ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 285

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
6 noiembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 al Comisiei din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1852 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Gall del Penedès (IGP)

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1853 al Comisiei din 5 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1854 a Comisiei din 29 octombrie 2019 privind înființarea unei infrastructuri europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale – Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC – European Research Infrastructure Consortium) [notificată cu numărul C(2019) 7612]  ( 1 )

9

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1855 a Comisiei din 5 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură

14

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

6.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1851 AL COMISIEI

din 28 mai 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 20 alineatul (14) al treilea paragraf și articolul 24 alineatul (21) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru ca investitorii să își poată îndeplini cu rigurozitate obligația de diligență și pentru a facilita evaluarea de către aceștia a riscurilor subiacente în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2017/2402, expunerile-suport ale unei securitizări ar trebui să aibă profiluri de risc similare. Prin urmare, este necesar să se stabilească criterii uniforme pentru a determina omogenitatea unui anumit portofoliu de expuneri-suport.

(2)

Un portofoliu de expuneri-suport ar trebui să fie considerat omogen numai în cazul în care conține expuneri ale unui singur tip de activ. Prin urmare, ar trebui identificate diferitele tipuri de active, astfel încât expunerile să poată fi atribuite în mod corespunzător. Practicile de pe piață au identificat deja tipuri de active bine stabilite pentru a determina omogenitatea unui anumit portofoliu de expuneri-suport. Cu toate acestea, pentru a asigura faptul că inovarea financiară nu este limitată și că practicile existente pe piață nu sunt afectate, ar trebui să se permită, de asemenea, ca anumite portofolii de expuneri-suport care nu corespund unuia dintre aceste tipuri de active bine stabilite să poată fi considerate un singur tip de activ pe baza metodologiilor și parametrilor interni aplicați în mod consecvent de inițiator sau de sponsor. Este posibil, de asemenea, ca o expunere să poată fi atribuită mai multor tipuri de active. Cu toate acestea, toate expunerile-suport dintr-o anumită securitizare ar trebui să aparțină aceluiași tip de active.

(3)

Standardele de subscriere sunt concepute pentru a măsura și a evalua riscul de credit asociat expunerilor-suport ale unei securitizări și constituie, prin urmare, indicatori utili ai omogenității expunerilor respective. În consecință, aplicarea unor standarde de subscriere similare ar trebui să fie utilizată ca un indicator al faptului că un portofoliu de expuneri-suport are profiluri de risc similare, în timp ce aplicarea unor standarde de subscriere care nu sunt similare ar putea avea ca rezultat expuneri cu profiluri de risc semnificativ diferite, chiar dacă aceste standarde de subscriere sunt toate de o înaltă calitate.

(4)

Administrarea expunerilor-suport, inclusiv monitorizarea, colectarea și gestionarea creanțelor în numerar provenind de la expunerile-suport pe partea de active a SSPE, are un impact semnificativ asupra fluxurilor de numerar preconizate a fi generate de respectivele expuneri-suport și, prin urmare, facilitează proiecțiile fluxurilor de numerar și permite investitorilor să formuleze ipoteze fiabile din punct de vedere statistic cu privire la caracteristicile privind plățile și nerespectarea obligațiilor. Indiferent dacă serviciul de administrare este realizat de unul sau mai mulți inițiatori ori de una sau mai multe părți terțe, realizarea serviciului de administrare a portofoliului de expuneri-suport prin intermediul unor proceduri, al unor sisteme și al unei guvernanțe similare ar trebui să fie o condiție necesară pentru recunoașterea unui portofoliu de expuneri-suport ca fiind omogen. Prin urmare, expunerile-suport din portofoliu ar trebui să facă obiectul unor proceduri de administrare care să fie suficient de similare pentru a permite unui investitor să evalueze cu încredere impactul administrării ținând seama de parametri similari.

(5)

Pentru anumite tipuri de active, este posibil ca investitorii să nu fie în măsură să evalueze în mod corespunzător riscurile subiacente ale portofoliului de expuneri-suport doar pe baza utilizării unor standarde similare de administrare și subscriere. Prin urmare, pentru a se asigura o evaluare precisă a omogenității, unor anumite tipuri de active ar trebui să li se aplice anumiți factori. În consecință, un inițiator sau un sponsor ar trebui să aplice unul sau mai mulți factori relevanți pentru fiecare caz în parte, luând în considerare tipul de securitizare (ABCP sau non-ABCP), caracteristicile specifice portofoliului respectiv de expuneri-suport, precum și capacitatea investitorilor de a evalua riscurile subiacente ale portofoliului rezultat, pe baza unor metodologii și parametri comuni. Cu toate acestea, tipurile de active „facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie” și „creanțe comerciale” sunt considerate drept tipuri de active suficient de omogene, cu condiția să se aplice și standarde de subscriere și proceduri de administrare similare. Aplicarea unor cerințe suplimentare respectivelor tipuri de active, sub formă de factori de omogenitate, ar conduce la concentrări excesive în portofoliile securitizate. Prin urmare, pentru aceste tipuri de active nu ar trebui să fie necesară aplicarea factorilor de omogenitate.

(6)

În cazul în care caracteristicile expunerilor-suport se modifică în ceea ce privește condițiile de omogenitate, inclusiv în ceea ce privește factorii de omogenitate, din motive independente de voința inițiatorului sau a sponsorului, și nu din cauza unei erori din partea inițiatorului, nu ar trebui să se considere că acest lucru are un impact asupra omogenității portofoliului, atât timp cât expunerile erau în mod normal conforme cu cerințele prezentului regulament la momentul inițierii operațiunii de securitizare, iar modificarea menționată avut loc după inițierea securitizării. Întrucât condițiile pentru determinarea omogenității expunerilor-suport sunt relevante atât pentru securitizările ABCP, cât și pentru securitizările non-ABCP, ar trebui să se aplice dispoziții uniforme ambelor tipuri de securitizări, indiferent de factorii de omogenitate individuali care ar putea fi relevanți numai pentru anumite tipuri de active din cadrul securitizărilor ABCP sau al securitizărilor non-ABCP.

(7)

Dispozițiile din prezentul regulament sunt strâns interconectate, deoarece se referă la omogenitate atât pentru securitizările ABCP, cât și pentru cele non-ABCP. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este oportun ca ambele standarde tehnice de reglementare privind omogenitatea impuse prin Regulamentul (UE) 2017/2402 să fie incluse într-un regulament unic. Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(8)

Autoritatea Bancară Europeană a acționat în strânsă cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) înainte de a prezenta proiectul de standarde tehnice pe care se bazează prezentul regulament. De asemenea, ABE a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Omogenitatea expunerilor-suport

În sensul articolului 20 alineatul (8) și al articolului 24 alineatul (15) din Regulamentul (UE) 2017/2402, expunerile-suport se consideră a fi omogene în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

acestea corespund unuia dintre următoarele tipuri de active:

(i)

credite rezidențiale care fie sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile rezidențiale, fie sunt garantate integral de un furnizor eligibil de protecție dintre cei enumerați la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau un nivel superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul menționat;

(ii)

credite comerciale care sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale, inclusiv birouri sau alte sedii comerciale;

(iii)

facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie;

(iv)

facilități de creditare, inclusiv împrumuturi și contracte de leasing, acordate oricărui tip de întreprindere sau corporație;

(v)

credite auto și contracte de leasing auto;

(vi)

creanțe aferente cărților de credit;

(vii)

creanțe comerciale;

(viii)

alte expuneri-suport care sunt considerate de inițiator sau de sponsor drept un tip de active distinct pe baza metodologiilor și a parametrilor interni;

(b)

acestea sunt subscrise în conformitate cu standarde care aplică abordări similare pentru evaluarea riscului de credit asociat;

(c)

acestea sunt administrate în conformitate cu proceduri similare privind monitorizarea, colectarea și administrarea creanțelor în numerar pe partea de active a SSPE;

(d)

se aplică unul sau mai mulți factori de omogenitate, în conformitate cu articolul 2.

În sensul prezentului articol litera (a), în cazul în care o expunere-suport corespunde mai multor tipuri de active, această expunere se atribuie unui singur tip de active din respectiva securitizare.

Orice modificări aduse expunerilor-suport dintr-un portofoliu care este considerat omogen în temeiul prezentului regulament nu afectează această omogenitate în cazul în care modificările respective sunt cauzate de motive care nu se află sub controlul inițiatorului sau al sponsorului.

