ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 179

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
3 iulie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1129 al Comisiei din 2 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1130 al Comisiei din 2 iulie 2019 privind condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor teritoriale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1132 al Comisiei din 2 iulie 2019 de prevedere a unor ajutoare excepționale temporare de adaptare pentru fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat din Irlanda

20

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1133 a Consiliului din 25 iunie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) în ceea ce privește prelungirea perioadei de valabilitate a Termenilor de referință ai IPEEC pentru perioada cuprinsă între 24 mai și 31 decembrie 2019

23

 

*

Decizia (UE) 2019/1134 a Comisiei din 1 iulie 2019 de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente [notificată cu numărul C(2019) 4626]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1129 AL COMISIEI

din 2 iulie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 17 alineatele (2) și (3), articolul 21 alineatul (3) și articolul 21a alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 17 alineatul (1) litera (f) și articolul 21 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 impun statelor membre să stocheze informații privind importurile scutite de TVA pe care le colectează în temeiul articolului 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (2) și să acorde altor state membre acces automat la acele informații, pentru a ajuta statele membre să identifice discrepanțele în ceea ce privește raportarea TVA-ului și posibilele fraude în domeniul TVA.

(2)

Autoritățile vamale naționale colectează deja informații cu privire la aceste importuri scutite de TVA, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3), și le transmit Comisiei prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (4). Stocarea informațiilor referitoare la importurile scutite de TVA și accesul automat la aceste informații prevăzute de articolul 17 alineatul (1) litera (f) și de articolul 21 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 ar trebui să se realizeze utilizându-se același sistem electronic, din motive de eficiență. Pentru a se garanta punerea în aplicare uniformă a articolelor respective din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, este necesar să se specifice elementele de date ale informațiilor vamale colectate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 care corespund informațiilor menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(3)

Detaliile tehnice privind căutarea automată a informațiilor menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 ar trebui să permită autorităților fiscale naționale și funcționarilor de legătură Eurofisc să aibă acces automat la sistemul electronic menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

(4)

Articolul 21a din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 le acordă funcționarilor de legătură Eurofisc acces automat la anumite informații privind înmatricularea vehiculelor. Căutarea automată a informațiilor respective ar trebui realizată prin intermediul unei versiuni a Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) concepută special în scopul articolului 21a din regulamentul menționat. În contextul TVA, funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să poată solicita date de identificare precisă legate de vehicule și de proprietarii și deținătorii acestora. În acest scop, ar trebui precizate datele și modalitățile care vor fi folosite pentru extragerea datelor din sistem. Este totodată necesar să se definească disponibilitatea și fiabilitatea sistemului, modul în care vor fi securizate schimburile și ce rețea de comunicație va fi utilizată.

(5)

La nivel național, cererile primite de accesare a datelor privind înmatricularea vehiculelor în scopuri de TVA vor fi de obicei prelucrate de autoritatea națională de înmatriculare a vehiculelor din fiecare stat membru. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să fie libere să decidă să transfere această responsabilitate unei alte autorități, dacă doresc acest lucru. În ceea ce privește cererile trimise, statele membre ar trebui de asemenea să fie libere să decidă dacă acordă responsabilitatea prelucrării acestor cereri autorităților lor naționale de înmatriculare a vehiculelor sau unei alte autorități, cum ar fi autoritățile fiscale.

(6)

Articolul 21 alineatul (2) litera (e) și articolul 21 alineatul (2a) litera (d), precum și articolul 21a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 stabilesc condițiile în care trebuie să se acorde acces la anumite informații. Pentru a pune în aplicare aceste condiții, ar trebui să se solicite statelor membre să atribuie un identificator personal unic de utilizator fiecăruia dintre funcționarii lor de legătură Eurofisc și să pună la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei o listă a acelor identificatori personali de utilizator. Statele membre ar trebui totodată să se asigure că fiecare cerere de informații automată trimisă de funcționarii lor de legătură Eurofisc conține identificatorul personal de utilizator al funcționarului de legătură Eurofisc.

(7)

Articolul 17 alineatul (1) litera (f), articolul 21 alineatul (2a) și articolul 21a din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2020, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului (5). Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui de asemenea să se aplice de la 1 ianuarie 2020.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei (6) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele detaliate de punere în aplicare a articolului 14, a articolului 17 alineatul (1) litera (f), a articolului 21 alineatul (2) litera (e), a articolului 21 alineatul (2a) litera (d), a articolului 21a alineatele (1) și (2), a articolelor 32, 48 și 49 și a articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.”

2.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5a

Schimbul de informații vamale

(1)   Stocarea informațiilor menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 și accesul automat al autorităților competente la informațiile respective se realizează utilizând sistemul electronic menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*1).

(2)   Accesul automat în temeiul articolului 21 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se acordă la nivel de articol de mărfuri dintr-o declarație vamală, astfel cum se prevede în capitolul 2 secțiunea 3 și în coloana H1 din capitolul 3 secțiunea 1, în titlul I din anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (*2).

(3)   Fiecare articol de mărfuri este identificat cu ajutorul următoarelor informații, conform dispozițiilor de la articolul 226 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447:

(a)

numărul de referință principal; și

(b)

data acceptării declarației vamale.

(4)   Anexa VII la prezentul regulament stabilește ce informație dintre cele menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 corespunde cărui element de date din sistemul vamal, astfel cum este definit în anexa B la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 5b

Schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor

(1)   Căutarea automată a informațiilor menționate la articolul 21a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 (denumite în continuare «datele privind înmatricularea vehiculelor») se realizează utilizând o versiune a aplicației software a Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) concepută special în scopul articolului 21a din regulamentul respectiv, precum și versiunile modificate ale acelui software.

Căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor se efectuează în cadrul unei structuri descentralizate.

Datele privind înmatricularea vehiculelor schimbate prin intermediul sistemului EUCARIS se transmit în formă criptată.

Versiunea specifică a aplicației software dezvoltată de partea numită de EUCARIS pentru operațiuni pentru căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor în sensul articolului 21a din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 este separată de alte versiuni ale acelei aplicații software disponibile în EUCARIS. Căutările automate se realizează în conformitate cu cerințele privind securitatea datelor și cerințele tehnice pentru schimbul de date menționate la punctele 2 și 3 din capitolul 3 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (*3). Elementele de date ale datelor privind înmatricularea vehiculelor cu care urmează să se facă schimb și tipurile de căutări permise sunt cele specificate în anexa VIII la prezentul regulament.

(2)   Accesul automat la datele privind înmatricularea vehiculelor se face utilizându-se rețeaua de comunicație Servicii transeuropene telematice între administrații (TESTA) și versiuni ulterioare ale acesteia.

(3)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că accesul automat la datele privind înmatricularea vehiculelor și căutarea automată a acestora se pot face timp de 24 de ore pe zi și șapte zile pe săptămână. În cazul unei defecțiuni tehnice, punctele de contact naționale din statele membre se informează reciproc imediat, cu sprijinul părții numite de EUCARIS pentru operațiuni, dacă este necesar. Schimbul automat de date este restabilit cât mai rapid posibil.

