ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 185

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
11 iulie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1176 al Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, mandipropamid și profoxidim din sau de pe anumite produse ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1177 al Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește importurile de gelatină, de subproduse aromatizante de origine animală și de grăsimi topite ( 1 )

26

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1178 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte în ceea ce privește dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice

30

 

*

Decizia (UE) 2019/1179 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 04 77 03 – Acțiune pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare) ( 1 )

39

 

*

Decizia (UE) 2019/1180 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 12 02 01 - Realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare) ( 1 )

42

 

*

Decizia (UE) 2019/1181 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

44

 

*

Decizia (UE) 2019/1182 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole [notificată cu numărul C(2019) 4972]

46

 

*

Decizia (UE) 2019/1183 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice [notificată cu numărul C(2019) 4973]

48

 

*

Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Să cultivăm progresul științific: recoltele contează! [notificată cu numărul C(2019) 4975]

50

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1185 a Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificat cu numărul C(2019) 5340]  ( 1 )

52

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2019 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 11 aprilie 2019 privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2019/1186]

83

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1176 AL COMISIEI

din 10 iulie 2019

de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, mandipropamid și profoxidim din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a), articolul 18 alineatul (1) litera (b) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru mandipropamid și profoxidim au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 nu stabilește LMR-uri și, întrucât această substanță activă nu este inclusă în anexa IV la regulamentul respectiv, se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg stabilită la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

(2)

Pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (2). Autoritatea a concluzionat că nu se preconizează apariția de reziduuri de ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic în niciun produs de origine vegetală sau animală, întrucât utilizarea unică și limitată a acestuia ca pesticid pentru strugurii de vin după altoire nu este susceptibilă de a produce reziduuri semnificative pe strugurii de vin. Prin urmare, este adecvat să se stabilească LMR-urile la limita specifică de determinare. Aceste valori implicite ar trebui să fie stabilite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

Pentru mandipropamid, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (3). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului la mandipropamid (orice raport de izomeri constituenți). Autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru cartofi, ceapă, ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns, roșii și dovlecei, anumite informații nu erau disponibile și că era necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(4)

Pentru profoxidim, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Autoritatea a recomandat menținerea LMR-urilor existente.

(5)

În ceea ce privește produsele pentru care nu este autorizată utilizarea produselor de protecție a plantelor în cauză și pentru care nu există toleranțe la import sau CXL-uri, LMR-urile ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau ar trebui să se aplice LMR implicită, prevăzută la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de determinare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele menționate au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice de determinare.

(7)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(8)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(11)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse sau importate în Uniune înainte de 31 ianuarie 2020.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 31 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(6):5331.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru mandipropamid în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(5):5284.

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru profoxidim în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(5):5282.


ANEXĂ

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

Se adaugă următoarele coloane pentru mandipropamid și profoxidim:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-urile (1)

Mandipropamid (orice raport de izomeri constituenți)

Profoxidim

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0,01  (*1)

0110000

Fructe citrice

0,01 (*1)

 

0110010

Grepfruturi

 

 

0110020

Portocale

 

 

0110030

Lămâi

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime“

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

0120000

Fructe nucifere

0,01 (*1)

 

0120010

Migdale

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0120030

Caju

 

 

0120040

Castane

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

0120060

Alune

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

0120100

Fistic

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,01 (*1)

 

0130010

Mere

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Gutui

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

0130990

Altele (2)

 

 

0140000

Fructe sâmburoase

0,01 (*1)

 

0140010

Caise

 

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

 

0140030

Piersici

 

 

0140040

Prune

 

 

0140990

Altele (2)

 

 

0150000

Bace și fructe mici

 

 

0151000

(a)

struguri

2

 

0151010

Struguri de masă

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

0152000

(b)

căpșuni

0,01 (*1)

 

0153000

(c)

fructe de rug

0,01 (*1)

 

0153010

Mure

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

0153990

Altele (2)

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

0,01 (*1)

 

0154010

Afine

 

 

0154020

Merișoare

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

0154050

Măceșe

 

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

 

0154080

Boabe de soc

 

 

0154990

Altele (2)

 

 

0160000

Fructe diverse cu

0,01 (*1)

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

0161010

Curmale

 

 

0161020

Smochine

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Prune de Java

 

 

0161990

Altele (2)

 

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

0162020

Litchi

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaia

 

 

0163050

Granate/rodii

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Graviola

 

 

0163990

Altele (2)

 

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

cartofi

(+)

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

0212030

Igname

 

 

0212040

Arorut

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

0213010

Sfecle

 

 

0213020

Morcovi

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

0213040

Hrean

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

0213080

Ridichi

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

0213110

Napi

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

0220000

Legume bulboase

 

0,01  (*1)

0220010

Usturoi

0,01 (*1)

 

0220020

Ceapă

0,01 (+)

 

0220030

Ceapă eșalotă

0,01 (*1)

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

7 (+)

 

0220990

Altele (2)

0,01 (*1)

 

0230000

Legume fructoase

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

0231010

Tomate

3 (+)

 

0231020

Ardei dulce/gogoșari

1

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

3

 

0231040

Bame

0,01 (*1)

 

0231990

Altele (2)

0,01 (*1)

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

0232010

Castraveți

0,2

 

0232020

Cornișoni

0,01  (*1)

 

0232030

Dovlecei

0,2 (+)

 

0232990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

 

0233010

Pepeni galbeni

0,5

 

0233020

Dovleci

0,3

 

0233030

Pepeni verzi

0,3

 

0233990

Altele (2)

0,3

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,01 (*1)

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,01 (*1)

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

brasicacee (inflorescența)

 

 

0241010

Broccoli

2

 

0241020

Conopidă

0,01 (*1)

 

0241990

Altele (2)

