ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 297

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
18 noiembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1915 a Consiliului din 14 octombrie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1916 al Comisiei din 15 noiembrie 2019 de stabilire a dispozițiilor detaliate în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor aerodinamice montate în spate în temeiul Directivei 96/53/CE a Consiliului

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1917 a Consiliului din 3 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a șaptea sesiuni a reuniunii părților la Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice în ceea ce privește anumite modificări ale anexei 3 la acord

5

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului ( JO L 136, 24.5.2011 )

7

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 ( JO L 088, 24.3.2012 )

8

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/1


DECIZIA (UE) 2019/1915 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2019

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 28 februarie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri cu Republica Belarus referitor la un acord între Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor (denumit în continuare „acordul”), în paralel cu negocierile având drept obiect un acord privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea acordului prin schimb de e‐mailuri la 17 iunie 2019.

(2)

În Declarația reuniunii la nivel înalt privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009, Uniunea și țările partenere și-au exprimat sprijinul politic față de liberalizarea regimului vizelor într‐un mediu sigur și securizat și și-au reafirmat intenția de a efectua treptat și în timp util demersurile în vederea unui regim fără vize pentru cetățenii lor.

(3)

Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(7)

Consiliul ar trebui să decidă cu privire la încheierea acordului pe baza unei evaluări efectuate de Comisie cu privire la securitatea și integritatea sistemului de eliberare a pașapoartelor diplomatice biometrice din Belarus și la specificațiile tehnice ale acestora.

(8)

Acordul ar trebui semnat, iar declarațiile comune atașate la acord ar trebui aprobate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor, sub rezerva încheierii acordului menționat (3).

Articolul 2

Declarațiile comune atașate la acord se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 4

Comisia evaluează securitatea și integritatea sistemului de eliberare a pașapoartelor diplomatice biometrice din Belarus și specificațiile tehnice ale acestora și comunică evaluarea sa Consiliului. Pe baza acestei evaluări, Consiliul decide cu privire la încheierea acordului.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

J. LEPPÄ


(1)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(2)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(3)  Textul acordului se va publica împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1916 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2019

de stabilire a dispozițiilor detaliate în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor aerodinamice montate în spate în temeiul Directivei 96/53/CE a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (1), în special articolul 8b alineatul (4),

întrucât:

(1)

Îmbunătățirea performanței aerodinamice a vehiculelor are un potențial semnificativ de reducere a consumului de combustibil și, prin urmare, a emisiilor de CO2. Cu toate acestea, nu se pot realiza îmbunătățiri semnificative ale performanței aerodinamice a vehiculelor decât dacă dimensiunile autorizate ale vehiculelor rutiere, incluzând dispozitivele aerodinamice, permit acest lucru. Prin urmare, Directiva 96/53/CE a fost modificată pentru a acorda derogări de la lungimea maximă autorizată pentru vehicule în partea din față și în partea din spate, în anumite condiții.

(2)

Pentru a asigura siguranța dispozitivelor aerodinamice retractabile sau pliabile montate în spate, ar trebui precizate situațiile în care astfel de dispozitive pot fi utilizate sau strânse, în special în ceea ce privește proximitatea altor participanți la trafic, caracteristicile specifice ale zonei și limitele de viteză. Ar trebui de asemenea asigurată compatibilitatea dispozitivelor aerodinamice retractabile sau pliabile montate în spate cu operațiunile de transport intermodal, mai ales atunci când se efectuează manevre de urcare pe și de coborâre de pe unitățile de transport intermodal, precum și pentru a rezista forței vântului atunci când vehiculele sunt transportate pe aceste unități.

(3)

De asemenea, ar trebui menționat că vehiculele sau ansamblurile de vehicule dotate cu dispozitive aerodinamice montate în spate trebuie să respecte cerințele Directivei 96/53/CE, în special cele legate de aria baleiată stabilite la punctul 1.5 din anexa I la directivă.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 10i alineatul (2) din Directiva 96/53/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește dispoziții detaliate pentru utilizarea dispozitivelor aerodinamice montate în spatele vehiculelor și al ansamblurilor de vehicule în conformitate cu Directiva 96/53/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„dispozitive” înseamnă dispozitive aerodinamice montate în partea din spate a vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule;

(b)

„poziție de utilizare” înseamnă poziția dispozitivelor atunci când sunt deschise într-o poziție aerodinamică ce reduce rezistența;

(c)

„poziție închisă” înseamnă poziția dispozitivelor atunci când sunt închise într-o poziție pliată sau retrasă, asigurată în mod corespunzător.

Articolul 3

Condiții de exploatare

(1)   Statele membre pot interzice circulația în zonele urbane sau interurbane a vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule echipate cu dispozitive aflate în poziție de utilizare, atunci când acest lucru este impus de autoritățile competente, ținând seama de caracteristicile speciale ale zonelor respective, mai ales acolo unde limitele de viteză sunt de 50 km/h sau mai puțin și unde este posibil să existe participanți la trafic vulnerabili.