(4)   Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională ca punct național de contact responsabil în cadrul statului membru respectiv pentru prelucrarea cererilor primite în legătură cu date privind înmatricularea vehiculelor în scopuri de TVA prevăzute la articolul 21a din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 și o autoritate națională pentru prelucrarea cererilor de date trimise. Aceeași autoritate poate fi responsabilă de prelucrarea ambelor schimburi. Statul membru informează celelalte state membre și Comisia în acest sens.

Articolul 5c

Identificarea funcționarilor de legătură Eurofisc care accesează informații colectate de autoritățile vamale, declarațiile recapitulative colectate în temeiul capitolului 6 din titlul XI din Directiva 2006/112/CE și datele privind înmatricularea vehiculelor

Pentru a se permite unui stat membru să identifice un funcționar de legătură Eurofisc care accesează informațiile furnizate de statul membru respectiv în condițiile stabilite la articolul 21 alineatul (2) litera (e), la articolul 21 alineatul (2a) litera (d) sau la articolul 21a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, sunt puse în aplicare următoarele măsuri:

(a)

fiecare stat membru îi atribuie un identificator personal unic de utilizator fiecăruia dintre funcționarii săi de legătură Eurofisc;

(b)

fiecare stat membru ține și actualizează cu promptitudine o listă a numelor și identificatorilor personali unici de utilizator ai fiecăruia dintre funcționarii lor de legătură Eurofisc și pune lista actualizată la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei;

(c)

fiecare stat membru se asigură că orice căutare automată pe care o face în legătură cu informațiile menționate la articolul 21 alineatul (2) litera (e), la articolul 21 alineatul (2a) litera (d) ori la articolul 21a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 conține identificatorul personal unic de utilizator al funcționarului de legătură Eurofisc care accesează informațiile.

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558)."

(*2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1)."

(*3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).”"

3.

În anexe se adaugă anexele care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 12.10.2010, p. 1.

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 259, 16.10.2018, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 29, 1.2.2012, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXA VII

Setul de date comun și detaliile tehnice pentru stocarea informațiilor vamale și accesul automat la acestea

Tabelul stabilește ce informație dintre cele menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 corespunde cărui element de date care face obiectul unui schimb prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Informația menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010

Numărul de ordine al elementului de date prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447

Denumirea elementului de date și informațiile suplimentare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al importatorului în țara de import

3/40 FR1

Nr. de identificare al referințelor fiscale suplimentare (partea: importatorul)

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal al importatorului în țara de import

3/40 FR3

Nr. de identificare al referințelor fiscale suplimentare (partea: reprezentantul fiscal)

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului în alt stat membru

3/40 FR2

Nr. de identificare al referințelor fiscale suplimentare (partea: clientul)

Țara de origine

5/15 sau 5/16

Țara de origine sau țara de origine preferențială

Țara de destinație

5/8

Țara de destinație

Codul mărfurilor

6/14

Codul mărfurilor – codul din Nomenclatura combinată.

Cuantumul total

4/4 B00

Baza impozabilă (*1)

Prețul articolului

8/6

Valoarea statistică

Greutatea netă

6/1

Masa netă (kg)

Moneda informației stocate în sistemul electronic menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 este euro. Rata de schimb între moneda statului membru de import și euro va fi furnizată automat de sistem.

ANEXA VIII

Setul de date comun și detaliile tehnice pentru căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor

1.   OBLIGAȚIE

Fiecare element de date raportat în secțiunea 4 din prezenta anexă se comunică atunci când informațiile sunt disponibile într-un registru național al vehiculelor al unui stat membru.

2.   CĂUTAREA VEHICULULUI/PROPRIETARULUI/DEȚINĂTORULUI

Există cinci moduri diferite de a căuta datele privind înmatricularea vehiculului:

1.

prin numărul de șasiu (VIN), data și ora de referință (opțional);

2.

prin plăcuțele cu numărul de înmatriculare, numărul de șasiu al vehiculului (VIN) (opțional), data și ora de referință (opțional);

3.

prin deținătorul vehiculului, data nașterii (opțional), data și ora de referință (opțional);

4.

prin proprietarul vehiculului, data nașterii (opțional), data și ora de referință (opțional);

5.

prin codul de înregistrare în scopuri de TVA al deținătorului/proprietarului vehiculului, data și ora de referință (opțional).

Fără a aduce atingere obligației stabilite în secțiunea 1 din prezenta anexă, statele membre pot decide să nu pună la dispoziție toate aceste moduri de căutare dacă, în cazul cererilor trimise, consideră că unul sau mai multe dintre acestea nu satisfac nevoile propriilor funcționari de legătură Eurofisc sau, în cazul cererilor primite, dacă informațiile solicitate nu sunt disponibile în registrul național al vehiculelor al acelui stat membru.

3.   TIPURI DE CĂUTĂRI

Pe baza setului de date definit în secțiunea 4 din prezenta anexă și a tipului de căutare prevăzut în secțiunea 2, pot fi realizate șapte feluri de căutări:

1.

Căutarea proprietarului/deținătorului vehiculului:

Solicitarea unui set limitat de informații despre vehicul și proprietarul/deținătorul vehiculului pe baza codului de țară și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau a numărului de șasiu al vehiculului (VIN), precum și a datei/orei de referință. În cazul în care căutarea se face după numărul de șasiu al vehiculului, este posibil să se transmită cererea mai multor țări sau tuturor țărilor conectate.

2.

Căutare extinsă a proprietarului/deținătorului vehiculului:

Solicitarea unui set extins de date tehnice despre vehicul, a unor date privind înmatricularea și deținătorul și proprietarul vehiculului, pe baza codului de țară și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau a numărului de șasiu al vehiculului (VIN), precum și a datei/orei de referință. În cazul în care căutarea se face după VIN, este posibil să se transmită cererea mai multor țări sau tuturor țărilor conectate.

3.

Căutarea istoricului proprietarului/deținătorului vehiculului:

Solicitarea unei liste a tuturor deținătorilor/proprietarilor anteriori ai unui vehicul, indiferent în ce țară a fost înmatriculat anterior, prin furnizarea unui număr de șasiu al vehiculului (VIN), fără data/ora de referință. Este posibil să se transmită cererea mai multor țări sau tuturor țărilor conectate.

4.

Căutarea vehiculelor după proprietar/deținător:

Solicitarea tuturor vehiculelor, cu un set limitat de date de identificare, înmatriculate pe numele unei anumite persoane fizice pe baza prenumelui, a numelui, a datei nașterii (opțional) sau a numărului de identificare (opțional) al proprietarului/deținătorului sau al unei anumite persoane juridice pe baza denumirii înregistrate a societății.

5.

Căutarea vehiculului pe baza codului de înregistrare în scopuri de TVA:

Solicitarea tuturor vehiculelor, cu un set limitat de date de identificare, înmatriculate pe numele unei anumite persoane fizice sau al unei anumite persoane juridice pe baza codului de înregistrare în scopuri de TVA.