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

0,01 (*1)

 

0242020

Varză cu căpățână

3

 

0242990

Altele (2)

0,01 (*1)

 

0243000

(c)

brasicacee (frunze)

25

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

0244000

(d)

gulii

0,01 (*1)

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

25

0,01  (*1)

0251010

Salata mielului/fetică

 

 

0251020

Lăptuci

 

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

0251060

Rucolă

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

0251990

Altele (2)

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

25

0,01  (*1)

0252010

Spanac

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

25

0,01  (*1)

0254000

(d)

năsturel

25

0,01  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,15

0,01  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

25

0,02  (*1)

0256010

Asmățui

 

 

0256020

Arpagic

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

0256050

Salvie

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

0256070

Cimbru

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

0256100

Tarhon

 

 

0256990

Altele (2)

 

 

0260000

Leguminoase

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

0260050

Linte

 

 

0260990

Altele (2)

 

 

0270000

Legume cu tulpină

 

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

0,01 (*1)

 

0270020

Cardon

0,01 (*1)

 

0270030

Țelină

20

 

0270040

Fenicul de Florența

0,01 (*1)

 

0270050

Anghinare

0,01 (*1)

 

0270060

Praz

0,01 (*1)

 

0270070

Rubarbă

0,01 (*1)

 

0270080

Lăstari de bambus

0,01 (*1)

 

0270090

Miez de palmier

0,01 (*1)

 

0270990

Altele (2)

0,01 (*1)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fasole

 

 

0300020

Linte

 

 

0300030

Mazăre

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

0401010

Semințe de in

 

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

 

0401030

Semințe de mac

 

 

0401040

Semințe de susan

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

 

0401060

Semințe de rapiță

 

 

0401070

Soia

 

 

0401080

Semințe de muștar

 

 

0401090

Semințe de bumbac

 

 

0401100

Semințe de dovleac

 

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

 

0401130

Semințe de camelină

 

 

0401140

Semințe de cânepă

 

 

0401150

Ricin

 

 

0401990

Altele (2)

 

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

0500000

CEREALE

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orz

 

 

0500020

Hrișcă și alte pseudocereale

 

 

0500030

Porumb

 

 

0500040

Mei comun

 

 

0500050

Ovăz

 

 

0500060

Orez

 

 

0500070

Secară

 

 

0500080

Sorg

 

 

0500090

Grâu

 

 

0500990

Altele (2)

 

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

 

0,05  (*1)

0610000

Ceaiuri

0,05  (*1)

 

0620000

Boabe de cafea

0,05  (*1)

 

0630000

Infuzii din

0,05  (*1)

 

0631000

(a)

flori

 

 

0631010

Mușețel

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

0631030

Trandafir

 

 

0631040

Iasomie

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

0631990

Altele (2)

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

0632010

Căpșun

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Altele (2)

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

0633010

Valeriană

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

0640000

Boabe de cacao

0,06

 

0650000

Roșcove

0,05  (*1)

 

0700000

HAMEI

90

0,05  (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anason

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

0810030

Țelină

 

 

0810040

Coriandru

 

 

0810050

Chimen

 

 

0810060

Mărar

 

 

0810070

Fenicul

 

 

0810080

Schinduf

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

0810990

Altele (2)

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

0820030

Chimen

 

 

0820040

Cardamom

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

0820070

Vanilie

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Altele (2)

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ghimbir (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hrean (11)

 

 

0840990

Altele (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Cuișoare

 

 

0850020

Capere

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Șofran

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

1010000

Produse obținute din

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

porcine

 

 

1011010

Mușchi

 

 

1011020

Grăsime

 

 

1011030

Ficat

 

 

1011040

Rinichi

 

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1011990

Altele (2)

 

 

1012000

(b)

bovine

 

 

1012010

Mușchi

 

 

1012020

Grăsime

 

 

1012030

Ficat

 

 

1012040

Rinichi

 

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1012990

Altele (2)

 

 

1013000

(c)

ovine

 

 

1013010

Mușchi

 

 

1013020

Grăsime

 

 

1013030

Ficat

 

 

1013040

Rinichi

 

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1013990

Altele (2)

 

 

1014000

(g)

caprine

 

 

1014010

Mușchi

 

 

1014020

Grăsime

 

 

1014030

Ficat

 

 

1014040

Rinichi

 

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1014990

Altele (2)

 

 

1015000

(e)

ecvine

 

 

1015010

Mușchi

 

 

1015020

Grăsime

 

 

1015030

Ficat

 

 

1015040

Rinichi

 

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1015990

Altele (2)

 

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

 

1016010

Mușchi

 

 

1016020

Grăsime

 

 

1016030

Ficat

 

 

1016040

Rinichi

 

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1016990

Altele (2)

 

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

 

1017010

Mușchi

 

 

1017020

Grăsime

 

 

1017030

Ficat

 

 

1017040

Rinichi

 

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1017990

Altele (2)

 

 

1020000

Lapte

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Vite

 

 

1020020

Oi

 

 

1020030

Capre

 

 

1020040

Cai

 

 

1020990

Altele (2)

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Găini

 

 

1030020

Rațe

 

 

1030030

Gâște

 

 

1030040

Prepelițe

 

 

1030990

Altele (2)

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (9)

 

 

(L)

=

Liposolubil

Mandipropamid (orice raport de izomeri constituenți)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la toxicitatea metaboliților. La revizuirea LMR-ului, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 11 iulie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data respectivă, de lipsa lor.

0211000

(a)

cartofi

0220020

Ceapă

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR-ului, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 11 iulie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data respectivă, de lipsa lor.

0231010

Tomate

0232030

Dovlecei

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

Se elimină coloanele pentru mandipropamid și profoxidim din partea A.

3.

