ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 269

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
23 octombrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1751 Al Comisiei din 21 octombrie 2019 de înregistrare a denumirii Havarti (IGP) în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1752 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a chestionarelor, precum și a formatului și a frecvenței rapoartelor pe care statele membre trebuie să le întocmească în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 1423]  ( 1 )

5

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia (UE) 2016/1790 a Consiliului din 12 februarie 2016 privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații (Acordul din 1958 revizuit) ( JO L 274, 11.10.2016 )

12

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea ( JO L 009, 11.1.2019 )

13

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1751 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2019

de înregistrare a denumirii „Havarti” (IGP) în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 15 alineatul (1) și articolul 52 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea trimisă de Danemarca Comisiei la data de 5 octombrie 2010 în vederea înregistrării denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Germania, Spania, US Dairy Export Council, precum și National Milk Producers Federation și International Dairy Foods Association, Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite, Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului din Noua Zeelandă, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) și Dairy Australia Limited, sprijinite de guvernul australian, s-au opus înregistrării, în temeiul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Declarațiile de opoziție respective au fost considerate admisibile.

(3)

Comisia a primit, de asemenea, două acte de opoziție din partea Camara Nacional de Productores de Leche din Costa Rica și din partea Asociación de Desarollo Lácteo (ASODEL) din Guatemala. Cu toate acestea, nu a fost prezentată nicio declarație de opoziție motivată în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(4)

Comisia a invitat părțile interesate, care depuseseră actele de opoziție admisibile, să participe la consultări adecvate. La cererea Danemarcei, în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prin scrisorile din 5 august 2014 și 22 septembrie 2014, Comisia a prelungit termenul pentru fiecare dintre consultările în curs pentru încă trei luni.

(5)

Dat fiind că nu s-a ajuns la niciun acord în termenul prevăzut, Comisia ar trebui să adopte un act de punere în aplicare care să decidă cu privire la înregistrare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(6)

Oponenții au susținut că „Havarti” nu are o calitate specifică, o reputație sau alte caracteristici care să poată fi atribuite originii geografice. Ei consideră că înregistrarea denumirii ar fi de natură să inducă în eroare consumatorii cu privire la adevărata identitate a produsului, având în vedere reputația și renumele unei mărci existente. În opinia lor, această înregistrare ar pune, de asemenea, în pericol existența unor denumiri, mărci și produse identice, care se află legal pe piață de cel puțin 5 ani. În plus, ei au susținut că denumirea în cauză este prezumată a fi devenit generică din următoarele motive: „Havarti” a fost supusă, începând din 1966, unui standard din Codex Alimentarius, fiind inclusă în anexa B la Convenția de la Stresa din 1951 și are în prezent propria linie tarifară. „Havarti” este produsă și consumată în mai multe țări din UE și din afara UE, dintre care unele au un standard juridic specific pentru aceasta.

(7)

Comisia a analizat argumentele expuse în declarațiile de opoziție motivate în raport cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, ținând seama de rezultatele consultărilor adecvate desfășurate între solicitant și oponenți, și a concluzionat că denumirea „Havarti” ar trebui să fie înregistrată.

(8)

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia denumirea „Havarti” nu este în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ar trebui menționat faptul că înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată se solicită pe baza reputației sale, care poate fi atribuită originii sale geografice, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(9)

Danemarca a prezentat o serie de mențiuni și publicații specializate care demonstrează că există o legătură bazată pe reputație între Danemarca și „Havarti”. Acest tip de brânză a obținut numeroase distincții, premii și aprecieri din partea mai multor foruri naționale sau internaționale. Reputația acestui produs se bazează, de asemenea, pe metoda sa specifică de producție și pe cunoștințele tradiționale.

(10)

În cadrul procedurii de opoziție, autoritățile daneze au precizat, de asemenea, că reputația brânzei „Havarti” este rezultatul unor inițiative legislative și a muncii de calitate efectuate de peste 100 de ani.

