ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 175

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
28 iunie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1096 a Consiliului din 25 iunie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1097 al Consiliului din 26 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1098 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1099 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1100 al Comisiei din 27 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active desmedifam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1101 al Comisiei din 27 iunie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active tolclofos-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

20

 

*

Regulamentul (UE) 2019/1102 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1103 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

31

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1104 a Consiliului din 25 iunie 2019 de modificare a Deciziei (UE) 2015/116 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020

33

 

*

Decizia (UE) 2019/1105 a Consiliului din 25 iunie 2019 de numire a unui supleant, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

35

 

*

Decizia (UE) 2019/1106 a Consiliului din 25 iunie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

36

 

*

Decizia (UE) 2019/1107 a Consiliului din 25 iunie 2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

37

 

*

Decizia (PESC) 2019/1108 a Consiliului din 27 iunie 2019 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

38

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1109 a Comisiei din 27 iunie 2019 de încheiere a procedurii privind importurile de tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, originare din Republica Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia

39

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1110 a Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 4976]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/1


DECIZIA (UE) 2019/1096 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord de liber schimb (denumit în continuare „ALS”) cu statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Autorizarea respectivă a prevăzut posibilitatea unor negocieri bilaterale.

(2)

La 22 decembrie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să desfășoare negocieri bilaterale privind un ALS cu state membre individuale ale ASEAN. În iunie 2012, Comisia a inițiat negocieri bilaterale privind un ALS cu Vietnam, care urmau să fie purtate în conformitate cu directivele de negociere existente.

(3)

La 15 octombrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să extindă negocierile bilaterale în curs de desfășurare cu țările ASEAN pentru a include și protecția investițiilor.

(4)

Negocierile referitoare la un Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) s-au încheiat.

(5)

Acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii acordului menționat (1).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Textul acordului se publică împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


REGULAMENTE

28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/3


REGULAMENTUL (UE) 2019/1097 AL CONSILIULUI

din 26 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului (1) stabilește, pentru anul 2019, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii, iar pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara acesteia.

(2)

Planul multianual privind apele occidentale (2), care a intrat în vigoare la 26 martie 2019, a abrogat planul de refacere a stocurilor de bacaliar albastru și de langustină (3). Limitele efortului de pescuit prevăzute în anexa IIA la Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului au fost stabilite în conformitate cu planul de refacere respectiv. Întrucât stocurile vizate vor fi gestionate în conformitate cu dispozițiile planului multianual privind apele occidentale prin stabilirea unor limite de captură în vederea atingerii ratei-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele producției maxime durabile (FMSY), nu mai este necesar să se stabilească în continuare limite ale efortului de pescuit pentru flotele care pescuiesc stocurile respective. Prin urmare, anexa IIA din Regulamentul (UE) 2019/124 ar trebui să fie abrogată.

(3)

Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) a emis un aviz științific pentru zero capturi de merlan (Merlangius merlangus) în diviziunea ICES 7a (Marea Irlandei). Captură totală admisibilă (TAC) accidentală pentru stocul respectiv pentru anul 2019 a fost stabilită astfel încât să se ajungă la un echilibru corect între continuarea activităților de pescuit, având în vedere posibilele implicații socioeconomice grave, și necesitatea de a obține o stare biologică bună pentru stocurile respective, ținând seama de dificultatea de a pescui în același timp toate stocurile de pește în cadrul unei activități de pescuit mixt la nivelul FMSY. Analiza științifică actualizată efectuată de ICES cu privire la statutul merlanului în diviziunea ICES 7a și la capturile accidentale inevitabile din această specie efectuate în alte zone de pescuit prevedea scenariul statu-quo, capturile corespunzătoare fiind estimate la 1 385 de tone. În urma acestei analize științifice, TAC ar trebui modificată pentru a reflecta o cantitate care va reduce la minimum riscul unei încetări anticipate a activității de pescuit, permițând, în același timp, refacerea în continuare a biomasei stocului de reproducere. Nivelul TAC ar trebui să reflecte și faptul că mortalitatea pentru acest stoc nu crește și că se oferă stimulente pentru îmbunătățirea selectivității și a evitării capturilor.

(4)

În decembrie 2018, statele membre în cauză au convenit să coopereze în cadrul Grupului statelor membre din apele nord-vestice și în strânsă cooperare cu Consiliul consultativ pentru apele de nord-vest, în vederea elaborării unui plan multianual de reducere a capturilor accidentale. Acest plan ar trebui să garanteze că capturile accidentale din cele cinci stocuri în cauză, care includ merlanul din Marea Irlandei, pentru care ICES a emis un aviz de zero capturi pentru anul 2019, se reduc prin măsuri de selectivitate sau de evitare. Comisia a arătat că intenționează să prezinte acest plan pentru sesiunea plenară din iulie 2019 a Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), pentru a i se evalua eficacitatea. În cazul în care evaluarea efectuată de CSTEP arată că planul de reducere a capturilor accidentale nu va obține efectul dorit de reducere a mortalității prin pescuit a capturilor accidentale, Comisia a arătat că va analiza măsuri alternative de reducere a mortalității prin pescuit pentru stocurile în cauză.

(5)

În conformitate cu avizul ICES din 28 martie 2019, capturile de langustină (Nephrops norvegicus) din unitatea funcțională 31, diviziunea ICES 8c, nu ar trebui să depășească 0,7 tone pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019. Posibilitățile de pescuit pentru langustină în unitatea funcțională 31 din diviziunea ICES 8c ar trebui stabilite în mod corespunzător.

(6)

La 28 martie 2019, ICES a emis un aviz privind capturile de crevete nordic (Pandalus borealis) din diviziunile ICES 3a și 4a Est (Skagerrak și Kattegat și nordul Mării Nordului, în Fosa Norvegiană). Pe baza acestui aviz și în urma consultărilor cu Norvegia, este oportun să se stabilească la 2 304 tone cota de crevete nordic a Uniunii în diviziunea ICES 3a, în conformitate cu FMSY.

(7)

La 22 februarie 2019, ICES a emis un aviz actualizat pentru capturi de cod saithe (Pollachius virens) în Marea Nordului. Pe baza acestui aviz și a consultărilor subsecvente cu Norvegia, TAC pentru codul saithe ar trebui modificată în consecință, în conformitate cu FMSY.

(8)

Conform avizului ICES emis la 12 aprilie 2019, capturile de șprot (Sprattus sprattus) din diviziunea ICES 3a (Skagerrak și Kattegat) și din subzona ICES 4 (Marea Nordului) pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020 ar trebui să nu depășească 138 726 de tone. TAC pentru șprot în diviziunea ICES 3a a fost stabilită la 26 624 de tone. Posibilitățile de pescuit pentru șprot în apele Uniunii din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4 ar trebui stabilite ținând seama de TAC deja fixată pentru diviziunea ICES 3a și în conformitate cu producția maximă durabilă. Pentru a garanta utilizarea în totalitate a posibilităților de pescuit, este oportun să se introducă o flexibilitate interzonală pentru șprot dinspre diviziunea ICES 3a spre diviziunea ICES 2a și subzona ICES 4.

(9)

TAC pentru hamsie (Engraulis encrasicolus) din subzonele ICES 9 și 10 și din apele Uniunii din zona Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF) 34.1.1 pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020 a fost stabilită la zero, în așteptarea avizului științific pentru această perioadă. ICES își va emite avizul cu privire la acest stoc abia la sfârșitul lunii iunie 2019, deși pescuitul continuă și în perioada de vară. Pentru a asigura continuitatea activității de pescuit până când TAC este fixată pe baza celui mai recent aviz științific, ar trebui stabilită o TAC provizorie de 4 902 tone, pe baza capturilor din cel de al treilea trimestru al anului 2018. TAC ar urma să fie modificată în viitor, în conformitate cu avizul științific al ICES.

(10)

La 13 martie 2019, pe baza unei recomandări comune a Grupului statelor membre din Marea Nordului, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2019/906 (4). Regulamentul respectiv a introdus, pentru merlan și cod, modificări la excepțiile de minimis de la obligația de debarcare, prevăzute la articolul 15 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), deoarece pentru cantitățile mai mari de capturi nedorite din aceste specii se va aplica obligația de debarcare, nemaifiind exceptate de la această obligație. Prin urmare, TAC relevante ar trebui ajustate pentru a reflecta aceste modificări și ar trebui să fie în continuare fixate în funcție de FMSY. În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (6), statele membre trebuie să asigure controlul efectiv al obligației de debarcare, prevenind astfel o creștere a presiunii exercitate de pescuit asupra stocurilor în cauză.

(11)

La cea de a 21-a reuniune specială a sa din 2018, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) a adoptat Recomandarea 18-02 privind instituirea unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu în Atlanticul de Est și în Marea Mediterană. Acest plan de gestionare respectă avizul Comitetului permanent pentru cercetare și statistică în vederea stabilirii unui plan multianual de gestionare a stocului în anul 2018, dat fiind că starea actuală a stocului nu mai necesită măsurile de urgență introduse prin planul de refacere a stocului de ton roșu (Recomandarea 17-17 de modificare a Recomandării 14-04). Planul de gestionare ia în considerare caracteristicile specifice ale diverselor tipuri de unelte și tehnici de pescuit. Prin urmare, este oportun să se revizuiască dispozițiile privind limitele efortului de pescuit și aportul maxim în fermele de ton.

(12)

Limitele de captură prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/124 se aplică de la 1 ianuarie 2019. Dispozițiile prezentului regulament privind limitele de captură ar trebui să se aplice, prin urmare, de la aceeași dată. Această aplicare retroactivă nu aduce atingere principiilor securității juridice și protecției încrederii legitime, întrucât posibilitățile de pescuit în cauză nu au fost încă epuizate.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2019/124 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2019/124 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 9, litera (a) se elimină;

(b)

anexa IA se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(c)

anexa IIA se elimină;

(d)

anexa IV se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

G.L. GAVRILESCU


(1)  Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului din 30 ianuarie 2019 de stabilire, pentru anul 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 29, 31.1.2019, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) 2019/472 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului (JO L 83, 25.3.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de bacaliar albastru și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor piscicole prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2019/906 din 13 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/2035 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021 (JO L 145, 4.6.2019, p. 4).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


ANEXĂ

1.   

Anexa IA la Regulamentul (UE) 2019/124 se modifică după cum urmează:

1)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru hamsie în subzonele ICES 9 și 10 și, în apele Uniunii, în zona CECAF 34.1.1, se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Hamsie

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spania

2 344  (1)

 

 

Portugalia

2 558  (1)

 

 

Uniunea

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

TAC de precauție

2)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru cod în subzona ICES 4 și, în apele Uniunii, în diviziunea 2a și în partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat, se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Cod

Gadus morhua

Zona:

4; apele Uniunii din diviziunea 2a; partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

870 (2)

 

 

Danemarca

4 998  (2)

 

 

Germania

3 169  (2)

 

 

Franța

1 075  (2)

 

 

Țările de Jos

2 824  (2)

 

 

Suedia

33 (2)

 

 

Regatul Unit

11 464  (2)

 

 

Uniunea

24 433  (2)

 

 

Norvegia

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analitică

Condiție specială:

în limitele cotelor menționate anterior, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din 4 (COD/*04N-)

Uniunea

21 236 ”;

3)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru merlan din subzona ICES 4 și, în apele Uniunii, în diviziunea ICES 2a, se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

4; apele Uniunii din diviziunea 2a

(WHG/2AC4.)

Belgia

320

 

 

Danemarca

1 385

 

 

Germania

360

 

 

Franța

2 082

 

 

Țările de Jos

801

 

 

Suedia

3

 

 

Regatul Unit

10 012

 

 

Uniunea

14 963

 

 

Norvegia

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analitică

Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament

Condiție specială:

în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

 

Apele norvegiene din 4 (WHG/*04N-)

Uniunea

10 881 ”;

4)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru merlan în diviziunea ICES 7a se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Merlan

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgia

3 (5)

 

 

Franța

43 (5)

 

 

Irlanda

717 (5)

 

 

Țările de Jos

1 (5)

 

 

Regatul Unit

482 (5)

 

 

Uniunea

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

TAC analitică

Se aplică articolul 8 din prezentul regulament

5)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru langustină în diviziunea ICES 8c se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Langustină

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spania

2,7 (6)

 

 

Franța

0,0 (6)

 

 

Uniunea

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

TAC de precauție

6)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru crevete nordic în diviziunea ICES 3a se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Crevete nordic

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danemarca

1 497

 

 

Suedia

807

 

 

Uniunea

2 304

 

 

TAC

4 314

 

TAC analitică”;

7)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru cod saithe în diviziunea ICES 3a și în subzona ICES 4 și în, apele Uniunii, în diviziunea 2a, se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Cod saithe

Pollachius virens

Zona:

3a și 4; apele Uniunii din diviziunea 2a

(POK/2C3A4)

Belgia

33

 

 

Danemarca

3 865

 

 

Germania

9 759

 

 

Franța

22 967

 

 

Țările de Jos

98

 

 

Suedia

531

 

 

Regatul Unit

7 482

 

 

Uniunea

44 735

 

 

Norvegia

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

TAC analitică

Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament

8)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru cod saithe în subzona ICES 6 și, în apele Uniunii și în apele internaționale, în zonele 5b, 12 și 14, se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Cod saithe

Pollachius virens

Zona:

6; apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b, 12 și 14

(POK/56-14)

Germania

468

 

 

Franța

4 650

 

 

Irlanda

418

 

 

Regatul Unit

3 237

 

 

Uniunea

8 773

 

 

Norvegia

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

TAC analitică

Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament

9)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru șprot și capturi accidentale asociate în apele Uniunii în diviziunea 3a se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danemarca

17 840  (9)  (10)

 

 

Germania

37 (9)  (10)

 

 

Suedia

6 750  (9)  (10)

 

 

Uniunea

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

TAC de precauție

10)

tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru șprot și capturi accidentale asociate în apele Uniunii în zonele 2a și 4 se înlocuiește cu următorul tabel:

Specia:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zona:

Apele Uniunii din zonele 2a și 4

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 154  (11)  (12)

 

 

Danemarca

91 347  (11)  (12)

 

 

Germania

1 154  (11)  (12)

 

 

Franța

1 154  (11)  (12)

 

 

Țările de Jos

1 154  (11)  (12)

 

 

Suedia

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Regatul Unit

3 809  (11)  (12)

 

 

Uniunea

101 102  (11)  (12)

 

 

Norvegia

10 000  (11)

 

 

Insulele Feroe

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

TAC analitică

2.   

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/124 se modifică după cum urmează:

1)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul maxim al navelor de pescuit ale fiecărui stat membru care pot fi autorizate să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze, să transporte sau să debarce ton roșu în estul Oceanului Atlantic și în Marea Mediterană.”;

2)

la punctul 4, se elimină tabelul B;

3)

la punctul 6, tabelul B se înlocuiește cu următorul tabel:

Tabelul B  (15)

Volumul maxim al intrărilor de ton roșu sălbatic capturat (în tone)

Spania

6 300

Italia

3 764

Grecia

785

Cipru

2 195

Croația

2 947

Malta

8 786

Portugalia

350


(1)  Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2019 și 30 septembrie 2019.”;

(2)  Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: 7d (COD/*07D).

(3)  Se poate captura în apele Uniunii. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

(4)  Se poate captura în apele Uniunii. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

(5)  Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.”;

(6)  Exclusiv pentru capturile efectuate ca parte a unui pescuit de specii santinelă pentru a colecta date privind capturile pe unitatea de efort (CPUE) cu nave care transportă observatori la bord:

 

2 tone în unitatea funcțională 25 pe parcursul a cinci ieșiri pe lună în august și septembrie;

 

0,7 tone în unitatea funcțională 31 timp de 7 zile în luna iulie.”;

(7)  Poate fi pescuit numai în apele Uniunii din zonele 3a și 4 (POK/*3A4-C). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.”;

(8)  Se aplică pescuitului la nord de 56°30′ N (POK/*5614N).”;

(9)  Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan și de eglefin (OTH/*03A.). Capturile accidentale de merlan și eglefin scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

(10)  Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.”;

(11)  Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2019 și 30 iunie 2020.

(12)  Până la 2 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan (OTH/*2AC4C). Capturile accidentale de merlan scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

(13)  Inclusiv uva.

(14)  Poate conține maximum 4 % capturi accidentale de hering.”

(15)  Capacitatea totală pentru cultură în Portugalia, de 500 de tone (care corespunde capacității de 350 de tone care poate fi primită pentru cultură), se acoperă din capacitatea neutilizată a Uniunii prevăzută în tabelul A.”


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1098 AL COMISIEI

din 26 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 5 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe la import suplimentare și a fixat prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină, rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile de anumite produse, ținând cont de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei din 28 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare și de fixare a prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă, și de abrogare a Regulamentului nr. 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANEXĂ

„ANEXA I

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Prețul reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3

(în EUR/100 kg)

Originea (1)

0207 12 90

Carcase de păsări de curte din specia Gallus domesticus, congelate, denumite «pui 65 %»

126,8

0

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate de păsări de curte din specia Gallus domesticus, congelate

240,5

18

AR

206,5

28

BR

215,5

25

TH

1602 32 11

Preparate nefierte din păsări de curte din specia Gallus domesticus

296,6

0

BR


(1)  Nomenclatorul țărilor stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1099 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (2), în special articolul 3,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

La 13 mai 2013, Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă asupra importurilor în Uniune de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică (denumite în continuare „articole de masă”) originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”), prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

(2)

Având în vedere numărul mare de producători-exportatori chinezi, Comisia a selectat un eșantion în scopul examinării în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/1036.

(3)

Consiliul a impus niveluri individuale ale taxei, variind între 13,1 % și 23,4 %, asupra importurilor de articole de masă pentru societățile incluse în eșantion și o taxă medie ponderată de 17,9 % pentru alte societăți cooperante, neincluse în eșantion. În plus, a fost impus un nivel al taxei de 36,1 % asupra importurilor de articole de masă provenind de la toate celelalte societăți chineze.

(4)

Lista producătorilor-exportatori cooperanți din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 412/2013 a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 803/2014 al Comisiei (3) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2207 al Comisiei (4).

(5)

În temeiul articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013, articolul 1 alineatul (2) din regulamentul respectiv poate fi modificat pentru a se acorda noului producător-exportator nivelul taxei aplicabil societăților cooperante neincluse în eșantion, și anume nivelul taxei medii ponderate de 17,9 %, în cazul în care noul producător-exportator de articole de masă din RPC prezintă Comisiei dovezi suficiente.

B.   CEREREA DE ACORDARE A TRATAMENTULUI DE NOU PRODUCĂTOR-EXPORTATOR

(6)

În luna mai 2018, societatea Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd (denumită în continuare „solicitantul”) a prezentat o cerere de acordare a tratamentului de nou producător-exportator (denumit în continuare „tratament de nou producător-exportator” sau „TNPE”), susținând că îndeplinește toate cele trei criterii stabilite la articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

(7)

Pentru a-și susține afirmația, solicitantul a răspuns la un chestionar al Comisiei. Ca urmare a analizării răspunsurilor la chestionar, Comisia a solicitat informații și documente justificative suplimentare, care au fost furnizate de solicitant.

C.   ANALIZAREA CERERII

(8)

În ceea ce privește condiția stabilită la articolul 3 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013, și anume faptul că solicitantul nu a exportat în Uniune produsul în cauză pe parcursul perioadei de anchetă, solicitantul a transmis registrul său de vânzări lunare pentru perioada 2011-2017. Din registru a reieșit că solicitantul a început să comercializeze produsul în cauză abia după încheierea perioadei de anchetă, în martie 2012. Această dovadă a fost confirmată de registrul de vânzări internaționale, în care se indica faptul că solicitantul a început să exporte produsul în cauză în luna mai 2012 în SUA și în luna iulie 2012 în Uniune (Franța).

(9)

După verificarea facturilor și a altor documente comerciale, nu s-a găsit nicio dovadă că produsul în cauză ar fi fost exportat în Uniune înaintea datelor respective și/sau pe parcursul perioadei de anchetă. Prin urmare, având în vedere informațiile și documentele disponibile, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește criteriul prevăzut la articolul 3 litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

(10)

În ceea ce privește condiția stabilită la articolul 3 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013, Comisia a constatat că, până în 2013, proprietarul solicitantului a deținut acțiuni în alte două societăți. A fost solicitată și examinată documentația referitoare la stabilirea și la activitatea comercială a celor două societăți afiliate, inclusiv conturile și registrele de vânzări și achiziții ale acestora. A fost solicitată și examinată documentația referitoare la stabilirea și la activitatea comercială a celor două societăți afiliate, inclusiv vânzările și achizițiile de produs în cauză. Pe baza documentației furnizate, nu au fost identificate niciun fel de alte legături comerciale sau operaționale cu exportatori sau producători din RPC care fac obiectul măsurilor antidumping. Mai mult decât atât, uneia dintre societățile afiliate i s-a acordat tratamentul de nou producător-exportator în 2017 (5). Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția stabilită la articolul 3 litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

(11)

În ceea ce privește condiția stabilită la articolul 3 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013, pe baza documentelor justificative furnizate, Comisia a stabilit că solicitantul a exportat efectiv produsul în cauză în Uniune după încheierea perioadei de anchetă. Solicitantul a furnizat contracte de vânzare-cumpărare semnate de un client din Germania, împreună cu alte documente comerciale referitoare la o tranzacție care a avut loc în luna octombrie 2017. Prin urmare, Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește condiția stabilită la articolul 3 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

(12)

Industria Uniunii nu a furnizat nicio dovadă/informație din care să reiasă că solicitantul nu a îndeplinit vreunul dintre cele trei criterii.

D.   CONCLUZIE

(13)

Comisia a concluzionat că solicitantul îndeplinește cele trei criterii necesare pentru a fi considerat drept nou producător-exportator. În consecință, Comisia a decis că solicitantului ar trebui să i se acorde tratamentul de nou producător-exportator și că, prin urmare, denumirea acestuia ar trebui adăugată pe lista societăților cooperante neincluse în eșantion care figurează în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013.