6.

O versiune pe loturi a căutărilor menționate mai sus 1, 2, 3, 4, și 5 care conține mai multe cazuri. Un lot va fi trimis întotdeauna unei țări specifice

7.

O căutare cu rezultate/fără rezultate conținând mai multe numere de șasiu ale vehiculului (VIN) trimise mai multor țări. Ca răspuns, statul membru solicitant va primi o serie de tabele (un tabel per stat membru respondent) cu o indicație privind VIN-urile identificate/neidentificate. Această funcție va fi disponibilă doar în modul «pe loturi».

În mod normal, într-o căutare se utilizează data și ora actuale, dar este posibil să se efectueze o căutare cu o dată și ora de referință din trecut. Atunci când se efectuează o căutare cu o dată și o oră din trecut, iar informațiile despre istoric nu sunt disponibile în registrul statului membru respectiv deoarece nu se înregistrează astfel de informații, informația actuală poate fi transmisă cu precizarea că este vorba despre o informație actuală

Fără a aduce atingere obligației stabilite în secțiunea 1 din prezenta anexă, statele membre pot decide să nu pună la dispoziție toate aceste moduri de căutare dacă, în cazul cererilor trimise, consideră că unul sau mai multe dintre acestea nu satisfac nevoile propriilor funcționari de legătură Eurofisc sau, în cazul cererilor primite, dacă informațiile solicitate nu sunt disponibile în registrul național al vehiculelor al acelui stat membru.

4.   SETUL DE DATE

Date referitoare la deținătorul vehiculului

Numele (societății) deținătorului certificatului de înmatriculare

se vor folosi câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. și se va comunica numele în format imprimabil

Prenumele

se vor folosi câmpuri separate pentru prenume și inițiale și se va comunica numele în format imprimabil

Adresă

se vor folosi câmpuri separate pentru stradă, număr, cod poștal, locul de rezidență, țara de rezidență etc. și se va comunica adresa în format imprimabil

Data nașterii

 

Entitatea juridică

persoană fizică, asociație, societate, firmă etc.

Numărul de identificare

un identificator care identifică în mod unic persoana sau societatea respectivă.

Tipul de număr de identificare

tipul de număr de identificare (de exemplu, numărul pașaportului).

Codul de înregistrare în scopuri de TVA

 

Data de la care începe deținerea

data de la care începe deținerea automobilului. Această dată va fi adesea identică cu data imprimată în rubrica (I) din certificatul de înmatriculare al vehiculului

Data la care încetează deținerea

data la care încetează deținerea automobilului

Date referitoare la proprietarul vehiculului

Numele (societății) proprietarului

se vor folosi câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. și se va comunica numele în format imprimabil

Prenumele

se vor folosi câmpuri separate pentru prenume și inițiale și se va comunica numele în format imprimabil

Adresă

se vor folosi câmpuri separate pentru stradă, număr, cod poștal, locul de rezidență, țara de rezidență etc. și se va comunica adresa în format imprimabil

Data nașterii

 

Entitatea juridică

persoană fizică, asociație, societate, firmă etc.

Numărul de identificare

un identificator care identifică în mod unic persoana sau societatea respectivă.

Tipul de număr de identificare

tipul de număr de identificare (de exemplu, numărul pașaportului).

Codul de înregistrare în scopuri de TVA

 

Data de la începe deținerea proprietății

data de la începe deținerea proprietății asupra automobilului. Această dată va fi adesea identică cu data imprimată în rubrica (I) din certificatul de înmatriculare al vehiculului

Data la care încetează deținerea proprietății

data de la care încetează deținerea proprietății asupra automobilului

Datele privind vehiculele

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare

 

Numărul de șasiu/VIN

 

Țara de înmatriculare

 

Marca

(D.1) de exemplu, Ford, Opel, Renault etc.

Descrierea comercială a vehiculului

(D.3) de exemplu, Focus, Astra, Megane

Natura vehiculului/Codul UE al categoriei

de exemplu, moped, motocicletă, automobil etc.

Culoare

 

Kilometraj

 

Masă

Masa vehiculului în serviciu

Data primei înmatriculări

data primei înmatriculări a vehiculului oriunde în lume

Data începerii înmatriculării (actuale)

data înmatriculării la care se referă certificatul specific al vehiculului

Data la care încetează înmatricularea

data la care încetează înmatricularea la care se referă certificatul specific al vehiculului. Este posibil ca această dată să indice perioada de valabilitate care este imprimată pe document, dacă nu este nelimitată (abreviere document = H).

Situația

Casat, furat, exportat etc.

Data de la care datează situația respectivă

 

Data la care încetează situația respectivă

 


(*1)  Atunci când codul Uniunii introdus pentru elementul de date nr. 4/3 (Calcularea taxelor – tipul de taxe) este B00.


3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1130 AL COMISIEI

din 2 iulie 2019

privind condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor teritoriale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (1), în special articolul 4b alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 constituie cadrul juridic al nomenclatorului regional al Uniunii pentru a permite colectarea, elaborarea și diseminarea statisticilor regionale armonizate.

(2)

Articolul 4b din Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 conferă Comisiei competența de a stabili la nivelul Uniunii condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor teritoriale menționate la articolul respectiv.

(3)

Condițiile respective ar trebui să descrie metoda de atribuire a tipologiilor către unitățile administrative locale (UAL) individuale și către regiunile de nivel 3 al Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS).

(4)

Atunci când sunt aplicate condiții uniforme, este important să se țină seama de caracteristicile geografice, socioeconomice, istorice, culturale și de mediu.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiei bazate pe grilă și a tipologiilor de nivel UAL și de nivel NUTS 3 sunt cele prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.


ANEXĂ

1.   

Condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiei bazate pe grilă sunt următoarele:

Elementul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003

Denumiri

Condiții

Tipologie bazată pe grilă

„celule de grilă rurale” sau „celule de grilă cu densitate scăzută”

Celule de grilă de 1 km2 cu o densitate sub 300 de locuitori/km2 și alte celule din afara aglomerațiilor urbane.

„aglomerații urbane” sau „aglomerații cu densitate moderată”

 

Celule de grilă de 1 km2 învecinate (inclusiv pe diagonală) cu o densitate de cel puțin 300 de locuitori/km2 și cu minimum 5 000 de locuitori în aglomerație.

„centre urbane” sau „aglomerații cu densitate ridicată”

Celule de grilă de 1 km2 învecinate (cu excepția celor învecinate pe diagonală) din cadrul „aglomerației urbane” cu o densitate de cel puțin 1 500 de locuitori/km2 și cu minimum 50 000 de locuitori în aglomerație după umplerea spațiilor goale.

2.   

Condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor la nivelul UAL sunt următoarele:

Elementul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003

Denumiri

Condiții

Gradul de urbanizare (DEGURBA)

„zone urbane”

„orașe” sau „zone dens populate”

Unități teritoriale de nivel UAL în care cel puțin 50 % din populație locuiește în centre urbane.