(11)

În ceea ce privește teritoriul UE, „Havarti” este produsă în principal în Danemarca. La data cererii, Spania, Germania, Polonia, Finlanda și Estonia produceau, de asemenea, cantități limitate. Producția brânzei „Havarti” în aceste state membre nu este în sine susceptibilă să pună sub semnul întrebării legătura produsului cu Danemarca. Cantitățile sunt foarte limitate în comparație cu producția globală din Danemarca. În special, producția de brânză cu eticheta „Havarti” a început în Spania numai în 2010 și a devenit mai substanțială numai după ce Danemarca a prezentat Comisiei cererea sa de înregistrare a denumirii „Havarti” ca IGP.

(12)

Danemarca a furnizat elemente de probă conform cărora marea majoritate a consumatorilor danezi recunosc legătura persistentă a brânzei „Havarti” cu Danemarca. Rezultatele unui sondaj arată că marea majoritate a consumatorilor danezi sunt familiarizați cu „Havarti” și o asociază cu Danemarca. În afara Danemarcei, cunoașterea acestui produs este extrem de limitată.

(13)

De asemenea, Spania a transmis un studiu care prezintă rezultatele unui sondaj realizat în Spania cu privire la informarea consumatorilor cu privire la „Havarti” și originea sa. Acest studiu nu este concludent. Procentul de persoane care nu cunosc produsul în sine și originea sa daneză este ridicat. Consumatorii au indicat mai multe țări ca fiind țări de origine ale brânzei „Havarti”. Această necunoaștere a produsului și a originii sale daneze nu poate fi considerată o conștientizare pozitivă a unui caracter generic al denumirii.

(14)

Oponenții au susținut, de asemenea, că denumirea nu ar trebui să fie înregistrată, deoarece este de natură să inducă în eroare consumatorii cu privire la adevărata identitate a produsului, având în vedere reputația și renumele unei mărci existente. Cu toate acestea, nu au fost demonstrate reputația sau renumele vreunei mărci relevante. Nu a fost explicat nici modul în care consumatorul ar fi indus în eroare.

(15)

În plus, oponenții din țările terțe au considerat că înregistrarea „Havarti” ca indicație geografică protejată ar periclita existența denumirii identice „Havarti”, a mărcilor și a produselor care au fost produse și comercializate în mod legal de mai mult de 5 ani, acesta fiind unul dintre motivele de opoziție enumerate la articolul 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(16)

Se pare că oponenții din țări terțe care s-au manifestat în cadrul acestei proceduri de opoziție nu au introdus pe piața Uniunii o brânză denumită „Havarti”. Prin urmare, existența unui produs care poartă denumirea „Havarti” și care este fabricat în aceste țări terțe nu este afectată de înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în UE.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu se aplică teritoriilor țărilor terțe. Prin urmare, înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 nu este susceptibilă de a pune în pericol utilizarea denumirii „Havarti” pe piața țărilor terțe.

(18)

În ceea ce privește mărcile deja înregistrate, solicitate sau instituite prin utilizarea, cu bună-credință, pe teritoriul UE, înainte de data cererii Danemarcei de înregistrare a denumirii „Havarti”, acestea nu sunt afectate de înregistrarea unei IGP, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(19)

Spania și Germania au susținut că au produs o brânză denumită „Havarti”. Prin urmare, înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 ar periclita existența denumirii „Havarti”, ce face referire la produsul fabricat în Spania și în Germania, care este identic cu denumirea a cărei înregistrare a fost solicitată la 5 octombrie 2010.

(20)

În lumina informațiilor incluse în declarațiile de opoziție germană și spaniolă și prezentate Comisiei, se pare că în 2010 a fost demarată în Spania producția unei brânze cu denumirea „Havarti”, iar aceasta a ajuns la 5 100 de tone în 2014. În Germania sunt disponibile numai date referitoare la producția din 2012 (2 571 de tone), însă se afirmă că Germania produce o brânză care poartă denumirea „Havarti” de peste 20 de ani. Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 ar trebui să se acorde perioade de tranziție operatorilor din Spania și din Germania care au început comercializarea unei brânze cu denumirea „Havarti” înaintea datei la care Danemarca a prezentat cererea Comisiei, pentru a le permite acestora să utilizeze în continuare denumirea pusă în pericol de înregistrare, în timp ce își ajustează producția pe piață. Pentru producătorii germani și spanioli ar trebui să fie considerată adecvată o perioadă de 5 ani.