În anexa V se adaugă următoarea coloană pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-urile (2)

Ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic (sumă a acidului 2,5-diclorbenzoic și a esterului său exprimat ca ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

0,01  (*2)

0110000

Fructe citrice

 

0110010

Grepfruturi

 

0110020

Portocale

 

0110030

Lămâi

 

0110040

Lămâi verzi „lime“

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Altele (2)

 

0120000

Fructe nucifere

 

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele (2)

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

0130010

Mere

 

0130020

Pere

 

0130030

Gutui

 

0130040

Moșmoni

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0130990

Altele (2)

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

0140030

Piersici

 

0140040

Prune

 

0140990

Altele (2)

 

0150000

Bace și fructe mici

 

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele (2)

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele (2)

 

0160000

Fructe diverse cu

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Prune de Java

 

0161990

Altele (2)

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele (2)

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

0,01  (*2)

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

 

0213020

Morcovi

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

0213040

Hrean

 

0213050

Topinamburi

 

0213060

Păstârnaci

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

0213080

Ridichi

 

0213090

Barba-caprei

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

0213110

Napi

 

0213990

Altele (2)

 

0220000

Legume bulboase

 

0220010

Usturoi

 

0220020

Ceapă

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

0220990

Altele (2)

 

0230000

Legume fructoase

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

0231010

Tomate

 

0231020

Ardei dulce/gogoșari

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

0231040

Bame

 

0231990

Altele (2)

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

 

0233030

Pepeni verzi

 

0233990

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0241000

(a)

brasicacee (inflorescența)

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Conopidă

 

0241990

Altele (2)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0242020

Varză cu căpățână

 

0242990

Altele (2)

 

0243000

(c)

brasicacee (frunze)

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele (2)

 

0244000

(d)

gulii

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

 

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

 

0254000

(d)

năsturel

 

0255000

(e)

cicori witloof/andive

 

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele (2)

 

0260000

Leguminoase

 

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele (2)

 

0270000

Legume cu tulpină

 

0270010

Sparanghel

 

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele (2)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

 

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

 

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*2)

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele (2)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*2)

0401000

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele (2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altele (2)

 

0500000

CEREALE

0,01  (*2)

0500010

Orz

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

0500030

Porumb

 

0500040

Mei comun

 

0500050

Ovăz

 

0500060

Orez

 

0500070

Secară

 

0500080

Sorg

 

0500090

Grâu

 

0500990

Altele (2)

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,01  (*2)

0610000

Ceaiuri

 

0620000

Boabe de cafea

 

0630000

Infuzii din

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele (2)

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

Boabe de cacao

 

0650000

Roșcove

 

0700000

HAMEI

0,01  (*2)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,01  (*2)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele (2)

 

0820000

Condimente din fructe

0,01  (*2)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele (2)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,01  (*2)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele (2)

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,01  (*2)

0840020

Ghimbir (10)

0,01  (*2)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,01  (*2)

0840040

Hrean (11)

 

0840990

Altele (2)

0,01  (*2)

0850000

Condimente din muguri

0,01  (*2)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele (2)

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,01  (*2)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele (2)

 

0870000

Condimente din arile

0,01  (*2)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele (2)

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*2)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

0900020

Trestie de zahăr

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

0900990

Altele (2)

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

0,01  (*2)

1010000

Produse obținute din

 

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Grăsime

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele (2)

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Grăsime

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1012990

Altele (2)

 

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Grăsime

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1013990

Altele (2)

 

1014000

(d)

caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Grăsime

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1014990

Altele (2)

 

1015000

(e)

ecvine

 

1015010

Mușchi

 

1015020

Grăsime

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1015990

Altele (2)

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Grăsime

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele (2)

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

 

1017020

Grăsime

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1017990

Altele (2)

 

1020000

Lapte

 

1020010

Vite

 

1020020

Oi

 

1020030

Capre

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele (2)

 

1030000

Ouă de păsări

 

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele (2)

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

 

1050000

Amfibieni și reptile

 

1060000

Animale nevertebrate terestre

 

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

 

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

0,01  (*2)

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

0,01  (*2)

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (9)

0,01  (*2)


(*1)  Limita de determinare analitică

(1)  Pentru lista completă a produselor de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

(*2)  Limita de determinare analitică

(2)  Pentru lista completă a produselor de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.”


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1177 AL COMISIEI

din 10 iulie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește importurile de gelatină, de subproduse aromatizante de origine animală și de grăsimi topite

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (1), în special articolul 29 alineatul (4) și articolul 41 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește condițiile, din punctul de vedere al sănătății publice și al sănătății animalelor, pentru importurile de gelatină, de subproduse aromatizante de origine animală și de grăsimi topite.

(2)

Tabelul 1 din capitolul I secțiunea 1 și tabelul 2 din capitolul II secțiunea 1 din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 stabilesc cerințele referitoare la importurile în Uniune ale subproduselor de origine animală.

(3)

Egiptul a furnizat Comisiei suficiente garanții referitoare la controalele efectuate de autoritatea competentă cu privire la producerea gelatinei. Este, prin urmare, justificată adăugarea Egiptului la lista țărilor terțe din care poate fi importată gelatină în Uniune.

(4)

Subprodusele aromatizante de origine animală destinate fabricării hranei pentru animale de companie pot fi obținute atât de la animale domestice, cât și de la animale sălbatice sacrificate sau ucise pentru consumul uman. Este necesar să se alinieze lista țărilor terțe eligibile pentru importul subproduselor aromatizante de origine animală cu o trimitere la lista țărilor terțe autorizate pentru importurile de vânat sălbatic pentru consum uman.

