiză și de investigare și al unităților operaționale relevante, în sprijinul combaterii traficului ilicit de arme, muniții și explozivi și aplicarea acestor competențe în cadrul proceselor obișnuite de lucru;

măsuri de cooperare și crearea de rețele de experți – în contexte naționale, subregionale și internaționale – care contribuie la interoperabilitatea beneficiarilor proiectului cu omologii lor și care sunt aplicate în procesele obișnuite de lucru ale unităților și instituțiilor relevante ale beneficiarului proiectului;

constatările documentate ale evaluărilor și abordările în materie de management al calității sunt puse la dispoziția părților interesate din cadrul proiectului (beneficiarii primari și secundari ai proiectului, comunitatea donatorilor și OSCE) și sunt puse în practică și luate în considerare de către acestea în scopul consolidării capacităților.

3.3.4.   Activități

3.3.4.1.   Program de formare cuprinzător pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, destinat SFS/SVS, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților

Această activitate va include:

un program de formare cuprinzător pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, care va urma o abordare pe două niveluri: (a) prin dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor necesare ale instructorilor și formatorilor, și anume acțiuni de formare a formatorilor; și (b) prin dezvoltarea și consolidarea gradului de cunoștințe și experiență în domenii de nișă, cum ar fi încălcarea legislației vamale, echipele cu câini de serviciu, precum și formări privind mijloace tehnice, tehnologii și proceduri noi și modernizate.

3.3.4.2.   Program de asistență pentru echipamente utilizate în prevenirea și combaterea traficului de arme, muniții și explozivi, destinat SFS/SVS, corespunzător cu necesitățile identificate în evaluarea necesităților.

Această activitate va include:

furnizarea unei cantități limitate de echipamente mobile și fixe, precum și a altor tipuri de mijloace tehnice și de tehnologii în sprijinul testării, al evaluării și al introducerii de noi soluții tehnologice și procedurale pentru detectarea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Echipamentele vor fi furnizate anumitor structuri organizaționale din cadrul aparatului principal, al autorităților teritoriale (punând accentul pe nordul, nord-vestul și vestul Ucrainei) și al departamentelor specializate ale SFS/SVS. În plus, activitatea este integrată organic în programul de formare cuprinzător, ceea ce înseamnă că duce la o inițiativă mai amplă de formare și dotare a SFS/SVS; și

sprijin tehnic pentru punerea în aplicare și adaptarea programului de formare și pentru integrarea acestuia în curriculumul de formare standard.

3.3.4.3.   Program de asistență canină în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, destinat SFS/SVS

Această activitate va include:

organizarea de vizite de schimb de experiență, pentru a familiariza personalul expert și instructorii relevanți din cadrul SFS/SVS cu experiența internațională și cu bunele practici în ceea ce privește utilizarea capacităților canine în combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi și pentru a sprijini crearea de rețele de experți;

revizuirea și actualizarea metodologiilor de formare și a procedurilor operaționale pentru utilizarea capacităților canine în prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi;

asistență tehnică pentru formare și soluții mobile pentru a sprijini operațiunile cu câini în combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

4.   Gestionarea proiectului și sprijinul administrativ pentru punerea în aplicare a acțiunii

Personalul special desemnat pentru proiect din cadrul Secretariatului OSCE și din biroul coordonatorului de proiecte pentru Ucraina al OSCE va coordona și gestiona punerea în aplicare va coordona și gestiona punerea în aplicare a acțiunii și a activităților din proiect aferente acesteia, astfel cum se prevede în secțiunea 3. Personalul special desemnat pentru proiect – organizat în echipe de gestionare și de punere în aplicare a proiectelor – va sprijini în continuare dezvoltarea cadrului de colaborare dintre partenerii ucraineni, precum și cooperarea și coordonarea cu comunitatea internațională.

Personalul special desemnat pentru proiect va îndeplini următoarele sarcini:

gestionarea proiectelor în toate etapele ciclului de viață al proiectului;

supravegherea financiară zilnică a proiectelor;

furnizarea de expertiză tehnică și juridică, sprijinirea achizițiilor publice din cadrul proiectului;

comunicarea și coordonarea cu alte organizații și programe internaționale;

efectuarea activităților de asigurare a calității și de control al calității rezultatelor proiectelor aprobate;

sprijinirea autorităților ucrainene în elaborarea de noi măsuri naționale pentru consolidarea capacităților și a eforturilor colective de prevenire și combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi.

5.   Gen

Pentru a spori eficacitatea politicilor de control al armelor, munițiilor și explozivilor și pentru a asigura faptul că punerea lor în aplicare îmbunătățește securitatea atât pentru femei, cât și pentru bărbați, perspectiva de gen va fi integrată în acțiunile sprijinite prin prezenta decizie și va fi abordată prin intermediul consultanței și expertizei tehnice, al dezvoltării de produse bazate pe cunoaștere și al formării.

6.   Beneficiari

Beneficiarii direcți ai acțiunii vor fi autoritățile naționale din Ucraina responsabile de prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Autoritățile naționale care sunt avute în vedere în principal sunt: MAI, inclusiv serviciile sale compuse din experți și responsabile de acordarea licențelor, PNU, SBGS și SFS/SVS. Alte autorități naționale mandatate – precum Serviciul de Securitate al Ucrainei – vor fi implicate de la caz la caz.

Beneficiarii indirecți ai acțiunii vor fi populația Ucrainei și cea din vecinătatea sa europeană care sunt amenințate ca urmare a folosirii de arme, muniții și explozivi cu caracter ilicit în cadrul unor activități infracționale și al terorismului, precum și ca urmare a utilizării abuzive violente a acestora.

UE și statele sale membre vor fi și ele beneficiari indirecți ai proiectului, întrucât vor beneficia de feedback-ul oferit de autoritățile ucrainene cu privire la rutele de trafic de arme ilicite care vor fi identificate.

7.   Vizibilitatea Uniunii

OSCE va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a face public faptul că acțiunea a fost finanțată de Uniune. Aceste măsuri vor fi luate în conformitate cu Manualul Comisiei privind comunicarea și vizibilitatea pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene. OSCE va asigura astfel vizibilitatea contribuției Uniunii printr-o strategie de marcă (branding) și publicitate adecvate, evidențiind rolul Uniunii, asigurând transparența acțiunilor sale și sensibilizând publicul cu privire la motivele deciziei, precum și cu privire la sprijinul acordat de Uniune pentru decizie și la rezultatele acestui sprijin. Materialele produse de proiect vor afișa în mod clar drapelul Uniunii Europene, în conformitate cu orientările Uniunii privind utilizarea și reproducerea corespunzătoare a drapelului.

Dat fiind că activitățile planificate variază în mare măsură în privința domeniului de aplicare și a naturii lor, se vor utiliza o serie de instrumente de promovare, inclusiv mass-media tradițională, site-uri internet, platforme de comunicare socială, materiale informative și de promovare, inclusiv infografice, broșuri, buletine informative, comunicate de presă și altele, după caz. Publicațiile, evenimentele publice, campaniile, echipamentele și lucrările de construcții achiziționate în cadrul proiectului vor purta o marcă în consecință. Pentru a amplifica și mai mult impactul prin sensibilizarea diverselor guverne naționale și a publicului, a comunității internaționale, a mass-mediei locale și internaționale, comunicarea cu fiecare grup vizat de proiect se va desfășura în limba corespunzătoare.

8.   Durata

Pe baza experienței punerii în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1424 și ținând seama de sfera de aplicare largă a acțiunii, de numărul beneficiarilor, precum și de numărul și complexitatea activităților planificate, intervalul de punere în aplicare este de 36 de luni.

9.   Entitatea de punere în aplicare din punct de vedere tehnic

Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei decizii va fi încredințată Secretariatului OSCE – Centrul de prevenire a conflictelor(CPC) și CPU al OSCE. OSCE va pune în aplicare activitățile prevăzute în prezenta decizie în mod coordonat și în cooperare cu alte organizații și agenții internaționale, îndeosebi pentru a asigura sinergii eficace și pentru a evita suprapunerea activităților.

10.   Comitetul director

Comitetul director pentru acest proiect va fi compus din reprezentanți ai înaltului reprezentant, ai Delegației UE la Kiev și ai entității de punere în aplicare menționate la punctul 6 din prezenta anexă. Entitatea de punere în aplicare, ajutată în acest sens de Comitetul director, va asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului se realizează în coordonare cu celelalte forme de asistență a UE pentru Ucraina, conexe, cum ar fi strategia privind gestionarea integrată a frontierelor (sprijinită de Instrumentul european de vecinătate al Comisiei), cooperarea regională cu Balcanii de Vest în ceea ce privește controlul SALW realizat de PNUD/SEESAC [sprijinită de Deciziile (PESC) 2018/1788 (1) și (PESC) 2016/2356 (2) ale Consiliului], cooperarea dintre UE și Ucraina în materie de aplicare a legii în domeniul traficului de arme de foc (sprijinită de DG HOME din cadrul Comisiei, de Europol și de EMPACT, prioritatea Arme de foc), activitatea Conflict Armament Research în Ucraina [sprijinită de Decizia (PESC) 2017/2283 a Consiliului (3)], misiunile din cadrul politicii de securitate și apărare comune ale UE EUAM Ucraina și EUBAM Moldova și Ucraina și activitățile de sprijin pentru controlul frontierelor din cadrul acestora, precum și activitatea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) privind dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea foștilor luptători (sprijinită de Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace al Comisiei). Comitetul director va invita periodic reprezentanți ai partenerilor guvernamentali ucraineni. Comitetul director poate, de asemenea, invita reprezentanți ai entităților implicate în proiecte în Ucraina care au un obiectiv similar sau asemănător. Comitetul director va revizui periodic punerea în aplicare a prezentei decizii, cel puțin o dată la șase luni, inclusiv prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare.

11.   Raportare

Raportarea, atât descriptivă, cât și financiară, acoperă întreaga acțiune descrisă în acordul relevant specific cu privire la contribuție și în bugetul aferent, indiferent dacă această acțiune este finanțată integral sau cofinanțată prin decizia Consiliului.


(1)  Decizia (PESC) 2018/1788 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 în sprijinul Biroului de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) pentru punerea în aplicare a foii de parcurs regionale privind combaterea traficului ilicit de arme în Balcanii de Vest (JO L 293, 20.11.2018, p. 11).

(2)  Decizia (PESC) 2016/2356 a Consiliului din 19 decembrie 2016 de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă (JO L 348, 21.12.2016, p. 60).

(3)  Decizia (PESC) 2017/2283 a Consiliului din 11 decembrie 2017 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme și muniții convenționale ilicite pentru a reduce riscul comerțului ilicit cu acestea („iTrace III”) (JO L 328, 12.12.2017, p. 20).


3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI

din 12 noiembrie 2019

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor

[notificată cu numărul C(2019) 7987]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE, iar autoritățile competente ar trebui să stabilească valori-limită de emisie care să asigure faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, prevăzute în concluziile privind BAT.

(2)

Forumul compus din reprezentanți ai statelor membre, ai industriilor implicate și ai organizațiilor neguvernamentale care promovează protecția mediului, instituit prin Decizia Comisiei din 16 mai 2011 (2), a transmis Comisiei, la 27 februarie 2019, avizul său referitor la conținutul propus al documentului de referință privind BAT pentru incinerarea deșeurilor. Avizul forumului a fost pus la dispoziția publicului.

(3)

Concluziile privind BAT, stabilite în anexa la prezenta decizie, constituie elementul esențial al respectivului document de referință privind BAT.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru incinerarea deșeurilor, astfel cum sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (JO C 146, 17.5.2011, p. 3).


ANEXĂ

CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU INCINERAREA DEȘEURILOR

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentele concluzii privind BAT se referă la următoarele activități menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE:

5.2.

Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în instalații de incinerare a deșeurilor:

(a)

în cazul deșeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe oră;

(b)

în cazul deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.2.

Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în instalații de coincinerare a deșeurilor:

(a)

în cazul deșeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe oră;

(b)

în cazul deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;

al căror scop principal nu constă în producerea de produse materiale și dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

se ard doar deșeuri, altele decât deșeurile definite la articolul 3 punctul 31 litera (b) din Directiva 2010/75/UE;

mai mult de 40 % din căldura degajată rezultată provine de la deșeuri periculoase;

se ard deșeuri municipale mixte.

5.3.

(a)

Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicând tratarea zgurilor și/sau a cenușilor de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor.

5.3.

(b)

Recuperarea sau o combinație de recuperare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 75 de tone pe zi, implicând tratarea zgurilor și/sau a cenușilor de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor.

5.1.

Eliminarea sau recuperarea deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând tratarea zgurilor și/sau a cenușilor de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor.

Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele:

pretratarea deșeurilor înainte de incinerare. Este posibil ca acest aspect să fie acoperit de concluziile privind BAT pentru tratarea deșeurilor (Waste Treatment – WT);

tratarea cenușilor zburătoare din incinerare și a altor reziduuri rezultate în urma epurării gazelor de ardere (flue-gas cleaning – FGC). Este posibil ca acest aspect să fie acoperit de concluziile privind BAT pentru tratarea deșeurilor;

incinerarea sau coincinerarea deșeurilor exclusiv gazoase, altele decât cele care rezultă din tratarea termică a deșeurilor;

tratarea deșeurilor în instalații la care face referire articolul 42 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE.

Alte concluzii și documente de referință privind BAT care ar putea fi relevante pentru activitățile vizate de prezentele concluzii privind BAT sunt următoarele:

tratarea deșeurilor (WT);

efectele economice și intersectoriale (ECM);

emisiile rezultate din depozitare (EFS);

eficiența energetică (ENE);

sistemele de răcire industriale (ICS);

monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în Directiva privind emisiile industriale (ROM);

instalațiile mari de ardere (LCP);

sistemele comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW).

DEFINIȚII

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele definiții generale:

Termen

Definiție

Termeni generali

Eficiența cazanelor

Raportul dintre energia produsă de cazan (de exemplu, vapori, apă fierbinte) și energia furnizată cuptorului de deșeuri și de combustibilul auxiliar (exprimată ca putere calorifică netă).

Instalație de tratare a cenușii de vatră

Instalație care tratează zgurile și/sau cenușile de vatră provenind de la incinerarea deșeurilor pentru a separa și a recupera fracțiunea de valoare și pentru a permite utilizarea efectivă a fracțiunii rămase.

