ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 223

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
27 august 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1374 al Comisiei din 26 august 2019 de redeschidere a anchetei ca urmare a hotărârii din 3 iulie 2019, în cauza C-644/17, Eurobolt, în ceea ce privește Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 privind extinderea taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1375 al Comisiei din 26 august 2019 de modificare pentru a 305-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

7

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1374 AL COMISIEI

din 26 august 2019

de redeschidere a anchetei ca urmare a hotărârii din 3 iulie 2019, în cauza C-644/17, Eurobolt, în ceea ce privește Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 privind extinderea taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 266,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolul 14,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

La 9 noiembrie 2007, Comisia a inițiat o procedură antidumping privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (2) în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului (3) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

(2)

La 31 ianuarie 2009, prin Regulamentul (CE) 91/2009 (4), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”).

(3)

În urma instituirii taxei antidumping definitive, Comisia a primit elemente de probă care indică faptul că aceste măsuri erau eludate prin transbordarea via Malaysia.

(4)

Din acest motiv, la 28 noiembrie 2010, Comisia a deschis, prin Regulamentul (UE) 966/2010, o anchetă privind o eventuală circumvenție a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) 91/2009 (5).

(5)

La 26 iulie 2011, Consiliul a extins, prin Regulamentul (UE) 723/2011 din 18 iulie 2011 (denumit în continuare „regulamentul anticircumvenție”) (6), taxa antidumping instituită prin Regulamentul (CE) 91/2009 pentru anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia.

(6)

La 27 februarie 2016, Comisia a abrogat taxa antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) 91/2009, astfel cum a fost extinsă prin Regulamentul (UE) nr. 723/2011 (7).

(7)

La 17 noiembrie 2017, Curtea Supremă a Țărilor de Jos a solicitat pronunțarea unei hotărâri preliminare în cadrul unui litigiu intern inițiat de un importator olandez de elemente de fixare din Malaysia, Eurobolt BV (denumit în continuare „Eurobolt”). Eurobolt a contestat valabilitatea măsurilor anticircumvenție întrucât Comisia omisese să transmită comitetului toate informațiile utile cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniunea comitetului, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009 al Consiliului (8) aplicabil la momentul respectiv.

(8)

În acest context, instanța de trimitere a solicitat Curții de Justiție să stabilească dacă Regulamentul (UE) nr. 723/2011 este nul în ceea ce privește articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, întrucât observațiile prezentate de Eurobolt ca răspuns la constatările Comisiei nu au fost, în calitate de informații utile, în sensul acestei dispoziții, puse la dispoziția comitetului consultativ prevăzut de dispoziția menționată cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de reuniunea acestuia (9).

(9)

În hotărârea sa, Curtea de Justiție a constatat că observațiile în discuție au fost prezentate de Eurobolt în calitate de parte interesată în cadrul unei anchete deschise de Comisie în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 1225/2009. Aceste observații urmăreau să răspundă concluziilor provizorii care fuseseră formulate de Comisie (10). În consecință, acestea ar fi trebuit să fie considerate informații utile în sensul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009 (11), ceea ce are drept consecință faptul că dispoziția menționată ar fi fost încălcată întrucât observațiile respective nu au fost comunicate statelor membre cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea reuniunii comitetului consultativ (12).

(10)

Pentru Curtea de Justiție, cerința de a furniza comitetului consultativ toate informațiile utile cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea reuniunii comitetului respectiv, prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009, constituie o cerință de procedură esențială a cărei încălcare determină nulitatea actului vizat. (13).

(11)

În conformitate cu articolul 266 din TFUE, instituțiile Uniunii trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(12)

Din jurisprudență rezultă că, în cazul în care o hotărâre a Curții anulează un regulament care instituie taxe antidumping sau declară nul un astfel de regulament, instituția chemată să ia astfel de măsuri în vederea executării acestei hotărâri are posibilitatea de a relua procedura aflată la originea regulamentului respectiv, chiar dacă această posibilitate nu este prevăzută în mod expres în legislația aplicabilă (14).

(13)

În plus, în afară de cazul în care neregularitatea constatată a afectat de nelegalitate ansamblul procedurii, instituția vizată are posibilitatea, în vederea adoptării unui act prin care se urmărește înlocuirea actului anulat sau declarat lipsit de validitate, de a nu relua această procedură decât în stadiul în care a fost săvârșită o astfel de nelegalitate. (15). Aceasta implică, în special, faptul că, într-o situație în care este anulat un act care încheie o procedură administrativă, anularea respectivă nu afectează în mod necesar actele pregătitoare, cum ar fi deschiderea procedurii anticircumvenție prin Regulamentul (UE) 966/2010.

(14)

În cazul de față, Curtea de Justiție a declarat că Regulamentul (UE) nr. 723/2011 este nul, întrucât a fost adoptat cu încălcarea procedurii de consultare prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009. Astfel, Comisia are posibilitatea de a remedia aspectele din Regulamentul (UE) 723/2011 care au dus la anularea sa, lăsând neafectate acele părți care nu au fost afectate de hotărârea Curții (16).

(15)

Prin urmare, Comisia a decis să redeschidă ancheta anticircumvenție pentru a corecta ilegalitatea identificată de Curtea de Justiție.

2.   REDESCHIDEREA PROCEDURII

2.1.   Redeschidere

(16)

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia redeschide ancheta anticircumvenție privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia, care a dus la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009.

(17)

Domeniul de aplicare al redeschiderii este limitat la punerea în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în cauza C-644/17 Eurobolt. În hotărârea menționată, ilegalitatea identificată de Curtea de Justiție se referă la obligațiile care decurg din procedura comitetului consultativ prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009, astfel cum era aceasta la momentul respectiv. Între timp, această procedură a fost înlocuită cu procedura de examinare a comitetului prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) 182/2011 (17) (18).

(18)

În această privință, Comisia observă că, actele Uniunii Europene trebuie, în principiu, să fie adoptate în conformitate cu regulamentul de procedură în vigoare la data adoptării lor. Cu toate acestea, tocmai din cauza abrogării articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009 în forma în care era în vigoare la momentul anchetei de bază, o procedură precum actuala redeschidere a unei anchete anticircumvenție, deschisă în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, poate fi finalizată, ulterior abrogării articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 1225/2009 în forma aplicabilă la momentul adoptării Regulamentului (UE) 723/2011, numai pe baza procedurii comitetului în vigoare în prezent pentru instituirea de măsuri împotriva circumvenției (19). În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 1225/2009, astfel cum a fost modificat și codificat în Regulamentul (UE) 2016/1036 (20), procedura de urmat în scopul acestei redeschideri este cea prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) 182/2011.

(19)

Având în vedere că, în acest caz particular, observațiile formulate de Eurobolt în calitate de parte interesată în legătură cu ancheta deschisă de Comisie în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) 1225/2009 nu au fost comunicate în mod corespunzător comitetului consultativ, Comisia intenționează să analizeze aceste observații (precum și orice informații suplimentare furnizate de părțile interesate, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2) și să reflecte rezultatul analizei respective în propunerea care urmează să fie prezentată comitetului.

(20)

Ulterior, Comisia va consulta comitetul, pe baza procedurii de examinare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) 182/2011, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu cel puțin 14 zile înainte de reuniunea comitetului respectiv, pentru a permite guvernelor statelor membre să se familiarizeze cu toate informațiile utile referitoare la aceste observații, astfel încât guvernele respective să poată, prin intermediul unor consultări interne și externe, să definească o poziție în vederea protejării intereselor specifice ale fiecăreia dintre ele.

2.2.   Informații prezentate în scris

(21)

Părțile interesate sunt invitate să se prezinte și să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul redeschiderii anchetei în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.3.   Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

(22)

Părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice cerere de audiere ar trebui să fie transmisă în scris și să precizeze motivele pe care se bazează. În cazul audierilor privind aspecte legate de redeschiderea anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice solicitare de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu aceste părți.

2.4.   Instrucțiuni de transmitere a informațiilor prezentate în scris și a corespondenței

(23)

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării anchetelor de apărare comercială ar trebui să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a informațiilor și/sau a datelor care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică din partea deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei a) să utilizeze informațiile și datele în scopul desfășurării prezentei proceduri de apărare comercială și b) să furnizeze părților interesate din prezenta anchetă informațiile și/sau datele sub o formă care să le permită să își exercite dreptul la apărare.

(24)

Toate observațiile prezentate în scris și corespondența transmise de părțile interesate pentru care se solicită un tratament confidențial trebuie să poarte mențiunea „Limited” (21) (acces limitat).

(25)

Părțile interesate care transmit informații purtând mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora în temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (22), care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare.

(26)

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin e-mail sau prin TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23) inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate. Prin utilizarea e-mailului sau a TRON.tdi, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul de internet al Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Părțile interesate trebuie să indice numele lor, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să asigure faptul că adresa de e-mail comunicată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După comunicarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa Comisiei pentru corespondență este următoarea:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția H

Birou: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Lipsa de cooperare

(27)

În cazurile în care orice parte interesată refuză accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot formula constatări, pozitive sau negative, pe baza datelor factuale disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(28)

În cazul în care se constată că orice parte interesată a transmis informații false sau înșelătoare, informațiile pot să fie desconsiderate și se pot utiliza datele factuale disponibile.

(29)

Dacă orice parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se bazează pe informațiile factuale disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

(30)

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu va fi considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată trebuie să contacteze imediat Comisia în acest sens.

2.6.   Consilierul-auditor

(31)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de amânare a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa ca mediator pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(32)

Cererile de audiere adresate consilierului-auditor trebuie formulate în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va examina motivele care stau la baza cererilor. Aceste audieri trebuie să aibă loc doar dacă problemele nu au fost soluționate cu serviciile Comisiei în timp util.

(33)

Orice cerere trebuie să fie transmisă în timp util și cu promptitudine, pentru a nu se pune în pericol buna desfășurare a procedurii. În acest sens, părțile interesate trebuie să solicite intervenția consilierului-auditor în cel mai scurt timp posibil de la apariția evenimentului care justifică o astfel de intervenție. În cazul în care cererile de audiere sunt transmise în afara termenelor prevăzute, consilierul-auditor va examina, de asemenea, motivele întârzierii, natura problemelor semnalate și impactul pe care îl au aceste probleme asupra drepturilor la apărare, având în vedere interesele de a se asigura buna administrare și finalizarea la timp a anchetei.

(34)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul de internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

(35)

Orice date cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (24).

(36)

Un aviz privind protecția datelor care informează toate persoanele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de apărare comercială ale Comisiei este disponibil pe site-ul DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Instrucțiuni pentru autoritățile vamale

(37)

Autorităților vamale naționale le revine sarcina să aștepte publicarea rezultatului redeschiderii anchetei înainte de a decide cu privire la cererile de rambursare și de remitere a taxelor vizate de prezentul regulament. În mod normal, o astfel de publicare ar trebui să aibă loc în termen de nouă luni de la data publicării prezentului regulament.

2.9.   Informarea părților

(38)

Ulterior, părțile interesate vor fi informate cu privire la faptele și considerentele esențiale pe baza cărora se intenționează punerea în aplicare a hotărârii și vor avea posibilitatea să prezinte observații,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Comisia redeschide ancheta anticircumvenție privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia, care a dus la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009.

Articolul 2

Autoritățile vamale naționale așteaptă publicarea rezultatului redeschiderii anchetei înainte de a decide cu privire la cererile de rambursare și de remitere a taxelor vizate de prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (JO C 267, 9.11.2007, p. 31).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Ultima versiune consolidată a regulamentului de bază se regăsește în prezent în Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (JO L 29, 31.1.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 966/2010 al Comisiei din 27 octombrie 2010 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 al Consiliului la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară, și de supunere a acestor importuri la înregistrare (JO L 282, 28.10.2010, p. 29).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 723/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 privind extinderea taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul (CE) nr. 91/2009 privind importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia (JO L 194, 26.7.2011, p. 6).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/278 al Comisiei din 26 februarie 2016 de abrogare a taxei antidumping definitive impuse asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite elemente de fixare din fier sau oțel expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca provenind din Malaysia (JO L 52, 27.2.2016, p. 24).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).

(9)  Hotărârea din 3 iulie 2019, Cauza C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, punctul 33.

(10)  Ibidem, punctul 40.

(11)  Ibidem, punctul 42.

(12)  Ibidem, punctul 43.

(13)  Ibidem, punctul 51.

(14)  Hotărârea Curții din 15 martie 2018, Cauza C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punctul 73; a se vedea, de asemenea hotărârea Curții din 19 iunie 2019, Cauza C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, punctul 43.

(15)  Ibidem, punctul 74; a se vedea, de asemenea hotărârea Curții din 19 iunie 2019, Cauza C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, punctul 43.

(16)  Hotărârea din 3 octombrie 2000, Cauza C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques /Consiliul, ECLI:EU:C:2000:531, punctele 80-85.

(17)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(18)  A se vedea, în acest sens, Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2014 de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a anumitor măsuri (JO L 18, 21.1.2014, p. 1).

(19)  Hotărârea Curții din 15 martie 2018, Cauza C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punctele 44-55.

(20)  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).

(21)  Un document cu mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 176, 30.6.2016, p. 21) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). De asemenea, el este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(22)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21

(23)  Pentru a avea acces la TRON.tdi, părțile interesate au nevoie de un cont EU Login. Instrucțiuni complete cu privire la modul de înregistrare și de utilizare a TRON.tdi sunt disponibile la adresa https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


27.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1375 AL COMISIEI

din 26 august 2019

de modificare pentru a 305-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 20 august 2019, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice o mențiune de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 august 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șefa Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului se modifică după cum urmează.

Datele de identificare pentru următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice” se modifică după cum urmează:

„BAH AG MOUSSA (pseudonim notoriu: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Naționalitatea: maliană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.8.2019.” se înlocuiește cu următorul text:

„BAH AG MOUSSA (pseudonim notoriu: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim). Data nașterii: a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Naționalitatea: maliană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.8.2019.”