ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 272

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
25 octombrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1777 al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

1

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1778 al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

3

 

*

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/1779 al Consiliului din 24 octombrie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictiveavând în vedere situația din Burundi

5

 

*

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 (formulare electronice) ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1781 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile motoarelor electrice și variatoarelor de viteză în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 641/2009 cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei ( 1 )

74

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1782 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei ( 1 )

95

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1783 Al Comisiei din 1 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 548/2014 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari ( 1 )

107

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1784 al Comisiei din 1 octombrie 2019 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

121

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1785 al Comisiei din 18 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ragusano (DOP)]

136

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1786 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

137

 

*

Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1787 al Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima ( 1 )

140

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2019/1788 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

147

 

*

Decizia (PESC) 2019/1789 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

150

 

*

Decizia (PESC) 2019/… a Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

152

 

 

REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI DE PROCEDURĂ

 

*

Decizia Autorității Europene Pentru Siguranța Alimentară din 19 iunie 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EFSA

154

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1777 AL CONSILIULUI

din 24 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1763 din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/1755 (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1763.

(2)

La 24 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1788 (3) de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 prin introducerea unui articol privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Consiliu și Înaltul Reprezentant.

(3)

În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 și a asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, ar trebui să se facă publice numele sau denumirile și alte date relevante ale persoanelor fizice și juridice, ale entităților și ale organismelor ale căror fonduri și resurse economice sunt înghețate în conformitate cu regulamentul menționat. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc în conformitate cu Regulamentele (UE) 2016/679 (4) și (UE) 2018/1725 ale Parlamentului European și ale Consiliului (5).

(4)

Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) 2015/1755 se introduce următorul articol:

Articolul 15a

(1)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare «Înaltul Reprezentant») pot prelucra date cu caracter personal în vederea exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste sarcini includ:

(a)

în ceea ce privește Consiliul, elaborarea și modificarea anexei I;

(b)

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, elaborarea modificărilor la anexa I;

(c)

în ceea ce privește Comisia:

(i)

adăugarea conținutului anexei I la lista consolidată în format electronic a persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică măsuri restrictive cu caracter financiar ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;

(ii)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor luate în temeiul prezentului regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale acestor persoane sau la măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru elaborarea anexei I.

(3)   În scopul aplicării prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei prevăzut în anexa II la prezentul regulament și Înaltul Reprezentant sunt desemnați «operatori» în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 257, 2.10.2015, p. 37.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (JO L 257, 2.10.2015, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2019/1788 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (a se vedea pagina 148 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/3


REGULAMENTUL (UE) 2019/1778 al Consiliului

din 24 octombrie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/638/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului (2) pune în aplicare mai multe măsuri restrictive prevăzute de Decizia 2010/638/PESC.

(2)

La 24 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1790 (3), care a modificat Decizia 2010/638/PESC prin introducerea unui articol privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Consiliu și de către Înaltul Reprezentant.

(3)

Pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 și pentru asigurarea unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante ale persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor ale căror fonduri și resurse economice sunt înghețate în conformitate cu respectivul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte Regulamentele (UE) 2016/679 (4) și (UE) 2018/1725 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 se introduce următorul articol:

Articolul 16a

(1)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate («Înaltul Reprezentant») pot prelucra date cu caracter personal în vederea exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

(a)

în ceea ce privește Consiliul, elaborarea și introducerea modificărilor la anexa I;

(b)

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, elaborarea modificărilor la anexa I;

(c)

în ceea ce privește Comisia:

(i)

adăugarea conținutului anexei I în lista consolidată, în format electronic, a persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive cu caracter financiar ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;

(ii)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor luate în temeiul prezentului regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale acestor persoane sau la măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru elaborarea anexei I.

(3)   În scopul aplicării prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei prevăzut în anexa II la prezentul regulament și Înaltul Reprezentant sunt desemnate ca «operatori» în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 280, 26.10.2010, p. 10.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea (JO L 346, 23.12.2009, p. 26).

(3)  Decizia (PESC) 2019/1790 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea (a se vedea pagina 153 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1779 AL CONSILIULUI

din 24 octombrie 2019

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictiveavând în vedere situația din Burundi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (1), în special articolul 13 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2015/1755.

(2)

Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, informațiile referitoare la o persoană fizică care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/1755 ar trebui modificate.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2015/1755 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/1755 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 257, 2.10.2015, p. 1.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (UE) 2015/1755, rubrica 1 din tabelul intitulat „Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 2” se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume

Informații de identificare

Motivele desemnării

„1.

Godefroid BIZIMANA

Sexul: masculin

Data nașterii: 23.4.1968

Locul nașterii: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0001520

«Chargé de missions de la Présidence» și fost director general adjunct al poliției naționale. Responsabil de acte de subminare a democrației, prin decizii operaționale care au dus la o utilizare disproporționată a forței și la acte de reprimare violentă față de demonstrațiile pașnice care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza.”


25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1780 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2019

de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 („formulare electronice”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (1), în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (2), în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (3), în special articolul 32 alineatul (1), articolul 52 alineatul (2) și articolul 64,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (4), în special articolul 33 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (5), în special articolul 51 alineatul (1), articolul 75 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (6), în special articolul 71 alineatul (1), articolul 92 alineatul (3) și articolul 96 alineatul (2) primul paragraf,

în urma consultării Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

întrucât:

(1)

Directivele 89/665/CEE și 2014/24/UE prevăd că anumite contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(2)

Directivele 92/13/CEE și 2014/25/UE prevăd că anumite contracte de achiziții de lucrări, de bunuri și de servicii din sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

Directiva 2009/81/CE prevede că anumite contracte de achiziții de lucrări, de bunuri și de servicii din domeniul apărării și securității trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directiva menționată.

(4)

Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE și 2014/23/UE prevăd că anumite contracte de concesiuni de lucrări și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei (7) stabilește formularele standard prevăzute de Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE.