Aceasta nu include simpla separare a metalelor grosiere în instalația de incinerare.

Deșeuri medicale

Deșeurile infecțioase sau care prezintă alte tipuri de pericole, provenite de la instituții medicale (de exemplu, de la spitale).

Emisii dirijate

Emisiile de poluanți în mediu prin orice fel de conductă, tub, coș, coș de fum, pâlnie, canal de fum etc.

Măsurare continuă

Măsurarea cu ajutorul unui sistem de măsurare automată instalat permanent în cadrul amplasamentului.

Emisii difuze

Emisii nedirijate (de exemplu, pulberi, compuși volatili, mirosuri) în mediu, care pot proveni din surse „de suprafață” (de exemplu, autocisterne) sau din surse „punctuale” (de exemplu, flanșe ale conductelor).

Instalație existentă

O instalație care nu este o instalație nouă

Cenuși zburătoare

Particule provenite din camera de ardere sau formate în fluxul gazelor de ardere care sunt transportate în gazele de ardere.

Deșeuri periculoase

Deșeurile periculoase, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

Incinerarea deșeurilor

Arderea deșeurilor, fie individual, fie în combinație cu combustibili, într-o instalație de incinerare.

Instalație de incinerare

Fie o instalație de incinerare a deșeurilor, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 40 din Directiva 2010/75/UE, fie o instalație de coincinerare a deșeurilor, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 41 din Directiva 2010/75/UE, care intră sub incidența prezentelor concluzii privind BAT.

Modernizare semnificativă a instalației

Modificare semnificativă a modului în care a fost concepută o instalație sau a tehnologiei acesteia, care implică adaptări majore sau înlocuiri ale proceselor și/sau ale tehnicii (tehnicilor) de reducere a emisiilor și a echipamentelor asociate.

Deșeurile municipale solide

Deșeuri solide provenite din gospodării (amestecate sau colectate separat), precum și deșeuri solide din alte surse care sunt comparabile cu deșeurile menajere prin natura și compoziția lor.

Instalație nouă

O instalație autorizată pentru prima dată după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau o înlocuire integrală a unei instalații după publicarea prezentelor concluzii privind BAT.

Alte deșeuri nepericuloase

Deșeuri nepericuloase care nu sunt nici deșeuri municipale solide, nici nămoluri de epurare.

Parte a unei instalații de incinerare

În scopul determinării eficienței electrice brute sau a eficienței energetice brute a unei instalații de incinerare, o parte a instalației respective se poate referi, de exemplu, la:

o linie de incinerare și sistemul său de abur considerate izolat;

o parte a sistemului de abur, conectat la unul sau mai multe cazane, direcționat către o turbină de condensare;

restul aceluiași sistem de abur care este utilizat în alt scop, de exemplu atunci când aburul este exportat direct.

Măsurare periodică

Măsurare efectuată la anumite intervale de timp utilizând metode manuale sau automate.

Reziduuri

Orice deșeu lichid sau solid generat de o instalație de incinerare sau de o instalație de tratare a cenușii de vatră.

Receptor sensibil

Zonă care necesită protecție specială, de exemplu:

zonele rezidențiale;

zonele în care se desfășoară activități umane (de exemplu, cele adiacente locurilor de muncă, școlilor, centrelor de zi, zonelor de agrement, spitalelor sau centrelor de îngrijire și asistență).

Nămol de epurare

Nămol rezidual rezultat din depozitarea, manipularea și tratarea apelor reziduale menajere, urbane sau industriale. În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se exclud nămolurile reziduale care constituie deșeuri periculoase.

Zguri și/sau cenuși de vatră

Reziduuri solide scoase din cuptor după incinerarea deșeurilor.

Medie pe o jumătate de oră valabilă

O medie pe o jumătate de oră este considerată valabilă atunci când sistemul de măsurare automată nu este în revizie sau defect.


Termen

Definiție

Poluanți și parametri

As

Suma dintre arsen și compușii acestuia, exprimată ca As.

Cd

Suma dintre cadmiu și compușii acestuia, exprimată ca Cd.

Cd+Tl

Suma dintre cadmiu, taliu și compușii acestora, exprimată ca Cd+T1.

CO

Monoxid de carbon

Cr

Suma dintre crom și compușii acestuia, exprimată ca Cr

Cu

Suma dintre cupru și compușii acestuia, exprimată ca Cu

PCB de tipul dioxinelor

PCB care prezintă o toxicitate similară celei a PCDD/PCDF substituite la pozițiile 2,3,7,8, în conformitate cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

Pulberi

Total particule în suspensie (în aer)

HCl

Acid clorhidric

HF

Acid fluorhidric

Hg

Suma dintre mercur și compușii acestuia, exprimată ca Hg

Pierdere la calcinare

Modificarea masei ca rezultat al încălzirii unui eșantion în condiții specificate

N2O

Protoxid de azot (oxid de azot)

NH3

Amoniac

NH4-N

Azotul amoniacal, exprimat ca N, include amoniacul liber (NH3) și amoniul (NH4 +)

Ni

Suma dintre nichel și compușii acestuia, exprimată ca Ni.

NOX

Suma dintre monoxidul de azot (NO) și dioxidul de azot (NO2), exprimată ca NO2

Pb

Suma dintre plumb și compușii acestuia, exprimată ca Pb

PBDD/F

p-dibenzodioxine și dibenzofurani polibromurați

PCB

Bifenili policlorurați

PCDD/F

p-dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați

POP

Poluanți organici persistenți, astfel cum sunt enumerați în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în modificările aduse acestuia

Sb

Suma dintre stibiu și compușii acestuia, exprimată ca Sb

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Suma dintre stibiu, arsenic, plumb, crom, cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu și compușii acestora, exprimată ca Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

SO2

Dioxid de sulf

Sulfat (SO4 2-)

Sulfat dizolvat, exprimat ca SO4 2

COT

Carbon organic total, exprimat ca C (în apă); include toți compușii organici

Conținutul de COT (în reziduuri solide)

Conținutul total de carbon organici. Cantitatea de carbon care este transformată în dioxid de carbon prin combustie și care nu este eliberată ca dioxid de carbon prin tratament cu acid.

TSS

Materii solide în suspensie totale. Concentrația masică a tuturor materiilor solide în suspensie (în apă), măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibră de sticlă și prin gravimetrie.

Tl

Suma dintre taliu și compușii acestuia, exprimată ca Tl

TCOV

Carbon organic volatil total, exprimat ca C (în aer)

Zn

Suma dintre zinc și compușii acestuia, exprimată ca Zn

ACRONIME

În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime:

Acronim

Definiție

SME

Sistem de management de mediu

FDBR

Fachverband Anlagenbau (de la denumirea anterioară a organizației: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau)

FGC

Epurarea gazelor de ardere

OTNOC

Alte condiții de funcționare decât cele normale

RCS

Reducere catalitică selectivă

RNCS

Reducere non-catalitică selectivă

I-TEQ

Echivalent toxic internațional conform sistemului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

OMS-TEQ

Echivalent toxic conform sistemului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)

CONSIDERAȚII GENERALE

Cele mai bune tehnici disponibile

Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în aer, indicate în prezentele concluzii privind BAT, se referă la concentrații exprimate ca masă a substanțelor emise per volum de gaze de ardere sau de aer extras în următoarele condiții standard: gaz uscat la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa și exprimat în mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 sau ng OMS-TEQ/Nm3.

Nivelurile de referință ale oxigenului, utilizate pentru a exprima BAT-AEL în prezentul document, sunt indicate în tabelul de mai jos.

Activitate

Nivelul de referință al oxigenului (OR)

Incinerarea deșeurilor

11 % în volum în stare uscată

Tratarea cenușii de vatră

Nicio corecție pentru nivelul oxigenului

Ecuația pentru calcularea concentrației emisiilor la nivelul de referință al oxigenului este:

Image 1

unde:

ER

:

concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului OR;

OR

:

nivelul de referință al oxigenului (% în volum);

EM

:

concentrația măsurată a emisiilor;

OM

:

nivelul măsurat al oxigenului (% în volum).

Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică următoarele definiții:

Tipul măsurătorii

Perioada de calculare a valorilor medii

Definiție

Continuă

Medie pe o jumătate de oră

Valoarea medie pe o perioadă de 30 de minute

Medie zilnică

Valoarea medie pe o perioadă de o zi, bazată pe mediile valabile pe jumătate de oră.

Periodică

Medie pe perioada de prelevare de probe

Valoarea medie a trei măsurători consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare (3)

Perioadă de prelevare de probe pe termen lung

Valoare pe o perioadă de prelevare de probe cuprinsă între 2 și 4 săptămâni

Atunci când deșeurile sunt coincinerate împreună cu combustibili convenționali/comerciali (nu cei proveniți din deșeuri), BAT-AEL pentru emisiile în aer indicate în prezentele concluzii privind BAT se aplică întregului volum de gaze de ardere generat.

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă

Nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă indicate în prezentele concluzii privind BAT se referă la concentrații (masa substanțelor emise per volum de apă reziduală), exprimate în mg/l sau ng I-TEQ/l.

Pentru apele reziduale provenite din FGC, BAT-AEL se referă fie la prelevările de probe instantanee (doar pentru TSS), fie la mediile zilnice, și anume probele proporționale cu debitul pe o perioadă de 24 de ore. Se pot utiliza și probe proporționale cu timpul, dacă se demonstrează că debitul este suficient de stabil.

În cazul apelor reziduale provenite din tratarea cenușii de vatră, BAT-AEL se referă la unul dintre următoarele două cazuri:

în cazul evacuărilor continue, valorile medii zilnice obținute prin prelevarea unor probe proporționale cu debitul pe o perioadă de 24 de ore;

în cazul evacuărilor intermitente, valorile medii pe durata eliberării, obținute prin prelevarea unor probe proporționale cu debitul sau, dacă efluentul este amestecat în mod corespunzător și omogen, prin prelevarea unei probe instantanee înainte de evacuare.

BAT-AEL pentru emisiile în apă se aplică în punctul în care emisiile ies din instalație.

Nivelurile de eficiență energetică asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL)

BAT-AEEL indicate în prezentele concluzii privind BAT pentru incinerarea deșeurilor nepericuloase, altele decât nămolul de epurare, și a deșeurilor periculoase din lemn sunt exprimate ca:

eficiență electrică brută, în cazul unei instalații de incinerare sau al unei părți a unei instalații de incinerare care produce energie electrică utilizând o turbină de condensare;

eficiență energetică brută, în cazul unei instalații de incinerare sau al unei părți a unei instalații de incinerare care:

produce numai căldură sau

produce energie electrică folosind o turbină cu abur de contrapresiune și căldură cu aburul care iese din turbină.

Aceasta se exprimă după cum urmează:

Eficiența electrică brută

Image 2

Eficiența energetică brută

Image 3

unde:

— We

:

puterea electrică generată, în MW;

— Qhe

:

puterea termică furnizată schimbătoarelor de căldură, în MW;

— Qde

:

puterea termică exportată direct (sub formă de abur sau apă caldă) minus puterea termică a fluxului de retur, în MW;

— Qb

:

puterea termică produsă de cazan, în MW;

— Qi

:

puterea termică (sub formă de abur sau apă caldă) utilizată la nivel intern (de exemplu, pentru reîncălzirea gazelor de ardere), în MW;

— Qth

:

puterea termică furnizată unităților de tratament termic (de exemplu, cuptoare), inclusiv deșeurile și combustibilii auxiliari utilizați în mod continuu (excluzând, de exemplu, momentul pornirii), în MW și exprimată ca putere calorifică netă.

BAT-AEEL indicate în prezentele concluzii privind BAT pentru incinerarea nămolului de epurare și a deșeurilor periculoase, altele decât deșeurile periculoase din lemn, sunt exprimate ca randament al cazanului.

Nivelurile BAT-AEEL sunt exprimate ca procente.

Monitorizarea asociată cu BAT-AEEL este indicată în BAT 2.

Conținutul de substanțe nearse în cenușile de vatră/zguri

Conținutul de substanțe nearse din zguri și/sau cenuși de vatră este exprimat ca procent din greutatea în stare uscată, fie ca pierdere la calcinare, fie ca fracție masică a COT.

1.   CONCLUZII PRIVIND BAT

1.1.   Sistemele de management de mediu

BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:

(i)

angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii de nivel superior, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui EMS eficace;

(ii)

o analiză care să includă determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor părților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sănătatea umană), precum și a cerințelor legale aplicabile în ceea ce privește mediul;

(iii)

elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

(iv)

stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile;

(v)

planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu și a evita riscurile de mediu;

(vi)

determinarea structurilor, rolurilor și responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare;

(vii)

asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională);

(viii)

comunicarea internă și externă;

(ix)

încurajarea implicării angajaților în bunele practici de management de mediu;

(x)

elaborarea și menținerea la zi a unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor evidențe relevante;

(xi)

planificare operațională și control al proceselor eficace;

(xii)

punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare;

(xiii)

protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situațiilor de urgență;

(xiv)

la momentul (re)proiectării unei instalații (noi) sau a unei părți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, ceea ce include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea;

(xv)

punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în Directiva privind emisiile industriale;

(xvi)

realizarea, cu regularitate, a unor evaluări comparative sectoriale;

(xvii)

audit intern independent periodic (în măsura posibilului) și audit extern independent periodic pentru a evalua performanțele de mediu și pentru a determina dacă EMS este sau nu conform cu măsurile planificate și dacă a fost pus în aplicare și menținut la zi în mod corespunzător;

(xviii)

evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare;

(xix)

revizuirea periodică, de către conducerea de nivel superior, a EMS, precum și a conformității, a adecvării și a eficacității sale continue;

(xx)

urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate.

