ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 276

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
29 octombrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1803 a Consiliului din 18 iulie 2019 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam de instituire a unui cadru pentru participarea Vietnamului la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

1

 

*

TRADUCERE ACORDUL

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1804 al Comisiei din 28 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificările cererilor de ajutor sau ale cererilor de plată, controalele din sistemul integrat de administrare și control și sistemul de control în legătură cu ecocondiționalitatea

12

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1805 a Comisiei din 28 octombrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 7807] ( 1 )

21

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2019 a Comitetului de asociere UE-Republica Moldova reunit în configurația comerț din 4 octombrie 2019 privind actualizarea anexei XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2019/1806]

44

 

*

Decizia nr. 2/2019 a Comitetului de asociere UE-Republica Moldova reunit în configurația comerț din 4 octombrie 2019 privind actualizarea anexei XXVIII-D (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 2019/1807

56

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/1


DECIZIA (UE) 2019/1803 A CONSILIULUI

din 18 iulie 2019

privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam de instituire a unui cadru pentru participarea Vietnamului la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 aprilie 2019, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a începerii negocierilor în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam de instituire a unui cadru pentru participarea acesteia la operațiile Uniunii de gestionare a crizelor (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Ulterior, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat acordul respectiv.

(3)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam de instituire a unui cadru pentru participarea Vietnamului la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor (denumit în continuare „acordul”).

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 17 alineatul (1) din acord (1).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/3


TRADUCERE

ACORDUL

dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam de instituire a unui cadru pentru participarea Vietnamului la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea” sau „UE”), pe de o parte, și VIETNAMUL, pe de altă parte, denumite în continuare împreună „părțile”,

întrucât:

(1)

În cadrul politicii sale de securitate și apărare comune, Uniunea Europeană poate decide să întreprindă operații de gestionare a crizelor care pot include sarcinile prevăzute la articolul 42 alineatul (1) și la articolul 43 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în conformitate cu decizia adoptată de Consiliu.

(2)

Vietnamul și UE recunosc importanța păcii la nivel mondial pentru dezvoltarea tuturor statelor și își păstrează angajamentul de a contribui la menținerea păcii și a securității în vecinătatea lor și în lume în general, pe baza principiilor cuprinse în Carta Organizației Națiunilor Unite.

(3)

Având în vedere angajamentul părților de a-și consolida cooperarea în chestiuni care țin de securitate și de apărare și recunoscând posibilitatea utilizării capabilităților și capacităților Vietnamului în operațiile UE de gestionare a crizelor.

(4)

Vietnamul și UE doresc să stabilească condiții generale privind participarea Vietnamului la operațiile UE de gestionare a crizelor într-un acord de instituire a unui cadru pentru o astfel de eventuală participare viitoare, în loc să definească condițiile respective de la caz la caz pentru fiecare operație vizată.

(5)

Un asemenea acord nu ar trebui să aducă atingere autonomiei decizionale a Uniunii și nici să prejudicieze caracterul individual al deciziilor adoptate de către Vietnam privind participarea la o operație a UE de gestionare a crizelor.

(6)

Uniunea va decide dacă vor fi invitate state terțe să participe la o operație a UE de gestionare a crizelor. Vietnamul poate accepta invitația Uniunii și poate să își ofere contribuția. În acest caz, Uniunea va decide privind acceptarea contribuției propuse,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Decizii referitoare la participare

(1)   Ca urmare a deciziei Uniunii de a invita Vietnamul să participe la o operație a UE de gestionare a crizelor, Vietnamul, în punerea în aplicare a prezentului acord, comunică Uniunii Europene decizia luată de autoritatea sa competentă privind participarea, inclusiv privind contribuția sa propusă.

(2)   Evaluarea de către Uniune a contribuției propuse de Vietnam se desfășoară în consultare cu acesta din urmă.

(3)   Uniunea indică Vietnamului, cât mai curând posibil, contribuția probabilă la costurile comune ale operației, oferind astfel asistență Vietnamului în formularea ofertei sale.

(4)   Uniunea informează Vietnamul în scris cu privire la rezultatul evaluării sale și cu privire la decizia referitoare la contribuția propusă de Vietnam, în vederea asigurării participării Vietnamului, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord.

(5)   Oferta Vietnamului în temeiul alineatului (1) și acceptarea acesteia de către UE în temeiul alineatului (4) constituie baza pentru aplicarea prezentului acord în cazul fiecărei operații specifice de gestionare a crizelor.

(6)   Din proprie inițiativă sau la cererea Uniunii, și ca urmare a consultărilor dintre părți, Vietnamul se poate retrage integral sau parțial, în orice moment, de la participarea la o operație a UE de gestionare a crizelor.

Articolul 2

Cadrul

(1)   Vietnamul se asociază deciziei relevante a Consiliului prin care Consiliul Uniunii Europene decide că Uniunea va desfășura o operație de gestionare a crizelor, precum și oricărei alte decizii prin care Consiliul Uniunii Europene decide să prelungească o operație a UE de gestionare a crizelor, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și cu orice înțelegere necesară de punere în aplicare.

(2)   Contribuția Vietnamului la o operație a UE de gestionare a crizelor nu aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii.

Articolul 3

Statutul personalului și al forțelor Vietnamului

(1)   Statutul personalului detașat în cadrul unei operații civile a UE de gestionare a crizelor și/sau al forțelor pe care Vietnamul le pune la dispoziția unei operații militare a UE de gestionare a crizelor este reglementat prin acordul relevant privind statutul forțelor/misiunii, dacă un astfel de acord este încheiat, sau prin orice altă înțelegere între Uniune și statul sau statele în care se desfășoară operația. Vietnamul este informat în legătură cu acest fapt.

(2)   Statutul personalului detașat la comandament sau la elementele de comandă situate în afara statului sau a statelor în care se desfășoară operația UE de gestionare a crizelor este reglementat prin înțelegeri stabilite între comandamentul și elementele de comandă vizate și autoritățile competente din Vietnam.

(3)   Fără a aduce atingere acordului privind statutul forțelor/misiunii menționat la alineatul (1), Vietnamul exercită jurisdicția asupra membrilor personalului său care participă la operația UE de gestionare a crizelor. Atunci când forțele Vietnamului operează la bordul unei nave sau aeronave a unui stat membru al Uniunii Europene, statul membru respectiv își poate exercita jurisdicția, sub rezerva oricărui acord existent și/sau viitor și în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu normele sale administrative, precum și cu dreptul internațional.

(4)   Vietnamului îi revine responsabilitatea de a răspunde oricărei pretenții legate de participarea la o operație a UE de gestionare a crizelor formulate de un membru al personalului său sau referitoare la acesta. Vietnamul este responsabil de demararea oricărei acțiuni, în special juridică sau disciplinară, împotriva oricărui membru al personalului său în conformitate cu actele sale cu putere de lege și cu normele sale administrative.

(5)   Părțile convin să renunțe la formularea oricărei pretenții, alta decât cele contractuale, împotriva celeilalte părți, în cazul unui prejudiciu, al unei pierderi sau al unei distrugeri care afectează bunurile deținute sau exploatate de oricare dintre părți sau în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului oricăreia dintre părți, care rezultă din îndeplinirea funcțiilor lor oficiale legate de activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție. Cazurile de neglijență gravă sau abaterile săvârșite cu intenție se soluționează între părți pe cale diplomatică.

(6)   Vietnamul se angajează să facă o declarație privind renunțarea la pretenții în legătură cu orice stat care participă la o operație a UE de gestionare a crizelor la care participă Vietnamul și să o depună la semnarea prezentului acord.

(7)   Uniunea se angajează să garanteze că statele membre ale Uniunii Europene fac o declarație privind renunțarea la pretenții în legătură cu orice viitoare participare a Vietnamului la o operație a UE de gestionare a crizelor și să o depună la semnarea prezentului acord.

Articolul 4

Informații clasificate

(1)   Vietnamul adoptă măsuri adecvate pentru asigurarea protecției informațiilor UE clasificate în conformitate cu normele de securitate ale Consiliului pentru protecția informațiilor UE clasificate, cuprinse în Decizia 2013/488/UE a Consiliului (1), și în conformitate cu orientările suplimentare formulate de autoritățile competente, inclusiv de comandantul operației UE în ceea ce privește o operație militară a UE de gestionare a crizelor sau de șeful misiunii în ceea ce privește o operație civilă a UE de gestionare a crizelor.

(2)   În cazul în care părțile încheie un acord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate, un astfel de acord se aplică în contextul unei operații a UE de gestionare a crizelor.

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚIILE CIVILE ALE UE DE GESTIONARE A CRIZELOR

Articolul 5

Personalul detașat în cadrul unei operații civile a UE de gestionare a crizelor

(1)   Vietnamul:

(a)

se asigură că personalul său detașat în cadrul unei operații civile a UE de gestionare a crizelor își îndeplinește misiunea în conformitate cu:

(i)

decizia relevantă a Consiliului și modificările ulterioare ale acesteia, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1);

(ii)

planul de operații;

(iii)

orice înțelegere de punere în aplicare în vigoare;

(iv)

orice politică aplicabilă privind operațiile civile ale UE de gestionare a crizelor;

(b)

îl informează pe comandantul operației civile în timp util cu privire la orice modificare survenită în contribuția sa la operația civilă a UE de gestionare a crizelor.

(2)   Personalul detașat de Vietnam în cadrul unei operații civile a UE de gestionare a crizelor trebuie să efectueze un control medical, să fie vaccinat și să dețină un certificat medical eliberat de autoritatea sa competentă care atestă că este apt să își îndeplinească misiunea, și trebuie să prezinte o copie a unui astfel de certificat.

(3)   Personalul detașat de Vietnam își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației civile a UE de gestionare a crizelor și respectând cele mai înalte standarde de comportament stabilite în politicile aplicabile operațiilor civile ale UE de gestionare a crizelor.

Articolul 6

Lanțul de comandă

(1)   Toți membrii personalului Vietnamului care participă la operația civilă a UE de gestionare a crizelor rămân sub comanda deplină a autorităților vietnameze.

(2)   Comandantul operației civile a UE exercită controlul operațional asupra tuturor membrilor personalului care participă la o operație civilă a UE de gestionare a crizelor. Comandantul operației civile a UE și autoritățile vietnameze încheie înțelegeri de punere în aplicare în acest sens înainte de detașarea personalului.

(3)   Comandatul operației civile își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra operației civile a UE de gestionare a crizelor la nivel strategic.

