ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 163

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
20 iunie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2019/997 a Consiliului din 18 iunie 2019 de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/998 al Consiliului din 13 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

13

 

*

Regulamentul (UE) 2019/999 al Consiliului din 13 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

27

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/1000 al Comisiei din 14 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Populare a Chinei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

56

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1001 a Consiliului din 14 iunie 2019 de abrogare a Deciziei 2009/417/CE privind existența unui deficit excesiv în Spania

59

 

*

Decizia (UE) 2019/1002 a Consiliului din 14 iunie 2019 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018

62

 

*

Decizia (UE) 2019/1003 a Consiliului din 14 iunie 2019 de stabilire a faptului că Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018

64

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei [notificată cu numărul C(2019) 4114]  ( 1 )

66

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1005 a Comisiei din 19 iunie 2019 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

101

 

*

Decizia (UE) 2019/1006 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (BCE/2019/15)

103

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2019/1007 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/13 privind TARGET2-Securities (BCE/2019/16)

108

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 4/19/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 6 februarie 2019 de modificare, pentru a o suta patra oară, a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat [2019/1008]

110

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

DIRECTIVE

20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


DIRECTIVA (UE) 2019/997 A CONSILIULUI

din 18 iunie 2019

de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 23 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Cetățenia Uniunii reprezintă statutul fundamental al resortisanților statelor membre. Aceasta conferă fiecărui cetățean al Uniunii dreptul de a beneficia, pe teritoriul unei țări terțe în care nu este reprezentat statul membru al cărui resortisant este, de protecția autorităților diplomatice sau consulare ale unui alt stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat membru. Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului (2) pune în aplicare acest drept stabilind măsurile de cooperare și de coordonare necesare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii.

(2)

Directiva (UE) 2015/637 menționează documentele de călătorie provizorii ca fiind una dintre formele de asistență consulară care pot fi oferite cetățenilor nereprezentați ai Uniunii de către ambasadele și consulatele statelor membre. Un document de călătorie provizoriu este un document care autorizează o singură călătorie, permițând deținătorului să se întoarcă acasă sau, în mod excepțional, să călătorească către altă destinație, în cazul în care acesta nu mai are acces la documentele sale de călătorie obișnuite, de exemplu, din motivul că acestea au fost furate sau pierdute. O altă destinație ar putea fi, de exemplu, o țară învecinată sau la fel de apropiată, în care statul membru de cetățenie al persoanei care nu este reprezentată să aibă o ambasadă sau un consulat.

(3)

Decizia 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului (3), a instituit un document de călătorie provizoriu comun care poate fi eliberat de către statele membre cetățenilor Uniunii în țările în care statul membru de cetățenie al acestora nu are nicio reprezentanță diplomatică sau consulară permanentă. În prezent, este necesară actualizarea normelor prevăzute în decizia respectivă, precum și instituirea unui model modernizat și mai sigur de document de călătorie provizoriu al UE („DCP UE”). Ar trebui să se asigure coerența între condițiile și procedurile specifice de eliberare a DCP UE și normele generale privind protecția consulară stabilite în Directiva (UE) 2015/637, întrucât directiva respectivă, inclusiv procedura financiară prevăzută la articolul 14 din aceasta, se aplică eliberării de DCP UE pentru cetățenii nereprezentați. Prezenta directivă ar trebui să prevadă norme suplimentare care să se aplice, după caz, paralel cu cele stabilite în Directiva (UE) 2015/637.

(4)

La cererea oricărui cetățean nereprezentat într-o țară terță al cărui pașaport sau document de călătorie a fost pierdut, furat sau distrus, sau nu poate fi obținut în alt fel într-un termen rezonabil, de exemplu în cazul noilor-născuți născuți în timpul călătoriei sau al persoanelor ale căror documente au expirat și nu pot fi înlocuite cu ușurință de către statul membru de cetățenie, ar trebui să i se elibereze respectivului cetățean un DCP UE. Un DCP UE ar trebui eliberat de îndată ce statul membru care oferă asistență cetățeanului nereprezentat a primit confirmarea cetățeniei și a identității acestuia din partea statului membru de cetățenie.

(5)

Întrucât pierderea pașaportului sau a documentelor de călătorie poate cauza dificultăți semnificative cetățenilor nereprezentați în țările terțe, este necesar să se stabilească o procedură simplificată pentru cooperarea și coordonarea între statul membru care oferă asistență și statul membru de cetățenie al cetățeanului nereprezentat. Statele membre ar trebui să se asigure că se desfășoară consultări în cel mai scurt timp posibil, de regulă, în termen de câteva zile lucrătoare. În același timp, este necesar să se mențină un grad suficient de flexibilitate în cazuri excepționale. Statul membru care oferă asistență ar trebui să poată elibera DCP UE fără consultarea prealabilă a statului membru de cetățenie numai în cazuri de extremă urgență. Înainte de a proceda astfel, ar trebui ca statele membre să fi epuizat în mod normal toate modalitățile de comunicare disponibile cu statul membru de cetățenie. De exemplu, statele membre ar trebui să încerce mai întâi să transmită o parte a informațiilor relevante, cum ar fi numele, cetățenia și data nașterii solicitantului. În aceste situații, statul membru care oferă asistență ar trebui să notifice statului membru de cetățenie cât mai curând posibil asistența acordată în numele său, pentru a se asigura că statul membru de cetățenie este informat în mod corespunzător.

(6)

Din motive de securitate, beneficiarii de DCP UE ar trebui să predea aceste documente odată întorși acasă în siguranță, de exemplu, autorităților de frontieră sau autorităților responsabile cu eliberarea pașapoartelor. În plus, o copie tipărită sau scanată a fiecărui DCP UE eliberat ar trebui să fie păstrată de autoritatea emitentă din statul membru care oferă asistență și o altă copie tipărită sau scanată ar trebui trimisă statului membru de cetățenie al beneficiarului. DCP UE predate și copiile păstrate ar trebui distruse cât mai curând posibil.

(7)

Cetățenii nereprezentați ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita un DCP UE la ambasada sau consulatul oricărui stat membru. Astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2015/637, statele membre pot să încheie acorduri practice în scopul distribuirii responsabilităților în ceea ce privește eliberarea de DCP UE cetățenilor nereprezentați. Statele membre care primesc solicitări de DCP UE ar trebui să evalueze, de la caz la caz, dacă este oportun să elibereze un DCP UE sau dacă dosarul ar trebui transferat către ambasada sau consulatul desemnate ca fiind competente în temeiul unui eventual acord deja în vigoare.

(8)

În conformitate cu scopul său de document care autorizează o singură călătorie, DCP UE ar trebui să fie valabil pentru perioada necesară efectuării călătoriei respective. Având în vedere posibilitățile și rapiditatea deplasărilor actuale, validitatea unui DCP UE nu ar trebui să depășească 15 zile calendaristice, decât în circumstanțe excepționale.

(9)

Pe lângă eliberarea de DCP UE cetățenilor nereprezentați în țări terțe, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să elibereze DCP UE în alte situații, luând în considerare legislația și practicile naționale. De asemenea, statele membre ar trebui să fie în măsură să elibereze DCP UE propriilor resortisanți, cetățenilor Uniunii care nu sunt reprezentați pe teritoriul statelor membre și cetățenilor unui alt stat membru care este reprezentat în țara în care aceștia încearcă să obțină un DCP UE. Atunci când fac acest lucru, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni abuzul și frauda. Însă statele membre ar putea decide, de asemenea, să nu elibereze DCP UE în astfel de situații.

(10)

În conformitate cu articolul 5 din Directiva (UE) 2015/637 și pentru a asigura eficacitatea dreptului consacrat la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a dreptului la respectarea vieții private și de familie, astfel cum este recunoscut la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”), și ținând seama de legislația și de practicile naționale, un stat membru care oferă asistență ar trebui să fie în măsură să elibereze DCP UE membrilor de familie, care nu sunt cetățeni ai Uniunii, care însoțesc resortisanți ai Uniunii, în cazul în care respectivii membri de familie dețin dreptul de ședere legal într-un stat membru, luând în considerare circumstanțele individuale ale fiecărui caz.

(11)

Anumitor membri de familie care nu sunt cetățeni ai Uniunii li se poate solicita să obțină, pe lângă DCP UE, o viză pentru a reveni pe teritoriul Uniunii. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), membrii de familie care nu sunt resortisanți ai unui stat membru au numai obligația de a deține o viză de intrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau, după caz, cu legislația națională. Deținerea unui permis de ședere valabil menționat la articolul 10 din Directiva 2004/38/CE scutește membrii de familie de obligația de a obține o viză. Statele membre trebuie să ofere acestor persoane toate facilitățile pentru obținerea vizelor necesare. Aceste vize se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.

(12)

DCP UE ar trebui să fie constituit dintr-un formular-tip DCP UE și dintr-un autocolant-tip DCP UE. DCP UE ar trebui să conțină toate informațiile necesare și să respecte standarde tehnice înalte, în special în ceea ce privește protecția împotriva contrafacerii și falsificării. Acesta ar trebui să fie eficient din punctul de vedere al costurilor, adecvat pentru a fi utilizat de toate statele membre și să aibă elementele de securitate universal recunoscute, care să fie vizibile cu ochiul liber.

(13)

Formularul-tip DCP UE ar trebui să conțină pagini libere astfel încât vizele, dacă sunt necesare, să poată fi aplicate direct pe formular. Acesta ar trebui să servească drept suport pentru autocolantul-tip DCP UE, care conține informațiile relevante cu privire la beneficiar. Autocolantul-tip DCP UE ar trebui să respecte modelul uniform de viză, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului (6) și ar trebui să conțină elemente de securitate similare. Autocolantul-tip DCP UE ar trebui să fie completat în cadrul ambasadei sau al consulatului statului membru care oferă asistență utilizând aceleași imprimante ca în cazul vizelor. În caz de forță majoră de natură tehnică, ar trebui să fie posibil ca autocolantul-tip DCP UE să fie completat manual. Pentru a evita reducerea gradului de acceptare și riscurile de securitate, completarea manuală ar trebui să fie limitată pe cât posibil și utilizată numai în cazul în care nu este posibil să se elibereze autocolantul-tip DCP UE completat prin intermediul unei imprimante într-un termen rezonabil.

(14)

Pentru a spori securitatea și rapiditatea procesului de emitere, ar trebui prelevată în direct, la ambasadă sau la consulat, cu ajutorul unui aparat fotografic digital sau al unor mijloace echivalente, o imagine facială a solicitantului care să fie utilizată pentru DCP UE. Numai în cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate utiliza o fotografie după ce ambasada sau consulatul s-a asigurat că aceasta corespunde solicitantului. Aceeași imagine facială sau fotografie ar trebui să fie apoi transferată către statul membru de cetățenie pentru a obține confirmarea identității solicitantului.

(15)

Prezenta directivă ar trebui să stabilească specificații care nu ar trebui să fie păstrate secrete. După caz, ar putea fi necesar ca aceste specificații să fie completate cu alte specificații secrete pentru a preveni riscul de contrafacere și de falsificare.

(16)

Pentru a garanta că informațiile privind specificațiile tehnice suplimentare nu sunt divulgate unui număr de persoane mai mare decât este necesar, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un organism responsabil cu producerea formularelor-tip DCP UE și a autocolantelor-tip DCP UE. Din motive de eficiență, statele membre sunt încurajate să desemneze un singur organism. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba organismul pe care l-au desemnat, dacă este necesar. Din motive de securitate, fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei și celorlalte state membre state numele organismului respectiv.

(17)

Pentru a răspunde necesității de a adapta specificațiile formularului-tip DCP UE și ale autocolantului-tip de DCP UE cu scopul de a răspunde la progresul tehnic, precum și pentru a schimba statul membru responsabil de furnizarea eșantioanelor pentru notificarea țărilor terțe cu privire la modelul uniform de DCP UE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (7). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Consiliul primește toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții săi au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ai Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(18)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește orice specificație tehnică suplimentară și orice indicatori suplimentari pentru monitorizarea aplicării prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(17)

Pentru a crește gradul de acceptare a DCP UE, delegațiile Uniunii în țările terțe ar trebui să comunice autorităților competente ale țărilor terțe modelul uniform de DCP UE și orice modificări ulterioare ale acestuia, să raporteze cu privire la acceptarea DCP UE de către țările terțe și să promoveze utilizarea acestuia. Specimenele utilizate în acest scop ar trebui puse la dispoziția Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de către un stat membru, cu sprijinul Comisiei.

(20)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor naționale mai favorabile, în măsura în care sunt compatibile cu aceasta.

(21)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (9) ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către statele membre în cadrul punerii în aplicare a prezentei directive. Sistemul DCP UE impune prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în scopul verificării identității solicitantului, al tipăririi autocolantului-tip DCP UE și al facilitării deplasării persoanei vizate. Este necesar să se precizeze garanțiile aplicabile datelor cu caracter personal prelucrate, cum ar fi perioada maximă de păstrare a datelor cu caracter personal colectate. Este necesară o perioadă maximă de păstrare de 180 de zile pentru statul membru care oferă asistență și de doi ani pentru statul membru de cetățenie, pentru a asigura perceperea oricăror taxe aplicabile și pentru a preveni eventualele abuzuri sau alte activități frauduloase. Ștergerea datelor cu caracter personal ale solicitanților nu ar trebui să aducă atingere capacității statelor membre de a monitoriza aplicarea prezentei directive.

(22)

În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să evalueze prezenta directivă, în special pe baza informațiilor colectate prin intermediul mecanismelor specifice de monitorizare, pentru a evalua efectele directivei și necesitatea adoptării unor măsuri ulterioare. Această evaluare ar putea, de asemenea, să ia în considerare evoluțiile tehnice viitoare care să permită introducerea documentelor de călătorie provizorii în format electronic (eDCP).

(23)

Întrucât obiectivul prezentei directive, respectiv instituirea măsurilor necesare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați prin eliberarea unor documente de călătorie provizorii, sigure și acceptate pe scară largă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere necesitatea de a evita fragmentarea și o acceptare mai redusă care ar decurge din aceasta a documentelor de călătorie provizorii eliberate de statele membre cetățenilor nereprezentați, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(24)

Prezenta directivă vizează promovarea protecției consulare, astfel cum este garantată prin articolul 46 din cartă. Directiva respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de cartă, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(25)

Decizia 96/409/PESC ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește norme privind condițiile care trebuie respectate și procedura care trebuie urmată de cetățenii nereprezentați în țări terțe pentru a obține un document de călătorie provizoriu al UE („DCP UE”) și stabilește un model uniform pentru un astfel de document.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

1.

„cetățean nereprezentat” înseamnă orice cetățean care deține cetățenia unui stat membru care nu este reprezentat într-o țară terță astfel cum se prevede la articolul 6 din Directiva (UE) 2015/637;

2.

„solicitant” înseamnă persoana care depune o cerere pentru obținerea unui DCP UE;

3.

„beneficiar” înseamnă persoana căreia i se eliberează un DCP UE;

4.

„stat membru care oferă asistență” înseamnă statul membru care primește o cerere de eliberare a unui DCP UE;

5.

„stat membru de cetățenie” înseamnă statul membru al cărui resortisant susține că este solicitantul;

6.

„zile lucrătoare” înseamnă toate zilele, altele decât sărbătorile legale sau sfârșitul de săptămână, respectate de către autoritatea care are obligația de a acționa.

CAPITOLUL II

DOCUMENTUL DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU AL UE

Articolul 3

Documentul de călătorie provizoriu al UE

(1)   Documentul de călătorie provizoriu al UE („DCP UE”) reprezintă un document de călătorie care se eliberează de un stat membru unui cetățean nereprezentat într-o țară terță în vederea unei singure călătorii către statul membru de cetățenie sau de ședere al cetățeanului respectiv, conform solicitării prezentate de cetățean, sau, în mod excepțional, către o altă destinație. De asemenea, statele membre pot decide să elibereze DCP UE altor beneficiari în conformitate cu articolul 7.

(2)   Statele membre eliberează DCP UE cetățenilor nereprezentați în țări terțe ale căror pașapoarte sau documente de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse sau nu pot fi obținute în alt fel într-un termen rezonabil, în conformitate cu procedura descrisă la articolul 4.

Articolul 4

Procedură

(1)   În cazul în care un stat membru primește o cerere de eliberare a unui DCP UE, acesta consultă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la primirea cererii, statul membru de cetățenie în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/637 pentru a verifica cetățenia și identitatea solicitantului.

(2)   Statul membru care oferă asistență furnizează statului membru de cetățenie toate informațiile relevante, inclusiv:

(a)

numele și prenumele, cetățenia, data nașterii și sexul solicitantului DCP UE;

(b)

o imagine facială a solicitantului, prelevată în momentul depunerii cererii de către autoritățile statului membru care oferă asistență, sau, numai atunci când acest lucru nu este fezabil, o fotografie scanată sau digitală a solicitantului, pe baza standardelor stabilite în partea 3 din Documentul nr. 9303 al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) privind documentele de călătorie citite automat (Ediția a șaptea, 2015) („Documentul OACI nr. 9303”);

(c)

o copie tipărită sau scanată a tuturor mijloacelor de identificare disponibile, cum ar fi cartea de identitate sau permisul de conducere și, dacă este cazul, tipul și numărul documentului înlocuit și codul numeric personal sau numărul de asigurare socială.

(3)   Cât mai curând posibil și în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2), statul membru de cetățenie răspunde la consultare în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/637 și confirmă dacă solicitantul deține cetățenia sa. În cazul în care statul membru de cetățenie nu poate răspunde în termen de trei zile lucrătoare, acesta informează, în acest interval, statul membru care oferă asistență și prezintă o estimare a momentului în care poate fi așteptat răspunsul. Statul membru care acordă asistență informează solicitantul în consecință. După confirmarea cetățeniei solicitantului, statul membru care oferă asistență furnizează solicitantului un DCP UE cât mai curând posibil dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la primirea confirmării.

(4)   În cazul în care statul membru de cetățenie se opune la eliberarea unui DCP UE pentru unul din resortisanții săi, acesta informează statul membru care acordă asistență. În acest caz, DCP UE nu se eliberează, iar statul membru de cetățenie își asumă responsabilitatea pentru asigurarea protecției consulare a resortisantului său, în conformitate cu obligațiile și practicile sale legale. Statul membru care acordă asistență, în strânsă consultare cu statul membru de cetățenie, informează solicitantul în consecință.

(5)   În cazuri justificate, statele membre pot să depășească termenele prevăzute la alineatele (1) și (3).

