ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 224

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
28 august 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1376 a Băncii Centrale Europene din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de pașaport, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23)

1

 

*

Decizia (UE) 2019/1377 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de pașaport, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26)

6

 

*

Decizia (UE) 2019/1378 a Băncii Centrale Europene din 9 august 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (BCE/2019/27)

9

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European Martie 2019 ( JO L 110, 25.4.2019 )

12

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/1


DECIZIA (UE) 2019/1376 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 iulie 2019

privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (4), articolul 14 alineatele (3) și (5), articolul 15 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (1),

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În cadrul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE) îndeplinește atribuția exclusivă de a supraveghea instituțiile de credit pentru a asigura aplicarea consecventă a standardelor de supraveghere, pentru a favoriza stabilitatea financiară și pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să retragă autorizațiile instituțiilor de credit cu sediul în statele membre participante.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să evalueze notificările de achiziție și cedare a participațiilor calificate la instituții de credit, cu excepția cazului rezoluției bancare.

(4)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să exercite, în scopuri de supraveghere prudențială, atribuțiile pe care le are autoritatea competentă din statul membru de origine în temeiul dreptului relevant al Uniunii pentru instituțiile de credit semnificative cu sediul într-un stat membru participant care doresc să înființeze o sucursală sau să furnizeze servicii transfrontaliere într-un stat membru neparticipant. În plus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3), orice entitate supravegheată semnificativă care dorește să înființeze o sucursală pe teritoriul altui stat membru participant trebuie să notifice intenția sa autorității naționale competente din statul membru participant în care entitatea supravegheată semnificativă își are sediul principal. În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), atunci când BCE nu ia nicio decizie în sens contrar în termen de două luni de la primirea acestei notificări, sucursala poate fi înființată și își poate începe activitatea.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 coroborat cu articolul 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), BCE are competența exclusivă de a exercita atribuția, pe care o are autoritatea competentă din statul membru de origine în temeiul dreptului relevant al Uniunii, de a acorda consimțământul unei instituții de credit (semnificative) care și-a declarat intenția de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acesteia, care intenționează să desfășoare activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE într-un stat membru participant sau în alt stat membru, fie prin înființarea unei sucursale, fie prin prestarea de servicii.

(6)

BCE, în calitate de autoritate competentă, are obligația să adopte un număr considerabil de decizii privind procedura de „pașaport”, privind achizițiile de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit în fiecare an. Pentru facilitarea procesului decizional, este necesară o decizie de delegare în legătură cu adoptarea acestor decizii, pe care BCE trebuie să le ia în mod periodic și care implică numai o marjă de apreciere limitată. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut delegarea de competențe drept necesară pentru a permite îndeplinirea atribuțiilor de către o instituție care are obligația să adopte un număr considerabil de decizii. În mod similar, aceasta a recunoscut că nevoia de a asigura posibilitatea de funcționare a organelor de decizie reprezintă un principiu inerent în toate sistemele instituționale (5).

(7)

Delegarea competențelor decizionale ar trebui să fie limitată și proporțională, iar domeniul de aplicare al delegării ar trebui definit în mod clar.

(8)

Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) stabilește procedura care trebuie urmată în vederea adoptării deciziilor de delegare în materie de supraveghere și persoanele cărora li se pot delega competențele decizionale. Această decizie nu afectează exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu aduce atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(9)

În cazul în care criteriile pentru adoptarea unei decizii delegate, astfel cum sunt stabilite în prezenta decizie, nu sunt îndeplinite, deciziile ar trebui adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, prevăzută la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2 (6). În plus, procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții ar trebui utilizată, de asemenea, dacă șefii de unități operative au îndoieli referitoare la îndeplinirea criteriilor de evaluare din cauza complexității evaluării.