„orașe mici și suburbii” sau „zone cu densitate intermediară”

Unități teritoriale de nivel UAL în care mai puțin de 50 % din populație locuiește în celule de grilă rurale și în care mai puțin de 50 % din populație locuiește în centre urbane.

„zone rurale” sau „zone slab populate”

Unități teritoriale de nivel UAL în care cel puțin 50 % din populație locuiește în celule de grilă rurale.

Zone urbane funcționale

„zone urbane funcționale”

„orașe”

Unități teritoriale de nivel UAL definite drept „orașe” sau „zone dens populate”

„zonă de navetă”

Unități teritoriale de nivel UAL din care cel puțin 15 % din populația angajată face naveta în oraș, incluzându-se enclavele și excluzându-se exclavele.

Zone costiere

„zone costiere”

Unitățile teritoriale de nivel UAL care sunt situate pe malul mării sau din a căror suprafață minimum 50 % este situată la o distanță de 10 km de mare. Se adaugă enclave (UAL necostiere înconjurate de UAL costiere adiacente).

„zone necostiere”

Unitățile teritoriale de nivel UAL care nu sunt „zone costiere” și anume unitățile care nu sunt situate pe malul mării și din a căror suprafață mai puțin de 50 % este situată la o distanță de 10 km de mare.

3.   

Condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor la nivelul NUTS 3 sunt următoarele:

Elementul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003

Denumiri

Condiții

Tipologia zonelor urbane și rurale

„regiuni predominant urbane”

Regiunile de nivel NUTS 3 în care cel puțin 80 % din populație locuiește în aglomerații urbane.

„regiuni intermediare”

Regiunile de nivel NUTS 3 în care mai mult de 50 % dar mai puțin de 80 % din populație locuiește în aglomerații urbane.

„regiuni predominant rurale”

Regiunile de nivel NUTS 3 în care cel puțin 50 % din populație locuiește în celule de grilă rurale.

Tipologia metropolitană

„regiuni metropolitane”

O regiune de nivel NUTS 3 sau o agregare de regiuni de nivel NUTS 3 în care cel puțin 50 % din populație locuiește în zone urbane funcționale cu cel puțin 250 000 de locuitori.

„regiuni nemetropolitane”

Regiunile de nivel NUTS 3 care nu sunt „regiuni metropolitane”.

Tipologia costieră

„regiuni costiere”

Regiunile de nivel NUTS 3 care sunt situate pe malul mării sau cele în care cel puțin 50 % din populație locuiește la o distanță de cel mult 50 km de linia de coastă, precum și regiunea de nivel NUTS 3 Hamburg (Germania).

„regiuni necostiere”

Regiunile de nivel NUTS 3 care nu sunt „regiuni costiere”.


3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1131 AL COMISIEI

din 2 iulie 2019

de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolul 14a alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2), în special articolul 24a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1036 și Regulamentul (UE) 2016/1037 permit aplicarea și colectarea taxelor antidumping și/sau compensatorii impuse asupra anumitor mărfuri din platoul continental al unui stat membru sau din zona economică exclusivă declarată de un stat membru în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (3).

(2)

În cazul în care produsul în cauză este adus de pe teritoriul vamal al Uniunii pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru al Uniunii, Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) impune să se folosească o declarație de reexport, o notificare de reexport sau o declarație sumară de ieșire pentru a declara produsul respectiv înainte de plecare. Pentru a garanta că autoritățile vamale dispun de informațiile necesare pentru a stabili dacă se impune plata unei taxe antidumping și/sau compensatorii sau pentru a-și îndeplini obligațiile de înregistrare și de raportare prevăzute la articolul 14 alineatele (5), (5a) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/1036 și la articolul 24 alineatele (5), (5a) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/1037, destinatarul ar trebui să aibă obligația de a depune o declarație de primire la autoritatea vamală competentă din statul membru în care a fost acceptată declarația de reexport sau în care a fost înregistrată notificarea de reexport sau declarația sumară de ieșire, în termen de 30 de zile de la primirea produsului în cauză pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe un platou continental sau într-o zonă economică exclusivă.

(3)

Dacă produsul în cauză este adus direct din afara teritoriului vamal al Uniunii pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru al Uniunii, nu este posibilă utilizarea instrumentelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Pentru a garanta că autoritățile vamale dispun de informațiile necesare pentru a stabili dacă se impune plata unei taxe antidumping și/sau compensatorii sau pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de înregistrare și de raportare prevăzute la articolul 14 alineatele (5), (5a) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/1036 și la articolul 24 alineatele (5), (5a) și (6) din Regulamentul (UE) 2016/1037, produsul în cauză ar trebui să fie declarat prin intermediul unei declarații de primire depusă de destinatar în termen de 30 de zile de la primirea produsului în cauză pe o insulă artificială, o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe un platou continental sau într-o zonă economică exclusivă. Având în vedere că statul membru de care aparține platoul continental sau zona economică exclusivă este cel mai potrivit pentru a efectua controale, declarația ar trebui să fie depusă la autoritatea vamală competentă din statul membru respectiv.

(4)

Pentru a simplifica controalele care trebuie efectuate de către autoritățile vamale în temeiul prezentului regulament, noțiunea de debitor ar trebui, în general, să fie limitată la deținătorii de licențe care permit operațiunile comerciale în platoul continental și în zona economică exclusivă a statelor membre care primesc produsele în cauză pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură din platoul continental respectiv sau din zona economică exclusivă respectivă, indiferent de locul de proveniență a produsului în cauză. Cu toate acestea, în anumite situații, pot fi, de asemenea, debitori și alte persoane decât deținătorii de licențe.

(5)

În ceea ce privește cazurile în care produsul în cauză este plasat sub regimul de perfecționare activă înainte de a fi livrat pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru al Uniunii, este necesară o reglementare specială pentru a evita o eventuală eludare a taxei antidumping și/sau compensatorii.

(6)

Pentru a permite funcționarea eficace a cadrului prevăzut în prezentul regulament, ar trebui să se aplice procedurile relevante prevăzute deja în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în ceea ce privește calcularea, notificarea, recuperarea, rambursarea, remiterea și stingerea datoriei vamale și constituirea unei garanții, în măsura în care acestea sunt relevante în temeiul prezentului regulament.

(7)

Întrucât dispozițiile privind controlul vamal prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 nu se aplică în afara teritoriului vamal al Uniunii, este necesar să se stabilească norme specifice în ceea ce privește controalele vamale în prezentul regulament.

(8)

Pentru ca autoritățile vamale să dispună de suficient timp să se pregătească pentru prelucrarea declarațiilor de primire, aplicarea dispozițiilor prezentului regulament ar trebui amânată.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 și la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1037,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile de percepere a taxei antidumping și/sau compensatorii asupra produselor aduse pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru, precum și procedurile referitoare la notificarea și declararea produselor respective și plata taxei în cauză, în cazul în care produsele respective fac obiectul:

(a)

unui aviz de deschidere a unei anchete antidumping sau antisubvenție;

(b)

unui regulament de punere în aplicare al Comisiei prin care importurile sunt supuse înregistrării;

(c)

unui regulament de punere în aplicare al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping sau compensatorii provizorii sau definitive.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„autorități vamale” înseamnă administrațiile vamale ale statelor membre responsabile cu aplicarea prezentului regulament și a legislației vamale definite la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

2.

