ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 206

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
6 august 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1320 a Consiliului din 18 iulie 2019 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

1

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1321 al Comisiei din 23 iulie 2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Contea di Sclafani (DOP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1322 al Comisiei din 26 iulie 2019 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea El Vicario (DOP)

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1323 al Comisiei din 2 august 2019 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectorul ouălor și cel al cărnii de pasăre în Italia

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1324 al Comisiei din 5 august 2019 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășare sau puicuțe ouătoare, curcani pentru îngrășare sau de reproducție, specii minore de păsări de curte pentru îngrășare, ouătoare sau de reproducție, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și specii minore de porcine (titularul autorizației: Puratos) ( 1 )

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1325 a Comisiei din 27 mai 2019 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2019) 3816]

21

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei din 5 august 2019 privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului

27

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1327 a Comisiei din 5 august 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 5958]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/1


DECIZIA (UE) 2019/1320 A CONSILIULUI

din 18 iulie 2019

privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul de asociere”), a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

Un nou tip de bucată de carne de pasăre, care constă dintr-o bucată tradițională de capăt anterior de piept de pui având atașate oasele humerus ale aripilor, poate fi comercializat în Uniune ca piept de pasăre, în urma unui proces minim de transformare în Uniune. Prin urmare, importurile nelimitate ale respectivului tip de bucăți, din care importurile din Ucraina au reprezentat 55 500 de tone în 2018, riscă să submineze condițiile în care pot fi importate în Uniune, în temeiul acordului de asociere, bucățile tradiționale de piept de pasăre, în special restricțiile cantitative sub forma unui contingent tarifar.

(3)

La 20 decembrie 2018, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Ucraina în vederea identificării unei soluții prin modificarea preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de acordul de asociere. Negocierile respective au fost încheiate cu succes la 19 martie 2019.

(4)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de acordul de asociere (denumit în continuare „acordul sub forma unui schimb de scrisori”) ar trebui să fie semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale.

(5)

În vederea eliminării rapide a riscului unor importuri potențial nelimitate ale respectivelor bucăți de carne de pasăre cu scutire de taxe vamale, acordul sub forma unui schimb de scrisori ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, sub rezerva încheierii acordului sub forma unui schimb de scrisori.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul sub forma unui schimb de scrisori în numele Uniunii.

Articolul 3

Până la intrarea sa în vigoare, acordul sub forma unui schimb de scrisori se aplică cu titlu provizoriu din prima zi a lunii următoare datei primirii de către depozitar, în conformitate cu articolul 484 din acordul de asociere, a:

notificării din partea Uniunii cu privire la încheierea procedurilor necesare în acest scop; precum și

notificării din partea Ucrainei cu privire la finalizarea procesului de ratificare în conformitate cu procedurile sale și cu legislația aplicabilă,

fiind luată în considerare data care intervine ultima.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/3


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

A.   Scrisoare din partea Uniunii Europene

Stimate Domn,

Avem onoarea de ne adresa dumneavoastră referitor la negocierile purtate între Uniunea Europeană și Ucraina (denumite în continuare „părțile”) cu privire la preferințele comerciale pentru carne de pasăre și preparate din carne de pasăre, încheiate la 19 martie 2019.

Respectivele negocieri au condus la următorul acord:

(1)

La litera A din apendicele la anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de asociere”), rubrica pentru „Carne de pasăre și preparate din carne de pasăre” se înlocuiește cu următorul text:

Carne de pasăre și preparate din carne de pasăre

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021

+ 20 000 de tone/an exprimate în greutate netă [pentru codul NC 0207 12 (10-90)]

(2)

În listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere, textul din a patra coloană intitulată „Categoria în etapa eliminării” se înlocuiește cu „50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021” pentru următoarele linii tarifare din NC 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

În listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere, pentru linia tarifară 0207 12 (10-90) din NC 2008, textul din a patra coloană intitulată „Categoria în etapa eliminării” se înlocuiește cu „50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021 + 20 000 de tone/an exprimate în greutate netă”.

(4)

Pentru restul anului calendaristic în care intră în vigoare prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori, cantitatea suplimentară de 50 000 de tone care urmează să fie adăugată la cota existentă de carne de pasăre și preparate din carne de pasăre prevăzută în acordul de asociere se calculează proporțional.

(5)

Taxa vamală aferentă tratamentului acordat națiunii celei mai favorizate de 100,8 EUR/100 kg net stabilită pentru liniile tarifare 0207 13 70 și 0207 14 70 în listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere se aplică pentru importurile în exces ale contingentelor tarifare agregate pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre menționate la punctul (1).

Prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei primirii de către depozitar a ultimei notificări, conform articolului 484 din acordul de asociere,din partea părților.

Până la intrarea sa în vigoare, prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii următoare datei primirii de către depozitar, conform articolului 484 din acordul de asociere, a:

notificării din partea Uniunii cu privire la încheierea procedurilor necesare în acest scop; precum și

notificării din partea Ucrainei cu privire la finalizarea procesului de ratificare în conformitate cu procedurile sale și cu legislația aplicabilă,

fiind luată în considerație data care intervine ultima.

V-am rămâne îndatorați dacă ați confirma acordul Ucrainei cu privire la cele de mai sus.

Vă rugăm să primiți, stimate domn, expresia înaltei noastre considerații.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Scrisoare din partea Ucrainei

Stimată Doamnă,

Avem onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi cu privire la preferințele comerciale pentru anumite tipuri de carne de pasăre și preparate din carne de pasăre, cu textul care urmează:

„Avem onoarea de ne adresa dumneavoastră referitor la negocierile purtate între Uniunea Europeană și Ucraina (denumite în continuare „părțile“) cu privire la preferințele comerciale pentru carne de pasăre și preparate din carne de pasăre, încheiate la 19 martie 2019.

Respectivele negocieri au condus la următorul acord:

(1)

La litera A din apendicele la anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul de asociere“), rubrica pentru „Carne de pasăre și preparate din carne de pasăre“ se înlocuiește cu următorul text:

Carne de pasăre și preparate din carne de pasăre

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021.

+ 20 000 de tone/an exprimate în greutate netă [pentru codul NC 0207 12 (10-90)]

(2)

În listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere, textul din a patra coloană intitulată „Categoria în etapa eliminării“ se înlocuiește cu „50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021“ pentru următoarele linii tarifare din NC 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

În listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere, pentru linia tarifară 0207 12 (10-90) din NC 2008, textul din a patra coloană intitulată „Categoria în etapa eliminării“ se înlocuiește cu „50 000 de tone/an exprimate în greutate netă + 18 400 de tone/an exprimate în greutate netă cu o creștere incrementală de 800 de tone/an exprimate în greutate netă în anul 2020 și în anul 2021 + 20 000 de tone/an exprimate în greutate netă“.

(4)

Pentru restul anului calendaristic în care intră în vigoare prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori, cantitatea suplimentară de 50 000 de tone care urmează să fie adăugată la cota existentă de carne de pasăre și preparate din carne de pasăre prevăzută în acordul de asociere se calculează proporțional.

(5)

Taxa vamală aferentă tratamentului acordat națiunii celei mai favorizate de 100,8 EUR/100 kg net stabilită pentru liniile tarifare 0207 13 70 și 0207 14 70 în listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere se aplică pentru importurile în exces ale contingentelor tarifare agregate pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre menționate la punctul (1).

Prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei primirii de către depozitar a ultimei notificări, conform articolului 484 din acordul de asociere,din partea părților.

Până la intrarea sa în vigoare, prezentul acord sub forma unui schimb de scrisori se aplică cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii următoare datei primirii de către depozitar, conform articolului 484 din acordul de asociere, a:

notificării din partea Uniunii cu privire la încheierea procedurilor necesare în acest scop; precum și

notificării din partea Ucrainei cu privire la finalizarea procesului de ratificare în conformitate cu procedurile sale și cu legislația aplicabilă,

fiind luată în considerație data care intervine ultima.”

Avem onoarea de a confirma că cele de mai sus sunt acceptabile pentru Ucraina și că scrisoarea dumneavoastră împreună cu prezenta scrisoare constituie un acord în conformitate cu propunerea dumneavoastră.

Vă rugăm să primiți, stimată doamnă, expresia înaltei noastre considerații.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  Din motive de claritate, liniile tarifare 0207 13 70 și 0207 14 70 prevăzute în listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere fac obiectul contingentelor tarifare stabilite în a treia coloană intitulată „Cantitate”.

(*2)  Din motive de claritate, liniile tarifare 0207 13 70 și 0207 14 70 prevăzute în listele tarifare ale UE din anexa I-A la capitolul 1 titlul IV din acordul de asociere fac obiectul contingentelor tarifare stabilite în a treia coloană intitulată „Cantitate“.


REGULAMENTE

6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1321 AL COMISIEI

din 23 iulie 2019

de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [„Contea di Sclafani” (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,

întrucât:

(1)

Comisia a examinat cererea de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Contea di Sclafani”, depusă de Italia în temeiul articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Modificările includ schimbarea denumirii din „Contea di Sclafani” în „Contea di Sclafani”/„Valledolmo – Contea di Sclafani”.

(2)

În conformitate cu articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (2), Comisia a publicat cererea de aprobare a modificării caietului de sarcini în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(4)

Așadar, în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, modificarea caietului de sarcini ar trebui aprobată.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea caietului de sarcini publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Contea di Sclafani” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 76, 1.3.2019, p. 3.


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1322 AL COMISIEI

din 26 iulie 2019

de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „El Vicario” (DOP)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a examinat cererea de înregistrare a denumirii „El Vicario”, depusă de Spania, și a publicat-o în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumirea „El Vicario” ar trebui protejată și înscrisă în registrul prevăzut la articolul 104 din respectivul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se protejează denumirea „El Vicario” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 106, 20.3.2019, p. 12.


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1323 AL COMISIEI

din 2 august 2019

privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței pentru sectorul ouălor și cel al cărnii de pasăre în Italia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 220 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018, au fost confirmate și notificate de Italia 45 de focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5. Speciile afectate sunt rațele, curcanii, bibilicile și păsările din specia Gallus domesticus.

(2)

Italia a luat imediat și în mod eficient toate măsurile veterinare și de sănătate animală necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (2).

(3)

Mai precis, Italia a adoptat măsuri de combatere, monitorizare și prevenire și a stabilit zone de protecție și de supraveghere (denumite în continuare „zonele reglementate”) în conformitate cu Deciziile de punere în aplicare (UE) 2017/1845 (3), (UE) 2017/1930 (4), (UE) 2017/1969 (5), (UE) 2017/2000 (6), (UE) 2017/2175 (7), (UE) 2017/2289 (8), (UE) 2017/2412 (9), (UE) 2018/342 (10), (UE) 2018/418 (11) și (UE) 2018/510 (12) ale Comisiei.

(4)

Italia a informat Comisia că măsurile sanitare și veterinare necesare care au fost aplicate pentru limitarea și oprirea răspândirii bolii au afectat un număr foarte mare de operatori și că respectivii operatori au suferit pierderi de venituri care nu sunt eligibile pentru a beneficia de contribuție financiară din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(5)

La 28 ianuarie 2019, Comisia a primit o cerere oficială din partea Italiei pentru cofinanțarea anumitor măsuri excepționale în temeiul articolului 220 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru focarele confirmate între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018. La 19 februarie 2019, 28 februarie 2019, 1 aprilie 2019, 30 mai 2019 și 12 iunie 2019, autoritățile italiene și-au clarificat și documentat cererea.

(6)

Ca urmare a măsurilor veterinare și de sănătate animală menționate la considerentul 3, perioadele de vid sanitar au fost prelungite, introducerea păsărilor a fost interzisă, iar deplasările au fost limitate la exploatațiile de toate tipurile de păsări de curte din zonele reglementate stabilite în urma epidemiilor de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5. Au fost vizate următoarele specii: rațe, curcani, bibilici și Gallus domesticus. Acest fapt a dus la o pierdere de producție de ouă de incubație, ouă de consum, animale vii și carne de pasăre în aceste exploatații. Prin urmare, este adecvat să se compenseze pierderile legate de distrugerea și prelucrarea ouălor, precum și cele legate de animalele neproduse, de creșterea mai îndelungată sau de reformare.

(7)

În conformitate cu articolul 220 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cofinanțarea din partea Uniunii trebuie să fie echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de Italia pentru măsurile excepționale de sprijinire a pieței. Cantitățile maxime eligibile pentru finanțare în cadrul fiecărei măsuri excepționale de sprijinire a pieței ar trebui să fie stabilite de Comisie după examinarea cererii primite din partea Italiei privind focarele confirmate între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018.

(8)

Pentru a se evita orice risc de supracompensare, suma forfetară a cofinanțării ar trebui să se bazeze pe studii tehnice și economice sau pe documente contabile și să fie stabilită la un nivel corespunzător pentru fiecare animal și produs în funcție de categoriile de animale produse.

(9)

Pentru a se evita orice risc de dublă finanțare, pierderile suferite ar trebui să nu fi fost compensate prin ajutoare de stat sau asigurări, iar cofinanțarea din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să se limiteze la animalele și produsele eligibile pentru care nu s-a primit nicio contribuție financiară din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 652/2014.

(10)

Amploarea și durata măsurilor excepționale de sprijinire a pieței prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru sprijinirea pieței. În special, măsurile excepționale de sprijinire a pieței ar trebui să se aplice numai producției de ouă și păsări de curte din exploatațiile situate în zonele reglementate și pe durata măsurilor veterinare și de sănătate animală stabilite în dreptul Uniunii și în legislația italiană relevante pentru cele 45 de focare de gripă aviară înalt patogenă confirmate între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018 și pentru zonele reglementate respective.

(11)

Pentru a se asigura flexibilitatea în cazul în care numărul de ouă sau numărul animalelor care sunt eligibile pentru compensare diferă de numerele maxime stabilite în prezentul regulament, care se bazează pe estimări, compensația poate fi ajustată în cadrul anumitor limite, atât timp cât este respectată suma maximă a cheltuielilor cofinanțate de Uniune.

(12)

Pentru a se asigura o bună gestiune financiară a acestor măsuri excepționale de sprijinire a pieței, doar plățile efectuate de Italia către beneficiari până la 30 septembrie 2020 cel târziu ar trebui să fie eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii. Nu ar trebui să se aplice articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (14).

(13)

Pentru a se asigura eligibilitatea și corectitudinea plăților, Italia ar trebui să efectueze controale ex ante.

(14)

Pentru a permite Uniunii să își exercite controlul financiar, Italia ar trebui să comunice Comisiei rezultatele verificării plăților.

(15)

Pentru a se garanta punerea în aplicare imediată de către Italia a măsurilor stabilite în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Uniunea asigură o cofinanțare echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de Italia pentru a sprijini piața ouălor de incubație, a ouălor de consum și a cărnii de pasăre, grav afectată de cele 45 de focare de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5 care au fost identificate și notificate de Italia între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018.

Articolul 2

Cheltuielile suportate de Italia sunt eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii numai:

(a)

pe durata aplicării măsurilor veterinare și de sănătate animală menționate în legislația Uniunii și în legislația italiană enumerate în anexă și pentru perioada menționată la articolul 1; și

(b)

pentru acele exploatații avicole care au făcut obiectul unor măsuri veterinare și de sănătate animală și care sunt situate în zonele menționate în legislația Uniunii și în legislația italiană enumerate în anexă (denumite în continuare „zonele reglementate”); precum și

(c)

dacă au fost plătite de Italia către beneficiari până la 30 septembrie 2020 cel târziu. Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 nu se aplică; și

(d)

dacă, pentru perioada menționată la litera (a), animalul sau produsul nu a beneficiat de vreo compensație din ajutoare de stat sau din asigurări și nu a fost primită, pentru animalul sau produsul în cauză, nicio contribuție financiară din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 652/2014.

Articolul 3

(1)   Cuantumul maxim al cofinanțării din partea Uniunii este de 32 147 498 EUR, detaliat după cum urmează:

(a)

pentru pierderile de producție de păsări de curte în zona reglementată, se aplică următoarele rate forfetare:

(i)

0,1050 EUR per ou de incubație distrus care se încadrează la codul NC 0407 11 00, până la maximum 406 355 de ouă;

(ii)

0,07 EUR per ou de incubație prelucrat în produse din ouă, care se încadrează la codul NC 0407 11 00, până la maximum 18 211 121 de ouă;

(iii)

0,0167 EUR per ou de incubație prelucrat în produse din ouă, care se încadrează la codul NC 0407 11 00, până la maximum 28 730 220 de ouă;

(iv)

0,064 EUR pe săptămână per pui de carne care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 50 390 617 animale;

(v)

0,13 EUR pe săptămână per găină ouătoare crescută în baterie care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 391 246 de animale;

(vi)

0,17 EUR pe săptămână per găină ouătoare crescută în hală care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 1 933 867 de animale;

(vii)

0,045 EUR pe săptămână per puicuță crescută în baterie care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 185 900 de animale;

(viii)

0,055 EUR pe săptămână per puicuță crescută în hală care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 265 136 de animale;

(ix)

0,194 EUR pe săptămână per rață pentru îngrășare care se încadrează la codul NC 0105 99 10, până la maximum 140 000 de animale;

(x)

0,13 EUR pe săptămână per curcă pentru îngrășare care se încadrează la codul NC 0105 99 30, până la maximum 3 263 749 de animale;

(xi)

0,215 EUR pe săptămână per curcan pentru îngrășare care se încadrează la codul NC 0105 99 30, până la maximum 6 140 730 de animale;

(xii)

0,1475 EUR pe săptămână per bibilică care se încadrează la codul NC 0105 99 50, până la maximum 392 869 de animale;

(b)

pentru pierderile legate de ajustarea perioadei de creștere din cauza interdicției de transfer în zonele reglementate, se aplică următoarele rate forfetare per animal:

(i)

0,115 EUR pe săptămână per puicuță standard care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 323 784 de animale;

(ii)

0,12 EUR pe săptămână per pui de carne standard care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 5 600 de animale;

(iii)

3,06 EUR per clapon mare care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 2 000 de animale;

(iv)

1,0534 EUR pe zi per curcan care se încadrează la codul NC 0105 99 30, până la maximum 11 021 de animale;

(v)

0,5627 EUR pe săptămână per pui curcan mare care se încadrează la codul NC 0105 99 30, până la maximum 12 662 de animale;

(c)

pentru reformarea păsărilor de curte în zonele reglementate se aplică următoarele rate forfetare per animal:

(i)

0,19 EUR pe zi per pui care se încadrează la codul NC 0105 11 19, până la maximum 40 908 animale;

(ii)

0,2015 EUR per pui de țară care se încadrează la codul NC 0105 11 19, până la maximum 1 455 308 animale;

(iii)

0,565 EUR per curcă care se încadrează la codul NC 0105 12 00, până la maximum 847 257 de animale;

(iv)

1,03 EUR per curcan, care se încadrează la codul NC 0105 12 00, până la maximum 586 923 de animale;

(d)

pentru pierderile de animale de reproducție în zonele reglementate se aplică următoarele rate forfetare per animal:

(i)

0,135 EUR pe săptămână per pui de carne care se încadrează la codul NC 0105 94 00, până la maximum 1 621 820 de animale;

(ii)

1,185 EUR pe săptămână per curcan care se încadrează la codul NC 0105 99 30, până la maximum 128 689 de animale.

(2)   În cazul în care numărul de ouă sau de animale eligibile pentru compensare depășește numărul maxim de ouă sau de animale per post stabilit la alineatul (1), cheltuielile eligibile pentru cofinanțare din partea Uniunii pot fi ajustate per post și pot depăși sumele obținute prin aplicarea numerelor maxime per post, cu condiția ca totalul ajustărilor să rămână sub 10 % din nivelul maxim al cheltuielilor cofinanțate de Uniune menționat la alineatul (1).

Articolul 4

Italia efectuează controale administrative și fizice în conformitate cu articolele 58 și 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (15).

Italia verifică în special:

(a)

eligibilitatea solicitantului care depune cererea de sprijin;

(b)

pentru fiecare solicitant eligibil: eligibilitatea, cantitatea și valoarea pierderii reale de producție;

(c)

faptul că niciun solicitant eligibil nu a primit finanțare din nicio altă sursă pentru a compensa pierderile menționate la articolul 2 din prezentul regulament.

Pentru solicitanții eligibili pentru care controalele administrative sunt finalizate, ajutorul poate fi plătit fără a se aștepta efectuarea tuturor controalelor, în special a celor privind solicitanții selectați pentru controale la fața locului.

În cazul în care eligibilitatea unui solicitant nu este confirmată, ajutorul se recuperează și se aplică sancțiuni.

Articolul 5

Italia transmite Comisiei rezultatele verificării plăților.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1845 a Comisiei din 11 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 262, 12.10.2017, p. 7).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1930 a Comisiei din 20 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 272, 21.10.2017, p. 18).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1969 a Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 279, 28.10.2017, p. 56).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2000 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 289, 8.11.2017, p. 9).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2175 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 306, 22.11.2017, p. 31).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2289 a Comisiei din 11 decembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 328, 12.12.2017, p. 126).

(9)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2412 a Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 342, 21.12.2017, p. 29).

(10)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/342 a Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 65, 8.3.2018, p. 43).

(11)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/418 a Comisiei din 16 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 75, 19.3.2018, p. 27).

(12)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/510 a Comisiei din 26 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 83, 27.3.2018, p. 16).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

(14)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).


ANEXĂ

Zonele reglementate și perioadele menționate la articolul 2

Regiunile din Italia și perioadele stabilite în conformitate cu Directiva 2005/94/CE și definite în:

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1845 a Comisiei din 11 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 262, 12.10.2017, p. 7),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1930 a Comisiei din 20 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 272, 21.10.2017, p. 18),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1969 a Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 279, 28.10.2017, p. 56),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2000 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 289, 8.11.2017, p. 9),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2175 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 306, 22.11.2017, p. 31),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2289 a Comisiei din 11 decembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 328, 12.12.2017, p. 126),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2412 a Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 342, 21.12.2017, p. 29),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/342 a Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 65, 8.3.2018, p. 43),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/418 a Comisiei din 16 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 75, 19.3.2018, p. 27),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/510 a Comisiei din 26 martie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 83, 27.3.2018, p. 16),

Ordinele Ministerului Sănătății de declarare a infecțiilor ca urmare a focarelor de gripă aviară înalt patogenă confirmate între 1 octombrie 2017 și 30 iunie 2018.


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1324 AL COMISIEI

din 5 august 2019

privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășare sau puicuțe ouătoare, curcani pentru îngrășare sau de reproducție, specii minore de păsări de curte pentru îngrășare, ouătoare sau de reproducție, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și specii minore de porcine (titularul autorizației: Puratos)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unor astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-au depus cereri pentru autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis (LMG S-27588). Cererile în cauză au fost însoțite de detaliile și documentele necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(3)

Cererile privesc autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășare sau puicuțe ouătoare, curcani pentru îngrășare sau de reproducție, specii minore de păsări de curte pentru îngrășare, ouătoare sau de reproducție, purcei înțărcați, porci pentru îngrășare și specii minore de porcine, care urmează să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizele sale din 6 iulie 2017 (2) și 23 ianuarie 2019 (3) că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a siguranței consumatorilor sau asupra mediului. De asemenea, autoritatea a concluzionat că aditivul este considerat ca fiind un potențial sensibilizant pentru căile respiratorii și că nu s-a putut trage nicio concluzie în legătură cu potențialul de sensibilizare a pielii de către aditivul în cauză. Prin urmare, Comisia consideră că ar trebui luate măsuri adecvate de protecție pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, în special în ceea ce privește utilizatorii aditivului. De asemenea, autoritatea a concluzionat că aditivul a arătat îmbunătățiri ale performanțelor zootehnice la puii pentru îngrășare, curcanii pentru îngrășare sau de reproducție, purceii înțărcați și porcii pentru îngrășare. Autoritatea a considerat că aceste concluzii pot fi extrapolate la puicuțele ouătoare, la speciile minore de păsări de curte aflate în creștere și la speciile minore de porcine înțărcate și pentru îngrășare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda analitică a aditivului furajer în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor, astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4941.

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5609; EFSA Journal 2019;17(2):5610.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate.

4a30

Puratos

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588 cu o activitate minimă de: 500 ADXU (1)/g

Sub formă solidă și lichidă

Caracterizarea substanței active

Endo-1,4-beta-xilanază produsă de Bacillus subtilis LMG S-27588

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea activității endo-1,4-beta-xilanazei în aditivul furajer:

metoda colorimetrică de măsurare a zaharurilor reducătoare eliberate prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei pe substrat de xilan din lemn de fag în prezența acidului 3,5-dinitrosalicilic (DNS).

Pentru cuantificarea activității endo-1,4-beta-xilanazei în preamestecuri și furaje:

metoda colorimetrică de măsurare a colorantului hidrosolubil eliberat prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei din substraturi de arabinoxilan legat colateral cu azurină.

Pui pentru îngrășare sau puicuțe ouătoare

Curcani pentru îngrășare sau de reproducție

Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare, ouătoare sau de reproducție

100 ADXU

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipament de protecție individuală, inclusiv cu echipamente de protecție respiratorie și cutanată.

26 august 2029

Purcei înțărcați

Porci pentru îngrășare

Specii minore de porcine pentru îngrășare


(1)  O ADXU este cantitatea de enzimă care eliberează un micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut, pornind de la xilan din lemn de fag, la pH 6,0 și la 70 °C.

(2)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DECIZII

6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1325 A COMISIEI

din 27 mai 2019

de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

[notificată cu numărul C(2019) 3816]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (1), în special anexa III punctul 2 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/863/CE a Comisiei (2) s-a acordat o derogare solicitată de Regatul Unit pentru Irlanda de Nord în temeiul Directivei 91/676/CEE, privind aplicarea de gunoi de grajd până la o limită de 250 kg de azot pe hectar pe an, în anumite condiții, la fermele din Irlanda de Nord cu cel puțin 80 % pășune.

(2)

Prin Decizia 2011/128/UE a Comisiei (3) derogarea respectivă s-a prelungit până la 31 decembrie 2014, iar prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/346 a Comisiei (4) s-a acordat o derogare similară până la 31 decembrie 2018.

(3)

Derogarea acordată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/346 a vizat 478 de ferme în 2018, reprezentând aproximativ 1,9 % din numărul total de exploatații și 4 % din suprafața agricolă netă totală din Irlanda de Nord.

(4)

La 20 februarie 2019, Regatul Unit au prezentat Comisiei o cerere de reînnoire a derogării în conformitate cu punctul 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE pentru regiunea Irlanda de Nord.

(5)

Regatul Unit, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Directiva 91/676/CEE, aplică un program de acțiune pe întreg teritoriul Irlandei de Nord.

(6)

Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitor la punerea în aplicare a Directivei 91/676/CEE pentru perioada 2012-2015 (5) arată că în regiunea Irlanda de Nord, 98,2 % din punctele de monitorizare au raportat concentrații medii de nitrați din apele subterane mai mici de 25 mg/l și 1,2 % din punctele de monitorizare au raportat concentrații medii de nitrați din apele subterane mai mari de 50 mg/l. În cazul apelor de suprafață, toate punctele de monitorizare au raportat concentrații medii de nitrați mai mici de 25 mg/l.

(7)

Numărul fermelor din Irlanda de Nord a crescut cu 2 %, dar suprafața agricolă totală nu s-a modificat în perioada 2012-2015 față de perioada 2008-2011. Numărul de bovine nu s-a schimbat, în timp ce numărul de ovine, de porcine și de păsări de curte a crescut cu 2 %, 18 % și, respectiv, 14 % în perioada 2012-2015, comparativ cu perioada 2008-2011. În perioada 2012-2015, încărcătura medie de azot din efluenții de la complexele zootehnice a fost de 98 kg/ha, înregistrându-se o creștere de 1,2 % în comparație cu perioada 2008-2011. Surplusul mediu de fosfor în perioada 2012-2015 a fost de 11,4 kg/ha, înregistrându-se o scădere de 16 % în comparație cu perioada 20082011. Utilizarea medie a îngrășămintelor chimice cu azot a crescut cu 4,1 % în perioada 2012-2015, comparativ cu perioada 2008-2011. Utilizarea medie a îngrășămintelor chimice cu fosfor a crescut cu 26 % în perioada 2012-2015, comparativ cu perioada 2008-2011. Cu toate acestea, utilizarea medie a îngrășămintelor chimice cu fosfor în perioada 2012-2015 a fost în continuare cu 40 % mai mică comparativ cu utilizarea medie a acestor îngrășăminte în perioada 20042007.

(8)

În Irlanda de Nord, 93 % din terenul agricol este destinat pășunilor. În ansamblu, în exploatațiile cu pășuni, 42 % din suprafața agricolă este exploatată intensiv și prezintă o rată de încărcare mai mică de 1 unitate de vită mare pe hectar și aporturi mici de îngrășăminte, 4 % este exploatată în cadrul unor programe de agromediu și numai 25 % din terenul agricol este exploatat mai intens, la o densitate de 2 sau mai multe unități de vită mare pe hectar. 4 % din terenul agricol este utilizat pentru agricultura arabilă. Cantitatea medie de îngrășăminte chimice utilizată pentru pășuni este de 76 kg/ha de azot și 5 kg/ha de fosfor.

(9)

Irlanda de Nord este caracterizată de cantități mari de precipitații și de prevalența solului cu capacitate redusă de scurgere. Din cauza capacității deficitare de scurgere, potențialul de denitrificare a majorității solurilor din Irlanda de Nord este relativ ridicat, deoarece concentrația de nitrați din sol se reduce și, prin urmare, se reduce și cantitatea de nitrați care ar putea leviga.

(10)

Clima din Irlanda de Nord, caracterizată de ploi distribuite egal în decursul anului și de o variație anuală relativ redusă a temperaturilor, favorizează un sezon relativ lung de creștere a ierbii, de la 270 de zile pe an în zona de coastă din partea estică, la 260 de zile pe an în câmpiile din partea centrală.

(11)

După examinarea cererii depuse de Regatul Unit pentru regiunea Irlandei de Nord în conformitate cu punctul 2 al treilea paragraf din anexa III la Directiva 91/676/CEE și având în vedere Regulamentul de stabilire a programului de acțiune privind nutrienții (Irlanda de Nord) din 2019 (6), precum și experiența dobândită în urma derogărilor prevăzute în Decizia 2007/863/CE și în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/346, Comisia consideră că împrăștierea unei cantități de gunoi de grajd provenit de la complexe zootehnice cu erbivore, propusă de Regatul Unit pentru regiunea Irlanda de Nord, corespunzătoare unui volum de azot de 250 kg nu va aduce atingere realizării obiectivelor prevăzute în Directiva 91/676/CEE, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta decizie.

(12)

Informațiile justificative prezentate de Regatul Unit demonstrează că respectiva cantitate propusă de 250 kg de azot pe hectar pe an provenind din efluenți de la complexele zootehnice în exploatații alcătuite în proporție de cel puțin 80 % din pășuni este justificată pe baza unor criterii obiective, precum perioadele lungi de vegetație și culturile cu o puternică absorbție de azot.

(13)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/346 a expirat la 31 decembrie 2018. Prin urmare, pentru a se asigura că fermierii în cauză pot beneficia de derogarea solicitată, este necesar să se adopte prezenta decizie.

(14)

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) prevede normele generale de instituire a infrastructurii pentru informații spațiale în Uniune, care să deservească politicile Uniunii din domeniul mediului și politicile sau activitățile Uniunii care pot avea un impact asupra mediului. După caz, informațiile spațiale colectate în contextul prezentei decizii ar trebui să fie conforme cu dispozițiile directivei menționate. Pentru reducerea sarcinii administrative și îmbunătățirea coerenței datelor, atunci când colectează datele necesare în temeiul prezentei decizii, Regatul Unit ar trebui, după caz, să utilizeze informațiile generate în cadrul Sistemului Integrat de Administrare și Control instituit în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nitrați, instituit în temeiul articolului 9 din Directiva 91/676/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Derogare

Se acordă derogarea solicitată de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord prin scrisoarea din 19 februarie 2019, cu scopul de a permite aplicarea pe terenuri a unei cantități mai mari de azot din gunoi de grajd decât cea prevăzută la punctul 2 al doilea paragraf prima teză din anexa III la Directiva 91/676/CEE, în condițiile prevăzute la articolele 4-10 din prezenta decizie.

Articolul 2

Sfera de aplicare

Derogarea acordată în temeiul articolului 1 se aplică exploatațiilor cu pășuni cărora li s-a acordat o autorizație în conformitate cu articolul 5.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„pășune” înseamnă pășunile permanente sau temporare;

(b)

„exploatații cu pășuni” înseamnă exploatații în care cel puțin 80 % din suprafața agricolă disponibilă pentru împrăștierea gunoiului de grajd este acoperit de iarbă;

(c)

„animale erbivore” înseamnă bovine (cu excepția vițeilor de lapte), ovine, cervide, caprine și cabaline;

(d)

„parcelă” înseamnă un teren individual sau un grup de terenuri, omogene din punct de vedere al culturii, al tipului de sol și al practicilor de fertilizare;

(e)

„plan de fertilizare” înseamnă un calcul prealabil privind utilizarea planificată și disponibilitatea nutrienților;

(f)

„registru de fertilizare” înseamnă echilibrul nutrienților pe baza utilizării efective și a absorbției de nutrienți.

Articolul 4

Cereri de autorizare

(1)   Fermierii care exploatează pășuni pot depune la autoritățile competente o cerere pentru obținerea unei autorizații anuale de aplicare a gunoiului de grajd cu un conținut de până la 250 kg de azot pe hectar pe an. Cererea va include o declarație conform căreia fermierii care exploatează pășuni se supun tuturor controalelor prevăzute la articolul 9.

(2)   În cererea anuală menționată la alineatul (1), solicitantul se angajează, în scris, să respecte condițiile prevăzute la articolele 6 și 7.

Articolul 5

Acordarea autorizațiilor

Autorizațiile de aplicare a unei cantități de gunoi de grajd cu un conținut de până la 250 kg de azot pe hectar pe an vor fi acordate cu respectarea condițiilor prevăzute la articolele 6 și 7.

Articolul 6

Condiții privind aplicarea gunoiului de grajd și a altor îngrășăminte

(1)   La exploatațiile cu pășuni, cantitatea de gunoi de grajd provenită de la complexe zootehnice cu erbivore împrăștiată anual, inclusiv de către animale, nu depășește cantitatea de îngrășăminte de origine animală care conține 250 kg de azot pe hectar, în condițiile prevăzute la alineatele (2)-(8).

(2)   Aportul total de azot nu trebuie să depășească necesarul previzibil de nutrienți al culturii, nici rata maximă de fertilizare aplicabilă exploatațiilor cu pășuni stabilită în Regulamentul de stabilire a programului de acțiune privind nutrienții (Irlanda de Nord) 2019, și trebuie să ia în considerare aportul adus de sol.

(3)   Fiecare exploatație stabilește și ține un plan de fertilizare. Planul de fertilizare descrie rotația culturilor pe exploatație și aplicarea gunoiului de grajd și a altor îngrășăminte. Planul de fertilizare cuprinde cel puțin următoarele:

(a)

planul de rotație a culturilor care să precizeze următoarele:

suprafața parcelelor cu iarbă;

suprafața parcelelor cu alte culturi decât iarba;

o hartă schematică care să indice localizarea fiecărei parcele;

(b)

numărul de animale din ferma cu pajiște;

(c)

o descriere a adăposturilor pentru animale și a sistemului de depozitare a gunoiului de grajd, inclusiv volumul de depozitare disponibil pentru gunoiul de grajd;

(d)

un calcul al cantității de azot și de fosfor prezente în gunoiul de grajd produs în exploatația cu pășune;

(e)

cantitatea, tipul și caracteristicile gunoiului de grajd distribuit în interiorul sau în exteriorul exploatației cu pășune;

(f)

necesarul previzibil de azot și de fosfor al culturilor pentru fiecare parcelă;

(g)

rezultatele analizei solului în ceea ce privește conținutul de azot și fosfor, dacă sunt disponibile;

(h)

natura îngrășământului care urmează să fie utilizat;

(i)

calculul cantității de azot și de fosfor provenind din gunoiul de grajd aplicat pe fiecare parcelă;

(j)

calculul cantității de azot și de fosfor provenind din îngrășăminte chimice și alte tipuri de îngrășăminte aplicate pe fiecare parcelă.

Planul de fertilizare este pus la dispoziție în exploatație în fiecare an calendaristic până la data de 1 martie. Planul se revizuiește în termen de maximum șapte zile de la orice modificare survenită în practicile agricole din cadrul exploatației cu pășune.

(4)   Fiecare exploatație stabilește și ține registre de fertilizare, care includ informații referitoare la gestionarea aporturilor de azot și fosfor și gestionarea apelor uzate. Acestea vor fi înaintate autorității competente pentru fiecare an calendaristic înainte de data de 31 martie a următorului an calendaristic.

(5)   Eșantionarea și analizarea periodică a solului în ceea ce privește azotul și fosforul se efectuează de către fiecare fermă cu pajiște.

Prelevarea de probe și analiza se efectuează cel puțin o dată la patru ani pentru fiecare zonă omogenă a exploatației, în funcție de rotația culturilor și de caracteristicile solului.

Este obligatorie cel puțin o analiză la fiecare cinci hectare de teren agricol.

Rezultatele analizei conținutului de azot și de fosfor din sol sunt disponibile la exploatația cu pășune.

(6)   Gunoiul de grajd nu se împrăștie toamna, înainte de cultivarea ierbii.

(7)   Pentru fiecare fermă cu pajiște, agricultorul se asigură că bilanțul fosforului, calculat în conformitate cu metodologia prevăzută în Regulamentul de stabilire a programului de acțiune privind nutrienții (Irlanda de Nord) 2019, nu depășește un surplus de 10 kg de fosfor pe hectar pe an.

(8)   Cel puțin 50 % din gunoiul de grajd lichid produs în exploatație trebuie să fie împrăștiat înainte de 15 iunie în fiecare an. Pentru împrăștierea gunoiului de grajd lichid după 15 iunie în fiecare an se vor utiliza echipamente de împrăștiere a gunoiului de grajd cu emisii scăzute.

Articolul 7

Condiții privind gestionarea terenurilor

(1)   Pășunile temporare se ară primăvara.

(2)   Indiferent de tipul de sol, pășunile arate sunt înlocuite imediat de o cultură cu un necesar ridicat de azot.

(3)   Rotația culturilor nu include plante leguminoase sau alte plante care fixează azotul atmosferic. Rotația culturilor poate include totuși trifoiul cultivat pe pășunile unde acesta reprezintă mai puțin de 50 % din cultură și alte plante leguminoase intercalate cu iarbă.

Articolul 8

Monitorizare

(1)   Autoritățile competente se asigură că se întocmesc hărți care să indice următoarele:

(a)

procentajul exploatațiilor cu pășuni din fiecare district la care se referă autorizațiile;

(b)

procentajul animalelor din fiecare district la care se referă autorizațiile;

(c)

procentajul de teren agricol din fiecare district la care se referă autorizațiile;

(d)

exploatarea terenurilor la nivel local.

Aceste hărți se actualizează în fiecare an.

(2)   Autoritățile competente monitorizează solul, apele de suprafață și apele subterane și furnizează Comisiei date cu privire la concentrația de azot și de fosfor din apa din sol, la azotul mineral din profilul solului și la concentrațiile de nitrați din apele subterane și de suprafață, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia. Monitorizarea se efectuează la nivelul exploatațiilor și la nivelul zonelor agricole de monitorizare. Punctele de monitorizare sunt reprezentative pentru principalele tipuri de sol, nivelurile intensității, practicile de fertilizare predominante și culturile principale.

(3)   Autoritățile competente efectuează o monitorizare intensificată a apei în zonele agricole aflate în apropierea celor mai vulnerabile corpuri de apă.

(4)   Autoritățile competente desfășoară anchete cu privire la exploatarea terenurilor la nivel local, la rotația culturilor și la practicile agricole în exploatațiile cu pășuni care fac obiectul autorizațiilor.

(5)   Informațiile și datele colectate în urma analizei nutrienților menționate la articolul 6 alineatul (5) și a monitorizării menționate la alineatul (2) din prezentul articol se utilizează pentru a calcula, conform unui model, amploarea pierderilor de azot și de fosfor de la exploatațiile care fac obiectul autorizațiilor.

Articolul 9

Controale și inspecții

(1)   Autoritățile competente efectuează controale administrative cu privire la toate cererile de autorizare, pentru a evalua dacă se respectă condițiile prevăzute la articolele 6 și 7. În cazul în care se demonstrează că aceste condiții nu sunt îndeplinite, cererea este respinsă, iar solicitantul este informat cu privire la motivele refuzului.

(2)   Pe baza analizei de risc, autoritățile competente stabilesc un program de inspecții pe teren ale fermelor cu pajiște care fac obiectul autorizațiilor, care se desfășoară cu o frecvență corespunzătoare, luându-se în considerare rezultatele controalelor din anii precedenți și rezultatele controalelor generale aleatorii privind legislația de punere în aplicare a Directivei 91/676/CEE, precum și orice alte informații care ar putea indica nerespectarea condițiilor prevăzute la articolele 6 și 7.

(3)   Inspecțiile pe teren se efectuează în cel puțin 5 % dintre fermele cu pajiște care fac obiectul autorizațiilor, pentru a evalua dacă se respectă condițiile prevăzute la articolele 6 și 7.

(4)   În cazul în care, în orice an, se stabilește că o fermă cu pajiște care face obiectul unei autorizații nu a îndeplinit condițiile prevăzute la articolele 6 și 7, titularul autorizației este sancționat în conformitate cu normele naționale și nu este eligibil pentru obținerea unei autorizații în anul următor.

(5)   Autorităților de competente li se acordă competențele și mijloacele necesare pentru a verifica respectarea condițiilor autorizației acordate în temeiul prezentei decizii.

Articolul 10

Raportare

În fiecare an, până la data de 30 iunie, autoritățile competente înaintează Comisiei un raport care conține următoarele informații:

(a)

hărți din care să reiasă, pentru fiecare district, procentul de exploatații, procentul de animale și procentul de teren agricol la care se referă autorizațiile, precum și hărți privind exploatarea terenurilor la nivel local, menționate la articolul 8 alineatul (1);

(b)

rezultatele monitorizării apelor subterane și de suprafață în ceea ce privește concentrațiile de nitrați, inclusiv informații privind tendințele privind calitatea apei, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia, precum și impactul derogării asupra calității apei, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2);

(c)

rezultatele monitorizării solului în ceea ce privește concentrațiile de azot și de fosfor din apa din sol și azotul mineral din profilul solului, atât în condiții de derogare, cât și în absența acesteia, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2);

(d)

un rezumat și o evaluare a datelor obținute în urma monitorizării intense a apei, menționate la articolul 8 alineatul (3);

(e)

rezultatele anchetelor privind exploatarea terenurilor la nivel local, rotațiile culturilor și practicile agricole, menționate la articolul 8 alineatul (4);

(f)

rezultatele calculelor pe bază de model ale volumului pierderilor de azot și de fosfor de la exploatațiile care au autorizație, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (4);

(g)

o evaluare a punerii în aplicare a condițiilor de autorizare, pe baza rezultatelor controalelor administrative și ale inspecțiilor pe teren, menționate la articolul 9 alineatele (1) și (2);

(h)

tendințe în ceea ce privește numărul de animale și producția de gunoi de grajd pentru fiecare categorie de animale din Irlanda de Nord și din exploatațiilor cu pășuni care au autorizație;

(i)

o analiză comparativă a controalelor efectuate la exploatațiile cu pășuni în Irlanda de Nord care fac obiectul autorizațiilor și la exploatațiile cu pășuni din Irlanda de Nord care nu fac obiectul autorizațiilor.

Datele spațiale incluse în raport respectă, dacă este cazul, dispozițiile Directivei 2007/2/CE. La colectarea datelor necesare, autoritățile competente utilizează, dacă este cazul, informațiile generate în cadrul Sistemului Integrat de Administrare și Control instituit în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 11

Perioada de aplicare

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2022.

Articolul 12

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(2)  Decizia 2007/863/CE a Comisiei din 14 decembrie 2007 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 337, 21.12.2007, p. 122).

(3)  Decizia 2011/128/UE a Comisiei din 24 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2007/863/CE de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 51, 25.2.2011, p. 21).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/346 a Comisiei din 9 februarie 2015 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 60, 4.3.2015, p. 42).

(5)  Raportul din 4 mai 2018 al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitor la punerea în aplicare a Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, întocmit pe baza rapoartelor statelor membre pentru perioada 2012-2015 [COM(2018) 257 final].

(6)  SR 2019 nr. 81.

(7)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1326 A COMISIEI

din 5 august 2019

privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute în anexa I la directiva respectivă.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641 a Comisiei (3), Comisia a înaintat o cerere Comitetului European de Standardizare (CEN), Comitetului European pentru Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) cu privire la elaborarea, revizuirea și completarea standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică în sprijinul Directivei 2014/30/UE.

(3)

Pe baza Deciziei de punere în aplicare C(2016) 7641, CEN și Cenelec au elaborat standardele armonizate EN IEC 61058-1:2018 pentru întreruptoarele pentru aparate și EN 55035:2017 pentru echipamentele multimedia. Pe baza deciziei respective, CEN și Cenelec au revizuit standardele armonizate EN 13309:2010 pentru mașinile cu acționare electrică proprie și EN 50557:2011 pentru întreruptoare, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4), pentru a le adapta la progresul tehnic.

(4)

Comisia, împreună cu CEN și cu Cenelec, a evaluat dacă standardele EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 și EN 63024:2018 respectă cererea prevăzută în Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641.

(5)

Standardele EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 și EN 63024:2018 îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le reglementeze și care sunt prevăzute în Directiva 2014/30/UE. Prin urmare, este oportun să se publice referințele acestor standarde în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Cenelec a elaborat o rectificare, EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, pentru a corecta standardul armonizat EN 61000-6-5:2015, a cărui referință este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (5). Întrucât rectificarea introduce corecții tehnice substanțiale și pentru a se asigura aplicarea corectă și coerentă a standardului EN 61000-6-5:2015, este oportun ca referința standardului armonizat să fie publicată împreună cu referința rectificării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Standardele EN 13309:2010 și EN 50557:2011 au fost revizuite, iar standardul EN 61000-6-5:2015 a fost rectificat. Prin urmare, este oportun să se retragă referințele standardelor respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru a se acorda producătorilor suficient timp să se pregătească în vederea aplicării standardelor revizuite și rectificate, este necesar să se amâne retragerea referințelor standardelor respective.

(8)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE și enumerate în anexa I la prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Referințele standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE și enumerate în anexa II la prezenta decizie se retrag din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu datele stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).

(3)  Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641 a Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind o cerere de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare, Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește standardele armonizate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

(4)  JO C 246, 13.7.2018, p. 1.

(5)  JO C 246, 13.7.2018, p. 1.


ANEXA I

Nr.

Referința standardului

1.

EN ISO 13766-1:2018

Mașini de terasament și de construcții. Compatibilitatea electromagnetică (CEM) a mașinilor cu o sursă de alimentare electrică internă. Partea 1: Cerințe generale privind CEM în condiții de mediu electromagnetice tipice (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia - Cerințe privind imunitatea

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-5: Standarde generice. Imunitate pentru echipamentele utilizate în mediile centralelor și stațiilor electrice

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Întreruptoare pentru aparate - Partea 1: Cerințe generale

5.

EN 63024:2018

Prescripții pentru dispozitive cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate, ID și IDD, pentru uz casnic și similar (IEC 63024:2017, modificat)


ANEXA II

Nr.

Referința standardului

Data retragerii

1.

EN 13309:2010 Mașini de construcții. Compatibilitatea electromagnetică a mașinilor cu acționare electrică proprie

30 iunie 2021

2.

EN 50557:2011 Prescripții pentru dispozitive cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate, ID și IDD, pentru uz casnic și similar

17 ianuarie 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-5: Standarde generice. Imunitate pentru echipamentele utilizate în mediile centralelor și stațiilor electrice

31 ianuarie 2020


6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1327 A COMISIEI

din 5 august 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 5958]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I – IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1270 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Bulgaria, Polonia și Lituania.

(2)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1270, au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici și domestici în Bulgaria, Ungaria și Polonia. Ca urmare a acestor cazuri recente de boală și ținând seama de situația epidemiologică actuală, a fost reevaluată și actualizată regionalizarea din aceste trei state membre. De asemenea, au fost reevaluate și actualizate măsurile existente de gestionare a riscurilor. Aceste modificări trebuie să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în regiunea Vidin din Bulgaria, într-o zonă inclusă în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Bulgaria afectată de pesta porcină africană trebuie inclusă în lista din partea III, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iulie 2019, s-a observat un caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în regiunea Plovdiv din Bulgaria, într-o zonă neinclusă în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest caz de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Bulgaria afectată de pesta porcină africană trebuie inclusă în lista din partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(5)

În iulie 2019, au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în județele Borsod-Abaúj-Zemplén și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, într-o zonă inclusă în lista din partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, situată în imediata apropiere a zonelor incluse în lista din partea I a anexei la decizia menționată. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc, care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, zonele din Ungaria incluse în lista din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care se află în imediata apropiere a zonei incluse în lista din partea II afectată de acele cazuri recente de pestă porcină africană, trebuie incluse de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(6)

În iulie 2019, s-a observat un caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în districtul Plocky din Polonia, într-o zonă inclusă în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest caz de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pestă porcină africană trebuie inclusă în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(7)

În iulie 2019, au fost observate două focare de pestă porcină africană la porci domestici în districtele Kozienicki și Zamojski din Polonia, în zone menționate în prezent în părțile I și II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care trebuie să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pestă porcină africană trebuie incluse în lista din partea III, în loc de părțile I și II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(8)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a se combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, trebuie delimitate noi zone cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Bulgaria, Ungaria și Polonia, care trebuie menționate în mod corespunzător în părțile I, II și III ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE trebuie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 august 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1270 a Comisiei din 26 iulie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 200, 29.7.2019, p. 44).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Haskovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Sliven,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Sofia

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Următoarele regiuni din Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 652601, 652602, 652603, 653100, 653300, 653500, 655300 és kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150, 755550, 751050, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na południe od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżopol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogórd, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

powiat janowski;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie łowickim.

8.   România

Următoarele zone din România:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse în partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Gârla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eșelnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Cloșani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovaț,

Pătulele,

Jiana,

Izvoru Bârzii,

Malovăț,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vlădaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tâmna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Șișești,

Șovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTEA II

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Shumen,

the whole region of Varna.

3.   Estonia

Următoarele regiuni din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652700, 652900, 653000, 653200, 653401, 653403, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92, część gminy Iłów położona na północ od linii wyznaczonej od drogi nr 577 w powiecie sochaczewskim,

gminy Bodzanów, Mała Wieś, Słubice i Wyszogród w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   România

Următoarele zone din România:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Municipiul Baia Mare,

Comuna Tăuții Măgherăuș,

Comuna Cicârlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Fărcașa,

Comuna Sălsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Groși,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Șișești,

Comuna Cernești,

Copalnic Mănăștur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupșeni,

Comuna Șomcuta Mare,

Comuna Săcălășeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăiești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogoșești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Țuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

PARTEA III

1.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

within municipality of Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

within municipality of Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

within municipality of Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni

the whole municipality of Polski Trambesh

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   România

Următoarele zone din România:

Zona municipiului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu de Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Municipiul Sighetu Marmației,

Comuna Sarasău,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeți,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Săliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibleșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Breznița-Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozești,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Bâcleș,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

tutto il territorio della Sardegna.