(6)

Achizițiile publice fac obiectul unei transformări digitale, astfel cum se descrie în Comunicarea Comisiei privind ameliorarea pieței unice (8), precum și în Comunicarea Comisiei privind transformarea achizițiilor publice pentru ca acestea să funcționeze în și pentru Europa (9). Formularele standard au un rol esențial în această transformare.

(7)

Pentru a asigura eficacitatea formularelor standard într-un mediu digital, este necesară adaptarea formularelor standard prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986. Având în vedere numărul și amploarea adaptărilor necesare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 ar trebui înlocuit.

(8)

Astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2014/23/UE, la articolul 51 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, la articolul 71 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE, anunțurile sunt mai degrabă fișiere electronice decât documente pe (suport de) hârtie. Pentru a respecta principul înregistrării unice din cadrul guvernării electronice și, în consecință, pentru a reduce sarcina administrativă și a spori fiabilitatea datelor, precum și pentru a facilita publicarea voluntară a anunțurilor a căror valoare este sub pragul UE sau care sunt bazate pe acorduri-cadru, ar trebui stabilite formulare standard care să poată fi completate automat cu informații din precedentele anunțuri, specificații tehnice, oferte, contracte, registre administrative naționale și din alte surse de date. În cele din urmă, completarea manuală a acestor formulare nu ar mai fi necesară; în schimb, formularele respective ar trebui să fie generate automat de sisteme informatice.

(9)

Pentru a se evita problemele legate de implementare, formularele standard trebuie să fie concepute ținându-se seama de sistemele informatice în care vor fi implementate. Printre acestea se numără sistemele de schimburi de date, interfețele pentru utilizatori care validează datele introduse manual și site-urile web de publicare ce prezintă informații din anunțuri. Informațiile ar trebui să fie prezentate astfel încât fie ușor de accesat de către operatorii economici și de alți utilizatori.

(10)

Pentru a permite o implementare adaptată la particularitățile naționale, statele membre și autoritățile acestora ar trebui să beneficieze de o marjă semnificativă de flexibilitate atunci când își instituie sistemele de software. În special, ar trebui să fie posibilă afișarea în orice ordine și sub orice etichetă a câmpurilor prevăzute de prezentul regulament, atât timp cât semnificația etichetelor corespunde descrierilor stabilite de prezentul regulament. Pentru a răspunde diferitelor nevoi de la nivel național, regional și local, câmpurile stabilite de prezentul regulament ca fiind opționale la nivelul UE nu trebuie neapărat să fie afișate pentru utilizatorii finali (de exemplu, cumpărătorii nu sunt obligați să le vadă sau să le completeze) sau, dimpotrivă, pot fi impuse în mod obligatoriu la nivel național, regional sau local.

(11)

Data aplicării prezentului regulament și data abrogării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 ar trebui să reflecte perioada de timp necesară pentru pregătirea versiunilor electronice ale formularelor standard utilizate pentru schimburile efective de date.

(12)

Pentru a reflecta evoluțiile nevoilor și tehnologiilor statelor membre în domeniul datelor din sectorul achizițiilor, asigurând în același timp conformitatea cu articolul 52 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, cu articolul 72 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE și cu articolul 32 alineatul (5) din Directiva 2009/81/CE, în prezentul regulament ar trebui adăugate noi câmpuri în mod periodic. Comisia va urmări îndeaproape aceste evoluții și va colecta alte tipuri de feedback de la utilizatori, iar anual va reexamina necesitatea de a actualiza prezentul regulament. Actualizările respective nu ar trebui să implice modificări obligatorii ale sistemelor de software din statele membre, cu excepția cazului în care acest lucru este inevitabil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește următoarele formulare standard:

1.

„Planificare”

2.

„Procedură concurențială”

3.

„Notificare prealabilă a atribuirii directe”

4.

„Rezultat”

5.

„Modificarea contractului”

6.

„Schimbare”

(2)   Formularele standard menționate la alineatul (1) constau în câmpurile stabilite în anexă.

Articolul 2

Utilizare

Formularele standard menționate la articolul 1 sunt utilizate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a următoarelor anunțuri:

1.

„Formular de planificare”: pentru anunțuri menționate la articolul 27 alineatul (2), la articolul 28 alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 45 alineatul (2), la articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE și la articolul 30 alineatul (1) și articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE;

2.

„Formular de concurență”: pentru anunțuri menționate la articolul 48 alineatul (2), la articolul 49, la articolul 75 alineatul (1) literele (a) și (b) și la articolul 79 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 67 alineatul (2), la articolul 68, la articolul 69, la articolul 92 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 96 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/25/UE; la articolul 31 alineatele (1) și (3) din Directiva 2014/23/UE, precum și la articolul 30 alineatul (2) și la articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE;

3.

„Formular de notificare prealabilă a atribuirii directe”: pentru anunțuri menționate la articolul 3a din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE;

4.

„Formular cu rezultate”: pentru anunțuri menționate la articolul 50, la articolul 75 alineatul (2) și la articolul 79 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 70, la articolul 92 alineatul (2) și la articolul 96 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2014/25/UE; la articolul 32 din Directiva 2014/23/UE și la articolul 30 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE;

5.

„Formular de modificare a contractului”: pentru anunțuri menționate la articolul 72 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE; la articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE și la articolul 43 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE;

6.

„Formular de schimbare”: pentru schimbarea sau anularea anunțurilor enumerate mai sus.

Articolul 3

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 se abrogă începând cu 25 octombrie 2023.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 14 noiembrie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 septembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 33.

(2)  JO L 76, 23.3.1992, p. 14.

(3)  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(4)  JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

(5)  JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(6)  JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (JO L 296, 12.11.2015, p. 1).

(8)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2015/0550).

(9)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2017/0572).


ANEXĂ

Formularele standard conțin câmpuri. Un formular standard care conține informații adecvate în câmpurile sale este un anunț.