(5)

Regulamentul (UE) 2017/1261 al Comisiei (3) a introdus o metodă alternativă, bazată pe evaluarea EFSA (4), pentru producerea de combustibili regenerabili. Este necesar să se permită importurile de grăsimi topite menționate la articolele 8, 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 spre a fi utilizate în cadrul noii metode alternative, întrucât utilizarea acelorași materiale este permisă în Uniune. Capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/1261 al Comisiei din 12 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite (JO L 182, 13.7.2017, p. 31).

(4)  Aviz științific privind utilizarea unui hidrotratament catalitic continuu în mai multe etape pentru prelucrarea grăsimii animale topite (categoria 1) [Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1)] [EFSA Journal 2015;13(11):4307].


ANEXĂ

Anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică după cum urmează:

(a)

În tabelul 1 din capitolul I secțiunea 1, rândul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5

Gelatină și proteine hidrolizate

Materiale de categoria 3 menționate la articolul 10 literele (a), (b), (e), (f), (g), (i) și (j) și, în cazul proteinelor hidrolizate: materiale de categoria 3 menționate la articolul 10 literele (d), (h) și (k).

Gelatina și proteinele hidrolizate trebuie să fi fost produse în conformitate cu anexa X capitolul II secțiunea 5.

(a)

Țările terțe incluse în lista din anexa II partea 1 din Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și următoarele țări:

 

(KR) Coreea de Sud

 

(MY) Malaysia

 

(PK) Pakistan

 

(TW) Taiwan

 

(EG) Egipt

(b)

În cazul gelatinei și al proteinelor hidrolizate provenite de la pești: țările terțe incluse în lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE.

(a)

În cazul gelatinei: anexa XV capitolul 11.

(b)

În cazul proteinelor hidrolizate: anexa XV capitolul 12.”

(b)

În tabelul 2 din capitolul II secțiunea 1, rândul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13

Subproduse aromatizante de origine animală pentru producerea hranei pentru animale de companie

Materiale menționate la articolul 35 litera (a).

Subprodusele aromatizante de origine animală trebuie să fi fost produse în conformitate cu anexa XIII capitolul III.

Țările terțe incluse în lista din anexa II partea 1 din Regulamentul (UE) nr. 206/2010, din care statele membre autorizează importuri de carne proaspătă de la aceleași specii și unde este autorizată doar carnea nedezosată.

În ceea ce privește subprodusele aromatizante obținute din pește, țările terțe incluse în lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE.

În ceea ce privește subprodusele aromatizante obținute din carne de pasăre, țările terțe incluse în lista din anexa I partea 1 din Regulamentul (CE) nr. 798/2008, din care statele membre autorizează importurile de carne proaspătă de pasăre.

În ceea ce privește subprodusele aromatizante obținute din anumite mamifere sălbatice terestre și leporide, țările terțe incluse în lista din anexa I partea 1 din Regulamentul (CE) nr. 119/2009, din care statele membre autorizează importurile de carne proaspătă provenită de la aceleași specii.

Anexa XV capitolul 3(E).”

(c)

În tabelul 2 din capitolul II secțiunea 1, rândul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„17

Grăsimi topite destinate anumitor scopuri în afara lanțului alimentar animal al animalelor de fermă

(a)

În cazul materialelor destinate producerii de biomotorină sau produse oleochimice ori de combustibili regenerabili, menționate în anexa IV capitolul IV secțiunea 2 punctul L: materiale de categoriile 1, 2 și 3 menționate la articolele 8, 9 și 10.

(b)

În cazul materialelor destinate producerii de combustibili regenerabili, menționate în anexa IV capitolul IV secțiunea 2 punctul J: materiale de categoriile 2 și 3 menționate la articolele 9 și 10.

(c)

În cazul materialelor destinate îngrășămintelor organice și amelioratorilor de sol:

materiale de categoria 2 menționate la articolul 9 literele (c) și (d) și la articolul 9 litera (f) punctul (i) și materiale de categoria 3 menționate la articolul 10 la alte litere decât (c) și (p).

(d)

În cazul materialelor destinate altor scopuri:

materiale de categoria 1 menționate la articolul 8 literele (b), (c) și (d), materiale de categoria 2 menționate la articolul 9 literele (c) și (d) și la articolul 9 litera (f) punctul (i) și materiale de categoria 3 menționate la articolul 10 la alte litere decât (c) și (p).

Grăsimile topite trebuie să îndeplinească cerințele enunțate în secțiunea 9.

Țările terțe incluse în lista din anexa II partea 1 din Regulamentul (UE) nr. 206/2010 și, în cazul materialelor din pește, țările terțe incluse în lista din anexa II la Decizia 2006/766/CE.

Anexa XV capitolul 10(B).”


DECIZII

11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/30


DECIZIA (UE) 2019/1178 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte în ceea ce privește dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 2002/245/CE a Consiliului (2) și a intrat în vigoare la 1 aprilie 2002.

(2)

În temeiul articolului 7 alineatul (2) din acord, Comitetul de cooperare are obligația de a stabili mai amănunțit dispozițiile legislației Uniunii care urmează să fie aplicată, cu privire la țările care nu sunt membre ale Uniunii, printre altele reglementările Uniunii din domeniul veterinar, al sănătății plantelor și al calității, în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a acordului.

(3)

Comitetul de cooperare adoptă o decizie privind dispozițiile aplicabile, în temeiul acordului, ale legislației Uniunii referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, și regimul de import al produselor ecologice.

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de cooperare, întrucât clarificarea mai amănunțită a dispozițiilor aplicabile ale legislației Uniunii va spori securitatea juridică între părțile la acord și va sprijini buna funcționare a uniunii vamale dintre Uniune și Republica San Marino.

(5)

Prin urmare, este necesar să se clarifice legislația aplicabilă a Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, care include Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (3) și Regulamentele (CE) nr. 889/2008 (4) și (CE) nr. 1235/2008 (5) ale Comisiei. În plus, este necesar să se stabilească regimul de import al produselor ecologice, precum și o procedură de urmat în cazul în care se adoptă o nouă legislație a Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care afectează trimiterile la dispozițiile aplicabile și regimul de import convenit.

(6)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului de cooperare ar trebui să se bazeze proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului de cooperare, atașat la prezenta decizie.

Reprezentanții Uniunii în cadrul Comitetului de cooperare pot conveni asupra unor modificări minore ale proiectului de decizie menționat la primul paragraf fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 84, 28.3.2002, p. 43.

(2)  Decizia 2002/245/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind încheierea Acordului de cooperare și uniune vamală între Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino și a protocolului la acordul menționat anterior ca urmare a extinderii intrate în vigoare la 1 ianuarie 1995 (JO L 84, 28.3.2002, p. 41).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI DE COOPERARE UE-SAN MARINO

din …

privind dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice adoptat în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte

COMITETUL DE COOPERARE UE-SAN MARINO,

având în vedere Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte (1), în special articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3) litera (c) și articolul 23 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (4) din Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte („acordul”) prevede că, în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole între Uniune și Republica San Marino, aceasta din urmă se angajează să adopte legislația Uniunii în materie de calitate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a acordului.

(2)

În temeiul articolului 7 alineatul (1) a cincea liniuță din acord, Republica San Marino aplică, pentru țările care nu sunt membre ale Uniunii („țările terțe”), legislația Uniunii în materie de calitate, atunci când acest lucru este necesar pentru buna funcționare a acordului.

(3)

Pentru a se evita obstacolele din calea liberei circulații a mărfurilor și pentru a se asigura buna funcționare a uniunii vamale instituite prin acord, este necesar să se stabilească mai amănunțit dispozițiile legislației Uniunii în materie de calitate aplicabile producției ecologice și etichetării produselor ecologice.

(4)

Pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii în ceea ce privește importurile de produse ecologice din țări terțe în Republica San Marino, este necesar să se stabilească dispozițiile relevante care urmează să fie aplicate de autoritățile sale naționale.

(5)

Pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii în ceea ce privește produsele ecologice preparate sau fabricate în Republica San Marino, ar trebui, de asemenea, să se stabilească dispozițiile relevante.

(6)

Este oportun, de asemenea, să se prevadă o procedură de urmat în cazul în care se adoptă o nouă legislație a Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care afectează trimiterile la prevederile și dispozițiile stabilite în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dispozițiile aplicabile ale legislației Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice sunt enumerate în anexa A.

Articolul 2

Dispozițiile necesare pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii menționată la articolul 1 în ceea ce privește importurile de produse ecologice din țări terțe în Republica San Marino sunt prevăzute în anexa B.

Articolul 3

Dispozițiile necesare pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii menționată la articolul 1 în ceea ce privește produsele ecologice preparate sau fabricate în Republica San Marino sunt prevăzute în anexa C.

Articolul 4

Modificările anexelor A, B și C, precum și alte dispoziții practice necesare pentru punerea în aplicare a legislației menționate în respectivele anexe se stabilesc de comun acord de serviciile Comisiei Europene și de autoritățile din Republica San Marino.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul de cooperare,

Președintele


(1)  JO L 84, 28.3.2002, p. 43.

ANEXA A

LISTA DISPOZIȚIILOR APLICABILE REFERITOARE LA PRODUCȚIA ECOLOGICĂ ȘI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 967/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 (JO L 264, 3.10.2008, p. 1);

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 (JO L 158, 10.6.2013, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 (JO L 337, 16.12.2008, p. 80);

Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 (JO L 204, 6.8.2009, p. 15);

Regulamentul (UE) nr. 271/2010 al Comisiei din 24 martie 2010 (JO L 84, 31.3.2010, p. 19);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 344/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 (JO L 96, 9.4.2011, p. 15);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 426/2011 al Comisiei din 2 mai 2011 (JO L 113, 3.5.2011, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 126/2012 al Comisiei din 14 februarie 2012 (JO L 41, 15.2.2012, p. 5);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 203/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 (JO L 71, 9.3.2012, p. 42);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 505/2012 al Comisiei din 14 iunie 2012 (JO L 154, 15.6.2012, p. 12);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 (JO L 118, 30.4.2013, p. 5);

Regulamentul (UE) nr. 519/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013 (JO L 158, 10.6.2013, p. 74);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2013 al Comisiei din 24 octombrie 2013 (JO L 283, 25.10.2013, p. 15);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1364/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 (JO L 343, 19.12.2013, p. 29);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2014 al Comisiei din 8 aprilie 2014 (JO L 106, 9.4.2014, p. 7);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 836/2014 al Comisiei din 31 iulie 2014 (JO L 230, 1.8.2014, p. 10);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1358/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 (JO L 365, 19.12.2014, p. 97);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/673 al Comisiei din 29 aprilie 2016 (JO L 116, 30.4.2016, p. 8);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 (JO L 282, 19.10.2016, p. 19);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/838 al Comisiei din 17 mai 2017 (JO L 125, 18.5.2017, p. 5);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2273 al Comisiei din 8 decembrie 2017 (JO L 326, 9.12.2017, p. 42);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1584 al Comisiei din 22 octombrie 2018 (JO L 264, 23.10.2018, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 537/2009 al Comisiei din 19 iunie 2009 (JO L 159, 20.6.2009, p. 6);