(21)

În cele din urmă, oponenții au transmis câteva dovezi prin care vizau a demonstra că denumirea în cauză este generică. Cu toate acestea, deținerea unui standard Codex Alimentarius specific, precum și o includere a denumirii „Havarti” în anexa B la Convenția de la Stresa nu implică faptul că denumirea în cauză a devenit generică. Codurile tarifare se referă la aspecte vamale și, prin urmare, nu sunt relevante pentru drepturile de proprietate intelectuală. Statutul generic în UE nu poate fi evaluat decât în ceea ce privește percepția consumatorilor pe teritoriul UE.

(22)

În ceea ce privește datele privind producția și percepția brânzei „Havarti” în cadrul UE, care au fost evaluate în legătură cu afirmația referitoare la presupusa lipsă de legătură dintre produs și zona geografică, ar trebui să se concluzioneze că „Havarti” nu a devenit o denumire generică în UE.

(23)

Datele transmise privind producerea și comercializarea brânzei „Havarti” în afara UE nu sunt relevante, având în vedere principiul teritorialității inerent drepturilor de proprietate intelectuală în general și Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 în special, potrivit căruia eventualul caracter generic al unei denumiri trebuie evaluat în raport cu teritoriul Uniunii. Percepția acestui termen în afara UE și posibila existență a unor standarde de producție normative conexe în țări terțe nu sunt considerate relevante pentru prezenta decizie, indiferent dacă acele standarde stabilesc sau nu drepturi de utilizare a mențiunilor de etichetare.

(24)

Propunerea oponenților, de înregistrare a denumirii „Danish Havarti”, nu poate fi acceptată, deoarece aceasta nu ar îndeplini condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(25)

Pentru a se permite epuizarea stocurilor deja produse sau aflate deja pe piață, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(26)

Având în vedere elementele de mai sus, denumirea „Havarti” ar trebui înregistrată în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”.

(27)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Havarti” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Pe parcursul unei perioade de tranziție de 5 ani de la data aplicării prezentului regulament, denumirea „Havarti” poate fi utilizată în continuare de către operatorii stabiliți în Germania și Spania care au început comercializarea brânzei cu denumirea „Havarti” înainte de 5 octombrie 2010.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 12 mai 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 20, 23.1.2014, p. 9.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


DECIZII

23.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1752 A COMISIEI

din 25 februarie 2019

de stabilire a chestionarelor, precum și a formatului și a frecvenței rapoartelor pe care statele membre trebuie să le întocmească în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 1423]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (1), în special articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/852 impune statelor membre ca, până la 1 ianuarie 2020 și la intervale corespunzătoare ulterior, să transmită Comisiei și să pună la dispoziția publicului pe internet un raport cuprinzând informații privind punerea în aplicare a regulamentului menționat, precum și anumite alte tipuri de informații enumerate la articolul respectiv.

(2)

Chestionarele care trebuie utilizate de statele membre pentru raportare în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/852 ar trebui să fie întocmite într-un mod care să sprijine Comisia să transmită Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind punerea în aplicare și revizuirea regulamentului respectiv în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulament. Chestionarele ar trebui, de asemenea, să permită Uniunii să își îndeplinească obligația de raportare în temeiul articolului 21 din Convenția de la Minamata privind mercurul adoptată la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013 (denumită în continuare „convenția”).

(3)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/852, chestionarele de raportare cerute de regulamentul respectiv nu trebuie să dubleze obligațiile de raportare în sarcina părților la convenție, astfel cum sunt prevăzute în Decizia MC-1/8, adoptată de Conferința părților la convenție în cadrul primei sale reuniuni (2), însă este oportun ca acestea să abordeze anumite elemente de raportare vizate de Decizia MC-1/8 pentru a detalia și mai mult informațiile cerute, în vederea realizării unei evaluări eficace a punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/852.

(4)

Informațiile privind importurile de mercur și de amestecuri de mercur cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % din greutate ar trebui raportate anual, având în vedere impactul potențial ridicat asupra mediului și a sănătății publice al gestionării defectuoase a mercurului. Cu toate acestea, pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se renunțe la obligația de a furniza astfel de informații în cazul în care un stat membru transmite Comisiei o copie a formularului (formularelor) utilizat(e) pentru a acorda sau a refuza aprobarea scrisă la import în temeiul articolului 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/852.