„platoul continental” înseamnă platoul continental definit în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

3.

„zonă economică exclusivă” înseamnă zona economică exclusivă definită în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării și care a fost declarată zonă economică exclusivă de către un stat membru în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

4.

„produsul în cauză” înseamnă mărfurile care fac obiectul unuia dintre următoarele acte:

(a)

unui aviz de deschidere a unei anchete antidumping sau antisubvenții;

(b)

unui regulament de punere în aplicare al Comisiei prin care importurile sunt supuse înregistrării;

(c)

unui regulament de punere în aplicare al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping sau compensatorii provizorii sau definitive;

5.

„declarație de primire” înseamnă actul prin care destinatarul indică, sub forma și în modalitatea prevăzute, primirea produselor respective pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru al Uniunii, care conține elemente de date necesare pentru colectarea valorii taxei antidumping și/sau compensatorii de plătit sau pentru raportarea și/sau înregistrarea în conformitate cu un act menționat la articolul 1 litera (a) sau (b);

6.

„datorie” înseamnă obligația unei persoane de a plăti valoarea taxei antidumping și/sau compensatorii care se aplică produsului în cauză;

7.

„destinatar” înseamnă persoana care deține o licență sau o autorizație pentru desfășurarea de activități comerciale pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru și care primește sau a stabilit să primească produsul în cauză pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental respectiv sau în zona economică exclusivă respectivă;

8.

„debitor” înseamnă orice persoană obligată la plata unei datorii.

Articolul 3

Depunerea unei declarații de primire

(1)   Primirea produsului în cauză pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe oricare altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru este declarată de către destinatar prin intermediul unei declarații de primire.

(2)   Declarația de primire se depune fără întârziere și cel târziu în termen de 30 de zile de la primirea produsului în cauză la următoarele autorități vamale, prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor:

(a)

în cazul în care produsul în cauză este adus de pe teritoriul vamal al Uniunii, declarația se depune la autoritatea vamală a statului membru în care este acceptată declarația de reexport sau în care este înregistrată notificarea de reexport sau declarația sumară de ieșire;

(b)

în cazul în care produsul în cauză nu este adus de pe teritoriul vamal al Uniunii, declarația se depune la autoritatea vamală a statului membru de care aparține platoul continental sau zona economică exclusivă.

(3)   Declarația de primire conține elementele de date prevăzute în partea I a anexei și este însoțită de documentele justificative ale respectivelor elemente de date.

(4)   Autoritatea vamală poate permite ca declarația de primire să fie depusă prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor. În acest caz, destinatarul depune formularul pe suport de hârtie prevăzut în partea II a anexei, în original și în copie, împreună cu documentele justificative ale elementelor de date furnizate în formular. Originalul este păstrat de autoritatea vamală. Autoritatea vamală returnează copia destinatarului, după ce a înregistrat declarația de primire și a confirmat primirea acesteia.

(5)   Statele membre utilizează informațiile din declarația de primire pentru a-și îndeplini obligațiile de înregistrare în temeiul articolului 14 alineatele (5) și (5a) din Regulamentul (UE) 2016/1036 și al articolului 24 alineatele (5) și (5a) din Regulamentul (UE) 2016/1037, precum și obligațiile lor de raportare către Comisie în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Consiliului și al articolului 24 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Consiliului.

Articolul 4

Datorie

(1)   Următoarele elemente dau naștere unei datorii:

(a)

depunerea unei declarații de reexport, a unei notificări de reexport sau a unei declarații sumare de ieșire pentru produsul în cauză, inclusiv pentru un produs prelucrat rezultat din produsul în cauză în cadrul regimului de perfecționare activă menționat în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, care urmează să fie adus de pe teritoriul vamal al Uniunii pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru;

(b)

primirea produsului în cauză adus din afara teritoriului vamal al Uniunii pe o insulă artificială, pe o instalație fixă sau plutitoare sau pe orice altă structură aflată pe platoul continental sau în zona economică exclusivă a unui stat membru.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1) litera (a), datoria ia naștere în momentul acceptării declarației de reexport sau la momentul înregistrării notificării de reexport sau a declarației sumare de ieșire.

În cazurile menționate la alineatul (1) litera (b), datoria ia naștere la momentul primirii produselor în cauză.

(3)   Debitorul este destinatarul.

În cazul în care declarația de reexport, notificarea de reexport, declarația sumară de ieșire menționate la alineatul (1) litera (a) sau declarația de primire menționată la alineatul (4) sunt întocmite pe baza unor informații potrivit cărora nu se colectează o parte din sau întreaga taxă antidumping și/sau taxă compensatorie, persoana care a furnizat informațiile necesare pentru întocmirea declarației sau a notificării și care știa sau ar fi trebuit să știe în mod rezonabil că informațiile respective sunt false este, de asemenea, debitor.

În cazul în care mai multe persoane sunt responsabile pentru plata valorii taxei antidumping și/sau compensatorii corespunzătoare unei datorii, acestea răspund în mod solidar pentru plata sumei respective.

(4)   Destinatarul depune o declarație de primire, fără întârziere și în termen de cel mult 30 de zile de la primirea produsului în cauză. Se aplică articolul 3 alineatele (2), (3) și (4).

(5)   În scopul aplicării alineatului (1) litera (a), declarația de reexport, notificarea de reexport sau declarația sumară de ieșire furnizează informații cu privire la platoul continental sau zona economică exclusivă a statului membru în care va fi adus produsul în cauză, prin utilizarea codului de referință suplimentar relevant definit la elementul de date 2/3 de la punctul 2 al titlului II din anexa B la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5).

(6)   O datorie ia naștere în locul în care este depusă declarația de primire sau, în cazul în care aceasta nu a fost depusă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau cu articolul 4 alineatul (4), la locul în care ar fi trebuit să fie depusă.

Articolul 5

Calcularea valorii taxei antidumping și/sau compensatorii

(1)   Valoarea taxei antidumping și/sau compensatorii de plătit se stabilește mutatis mutandis pe baza normelor respective din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru calcularea taxelor de import de plătit care erau aplicabile produsului în cauză la momentul în care a luat naștere datoria aferentă produsului în cauză.

(2)   În cazul în care produsul în cauză a fost plasat sub regimul de perfecționare activă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013, calcularea datoriei privind produsele prelucrate rezultate din produsul în cauză care sunt reexportate având ca destinație platoul continental sau zona economică exclusivă a unui stat membru se determină pe baza clasificării tarifare, a valorii în vamă, a cantității, a naturii și a originii produsului în cauză plasat sub regimul de perfecționare activă în momentul acceptării declarației vamale privind produsul în cauză.

Articolul 6

Notificarea, recuperarea, plata, rambursarea, remiterea și stingerea datoriei și constituirea unei garanții

În scopul notificării, recuperării, plății, rambursării, remiterii și stingerii unei datorii și al constituirii unei garanții, dispozițiile relevante din capitolele 2, 3 și 4 ale titlului III din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 7

Controalele efectuate de autoritățile vamale

(1)   Autoritățile vamale pot examina produsul în cauză și/sau pot preleva probe în cazul în care pot încă face acest lucru, pot verifica exactitatea și exhaustivitatea informațiilor furnizate în declarația de reexport, notificarea de reexport, declarația sumară de ieșire sau declarația de primire și pot verifica existența, autenticitatea, exactitatea și valabilitatea oricărui document justificativ.

(2)   Autoritățile vamale pot examina conturile debitorului și alte înregistrări privind operațiunile referitoare la produsul în cauză sau la operațiunile comerciale anterioare sau ulterioare care implică produsele respective.

(3)   În cazul în care există dovezi că o persoană nu a respectat una dintre obligațiile prevăzute în prezentul regulament, autoritățile vamale pot examina conturile persoanei respective și alte înregistrări privind operațiunile referitoare la produsul în cauză sau la operațiunile comerciale anterioare sau ulterioare care implică produsele respective.

(4)   Controalele și examinările menționate la alineatele (1), (2) și (3) pot fi efectuate la sediul deținătorului mărfurilor sau al reprezentantului acestuia sau la sediul oricărei alte persoane implicate cu titlu profesional în operațiunile respective, în mod direct sau indirect, sau la sediul oricărei alte persoane care deține documentele și datele respective în scopuri comerciale.

Articolul 8

Păstrarea documentelor și a altor informații, tarife și costuri

Articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește păstrarea documentelor și a altor informații.

Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește tarifele și costurile.

Articolul 9

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu patru luni de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 179, 23.6.1998, p. 3.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXĂ

DECLARAȚIE DE PRIMIRE

PARTEA I

Elemente de date

Destinatarul depune o declarație de primire, în format electronic, care trebuie să conțină următoarele elemente de date:

1.

Numele, adresa și numărul EORI al destinatarului

2.

Descrierea produsului în cauză declarat, codul mărfii – codul TARIC și codul adițional TARIC (dacă este cazul), masa brută și netă, cantitatea exprimată în unități suplimentare (dacă este cazul), codul țării de origine și/sau, dacă este cazul, codul țării de expediție (1)

3.

Statul membru competent [a se vedea articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (4)]

4.

Numărul regulamentului (regulamentelor) sau al avizului (avizelor) de deschidere care se aplică prezentei declarații

Măsura aplicabilă:

Statistici antidumping/compensatorii

Aviz de deschidere

Înregistrare

Taxă antidumping provizorie

Taxă compensatorie provizorie

Taxă antidumping definitivă

Taxă compensatorie definitivă

5.

Prețul net franco platou continental sau zonă economică exclusivă.

6.

Calcularea valorii taxei antidumping și/sau compensatorii provizorii și/sau definitive, dacă este cazul

7.

Data de primire a produsului în cauză și, dacă este cazul, MRN

8.

Documente prezentate, certificate și autorizații, referințe suplimentare (se atașează o factură în cazul vânzării produsului în cauză)

9.

Data, numele și semnătura destinatarului

Autoritățile vamale pot permite ca aceste elemente de date să fie furnizate fără utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. În acest caz, destinatarul utilizează următorul formular pe suport de hârtie, intitulat „Declarație de primire”.

PARTEA II

Formular

Image 1 Textul imaginii Image 2 Textul imaginii

Notă:

Textul care figurează pe copia declarației de primire este următorul:

„Copie

Pentru destinatar”.


(1)  În cazul în care măsurile antidumping sau antisubvenție au fost extinse la produse expediate din altă țară decât țara vizată de măsuri, după o anchetă anticircumvenție.


3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1132 AL COMISIEI

din 2 iulie 2019

de prevedere a unor ajutoare excepționale temporare de adaptare pentru fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat din Irlanda

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 221 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Sectorul cărnii de vită și mânzat este, în mod tradițional, cel mai fragil sector agroalimentar, din cauza unei serii de factori, în special accesul restricționat pe piețele țărilor terțe și scăderea consumului intern. Sectorul se confruntă cu noi provocări legate de preocupările cu privire la contribuția sa la emisiile de gaze cu efect de seră.

(2)

Structura sectorului cărnii de vită și mânzat îl face vulnerabil, în principal din cauza ciclului lung de viață și a costurilor ridicate legate de producția extensivă. Acești factori au fost agravați de perspectiva părăsirii Uniunii de către Regatul Unit și de incertitudinile legate de viitorul tarifului vamal al Regatului Unit odată cu retragerea sa din Uniune. Regatul Unit este o piață excepțională pentru carnea de vită și mânzat, vitală pentru sustenabilitatea întregului sector al cărnii de vită și mânzat din Uniune. În paralel, sectorul se confruntă cu cereri din partea partenerilor comerciali pentru un acces mai bun pe piața Uniunii.

(3)

Problemele respective sunt mai acute în cazul sectorului irlandez al cărnii de vită și mânzat. Acest sector este concentrat pe exploatații la scară mică în regiunile mai sărace ale țării unde sunt limitate tipurile alternative de producție. După ani întregi în care prețurile cărnii de vită au stagnat în Irlanda, marjele brute au scăzut anul trecut cu 11-19 %, cele mai mari pierderi fiind suportate de fermele de vaci care alăptează.

(4)

Sectorul cărnii de vită și mânzat din Irlanda este în același timp de mari dimensiuni și extrem de dependent de exporturi. Din fiecare tranșă de șase tone de carne de vită produsă, cinci tone sunt exportate, iar aproape 50 % din aceste exporturi pleacă spre Regatul Unit. Incertitudinile legate de retragerea Regatului Unit exercită o presiune în sensul reducerii prețurilor, ceea ce duce la o și mai mare înrăutățire a situației producătorilor de carne de vită din Irlanda. Acest lucru s-a întâmplat efectiv în lunile care au precedat datele anunțate inițial pentru retragerea Regatului Unit.

(5)

Adaptarea la piață este deosebit de lentă în sistemul extensiv irlandez de producție de carne de vită, în care animalele sunt de obicei sacrificate la o vârstă mai înaintată, între 18 și 30 de luni. Acest sistem de producție special este adaptat la cerințele pieței cărnii de vită a Regatului Unit. În calea eforturilor de deschidere către piețe noi continuă să se interpună restricțiile țărilor terțe legate în special de cerințe caduce privind sănătatea animalelor.