Formularele standard și anunțurile utilizează câmpuri obligatorii și opționale.

(a)

În formularele standard și în anunțuri trebuie incluse câmpuri obligatorii, care trebuie să conțină informații, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții (a se vedea mai jos).

(b)

În formularele standard și în anunțuri pot fi incluse câmpuri opționale, care pot conține informații.

Formatele și procedurile pentru transmiterea anunțurilor, stabilite conform punctului 3 din anexa VIII la Directiva 2014/24/UE, din anexa IX la Directiva 2014/25/UE și din anexa VI la Directiva 2009/81/CE, precum și conform punctului 2 din anexa IX la Directiva 2014/23/UE, trebuie să includă condițiile în care câmpurile obligatorii nu sunt aplicabile. Aceste condiții țin exclusiv seama de contextul unui anunț concret sau al unei proceduri (de exemplu, câmpurile legate de acorduri-cadru nu sunt obligatorii în cazul în care o procedură nu include un acord-cadru).

Formatele și procedurile de trimitere a anunțurilor stabilesc de asemenea câmpurile obligatorii și opționale pentru anunțurile publicate în conformitate cu articolul 51 alineatul (6) din Directiva 2014/24/UE, cu articolul 71 alineatul (6) din Directiva 2014/25/UE și cu articolul 31 din Directiva 2009/81/CE.

În tabelele 1 și 2 de mai jos sunt enumerate câmpurile utilizate în formularele și anunțurile standard individuale.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CITIREA TABELULUI 1

Formularele standard din coloana 1 utilizează câmpurile menționate în coloana 2 (și enumerate în tabelul 2) atunci când sunt utilizate pentru publicarea anunțurilor menționate în coloana 3. Pentru o mai bună lizibilitate, coloana 4 conține descrierea coloanei 3. În plus, orice formular sau anunț standard poate conține câmpuri din documentul european de achiziție unic instituit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei (1).

Tabelul 1

Formulare, anunțuri și câmpuri

1

2

3

4

Formularul standard:

conține câmpurile enumerate în:

atunci când este utilizat pentru publicarea anunțurilor menționate în:

(descrierea anunțului)

Planificare

Tabelul 2, coloana 1

Articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț privind publicarea unui anunț de intenție pe un profil de cumpărător – directivă generală

Tabelul 2, coloana 2

Articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind publicarea unui anunț orientativ periodic pe un profil de cumpărător – directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 3

Articolul 30 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2009/81/CE

Anunț privind publicarea unui anunț de intenție pe un profil de cumpărător – directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 4

Articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat numai pentru informare - directivă generală

Tabelul 2, coloana 5

Articolul 67 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat numai pentru informare - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 6

Articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de intenție utilizat numai pentru informare - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 7

Articolul 27 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Articolul 28 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă generală

Tabelul 2, coloana 8

Articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 9

Articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de intenție utilizat pentru scurtarea termenelor de primire a ofertelor - directivă privind apărarea

Procedură concurențială

Tabelul 2, coloana 10

Articolul 48 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 11

Articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 12

Articolul 75 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 13

Articolul 92 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE

Anunț orientativ periodic utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 14

Articolul 31 alineatul (3) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare – directivă privind concesiunile, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 15

Articolul 68 din Directiva 2014/25/UE

Articolul 92 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind existența unui sistem de calificare - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 16

Articolul 49 din Directiva 2014/24/UE

Anunț de participare - directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 17

Articolul 69 din Directiva 2014/25/UE

Anunț de participare - directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 18

Articolul 30 alineatul (2) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de participare - directivă privind apărarea, regim standard

Tabelul 2, coloana 19

Articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de concesionare - directivă privind concesiunile, regim standard

Tabelul 2, coloana 20

Articolul 75 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de participare - directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 21

Articolul 92 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de participare - directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 22

Articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de subcontractare - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 23

Articolul 79 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de concurs de proiecte – directivă generală, proiect

Tabelul 2, coloana 24

Articolul 96 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/25/UE

Anunț de concurs de proiecte – directivă sectorială, proiect

Notificare prealabilă a atribuirii directe (NPAD)

Tabelul 2, coloana 25

Articolul 3a din Directiva 89/665/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă generală

Tabelul 2, coloana 26

Articolul 3a din Directiva 92/13/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 27

Articolul 64 din Directiva 2009/81/CE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă privind apărarea

Tabelul 2, coloana 28

Articolul 3a din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE

Anunț de transparență ex ante voluntară - directivă privind concesiunile

Rezultat

Tabelul 2, coloana 29

Articolul 50 din Directiva 2014/24/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă generală, regim standard

Tabelul 2, coloana 30

Articolul 70 din Directiva 2014/25/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă sectorială, regim standard

Tabelul 2, coloana 31

Articolul 30 alineatul (3) din Directiva 2009/81/CE

Anunț de atribuire a contractului – directivă privind apărarea, regim standard

Tabelul 2, coloana 32

Articolul 32 alineatul (2) (trimitere la anexa VII) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de atribuire a concesiunii - directivă privind concesiunile, regim standard

Tabelul 2, coloana 33

Articolul 75 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă generală, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 34

Articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de atribuire a contractului – directivă sectorială, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 35

Articolul 32 alineatul (2) (trimitere la anexa VIII) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de atribuire a concesiunii – directivă privind concesiunile, regim simplificat

Tabelul 2, coloana 36

Articolul 79 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE

Anunț privind rezultatul concursului de proiecte – directivă generală, proiect

Tabelul 2, coloana 37

Articolul 96 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE

Anunț privind rezultatul concursului de proiecte – directivă sectorială, proiect

Modificări aduse contractului

Tabelul 2, coloana 38

Articolul 72 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă generală

Tabelul 2, coloana 39

Articolul 89 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă sectorială

Tabelul 2, coloana 40

Articolul 43 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE

Anunț de modificare a contractului – directivă privind concesiunile

Schimbare

orice alt formular standard și secțiunile privind anunțul și schimbarea din tabelul 2

care modifică oricare dintre anunțurile enumerate mai sus

Anunț de schimbare

INSTRUCȚIUNI PENTRU CITIREA TABELULUI 2

Prima coloană conține informații cu privire la imbricarea câmpului sau a secțiunii. Fiecare câmp sau secțiune cu un nivel de „+ +”, „+ + +” și „+ + + +” este imbricată în cea mai apropiată secțiune situată deasupra ei care are un număr mai mic de „+”.