Regulamentul (UE) nr. 471/2010 al Comisiei din 31 mai 2010 (JO L 134, 1.6.2010, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 590/2011 al Comisiei din 20 iunie 2011 (JO L 161, 21.6.2011, p. 9);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1084/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011 (JO L 281, 28.10.2011, p. 3);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1267/2011 al Comisiei din 6 decembrie 2011 (JO L 324, 7.12.2011, p. 9);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 126/2012 al Comisiei din 14 februarie 2012 (JO L 41, 15.2.2012, p. 5);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 508/2012 al Comisiei din 20 iunie 2012 (JO L 162, 21.6.2012, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 751/2012 al Comisiei din 16 august 2012 (JO L 222, 18.8.2012, p. 5);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 125/2013 al Comisiei din 13 februarie 2013 (JO L 43, 14.2.2013, p. 1);

Regulamentul (UE) nr. 519/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013 (JO L 158, 10.6.2013, p. 74);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 (JO L 167, 19.6.2013, p. 30);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2013 al Comisiei din 20 iunie 2013 (JO L 169, 21.6.2013, p. 51);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 355/2014 al Comisiei din 8 aprilie 2014 (JO L 106, 9.4.2014, p. 15);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 442/2014 al Comisiei din 30 aprilie 2014 (JO L 130, 1.5.2014, p. 39);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 644/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 (JO L 177, 17.6.2014, p. 42);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 829/2014 al Comisiei din 30 iulie 2014 (JO L 228, 31.7.2014, p. 9);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1287/2014 al Comisiei din 28 noiembrie 2014 (JO L 348, 4.12.2014, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/131 al Comisiei din 26 ianuarie 2015 (JO L 23, 29.1.2015, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/931 al Comisiei din 17 iunie 2015 (JO L 151, 18.6.2015, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1980 al Comisiei din 4 noiembrie 2015 (JO L 289, 5.11.2015, p. 6);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2345 al Comisiei din 15 decembrie 2015 (JO L 330, 16.12.2015, p. 29);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/459 al Comisiei din 18 martie 2016 (JO L 80, 31.3.2016, p. 14);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/910 al Comisiei din 9 iunie 2016 (JO L 153, 10.6.2016, p. 23);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1330 al Comisiei din 2 august 2016 (JO L 210, 4.8.2016, p. 43);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei din 14 octombrie 2016 (JO L 282, 19.10.2016, p. 19);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2259 al Comisiei din 15 decembrie 2016 (JO L 342, 16.12.2016, p. 4);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/872 al Comisiei din 22 mai 2017 (JO L 134, 23.5.2017, p. 6);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1473 al Comisiei din 14 august 2017 (JO L 210, 15.8.2017, p. 4);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1862 al Comisiei din 16 octombrie 2017 (JO L 266, 17.10.2017, p. 1);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2329 al Comisiei din 14 decembrie 2017 (JO L 333, 15.12.2017, p. 29);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/949 al Comisiei din 3 iulie 2018 (JO L 167, 4.7.2018, p. 3);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/39 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 (JO L 9, 11.1.2019, p. 106).

astfel cum a fost rectificat în:

 

JO L 28, 4.2.2015, p. 48 (1287/2014),

 

JO L 241, 17.9.2015, p. 51 (2015/131).

ANEXA B

DISPOZIȚIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

1.

Produsele ecologice importate în Republica San Marino din țări terțe sunt însoțite de un certificat de inspecție, astfel cum se menționează la articolul 33 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

2.

Republica San Marino utilizează Sistemul electronic de control al comerțului și de expertiză (TRACES) instituit prin Decizia 2003/24/CE a Comisiei (1) pentru prelucrarea certificatelor electronice de inspecție aferente importurilor de produse ecologice din țări terțe.

3.

În sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, în ceea ce privește importurile de produse ecologice din țări terțe în Republica San Marino, verificarea lotului și vizarea certificatelor de inspecție prin utilizarea TRACES se efectuează în numele Republicii San Marino de către birourile vamale enumerate în anexa II la Decizia nr. 1/2010 „Omnibus” (2).

4.

În sensul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, se poate solicita Republicii San Marino să acționeze în calitate de coraportor. Republica San Marino este liberă să accepte sau nu această sarcină.

(1)  Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44).

(2)  Decizia nr. 1/2010 „Omnibus” a Comitetului de cooperare UE-San Marino din 29 martie 2010 de stabilire a unor măsuri de punere în aplicare a Acordului privind cooperarea și uniunea vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino (JO L 156, 23.6.2010, p. 13).

ANEXA C

DISPOZIȚIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

1.

La articolele relevante din regulamentele enumerate în anexa A, se consideră că termenul „stat membru” sau „state membre” include Republica San Marino.

2.

În cazul în care articolele relevante din regulamentele enumerate în anexa A prevăd că un stat membru trebuie să adopte o decizie sau să efectueze o comunicare ori o notificare, decizia în cauză este luată sau comunicarea ori notificarea în cauză este efectuată de către autoritățile din Republica San Marino. Aceste autorități iau în considerare avizele comitetelor științifice ale Uniunii și utilizează ca bază pentru deciziile lor jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și normele de conduită administrativă adoptate de Comisia Europeană.

11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/39


DECIZIA (UE) 2019/1179 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 04 77 03 – Acțiune pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (2), în special articolul 58 alineatul (2) litera (b), articolul 110 alineatul (1) și articolul 181,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (3) („Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții referitoare la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE cu privire la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene referitoare la acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019.

(6)

În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la propunerea de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE cu privire la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene referitoare la acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La alineatul (13) litera (a) de la articolul 1din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, cuvintele „și 2018” se înlocuiesc cu „, 2018 și 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE


(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/42


DECIZIA (UE) 2019/1180 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 12 02 01 - Realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, Protocolul 31 la Acordul privind SEE.

(3)

Protocolul 31 la Acordul privind SEE conține dispoziții referitoare la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți.

(4)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE în cadrul acțiunilor Uniunii finanțate din Bugetul general al Uniunii Europene care se referă la realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare.