(10)

Deciziile BCE în materie de supraveghere pot face obiectul unui control administrativ în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și astfel cum se detaliază în Decizia BCE/2014/16 (7). În cazul unui astfel de control administrativ, Consiliul de supraveghere ar trebui să țină seama de avizul comitetului administrativ de control și să transmită spre adoptare Consiliului guvernatorilor un nou proiect de decizie în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„decizie privind procedura de «pașaport»” înseamnă o decizie a BCE privind înființarea unei sucursale de către o entitate supravegheată semnificativă într-un stat membru participant sau în alt stat membru pe baza legislației naționale de transpunere a articolului 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, coroborat cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

În sensul prezentei decizii, o decizie privind procedura de „pașaport” include, de asemenea, o decizie a BCE, în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE, care acordă consimțământul cu privire la declarația unei întreprinderi-mamă sau a întreprinderilor-mamă de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acestora care intenționează să desfășoare activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE într-un stat membru participant sau în alt stat membru, fie prin înființarea unei sucursale, fie prin prestarea de servicii;

2.

„sucursală” înseamnă o sucursală, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

3.

„decizie privind participațiile calificate” înseamnă o decizie a BCE privind achiziția de participații calificate la o entitate supravegheată (entitate-țintă) în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 22 din Directiva 2013/36/UE coroborat cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

4.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

5.

„decizie privind retragerea” înseamnă o decizie a BCE privind retragerea autorizației ca instituție de credit în baza legislației naționale de transpunere a articolului 18 din Directiva 2013/36/UE coroborat cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

6.

„decizie de delegare” și „decizie delegată” au sensul stabilit la articolul 3 punctul 2 și, respectiv, punctul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

7.

„șefi de unități operative” înseamnă șefii de unități operative din cadrul BCE către care este delegată competența de adoptare a deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea;

8.

„procedură aplicabilă în cazul absenței unei obiecții” înseamnă procedura stabilită la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2;

9.

„decizie negativă” înseamnă o decizie care nu acordă sau nu acordă în întregime aprobarea cerută de solicitant, inclusiv decizii negative în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE. O decizie cu dispoziții auxiliare, precum condiții sau obligații, este considerată o decizie negativă, cu excepția cazului în care aceste dispoziții auxiliare: (a) asigură că solicitantul îndeplinește cerințele legale relevante menționate la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2), precum și la articolul 6 alineatele (3) și (4), și au fost convenite în scris; sau (b) doar reformulează una sau mai multe cerințe existente care trebuie respectate de solicitant în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2), precum și la articolul 6 alineatele (3) și (4), ori solicită informații privind îndeplinirea uneia sau multor asemenea cerințe;

10.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată semnificativă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

11.

„entitate supravegheată” înseamnă o entitate supravegheată, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

12.

„grup” înseamnă un grup de întreprinderi care este compus dintr-o întreprindere-mamă și filialele acesteia sau din întreprinderi legate între ele printr-o relație în sensul articolului 22 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9), inclusiv orice subgrup al acestuia;

13.

„autoritate națională competentă” înseamnă o autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

14.

„ghid BCE” înseamnă un document adoptat de Consiliul guvernatorilor la propunerea Consiliului de supraveghere, care este publicat pe website-ul BCE și care oferă orientări cu privire la interpretarea de către BCE a cerințelor juridice.

Articolul 2

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește criteriile pentru delegarea competențelor decizionale șefilor de unități operative din cadrul BCE pentru adoptarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

(2)   Delegarea competențelor decizionale nu aduce atingere evaluării în materie de supraveghere care trebuie realizată în vederea adoptării deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

Articolul 3

Delegarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea

(1)   În conformitate cu articolul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), Consiliul guvernatorilor deleagă șefilor de unități operative din cadrul BCE desemnați de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 5 din această decizie adoptarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

(2)   Deciziile privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea se adoptă printr-o decizie delegată dacă sunt îndeplinite criteriile relevante de adoptare a deciziilor delegate prevăzute la articolele 4, 5 și 6.

(3)   Deciziile privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea nu sunt adoptate printr-o decizie delegată în cazul în care complexitatea evaluării impune ca acestea să fie adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(4)   Orice delegare a competențelor decizionale se aplică atât adoptării deciziilor în materie de supraveghere, cât și aprobării evaluărilor pozitive de către BCE atunci când nu se impune adoptarea unei decizii în materie de supraveghere.

(5)   Deciziile negative privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea nu sunt adoptate printr-o decizie delegată.

(6)   Atunci când o decizie privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate sau privind retragerea nu poate fi adoptată printr-o decizie delegată, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

Articolul 4

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind participațiile calificate

(1)   Deciziile privind participațiile calificate sunt adoptate printr-o decizie delegată dacă este îndeplinit oricare din următoarele criterii:

(a)

achiziția unei participații calificate este rezultatul adăugării sau eliminării unui strat intermediar în structura de grup a achizitorului;

(b)

achiziția unei participații calificate este rezultatul unui transfer al proprietății entității-țintă de la o entitate din holding la altă entitate din holding din același grup;

(c)

achiziția unei participații calificate este rezultatul majorării unei participații calificate existente, cu excepția cazului în care au existat schimbări semnificative de la ultima evaluare care afectează cel puțin unul dintre criteriile de evaluare sau achizitorul pierde controlul asupra entității-țintă.

(2)   Evaluarea achizițiilor de participații calificate se desfășoară în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2013/36/UE, astfel cum a fost transpus în dreptul intern, ținând seama și de orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE, precum și de orientările autorităților europene de supraveghere (10).

Articolul 5

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind retragerea

(1)   Deciziile privind retragerea pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

(a)

decizia este adoptată la cererea entității supravegheate sau din cauza unei fuziuni prin care entitatea supravegheată încetează să existe;

(b)

la entitatea supravegheată nu rămân depozite de la public după ce retragerea a devenit efectivă;

(c)

retragerea este legată de o reorganizare în cadrul unui grup.

(2)   Evaluarea retragerii autorizațiilor se desfășoară în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2013/36/UE, astfel cum a fost transpus în dreptul intern, ținând seama și de orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

Articolul 6

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”

(1)   Deciziile privind procedura de „pașaport” în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) privind înființarea unei sucursale de către o entitate supravegheată semnificativă pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă activele totale ale sucursalei estimate în programul de activitate nu depășesc 10 % din activele totale ale entității supravegheate semnificative.

(2)   Deciziile privind procedura de „pașaport” în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE care acordă consimțământul cu privire la declarația unei întreprinderi-mamă sau a întreprinderilor-mamă de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acestora pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă datoria anticipată a întreprinderii-mamă în temeiul garanției, conform planului de afaceri al activităților desfășurate în temeiul deciziei privind procedura de „pașaport”, nu depășește 10 % din activele totale ale întreprinderii-mamă la nivel individual.

(3)   Evaluarea cererilor de decizii privind procedura de „pașaport” în conformitate cu articolul 11 și articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) se desfășoară în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale de transpunere a articolului 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, luând, de asemenea, în considerare orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

(4)   Evaluarea cererilor de decizii privind procedura de „pașaport” în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE se desfășoară în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale de transpunere a articolelor 34, 35 și 39 din Directiva 2013/36/UE, luând, de asemenea, în considerare orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

Articolul 7

Dispoziție tranzitorie

Prezenta decizie nu se aplică în cazurile în care un proiect de propunere de decizie privind participațiile calificate sau privind retragerea a fost transmis BCE de autoritatea națională competentă sau în cazul în care notificarea referitoare la intenția entității supravegheate semnificative de a înființa o sucursală sau de a garanta angajamentele asumate de instituția financiară filială a acesteia a fost transmisă BCE de autoritatea națională competentă înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 iulie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Hotărârea Curții de Justiție din 23 septembrie 1986, AKZO Chemie/Comisia, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punctul 37, și Hotărârea Curții de Justiție din 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punctul 59.

(6)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(7)  Decizia BCE/2014/16 din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(9)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(10)  Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Ghid comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar, JC/GL/2016/01.


28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/6


DECIZIA (UE) 2019/1377 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 iulie 2019

privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (1), în special articolele 4 și 5,

având în vedere Decizia (UE) 2019/1376 a Băncii Centrale Europene din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23) (2), în special articolul 3,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (3), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Pentru a face față numărului considerabil de decizii pe care Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să le adopte pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, a fost instituită o procedură pentru adoptarea de decizii delegate specifice.

(2)

O decizie de delegare produce efecte la adoptarea de către Comitetul executiv a unei decizii privind desemnarea unuia sau mai multor șefi de unități operative care să ia decizii pe baza unei decizii de delegare.

(3)

Importanța deciziei de delegare și numărul de destinatari cărora trebuie să le fie transmise decizii delegate ar trebui luate în considerare de Comitetul executiv la desemnarea șefilor de unități operative.

(4)

Președintele Consiliului de supraveghere a fost consultat cu privire la șefii de unități operative cărora ar trebui să le fie delegată competența de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 1 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).

Articolul 2

Decizii delegate privind participațiile calificate

(1)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) care implică entități supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (4), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale secretariatul Consiliului de supraveghere sau, în cazul în care aceștia nu sunt disponibili, de șeful Serviciului autorizare, împreună cu unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

În cazul în care o decizie delegată în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implică mai multe entități supravegheate semnificative, entitatea supravegheată relevantă este entitatea supravegheată sau grupul supravegheat în care este dobândită participația calificată.

(2)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) care nu implică entități supravegheate semnificative sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială III.

Articolul 3

Decizii delegate privind retragerea

(1)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 5 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) în legătură cu entitățile supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale secretariatul Consiliului de supraveghere sau, în cazul în care aceștia nu sunt disponibili, de șeful Serviciului autorizare, împreună cu unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

(2)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 5 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială III.

Articolul 4

Decizii delegate privind procedura de „pașaport”

Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 6 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sunt adoptate de unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 iulie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(2)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/9


DECIZIA (UE) 2019/1378 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 august 2019

de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (BCE/2019/27)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 24,

întrucât:

(1)

Ținând seama de experiența dobândită de la instituirea comitetului administrativ de control, este necesară clarificarea anumitor aspecte ale normelor de funcționare ale acestuia prevăzute în Decizia BCE/2014/16 (2) și, după caz, adaptarea acestor norme, în special în ceea ce privește rolul supleanților.

(2)

Banca Centrală Europeană (BCE) a elaborat o metodologie de repartizare a cheltuielilor suportate de solicitanți și de către BCE în contextul controlului administrativ intern al deciziilor BCE adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 efectuat de comitetul administrativ de control. Această metodologie ar trebui inclusă în normele de funcționare.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/16 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2014/16 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comitetul administrativ este compus din cinci membri care sunt înlocuiți de doi supleanți în condițiile prevăzute la alineatele (3) și (4).”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Un supleant înlocuiește temporar un membru al comitetului administrativ în caz de incapacitate temporară. În contextul unei anumite cereri de control, un supleant înlocuiește temporar un membru al comitetului administrativ în următoarele cazuri:

(a)

în orice situație care ar putea crea preocupări legate de conflicte de interese, astfel cum sunt definite la articolul 11.1 din Codul de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene (*1);

(b)

membrul nu este disponibil din motive justificate.

(*1)  JO C 89, 8.3.2019, p. 2.”;"

(c)

se adaugă următoarele alineate (4) și (5):

„(4)   Un supleant înlocuiește permanent un membru al comitetului administrativ în caz de incapacitate permanentă, deces, demisie sau demitere din funcție. În acest caz, acesta încetează să fie supleant și este desemnat membru al comitetului administrativ de Consiliul guvernatorilor. În locul acestuia este numit un supleant, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4.

(5)   Supleanții participă pe deplin la procedurile de control, fie înlocuind temporar membrii comitetului administrativ, fie ca observatori.”;

2.

la articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Mandatul membrilor comitetului administrativ și al celor doi supleanți este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată. În cazul în care un supleant înlocuiește permanent un membru al comitetului administrativ în condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (4), această înlocuire nu este considerată o numire nouă sau o reînnoire și se consideră că mandatul său a început la data numirii sale ca supleant.”;

3.

la articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Nota de control indică în mod clar detaliile de contact complete ale solicitantului, astfel încât secretarul să poată transmite comunicări solicitantului sau reprezentantului acestuia, după caz. Secretarul transmite cu promptitudine o confirmare de primire solicitantului, precizând dacă nota de control este completă.”;

4.

la articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comitetul administrativ adoptă un aviz privind controlul într-un termen care să corespundă caracterului mai mult sau mai puțin urgent al chestiunii, dar nu mai târziu de două luni de la data primirii notei de control complete, cuprinzând toate documentele care trebuie transmise în conformitate cu articolul 7 alineatul (4), primire care este confirmată în conformitate cu articolul 7 alineatul (5).”;

5.

la articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Noul proiect de decizie a Consiliului de supraveghere care înlocuiește decizia inițială cu o decizie cu conținut identic sau care abrogă ori modifică decizia inițială este transmis Consiliului guvernatorilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii avizului comitetului administrativ.”;

6.

articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (3) și (4) se elimină;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Consiliul guvernatorilor decide cu privire la repartizarea cheltuielilor în conformitate cu procedura stabilită la articolul 13g.2 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, în baza metodologiei de repartizare a cheltuielilor stabilită în anexa la prezenta decizie.”;

7.

textul prevăzut în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexă la Decizia BCE/2014/16.

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 august 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2014/16 a Băncii Centrale Europene din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Metodologia de repartizare a cheltuielilor controlului suportate de solicitant și de Banca Centrală Europeană în contextul unui control al comitetului administrativ

În cazul în care Consiliul guvernatorilor abrogă decizia inițială sau îi modifică partea dispozitivă în urma notei de control, BCE va rambursa cheltuielile efectuate de solicitant în contextul controlului, cu excluderea oricăror cheltuieli disproporționate efectuate de solicitant cu ocazia depunerii de probe scrise sau orale și pentru reprezentarea legală, care sunt suportate de solicitant. În orice caz, rambursarea de către BCE a cheltuielilor efectuate de solicitant nu depășește 50 000 EUR pentru fiecare control individual al comitetului administrativ.

În cazul în care Consiliul guvernatorilor înlocuiește decizia inițială cu o decizie cu conținut identic sau modifică numai partea nedispozitivă (*1) a deciziei inițiale în urma notei de control, solicitantul va contribui la cheltuielile efectuate de BCE în contextul controlului. Persoanele fizice trebuie să plătească o sumă forfetară de 500 EUR. Persoanele juridice trebuie să plătească o sumă forfetară de 5 000 EUR. Plata acestei sume forfetare nu aduce atingere aplicării articolului 13 din prezenta decizie.

În cazul în care solicitantul retrage o notă de control în conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din prezenta decizie, solicitantul și BCE își suportă propriile costuri, dacă este cazul.


(*1)  «Partea nedispozitivă» se referă la orice parte a deciziei care furnizează motivele și raționamentul aferente deciziei BCE, indiferent de formularea utilizată în decizie pentru a indica această parte.»


Rectificări

28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/12


Rectificare la Regulamentul de procedură al Comitetului Economic și Social European Martie 2019

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 25 aprilie 2019 )

La pagina 43, publicarea „Regulamentului de procedură al Comitetului Economic și Social European Martie 2019” se consideră nulă și neavenită.