(4)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra operației civile a UE de gestionare a crizelor în teatrul de operații și asigură gestionarea curentă a acesteia.

(5)   Vietnamul are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca statele membre ale Uniunii Europene care participă la operație, în conformitate cu instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1).

(6)   Șeful misiunii este responsabil de controlul disciplinar asupra personalului operației civile a UE de gestionare a crizelor. Vietnamul este responsabil de demararea oricărei acțiuni, inclusiv juridică sau disciplinară, împotriva oricărui membru al personalului său în conformitate cu actele cu putere de lege, normele administrative și politicile sale.

(7)   Vietnamul desemnează un punct de contact al contingentului național (PCN) pentru a reprezenta contingentul său național în cadrul operației. PCN raportează șefului misiunii în ceea ce privește aspectele legate de operație și este responsabil de disciplina curentă a contingentului Vietnamului.

(8)   Decizia de a încheia operația este luată de Uniune în urma consultării cu Vietnamul în cazul în care acesta contribuie încă la operația civilă a UE de gestionare a crizelor la data încheierii operației.

Articolul 7

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 8, Vietnamul își asumă toate costurile legate de participarea sa la o operație civilă a UE de gestionare a crizelor, cu excepția costurilor de funcționare, astfel cum se prevede în bugetul operațional al operației.

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocat unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care se desfășoară operația, chestiunea posibilei răspunderi și a acordării unor despăgubiri de către Vietnam face obiectul condițiilor prevăzute în acordul aplicabil privind statutul misiunii, menționat la articolul 3 alineatul (1), sau al oricărei alte dispoziții alternative aplicabile.

Articolul 8

Contribuția la bugetul operațional

(1)   Sub rezerva alineatului (4) de la prezentul articol, inclusiv în ceea ce privește capacitățile proprii ale Vietnamului, și în urma deciziei Vietnamului de a participa la o operație civilă a UE de gestionare a crizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (5), Vietnamul este dispus să contribuie la finanțarea bugetului operațional al operației civile a UE de gestionare a crizelor respectivă.

(2)   O astfel de contribuție la bugetul operațional se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, și anume cea care are drept rezultat o valoare mai mică:

(a)

acea parte din valoarea de referință pentru bugetul operațional care este proporțională cu raportul dintre venitul național brut (VNB) al Vietnamului și totalul veniturilor naționale brute ale tuturor statelor care contribuie la bugetul operațional al operației; sau

(b)

acea parte din valoarea de referință pentru bugetul operațional care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului Vietnamului care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

(3)   În pofida alineatelor (1) și (2), Vietnamul nu contribuie în niciun mod la finanțarea diurnelor plătite personalului din statele membre ale Uniunii Europene.

(4)   În pofida alineatului (1), Uniunea scutește, în principiu, Vietnamul de contribuțiile financiare la o anumită operație civilă a UE de gestionare a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea decide că Vietnamul oferă o contribuție semnificativă, care este esențială pentru operația respectivă;

sau

(b)

Vietnamul are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii.

(5)   Sub rezerva alineatului (1), orice înțelegere privind plata contribuțiilor Vietnamului la bugetul operațional al unei operații civile a UE de gestionare a crizelor se semnează între autoritățile competente ale părților și include, printre altele, următoarele dispoziții cu privire la:

(a)

valoarea contribuției financiare în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuției financiare; și

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA OPERAȚIILE MILITARE ALE UE DE GESTIONARE A CRIZELOR

Articolul 9

Participarea la o operație militară a UE de gestionare a crizelor

(1)   Vietnamul se asigură că forțele sale și personalul său care participă la o operație militară a UE de gestionare a crizelor își îndeplinesc misiunea în conformitate cu:

(a)

decizia relevantă a Consiliului și modificările ulterioare ale acesteia, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1);

(b)

planul de operații;

(c)

orice înțelegere de punere în aplicare în vigoare; și

(d)

orice politică aplicabilă pentru operații militare ale UE de gestionare a crizelor.

(2)   Vietnamul îl informează din timp pe comandantul operației UE cu privire la orice schimbare privind participarea sa la operație.

(3)   Personalul detașat de Vietnam își îndeplinește sarcinile și acționează exclusiv în interesul operației militare a UE de gestionare a crizelor și respectând cele mai înalte standarde de comportament stabilite în politicile aplicabile operațiilor militare ale UE de gestionare a crizelor.

Articolul 10

Lanțul de comandă

(1)   Toți membrii forțelor și ai personalului Vietnamului care participă la o operație militară a UE de gestionare a crizelor rămân sub comanda deplină a autorităților vietnameze.

(2)   Comandantul operației UE exercită comanda și/sau controlul operațional și tactic al tuturor membrilor forțelor și ai personalului statelor care participă la o operație militară a UE de gestionare a crizelor. Comandantul operației UE și autoritățile vietnameze încheie înțelegeri de punere în aplicare în acest sens înainte de detașarea personalului.

(3)   Vietnamul are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca statele membre ale Uniunii Europene care participă la operație, în conformitate cu instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1).

(4)   Comandantul operației UE poate solicita în orice moment, în urma consultării Vietnamului, retragerea contribuției Vietnamului.

(5)   Vietnamul numește un înalt reprezentant militar (ÎRM) pentru a reprezenta contingentul său național în cadrul operației militare a UE de gestionare a crizelor. ÎRM îl consultă pe comandantul forței UE cu privire la orice aspect legat de operație și este responsabil de disciplina curentă a contingentului Vietnamului.

Articolul 11

Aspecte financiare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul acord, Vietnamul își asumă toate costurile aferente participării sale la operație, cu excepția situației în care aceste costuri fac obiectul unei finanțări comune, astfel cum este prevăzută în instrumentele juridice menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și în Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului (2).

(2)   În caz de deces, vătămare, pierdere sau prejudiciu provocat unor persoane fizice sau juridice din statul sau statele în care se desfășoară operația, chestiunea posibilei răspunderi și a acordării unor despăgubiri de către Vietnam face obiectul condițiilor prevăzute în acordul aplicabil privind statutul forțelor, menționat la articolul 3 alineatul (1), sau al oricărei alte dispoziții alternative aplicabile.

Articolul 12

Contribuția la costurile comune

(1)   Sub rezerva alineatului (3) de la prezentul articol, inclusiv în ceea ce privește capacitățile proprii ale Vietnamului, și în urma deciziei Vietnamului de a participa la o operație militară a UE de gestionare a crizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (5), Vietnamul este dispus să contribuie la finanțarea costurilor comune ale operației militare a UE de gestionare a crizelor respectivă.

(2)   O astfel de contribuție la costurile comune se calculează pe baza uneia dintre următoarele formule, și anume cea care are drept rezultat o valoare mai mică:

(a)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre VNB-ul Vietnamului și totalul VNB-urilor tuturor statelor care contribuie la costurile comune ale operației; sau

(b)

acea parte din costurile comune care este proporțională cu raportul dintre numărul membrilor personalului Vietnamului care participă la operație și numărul total al membrilor personalului din toate statele care participă la operație.

Atunci când se utilizează formula de la litera (b) și Vietnamul contribuie cu personal doar pe lângă comandamentul forței sau al operației, proporția utilizată este cea a personalului său raportat la numărul total al membrilor personalului respectivului comandament. În alte cazuri, proporția este cea a tuturor membrilor personalului cu care participă Vietnamul în raport cu toți membrii personalului operației.

(3)   În pofida alineatului (1) de mai sus, Uniunea scutește, în principiu, Vietnamul de contribuțiile financiare la o anumită operație militară a UE de gestionare a crizelor în cazul în care:

(a)

Uniunea decide că Vietnamul oferă o contribuție semnificativă, care este esențială pentru operația respectivă;

sau

(b)

Vietnamul are un VNB pe cap de locuitor care nu depășește VNB-ul niciunui stat membru al Uniunii.

(4)   Sub rezerva alineatului (1), orice înțelegere privind plata contribuțiilor Vietnamului la costurile comune se încheie între autoritățile competente ale părților și include, printre altele, următoarele dispoziții cu privire la:

(a)

valoarea contribuției financiare în cauză;

(b)

modalitățile de plată a contribuției financiare; și

(c)

procedura de audit.

SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Înțelegeri privind punerea în aplicare a acordului

Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (5) și articolului 12 alineatul (4), orice înțelegere de natură tehnică și administrativă necesară punerii în aplicare a prezentului acord se încheie între autoritățile competente ale părților.

Articolul 14

Autoritățile competente

În sensul prezentului acord, prin autoritățile competente ale Vietnamului se înțelege Ministerul Apărării Naționale al Vietnamului, cu excepția cazului în care i se notifică Uniunii Europene o modificare în această privință.

Articolul 15

Nerespectarea obligațiilor

În cazul în care oricare dintre părți nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, cealaltă parte are dreptul de a denunța prezentul acord printr-o notificare scrisă cu preaviz de o lună.

Articolul 16

Soluționarea litigiilor

Litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează între părți pe cale diplomatică.

Articolul 17

Intrarea în vigoare, durata și încetarea acordului

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din prima lună de la data la care părțile și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor juridice interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

(2)   Prezentul acord se reexaminează la cererea oricăreia dintre părți.

(3)   Prezentul acord poate fi modificat pe baza unui acord scris reciproc al părților. Modificările intră în vigoare în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (1).

(4)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți prin transmiterea unei notificări scrise de denunțare celeilalte părți. Denunțarea produce efecte la șase luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

DREPT CARE subsemnații, ambii pe deplin autorizați în acest scop de părțile respective, semnează prezentul acord.

Întocmit la Bruxelles, la 17 octombrie 2019, în două exemplare, în limbile engleză și vietnameză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, prevalează textul în limba engleză.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam


(1)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO UE L 274, 15.10.2013, p. 1).

(2)  Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului din 27 martie 2015 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau în domeniul apărării (Athena) și de abrogare a Deciziei 2011/871/PESC (JO UE L 84, 28.3.2015, p. 39).