În mod specific pentru instalațiile de incinerare și, după caz, pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, BAT constau, de asemenea, în încorporarea următoarelor caracteristici în EMS:

(xxi)

pentru instalațiile de incinerare, gestionarea fluxului de deșeuri (a se vedea BAT 9);

(xxii)

pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, gestionarea calității producției (a se vedea BAT 10);

(xxiii)

un plan de gestionare a reziduurilor care să includă măsuri având drept scop:

(a)

reducerea la minimum a generării de reziduuri;

(b)

optimizarea reutilizării, regenerării, reciclării și/sau a valorificării energetice a reziduurilor;

(c)

asigurarea eliminării adecvate a reziduurilor;

(xxiv)

pentru instalațiile de incinerare, un plan de gestionare OTNOC (a se vedea BAT 18);

(xxv)

pentru instalațiile de incinerare, un plan de gestionare a accidentelor (a se vedea secțiunea 2.4);

(xxvi)

pentru instalațiile de tratare a cenușii de vatră, gestionarea emisiilor difuze de pulberi (a se vedea BAT 23);

(xxvii)

un plan de gestionare a mirosurilor în cazul în care se preconizează și/sau s-a dovedit existența unei poluări olfactive la nivelul zonelor sensibile (a se vedea secțiunea 2.4);

(xxviii)

un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea și BAT 37), în cazul în care se preconizează și/sau s-a dovedit existența unei poluări fonice la nivelul zonelor sensibile (a se vedea secțiunea 2.4).

Notă

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 instituie sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS), care reprezintă un exemplu de EMS conform cu prezentele BAT.

Aplicabilitate

Nivelul de detaliere și gradul de formalizare a EMS vor fi, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu gama de efecte pe care le poate avea aceasta asupra mediului (care depind și de tipul și de cantitatea deșeurilor prelucrate).

1.2.   Monitorizare

BAT 2. BAT constau în determinarea eficienței electrice brute, a eficienței energetice brute sau a randamentului cazanului fie a instalației de incinerare în ansamblul ei, fie a tuturor părților relevante ale instalației de incinerare.

Descriere

În cazul unei noi instalații de incinerare sau după fiecare modificare a unei instalații de incinerare existente care ar putea afecta în mod semnificativ eficiența energetică, eficiența electrică brută, eficiența energetică brută sau randamentul cazanului se determină prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă.

În cazul unei instalații de incinerare existente care nu a făcut obiectul unui test de performanță sau în cazul în care un test de performanță la sarcină maximă nu poate fi efectuat din motive tehnice, eficiența electrică brută, eficiența energetică brută sau randamentul cazanului se pot determina luând în considerare valorile proiectate în condițiile testului de performanță.

În ceea ce privește testul de performanță, nu este disponibil niciun standard EN pentru determinarea randamentului cazanului instalațiilor de incinerare. Pentru instalațiile de incinerare cu grătare, se poate utiliza orientarea RL 7 a FDBR.

BAT 3. BAT constau în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos.

Flux/Amplasament

Parametru (parametri)

Monitorizare

Gaze de ardere rezultate din incinerarea deșeurilor

Debit, conținut de oxigen, temperatură, presiune, conținut de vapori de apă

Măsurare continuă

Camere de combustie

Temperatură

Ape reziduale provenite din FGC prin metode umede

Debit, pH, temperatură

Apă reziduală de la instalațiile de tratare a cenușii de vatră

Debit, pH, conductivitate

BAT 4. BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Substanță/

parametru

Proces

Standard(e) (4)

Frecvența minimă de monitorizare (5)

Monitorizare asociată cu

NOX

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă

BAT 29

NH3

Incinerarea deșeurilor în cazul utilizării RNCS și/sau a RCS

Standarde EN generice

Continuă

BAT 29

N2O

Incinerarea deșeurilor în cuptor cu ardere în strat fluidizat

Incinerarea deșeurilor atunci când RNCS se face cu uree

EN 21258 (6)

O dată pe an

BAT 29

CO

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă

BAT 29

SO2

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă

BAT 27

HCl

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă

BAT 27

HF

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă (7)

BAT 27

Pulberi

Tratarea cenușii de vatră

EN 13284-1

O dată pe an

BAT 26

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice și EN 13284-2

Continuă

BAT 25

Metale și metaloizi, cu excepția mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Incinerarea deșeurilor

EN 14385

O dată la șase luni

BAT 25

Hg

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice și EN 14884

Continuă (8)

BAT 31

TCOV

Incinerarea deșeurilor

Standarde EN generice

Continuă

BAT 30

PBDD/F

Incinerarea deșeurilor (9)

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată la șase luni

BAT 30

PCDD/F

Incinerarea deșeurilor

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

O dată la șase luni, pentru prelevarea de probe pe termen scurt

BAT 30

Nu sunt disponibile standarde EN pentru prelevarea de probe pe termen lung,

EN 1948-2, EN 1948-3

O dată pe lună, pentru prelevarea de probe pe termen lung (10)

BAT 30

PCB de tipul dioxinelor

Incinerarea deșeurilor

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4

O dată la șase luni, pentru prelevarea de probe pe termen scurt (11)

BAT 30

Nu sunt disponibile standarde EN pentru prelevarea de probe pe termen lung,

EN 1948-2, EN 1948-4

O dată pe lună, pentru prelevarea de probe pe termen lung (10)  (11)

BAT 30

Benzo[a]piren

Incinerarea deșeurilor

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe an

BAT 30

BAT 5. BAT constau în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor dirijate în aer provenite de la instalația de incinerare în timpul OTNOC.

Descriere

Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor (de exemplu, pentru poluanții care sunt monitorizați în mod continuu) sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedește a fi de o calitate științifică echivalentă sau mai bună în comparație cu măsurările directe ale emisiilor. Emisiile la pornire și oprire, timp în care nu se incinerează deșeuri, inclusiv emisiile de PCDD/F, sunt estimate pe baza campaniilor de măsurare, de exemplu, o dată la trei ani, desfășurate în timpul operațiunilor planificate de pornire/oprire.

BAT 6. BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă provenite din FGC și/sau din tratarea cenușii de vatră cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Substanță/parametru

Proces

Standard(e)

Frecvență minimă de monitorizare

Monitorizare asociată cu

Carbon organic total (COT)

FGC

EN 1484

O dată pe lună

BAT 34

Tratarea cenușii de vatră

O dată pe lună (12)

Materii solide în suspensie totale (TSS)

FGC

EN 872

O dată pe zi (13)

Tratarea cenușii de vatră

O dată pe lună (12)

As

FGC

Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885, EN ISO 15586 sau EN ISO 17294-2)

O dată pe lună

Cd

FGC

Cr

FGC

Cu

FGC

Mo

FGC

Ni

FGC

Pb

FGC

O dată pe lună

Tratarea cenușii de vatră

O dată pe lună (12)

Sb

FGC

O dată pe lună

Tl

FGC

Zn

FGC

Hg

FGC

Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 12846 sau EN ISO 17852)

Azot amoniacal (NH4-N)

Tratarea cenușii de vatră

Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11732, EN ISO 14911)

O dată pe lună (12)

Clorură (Cl-)

Tratarea cenușii de vatră

Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Sulfat (SO4 2-)

Tratarea cenușii de vatră

EN ISO 10304-1

PCDD/F

FGC

Nu sunt disponibile standarde EN

O dată pe lună (12)

Tratarea cenușii de vatră

O dată la șase luni

BAT 7. BAT constau în monitorizarea conținutului de substanțe nearse în zguri și în cenușile de vatră din instalația de incinerare, cu o frecvență cel puțin egală cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN.

Parametru

Standard(e)

Frecvență minimă de monitorizare

Monitorizare asociată cu

Pierdere la calcinare (14)

EN 14899 și fie EN 15169, fie EN 15935

O dată la trei luni

BAT 14

Carbon organic total (14)  (15)

EN 14899 și fie EN 13137, fie EN 15936

BAT 8. Pentru incinerarea deșeurilor periculoase care conțin POP, BAT constau în determinarea conținutului de POP în fluxurile de ieșire (de exemplu, zguri și cenușile de vatră, gazele de ardere, apele uzate) după darea în exploatare a instalației de incinerare și după fiecare schimbare care poate afecta semnificativ conținutul de POP din fluxurile de ieșire.

Descriere

Conținutul de POP din fluxurile de ieșire se determină prin măsurători directe sau prin metode indirecte (de exemplu, cantitatea cumulată de POP în cenușile zburătoare, reziduurile uscate provenite din epurarea gazelor de ardere, apele uzate provenite din epurarea gazelor de ardere și nămolul rezultat în urma tratării apelor uzate pot fi determinate prin monitorizarea conținutului de POP în gazele de ardere înainte și după sistemul de epurare a gazelor de ardere) sau pe baza studiilor reprezentative aferente instalației.

Aplicabilitate

Se aplică numai în cazul instalațiilor care:

incinerează deșeuri periculoase ce prezintă, înainte de incinerare, niveluri de POP care depășesc concentrațiile-limită definite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 și în modificările aduse acestuia și

nu respectă specificațiile aferente descrierii procesului din capitolul IV.G.2 litera (g) din orientările tehnice UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1 ale UNEP.

1.3.   Performanța generală de mediu și eficacitatea procesului de ardere

BAT 9. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare prin gestionarea fluxului de deșeuri (a se vedea BAT 1), BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor (a)-(c) de mai jos și, după caz, a tehnicilor (d), (e) și (f).

 

Tehnică

Descriere

(a)

Determinarea tipurilor de deșeuri care pot fi incinerate

Identificarea, pe baza caracteristicilor instalației de incinerare, a tipurilor de deșeuri care pot fi incinerate ținând, de exemplu, seama de starea fizică, de caracteristicile chimice, de proprietățile periculoase, de intervalele acceptabile de putere calorifică, de umiditate, de conținutul de cenușă și de mărime.

(b)

Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare și preacceptare a deșeurilor

Aceste proceduri au scopul de a asigura adecvarea tehnică (și juridică) a operațiunilor de tratare a unui anumit deșeu înainte ca respectivul deșeu să ajungă la instalație. Acestea cuprind proceduri de colectare de informații despre intrările de deșeuri și pot include prelevarea de probe și caracterizarea deșeurilor pentru a obține suficiente informații privind compoziția acestora. Procedurile de preacceptare a deșeurilor sunt bazate pe riscuri – de exemplu, iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului.

(c)

Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de acceptare a deșeurilor

Procedurile de acceptare au scopul de a confirma caracteristicile deșeului care au fost identificate în etapa de preacceptare. Aceste proceduri definesc elementele care trebuie să fie verificate la livrarea deșeului la instalație, precum și criteriile de acceptare și de respingere a deșeului. Acestea pot să cuprindă prelevarea de probe, inspectarea și analiza deșeului. Procedurile de acceptare a deșeurilor sunt bazate pe riscuri – de exemplu, iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului. Elementele care trebuie monitorizate pentru fiecare tip de deșeu sunt detaliate în BAT 11.

(d)

Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de urmărire și a unui inventar al deșeurilor

Sistemul de urmărire și inventarul deșeurilor au scopul de a urmări locul și cantitatea deșeurilor aflate în instalație. Acestea conțin toate informațiile generate în cursul procedurilor de preacceptare [de exemplu, data sosirii la instalație și numărul unic de referință al deșeului, informații privind deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului, rezultatele analizelor efectuate pentru preacceptarea și acceptarea deșeurilor, natura și cantitatea deșeurilor din amplasament, inclusiv toate pericolele identificate], de acceptare, de depozitare, de tratare și/sau de transfer al deșeurilor în afara amplasamentului. Sistemul de urmărire a deșeurilor este bazat pe riscuri – de exemplu, ia în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului.

Sistemul de urmărire a deșeurilor include etichetarea clară a deșeurilor care sunt depozitate în alte locuri decât în buncărul pentru deșeuri sau în rezervorul de stocare a nămolului (de exemplu, în containere, butoaie, baloturi sau alte forme de ambalaj), astfel încât acestea să poată fi identificate în orice moment.

(e)

Trierea deșeurilor

Deșeurile se păstrează separat, în funcție de proprietățile lor, pentru a ușura depozitarea și incinerarea într-un mod mai puțin periculos pentru mediu. Trierea deșeurilor se bazează pe separarea fizică a diferitelor deșeuri și pe proceduri care identifică momentul și locul depozitării acestora.

(f)

Verificarea compatibilității deșeurilor înainte de amestecarea sau malaxarea deșeurilor periculoase

Compatibilitatea se asigură printr-un set de măsuri de verificare și de teste pentru a detecta orice reacții chimice nedorite și/sau potențial periculoase între deșeuri (de exemplu, polimerizare, degajare de gaz, reacție exotermă, descompunere) în timpul amestecării sau al malaxării. Testele de compatibilitate sunt bazate pe riscuri – de exemplu, iau în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de deținătorul (deținătorii) anterior(i) al (ai) deșeului.

BAT 10. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de tratare a cenușii de vatră, BAT constau în includerea în EMS a unor caracteristici de management al calității deșeurilor rezultate (a se vedea BAT 1).

Descriere

Caracteristicile de management al calității deșeurilor rezultate sunt incluse în EMS, astfel încât să se asigure că rezultatul tratării cenușii de vatră este în conformitate cu așteptările, utilizând standardele EN existente, în cazul în care acestea sunt disponibile. Acest lucru permite, de asemenea, monitorizarea și optimizarea performanței tratării cenușii de vatră.

BAT 11. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare, BAT constau în monitorizarea livrărilor de deșeuri în cadrul procedurilor de acceptare a deșeurilor (a se vedea BAT 9 c), inclusiv, în funcție de riscul reprezentat de deșeurile intrate, a elementelor de mai jos.

Tipul de deșeuri

Monitorizarea livrărilor de deșeuri

Deșeuri municipale solide și alte deșeuri nepericuloase

Detectarea radioactivității

Cântărirea livrărilor de deșeuri

Inspecție vizuală

Prelevarea periodică de probe din livrările de deșeuri și analiza proprietăților/substanțelor cheie (de exemplu, puterea calorifică, conținutul de halogeni și metale/metaloizi). Pentru deșeurile municipale solide, aceasta implică o descărcare separată.

Nămol de epurare

Cântărirea livrărilor de deșeuri (sau măsurarea debitului, în cazul în care nămolul de epurare este livrat prin conducte)

Inspecția vizuală, în măsura în care este posibilă din punct de vedere tehnic

Prelevarea periodică de probe și analiza proprietăților/substanțelor cheie (de exemplu, puterea calorifică, conținutul de apă, cenușă și mercur)

Deșeuri periculoase, altele decât deșeurile medicale

Detectarea radioactivității

Cântărirea livrărilor de deșeuri

Inspecția vizuală, în măsura în care este posibilă din punct de vedere tehnic

Controlul fiecărei livrări de deșeuri și compararea sa cu declarația producătorului de deșeuri

Prelevarea de probe din:

toate camioanele-cisternă și remorcile;

deșeurile ambalate [de exemplu, în butoaie, în containere intermediare de transport în vrac (IBC) sau în ambalaje de dimensiuni mai mici]

și analiza:

parametrilor de ardere (inclusiv puterea calorifică și punctul de inflamabilitate);

compatibilității deșeurilor, pentru a detecta posibilele reacții periculoase în timpul malaxării sau al amestecării deșeurilor, înainte de depozitare (BAT 9 f);

substanțelor-cheie, inclusiv a POP, a halogenilor și a sulfului, a metalelor/metaloizilor

Deșeuri medicale

Detectarea radioactivității

Cântărirea livrărilor de deșeuri

Inspecția vizuală a integrității ambalajului

BAT 12. Pentru a reduce riscurile de mediu asociate recepției, manipulării și depozitării deșeurilor, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

(a)

Suprafețe impermeabile cu o infrastructură de drenare adecvată

În funcție de riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al contaminării solului sau a apei, suprafața zonelor de recepție, de manipulare și de depozitare a deșeurilor se impermeabilizează la lichidele vizate și este echipată cu o infrastructură de drenare adecvată (a se vedea BAT 32). Integritatea acestei suprafețe este verificată periodic, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(b)

Capacitate adecvată de depozitare a deșeurilor

Se iau măsuri pentru a evita acumularea de deșeuri, de exemplu:

stabilirea clară și nedepășirea capacității maxime de depozitare a deșeurilor, ținându-se seama de caracteristicile deșeurilor (de exemplu, în ceea ce privește riscul de incendiu) și de capacitatea de tratare;

monitorizarea regulată a cantității de deșeuri depozitate, în raport cu capacitatea de depozitare maximă permisă;

pentru deșeurile care nu sunt amestecate în timpul depozitării (de exemplu, deșeurile medicale, deșeurile ambalate), timpul maxim de staționare este stabilit în mod clar.

BAT 13. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării și manipulării deșeurilor medicale, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

(a)

Manipularea automată sau semiautomată a deșeurilor

Deșeurile medicale sunt descărcate din camion în zona de depozitare cu ajutorul unui sistem automat sau manual, în funcție de riscul pe care îl prezintă această operațiune. Din zona de depozitare, deșeurile medicale sunt introduse în cuptor cu ajutorul unui sistem de alimentare automată.

(b)

Incinerarea containerelor sigilate care nu pot fi reutilizate, dacă se utilizează

Deșeurile medicale sunt livrate în containere combustibile sigilate și rezistente care nu sunt deschise niciodată în timpul operațiunilor de depozitare și de manipulare. În cazul în care conțin ace și obiecte ascuțite, containerele sunt, de asemenea, rezistente la perforație.

(c)

Curățarea și dezinfectarea containerelor reutilizabile, dacă se utilizează

Containerele reutilizabile de deșeuri sunt curățate într-o zonă de curățare desemnată și sunt dezinfectate într-o instalație concepută în mod expres pentru dezinfectare. Orice resturi provenite din operațiunile de curățare sunt incinerate.

BAT 14. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a incinerării deșeurilor, pentru a reduce conținutul de substanțe nearse în zguri și în cenușile de vatră și pentru a reduce emisiile în aer provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Malaxarea și amestecarea deșeurilor

Procedurile de malaxare și de amestecare a deșeurilor înainte de incinerare includ, de exemplu, următoarele operațiuni:

amestecarea cu ajutorul macaralelor de buncăr;

utilizarea unui sistem de egalizare a alimentării;

malaxarea deșeurilor lichide și păstoase compatibile.

În unele cazuri, deșeurile solide sunt mărunțite înainte de amestecare.

Nu se aplică în cazul în care cuptorul trebuie să fie alimentat direct din considerente de siguranță sau din cauza caracteristicilor deșeurilor (de exemplu, deșeurile medicale infecțioase, deșeurile mirositoare sau deșeurile care sunt susceptibile de a elibera substanțe volatile).

Nu se aplică în situația în care pot apărea reacții nedorite între diferitele tipuri de deșeuri (a se vedea BAT 9 f).

(b)

Sistem de control avansat

A se vedea secțiunea 2.1

General aplicabilă.

(c)

Optimizarea procesului de incinerare

A se vedea secțiunea 2.1

Optimizarea proiectării nu se aplică cuptoarelor existente.


Tabelul 1

Nivelurile de performanță de mediu asociate BAT pentru substanțele nearse în zguri și în cenușile de vatră provenite din incinerarea deșeurilor

Parametru

Unitate

BAT-AEPL

Conținutul de COT în zguri și în cenuși de vatră (16)

% din greutatea în stare uscată

1-3 (17)

Pierderea la calcinare de zguri și cenuși de vatră (16)

% din greutatea în stare uscată

1-5 (17)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 7.

BAT 15. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de reglare a setărilor instalației, de exemplu prin sistemul avansat de control (a se vedea descrierea din secțiunea 2.1), dacă și atunci când este necesar și posibil, în funcție de caracterizarea și de controlul deșeurilor (a se vedea BAT 11).

BAT 16. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri operaționale (de exemplu, organizarea lanțului de aprovizionare, funcționarea continuă mai degrabă decât funcționarea intermitentă), pentru a limita, pe cât posibil, operațiunile de oprire și de pornire.

BAT 17. Pentru a reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, emisiile în apă provenite din instalația de incinerare, BAT constau în asigurarea faptului că sistemul de epurare a gazelor de ardere și instalația de tratare a apelor uzate sunt proiectate în mod corespunzător (de exemplu, ținând seama de debitul maxim și de concentrațiile de poluanți), sunt exploatate în limitele prevăzute în proiect și sunt întreținute astfel încât să se asigure o disponibilitate optimă.

BAT 18. Pentru a reduce frecvența apariției OTNOC și pentru a reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, emisiile în apă provenite din instalația de incinerare în timpul OTNOC, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a OTNOC bazat pe analiza riscurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care include toate elementele următoare:

identificarea potențialelor OTNOC (de exemplu, defectarea echipamentului critic pentru protecția mediului – „echipamentul critic”), a cauzelor profunde și a consecințelor potențiale ale acestora, precum și revizuirea și actualizarea periodică a listei de OTNOC identificate în urma evaluării periodice indicate mai jos;

proiectarea corespunzătoare a echipamentelor critice (de exemplu, compartimentarea filtrului cu sac, tehnicile de încălzire a gazelor de ardere și eliminarea necesității de a dezactiva filtrul cu sac în timpul fazei de pornire și de oprire etc.);

elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de întreținere preventivă a echipamentelor critice [a se vedea BAT 1 (xii)];

monitorizarea și înregistrarea emisiilor în timpul OTNOC și al împrejurărilor aferente (a se vedea BAT 5);

evaluarea periodică a emisiilor apărute în timpul OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata și cantitatea de poluanți emiși) și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar.

1.4.   Eficiența energetică

BAT 19. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor aferente instalației de incinerare, BAT constau în utilizarea unui cazan de recuperare a căldurii.

Descriere

Energia din gazele de ardere este recuperată într-un cazan de recuperare a căldurii care produce apă caldă și/sau abur, ce pot fi exportate, utilizate intern și/sau pentru a produce energie electrică.

Aplicabilitate

În cazul instalațiilor destinate incinerării deșeurilor periculoase, aplicabilitatea poate fi limitată de:

caracterul lipicios al cenușilor zburătoare;

corozivitatea gazelor de ardere.

BAT 20. Pentru a spori eficiența energetică a instalațiilor de incinerare, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Uscarea nămolului de epurare

După deshidratarea mecanică, nămolul de epurare este uscat și mai mult, utilizând, de exemplu, căldura la temperatură joasă, înainte ca acesta să fie introdus în cuptor.

Măsura în care nămolul poate fi uscat depinde de sistemul de alimentare a cuptorului.

Aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea căldurii de joasă energie.

(b)

Reducerea debitului gazelor de ardere

Debitul gazelor de ardere se reduce, de exemplu, prin:

îmbunătățirea distribuției primare și secundare de aer de combustie;

recircularea gazelor de ardere (a se vedea secțiunea 2.2).

Un debit mai mic al gazelor de ardere reduce necesarul de energie al instalației (de exemplu, pentru ventilatoarele pentru tiraj indus).

La instalațiile existente, aplicabilitatea recirculării gazelor de ardere poate fi limitată din cauza constrângerilor tehnice (de exemplu, din cauza încărcăturii poluante din gazele de ardere sau a condițiilor de incinerare).

(c)

Reducerea la minimum a pierderilor de căldură

Pierderile de căldură sunt reduse la minimum, de exemplu prin:

utilizarea boilerelor cu cuptor integrat, care permit recuperarea căldurii și de pe marginile cuptorului;

izolarea termică a cuptoarelor și a cazanelor;

recircularea gazelor de ardere (a se vedea secțiunea 2.2);

recuperarea căldurii emanate din răcirea zgurilor și a cenușilor de vatră (a se vedea BAT 20 i).

Boilerele cu cuptor integrat nu sunt aplicabile cuptoarelor rotative sau altor cuptoare destinate incinerării la temperatură înaltă a deșeurilor periculoase.

(d)

Optimizarea proiectării cazanului

Transferul de căldură în cazan este îmbunătățit prin optimizarea, de exemplu:

a vitezei și a distribuției gazelor de ardere;

a circulației apei/aburului;

a serpentinelor de convecție;

a sistemelor de curățare a cazanelor, online și offline, pentru a reduce la minimum ancrasarea serpentinelor de convecție.

Se aplică în cazul instalațiilor noi și în cazul modernizărilor majore ale instalațiilor existente.

(e)

Schimbătoare de căldură pentru gaze de ardere la temperaturi joase

Schimbătoarele de căldură speciale rezistente la coroziune se utilizează pentru recuperarea energiei suplimentare din gazele de ardere la ieșirea din cazan, după un filtru electrostatic sau după un sistem de injectare de adsorbant uscat.

Se aplică în limitele impuse de profilul temperaturii de funcționare al sistemului de epurare a gazelor de ardere.

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.

(f)

Parametri ridicați ai aburului

Cu cât sunt mai ridicați parametrii aburului (temperatură și presiune), cu atât este mai mare eficiența conversiei energiei electrice permise de ciclul de abur.

Funcționarea în condiții de parametri ridicați ai aburului (de exemplu peste 45 bar și peste 400 °C) necesită utilizarea unor aliaje speciale de oțel sau a unui strat refractar de acoperire care să protejeze acele porțiuni din cazane care sunt expuse la cele mai înalte temperaturi.

Se aplică în cazul instalațiilor noi și în cazul modernizărilor majore ale instalațiilor existente, în cazul în care instalația este orientată în principal către producerea de energie electrică.

Aplicabilitatea poate fi limitată de:

caracterul lipicios al cenușilor zburătoare;

corozivitatea gazelor de ardere.

(g)

Cogenerare

Producerea combinată de energie termică și energie electrică, în care căldura (rezultată în principal din aburul care iese din turbină) este utilizată pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitățile industriale sau într-o rețea de încălzire/răcire urbană.

Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică și electrică și/sau de disponibilitatea rețelelor.

(h)

Condensator de gaze de ardere

Un schimbător de căldură sau un scruber cu schimbător de căldură, în care vaporii de apă conținuți în gazele de ardere se condensează, transferând energia termică latentă în apă la o temperatură suficient de scăzută (de exemplu, fluxul de retur al unei rețele de încălzire urbană).

Condensatorul de gaze de ardere oferă, de asemenea, beneficii conexe prin reducerea emisiilor dirijate în aer (de exemplu, pulberi și gaze acide).

Utilizarea pompelor de căldură poate spori cantitatea de energie recuperată din condensarea gazelor de ardere.

Aplicabilă în limitele impuse de cererea de căldură la temperatură scăzută, de exemplu prin disponibilitatea unei rețele de încălzire urbană cu o temperatură de retur suficient de scăzută.

(i)

Gestionarea cenușii de vatră uscate

Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din grătar pe un sistem de transport și se răcește în aerul ambiant. Energia este recuperată prin utilizarea aerului de răcire pentru combustie.

Aplicabilă numai în cazul cuptoarelor cu grătar.

Pot exista restricții tehnice care împiedică modernizarea cuptoarelor existente.


Tabelul 2

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru incinerarea deșeurilor

(%)

BAT-AEEL

Instalație

Deșeuri municipale solide, alte deșeuri nepericuloase și deșeuri lemnoase periculoase

Deșeuri periculoase, altele decât deșeurile lemnoase periculoase (18)

Nămol de epurare

Eficiență electrică brută (19)  (20)

Eficiență energetică brută (21)

Randamentul cazanului

Instalație nouă

25-35

72-91 (22)

60-80

60-70 (23)

Instalație existentă

20-35

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 2.

1.5.   Emisii dirijate în aer

1.5.1.   Emisii difuze

BAT 21. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze din instalația de incinerare, inclusiv emisiile de mirosuri, BAT constau în:

a depozita deșeurile solide și deșeurile păstoase în vrac care sunt mirositoare și/sau susceptibile de a elibera substanțe volatile în clădiri închise sub presiune subatmosferică controlată și a utiliza aerul extras drept aer de combustie pentru incinerare sau a-l trimite unui alt sistem corespunzător de reducere a emisiilor în cazul unui risc de explozie;

a depozita deșeurile lichide în rezervoare sub presiune controlată corespunzătoare și a dirija gurile de aerisire ale rezervorului către sistemul de alimentare cu aer de combustie sau alt sistem adecvat de reducere a emisiilor;

a controla riscul degajării de mirosuri în timpul perioadelor de oprire completă atunci când nu este disponibilă nicio capacitate de incinerare, de exemplu prin:

trimiterea aerului ventilat sau extras către un sistem alternativ de reducere a emisiilor, de exemplu un scruber umed, un pat fix de adsorbție;

reducerea la minimum a cantității de deșeuri depozitate, de exemplu prin întreruperea, reducerea sau transferul livrărilor de deșeuri, ca parte a gestionării fluxului de deșeuri (a se vedea BAT 9);

depozitarea deșeurilor în baloturi sigilate în mod corespunzător.