(6)   În cazuri de extremă urgență, statul membru care oferă asistență poate să elibereze un DCP UE fără consultarea prealabilă a statului membru de cetățenie. Înainte de a proceda astfel, este necesar ca statul membru care oferă asistență să fi epuizat toate modalitățile de comunicare disponibile cu statul membru de cetățenie. Statul membru care oferă asistență informează statul membru de cetățenie, cât mai curând posibil, cu privire la faptul că a fost eliberat un DCP UE și cu privire la identitatea persoanei căreia i s-a eliberat DCP UE. Această notificare include toate datele care figurează în DCP UE.

(7)   Autoritatea statului membru care eliberează DCP UE păstrează o copie tipărită sau scanată a fiecărui DCP UE eliberat și trimite o altă copie tipărită sau scanată statului membru de cetățenie al solicitantului.

(8)   Beneficiarului unui DCP UE i se va solicita să predea DCP UE, indiferent dacă acesta a expirat sau nu, la sosirea sa la destinația finală.

(9)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește un formular standard de cerere de DCP UE care să conțină informații cu privire la obligația de a preda DCP UE la sosire. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 5

Dispoziții financiare

(1)   Statul membru care oferă asistență percepe de la solicitant taxele pe care le percepe propriilor resortisanți pentru eliberarea documentelor naționale provizorii.

(2)   Statul membru care oferă asistență poate renunța la perceperea taxelor în general sau în situații specifice determinate de acesta.

(3)   În cazul în care nu sunt în măsură să plătească statului membru care oferă asistență taxele aplicabile în momentul depunerii cererii, solicitanții se obligă să ramburseze astfel de taxe statului membru de cetățenie, utilizând formularul standard prevăzut în anexa I la Directiva (UE) 2015/637. În astfel de cazuri se aplică articolul 14 alineatul (2) și articolul 15 din Directiva (UE) 2015/637.

Articolul 6

Valabilitate

Un DCP UE este valabil pe perioada necesară efectuării călătoriei pentru care este eliberat. La calcularea acestei perioade se ține cont de opririle pe timpul nopții și de legăturile de călătorie care trebuie efectuate. Perioada de valabilitate include o „perioadă de grație” suplimentară de două zile. Valabilitatea unui DCP UE nu depășește 15 zile calendaristice, decât în circumstanțe excepționale.

Articolul 7

Eliberarea opțională a DCP UE

(1)   În cazul pierderii, al furtului, al distrugerii pașaportului sau cărții de identitate a solicitantului sau în cazul în care nu este posibil să se obțină într-un alt mod aceste documente într-un termen rezonabil, un stat membru poate elibera DCP UE:

(a)

propriilor resortisanți;

(b)

cetățenilor Uniunii care nu sunt reprezentați pe teritoriul statelor membre, inclusiv al țărilor și teritoriilor de peste mări menționate la articolul 355 alineatul (2) primul paragraf din TFUE;

(c)

cetățenilor unui alt stat membru care este reprezentat în țara în care aceștia încearcă să obțină DCP UE și cu care există acorduri în acest sens între statele membre relevante;

(d)

membrilor de familie care nu sunt cetățeni ai Uniunii, care însoțesc cetățeni ai Uniunii care nu sunt reprezentați într-o țară terță sau cetățenii Uniunii menționați la literele (a), (b) sau (c), în cazul în care membrii de familie respectivi dețin dreptul de ședere legal într-un stat membru, fără a aduce atingere cerințelor aplicabile în materie de vize;

(e)

altor persoane cărora statul membru respectiv sau un alt stat membru este obligat, în temeiul dreptului internațional sau al dreptului intern, să le ofere protecție, și care dețin dreptul de ședere legal într-un stat membru.

(2)   În cazul în care un stat membru eliberează DCP UE în conformitate cu:

(a)

prezentul articol alineatul (1) litera (b) sau litera (c), consultarea prevăzută la articolul 4 implică statul membru de cetățenie al cetățenilor Uniunii;

(b)

prezentul articol alineatul (1) litera (d), consultarea prevăzută la articolul 4 implică statul membru de cetățenie al cetățeanului Uniunii însoțit și, după caz, statul membru de reședință al membrului de familie. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (6), nu se eliberează niciun DCP UE fără consultarea prealabilă a statului membru de cetățenie al cetățeanului Uniunii însoțit și, după caz, a statului membru de reședință al membrului de familie;

(c)

prezentul articol alineatul (1) litera (e), consultarea prevăzută la articolul 4 implică statul membru obligat, în temeiul dreptului internațional sau național, să ofere protecție solicitantului, statul membru în cauză fiind țara de destinație indicată pe DCP UE.

CAPITOLUL III

MODELUL UNIFORM DE DCP UE

Articolul 8

Modelul uniform de DCP UE

(1)   DCP UE constă într-un formular-tip DCP UE și un autocolant-tip DCP UE. Formularul și autocolantul respectă specificațiile prevăzute în anexele I și II și specificațiile tehnice suplimentare stabilite în conformitate cu articolul 9.

(2)   Atunci când se completează autocolantul-tip DCP UE, secțiunile prevăzute în anexa II și zona de citire optică se completează în conformitate cu Documentul nr. 9303 al OACI.

(3)   Pentru a îndeplini obiectivele prezentei directive, în special pentru a asigura exercitarea dreptului la protecție consulară pe baza unui model modern și sigur de DCP UE, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11, acte delegate de modificare a anexelor I și II, precum și a trimiterilor la standardele stabilite de OACI astfel cum se menționează la alineatul (2) de la prezentul articol și la articolul 4 alineatul (2) litera (b), ca urmare a progresului tehnic.

(4)   Statele membre pot adăuga orice mențiune națională necesară în secțiunea „Observații” a autocolantului-tip DCP UE astfel cum se menționează la punctul 9 din anexa II. Mențiunile naționale respective nu se suprapun cu secțiunile prevăzute în anexa II.

(5)   Toate mențiunile înscrise pe autocolantul-tip DCP UE, inclusiv imaginea facială, sunt imprimate. Nu se poate aduce nicio modificare manuală unui autocolant-tip DCP UE imprimat.

În mod excepțional, în circumstanțe de forță majoră de natură tehnică, autocolantele-tip DCP UE pot fi completate manual și se poate aplica o fotografie. În astfel de cazuri, fotografia trebuie să aibă o protecție suplimentară ca să nu poată fi înlocuită. Nu se pot aduce modificări unui autocolant-tip DCP UE care a fost completat manual.

(6)   În cazul în care se detectează o eroare pe un autocolant-tip DCP UE care nu a fost încă aplicat pe formularul-tip DCP UE, autocolantul-tip în cauză este anulat și distrus. În cazul în care se detectează o eroare după ce autocolantul-tip DCP UE a fost aplicat pe formularul-tip DCP UE, ambele sunt anulate și distruse și se emite un nou autocolant-tip DCP UE.

(7)   Autocolantul-tip DCP UE imprimat, conținând secțiunile completate, este aplicat pe formularul-tip DCP UE în conformitate cu anexa I.

(8)   Statele membre asigură depozitarea antifurt a formularelor-tip și autocolantelor-tip DCP UE necompletate.

Articolul 9

Specificații tehnice suplimentare

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin specificații tehnice suplimentare pentru DCP UE privind următoarele aspecte:

(a)

designul, modelul și culorile formularului-tip DCP UE și autocolantului-tip DCP UE;

(b)

cerințele referitoare la materialul și tehnicile de imprimare folosite pentru formularul-tip DCP UE;

(c)

elementele și cerințele de securitate, inclusiv standarde sporite împotriva falsificării și contrafacerii;

(d)

alte reguli care trebuie respectate pentru completarea și eliberarea DCP UE.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(2)   Se poate decide ca specificațiile tehnice suplimentare menționate la alineatul (1) să fie secrete și să nu fie publicate. În acest caz, acestea sunt puse numai la dispoziția organismelor desemnate de către statele membre ca fiind responsabile pentru producerea de DCP UE și a persoanelor autorizate în mod corespunzător de către un stat membru sau de către Comisie.

Articolul 10

Producerea de DCP UE

(1)   Fiecare stat membru desemnează un organism responsabil cu producerea de formulare-tip DCP UE și de autocolante-tip DCP UE. Același organism poate fi desemnat de mai multe sau de toate statele membre.

(2)   Fiecare stat membru comunică Comisiei și celorlalte state membre numele organismului care produce formularele-tip DCP UE și autocolantele-tip DCP UE. În cazul în care un stat membru desemnează un alt organism, acesta informează Comisia și celelalte state membre în consecință.

Articolul 11

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 13 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la 10 iulie 2019.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 13 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere niciunui act delegat care este deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3) și al articolului 13 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Consiliului.

(7)   Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecții formulate la adresa acestor acte sau la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul constituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 13

Notificarea țărilor terțe

(1)   În termen de 21 de luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate la articolul 9, statul membru care deține președinția Consiliului în conformitate cu articolul 16 alineatul (9) din TUE pune la dispoziția Comisiei și a SEAE specimene de formular-tip DCP UE și de autocolant-tip DCP UE.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica primul paragraf de la prezentul alineat prin desemnarea unui alt stat membru drept stat responsabil cu furnizarea specimenelor menționate la respectivul paragraf, pe baza unor criterii obiective, cum ar fi prezența pe teritoriul său a organismului desemnat pentru producția de DCP UE de către mai multe sau de către toate statele membre.

(2)   SEAE transmite delegațiilor Uniunii din țări terțe specimene ale formularului-tip DCP UE și ale autocolantului-tip DCP UE.

(3)   Delegațiile Uniunii în țări terțe informează autoritățile competente din țările terțe respective cu privire la utilizarea DCP UE, precum și cu privire la modelul uniform de DCP UE și la principalele sale elemente de securitate, inclusiv prin furnizarea de specimene de formular-tip DCP UE și de autocolant-tip DCP UE cu titlu de referință. Notificarea unei anumite țări terțe se reia la cererea țării terțe respective. Notificarea nu include specificații care trebuie ținute secrete în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

(4)   De fiecare dată când se modifică formularul-tip DCP UE sau autocolantul-tip DCP UE, se repetă procedura prevăzută la alineatele (1)-(3). Termenul-limită menționat la alineatul (1) este de 21 de luni de la adoptarea modelului modificat de formular-tip DCP UE și de autocolant-tip DCP UE.

(5)   În cazul în care într-o țară terță nu există o delegație a Uniunii, statele membre reprezentate decid, prin cooperare consulară la nivel local, care stat membru notifică autorităților relevante din țara terță respectivă modelul uniform de DCP UE și principalele elemente de securitate ale acestuia. SEAE se coordonează cu statul membru în cauză în ceea ce privește transmiterea în acest scop a specimenelor de formular-tip DCP UE și de autocolant-tip DCP UE.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Tratament mai favorabil

Statele membre pot adopta sau menține dispoziții mai favorabile decât cele ale prezentei directive, în măsura în care acestea sunt compatibile cu aceasta.

Articolul 15

Protecția datelor cu caracter personal

(1)   Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentei directive, inclusiv imaginea facială sau fotografia solicitantului menționate la articolul 4 alineatul (2), sunt utilizate numai pentru a verifica identitatea solicitantului în conformitate cu procedura descrisă la articolul 4, pentru a imprima autocolantul-tip DCP UE și pentru a facilita călătoria respectivului solicitant. Statul membru care oferă asistență și statul membru de cetățenie garantează o securitate corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

(2)   Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679, un solicitant căruia i se eliberează un DCP UE are dreptul de a verifica datele cu caracter personal conținute în DCP UE și, după caz, de a solicita efectuarea de rectificări, prin eliberarea unui document nou.

(3)   DCP UE nu conține nicio informație care poate fi citită cu ajutorul dispozitivelor de citire optică numai în măsura în care aceasta apare în secțiunile menționate la punctul 6 din anexa II.

(4)   Statul membru care acordă asistență și statul membru de cetățenie păstrează datele cu caracter personal ale unui solicitant atât timp cât este necesar, inclusiv pentru perceperea taxelor menționate la articolul 5. În niciun caz respectivele date cu caracter personal nu pot fi păstrate mai mult de 180 de zile de către statul membru care acordă asistență sau mai mult de doi ani de către statul membru de cetățenie. La expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal ale unui solicitant sunt șterse.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), statele membre asigură distrugerea în siguranță a oricărui DCP UE predat și a tuturor copiilor aferente cât mai curând posibil.

Articolul 16

Monitorizare

(1)   Statele membre monitorizează periodic aplicarea prezentei directive pe baza următorilor indicatori:

(a)

numărul de DCP UE eliberate în conformitate cu articolul 3 și cetățenia beneficiarului;

(b)

numărul de DCP UE eliberate în conformitate cu articolul 7 și cetățenia beneficiarului; și

(c)

numărul cazurilor de fraudă și de contrafacere legate de DCP UE.

(2)   Statele membre organizează producerea și colectarea datelor necesare pentru a măsura modificarea indicatorilor prevăzuți la alineatul (1) și furnizează anual aceste informații Comisiei.

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc indicatori suplimentari față de cei menționați la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 17

Evaluare

(1)   Nu mai devreme de cinci ani de la data transpunerii prezentei directive, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele sale constatări. Raportul include o evaluare a gradului de adecvare a nivelului de securitate a datelor cu caracter personal, a impactului asupra drepturilor fundamentale și a eventualei introduceri a unei taxe uniforme pentru DCP UE.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului menționat la alineatul (1).

Articolul 18

Abrogare

(1)   Decizia 96/409/PESC se abrogă după o perioadă de 36 de luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate la articolul 9.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează drept trimiteri la prezenta directivă.

(3)   Statele membre se asigură că formularele DCP produse în conformitate cu Decizia 96/409/PESC sunt anulate și distruse în termenul menționat la alineatul (1).

Articolul 19

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică în termen de 24 de luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate la articolul 9, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Acestea aplică măsurile respective după o perioadă de 36 de luni de la adoptarea specificațiilor tehnice suplimentare menționate la articolul 9.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 21

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Avizul din 16 ianuarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE (JO L 106, 24.4.2015, p. 1).

(3)  Decizia 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 25 iunie 1996 de instituire a unui document de călătorie provizoriu (JO L 168, 6.7.1996, p. 4).

(4)  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

(5)  Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 303, 28.11.2018, p. 39).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).

(7)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).


ANEXA I

FORMULARUL-TIP DCP UE

Formularul-tip DCP UE respectă următoarele specificații:

1.   Model și dimensiune

Formularul-tip DCP UE se prezintă sub forma unui ansamblu format din trei părți (o singură pagină imprimată recto-verso și pliată în trei). Atunci când este pliat, dimensiunile sale respectă standardul ISO/IEC 7810 ID-3.

2.   Pagina unu: pagina de gardă

Pagina de gardă a formularului-tip DCP UE conține, în această ordine, cuvintele „UNIUNEA EUROPEANĂ” în toate limbile oficiale ale Uniunii și cuvintele „EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT” și „TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE”. De asemenea, conține douăsprezece stele aurii dispuse în cerc.

3.   Pagina doi: aplicarea autocolantului-tip DCP UE

Autocolantul-tip DCP UE trebuie aplicat pe a doua pagină a formularului-tip DCP UE, astfel încât să nu poată fi îndepărtat ușor. Autocolantul-tip DCP UE se aplică și se aliniază cu marginea paginii. Zona de citire optică a autocolantului-tip DCP UE se aliniază cu marginea exterioară a paginii. Sigiliul autorităților emitente se aplică pe autocolantul-tip DCP UE astfel încât să îl depășească și să treacă pe pagină.

4.   Paginile trei și patru: informații

A treia și a patra pagină conțin traduceri în toate limbile oficiale ale Uniunii, cu excepția limbilor engleză și franceză, ale denumirii „Emergency Travel Document”, precum și ale secțiunilor autocolantului-tip DCP UE. De asemenea, apare următorul text:

„This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.”

5.   Paginile cinci și șase: vize și ștampile de intrare/ieșire

A cincea și a șasea pagină poartă antetul „VISA/VISA” și sunt lăsate necompletate.

Paginile respective sunt rezervate pentru vize și ștampilele de intrare/ieșire.

6.   Numărul formularului-tip DCP UE

Pe formularul-tip DCP UE este preimprimat un număr format din șapte cifre.


ANEXA II

AUTOCOLANTUL-TIP DCP UE

Autocolantul-tip DCP UE respectă următoarele specificații:

Caracteristicile autocolantului-tip DCP UE

1.

Autocolantul-tip DCP UE conține o imagine facială a titularului, imprimată la standarde înalte de securitate, cu excepția cazului în care se utilizează o fotografie în conformitate cu articolul 8 alineatul (5). Imaginea facială sau fotografia este cea utilizată în sensul articolului 4 alineatul (2).

2.

Autocolantul-tip DCP UE conține elemente de securitate care asigură o protecție suficientă împotriva falsificării, ținând seama, în special, de elementele de securitate utilizate pentru modelul uniform de viză.

3.

Aceleași elemente de securitate se utilizează pentru toate statele membre.

4.

Pe autocolantul-tip DCP UE apar următoarele elemente:

(a)

abrevierea „EU ETD/TVP UE”;

(b)

cuvintele „European Union/Union européenne”;

(c)

codul din trei litere „EUE”, astfel cum este prevăzut în Documentul nr. 9303 al OACI.

5.

Autocolantul-tip DCP UE conține numărul format din șapte cifre al autocolantului-tip DCP UE, dispus orizontal și preimprimat în negru. Se utilizează un corp de literă special. Acest număr este precedat de codul de țară format din două litere al statului membru emitent, astfel cum figurează în Documentul nr. 9303 al OACI, care poate fi preimprimat sau adăugat atunci când autocolantul-tip DCP UE este completat. Din motive de securitate, același număr format din șapte cifre poate fi preimprimat de mai multe ori pe autocolantul-tip DCP UE.

Secțiuni care trebuie completate

6.

Autocolantul-tip DCP UE conține secțiuni cu următoarele informații:

(a)

țara de destinație și eventualele țări de tranzit pentru care se eliberează DCP UE;

(b)

statul membru emitent și locul în care se află autoritatea emitentă;

(c)

data eliberării și data expirării;

(d)

numele și prenumele, cetățenia, data nașterii și sexul beneficiarului DCP UE;

(e)

numărul formularului-tip DCP UE pe care se aplică autocolantul-tip DCP UE, astfel cum se menționează la punctul 6 din anexa I.

7.

Secțiunile care trebuie completate apar în limbile engleză și franceză și sunt numerotate.

8.

Datele se scriu după cum urmează: ziua este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care ziua respectivă se exprimă printr-o singură cifră; luna este menționată prin utilizarea a două cifre, din care prima este zero în cazul în care luna respectivă se exprimă printr-o singură cifră; anul este menționat prin utilizarea a patru cifre. Data și luna sunt urmate de un spațiu liber. De exemplu: 20 01 2018 = 20 ianuarie 2018.