Cea de a doua și cea de a treia coloană conțin denumirile și descrierile câmpurilor (sau ale secțiunilor).

A patra coloană conține unul dintre următoarele tipuri de date:

„Indicator”: Acest câmp conține cuvântul „Da” sau „Nu”.

„Cod”: Acest câmp conține valori dintr-o listă predefinită.

„Data”: Acest câmp conține o dată și informații temporale mai detaliate (cum ar fi ora și zona de fus orar), după caz.

„Durata”: Acest câmp conține o durată.

„Identificator”: Acest câmp conține o serie de informații care permit identificarea unică.

„Număr”: Acest câmp conține un număr.

„Text”: Acest câmp conține un text.

„URL”: Acest câmp conține o adresă electronică, de obicei un localizator uniform de resurse (de exemplu, o adresă de internet).

„Valoare”: Acest câmp conține un număr care indică o valoare monetară (fără taxa pe valoarea adăugată) și codul monedei din lista codurilor monedelor.

„-”: Acest rând reprezintă o secțiune. Câmpurile sunt grupate în secțiuni.

Formatele și procedurile de trimitere a anunțurilor, astfel cum se menționează mai sus, trebuie să specifice, de asemenea, listele de coduri și identificatorii aplicabili.

Anumite tipuri de date (de exemplu data, durata, identificatorul, textul, valoarea) pot consta în mai multe subcâmpuri.

Coloanele rămase precizează care dintre formularele și anunțurile standard utilizează aceste câmpuri drept câmpuri obligatorii („M”) și opționale („O”). Capetele coloanelor 1-40 corespund numerelor din cea de a doua coloană a tabelului 1 din prezenta anexă.

TERMINOLOGIA UTILIZATĂ ÎN TABELUL 2

„Organizație” se referă la o persoană juridică sau fizică sau la o entitate publică;

„Cumpărător” se referă la o autoritate contractantă, o entitate contractantă, un contractant din domeniul apărării, o organizație internațională sau o organizație care atribuie un contract subvenționat de o autoritate contractantă, cu excepția cazului în care cele menționate mai sus sunt o asociație de organizații care nu este o organizație în sine, caz în care fiecare organizație individuală este considerată „cumpărător”.

„Câștigător” se referă la un ofertant declarat câștigător (inclusiv ofertantul câștigător al unui acord-cadru) sau (în cazul concursurilor de proiecte) la un câștigător, cu excepția cazului în care ofertantul câștigător sau câștigătorul constă într-un grup de organizații care nu este o organizație în sine, caz în care fiecare organizație individuală este considerată „câștigătoare”.

„Procedură de achiziții” se referă la o procedură de achiziții publice sau la un concurs de proiecte.

„Ofertă” se referă la o ofertă sau (în cazul concursurilor de proiecte) la un proiect.

„Cerere de participare” se referă la o cerere de participare sau (în cazul concesiunilor) la o candidatură.

„Anunț de intenție” se referă la un anunț de informare prealabilă sau (în cazul Directivei 2014/25/UE) la un anunț orientativ periodic.

„TED” (Tenders Electronic Daily) este versiunea online a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Notă: Prezentul tabel este disponibil pe site-ul web al Comisiei cu informații suplimentare într-un format de tabel mai ușor de citit.

Tabelul 2

Câmpuri din formularele și anunțurile standard

Nivel

ID

Denumire

Descriere

Tipul de date

Planificare

Procedură concurențială

NPAD

Rezultat

Modificarea contractului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Anunț

Informații de bază privind anunțul.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identificatorul procedurii

Identificatorul procedurii europene de achiziții publice, un identificator unic al unei proceduri de achiziții publice. Includerea acestui identificator în toate versiunile publicate ale anunțului în cauză (de exemplu, la publicarea pe TED, pe portaluri de publicare naționale, pe portaluri de publicare regionale) permite identificarea unică a procedurilor de achiziții din UE.

Identificator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identificatorul anunțului

Identificatorul anunțului de achiziții publice în Uniunea Europeană Includerea acestui identificator în orice versiune publicată a anunțului în cauză (de exemplu pe TED, pe portaluri de publicare naționale, pe portaluri de publicații regionale) permite identificarea unică a anunțurilor de achiziții publice în UE.

Identificator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Versiunea anunțului

Versiunea anunțului. Menționarea versiunii anunțului permite, de exemplu, evitarea erorilor cauzate de trimiterea simultană a mai multor anunțuri de schimbare.

Identificator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Temeiul juridic procedural

Temeiul juridic (de exemplu, o directivă sau un regulament european, legislația națională) în temeiul căruia are loc procedura de achiziție.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Tip de formular

Tipul de formular în conformitate cu legislația în materie de achiziții.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Tipul anunțului

Tipul de anunț în conformitate cu legislația privind achizițiile.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Data de expediere a anunțului

Data și ora la care anunțul a fost trimis către TED.

Data

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Data preferată de publicare a anunțului

Data preferată de publicare a anunțului pe TED (de exemplu, pentru a se evita publicarea într-o zi de sărbătoare națională).

Data

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Anunț privind limba oficială

Limba (limbile) în care anunțul respectiv este oficial disponibil. Aceste versiuni lingvistice au aceeași validitate juridică.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Planificare anterioară

Informații privind un anunț de intenție sau un alt anunț similar legat de anunțul în cauză. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Identificatorul planificării prealabile

Identificatorul unui anunț de intenție sau al unui alt anunț similar legat de anunțul în cauză.

Identificator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Identificatorul unei părți a planificării prealabile

Identificatorul unei părți dintr-un anunț de intenție sau dintr-un alt anunț similar legat de anunțul în cauză.

Identificator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organizație

Informații privind organizația. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot, pentru fiecare contract, pentru fiecare ofertă etc. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care poate deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Identificatorul secțiunilor din anunț referitoare la organizație

Un identificator al uneia sau mai multor secțiuni din prezentul anunț. Informațiile din secțiunea privind organizația se referă la secțiunea sau secțiunile în cauză.

Identificator

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Denumirea organizației

Denumirea oficială a organizației.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Identificatorul organizației

Un identificator al organizației. Trebuie precizați toți identificatorii organizației.

Identificator

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Denumirea unei părți a organizației

Denumirea unei părți a unei organizații (de exemplu, departamentul relevant al unui cumpărător de mari dimensiuni).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Strada organizației

Numele străzii, al drumului, al bulevardului etc., unde se află adresa fizică a organizației și alte elemente de identificare (de exemplu, numărul clădirii).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Orașul organizației

Numele localității (municipiu, oraș sau sat) unde se află adresa fizică a organizației.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Codul poștal al organizației

Codul poștal al adresei fizice a organizației.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Subdiviziunea țării organizației

Locul adresei fizice a organizației în conformitate cu nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Trebuie utilizat codul nomenclatorului NUTS3.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Codul țării organizației

Țara în care se află adresa fizică a organizației.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Punctul de contact al organizației

Numele departamentului sau al altui punct de contact pentru comunicarea cu organizația. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, punctul de contact poate permite identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar [în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Regulamentului (UE) 2018/1725)].

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Adresa de e-mail a organizației

Adresa de e-mail pentru contactarea organizației. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, e-mailul ar putea permite identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar (în sensul Regulamentului general privind protecția datelor).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Numărul de telefon de contact al organizației

Numărul de telefon pentru contactarea organizației. Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, telefonul poate permite identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar (în sensul Regulamentului general privind protecția datelor).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Numărul de fax de contact al organizației

Numărul de fax pentru contactarea organizației Pentru a se evita prelucrarea inutilă a datelor cu caracter personal, faxul poate permite identificarea unei persoane fizice numai atunci când este necesar (în sensul Regulamentului general privind protecția datelor).

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Adresa de internet a organizației

Site-ul web al organizației

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

eDelivery Gateway (portalul de livrare electronică) al organizației

Adresa URL (localizator uniform de resurse) a organizației pentru schimbul de date și de documente.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organizație persoană fizică

Organizația este o persoană fizică

Indicator

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Rolul organizației

Rolul organizației în cadrul procedurii de achiziții (de exemplu, cumpărător, câștigător). Un anunț trebuie să includă toate organizațiile care sunt implicate în procedură și care au rolul de cumpărător; un câștigător; un organism de soluționare a căilor de atac; un cumpărător care achiziționează bunuri și/sau servicii destinate altor cumpărători; un cumpărător care atribuie contracte de achiziții publice sau încheie acorduri-cadru pentru lucrări, bunuri sau servicii destinate altor cumpărători.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Subrolul organizației

Subrolul organizației în cadrul procedurii de achiziții publice (de exemplu, liderul de grup, organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții).

Cod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Cumpărătorul

Informații suplimentare privind cumpărătorul.

-

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Profilul URL al cumpărătorului

Site-ul web pe care cumpărătorul publică informații privind procedurile de achiziții (de exemplu, anunțuri, documente de achiziții).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Tipul juridic al cumpărătorului

Tipul de cumpărător în conformitate cu legislația în materie de achiziții (de exemplu, autoritate guvernamentală centrală, organism de drept public, întreprindere de stat).

Cod

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Entitatea contractantă cu rol de cumpărător

Cumpărătorul este o entitate contractantă.

Indicator

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Activitatea autorității contractante

Principala activitate a autorității contractante.

Cod

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Activitatea entității contractante

Principala activitate a entității contractante.

Cod

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Câștigătorul

Informații suplimentare despre câștigător, ofertant sau subcontractant

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Dimensiunea câștigătorului

Dimensiunea câștigătorului, a ofertantului sau a subcontractantului (de exemplu, microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie).

Cod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Naționalitatea beneficiarului efectiv al câștigătorului

Naționalitatea (sau naționalitățile) beneficiarului (beneficiarilor) efectiv(i) al(ai) câștigătorului, ofertantului sau subcontractantului, astfel cum a(u) fost publicată (publicate) în registrul (registrele) prevăzut(e) de legislația de combatere a spălării banilor. Dacă nu există un astfel de registru (de exemplu, în cazul unor contractanți din afara UE), atunci informații echivalente din alte surse.

Cod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Câștigător cotat pe piață

Naționalitatea (sau naționalitățile) beneficiarului (beneficiarilor) efectiv(i) al(ai) câștigătorului, ofertantului sau subcontractantului nu este (sunt) publicată (publicate) în registrul (registrele) prevăzut(e) de legislația de combatere a spălării banilor, deoarece câștigătorul este cotat pe o piață reglementată (de exemplu, o bursă de valori) care asigură o transparență adecvată în conformitate cu legislația privind combaterea spălării banilor.

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Scop

Informații privind scopul. Aceste informații trebuie furnizate pentru ansamblul achiziției și, de asemenea, pentru fiecare lot, dacă există. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Identificator intern

Identificatorul intern utilizat pentru dosarele referitoare la procedura de achiziții sau la lot înainte de furnizarea unui identificator al procedurii (provenind, de exemplu, de la sistemele utilizate de cumpărător pentru gestionarea documentelor sau pentru planificarea achizițiilor).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Natura principală

Natura principală (de exemplu, lucrări) a ceea ce este achiziționat. În cazul achizițiilor mixte (de exemplu, o aceeași procedură pentru lucrări și servicii), natura principală poate fi, de exemplu, cea cu valoarea estimată cea mai mare. Aceste informații trebuie furnizate pentru întreaga procedură.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Natură suplimentară

Natura (de exemplu, servicii) a ceea ce este achiziționat în plus față de natura principală.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titlul

Denumirea procedurii de achiziții publice sau a lotului.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Descriere

Descrierea naturii și a cantității a ceea ce este achiziționat sau a necesităților și cerințelor care ar trebui să fie îndeplinite în cadrul acestei proceduri sau al acestui lot. În cazul unui anunț de modificare, descrierea achiziției înainte și după modificare.

Text

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Valoarea estimată

Valoarea maximă estimată a procedurii de achiziție sau a lotului. Estimarea se referă la estimarea efectuată la momentul lansării invitației la procedura concurențială de ofertare. Valoare maximă înseamnă o valoare care acoperă toate contractele ce urmează să fie atribuite în cadrul unui acord-cadru sau al unui sistem dinamic de achiziții, pe întreaga durată a acestora, incluzând opțiunile și reînnoirile.

Valoare

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Valoare maximă estimată a unui grup de loturi în cazul unui acord-cadru

Informații privind valoarea maximă estimată care poate fi cheltuită într-un acord-cadru în cazul unui grup de loturi. Aceste informații pot fi furnizate atunci când valoarea maximă estimată a unui grup de loturi este mai mică decât suma valorilor estimate ale loturilor individuale din acest grup (de exemplu, în cazul în care același buget este împărțit pentru mai multe loturi).

-

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Valoare maximă estimată a unui grup de loturi în cazul unui acord-cadru - identificator de loturi

Identificatorii loturilor. Aceste loturi formează un grup a cărui valoare maximă estimată este mai mică decât suma valorilor maxime individuale estimate ale tuturor loturilor luate împreună (de exemplu, atunci când același buget este împărțit pentru mai multe loturi).

Identificator

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Valoare maximă estimată a unui grup de loturi în cazul unui acord-cadru

Valoarea maximă estimată care poate fi cheltuită într-un acord-cadru în cazul unui grup de loturi. Aceste informații pot fi furnizate atunci când valoarea maximă estimată a unui grup de loturi este mai mică decât suma valorilor estimate ale loturilor individuale din acest grup (de exemplu, în cazul în care același buget este împărțit pentru mai multe loturi). „Estimată” se referă la estimarea din momentul lansării invitației la procedura concurențială de ofertare. Valoare maximă înseamnă o valoare care acoperă toate contractele ce urmează să fie atribuite în cadrul unui acord-cadru pe întreaga durată a acestuia, incluzând opțiunile și reînnoirile.

Valoare

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Clasificare

Informații privind clasificarea (clasificările) care descrie (descriu) achiziția. Trebuie să se utilizeze vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV). În plus, pot fi utilizate și alte clasificări [de exemplu, sistemul de clasificare anatomic, terapeutic și chimic (ATC) pentru produse farmaceutice al Organizației Mondiale a Sănătății sau Nomenclatorul dispozitivelor medicale în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745], dacă sunt puse la dispoziție de Oficiul pentru Publicații al UE.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Tipul clasificării

Tipul de clasificare care descrie achiziția (de exemplu, vocabularul comun privind achizițiile publice).

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Codul clasificării principale

Codul corespunzător clasificării ce caracterizează cel mai bine achiziția.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Coduri de clasificare suplimentare

Un cod suplimentar corespunzător clasificării ce caracterizează, de asemenea, achiziția.

Cod

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Cantitatea

Numărul de unități necesare.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Unitate

Unitatea corespunzătoare bunului, serviciului sau lucrării, de exemplu ore sau kilograme. În cazul în care codul CPV este o livrare care nu necesită o altă unitate (de exemplu, autoturisme), nu este necesar să se precizeze nicio unitate, iar cantitatea se consideră a fi un număr, de exemplu „numărul de autoturisme”.

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Opțiuni

Cumpărătorul își rezervă dreptul (nu este o obligație) de a efectua achiziții suplimentare de la contractant (atât timp cât contractul este valabil).

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Descrierea opțiunilor

Descrierea opțiunilor.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Recurență

Achiziție al cărei obiectiv este probabil să fie inclus și în altă procedură în viitorul apropiat. (de exemplu, un serviciu municipal care face în mod regulat obiectul unei oferte. Aceasta nu include atribuirea de contracte multiple în cadrul unui sistem unic de calificare, al unui acord-cadru sau al unui sistem dinamic de achiziții.)

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Descrierea recurenței

Orice informații suplimentare despre recurență (de exemplu, calendarul estimat).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Locul efectuării

Informații privind locul principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, locul principal de livrare în cazul bunurilor sau locul principal de prestare în cazul serviciilor. Dacă locul efectuării activității acoperă mai multe zone de nivel NUTS 3 (de exemplu, o autostradă, o rețea națională de centre de ocupare a forței de muncă), trebuie furnizate toate codurile relevante. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Strada locului efectuării

Numele străzii, drumului, bulevardului unde se află locul efectuării și identificarea detaliată a acestuia (de exemplu, numărul clădirii).

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Localitatea în care se află locul efectuării

Numele localității (municipiul, orașul sau satul) unde se află locul efectuării.

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Codul poștal al locului efectuării

Codul poștal al locului efectuării.

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Subdiviziunea țării în care se află locul efectuării

Locul în conformitate cu nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Trebuie utilizat codul nomenclatorului NUTS3.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Codul țării locului efectuării

Țara în care se află locul efectuării.

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Locul efectuării serviciilor - altul

Există alte restricții privind locul efectuării (de exemplu, „oriunde în Spațiul Economic European”, „oriunde în țara respectivă”).

