ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 235

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
12 septembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1398 a Consiliului din 10 septembrie 2019 de numire a trei membri, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

1

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1399 a Comisiei din 10 septembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE în ceea ce privește lista zonelor care fac obiectul măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup în Italia [notificată cu numărul C(2019) 6418]  ( 1 )

3

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/1400]

5

 

*

Decizia nr. 188/2019 a Comitetului mixt al SEE din 10 iulie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/1401]

7

 

*

Decizia nr. 190/2019 a Comitetului mixt al SEE din 10 iulie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) și a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul privind SEE [2019/1402]

9

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1090 al Comisiei din 26 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active dimetoat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( JO L 173, 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/1


DECIZIA (UE) 2019/1398 A CONSILIULUI

din 10 septembrie 2019

de numire a trei membri, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La data de 8 octombrie 2018, prin Decizia (UE) 2018/1510 a Consiliului (4), dna Micaela FANELLI a fost numită din nou în calitatea de membru pentru a lua în considerare noul său mandat.

(2)

Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor dnei Micaela FANELLI și dnei Catiuscia MARINI.

(3)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propus dl Matteo Luigi BIANCHI [Sindaco del Comune di Morazzone (VA)],

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în calitatea de membri în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

dna Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale;

dl Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte;

dl Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (schimbare de mandat).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 septembrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2018/1510 a Consiliului din 8 octombrie 2018 de numire a doi membri, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 255, 11.10.2018, p. 15).


12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/3


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1399 A COMISIEI

din 10 septembrie 2019

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE în ceea ce privește lista zonelor care fac obiectul măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup în Italia

[notificată cu numărul C(2019) 6418]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei (3) a stabilit anumite măsuri de protecție care trebuie luate de Italia în urma apariției gândacului mic de stup (Aethina tumida) în anumite zone, inițial în regiunile Calabria și Sicilia. În urma evoluțiilor epidemiologice din anii trecuți și a intrării în vigoare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/370 a Comisiei (4), măsurile respective sunt limitate în prezent la regiunea Calabria.

(2)

La 21 iunie 2019, Italia a notificat Comisiei o nouă apariție a gândacului mic de stup în Sicilia. În consecință, lista zonelor care fac obiectul măsurilor de protecție, prevăzută în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE, ar trebui extinsă pentru a include regiunea Sicilia.

(3)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Tabelul din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Stat membru

Zonele care fac obiectul măsurilor restrictive

Italia

Regiunea Calabria: toată regiunea

Regiunea Sicilia: toată regiunea”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 10 septembrie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia (JO L 359, 16.12.2014, p. 161).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/370 a Comisiei din 1 martie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare a anumitor măsuri de protecție și modificarea listei zonelor care fac obiectul măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup în Italia (JO L 56, 3.3.2017, p. 213).


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/5


DECIZIA NR. 84/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 29 martie 2019

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/1400]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/1129 abrogă Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogată în conformitate cu Acordul privind SEE începând cu 21 iulie 2019.

(3)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 29b (Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se elimină începând cu 21 iulie 2019.

2.

După punctul 29bc [Regulamentul delegat (UE) 2016/301 al Comisiei] se introduce următorul text:

„29bd.

32017 R 1129: Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

în pofida dispozițiilor din Protocolul 1 la prezentul acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, termenii «stat membru (state membre)» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor competente;

(b)

trimiterile la alte acte din regulament sunt considerate relevante în măsura și sub forma în care actele respective sunt încorporate în acord;

(c)

la articolul 9 alineatul (3), după cuvintele «21 iulie 2019» se introduc cuvintele «sau cu data intrării în vigoare a Deciziei nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019, oricare dintre aceste date este ultima»;

(d)

la articolul 22 alineatul (11), cuvintele «dreptul Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «Acordul privind SEE»;

(e)

la articolul 33 alineatul (5) a doua teză, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(f)

la articolul 34 alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «și cu Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(g)

la articolul 35 alineatul (2), cuvintele «dreptului Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «Acordului privind SEE»;

(h)

la articolul 37 alineatul (3) a doua teză, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(i)

la articolul 38 alineatul (2) litera (d), cuvintele «actelor legislative [relevante] ale Uniunii» se înlocuiesc cu cuvintele «dispozițiilor [relevante] ale Acordului privind SEE»;

(j)

la articolul 46 alineatul (3), după cuvintele «21 iulie 2019» se introduc cuvintele «sau de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019, oricare dintre aceste date este ultima»;

(k)

la articolul 49 alineatele (2) și (3), după cuvintele «21 iulie 2019» se introduc cuvintele «sau de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019, oricare dintre aceste date este ultima»;

(l)

la articolul 49 alineatul (2), cuvintele «21 iulie 2018» și cuvintele «20 iulie 2017» se citesc «data intrării în vigoare a Deciziei nr. 84/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019».”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2017/1129 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 30 martie 2019 sau în ziua următoare ultimei notificări în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), oricare dintre acestea este ultima.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 martie 2019.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 168, 30.6.2017, p. 12.

(2)  JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

(*1)  Au fost semnalate obligații constituționale.


12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/7


DECIZIA NR. 188/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 10 iulie 2019

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/1401]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (2) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Regulamentul delegat (UE) 2019/979 abrogă Regulamentele delegate (UE) nr. 382/2014 (3) și (UE) 2016/301 (4) ale Comisiei, care sunt încorporate în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie să fie eliminate din respectivul acord începând cu 21 iulie 2019.

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2019/980 abrogă Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (5), care este încorporat în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie să fie eliminat din respectivul acord începând cu 21 iulie 2019.

(5)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În anexa IX la Acordul privind SEE, după punctul 29bd [Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduc următoarele puncte:

„29bda.

32019 R 0979: Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 1).

29bdb.

32019 R 0980: Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 26).”

(2)   Textele de la punctele 29ba [Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei], 29bb [Regulamentul delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei] și 29bc [Regulamentul delegat (UE) 2016/301 al Comisiei] din anexa IX la Acordul privind SEE se elimină începând cu 21 iulie 2019.

Articolul 2

Textele Regulamentelor delegate (UE) 2019/979 și (UE) 2019/980 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 11 iulie 2019, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Gunnar PÁLSSON


(1)  JO L 166, 21.6.2019, p. 1.

(2)  JO L 166, 21.6.2019, p. 26.

(3)  JO L 111, 15.4.2014, p. 36.

(4)  JO L 58, 4.3.2016, p. 13.

(5)  JO L 149, 30.4.2004, p. 1.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/9


DECIZIA NR. 190/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 10 iulie 2019

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) și a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul privind SEE [2019/1402]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexele IX și XIX la Acordul privind SEE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

După punctul 31k [Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului], se introduce următorul text:

„31l.

32016 R 1011: Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

în pofida dispozițiilor din Protocolul 1 la prezentul acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, termenii «stat membru (state membre)» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor competente;

(b)

la articolul 46 alineatul (4) al doilea paragraf, la articolul 46 alineatul (10) al treilea paragraf și la articolul 46 alineatul (11) primul paragraf, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «sau, după caz, Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(c)

la articolul 46 alineatul (10), cuvintele «legislației Uniunii» se înlocuiesc cu «dispozițiilor Acordului privind SEE»;

(d)

la articolul 47 alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, după cuvântul «ESMA» se introduc cuvintele «și cu Autoritatea AELS de Supraveghere»;

(e)

la articolul 48 alineatul (3), cuvintele «dreptului Uniunii» se înlocuiesc cu «Acordului privind SEE».”

Articolul 2

În anexa XIX la Acordul privind SEE, la punctul 7h (Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32016 R 1011: Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).”

Articolul 3

Textele Regulamentului (UE) 2016/1011 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 11 iulie 2019 sau în ziua următoare ultimei notificări în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), oricare dintre acestea este ultima.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Gunnar PÁLSSON


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(*1)  Au fost semnalate obligații constituționale.


Rectificări

12.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/11


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1090 al Comisiei din 26 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active dimetoat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 27 iunie 2019 )

La pagina 40, considerentul 15:

în loc de:

„17 octombrie 2019”,

se citește:

„30 septembrie 2019”;

în loc de:

„17 iulie 2020”,

se citește:

„30 iunie 2020”.

La pagina 41, articolul 3:

în loc de:

„17 ianuarie 2020”,

se citește:

„31 decembrie 2019”.

La pagina 41, articolul 4:

în loc de:

„17 octombrie 2019”,

se citește:

„30 septembrie 2019”;

în loc de:

„17 iulie 2020”,

se citește:

„30 iunie 2020”.