(6)

Având în vedere problemele specifice menționate mai sus întâmpinate de producătorii irlandezi, este în interesul stabilității pieței din sectorul cărnii de vită și mânzat al Uniunii să se adopte măsuri care să consolideze reziliența sectorului irlandez al cărnii de vită. Coroborate cu necesitatea de a se evita ca presiunea în sensul scăderii prețurilor pentru carnea de vită irlandeză să se extindă și la alte state membre, aceste probleme constituie probleme specifice în sensul articolului 221 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Aceste probleme specifice nu pot fi rezolvate prin măsuri adoptate în temeiul articolului 219 sau 220 din regulamentul respectiv. Pe de o parte, problemele nu sunt legate în mod special de o perturbare semnificativă a pieței sau de riscul accentuat de apariție a unei astfel de perturbări. Pe de altă parte, măsurile prevăzute de prezentul regulament nu sunt luate în contextul combaterii răspândirii unei boli.

(7)

În plus, instrumentele disponibile în cadrul politicii agricole comune, precum intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată, nu sunt măsuri adecvate pentru a răspunde nevoilor sectorului irlandez al cărnii de vită și mânzat. Prin urmare, este necesar să se acorde Irlandei un grant financiar pentru sprijinirea fermierilor din acest sector care se implică în acțiuni vizând sporirea rezilienței și a sustenabilității lor, inclusiv adaptarea producției la piețe cu alte cerințe decât cele ale pieței Regatului Unit.

(8)

Ajutoarele din partea Uniunii puse la dispoziția Irlandei ar trebui să țină seama de caracteristicile principale ale sectorului cărnii de vită și mânzat din această țară, inclusiv de proporția de fermieri specializați în producția de carne de vită și de vulnerabilitatea sectorului la perturbările exporturilor.

(9)

Irlanda ar trebui să conceapă măsuri care să vizeze reducerea producției și restructurarea sectorului cărnii de vită și mânzat al țării, cu scopul de a-i proteja viabilitatea pe termen lung, pe baza uneia sau a mai multora dintre activitățile următoare: stimularea sustenabilității economice și a durabilității mediului, dezvoltarea unor piețe noi și îmbunătățirea calității cărnii de vită și mânzat.

(10)

Irlanda ar trebui să distribuie ajutoarele prin intermediul unor măsuri bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii, asigurându-se că fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat sunt beneficiarii finali ai ajutoarelor și evitând orice fel de denaturare a pieței și a concurenței.

(11)

Deoarece cuantumul alocat Irlandei ar compensa doar o parte din costurile efective ale fermierilor din sectorul cărnii de vită și mânzat, ar trebui să se permită Irlandei să acorde sprijin suplimentar acelor fermieri, în aceleași condiții de obiectivitate, nediscriminare și lipsă de denaturare a concurenței.

(12)

Pentru a oferi Irlandei flexibilitatea de a distribui ajutoarele după cum o cer împrejurările, ar trebui să se permită Irlandei să le cumuleze cu alte tipuri de sprijin finanțat din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(13)

În conformitate cu articolul 221 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, prezentul regulament ar trebui să fie limitat la o perioadă de maximum 12 luni de la data intrării sale în vigoare. Plățile efectuate de Irlanda către beneficiari după această perioadă ar trebui să nu fie eligibile pentru finanțare din partea Uniunii.

(14)

Pentru a se asigura transparența, monitorizarea și administrarea corespunzătoare a cuantumurilor disponibile, Irlanda ar trebui să furnizeze Comisiei anumite informații, inclusiv, îndeosebi, informații privind măsurile concrete pe care urmează să le ia, criteriile utilizate pentru distribuirea ajutoarelor și măsurile luate pentru a evita denaturarea concurenței pe piața respectivă.

(15)

Pentru a se asigura că fermierii primesc ajutoare în cel mai scurt timp posibil, ar trebui să se permită Irlandei să pună în aplicare prezentul regulament fără întârziere. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice din ziua următoare datei publicării.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Sunt disponibile pentru Irlanda ajutoare din partea Uniunii în cuantum total de 50 000 000 EUR, pentru ca această țară să furnizeze ajutoare excepționale de adaptare pentru fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)   Irlanda utilizează cuantumul disponibil pentru măsurile menționate la alineatul (3). Măsurile se iau pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, cu condiția ca plățile care rezultă să nu provoace denaturarea concurenței.

(3)   Măsurile luate de Irlanda vizează reducerea producției sau restructurarea sectorului cărnii de vită și mânzat și unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

(a)

implementarea unor sisteme de calitate în sectorul cărnii de vită și mânzat sau a unor proiecte având scopul de a promova calitatea și valoarea adăugată;

(b)

stimularea diversificării pieței;

(c)

protejarea și ameliorarea sustenabilității fermierilor din punct de vedere economic și climatic și din punctul de vedere al mediului.

(4)   Irlanda se asigură că, dacă fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat nu sunt beneficiarii direcți ai plăților din partea Uniunii, beneficiul economic al ajutoarelor din partea Uniunii le este transferat în întregime lor.

(5)   Cheltuielile Irlandei în legătură cu plățile pentru măsurile menționate la alineatul (3) sunt eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii doar dacă acele plăți au fost efectuate cel târziu la 31 mai 2020.

(6)   Măsurile în temeiul prezentului regulament pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin finanțate din Fondul european de garantare agricolă și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Articolul 2

Irlanda poate acorda sprijin național suplimentar pentru măsurile luate în temeiul articolului 1, până la o limită maximă de 100 % din cuantumul stabilit la articolul 1, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, cu condiția ca plățile care rezultă să nu provoace denaturarea concurenței.

Irlanda plătește sprijinul suplimentar până cel târziu la 31 mai 2020.

Articolul 3

Irlanda notifică Comisiei următoarele:

(a)

fără întârziere și cel târziu la 31 iulie 2019:

(i)

o descriere a măsurilor pe care urmează să le ia;

(ii)

criteriile utilizate pentru a stabili metodele de acordare a ajutoarelor;

(iii)

impactul avut în vedere al măsurilor;

(iv)

acțiunile desfășurate pentru a verifica dacă impactul avut în vedere este obținut;

(v)

acțiunile desfășurate pentru a evita denaturarea concurenței;

(vi)

nivelul sprijinului suplimentar acordat în temeiul articolului 2;

(b)

cel târziu la 31 iulie 2020, cuantumurile totale plătite per măsură (atunci când este cazul, defalcate pe ajutoare din partea Uniunii și sprijin suplimentar), precum și numărul și tipul de beneficiari și evaluarea eficacității măsurii.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.


DECIZII

3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/23


DECIZIA (UE) 2019/1133 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) în ceea ce privește prelungirea perioadei de valabilitate a Termenilor de referință ai IPEEC pentru perioada cuprinsă între 24 mai și 31 decembrie 2019

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Termenii de referință ai Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) (denumit în continuare „acordul”) au fost semnați la Roma la 24 mai 2009 de către douăsprezece state, printre care patru state membre ale Comunității Europene, și au fost încheiați în numele Comunității Europene prin Decizia 2009/954/CE a Consiliului (1).