(5)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019.

(6)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.


PROIECT

DECIZIA NR. …/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolele 86 și 98,

întrucât:

(1)

Este oportun să se continue cooperarea dintre părțile contractante la Acordul privind SEE cu privire la acțiunile Uniunii finanțate din bugetul general al Uniunii Europene care se referă la realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare.

(2)

Prin urmare, Protocolul 31 la Acordul privind SEE ar trebui să fie modificat pentru a permite ca respectiva cooperare extinsă să poată fi realizată începând de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La alineatul (11) de la articolul 7 din Protocolul 31 la Acordul privind SEE, cuvintele „și 2018” se înlocuiesc cu cuvintele „, 2018 și 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii

Comitetului mixt al SEE


(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/44


DECIZIA (UE) 2019/1181 A CONSILIULUI

din 8 iulie 2019

privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (3),

întrucât:

(1)

Statele membre și Uniunea trebuie să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2)

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile fiscale, macroeconomice și structurale. Ca parte a acestor instrumente, orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre prevăzute în anexa la Decizia (UE) 2018/1215 a Consiliului (4) („orientările privind ocuparea forței de muncă”) și orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului (5) formează orientările integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 („orientările integrate”). Acestea ghidează punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul de politici și de reforme coordonate ale Uniunii și naționale care rezultă constituie un ansamblu global adecvat de politici economice și sociale care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive.

(3)

Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea multilaterală integrată a politicilor economice, bugetare, privind ocuparea forței de muncă și sociale și urmărește atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a celor privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei, astfel cum se prevede în Decizia 2010/707/UE a Consiliului (6). Semestrul european a fost consolidat și raționalizat în mod continuu din 2015, promovând ca obiective de politică stimularea investițiilor, reformele structurale și asigurarea unor politici bugetare responsabile. A fost intensificată în special atenția acordată în cadrul semestrului european aspectelor sociale și celor legate de ocuparea forței de muncă și s-a aprofundat dialogul cu statele membre, cu partenerii sociali și cu reprezentanții societății civile.

(4)

În noiembrie 2017, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o proclamație interinstituțională privind un Pilon european al drepturilor sociale, stabilind 20 de principii și drepturi pentru a sprijini buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială. Pilonul european al drepturilor sociale constituie un cadru de referință pentru monitorizarea performanțelor sociale și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, pentru impulsionarea reformelor la nivel național și pentru a servi ca punct de reper pentru un proces de convergență reînnoit desfășurat la nivelul întregii Uniuni.

(5)

Orientările integrate ar trebui să constituie baza pentru recomandările specifice fiecărei țări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre. Atunci când pun în aplicare orientările privind ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri ale Uniunii. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.

(6)

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială ar trebui să monitorizeze modul în care se pun în aplicare politicile relevante având în vedere orientările privind ocuparea forței de muncă, în conformitate cu mandatele lor respective întemeiate pe TFUE. Comitetele respective și alte organe pregătitoare ale Consiliului implicate în coordonarea politicilor economice și sociale ar trebui să colaboreze îndeaproape. Ar trebui menținut dialogul în materie de politici între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, în special în ceea ce privește orientările privind ocuparea forței de muncă.

(7)

Comitetul pentru protecție socială a fost consultat.

(8)

Orientările privind ocuparea forței de muncă ar trebui să rămână stabile, astfel încât să se pună accentul pe punerea lor în aplicare. În urma unei evaluări a evoluției piețelor muncii și a situației sociale de la adoptarea orientărilor privind ocuparea forței de muncă în 2018, s-a stabilit că nu este necesară o actualizare. Motivele pentru adoptarea orientărilor privind ocuparea forței de muncă în 2018 rămân valabile, astfel încât orientările respective ar trebui menținute,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia (UE) 2018/1215, se mențin pentru anul 2019 și statele membre le iau în considerare în politicile lor de ocupare a forței de muncă și în programele lor de reformă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  Avizul din 18 martie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 20 iunie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul din 29 aprilie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Decizia (UE) 2018/1215 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 224, 5.9.2018, p. 4).

(5)  Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, p. 27).

(6)  Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46).


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/46


DECIZIA (UE) 2019/1182 A COMISIEI

din 3 iulie 2019

privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole”

[notificată cu numărul C(2019) 4972]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole” este următorul: „Riscurile sistemice în Spania, tratamentul grupurilor minoritare și nevoia urgentă de a încuraja acțiunile care contribuie la democratizarea țării și alinierea acesteia la principiile de bază ale legislației UE.”

(2)

Obiectivele propunerii de inițiativă cetățenească sunt următoarele: „Obiectivul nostru este să ne asigurăm că atât Comisia, cât și Parlamentul sunt pe deplin informate în legătură cu situația actuală din Spania, riscurile sistemice din această țară, nerespectarea normelor și a principiilor directoare ale legislației UE și cu necesitatea de a institui mecanisme în vederea îmbunătățirii standardelor democratice din Spania, garantând astfel drepturile și libertățile grupurilor minoritare și ale tuturor cetățenilor spanioli prin intermediul legislației și instrumentelor UE.”

(3)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei inițiative cetățenești europene.

(4)

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011, Comisia înregistrează o propunere de inițiativă cetățenească dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) literele (a)-(d).

(6)

Propunerea de inițiativă cetățenească invită Comisia să examineze situația din Spania în ceea ce privește mișcarea pentru independență a regiunii catalane în contextul Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” [COM(2014) 158] și, după caz, să ia măsuri în acest context. Propunerea de inițiativă cetățenească nu invită însă Comisia să prezinte o propunere de act juridic al Uniunii.