DECLARAȚIA STATELOR MEMBRE ALE UE CARE APLICĂ O DECIZIE A CONSILIULUI UE PRIVIND O OPERAȚIE A UE DE GESTIONARE A CRIZELOR LA CARE PARTICIPĂ VIETNAMUL REFERITOARE LA RENUNȚAREA LA PRETENȚII MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (5)

„Statele membre ale UE care aplică o decizie a Consiliului UE privind o operație a UE de gestionare a crizelor la care participă Vietnamul se vor strădui, în măsura în care le permit sistemele lor de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea de pretenții împotriva Vietnamului în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului lor sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bun deținut de aceștia și folosit în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzat(ă) de membri ai personalului cu care Vietnamul a contribuit la o operație a UE de gestionare a crizelor, în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție; sau

a rezultat din utilizarea unor bunuri, de orice fel, care aparțin Vietnamului, cu condiția ca aceste bunuri să fi fost utilizate pentru operație și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție comise de personalul cu care Vietnamul a contribuit la operația UE de gestionare a crizelor și care utilizează bunurile respective.”


DECLARAȚIA VIETNAMULUI CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA LA PRETENȚII ÎMPOTRIVA ORICĂRUI STAT CARE PARTICIPĂ LA OPERAȚIILE UE DE GESTIONARE A CRIZELOR, MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (5)

„Vietnamul, acceptând să participe la o operație a UE de gestionare a crizelor, se va strădui, în măsura în care îi permite sistemul său de drept intern, să renunțe pe cât posibil la formularea de pretenții împotriva oricărui stat care participă la operația UE de gestionare a crizelor în cazul vătămării sau al decesului vreunuia dintre membrii personalului său sau în cazul unui prejudiciu sau al unei pierderi care afectează orice bun deținut de aceștia și folosit în cadrul operației UE de gestionare a crizelor atunci când vătămarea, decesul, prejudiciul sau pierderea:

a fost cauzat(ă) de membri ai personalului, în îndeplinirea sarcinilor lor legate de operația UE de gestionare a crizelor, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție; sau

a rezultat din utilizarea unor bunuri, de orice fel, care aparțin statelor care participă la operația UE de gestionare a crizelor, cu condiția ca aceste bunuri să fi fost utilizate pentru operație și cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau a abaterilor săvârșite cu intenție comise de personalul operației UE de gestionare a crizelor care utilizează bunurile respective.”


REGULAMENTE

29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1804 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește modificările cererilor de ajutor sau ale cererilor de plată, controalele din sistemul integrat de administrare și control și sistemul de control în legătură cu ecocondiționalitatea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d) și (h), articolul 78 primul paragraf literele (b) și (c) și articolul 96 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (2) permite statelor membre să autorizeze beneficiarii plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) să își modifice cererile unice în ceea ce privește utilizarea parcelelor agricole declarate după data finală pentru depunerea cererii unice, în condiții justificate corespunzător. În perioada de vegetație, beneficiarii ar putea fi nevoiți să adapteze planul de cultivare în ceea ce privește cultura sau amplasarea acesteia. Acest lucru s-ar putea datora schimbării condițiilor meteorologice sau altor condiții agricole. Beneficiarii plăților menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) s-ar putea afla într-o situație asemănătoare, în special în ceea ce privește culturile secundare. Prin urmare, este necesar, de asemenea, să se permită statelor membre să autorizeze acești beneficiari să modifice cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește utilizarea parcelelor declarate în scopul obținerii plăților menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. De asemenea, acest alineat ar trebui eliminat din articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și inclus la articolul 15 din același regulament, întrucât privește modificări aduse cererii unice sau cererii de plată. Ar trebui clarificat și faptul că aceste modificări pot fi operate după termenele-limită generale pentru notificarea modificărilor și că statele membre pot stabili un termen-limită final pentru notificarea acestora.

(2)

Articolul 15 alineatul (1b) prevede modificările cererii unice sau ale cererii de plată în cazul în care se efectuează controale prin monitorizare. Este necesar să se clarifice că această dispoziție se referă la posibilitatea de a modifica cererea unică sau cererea de plată în urma rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare. Ar trebui totodată să se precizeze ce pot viza aceste modificări.

(3)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 stabilește termenul-limită pentru modificarea cererii unice sau a cererii de plată. Articolul 15 alineatul (3) din regulamentul menționat stabilește situațiile în care nu mai este posibilă modificarea cererii unice sau a cererii de plată. Aceste norme nu se aplică dacă beneficiarii sunt vizați de controale prin monitorizare, din cauza caracterului specific al acestui tip de controale. Prin urmare, este necesar să se clarifice când este permis ca acești beneficiari să facă astfel de modificări. De asemenea, este necesar să se permită autorităților competente să stabilească data pentru notificarea unor astfel de modificări la nivelul schemei de ajutoare, al măsurii de sprijin sau al tipului de operațiune controlată prin monitorizare.

(4)

Statele membre pot alege să realizeze controale prin monitorizare pentru anumite scheme de ajutoare, măsuri de sprijin, tipuri de operațiuni sau cerințe și standarde relevante pentru ecocondiționalitate, menținând în același timp controalele la fața locului bazate pe eșantioane pentru alte scheme, măsuri, tipuri de operațiuni sau cerințe și standarde. Se poate ajunge la situații în care controalele prin monitorizare scot la iveală constatări relevante pentru stabilirea conformității cu normele aplicabile schemelor, măsurilor, tipurilor de operațiuni sau standardelor și cerințelor relevante pentru ecocondiționalitate, care fac obiectul controalelor bazate pe eșantioane. Prin urmare, este necesar să se prevadă norme privind modul de luare în considerare a constatărilor respective.

(5)

Ar trebui clarificat faptul că obligația de raportare încrucișată prevăzută la articolul 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se aplică deopotrivă cerințelor și standardelor relevante pentru ecocodiționalitate. Prin urmare, articolul 27 ar trebui să fie modificat în consecință.

(6)

Articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se referă la măsurarea suprafețelor. Alineatul (1) de la acel articol se referă însă la posibilitatea de a limita controalele privind eligibilitatea și măsurarea suprafețelor la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată. Pentru claritate, normele privind verificarea condițiilor de eligibilitate ar trebui eliminate de la articolul 38 și incluse la articolul 39.

(7)

Statele membre pot alege să realizeze controale prin monitorizare pentru anumite scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin ori tipuri de operațiuni în conformitate cu articolul 40a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, menținând totodată controalele la fața locului bazate pe eșantioane care includ măsurarea suprafețelor prevăzută la articolul 38 din regulamentul menționat pentru alte scheme, măsuri sau operațiuni. Pot apărea astfel situații în care o parcelă agricolă măsurată în conformitate cu controlul la fața locului bazat pe eșantioane este diferită de suprafața stabilită ca bază de calcul al ajutorului sau al sprijinului dacă se aplică controale prin monitorizare. Articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui prin urmare să clarifice care dintre suprafețe prevalează în aceste cazuri.

(8)

Toate parcelele agricole declarate de un beneficiar și selectate pentru un control la fața locului trebuie măsurate în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, iar condițiile lor de eligibilitate trebuie verificate în conformitate cu articolul 39 din același regulament. Sunt incluse parcelele agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente de mari dimensiuni utilizate în comun de mai mulți beneficiari, ceea ce poate implica o sarcină de lucru intensă pentru autoritățile competente. Pentru a limita sarcina de lucru, dar a menține totodată un nivel corespunzător de protecție pentru fondurile Uniunii, este necesar să se prevadă posibilitatea de se înlocui măsurările și controalele criteriilor de eligibilitate, ale angajamentelor și ale altor obligații cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizările regulate ale sistemului de identificare a parcelelor și să se stabilească condițiile în care autoritățile competente pot recurge la această posibilitate.

(9)

Atunci când verificarea eligibilității parcelelor agricole în cursul controalelor la fața locului ale măsurilor de dezvoltare rurală este limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de plată, se poate întâmpla ca unele dintre criteriile de eligibilitate, angajamente și alte obligații să nu fie verificate în mod corespunzător. Prin urmare, este necesar să se prevadă, la articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, selectarea unui eșantion suplimentar bazat pe riscuri care permite verificarea acestor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligații.

(10)

Un scop-cheie al controalelor prin monitorizare este acela de sprijini beneficiarii în îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații și de a le permite acestora să remedieze problemele identificate. În acest scop, este important să se clarifice obligația autorităților competente de a comunica cu beneficiarii în timp util, în special cu privire la alertele de avertizare și la rezultatele provizorii ale analizei automatizate a unei serii cronologice de date satelitare. Prin urmare, articolul 40a alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui să stabilească principii-cheie privind comunicarea de către autoritățile competente a rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare.

(11)

Articolul 40a alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se referă la inspecțiile fizice. Este important să se clarifice faptul că aceste inspecții fizice nu implică măsurarea suprafeței, cu excepția cazului în care este necesar să se ajungă la o concluzie asupra eligibilității ajutorului sau a sprijinului solicitat.

(12)

Atunci când realizează controale la fața locului bazate pe eșantioane în conformitate cu articolul 38 și cu articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, autoritățile competente pot limita controalele la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată. Este necesar să se permită același nivel de flexibilitate în cazul în care, în conformitate cu articolul 40a alineatul (1) primul paragraf litera (c), controalele prin monitorizare necesită un control bazat pe eșantioane al parcelelor agricole ale beneficiarilor vizați de criterii nemonitorizabile.

(13)

Procedura automată utilizată în cadrul controalelor prin monitorizare poate duce la constatări relevante pentru stabilirea eligibilității pentru schemele de ajutoare pe suprafață, pentru măsurile bazate pe suprafață sau pentru cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate necontrolate prin monitorizare. Pentru a permite autorităților competente să se adapteze fără probleme la intensificarea utilizării controalelor prin monitorizare, este necesar să se lase acestor autorități o anumită flexibilitate în aplicarea cerinței conform căreia toate informațiile relevante aflate la dispoziția lor trebuie luate în considerare pentru a se stabili îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații, precum și a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate. Această flexibilitate ar trebui limitată în timp astfel încât să se asigure tratamentul egal al fermierilor. Prin urmare, articolul 40a ar trebui modificat în consecință. De asemenea, atunci când se face uz de această flexibilitate, autoritățile competente ar trebui să țină seama de constatările relevante la selectarea părții bazate pe riscuri din eșantionul de control al schemelor, măsurilor sau tipurilor de operațiuni, precum și al ecocodiționalității în următorul an de cerere. Prin urmare, articolul 34 alineatele (2) și (3) și articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificate în consecință.

(14)

Articolul 40b impune statelor membre să notifice Comisiei decizia lor de a începe să realizeze controale prin monitorizare, incluzând anumite date. Pentru a se asigura că notificarea include informații-cheie, care pot evolua pe măsură ce autoritățile competente din statele membre extind aplicarea controalelor prin monitorizare, Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre un model pentru notificare în fiecare an până la 1 noiembrie. Este, prin urmare, necesar să se modifice în consecință articolul 40b primul paragraf. De asemenea, este necesar să se elimine articolul 40b al doilea paragraf, deoarece acesta s-a referit doar la anul de cerere 2018 și este, prin urmare, caduc.

(15)

Articolul 40a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 stabilește cadrul juridic pentru înlocuirea controalelor la fața locului bazate pe suprafață cu controale prin monitorizare bazate pe date obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau pe alte date cu valoare cel puțin echivalentă. Aceste date ar putea fi totodată relevante pentru stabilirea conformității cu anumite cerințe și standarde relevante pentru ecocondiționalitate. În vederea reducerii sarcinii implicate de controale și a valorificării la maximum a investițiilor pe care trebuie să le realizeze autoritățile competente pentru a înlocui actuala metodă a controalelor la fața locului cu controale prin monitorizare, ar trebui, prin urmare, prevăzut un cadru juridic care să stabilească condițiile în care controalele prin monitorizare pot înlocui controalele la fața locului legate de ecocodiționalitate.

(16)

Este necesar să se stabilească o rată minimă de control, pentru a se asigura că controalele privind respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate sunt satisfăcătoare în situațiile în care datele furnizate de sateliții Sentinel ai programului Copernicus nu sunt relevante. Inspecțiile fizice pe teren ar trebui să fie necesare doar dacă dovezile colectate cu ajutorul noilor tehnologii, cum ar fi fotografiile cu etichetare geografică și sistemele de aeronave fără pilot la bord, sau documentele justificative relevante nu duc la un rezultat concludent sau dacă autoritățile competente anticipează că niciunul dintre aceste tipuri de probe nu va fi eficace pentru verificarea respectării cerințelor și a standardelor care nu pot fi monitorizate.

(17)

Controalele prin monitorizare ar putea de asemenea sprijini beneficiarii să respecte cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate. Acest lucru poate fi realizat prin prevederea obligației ca autoritățile naționale să instituie instrumente adecvate pentru comunicarea către beneficiari, în timp util, a rezultatelor provizorii ale controalelor prin monitorizare vizând respectarea cerințelor și a standardelor în materie de ecocondiționalitate și care le oferă beneficiarilor posibilitatea să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control. Această posibilitate nu ar trebui să aducă atingere sistemului de avertizare timpurie menționat la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(18)

În scopul monitorizării punerii în aplicare a controalelor prin monitorizare vizând ecocodiționalitatea, ar trebui prevăzută o obligație de notificare pentru statele membre.

(19)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificat în consecință.

(20)

Flexibilitatea introdusă prin noul alineat (4) de la articolul 40a și prin articolul 70a alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2019 pentru ca aceasta să servească scopului său, deoarece exact din momentul în care statele membre încep să aplice controalele prin monitorizare și să utilizeze noile tehnologii asociate acelor controale statele membre s-ar putea confrunta cu dificultăți în a respecta cerința de a ține seama de toate informațiile relevante în scopul de a stabili îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații, precum și a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14, alineatul (4) se elimină.

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 15

Modificări aduse cererii unice sau cererii de plată

(1)   După data finală de depunere a cererii unice sau a cererii de plată, se pot adăuga sau modifica parcele agricole individuale sau drepturi de plată individuale în cererea unică sau în cererea de plată, cu condiția să fie respectate cerințele aferente schemelor de plăți directe sau măsurilor de dezvoltare rurală în cauză.

În aceleași condiții, pot fi efectuate modificări referitoare la utilizarea schemei de plăți directe sau la măsura de dezvoltare rurală în ceea ce privește parcelele agricole individuale sau drepturile la plată deja declarate în cererea unică.

Dacă modificările menționate la primul și la al doilea paragraf au incidență asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte pot fi modificate în consecință.

(1a)   În cazul în care beneficiarului i-au fost notificate rezultatele controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a include toate corecturile necesare în ceea ce privește parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor controale încrucișate, în cazul în care a fost indicată o posibilă neconformitate.

(1b)   În cazul în care se efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, iar autoritățile competente au comunicat rezultatele provizorii la nivel de parcelă menționate la articolul 40a alineatul (1) litera (d), beneficiarii pot modifica cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește modificarea sau utilizarea parcelelor agricole individuale controlate prin monitorizare, cu condiția respectării cerințelor din cadrul schemelor de plăți directe sau a măsurilor de dezvoltare rurală în cauză. Pot fi adăugate drepturi la plată individuale în cazurile în care modificarea cererii unice sau a cererii de plată duce la o creștere a suprafeței declarate.

(2)   Modificările efectuate în conformitate cu alineatul (1) primul și al doilea paragraf trebuie notificate autorității competente până la data de 31 mai a anului în cauză, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, în cazul cărora modificările trebuie notificate până la data de 15 iunie a anului în cauză.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot fixa o dată finală anticipată pentru notificarea modificărilor respective. Această dată trebuie să depășească însă cu cel puțin 15 zile calendaristice data finală de depunere a cererii unice sau a cererii de plată stabilită în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, statele membre pot autoriza beneficiarul să modifice, la o dată ulterioară, în situații justificate corespunzător, cererea unică sau cererea de plată în ceea ce privește utilizarea parcelelor agricole declarate în scopul obținerii de plăți pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau de plăți Natura 2000 și de plăți legate de Directiva-cadru privind apa în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu condiția ca acest lucru să nu ofere beneficiarului o poziție mai favorabilă în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor bazate pe cererea inițială. În acest caz, statele membre pot decide să stabilească o dată finală pentru notificarea autorității competente cu privire la astfel de modificări.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(2a)   Modificările realizate în urma controalelor preliminare în conformitate cu alineatul (1a) sunt notificate autorității competente în termen de nouă zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către beneficiar a rezultatelor controalelor preliminare menționate la articolul 11 alineatul (4).

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(2b)   Modificările realizate în urma comunicării rezultatelor provizorii la nivel de parcelă menționată la articolul 40a alineatul (1) litera (d), efectuate în conformitate cu alineatul (1b), se notifică autorității competente până la data stabilită de acea autoritate competentă la nivelul schemei de ajutoare sau al măsurii de sprijin ori al tipului de operațiune. Această dată survine cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei la care urmează să fie efectuate plata primei tranșe sau avansurile în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Notificările respective se efectuează în scris sau prin intermediul formularului de cerere de ajutor cu informații geospațiale.

(3)   (3) Dacă autoritatea competentă a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformități din cererea unică sau din cererea de plată, dacă i-a notificat beneficiarului intenția sa de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată vreo neconformitate, modificările în conformitate cu alineatul (1) nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

În sensul primului paragraf, obligația prevăzută la articolul 40a alineatul (1) litera (d) nu este considerată o notificare adresată beneficiarului cu privire la intenția unei autorități competente de a efectua un control la fața locului.”

3.

La articolul 27, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre se asigură că toate constatările relevante la care s-a ajuns în cadrul controalelor privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații aferente schemelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, a cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate, și/sau sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat fac obiectul notificării încrucișate a autorității competente relevante care răspunde de acordarea plăților corespunzătoare. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile de certificare publice sau private menționate la articolul 38 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 notifică autorității competente responsabile cu acordarea plăților pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu orice constatare relevantă pentru acordarea corectă a respectivelor plăți beneficiarilor care au optat pentru îndeplinirea obligațiilor cu ajutorul echivalării prin certificare.”

4.

Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), se adaugă paragraful al patrulea cu următorul text:

„Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3), constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc menționată la al doilea paragraf litera (d).”;

(b)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul articolelor 32 și 33, se selectează aleatoriu între 20 % și 25 % din numărul minim de beneficiari care urmează să fie supuși controalelor la fața locului și, dacă se aplică articolul 32 alineatul (2a), 100 % din colective și între 20 % și 25 % din angajamentele care urmează să fie supuse controalelor la fața locului. Numărul rămas de beneficiari și de angajamente care urmează să fie supuși controalelor la fața locului se selectează pe baza unei analize a riscurilor. Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3), constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc.”

5.

Articolul 38 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Măsurarea suprafețelor reale ale parcelelor agricole în cadrul unui control la fața locului poate fi limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. Atunci când acest control asupra eșantionului indică orice neconformitate, se măsoară toate parcelele agricole ori se extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.”;

(b)

se introduc următoarele alineate (9) și (10):

„(9)   Atunci când suprafața eligibilă măsurată în conformitate cu alineatele (1)-(8) este diferită de suprafața stabilită ca bază pentru calcularea ajutorului sau a sprijinului în cazul în care se aplică controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, prevalează suprafața măsurată în conformitate cu alineatele (1)-(8) din prezentul articol.

(10)   În cazul specific al parcelelor agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente utilizate în comun de mai mulți beneficiari, măsurarea reală poate fi înlocuită cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu condiția ca respectivele controale să fie efectuate pe toate parcelele de acest tip într-o perioadă de maximum trei ani și autoritatea competentă să poată demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care să respecte normele stabilite la articolul 7 din prezentul regulament și să efectueze în mod corespunzător recuperările.”

6.

Articolul 39 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Verificarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații legate de parcelele agricole, ca parte dintr-un control la fața locului, poate fi limitată la un eșantion selectat aleatoriu de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole pentru care a fost depusă o cerere de ajutor sau de plată în cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață sau în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Cu toate acestea, pentru măsurile de dezvoltare rurală, atunci când unele criterii de eligibilitate, unele angajamente sau alte obligații legate de parcelele agricole nu pot fi controlate în mod corespunzător dacă controalele se limitează la un eșantion selectat aleatoriu în conformitate cu primul paragraf, se selectează încă un eșantion, bazat pe riscuri, care să permită controlarea îndeplinirii acelor criterii, angajamente sau obligații.

Atunci când eșantionul selectat aleatoriu sau eșantionul bazat pe riscuri indică orice fel de neconformitate, toate parcelele agricole fac obiectul verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații sau sunt extrapolate concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului.

Eligibilitatea parcelelor agricole se verifică prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin dovezi furnizate de beneficiar la cererea autorității competente. Respectiva verificare include și o verificare a culturii, dacă este cazul. În acest scop, se solicită dovezi suplimentare, dacă este necesar.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul specific al parcelelor agricole cu pășuni permanente sau pajiști permanente utilizate în comun de mai mulți beneficiari, verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații poate fi înlocuită cu controale bazate pe ortoimagini utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu condiția ca respectivele controale să fie efectuate pe toate parcelele de acest tip într-o perioadă de maximum trei ani și autoritatea competentă să poată demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care să respecte normele stabilite la articolul 7 din prezentul regulament și să efectueze în mod corespunzător recuperările.”