9.

Autocolantul-tip DCP UE conține o secțiune intitulată „Observații”, care se utilizează de către autoritatea emitentă pentru a indica orice alte informații suplimentare necesare, de exemplu tipul și numărul documentului înlocuit.

Date cu citire optică

10.

Autocolantul-tip DCP UE conține datele cu citire optică relevante în conformitate cu Documentul nr. 9303 al OACI pentru a facilita controalele la frontierele externe. Literele majuscule „AE” se utilizează ca primele două caractere ale zonei de citire optică pentru a desemna documentul drept document de călătorie provizoriu al UE. Zona de citire optică include un text imprimat pe fundalul vizibil cu cuvintele „Uniunea Europeană” în toate limbile oficiale ale Uniunii. Acest text nu afectează caracteristicile tehnice ale zonei de citire optică sau capacitatea acesteia de a fi citită.

11.

Este rezervat un spațiu pentru a se adăuga, eventual, un cod de bare 2D comun.

II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/13


REGULAMENTUL (UE) 2019/998 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura furnizarea suficientă și neîntreruptă a anumitor produse agricole și industriale care sunt fabricate în cantități insuficiente în Uniune și pentru a se evita astfel perturbarea pieței produselor respective, au fost deschise contingente tarifare autonome prin Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului (1). În cadrul acestor contingente tarifare, produsele pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau zero al taxelor.

(2)

Întrucât este în interesul Uniunii să asigure furnizarea adecvată a anumitor produse industriale și având în vedere faptul că nu sunt fabricate produse identice, echivalente sau de substituție în cantități suficiente în Uniune, este necesar să se deschidă contingente tarifare noi cu numerele de ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 și 09.2599 având un nivel zero al taxelor pentru cantități corespunzătoare din aceste produse.

(3)

În cazul contingentelor tarifare cu numerele de ordine 09.2679, 09.2683 și 09.2888, volumele contingentelor ar trebui majorate, în interesul Uniunii. Pentru contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2723, volumul contingentului ar trebui să fie majorat retroactiv pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

(4)

Pentru contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2740, produsele care fac obiectul acestui contingent tarifar nu se încadrează numai la codul NC 2309 90 96, ci și la codul NC 2309 90 31. Prin urmare, ar trebui adaptată indicarea codului NC pentru acest contingent tarifar.

(5)

Întrucât nu mai este în interesul Uniunii să mențină contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2870, acesta ar trebui să fie închis de la 1 iulie 2019.

(6)

Contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.2633, 09.2643, 09.2620 și 09.2932 ar trebui să fie închise ca urmare a punerii în aplicare a acordului sub forma unei Declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (2), care a redus la zero nivelul taxelor pentru produsele în cauză.

(7)

Având în vedere modificările care urmează să fie aduse și din motive de claritate, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 ar trebui să fie înlocuită.

(8)

Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de contingente tarifare și a se respecta orientările expuse în Comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome (3), modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la contingentele tarifare pentru produsele în cauză ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2019, iar în cazul contingentului tarifar cu numărul de ordine 09.2723, de la 1 ianuarie 2018. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Rândul referitor la contingentul tarifar cu numărul de ordine 09.2723 se înlocuiește cu următorul text:

„09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilen)

1.1.-31.12.

5 000 tone

0 %”

2.

Anexa se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2019. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

M.C. BUDĂI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 (JO L 354, 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO L 161, 18.6.2016, p. 4.

(3)  JO C 363, 13.12.2011, p. 6.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

TARIC

Descrierea

Perioada de contingentare

Volumul contingentului

Taxa vamală contingentară

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Porumb de pe știuleți de porumb (Zea mays var. saccharata) cu un diametru de minimum 10 mm dar de maximum 20 mm, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară pentru operațiuni altele decât simpla reambalare (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 de tone

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Ciuperci din specia Auricularia polytricha, (nefierte sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 de tone

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cireșe care conțin alcool adăugat, cu un conținut de zahăr în proporție de maximum 9 % din greutate, având un diametru de maximum 19,9 mm cu sâmbure, utilizate la fabricarea produselor din ciocolată (2)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

87

97

Concentrat de proteine de soia conținând în greutate:

60 % (± 10 %) proteină brută,

5 % (± 3 %) fibră brută,

5 % (± 3 %) cenușă brută și

minimum 3 % dar maximum 6,9 % amidon,

destinat utilizării la fabricarea de produse pentru hrana animalelor (2)

1.1.-31.12.

30 000 de tone

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tutun brut sau neprelucrat, tăiat sau nu la dimensiune normală, având o valoare în vamă de minimum 450 euro per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca liant sau ca înveliș la fabricarea produselor clasificate la subpoziția tarifară 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei

1.1.-31.12.

120 000 de tone

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 de tone

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Material de umplutură din dioxid de siliciu sub formă de granule, cu o puritate de minimum 97 %

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (CAS RN 1314-35-8 sau CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 de tone

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat de cesiu (CAS RN 10294-54-9) în stare solidă sau ca soluție apoasă conținând, în greutate, peste 48 %, dar nu mai mult de 52 % sulfat de cesiu

1.1.-31.12.

160 de tone

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromclormetan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diclorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 de tone

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 de tone

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crezol (CAS RN 95-48-7), cu o puritate mai mare de 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′, 2′-tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 de tone

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonat de calciu (CAS RN 19372-44-2) pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de stabilizare sub formă de tablete (2)

1.1.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropil cetonă metil (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 de tone

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acid acetic cu puritatea de minimum 99 % in greutate (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 de tone

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidridă acetică (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetat de vinil (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 de tone

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 de tone

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalat de dietil (CAS RN 95-92-1)

1.7.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acid dodecandioic (CAS RN 693-23-2), cu o puritate peste 98,5 % din greutate

1.1.-31.12.

4 600 de tone

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acid o-acetilsalicilic (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 de tone

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil (CAS RN 2082-79-3) cu

un grad de trecere de peste 99 % in greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și

un punct de topire de minimum 49 °C, dar de maximum 54 °C,

destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule) (2)

1.1.-31.12.

380 de tone

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat) (CAS RN 6683-19-8)

cu un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin sită cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 % din greutate prin sită cu ochiuri de 500 μm și

un punct de topire de minimum 110 °C, dar de maximum 125 °C,

destinat utilizării la fabricarea de stabilizatori de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule presate), pentru prelucrarea PVC-ului (2)

1.1.-31.12.

140 de tone

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhidrid benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarboxilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Fosfit de tris(2,4-di-terț-butilfenil) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfat de dimetil (CASRN77-78-1)

1.1.-31.12.

18 000 de tone

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadecilamină (CAS RN 124-30-1)

1.7.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină (CASRN3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilină (CAS RN 62-53-3) cu o puritate de minimum 99 % în greutate

1.1.-31.12.

150 000 de tone

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzenamină (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilendiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 de tone

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Metandiildianilină (CAS RN 101-77-9) sub formă de granule, utilizată la fabricarea prepolimerilor (2)

1.1.-31.12.

200 de tone

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 de tone

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitril (CAS RN 107-13-1), utilizat la fabricarea mărfurilor din capitolul 55 și de la poziția 6815  (2)

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazină (CAS 60-34-4) sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de monometilhidrazină de 40 (± 5) % în greutate

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidină (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 de tone

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietoxisilil)propil]disulfură (CAS RN 56706-10-6)

1.7.-31.12.

3 000 de tone

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Cloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi)metil) acid benzoic (CAS RN 120100-77-8)

1.7.-31.12.

150 de tone

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamona (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 de tone

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

6 Hexanolactonă (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 de tone

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 de tone

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamidă INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-31.12.

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 de tone

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 de tone

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazaciclododecan (CAS RN 294-90-6)

1.7.-31.12.

20 de tone

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Clorură de 4-[[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil]benzoil (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-aminiu (3R,5S,(E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroxihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 de tone

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 54 este minimum 99 % în greutate

1.1.-31.12.

250 de tone

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de minimum 60 % și maximum 85 % în greutate de astfel de colorant

1.1.-31.12.

50 de tone

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 4 este mai mare sau egal cu 60 % în greutate

1.1.-31.12.

150 de tone

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomit calcinat cu flux de sodă

1.1.-31.12.

35 000 de tone

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonat de sodiu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 de tone

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Esențe de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei (sulfat turpentina)

1.1.-31.12.

25 000 de tone

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofoniu și acizi rezinici obținut din oleorășini proaspete

1.1.-31.12.

280 000 de tone

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat care conține minimum 38 %, dar maximum 50 % în greutate de zinc piritionă (DCI) (CAS RN 13463-41-7) în dispersie apoasă

1.1.-31.12.

500 de tone

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având:

peste 28 %, dar nu mai mult de 55 % în greutate 4-monononildifenilamină și

peste 45 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4′-dinonildifenilamină,

un procent total de 2,4-dinonildifenilamină și de 2,4′-dinonildifenilamină de maximum 5 % în greutate,

folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)

1.1.-31.12.

900 de tone

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizator compus din dioxid de titan și trioxid de wolfram

1.1.-31.12.

3 000 de tone

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Amestecuri conținând în greutate:

minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-cloropropenă (CAS RN 557-98-2),

minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-cloropropenă (CAS RN 16136-84-8),

minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-cloropropan (CAS RN 75-29-6),

maximum 6 % 3-cloropropenă (CAS RN 107-05-1) și

maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 de tone

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat care conține în greutate:

55 % sau mai mult, dar maximum 78 % glutarat de dimetil,

10 % sau mai mult, dar maximum 30 % adipat de dimetil și

maximum 35 % succinat de dimetil

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Amestec de sulfuri de bis[3-(trietoxisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 de tone

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenonă (CAS RN 98-86-2), cu o puritate de minimum 60 % din greutate dar de maximum 90 %

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Amestec de amine terțiare de alchildimetil conținând în greutate:

60 % sau mai mult, dar nu mai mult de 80 % dodecildimetilamină (CAS RN 112-18-5) și

minimum 20 %, dar maximum 30 % dimetil(tetradecil)amină (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 de tone

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extract solid al reziduului insolubil în solvenți alifatici, obținut în timpul extracției colofoniului din lemn, având următoarele caracteristici:

un conținut în greutate de acizi rezinici de maximum 30 %,

un indice de aciditate de maximum 110, și

un punct de topire de minimum 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 de tone

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Amestec de fitosteroli, sub formă de pudră, conținând în greutate:

minimum 75 % steroli,

maximum 25 % stanoli,

utilizat la fabricarea stanolilor/sterolilor sau a esterilor de stanoli/steroli (2)

1.1.-31.12.

2 500 de tone

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinil alcool), care conține sau nu grupări acetat nehidrolizate

1.1.-31.12.

15 000 de tone

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil butiral) (CAS RN 63148-65-2):

conținând în greutate minimum 17,5 %, dar maximum 20 % grupări hidroxil

cu o valoare mediană a dimensiunii particulelor (D50) de peste 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 de tone

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % în greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilena)

1.1.-31.12. cu efect de la 1.1.2018

5 000 de tone

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fulgi de acetat de celuloză

1.1.-31.12.

75 000 de tone

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginat de sodiu, extras din alge brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronat de sodiu, nesteril, cu:

o masă moleculară medie (Mw) care nu depășește 900 000 ,

un nivel de endotoxine care nu depășește 0,008 unități de endotoxină (UE)/mg,

un conținut de etanol care nu depășește 1 % din greutate,

un conținut de izopropanol care nu depășește 0,5 % din greutate

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor:

EN 4364 (MIL-P-5425E) și DTD5592A, sau

EN 4365 (MIL-P-8184) și DTD5592A

1.1.-31.12.

100 de tone

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alveolar din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conține clorură de magneziu și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 de tone

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Deșeuri din fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau alte poliamide (PA6 și PA66)

1.1.-31.12.

10 000 de tone

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici:

cu trei straturi,

un strat exterior este alcătuit din material acrilic,

celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric,

stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic,

stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m2 și maximum 569 g/m2,

materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m2 și maximum 1 159  g/m2,

materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm și maximum 4 mm,

utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartuș ceramic de absorbție cu carbon:

structură cilindrică multicelulară legată cu ceramică arsă extrudată,

minimum 10 % în greutate dar maximum 30 % în greutate carbon activ,

minimum 70 % în greutate dar maximum 90 % în greutate liant ceramic,

cu un diametru de minimum 29 mm dar maximum 41 mm,

o lungime de maximum 150 mm,

ars la o temperatură de minimum 800 °C,

pentru adsorbția vaporilor,

de tipul celor folosite la asamblarea în absorberele de vapori de combustibil din sistemele de alimentare cu combustibil a autovehiculelor

1.7.-31.12.

500 000 bucăți

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Semitorturi (rovings) din sticlă S:

compuse din filamente de sticlă continue de 9 μm (± 0,5 μm),

având minimum 200 tex, dar maximum 680 tex,

fără oxid de calciu și

cu o rezistență la rupere de peste 3 550 MPa determinată prin ASTM D2343-09,

pentru utilizarea la fabricarea de produse aeronautice (2)

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plasă din sticlă, țesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m2 (± 10 g/m2), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor, sub formă de rulouri sau rame

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferocom cu un conținut de carbon de minimum 1,5 %, dar maximum 4 % și cu un conținut de crom de maximum 70 % din greutate

1.1.-31.12.

50 000 de tone

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Folii și benzi subțiri din cupru rafinat acoperite electrolitic

1.1.-31.12.

1 020 de tone

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plăci sau foi alcătuite

dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de minimum 0,32 mm (± 0,1 mm) și de maximum 1,0 mm (± 0,1 mm),

acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o grosime de 0,8 mm (± 0,1 mm) și

pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint

1.1.-31.12.

7 000 000 bucăți

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plăci:

alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică,

placate pe una sau pe ambele părți cu foiță de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm,

cu o constantă dielectrică mai mică de 5,4 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

cu o tangentă a unghiului de pierderi mai mică de 0,035 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

cu un indice CTI de minimum 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de minimum 200 mm, dar de maximum 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de 300,1 mm sau mai mult, dar de maximum 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 de tone

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu:

dintr-un aliaj conform standardului 5182-H19 sau 5052-H19,

în rulouri cu un diametru exterior de minimum 1 250 dar maximum 1 350 mm,

cu o grosime (toleranță - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm sau 0,20 mm,

cu o lățime (toleranță ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm,

cu o toleranță a curburii de maximum 0,4 mm/750 mm,

cu o măsură a planeității I = ± 4,

cu o rezistență la tracțiune de peste 365 MPa (5182-H19) sau de peste 320 MPa (5052-H19),

cu o alungire la rupere A50 de peste 3 % (5182-H19) sau de peste 2,5 % (5052-H19),

destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri (2)

1.1.-31.12.

600 de tone

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accesorii de țevărie din aluminiu care se montează pe radiatoarele pentru motociclete (2)

1.1.-31.12.

3 000 000 bucăți

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate

1.1.-31.12.

80 000 de tone

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Pudră de magneziu:

cu o puritate în greutate de minimum 98 %, dar de maximum 99,5 %,

având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm, dar de maximum 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 de tone

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 bucăți

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Cap de pompă pentru pompă de înaltă presiune cu doi cilindri, fabricat din oțel forjat, cu:

accesorii filetate prin frezare, cu un diametru de minimum 10 mm dar maximum 36,8 mm și

canale de combustibil obținute prin găurire cu un diametru de minimum 3,5 mm dar maximum 10 mm,

de tipul celor utilizate în sistemele de injecție diesel

1.1.-31.12.

65 000 bucăți

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roată de compresor din aliaj de aluminiu cu:

un diametru de minimum 20 mm, dar de maximum 130 mm și

o greutate de minimum 5 g, dar de maximum 800 g,

pentru utilizarea la asamblarea turbocompresoarelor fără altă prelucrare (2)

1.1.-31.12.

5 900 000 bucăți

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Supapă de evacuare utilizată la fabricarea sistemelor de evacuare a gazelor de eșapament pentru motociclete (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 bucăți

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Colivii din alamă

turnate continuu sau prin centrifugare,

strunjite,

conținând în greutate minimum 35 % dar maximum 38 % staniu,

conținând în greutate minimum 0,75 % dar maximum 1,25 % plumb,

conținând în greutate minimum 1,0 % dar maximum 1,4 % aluminiu și

cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 Pa,

de tipul celor utilizate pentru fabricarea rulmenților cu bile

1.1.-31.12.

35 000 bucăți

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Cuzinet axial de alunecare din oțel de calitate FeP01 (conform standardului EN 10130-1991), cu un strat de alunecare din bronz poros sinterizat și din politetrafloroetilenă (PTFI), destinat utilizării în elemente componente ale suspensiei motocicletelor

1.1.-31.12.

1 500 000 bucăți

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motor electric de curent alternativ, cu colector, monofazat, cu o putere utilă mai mare sau egală cu 250 W, o putere absorbită mai mare sau egală cu 700 W, dar mai mică de 2 700 W, cu un diametru extern de peste 120 mm (± 0,2 mm), dar mai mic de 135 mm (± 0,2 mm), cu o viteză nominală de peste 30 000 rpm, dar mai mică de 50 000 rpm, echipat cu un ventilator cu inducție de aer, destinat fabricării de aspiratoare (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 bucăți

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Placă de circuit imprimat echipată cu diode electroluminiscente (LED):

prevăzută sau nu cu prisme/lentilă, și

echipată sau nu cu conector(i),

pentru fabricarea unităților de retroiluminare pentru mărfurile de la poziția 8528  (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 bucăți

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator de frecvență cu comanda prin tensiune, alcătuit din elemente active și pasive montate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de maximum 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 bucăți

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Suport din aliaj de aluminiu, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea indirectă a cutiei de viteze la caroseria automobilului pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 bucăți

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Bride pentru osii, carcase, poduri de furcă și piese de strângere, din aliaj de aluminiu de tipul celui utilizat pentru motociclete

1.1.-31.12.

1 000 000 bucăți

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoane pentru sisteme de suspensie, cu un diametru de maximum 55 mm, din oțel sinterizat

1.1.-31.12.

2 000 000 bucăți

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și rășină artificială, utilizat la fabricarea bicicletelor (inclusiv biciclete electrice) (2)

1.1.-31.12.

350 000 bucăți

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentile de sticlă nemontate, prisme și elemente asamblate, destinate fabricării sau reparării produselor de la codurile NC 9002 , 9005 , 9013 10 și 9015  (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 bucăți

0 %


(1)  Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.

(2)  Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(3)  Se suspendă numai taxa ad valorem. Taxa specifică se aplică în continuare.