(7)

Din aceste motive, această propunere de inițiativă cetățenească se află vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, în sensul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011, coroborat cu articolul 2 punctul 1 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se refuză înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează organizatorilor (membrilor comitetului cetățenilor) propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole”, reprezentați de doamna Elisenda PALUZIE și de domnul Gérard ONESTA, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 3 iulie 2019.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Prim-vicepreședinte


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/48


DECIZIA (UE) 2019/1183 A COMISIEI

din 3 iulie 2019

privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice”

[notificată cu numărul C(2019) 4973]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice” este următorul: „Solicităm Comisiei Europene să propună o legislație a UE care să descurajeze consumul de combustibili fosili, să încurajeze economisirea de energie și utilizarea surselor regenerabile pentru combaterea încălzirii globale și limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C.”

(2)

Obiectivele propunerii de inițiativă cetățenească sunt următoarele: „Propunerea noastră introduce un preț minim pentru emisiile de CO2, începând de la 50 EUR pe tona de CO2 începând cu 2020 până la 100 EUR în 2025. În același timp, propunerea elimină sistemul actual de cote gratuite alocate poluatorilor din UE și introduce un mecanism de ajustare la frontieră pentru importurile din afara UE, astfel încât să compenseze prețurile mai scăzute pentru emisiile de CO2 în țara exportatoare. Veniturile mai mari provenite din tarifarea emisiilor de dioxid de carbon vor fi distribuite către politicile europene care sprijină economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și către reducerea fiscalității asupra veniturilor mici.”

(3)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei inițiative cetățenești europene.

(4)

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni.

(5)

Comisia are competența de a prezenta propuneri de acte juridice ale Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor cu privire la următoarele aspecte:

dispozițiile referitoare la armonizarea legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței, în temeiul articolului 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

măsurile care trebuie luate pentru îndeplinirea obiectivelor de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și de promovare pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special de combatere a schimbărilor climatice, în temeiul articolului 192 alineatele (1) și (2) din TFUE, coroborat cu articolul 191 alineatul (1) prima și a patra liniuță din TFUE;

punerea în aplicare a politicii comerciale comune, în temeiul articolului 207 din TFUE.

(6)

Din aceste motive, propunerea de inițiativă cetățenească nu se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din regulament.

(7)

În plus, s-a constituit comitetul cetățenilor și s-au desemnat persoanele de contact, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulament, iar propunerea de inițiativă cetățenească nu este nici vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din TUE.

(8)

Prin urmare, propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice” ar trebui înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se înregistrează propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 22 iulie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează organizatorilor (membrilor comitetului cetățenilor) propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice”, reprezentați de domnul Marco CAPPATO și de doamna Monica FRASSONI, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 3 iulie 2019.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Prim-vicepreședinte


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/50


DECIZIA (UE) 2019/1184 A COMISIEI

din 3 iulie 2019

privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”

[notificată cu numărul C(2019) 4975]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!” este următorul: „Directiva 2001/18/CE este învechită. Noi, în calitate de studenți cu specializarea Științele vieții, considerăm că este important să se revizuiască actualul mecanism de scutire prevăzut în directivă, în ceea ce privește noile tehnici de ameliorare a plantelor.”

(2)

Obiectivele propunerii de inițiativă cetățenească sunt următoarele: „În mod specific, solicităm mai multă claritate juridică și mai multe definiții. Obiectivul nostru este de a facilita procedura de autorizare pentru produsele obținute prin intermediul noilor tehnici de ameliorare a plantelor, care nu prezintă decât caracteristici naturale existente. Scopul este de a îmbunătăți progresul științific în Uniunea Europeană, protejând în același timp sănătatea umană și animală și mediul.”

(3)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei inițiative cetățenești europene.

(4)

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru o inițiativă cetățenească ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni.

(5)

Un act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor poate fi adoptat pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne, pe baza articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(6)

Din aceste motive, propunerea de inițiativă cetățenească nu se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din regulament.

(7)

În plus, s-a constituit comitetul cetățenilor și s-au desemnat persoanele de contact, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulament, iar propunerea de inițiativă cetățenească nu este nici vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din TUE.

(8)

Prin urmare, propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!” ar trebui înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se înregistrează propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 25 iulie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează organizatorilor (membrilor comitetului cetățenilor) propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!”, reprezentați de doamna Lavinia SCUDIERO și de doamna Martina HELMLINGER, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 3 iulie 2019.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Prim-vicepreședinte


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.


11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/52


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1185 A COMISIEI

din 10 iulie 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificat cu numărul C(2019) 5340]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I – IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1147 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Polonia și în România.

(2)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1147 au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci domestici și sălbatici în Polonia, Bulgaria, Letonia și Lituania, care trebuie, de asemenea, să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

În iulie 2019, au fost observate o serie de cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în districtele Lidzbark Warmiński, Niemce, Grabów nad Pilicą și Izbica din Polonia, în imediata apropiere a unor zone menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc, care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Giżycko din Polonia, într-o zonă inclusă în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(5)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în regiunea Pleven din Bulgaria, într-o zonă inclusă în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Bulgaria afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(6)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în regiunea Pleven din Bulgaria, într-o zonă neinclusă în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Bulgaria afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(7)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în regiunea Liepaja din Letonia, într-o zonă inclusă în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Letonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(8)

În iulie 2019, s-a observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în județul Kaunas din Lituania, într-o zonă inclusă în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Lituania afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(9)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, ar trebui delimitate noi zone cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Polonia, Bulgaria, Letonia și Lituania, care ar trebui menționate în mod corespunzător în părțile I, II și III ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1147 a Comisiei din 4 iulie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 181, 5.7.2019, p. 91).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithin municipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovetch,

in Pleven region: the whole region of Pleven excluding the villages covered in Part III,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram: