ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 284

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
5 noiembrie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1808 a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

1

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

21

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Orice venit menționat la articolul 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 și 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare și veniturile corespunzătoare.

Comentariile bugetare sunt executabile numai în măsura în care ele nu modifică și nici nu extind domeniul de aplicare al unui temei juridic existent, nu afectează autonomia administrativă a instituțiilor și pot fi acoperite cu resursele disponibile (astfel cum se indică în anexa la scrisoarea privind caracterul executabil din 28octombrie 2015).

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

5.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/1808

a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018 (5),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 15 aprilie 2019,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea poziției Consiliului de către Parlament la 18 septembrie 2019,

având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 este adoptat definitiv.

Adoptat la Strasbourg, la 18 septembrie 2019.

Președintele

D. M. SASSOLI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 67, 7.3.2019.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 1 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019

CONȚINUT

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 3
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 12

— Titlul 1:

Resurse proprii 13

— Titlul 3:

Excedente, solduri și ajustări 17

A.   INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2019 în temeiul articolului 1 din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

CHELTUIELI

Descriere

Buget 2019 (1)

Buget 2018 (2)

Variație (%)

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Creștere economică durabilă: resurse naturale

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Securitate și cetățenie

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Europa globală

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Administrație

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Compensări

p.m.

p.m.

Instrumente speciale

411 500 000

551 238 311

–25,35

Total cheltuieli  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


VENITURI

Descriere

Buget 2019 (4)

Buget 2018 (5)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe(capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

p.m.

Sold net al resurselor proprii provenite din TVA și al resurselor proprii bazate pe PNB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1, 3 2 și 3 3)

p.m.

p.m.

Total venituri pentru titlurile 3-9

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2014/335/UE, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Total venituri  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (8)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgaria

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Cehia

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Danemarca

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Germania

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Estonia

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Irlanda

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Grecia

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spania

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Franța

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Croația

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Croația

Italia

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Cipru

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Cipru

Letonia

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Lituania

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxemburg

Ungaria

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

Țările de Jos

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Austria

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Polonia

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugalia

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

România

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Slovenia

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Slovacia

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finlanda

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Suedia

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Regatul Unit

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Total

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgaria

272 398 000

0,30

81 719 400

Cehia

877 322 000

0,30

263 196 600

Danemarca

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Germania

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Estonia

128 053 000

0,30

38 415 900

Irlanda

914 233 000

0,30

274 269 900

Grecia

741 390 000

0,30

222 417 000

Spania

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Franța

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Croația

261 915 500

0,30

78 574 650

Italia

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Cipru

104 004 500

0,30

31 201 350

Letonia

123 359 000

0,30

37 007 700

Lituania

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Ungaria

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

Țările de Jos

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Austria

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Polonia

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugalia

1 006 896 000

0,30

302 068 800

România

786 275 000

0,30

235 882 500

Slovenia

220 311 000

0,30

66 093 300

Slovacia

323 242 000

0,30

96 972 600

Finlanda

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Suedia

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Regatul Unit

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Total

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulgaria

560 582 000

 

358 897 292

Cehia

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Danemarca

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Germania

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Estonia

257 028 000

 

164 555 147

Irlanda

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Grecia

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Spania

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Franța

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Croația

523 831 000

 

335 368 470

Italia

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Cipru

208 009 000

 

133 172 073

Letonia

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Lituania

447 842 000

 

286 718 591

Luxemburg

411 279 000

 

263 310 130

Ungaria

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

Țările de Jos

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Austria

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Polonia

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugalia

2 033 044 000

 

1 301 600 813

România

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Slovenia

484 434 000

 

310 145 618

Slovacia

950 305 000

 

608 406 784

Finlanda

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Suedia

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Regatul Unit

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Total

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABELUL 4

Calcularea reducerii brute a contribuției la VNB pentru Danemarca, Țările de Jos și Suedia și finanțarea acesteia, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 6)

Stat membru

Reducerea brută

Partea procentuală în baza VNB

Cheia VNB aplicată reducerii brute

Finanțarea reducerii

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgaria

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Cehia

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Danemarca

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Germania

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Estonia

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Irlanda

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Grecia

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spania

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Franța

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Croația

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Italia

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Cipru

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Letonia

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Lituania

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Ungaria

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

Țările de Jos

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Austria

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Polonia

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugalia

 

1,24

13 806 137

13 806 137

România

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Slovenia

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Slovacia

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finlanda

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Suedia

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Regatul Unit

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Total

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Deflatorul PIB la nivelul UE, în EUR (previziuni economice din primăvara anului 2018): (a) 2011 UE27 = 100,0000 / (b) 2013 UE27 = 103,0034 (c) 2013 UE28 = 102,9950 / (d) 2019 UE28 = 110,5686

Suma forfetară pentru Țările de Jos: în prețuri din 2019: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 EUR

Suma forfetară pentru Suedia: în prețuri din 2019: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 EUR

Suma forfetară pentru Danemarca: în prețuri din 2019: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 EUR


TABELUL 5

Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2018, în temeiul articolului 4 din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (10) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă

16,1945

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

127 599 039 596

5.

Cheltuieli legate de extindere (11)

 

27 076 886 462

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Avantajul Regatului Unit (12)

 

854 326 562

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (13)

 

–15 094 049

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELUL 6

Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de – 5 023 528 676  EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgaria

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Cehia

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Danemarca

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Germania

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Estonia

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Irlanda

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Grecia

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spania

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Franța

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Croația

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Italia

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Cipru

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Letonia

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Lituania

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Ungaria

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Țările de Jos

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Austria

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Polonia

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugalia

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

România

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Slovenia

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Slovacia

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finlanda

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Suedia

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Regatul Unit

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 7

Situație recapitulativă a finanțării (14) bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe state membre

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

 

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Resurse proprii totale (15)

Cotizații nete pentru zahăr (80 %)

Taxe vamale nete (80 %)

Total net resurse proprii tradiționale (80 %)

Costuri de colectare (20 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Reducerea în favoarea Danemarcei, a Țărilor de Jos și a Suediei

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulgaria

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Cehia

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Danemarca

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Germania

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Estonia

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Irlanda

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Grecia

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Spania

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Franța

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Croația

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Italia

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Cipru

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Letonia

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Lituania

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luxemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Ungaria

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Țările de Jos

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Austria

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Polonia

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugalia

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

România

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Slovenia

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Slovacia

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Finlanda

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Suedia

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Regatul Unit

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Total

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

Titlul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

1

RESURSE PROPRII

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

25 050 050

 

25 050 050

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

130 000 000

 

130 000 000

7

DOBÂNZI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

2 823 744

 

2 823 744

9

VENITURI DIVERSE

15 001 000

 

15 001 000

 

TOTAL GENERAL

148 198 939 744

 

148 198 939 744

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

 

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cotizații pentru stocarea zahărului

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxe pe producție

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Prelevare din excedent

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

CAPITOLUL 1 1 —

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM]

CAPITOLUL 1 2 —

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 3 —

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 4 —

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

CAPITOLUL 1 5 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 1 6 —

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

CAPITOLUL 1 4 —   RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică venitului național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,6402 %.

Temei juridic

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

Belgia

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulgaria

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Cehia

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Danemarca

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Germania

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Estonia

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Irlanda

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Grecia

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Spania

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Franța

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Croația

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Italia

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Cipru

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Letonia

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Lituania

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luxemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Ungaria

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Țările de Jos

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Austria

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Polonia

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugalia

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

România

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Slovenia

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Slovacia

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Finlanda

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Suedia

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Regatul Unit

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Articolul 1 4 0 – Total

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

TITLUL 3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

 

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 3 1 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3

Aplicarea articolului 10b din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 3 2 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Compensarea ajustărilor aduse resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB pentru exercițiile financiare precedente

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Ajustare pentru urmările neparticipării anumitor state membre la anumite politici în domeniul libertății, securității și justiției

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 5 0 4

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 3 5 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 6 0 4

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

 

p.m.

 

Articolul 3 6 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Ajustarea referitoare la punerea în aplicare a deciziilor privind resursele proprii

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 3 — Total

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

CAPITOLUL 3 0 —

EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

CAPITOLUL 3 1 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

CAPITOLUL 3 2 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10B DIN REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 609/2014

CAPITOLUL 3 3 —

COMPENSAREA AJUSTĂRILOR ADUSE RESURSELOR PROPRII BAZATE PE TVA ȘI PE VNB PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE

CAPITOLUL 3 4 —

AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

CAPITOLUL 3 5 —

REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 6 —

REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 7 —

AJUSTAREA REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A DECIZIILOR PRIVIND RESURSELE PROPRII

CAPITOLUL 3 0 —   EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

3 0 0
Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 1/2019

Sumă nouă

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie în bugetul exercițiului următor ca venit, în cazul unui excedent, sau cheltuială, în cazul unui deficit.

Estimările relevante ale acestor venituri sau cheltuieli se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și, dacă este cazul, printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul financiar. Acestea se stabilesc în conformitate cu principiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014.

După închiderea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, orice diferență față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor prin intermediul unui buget rectificativ, care trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la prezentarea conturilor provizorii.

Un deficit se înscrie la articolul 27 02 01 din situația cheltuielilor din secțiunea III, „Comisia”.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 39).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare).

Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 7.

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1), în special articolul 18.


(1)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul pe 2019 (JO L 67, 7.3.2019, p. 1), la care se adaugă bugetul rectificativ nr. 1/2019.

(2)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2018 (JO L 57, 28.2.2018, p. 1), plus bugetele rectificative nr. 1-6/2018.

(3)  Articolul 301 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede: „Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate”.

(4)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul pe 2019 (JO L 67, 7.3.2019, p. 1), la care se adaugă bugetul rectificativ nr. 1/2019.

(5)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2018 (JO L 57, 28.2.2018, p. 1), plus bugetele rectificative nr. 1-6/2018.

(6)  Resursele proprii pentru bugetul 2019 sunt calculate pe baza previziunilor bugetare adoptate la cea de a 172-a reuniune a Comitetului consultativ privind resursele proprii din 18 mai 2018.

(7)  Articolul 310 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede: „Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate”.

(8)  Baza care trebuie folosită nu depășește 50 % din VNB.

(9)  Calcularea ratei: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Procentaje rotunjite.

(11)  Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață, precum și acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secțiunea Garantare.

(12)  „Avantajul Regatului Unit” corespunde efectelor care decurg pentru Regatul Unit din trecerea la TVA redusă și introducerea resursei proprii bazate pe PNB/VNB.

(13)  Aceste câștiguri excepționale corespund câștigurilor nete ale Regatului Unit care rezultă din creșterea – de la 10 % la 20 % la 1 ianuarie 2014 – a procentajului de resurse proprii tradiționale reținut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiționale (RPT).

(14)  p.m. (resurse proprii + alte venituri = total venituri = total cheltuieli); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Total resurse proprii ca procent din VNB: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; plafonul resurselor proprii ca procent din VNB: 1,20 %.


5.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/21


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/1809

a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018 (5),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat de Comisie la 15 mai 2019,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea poziției Consiliului de către Parlament la 18 septembrie 2019,

având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Artigo único

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 este adoptat definitiv.

Adoptat la Strasbourg, 18 septembrie 2019.

Președintele

D. M.SASSOLI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 67, 7.3.2019.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 2 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019

CONȚINUT

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisia

— Cheltuieli 24

— Titlul 08:

Cercetare și inovare 27

— Titlul 15:

Educație și cultură 37

SECTION III

COMMISSION

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

CONCURENȚĂ

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Rezerve (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

MEDIU

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

CERCETARE ȘI INOVARE

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

CERCETARE DIRECTĂ

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Rezerve (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

STABILITATE FINANCIARĂ, SERVICII FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

COMUNICARE

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRAȚIE ȘI AFACERI INTERNE

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Rezerve (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

COMERȚ

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEZVOLTARE

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

VECINĂTATE ȘI NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Rezerve (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Rezerve (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BUGET

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AUDIT

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTICI

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

SERVICII LINGVISTICE

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGIE

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Rezerve (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

POLITICI CLIMATICE

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

REZERVE

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Total

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Din care rezerve (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

TITLUL 08

CERCETARE ȘI INOVARE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

0 801

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN CADRUL DOMENIULUI DE POLITICĂ „CERCETARE ȘI INOVARE”

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

ORIZONT 2020 — CERCETARE

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAMUL EURATOM — ACȚIUNI INDIRECTE

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

PROGRAMUL DE CERCETARE AL FONDULUI DE CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Titlul 08 — Total

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Comentarii

Aceste comentarii se aplică tuturor liniilor bugetare din prezentul titlu.

Activitățile de cercetare și inovare menționate în cadrul prezentului titlu vor contribui la două mari programe de cercetare, și anume Orizont 2020 și Euratom. Acestea vor acoperi, de asemenea, programele de cercetare ale Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

Acest program va fi pus în aplicare pentru îndeplinirea obiectivelor generale prevăzute la articolul 179 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, drept contribuție la crearea unei societăți a cunoașterii bazate pe Spațiul european de cercetare, și anume: sprijinirea cooperării transnaționale la toate nivelurile în întreaga Uniune, sporirea dinamismului, a creativității și a excelenței cercetării europene până la limitele cunoașterii, consolidarea resurselor umane din cercetare și tehnologie în Europa din punct de vedere calitativ și cantitativ, precum și al capacităților de cercetare și inovare în toată Europa și asigurarea utilizării optime a acestora.

În cadrul programului Orizont 2020, egalitatea de gen este abordată ca aspect transversal, pentru a corecta dezechilibrele dintre femei și bărbați și pentru a integra dimensiunea de gen în conținutul cercetării și inovării. Se va ține cont în special de necesitatea intensificării eforturilor de îmbunătățire a participării femeilor în domeniul cercetării și inovării la toate nivelurile, inclusiv la nivelul luării deciziilor.

De asemenea, la aceste articole și posturi sunt înscrise cheltuielile aferente reuniunilor, conferințelor, atelierelor și seminarelor științifice și tehnologice la nivel înalt și de interes european organizate de Comisie, finanțarea studiilor și a analizelor și evaluărilor științifice și tehnologice la nivel înalt efectuate în numele Uniunii în scopul identificării unor noi domenii de cercetare adecvate pentru acțiunea Uniunii, inter alia în cadrul Spațiului european de cercetare, precum și măsurile de monitorizare și diseminare a rezultatelor programelor, inclusiv a măsurilor din cadrul programelor-cadru anterioare.

Aceste credite au drept scop să acopere, de asemenea, cheltuielile administrative, inclusiv cheltuielile cu personalul, căruia i se aplică sau nu Statutul funcționarilor, rapoartele, publicațiile, funcționarea administrativă și tehnică, precum și anumite posturi de cheltuieli privind infrastructura internă legate de realizarea obiectivului prevăzut în măsura din care fac parte integrantă, inclusiv pentru acțiunile și măsurile necesare pentru pregătirea și monitorizarea strategiei Uniunii privind cercetarea, dezvoltarea tehnologică și activități demonstrative (CDT).

Veniturile rezultate din acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Elveția vor fi înscrise la postul 6 011 din situația veniturilor; acestea pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar.

Veniturile provenite din contribuția organismelor externe la activitățile Uniunii vor fi înscrise la postul 6 033 din situația veniturilor și pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar.

Creditele suplimentare vor fi puse la dispoziție în cadrul posturilor 08 025 001, 08 035 001 și 08 045 001.

Creditele administrative din prezentul titlu vor fi prevăzute la articolul 080 105.

CAPITOLUL 0 802 —   ORIZONT 2020 — CERCETARE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

0 802

ORIZONT 2020 — CERCETARE

080 201

Excelența științifică

08 020 101

Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Consolidarea cercetării în domeniul tehnologiilor viitoare și emergente

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Consolidarea infrastructurilor europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurilor

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Articolul 080 201 — Subtotal

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Poziția de lider în sectorul industrial

08 020 201

Poziția de lider în nanotehnologii, materiale avansate, laseri, biotehnologie, producție și procesare avansate

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Creșterea nivelului de inovare în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Articolul 080 202 — Subtotal

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Provocări societale

08 020 301

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Asigurarea unei aprovizionări în cantitate suficientă cu alimente sigure, sănătoase și de calitate și cu alte bioproduse

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Trecerea la un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Realizarea unui sistem european de transport eficient din punct de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflecție

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Articolul 080 203 — Subtotal

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Răspândirea excelenței și extinderea participării

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Activități orizontale ale Programului Orizont 2020

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Știință cu și pentru societate

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Întreprinderi comune

08 020 731

Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2) — Cheltuieli de sprijin

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2)

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) — Cheltuieli de sprijin

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Întreprinderea comună Clean Sky 2 — Cheltuieli de sprijin

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Întreprinderea comună Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) — Cheltuieli de sprijin

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Articolul 080 207 — Subtotal

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Instrumentul pentru IMM-uri

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Credite provenite din contribuțiile unor terțe părți (care nu fac parte din Spațiul Economic European) la cercetarea și dezvoltarea tehnologică

08 025 001

Credite provenite din contribuțiile unor terțe părți (care nu fac parte din Spațiul Economic European) la cercetarea și dezvoltarea tehnologică (2014-2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Credite provenite din contribuțiile unor terțe părți (care nu fac parte din Spațiul Economic European) la cercetarea și dezvoltarea tehnologică (înainte de 2014)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 080 250 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Finalizarea programului-cadru de cercetare anterior — Al șaptelea program-cadru — Acțiuni indirecte ale CE (2007-2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Finalizarea programelor-cadru de cercetare anterioare — Acțiune indirectă (înainte de 2007)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

08 027 701

Proiect-pilot — Coordonarea activităților de cercetare privind utilizarea homeopatiei și a fitoterapiei în zootehnie

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Proiect-pilot — Cercetarea și dezvoltarea în domeniul bolilor neglijate și asociate sărăciei în vederea atingerii obiectivului post-2015 privind asigurarea de sănătate universală

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Proiect-pilot — Imunizarea maternă: remedierea lipsei de cunoștințe în vederea stimulării imunizării materne în regiunile cu resurse reduse

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Acțiune pregătitoare — Codeterminarea politică activă și participarea codecizională a generațiilor mai tinere și mai în vârstă în Europa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Proiect-pilot — Studiu comparativ pentru a defini o rentabilitate corectă a investițiilor publice în sănătate și a contribui la asigurarea unei rentabilități corecte a investițiilor Uniunii în cercetarea și dezvoltarea medicală

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Articolul 080 277 — Subtotal

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Capitolul 0 802 — Total

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Comentarii

Aceste comentarii bugetare se aplică tuturor liniilor bugetare din acest capitol.

Acest credit va fi utilizat pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare – Orizont 2020, care acoperă perioada 2014-2020 și reunește toate programele de finanțare existente ale Uniunii în materie de cercetare și inovare, inclusiv Programul-cadru pentru cercetare și activitățile legate de inovare ale Programului-cadru pentru competitivitate și inovare și ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Programul joacă un rol central în punerea în aplicare a inițiativei emblematice „O Uniune a inovării” a Strategiei Europa 2020 și a altor inițiative emblematice, în special „O agendă digitală pentru Europa”, „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” și „O politică industrială adaptată erei globalizării”, precum și în dezvoltarea și funcționarea Spațiului european de cercetare (SEC). Orizont 2020 va contribui la crearea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare pe întregul teritoriu al Uniunii, prin mobilizarea unor fonduri suplimentare suficiente pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Acest credit va fi utilizat, de asemenea, pentru finalizarea programelor de cercetare precedente (Al șaptelea program-cadru și programele-cadru anterioare).

Acest credit va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și de diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).

Contribuțiile statelor AELS în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 82 și Protocolul nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la această linie bugetară. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor, constituind venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar; acestea conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuția în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Veniturile provenite din contribuțiile țărilor candidate și, după caz, ale potențialilor candidați din Balcanii de Vest care participă la programele Uniunii, înscrise la postul 6 031 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar.

08 02 01
Excelența științifică

Comentarii

Această prioritate a Programului Orizont 2020 vizează consolidarea și extinderea nivelului de excelență a bazei științifice a Uniunii și asigurarea unui flux constant de cercetarea de talie mondială în scopul garantării competitivității pe termen lung a Uniunii. Programul va sprijini cele mai bune idei, va dezvolta talentele din Uniune, le va oferi cercetătorilor acces la o infrastructură prioritară de cercetare și va face din Uniune un spațiu atractiv pentru cei mai buni cercetători din lume. Acțiunile de cercetare care urmează să fie finanțate vor fi stabilite în funcție de necesitățile și oportunitățile din domeniul științific, fără priorități tematice stabilite în prealabil. Agenda de cercetare va fi stabilită în strânsă colaborare cu comunitatea științifică, iar cercetarea va fi finanțată pe baza criteriilor de excelență.

08 020 102
Consolidarea cercetării în domeniul tehnologiilor viitoare și emergente

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Comentarii

Activitatea în domeniul obiectivului specific „Tehnologii viitoare și emergente” (FET) sprijină cercetarea științifică și tehnologică fundamentală de explorare a unor noi tehnologii viitoare, prin respingerea paradigmelor actuale și pătrunderea în domenii necunoscute. În plus, activitățile FET abordează o serie de teme de cercetare exploratorie promițătoare cu potențialul de a genera o masă critică de proiecte interdependente care, împreună, constituie o explorare amplă și complexă a temelor și formează o bază europeană de cunoștințe. În fine, activitățile FET sprijină cercetarea ambițioasă, de mare anvergură, bazată pe știință, care vizează realizarea unui progres științific marcant. Aceste activități vor beneficia de alinierea agendelor europene și naționale.

Temei juridic

Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965), în special articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

08 02 03
Provocări societale

Comentarii

Această prioritate a Programului Orizont 2020 răspunde în mod direct priorităților politicii în domeniu și provocărilor societale identificate în Strategia Europa 2020. Aceste activități vor fi realizate utilizând o abordare bazată pe provocări care reunește resurse și cunoștințe din diferite domenii, tehnologii și discipline. Activitățile vor acoperi întregul ciclu, de la cercetare la piață, punându-se un nou accent pe activitățile legate de inovare, cum ar fi testarea, activitățile demonstrative, bancurile de testare, sprijinul pentru achizițiile publice, proiectarea, inovarea axată pe nevoile utilizatorului final, inovarea socială și preluarea pe piață a inovațiilor. Activitățile vor sprijini în mod direct competențele corespunzătoare de politică sectorială la nivelul Uniunii și vor adopta o abordare care integrează dimensiunea de gen, urmărind, totodată, o participare echilibrată a bărbaților și a femeilor.

08 020 304
Realizarea unui sistem european de transport eficient din punct de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Comentarii

În cadrul acestei activități se va pune accentul pe transportul eficient din punct de vedere al resurselor (de exemplu, accelerarea dezvoltării și implementării unei noi generații de vehicule electrice, de aeronave, vehicule și nave cu emisii reduse ori emisii zero de dioxid de carbon), precum și pe o mai bună mobilitate cu o congestionare mai redusă a traficului, mai multă siguranță și securitate (de exemplu, promovarea sistemelor integrate de transport și logistică „de la expeditor la destinatar”). De asemenea, se va pune accentul pe consolidarea competitivității și performanței industriilor europene producătoare din domeniul transporturilor și al serviciilor conexe, prin, de exemplu, dezvoltarea generației viitoare de mijloace de transport inovatoare și pregătirea terenului pentru următoarea generație. În plus, vor fi sprijinite activitățile care vizează o mai bună înțelegere a tendințelor și perspectivelor socioeconomice legate de transport, precum și punerea la dispoziția factorilor de decizie de date bazate pe elemente concrete și de analize.

Temei juridic

Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) ‒ Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965), în special articolul 3 alineatul (3) litera (d).

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

TITLUL 15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 501

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ”

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAMUL ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

ORIZONT 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Titlul 15 — Total

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

CAPITOLUL 1 502 —   PROGRAMUL ERASMUS+

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 502

PROGRAMUL ERASMUS+

150 201

Promovarea excelenței și a cooperării în domeniul educației, al formării și al tineretului în Europa, relevanța acestuia pentru piața forței de muncă și participarea tinerilor la viața democratică din Europa

15 020 101

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Articolul 150 201 — Subtotal

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Promovarea excelenței în activitățile de predare și cercetare în domeniul integrării europene prin activitățile Jean Monnet, la nivel mondial

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul sportului

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Linie de finalizare pentru învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv multilingvism

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Linie de finalizare pentru tineret și sport

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

15 027 709

Acțiune pregătitoare — Platforma online pentru vecinătate

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Proiect-pilot — Promovarea activității fizice benefice pentru sănătate în Europa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Proiect-pilot — Îmbunătățirea rezultatelor din învățământ prin sprijinirea cadrelor didactice debutante prin intermediul unor acțiuni online de instruire, îndrumare și mentorat

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Acțiune pregătitoare — Evaluarea programelor de antreprenoriat în învățământul superior

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Proiect-pilot — Premiul de sensibilizare Altiero Spinelli

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Proiect-pilot — Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Proiect-pilot — Supravegherea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă riscul radicalizării

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Acțiune pregătitoare — DiscoverEU: Legitimație de călătorie gratuită pentru cetățenii europeni care împlinesc 18 ani

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Acțiune pregătitoare — Schimburi și mobilitate în domeniul sportului

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Acțiune pregătitoare — Sportue — Promovarea valorilor europene prin intermediul unor inițiative sportive la nivel municipal

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Acțiune pregătitoare — Supravegherea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă riscul radicalizării

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Proiect-pilot — Un prim pas către un cadru european privind mobilitatea spațiilor de producție

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Acțiune pregătitoare — Premiul de sensibilizare Altiero Spinelli

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Proiect-pilot — Premiul Jan Amos pentru cel mai bun profesor din Uniune în domeniul formării privind Uniunea Europeană

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Acțiune pregătitoare — Recunoașterea perioadelor de studiu în străinătate

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Acțiune pregătitoare — Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Articolul 150 277 — Subtotal

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Capitolul 1 502 — Total

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Promovarea excelenței și a cooperării în domeniul educației, al formării și al tineretului în Europa, relevanța acestuia pentru piața forței de muncă și participarea tinerilor la viața democratică din Europa

15 020 101
Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

Bugetul 2019

Bugetul rectificativ nr. 2/2019

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Comentarii

În conformitate cu obiectivul general al programului Erasmus+ și în special cu obiectivele cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), precum și pentru sprijinirea dezvoltării durabile a țărilor terțe în domeniul învățământului superior, acest credit este destinat să urmărească următoarele obiective specifice în domeniul educației și formării:

să îmbunătățească nivelul competențelor și aptitudinilor-cheie mai ales în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața forței de muncă și contribuția lor la o societate caracterizată de coeziune, îndeosebi prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional și prin cooperarea consolidată între sectorul educației și formării și sectorul ocupațional;

să favorizeze îmbunătățiri calitative, inovarea, excelența și internaționalizarea la nivelul instituțiilor de educație și formare, în special prin intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de educație și formare și alte părți interesate;

să promoveze apariția unui domeniu european de învățare pe tot parcursul vieții și să crească nivelul de cunoaștere a acestui domeniu, să completeze reforma politicilor la nivel național și să sprijine modernizarea sistemelor de învățământ și formare, în special prin intensificarea cooperării la nivel de politici, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor de transparență și de recunoaștere ale Uniunii și prin difuzarea de bune practici;

să consolideze dimensiunea internațională a educației și a formării, în special prin cooperarea dintre instituțiile din Uniune și cele din țările terțe în domeniul educației și formării profesionale (VET) și în cel al învățământului superior, prin creșterea atractivității instituțiilor de învățământ superior europene și susținerea acțiunii externe a Uniunii, inclusiv a obiectivelor sale de dezvoltare, prin promovarea mobilității și a cooperării între instituțiile de învățământ superior din Uniune și cele din țări terțe și prin acțiuni punctuale de consolidare a capacităților în țările terțe;

să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor și să promoveze marea diversitate lingvistică a Uniunii, precum și conștientizarea dimensiunii interculturale, inclusiv în ceea ce privește limbile minoritare și cele amenințate de dispariție;

să sprijine educația publică gratuită și de înaltă calitate, astfel încât să se garanteze accesul universal al elevilor la orice nivel de studiu, fără ca aceștia să fie forțați să își întrerupă studiile din motive economice, acordându-se o atenție deosebită primilor ani de școlarizare, pentru a se preîntâmpina astfel părăsirea timpurie a școlii și a se asigura integrarea deplină a copiilor din cele mai defavorizate categorii sociale.

Contribuțiile statelor AELS în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European, în special al articolului 82 și al Protocolului nr. 32, se adaugă creditelor înscrise la acest post. Cu titlu informativ, aceste sume provin din contribuțiile statelor AELS înscrise la articolul 6 3 0 din situația veniturilor care constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar și conduc la deschiderea de credite corespunzătoare și la execuție în cadrul anexei „Spațiul Economic European” la prezenta parte din situația cheltuielilor din această secțiune, care face parte integrantă din bugetul general.

Eventualele venituri provenite din contribuțiile țărilor candidate sau, după caz, ale candidatelor potențiale din Balcanii de Vest în vederea participării la programele Uniunii, înscrise la postul 6 031 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, aplicând același raport ca cel dintre suma autorizată pentru cheltuielile de gestiune administrativă și valoarea totală a creditelor înscrise pentru program, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar.

Eventualele venituri care provin din contribuțiile țărilor vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile stabilite cu țările respective în acordurile-cadru care prevăd participarea lor la programele Uniunii, înscrise la postul 6 033 din situația veniturilor, pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, aplicând același raport ca cel dintre suma autorizată pentru cheltuielile de gestiune administrativă și suma totală a creditelor înscrise pentru program, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar.

Eventualele venituri provenite din contribuția Confederației Elvețiene pentru participarea la programe ale Uniunii înscrise la postul 6 033 din situația veniturilor pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul financiar.

Rambursările din instrumentele financiare efectuate în temeiul articolului 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, inclusiv rambursările de capital, eliberarea garanțiilor și rambursarea sumei reprezentând principalul unui credit, returnate Comisiei și înscrise la postul 6 411 din situația veniturilor pot conduce la deschiderea de credite suplimentare, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul financiar.

Acest credit ar trebui, de asemenea, utilizat pentru a pune în aplicare inițiative din cadrul programului Erasmus+, pentru a continua activitățile referitoare la integrarea refugiaților și a contribui la o strategie adecvată la nivelul Uniunii.

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).