7.

Articolul 40a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la rezultatele provizorii la nivel de parcelă ale procedurii stabilite în conformitate cu litera (a) de la prezentul paragraf, la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c). Autoritățile competente asigură comunicarea la timp cu beneficiarii în scopul de a-i sprijini să îndeplinească criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații și să permită beneficiarilor să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control menționat la articolul 41.”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul literelor (b) și (c) de la primul paragraf, se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat. Inspecțiile fizice pe teren pot fi limitate la controale privind criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat. Aceste inspecții fizice includ măsurarea suprafeței doar în cazul în care aceasta este necesară pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la conformitatea cu aceste criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligații.”;

(iii)

se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:

„În sensul primului paragraf litera (c), controalele vizând îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor și a altor obligații care nu pot fi monitorizate prin datele furnizate de sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu valoare cel puțin echivalentă se pot limita la un eșantion de cel puțin 50 % dintre parcelele agricole declarate de un beneficiar. Autoritatea competentă poate selecta acest eșantion în mod aleatoriu sau pe baza altor criterii. În cazul în care eșantionul de parcele agricole este selectat aleatoriu, iar controalele indică orice fel de neconformitate, autoritatea competentă extrapolează concluziile formulate în urma controlului asupra eșantionului sau controlează toate parcelele agricole. În cazul în care eșantionul este selectat pe baza altor criterii, iar controalele indică orice fel de neconformitate, autoritatea competentă controlează toate parcelele agricole.”;

(b)

se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   În cazul în care procedura menționată la alineatul (1) litera (a) duce la constatări relevante pentru schemele de plăți directe, măsurile de dezvoltare rurală și cerințele și/sau standardele necontrolate prin monitorizare, autoritățile competente pot decide să ia în considerare aceste constatări numai în legătură cu beneficiarii selectați în conformitate cu articolele 30, 31, 32 și 68 pentru controalele la fața locului ale schemelor de plăți directe, ale măsurilor de dezvoltare rurală și ale respectării cerințelor și/sau a standardelor necontrolate prin monitorizare. Derogarea se limitează la cei trei ani care urmează datei de 1 ianuarie a anului calendaristic în care autoritatea competentă a început să realizeze controalele prin monitorizare.”

8.

Articolul 40b se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Până la data de 1 decembrie a anului calendaristic care precedă anul calendaristic în care începe efectuarea controalelor prin monitorizare, statele membre notifică Comisiei decizia lor de a opta pentru controale prin monitorizare și indică schemele, măsurile sau tipurile de operațiuni și, dacă este cazul, suprafețele aferente acestor scheme sau măsuri care sunt supuse controalelor prin monitorizare, precum și criteriile utilizate la selectarea acestora. Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, Comisia furnizează un model pentru transmiterea notificărilor care detaliază elementele ce trebuie incluse în această notificare.”;

(b)

al doilea paragraf se elimină.

9.

La articolul 41 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care controlul la fața locului este efectuat prin teledetecție, în conformitate cu articolul 40, sau prin monitorizare în conformitate cu articolul 40a, statele membre pot decide să nu îi ofere beneficiarului posibilitatea de a semna raportul de control dacă în urma controlului prin teledetecție sau prin monitorizare nu s-a constatat nicio neconformitate. În cazul în care se constată o neconformitate în urma unor astfel de controale sau prin monitorizare, se acordă posibilitatea semnării raportului înainte ca autoritatea competentă să tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate. În cazul în care se aplică controale prin monitorizare, această obligație se consideră îndeplinită dacă beneficiarilor li se notifică neconformități prin intermediul instrumentelor instituite în scopul comunicării cu beneficiarii în conformitate cu articolul 40a alineatul (1) litera (d), iar beneficiarilor li se oferă posibilitatea de a contesta neconformitățile înainte ca autoritatea competentă să își tragă concluziile pe baza constatărilor cu privire la orice reduceri, refuzuri, retrageri sau sancțiuni administrative rezultate.”

10.

La articolul 69 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Selectarea eșantionului de ferme care urmează să fie controlate în conformitate cu articolul 68 se bazează, după caz, pe o analiză a riscurilor în conformitate cu legislația aplicabilă sau pe o analiză a riscurilor adaptată cerințelor sau standardelor în cauză. Respectiva analiză a riscurilor poate fi efectuată la nivelul unei ferme individuale sau la nivelul unor categorii de ferme sau zone geografice. Dacă autoritatea competentă decide să aplice opțiunea prevăzută la articolul 40a alineatul (4) sau la articolul 70a alineatul (3) din prezentul regulament, constatările evidențiate de controalele prin monitorizare în anul de cerere precedent se iau în considerare pentru analiza de risc.”

11.

La articolul 70, se introduce următorul alineat (4):

„(4)   Autoritățile competente pot efectua controale vizând respectarea cerințelor și a standardelor pentru ecocondiționalitate prin intermediul controalelor prin monitorizare realizate în conformitate cu articolul 70a din prezentul regulament.”

12.

Se introduc următoarele articole 70a și 70b:

Articolul 70a

Controale prin monitorizare

(1)   Autoritățile competente pot efectua controale prin monitorizare. În cazul în care aleg să facă acest lucru, acestea:

(a)

instituie o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a respectării tuturor cerințelor și standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care pot fi monitorizate prin datele obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu valoare cel puțin echivalentă, în decursul unei perioade de timp care să permită să se ajungă la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor;

(b)

realizează, atunci când este necesar și cu scopul de a formula o concluzie cu privire la stabilirea respectării cerințelor și a standardelor, activități de monitorizare adecvate;

(c)

efectuează controale pentru 1 % dintre beneficiarii vizați de cerințele și standardele relevante pentru ecocondiționalitate care nu pot fi monitorizate prin datele de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau prin alte date cu o valoare cel puțin echivalentă, dar care sunt relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor. Între 20 % și 25 % din cei 1 % dintre beneficiari sunt selectați aleatoriu. Restul beneficiarilor sunt selectați pe baza unei analize a riscurilor;

(d)

informează beneficiarii cu privire la decizia de a efectua controale prin monitorizare și instituie instrumente adecvate pentru a comunica cu beneficiarii cel puțin cu privire la rezultatele provizorii la nivel de parcelă ale procedurii stabilite în conformitate cu litera (a) de la prezentul alineat, la alertele de avertizare și la dovezile solicitate în sensul literelor (b) și (c). Autoritățile competente asigură comunicarea la timp cu beneficiarii în scopul de a-i sprijini în respectarea cerințelor și a standardelor și, fără a aduce atingere sistemului de avertizare timpurie menționat la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, de a permite beneficiarilor să abordeze sau să remedieze situația înainte de formularea unor concluzii în raportul de control menționat la articolul 72, dar la nu mai târziu de o lună de la comunicarea rezultatelor provizorii.

În sensul literelor (b) și (c), se efectuează inspecții fizice pe teren atunci când dovezile relevante, inclusiv dovezile furnizate de beneficiar la cererea autorității competente, nu permit să se ajungă la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care fac obiectul controalelor prin monitorizare. Inspecțiile fizice pe teren se pot limita la controale ale respectării cerințelor și a standardelor relevante pentru a se ajunge la o concluzie cu privire la respectarea cerințelor și a standardelor relevante pentru ecocondiționalitate care fac obiectul controalelor prin monitorizare.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă efectuează controale prin monitorizare în conformitate cu alineatul (1), poate demonstra existența unor proceduri operaționale eficace care sunt conforme cu normele prevăzute la articolele 7 și 29 și a dovedit calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole, evaluată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, articolele 25, 68, 69 și 71 din prezentul regulament nu se aplică.

(3)   În cazul în care procedura menționată la alineatul (1) litera (a) duce la constatări relevante pentru schemele de plăți directe, măsurile de dezvoltare rurală și cerințele și/sau standardele necontrolate prin monitorizare, autoritățile competente pot decide să ia în considerare aceste constatări numai în legătură cu beneficiarii selectați în conformitate cu articolele 30, 31, 32 și 68 pentru controalele la fața locului ale schemelor de plăți directe, ale măsurilor de dezvoltare rurală și ale respectării cerințelor și/sau a standardelor necontrolate prin monitorizare. Derogarea se limitează la cei trei ani care urmează datei de 1 ianuarie a anului calendaristic în care autoritatea competentă a început să realizeze controalele prin monitorizare.

Articolul 70b

Notificări

Statele membre notifică Comisiei, până la data de 1 decembrie a anului care precedă anul calendaristic în care încep să realizeze controalele prin monitorizare, decizia lor de a opta pentru controalele prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a.”

13.

Articolul 72 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), se adaugă paragraful al patrulea cu următorul text:

„În cazul în care se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, nu se aplică al doilea paragraf litera (a) punctele (ii) și (iii) de la prezentul alineat. Raportul de control indică rezultatele controalelor prin monitorizare la nivel de parcelă.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) se aplică indiferent dacă beneficiarul în cauză a fost selectat pentru controlul la fața locului în conformitate cu articolul 69, a fost supus controlului la fața locului în temeiul legislației aplicabile actelor și standardelor în conformitate cu articolul 68 alineatul (2), a fost controlat prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a sau ca urmare a unui caz de neconformitate adus la cunoștința autorității de control competente în orice alt mod.”;

(c)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice caz de neconformitate constatat este adus la cunoștința beneficiarului în termen de trei luni de la data controlului la fața locului. Atunci când se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, beneficiarul este informat cu privire la orice neconformitate stabilită în termen de trei luni de la expirarea termenului acordat beneficiarului pentru a aborda sau a remedia situația în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) litera (d).”;

(d)

la alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a se aduce atingere vreunei dispoziții speciale din legislația aplicabilă standardelor și cerințelor respective, raportul de control trebuie finalizat în termen de o lună de la data controlului la fața locului. Atunci când se realizează controale prin monitorizare în conformitate cu articolul 70a, raportul de control trebuie finalizat în termen de o lună de la expirarea perioadei acordate beneficiarului pentru a aborda sau a remedia situația în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) litera (d). Totuși, acest termen se poate prelungi la trei luni în cazuri justificate în mod corespunzător, mai ales dacă această prelungire este impusă de analize fizice sau chimice.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Următoarele puncte de la articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2019:

(a)

punctul 7 litera (b);

(b)

punctul 12 în ceea ce privește articolul 70a alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).