Cod

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Informații suplimentare privind locul efectuării

Informații suplimentare privind locul efectuării.

Text

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Durata

Informații privind durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a sistemului de calificare. Acestea trebuie să includă orice opțiuni și reînnoiri. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Data de începere a duratei

Data (estimată) de începere a contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a sistemului de calificare.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Perioada duratei

Perioada (estimată) de la începutul până la sfârșitul contractului, al acordului-cadru, al sistemului dinamic de achiziții sau al sistemului de calificare. Aceasta trebuie să includă orice opțiuni și reînnoiri.

Durata

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Data de sfârșit a duratei

Data (estimată) la care va lua sfârșit contractul, acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziții sau sistemul de calificare.

Data

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Durata - altele

Durata este necunoscută, nelimitată etc.

Cod

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Nr. maxim reînnoiri

Numărul maxim de reînnoiri ale contractului. Prin reînnoire, cumpărătorul își rezervă dreptul (adică nu este vorba de o obligație) de a reînnoi contractul (și anume, de a prelungi durata acestuia) fără o nouă procedură de achiziții. De exemplu, un contract poate fi valabil un an, iar cumpărătorul poate păstra o posibilitate de reînnoire a acestuia (de exemplu, o dată, de două ori) pentru încă trei luni, în cazul în care acesta este mulțumit de serviciile pe care le-a primit.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Descrierea reînnoirii

Orice alte informații cu privire la reînnoire (reînnoiri).

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

Fonduri UE

Informații privind fondurile Uniunii Europene utilizate pentru finanțarea achiziției. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

-

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

Fonduri UE

Achiziția publică este finanțată, cel puțin parțial, de fonduri ale Uniunii Europene, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene sau granturi acordate de Uniunea Europeană.

Indicator

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Procedură

Informații privind procedura de achiziții publice.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Drept transnațional

Dreptul aplicabil atunci când cumpărători din țări diferite efectuează achiziții împreună în cadrul unei proceduri unice de achiziții publice.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Tipul de procedură

Tipul de procedură de achiziții publice (de exemplu, în conformitate cu tipurile prevăzute în directivele privind achizițiile publice).

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Caracteristicile procedurii

Principalele caracteristici ale procedurii [de exemplu, descrierea etapei (etapelor) individuale] și informații privind documentele în care pot fi găsite regulile complete ale procedurii. Aceste informații trebuie furnizate în cazul în care procedura nu este una dintre cele menționate în directivele privind achizițiile publice. Acesta poate fi, de exemplu, cazul concesiunilor, al serviciilor sociale și al altor servicii specifice, precum și în cazul publicării voluntare a procedurilor de achiziții publice având valoarea sub pragurile de achiziții publice din UE.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Procedura accelerată

Termenul pentru primirea cererilor de participare sau a ofertelor în cadrul acestei proceduri poate fi redus din motive de urgență.

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Justificarea procedurii accelerate

Justificarea utilizării procedurii accelerate.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Codul justificării atribuirii directe

O justificare pentru utilizarea unei proceduri care permite atribuirea directă de contracte, adică a unei proceduri care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identificatorul unei proceduri anterioare care a justificat atribuirea directă

Un identificator al unei proceduri anterioare care justifică utilizarea unei proceduri ce permite atribuirea directă de contracte, adică justifică o procedură care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Identificator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Textul justificării atribuirii directe

Justificarea utilizării unei proceduri care permite atribuirea directă de contracte, adică a unei proceduri care nu necesită publicarea unei invitații la procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Numărul maxim de loturi autorizat

Numărul maxim de loturi pentru care un ofertant poate depune oferte.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Ofertă necesară pentru toate loturile

Ofertantul trebuie să prezinte oferte pentru toate loturile.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite

Numărul maxim de loturi pentru care se (poate) pot atribui (un) contract(e) unui singur ofertant.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Atribuirea unui grup de loturi

Ofertanții pot depune oferte nu numai pentru loturi individuale, ci și pentru grupurile de loturi prezentate aici. Cumpărătorul poate apoi să compare ofertele depuse pentru grupuri de loturi cu cele pentru loturi individuale și să evalueze care dintre opțiuni îndeplinește cel mai bine criteriile de atribuire. Fiecare grup de loturi trebuie să aibă criterii clare de atribuire.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identificatorul grupului de loturi

Identificatorul unui grup de loturi din procedură.

Identificator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identificatorul loturilor dintr-un grup

Un identificator al mai multor loturi din cadrul procedurii respective. Aceste loturi formează un grup de loturi pentru care poate fi depusă și evaluată o singură ofertă.

Identificator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

A doua etapă

Informații privind a doua etapă a unei proceduri în două etape. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Numărul minim de candidați

Numărul minim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Indicatorul numărului maxim de candidați

Există un număr maxim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Numărul maxim de candidați

Numărul maxim de candidați care urmează să fie invitați pentru a doua etapă a procedurii.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Reducere progresivă

Procedura se va desfășura în mai multe etape. În fiecare etapă, unii participanți pot fi eliminați.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Nu este necesară nicio negociere

Cumpărătorul își rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor inițiale fără alte negocieri.

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Recompense și juriu

Informații privind recompensele și juriul unui concurs de proiecte. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Premiu

Informații cu privire la valoarea și numărul premiului pentru un câștigător din cadrul concursului de proiecte (de exemplu, „10 000 EUR - locul 1”, „5 000 EUR - locul 2”).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Valoarea premiului

Valoarea premiului, dacă este cazul, pentru câștigătorul concursului de proiecte.

Valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Loc eligibil pentru acordarea unui premiu

Locul (de exemplu, primul loc, al doilea loc) care primește premiul în cadrul unui concurs.

Număr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Contract de servicii ulterior

Orice contract de achiziții de servicii încheiat în urma concursului va fi atribuit unuia dintre câștigătorii concursului.

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Alte recompense

Informații suplimentare privind contractele ulterioare, premiile și plățile (de exemplu, premii nepecuniare, plăți pentru participare).