Articolul 2

Factori de omogenitate

(1)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (i) sunt următorii:

(a)

rangul titlurilor de garanție, în acest caz portofoliul de expuneri-suport fiind constituit numai din unul dintre următoarele elemente:

(i)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de prim rang asupra unui bun imobil rezidențial;

(ii)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de rang inferior și prin toate titlurile de garanție de rang superior asupra unui bun imobil rezidențial;

(iii)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de rang inferior asupra unui bun imobil rezidențial;

(b)

tipul de bun imobil rezidențial, în acest caz portofoliul fiind constituit numai din unul dintre următoarele tipuri:

(i)

bunuri care generează venituri;

(ii)

bunuri care nu generează venituri;

(c)

jurisdicția, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri garantate cu bunuri imobile rezidențiale aflate în aceeași jurisdicție.

(2)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (ii) sunt următorii:

(a)

rangul titlurilor de garanție, în acest caz portofoliul fiind constituit numai din unul dintre următoarele tipuri de expuneri-suport:

(i)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de prim rang asupra unui bun imobil comercial;

(ii)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de rang inferior și prin toate titlurile de garanție de rang superior asupra unui bun imobil comercial;

(iii)

împrumuturi garantate prin titluri de garanție de rang inferior asupra unui bun imobil comercial;

(b)

tipul de bun imobil comercial, în acest caz portofoliul fiind constituit numai din unul dintre următoarele tipuri:

(i)

clădiri de birouri;

(ii)

spații de vânzare cu amănuntul;

(iii)

spitale;

(iv)

spații de depozitare;

(v)

hoteluri;

(vi)

proprietăți de tip industrial;

(vii)

alte tipuri specifice de bunuri imobile comerciale;

(c)

jurisdicția, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri-suport garantate cu bunuri aflate în aceeași jurisdicție.

(3)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (iv) sunt următorii:

(a)

tipul de debitor, în acest caz portofoliul fiind constituit numai din unul dintre următoarele tipuri de debitori:

(i)

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii;

(ii)

alte tipuri de întreprinderi și corporații;

(b)

jurisdicția, în acest caz portofoliul fiind constituit numai din unul dintre următoarele tipuri de expuneri-suport:

(i)

expuneri garantate cu bunuri imobile situate în aceeași jurisdicție;

(ii)

expuneri față de debitori care își au reședința în aceeași jurisdicție.

(4)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (v) sunt următorii:

(a)

tipul de debitor, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri-suport având numai unul dintre următoarele tipuri de debitori:

(i)

persoane fizice;

(ii)

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii;

(iii)

alte tipuri de întreprinderi și corporații;

(iv)

entități din sectorul public;

(v)

instituții financiare;

(b)

jurisdicția, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri-suport față de debitori care își au reședința în aceeași jurisdicție.

(5)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (vi) sunt următorii:

(a)

tipul de debitor, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri-suport având numai unul dintre următoarele tipuri de debitori:

(i)

persoane fizice;

(ii)

microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii;

(iii)

alte tipuri de întreprinderi și corporații;

(iv)

entități din sectorul public;

(v)

instituții financiare;

(b)

jurisdicția, în acest caz portofoliul fiind constituit din expuneri-suport față de debitori care își au reședința în aceeași jurisdicție.

(6)   Factorii de omogenitate pentru tipul de active menționat la articolul 1 litera (a) punctul (viii) sunt oricare dintre următorii factori:

(a)

tipul de debitor;

(b)

rangul titlurilor de garanție;

(c)

tipul de bun imobil;

(d)

jurisdicția.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


6.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1852 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2019

de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate „Gall del Penedès” (IGP)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Spaniei de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al indicației geografice protejate „Gall del Penedès” înregistrate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/929 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificarea respectivă nu este minoră în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, modificarea caietului de sarcini trebuie aprobată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Gall del Penedès” (IGP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/929 al Comisiei din 1 iunie 2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gall del Penedès (IGP)] (JO L 155, 14.6.2016, p. 7).

(3)  JO C 217, 28.6.2019, p. 10.


6.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1853 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista organismelor publice, a corporațiilor și a agențiilor, a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților fostului guvern irakian care, în temeiul regulamentului menționat, fac obiectul înghețării fondurilor și a resurselor economice care se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)

La 30 octombrie 2019, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine două mențiuni de pe lista persoanelor sau a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se elimină următoarele mențiuni:

„183.

STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Adrese: (a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; (b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

184.

STATE ORGANISATION FOR LAND RECLAMATION [alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS]. Adrese: (a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq; (c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; (d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.”

DECIZII

6.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/9


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1854 a Comisiei

din 29 octombrie 2019

privind înființarea unei infrastructuri europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale – Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC – European Research Infrastructure Consortium)

[notificată cu numărul C(2019) 7612]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, italiană, maghiară, neerlandeză, portugheză și suedeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Israelul, Italia, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit și Laboratorul European de Biologie Moleculară au înaintat Comisiei o cerere de înființare a unei infrastructuri europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale – Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) (denumită în continuare „cererea”). Belgia și-a făcut cunoscută decizia de a participa la Euro-BioImaging ERIC inițial în calitate de observator. Solicitanții au fost de acord că Finlanda va fi statul membru gazdă pentru Euro-BioImaging ERIC.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 a fost încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) prin Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE (2).

(3)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord și sub rezerva Deciziei (UE) 2019/584 a Consiliului European (3), de la 1 noiembrie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească termenul respectiv.

(4)

După retragerea sa din Uniune și fără a aduce atingere dispozițiilor din acordul de retragere, Regatul Unit va fi considerat o țară terță în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

(5)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, Comisia a evaluat cererea și a concluzionat că aceasta îndeplinește cerințele stipulate în regulamentul respectiv.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se înființează infrastructura europeană de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale – Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC).

(2)   Elementele esențiale ale statutului Euro-BioImaging ERIC sunt prezentate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze, Statului Israel, Republicii Italiene, Ungariei, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Regatului Norvegiei, Republicii Portugheze, Republicii Finlanda, Regatului Suediei, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Laboratorului European de Biologie Moleculară.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Carlos MOEDAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

(2)  Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2016/755] (JO L 129, 19.5.2016, p. 85).

(3)  Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 11 aprilie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 101, 11.4.2019, p. 1).


ANEXĂ

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE STATUTULUI EURO-BIOIMAGING ERIC

Următoarele articole și puncte din statutul Euro-BioImaging ERIC prevăd elementele esențiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului.

1.    Sarcini și activități (articolul 1 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Principala sarcină a Euro-BioImaging ERIC este de a institui și exploata o infrastructură de cercetare în domeniul imagisticii, distribuită în întreaga Europă, care să ofere cercetătorilor un acces deschis la tehnologiile de imagistică inovatoare în domeniul biologic și medical. Euro-BioImaging ERIC urmărește, de asemenea, să furnizeze expertiză, date de imagini și servicii de formare pentru desfășurarea de activități de cercetare de ultimă oră utilizând tehnologii de imagistică.

2.

În urmărirea sarcinii sale principale și în conformitate cu dispozițiile din prezentul statut la executarea planului strategic Euro-BioImaging pe cinci ani, Euro-BioImaging ERIC efectuează, în special, următoarele activități:

(a)

acces fizic deschis la infrastructura de imagistică;

(b)

expertiză avansată și servicii pentru utilizatorii de tehnologii;

(c)

servicii de formare pentru utilizatorii de tehnologii, pentru personalul operant din instalații și pentru experții în tehnologii;

(d)

analiza datelor și suport pentru stocarea datelor de imagini generate de utilizatori;

(e)

acces virtual deschis la software de analiză și la depozitele de date de imagini de interes public;

(f)

standarde de înaltă calitate pentru achiziția de imagini, pentru formare și pentru gestionarea datelor;

(g)

activități de coordonare și de integrare la nivel european pentru comunitățile științifice din domeniul imagisticii;

(h)

orice alte activități necesare îndeplinirii misiunii sale principale.

3.

Euro-BioImaging ERIC poate, de asemenea, să efectueze alte activități, precum:

(a)

promovarea Euro-BioImaging ERIC;

(b)

punerea în aplicare a evoluțiilor tehnologice legate de servicii;

(c)

activități comune de dezvoltare prin intermediul unui program de dezvoltare pe termen lung care implică colaborarea dintre nodurile Euro-BioImaging și grupurile de utilizatori inclusiv cele din industria de profil;

(d)

transferul de cunoștințe către industria de profil și factorii de decizie;

(e)

promovarea resurselor Euro-BioImaging ERIC în scopul educației și al formării;

(f)

colaborarea și interacționarea cu infrastructurile de cercetare în domenii conexe și complementare.

4.

Obiectul de activitate principal al Euro-BioImaging ERIC nu are scop lucrativ. Euro-BioImaging ERIC poate desfășura activități economice auxiliare, direct sau indirect, cu condiția ca activitățile respective să fie compatibile cu sarcina principală a Euro-BioImaging ERIC și cu activitățile necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini și ca aceste activități și să nu pună în pericol îndeplinirea sarcinii principale. Toate veniturile generate de aceste activități auxiliare limitate trebuie utilizate de Euro-BioImaging ERIC pentru a-și extinde obiectivele.

2.   Sediul statutar (articolul 2 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Euro-BioImaging ERIC este o infrastructură de cercetare repartizată, avându-și sediul statutar în Finlanda.

2.

Laboratorul European de Biologie Moleculară găzduiește secțiunea specifică comunității pentru imagistică în domeniul biologic și gestionează datele de imagini (Bio-Hub), iar Italia găzduiește secțiunea specifică comunității pentru imagistică medicală și gestionează datele de imagini (Med-HUB).

3.

Sediul statutar, Bio-Hub și Med-Hub formează platforma Euro-BioImaging Hub.

4.

Euro-BioImaging ERIC este conectat prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor la nodurile Euro-BioImaging ERIC situate în sau la membrii Euro-BioImaging ERIC.

3.   Denumire (articolul 3 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

Se instituie o infrastructură europeană de cercetare denumită „Infrastructura europeană de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale”, sub forma unui Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC – European Research Infrastructure Consortium), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 723/2009, denumit „Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging” sau „Euro-BioImaging ERIC”.

4.   Durata și procedura de lichidare (articolul 4 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Euro-BioImaging ERIC există pentru o perioadă nedeterminată, însă poate fi lichidat în conformitate cu procedura specificată la punctele 2 și 3.

2.

Procedura de lichidare a Euro-BioImaging ERIC este decisă de comitetul Euro-BioImaging printr-o majoritate de două treimi.

3.

Activele rămase după plata datoriilor Euro-BioImaging ERIC se distribuie între membrii și observatorii Euro-BioImaging proporțional cu contribuția acumulată a acestora la Euro-BioImaging ERIC, cu excepția cazului în care comitetul Euro-BioImaging a convenit altfel.

5.   Răspundere (articolul 5 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Euro-BioImaging ERIC răspunde pentru datoriile sale. Euro-BioImaging ERIC nu răspunde pentru datoriile generate în nodurile Euro-BioImaging.

2.

Datoriile financiare ale membrilor Euro-BioImaging ERIC pentru creanțele Euro-BioImaging ERIC se limitează la contribuțiile respective ale acestora.

3.

Euro-BioImaging ERIC ia măsurile adecvate pentru acoperirea riscurilor specifice funcționării Euro-BioImaging ERIC.

6.   Politica privind accesul utilizatorilor (articolul 6 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Accesul efectiv la serviciile EuroBioImaging ERIC, inclusiv accesul fizic la toate tehnologiile de imagistică, la formare și la cunoștințele de specialitate se acordă pe baza meritelor științifice și a fezabilității proiectului de cercetare propus de utilizatori.

2.

Comitetul Euro-BioImaging aprobă regulile de acces care reglementează procedurile și criteriile de acces la serviciile EuroBioImaging, ținând seama de principiile Cartei europene pentru accesul la infrastructurile de cercetare.

3.

Datele de imagini administrate de Euro-BioImaging ERIC sunt disponibile și accesibile în mod deschis tuturor cercetătorilor, instituțiilor științifice și altor părți interesate, în măsura permisă de lege, în conformitate cu principiile FAIR. Utilizarea și colectarea datelor fac obiectul dispozițiilor statutare aplicabile privind confidențialitatea datelor.

7.   Politica în materie de evaluare științifică (articolul 7 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

Activitățile Euro-BioImaging ERIC sunt evaluate anual de către Comitetul științific consultativ al Euro-BioImaging.

8.   Politica privind diseminarea (articolul 8 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Euro-BioImaging ERIC este un facilitator al cercetării și, ca regulă generală, încurajează accesul cât mai deschis posibil la datele de cercetare, sub rezerva condițiilor stabilite în cadrul politicii Euro-BioImaging ERIC privind diseminarea.

2.

Euro-BioImaging ERIC solicită cercetătorilor să pună la dispoziția publicului rezultatele cercetărilor lor și să ofere rezultatele obținute prin intermediul Euro-BioImaging ERIC. Utilizarea serviciilor Euro-BioImaging ERIC sau a infrastructurii sau a amândurora se specifică în publicații.

3.

Euro-BioImaging ERIC utilizează canale diverse pentru a ajunge la publicul țintă, inclusiv portaluri web, buletine informative, ateliere, prezențe la conferințe, articole în reviste și în publicații cotidiene.

9.   Politica privind drepturile de proprietate intelectuală (articolul 9 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

1.

Sub rezerva condițiilor din orice contract încheiat între Euro-BioImaging ERIC și utilizatori, drepturile de proprietate intelectuală create de utilizatorii de Euro-BioImaging ERIC sunt proprietatea utilizatorilor respectivi.

2.

Euro-BioImaging ERIC poate deține drepturile de proprietate intelectuală create, obținute sau dezvoltate, în întregime sau parțial, de către Euro-BioImaging ERIC în condițiile stabilite în cadrul politicii sale privind drepturile de proprietate intelectuală.

10.   Politica în domeniul ocupării forței de muncă (articolul 10 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

Procedurile de selecție, de recrutare și de angajare a personalului pentru posturile din cadrul biroului Euro-BioImaging Hub sunt transparente, nediscriminatorii și respectă egalitatea de șanse.

11.   Politica de achiziții publice (articolul 11 din statutul Euro-BioImaging ERIC)

Euro-BioImaging ERIC tratează candidații și ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții publice în mod egal și nediscriminatoriu. Politica în materie de achiziții publice a Euro-BioImaging ERIC respectă principiile transparenței, nediscriminării și concurenței. Regulile detaliate privind procedurile și criteriile în materie de achiziții publice sunt stabilite în normele de punere în aplicare a politicii de achiziții publice.


6.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1855 A COMISIEI

din 5 noiembrie 2019

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (2), adoptată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3), prevede un plan de acțiune menit, printre altele, să consolideze cooperarea în domeniile educației, tineretului și sportului, inclusiv activități de protejare a patrimoniului cultural din Balcanii de Vest, să combată traficul ilicit de bunuri culturale și să își promoveze industriile culturale și creative, inclusiv cooperarea în domeniul politicilor culturale și audiovizuale.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei (4), Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (denumită în continuare „agenția”) i-a fost încredințată gestionarea programului „Europa creativă”. Furnizarea de finanțare pentru a permite participarea la același tip de acțiuni precum cele din cadrul programelor care sunt deja gestionate de agenție este o modalitate eficace și eficientă de a ajunge la grupurile vizate de instrumentele de cooperare internațională. Astfel de acțiuni sunt în continuare finanțate prin instrumente de cooperare internațională, însă modalitățile de punere în aplicare sunt aceleași ca și în cazul programelor gestionate de agenție.

(3)

Agenția a demonstrat o abordare eficace în ceea ce privește gestionarea programelor Uniunii. De-a lungul anilor, ea și-a consolidat competențele, abilitățile și capacitatea în ceea ce privește gestionarea programelor care i-au fost delegate.

(4)

Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” (5) a subliniat rolul contactelor interpersonale în cadrul diplomației publice și culturale a UE și a făcut referire în mod explicit la programele gestionate de EACEA.

(5)

O analiză cost-beneficiu efectuată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a evidențiat atât economiile cantitative, cât și avantajele calitative ale delegării către agenție a gestionării finanțării menite să permită participarea la astfel de acțiuni. În plus, această delegare nu are niciun impact financiar asupra bugetului administrativ al agenției.

(6)

Activitățile desfășurate de agenție sunt coerente cu mandatul și cu misiunea actuale ale acesteia. Ele reprezintă o continuare a activităților sale existente, prin simpla extindere a cererilor de propuneri pentru a permite participarea beneficiarilor vizați de instrumentele de cooperare internațională. Pe de altă parte, o gestionare în intern ar avea un efect perturbator, deoarece activitățile pentru care se are în vedere delegarea nu au fost niciodată gestionate în intern de către direcțiile-generale tutelare, care nu au capacitatea necesară în acest sens.

(7)

Prin urmare, agenției ar trebui să îi fie conferită responsabilitatea pentru punerea în aplicare a finanțării provenite de la instrumentele de cooperare internațională pentru a permite participarea la aceleași acțiuni ca cele din cadrul programelor care i-au fost deja încredințate, iar Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință.

(8)

La articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (e), se precizează că, în cadrul instrumentelor de cooperare externă, agenției i se încredințează „proiecte în domeniul învățământului superior”. Acest text ar trebui modificat pentru a permite agenției să gestioneze participarea instrumentelor de cooperare internațională în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, precum și să sprijine sectoarele culturii și audiovizualului.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie de punere în aplicare sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agențiile executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE se modifică după cum urmează:

1.

La considerentul 10, liniuța:

„proiecte din domeniul învățământului superior care intră sub incidența instrumentelor de cooperare externă (*) […]”

se înlocuiește cu următorul text:

„proiecte din domeniul educației, audiovizualului, culturii, cetățeniei și tineretului care intră sub incidența instrumentelor de cooperare externă (*) […]”.

2.

La articolul 3 alineatul (1) primul paragraf, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

proiecte în domeniul educației, audiovizualului, culturii, cetățeniei și tineretului, în cadrul următoarelor instrumente de cooperare externă:

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (*);

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate (**);

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (***);

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țări terțe (****);(****)

Regulamentul Consiliului privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (*****).

(*)  Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (JO L 77, 15.3.2014, p. 11)."

(**)  Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27)."

(***)  Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 (JO L 77, 15.3.2014, p. 44)."

(****)  Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (JO L 77, 15.3.2014, p. 77)."

(*****)  Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 1).”"

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  COM(2018) 65 final.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (JO L 77, 15.3.2014, p. 11).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de instituire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (JO L 343, 19.12.2013, p. 46).

(5)  JOIN/2016/029 Final.


ANEXĂ

Analiza cost-beneficiu

Analiza cantitativă

În cadrul celei de a patra evaluări intermediare a agenției, o analiză retrospectivă a perioadei de evaluare a arătat în mod clar economii de costuri realizate datorită delegării către agenție.

Costurile totale efective ale delegării către agenția executivă (1) au fost de 146 milioane EUR în perioada 2015-2017. Aceste costuri au fost mult mai mici decât costurile estimate ale scenariului privind gestionarea activităților în intern. În perioada 2015-2017, economiile reale de costuri care decurg din diferența de costuri dintre scenariul privind gestionarea activităților de către agenția executivă și scenariul privind gestionarea activităților în intern au reprezentat 57,1 milioane EUR (sau 28,1 % din costurile estimate în cadrul scenariului privind gestionarea activităților în intern). Comparând economiile estimate inițial cu economiile efective provenite din delegarea de sarcini către EACEA, s-a constatat că economiile efective în perioada 2015-2017 au fost cu 6,5 % mai mari decât estimările inițiale (57,1 milioane EUR, față de 53,6 milioane EUR). Conform previziunilor din cadrul analizei cost-beneficiu ex ante, economiile realizate în cadrul scenariului privind gestionarea activităților de către agenția executivă au fost determinate, în primul rând, de o pondere mai mare a personalului extern cu costuri mai mici (agenți contractuali) angajat în cadrul agenției executive și de un număr total de angajați mai mic.

Analiza cantitativă

Finanțarea prin intermediul instrumentelor de cooperare internațională pentru a permite participarea la politicile din domeniile educației, tineretului, culturii și audiovizualului beneficiază de o serie de sinergii importante. Prin adoptarea unui cadru de acțiuni existent și a unei infrastructuri existente de modalități de a ajunge la beneficiarii vizați, se utilizează la maximum efectul de levier al acțiunilor existente care sunt deja gestionate de agenție. Delegarea către agenție ține seama de expertiza dezvoltată de-a lungul anilor și, în special, de economiile de scară, care nu ar fi disponibile ca urmare a soluției de gestionare în intern. Chiar și fără economiile de costuri considerabile descrise mai sus datorate costurilor cu personalul, experiența mai mare în materie permite instrumentelor de cooperare internațională să atingă obiective operaționale într-un mod care nu ar fi posibil dacă aceste acțiuni ar fi efectuate de Comisie în intern.

Fișă financiară simplificată

Credite de angajament operaționale gestionate de agenție (în 000 EUR)

2019

2020

Situația actuală

829 111

881 151

Instrumente de cooperare internațională care contribuie la politicile din domeniile tineretului, culturii și audiovizualului

10 500

10 500

Total

839 611

891 651

Procentaj

1,3 %

1,2 %

Personalul (numărul de angajați) din cadrul agenției

2019

2020

Situația actuală (nicio schimbare)

438

438

Plafonul bugetar administrativ al agenției (UE-28)

2019

2020

Situația actuală (nicio schimbare)

48 574

47 549


(1)  Inclusiv costurile coordonării și monitorizării de către Comisie și costurile acoperite din contribuțiile țărilor SEE/AELS, ale țărilor terțe și din contribuțiile la FED.