DECIZII

29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1805 A COMISIEI

din 28 octombrie 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 7807]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1679 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Bulgaria și Ungaria.

(2)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (6) prevede măsurile minime care trebuie luate în Uniune pentru combaterea pestei porcine africane. În special, articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede instituirea unei zone de protecție și de supraveghere în cazul în care pesta porcină africană a fost confirmată oficial la porcii dintr-o exploatație, iar articolele 10 și 11 din directiva respectivă stabilesc măsurile care trebuie luate în zonele de protecție și de supraveghere pentru a preveni răspândirea bolii respective. Experiența recentă a demonstrat că măsurile prevăzute în Directiva 2002/60/CE sunt eficace în ceea ce privește controlul răspândirii bolii respective, în special măsurile care prevăd curățarea și dezinfectarea exploatațiilor în care s-au înregistrat cazuri de infecții și alte măsuri legate de eradicarea bolii respective.

(3)

Ținând seama de eficacitatea măsurilor aplicate în Letonia în conformitate cu Directiva 2002/60/CE, în special a celor stabilite la articolul 10 alineatul (4) litera (b) și la articolul 10 alineatul (5) din acea directivă, și în concordanță cu măsurile de reducere a riscurilor legate de pesta porcină africană stabilite în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, anumite zone din județele Aizputes și Durbes din Letonia, enumerate actualmente în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, trebuie enumerate acum în partea II din acea anexă, în perspectiva expirării perioadei de trei luni de la data curățării și a dezinfectării finale a exploatațiilor în care s-au înregistrat cazuri de infecții și datorită absenței focarelor de pestă porcină africană în zonele respective în ultimele trei luni. Având în vedere că partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE conține zonele în care situația epidemiologică este în continuă evoluție și foarte dinamică, atunci când se aduc modificări zonelor menționate în partea respectivă, trebuie să se acorde întotdeauna o atenție deosebită efectului asupra zonelor învecinate.

(4)

În plus, de la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1679, au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci domestici și sălbatici în Ungaria, Slovacia, România, Letonia și Polonia. Ca urmare a acestor cazuri recente de boală și ținând seama de situația epidemiologică actuală din Uniune, a fost reevaluată și actualizată regionalizarea din aceste cinci state membre. De asemenea, au fost reevaluate și actualizate măsurile existente de gestionare a riscurilor. Aceste modificări trebuie să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(5)

În octombrie 2019, au fost observate două cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în județele Jász-Nagykun-Szolnok și Hajdú-Bihar din Ungaria, în zone incluse în lista din partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, situată în imediata apropiere a zonelor incluse în lista din partea I a anexei la decizia menționată. Aceste cazuri de pestă porcină africană constituie un nivel crescut de risc, care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, zonele din Ungaria incluse în lista din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a zonelor incluse în lista din partea II afectate de acele cazuri recente de pestă porcină africană, trebuie incluse de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(6)

În octombrie 2019, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic în districtul Trebišov din Slovacia, într-o zonă inclusă în prezent în lista din partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a unei zone incluse în lista din partea I a anexei la decizia menționată. Acest caz de pestă porcină africană apărută la un porc sălbatic constituie un nivel crescut de risc, care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Slovacia inclusă în lista din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a unei zone incluse în lista din partea III afectate de acest caz recent de pestă porcină africană, trebuie inclusă de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(7)

În octombrie 2019, au fost observate patru focare de pestă porcină africană la porci domestici în județele Neamț și Sibiu din România, în zone menționate în prezent în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din România afectate de pestă porcină africană trebuie incluse de acum în lista din partea III, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(8)

În octombrie 2019, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Białostocki din Polonia, într-o zonă inclusă în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pesta porcină africană trebuie inclusă în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(9)

În octombrie 2019, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic în districtul Olsztyński din Polonia, într-o zonă inclusă în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest caz de pestă porcină africană apărută la un porc sălbatic constituie un nivel crescut de risc, care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pestă porcină africană trebuie inclusă în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(10)

În octombrie 2019, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic în județul Aizputes din Letonia, într-o zonă inclusă în lista din partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a unei zone incluse în lista din partea I a anexei la decizia menționată. Acest caz de pestă porcină africană apărută la un porc sălbatic constituie un nivel crescut de risc, care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Letonia inclusă în lista din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a unei zone incluse în lista din partea III afectate de acest caz recent de pestă porcină africană, trebuie inclusă de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(11)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a se combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, trebuie delimitate zone noi cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Letonia, Ungaria, Slovacia, România și Polonia, care trebuie menționate în mod corespunzător în părțile I, II și III ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1679 a Comisiei din 4 octombrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 257, 8.10.2019, p. 25).

(6)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonia

Următoarele regiuni din Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

7.   România

Următoarele zone din România:

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Suceava,

Județul Mureș.

8.   Slovacia

Următoarele zone din Slovacia:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

PARTEA II

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Următoarele regiuni din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim.

8.   Slovacia

Următoarele zone din Slovacia:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   România

Următoarele zone din România:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Localitatea Baia Mare,

Comuna Tăuții Măgherăuș,

Comuna Cicârlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Fărcașa,

Comuna Sălsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Groși,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Șișești,

Comuna Cernești,

Copalnic Mănăștur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupșeni,

Comuna Șomcuta Mare,

Comuna Săcălășeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTEA III

1.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   România

Următoarele zone din România:

Zona municipiului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu de Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocicoiu Mare,

Municipiul Sighetu Marmației,

Comuna Sarasău,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeți,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Săliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibleșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus,

Județul Mehedinți,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț.

5.   Slovacia

Următoarele zone din Slovacia:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

tutto il territorio della Sardegna.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/44


DECIZIA NR. 1/2019 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ

din 4 octombrie 2019

privind actualizarea anexei XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2019/1806]

COMITETUL DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles în data de 27 iunie 2014, în special articolele 102, 240, 436, 438 și 449,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

(2)

Articolele 102 și 240 din acord prevăd că Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale (denumite în continuare „acquis-ul Uniunii”) la care se face referire în anexa XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la acord (denumită în continuare „anexa XXVIII-B”).

(3)

Acquis-ul Uniunii la care se face referire în anexa XXVIII-B a evoluat de la încheierea negocierilor acordului în iunie 2013. În special, Uniunea a adoptat următoarele acte care pun în aplicare, modifică, completează sau înlocuiesc actele prevăzute în anexa XXVIII-B:

(i)

Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (1);

(ii)

Decizia de punere în aplicare 2014/276/UE a Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a Deciziei 2008/411/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității (2);

(iii)

Decizia de punere în aplicare 2013/752/UE a Comisiei din 11 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare a Deciziei 2005/928/CE (3);

(iv)

Decizia de punere în aplicare 2014/641/UE a Comisiei din 1 septembrie 2014 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale în Uniune (4);

(v)

Decizia de punere în aplicare 2014/702/UE a Comisiei din 7 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității (5);

(vi)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/339 a Comisiei din 8 martie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 010-2 025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile și camere fără fir utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (6);

(vii)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune (7);

(viii)

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (8);

(ix)

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (9);

(x)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/806 al Comisiei din 22 mai 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate (10);

(xi)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (11);

(xii)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (12);

(xiii)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/650 a Comisiei din 25 aprilie 2016 de stabilire a standardelor pentru evaluarea securității dispozitivelor de creare a semnăturilor și a sigiliilor calificate în temeiul articolului 30 alineatul (3) și al articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (13);

(xiv)

Decizia 2010/267/UE a Comisiei din 6 mai 2010 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană (14);

Decizia de punere în aplicare 2011/251/UE a Comisiei din 18 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2009/766/CE privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității (15);

Decizia 2009/766/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității (16), astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2011/251/UE;

(xv)

Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei din 5 noiembrie 2012 privind armonizarea benzilor de frecvențe radio 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune (17);

(xvi)

Decizia 2008/477/CE a Comisiei din 13 iunie 2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității (18);

(xvii)

Decizia 2008/411/CE a Comisiei din 21 mai 2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității (19);

(xviii)

Decizia 2008/671/CE a Comisiei din 5 august 2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță (20);

(xix)

Decizia 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității (21);

(xx)

Decizia 2007/90/CE a Comisiei din 12 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2005/513/CE privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN) (22);

(xxi)

Decizia 2005/513/CE a Comisiei din 11 iulie 2005 privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN) (23);

(xxii)

Decizia de punere în aplicare 2011/829/UE a Comisiei din 8 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (24);

(xxiii)

Decizia 2010/368/UE a Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (25);

(xxiv)

Decizia 2009/381/CE a Comisiei din 13 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (26);

(xxv)

Decizia 2008/432/CE a Comisiei din 23 mai 2008 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (27);

(xxvi)

Decizia 2006/771/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2006 de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune (28);

(xxvii)

Decizia 2010/166/UE a Comisiei din 19 martie 2010 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană (29);

(xxviii)

Decizia 2006/804/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență) (30);

(xxix)

Decizia de punere în aplicare 2011/485/UE a Comisiei din 29 iulie 2011 privind modificarea Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate (31);

(xxx)

Decizia 2005/50/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate (32);

(xxxi)

Decizia 2004/545/CE a Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvențe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate (33);

(xxxii)

Decizia 2009/343/CE a Comisiei din 21 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității (34);

(xxxiii)

Decizia 2007/131/CE a Comisiei din 21 februarie 2007 privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității (35);

(xxxiv)

Decizia 2007/98/CE a Comisiei din 14 februarie 2007 privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit (36);

(xxxv)

Decizia de punere în aplicare 2013/654/UE a Comisiei din 12 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2008/294/CE a Comisiei în vederea includerii unor tehnologii de acces și benzi de frecvențe suplimentare pentru serviciile de comunicații mobile de la bordul aeronavelor (serviciile CMA) (37);

(xxxvi)

Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (38).

(4)

Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislației sale de acquis-ul Uniunii, în conformitate cu termenele și prioritățile prevăzute în anexa XXVIII-B. În scopul asigurării unei apropieri corespunzătoare a legislației Republicii Moldova la acquis-ul Uniunii, actele enumerate la considerentul 3 ar trebui să fie adăugate la lista prevăzută în anexa XXVIII-B, și anumite termene ar trebui să fie modificate, pentru a lua în considerare progresele înregistrate deja de Republica Moldova în procesul de apropiere respectiv, în conformitate cu articolul 449 din acord.