BAT 22. Pentru a preveni emisiile difuze de compuși volatili cauzate de manipularea deșeurilor gazoase și lichide care sunt mirositoare și/sau susceptibile de a elibera substanțe volatile în instalațiile de incinerare, BAT constau în introducerea acestora în cuptor prin alimentare directă.

Descriere

Pentru deșeurile gazoase și lichide livrate în containere pentru deșeuri în vrac (de exemplu, cisterne), alimentarea directă se efectuează prin conectarea containerului de deșeuri la linia de alimentare a cuptorului. Containerul se golește apoi prin presurizare cu azot sau, dacă viscozitatea este suficient de scăzută, prin pomparea lichidului.

Pentru deșeurile gazoase și lichide livrate în containere de deșeuri adecvate pentru incinerare (de exemplu, butoaie), alimentarea directă se realizează prin introducerea containerelor direct în cuptor.

Aplicabilitate

Este posibil să nu fie aplicabile incinerării nămolului de epurare, în funcție, de exemplu, de conținutul de apă și de nevoia de uscare prealabilă sau de amestecare cu alte deșeuri.

BAT 23. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de pulberi în aer generate de tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în includerea în sistemul de management de mediu a următoarelor elemente de gestionare a emisiilor difuze de pulberi (a se vedea BAT 1):

identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi (utilizând, de exemplu, standardul EN 15445);

definirea și punerea în aplicare de măsuri și tehnici adecvate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul unei anumite perioade.

BAT 24. Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de pulberi în aer generate de tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Închiderea și acoperirea echipamentelor

Recurgerea la dispozitive de închidere/încapsulare pentru operațiunile care produc pulberi (cum ar fi măcinarea, cernerea) și/sau acoperirea benzilor transportoare și a ascensoarelor.

Închiderea poate fi, de asemenea, realizată prin instalarea tuturor echipamentelor într-o clădire închisă.

Instalarea echipamentelor într-o clădire închisă nu se poate aplica dispozitivelor mobile de tratare.

(b)

Limitarea înălțimii de descărcare

Potrivirea înălțimii de descărcare cu înălțimea variabilă a haldei de deșeuri, dacă este posibil în mod automatizat (de exemplu cu benzi transportoare cu înălțime reglabilă).

General aplicabilă.

(c)

Protejarea stocurilor de vânturile dominante

Protejarea zonelor de depozitare în vrac sau a stocurilor cu sisteme de acoperire sau cu bariere de vânt, cum ar fi ecrane, pereți sau spații verzi verticale, precum și orientarea corectă a stocurilor în funcție de vânturile dominante.

General aplicabilă.

(d)

Utilizarea de dispozitive de stropire cu apă

Instalarea unor dispozitive de stropire cu apă la sursele principale ale emisiilor difuze de pulberi. Umidificarea particulelor de pulberi contribuie la aglomerarea și sedimentarea pulberilor.

Emisiile difuze de pulberi din stocuri sunt reduse prin asigurarea unei umidificări adecvate a punctelor de încărcare și descărcare sau a stocurilor propriu-zise.

General aplicabilă.

(e)

Optimizarea conținutului de umiditate

Optimizarea conținutului de umiditate din zguri/cenuși de vatră până la nivelul necesar pentru recuperarea eficientă a metalelor și a materialelor minerale și reducerea în același timp a emisiei de pulberi.

General aplicabilă.

(f)

Operarea sub presiune subatmosferică

Efectuarea tratării zgurilor și a cenușilor de vatră în echipamente închise sau în clădiri (a se vedea tehnica a) sub presiune subatmosferică, pentru a permite tratarea aerului extras cu o tehnică de reducere a emisiilor (a se vedea BAT 26) drept emisii dirijate.

Se aplică numai în cazul cenușii de vatră uscate și al altor tipuri de cenușă de vatră cu umiditate scăzută.

1.5.2.   Emisii dirijate

1.5.2.1.   Emisii de pulberi, metale și metaloizi

BAT 25. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, metale și metaloizi provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Filtru cu sac

A se vedea secțiunea 2.2

General aplicabilă în cazul instalațiilor noi.

Se aplică instalațiilor existente în limitele impuse de profilul temperaturii de funcționare al sistemului de epurare a gazelor de ardere.

(b)

Precipitator electrostatic

A se vedea secțiunea 2.2

General aplicabilă.

(c)

Injectare de adsorbant uscat

A se vedea secțiunea 2.2.

Nu este relevantă pentru reducerea emisiilor de pulberi.

Adsorbția metalelor prin injectare de cărbune activat sau prin injectarea altor reactivi în combinație cu un sistem de injectare de adsorbant uscat sau cu un absorbant semiumed care este utilizat pentru a reduce emisiile de gaze acide.

General aplicabilă.

(d)

Scruber umed

A se vedea secțiunea 2.2.

Sistemele de epurare umedă nu sunt utilizate pentru a îndepărta principala încărcătură de pulberi, dar sunt utilizate, dacă sunt instalate după alte tehnici de reducere a emisiilor, pentru a reduce și mai mult concentrațiile de pulberi, metale și metaloizi din gazele de ardere.

Pot exista unele limitări ale aplicabilității cauzate de disponibilitatea redusă a apei, de exemplu în zonele aride.

(e)

Adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă

A se vedea secțiunea 2.2.

Sistemul este utilizat în principal în scopul adsorbției mercurului și a altor metale și metaloizi, precum și a compușilor organici, inclusiv a PCDD/F, dar acționează, de asemenea, ca un filtru eficace pentru curățarea pulberilor.

Aplicabilitatea poate fi limitată de scăderea globală a presiunii aferentă configurației sistemului de epurare a gazelor de ardere.

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.


Tabelul 3

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de pulberi, metale și metaloizi provenite din incinerarea deșeurilor

(mg/Nm3)

Parametru

BAT-AEL

Perioada de calculare a valorilor medii

Pulberi

< 2-5 (24)

Medie zilnică

Cd+Tl

0,005-0,02

Medie pe perioada de prelevare

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,01-0,3

Medie pe perioada de prelevare

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

BAT 26. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi provenite de la tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră în echipamente închise cu extracția aerului (a se vedea BAT 24 f), BAT constau în tratarea aerului extras cu un filtru cu sac (a se vedea secțiunea 2.2).

Tabelul 4

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de pulberi provenite de la tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră în echipamente închise cu extracția aerului

(mg/Nm3)

Parametru

BAT-AEL

Perioada de calculare a valorilor medii

Pulberi

2-5

Medie pe perioada de prelevare

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

1.5.2.2.   Emisii de HCl, HF și SO2

BAT 27. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de HCl, HF și SO2 provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Scruber umed

A se vedea secțiunea 2.2

Pot exista unele limitări ale aplicabilității cauzate de disponibilitatea redusă a apei, de exemplu în zonele aride.

(b)

Absorbant semiumed

A se vedea secțiunea 2.2

General aplicabilă.

(c)

Injectare de adsorbant uscat

A se vedea secțiunea 2.2

General aplicabilă.

(d)

Desulfurare directă

A se vedea secțiunea 2.2.

Utilizată pentru reducerea parțială a emisiilor de gaze acide în amonte față de alte tehnici.

Se aplică numai în cazul cuptoarelor cu pat fluidizat.

(e)

Injectare de sorbent în cazan

A se vedea secțiunea 2.2.

Utilizată pentru reducerea parțială a emisiilor de gaze acide în amonte față de alte tehnici.

General aplicabilă.

BAT 28. Pentru a reduce nivelurile de vârf ale emisiilor dirijate în aer de HCl, HF și SO2 provenite din incinerarea deșeurilor și a limita în același timp consumul de reactivi și cantitatea de reziduuri generate în urma injectării de adsorbant uscat și de absorbanți semiumezi, BAT constau în utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Optimizarea și automatizarea dozării reactivilor

Utilizarea măsurătorilor continue ale HCl și/sau SO2 (și/sau ale altor parametri care se pot dovedi utili în acest scop) în amonte și/sau în aval față de sistemul de epurare a gazelor de ardere pentru optimizarea dozării automatizate a reactivilor.

General aplicabilă.

(b)

Recircularea reactivilor

Recircularea unei proporții din reziduurile solide colectate în urma epurării gazelor de ardere, cu scopul de a reduce cantitatea de reactiv nereacționat (reactivi nereacționați) din reziduuri.

Tehnica este în mod special relevantă în cazul tehnicilor de epurare a gazelor de ardere care funcționează cu un exces stoichiometric ridicat.

General aplicabilă în cazul instalațiilor noi.

Se aplică instalațiilor existente în limitele impuse de dimensiunea filtrului cu sac.


Tabelul 5

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de HCl, HF și SO2 provenite din incinerarea deșeurilor

(mg/Nm3)

Parametru

BAT-AEL

Perioada de calculare a valorilor medii

Instalație nouă

Instalație existentă

HCl

< 2-6 (25)

< 2-8 (25)

Medie zilnică

HF

< 1

< 1

Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare

SO2

5-30

5-40

Medie zilnică

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

1.5.2.3.   Emisiile de NOX, N2O, CO și NH3

BAT 29. În vederea reducerii emisiilor dirijate de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O provenite din incinerarea deșeurilor și emisiile de NH3 provenite din utilizarea RNCS și/sau a RCS, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Optimizarea procesului de incinerare

A se vedea secțiunea 2.1

General aplicabilă.

(b)

Recircularea gazelor de ardere

A se vedea secțiunea 2.2

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată din cauza constrângerilor tehnice (de exemplu, din cauza încărcăturii poluante din gazele de ardere sau a condițiilor de incinerare).

(c)

Reducerea necatalitică selectivă (RNCS)

A se vedea secțiunea 2.2

General aplicabilă.

(d)

Reducerea catalitică selectivă (RCS)

A se vedea secțiunea 2.2

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.

(e)

Filtre catalitice tip sac

A se vedea secțiunea 2.2

Se aplică numai în cazul instalațiilor dotate cu un filtru cu sac.

(f)

Optimizarea modului de proiectare și utilizare a RNCS/RCS

Optimizarea raportului de reactiv la NOX pe secțiunea transversală a cuptorului sau a conductei, optimizarea dimensiunii picăturilor de reactiv și optimizarea intervalului de temperatură în care este injectat reactivul.

Se aplică numai în cazul în care se utilizează RNCS și/sau RCS pentru reducerea emisiilor de NOX.

(g)

Scruber umed

A se vedea secțiunea 2.2.

În cazul în care se utilizează un scruber umed pentru reducerea gazelor acide, în special cu ajutorul RNCS, amoniacul nereacționat este absorbit de soluția de spălare și, odată eliminat, poate fi reciclat sub formă de reactiv RNCS sau RCS.

Pot exista unele limitări ale aplicabilității cauzate de disponibilitatea redusă a apei, de exemplu în zonele aride.


Tabelul 6

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de NOX și CO provenite din incinerarea deșeurilor și pentru emisiile dirijate în aer de NH3 provenite din utilizarea RNCS și/sau a RCS

(mg/Nm3)

Parametru

BAT-AEL

Perioada de calculare a valorilor medii

Instalație nouă

Instalație existentă

NOX

50-120 (26)

50-150 (26)  (27)

Medie zilnică

CO

10-50

10-50

NH3

2-10 (26)

2-10 (26)  (28)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

1.5.2.4.   Emisii de compuși organici

BAT 30. Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de compuși organici – inclusiv PCDD/F și PCB – provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea tehnicilor (a), (b), (c), (d) și a uneia dintre tehnicile (e)-(i) indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Optimizarea procesului de incinerare

A se vedea secțiunea 2.1.

Optimizarea parametrilor de incinerare pentru a promova oxidarea compușilor organici, inclusiv a PCDD/F și a PCB prezenți în deșeuri, și pentru a preveni (re)formarea acestora și a precursorilor acestora.

General aplicabilă.

(b)

Controlul alimentării cu deșeuri

Cunoașterea și controlul caracteristicilor de ardere ale deșeurilor introduse în cuptor, în vederea asigurării unor condiții de incinerare optime și, pe cât posibil, omogene și stabile.

Nu se aplică în cazul deșeurilor medicale sau al deșeurilor municipale solide.

(c)

Curățarea cazanului când acesta este pornit și când acesta este oprit

Curățarea eficientă a serpentinelor cazanului pentru a reduce timpul de staționare și acumularea pulberilor în cazan, reducând astfel formarea PCDD/F în cazan.

Se utilizează o combinație de tehnici de curățare a cazanelor când acestea sunt pornite și când acestea sunt oprite.

General aplicabilă.

(d)

Răcirea rapidă a gazelor de ardere

Răcirea rapidă a gazelor de ardere de la temperaturi de peste 400 °C până la 250 °C înainte de reducerea emisiilor de pulberi pentru a preveni sinteza de novo a PCDD/F.

Acest lucru se realizează prin proiectarea corespunzătoare a cazanului și/sau prin utilizarea unui sistem de răcire. Această ultimă opțiune limitează cantitatea de energie care poate fi recuperată din gazele de ardere și este utilizată în special în cazul incinerării de deșeuri periculoase cu un conținut ridicat de halogen.

General aplicabilă.

(e)

Injectare de adsorbant uscat

A se vedea secțiunea 2.2.

Adsorbția prin injectare de cărbune activat sau prin injectarea altor reactivi, în general combinată cu un filtru cu sac, cu formarea unui strat de reacție în turta de filtrare și cu eliminarea materiilor solide generate.

General aplicabilă.

(f)

Adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă

A se vedea secțiunea 2.2.

Aplicabilitatea poate fi limitată de scăderea globală a presiunii aferentă sistemului de epurare a gazelor de ardere. În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.

(g)

RCS

A se vedea secțiunea 2.2.

În cazul în care se utilizează RCS pentru reducerea NOX, suprafața adecvată a catalizatorului din cadrul sistemului SCR permite, de asemenea, reducerea parțială a emisiilor de PCDD/F și PCB.

Această tehnică este utilizată în general în combinație cu tehnica (e), (f) sau (i).

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.

(h)

Filtre catalitice tip sac

A se vedea secțiunea 2.2

Se aplică numai în cazul instalațiilor dotate cu un filtru cu sac.