(5)

În cazul în care informațiile care trebuie raportate sunt legate de entități localizate geografic, cum ar fi instalațiile și siturile industriale, informațiile ar trebui raportate în conformitate cu Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(6)

Chestionarele ar trebui să abordeze dispozițiile principale ale Regulamentului (UE) 2017/852, inclusiv cele privind eliminarea treptată a proceselor de fabricație care implică utilizarea mercurului sau a compușilor de mercur, a activităților de minerit și prelucrare auriferă artizanală și la scară redusă și a amalgamului dentar și ar trebui, de asemenea, să solicite informații privind dificultățile semnificative în punerea în aplicare a altor dispoziții ale regulamentului respectiv. În plus, în chestionare ar trebui să se solicite furnizarea de informații privind indicatorii-cheie de performanță, inclusiv date privind comerțul cu mercur și cantitățile de mercur stocate sau eliminate.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/852,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul transmiterii către Comisie a rapoartelor privind punerea în aplicare a articolului 4 din Regulamentul (UE) 2017/852 în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul respectiv, statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Informațiile menționate la punctul 1.1 din anexa I sunt puse la dispoziția Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an (N) pentru anul de raportare N-1.

Informațiile menționate la punctul 1.2 din anexa I sunt puse la dispoziția Comisiei până la data de 30 septembrie a fiecărui an (N) pentru anul de raportare N-1.

(3)   Informațiile menționate la punctul 1.1 din anexa I nu sunt cerute în cazul în care un stat membru transmite Comisiei o copie a formularului (formularelor) utilizat(e) pentru a acorda sau a refuza aprobarea scrisă la import în temeiul articolului 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/852 în cursul anului de raportare N-1. Statele membre pun la dispoziție aceste copii până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an (N) pentru anul de raportare N-1 sau pot alege să le pună la dispoziție în orice moment în cursul perioadei de raportare N-1.

Articolul 2

(1)   În scopul transmiterii către Comisie a rapoartelor în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/852, cu excepția rapoartelor privind punerea în aplicare a articolului 4 din regulamentul respectiv, statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

(2)   Informațiile prevăzute în anexa II sunt puse la dispoziția Comisiei conform următorului calendar:

(a)

primul raport privind anii de raportare 2017 și 2018 este pus la dispoziție până cel târziu la 1 ianuarie 2020;

(b)

al doilea raport privind perioada de raportare 2019-2020 este pus la dispoziție până cel târziu la 30 septembrie 2021;

(c)

al treilea raport privind perioada de raportare 2021-2022 este pus la dispoziție până cel târziu la 30 septembrie 2023;

(d)

al patrulea raport privind perioada de raportare 2023-2024 este pus la dispoziție până cel târziu la 30 septembrie 2025;

(e)

al cincilea raport privind perioada de raportare 2025-2028 este pus la dispoziție până cel târziu la 30 septembrie 2029.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 137, 24.5.2017, p. 1.

(2)  Decizia MC-1/8, Calendarul și formatul rapoartelor transmise de părți, Raport al Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul referitor la activitatea desfășurată în cadrul primei sale reuniuni (http://www.mercuryconvention.org).

(3)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).


ANEXA I

CHESTIONAR

Informații privind restricțiile la import care trebuie puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în scopul raportării privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/852

Articolul 4:

Restricții la import

1.   Statul membru a acordat o autorizație scrisă pentru importul de mercur sau de amestecuri de mercur pentru o utilizare permisă în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/852?

În caz afirmativ, furnizați următoarele informații:

1.1.

Mercur și amestecuri de mercur care nu sunt considerate deșeuri  (1)

(i)

cantitatea de mercur sau de amestecuri de mercur importată;

(ii)

utilizarea preconizată (utilizările preconizate) pentru mercurul sau amestecurile de mercur importate (t/an per utilizare preconizată).

1.2.