(5)

În conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord, Consiliul de asociere UE-Republica Moldova (denumit în continuare „consiliul de asociere”) trebuie să fie împuternicit să actualizeze sau să modifice anexele la acord.

(6)

În temeiul articolului 438 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu.

(7)

Prin Decizia nr. 3/2014 (39), Consiliul de asociere a delegat competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă, printre altele, la capitolul 6 (Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, în măsura în care nu există dispoziții specifice în capitolul 6 referitoare la actualizarea sau la modificarea anexelor respective. Nu există dispoziții specifice în capitolul 6 referitoare la actualizarea sau la modificarea anexelor.

(8)

Prin urmare, anexa XXVIII-B ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) la acord se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 4 octombrie 2019.

Pentru Comitetul de asociere reunit în configurația comerț

I. COSTACHI

Președintă

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Secretari


(1)  JO L 310, 26.11.2015, p. 1.

(2)  JO L 139, 14.5.2014, p. 18.

(3)  JO L 334, 13.12.2013, p. 17.

(4)  JO L 263, 3.9.2014, p. 29.

(5)  JO L 293, 9.10.2014, p. 48.

(6)  JO L 63, 10.3.2016, p. 5.

(7)  JO L 119, 12.5.2015, p. 27.

(8)  JO L 153, 22.5.2014, p. 62.

(9)  JO L 257, 28.8.2014, p. 73.

(10)  JO L 128, 23.5.2015, p. 13.

(11)  JO L 235, 9.9.2015, p. 26.

(12)  JO L 235, 9.9.2015, p. 37.

(13)  JO L 109, 26.4.2016, p. 40.

(14)  JO L 117, 11.5.2010, p. 95.

(15)  JO L 106, 27.4.2011, p. 9.

(16)  JO L 274, 20.10.2009, p. 32.

(17)  JO L 307, 7.11.2012, p. 84.

(18)  JO L 163, 24.6.2008, p. 37.

(19)  JO L 144, 4.6.2008, p. 77.

(20)  JO L 220, 15.8.2008, p. 24.

(21)  JO L 129, 17.5.2007, p. 67.

(22)  JO L 41, 13.2.2007, p. 10.

(23)  JO L 187, 19.7.2005, p. 22.

(24)  JO L 329, 13.12.2011, p. 10.

(25)  JO L 166, 1.7.2010, p. 33.

(26)  JO L 119, 14.5.2009, p. 32.

(27)  JO L 151, 11.6.2008, p. 49.

(28)  JO L 312, 11.11.2006, p. 66.

(29)  JO L 72, 20.3.2010, p. 38.

(30)  JO L 329, 25.11.2006, p. 64.

(31)  JO L 198, 30.7.2011, p. 71.

(32)  JO L 21, 25.1.2005, p. 15.

(33)  JO L 241, 13.7.2004, p. 66.

(34)  JO L 105, 25.4.2009, p. 9.

(35)  JO L 55, 23.2.2007, p. 33.

(36)  JO L 43, 15.2.2007, p. 32.

(37)  JO L 303, 14.11.2013, p. 48.

(38)  JO L 175, 27.6.2013, p. 1.

(39)  Decizia nr. 3/2014 a Consiliului de asociere UE-Republica Moldova din 16 decembrie 2014 privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț (JO L 110, 29.4.2015, p. 40).


ANEXĂ

„ANEXA XXVIII-B

NORME APLICABILE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAȚII

Republica Moldova se angajează să efectueze, în termenele prevăzute, apropierea treptată a legislației sale de următoarele acte din legislația UE și instrumente internaționale:

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009

Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/21/CE:

consolidarea capacității administrative și a independenței autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;

stabilirea procedurilor de consultare publică pentru măsurile de reglementare noi;

instituirea de mecanisme eficiente de exercitare a unei căi de atac împotriva deciziilor autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice; precum și

definirea piețelor relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice care sunt susceptibile reglementării ex ante și analiza acestor piețe, cu scopul de a stabili dacă pe acestea există o putere de piață semnificativă.

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2002/21/CE sunt puse în aplicare în termen de un an și jumătate de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009

Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/20/CE:

punerea în aplicare a unui regulament care să prevadă autorizații generale și să limiteze nevoia de licențe individuale în cazuri specifice, justificate în mod corespunzător.

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2002/20/CE sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Pe baza analizei de piață, efectuate în conformitate cu directiva-cadru, autoritatea națională de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice impune operatorilor care s-au dovedit a avea putere semnificativă pe piață pe piețele relevante, obligații de reglementare adecvate, cu privire la:

accesul la infrastructuri specifice de rețea și utilizarea acestora;

controlul prețurilor în ceea ce privește tarifele de acces și de interconectare, inclusiv obligațiile de orientare a prețurilor în funcție de costuri; precum și

transparența, nediscriminarea și separarea contabilă.

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2002/19/CE sunt puse în aplicare în termen de un an și jumătate de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 și prin Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului

Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/22/CE:

punerea în aplicare a unei reglementări privind obligațiile de serviciu universal, inclusiv instituirea unor mecanisme de calculare a costurilor și de finanțare; precum și

asigurarea respectării intereselor și drepturilor utilizatorilor, în special prin introducerea portabilității numerelor și a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2002/22/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) 2015/2120 sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice

Calendar: măsurile care rezultă din aplicarea Directivei 2002/77/CE sunt puse în aplicare în termen de un an și jumătate de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE al Parlamentului European și a Consiliului

Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2002/58/CE:

punerea în aplicare a unei reglementări pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale, în special a dreptului la viață privată, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice și asigurarea liberei circulații a acestor date, precum și a echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2002/58/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)

Se aplică următoarele dispoziții ale Deciziei nr. 676/2002/CE:

adoptarea unei politici și a unei reglementări care să asigure disponibilitatea armonizată și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio

Calendar: măsurile care rezultă din aplicarea Deciziei nr. 676/2002/CE sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2010/267/UE a Comisiei din 6 mai 2010 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană

Calendar: dispozițiile Deciziei 2010/267/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2011/251/UE a Comisiei din 18 aprilie 2011 de modificare a Deciziei 2009/766/CE privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2011/251/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2009/766/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2011/251/UE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Deciziei 2009/766/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei din 5 noiembrie 2012 privind armonizarea benzilor de frecvențe radio 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2012/688/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2008/477/CE a Comisiei din 13 iunie 2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei 2008/477/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2014/276/UE a Comisiei din 2 mai 2014 de modificare a Deciziei 2008/411/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2014/276/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2008/411/CE a Comisiei din 21 mai 2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2014/276/UE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Deciziei 2008/411/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2008/671/CE a Comisiei din 5 august 2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță

Calendar: dispozițiile Deciziei 2008/671/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei 2007/344/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2007/90/CE a Comisiei din 12 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2005/513/CE privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN)

Calendar: dispozițiile Deciziei 2007/90/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2005/513/CE a Comisiei din 11 iulie 2005 privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/90/CE

Calendar: dispozițiile Deciziei 2005/513/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2013/752/UE a Comisiei din 11 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și de abrogare a Deciziei 2005/928/CE

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2013/752/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2011/829/UE a Comisiei din 8 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2011/829/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2010/368/UE a Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

Calendar: dispozițiile Deciziei 2010/368/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2009/381/CE a Comisiei din 13 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

Calendar: dispozițiile Deciziei 2009/381/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2008/432/CE a Comisiei din 23 mai 2008 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

Calendar: dispozițiile Deciziei 2008/432/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2006/771/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2006 de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2013/752/UE a Comisiei, prin Decizia 2011/829/UE a Comisiei, prin Decizia 2010/368/UE a Comisiei, prin Decizia 2009/381/CE a Comisiei și prin Decizia 2008/432/CE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Deciziei 2006/771/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2010/166/UE a Comisiei din 19 martie 2010 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană

Calendar: dispozițiile Deciziei 2010/166/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2014/641/UE a Comisiei din 1 septembrie 2014 privind condițiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale în Uniune

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2014/641/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2006/804/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență)

Calendar: dispozițiile Deciziei 2006/804/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2011/485/UE a Comisiei din 29 iulie 2011 privind modificarea Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2011/485/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2005/50/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2011/485/UE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Deciziei 2005/50/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2004/545/CE a Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvențe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate

Calendar: dispozițiile Deciziei 2004/545/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2014/702/UE a Comisiei din 7 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2014/702/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2009/343/CE a Comisiei din 21 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității

Calendar: dispozițiile Deciziei 2009/343/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2007/131/CE a Comisiei din 21 februarie 2007 privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2014/702/UE a Comisiei și prin Decizia 2009/343/CE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Deciziei 2007/131/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2007/98/CE a Comisiei din 14 februarie 2007 privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit

Calendar: dispozițiile Deciziei 2007/98/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/339 a Comisiei din 8 martie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 010-2 025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile și camere fără fir utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/339 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/750 sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare 2013/654/UE din 12 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2008/294/CE în vederea includerii unor tehnologii de acces și benzi de frecvențe suplimentare pentru serviciile de comunicații mobile de la bordul aeronavelor (serviciile CMA)

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2013/654/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia 2008/294/CE a Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2013/654/UE a Comisiei

Calendar: măsurile care rezultă din aplicarea Deciziei 2008/294/CE sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE

Calendar: dispozițiile Directivei 2014/53/UE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)

Se aplică următoarele dispoziții ale Directivei 2000/31/CE:

impulsionarea dezvoltării comerțului electronic;

eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere a serviciilor societății informaționale;

asigurarea securității juridice pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale; precum și

armonizarea limitărilor la răspunderea furnizorilor de servicii care acționează în calitate de intermediari, atunci când furnizează servicii de simplă transmitere, caching sau hosting, neprevăzându-se nicio obligație generală în materie de monitorizare.

Calendar: aceste dispoziții ale Directivei 2000/31/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 2003/98/CE sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public

Calendar: dispozițiile Directivei 2013/37/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 sunt puse în aplicare în termen de șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/806 al Comisiei din 22 mai 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate

Calendar: dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/806 sunt puse în aplicare în termen de șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1505 sunt puse în aplicare în termen de șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1506 sunt puse în aplicare în termen de șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/650 a Comisiei din 25 aprilie 2016 de stabilire a standardelor pentru evaluarea securității dispozitivelor de creare a semnăturilor și a sigiliilor calificate în temeiul articolului 30 alineatul (3) și al articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

Calendar: dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/650 sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.