E.   COMUNICAREA CONSTATĂRILOR

(14)

Solicitantul și industria Uniunii au fost informați cu privire la elementele și considerentele esențiale pe baza cărora s-a considerat oportun să i se acorde societății Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd nivelul taxei antidumping aplicabil producătorilor-exportatori chinezi cooperanți neincluși în eșantion.

(15)

Părților li s-a acordat posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-au primit observații.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din regulamentul de bază,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013, pe lista producătorilor-exportatori chinezi cooperanți neincluși în eșantion se adaugă următoarea societate:

Denumire

Cod adițional TARIC

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 131, 15.5.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 803/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 219, 25.7.2014, p. 33).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2207 al Comisiei din 29 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză (JO L 314, 30.11.2017, p. 31).

(5)  JO L 314, 30.11.2017, p. 31.


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1100 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

privind nereînnoirea aprobării substanței active desmedifam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2004/58/CE a Comisiei (2), substanța desmedifam a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active desmedifam, astfel cum este menționată în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 iulie 2020.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței desmedifam, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a depus dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la data de 21 decembrie 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar la dispoziția publicului.

(8)

La 10 ianuarie 2018, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța desmedifam să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(9)

Autoritatea a identificat probleme specifice. În special, nu a fost posibil să se excludă expunerea consumatorilor și/sau a efectivelor de animale la reziduuri care conțin anilină liberă și/sau conjugată (clasificată ca mutagenă categoria 2 și cancerigenă categoria 2) și expunerea consumatorilor la reziduuri care conțin 4-aminofenol (clasificat ca mutagen de categoria 2) prin produse de bază de origine animală. În plus, autoritatea a concluzionat că s-a identificat un risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în cazul tuturor utilizărilor reprezentative, cu excepția mamiferelor insectivore dacă modelul de utilizare include o singură aplicare. A fost identificat un risc ridicat pe termen lung pentru păsări în cazul utilizărilor reprezentative la sfecla de zahăr/sfecla furajeră, atunci când modelul de utilizare include două sau trei aplicări.

(10)

În plus, autoritatea a concluzionat de asemenea că evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin nu a putut fi finalizată pe baza informațiilor disponibile.

(11)

Comisia a invitat solicitantul să transmită observațiile sale cu privire la concluzia autorității și, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, cu privire la proiectul de raport privind reînnoirea aprobării. Solicitantul a transmis observațiile sale, care au fost examinate cu atenție.

(12)

Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitant, îngrijorările legate de substanța activă în cauză nu au putut fi eliminate.

(13)

În consecință, nu s-a putut stabili, cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor, îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, este adecvat să nu se reînnoiască aprobarea substanței active desmedifam, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv.

(14)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a retrage autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin desmedifam.

(16)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin desmedifam, în cazul în care statele membre acordă orice perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, respectiva perioadă ar trebui să expire cel târziu la 1 iulie 2020.

(17)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/707 al Comisiei (7) a extins perioada de aprobare a substanței desmedifam până la 31 iulie 2020, pentru a se permite ca procesul de reînnoire a aprobării să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că a fost luată o decizie cu privire la nereînnoirea aprobării înainte de acest termen de expirare amânat, prezentul regulament trebuie să se aplice cât mai curând posibil.

(18)

Prezentul regulament nu împiedică depunerea unei noi cereri pentru aprobarea substanței desmedifam în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nereînnoirea aprobării substanței active

Aprobarea substanței active desmedifam nu se reînnoiește.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, rândul 86, referitor la desmedifam, se elimină.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

Statele membre retrag autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin desmedifam ca substanță activă până cel târziu la 1 ianuarie 2020.

Articolul 4

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 expiră cel târziu la 1 iulie 2020.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2004/58/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind includerea alfa-cipermetrin, benalaxil, bromoxinil, desmedifam, ioxinil și fenmedifam ca substanțe active (JO L 120, 24.4.2004, p. 26).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance desmedifam (Concluzie a evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active desmedifam), EFSA Journal 2018;16(1):5150, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5150.

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/707 al Comisiei din 7 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxil-m, metiocarb, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, s-metolaclor și tebuconazol (JO L 120, 8.5.2019, p. 16).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1101 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

de reînnoire a aprobării substanței active tolclofos-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2006/39/CE a Comisiei (2), tolcofos-metilul a fost inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în lista din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active tolclofos-metil, în condițiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 30 aprilie 2020.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței tolclofos-metil, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv. Solicitantul a depus dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă.

(5)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la data de 11 noiembrie 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(6)

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar la dispoziția publicului.

(7)

La 8 decembrie 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța tolclofos-metil să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. O versiune modificată a acestei concluzii a fost adoptată de autoritate la 5 octombrie 2018 și a fost publicată din nou la 15 noiembrie 2018, cu o explicație privind riscul parțial acceptabil pentru organismele acvatice (un scenariu FOCUS din 3 este considerat acceptabil) în cazul utilizărilor reprezentative în culturi ornamentale pentru structuri protejate. Versiunea inițială a concluziilor a fost eliminată din Jurnalul EFSA. La 24 octombrie 2018, Comisia a prezentat proiectul de raport de reînnoire pentru substanța tolclofos-metil Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(8)

În ceea ce privește criteriile de identificare a proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei (7), concluzia autorității, pe baza faptului că nu există nicio dovadă a efectelor induse pe cale endocrină in vivo, indică faptul că este foarte puțin probabil ca tolclofos-metilul să fie un perturbator endocrin. Prin urmare, Comisia concluzionează că substanța tolclofos-metil nu trebuie să fie considerată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

(9)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind versiunea modificată a concluziei autorității și, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, privind proiectul de raport de reînnoire. Solicitantul a transmis observațiile sale, care au fost examinate cu atenție.

(10)

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține tolclofos-metil, s-a stabilit că sunt îndeplinite criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

Așadar, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței tolclofos-metil.

(12)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din regulamentul respectiv și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se prevadă anumite condiții și restricții. Este necesar, în special, să se restricționeze utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin tolclofos-metil pentru a reduce la minimum expunerea consumatorilor la anumiți metaboliți și pentru a reduce expunerea organismelor acvatice și a mamiferelor sălbatice la această substanță prin aprobarea utilizării acesteia exclusiv la plantele ornamentale și la cartofi.

(13)

Evaluarea riscurilor pentru reînnoirea aprobării tolclofos-metilului se bazează pe un număr limitat de utilizări reprezentative, care însă nu limitează utilizările pentru care produsele de protecție a plantelor care conțin tolclofos-metil pot fi autorizate. Așadar, este adecvat să se elimine restricția utilizării în exclusivitate ca fungicid.

(14)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(15)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/168 al Comisiei (8) a prelungit perioada de aprobare a substanței tolclofos-metil până la 30 aprilie 2020, pentru a se permite ca procesul de reînnoire să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că a fost luată o decizie cu privire la reînnoirea aprobării înainte de acest termen de expirare amânat, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 septembrie 2019.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea aprobării substanței active

Se reînnoiește aprobarea substanței active tolclofos-metil, astfel cum se prevede în anexa I.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2006/39/CE a Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metil și triticonazol (JO L 104, 13.4.2006, p. 30).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl („Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active tolclofos-metil”). EFSA Journal 2018;16(1):5130 [p. 25]. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5130.

(7)  Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (JO L 101, 20.4.2018, p. 33).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/168 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epoxiconazol, fenpiroximat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiacloprid, tolclofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum și ziram (JO L 33, 5.2.2019, p. 1).


ANEXA I

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

Tolclofos-metil

Nr. CAS 57018-04-9

Nr. CIPAC 479

O-2,6-dicloro-p-tolil O, O-dimetil fosforotioat

O-2,6-dicloro-4-metilfenil O, O-dimetil fosforotioat

≥ 960 g/kg

Următoarea impuritate are o importanță toxicologică și nu trebuie să depășească următorul nivel în materialul tehnic:

Metanol max. 1 g/kg

1 septembrie 2019

31 august 2034

Numai pentru utilizarea la plante ornamentale și la cartofi.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme, astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de reînnoire a aprobării substanței tolclofos-metil, în special de apendicele sale I și II.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

riscului pentru organismele acvatice și mamifere;

riscului pentru consumatori, în special riscului potențial al metabolitului DM-TM-CH2OH în cartofi;

riscului pentru operatori, lucrători și pentru persoanele expuse întâmplător.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reînnoire.


ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, se elimină rubrica 126 referitoare la tolclofos-metil.

2.

În partea B, se adaugă următoarea rubrică:

Nr.

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

„138

Tolclofos-metil

Nr. CAS 57018-04-9

Nr. CIPAC 479

O-2,6-dicloro-p-tolil O, O-dimetil fosforotioat

O-2,6-dicloro-4-metilfenil O, O-dimetil fosforotioat

≥ 960 g/kg

Următoarea impuritate are o importanță toxicologică și nu trebuie să depășească următorul nivel în materialul tehnic:

Metanol max. 1 g/kg

1 septembrie 2019

31 august 2034

Numai pentru utilizarea la plante ornamentale și la cartofi.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme, astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de reînnoire a aprobării substanței tolclofos-metil, în special de apendicele sale I și II.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

riscului pentru organismele acvatice și mamifere;

riscului pentru consumatori, în special riscului potențial al metabolitului DM-TM-CH2OH în cartofi;

riscului pentru operatori, lucrători și pentru persoanele expuse întâmplător.

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, dacă este cazul.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reînnoire.


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/25


REGULAMENTUL (UE) 2019/1102 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (1), în special articolul 29 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (1) și alineatul (3),

întrucât:

(1)

Prin intermediul autorităților cehe, un producător de amestec izomeric de acid 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succinic și acid 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succinic („DMPSA”) a înaintat Comisiei o cerere de includere a DMPSA ca nouă intrare în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003. DMPSA este un inhibitor de nitrificare care, împreună cu îngrășămintele azotate minerale, reduce riscul de pierderi de azot sub formă de emisii de N2O, care conduce la creșterea eficienței azotului în cazul îngrășămintelor care conțin DMPSA.

(2)

DMPSA îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003. El ar trebui, prin urmare, să fie inclus în lista tipurilor de îngrășăminte din anexa I la regulamentul respectiv.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 impune efectuarea controlului îngrășămintelor CE în conformitate cu metodele de eșantionare și de analiză descrise în anexa IV. Includerea DMPSA în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 necesită adăugarea unei metode analitice care să fie aplicată în cazul controalelor oficiale pentru acest tip de îngrășământ în anexa IV la regulamentul respectiv.

(4)

În plus, metoda 1 pentru prepararea eșantionului pentru analiză ar trebui dezvoltată în continuare prin includerea unor standarde europene suplimentare privind eșantionarea în general, precum și pe eșantionarea grămezilor statice. În ultimul rând, metodele actuale 9 pentru micronutrienți în concentrație mai mică sau egală cu 10 % și metodele 10 pentru micronutrienți în concentrație mai mare de 10 % în anexa IV nu sunt recunoscute la nivel internațional și ar trebui înlocuite cu standardele europene elaborate recent de Comitetul European de Standardizare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

2.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.


ANEXA I

În tabelul F.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, se adaugă următorul rând 5:

„5

Amestec izomeric de acid 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succinic și acid 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succinic („DMPSA”)

Nr. CE 940-877-5

Minimum: 0,8

Maximum: 1,6”

 

 


ANEXA II

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, secțiunea B se modifică după cum urmează:

1.

Metoda 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Metodele 1

Pregătirea eșantioanelor și eșantionarea

Metoda 1.1

Eșantionare pentru analiză

EN 1482-1, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 1: Constituirea eșantionului

Metoda 1.2

Prepararea eșantioanelor pentru analiză

EN 1482-2, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 2: Prepararea eșantionului

Metoda 1.3

Prelevarea de grămezi statice pentru analiză

EN 1482-3, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 3: Eșantionare din grămezi statice

2.

Metodele 9 se înlocuiesc cu următorul text:

„Metodele 9

Micronutrienți cu o concentrație maximă de 10 %

Metoda 9.1

Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

EN 16964: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.2

Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

EN 16962: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.3

Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

EN 16965: Îngrășăminte – Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular

Metoda 9.4

Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

EN 16963: Îngrășăminte – Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.5

Determinarea borului prin spectrometrie cu azometină-H

EN 17041: Îngrășăminte – Determinarea borului în concentrații mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie cu azometină-H

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.6

Determinarea molibdenului prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

EN 17043: Îngrășăminte – Determinarea molibdenului în concentrații mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”

3.

Metodele 10 se înlocuiesc cu următorul text:

Metodele 10

Micronutrienți cu o concentrație mai mare de 10 %

Metoda 10.1

Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

EN 16964: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.2

Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

EN 16962: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.3

Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

EN 16965: Îngrășăminte – Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.4

Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

EN 16963: Îngrășăminte – Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.5

Determinarea borului prin titrare acidimetrică

EN 17042: Îngrășăminte – Determinarea borului în concentrații > 10 % prin titrare acidimetrică

Această metodă de analiză nu a fost supusă testului circular.

Metoda 10.6

Determinarea molibdenului prin metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină

CEN/TS 17060: Îngrășăminte – Determinarea molibdenului în concentrație > 10 % prin metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină

Această metodă de analiză nu a fost supusă testului circular.”

4.

La metodele 12, se adaugă metoda 12.8:

„Metoda 12.8

Determinarea DMPSA

EN 17090: Îngrășăminte – Determinarea inhibitorului de nitrificare DPSA în îngrășăminte – Metodă care utilizează cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1103 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista organismelor publice, a corporațiilor și a agențiilor, a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților fostului guvern irakian care, în temeiul regulamentului menționat, fac obiectul înghețării fondurilor și a resurselor economice care se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)

La 24 iunie 2019, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine șaptesprezece mențiuni de pe lista persoanelor sau a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șefa Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului, se elimină următoarele mențiuni:

„18.

AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adresă: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Irak.”

„30.

DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE-GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adrese: (a) P.O. Box 17041, Baghdad, Irak; (b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Irak.”

„33.

DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adresă: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Irak.”

„60.

IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adresă: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Irak.”

„66.

IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adresă: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Irak.”

„82.

MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adresă: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Irak.”

„103.

NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresă: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Irak.”

„114.

STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adresă: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Irak.”

„120.

STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adresă: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Irak.”

„136.

STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adresă: Ramadi, Al Anbar, Irak.”

„148.

STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adresă: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Irak.”

„154.

STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adrese: (a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Irak; (b) Manadhira, Al-Najaf, Irak.”

„182.

STATE ORGANISATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adresă: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Irak.”

„187.

STATE ORGANISATION FOR ROADS AND BRIDGES [alias (a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, (b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), (c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), (d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), (e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), (f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS]. Adrese: (a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Irak; (b) Nassiryah, Irak; (c) Kirkuk, Irak; (d) Hilla, Irak; (e) Yousufia, Irak.”

„185.

STATE ORGANISATION FOR MINERALS. Adresă: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Irak.”

„27.

DIRECTORATE-GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adresă: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Irak.”

„89.

NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adresă: P.O. Box 31, Nassiriyah, Irak.”

DECIZII

28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/33


DECIZIA (UE) 2019/1104 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

de modificare a Deciziei (UE) 2015/116 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere solicitarea guvernului estonian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2015/116 (1) de numire, în special, a membrilor și a supleanților estonieni în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020.

(2)

Dl Mihkel JUHKAMI (Mayor of Rakvere City) și dl Kurmet MÜÜRSEPP (Member of Antsla Rural Municipality Council) sunt membri în cadrul Comitetului Regiunilor începând de la 26 ianuarie 2015.

(3)

Dl Rait PIHELGAS (Mayor of Ambla Rural Municipality) și dl Jan TREI (Mayor of Viimsi Rural Municipality) sunt supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor începând de la 26 ianuarie 2015.

(4)

Prin scrisoarea din 4 iunie 2019, guvernul estonian a informat Consiliul cu privire la modificarea funcțiilor deținute în temeiul actualelor mandate electorale ale dlui Mihkel JUHKAMI, dlui Kurmet MÜÜRSEPP, dlui Rait PIHELGAS și dlui Jan TREI.

(5)

Decizia (UE) 2015/116 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I la Decizia (UE) 2015/116, rubricile corespunzătoare dlui Mihkel JUHKAMI și dlui Kurmet MÜÜRSEPP se înlocuiesc cu următorul text:

„Dl Mihkel JUHKAMI

Chairman of Rakvere Town Council

Dl Kurmet MÜÜRSEPP

Deputy Mayor of Antsla Rural Municipality”.

Articolul 2

În anexa II la Decizia (UE) 2015/116, rubricile corespunzătoare dlui Rait PIHELGAS și dlui Jan TREI se înlocuiesc cu următorul text:

„Dl Rait PIHELGAS

Mayor of Järva Rural Municipality

Dl Jan TREI

Member of Viimsi Rural Municipality Council”.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/35


DECIZIA (UE) 2019/1105 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

de numire a unui supleant, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dlui Giuseppe DI PANGRAZIO,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

dl Roberto SANTANGELO, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere della Regione Abruzzo.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/36


DECIZIA (UE) 2019/1106 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, la 5 februarie 2015 și la 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Francesco PIGLIARU,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

domnul Christian SOLINAS, Presidente della Regione Sardegna.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/37


DECIZIA (UE) 2019/1107 A CONSILIULUI

din 25 iunie 2019

de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, la 5 februarie 2015 și la 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 16 decembrie 2015, prin Decizia (UE) 2015/2397 a Consiliului (4), domnul Javier GONZALEZ ORTIZ a fost înlocuit de doamna Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI în calitatea de supleant.

(2)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului doamnei Maria Luisa de MIGUEL ANASAGASTI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

domnul Julián ZAFRA DÍAZ, Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A. ANTON


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2015/2397 a Consiliului din 16 decembrie 2015 de numire a unui membru spaniol și a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 332, 18.12.2015, p. 144).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/38


DECIZIA (PESC) 2019/1108 A CONSILIULUI

din 27 iunie 2019

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

La 19 martie 2015, Consiliul European a convenit să fie luate măsurile necesare pentru a corela în mod clar durata măsurilor restrictive cu punerea în aplicare integrală a acordurilor de la Minsk, ținând cont de faptul că punerea în aplicare integrală fusese prevăzută pentru 31 decembrie 2015.

(3)

La 21 decembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/2078 (2), prin care a reînnoit Decizia 2014/512/PESC până la 31 iulie 2019, pentru a permite evaluarea în continuare a punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk.

(4)

În urma evaluării punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk, Consiliul consideră că Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni, pentru a permite Consiliului să evalueze în continuare punerea în aplicare a acestora.

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 9 alineatul (1) din Decizia 2014/512/PESC, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2020.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(2)  Decizia (PESC) 2018/2078 a Consiliului din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 331, 28.12.2018, p. 224).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1109 A COMISIEI

din 27 iunie 2019

de încheiere a procedurii privind importurile de tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, originare din Republica Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9,

după consultarea statelor membre,

întrucât:

1.   PROCEDURA

1.1.   Deschiderea procedurii

(1)

La 28 septembrie 2018, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a deschis o anchetă antidumping privind importurile în Uniune de tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, dar excluzând tuburile și țevile de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze și tuburile și țevile de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor (denumite în continuare „secțiuni tubulare”), originare din Republica Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia (denumite în continuare „țările în cauză”), în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază. Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „avizul de deschidere”).

(2)

Comisia a deschis ancheta în urma unei plângeri depuse la 14 august 2018, în numele producătorilor din Uniune, de Comitetul pentru protecția sectorului industrial al tuburilor din oțel sudate din Uniunea Europeană (denumit în continuare „reclamantul”). Societățile reprezentate de reclamant constituiau peste 40 % din producția totală de secțiuni tubulare a Uniunii. Plângerea a conținut dovezi privind existența unui dumping și a unui prejudiciu important cauzat de acesta, care au fost suficiente pentru a justifica deschiderea anchetei.

1.2.   Cerere de înregistrare

(3)

La 20 decembrie 2018, reclamantul a depus o cerere de înregistrare a importurilor din țările în cauză în temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază. Reclamantul a susținut că a avut loc o creștere semnificativă a importurilor din țările în cauză, bazându-se pe următoarele comparații:

(a)

între volumul corespunzător perioadei de după încheierea perioadei de anchetă (denumită în continuare „PA”) (iulie-octombrie 2018) și volumul corespunzător perioadei iulie-octombrie 2017 și

(b)

între importurile medii lunare din țările în cauză în perioada de după deschiderea anchetei (octombrie și noiembrie 2018) și importurile din perioada corespunzătoare a anului precedent.

1.3.   Părțile interesate

(4)

În avizul de deschidere, Comisia a invitat părțile interesate să o contacteze pentru a participa la anchetă. În plus, Comisia a informat cu privire la deschiderea anchetei în mod specific reclamantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori cunoscuți și autoritățile din Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia, importatorii cunoscuți, comercianții, precum și asociațiile despre care se cunoaște că sunt părți vizate de deschiderea anchetei, și i-a invitat să participe la anchetă.

(5)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a formula observații cu privire la deschiderea anchetei și de a solicita să fie audiate de Comisie și/sau de consilierul-auditor pentru proceduri comerciale.

1.4.   Eșantionarea

(6)

În avizul său de deschidere, Comisia a afirmat că ar putea constitui un eșantion de părți interesate, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

1.4.1.   Eșantionarea producătorilor din Uniune

(7)

În avizul său de deschidere, Comisia a afirmat că selectase în mod provizoriu un eșantion de producători din Uniune, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază. Comisia a constituit eșantionul pe baza volumului de producție a produsului similar în Uniune în perioada iulie 2017-iunie 2018 și pe baza distribuției geografice. Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații în legătură cu eșantionul provizoriu. Unul dintre producătorii incluși provizoriu în eșantion a informat Comisia că nu era în măsură să completeze integral chestionarul și, prin urmare, nu dorea să facă parte din eșantionul de producători din Uniune. Prin urmare, Comisia a decis să modifice eșantionul de producători din Uniune, înlocuind acest producător cu al doilea cel mai mare producător din Uniune din punctul de vedere al volumului producției. Eșantionul final a reprezentat peste 30 % din producția estimată a Uniunii de produs similar și a fost considerat reprezentativ pentru industria Uniunii.

1.4.2.   Eșantionarea importatorilor

(8)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat importatorilor neafiliați din Uniune să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere.

(9)

12 importatori neafiliați s-au făcut cunoscuți Comisiei, iar dintre aceștia patru au declarat că au realizat importuri din țările în cauză în perioada de anchetă, au furnizat informațiile solicitate și au acceptat să fie incluși în eșantion. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a selectat, pe baza celui mai mare volum de importuri în Uniune și a localizării lor geografice în Uniune, un eșantion care cuprinde trei importatori. În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, toți importatorii cunoscuți în cauză au fost consultați cu privire la selectarea eșantionului. Nu au fost prezentate observații.

1.4.3.   Eșantionarea producătorilor-exportatori din Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia

(10)

Pentru a decide dacă eșantionarea era necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori din Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. În plus, Comisia a solicitat Misiunilor Macedoniei de Nord, Rusiei și Turciei pe lângă Uniunea Europeană să identifice și/sau să contacteze alți producători-exportatori din țările lor, dacă există, care ar putea fi interesați de participarea la anchetă.

(11)

10 producători-exportatori din Turcia, trei din Macedonia de Nord și doi din Rusia au furnizat informațiile solicitate și au acceptat să fie incluși în eșantion.

(12)

Având în vedere numărul limitat de producători-exportatori din Macedonia de Nord și din Rusia, Comisia a decis că eșantionarea nu era necesară în aceste două țări.

(13)

În ceea ce privește producătorii-exportatori din Turcia, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a selectat, pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune, un eșantion de trei producători-exportatori care puteau face obiectul anchetei în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, au fost consultați cu privire la selectarea eșantionului toți producătorii-exportatori cunoscuți în cauză, precum și autoritățile din țările în cauză. Nu au fost prezentate observații.

1.5.   Examinarea individuală

(14)

Un producător-exportator din Turcia a solicitat o examinare individuală în temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază. Având în vedere concluziile prezentate la considerentul 97, tratarea suplimentară a acestei solicitări nu a fost necesară.

1.5.1.   Răspunsurile la chestionar

(15)

Comisia a pus la dispoziție chestionarele online la data deschiderii anchetei și a invitat cei trei producători-exportatori cooperanți din Macedonia de Nord, cei doi producători-exportatori cooperanți din Rusia, cei trei producători-exportatori din Turcia incluși în eșantion, cei patru producători din Uniune incluși în eșantion și cei trei importatori neafiliați incluși în eșantion să răspundă la aceste chestionare.

(16)

Au fost primite răspunsuri la chestionare de la cei trei producători-exportatori cooperanți din Macedonia de Nord, de la un producător-exportator cooperant din Rusia, de la cei trei producători-exportatori incluși în eșantion și de la un producător-exportator care a solicitat examinarea individuală din Turcia, de la cei patru producători din Uniune incluși în eșantion și de la cei trei importatori neafiliați incluși în eșantion. Un producător-exportator din Rusia nu a răspuns la chestionar și a anunțat că nu dorește să coopereze.

1.6.   Vizite de verificare

(17)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare în vederea stabilirii existenței dumpingului, a prejudiciului generat de acesta și a interesului Uniunii. Vizitele de verificare efectuate în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază s-au desfășurat la sediile următoarelor societăți:

 

European Steel Tube Association, Paris, Franța

 

Producătorii din Uniune incluși în eșantion

Tata Steel UK Limited, Corby, Regatul Unit

Tata Steel Tubes BV, Oosterhout și Zwijndrecht, Țările de Jos

Marcegaglia Carbon Steel S.P.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italia

 

Producătorii-exportatori din Macedonia de Nord

FZC 11 Oktomvri AD, Kumanovo

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Kavadarci

Metalopromet Dooel, Strumica

 

PAO Severstal Group

PAO Severstal, Cherepovets, Rusia

JSC Severstal Distribution, Cherepovets, Rusia

SIA Severstal Distribution, Riga, Letonia

Severstal Export GmbH, Manno, Elveția

 

Producătorii-exportatori din Turcia

Noksel Celik Boru Sanayi, Ankara

Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Iskenderun

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Istanbul

 

Importatori neafiliați din Uniune incluși în eșantion

Kromat Trading Ltd, Londra, Regatul Unit

Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Germania

1.7.   Perioada de anchetă și perioada examinată

(18)

Ancheta privind dumpingul și prejudiciul a acoperit perioada cuprinsă între 1 iulie 2017 și 30 iunie 2018 (denumită în continuare „perioada de anchetă” sau „PA”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului a acoperit perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare „perioada examinată”).

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

2.1.   Produsul în cauză

(19)

Produsul în cauză constă în tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, dar excluzând tuburile și țevile de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze și tuburile și țevile de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, originare din Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia, încadrate în prezent la codurile NC 7306 61 92 și 7306 61 99 (denumite în continuare „produsul în cauză”).

(20)

Secțiunile tubulare sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de exemplu ca elemente de susținere a structurilor și sarcinilor în industria construcțiilor, în echipamente de manipulare, la mașini-unelte, în industria autovehiculelor, la utilaje agricole, la echipamente agricole și pentru alte utilizări similare.

2.2.   Produsul similar

(21)

Ancheta a arătat că următoarele produse au aceleași caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază, precum și aceleași utilizări principale:

produsul în cauză;

produsul fabricat și vândut pe piața internă a țărilor în cauză;

produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria Uniunii.

(22)

Comisia a decis că respectivele produse sunt, prin urmare, produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

3.   DUMPINGUL

3.1.   Macedonia de Nord

(23)

Trei producători-exportatori din Macedonia de Nord au cooperat la anchetă, și anume FZC 11 Oktomvri AD (denumită în continuare „FZC”), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. (denumită în continuare „IGM”) și Metalopromet Dooel (denumită în continuare „Metalopromet”).

3.1.1.   Valoarea normală

(24)

Pentru a calcula valoarea normală, Comisia a verificat mai întâi dacă volumul total al vânzărilor pe piața internă ale fiecărui producător-exportator cooperant a fost reprezentativ, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază. Vânzările pe piața internă sunt considerate reprezentative dacă volumul total al vânzărilor de produs similar pe piața internă către clienți independenți de pe piața internă pentru fiecare producător-exportator reprezintă cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor sale la export ale produsului care face obiectul reexaminării către Uniune în cursul perioadei de anchetă.

(25)

În cazul unuia dintre producătorii-exportatori, și anume FZC, volumul total al vânzărilor pe piața internă nu a fost reprezentativ în sensul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(26)

Deoarece produsul similar nu a fost vândut în cantități reprezentative pe piața internă, Comisia a construit valoarea normală pentru FZC în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază.

(27)

În cazurile în care nu existau vânzări profitabile pentru un tip de produs, valoarea normală pentru acel tip a fost construită prin adăugarea următoarelor elemente la costul mediu de fabricație a produsului similar al producătorului-exportator cooperant din cursul perioadei de anchetă:

(a)

media ponderată a costurilor de vânzare, a cheltuielilor administrative și a altor costuri generale (denumite în continuare „costurile VAG”) suportate de producătorul-exportator cooperant inclus în eșantion cu privire la vânzările interne ale produsului similar, în cadrul operațiunilor comerciale normale, în cursul PA și

(b)

profitul mediu ponderat realizat de producătorul-exportator cooperant pentru vânzările interne de produs similar, în cadrul operațiunilor comerciale normale, în cursul PA.

În cazurile în care au existat vânzări profitabile pentru un tip de produs, valoarea normală pentru acel tip a fost construită prin utilizarea costurilor VAG și a profitului corespunzătoare tipului respectiv, mai degrabă decât a mediei ponderate a costurilor VAG și a profitului.

(28)

În cazul IGM și Metalopromet, pe baza testului de reprezentativitate descris la considerentul 24, Comisia a constatat că produsul similar a fost vândut pe piața internă în cantități totale reprezentative.

(29)

În etapa următoare, Comisia a definit proporția de vânzări profitabile către clienți independenți de pe piața internă, pentru a decide dacă este oportun să utilizeze vânzările efective pe piața internă pentru calcularea valorii normale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(30)

Valoarea normală se bazează pe prețul real de pe piața internă al unui tip de produs, indiferent dacă aceste vânzări sunt sau nu profitabile, în cazul în care:

(a)

volumul vânzărilor de produse de tipul respectiv, vândute la un preț de vânzare net mai mare sau egal cu costul de producție calculat, reprezintă mai mult de 80 % din volumul total de vânzări ale produselor de tipul respectiv și

(b)

prețul de vânzare mediu ponderat al produselor de tipul respectiv este mai mare sau egal cu costul de producție unitar.

(31)

În cazul de față, valoarea normală este media ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne ale produselor de tipul respectiv în cursul PA.

(32)

În cazul în care mai puțin de 80 % din volumul total al vânzărilor interne au fost profitabile sau prețul mediu ponderat de vânzare a fost mai mic decât costul de producție, valoarea normală a fost calculată ca fiind exclusiv media ponderată a vânzărilor profitabile.

(33)

În cazul în care, în cadrul operațiunilor comerciale normale, nu au existat vânzări ale unui tip de produs al produsului similar sau vânzările au fost insuficiente sau în cazul în care un tip de produs nu a fost vândut în cantități reprezentative pe piața internă, Comisia a construit valoarea normală în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază, astfel cum s-a descris la considerentul 27 de mai sus.

(34)

În urma anchetei s-a constatat că, în cazul IGM și al Metalopromet, în cadrul operațiunilor comerciale normale, pentru unele dintre tipurile de produse nu au existat vânzări ale unui tip de produs al produsului similar sau vânzările au fost insuficiente sau un tip de produs nu a fost vândut în cantități reprezentative pe piața internă. Pentru aceste tipuri de produs, valoarea normală a fost construită în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază. Pentru restul tipurilor de produs, valoarea normală s-a bazat pe prețurile de pe piața internă în cadrul operațiunilor comerciale normale.

(35)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, reclamantul a susținut că abordarea de calculare a valorii normale, astfel cum a fost descrisă mai sus, nu a fost coerentă. Reclamantul a susținut că Comisia ar fi trebuit să utilizeze valoarea normală construită (spre deosebire de vânzările interne) pentru toți exportatorii din Macedonia de Nord, în special deoarece piața internă din Macedonia de Nord nu ar fi o valoare de referință reprezentativă pentru comparația cu vânzările realizate pe piața Uniunii din cauza dimensiunii sale, a capacității sale financiare și a condițiilor sale de concurență.

(36)

Comisia remarcă faptul că abordarea sa de calculare a valorii normale a urmat în mod consecvent metodologia prevăzută la articolul 2 din regulamentul de bază. A nu lua în considerare prețurile atunci când există vânzări suficiente realizate în cadrul operațiunilor comerciale normale, astfel cum a sugerat reclamantul, ar încălca această dispoziție. Prin urmare, acest argument a fost respins.

3.1.2.   Prețul de export

(37)

Toți cei trei producători-exportatori din Macedonia de Nord au exportat produsul în cauză direct către clienți independenți din Uniune. Prin urmare, prețul de export a fost stabilit pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmau să fie plătite pentru produsul în cauză atunci când era vândut la export către Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

3.1.3.   Comparația

(38)

Comisia a comparat valoarea normală și prețul de export pe o bază franco fabrică.

(39)

În cazurile justificate de necesitatea asigurării unei comparații echitabile, Comisia a ajustat valoarea normală și/sau prețul de export în funcție de diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Au fost efectuate ajustări pentru reduceri, pentru costurile de manipulare și încărcare și cheltuielile auxiliare, pentru transport, costurile de credit, comisioanele bancare, ambalare și comisioane.

3.1.4.   Marja de dumping

(40)

Comisia a comparat valoarea normală medie ponderată a fiecărui tip de produs similar cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază.

(41)

Nivelul de cooperare din Macedonia de Nord a fost ridicat, deoarece exporturile producătorilor-exportatori cooperanți au reprezentat aproape 100 % din volumul total de exporturi către Uniune în cursul perioadei de anchetă. Pe această bază, marjele de dumping, exprimate ca procent din valoarea CIF de import, sunt următoarele:

Societatea

Marja de dumping (%)

FZC 11 Oktomvri AD

8,5

IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

1,5

Metalopromet Dooel

1,9

Marja de dumping la nivel național

2,9

(42)

Având în vedere că marjele de dumping pentru doi din cei trei producători-exportatori din Macedonia de Nord incluși în eșantion se situează sub pragul de minimis astfel cum este definit la articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a verificat dacă marja de dumping medie ponderată la nivel național a depășit pragul respectiv.

(43)

Marja de dumping la nivel național a fost calculată ca media ponderată a marjelor de dumping stabilite pentru toți producătorii-exportatori cooperanți din Macedonia de Nord. Valoarea dumpingului, exprimată ca procent din valoarea CIF a exporturilor producătorilor-exportatori cooperanți, a fost de 2,9 %, deci a depășit pragul de minimis de 2 % definit mai sus.

3.2.   Rusia

(44)

Un producător-exportator din Rusia, PAO Severstal (denumit în continuare „Severstal”), a cooperat la anchetă.

3.2.1.   Valoarea normală

(45)

Comisia a verificat mai întâi dacă volumul total al vânzărilor Severstal pe piața internă a fost reprezentativ, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază. Vânzările pe piața internă sunt reprezentative dacă volumul total al vânzărilor de produs similar pe piața internă către clienți independenți de pe piața internă pentru fiecare producător-exportator reprezintă cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor sale la export ale produsului în cauză către Uniune în cursul perioadei de anchetă. În acest sens, vânzările totale ale produsului similar pe piața internă realizate de Severstal au fost reprezentative.

(46)

În etapa următoare, Comisia a definit proporția de vânzări profitabile către clienți independenți de pe piața internă, pentru a decide dacă este oportun să utilizeze vânzările efective pe piața internă pentru calcularea valorii normale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(47)

Valoarea normală se bazează pe prețul real de pe piața internă al unui tip de produs, indiferent dacă aceste vânzări sunt sau nu profitabile, în cazul în care:

(a)

volumul vânzărilor de produse de tipul respectiv, vândute la un preț de vânzare net mai mare sau egal cu costul de producție calculat, reprezintă mai mult de 80 % din volumul total de vânzări ale produselor de tipul respectiv și

(b)

prețul de vânzare mediu ponderat al produselor de tipul respectiv este mai mare sau egal cu costul de producție unitar.

(48)

În cazul de față, valoarea normală este media ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne ale produselor de tipul respectiv în cursul PA.

(49)

În cazul în care mai puțin de 80 % din volumul total al vânzărilor interne au fost profitabile sau prețul mediu ponderat de vânzare a fost mai mic decât costul de producție, valoarea normală a fost calculată ca fiind exclusiv media ponderată a vânzărilor profitabile.

(50)

În cazul în care, în cadrul operațiunilor comerciale normale, nu au existat vânzări ale unui tip de produs al produsului similar sau vânzările au fost insuficiente sau în cazul în care un tip de produs nu a fost vândut în cantități reprezentative pe piața internă, Comisia a construit valoarea normală în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază, astfel cum s-a descris la considerentul 27 de mai sus.

(51)

În urma anchetei s-a constatat că valoarea normală pentru singurul producător-exportator cooperant s-a bazat, pentru anumite tipuri de produs, pe media ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne ale respectivului tip de produs în cursul PA, pentru alte tipuri de produs s-a bazat pe prețurile de pe piața internă din cadrul operațiunilor comerciale normale, iar pentru alte tipuri de produs a fost construită în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază.

3.2.2.   Prețul de export

(52)

Severstal a utilizat trei canale de vânzare atunci când a efectuat vânzări către Uniune în cursul perioadei de anchetă. Astfel, a vândut produsul în cauză direct primului client independent din Uniune, prin intermediul importatorilor afiliați din Uniune și prin intermediul unui comerciant afiliat din Elveția.

(53)

În cazul în care producătorul-exportator a exportat produsul în cauză direct către clienți independenți din Uniune și în cazul în care vânzările s-au realizat prin intermediul comerciantului afiliat din Elveția, prețul de export a fost stabilit pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmau să fie plătite pentru produsul în cauză atunci când era vândut la export către Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

(54)

În cazul vânzărilor realizate prin intermediul importatorilor afiliați, prețul de export a fost construit pe baza prețului la care produsul importat a fost revândut pentru prima oară unor clienți independenți din Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Au fost efectuate ajustări ale prețului în funcție de toate costurile suportate între import și revânzare, incluzând costurile VAG, precum și în funcție de profituri.

(55)

Pentru a stabili nivelul corespunzător al profiturilor, Comisia a evaluat informațiile colectate de la cei trei importatori incluși în eșantion. Ancheta a arătat că doi dintre importatorii incluși în eșantion acționau, de fapt, ca distribuitori ai unei mari varietăți de produse achiziționate în principal din Uniune, importurile produsului în cauză reprezentând doar o foarte mică parte a activității lor. Niciuna dintre cele două societăți nu a reușit să calculeze marja de profit aferentă activităților sale de import separat de marja aferentă activității globale. Prin urmare, marjele de profit ale acestor societăți nu au reflectat activitatea lor legată de importul și revânzarea produsului în cauză. Activitatea principală a celui de al treilea importator neafiliat era importul și revânzarea produsului în cauză și, prin urmare, marja de profit raportată a reflectat în mod adecvat această activitate. În consecință, marja de profit a acestui importator a fost utilizată la construirea prețului de export în conformitate cu articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Marja de profit a fost de [2 %-6 %].

3.2.3.   Comparația

(56)

Comisia a comparat valoarea normală și prețul de export ale singurului producător-exportator pe o bază franco fabrică.

(57)

În cazurile justificate de necesitatea asigurării unei comparații echitabile, Comisia a ajustat valoarea normală și/sau prețul de export în funcție de diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Au fost efectuate ajustări pentru transport, pentru costurile de manipulare și încărcare și cheltuielile auxiliare, pentru asigurare, ambalare, costurile de credit, taxele la import, comisioanele bancare, reduceri și comisioane.

(58)

Producătorul-exportator cooperant a solicitat, de asemenea, o ajustare ca urmare a costului de credit negativ pentru vânzările la export în EUR, în temeiul articolului 2 alineatul (10) litera (g) din regulamentul de bază. Producătorul-exportator a susținut că toate vânzările către Uniune au fost efectuate în EUR, iar rata medie LIBOR pentru EUR în cursul PA a fost negativă. Comisia observă că scopul unei ajustări pentru costul de credit în temeiul articolului 2 alineatul (10) litera (g) este de a reflecta condițiile de creditare convenite între vânzător și cumpărător la momentul încheierii contractului sau al vânzării. Într-adevăr, acesta a fost factorul luat în considerare la stabilirea prețului perceput, indiferent de costurile sau câștigurile reale realizate în cele din urmă prin aceste vânzări, deoarece aceste costuri sau câștiguri nu au putut fi luate în considerare la momentul stabilirii prețului prin contract. În orice caz și fără a aduce atingere celor de mai sus, societatea nu a demonstrat că acest lucru a avut un efect asupra prețului și a comparabilității prețurilor și, prin urmare, această solicitare a fost respinsă.

(59)

În ceea ce privește vânzările la export efectuate prin comerciantul afiliat din Elveția, producătorul-exportator a susținut că comerciantul elvețian a acționat ca departament intern de vânzări al său, cele două societăți formând o entitate economică unică. Producătorul-exportator a subliniat că comerciantul elvețian este, în proporție de 100 %, filiala sa, responsabilă cu vânzarea produsului în cauză către Uniune. Din acest motiv, potrivit producătorului-exportator cooperant, Comisia nu ar fi trebuit să ajusteze prețul de export în funcție de comision.

(60)

În urma anchetei s-a constatat, totuși, că nu există o relație exclusivă între societatea-mamă și comerciantul din Elveția în ceea ce privește vânzările către Uniune și că există și alte entități din cadrul grupului care au fost implicate în exporturile către Uniune, inclusiv producătorul-exportator, care a efectuat și vânzări directe. Astfel cum se menționează la considerentul 52, societatea-mamă din Rusia a menținut trei canale de export diferite către Uniune pentru produsul în cauză. Pentru aceste motive, Comisia a concluzionat că relația dintre producătorul-exportator și societatea sa afiliată din Elveția nu a avut caracterul unui departament de vânzări integrat și intern, care să justifice considerarea celor două entități juridice ca fiind o entitate economică unică. În schimb, Comisia a considerat că această relație este echivalentă cu cea a unui agent care lucrează pe bază de comision, în sensul articolului 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază. Prin urmare, argumentul potrivit căruia producătorul-exportator și comerciantul său afiliat din Elveția ar forma o entitate economică unică a fost respins. Drept urmare, prețul de export a fost ajustat în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază, prin deducerea comisioanelor. Calculul comisioanelor s-a bazat pe costurile VAG ale comerciantului și pe o marjă de profit rezonabilă, astfel cum s-a descris la considerentul 55, pe baza informațiilor furnizate de importatorii neafiliați din Uniune.

3.2.4.   Marja de dumping

(61)

Comisia a comparat valoarea normală medie ponderată a fiecărui tip de produs similar cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază.

(62)

Nivelul de cooperare din Rusia a fost ridicat, deoarece exporturile producătorului-exportator cooperant au reprezentat aproximativ 85 % din volumul total de exporturi către Uniune în cursul perioadei de anchetă. Pe această bază, marjele de dumping, exprimate ca procent din valoarea CIF de import, sunt următoarele:

Societatea

Marja de dumping (%)

PAO Severstal

– 1,4

Marja de dumping la nivel național

– 1,4

(63)

Având în vedere cooperarea ridicată din Rusia, marja de dumping la nivel național a fost stabilită la același nivel cu marja de dumping stabilită pentru producătorul-exportator cooperant.

(64)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, reclamantul a susținut că Comisia nu ar fi trebuit să stabilească marja de dumping la nivel național la același nivel precum marja de dumping stabilită pentru singurul producător-exportator cooperant, ci ar fi trebuit să calculeze marja la nivel național în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(65)

Afirmația reclamantului potrivit căreia ar fi incorect ca marja la nivel național să fie bazată pe constatările cu privire la producătorul-exportator cooperant nu a fost explicată în detaliu, iar reclamantul nu a furnizat informații sau dovezi suplimentare în sprijinul afirmației sale. Astfel cum s-a menționat în considerentul 62, nivelul de cooperare din Rusia a fost ridicat, iar datele furnizate au fost considerate reprezentative, indiferent dacă aceste exporturi au fost realizate de unul sau mai mulți producători-exportatori din Rusia. În plus, chiar dacă Comisia ar fi utilizat cele mai exportate tipuri de produse ale producătorului-exportator cooperant pentru a calcula taxa reziduală, marja la nivel național oricum ar fi rămas sub pragul de minimis. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(66)

Având în vedere marja de dumping negativă la nivel național, ancheta ar trebui încheiată fără măsuri, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază, în ceea ce privește importurile de secțiuni tubulare din Rusia.

3.3.   Turcia

(67)

Zece producători-exportatori din Turcia au cooperat la anchetă. După cum s-a menționat la considerentul 13, Comisia a selectat un eșantion de trei societăți: Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi și Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

3.3.1.   Valoarea normală

(68)

Comisia a verificat mai întâi dacă volumul total al vânzărilor pe piața internă pentru fiecare producător-exportator cooperant a fost reprezentativ, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază. Vânzările pe piața internă sunt reprezentative dacă volumul total al vânzărilor de produs similar pe piața internă către clienți independenți de pe piața internă pentru fiecare producător-exportator reprezintă cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor sale la export ale produsului în cauză către Uniune în cursul perioadei de anchetă. În acest sens, vânzările totale ale produsului similar pe piața internă au fost reprezentative pentru fiecare producător-exportator cooperant.

(69)

În etapa următoare, Comisia a definit proporția de vânzări profitabile către clienți independenți de pe piața internă, pentru a decide dacă este oportun să utilizeze vânzările efective pe piața internă pentru calcularea valorii normale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(70)

Valoarea normală se bazează pe prețul real de pe piața internă al unui tip de produs, indiferent dacă aceste vânzări sunt sau nu profitabile, în cazul în care:

(a)

volumul vânzărilor de produse de tipul respectiv, vândute la un preț de vânzare net mai mare sau egal cu costul de producție calculat, reprezintă mai mult de 80 % din volumul total de vânzări ale produselor de tipul respectiv și

(b)

prețul de vânzare mediu ponderat al produselor de tipul respectiv este mai mare sau egal cu costul de producție unitar.

(71)

În cazul de față, valoarea normală este media ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne ale produselor de tipul respectiv în cursul PA.

(72)

În cazul în care mai puțin de 80 % din volumul total al vânzărilor interne au fost profitabile sau prețul mediu ponderat de vânzare a fost mai mic decât costul de producție, valoarea normală a fost calculată ca fiind exclusiv media ponderată a vânzărilor profitabile.

(73)

În cazul în care, în cadrul operațiunilor comerciale normale, nu au existat vânzări ale unui tip de produs al produsului similar sau vânzările au fost insuficiente sau în cazul în care un tip de produs nu a fost vândut în cantități reprezentative pe piața internă, Comisia a construit valoarea normală în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază, astfel cum s-a descris la considerentul 27 de mai sus.

(74)

În urma anchetei s-a constatat că valoarea normală pentru cei trei producători-exportatori cooperanți s-a bazat, pentru anumite tipuri de produs, pe media ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor interne ale respectivului tip de produs în cursul PA, pentru alte tipuri de produs s-a bazat pe prețurile de pe piața internă din cadrul operațiunilor comerciale normale, iar pentru alte tipuri de produs a fost construită în conformitate cu articolul 2 alineatele (3) și (6) din regulamentul de bază.

3.3.2.   Prețul de export

(75)

Toți cei trei producători-exportatori din Turcia au exportat produsul în cauză direct către clienți independenți din Uniune. Prin urmare, prețurile de export au fost stabilite pe baza prețurilor plătite efectiv sau care urmau să fie plătite pentru produsul în cauză atunci când era vândut la export către Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

3.3.3.   Comparația

(76)

Comisia a comparat valoarea normală și prețul de export al celor trei producători-exportatori pe o bază franco fabrică.

(77)

În cazurile justificate de necesitatea asigurării unei comparații echitabile, Comisia a ajustat valoarea normală și/sau prețul de export în funcție de diferențele care afectează comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Au fost efectuate ajustări pentru diferențele dintre costurile de transport și de manipulare, costurile de credit, comisioane, costurile de ambalare, comisioanele bancare și reducerile de sfârșit de an.

(78)

Un producător-exportator a susținut că valoarea normală ar trebui să fie ajustată în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (b) din regulamentul de bază, având în vedere regimul de perfecționare activă, potrivit căruia nu se plătesc taxe pentru factorii de producție importați dacă se exportă cantitatea echivalentă de produs finit. Cu toate acestea, deși producătorul-exportator a demonstrat că nu plătea taxe pentru anumiți factori de producție care ar fi putut fi încorporați în produsul exportat, acesta nu a demonstrat că s-a plătit taxa echivalentă pentru factorii de producție încorporați în produsele finite destinate pieței interne. Astfel, producătorul-exportator nu a demonstrat că utilizarea regimului de perfecționare activă afectează comparabilitatea prețurilor și, prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(79)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, reclamantul a susținut că Comisia nu a oferit o explicație suficientă privind utilizarea de către exportator a regimurilor de perfecționare activă și efectele acesteia asupra marjelor de dumping. Reclamantul a afirmat că există și alte întrebări deschise, însă nu le-a exprimat.

(80)

Comisia remarcă faptul că scopul său în considerentul 78 a fost acela de a explica o cerere de ajustare și motivele pentru respingerea acesteia, și nu de a explica utilizarea regimului de perfecționare activă de către producătorii-exportatori. Utilizarea regimului de perfecționare activă, ca atare, nu are un impact asupra calculelor privind dumpingul. Aceasta este relevantă numai în cazul în care afectează comparabilitatea prețurilor dintre valoarea normală și prețul de export. Cu toate acestea, astfel cum se explică în considerentul 78 de mai sus, acest lucru nu este valabil în cazul de față. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(81)

În observațiile sale din 26 martie 2019, reclamantul a susținut că există diferențe fizice între tipurile presupus identice ale produsului vândut în Uniune și, respectiv, pe piața internă, deoarece producătorii-exportatori turci ar folosi standarde diferite la vânzarea către Uniune (EN 10219) față de vânzarea pe piața internă (TS 5314). Potrivit reclamantului, standardul turc stabilește o toleranță cantitativă semnificativ diferită față de standardul Uniunii. Aceasta înseamnă că cantitățile nominale raportate de producătorii-exportatori turci ar denatura considerabil cantitățile efective expediate și, ca urmare, prețurile unitare raportate. În consecință, marjele de dumping ar fi în mod artificial scăzute. Având în vedere aceste considerații, ar fi necesară o ajustare ascendentă a valorii normale pentru a elimina denaturarea.

(82)

Argumentul reclamantului se bazează pe două premise, și anume: (i) producătorii-exportatori aplică TS 5314 la vânzările lor pe piața internă și (ii) calculul dumpingului s-a bazat pe greutatea nominală, nu pe cea reală. În observațiile lor din 26 martie, precum și din 1 și 2 aprilie 2019, producătorii-exportatori au contestat ambele premise, susținând că (i) nu au aplicat TS 5314 în cursul PA; și că (ii) datele din răspunsurile lor la chestionar s-au bazat pe greutatea reală, nu pe cea nominală. Ambele aspecte au fost verificate și confirmate de Comisie.

(83)

În observațiile sale din 5 aprilie 2019, reclamantul a reiterat această afirmație, remarcând că este posibil ca producătorii-exportatori să fi aplicat TS 5314 în afara PA. Reclamantul a exprimat îndoieli față de constatarea că societățile turce nu respectă standardele turce la vânzarea pe piața lor internă. De asemenea, reclamantul a contestat modul în care a fost măsurată sau calculată greutatea reală.

(84)

Comisia a confirmat că atât utilizarea standardelor, cât și greutatea produsului au fost discutate cu producătorii-exportatori și verificate prin inspecții la fața locului. Aceste probleme au fost deja identificate în cursul anchetelor anterioare legate de acest produs și li s-a acordat o atenție deosebită în timpul prezentei anchete. În consecință, afirmația reclamantului a fost respinsă.

(85)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, reclamantul a reiterat afirmația potrivit căreia producătorii-exportatori din Turcia utilizează conversia standard a greutății, ceea ce conduce la un preț final diferit per tonă în funcție de standard. Reclamantul a susținut că Comisia nu a oferit o explicație suficientă cu privire la modul în care a fost verificată utilizarea greutății reale, mai degrabă decât a celei teoretice, de către exportatorii-producători în facturarea acestora.

(86)

Astfel cum se explică în considerentul 84, Comisia a verificat faptul că, în răspunsul lor la chestionarul antidumping, producătorii-exportatori incluși în eșantion au raportat greutatea reală a produsului în cauză și a produsului similar vândut către Uniune și pe piața internă. Comisia a selectat un eșantion de facturi adresate clienților de pe piața internă și clienților din Uniune și a evaluat greutatea pe baza documentelor de transport și a facturilor de transport, precum și a declarațiilor vamale pentru vânzările către clienții din Uniune. Verificarea a confirmat faptul că producătorii-exportatori au raportat greutatea reală a produsului vândut și nu o greutate teoretică pe baza standardului.

(87)

În observațiile sale din 15 aprilie 2019, reclamantul a susținut, de asemenea, că, potrivit informațiilor de piață, deși exportatorii turci facturează către Regatul Unit pe baza standardului EN 10219, produc și expediază de fapt către Regatul Unit secțiuni tubulare produse în conformitate cu standardul BS 4848. Reclamantul a afirmat în continuare că, în acest caz, greutatea teoretică a produsului consemnată în factură ar fi denaturată. Reclamantul a susținut că denaturarea apare deoarece (i) greutatea nominală este calculată ca produs al lungimii și al greutății nominale pe unitate de lungime; și (ii) standardul EN aplicat la facturare permite calcularea unui număr mai mic de kilograme pe metru (3,30 kg/m) decât standardul BS real aplicat producției (3,45 kg/m). Reclamantul a afirmat că, pentru a ajusta această denaturare, prețul vânzărilor în Regatul Unit trebuie redus cu o medie de 3,5 %.

(88)

Comisia remarcă faptul că reclamantul nu a furnizat nicio dovadă care să ateste desfășurarea practicii presupuse. În cursul anchetei sale, Comisia nu a identificat nicio probă care să confirme respectiva practică. În plus, după cum s-a menționat la considerentul 82, Comisia a constatat că, în răspunsul lor la chestionarul antidumping, producătorii-exportatori incluși în eșantion au raportat greutatea reală a produsului în cauză și a produsului similar vândut către Uniune și pe piața internă. Această greutate, reală, nu cea teoretică, a fost utilizată la calcularea dumpingului. În consecință, și această afirmație a reclamantului a fost respinsă.

(89)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, reclamantul a reiterat afirmația sa rezumată în considerentul 87 de mai sus, cu privire la faptul că produsele sunt facturate pe baza standardului EN 10219, dar sunt vândute în conformitate cu standardul BS 4848, ceea ce conduce la pretinsa diferență de greutate nominală. Reclamantul a afirmat, de asemenea, că a furnizat dovezi care demonstrează această practică.

(90)

Dovezile la care face referire reclamantul arată faptul că importatorii oferă produse care corespund standardului BS 4848, dar nu și faptul că aceștia facturează produsele ca și când ar corespunde standardului EN 10219. Cu toate acestea, astfel cum s-a explicat mai sus, chiar dacă acest lucru ar fi fost valabil, calcularea dumpingului s-a bazat pe greutatea reală și nu pe cea nominală. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(91)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, o parte interesată a susținut că structura de costuri a producătorilor din Turcia este diferită de cea a producătorilor din Uniune și că această diferență ar trebui luată în considerare în cadrul calculelor marjei de dumping.

(92)

Se reamintește că nu există niciun temei juridic pentru a lua în considerare diferențele dintre structura de costuri a producătorilor-exportatori în cauză și cea a industriei din Uniune la determinarea marjelor de dumping. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(93)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, o parte interesată a susținut că valoarea normală din Turcia este influențată de diferența dintre prețul materiilor prime pentru produsul similar fabricat pentru piața internă din Turcia și prețul materiilor prime pentru produsul în cauză fabricat pentru piața de export. În special, această parte a afirmat că, pentru piața internă, exportatorii turci utilizează materii prime mai scumpe decât pentru piețele de export.

(94)

Ca răspuns la aceste observații, Comisia a constatat următoarele aspecte. Comisia a reamintit că ajustările efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază pot fi realizate numai pentru a ține cont de diferențe care afectează comparabilitatea prețurilor, nu și comparabilitatea costurilor. În această privință, Comisia a remarcat că partea interesată care a făcut această afirmație nu a prezentat dovada că ar exista o diferență între costul produsului intern și cel al produsului exportat. În orice caz, Comisia a observat că ancheta nu a evidențiat nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații, astfel încât observațiile părții interesate au rămas nefondate. De asemenea, partea interesată nu a furnizat dovada faptului că o astfel de diferență de costuri, quod non, s-ar reflecta în prețul produsului perceput, astfel încât să afecteze comparabilitatea prețurilor dintre valoarea normală și prețul de export. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

3.3.4.   Marja de dumping

(95)

Comisia a comparat valoarea normală medie ponderată a fiecărui tip de produs similar cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază.

(96)

Nivelul de cooperare din Turcia a fost ridicat, deoarece exporturile producătorilor-exportatori cooperanți au reprezentat aproape 100 % din volumul total de exporturi către Uniune în cursul perioadei de anchetă. Pe această bază, marjele de dumping, exprimate ca procent din valoarea CIF de import, sunt următoarele:

Societatea

Marja de dumping (%)

Noksel Celik Boru Sanayi

0,5

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

– 3,6

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

2,5

Marja de dumping la nivel național

– 0,03

(97)

Având în vedere că marja de dumping pentru un producător-exportator este negativă și marja de dumping pentru un altul se situează sub pragul de minimis astfel cum este definit la articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a verificat dacă marja de dumping medie ponderată la nivel național a depășit pragul respectiv.

(98)

Marja de dumping la nivel național a fost calculată ca media ponderată a marjelor de dumping stabilite pentru societățile incluse în eșantion. Marja de dumping calculată astfel și exprimată ca procent din valoarea CIF a exporturilor corespunzătoare eșantionului a fost de – 0,03 %.

(99)

Având în vedere că marja de dumping la nivel național este negativă, ancheta ar trebui să fie încheiată fără măsuri în ceea ce privește importurile de secțiuni tubulare din Turcia.

(100)

Având în vedere această concluzie, cererea de examinare individuală menționată la considerentul 14 este lipsită de relevanță.

(101)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, o parte interesată a afirmat că România, ca urmare a proximității sale relative față de Turcia, este deosebit de vulnerabilă la importurile din această țară. Partea interesată respectivă a susținut că această situație specifică a pieței din România ar trebui luată în considerare la calcularea marjei de dumping.

(102)

Cu toate acestea, partea interesată respectivă nu a explicat cum ar putea fi realizată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de bază, această evaluare specifică de țară pentru calcularea marjei de dumping. Într-adevăr, argumentele prezentate de partea interesată în sprijinul afirmației sale se refereau la aspectele prejudiciului și interesului Uniunii, și nu la dumping. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(103)

În observațiile sale privind comunicarea constatărilor finale, un producător-exportator turc a susținut că marja de dumping efectivă ar fi fost de minimis în cazul în care Comisia ar fi utilizat o structură mai detaliată la compararea tipurilor de produse, identificând mai ales dimensiunea și grosimea reale ale secțiunilor, în loc să le grupeze. Acest argument a fost deja invocat în cursul anchetei. Atunci când a prezentat inițial acest argument, producătorul-exportator a afirmat că prețul secțiunilor tubulare variază în funcție de dimensiunile și de grosimea acestora.

(104)

Comisia a observat că prețul secțiunilor tubulare variază într-adevăr în mod semnificativ în funcție de dimensiunile și de grosimea acestora, dacă prețul respectiv se bazează pe lungime (și anume pe metru). Această variație nu este atât de semnificativă atunci când secțiunile tubulare sunt vândute la greutate (și anume pe kilogram). Calcularea dumpingului s-a bazat pe prețurile per kilogram, așadar gruparea produselor cu dimensiuni și grosimi diferite a fost justificată. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

4.   PREJUDICIUL

4.1.   Definiția industriei Uniunii și a producției Uniunii

(105)

Pe durata perioadei de anchetă, produsul similar a fost fabricat de peste 40 de producători din Uniune. Aceștia constituie „industria Uniunii” în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(106)

Producția totală a Uniunii în cursul perioadei de anchetă a fost stabilită pe baza informațiilor disponibile privind industria Uniunii, cum ar fi informațiile conținute în plângere și datele verificate colectate de la European Steel Tube Association. Astfel, producția totală a Uniunii în cursul perioadei de anchetă s-a ridicat la 3,4 milioane de tone.

(107)

După cum se descrie la considerentul 7, în eșantion au fost incluși patru producători din Uniune, reprezentând peste 30 % din producția totală de produs similar a Uniunii.

4.2.   Consumul la nivelul Uniunii

(108)

Comisia a stabilit consumul la nivelul Uniunii pe baza volumului total de vânzări ale producătorilor din Uniune în Uniune și a volumului total de importuri din țări terțe, conform datelor Eurostat. Consumul la nivelul Uniunii a fost stabilit la 4 251 597 de tone pentru perioada de anchetă.

4.3.   Importurile din țările în cauză

4.3.1.   Volumul și cota de piață a importurilor din țările în cauză

(109)

Ancheta a stabilit, astfel cum se explică la considerentele 63 și 96, o marjă de dumping de minimis la nivel național în Rusia și Turcia și, ca urmare, ancheta trebuie să fie încheiată pentru aceste țări.

(110)

În ceea ce privește Macedonia de Nord, marja de dumping la nivel național a fost stabilită la 2,9 %. Cu toate acestea, numai importurile de la societatea FZC pot fi considerate importuri care fac obiectul unui dumping, deoarece, astfel cum s-a stabilit la considerentele 41 și 42, marjele de dumping pentru celelalte două societăți s-au situat sub pragul de minimis de 2 % definit la articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(111)

Volumul importurilor care au făcut obiectul unui dumping din Macedonia de Nord în cursul perioadei de anchetă s-a ridicat la [15 000-25 000] de tone. Acestea au reprezentat [0,35 %-0,59 %] din consumul la nivelul Uniunii și [1,60 %-2,66 %] din totalul importurilor produsului în cauză în Uniune în cursul perioadei de anchetă.

(112)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază, prejudiciul trebuie, în mod normal, să fie considerat neglijabil atunci când importurile în cauză reprezintă mai puțin decât volumele stabilite la articolul 5 alineatul (7) din regulamentul de bază. La rândul său, articolul 5 alineatul (7) menționează că, în absența cumulului, aceste volume trebuie să reprezinte o cotă de piață de cel puțin 1 % din consumul la nivelul Uniunii de produs în cauză.

(113)

În cadrul prezentei anchete, după cum se menționează la considerentul 109, cota de piață a importurilor vizate a constituit [0,35 %-0,59 %] din consumul la nivelul Uniunii, sub pragul pentru cota de piață stabilit la articolul 9 alineatul (3).

(114)

Prin urmare, și în lipsa unor dovezi contrare în această privință, Comisia a concluzionat că prejudiciul ar trebui să fie considerat neglijabil, deoarece volumul importurilor care fac obiectul unui dumping din Macedonia de Nord se situează sub pragurile de volum prevăzute la articolul 5 alineatul (7) din regulamentul de bază.

(115)

Având în vedere că prejudiciul este neglijabil sau chiar nul, ancheta ar trebui să fie încheiată fără măsuri în ceea ce privește importurile de secțiuni tubulare din Macedonia de Nord, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul de bază.

5.   CONCLUZII ȘI COMUNICAREA CONSTATĂRILOR

(116)

Având în vedere cele menționate anterior, procedura antidumping privind importurile de secțiuni tubulare originare din Republica Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia ar trebui să fie încheiată.

(117)

Având în vedere constatările de mai sus, cererea de înregistrare depusă de reclamant a devenit lipsită de relevanță.

(118)

Toate părțile au fost informate cu privire la constatările Comisiei și li s-a acordat o perioadă în cursul căreia au avut posibilitatea să prezinte observații.

(119)

Comitetul înființat prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 nu a emis niciun aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Procedura antidumping privind importurile de tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, dar excluzând tuburile și țevile de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze și tuburile și țevile de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, originare din Republica Macedonia de Nord, din Rusia și din Turcia, încadrate în prezent la codurile NC 7306 61 92 și 7306 61 99, se încheie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de tuburi, țevi și profile tubulare sudate, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară, din fier, cu excepția fontei, sau din oțel, cu excepția celui inoxidabil, originare din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, din Rusia și din Turcia (JO C 347, 28.9.2018, p. 6).


28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/52


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1110 A COMISIEI

din 27 iunie 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 4976]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1031 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Lituania, Polonia și Romania.

(2)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1031 a apărut un nou caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în Polonia, care trebuie, de asemenea, să fie reflectat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

În iunie 2019, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic în districtul tomaszowski din Polonia, într-o zonă neinclusă în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest caz de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă în părțile I și II ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii acestei boli, ar trebui delimitate noi zone cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Polonia, care ar trebui menționate în mod corespunzător în părțile I și II ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1031 a Comisiei din 21 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 167, 24.6.2019, p. 34).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza i Tereszpol w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   România

Următoarele zone din România:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:

Comuna Gârla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Izvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Șișești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTEA II

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,