20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/27


REGULAMENTUL (UE) 2019/999 AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura o aprovizionare suficientă și neîntreruptă cu anumite produse agricole și industriale care nu sunt disponibile în Uniune și pentru a se evita astfel perturbarea pieței produselor respective, taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun (TVC) pentru produsele respective au fost suspendate prin Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului (1). Produsele respective pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau zero al taxelor.

(2)

În cazul a 97 de produse care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, producția Uniunii este inadecvată sau inexistentă. Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende integral taxele vamale autonome prevăzute în TVC pentru produsele respective.

(3)

În cazul suspendării taxelor vamale autonome prevăzute în TVC pentru 47 de produse care figurează în lista din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, este necesară modificarea condițiilor pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței.

(4)

Menținerea suspendării taxelor vamale autonome prevăzute în TVC pentru 26 dintre produsele enumerate în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 nu mai este în interesul Uniunii. Suspendările pentru produsele respective ar trebui, prin urmare, eliminate. Pe lângă aceasta, în vederea promovării unei producții integrate de baterii în Uniune și în conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată”, ar trebui să fie retrase suspendările pentru 20 de produse suplimentare care figurează în anexa respectivă. În plus, din anexa respectivă ar trebui să fie eliminate alte 50 de suspendări, ca urmare a punerii în aplicare a acordului sub forma unei Declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (2), care a redus la zero nivelul taxei pentru produsele în cauză.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui să fie modificat în mod corespunzător.

(6)

Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de suspendări autonome și pentru a se respecta orientările stabilite prin comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome (3), modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la suspendările tarifare autonome pentru produsele în cauză ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2019. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1.

se elimină toate asteriscurile din tabel și nota de final (*), conținând textul „Poziție nouă sau modificată sau poziție cu valabilitatea prelungită.”;

2.

în tabel, se elimină rândurile pentru produsele ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa I la prezentul regulament;

3.

rândurile pentru produsele care figurează în anexa II la prezentul regulament se introduc în tabel în conformitate cu ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a tabelului menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

M.C. BUDĂI


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 (JO L 354, 28.12.2013, p. 201).

(2)  JO L 161, 18.6.2016, p. 4.

(3)  JO C 363, 13.12.2011, p. 6.


ANEXA I

Din tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se elimină rândurile referitoare la suspendări pentru produsele identificate prin următoarele coduri NC și TARIC:

Codul NC

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


ANEXA II

În tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se introduc următoarele rânduri în ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a tabelului menționat:

Codul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Unitate suplimentară

Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie

1516 20 10

 

Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal”

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Corindon sol-gel (CAS RN 1302-74-5) cu un conținut de oxid de aluminiu de minimum 99,6 %, având o structură microcristalină sub formă de tije cu un raport dimensional de minimum 1,3, dar maximum 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Hexafluorofosfat de litiu (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Hipoclorit de calciu (CAS RN 7778-54-3) cu un conținut de clor activ de minimum 65 %

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-cloro-2-(4-etoxibenzil)-4-iodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Feniloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Ciclohex-3-en-1-carbaldehidă (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

Clorură de 2,2-dimetil butanoil (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

Acid 2-fenilprop-2-enoic (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Acid vanilic (CAS RN 121-34-6) conținând

maximum 10 ppm paladiu (CAS RN 7440-05-3),

maximum 10 ppm bismut (CAS RN 7440-69-9),

maximum 14 ppm formaldehidă (CAS RN 50-00-0),

maximum 1,3 % din greutate acid 3,4-dihidroxibenzoic (CAS RN 99-50-3),

maximum 0,5 % din greutate vanilină (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Carbonat de etil metil (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Carbonat de dietil (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Carbonat de vinilen (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Fosforocloridat de dietil (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-bromo-4-fluoro-2-metilanilină (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

Acid (5 sau 8)-aminonaftalin-2-sulfonic (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

Acid 2-aminonaftalin-1-sulfonic (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-etilanilină (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-fenetidină (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

Hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium (CAS RN 53075-09-5) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium de minimum 17,5 % și maximum 27,5 % în greutate

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

Acid (S)-4-[(terț-butoxicarbonil)amino]-2-hidroxibutanoic (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(beniloxi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxicarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxipropan-2-il]-L-alaninamidă

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) sau beta- ciflutrin (CAS RN 1820573-27-0) cu o puritate de minimum 95 % în greutate

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Isotiocianat de alil (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

Acid 3-mercaptopropionic (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-Acetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-dionă (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)metanonă (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-bromo-1-(1-etoxietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Clorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-Bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Etil 2,6-Dicloronicotinat (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Carboxilat de 1-(3-cloropiridin-2-il) -3-hidroximetil-1H-pirazol-5-metil (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

acid 1-(3-cloropiridin-2-il) -3- [[5- (trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-carboxilic (CAS RN 1352319-02-8) cu o puritate de minimum 85 % în greutate

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

6,7,8-trifluoro-1-[formil(metill)amino]-4-oxo-1,4-dihidrochinolină-3-carboxilat de etil (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-diazendiil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrionă] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-clorofenil) piperazină (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Dihidrat de troclosen sodiu (DCIM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) cu o puritate de minimum 90 % în greutate

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hidrați de hidroxibenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 și CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

Clorhidrat de (1R,5S)-8-benzil-8-azabiciclo(3.2.1)octan-3-onă (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamidă (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

Hidrogenosulfat de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-I][1,4,7,10,13,16]hexaazaciclohenicosin-23-il)-1,2-dihidroxietil)-2-hidroxifenil (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS, 5R, 6S, 6aS) -6-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahidrofuro [2,3-d] [1,3] dioxol-5-il] (morfolino) metanonă (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenil]butan-1-onă (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-cloro-3-piridinsulfonamidă(CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamidă (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamidă (CAS RN72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Colorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 63:1 este de minimum 70 % în greutate

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Colorant C.I. Preparat de Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate:

minimum 16 % și maximum 25 % Colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

minimum 65 % și maximum 75 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Colorant C.I. Preparat de Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate:

minimum 16 % și maximum 21 % Colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

minimum 65 % și maximum 69 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Preparat cu un conținut de minimum 5 % dar de maximum 20 %, în greutate, copolimer de propilenă și anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și un copolimer de polipropilenă cu anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și de copolimer de propilenă, izobutenă și anhidridă maleică într-un solvent organic

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Adeziv pe bază de dispersie apoasă dintr-un amestec de colofoniu dimerizat și dintr-un copolimer de etilenă și de acetat de vinil (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Adeziv acrilic sensibil la presiune cu o grosime de minimum 0,076 mm și maximum 0,127 mm, ambalat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm, prezentat pe bandă având o forță de dezlipire minimă de 15 N/25 mm (măsurată conform ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Preparat conținând în greutate:

15 % sau mai mult, dar maximum 60 %, copolimeri de stiren și butadienă sau de stiren și izopren și

10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, polimeri de pinen sau copolimeri de pentadienă,

dizolvați în:

metiletilcetonă (CAS RN 78-93-3),

heptan (CAS RN 142-82-5) și

toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Material adeziv de lipire temporară a plăcilor, sub forma unei suspensii de polimer solid în d-limonen (CAS RN 5989-27-5), cu un conținut polimeric în greutate de minimum 25 %, dar maximum 35 %

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Amestec conținând în greutate:

minimum 25 %, dar maximum 55 % dintr-un amestec de esteri de tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9),

maximum 20 % alți compuși organici,

pe un substrat de polipropilenă (CAS RN 9003-07-0) sau siliciu amorf (CAS RN 7631-86-9 sau 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Catalizator sferic constând într-un suport din oxid de aluminiu acoperit cu platină, cu

un diametru de minimum 1,4 mm, dar de maximum 2,0 mm și

conținut de platină, în greutate, de minimum 0,2 % și maximum 0,5 %

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Catalizator

conținând minimum 0,3 grame pe litru, dar nu mai mult de 7 grame pe litru de metale prețioase,

depuse pe o structură în formă de fagure din ceramică acoperită cu oxid de aluminiu sau cu oxid de ceriu/zirconiu, structura în formă de fagure,

având un conținut de nichel, în greutate, de minimum 1,26 % și maximum 1,29 %,

62 celule/cm2 sau mai multe, dar nu mai mult de 140 celule/cm2,

un diametru de minimum 100 mm, dar de maximum 120 mm, și

lungimea cuprinsă între minimum 60 mm și maximum 150 mm,

pentru utilizare în industria auto (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Catalizator sub formă de pudră care constă în:

92,5 % (± 2 %) dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7),

5 % (± 1 %) dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8) și

2,5 % (± 1,5) % trioxid de sulf (CAS RN 7446-11-9) în greutate

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Amestecuri de cristale lichide destinate fabricării de module LCD (ecran cu cristale lichide) (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Amestec de acetați de 3-buten-1,2-diol cu un conținut în greutate de minimum 65 % 3-buten-1,2-diol diacetat (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Cartuș tampon de maximum 8 000 ml cu un conținut de:

5-cloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 55965-84-9) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate și

2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 2682-20-4) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate ca biostatic

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Copolimer de tetrafluoroetilenă, heptafluoro-1-pentenă și etenă (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Copolimer de tetrafluoroetilenă, hexafluoropropenă și etenă

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie (Mn) de minimum 900, dar de maximum 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Folie din poli(tetrafluoroetilenă) conținând minimum 10 % grafit în greutate

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Folie de polietilenă transparentă, microporoasă, grefată cu acid acrilic, sub formă de rulouri, cu:

lățime de minimum 98 mm și maximum 170 mm,

grosime de minimum 15 μm dar maximum 36 μm,

de tipul celor utilizate pentru fabricarea separatoarelor de baterii alcaline

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Mâner interior din plastic folosit la fabricarea autovehiculelor (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Fire din filamente sintetice din elastomeri:

nerăsucite sau având maximum 50 răsucituri/m, de minimum 300 decitex, dar maximum 1 000 decitex,

din elastomer de poliuretan uree, pe bază de polietilenglicol de tetrahidrofuran și 3-metil tetrahidrofuran,

pentru utilizarea la fabricarea articolelor de igienă de unică folosință încadrate la poziția 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Plăci de sticlă calcosodică de calitate STN (Super Twisted Nematic) cu:

o lungime de minimum 300 mm și maximum 600 mm,

o lățime de minimum 300 mm și maximum 600 mm,

o grosime de minimum 0,5 mm și maximum 1,1 mm,

o acoperire cu oxid de indiu-staniu cu o rezistență de minimum 80 de ohmi și maximum 160 de ohmi pe o parte,

o acoperire antireflex multistrat pe cealaltă parte și

muchii prelucrate (teșite),

de tipul celor utilizate la fabricarea modulelor LCD (afișaj cu cristale lichide)

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Țesături din fibră de sticlă de tip E:

cu o greutate de minimum 20 g/m2, dar de maximum 214 g/m2,

impregnate cu silan,

sub formă de role,

cu un conținut de umiditate de maximum 0,13 % din greutate și

cu cel mult 3 fibre tubulare la 100 000 de fibre,

destinate utilizării exclusive la fabricarea de preimpregnate și de laminate placate cu cupru (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Țesătură din sticlă acoperită cu rășină epoxidică, conținând în greutate:

minimum 91 % și maximum 93 % fibră de sticlă

minimum 7 % și maximum 9 % rășină epoxidică

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu:

lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm și

cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm,

care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Folie de aluminiu, în rulouri:

acoperită cu polipropilenă pe o parte și cu poliamidă pe cealaltă parte, cu straturi adezive între ele,

cu o lățime de minimum 200 mm și maximum 400 mm,

cu o grosime de minimum 0,138 mm și maximum 0,168 mm,

pentru utilizare la fabricarea pungilor pentru celulele de baterii cu litiu-ion (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Lingou din aliaj de titan,

cu o înălțime de minimum 17,8 cm, o lungime de minimum 180 cm și o lățime de minimum 48,3 cm,

o greutate de minimum 680 kg,

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de:

minimum 3 %, dar maximum 6 % aluminiu,

minimum 2,5 %, dar maximum 5 % staniu,

minimum 2,5 %, dar maximum 4,5 % zirconiu,

minimum 0,2 %, dar maximum 1 % niobiu,

minimum 0,1 %, dar maximum 1 % molibden,

minimum 0,1 %, dar maximum 0,5 % siliciu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Lingou din aliaj de titan,

cu un diametru de minimum 63,5 cm și o lungime de minimum 450 cm,

o greutate de minimum 6 350  kg,

cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de:

minimum 5,5 %, dar maximum 6,7 % aluminiu,

minimum 3,7 %, dar maximum 4,9 % vanadiu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Blocaj mecanic sau electromecanic pentru coloana de direcție:

cu o înălțime de 10,5 cm (± 3 cm),

cu o lățime de 6,5 cm (± 3 cm),

într-o carcasă metalică,

chiar cu un suport,

destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Suport pentru sisteme de evacuare:

cu grosime de minimum 0,7 mm și maximum 1,3 mm,

din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088,

cu sau fără găuri de fixare,

pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Modulul de admisie a aerului pentru cilindrii de motor constând în:

țeavă de aspirare,

senzor de presiune,

regulator electric,

furtunuri,

suporturi,

destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Galerie de admisie, pentru utilizare exclusivă la fabricarea autovehiculelor, cu:

o lățime de minimum 40 mm și maximum 70 mm,

o lungime a supapelor de minimum 250 mm și maximum 350 mm,

un volum de aer de 5,2 litri și

un sistem electric de control al debitului care asigură o performanță maximă la peste 3 200 rpm (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Ansamblul pentru recircularea gazelor de evacuare, care constă în:

unitate de control,

regulator de admisie a aerului,

țeavă de admisie,

un furtun de evacuare,

pentru utilizare la fabricarea motoarelor diesel pentru autovehicule (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Pompă în tandem care constă în:

o pompă de ulei cu o capacitate cilindrică de 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) și o presiune de lucru de 1,5 bari la 1 000 de rotații pe minut,

o pompă de vid cu o capacitate cilindrică de 120 cc/rev (± 12 cc/rev) și o performanță de – 666 mbari în 6 secunde la 750 de rotații pe minut,

pentru utilizare la fabricarea motoarelor pentru autovehicule (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Pompă electrică de vid cu:

Controller Area Network (CAN bus),

chiar cu un furtun de cauciuc,

cablu de conectare cu conector,

tijă metalică,

destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Compresor cu arbore deschis, de tip spirală, cu ansamblu de ambreiaj, cu o putere de minimum 0,4 kW, pentru sistemul de climatizare al vehiculelor, pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor de la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Ventilator radial, cu:

o dimensiune de 25 mm (înălțime) × 85 mm (lățime) × 85 mm (adâncime),

o greutate de 120 g,

o tensiune nominală de 13,6 VDC (tensiune curent continuu),

o tensiune de exploatare de minimum 9 VDC și maximum 16 VDC (tensiune curent continuu),

o intensitate nominală a curentului de 1,1 A (TYP),

o putere nominală de 15 W,

o viteză de rotație de minimum 500 RPM (rotații pe minut) și maximum 4 800 RPM (rotații pe minut) (flux liber),

un flux de aer de maximum 17,5 litri/s,

o presiune a aerului de maximum 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

o presiune acustică totală de maximum 58 dB(A) la 4 800 RPM (rotații pe minut) și

o interfață FIN (Fan Interconnect Network) pentru comunicarea cu unitatea de control al sistemului de încălzire și aer condiționat utilizată în sistemele de ventilație ale scaunelor auto

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Întrerupătoare mecanice pentru conectarea circuitelor electrice cu:

un voltaj de minimum 14,4 V și maximum 42 V,

o intensitate de minimum 10 A și maximum 42 A,

utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Supapă bidirecțională de reglare a debitului, în carcasă, cu

minimum 5 și maximum 10 orificii de ieșire cu diametrul de minimum 0,09 mm și maximum 0,2 mm,

fluxul de minimum 550 cm3/minut și maximum 2 000 cm3/minut,

o presiune de funcționare de minimum 19 și maximum 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Vană de control al debitului

fabricată din oțel,

cu un orificiu de ieșire având un diametru de minimum 0,1 mm și maximum 0,3 mm,

cu un orificiu de intrare având un diametru de minimum 0,4 mm și maximum 1,3 mm,

cu un înveliș de nitrură de crom,

cu o rugozitate a suprafeței de Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Supapă electromagnetică pentru controlul cantității cu

un piston,

un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 2,6 Ohmi și maximum 3 Ohmi,

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Supapă electromagnetică pentru controlul cantității

cu un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 0,19 Ohmi și maximum 0,66 Ohmi și cu o inductanță de maximum 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Supapă de serviciu adecvată pentru gaz R410A sau R32 pentru conectarea unităților interioare și exterioare cu:

presiunea maximă pe corpul supapei de 6,3 MPa,

rată de scurgere mai mică de 1,6 g/a,

rată de impurități mai mică de 1,2 mg/PCS,

presiunea de etanșeitate a corpului supapei de 4,2 MPa,

pentru utilizarea la fabricarea de aparate de aer condiționat (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Dispozitiv de garnitură mecanică compusă din două inele mobile (unul, o îmbinare din ceramică, cu o conductivitate termică de maximum 80 W/Mk, iar celălalt, un element de glisare din carbon), un arc și un material de etanșare din nitril pe fața externă, de tipul celor utilizate la fabricarea pompelor de circulație pentru sistemele de răcire ale autovehiculelor

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Motoare pentru pompe de aer, cu:

tensiune de alimentare de minimum 9 V curent continuu și maximum 24 V curent continuu,

intervalul temperaturii de operare de minimum – 40 °C dar maximum 80 °C,

putere de maximum 18 W,

pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de suport pneumatic și de ventilație pentru scaunele de automobile (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Motor de curent continuu cu sau fără comutator, cu

un diametru exterior de minimum 24,2 mm și maximum 140 mm,

o turație nominală de minimum 3 300 rpm și maximum 26 200 rpm,

o tensiune de alimentare nominală de minimum 3,6 V și maximum 230 V,

o putere de ieșire de minimum 37,5 W și maximum 2 400 W,

un curent de mers in gol de cel mult 20,1 A,

un randament maxim de minimum 50 %,

pentru uneltele electrice portabile sau mașini de tuns iarba

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Motor de tracțiune de curent alternativ cu o putere de 75 kW sau mai mult, dar nu mai mult de 375 Kw, cu:

un cuplu dezvoltat de minimum 200 Nm, dar maximum 400 Nm,

o putere de ieșire de minimum 50 kW, dar maximum 200 kW și

o turație nominală de maximum 15 000 rpm,

pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stator pentru motor fără perie cu:

un diametru intern de 206,6 mm (± 0,5),

un diametru extern de 265,0 mm (± 0,2) și

lățimea de minimum 37,2 mm și maximum 47,8 mm,

de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a uscătoarelor de rufe echipate cu tambur motor