(i)

Absorbant din carbon într-un scruber umed

PCDD/F și PCB sunt adsorbiți de absorbantul din carbon adăugat la scruberul umed, fie în soluția de spălare, fie sub forma elementelor de umplutură impregnate.

Această tehnică este utilizată pentru a elimina PCDD/F în general și, de asemenea, pentru a preveni și/sau a reduce emisiile de PCDD/F acumulate în scruber (așa-numitul efect de memorie), în special în timpul perioadelor de oprire și de pornire.

Se aplică numai în cazul instalațiilor dotate cu un scruber umed.


Tabelul 7

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de TCOV, PCDD/F și PCB de tipul dioxinelor provenite din incinerarea deșeurilor

Parametru

Unitate

BAT-AEL

Perioada de calculare a valorilor medii

Instalație nouă

Instalație existentă

TCOV

mg/Nm3

< 3-10

< 3-10

Medie zilnică

PCDD/F (29)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,01-0,04

< 0,01-0,06

Medie pe perioada de prelevare

< 0,01-0,06

< 0,01-0,08

Perioada de prelevare pe termen lung (30)

PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor (29)

ng WHO-TEQ/Nm3

< 0,01-0,06

< 0,01-0,08

Medie pe perioada de prelevare

< 0,01-0,08

< 0,01-0,1

Perioada de prelevare pe termen lung (30)

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

1.5.2.5.   Emisii de mercur

BAT 31. Pentru a reduce emisiile de mercur dirijate în aer (inclusiv nivelurile de vârf ale emisiilor de mercur) provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Scruber umed

(pH mic)

A se vedea secțiunea 2.2.

Un scruber umed care funcționează la o valoare a pH-ului de aproximativ 1.

Rata de eliminare a mercurului prin această tehnică poate fi îmbunătățită prin adăugarea de reactivi și/sau adsorbanți în soluția de spălare, de exemplu:

oxidanți, cum ar fi peroxidul de hidrogen, pentru a transforma mercurul elementar într-o formă oxidată solubilă în apă;

compuși ai sulfului, pentru a forma complecși stabili sau săruri cu mercur;

absorbantul din carbon, pentru a adsorbi mercurul, inclusiv mercurul elementar.

Atunci când este concepută pentru o capacitate de tampon suficient de mare pentru captarea mercurului, tehnica previne în mod eficace apariția unor niveluri de vârf ale emisiilor de mercur.

Pot exista unele limitări ale aplicabilității cauzate de disponibilitatea redusă a apei, de exemplu în zonele aride.

(b)

Injectare de adsorbant uscat

A se vedea secțiunea 2.2.

Adsorbția prin injectare de cărbune activat sau prin injectarea altor reactivi, în general combinată cu un filtru cu sac, cu formarea unui strat de reacție în turta de filtrare și cu eliminarea materiilor solide generate.

General aplicabilă.

(c)

Injectare de cărbune activat special, extrem de reactiv

Injectare de cărbune activat extrem de reactiv dopat cu sulf sau cu alți reactivi pentru a îmbunătăți reactivitatea cu mercurul.

De obicei, injectarea acestui cărbune activat special nu este continuă, ci are loc numai atunci când se detectează un nivel de vârf al mercurului. În acest scop, tehnica poate fi utilizată în combinație cu monitorizarea continuă a mercurului în gazele brute de ardere.

Este posibil ca tehnica să nu fie aplicabilă în cazul instalațiilor destinate incinerării nămolului de epurare.

(d)

Adăugarea de brom în cazan

Bromul adăugat în deșeuri sau injectat în cuptor este transformat la temperaturi înalte în brom elementar, care oxidează mercurul elementar, obținându-se astfel HgBr2, care este solubil în apă și puternic adsorbabil.

Această tehnică este utilizată în combinație cu o tehnică de reducere în aval, cum ar fi un scruber umed sau un sistem de injectare de cărbune activat.

De obicei, injectarea bromului nu este continuă, ci are loc numai atunci când se detectează un nivel de vârf al mercurului. În acest scop, tehnica poate fi utilizată în combinație cu monitorizarea continuă a mercurului în gazele brute de ardere.

General aplicabilă.

(e)

Adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă

A se vedea secțiunea 2.2.

Atunci când este concepută pentru o capacitate suficient de mare de adsorbție, tehnica previne în mod eficace apariția unor niveluri de vârf ale emisiilor de mercur.

Aplicabilitatea poate fi limitată de scăderea globală a presiunii aferentă sistemului de epurare a gazelor de ardere. În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.


Tabelul 8

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de mercur provenite din incinerarea deșeurilor

(µg/Nm3)

Parametru

BAT-AEL (31)

Perioada de calculare a valorilor medii

Instalație nouă

Instalație existentă

Hg

< 5-20 (32)

< 5-20 (32)

Medie zilnică sau

medie pe perioada de prelevare

1-10

1-10

Perioada de prelevare pe termen lung

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de mercur medii pentru o jumătate de oră vor fi, în general:

< 15-40 µg/Nm3 pentru instalațiile existente;

< 15-35 µg/Nm3 pentru instalațiile noi.

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 4.

1.6.   Emisii în apă

BAT 32. Pentru a preveni contaminarea apelor necontaminate, a reduce emisiile în apă și a spori eficiența utilizării resurselor, BAT constau în separarea fluxurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de caracteristicile lor.

Descriere

Fluxurile de ape uzate (de exemplu, apele deversate de suprafață, apa de răcire, apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere și din tratarea cenușilor de vatră, apele de scurgere colectate din zonele de recepție, de manipulare și de depozitare a deșeurilor [a se vedea BAT 12 (a)] sunt separate pentru a fi tratate separat, în funcție de caracteristicile lor și de combinația de tehnici de tratare necesare. Fluxurile de ape necontaminate se separă de fluxurile de ape uzate care necesită tratare.

Când se recuperează acid clorhidric și/sau gips din efluentul scruberului, apele uzate provenite din diferitele etape (acide și alcaline) ale sistemului de epurare umedă sunt tratate separat.

Aplicabilitate

General aplicabilă în cazul instalațiilor noi.

Aplicabilă instalațiilor existente, în limitele impuse de configurația sistemului de captare a apei.

BAT 33. Pentru a reduce utilizarea apei și a preveni sau a reduce producerea de ape uzate de la instalația de incinerare, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Tehnici de epurare a gazelor de ardere fără ape uzate

Utilizarea tehnicilor de epurare a gazelor de ardere care nu generează ape uzate (de exemplu, injectarea de adsorbant uscat sau de absorbant semiumed, a se vedea secțiunea 2.2).

Este posibil să nu fie aplicabile în cazul incinerării de deșeuri periculoase cu un conținut ridicat de halogen.

(b)

Injectarea de ape uzate provenite din tehnicile de epurare a gazelor de ardere

Apele uzate provenite din tehnicile de epurare a gazelor de ardere sunt injectate în părțile mai calde ale sistemului de epurare a gazelor de ardere.

Se aplică numai în cazul incinerării de deșeuri municipale solide.

(c)

Reutilizarea/reciclarea apei

Cursurile de ape uzate sunt reutilizate sau reciclate.

Gradul de reutilizare/reciclare este limitat de cerințele de calitate ale procesului căruia îi este destinată apa.

General aplicabilă.

(d)

Gestionarea cenușii de vatră uscate

Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din grătar pe un sistem de transport și se răcește în aerul ambiant. Nu se utilizează apă în proces.

Aplicabilă numai în cazul cuptoarelor cu grătar.

Pot exista restricții tehnice care să împiedice modernizarea instalațiilor de incinerare existente.

BAT 34. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din epurarea gazelor de ardere și/sau din depozitarea și tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.

 

Tehnică

Poluanți tipici vizați

Tehnici primare

(a)

Optimizarea procesului de incinerare (a se vedea BAT 14) și/sau a sistemului de epurare a gazelor de ardere [de exemplu, RNCS/RCS, a se vedea BAT 29 (f)]

Compuși organici, inclusiv PCDD/F, amoniac/amoniu

Tehnici secundare (33)

Tratare preliminară și primară

(b)

Egalizare

Toți poluanții

(c)

Neutralizare

Acizi, substanțe alcaline

(d)

Separare fizică, de exemplu prin site, grătare, deznisipatoare, decantoare primare

Materii solide grosiere, materii solide în suspensie

Tratarea fizico-chimică

(e)

Adsorbție pe cărbune activat

Compuși organici, inclusiv PCDD/F, mercur

(f)

Precipitare

Metale dizolvate/metaloizi dizolvați, sulfat

(g)

Oxidare

Sulfură, sulfit, compuși organici

(h)

Schimb de ioni

Metale dizolvate/metaloizi dizolvați

(i)

Stripare

Poluanți care pot fi purjați (de exemplu, amoniac/amoniu)

(j)

Osmoză inversă

Amoniac/amoniu, metale/metaloizi, sulfat, clorură, compuși organici

Eliminarea finală a materiilor solide

(k)

Coagulare și floculare

Materii solide în suspensie, particule de metal/metaloizi

(l)

Sedimentare

(m)

Filtrare

(n)

Flotație


Tabelul 9

BAT-AEL pentru emisiile directe într-un corp de apă receptor

Parametru

Proces

Unitate

BAT-AEL (34)

Materii solide în suspensie totale (TSS)

FGC

Tratarea cenușii de vatră

mg/l

10-30

Carbon organic total (COT)

FGC

Tratarea cenușii de vatră

15-40

Metale și metaloizi

As

FGC

0,01-0,05

Cd

FGC

0,005-0,03

Cr

FGC

0,01-0,1

Cu

FGC

0,03-0,15

Hg

FGC

0,001-0,01

Ni

FGC

0,03-0,15

Pb

FGC

Tratarea cenușii de vatră

0,02-0,06

Sb

FGC

0,02-0,9

Tl

FGC

0,005-0,03

Zn

FGC

0,01-0,5

Azot amoniacal (NH4-N)

Tratarea cenușii de vatră

10-30

Sulfat (SO4 2-)

Tratarea cenușii de vatră

400-1 000

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/l

0,01-0,05

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6.

Tabelul 10

BAT-AEL pentru emisiile indirecte într-un corp de apă receptor

Parametru

Proces

Unitate

BAT-AEL (35)  (36)

Metale și metaloizi

As

FGC

mg/l

0,01-0,05

Cd

FGC

0,005-0,03

Cr

FGC

0,01-0,1

Cu

FGC

0,03-0,15

Hg

FGC

0,001-0,01

Ni

FGC

0,03-0,15

Pb

FGC

Tratarea cenușii de vatră

0,02-0,06

Sb

FGC

0,02-0,9

Tl

FGC

0,005-0,03

Zn

FGC

0,01-0,5

PCDD/F

FGC

ng I-TEQ/l

0,01-0,05

Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6.

1.7.   Eficiența materialelor

BAT 35. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor, BAT constau în manipularea și tratarea cenușilor de vatră separat de reziduurile provenind din epurarea gazelor de ardere.

BAT 36. Pentru a spori eficiența utilizării resurselor în ceea ce privește tratarea zgurilor și a cenușilor de vatră, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor în funcție de proprietățile periculoase ale zgurilor și ale cenușilor de vatră.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Cernere și strecurare

Sitele oscilante, sitele vibratoare și sitele rotative sunt utilizate pentru o primă clasificare a cenușilor de vatră în funcție de dimensiune, înainte de orice alt tratament.

General aplicabilă.

(b)

Strivire

Operațiuni de tratare mecanică destinate pregătirii materialelor pentru recuperarea metalelor sau pentru utilizarea ulterioară a acestor materiale, de exemplu în construcțiile de drumuri și în lucrările de terasament.

General aplicabilă.

(c)

Sortare pneumatică

Sortarea pneumatică se folosește pentru a sorta fracțiunile ușoare și nearse amestecate în cenușile de vatră, prin suflarea fragmentelor ușoare.

O punte a separatorului balistic este utilizată pentru a transporta cenușile de vatră către o gură de aruncare unde materialul cade printr-un flux de aer care suflă materiile ușoare nearse, cum ar fi lemnul, hârtia sau plasticul, pe o bandă de eliminare sau într-un container, astfel încât acestea să poată fi reincinerate.

General aplicabilă.

(d)

Recuperarea metalelor feroase și neferoase

Sunt utilizate tehnici diferite, inclusiv:

separarea magnetică, în cazul metalelor feroase;

separarea cu curenți turbionari, în cazul metalelor neferoase;

separarea prin inducție, în cazul tuturor metalelor.

General aplicabilă.

(e)

Îmbătrânire

Procesul de îmbătrânire stabilizează fracția minerală din cenușile de vatră prin absorbția CO2-ului atmosferic (carbonatare minerală), prin scurgerea excesului de apă și prin oxidare.

După recuperarea metalelor, cenușile de vatră sunt depozitate în aer liber sau în clădiri acoperite timp de mai multe săptămâni, în general pe o podea impermeabilă care permite drenarea și scurgerea apei care urmează să fie colectată în vederea tratării.

Stocurile pot fi udate pentru a optimiza conținutul de umiditate în vederea favorizării levigării sărurilor și a procesului de carbonatare minerală. Umezirea cenușilor de vatră contribuie, de asemenea, la prevenirea emisiilor de pulberi.

General aplicabilă.

(f)

Spălare

Spălarea cenușilor de vatră permite producerea unui material pentru reciclarea cu o levigabilitate minimă a substanțelor solubile (de exemplu, săruri).

General aplicabilă.

1.8.   Zgomot

BAT 37. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor sonore, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

(a)

Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor

Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distanței dintre emițător și receptor și prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului.

În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi restricționată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive.

(b)

Măsuri operaționale

Printre acestea se numără:

îmbunătățirea inspecției și a întreținerii echipamentelor;

închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil;

utilizarea echipamentelor de către personal cu experiență;

evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil;

dispoziții pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere.

General aplicabilă.

(c)

Echipamente silențioase

Acestea includ compresoare, pompe și ventilatoare silențioase.

În general, se aplică la înlocuirea echipamentelor existente sau la instalarea unor echipamente noi.

(d)

Atenuarea zgomotului

Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițător și receptor. Printre obstacolele adecvate se numără pereții de protecție, digurile și clădirile.

În cazul instalațiilor existente, introducerea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spațiu.

(e)

Echipamente/

infrastructuri de control al zgomotului

Sunt incluse aici:

reductoarele de zgomot;

izolarea echipamentelor;

amplasarea în spații închise a echipamentelor care produc zgomot;

izolarea acustică a clădirilor.