Mercur ca deșeu

(i)

cantitatea de deșeuri de mercur importată;

(ii)

operațiunea (operațiunile) de eliminare sau recuperare preconizată (preconizate) (t/an per operațiune preconizată)  (2) .

În cazul importurilor destinate unei operațiuni intermediare de eliminare sau de recuperare, furnizați informații privind operațiunea definitivă (operațiunile definitive) de eliminare sau de recuperare preconizată (preconizate) ulterior  (3) .

În cazul importurilor destinate unei alte operațiuni (unor alte operațiuni) de recuperare decât operațiunile intermediare de recuperare, furnizați informații privind utilizarea preconizată a materialului rezultat din operațiunea definitivă (operațiunile definitive) de recuperare.


(1)  Informațiile de la întrebarea 1.1 nu sunt cerute în cazul în care un stat membru transmite Comisiei o copie a formularului (formularelor) utilizat(e) pentru a acorda sau a refuza aprobarea scrisă la import în temeiul articolului 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/852 în cursul anului de raportare N-1.

(2)  Informațiile privind tipul (tipurile) de operațiuni de eliminare sau recuperare trebuie raportate cu ajutorul codurilor stabilite în secțiunile A și, respectiv, B ale anexei IV la Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (JO L 39, 16.2.1993, p. 3).

(3)  Operațiunile de „eliminare intermediară” și „recuperare intermediară” sunt definite la articolul 2 punctele 5 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).


ANEXA II

CHESTIONAR

Alte informații decât cele privind restricțiile la import care trebuie puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în scopul raportării privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/852

Nota 1: în cazul unui răspuns afirmativ la întrebările 1.2 și/sau 2.1, nu sunt necesare informații privind sub-întrebările conexe 1.2 (i)-(v) și/sau 2.1 (i), în cazul în care toate informațiile sunt incluse într-un raport furnizat de statul membru în conformitate cu obligația sa de raportare stabilită în temeiul articolului 21 din Convenția de la Minamata și în cazul în care raportul relevant a fost pus la dispoziția Comisiei în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/852.

Nota 2: răspunsurile la întrebările marcate cu un asterisc (*) sunt opționale.

1.   Articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/852: Activități industriale

1.1.

Următoarele procese de fabricație care implică utilizarea mercurului și a compușilor de mercur au fost eliminate treptat până la datele menționate în partea I din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/852 (1)?

1.1.1.

Producția de clorură de vinil monomer (care trebuie eliminată treptat până cel târziu la 1 ianuarie 2022)

În caz negativ, furnizați următoarele informații:

(i)

motivul (motivele) pentru perpetuarea acestui proces de fabricație după data eliminării treptate;

(ii)

măsura luată sau planificată (măsurile luate sau planificate) pentru eliminarea treptată a procesului de fabricație și calendarul aferent.

1.1.2.

Producția de cloralcali (care trebuie eliminată treptat până cel târziu la 11 decembrie 2017)

În caz negativ, furnizați următoarele informații:

(i)

motivul (motivele) pentru perpetuarea acestui proces de fabricație după data eliminării treptate;

(ii)

măsura luată sau planificată (măsurile luate sau planificate) pentru eliminarea treptată a procesului de fabricație și calendarul aferent.

1.1.3.

Producția de metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu (care trebuie eliminată treptat până cel târziu la 1 ianuarie 2028)

În caz negativ, furnizați următoarele informații:

(i)

motivul (motivele) pentru perpetuarea acestui proces de fabricație după data eliminării treptate;

(ii)

măsura luată sau planificată (măsurile luate sau planificate) pentru eliminarea treptată a procesului de fabricație și calendarul aferent.

1.1.4.

Producția de poliuretan (care trebuie eliminată treptat până cel târziu la 1 ianuarie 2018)

În caz negativ, furnizați următoarele informații:

(i)

motivul (motivele) pentru perpetuarea acestui proces de fabricație după data eliminării treptate;

(ii)

măsura luată sau planificată (măsurile luate sau planificate) pentru eliminarea treptată a procesului de fabricație și calendarul aferent.

1.2.

Pe teritoriul statului membru există instalații care produc metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu care utilizează un proces de fabricație ce implică utilizarea mercurului și a compușilor de mercur, astfel cum se menționează în partea II din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/852?