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Catod, în rulouri, pentru baterii zinc-aer de tip „nasture” (baterii pentru proteze auditive) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Acumulatoare electrice prismatice litiu-ion cu:

o lățime de 173,0 mm (± 0,4 mm),

o grosime de 45,0 mm (± 0,4 mm),

o înălțime de 125,0 mm (± 0,3 mm),

o tensiune nominală de 3,67 V (± 0,01 V) și

o capacitate nominală de 94 Ah și/sau 120 Ah,

pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Acumulatori sau elemente de acumulatori cu ioni de litiu de formă cilindrică cu:

o capacitate nominală de minimum 8,8 Ah dar de maximum 18 Ah,

o tensiune nominală de minimum 36 V dar de maximum 48 V

o putere de minimum 300 Wh dar de maximum 648 Wh,

pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor electrice (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Acumulator litiu-ion polimer rectangular, echipat cu un sistem de gestionare a bateriei și o interfață CAN-BUS cu:

o lungime de maximum 1 600  mm,

o lățime de maximum 448 mm,

o înălțime de maximum 395 mm,

o greutate de minimum 125 kg și maximum 135 kg,

o tensiune nominală de minimum 280 V și maximum 400 V,

o capacitate nominală de minimum 9,7 Ah și maximum 10,35 Ah,

o tensiune de încărcare de minimum 110 V și maximum 230 V și

care conțin 6 module cu minimum 90 de celule și maximum 96 de celule într-o carcasă de oțel,

pentru utilizare la fabricarea vehiculelor care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică de la poziția 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Acumulator cilindric sau modular cu ioni de litiu, cu o lungime de minimum 63 mm și un diametru de minimum 17,2 mm, cu o capacitate nominală de minimum 1 200 mAh, destinate fabricării bateriilor reîncărcabile (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Acumulator litiu-ion, cu:

o lungime de minimum 150 mm și maximum 1 000  mm,

o lățime de minimum 100 mm și maximum 1 000  mm,

o înălțime de minimum 200 mm și maximum 1 500  mm,

o greutate de minimum 75 kg și maximum 200 kg,

o capacitate nominală de minimum 150 Ah și maximum 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu:

o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 408 mm,

o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm,

o înălțime de minimum 138 mm, dar de maximum 228 mm,

o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg și

o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Baterii reîncărcabile cu litiu-ion, cu:

o lungime de minimum 700 mm, dar maximum 2 820  mm,

o lățime de minimum 935 mm, dar maximum 1 660  mm,

o înălțime de minimum 85 mm, dar maximum 700 mm,

o greutate de minimum 250 kg, dar maximum 700 kg,

o putere de maximum 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Module dreptunghiulare litiu-ion pentru încorporarea în bateriile electrice litiu-ion reîncărcabile:

cu lungimea de minimum 300 mm, dar de maximum 350 mm,

cu lățimea de minimum 79,8 mm, dar de maximum 225 mm,

cu înălțimea de minimum 35 mm, dar de maximum 168 mm,

cu greutatea de minimum 3,95 kg, dar de maximum 8,85 kg,

cu capacitatea nominală de minimum 66,6 Ah, dar de maximum 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Separator de siguranță consolidat conceput pentru a separa catodul de anod în acumulatorii electrici litiu-ion pentru utilizare la fabricarea acumulatorilor electrici litiu-ion pentru bateriile de autovehicule (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Ansamblu de circuite imprimate (PCBA) cuprinzând:

un tuner radio (capabil să recepționeze și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului) fără funcția de procesare a semnalelor,

un microprocesor capabil să primească semnale de la o telecomandă și să controleze ansamblul de circuite integrate ale tunerului

utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Ansamblu electronic cuprinzând cel puțin o placă de circuite imprimate cu:

procesoare pentru aplicații multimedia și de prelucrare a semnalului video,

FPGA (Field Programmable Gate Array),

memorie flash,

memorie de operare,

interfață USB,

cu sau fără interfețe HDMI, VGA- și RJ-45,

prize și fișe pentru conectarea unui monitor LCD, a unei surse de iluminare cu LED-uri și a unui panou de control

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Subansamblu de circuite imprimate cuprinzând:

un tuner radio, capabil să primească și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului, cu un decodor de semnal,

un receiver cu control la distanță prin radiofrecvență,

un transmițător de semnal cu control la distanță prin infraroșu,

un generator de semnal SCART,

un senzor de stare TV,

utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

Modul LCD, acoperit cu sticlă sau cu material plastic și legat optic, cu

diagonala ecranului de minimum 12 cm și maximum 31 cm,

retroiluminare cu LED,

un circuit imprimat cu EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), microcontroler, controler de temporizare și alte componente active și pasive,

o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN (Controller Area Network) și LVDS (Low Voltage Differential Signalling),

cu sau fără componente electronice pentru generarea pe afișaj a unor indicatori suplimentari de control pentru informațiile privind vehiculul,

0 %

31.12.2023

 

 

cu sau fără ecran tactil,

fără modul de procesare a semnalului,

într-o carcasă cu indicatoare LED suplimentare pentru lumini de avertizare,

cu sau fără un indicator de schimbare a treptei de viteză și un senzor de lumină,

de tipul celor utilizate ca afișaj pentru informareaconducătorului auto în autovehiculele de la capitolul 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Afișaj LCD cu:

ecran tactil,

cel puțin un circuit imprimat pentru un dispozitiv de tip „slave” simplu de adresare a pixelilor (funcție de controler de temporizare) și control tactil, cu EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) pentru setarea afișajului,

diagonala ecranului de minimum 15 cm și maximum 21 cm,

retroiluminare,

un LVDS (Low Voltage Differential Signalling) și un conector pentru alimentare,

pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Suport din metal, element de fixare din metal sau element intern de rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, monitoarelor și cititoarelor video (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Modul semiconductor de comutare încastrat:

constând într-un cip de tranzistor IGBT si un cip de diodă cuplate la unul sau mai multe terminale,

destinat funcționării la o tensiune de 600 sau 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Placă de memorie programabilă, cu:

4 sau mai multe controlere de motoare pas cu pas,

4 sau mai multe ieșiri cu tranzistori MOSFET,

procesor principal,

3 sau mai multe intrări pentru senzori de temperatură,

pentru o tensiune de minimum 10 V, dar de maximum 30 V,

pentru utilizarea la fabricarea de imprimante 3D (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Unități de comandă electronică pentru controlul cuplului pe axe cu transfer la vehicule cu tracțiune pe toate roțile, inclusiv:

placă de circuite imprimate cu controler de memorie programabilă,

un conector unic și

o tensiune de alimentare de 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Unități de comandă electronică capabile să controleze transmisia variabilă continuă pentru vehiculele de călători cu:

placă de circuite imprimate, cu controler de memorie programabil,

carcasă metalică,

un conector unic,

o tensiune de alimentare de 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Unitate de comandă electronică pentru motor (ECU) cu:

placă de circuite imprimate (PCB),

tensiune de 12 volți,

reprogramabilă,

un microprocesor care poate controla, evalua și gestiona funcțiile de asistență la autoturisme (valorile anticipate pentru injecție și aprindere ale combustibilului, debitului de combustibil și de aer),

destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Ansamblu de transmisie automată cu schimbător de viteze rotativ cu:

carcasă turnată din aluminiu,

diferențial,

9 viteze automate,

sistem electronic de selectare a treptelor de viteză,

cu dimensiuni:

lățimea cuprinsă între minimum 330 mm și maximum 420 mm,

înălțime de minimum 380 mm și maximum 450 mm,

lungimea cuprinsă între minimum 580 mm și maximum 690 mm,

destinat utilizării în producția de vehicule de la poziția 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Cutii de distribuție pentru automobile cu o singură intrare, cu intrare dublă, pentru distribuția cuplului între puntea față și spate, într-o carcasă de aluminiu, cu dimensiuni de maximum 565 × 570 × 510 mm, care cuprinde cel puțin:

un element de acționare și

o distribuție internă cu lanț

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Tijă intermediară de oțel de conectare a cutiei de viteze cu semiax, cu:

lungime de minimum 300 mm dar maximum 650 mm,

canelură la ambele capete,

cu sau fără rulment presat în carcasă,

cu sau fără suport,

pentru fabricarea produselor de la capitolul 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Carcasa unui cuplaj tip trepied cu semi-arbore în interior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisia la roțile autovehiculelor cu:

cu un diametru exterior de minimum 67,0 mm, dar de maximum 84,5 mm

3 căi de rulare pentru role calibrate la rece cu un diametru de cel puțin 29,90 mm, dar nu mai mare de 36,60 mm,

diametru de etanșare de cel puțin 34,0 mm, dar nu mai mare de 41,0 mm, fără unghi de atac,

canelură cu cel puțin 21 de dinți, dar nu mai mult de 35,

diametru de așezare al rulmentului de cel puțin 25,0 mm, dar nu mai mare de 30,0 mm, cu sau fără garnituri pentru ulei

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Ansamblu de cuplaj exterior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisie la roțile autovehiculelor, constând în:

cale de rulare interioară cu 6 canale pentru bile pentru rularea unor rulmenți cu bile cu un diametru de cel puțin 15,0 mm, dar nu mai mare de 20 mm,

cale de rulare exterioară cu 6 canale pentru bile pentru rulare cu 6 rulmenți cu bile, executată din oțel cu un conținut de carbon de cel puțin 0,45 %, dar nu mai mult de 0,58 %, cu filet și cu o canelură cu cel puțin 26 de dinți, dar nu mai mult de 38,

cușcă sferică pentru a menține bilele de rulment în canalele pentru bile ale căii de rulare exterioare și interioare în poziție unghiulară corectă, executată dintr-un material adecvat pentru carburare cu un conținut de carbon de cel puțin 0,14 %, dar nu mai mare de 0,25 % și

cu un compartiment pentru unsoare,

capabil să funcționeze la viteză constantă și la un unghi al articulației variabil, dar nu mai mare de 50 de grade

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Braț de legătură a suspensiei, din aluminiu, cu următoarele dimensiuni:

înălțime de minimum 50 mm și maximum 150 mm

lățime de minimum 10 mm și maximum 100 mm

lungime de minimum 100 mm, dar maximum 600 mm

greutate cuprinsă între minimum 1 000 g și maximum 3 000 g,

echipat cu cel puțin două orificii din aliaj de aluminiu, cu următoarele caracteristici:

rezistență de rupere la tracțiune de 200 mPa sau mai mare

rezistență egală sau mai mare de 19 kN

rigiditate de minimum 5 kN/mm și maximum 9 kN/mm

o frecvență nominală de minimum 400 Hz, dar maximum 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Acoperire interioară a sistemului de evacuare:

cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm,

fabricată din plăci sau platbandă din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088,

cu sau fără găuri de fixare,

pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Conductă de ghidare a gazelor de evacuare de la motorul cu ardere:

cu un diametru de 40 mm sau mai mult, dar nu peste 100 mm;

cu lungimea de minimum 90 mm, dar maximum 410 mm,

cu grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm,

din oțel inoxidabil,

pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Acoperirea finală a sistemului de evacuare:

cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm,

fabricată din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088.

cu sau fără căptușeală interioară,

cu sau fără tratament de suprafață,

pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Folii optice, reflectante, refractive sau prismatice, plăcuțe reflectorizante neimprimate, cu sau fără proprietăți de polarizare, tăiate special pentru

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Lentilă pentru infraroșii cu ajustare motorizată a distanței focale,

care utilizează lungimi de undă de minimum 3 μm, dar maximum 5 μm,

care oferă o imagine clară de la 50 m la infinit,

cu o dimensiune a câmpurilor vizuale de 3° × 2,25° și 9° × 6,75,

cu o greutate de maximum 230 g,

cu o lungime de maximum 88 mm,

cu un diametru de maximum 46 mm,

atermalizate,

pentru utilizarea la fabricarea de camere de imagistică termică, binocluri în infraroșu, lunete pentru arme (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Ansamblu de lentile constând într-o carcasă cilindrică din metal sau din material plastic și elemente optice cu:

un câmp vizual orizontal de maximum 120 de grade,

un câmp vizual diagonal de maximum 92 de grade,

o distanță focală până la maximum 7,50 mm,

o apertură relativă de maximum F/2,90,

un diametru maxim de 22 mm,

de tipul celor utilizate pentru producția de camere de luat vederi CMOS (Complementary metal–oxide-semiconductor) pentru autovehicule

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Unitate optică în infraroșu compusă din

o lentilă de siliciu monocristalin cu diametrul de 84 mm (± 0,1 mm) și

o lentilă de germaniu monocristalin cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm),

asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Unitate optică în infraroșu compusă din

o lentilă de siliciu cu diametrul de 29 mm (± 0,05 mm) și

o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 26 mm (± 0,05 mm),

asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Unitate optică în infraroșu

cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm),

montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic,

de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Unitate optică în infraroșu compusă din

o lentilă de germaniu cu diametrul de 11 mm (± 0,05 mm),

o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 14 mm (± 0,05 mm) și

o lentilă de siliciu cu diametrul de 17 mm (± 0,05 mm),

asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Unitate optică în infraroșu

cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 26 mm (± 0,1 mm),

montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic,

de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Unitate optică în infraroșu compusă din

o lentilă de germaniu cu diametrul de 19 mm (± 0,05 mm),

o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 18 mm (± 0,05 mm),

o lentilă de germaniu cu diametrul de 20,6 mm (± 0,05 mm),

asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Bloc de instrumente pentru tabloul de bord cu placă de control cu microprocesor, cu sau fără motoare pas cu pas și indicatoare LED care afișează cel puțin:

viteza,

turația motorului,

temperatura motorului,

nivelul de combustibil,

și care comunică prin protocoalele CAN-BUS și K-LINE, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)


20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/56


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1000 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Populare a Chinei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 1 alineatul (9),

întrucât:

(1)

Tranzacțiile la care membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sunt contrapărți sunt exceptate de la aplicarea cerințelor de transparență în tranzacționare în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în măsura în care tranzacțiile respective sunt efectuate în vederea aplicării politicii monetare, de schimb valutar sau de stabilitate financiară.

(2)

O astfel de exceptare de la domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 600/2014 poate fi extinsă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (9) din regulamentul respectiv, la băncile centrale din țări terțe, precum și la Banca Reglementelor Internaționale.

(3)

Lista băncilor centrale din țări terțe care beneficiază de exceptare, astfel cum este prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2017/1799 al Comisiei (2), ar trebui să fie actualizată, inclusiv în vederea extinderii, după caz, a domeniului de aplicare al exceptării prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 la alte bănci centrale din țări terțe sau în vederea eliminării acestor entități publice de pe listă. Comisia monitorizează și evaluează evoluțiile relevante din țările terțe și poate efectua, în orice moment, o revizuire a exceptării suplimentare.

(4)

Având în vedere informațiile primite din partea Republicii Populare Chineze, Comisia a pregătit un raport de evaluare a tratamentului internațional aplicat Băncii Populare a Chinei, pe care l-a prezentat Parlamentului European și Consiliului. În raportul respectiv (3) s-a concluzionat că este oportun să se acorde Băncii Centrale a Republicii Populare Chineze o exceptare de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014. În consecință, lista entităților publice care beneficiază de exceptare, astfel cum este prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2017/1799, ar trebui modificată pentru a include și Banca Populară a Chinei.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul grupului de experți al Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/1799 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1799 al Comisiei din 12 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește exceptarea anumitor bănci centrale din țări terțe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar și de stabilitate financiară ale acestora, de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (JO L 259, 7.10.2017, p. 11).

(3)  Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind exceptarea Băncii Centrale a Republicii Populare Chineze în temeiul Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) [COM(2019) 143, 14.3.2019].


ANEXĂ

1.

Australia:

Banca de Rezerve a Australiei;

2.

Brazilia:

Banca Centrală a Braziliei;

3.

Canada:

Banca Canadei;

4.

RAS Hong Kong:

Autoritatea Monetară a Hong Kongului;

5.

India:

Banca de Rezerve a Indiei;

6.

Japonia:

Banca Japoniei;

7.

Mexic:

Banca Mexicului;

8.

Republica Populară Chineză:

Banca Populară a Chinei;

9.

Republica Coreea:

Banca Coreei;

10.

Singapore:

Autoritatea Monetară a Singapore;

11.

Elveția:

Banca Națională a Elveției;

12.

Turcia:

Banca Centrală a Republicii Turcia;

13.

Regatul Unit:

Banca Angliei;

14.

Statele Unite ale Americii:

Sistemul de Rezerve Federale;

15.

Banca Reglementelor Internaționale.


DECIZII

20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/59


DECIZIA (UE) 2019/1001 A CONSILIULUI

din 14 iunie 2019

de abrogare a Deciziei 2009/417/CE privind existența unui deficit excesiv în Spania

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (12),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 27 aprilie 2009, în urma unei recomandări a Comisiei, Consiliul a decis, prin intermediul Deciziei 2009/417/CE (1), în conformitate cu articolul 126 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), că în Spania există un deficit excesiv. Consiliul a remarcat că deficitul public pentru 2008 raportat în programul de stabilitate din ianuarie 2009 a fost de 3,4 % din produsul intern brut (PIB), depășind astfel valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în TFUE. Datoria publică brută a fost planificată la 39,5 % din PIB în 2008, cu mult sub valoare de referință de 60 % din PIB.

(2)

La 27 aprilie 2009, în conformitate cu articolul 126 alineatul (7) din TFUE și cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 (2), Consiliul a emis, pe baza unei recomandări a Comisiei, o recomandare adresată Spaniei în vederea încheierii situației de deficit excesiv până cel târziu la sfârșitul anului 2012.

(3)

La 2 decembrie 2009, 10 iulie 2012 și 21 iunie 2013, Consiliul a adresat Spaniei trei noi recomandări pe baza articolului 126 alineatul (7) din TFEU, prelungind termenul-limită pentru corectarea deficitului excesiv până în 2013, 2014 și, respectiv, 2016. În toate cele trei recomandări, Consiliul a considerat că Spania a luat măsuri eficace, dar că au survenit evenimente economice negative și neprevăzute, cu consecințe nefavorabile majore pentru finanțele publice.

(4)

La 12 iulie 2016, în temeiul articolului 126 alineatul (8) din TFUE, Consiliul a stabilit că Spania nu a luat măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din 21 iunie 2013. La 8 august 2016, pe baza articolului 126 alineatul (9) din TFUE, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2017/984 (3) transmițând Spaniei o notificare prin care îi solicita să ia măsuri în vederea unei reduceri a deficitului considerate necesare pentru a remedia situația de deficit excesiv și stabilind un nou termen pentru corecție, și anume până în 2018. Consiliul a stabilit, de asemenea, termenul de 15 octombrie 2016 pentru luarea de măsuri corective și pentru prezentarea unui raport către Consiliu și Comisie cu privire la măsurile luate ca răspuns la notificarea Consiliului.

(5)

La 16 noiembrie 2016, Comisia a concluzionat că Spania a luat măsuri eficace în temeiul articolului 126 alineatul (9) din TFUE, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/984.

(6)

În conformitate cu articolul 4 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE, Comisia furnizează datele necesare pentru punerea în aplicare a procedurii aplicabile deficitelor excesive. În cadrul aplicării protocolului respectiv, statele membre notifică date privind deficitele și datoriile publice și alte variabile conexe de două ori pe an, și anume înainte de 1 aprilie și înainte de 1 octombrie, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 (4).

(7)

Pe baza datelor notificate, Consiliul ia o decizie de abrogare a deciziei privind existența unui deficit excesiv. În plus, o decizie privind existența unui deficit excesiv ar trebui să fie abrogată numai dacă previziunile Comisiei indică faptul că, pe parcursul perioadei analizate în previziuni, deficitul nu va depăși valoarea de referință de 3 % din PIB prevăzută în TFUE.

(8)

Pe baza datelor furnizate de Comisie (Eurostat) în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009, pe baza notificării efectuate de Spania în aprilie 2019, a programului de stabilitate pentru 2019 și a previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, se impun următoarele concluzii:

După ce a atins 3,1 % din PIB în 2017, deficitul public a fost redus la 2,5 % din PIB în 2018. Comparativ cu estimările din proiectul de plan bugetar pentru 2019, prezentat în octombrie 2018, deficitul din 2018 a fost cu 0,2 puncte procentuale mai redus, datorită faptului că ponderea veniturilor în PIB, mai ridicată cu 0,3 puncte procentuale, a fost compensată doar parțial de o pondere a cheltuielilor mai ridicată cu 0,1 puncte procentuale. În ceea ce privește veniturile, atât cele obținute din impozitul pe profitul întreprinderilor, cât și alte venituri au fost mai mari decât s-a prevăzut, în timp ce, în ceea ce privește cheltuielile, remunerarea angajaților a fost ceva mai ridicată.

Programul de stabilitate pentru 2019-2022, prezentat de guvernul spaniol la 30 aprilie 2019, preconizează o scădere a deficitului public la 2 % din PIB în 2019 și la 1,1 % din PIB în 2020. Potrivit previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, în perioada analizată, deficitul va fi de 2,3 % din PIB în 2019 și de 2 % din PIB în 2020, menținându-se astfel sub valoarea de referință de 3 % prevăzută în TFUE.

Soldul structural, care reprezintă soldul administrației publice ajustat în funcție de ciclul economic și fără a include măsurile cu caracter excepțional și alte măsuri temporare, a rămas neschimbat în perioada 2017-2018, pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019. Ameliorarea acumulată a soldului structural începând din 2016 s-a ridicat la 0,4 % din PIB.

Ponderea brută a datoriei publice în PIB a scăzut la 97,1 % în 2018, de la 98,1 % în 2017, în principal datorită faptului că efectele de reducere a datoriei pe care le-au avut inflația și creșterea reală au compensat cu prisosință efectele contrare ale cheltuielilor cu dobânzile, în timp ce soldul primar este aproape de zero. Previziunile Comisiei din primăvara anului 2019 preconizează că ponderea datoriei va scădea la 96,3 % în 2019 și la 95,7 % în 2020, în principal datorită creșterii nominale ridicate, care neutralizează efectele ajustărilor stoc-flux și ale cheltuielilor cu dobânzile, care au dus la sporirea datoriei, în timp ce soldul primar înregistrează doar o îmbunătățire ușoară.

(9)

În conformitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE, o decizie a Consiliului privind existența unui deficit excesiv trebuie abrogată atunci când, din punctul de vedere al Consiliului, deficitul excesiv din statul membru în cauză a fost corectat.

(10)

În opinia Consiliului, deficitul excesiv din Spania a fost corectat și, prin urmare, Decizia 2009/417/CE ar trebui abrogată.

(11)

Începând din 2019, anul următor corectării deficitului excesiv, Spania face obiectul componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere și ar trebui să înregistreze progrese într-un ritm adecvat în vederea atingerii obiectivului său bugetar pe termen mediu, inclusiv prin respectarea criteriului de referință privind cheltuielile, și să respecte criteriul datoriei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma unei evaluări globale, se concluzionează că deficitul excesiv din Spania a fost corectat.

Articolul 2

Decizia 2009/417/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia 2009/417/CE a Consiliului din 27 aprilie 2009 privind existența unui deficit excesiv în Spania (JO L 135, 30.5.2009, p. 25).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).

(3)  Decizia (UE) 2017/984 a Consiliului din 8 august 2016 de notificare a Spaniei în vederea luării unor măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de deficit excesiv (JO L 148, 10.6.2017, p. 38).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 145, 10.6.2009, p. 1).


20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/62


DECIZIA (UE) 2019/1002 A CONSILIULUI

din 14 iunie 2019

de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (1), în special articolul 10 alineatul (2) al patrulea paragraf,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În iunie 2017 și în iunie 2018, Consiliul a constatat, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, că în 2016 si, respectiv, 2017, a existat o abatere semnificativă de la obiectivul bugetar pe termen mediu al României sau de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii acestuia. Având în vedere respectivele abateri semnificative stabilite, Consiliul a adresat României recomandările din 16 iunie 2017 (2) și din 22 iunie 2018 (3), recomandând României să ia măsurile de politică necesare pentru a remedia respectivele abateri.

(2)

La 4 decembrie 2018, Consiliul a concluzionat, prin intermediul Deciziei (UE) 2018/2020 (4) că România nu a luat măsuri eficace în urma recomandării sale din 22 iunie 2018. Având în vedere acest lucru, la 4 decembrie 2018 Consiliul a emis o recomandare revizuită (5) prin care se solicita României să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 4,5 % în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 1 % din produsul intern brut (PIB). Consiliul a recomandat totodată României să utilizeze toate veniturile excepționale pentru a reduce deficitul și a afirmat că măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire durabilă a soldului structural al bugetului general într-o manieră favorabilă creșterii. Consiliul a stabilit data de 15 aprilie 2019 ca termen până la care România să prezinte un raport privind măsurile luate în urma recomandării din 4 decembrie 2018.

(3)

În perioada 14-15 martie 2019, Comisia a întreprins o misiune de supraveghere consolidată în România, în vederea monitorizării la fața locului în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97. După ce a transmis constatările sale provizorii autorităților române pentru observații, Comisia a prezentat constatările sale Consiliului la 5 iunie 2019. Ulterior, aceste constatări au fost făcute publice. Raportul Comisiei constată că autoritățile române nu intenționează să dea curs Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018. Autoritățile au confirmat Comisiei că guvernul nu intenționează să respecte ajustarea structurală recomandată. Acestea continuă să se concentreze asupra menținerii deficitului global sub pragul de 3 % din PIB prevăzut în tratat, pentru a evita aplicarea componentei corective a Pactului de stabilitate și creștere. Bugetul pentru 2019 include o țintă de deficit conform metodologiei ESA de 2,8 % din PIB. Potrivit estimărilor proprii ale guvernului la momentul efectuării misiunii, acest deficit global ar presupune o ajustare structurală de aproximativ 0,1 % față de 2018, cu mult sub cea recomandată de Consiliu.

(4)

La 20 aprilie 2018, după termenul stabilit de Consiliu, autoritățile române au prezentat un raport privind măsurile luate în urma Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018. Autoritățile au reiterat în cadrul raportului că obiectivele lor pentru 2019 sunt un deficit global de 2,8 % din PIB și doar o reducere marginală a deficitului structural. Impactul bugetar al măsurilor raportate este semnificativ inferior cerinței stipulate în recomandarea din 4 decembrie 2018.

(5)

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, creșterea cheltuielilor publice primare nete în 2019 este stabilită la 11,6 %, cu mult peste criteriul de referință privind cheltuielile de 4,5 %. Soldul structural se prevede că se va deteriora cu 0,7 % din PIB în 2019, atingând un deficit de 3,6 % din PIB. Această situație este opusul îmbunătățirii structurale recomandate de 1 % din PIB în raport cu 2018. Prin urmare, ambii indicatori arată o abatere de la ajustarea recomandată. Criteriul de referință privind cheltuielile indică o abatere de 2,1 % din PIB. Soldul structural confirmă această interpretare, indicând o abatere oarecum mai mică, de 1,7 % din PIB. Amploarea abaterii indicate de soldul structural este mai mică datorită unor venituri excepționale și unui deflator PIB mai ridicat. Ținând cont de acești factori, evaluarea globală confirmă o abatere de la ajustarea recomandată.

(6)

La fel ca în anii anteriori, creșterea preconizată a deficitului în comparație cu 2018 este în mare măsură determinată de creșterea cheltuielilor cu remunerarea angajaților din sectorul public. De la previziunile Comisiei din toamna anului 2018, care au stat la baza Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018, autoritățile au introdus noi impozite în sectorul telecomunicațiilor, al energiei și în sectorul bancar. Cu toate acestea, autoritățile au acordat reduceri fiscale în sectorul construcțiilor și au majorat unele beneficii sociale.

(7)

Aceste constatări conduc la concluzia că răspunsul României la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 este insuficient. Efortul bugetar este semnificativ inferior ajustării structurale anuale de 1 % din PIB pentru 2019, ceea ce corespunde unei rate de creștere nominale a cheltuielilor publice primare nete care nu depășește 4,5 % în 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(2)  Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 în vederea corectării abaterii vizibile constatate de la traiectoria de ajustare către atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în Romania (JO C 216, 6.7.2017, p. 1).

(3)  Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România (JO C 223, 27.6.2018, p. 3).

(4)  Decizia (UE) 2018/2020 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 (JO L 323, 19.12.2018, p. 16).

(5)  Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România (JO C 460, 21.12.2018, p. 1).


20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/64


DECIZIA (UE) 2019/1003 A CONSILIULUI

din 14 iunie 2019

de stabilire a faptului că Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (1), în special articolul 10 alineatul (2) al patrulea paragraf,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 22 iunie 2018, Consiliul a constatat, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, că în Ungaria exista o abatere semnificativă constatată de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu de – 1,5 % din produsul intern brut (PIB). Având în vedere respectiva abatere semnificativă stabilită, la 22 iunie 2018 Consiliul a emis o recomandare (2), recomandând Ungariei să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete (3) nu depășește 2,8 % în 2018, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 1 % din PIB.

(2)

La 4 decembrie 2018, Consiliul a concluzionat că Ungaria nu a luat măsuri eficace în urma recomandării sale din 22 iunie 2018. Având în vedere acest lucru, la 4 decembrie 2018 Consiliul a emis o recomandare revizuită (4) prin care se solicita Ungariei să ia măsurile necesare pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 3,3 % în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 1 % din PIB. De asemenea, Consiliul a recomandat Ungariei să utilizeze toate câștigurile excepționale pentru reducerea deficitului, și a afirmat că măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire durabilă a soldului structural public într-o manieră favorabilă creșterii. Consiliul a stabilit data de 15 aprilie 2019 ca termen-limită până la care Ungaria să prezinte un raport privind măsurile luate în urma recomandării din 4 decembrie 2018.

(3)

La 20 martie 2019, Comisia a întreprins o misiune de supraveghere consolidată în Ungaria, în vederea monitorizării la fața locului în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97. După ce a transmis constatările sale provizorii autorităților maghiare pentru observații, Comisia le-a prezentat Consiliului la 5 iunie 2019. Ulterior, aceste constatări au fost făcute publice. Raportul Comisiei constată că autoritățile maghiare nu intenționează să dea curs Recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018. Autoritățile au confirmat în cursul misiunii că obiectivul lor bugetar pentru 2019 rămâne un deficit global de 1,8 %, așa cum apare în bugetul 2019 adoptat în iulie 2018, în pofida scenariului macroeconomic mai favorabil și a rezultatului bugetar mai bun decât se preconizare din 2018.

(4)

La 15 aprilie 2019, autoritățile maghiare au prezentat un raport privind măsurile luate ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018. În raport, autoritățile au reiterat faptul că obiectivul lor pentru 2019 rămâne un deficit global de 1,8 % din PIB în 2019, o reducere de 0,4 puncte procentuale din PIB în comparație cu rezultatul exercițiului 2018. Raportul nu conține niciun plan pentru a respecta ajustarea bugetară recomandată de Consiliu. În plus, gama largă de programe economice cu impact bugetar enumerate în raport a rămas în mare parte necuantificată și raportul nu include nicio proiecție bugetară pentru 2019. Prin urmare, raportul nu respectă cerința de raportare a Consiliului. Îmbunătățirea deficitului structural subiacent este cu mult sub cerința formulată în recomandarea din 4 decembrie 2018.

(5)

Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, publicate la 7 mai 2019, se estimează că creșterea cheltuielilor primare nete va fi de 6,5 % în 2019, cu mult peste rata recomandată de 3,3 %. Soldul structural se va îmbunătăți cu 0,4 % din PIB față de 2018, situându-se astfel sub ajustarea recomandată de 1 % din PIB. Prin urmare, ambii indicatori indică o abatere de la ajustarea recomandată. Criteriul de referință privind cheltuielile indică o abatere de 1,2 % din PIB. Mărimea abaterii indicată de soldul structural este puțin mai mică, ridicându-se la 0,6 % din PIB. Soldul structural este influențat negativ de unele scăderi ale veniturilor. Interpretarea criteriului de referință privind cheltuielile este puternic afectată de creșterea PIB-ului potențial pe termen mediu care a fost aplicat în calculul său, care include o creștere foarte scăzută a PIB-ului potențial în perioada care a urmat crizei. În plus, deflatorul PIB care stă la baza criteriului de referință privind cheltuielile nu pare să țină seama în mod corespunzător de creșterea presiunii costurilor care afectează cheltuielile publice. După ajustarea în funcție de acești factori, criteriul de referință privind cheltuielile pare să reflecte în mod adecvat efortul bugetar, dar indică în continuare o abatere de la ajustarea recomandată.

(6)

După previziunile Comisiei din toamna anului 2018, care au stat la baza recomandării Consiliului din 4 decembrie 2018, autoritățile maghiare au anunțat noi măsuri expansioniste pe partea de cheltuieli. În plus, în urma unei creșteri mai rapide decât se estimase a salariilor din sectorul public în 2018, au fost anunțate noi creșteri salariale pentru anumite categorii începând cu toamna anului 2018. În cele din urmă, la proiecțiile privind cheltuielile pentru 2019 s-au adăugat rezerve mai mari în buget, guvernul exprimându-și intenția explicită de a le epuiza integral până la sfârșitul anului. Prin urmare, se așteaptă ca abaterea de la criteriul de referință privind cheltuielile să fie semnificativ mai mare decât abaterea constatată în evaluarea efectuată în toamna anului 2018.

(7)

Aceste considerații conduc la concluzia că răspunsul Ungariei la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 este insuficient. Efortul bugetar nu este suficient pentru a se asigura că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu depășește 3,3 % în 2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 1 % din PIB,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Ungariei.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(2)  Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în Ungaria (JO C 223, 27.6.2018, p. 1).

(3)  Cheltuielile publice primare nete cuprind cheltuielile publice totale minus cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu programele Uniunii care sunt acoperite integral din fondurile Uniunii și modificările nediscreționare ale cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj. Formarea brută de capital fix finanțată la nivel național este repartizată uniform de-a lungul unei perioade de patru ani. Se iau în calcul și măsurile discreționare privind veniturile sau creșterile veniturilor impuse prin lege. Măsurile cu caracter excepțional (one-off), atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli, sunt compensate.

(4)  Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în Ungaria (JO C 460, 21.12.2018, p. 4).


20.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/66


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1004 A COMISIEI

din 7 iunie 2019

de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei

[notificată cu numărul C(2019) 4114]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 11a alineatul (9) și articolul 37 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/98/CE prevede norme generale de calcul în scopul de a verifica dacă au fost atinse obiectivele privind pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale pentru 2025, 2030 și 2035 prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c), (d) și (e) și la articolul 11 alineatul (3) din directiva respectivă.

(2)

Normele prevăzute la articolul 11a din Directiva 2008/98/CE specifică faptul că, în ceea ce privește reciclarea, la calcularea obiectivelor pentru 2025, 2030 și 2035 se utilizează deșeurile care intră într-o operațiune de reciclare sau deșeurile al căror statut de deșeu a încetat. Ca regulă generală, deșeurile reciclate trebuie să fie măsurate în punctul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare. Cu toate acestea, statele membre se pot prevala de o derogare și pot măsura deșeurile municipale la finalul unei operațiuni de sortare, cu condiția să se deducă pierderile suplimentare cauzate de tratarea înainte de operațiunea de reciclare, iar deșeurile rezultate să fie efectiv reciclate.

(3)

Este posibil ca deșeurile municipale care intră în operațiunea de reciclare să mai conțină o anumită cantitate de materiale din deșeuri care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioară, dar care nu au putut fi eliminate, cu eforturi rezonabile, prin operațiunile preliminare operațiunii de reciclare. Statele membre nu ar trebui să aibă obligația de a deduce astfel de materiale nevizate în scopul calculării deșeurilor municipale reciclate, cu condiția ca materialele să fie tolerate în cadrul operațiunii de reciclare și să nu împiedice reciclarea de înaltă calitate.

(4)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a normelor de calcul de către toate statele membre, este, de asemenea, necesar să se stabilească, pentru cele mai comune tipuri de deșeuri și procese de reciclare, ce materiale din deșeuri ar trebui incluse în calcul în conformitate cu articolul 11a alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/98/CE (punctele de calculare) și în ce etapă a tratării deșeurilor ar trebui măsurate acestea în conformitate cu articolul 11a alineatul (2) din directiva respectivă (punctele de măsurare).

(5)

Pentru a se asigura faptul că datele care trebuie raportate cu privire la reciclarea deșeurilor municipale sunt comparabile, ar trebui ca punctele de calculare stabilite pentru cele mai comune tipuri de deșeuri și procese de reciclare să se aplice și în cazul deșeurilor care au încetat să mai fie deșeuri ca urmare a unei operațiuni pregătitoare care a avut loc înainte ca acestea să fie reprelucrate.

(6)

Pentru a se asigura comparabilitatea datelor privind reciclarea deșeurilor municipale raportate de instalațiile pentru gestionarea deșeurilor din diferite state membre, este necesar să se stabilească norme mai detaliate privind modul în care ar trebui să se țină seama de cantitățile de deșeuri sortate pentru a calcula intrările în operațiunea de reciclare, precum și modul în care ar trebui calculate cantitățile de deșeuri municipale reciclate în cazurile în care în urma tratării deșeurilor se obțin nu numai materiale reciclate, ci și combustibili ori alte mijloace de generare a energiei sau materiale utilizate pentru rambleiaj.

(7)

În ceea ce privește calcularea biodeșeurilor separate și reciclate la sursă, măsurarea efectivă a intrărilor în operațiunea de reciclare sau a ieșirilor din operațiunea de reciclare nu este întotdeauna fezabilă, deoarece deșeurile respective sunt gestionate de obicei de gospodării individuale. Prin urmare, ar trebui stabilită o abordare comună adecvată care să asigure un nivel ridicat de fiabilitate a datelor raportate.

(8)

În ceea ce privește metalele reciclate separate după incinerarea deșeurilor municipale, pentru a se asigura că sunt luate în considerare numai metalele reciclate ar trebui stabilită o metodologie de calcul care să prevadă conținutul de metal al materialelor din deșeuri care sunt separate de cenușa de vatră. În plus, pentru a asigura relevanța datelor, ar trebui să fie luate în considerare numai metalele provenite din incinerarea deșeurilor municipale.

(9)

Datele privind pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale care trebuie raportate în conformitate cu articolul 11a din Directiva 2008/98/CE trebuie să aibă la bază un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a fluxurilor de deșeuri. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri pentru a asigura un grad ridicat de fiabilitate și de acuratețe a datelor colectate, în special prin colectarea datelor direct de la operatorii economici și prin utilizarea într-o măsură tot mai mare a registrelor electronice pentru înregistrarea datelor privind deșeurile.

(10)

Statele membre trebuie să raporteze Comisiei date privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/98/CE pentru fiecare an calendaristic. De asemenea, acestea trebuie să prezinte Comisiei un raport de verificare a calității în formatul de raportare stabilit de Comisie. Formatul respectiv ar trebui să garanteze că informațiile raportate oferă o bază suficientă pentru verificarea și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/98/CE.

(11)

În ceea ce privește obiectivul prevăzut la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, statele membre trebuie să aplice normele de calcul prevăzute în Decizia 2011/753/UE a Comisiei (2). Normele de calcul privind pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale prevăzute la articolul 11a din Directiva 2008/98/CE și în prezenta decizie sunt conforme cu cele stabilite în Decizia 2011/753/UE. Prin urmare, pentru a evita dubla raportare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza formatul de raportare stabilit pentru raportarea datelor privind obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c)-(e) și la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2008/98/CE pentru a raporta datele referitoare la obiectivul prevăzut la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din directiva respectivă.

(12)

Statele membre trebuie să raporteze date despre uleiurile minerale, lubrifianții sintetici și uleiurile industriale, precum și despre uleiurile uzate, în conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE, pentru fiecare an calendaristic, în formatul stabilit de Comisie. Formatul în cauză ar trebui să asigure faptul că datele raportate oferă o bază suficientă pentru a evalua dacă este fezabilă adoptarea unor măsuri de tratare a uleiurilor uzate, inclusiv a unor obiective cantitative privind regenerarea uleiurilor uzate, și a oricărei alte măsuri de promovare a regenerării uleiurilor uzate, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE.

(13)

În scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2008/98/CE, prin care se stabilesc obiective pentru deșeurile menajere și similare și pentru deșeurile provenite din construcții și demolări, statele membre trebuie să utilizeze formatele stabilite în temeiul Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei (3). Dispozițiile respectivei decizii de punere în aplicare prin care se prevede obligația statelor membre de a prezenta rapoarte trienale privind punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE au devenit caduce. Prin urmare, Decizia de punere în aplicare C(2012) 2384 ar trebui abrogată și înlocuită cu dispozițiile prezentei decizii, care reflectă modificările cerințelor de raportare introduse în Directiva 2008/98/CE prin Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și al Consiliului (4). Pentru a se asigura continuitatea, ar trebui adoptate dispoziții tranzitorii în ceea ce privește termenul de raportare a datelor referitoare la punerea în aplicare a articolul 11 alineatul (2) literele (a) și (b) pentru anii de referință 2016-2019.

(14)

Normele pentru calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (c)-(e) și a articolului 11 alineatul (3) din Directiva 2008/98/CE sunt strâns legate de normele care stabilesc formatele pentru raportarea acestor date și a datelor referitoare la punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) litera (a) din directiva respectivă. Pentru a se asigura coerența între aceste norme și a se facilita accesul la ele, ar trebui ca ambele seturi de norme să fie prevăzute într-o singură decizie. În plus, pentru a facilita accesul la formatele uniforme pentru raportarea altor date referitoare la deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, în special a datelor privind deșeurile provenite din construcții și demolări și privind uleiurile minerale și lubrifianții sintetici, uleiurile industriale și uleiurile uzate, ar trebui ca aceste formate să fie incluse, de asemenea, în prezenta decizie. Metodologia de stabilire a ratelor medii ale pierderilor pentru materialele din deșeuri eliminate din deșeurile sortate prin tratarea preliminară suplimentară înainte de reciclare va face obiectul unei decizii delegate separate a Comisiei.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cantitate” înseamnă masa măsurată în tone;

(b)

„materiale vizate” înseamnă materiale din deșeuri municipale care sunt reprelucrate, în cadrul unei operațiuni de reciclare date, în produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri;

(c)

„materiale nevizate” înseamnă materiale din deșeuri care nu sunt reprelucrate, în cadrul unei operațiuni de reciclare date, în produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri;

(d)

„tratare preliminară” înseamnă orice operațiune de tratare prin care trec materialele din deșeuri municipale înainte de a fi supuse operațiunii de reciclare în urma căreia materialele respective sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri. Aceasta include verificarea, sortarea și alte operațiuni de pregătire pentru a se elimina materialele nevizate și pentru a se asigura o reciclare de înaltă calitate;

(e)

„punct de calculare” înseamnă punctul în care materialele din deșeuri municipale intră în operațiunea de reciclare prin care deșeurile sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe care nu sunt deșeuri sau punctul în care materialele din deșeuri încetează să fie considerate deșeuri în urma unei operațiuni de pregătire înainte de a fi reprelucrate;

(f)

„punct de măsurare” înseamnă punctul în care este măsurată masa materialelor din deșeuri în vederea stabilirii cantității de deșeuri la punctul de calculare;

(g)

„biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă” înseamnă biodeșeurile municipale care sunt reciclate în locul în care sunt produse, de către persoanele care le produc.

Articolul 2

Calcularea deșeurilor municipale care sunt pregătite pentru reutilizare în temeiul articolului 11a alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE

Cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru reutilizare include numai produsele sau componentele produselor care, în urma operațiunilor de verificare, curățare sau reparare, pot fi reutilizate fără sortare sau prelucrare preliminară suplimentară. Părțile din respectivele produse sau componente de produse care au fost îndepărtate în timpul operațiunilor de reparare pot fi incluse în cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru reutilizare.

Articolul 3

Calcularea deșeurilor municipale reciclate în temeiul articolului 11a alineatul (1), al articolului 11a alineatul (2) și al articolului 11a alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE

(1)   Cantitatea de deșeuri municipale reciclate este cantitatea de deșeuri municipale la punctul de calculare. Cantitatea de deșeuri municipale care intră în operațiunea de reciclare include materialele vizate. Aceasta poate include materialele nevizate numai în măsura în care prezența lor este permisă pentru operațiunea de reciclare specifică.

(2)   Punctele de calculare aplicabile anumitor materiale din deșeuri și anumitor operațiuni de reciclare sunt specificate în anexa I.

(3)   În cazul în care materialele din deșeuri municipale încetează să mai fie deșeuri la punctele de calculare specificate în anexa I, cantitatea de astfel de materiale se include în cantitatea de deșeuri municipale reciclate.

(4)   În cazul în care punctul de măsurare se referă la producția unei instalații care trimite deșeurile municipale pentru a face obiectul reciclării fără tratare preliminară suplimentară sau la deșeurile utilizate într-o instalație în care deșeurile municipale intră în operațiunea de reciclare fără tratare preliminară suplimentară, cantitatea de deșeuri municipale triate care este respinsă de instalația de reciclare nu se include în cantitatea de deșeuri municipale reciclate.

(5)   În cazul în care o instalație efectuează o tratare preliminară înainte de punctul de calculare din această instalație, deșeurile eliminate în timpul tratării preliminare nu se includ în cantitatea de deșeuri municipale reciclate raportată de această instalație.

(6)   În cazul în care deșeurile municipale generate de un anumit stat membru au fost amestecate cu alte deșeuri sau cu deșeuri dintr-o altă țară înainte de punctul de măsurare sau de punctul de calculare, proporția de deșeuri municipale care provin dintr-un anumit stat membru se identifică utilizând metode corespunzătoare, cum ar fi registrele electronice și anchetele prin eșantionare. În cazul în care aceste deșeuri fac obiectul unei tratări preliminare suplimentare, cantitatea de materiale nevizate eliminată prin tratarea respectivă se deduce ținând seama de proporția și, dacă este cazul, de calitatea materialelor din deșeuri rezultate din deșeurile municipale care provin dintr-un anumit stat membru.

(7)   În cazul în care materialele din deșeuri municipale intră în operațiuni de recuperare prin care materialele respective sunt utilizate în principal drept combustibil sau ca alte mijloace de producere a energiei, producția acestor operațiuni, care este supusă recuperării materialelor, cum ar fi fracția minerală a cenușii de vatră rezultată în urma incinerării sau clincherul care rezultă din coincinerare, nu se include în cantitatea de deșeuri municipale reciclate, cu excepția metalelor separate și reciclate după incinerarea deșeurilor municipale. Metalele încorporate în producția de minerale a procesului de coincinerare a deșeurilor municipale nu se raportează ca fiind reciclate.

(8)   În cazul în care materialele din deșeuri municipale intră în operațiuni de recuperare în urma cărora aceste materiale nu sunt utilizate în principal drept combustibil sau ca alte mijloace de producere a energiei sau pentru recuperarea materialelor, dar a căror producție include materiale reciclate, combustibili sau materiale utilizate pentru rambleiaj în proporții semnificative, cantitatea de deșeuri reciclate se stabilește prin metoda bilanțului masic, care ia considerare doar materialele din deșeuri care fac obiectul reciclării.

Articolul 4

Calcularea biodeșeurilor municipale reciclate în temeiul articolului 11a alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE

(1)   Cantitatea de biodeșeuri municipale reciclate care intră în tratamentul aerob sau anaerob include numai materialele care fac efectiv obiectul tratamentului aerob sau anaerob și exclude toate materialele, inclusiv materialele biodegradabile, care sunt îndepărtate mecanic în timpul operațiunii de reciclare sau ulterior.

(2)   Începând cu 1 ianuarie 2027, statele membre pot considera biodeșeurile municipale ca fiind reciclate numai dacă acestea:

(a)

sunt colectate separat la sursă;

(b)

sunt colectate împreună cu deșeurile cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate și de compostabilitate, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/98/CE; sau

(c)

sunt separate și reciclate la sursă.

(3)   Statele membre aplică metodologia prevăzută în anexa II pentru a calcula cantitatea de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă.

(4)   Cantitatea de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă determinată în conformitate cu alineatul (3) este inclusă atât în cantitatea de deșeuri municipale reciclate, cât și în cantitatea totală de deșeuri municipale generate.

Articolul 5

Calcularea metalelor reciclate separate după incinerarea deșeurilor municipale în temeiul articolului 11a alineatul (6) din Directiva 2008/98/CE

(1)   Cantitatea de metale reciclate separate de cenușa de vatră include numai metalele conținute în concentratul de metal care este separat de cenușa de vatră brută provenind din deșeurile municipale, și nu include alte materiale conținute în concentratul de metal.

(2)   Statele membre aplică metodologia prevăzută în anexa III pentru calcularea cantității de metale reciclate separate de cenușa de vatră rezultată în urma incinerării deșeurilor municipale.

Articolul 6

Colectarea datelor

(1)   Statele membre obțin date direct de la instituțiile sau întreprinderile de gestionare a deșeurilor, după caz.

(2)   Statele membre au în vedere utilizarea registrelor electronice pentru a înregistra datele privind deșeurile municipale.

(3)   În cazul în care colectarea datelor se bazează pe anchete, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

(a)

să fie realizate la intervale regulate și specificate și să respecte în mod adecvat variația datelor care trebuie analizate;

(b)

să se bazeze pe un eșantion reprezentativ de populație căreia i se aplică rezultatele acestora.

Articolul 7

Raportarea datelor

(1)   Statele membre raportează datele și prezintă raportul de verificare a calității privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2008/98/CE în formatul prevăzut în anexa IV.

În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, se consideră că statele membre care raportează datele și prezintă raportul de verificare a calității în formatul prevăzut în anexa V respectă primul paragraf.

(2)   Statele membre raportează datele și prezintă raportul de verificare a calității privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (c)-(e) și a articolului 11 alineatul (3) din Directiva 2008/98/CE în formatul prevăzut în anexa V.

(3)   Statele membre raportează datele și prezintă raportul de verificare a calității privind uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale introduse pe piață și uleiurile uzate colectate și tratate separat în formatul prevăzut în anexa VI.

(4)   Comisia publică datele raportate de statele membre, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește informațiile incluse în rapoartele de verificare a calității, un stat membru prezintă o cerere justificată de nepublicare a anumitor date.

Articolul 8

Abrogare

Decizia de punere în aplicare C(2012) 2384 se abrogă. Trimiterile la decizia de punere în aplicare abrogată se interpretează ca trimiteri la articolul 7 alineatul (1) din prezenta decizie.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

Statele membre prezintă Comisiei date privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2008/98/CE pentru anul de referință 2016 și, dacă este cazul, pentru anul de referință 2017, până la 30 septembrie 2019. Datele pentru anul de referință 2018 și, dacă este cazul, pentru anul de referință 2019 se prezintă în termen de 18 luni de la sfârșitul fiecărui an de referință. Datele menționate în prezentul articol sunt transmise Comisiei prin intermediul standardului de schimb menționat la articolul 5 alineatul (4) din Decizia 2011/753/UE.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 iunie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  Decizia 2011/753/UE a Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 310, 25.11.2011, p. 11).

(3)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 aprilie 2012 privind stabilirea unui chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile [C(2012) 2384 final].

(4)  Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (JO L 150, 14.6.2018, p. 109).


ANEXA I

PUNCTELE DE CALCUL MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2)

Materiale

Punct de calculare

Sticlă

Sticlă triată care nu face obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a intra într-un cuptor-vană pentru topirea sticlei sau în producția de medii de filtrare, materiale abrazive, materiale izolante și de construcție pe bază de sticlă.

Metale

Metal triat care nu face obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a intra într-un topitor sau furnal pentru metale.

Hârtie/carton

Hârtie triată care nu face obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a intra într-o operațiune de transformare în pastă.

Materiale plastice

Plastic separat de polimeri care nu face obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a intra în operațiuni de peletizare, extrudare sau mulare.

Fulgi din plastic care nu sunt supuși unei prelucrări suplimentare înainte de a fi utilizați într-un produs final.

Lemn

Lemn sortat care nu este supus unui tratament suplimentar înainte de a fi utilizat la fabricarea plăcilor aglomerate.

Lemn triat care intră într-o operațiune de compostare.

Textile

Textile triate care nu fac obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a fi utilizate pentru producerea de fibre textile, cârpe sau produse granulate.

Elemente de deșeuri compuse din mai multe materiale

Materiale plastice, metale, lemn, textile, hârtie și carton, precum și alte materiale componente individuale care rezultate din tratarea deșeurilor compuse din mai multe materiale care nu fac obiectul unei prelucrări suplimentare înainte de a atinge punctul de calculare stabilit pentru materialul respectiv în conformitate cu prezenta anexă sau cu articolul 11a din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 3 din prezenta decizie.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

DEEE care intră într-o instalație de reciclare după tratamentul corespunzător și după încheierea activităților preliminare în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

Baterii

Fracțiile de intrare care intră în procesul de reciclare a bateriilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei (2).


(1)  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori (JO L 151, 12.6.2012, p. 9).


ANEXA II

METODOLOGIA DE CALCUL AL BIODEȘEURILOR MUNICIPALE SEPARATE ȘI RECICLATE LA SURSĂ MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1.

Cantitatea de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă se calculează cu ajutorul următoarei formule:

m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi  + m Gi )

unde:

m MBWRS

reprezintă masa biodeșeurilor municipale separate și reciclate la sursă;

n ARUi

reprezintă numărul de unități de reciclare active pentru reciclarea la sursă a biodeșeurilor municipale în subeșantionul i;

m Fi

reprezintă masa biodeșeurilor municipale alimentare și menajere reciclate la sursă per unitate activă de reciclare în subeșantionul i; iar

m Gi

reprezintă masa biodeșeurilor municipale generate de grădini și parcuri ciclate la sursă per unitate activă de reciclare în subeșantionul i.

2.

Numărul unităților active de reciclare pentru reciclarea la sursă a biodeșeurilor municipale include numai unitățile de reciclare utilizate de către producătorii de deșeuri. Numărul respectiv se obține din registrele acestor unități sau prin intermediul anchetelor asupra gospodăriilor.

3.

Cantitatea de biodeșeuri municipale reciclate la sursă per unitate activă de reciclare se determină prin măsurarea directă sau indirectă a biodeșeurilor care intră în unități active de reciclare, astfel cum se specifică la punctele 4 și 5.

4.

Măsurarea directă impune măsurarea intrărilor în unitatea activă de reciclare sau producția acesteia, în următoarele condiții:

(a)

măsurătoarea se efectuează, acolo unde este posibil, de către autoritățile publice sau în numele acestora;

(b)

acolo unde măsurătorile sunt efectuate de către producătorii de deșeuri înșiși, statele membre se asigură că se verifică plauzibilitatea cantităților raportate și că acestea sunt ajustate astfel încât cantitatea de biodeșeuri separate și reciclate la sursă pe persoană să nu depășească în niciun caz cantitatea medie de biodeșeuri municipale pe cap de locuitor colectate de operatorii de deșeuri la nivel național, regional sau local;

(c)

acolo unde se măsoară producția unei unități active de reciclare, se aplică un coeficient fiabil pentru a se calcula cantitatea de intrare.

5.

Măsurarea indirectă presupune măsurarea următoarelor cantități prin studii privind compoziția deșeurilor municipale colectate, care țin seama de biodeșeurile municipale colectate separat și de biodeșeurile municipale care nu sunt colectate separat:

(a)

cantitatea de biodeșeuri conținute în deșeurile municipale colectate care este generată de gospodării sau în zone în care deșeurile sunt separate și reciclate la sursă;

(b)

cantitatea de biodeșeuri conținută în deșeurile municipale colectate care este generată de gospodării sau în zone cu caracteristici similare caracteristicilor gospodăriilor sau zonelor menționate la litera (a), unde deșeurile nu sunt separate și reciclate la sursă.

Cantitatea de biodeșeuri municipale care sunt separate și reciclate la sursă se determină pe baza diferenței dintre cantitățile specificate la literele (a) și (b).

6.

Metodologia de determinare a cantității de biodeșeuri municipale care sunt separate și reciclate la sursă per unitate activă de reciclare în temeiul punctelor 3-5, în particular metodele de eșantionare utilizate în studiile pentru colectarea de date, reflectă cel puțin următorii factori:

(a)

dimensiunea și tipul gospodăriilor care utilizează o unitate activă de reciclare în cazul deșeurilor alimentare și menajere;

(b)

dimensiunea și gestionarea grădinilor și a parcurilor deservite de o unitate activă de reciclare în cazul deșeurilor generate de grădini și parcuri;

(c)

sistemul de colectare disponibil, în special utilizarea complementară a serviciilor de colectare a deșeurilor pentru biodeșeurile și pentru deșeurile municipale mixte;

(d)

nivelul și caracterul sezonier al generării de biodeșeuri municipale.

7.

Acolo unde proporția de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă din totalul deșeurilor municipale generate este mai mică de 5 % la nivel național, statele membre pot utiliza o metodologie simplificată de calcul a biodeșeurilor municipale separate și reciclate la sursă prin aplicarea următoarei formule:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

unde:

m MBWRS

reprezintă masa biodeșeurilor municipale separate și reciclate la sursă;

n P

reprezintă numărul de persoane implicate în reciclarea la sursă a biodeșeurilor municipale;

m BWpp

reprezintă masa biodeșeurilor municipale generate pe cap de locuitor; iar

q RS

este un coeficient reprezentând proporția de biodeșeuri municipale generate care ar putea fi separate și reciclate la sursă din cantitatea totală biodeșeuri municipale generate.

8.

În scopul aplicării formulei menționate la punctul 7, statele membre se asigură că:

(a)

m BWpp se calculează pe baza studiilor privind compoziția deșeurilor municipale colectate separat și a deșeurilor municipale mixte la nivel național, regional sau local, după caz;

(b)

q RS se determină luându-se în considerare factorii enumerați la punctul 6 literele (a)-(d).

9.

Formulele stabilite în prezenta anexă pot fi aplicate tuturor biodeșeurilor municipale separate și reciclate la sursă sau numai biodeșeurilor municipale alimentare sau de bucătărie separate și reciclate la sursă.

10.

Studiile de colectare a datelor în scopul aplicării formulelor prevăzute în prezenta anexă se efectuează pentru primul an de raportare a biodeșeurilor municipale separate și reciclate la sursă și, ulterior, cel puțin o dată la cinci ani, iar pentru anii următori, ori de câte ori există motive să se aștepte modificări semnificative ale cantității de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă.

Pentru anii pentru care datele nu sunt colectate, statele membre pot utiliza estimări adecvate pentru a actualiza cantitatea raportată de deșeuri municipale reciclate la sursă.

11.

Anchetele de colectare a datelor în scopul aplicării formulelor prevăzute în prezenta anexă se bazează pe eșantioane reprezentative și pe subeșantioane adecvate. Rezultatele acestor anchete trebuie să fie semnificative din punct de vedere statistic, în conformitate cu tehnici statistice acceptate științific.

12.

Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura că nu se supraestimează cantitățile raportate de biodeșeuri municipale separate și reciclate la sursă.

ANEXA III

METODOLOGIA DE CALCUL AL METALELOR RECICLATE SEPARATE DUPĂ INCINERAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2)

1.

Se aplică următorii termeni în legătură cu formulele prevăzute în prezenta anexă:

m total IBA metals

reprezintă masa totală de metale în cenușa de vatră rezultată în urma incinerării într-un anumit an;

m IBA metal concentrates

reprezintă masa concentratelor metalice separate din cenușa de vatră brută rezultată în urma incinerării deșeurilor municipale într-un anumit an;

c IBA metals

reprezintă concentrația de metale în concentratele metalice;

m IBA metals

reprezintă masa totală de metale în concentratele metalice într-un anumit an;

m non-metallic

reprezintă masa totală de materiale non-metalice în concentratele metalice într-un anumit an;

m MSW

reprezintă masa de deșeuri municipale care intră într-o operațiune de incinerare într-un anumit an;

c metals MSW

reprezintă concentrația de metale în deșeurile municipale care intră într-o operațiune de incinerare;

m W

reprezintă masa tuturor deșeurilor municipale care intră într-o operațiune de incinerare într-un anumit an;

c metals MSWI

reprezintă concentrația de metale în totalitatea deșeurilor municipale care intră într-o operațiune de incinerare și

m MSW IBA metals

reprezintă masa metalelor provenite din deșeurile municipale într-un anumit an.

2.

După separarea concentratelor metalice din cenușa de vatră brută rezultată în urma incinerării, masa totală a metalelor din cenușa de vatră rezultată în urma incinerării într-un anumit an se calculează prin aplicarea următoarei formule:

Formula

3.

Datele privind masa de concentrate metalice se obțin de la instalațiile care separă concentratele metalice din cenușa de vatră brută rezultată în urma incinerării.

4.

Concentratele de metal din concentratele metalice se calculează cu ajutorul datelor colectate prin studii periodice de la instalațiile la instalațiile care tratează concentratele metalice și care își livrează producția instalațiilor care fabrică produse metalice. Trebuie să se facă distincție între metale feroase, metale neferoase și oțel inoxidabil. Următoarea formulă le aplică pentru calcularea concentrației de metale în concentratele metalice:

Formula

5.

Acolo unde deșeurile municipale sunt incinerate împreună cu alte deșeuri, concentrația de metale din deșeurile incinerate din diferite surse se determină printrun studiu de eșantionare a deșeurilor care intră în operațiunea de incinerare. Acest studiu se efectuează cel puțin o dată la cinci ani și ori de câte ori există motive să se anticipeze că s-a modificat în mod semnificativ compoziția deșeurilor incinerate. Masa metalelor provenite din deșeuri municipale se calculează prin aplicarea următoarei formule:

Formula

6.

Prin derogare de la punctul 5, acolo unde proporția de deșeuri municipale în totalitatea deșeurilor incinerate este mai mare de 75 %, masa metalelor provenite din deșeuri municipale poate fi calculată prin aplicarea următoarei formule:

Formula


ANEXA IV

DATE PRIVIND DEȘEURILE DIN GOSPODĂRII ȘI PRIVIND DEȘEURI SIMILARE PROVENITE DIN ALTE SURSE ȘI DATE PRIVIND DEȘEURILE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

A.   FORMATUL DE RAPORTARE A DATELOR PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (2) LITERA (A) DIN DIRECTIVA 2008/98/CE PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU REUTILIZAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DIN GOSPODĂRII ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE PROVENITE DIN ALTE SURSE

Metoda de calcul (1)

Deșeuri generate (2)

(t)

Pregătirea pentru reutilizare și reciclare (3)

(t)

 

 

 

B.   FORMATUL PENTRU RAPORTUL DE VERIFICARE A CALITĂȚII CARE ÎNSOȚEȘTE DATELE MENȚIONATE ÎN PARTEA A

I.   Obiectivul raportului

Obiectivul prezentului raport este de a colecta informații privind metodele de compilare a datelor și de acoperire a datelor prezentate. Raportul ar trebui să permită o mai bună înțelegere a abordărilor adoptate de statele membre, precum și a posibilităților și limitelor de comparabilitate a datelor între țări.

II.   Informații generale

1.   Stat membru:

2.   Organizația care prezintă datele și descrierea:

3.   Persoana de contact/datele de contact:

4.   Anul de referință:

5.   Data furnizării/versiunea:

III.   Informații privind deșeurile din gospodării și deșeurile similare provenite din alte surse

1.   Cum sunt generate cantitățile de deșeuri determinate pentru respectarea obiectivului privind deșeurile?

 

2.   S-a efectuat o analiză a sortării deșeurilor din gospodării și a deșeurilor similare provenite din alte surse? Da/Nu

3.   În cazurile în care au fost utilizate alte metode, vă rugăm să descrieți:

 

4.   Cum se relaționează cantitățile de deșeuri raportate în partea A cu statisticile privind deșeurile raportate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4)?

 

5.   Vă rugăm să descrieți în mod corespunzător, bifând căsuțele aferente din tabel, compoziția și sursele de deșeuri din gospodării și deșeurile similare provenite din alte surse.

Materiale din deșeuri

Codurile deșeurilor (5)

Generate de

Gospodării

Întreprinderi mici

Restaurante, cantine

Zone publice

Altele

(de precizat)

Hârtie și carton

20 01 01 ,

15 01 01

 

 

 

 

 

Metale

20 01 40 ,

15 01 04

 

 

 

 

 

Materiale plastice

20 01 39 ,

15 01 02

 

 

 

 

 

Sticlă

20 01 02 ,

15 01 07

 

 

 

 

 

Deșeuri biodegradabile din bucătării și cantine

20 01 08

 

 

 

 

 

 

Inclusiv „home-composting”? da/nu

Deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri

20 02 01

 

 

 

 

 

 

Inclusiv „home-composting”? da/nu

Deșeuri care nu sunt biodegradabile provenite din grădini și parcuri

20 02 02 ,

20 02 03

 

 

 

 

 

Lemn

20 01 38 ,

15 01 03

 

 

 

 

 

Textile

20 01 10 ,

15 01 09

20 01 11 ,

 

 

 

 

 

Baterii

20 01 34 ,

20 01 33 *

 

 

 

 

 

Echipamente casate

20 01 21 *,

20 01 35 *,

20 01 23 *,

20 01 36

 

 

 

 

 

Alte deșeuri municipale

20 03 01 ,

20 03 07 ,

20 03 02 ,

15 01 06

 

 

 

 

 

Deșeuri municipale care nu au fost menționate mai sus (vă rugăm precizați)

 

 

 

 

 

 

 

6.   Pentru metodele de calcul 1 și 2: Vă rugăm să furnizați în rândurile (a)-(c) de mai jos cantitățile sau proporțiile și codurile deșeurilor utilizate pentru calcularea generării de deșeuri în conformitate cu următoarele elemente:

(a)

% hârtie, metal, materiale plastice, sticlă (și, pentru metoda 2, alte fluxuri unice de deșeuri) în deșeurile menajere (și, în cazul metodei 2, în deșeurile similare) determinate printr-o analiză de sortare

×

(b)

cantitatea anuală de deșeuri menajere (și, în cazul metodei 2, de deșeuri similare) generate

+

(c)

hârtia, metalul, materialele plastice și sticla (și, în cazul metodei 2, alte fluxuri unice de deșeuri) colectate separat de la gospodării (și, în cazul metodei 2, deșeuri similare din alte surse colectate separat) (codurile deșeurilor 15 01, 20 01)

(a)

 

(b)

 

(c)

 

7.   Cum sunt compilate datele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare?

(a)

Se bazează datele pe materialele de intrare în instalațiile de tratare preliminară (de exemplu, instalații de sortare, tratament biologic mecanic)? Da/Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați informații privind eficiența reciclării:

 

(b)

Se bazează datele pe materialele de intrare în procesul de reciclare finală? Da/Nu

(c)

Vă rugăm să descrieți procesul de validare a datelor:

 

8.   Au fost întâlnite probleme în ceea ce privește aplicarea normelor privind calcularea deșeurilor biodegradabile? Da/Nu

Dacă da, descrieți problema (problemele) respective:

 

9.   Au fost deșeurile

(a)

transferat(e) în alt stat membru al UE? (Da/Nu)

(b)

exportate în afara Uniunii pentru a fi tratate? (Da/Nu)

În cazul în care răspunsul la (a) sau (b) este „da”, cum au fost calculate, monitorizate și validate ratele de pregătire pentru reutilizare și reciclare pentru deșeurile transferate sau exportate?

 

C.   FORMATUL DE RAPORTARE A DATELOR PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A ARTICOLULUI 11 ALINEATUL (2) LITERA (B) DIN DIRECTIVA 2008/98/CE PRIVIND DEȘEURILE PROVENITE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

Metoda de calcul (6)

Deșeuri generate

(t)

Pregătire pentru reutilizare:

(t)

Reciclare

(t)

Rambleiere

(t)

Alte tipuri de valorificare materială (7)

(t)

Valorificare materială totală (8)

(t)

 

 

 

 

 

 

 

D.   FORMATUL PENTRU RAPORTUL DE VERIFICARE A CALITĂȚII CARE ÎNSOȚEȘTE DATELE MENȚIONATE ÎN PARTEA C

I.   Obiectivul raportului

Obiectivul prezentului raport este de a colecta informații privind metodele de compilare a datelor și de acoperire a datelor prezentate. Raportul ar trebui să permită o mai bună înțelegere a abordărilor adoptate de statele membre, precum și a posibilităților și limitelor de comparabilitate a datelor între țări.

II.   nformații generale

1.   Stat membru:

2.   Organizația care prezintă datele și descrierea:

3.   Persoana de contact/datele de contact:

4.   Anul de referință:

5.   Data furnizării/versiunea:

III.   Informații privind deșeurile de construcții și demolări

1.   Cum se determină cantitățile de deșeuri generate din construcții și demolări? Cum se raportează aceste cantități la datele raportate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002?

 

2.   Cum sunt compilate datele privind pregătirea pentru reutilizare, reciclare, rambleiere și alte tipuri de valorificare?

Vă rugăm să includeți descrierea aplicării definiției operațiunii de rambleiere prevăzute la articolul 3 alineatul (17a) din Directiva 2008/98/CE în contextul raportării deșeurilor din construcții și deșeurilor din construcții și demolări și descrierea diferitelor operațiuni de tratare a deșeurilor raportate în categoria „alte tipuri de valorificare” din tabelul din partea C și proporția acestora (%).

 

3.   Se bazează datele pe materialele de intrare în instalațiile de tratare preliminară? Da/Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați informații privind eficiența tratării preliminare:

 

4.   Se bazează datele pe materialele de intrare în procesul de reciclare finală? Da/Nu

5.   Vă rugăm să descrieți procesul de validare a datelor:

 

6.   Au fost deșeurile

(a)

transferat(e) în alt stat membru al UE? Da/Nu

(b)

exportate în afara Uniunii pentru a fi tratate? Da/Nu

Dacă da, cum au fost calculate și monitorizate/validate ratele de reutilizare și reciclare și ratele de valorificare pentru cantitățile transferate sau exportate?

 


(1)  Metodă de calcul aleasă în conformitate cu Decizia 2011/753/UE: se inserează aici numărul metodei de calcul alese (1-4) ca în a doua coloană din anexa I la decizia respectivă.

(2)  Deșeurile din gospodării sau deșeurile din gospodării și deșeurile similare provenite din alte surse, astfel cum impune metoda de calcul aleasă.

(3)  Pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor din gospodării sau a deșeurilor din gospodării și a deșeurilor similare provenite din alte surse, astfel cum impune metoda de calcul aleasă.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).

(5)  În lista codurilor deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

(6)  Metodă de calcul aleasă în conformitate cu anexa II la Decizia nr. 2011/753/UE.

(7)  Se include valorificarea materialelor alta decât pregătirea pentru reutilizare, reciclare și rambleiere.

(8)  Aceasta este suma cuantumurilor raportate în cadrul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, rambleiere și alte tipuri de valorificare materială.


ANEXA V

DATE PRIVIND DEȘEURILE MUNICIPALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

A.   FORMATUL DE RAPORTARE A DATELOR

Deșeuri municipale

Generarea deșeurilor (1)

(t)

Colectarea separată

(t)

Pregătirea pentru reutilizare

(t)

Reciclarea

(t)

Valorificare energetică (2)

(t)

Alte tipuri de valorificare (3)

(t)

Total

 

 

 

 

 

 

Metale

 

 

 

 

 

 

Metale separate după incinerarea deșeurilor municipale (4)

 

 

 

 

 

 

Sticlă

 

 

 

 

 

 

Materiale plastice

 

 

 

 

 

 

Hârtie și carton

 

 

 

 

 

 

Biodeșeuri

 

 

 

 

 

 

Biodeșeuri separate și reciclate la sursă (5)

 

 

 

 

 

 

Lemn

 

 

 

 

 

 

Textile

 

 

 

 

 

 

Echipamente electrice și electronice

 

 

 

 

 

 

Baterii

 

 

 

 

 

 

Deșeuri voluminoase (6)

 

 

 

 

 

 

Deșeuri mixte

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

Casetele de culoare închisă: Raportarea nu se aplică.

Casetele de culoare deschisă: Raportarea este voluntară, cu excepția metalelor separate și reciclate după incinerarea deșeurilor municipale și a biodeșeurilor separate și reciclate la sursă, acolo unde statele membre iau în considerare aceste fluxuri de deșeuri la calcularea obiectivelor în materie de reciclare.

B.   FORMATUL PENTRU RAPORTUL DE VERIFICARE A CALITĂȚII CARE ÎNSOȚEȘTE DATELE MENȚIONATE ÎN PARTEA A

I.   Obiectivele raportului

Obiectivele raportului de verificare a calității sunt următoarele:

1.

verificarea caracterului exhaustiv al aplicării de către statul membru a definiției deșeurilor municipale;

2.

evaluarea calității proceselor de colectare a datelor, inclusiv a domeniului de aplicare și a validării surselor de date administrative și a valabilității statistice a abordărilor bazate pe anchete;

3.

înțelegerea motivelor pentru care s-au înregistrat modificări semnificative ale datelor raportate între anii de referință și asigurarea încrederii în exactitatea datelor respective;

4.

asigurarea aplicării regulilor și a metodologiilor comune de măsurare a metalelor separate după incinerarea deșeurilor municipale, precum și

5.

verificarea conformității cu cerințele specifice stabilite în normele pentru calcularea obiectivelor în materie de reciclare.

II.   Informații generale

1.   Stat membru:

2.   Organizația care prezintă datele și descrierea:

3.   Persoana de contact/datele de contact:

4.   Anul de referință:

5.   Data furnizării/versiunea:

6.   Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

III.   Informații privind deșeurile municipale

1.   Descrierea entităților implicate în colectarea datelor

Denumirea instituției

Descrierea responsabilităților-cheie

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

2.   Se utilizează datele privind deșeurile municipale raportate în partea A pentru a demonstra conformitatea cu obiectivul stabilit la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE? Da/Nu

3.   Descrierea metodelor folosite

3.1.   Generarea deșeurilor municipale

3.1.1.   Metode de determinare a generării de deșeuri municipale (marcați cu o cruce sau specificați în ultima coloană)

Componenta deșeurilor municipale

Informații administrative

Anchete

Registru electronic