În cazul instalațiilor existente, aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu.

2.   DESCRIEREA TEHNICILOR

2.1.   Tehnici generale

Tehnică

Descriere

Sistem de control avansat

Utilizarea unui sistem de control automat computerizat pentru a controla randamentul de ardere și a susține prevenirea și/sau reducerea emisiilor. Este inclusă, de asemenea, recurgerea la monitorizarea de înaltă performanță a parametrilor de funcționare și a emisiilor.

Optimizarea procesului de incinerare

Optimizarea ratei de alimentare cu deșeuri, a compoziției deșeurilor, a temperaturii, precum și a debitelor și a punctelor de injectare ale aerului de combustie primar și secundar pentru a oxida în mod eficace compușii organici, reducând în același timp producerea de NOX.

Optimizarea proiectării și funcționării cuptorului (de exemplu, în ceea ce privește temperatura și turbulența gazelor de ardere, timpul de staționare a gazelor de ardere și a deșeurilor, nivelul de oxigen, agitarea deșeurilor).

2.2.   Tehnici de reducere a emisiilor în aer

Tehnică

Descriere

Filtru cu sac

Filtrele cu saci sau filtrele textile sunt făcute dintr-o țesătură poroasă sau împâslită prin care trec gazele pentru a elimina particulele. În cazul utilizării unui filtru cu sac, trebuie să se aleagă un material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor de ardere și pentru temperatura de funcționare maximă.

Injectare de sorbent în cazan

Injectarea de absorbanți pe bază de magneziu sau de calciu la temperaturi înalte în zona de post-combustie a cazanului, pentru a realiza reducerea parțială a gazelor acide. Tehnica este foarte eficace pentru eliminarea SOX și a HF și oferă beneficii suplimentare în ceea ce privește plafonarea nivelurilor de vârf ale emisiilor.

Filtre catalitice tip sac

Sacii de filtru sunt fie impregnați cu un catalizator, fie catalizatorul este amestecat direct cu material organic în producția fibrelor utilizate pentru mediul de filtrare. Astfel de filtre pot fi utilizate pentru a reduce emisiile de PCDD/F, precum și, în combinație cu o sursă de NH3, pentru a reduce emisiile de NOX.

Desulfurare directă

Adăugarea de absorbanți pe bază de magneziu sau de calciu în patul unui cuptor cu pat fluidizat.

Injectare de adsorbant uscat

Injectarea și dispersia adsorbantului sub forma unei pulberi uscate în fluxul gazelor de ardere. Se injectează adsorbanți alcalini (de exemplu, bicarbonat de sodiu, var hidratat) pentru a reacționa cu gaze acidele (HCl, HF și SOX). Se injectează sau se coinjectează cărbune activat pentru a adsorbi în special în PCDD/F și mercurul. Materiile solide rezultate sunt îndepărtate, cel mai adesea cu un filtru cu sac. Agenții reactivi în exces pot fi recirculați pentru a reduce consumul acestora, eventual după reactivarea prin maturare sau prin injectare de abur (a se vedea BAT 28 b).

Precipitator electrostatic

Precipitatoarele electrostatice funcționează prin încărcarea electrică a particulelor și separarea lor sub influența unui câmp electric. Aceste precipitatoare pot să funcționeze în condiții foarte variate. Eficiența reducerii poate depinde de numărul de câmpuri, de timpul de staționare (dimensiunea) și de dispozitivele de eliminare a particulelor din amonte. Precipitatoarele electrostatice includ, în general, între două și cinci câmpuri. Aceste precipitatoare pot fi de tip uscat sau de tip umed, în funcție de tehnica utilizată pentru a colecta pulberile de pe electrozi. Precipitatoare electrostatice umede se folosesc în general în etapa de lustruire, pentru a îndepărta pulberile și picăturile reziduale după epurarea umedă.

Adsorbție în pat fix sau în pat cu mișcare continuă

Gazele de ardere trec printr-un filtru cu pat fix sau cu pat mobil în care se utilizează un adsorbant (de exemplu cocs activ, lignit activ sau un polimer impregnat cu carbon) care adsoarbe poluanții.

Recircularea gazelor de ardere

Recircularea parțială a gazelor de ardere către cuptor pentru a înlocui o parte din aerul de combustie proaspăt, aceasta având un efect dublu de răcire a temperaturii și de limitare a conținutului de O2 pentru oxidarea azotului, astfel limitându-se producerea de NOX. Aceasta presupune direcționarea gazelor de ardere din cuptor în flacără pentru a reduce conținutul de oxigen și, prin urmare, temperatura flăcării.

Această tehnică reduce, de asemenea, pierderile de energie de la nivelul gazelor de ardere. Se mai realizează economii de energie și atunci când gazele de ardere recirculate sunt extrase înainte de epurarea gazelor de ardere, dat fiind că se reduce debitul de gaze care circulă prin sistemul de epurare a gazelor de ardere și astfel se reduce și dimensiunea sistemului de epurare a gazelor de ardere necesar.

Reducerea catalitică selectivă (RCS)

Reducerea selectivă a oxizilor de azot cu amoniac sau uree în prezența unui catalizator. Această tehnică se bazează pe reducerea NOX la azot pe un pat catalitic prin reacție cu amoniacul la o temperatură optimă de funcționare care se situează în general în jurul următoarelor valori: 200-450 °C pentru o amplasare a unităților RCS de tip high dust și 170-250 °C pentru o amplasare a unităților RCS de tip tail end. În general, amoniacul este injectat sub formă de soluție apoasă; sursa de amoniac poate fi, de asemenea, amoniac anhidru sau o soluție de uree. Se pot aplica mai multe straturi de catalizator. O reducere mai mare a NOX se obține cu ajutorul unei suprafețe mai mari a catalizatorului, acesta fiind instalat ca unul sau mai multe straturi. Un sistem RCS montat „în conductă” sau „cu trecere fără reacție” combină RNCS cu RCS montat în aval care reduce scăpările de amoniac din RNCS.

Reducerea necatalitică selectivă (RNCS)

Reducerea selectivă la azot a oxizilor de azot cu amoniac sau uree la temperaturi ridicate și fără catalizator. Intervalul temperaturii de funcționare se menține între 800 °C și 1 000 °C pentru o reacție optimă.

Performanța sistemului RNCS poate fi sporită prin controlarea injectării de reactiv din mai multe injectoare tip lance cu ajutorul unui sistem acustic (cu reacție rapidă) sau de măsurare a temperaturii în infraroșu, astfel încât să se asigure că reactivul se injectează în zona de temperatură optimă în orice moment.

Absorbant semiumed

Denumit și absorbant semiuscat. Se adaugă o soluție apoasă alcalină sau o suspensie alcalină (de exemplu, lapte de var) în fluxul gazelor de ardere pentru a capta gazele acide. Apa se evaporează, iar produșii de reacție sunt uscați. Materiile solide rezultate pot fi recirculate pentru a reduce consumul de reactivi (a se vedea BAT 28 b).

Această tehnică include o serie de modele diferite, inclusiv procese de uscare rapidă (flash-dry), care constau în injectarea apei (având drept rezultat răcirea rapidă a gazului) și a reactivului la intrarea în filtru.

Scruber umed

Utilizarea unui lichid, de regulă apă sau soluție apoasă/suspensie, pentru a capta prin absorbție poluanții din gazele de ardere, în special gazele acide, precum și alți compuși solubili și materii solide.

Pentru a adsorbi mercurul și/sau PCDD/F, în scruberul umed se poate adăuga absorbantul din carbon (sub formă de pastă sau ca ambalaj din plastic impregnat cu carbon).

Sunt utilizate diferite tipuri de modele de scruber, de exemplu scrubere cu jet, scrubere rotative, scrubere Venturi, scrubere cu pulverizare și coloane cu umplutură de distilare.

2.3.   Tehnici de reducere a emisiilor în apă

Tehnică

Descriere

Adsorbție pe cărbune activat

Îndepărtarea substanțelor solubile (substanțe dizolvate) din apele uzate prin transferarea acestora pe suprafața particulelor solide, foarte poroase (adsorbantul). Cărbunele activat este utilizat, de regulă, pentru adsorbția compușilor organici și a mercurului.

Precipitare

Transformarea poluanților dizolvați în compuși insolubili prin adăugarea de agenți de precipitare. Precipitatele solide formate sunt ulterior separate prin sedimentare, flotație sau filtrare. Printre substanțele chimice tipice utilizate pentru precipitarea metalelor se află varul, dolomita, hidroxidul de sodiu, carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu și organosulfurile. Sărurile de calciu (altele decât varul) sunt utilizate pentru precipitarea sulfatului sau a fluorurii.

Coagulare și floculare

Coagularea și flocularea se utilizează pentru separarea materiilor solide în suspensie de apele uzate și deseori au loc în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanți (de exemplu clorură ferică) cu sarcini opuse celor ale materiilor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile de particule de microflocoane le determină să se grupeze pentru a produce flocoane de dimensiuni mai mari. Ulterior, flocoanele formate sunt separate prin sedimentare, flotație cu aer sau filtrare.

Egalizare

Echilibrarea fluxurilor și a încărcăturilor poluante prin utilizarea bazinelor sau a altor tehnici de gestionare.

Filtrare

Separarea materiilor solide de apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri de tehnici, de exemplu filtrarea cu nisip, microfiltrarea și ultrafiltrarea.

Flotație

Separarea particulelor solide sau lichide prezente în apele uzate prin atașarea lor la bule fine de gaz, în general aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafața apei și se colectează cu spumiere.

Schimb de ioni

Reținerea poluanților ionici din apele uzate și înlocuirea lor cu ioni mai acceptabili utilizând o rășină schimbătoare de ioni. Poluanții sunt reținuți temporar și apoi sunt eliberați într-un lichid de regenerare sau de spălare în contracurent.

Neutralizare

Reglarea valorii pH a apelor uzate la o valoare neutră (aproximativ 7) prin adăugarea de substanțe chimice. Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca(OH)2] este utilizat, în general, pentru creșterea pH-ului, în timp ce acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO2) este, în general, utilizat pentru a reduce pH-ul. În timpul neutralizării se poate produce precipitarea unor substanțe.

Oxidare

Conversia poluanților prin agenți de oxidare chimică în compuși similari care sunt mai puțin periculoși și/sau mai ușor de redus. În cazul apelor uzate provenite de la scrubere umede, se poate folosi aerul pentru oxidarea sulfitului (SO3 2-) în sulfat (SO4 2-).

Osmoză inversă

Un proces pe bază de membrane, prin care se aplică o diferență de presiune între compartimente separate de membrane, ceea ce determină curgerea apei dinspre soluția mai concentrată spre o soluție cu o concentrație mai mică.

Sedimentare

Separarea materiilor solide în suspensie prin decantare gravitațională.

Stripare

Eliminarea poluanților care pot fi purjați (de exemplu, amoniac) din apele uzate prin contact cu un debit mare al unui curent de gaz pentru a le transfera în faza gazoasă. Poluanții sunt apoi recuperați (de exemplu, prin condensare) în vederea utilizării ulterioare sau a eliminării. Eficiența îndepărtării poate fi sporită prin creșterea temperaturii sau prin scăderea presiunii.

2.4.   Tehnici de management

Tehnică

Descriere

Planul de gestionare a mirosurilor

Planul de gestionare a mirosurilor face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și include:

(a)

un protocol pentru efectuarea monitorizării mirosurilor, în conformitate cu standardele EN (de exemplu, olfactometrie dinamică în conformitate cu EN 13725 pentru a determina concentrația de miros); acesta poate fi completat prin măsurarea/estimarea expunerii la mirosuri (de exemplu, în conformitate cu EN 16841-1 sau cu EN 16841-2) sau prin estimarea impactului mirosurilor;

(b)

un protocol de răspuns în cazul incidentelor identificate care implică degajarea de mirosuri, de exemplu în cazul reclamațiilor;

(c)

un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa (sursele) acestora, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere.

Planul de gestionare a zgomotului

Planul de gestionare a zgomotului face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și include:

(a)

un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

(b)

un protocol de răspuns în cazul incidentelor de zgomot identificate, de exemplu în cazul reclamațiilor;

(c)

un program de reducere a zgomotului conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile sursei (surselor) și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere.

Plan de gestionare a accidentelor

Planul de gestionare a accidentelor face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și identifică pericolele pe care le prezintă instalația și riscurile asociate și definește măsurile pentru abordarea acestor riscuri. Planul ia în considerare inventarul poluanților prezenți sau care ar putea fi prezenți și care, dacă ar fi eliberați, ar putea avea consecințe asupra mediului. Acesta poate fi întocmit utilizând, de exemplu, analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora și/sau analiza modurilor de defectare, a efectelor și a caracterului lor critic.

Planul de gestionare a accidentelor include crearea și punerea în aplicare a unui plan de prevenire, detectare și control al incendiilor, care se bazează pe riscuri și include utilizarea sistemelor automate de detectare și avertizare în caz de incendiu, precum și a sistemelor manuale și/sau automate de intervenție și control în caz de incendiu. Planul de prevenire, detectare și control al incendiilor este relevant în special pentru:

zonele de depozitare și de pretratare a deșeurilor;

zonele de încărcare a cuptorului;

sistemele electrice de control;

filtrele cu sac;

paturile fixe de adsorbție.

Planul de gestionare a accidentelor include, de asemenea, în special în cazul instalațiilor în care se primesc deșeuri periculoase, programe de formare a personalului cu privire la:

prevenirea exploziilor și a incendiilor;

stingerea incendiilor;

cunoașterea riscurilor chimice (etichetare, substanțe cancerigene, toxicitate, coroziune, incendiu).


(1)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

(3)  Pentru orice parametru în cazul căruia, în urma unor restricții de prelevare de probe sau a unor restricții analitice, prelevarea/măsurarea de 30 de minute și/sau o medie a trei măsurători consecutive este inadecvată, se poate aplica o procedură mai potrivită. Pentru PCDD/F și PCB de tipul dioxinelor, se utilizează o perioadă de prelevare de 6-8 ore în cazul prelevării pe termen scurt.

(4)  Standardele EN generice pentru măsurările continue sunt EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 și EN 14181. Standardele EN pentru măsurările periodice sunt indicate în tabel sau în notele de subsol.

(5)  În ceea ce privește monitorizarea periodică, frecvența de monitorizare nu se aplică în cazul în care instalația ar fi exploatată exclusiv în scopul de a măsura emisiile.

(6)  Dacă N2O face obiectul unei monitorizări continue, se aplică standardele EN generice pentru măsurările continue.

(7)  Măsurarea continuă a HF poate fi înlocuită cu măsurări periodice cu o frecvență minimă de o dată la șase luni, în cazul în care nivelurile de emisii de HCl se dovedesc a fi suficient de stabile. Nu sunt disponibile standarde EN pentru măsurarea periodică a HF.

(8)  În cazul instalațiilor în care se incinerează deșeuri cu un conținut de mercur scăzut și stabil dovedit (de exemplu, un singur flux de deșeuri cu o compoziție controlată), monitorizarea continuă a emisiilor poate fi înlocuită cu prelevarea de probe pe termen lung (nu sunt disponibile standarde EN pentru prelevarea de probe pe termen lung în cazul Hg) sau cu măsurători periodice cu o frecvență minimă de o dată la șase luni. În acest din urmă caz, standardul relevant este EN 13211.

(9)  Monitorizarea se aplică numai incinerării deșeurilor care conțin agenți de ignifugare bromurați sau instalațiilor care utilizează BAT 31 cu injecție continuă de brom.

(10)  Monitorizarea nu se aplică în cazul în care nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de stabile.

(11)  Monitorizarea nu se aplică în cazul în care emisiile de PCB de tipul dioxinelor se dovedesc a fi mai mici de 0,01 ng OMS-TEQ/Nm3.

(12)  Frecvența de monitorizare poate fi de cel puțin o dată la șase luni în cazul în care emisiile se dovedesc a fi suficient de stabile.

(13)  Măsurătorile zilnice efectuate pe probe proporționale cu debitul pe o perioadă de 24 de ore pot fi înlocuite cu măsurători zilnice pe probe instantanee.

(14)  (1) Se monitorizează fie pierderea la calcinare, fie carbonul organic total.

(15)  (2) Carbonul elementar (determinat, de exemplu, în conformitate cu DIN 19539) poate fi scăzut din rezultatul măsurătorii.

(16)  Se aplică fie BAT-AEPL pentru conținutul de COT, fie BAT-AEPL pentru pierderea la calcinare.

(17)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEPL poate fi atinsă atunci când se utilizează cuptoare cu ardere în strat fluidizat sau în cazul funcționării cuptoarelor rotative cu zgură.

(18)  BAT-AEEL se aplică numai în cazul în care se utilizează un cazan de recuperare a căldurii.

(19)  BAT-AEEL pentru eficiența electrică brută se aplică numai instalațiilor sau părților din instalații care produc energie electrică folosind o turbină de condensare.

(20)  Limita superioară a intervalului BAT-AEEL poate fi atinsă folosind BAT 20 f.

(21)  BAT-AEEL pentru eficiența energetică brută se aplică numai instalațiilor sau părților din instalații care produc doar energie termică sau care produc energie electrică utilizând o turbină cu abur de contrapresiune și energie termică cu ajutorul aburului care iese din turbină.

(22)  Se poate obține o eficiență energetică brută care depășește limita superioară a intervalului BAT-AEEL (chiar peste 100 %) în cazul în care se utilizează un condensator de gaze de ardere.

(23)  Pentru incinerarea nămolului de epurare, randamentul cazanului depinde în mare măsură de conținutul de apă al nămolului de epurare introdus în cuptor.

(24)  Pentru instalațiile existente destinate incinerării deșeurilor periculoase și în cazul cărora nu se aplică un filtru cu sac, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 7 mg/Nm3.

(25)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate fi atinsă folosind un scruber umed; limita superioară a intervalului poate fi asociată utilizării injecției de adsorbant uscat.

(26)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate fi atinsă folosind RCS. Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate să nu fie realizabilă în cazul incinerării de deșeuri cu un conținut ridicat de azot (de exemplu, reziduuri provenite din producerea compușilor organici ai azotului).

(27)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 180 mg/Nm3 dacă nu se aplică RCS.

(28)  Pentru instalațiile existente dotate cu RNCS fără tehnici de reducere la umed, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.

(29)  Se aplică fie BAT-AEL pentru PCDD/F, fie BAT-AEL pentru PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor.

(30)  BAT-AEL nu se aplică în cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.

(31)  Se aplică fie BAT-AEL pentru media zilnică sau pentru media pe perioada de prelevare, fie BAT-AEL pentru perioada de prelevare pe termen lung. BAT-AEL pentru prelevarea pe termen lung se pot aplica în cazul instalațiilor de incinerare a deșeurilor cu un nivel al conținutului de mercur care s-a dovedit a fi scăzut și stabil (de exemplu, fluxuri unice de deșeuri cu o compoziție controlată).

(32)  Limita inferioară a intervalurilor BAT-AEL poate fi atinsă:

atunci când sunt incinerate deșeuri cu un nivel al conținutului de mercur care s-a dovedit a fi scăzut și stabil (de exemplu, fluxuri unice de deșeuri cu o compoziție controlată) sau

prin utilizarea unor tehnici specifice de prevenire sau reducere a apariției unor niveluri de vârf ale emisiilor de mercur în timpul incinerării deșeurilor nepericuloase.

Limita superioară a intervalurilor BAT-AEL poate fi asociată utilizării injecției de adsorbant uscat.

(33)  Aceste tehnici sunt descrise în secțiunea 2.3.

(34)  Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite în secțiunea Considerații generale.

(35)  Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite în secțiunea Considerații generale.

(36)  BAT-AEL pot să nu se aplice dacă instalația de tratare a apelor uzate din aval este proiectată și dotată în mod corespunzător pentru a reduce poluanții vizați, cu condiția ca acest lucru să nu ducă la creșterea nivelului de poluare a mediului.


3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/93


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2011 A COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2009 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre, prin prelungirea perioadei sale de aplicare

[notificată cu numărul C(2019) 8580]

(Numai textele în limbile bulgară, croată și greacă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (3), în special articolul 19 alineatul (1) litera (a), articolul 19 alineatul (3) litera (a) și articolul 19 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Directiva 92/119/CEE stabilește măsurile generale de control care trebuie să fie aplicate în cazul apariției unui focar cauzat de anumite boli ale animalelor, inclusiv dermatoza nodulară contagioasă (DNC). Aceste măsuri de control includ instituirea de zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatației infectate și prevăd, de asemenea, pe lângă alte măsuri de control, vaccinarea de urgență în cazul apariției unui focar de DNC.

(2)

În august 2015, prezența DNC a fost confirmată pentru prima dată în Grecia. În 2016, au existat cazuri de DNC în Bulgaria și cazuri suplimentare în Grecia, precum și într-un număr de țări terțe vecine.

(3)

Drept răspuns la aceste focare de DNC, statele membre afectate, și anume Grecia și Bulgaria, precum și țările terțe învecinate afectate au pus în aplicare programe de vaccinare în masă a bovinelor vii și a rumegătoarelor sălbatice captive. În 2016 și 2017, Croația, unde DNC nu a apărut până în prezent, a pus, de asemenea, în aplicare un program de vaccinare în masă împotriva DNC, ca măsură preventivă având în vedere situația epidemiologică din statele membre și din țările terțe învecinate. Programele de vaccinare împotriva DNC din Grecia, Bulgaria și Croația au fost aprobate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 a Comisiei (4) și respectivele trei state membre sunt enumerate în mod corespunzător în anexa la actul respectiv ca având programe de vaccinare aprobate împotriva DNC.

(4)

În 2017, DNC a fost prezentă într-o măsură mai mică în sud-estul Europei, cu o reapariție masivă în Albania și câteva focare sporadice suplimentare în Grecia și în Macedonia de Nord. În 2018 și în 2019, până în prezent, s-a înregistrat o îmbunătățire continuă a situației epidemiologice privind DNC și nu a fost raportat niciun caz de DNC în niciun stat membru și în nicio țară terță învecinată din sud-estul Europei, cu excepția Turciei. În cursul aceleiași perioade, vaccinarea în masă anuală împotriva DNC a continuat în toate statele membre și în țările terțe învecinate din sud-estul Europei care au fost afectate de DNC.

(5)

Având în vedere situația epidemiologică favorabilă, Croația a încetat vaccinarea preventivă împotriva DNC de la începutul anului 2018 și a înlocuit-o cu supravegherea sistematică a bolilor. Această supraveghere a confirmat absența DNC în cursul anului 2018. Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008 a Comisiei (5) a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/81 a Comisiei (6), pentru a elimina acest stat membru din lista statelor membre cu statut de „zone indemne cu vaccinare” din anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008. În plus, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/82 a Comisiei (7), pentru a elimina Croația din lista statelor membre cu un program aprobat de vaccinare împotriva DNC.

(6)

În conformitate cu normele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE), în cazul în care nu se mai realizează vaccinarea împotriva DNC într-o țară sau într-o zonă a acesteia, este nevoie de o perioadă minimă de 8 luni înainte de a recâștiga statutul de „indemn de DNC”, în cazul vaccinării preventive, sau de o perioadă minimă de 14 luni, în cazul vaccinării ca răspuns la apariția DNC. Prin urmare, măsurile prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 ar trebui să rămână în vigoare pentru o perioadă minimă de 8 luni sau de 14 luni, în funcție de zonă, înainte de redobândirea statutului „indemn de DNC”.

(7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 se aplică până la 31 decembrie 2019 și, în consecință, măsurile actuale referitoare la DNC în Grecia și Bulgaria prevăzute în actul respectiv nu se vor mai aplica după această dată. Având în vedere situația epidemiologică actuală și perioada minimă necesară pentru a redobândi statutul „indemn de DNC”, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a acestor măsuri pentru o perioadă de timp corespunzătoare.

(8)

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (8) stabilește norme de prevenire și control al anumitor boli menționate, printre care se numără și DNC. Întrucât regulamentul respectiv se aplică de la 21 aprilie 2021, perioada de aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2009 ar trebui prelungită până la 20 aprilie 2021.

(9)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009, data de „31 decembrie 2019” se înlocuiește cu data de „20 aprilie 2021”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Elene și Republicii Croația.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62, 15.3.1993, p. 69.

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 a Comisiei din 15 noiembrie 2016 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre (JO L 310, 17.11.2016, p. 66).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008 a Comisiei din 15 noiembrie 2016 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre (JO L 310, 17.11.2016, p. 51).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/81 a Comisiei din 17 ianuarie 2019 de modificare a anexei I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre (JO L 18, 21.1.2019, p. 43).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/82 a Comisiei din 17 ianuarie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2009 de aprobare a programelor de vaccinare împotriva dermatozei nodulare contagioase, prezentate de statele membre (JO L 18, 21.1.2019, p. 48).

(8)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).


3.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/95


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2012 A COMISIEI

din 29 noiembrie 2019

privind derogările acordate în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 44 alineatul (1) litera (a),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (2), în special articolul 14,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009, Comisia trebuie să analizeze cererile prezentate de statele membre referitor la derogările de la cerințele articolului 3 alineatul (2) acordate pentru combinațiile de tipuri/modele de aeronave aflate la finele ciclului lor de producție și fabricate în cantități limitate și pentru combinațiile de tipuri/modele de aeronave în cazul cărora costurile de modernizare ar fi disproporționate din cauza vechimii modelului.

(2)

Derogările trebuie să mențină obiectivul expus la considerentul 8 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 potrivit căruia cel puțin 75 % din zboruri trebuie să fie echipate cu capacități de legături de date.

(3)

Comisia a primit cereri de derogări din partea statelor membre și a consultat părțile interesate. În urma analizei respectivelor cereri, efectuată de Comisie pe baza criteriilor specificate la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 29/2009, trebuie să fie acordate derogări.

(4)

Comisia a reanalizat derogările acordate în temeiul Deciziei C(2011) 2611 final a Comisiei din 20 mai 2011 privind acordarea de derogări în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 și în temeiul Deciziei de punere în aplicare C(2011) 9074 final a Comisiei din 9 decembrie 2011 privind acordarea de derogări în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009, pe baza criteriilor specificate la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 29/2009. După consultarea părților interesate, Comisia a constatat necesitatea de a consolida actele respective într-o unică decizie de punere în aplicare. Prin urmare, Decizia C(2011) 2611 final și Decizia de punere în aplicare C(2011) 9074 final trebuie să fie abrogate.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următoarele combinații de tipuri/modele de aeronave sunt exceptate permanent de la cerințele articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 29/2009:

(a)

combinațiile de tipuri/modele de aeronave specificate în anexa I;

(b)

combinațiile de tipuri/modele de aeronave specificate în anexa II, al căror prim certificat individual de navigabilitate a fost eliberat înaintea datei de 5 februarie 2020.

Articolul 2

Următoarele combinații de tipuri/modele de aeronave sunt exceptate de la cerințele articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 până la 5 februarie 2022:

(a)

combinațiile de tipuri/modele de aeronave specificate în anexa II, al căror prim certificat individual de navigabilitate a fost eliberat la sau ulterior datei de 5 februarie 2020;

(b)

combinațiile de tipuri/modele de aeronave specificate în anexa III.

Articolul 3

Decizia C(2011) 2611 final și Decizia de punere în aplicare C(2011) 9074 final se abrogă.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude Juncker


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  JO L 13, 17.1.2009, p. 3.


ANEXA I

Derogările menționate la articolul 1 litera (a)

Tip/serie/model de aeronavă

Producător

Cod de identificare OACI

AN-12 toate

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 toate

Ilyushin

IL76

A300 toate

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 toate

Airbus

A310

A-319/-320/-321 cu un prim certificat de navigabilitate eliberat între 1 ianuarie 1995 și 5 iulie 1999 inclusiv

Airbus

A319

A320

A321

A340 toate

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 toate

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Seria King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


ANEXA II

Derogările menționate la articolul 1 litera (b) și articolul 2 litera (a)

Tip/serie/model de aeronavă

Producător

Cod de identificare OACI

A330 seriile 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 toate

Dassault

F2TH

Falcon 900 toate

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ANEXA III

Derogările menționate la articolul 2 litera (b)

Tip/serie/model de aeronavă

Producător

Cod de identificare OACI

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190