În caz afirmativ, pentru fiecare instalație în cauză furnizați următoarele informații:

(i)

identificatorul unic care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE;

(ii)

capacitatea operațională anuală a fiecărei instalații (t/an) pentru anul 2017 și următorii ani;

(iii)

dacă în fiecare instalație a fost sau este încă utilizat mercurul provenit din mineritul primar al mercurului;

(iv)

pentru anul 2010, pentru fiecare instalație, nivelul evacuărilor directe și indirecte de mercur și de compuși de mercur în aer, apă și sol raportat la producția unității (exprimate în kg de mercur și de compuși de mercur per kt de metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu produsă);

(v)

pentru anul 2020 și următorii ani, pentru fiecare instalație, nivelul evacuărilor directe și indirecte de mercur și de compuși de mercur în aer, apă și sol raportat la producția unității (exprimate în kg de mercur și de compuși de mercur per kt de metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu produsă).

2.   Articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/852: mineritul și prelucrarea auriferă artizanală și la scară redusă

2.1.

Statul membru a găsit dovezi că există mai mult decât doar cazuri izolate de utilizare a amalgamării mercurului pentru a extrage aur pe teritoriul său?

În caz afirmativ, furnizați următoarele informații:

(i)

Autoritatea competentă a statului membru a elaborat și a pus în aplicare un plan național privind mineritul și prelucrarea auriferă artizanală și la scară redusă în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și cu anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/852?

În caz afirmativ, furnizați un link internet către planul național privind mineritul și prelucrarea auriferă artizanală și la scară redusă.

În caz negativ, furnizați informații privind motivul (motivele) de a nu elabora și pune în aplicare un plan național privind mineritul și prelucrarea auriferă artizanală și la scară redusă și privind măsurile luate și/sau planificate în vederea elaborării unui astfel de plan și calendarul aferent.

3.   Articolul 10 din Regulamentul (UE) 2017/852: amalgamul dentar

3.1.

Statul membru s-a confruntat cu probleme importante în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 10 din Regulamentul (UE) 2017/852 privind amalgamul dentar?

În caz afirmativ, furnizați următoarele informații:

(i)

natura și amploarea problemelor;

(ii)

măsura luată (măsurile luate) și/sau planificată (planificate) pentru rezolvarea acestor probleme și calendarul aferent.

4.   Articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/852: raportarea surselor importante

4.1.

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/852, furnizați următorul rezumat al informațiilor pe care operatorii economici le-au transmis autorităților competente din statul membru în temeiul articolului 12 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv:

4.1.1.

lista instalațiilor în cauză pe tipuri de surse importante menționate la articolul 11 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/852 și identificatorul aferent:

(i)

Producția de cloralcali:

lista instalațiilor;

identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE.

(ii)

Purificarea gazului natural:

lista instalațiilor;

identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE.

(iii)

Industria minieră neferoasă și procesele de topire:

lista instalațiilor;

identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE.

4.1.2.

Cantitatea totală de deșeuri de mercur depozitată în fiecare instalație menționată la întrebarea 4.1.1 (i), (ii) și (iii) la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare din cadrul fiecărei perioade de raportare, exprimată în tone.

4.1.3.

Cantitatea totală de deșeuri de mercur, exprimată în tone, trimisă anual către următoarele instalații pentru gestionarea deșeurilor de fiecare instalație menționată la întrebarea 4.1.1, pentru fiecare an vizat de perioada de raportare:

(i)

cantitatea totală de deșeuri de mercur trimisă către instalațiile care efectuează depozitarea temporară a deșeurilor de mercur;

(ii)

cantitatea totală de deșeuri de mercur trimisă către instalațiile care efectuează transformarea, și, după caz, solidificarea deșeurilor de mercur;

(iii)

cantitatea totală de deșeuri de mercur trimisă către instalațiile care efectuează depozitarea permanentă a deșeurilor de mercur.

4.2.

* Orice alte informații relevante pe care statul membru dorește să le pună la dispoziție.

5.   Articolul 18 alineatul (1) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/852: alte rapoarte solicitate în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2017/852

5.1.