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Decizie cu caracter obligatoriu a juriului

Decizia juriului este obligatorie pentru cumpărător.

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Numele membrului juriului

Numele membrului juriului.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Numele participantului

Numele unui participant deja selectat. Este posibil ca un participant să fi fost selectat încă din momentul publicării anunțului de concurs de proiecte, deoarece, de exemplu, informațiile cu privire la participarea unui arhitect de renume mondial sunt menite să promoveze concursul în rândul altor potențiali participanți.

Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Motive de excludere

Scurtă descriere a criteriilor privind situația personală a ofertanților care poate duce la excluderea acestora. Aceasta trebuie să includă o listă a tuturor acestor criterii și să indice informațiile necesare (de exemplu, declarație pe propria răspundere, documentația). Aceasta poate include și motive specifice de excludere la nivel național.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Motive de excludere

Scurtă descriere a criteriilor privind situația personală a ofertanților care poate duce la excluderea acestora. Aceasta trebuie să includă o listă a tuturor acestor criterii și să indice informațiile necesare (de exemplu, declarație pe propria răspundere, documentația). Aceasta poate include și motive specifice de excludere la nivel național.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Criterii de selecție

Informații privind criteriile (sau criteriul) de selecție. Trebuie să fie enumerate toate criteriile. Aceste informații pot fi diferite în funcție de lot.

-

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Tipul criteriilor de selecție

Criteriile (sau criteriul) privesc (privește), de exemplu, capacitatea economică și financiară sau capacitatea tehnică și profesională.

Cod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Criteriu de selecție utilizat

Criteriile (sau criteriul) tipului în cauză sunt (este) utilizat(e), neutilizat(e) sau (în cazul unui anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare sau pentru scurtarea termenelor) utilizarea nu este cunoscută încă.

Cod

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Denumirea criteriilor de selecție

Denumirea criteriilor (sau a criteriului) de selecție.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Descrierea criteriilor de selecție

Descrierea pe scurt a criteriului sau a criteriilor de selecție, inclusiv cerințele minime, informațiile obligatorii (de exemplu, declarație pe proprie răspundere, documentație) și modul în care criteriul sau criteriile vor fi utilizate pentru selecționarea candidaților care urmează să fie invitați să participe la a doua etapă a procedurii (dacă a fost stabilit un număr maxim de candidați).

Text

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Criterii de selecție pentru invitația la a doua etapă

Criteriile (sau criteriul) vor (va) fi utilizat(e) (doar) pentru a selecta candidații care urmează să fie invitați să participe la cea de-a doua etapă a procedurii (dacă a fost stabilit un număr maxim de candidați).

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă

Informații privind un număr legat de criteriile (sau de criteriul) de selecție utilizat(e) pentru selectarea candidaților care urmează să fie invitați să participe la a doua etapă a procedurii.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă

Un număr legat de criteriile (sau de criteriul) de selecție.

Număr

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă - ponderare

Informații care precizează dacă numărul asociat unui criteriu de selecție (sau unor criterii de selecție) este o ponderare (de exemplu, un procentaj).

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Număr legat de criteriile de selecție pentru invitația la a doua etapă - prag

Informații care precizează dacă numărul aferent unui criteriu de selecție (sau unor criterii de selecție) este un tip de prag (de exemplu, un punctaj minim, un număr maxim de oferte care au obținut cel mai mare punctaj).

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Alte cerințe

Informații cu privire la orice alte cerințe de participare la procedură și termenii care reglementează viitorul contract. Cerințele trebuie să includă o descriere a metodelor pe baza cărora vor fi verificate contractele. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Participare rezervată

Informații care precizează dacă participarea este rezervată unor organizații specifice (de exemplu, ateliere protejate, organizații care au o misiune de serviciu public).

Cod

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Calificarea personalului însărcinat cu executarea

Dacă trebuie să fie specificate numele și calificările profesionale ale personalului însărcinat cu executarea contractului.

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Autorizare de securitate

Este necesară o autorizare de securitate.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Termen pentru autorizarea de securitate

Termenul până la care ofertanții care nu dețin o autorizare de securitate o pot obține.

Data

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Descriere autorizării de securitate

Informații suplimentare cu privire la autorizarea de securitate (de exemplu, nivelul de autorizare de securitate necesar, membrii echipei care trebuie să îl aibă, dacă autorizarea este necesară deja pentru accesarea documentelor achiziției sau numai pentru executarea contractului).

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Clauze contractuale

Informații privind termenii care reglementează viitorul contract. Aceste informații pot fi diferite pentru fiecare lot. În cazul unui anunț de intenție utilizat numai pentru informare, aceste informații pot fi diferite în ceea ce privește o parte a anunțului care ar putea deveni ulterior un lot sau o procedură de sine stătătoare.

-

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Execuție rezervată

Informații care precizează dacă executarea contractului trebuie să fie efectuată în cadrul programelor de ocupare a forței de muncă protejate.

Cod

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Forma juridică a ofertantului

Un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract trebuie să adopte o anumită formă juridică

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Descrierea formei juridice a ofertantului

Forma juridică pe care trebuie să o adopte un grup de ofertanți căruia i se atribuie un contract.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Informații privind executarea

Principalele informații cu privire la executarea contractului (de exemplu, prestații intermediare, despăgubiri pentru daune, drepturi de proprietate intelectuală).

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Comandă electronică

Se va utiliza comanda electronică.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Condiții financiare

Principalele informații privind finanțarea și plata și/sau trimiterea la orice dispoziții care le reglementează.

Text

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Facturare electronică

Informații care precizează dacă cumpărătorul va solicita, va permite sau nu va permite facturarea electronică.

Cod

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Plata electronică

Se va utiliza plata electronică.

Indicator

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Obligație de subcontractare

O obligație pe care ofertantul trebuie să o îndeplinească în materie de subcontractare.

Cod