29.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/56


DECIZIA NR. 2/2019 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ

din 4 octombrie 2019

privind actualizarea anexei XXVIII-D (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 2019/1807

COMITETUL DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles în data de 27 iunie 2014, în special articolele 85, 253, 436, 438 și 449,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

(2)

Articolele 85 și 253 din acord prevăd că Republica Moldova trebuie să realizeze apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale (denumite în continuare „acquis-ul Uniunii”) la care se face referire în anexa XXVIII-D (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la acord (denumită în continuare „anexa XXVIII-D”).

(3)

Acquis-ul Uniunii la care se face referire în anexa XXVIII-D a evoluat de la încheierea negocierilor acordului, în iunie 2013. În special, Uniunea a adoptat următoarele acte care pun în aplicare, modifică, completează sau înlocuiesc actele la care se face referire în anexa XXVIII-D:

(i)

Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale (1);

(ii)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale (2);

(iii)

Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (3);

(iv)

Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (4);

(v)

Directiva 2014/100/UE a Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (5);

(vi)

Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (6) și rectificarea la Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (7);

(vii)

Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (8);

(viii)

Directiva 2013/38/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului (9);

(ix)

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (10);

(x)

Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecțiile extinse ale navelor (11);

(xi)

Regulamentul (UE) nr. 801/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 privind aplicarea articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește criteriile privind statul de pavilion (12);

(xii)

Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) și a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța companiei, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei (13);

(xiii)

Directiva 2009/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (14);

(xiv)

Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

(xv)

Directiva 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (16);

(xvi)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de adoptare a unei metodologii comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime elaborate în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (17);

(xvii)

Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității în ceea ce privește formatele sau modelele (18);

(xviii)

Directiva 2010/36/UE a Comisiei din 1 iunie 2010 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (19);

(xix)

Directiva 2005/12/CE a Comisei din 18 februarie 2005 de modificare a anexelor I și II la Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro (20);

(xx)

Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (21);

(xxi)

Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor (22);

(xxii)

Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (23);

(xxiii)

Directiva 2007/71/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (24);

(xxiv)

Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de stabilire a modalităților de aplicare a articolului 6 alineatul (3) și a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea compușilor organostanici pe nave și de modificare a acestuia (25);

(xxv)

Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (26);

(4)

Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislației sale de acquis-ul Uniunii, în conformitate cu termenele și prioritățile prevăzute în anexa XXVIII-D. În scopul asigurării unei apropieri corespunzătoare a legislației Republicii Moldova de acquis-ul Uniunii, actele enumerate la considerentul (3) ar trebui să fie adăugate în lista prevăzută în anexa XXVIII-D, și anumite termene ar trebui să fie modificate, pentru a lua în considerare progresele înregistrate deja de Republica Moldova în procesul de apropiere de acquis-ul Uniunii, în conformitate cu articolul 449 din acord.

(5)

În conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord, Consiliul de asociere UE-Republica Moldova (denumit în continuare „consiliul de asociere ”) este împuternicit să actualizeze sau să modifice anexele la acord.

(6)

În temeiul articolului 438 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere oricare dintre competențele sale, inclusiv competența de a lua decizii cu caracter obligatoriu.

(7)

Prin Decizia nr. 3/2014 (27), Consiliul de asociere a delegat competența de a actualiza sau de a modifica anexele la acord care se referă, printre altele, la capitolul 6 (Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord Comitetului de asociere reunit în configurația comerț, în măsura în care nu există dispoziții specifice în capitolul 6 referitoare la actualizarea sau la modificarea anexelor respective. Nu există dispoziții specifice în capitolul 6 referitoare la actualizarea sau la modificarea anexelor.

(8)

Prin urmare, anexa XXVIII-D ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa XXVIII-D (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la acord se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chișinău, 4 octombrie 2019.

Pentru Comitetul de asociere reunit în configurația comerț

I. COSTACHI

Președintă

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Secretari


(1)  JO L 366, 20.12.2014, p. 83.

(2)  JO L 365, 19.12.2014, p. 82.

(3)  JO L 257, 28.8.2014, p. 146.

(4)  JO L 123, 19.5.2015, p. 55.

(5)  JO L 308, 29.10.2014, p. 82.

(6)  JO L 141, 28.5.2016, p. 51.

(7)  JO L 193, 19.7.2016, p. 117.

(8)  JO L 302, 19.11.2015, p. 99.

(9)  JO L 218, 14.8.2013, p. 1.

(10)  JO L 330, 10.12.2013, p. 1.

(11)  JO L 125, 21.5.2010, p. 2.

(12)  JO L 241, 14.9.2010, p. 1.

(13)  JO L 241, 14.9.2010, p. 4.

(14)  JO L 131, 28.5.2009, p. 101.

(15)  JO L 131, 28.5.2009, p. 114.

(16)  JO L 49, 24.2.2011, p. 33.

(17)  JO L 328, 10.12.2011, p. 36.

(18)  JO L 157, 17.6.2008, p. 15.

(19)  JO L 162, 29.6.2010, p. 1.

(20)  JO L 48, 19.2.2005, p. 19.

(21)  JO L 172, 30.6.2012, p. 3.

(22)  JO L 343, 14.12.2012, p. 78.

(23)  JO L 324, 29.11.2002, p. 53.

(24)  JO L 329, 14.12.2007, p. 33.

(25)  JO L 156, 14.6.2008, p. 10.

(26)  JO L 124, 20.5.2009, p. 30.

(27)  Decizia nr. 3/2014 a Consiliului de asociere UE-Republica Moldova din 16 decembrie 2014 privind delegarea anumitor competențe de către Consiliul de asociere Comitetului de asociere reunit în configurația comerț (JO L 110, 29.4.2015, p. 40).


ANEXĂ

„Anexa XXVIII-D

NORME APLICABILE TRANSPORTULUI MARITIM INTERNAȚIONAL

Republica Moldova se angajează să efectueze, în termenele prevăzute, apropierea treptată a legislației sale de următoarele acte din legislația UE și instrumente internaționale:

Siguranța maritimă – Statul de pavilion/societățile de clasificare

Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2009/15/CE cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale

Calendar: dispozițiile Directivei de punere în aplicare 2014/111/UE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/111/UE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/15/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 cu privire la adoptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) a anumitor coduri și a modificărilor aferente aduse anumitor convenții și protocoale

Calendar: dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1355/2014 al Comisiei

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 391/2009 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Statul de pavilion

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/21/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Controlul statului portului

Directiva 2013/38/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului

Calendar: dispozițiile Directivei 2013/38/UE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) 2015/757 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecțiile extinse ale navelor

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 428/2010 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 801/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 privind aplicarea articolului 10 alineatul (3) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește criteriile privind statul de pavilion

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 801/2010 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei din 13 septembrie 2010 de punere în aplicare a articolului 10 alineatul (3) și a articolului 27 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța companiei, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1205/2012 al Comisiei

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 802/2010 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/38/UE a Parlamentului European și a Consiliului, prin Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului și prin Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și astfel cum a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei, prin Regulamentul (UE) nr. 801/2010 al Comisiei și prin Regulamentul (UE) nr. 802/2010 al Comisiei.

Calendar: dispozițiile Directiva 2009/16/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Monitorizarea traficului maritim

Directiva 2009/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2002/59/CE de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/17/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime

Calendar: dispozițiile Directivei 2011/15/UE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2014/100/UE a Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime

Calendar: dispozițiile Directivei 2014/100/UE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului, prin Directiva 2011/15/UE a Comisiei și prin Directiva 2014/100/UE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Directivei 2002/59/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Investigarea accidentelor

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 1999/35/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (UE) nr. 1286/2011 al Comisiei din 9 decembrie 2011 de adoptare a unei metodologii comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime elaborate în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1286/2011 sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/18/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Răspunderea transportatorilor de persoane

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 392/2009 sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității în ceea ce privește formatele sau modelele

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 540/2008 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 540/2008 al Comisiei

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 336/2006 sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Normele tehnice și operaționale

Echipamente maritime

Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 2014/90/UE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Navele de pasageri

Directiva 2010/36/UE a Comisiei din 1 iunie 2010 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

Calendar: dispozițiile Directivei 2010/36/UE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/36/UE a Comisiei și prin Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/45/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva (UE) 2016/844 a Comisiei din 27 mai 2016 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

Calendar: dispozițiile Directivei (UE) 2016/844 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri

Calendar: dispozițiile Directivei 1999/35/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2005/12/CE a Comisiei din 18 februarie 2005 de modificare a anexelor I și II la Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro

Calendar: dispozițiile Directivei 2005/12/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/12/CE a Comisiei

Calendar: dispozițiile Directivei 2003/25/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Petroliere

Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 530/2012 sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Vrachiere

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

Calendar: dispozițiile Directivei 2001/96/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Echipaj

Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor

Calendar: dispozițiile Directivei 2012/35/UE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 2008/106/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Mediu

Directiva 2007/71/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

Calendar: dispozițiile Directivei 2007/71/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

Calendar: dispozițiile Directivei (UE) 2015/2087 sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/71/CE a Comisiei și prin Directiva (UE) 2015/2087 a Comisiei

Calendar: dispozițiile Directivei 2000/59/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave

Calendar: dispozițiile Directivei 2002/84/CE sunt puse în aplicare în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei din 13 iunie 2008 de stabilire a modalităților de aplicare a articolului 6 alineatul (3) și a articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea compușilor organostanici pe nave și de modificare a acestuia

Calendar: dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 536/2008 sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 536/2008 al Comisiei

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 782/2003 sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Condiții tehnice

Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei (CE) 2002/6/CE

Calendar: dispozițiile Directivei 2010/65/UE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Condiții sociale

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor

Calendar: dispozițiile Directivei 92/29/CEE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST) – Anexă: Acordul european de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, modificată prin Directiva 2009/13/CE a Consiliului

Calendar: dispozițiile Directivei 1999/63/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 2009/13/CE a Consiliului din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/13/CE sunt puse în aplicare în termen de patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității

Calendar: dispozițiile Directivei 1999/95/CE sunt puse în aplicare în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Securitatea maritimă

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare

Calendar: dispozițiile Directivei 2005/65/CE, cu excepția celor referitoare la inspecțiile Comisiei, sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare

Calendar: dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 725/2004, cu excepția celor referitoare la inspecțiile Comisiei, sunt puse în aplicare în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.