(2)

În temeiul punctului 7.1 din acord, membrii IPEEC pot decide să prelungească durata acordului. Comitetul de politică, care este organismul plenar al IPEEC, care este alcătuit din reprezentanți la nivel înalt ai tuturor membrilor săi și este însărcinat să reglementeze cadrul și politicile generale ale IPEEC, este organismul adecvat în cadrul căruia membrii IPEEC pot decide cu privire la prelungirea duratei acordului.

(3)

În cadrul reuniunii Comitetului de politică din 21 februarie 2019, membrii IPEEC, cu excepția Uniunii, au aprobat prelungirea duratei de valabilitate a Termenilor referință ai IPEEC pentru perioada 24 mai-31 decembrie 2019.

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii cu privire la prelungirea duratei Termenilor de referință ai IPEEC, întrucât prelungirea Termenilor de referință ar fi obligatorie pentru Uniune.

(5)

Membrii IPEEC iau în considerare posibilitatea de a combina activitățile curente ale IPEEC și activitățile privind eficiența energetică ale Agenției Internaționale a Energiei (AIE) în cadrul unei platforme pentru eficiență energetică, pentru a asigura sinergia în acest domeniu. Prelungirea cu o scurtă durată a Termenilor de referință ai IPEEC urmărește să asigure, ca o măsură temporară, perioada de timp necesară pentru înființarea platformei pentru eficiență energetică, asigurând în același timp continuarea activităților IPEEC și transferarea lor, fără întreruperi, către noua platformă pentru eficiență energetică.

(6)

Din punct de vedere operațional, o prelungire până la 31 decembrie 2019 ia în considerare continuarea aplicării programului de lucru al IPEEC și asigurarea serviciilor de bază către membrii IPEEC. Aceasta include activitățile în materie de eficiență energetică din cadrul G20, care în acest an vor include evenimente programate după încheierea mandatului actual al IPEEC la 24 mai 2019. Se ține seama, de asemenea, de disponibilitatea fondurilor pentru activitățile de pe durata prelungirii, întrucât secretariatul IPEEC primește în prezent contribuții pentru activitățile și întregul an calendaristic 2019, iar restul personalului și eventualele resurse rămase disponibile ar putea fi transferate către noua platformă pentru eficiență energetică.

(7)

Prin urmare, prelungirea pe scurtă durată a valabilității Termenilor de referință ai IPEEC este importantă pentru a se evita încetarea bruscă a activităților IPEEC la 24 mai 2019. În conformitate cu punctul 3.4 din Termenii de referință ai IPEEC, decizia finală privind prelungirea urmează să fie adoptată prin consensul membrilor IPEEC și, în urma reuniunii Comitetului de politică din 21 februarie 2019, este necesară o decizie a Consiliului privind poziția Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) în ceea ce privește prelungirea duratei de valabilitate a Termenilor de referință ai IPEEC pentru perioada 24 mai-31 decembrie 2019 este în favoarea:

(a)

prelungirii duratei de valabilitate a Termenilor de referință ai Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice pentru perioada cuprinsă între 24 mai și 31 decembrie 2019;

(b)

deciziei Consiliului de administrație al Agenției Internaționale a Energiei (AIE) de a continua găzduirea secretariatului IPEEC la AIE până la 31 decembrie 2019, pe baza Memorandumului privind găzduirea de către AIE a secretariatului IPEEC;

(c)

transferului administrativ al IPEEC către o nouă platformă pentru eficiență energetică, în special în ceea ce privește transferul grupurilor de lucru, al fondurilor și al personalului secretariatului IPEEC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Decizia 2009/954/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind semnarea și încheierea de către Comunitatea Europeană a Termenilor de referință pentru Parteneriatul internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) și a Memorandumului privind găzduirea de către Agenția Internațională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (JO L 330, 16.12.2009, p. 37).


3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/25


DECIZIA (UE) 2019/1134 A COMISIEI

din 1 iulie 2019

de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente

[notificată cu numărul C(2019) 4626]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Valabilitatea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru televizoare și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite în Decizia 2009/300/CE a Comisiei (2), expiră la 31 decembrie 2019.

(2)

Valabilitatea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci, precum și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite în Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei (3), expiră la 18 noiembrie 2019.

(3)

În ceea ce privește economiile de energie, criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru aparatele TV, prevăzute în Decizia 2009/300/CE, se referă la cerințele în materie de etichetare energetică și de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (4) și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (5), ambele regulamente fiind în curs de revizuire pe baza progreselor tehnologice.

(4)

În conformitate cu concluziile verificării adecvării etichetei ecologice a UE (REFIT) din 30 iunie 2017 (6), Comisia, împreună cu Comitetul pentru etichetare ecologică al UE, a evaluat relevanța fiecărei categorii de produse înainte de a propune menținerea în continuare a categoriilor respective în sistemul etichetei, sugerând soluții pentru a îmbunătăți sinergiile dintre categoriile de produse și pentru a intensifica adoptarea etichetei ecologice a UE și asigurându-se că, în cursul procesului de revizuire, se acordă atenția cuvenită coerenței dintre politicile și legislația UE și datele științifice. De asemenea, au fost realizate consultări suplimentare ale părților interesate din sectorul public.

(5)

În ceea ce privește Decizia (UE) 2015/2099, evaluarea respectivă a confirmat relevanța și adecvarea actualelor criterii ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente.

(6)

În ceea ce privește Decizia 2009/300/CE, evaluarea respectivă ar trebui să țină seama, în plus, de relevanța și adecvarea criteriilor până la adoptarea noilor cerințe propuse în materie de etichetare energetică și proiectare ecologică pentru televizoare, inclusiv a propunerilor de cerințe suplimentare menite să sprijine Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și, de asemenea, obiectivele mai ample ale economiei circulare.

(7)

În aceste condiții, pentru a acorda suficient timp în vederea finalizării evaluării și a eventualei revizuiri sau în vederea revocării actualelor criterii ecologice pentru televizoare, perioada de valabilitate a criteriilor existente pentru televizoare și a cerințelor de evaluare și verificare aferente ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2020.

(8)

Pentru a asigura stabilitate pieței, a intensifica adoptarea etichetei ecologice a UE și a permite titularilor actuali ai etichetei ecologice să beneficieze în continuare de avantajele etichetei ecologice a UE pentru produsele lor, perioada de valabilitate a criteriilor actuale pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente ar trebui prelungită până la 30 iunie 2022.

(9)

În concluzie, este oportun să se prelungească perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru categoriile de produse „televizoare” și „substraturi de cultură, amelioratori de sol și mulci” și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente.

(10)

Decizia 2009/300/CE și Decizia (UE) 2015/2099 ar trebui modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia 2009/300/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «televizoare» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2020.”

Articolul 2

Articolul 4 din Decizia (UE) 2015/2099 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «substraturi de cultură, amelioratori de sol și mulci» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 30 iunie 2022.”

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (JO L 82, 28.3.2009, p. 3).

(3)  Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (JO L 303, 20.11.2015, p. 75).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (JO L 191, 23.7.2009, p. 42).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(6)  Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind revizuirea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu privire la participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE.