ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 187

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
12 iulie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1187 a Consiliului din 6 iunie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și privind aplicarea cu titlu provizoriu a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/1188 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1189 al Comisiei din 8 iulie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1190 al Comisiei din 11 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce privește deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anul 2019

30

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1191 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 04 03 01 03 - Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsuri pentru migranți, inclusiv pentru migranții din țări terțe) ( 1 )

33

 

*

Decizia (UE) 2019/1192 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01 – Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și linia bugetară 02 03 04 – Instrumente pentru guvernanța pieței interne) ( 1 )

36

 

*

Decizia (UE) 2019/1193 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 33 02 03 01 - Dreptul societăților comerciale) ( 1 )

39

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1194 a Comisiei din 5 iulie 2019 privind identificarea substanței 4-terț-butilfenol (PTBP) ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1195 a Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a Deciziilor 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE, a Deciziilor de punere în aplicare 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 și (UE) 2017/2451 în ceea ce privește titularul autorizației și reprezentantul pentru introducerea pe piață a soiei, bumbacului, rapiței și porumbului modificate genetic [notificată cu numărul C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Decizia (UE) 2019/1196 a Comisiei din 11 iulie 2019 privind participarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/1


DECIZIA (UE) 2019/1187 A CONSILIULUI

din 6 iunie 2019

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și privind aplicarea cu titlu provizoriu a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 10 iunie 2016, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile în vederea încheierii unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Negocierile s-au încheiat cu succes prin parafarea acordului la 24 mai 2018.

(3)

Îmbunătățirea schimbului de informații privind asigurarea respectării legii în vederea menținerii securității în Uniune nu se poate realiza într-o măsură suficientă de către statele membre în mod izolat, dat fiind caracterul criminalității internaționale, care nu se limitează la frontierele Uniunii. Posibilitatea ca toate statele membre și Confederația Elvețiană să aibă acces reciproc la bazele de date naționale privind fișierele de date ADN, la sistemele de identificare dactiloscopică și la datele privind înmatricularea autovehiculelor este de o importanță majoră pentru a promova cooperarea transfrontalieră în materie de asigurare a respectării legii.

(4)

Decizia 2008/615/JAI a Consiliului (1), Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (2) și anexa la aceasta, precum și Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului (3) sunt obligatorii pentru Irlanda și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(5)

Decizia 2008/615/JAI, Decizia 2008/616/JAI și anexa la aceasta, precum și Decizia-cadru 2009/905/JAI sunt obligatorii pentru Regatul Unit și, prin urmare, acesta participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(7)

Acordul ar trebui semnat și declarația atașată acordului ar trebui aprobată. Anumite dispoziții din acord ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Declarația atașată acordului se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 4

În conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din acord, articolul 5 alineatele (1) și (2) din acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării acordului (4) și până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 6 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BIRCHALL


(1)  Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

(2)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).

(3)  Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (JO L 322, 9.12.2009, p. 14).

(4)  Data semnării acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/3


ACORD

între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

pe de altă parte,

denumite împreună în continuare „părțile contractante”,

DORIND să amelioreze cooperarea polițienească și judiciară dintre statele membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană, fără a aduce atingere normelor de protecție a libertății individuale,

AVÂND ÎN VEDERE că relațiile actuale dintre părțile contractante, în special Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (1), demonstrează cooperarea strânsă în lupta împotriva criminalității,

SUBLINIIND interesul comun al părților contractante în ceea ce privește asigurarea faptului că, între statele membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană, cooperarea polițienească funcționează într-un mod rapid și eficient, compatibil cu principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice naționale și cu respectarea drepturilor individuale și a principiilor Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950,

RECUNOSCÂND faptul că Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene (2) stabilește deja norme care permit autorităților de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene și celor ale Confederației Elvețiene să facă schimb într-un mod rapid și eficient de informații și date operative existente în scopul desfășurării de cercetări penale sau de operațiuni de colectare a datelor operative în materie penală,

RECUNOSCÂND faptul că, pentru a încuraja cooperarea internațională în domeniul asigurării respectării legii, este de o importanță esențială ca schimbul de informații exacte să se poată efectua într-un mod rapid și eficient,

RECUNOSCÂND faptul că se urmărește introducerea unor proceduri de promovare a unor mijloace rapide, eficiente și necostisitoare pentru schimbul de date și că în vederea utilizării în comun a datelor, aceste proceduri ar trebui să fie supuse principiului răspunderii și să cuprindă garanții corespunzătoare privind acuratețea și securitatea datelor în timpul transmiterii și al stocării, precum și proceduri de înregistrare a schimbului de date și restricții privind utilizarea informațiilor transmise,

SUBLINIIND faptul că prezentul acord conține, prin urmare, dispoziții care se bazează pe principalele dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (3), ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (4) și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (5) și care sunt menite să îmbunătățească schimbul de informații prin care statele membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană își acordă reciproc drepturi de acces la fișierele automatizate de analize ADN, la sistemele automatizate de identificare dactiloscopică și la datele privind înmatricularea autovehiculelor,

SUBLINIIND faptul că, în cazul datelor provenite din fișierele naționale de analiză ADN și din sistemele automatizate de identificare dactiloscopică, un sistem de tip „răspuns pozitiv/negativ” („hit/no hit”) ar trebui să-i permită statului care efectuează căutarea, într-o a doua etapă, să solicite statului care administrează dosarul să îi furnizeze anumite date cu caracter personal conexe și, în cazul în care este necesar, să solicite informații suplimentare prin intermediul procedurilor de asistență reciprocă, inclusiv al celor adoptate în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului,

AVÂND ÎN VEDERE că aceste dispoziții ar accelera în mod considerabil procedurile existente, care permit statelor membre ale Uniunii Europene și Confederației Elvețiene să afle dacă un alt stat deține informații de care acestea au nevoie și, în caz afirmativ, care este acesta,

AVÂND ÎN VEDERE că o comparare transfrontalieră a datelor va deschide o nouă perspectivă în lupta împotriva criminalității și că informațiile obținute prin compararea datelor vor deschide calea unor noi metode de investigare și, astfel, vor juca un rol crucial în sprijinirea autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare ale statelor,

AVÂND ÎN VEDERE că normele se bazează pe interconectarea bazelor de date naționale ale statelor,

AVÂND ÎN VEDERE că, în anumite condiții, statele ar trebui să poată furniza date cu caracter personal și date fără caracter personal pentru a îmbunătăți schimbul de informații în vederea prevenirii infracțiunilor și a menținerii ordinii și securității publice în legătură cu evenimentele majore care au o dimensiune transfrontalieră,

RECUNOSCÂND faptul că, în afară de îmbunătățirea schimbului de informații, este necesar să se reglementeze alte forme de cooperare mai strânsă între autoritățile polițienești, în special prin intermediul unor operațiuni comune de securitate (de exemplu, patrule comune),

AVÂND ÎN VEDERE că sistemul de tip „răspuns pozitiv/negativ” furnizează o structură de comparare a profilurilor anonime, în cadrul căreia se efectuează schimburi de date cu caracter personal suplimentare doar după obținerea unui răspuns pozitiv, transmiterea și primirea acestor date fiind reglementate de dreptul intern, inclusiv de normele de asistență juridică și că acest mecanism garantează un sistem adecvat de protecție a datelor, prin aceasta înțelegându-se că transmiterea de date cu caracter personal către un alt stat necesită asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor de către statul destinatar,

AVÂND ÎN VEDERE că cheltuielile angajate de autoritățile elvețiene în legătură cu aplicarea prezentului acord ar trebui să fie suportate de către Confederația Elvețiană,

RECUNOSCÂND faptul că acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator reprezintă un pas important către un schimb mai sigur și mai eficace de informații de ordin criminalistic, Confederația Elvețiană ar trebui să respecte anumite dispoziții ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului,

AVÂND ÎN VEDERE că prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul prezentului acord, de către autoritățile Confederației Elvețiene în scopul prevenirii, depistării sau investigării terorismului și a criminalității transfrontaliere ar trebui să facă obiectul unui standard de protecție a datelor cu caracter personal în temeiul dreptului intern al Confederației Elvețiene care să respecte Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (6),

BAZÂNDU-SE pe încrederea reciprocă dintre statele membre ale Uniunii Europene și Confederația Elvețiană în ceea ce privește structura și funcționarea sistemelor lor juridice,

ȚINÂND SEAMA de faptul că, în temeiul Acordului dintre Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind cooperarea în cadrul sistemului elvețian de informații referitor la datele dactiloscopice și profilul ADN (7), ambele țări utilizează aceeași bază de date și aceleași sisteme pentru schimbul de informații, referitor la datele ADN și, respectiv, la datele dactiloscopice,

RECUNOSCÂND faptul că dispozițiile acordurilor bilaterale și multilaterale rămân aplicabile tuturor aspectelor nereglementate prin prezentul acord,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTORUL ACORD:

Articolul 1

Obiect și scop

(1)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-24, articolul 25 alineatul (1), articolele 26-32 și articolul 34 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere se aplică în relațiile bilaterale dintre Confederația Elvețiană și fiecare dintre statele membre.

(2)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-19 și articolul 21 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și anexa la aceasta, cu excepția capitolului 4 punctul 1 din aceasta, se aplică în relațiile bilaterale dintre Confederația Elvețiană și fiecare dintre statele membre.

(3)   Declarațiile făcute de statele membre în conformitate cu Deciziile 2008/615/JAI și 2008/616/JAI ale Consiliului se aplică, de asemenea, în relațiile bilaterale ale acestora cu Confederația Elvețiană.

(4)   Sub rezerva prezentului acord, articolele 1-5 și articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator se aplică în relațiile bilaterale dintre Confederația Elvețiană și fiecare dintre statele membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiții:

1.

„Părți contractante” înseamnă Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană.

2.

„Stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii Europene.

3.

„Stat” înseamnă un stat membru sau Confederația Elvețiană.

Articolul 3

Aplicare și interpretare uniforme

(1)   În vederea asigurării unei aplicări și interpretări cât mai uniforme posibil ale dispozițiilor menționate la articolul 1, părțile contractante analizează în permanență evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a instanțelor competente ale Confederației Elvețiene privind dispozițiile menționate. În acest scop, se instituie un mecanism menit să asigure schimburile reciproce regulate de informații privind jurisprudența în cauză.

(2)   Confederația Elvețiană are dreptul de a prezenta Curții de Justiție a Uniunii Europene memorii sau observații scrise în cazul în care o instanță a unui stat membru sesizează Curtea de Justiție în legătură cu o întrebare preliminară privind interpretarea oricărei dispoziții menționate la articolul 1.

Articolul 4

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu între Confederația Elvețiană și un stat membru privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a oricăreia dintre dispozițiile menționate la articolul 1, precum și a modificărilor referitoare la acestea, poate fi prezentat de către una dintre părțile în litigiu în cadrul unei reuniuni a reprezentanților guvernelor statelor membre și ai Confederației Elvețiene, în vederea soluționării rapide a acestuia.

Articolul 5

Modificări

(1)   În cazul în care este necesar să se modifice dispozițiile menționate la articolul 1, Uniunea Europeană informează Confederația Elvețiană cât mai curând posibil și colectează eventualele observații ale acesteia.

(2)   Confederației Elvețiene i se notifică de către Uniunea Europeană orice modificare a dispozițiilor menționate la articolul 1, imediat după adoptarea modificării.

Confederația Elvețiană decide în mod independent dacă acceptă conținutul modificării și dacă pune în aplicare modificarea în ordinea sa juridică internă. Această decizie se notifică Uniunii Europene în termen în termen de trei luni de la data notificării menționate la primul paragraf.

(3)   În cazul în care conținutul modificării poate impune obligații Confederației Elvețiene decât numai îndeplinirea cerințelor constituționale, Confederația Elvețiană informează Uniunea Europeană cu privire la aceasta la momentul notificării sale. Confederația Elvețiană informează imediat, în scris, Uniunea Europeană cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor constituționale. În cazul în care nu este necesar un referendum, notificarea se efectuează de îndată ce expiră termenul pentru referendum. În cazul în care este necesar un referendum, Confederația Elvețiană are la dispoziție maximum doi ani de la data notificării de către Uniunea Europeană pentru a transmite notificarea sa. Începând cu data prevăzută pentru intrarea în vigoare a modificării în ceea ce privește Confederația Elvețiană și până la notificarea îndeplinirii cerințelor constituționale, Confederația Elvețiană aplică cu titlu provizoriu, dacă este posibil, conținutul modificării.

(4)   În cazul în care Confederația Elvețiană nu acceptă modificarea, prezentul acord se suspendă. Se convoacă o reuniune a părților contractante pentru a examina toate posibilitățile suplimentare în vederea asigurării în continuare a bunei funcționări a prezentului acord, inclusiv posibilitatea de a recunoaște echivalența legislației. Suspendarea încetează imediat ce Confederația Elvețiană notifică acceptarea conținutului modificării sau în cazul în care părțile contractante convin să aplice din nou acordul.

(5)   În cazul în care, la expirarea perioadei de șase luni de suspendare, părțile contractante nu au convenit să aplice din nou acordul, acesta încetează.

(6)   Alineatele (4) și (5) de la prezentul articol nu se aplică în ceea ce privește modificările referitoare la capitolele 3, 4 sau 5 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului sau la articolul 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului care nu au fost acceptate de Confederația Elvețiană și care au fost notificate ca atare Uniunii Europene, cu precizarea motivelor neacceptării modificărilor. Într-un astfel de caz și fără a aduce atingere articolului 10 din acord, conținutul dispozițiilor relevante în versiunea care precede modificarea continuă să se aplice în relațiile bilaterale dintre Confederația Elvețiană și fiecare dintre statele membre.

Articolul 6

Examinare

Părțile contractante convin să efectueze o examinare comună a prezentului acord în termen de cel mult cinci ani de la intrarea sa în vigoare. Examinarea vizează în special punerea concretă în aplicare, interpretarea și evoluția acordului și include, de asemenea, aspecte cum ar fi consecințele dezvoltării Uniunii Europene în ceea ce privește obiectul prezentului acord.

Articolul 7

Relația cu alte instrumente

(1)   Confederația Elvețiană poate continua să aplice acordurile sau înțelegerile bilaterale ori multilaterale privind cooperarea transfrontalieră cu statele membre care sunt în vigoare la data încheierii prezentului acord, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri nu sunt incompatibile cu obiectivele prezentului acord. Confederația Elvețiană notifică Uniunii Europene orice astfel de acorduri sau înțelegeri care vor continua să se aplice.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului acord, Confederația Elvețiană poate să încheie sau să pună în aplicare alte acorduri sau înțelegeri bilaterale ori multilaterale privind cooperarea transfrontalieră cu statele membre, în măsura în care aceste acorduri sau înțelegeri prevăd extinderea sau aprofundarea obiectivelor prezentului acord. Confederația Elvețiană notifică Uniunii Europene orice astfel de nou acord sau nouă înțelegere în termen de trei luni de la semnare sau, în cazul acordurilor sau înțelegerilor care au fost semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a acestora.

(3)   Acordurile și înțelegerile menționate la alineatele (1) și (2) nu afectează relațiile cu statele membre care nu sunt părți la acestea.

(4)   Prezentul acord nu aduce atingere acordurilor existente privind asistența judiciară sau recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești.

Articolul 8

Notificări, declarații și intrare în vigoare

(1)   Părțile contractante își notifică reciproc finalizarea procedurilor necesare pentru a-și exprima consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentului acord.

(2)   Uniunea Europeană își poate exprima consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul prezentului acord chiar dacă deciziile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt sau au fost furnizate în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului nu au fost încă adoptate în privința tuturor statelor membre.

(3)   Articolul 5 alineatele (1) și (2) se aplică cu titlu provizoriu începând cu data semnării prezentului acord.

(4)   În ceea ce privește modificările referitoare la dispozițiile menționate la alineatul (1), adoptate după semnarea prezentului acord dar înainte de intrarea sa în vigoare, perioada de trei luni prevăzută la articolul 5 alineatul (2) ultima teză începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(5)   Atunci când efectuează o notificare în temeiul alineatului (1) sau, în cazul în care se prevede acest lucru, la orice moment ulterior, Confederația Elvețiană face declarațiile menționate la articolul 1 alineatul (3).

(6)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni următoare datei ultimei notificări efectuate în temeiul alineatului (1).

(7)   Transmiterea de către statele membre și Confederația Elvețiană a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului acord nu se poate efectua decât după ce dispozițiile capitolului 6 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului au fost puse în aplicare în dreptul intern al statelor implicate în această transmitere.

Pentru a verifica dacă acesta este cazul Confederației Elvețiene, se vor efectua o vizită de evaluare și un test-pilot în conformitate cu condițiile și măsurile convenite cu Confederația Elvețiană și similare celor efectuate în ceea ce privește statele membre în temeiul capitolului 4 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului.

Pe baza unui raport de evaluare global și urmând aceleași etape ca în cazul lansării schimbului automatizate de date în statele membre, Consiliul stabilește data sau datele de la care statele membre pot să furnizeze date cu caracter personal Confederației Elvețiene, în temeiul prezentului acord.

(8)   Dispozițiile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului se pun în aplicare și se aplică de către Confederația Elvețiană. Confederația Elvețiană transmite Comisiei Europene textul principalelor dispoziții adoptate în domeniul reglementat de directiva menționată.

(9)   Confederația Elvețiană pune în aplicare și aplică dispozițiile articolelor 1-24, ale articolului 25 alineatul (1), ale articolelor 26-32 și ale articolului 34 din Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului. Confederația Elvețiană transmite Comisiei Europene textul principalelor dispoziții adoptate în domeniul reglementat de decizia-cadru a Consiliului menționată.

(10)   Autoritățile competente ale Confederației Elvețiene nu pot aplica dispozițiile capitolului 2 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului înainte de transpunerea și aplicarea de către Confederația Elvețiană a măsurilor menționate la alineatele (8) și (9) de la prezentul articol.

Articolul 9

Aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană

Aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană creează drepturi și obligații, în temeiul prezentului acord, între aceste noi state membre și Confederația Elvețiană.

Articolul 10

Denunțare

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat în orice moment de către una dintre părțile contractante prin prezentarea unei notificări de denunțare celeilalte părți contractante.

(2)   Denunțarea prezentului acord în conformitate cu alineatul (1) intră în vigoare după șase luni de la prezentarea notificării privind denunțarea.

Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare în limbile bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  JO UE L 53, 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO UE L 386, 29.12.2006, p. 89.

(3)  JO UE L 210, 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 210, 6.8.2008, p. 12.

(5)  JO UE L 322, 9.12.2009, p. 14.

(6)  JO UE L 119, 4.5.2016, p. 89.

(7)  Culegerea oficială a Elveției, AS/RO 2006 2031; culegerea clasificată a Elveției, SR/RS 0.360.514.1.


Declarația părților contractante cu ocazia semnării Acordului

Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, părți contractante la Acordul privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (denumit în continuare „acordul”), declară:

Punerea în aplicare a schimbului de informații privind datele ADN, datele dactiloscopice și datele referitoare la înmatricularea vehiculelor în temeiul acordului va impune Confederației Elvețiene obligația de a institui conexiuni bilaterale pentru fiecare dintre aceste categorii de date cu fiecare dintre statele membre.

Pentru a permite desfășurarea acestei activități și în vederea facilitării sale, Confederației Elvețiene i se vor furniza toate documentele, produsele software și listele de contacte disponibile.

Confederația Elvețiană va putea să instituie un parteneriat informal cu statele membre care au pus deja în aplicare un astfel de schimb de date, pentru a partaja experiența dobândită și pentru a beneficia de sprijin practic și tehnic. Detaliile acestor parteneriate trebuie să facă obiectul unor contacte directe cu statele membre în cauză.

Experții elvețieni pot contacta în orice moment Președinția Consiliului, Comisia Europeană sau experți recunoscuți în aceste domenii pentru a obține informații, clarificări sau orice alt tip de sprijin. În mod similar, ori de câte ori elaborează propuneri sau comunicări în privința cărora se află în contact cu reprezentanți ai statelor membre, Comisia poate să contacteze și reprezentanți ai Confederației Elvețiene.

Experții elvețieni pot fi invitați să participe la reuniuni în cadrul cărora experții statelor membre discută în cadrul Consiliului aspecte tehnice care sunt în mod direct relevante pentru aplicarea corespunzătoare și dezvoltarea conținutului deciziilor Consiliului menționate anterior.


REGULAMENTE

12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/11


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1188 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Standardul european EN 13561 privind jaluzelele exterioare și copertinele a fost adoptat inițial de Comitetul European de Standardizare (CEN) în 2004 și modificat în 2008. Acesta conține patru clase de performanță pentru jaluzele exterioare și copertine, în special în ceea ce privește rezistența acestor produse la presiunea dinamică a vântului.

(2)

Clasele stabilite în standardul EN 13561 nu sunt suficiente pentru toate produsele disponibile în prezent pe piață. Cele mai recente produse prezintă o rezistență mai mare la presiunea dinamică a vântului decât înainte. De asemenea, utilizarea claselor existente poate conduce, în unele cazuri, la probleme de siguranță legate de fixarea produselor.

(3)

Prin urmare, este necesar să se adauge trei clase de performanță pentru rezistența la presiunea dinamică a vântului față de clasificarea inclusă în standardul EN 13561. Este, de asemenea, necesar să se diferențieze utilizarea claselor din subfamiliile de produse reglementate de acest standard, în special pentru copertine cu braț pliant, pentru storurile exterioare cu material textil pe șine de ghidare laterale și pentru copertine pentru pergole.

(4)

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, clasele de performanță în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții pot fi stabilite fie de către Comisie, fie de către un organism european de standardizare, pe baza unui mandat revizuit, emis de Comisie. Având în vedere necesitatea de a stabili clase suplimentare de performanță cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să stabilească noile clase de performanță. În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din regulamentul menționat, clasele respective trebuie utilizate în standardele armonizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sunt stabilite clasele de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine, astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.


ANEXĂ

Tabelul 1

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare cu material textil pe șine de ghidare laterale și pentru copertine pentru pergole

Clase

0

1

2

3

Presiunea nominală a vântului pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110 - < 170

Presiunea de siguranță a vântului pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132 - < 204


Clase

4

5

6

Presiunea nominală a vântului pN (N/m2)

≥ 170 - < 270

≥ 270 - < 400

≥ 400

Presiunea de siguranță a vântului pS (N/m2)

≥ 204 - < 324

≥ 324 - < 480

≥ 480

Tabelul 2

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru copertine cu braț cu zăbrele, copertine cu braț pivotant, copertine cu braț culisant, jaluzele verticale, glisiere, copertine de fațadă, copertine luminatoare, copertine de verandă și paravane împotriva insectelor

Clase

0

1

2

3

Presiunea nominală a vântului pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110

Presiunea de siguranță a vântului pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132


Tabelul 3

Clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru copertine cu braț pliant

Clase

0

1

2

Presiunea nominală a vântului pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70

Presiunea de siguranță a vântului pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1189 AL COMISIEI

din 8 iulie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (1), în special articolul 19 alineatul (6) și articolul 20,

întrucât:

(1)

După ce în decembrie 2017 își dăduseră acordul provizoriu în cadrul reunii plenare de la Brisbane, participanții la Procesul Kimberley au aprobat, în cadrul reuniunii plenare de la Bruxelles din noiembrie 2018, adăugarea Republicii Gaboneze pe lista participanților la acest proces.

(2)

Adresele autorităților competente ale mai multor participanți la Procesul Kimberley din anexa II și adresele autorităților competente ale statelor membre din anexa III trebuie actualizate.

(3)

Ca urmare a faptului că Irlanda a solicitat, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, să desemneze o autoritate UE, Comisia a vizitat autoritatea UE desemnată de Irlanda pentru a verifica nivelul de pregătire în vederea îndeplinirii sarcinilor menționate în Regulamentul (CE) nr. 2368/2002. Pregătirile efectuate și procedurile prevăzute de autoritatea UE desemnată de Irlanda sugerează că aceasta va fi capabilă să își îndeplinească cu fiabilitate, rapiditate, eficacitate și în mod corespunzător sarcinile prevăzute în capitolele II, III și V din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002. Este necesar să se prevadă un interval de timp realist în care Irlanda să pună în aplicare modificările necesare.

(4)

În virtutea adoptării, de către participanții la Procesul Kimberley, la sesiunea plenară de la Bruxelles din noiembrie 2018, a deciziei administrative intitulate „Compilation of Modifications to Technical definitions” (Compilarea modificărilor aduse definițiilor tehnice), termenul „țară de origine” ar trebui înlocuit, în certificatele pentru Procesul Kimberley, cu termenul „țară de origine minieră”.

(5)

Pentru a reflecta înlocuirea termenului „țară de origine” cu termenul „țară de origine minieră” în certificatul Uniunii Europene, astfel cum este definit la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, anexa IV la regulamentul respectiv ar trebui modificată în consecință. Este necesar să se acorde autorităților competente ale Uniunii un interval de timp realist pentru a se adapta la această schimbare, luându-se în considerare timpul necesar pentru a asigura disponibilitatea noilor certificate.

(6)

Anexele II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 ar trebui, prin urmare, să fie modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 punctul 3 se aplică de la 1 ianuarie 2020.

În ceea ce privește Irlanda, anexa III se aplică de la 1 septembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Comisie

Federica MOGHERINI

Vicepreședintele


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.


ANEXA I

„ANEXA II

Lista participanților la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley și a autorităților competente desemnate de aceștia în mod corespunzător, prevăzute la articolele 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 și 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUS

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republica Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazilia

CAMBODGIA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodgia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Camerun

CANADA

Internațional:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Solicitări de informații generale la Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBLICA CENTRAFRICANĂ

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Republica Centrafricană

CHINA, Republica Populară

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

Republica Populară Chineză

HONG KONG, Regiunea administrativă specială a Republicii Populare Chineze

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Republica Democratică

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Republica Democratică Congo

CONGO, Republica

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republica Congo

CÔTE D'IVOIRE

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNIUNEA EUROPEANĂ

Comisia Europeană

Serviciul Instrumente de Politică Externă

Office EEAS 03/330

1049 Bruxelles/Brussel

Belgia

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guineea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONEZIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonezia

ISRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIA

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japonia

KAZAHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republica Kazahstan

COREEA, Republica

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Coreea

LAOS, Republica Democrată Populară

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Liban

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

Republica Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIC

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexic

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NOUA ZEELANDĂ

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Noua Zeelandă

NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republica Panama

FEDERAȚIA RUSĂ

Internațional:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Federația Rusă

Autoritatea însărcinată cu operațiunile de import și de export:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Federația Rusă

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

AFRICA DE SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Africa de Sud

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ELVEȚIA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN ȘI MATSU, TERITORII VAMALE DISTINCTE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAILANDA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailanda

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turcia

Autoritatea însărcinată cu operațiunile de import și de export:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turcia

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ucraina

EMIRATELE ARABE UNITE

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

Emiratele Arabe Unite

STATELE UNITE ALE AMERICII

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


ANEXA II

„ANEXA III

Lista autorităților competente ale statelor membre și a sarcinilor lor prevăzute la articolele 2 și 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Serviciul public federal pentru economie, IMM-uri, lucrători care desfășoară activități independente și energie, Direcția generală pentru analize economice și economie internațională)

Italiëlei 124, bus 71

2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 sau +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

În Belgia, controalele importurilor și ale exporturilor de diamante brute, impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, precum și formalitățile vamale pentru acestea nu vor fi efectuate decât la:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBLICA CEHĂ

În Republica Cehă, controalele importurilor și ale exporturilor de diamante brute, impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, precum și formalitățile vamale pentru acestea nu vor fi efectuate decât la:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

(420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobil (420-737) 213 793

Fax +420 261333870

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Serviciu permanent în cadrul unui birou vamal desemnat – Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (luni-vineri: 7.30-15.30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (sâmbătă și duminică și în restul zilelor: 15.30-7.30)

GERMANIA

În Germania, controalele importurilor și ale exporturilor de diamante brute, impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, inclusiv eliberarea certificatelor Uniunii pentru acestea, nu vor fi efectuate decât de următoarea autoritate:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

În sensul articolului 5 alineatul (3), al articolelor 6, 9, 10, al articolului 14 alineatul (3) și al articolelor 15 și 17 din prezentul regulament, în ceea ce privește în special obligația de a raporta Comisiei, următoarea autoritate acționează în calitate de autoritate competentă în Germania:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlanda

Tel: +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGALIA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

În Portugalia, controalele importurilor și ale exporturilor de diamante brute, impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2368/2002, inclusiv eliberarea certificatelor UE pentru acestea, nu vor fi efectuate decât de următoarea autoritate:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

Adresa de e-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMÂNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod poștal 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGATUL UNIT

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. +44 207 008 6903/5797

E-mail: KPUK@fco.gov.uk


ANEXA III

„ANEXA IV

Certificatul comunitar prevăzut la articolul 2

În conformitate cu modificările instituite de Tratatul de la Lisabona, prin care Uniunea Europeană înlocuiește Comunitatea Europeană și îi succedă acesteia, termenul „certificat UE” se referă la certificatul comunitar definit la articolul 2 litera (g) din prezentul regulament.

Certificatul UE prezintă caracteristicile enumerate în cele ce urmează. Statele membre se asigură că certificatele pe care le eliberează au formă identică. În acest sens, acestea îi transmit Comisiei specimenele certificatelor care vor fi eliberate.

Statele membre asigură imprimarea certificatelor UE. Certificatele UE pot fi imprimate de imprimerii desemnate de statul membru în care sunt stabilite. În acest caz, desemnarea de către statul membru trebuie menționată pe fiecare certificat UE. Fiecare certificat UE cuprinde numele și adresa imprimeriei sau o marcă de identificare a imprimeriei. Imprimeriile desemnate trebuie să fie imprimerii care asigură imprimarea bancnotelor în condiții de maximă securitate. Imprimeria trebuie să furnizeze dovezi concludente cu privire la lucrările efectuate pentru autoritățile publice sau pentru clienții comerciali.

Comisia Europeană pune specimenele certificatelor UE originale la dispoziția autorităților UE.

Materiale

Dimensiuni: A4 (210 mm × 297 mm);

Filigranat cu fibre fluorescente invizibile (galben/albastru);

Sensibil la solvenți;

Materiale care nu reacționează la ultraviolete (elementele inserate în document apar în mod clar atunci când sunt expuse la ultraviolete);

hârtie de 95 g/m2.

Tipărire

Fond irizat (sensibil la solvenți);

Fondul de siguranță nu apare atunci când este fotocopiat;

Tipurile de cerneală utilizate trebuie să fie sensibile la solvenți, pentru ca documentul să fie protejat împotriva tentativelor de modificare a textului inserat cu ajutorul produselor chimice, de exemplu produse de înălbire;

Fond într-o singură culoare (de neșters și rezistentă la lumină);

Imprimarea unei irizări secundare, pentru ca certificatele să nu fie alterate de lumina solară;

Dispozitiv invizibil care reacționează la ultraviolete (stelele de pe drapelul UE);

Imprimeria trebuie să aplice un strat de cerneală suficient de gros, pentru ca dispozitivele vizibile la ultraviolete să fie invizibile la lumina obișnuită;

Drapelul UE: imprimare cu auriu și albastru european;

Bordură în tifdruc;

Imprimarea în tifdruc cu efect tactil este una dintre caracteristicile esențiale ale documentului;

Un rând imprimat cu caractere foarte mici, cu cuvintele «Kimberley Process Certificate»;

Imagine latentă: KP;

Microtext cu acronimul «KPCS»;

Documentul trebuie să conțină dispozitive anticopiere (medalion) în fondul imprimat cu ornamente din linii gravate.

Numerotare

Fiecare certificat UE poartă un număr de serie unic, precedat de codul: EU.

Comisia atribuie numerele de serie statelor membre care intenționează să elibereze certificate UE.

Ar trebui să existe două tipuri de numerotare care să corespundă, vizibilă și invizibilă:

Primul tip de numerotare: o secvență din 8 cifre, care apare o singură dată pe fiecare parte a documentului, imprimată cu cerneală neagră

Responsabilitatea numerotării fiecărui certificat aparține în întregime imprimeriei.

Imprimeria înregistrează, de asemenea, toate numerele într-o bază de date.

Al doilea tip de numerotare: o secvență din 8 cifre imprimate invizibil (care corespund celor din primul tip de numerotare), care reacționează la ultraviolete prin transformare în roșu.

Limba

Engleză și, după caz, limba (limbile) statului membru în cauză.

Prezentare și finisare

Caracteristici obligatorii

Perforație liniară într-o poziție, tăiat în foi simple de format A4, la 100 mm de marginea dreaptă.

(a)

partea stângă

Image 3

(b)

partea dreaptă

Image 4

12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1190 AL COMISIEI

din 11 iulie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce privește deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anul 2019

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 105 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În anul 2013, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 (2) de stabilire a deducerilor din anumite cote de pescuit alocate Spaniei în 2013 și în anii următori din cauza depășirii cotei pentru macrou în 2009. Regulamentul respectiv a stabilit deduceri din cota de macrou în diviziunea ICES 8c, în subzonele ICES 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1, precum și din cota de hamsie în subzona ICES 8.

(2)

Flota de coastă din Spania depinde în mare măsură de macrou, iar rentabilitatea acestei flote este deja foarte scăzută. În plus, pentru 2019, cota este cu 20 % mai mică decât pentru 2018, iar deducerea pentru macrou continuă până în 2023. Prin autorizarea unei deduceri mai mici pentru macrou numai în 2019, presiunea exercitată de pescuit asupra stocului în raport cu cea permisă deja prin Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului (3) nu va crește. Pentru a evita consecințele sociale și economice, atât pentru sectorul pescuitului în cauză, cât și pentru industria de prelucrare aferentă, cantitățile deduse anual nu trebuie să depășească 33 % din cota anuală de macrou. În cazul în care cantitatea care urmează să fie dedusă depășește 33 % din cota anuală de macrou, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 trebuie modificat pentru a reduce cantitatea anuală care urmează să fie dedusă, prelungind în consecință perioada de deducere.

(3)

Cota de macrou a Spaniei în diviziunea ICES 8c, în subzonele ICES 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 pentru anul 2019 este fixată la 24 597 de tone, în timp ce deducerile prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 pentru anul respectiv sunt stabilite la 9 240 de tone, ceea ce reprezintă 38 % din cota spaniolă. Cantitățile care urmează să fie deduse în 2019 trebuie așadar reduse pentru a reprezenta 33 % din cotă, iar diferența trebuie adăugată la cantitățile care urmează să fie deduse în 2023.

(4)

Spania a solicitat ca deducerea din cota de macrou pentru 2019 să fie redusă de la 5 544 de tone stabilite inițial la 4 421 de tone. Diferența reprezintă 0,1 % din TAC totală, astfel încât impactul biologic asupra stocului este minim, dar totuși important pentru pescuitul la scară mică. Deducerea din aceeași cotă în 2023 ar crește de la 269 de tone stabilite inițial la 1 392 de tone. Proporția inițială a deducerilor din cotele de macrou și hamsie ar varia anual, dar ar fi menținută pentru întreaga perioadă 2019-2023. Cantitățile care urmează să fie deduse în 2023 ar rămâne inferioare deducerilor anuale stabilite pentru perioada 2016-2022.

(5)

Modificările aduse cantităților deduse din cotele pentru macrou și hamsie în 2019 ar continua să garanteze că nu sunt depășite posibilitățile de pescuit pentru 2019 pentru aceste specii. Ele ar fi conforme cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 trebuie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 al Comisiei din 5 martie 2013 de stabilire a deducerilor din anumite cote de pescuit alocate Spaniei în 2013 și în anii următori din cauza depășirii cotei pentru macrou în 2009 (JO L 62, 6.3.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului din 30 ianuarie 2019 de stabilire, pentru anul 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 29, 31.1.2019, p.1).


ANEXĂ

Stoc

Cota inițială 2009

Cota adaptată 2009

Capturi stabilite 2009

Diferența cotă-capturi (depășire)

Deducere 2013

Deducere 2014

Deducere 2015

Deducere 2016

Deducere 2017

Deducere 2018

Deducere 2019

Deducere 2020

Deducere 2021

Deducere 2022

Deducere 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pentru hamsie, anul trebuie înțeles ca fiind sezonul de pescuit care începe în anul respectiv.


DECIZII

12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/33


DECIZIA (UE) 2019/1191 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 04 03 01 03 - Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsuri pentru migranți, inclusiv pentru migranții din țări terțe)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 46 și 48, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții specifice privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene privind libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsurile pentru migranți, inclusiv pentru migranții din țări terțe.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019.

(6)

În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene privind libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsurile pentru migranți, inclusiv pentru migranții din țări terțe.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La alineatele (5) și (13) de la articolul 5 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, cuvintele „și 2018” se înlocuiesc cu „, 2018 și 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/36


DECIZIA (UE) 2019/1192 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01 – Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și linia bugetară 02 03 04 – Instrumente pentru guvernanța pieței interne)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții referitoare la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în ceea ce privește acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene cu privire la funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și cu privire la instrumente pentru guvernanța pieței interne.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019.

(6)

În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la propunerea de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene cu privire la funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și la instrumentele pentru guvernanța pieței interne.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La alineatele (12) și (14) de la articolul 7 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, cuvintele „și 2018” se înlocuiesc cu „, 2018 și 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/39


DECIZIA (UE) 2019/1193 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 33 02 03 01 - Dreptul societăților comerciale)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții referitoare la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene referitoare la dreptul societăților comerciale.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019.

(6)

În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene referitoare la dreptul societăților comerciale.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La alineatul (13) de la articolul 7 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, cuvintele „și 2018” se înlocuiesc cu „, 2018 și 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/41


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1194 A COMISIEI

din 5 iulie 2019

privind identificarea substanței 4-terț-butilfenol (PTBP) ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 4987]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 59 alineatul (9),

întrucât:

(1)

La 30 august 2016, Germania a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, un dosar întocmit în conformitate cu anexa XV la regulamentul menționat (denumit în continuare „dosar în conformitate cu anexa XV”) pentru identificarea substanței 4-terț-butilfenol (PTBP) (nr. CE 202-679-0, nr. CAS 98-54-4) ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din regulamentul menționat, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin, cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave pentru mediu, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel corespunzător altor substanțe enumerate la literele (a)-(e) de la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)

La 15 decembrie 2016, Comitetul statelor membre (CSM) al agenției a adoptat un aviz (2) cu privire la dosarul în conformitate cu anexa XV. Deși majoritatea membrilor CSM au considerat că substanța PTBP ar trebui să fie identificată ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, CSM nu a ajuns la un acord unanim. Doi membri au exprimat îndoieli cu privire la fiabilitatea studiului științific principal (3) și au fost de părere că dovezile disponibile nu permit să se concluzioneze că există un nivel de îngrijorare echivalent cu cel corespunzător altor substanțe enumerate la articolul 57 literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Un al treilea membru, deși a sprijinit identificarea PTBP ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită, și-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la fiabilitatea studiului principal. Comisia nu este de acord cu îndoielile exprimate cu privire la fiabilitatea studiului științific principal.

(3)

La 17 ianuarie 2017, în temeiul articolului 59 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, agenția a comunicat Comisiei avizul CSM în vederea luării unei decizii privind identificarea PTBP în temeiul articolului 57 litera (f) din regulamentul respectiv.

(4)

Comisia este de acord cu avizul CSM care și-a exprimat acordul unanim cu privire la faptul că există dovezi științifice privind existența unor efecte adverse la pești, legate de un mod de acțiune de tip estrogenic al PTBP, ceea ce demonstrează că substanța corespunde definiției perturbatorului endocrin elaborată de Organizația Mondială a Sănătății/Programul internațional pentru siguranță chimică (OMS/IPCS) (4). Expunerea la PTBP conduce la efecte negative grave și ireversibile asupra dezvoltării sexuale a peștilor, și anume la o inversare completă și ireversibilă a sexului populațiilor de pești afectate, care duce la apariția unor populații de pești de sex exclusiv feminin. Concluzia potrivit căreia PTBP prezintă proprietăți de perturbator endocrin este sprijinită, de asemenea, prin extrapolarea efectelor altor substanțe (5) aparținând aceleiași clase chimice de alchilfenoli precum PTBP. Din aceste motive, Comisia concluzionează că, în cazul PTBP, există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra mediului.

(5)

Comisia consideră că efectele adverse sunt de o gravitate similară cu cea observată în cazul altor substanțe identificate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din cauza proprietăților lor de perturbare a sistemului endocrin cu efecte probabile grave asupra mediului. Efectele observate la pești sunt ireversibile și pot fi relevante pentru populațiile sălbatice. Pe baza informațiilor disponibile, majoritatea membrilor CSM au concluzionat că pare dificilă stabilirea unui nivel sigur de expunere pentru a putea evalua în mod adecvat riscurile, deși el ar putea exista. Comisia este de acord cu această evaluare. Prin urmare, Comisia consideră că nivelul de îngrijorare privind efectele adverse este echivalent cu cel al substanțelor menționate la literele (a)-(e) de la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Faptul că efectele adverse asupra dezvoltării sexuale a peștilor au fost observate în studiul principal la niveluri de concentrație mici (concentrația cea mai mică la care se observă efecte: 1 μg/l) întărește și mai mult îngrijorarea.

(6)

PTBP ar trebui să fie identificată în temeiul articolului 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin cu efecte probabile grave asupra mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel corespunzător altor substanțe enumerate la literele (a)-(e).

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Substanța 4-terț-butilfenol (PTBP) (nr. CE 202-679-0, nr. CAS 98-54-4) este identificată ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin cu efecte probabile grave asupra mediului, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent cu cel corespunzător altor substanțe enumerate la articolul 57 literele (a)-(e) din regulamentul respectiv.

(2)   Substanța menționată la alineatul (1) se include în lista substanțelor candidate menționată la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 cu următoarea mențiune la rubrica „Motivele includerii”: „Proprietăți care perturbă sistemul endocrin [articolul 57 litera (f) – mediu]”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Agenției Europene pentru Produse Chimice.

Adoptată la Bruxelles, 5 iulie 2019.

Pentru Comisie

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/ro/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie – UWM Olsztyn), p. 61.

(4)  Organizația Mondială a Sănătății/Programul internațional pentru securitate chimică (OMS/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Evaluarea globală a celor mai recente date științifice privind perturbatorii endocrini). WHO/PCS/EDC/02.2, document accesibil publicului la adresa http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonilfenol, ramificat și liniar; 4-terț-octilfenol (Nr. CAS: 140-66-1; Nr. CE: 205-426-2); 4-heptilfenol, ramificat și liniar; 4-terț-pentilfenol (Nr. CAS: 80-46-6; Nr. CE: 201-280-9).


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1195 A COMISIEI

din 10 iulie 2019

de modificare a Deciziilor 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE, a Deciziilor de punere în aplicare 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 și (UE) 2017/2451 în ceea ce privește titularul autorizației și reprezentantul pentru introducerea pe piață a soiei, bumbacului, rapiței și porumbului modificate genetic

[notificată cu numărul C(2019) 5093]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Bayer CropScience AG, cu sediul în Germania, este titularul autorizației pentru introducerea pe piață a produselor alimentare și a hranei modificate genetic destinate animalelor (soia, bumbac, rapiță și porumb) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care fac obiectul Deciziilor 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4), 2011/354/UE (5), precum și al Deciziilor de punere în aplicare 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) și (UE) 2016/1215 (11) ale Comisiei.

(2)

Bayer CropScience N.V., cu sediul în Belgia, este titularul autorizației pentru introducerea pe piață a unui produs vegetal (bumbac) modificat genetic utilizat ca aliment și ca hrană pentru animale și reprezintă Bayer CropScience LP, cu sediul în Statele Unite ale Americii, în vederea autorizării în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1208 a Comisiei (12).

(3)

Bayer CropScience N.V., cu sediul în Belgia, este titularul autorizației pentru introducerea pe piață a unui produs vegetal (soia) modificat genetic și utilizat ca aliment și ca hrană pentru animale și reprezintă M.S. Technologies LLC, cu sediul în Statele Unite ale Americii, în vederea autorizării în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2451 a Comisiei (13).

(4)

Prin scrisoarea din 1 august 2018, Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgia și Bayer CropScience LP, Statele Unite ale Americii, au solicitat Comisiei să transfere drepturile și obligațiile lor aferente tuturor autorizațiilor și cererilor în curs de soluționare pentru produsele modificate genetic la BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, cu sediul în Statele Unite.

(5)

Prin scrisoarea din 19 octombrie 2018, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC a confirmat acordul ei cu privire la acest transfer și a autorizat BASF SE, cu sediul în Germania, să acționeze ca reprezentantul ei în UE.

(6)

La 11 octombrie 2018, M.S. Technologies LLC a confirmat în scris acordul ei cu privire la schimbarea reprezentantului.

(7)

Anexele la Deciziile 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE și 2011/354/UE conțin link-uri către paginile de internet ale American Oil Chemists'Society, unde sunt disponibile materialele de referință pentru metoda de detectare și care conțin link-uri către Bayer. Prin urmare, aceste link-uri ar trebui adaptate în consecință.

(8)

Modificările propuse ale deciziilor de autorizare sunt de natură pur administrativă și nu implică necesitatea unei noi evaluări a produselor în cauză. Același lucru este valabil pentru destinatarii deciziilor de autorizare în cauză, care ar trebui, de asemenea, să fie adaptați în consecință.

(9)

Implementarea modificărilor solicitate necesită modificarea deciziilor de autorizare a introducerii pe piață a produselor modificate genetic pentru care Bayer CropScience AG și Bayer CropScience N.V. sunt titulari ai autorizațiilor. Prin urmare, ar trebui modificate următoarele decizii: Deciziile 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE, Deciziile de punere în aplicare 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 și (UE) 2017/2451.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare a Deciziei 2008/730/CE

Decizia 2008/730/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

4.

A treia liniuță de la litera (d) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

Material de referință: AOCS 0707-A și AOCS 0707-B, disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa internet http://www.aocs.org/crm”.

Articolul 2

Modificare a Deciziei 2008/837/CE

Decizia 2008/837/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

4.

A treia liniuță de la litera (d) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

Material de referință: AOCS 0306-A și AOCS 0306-E, disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa internet http://www.aocs.org/crm”.

Articolul 3

Modificare a Deciziei 2009/184/CE

Decizia 2009/184/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 9, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

4.

A treia liniuță de la litera (d) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

Material de referință: AOCS 0208-A disponibil prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa https://www.aocs.org/crm”.

Articolul 4

Modificare a Deciziei 2011/354/UE

Decizia 2011/354/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

4.

A treia liniuță de la litera (d) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

Material de referință: AOCS 1108-A și 0306-A, disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa internet http://www.aocs.org/crm”.

Articolul 5

Modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/81/UE

Decizia de punere în aplicare 2012/81/UE se modifică după cum urmează:

1

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 6

Modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE a Comisiei

Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 7

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/690

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/690 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 8

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/697

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/697 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 9

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/699

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/699 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 10

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1215

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, „Bayer CropScience AG” se înlocuiește cu „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, SUA, reprezentată de BASF SE, Germania”.

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitantul și titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 11

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1208

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1208 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Titularul autorizației

Titularul autorizației este BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Statele Unite ale Americii, reprezentată de BASF SE, Germania.”

2.

La articolul 8, „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Titularul autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.”

Articolul 12

Modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2451

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2451 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Titularii autorizației

Titularii autorizației sunt

(a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Statele Unite ale Americii, reprezentată de BASF SE, Germania;

și

(b)

BASF SE, Germania, care reprezintă M.S. Technologies, LLC, Statele Unite ale Americii.”

2.

La articolul 9, „Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” se înlocuiește cu „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania”.

3.

Litera (a) din anexă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)   Solicitanții și titularii autorizației

Denumire

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresă

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Statele Unite ale Americii

Reprezentată de BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania;

și

Denumire

:

BASF SE Germania

Adresă

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania

În numele M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Statele Unite ale Americii.”

Articolul 13

Destinatar

Prezenta decizie se adresează BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2008/730/CE a Comisiei din 8 septembrie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 247, 16.9.2008, p. 50).

(3)  Decizia 2008/837/CE a Comisiei din 29 octombrie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din bumbac LLCotton25 modificat genetic (ACS-GHØØ1-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 299, 8.11.2008, p. 36).

(4)  Decizia 2009/184/CE a Comisiei din 10 martie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din rapiță modificată genetic T45 (ACS-BNØØ8-2) rezultate din comercializarea acestui tip de rapiță în țări terțe până în 2005 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 13.3.2009, p. 28).

(5)  Decizia 2011/354/UE a Comisiei din 17 iunie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 (BCS-GHØØ2-5), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 160, 18.6.2011, p. 90).

(6)  Decizia de punere în aplicare 2012/81/UE a Comisiei din 10 februarie 2012 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 40, 14.2.2012, p. 10).

(7)  Decizia de punere în aplicare 2013/327/UE a Comisiei din 25 iunie 2013 de autorizare a introducerii pe piață a produselor alimentare care conțin sau constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 sau a produselor alimentare și a furajelor produse din respectivele organisme modificate genetic în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 175, 27.6.2013, p. 57).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/690 a Comisiei din 24 aprilie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 112, 30.4.2015, p. 35).

(9)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/697 a Comisiei din 24 aprilie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a porumbului modificat genetic T25 (ACS-ZMØØ3-2) și de reînnoire a autorizației produselor existente din porumb T25 (ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 112, 30.4.2015, p. 66).

(10)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/699 a Comisiei din 24 aprilie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic T304-40 (BCS-GHØØ4-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 112, 30.4.2015, p. 77).

(11)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1215 a Comisiei din 22 iulie 2016 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt produse din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 199, 26.7.2016, p. 16).

(12)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1208 a Comisiei din 4 iulie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 173, 6.7.2017, p. 23).

(13)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2451 a Comisiei din 21 decembrie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 346, 28.12.2017, p. 20).


12.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 187/50


DECIZIA (UE) 2019/1196 A COMISIEI

din 11 iulie 2019

privind participarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea adresată președintelui Consiliului la data de 14 martie 2019, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) și-a notificat intenția de a participa la Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

(2)

Nu există condiții specifice referitoare la participarea Regatului Unit la Regulamentul (UE) 2018/1727, așadar nu sunt necesare măsuri tranzitorii.

(3)

Participarea Regatului Unit la Regulamentul (UE) 2018/1727 ar trebui, prin urmare, să fie confirmată.

(4)

Regulamentul (UE) 2018/1727 a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018 și devine aplicabil la 12 decembrie 2019.

(5)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(6)

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2) (denumit în continuare „Acordul de retragere”) a fost convenit între Uniune și Guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018, însă procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare nu au fost încă finalizate. Partea a patra a Acordului de retragere prevede o perioadă de tranziție, care începe la data intrării în vigoare a acordului. În cursul perioadei de tranziție, dreptul Uniunii va continua să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în conformitate cu Acordul de retragere.

(7)

La 22 martie 2019, prin Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European (3), de comun acord cu Regatul Unit, termenul prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE a fost prelungit până la 22 mai 2019 în cazul în care Camera Comunelor aprobă Acordul de retragere până la 29 martie 2019 sau, în caz contrar, până la 12 aprilie 2019. Camera Comunelor nu a aprobat Acordul de retragere până la 29 martie 2019. La 11 aprilie 2019, prin Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului European (4), de comun acord cu Regatul Unit, termenul prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE a fost prelungit din nou până la 31 octombrie 2019. La cererea Regatului Unit, acest termen poate fi prelungit din nou printr-o decizie unanimă a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit. În plus, Regatul Unit poate revoca în orice moment notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2018/1727 se va aplica în privința și pe teritoriul Regatului Unit numai în cazul în care Regatul Unit este un stat membru la 12 decembrie 2019 sau în cazul în care Acordul de retragere a intrat în vigoare până la acea dată.

(9)

În temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 21, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se confirmă participarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2018/1727.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).

(2)  JO C 144I, 25.4.2019, p. 1.

(3)  Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 80 I, 22.3.2019, p. 1).

(4)  Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 11 aprilie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 101, 11.4.2019, p. 1).