Furnizați următoarele informații privind mercurul situat pe teritoriul statului membru:

(i)

o listă a siturilor unde se află stocuri de peste 50 de tone metrice de mercur, altele decât deșeurile de mercur, la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, inclusiv identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE;

(ii)

cantitatea totală de mercur, alta decât deșeurile de mercur, depozitată la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare în fiecare sit identificat la punctul (i), exprimată în tone.

5.2.

Furnizați următoarele informații privind deșeurile de mercur situate pe teritoriul statului membru:

(i)

o listă a siturilor unde sunt acumulate peste 50 de tone metrice de deșeuri de mercur la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, inclusiv identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE;

(ii)

cantitatea totală de deșeuri de mercur acumulată la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare în fiecare sit identificat la punctul (i), exprimată în tone.

5.3.

Furnizați următoarele informații, în cazul în care acestea sunt puse la dispoziția statului membru:

(i)

o listă a surselor de unde se obțin peste 10 tone metrice de mercur pe an, inclusiv identificatorii unici care respectă cerințele Directivei 2007/2/CE;

(ii)

cantitatea totală de mercur obținut la data de 31 decembrie a fiecărui an de raportare, pentru fiecare sursă identificată la punctul (i), exprimată în tone.

6.   Întrebări finale

6.1.

* Statul membru s-a confruntat cu alte probleme importante în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/852?

În caz afirmativ, furnizați următoarele informații:

(i)

explicarea problemelor cu care s-a confruntat statul membru;

(ii)

informații privind măsurile luate sau planificate pentru abordarea dificultăților și calendarul aferent.

6.2.

* Statul membru poate face schimb de informații privind alte inițiative de promovare a punerii în aplicare întreprinse sau planificate.

(1)  Răspunsurile la întrebările 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 și 1.1.4 și informațiile cu privire la acestea trebuie furnizate doar în primul raport care se transmite după datele relevante ale eliminării treptate.


Rectificări

23.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/12


Rectificare la Decizia (UE) 2016/1790 a Consiliului din 12 februarie 2016 privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”)

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 274 din 11 octombrie 2016)

1. În cuprins și la pagina 2, titlul:

în loc de:

„12 februarie 2016”,

se citește:

„17 iunie 2016”.

2. La pagina 3, formula finală:

în loc de:

„Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2016.”,

se citește:

„Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2016.”


23.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/13


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 9 din 11 ianuarie 2019)

La pagina 20, la articolul 40 alineatul (2):

în loc de:

„(2)Prin derogare de la alineatul (1), indicațiile obligatorii menționate la articolul 41 alineatul (1) și numărul lotului pot să apară în afara câmpului vizual menționat la alineatul respectiv.”,

se citește:

„(2)Prin derogare de la alineatul (1), indicațiile obligatorii menționate la articolul 41 alineatul (1), indicarea importatorului și numărul lotului pot să apară în afara câmpului vizual menționat la alineatul respectiv.”

La pagina 22, la articolul 45 alineatul (1) al treilea paragraf:

în loc de:

„Primul și al doilea paragraf nu aduc atingere articolelor 47 și 56.”,

se citește:

„Primul și al doilea paragraf nu aduc atingere articolelor 46 și 55.”

La pagina 29, la articolul 58 alineatul (1):

în loc de:

„(1) Statele membre pot impune obligativitatea, interzicerea sau limitarea utilizării indicațiilor menționate la articolele 49, 50, 52, 53 și 55 din prezentul regulament și la articolul 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 în cazul produselor vitivinicole cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate fabricate pe teritoriul lor, prin introducerea unor condiții mai stricte decât cele prevăzute în prezentul capitol, prin intermediul caietelor de sarcini aferente respectivelor produse vitivinicole.”,

se citește:

„(1) Statele membre pot impune obligativitatea, interzicerea sau limitarea utilizării indicațiilor menționate la articolele 49, 50, 52, 53 și 55 din prezentul regulament și la articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 în cazul produselor vitivinicole cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate fabricate pe teritoriul lor, prin introducerea unor condiții mai stricte decât cele prevăzute în prezentul capitol, prin intermediul caietelor de sarcini aferente respectivelor produse vitivinicole.”