(2)   Dispozitivele trebuie să fie în poziție închisă în situațiile sau în zonele în care este necesară o atenție deosebită. Acest lucru se poate întâmpla:

(a)

în timpul manevrelor, al deplasării în marșarier și al parcării vehiculului;

(b)

atunci când vehiculul este parcat;

(c)

în timpul încărcării sau descărcării mărfurilor.

(3)   Utilizarea dispozitivelor în operațiunile de transport intermodal face obiectul următoarelor cerințe:

(a)

în timpul pregătirii și al desfășurării transportului intermodal, dispozitivele trebuie să fie în poziție închisă;

(b)

dispozitivele nu trebuie să iasă în afară cu mai mult de 25 mm pe fiecare parte a vehiculului, iar lățimea totală a vehiculului, inclusiv dispozitivele, nu trebuie să depășească 2 600 mm.

(4)   Dispozitivele defecte, nesigure sau cu probleme de funcționare se păstrează în poziție închisă sau, dacă este posibil, se îndepărtează imediat.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2) și de la alineatul (3) litera (a), dispozitivele nu trebuie să fie în poziție închisă atunci când, în conformitate cu partea B punctul 1.3.1.1.3, cu partea C punctul 1.3.1.1.3 și cu partea D punctul 1.4.1.1.3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1230/2012, nu este obligatoriu ca ele să fie retractabile sau pliabile dacă cerințele referitoare la dimensiunile maxime sunt respectate în toate condițiile.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 59.


DECIZII

18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/5


DECIZIA (UE) 2019/1917 A CONSILIULUI

din 3 decembrie 2018

privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a șaptea sesiuni a reuniunii părților la Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice în ceea ce privește anumite modificări ale anexei 3 la acord

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1999 și a fost aprobat în numele Comunității Europene prin Decizia 2006/871/CE a Consiliului (1).

(2)

În temeiul articolului X alineatul (5) din acord, reuniunea părților poate adopta modificări ale anexelor la acord.

(3)

La cea de a șaptea sesiune, care va avea loc în perioada 4-8 decembrie 2018 la Durban, Africa de Sud, reuniunea părților ar trebui să adopte o rezoluție privind adoptarea modificărilor la anexele 2 și 3 la acord.

(4)

Propunerile de modificare a anexei 3 la acord prezentate de Uganda și prevăzute în Proiectul de rezoluție 7.3 privind următoarele nouă specii: eiderul – Somateria mollissima, ferestrașul mic – Mergus serrator, rața cu capul brun – Aythya ferina, scoicarul – Haematopus ostralegus, nagâțul – Vanellus vanellus, sitarul de mal nordic – Limosa lapponica, sitarul de mal – Limosa limosa, fugaciul roșu – Calidris canutus și fluierarul negru – Tringa erythropus contribuie la atingerea unui nivel mai ridicat de protecție a acestor populații de specii în declin și ar trebui în consecință aprobate, în numele Uniunii. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2006/871/CE, Comisia urmează să exprime o rezervă cu privire la modificările propuse în legătură cu cele nouă specii menționate mai sus, deoarece acestea ar necesita o modificare a Directivei 2009/147/CE (2), care nu s-ar putea efectua în termen de 90 de zile de la data adoptării modificărilor de către reuniunea părților.

(5)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul celei de a șaptea sesiuni a reuniunii părților referitoare la modificările propuse, întrucât rezoluția va fi obligatorie pentru Uniune și va putea influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume Directiva 2009/147/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii, în cadrul celei de a șaptea sesiuni a reuniunii părților la Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, este următoarea:

Uniunea aprobă modificările la anexa 3 la acord prezentate de către Uganda și prevăzute în Proiectul de rezoluție 7.3 al celei de a șaptea sesiuni a reuniunii părților privind următoarele nouă specii: eiderul – Somateria mollissima, ferestrașul mic – Mergus serrator, rața cu capul brun - Aythya ferina, scoicarul – Haematopus ostralegus, nagâțul – Vanellus vanellus, sitarul de mal nordic – Limosa lapponica, sitarul de mal – Limosa limosa, fugaciul roșu – Calidris canutus și fluierarul negru – Tringa erythropus.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

N. HOFER


(1)  Decizia 2006/871/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (JO L 345, 8.12.2006, p. 24).

(2)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).


Rectificări

18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/7


Rectificare la Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 24 mai 2011 )

La pagina 70, anexa I, titlul II, subtitlul ‘Entități’, poziția 3 [‘Mehr Bank (cunoscută și sub denumirea Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)’], coloana a doua (‘Informații de identificare’):

în loc de:

„204 Taleghani Ave., Teheran, Iran”,

se citește:

„No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran”.


18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/8


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88 din 24 martie 2012 )

La pagina 82, anexa IX, titlul II, subtitlul B (‘Entități’), poziția 9 [‘Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)’], coloana a doua (‘Informații identificare’):

în loc de:

„204 Taleghani Ave., Teheran, Iran”,

se citește:

„No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran”.