ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 160

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
18 iunie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/985 al Consiliului din 17 iunie 2019 de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1001 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/986 al Comisiei din 7 martie 2019 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/987 al Comisiei din 29 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

8

 

*

Regulamentul (UE) 2019/988 al Comisiei din 17 iunie 2019 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/989 al Comisiei din 17 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active clorprofam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

11

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/990 a Comisiei din 17 iunie 2019 de modificare a listei de genuri și specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE a Consiliului și din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei ( 1 )

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/991 a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016

23

 

*

Decizia (PESC) 2019/992 a Comitetului politic și de securitate din 4 iunie 2019 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Decizia (PESC) 2019/993 a Consiliului din 17 iunie 2019 de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

25

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/994 a Comisiei din 17 iunie 2019 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 ( 1 )

26

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/995 a Comisiei din 17 iunie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/985 AL CONSILIULUI

din 17 iunie 2019

de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1001 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2019/993 a Consiliului din 17 iunie 2019 de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1006 (2) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor. Respectiva decizie prevede, între altele, înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, entități sau organisme responsabile de subminarea statului de drept sau de obstrucționarea găsirii unei soluții politice incluzive în Republica Maldivelor, precum și ale persoanelor și entităților responsabile de abuzuri sau de încălcări grave ale drepturilor omului în Republica Maldivelor.

(2)

Regulamentul (UE) 2018/1001 al Consiliului (3) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1006.

(3)

La 17 iunie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/993 de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1006 a Consiliului.

(4)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2018/1001 ar trebui abrogat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2018/1001 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Luxemburg, 17 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Decizia (PESC) 2018/1006 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor (JO L 180, 17.7.2018, p. 24).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1001 al Consiliului din 16 iulie 2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor (JO L 180, 17.7.2018, p. 1).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/986 AL COMISIEI

din 7 martie 2019

de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) al doilea paragraf și articolul 13 alineatul (6) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

De la 1 septembrie 2019, toate vehiculele ușoare vor fi supuse unei noi proceduri reglementare de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor ușoare – procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei (2) – care va înlocui noul ciclu de testare european (NEDC), prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (3). Din acest motiv, ar trebui să se elaboreze o nouă metodologie de stabilire a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor din categoria N1 omologate într-un proces cu mai multe etape.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, emisiile specifice de CO2 ale vehiculului omologat într-un proces cu mai multe etape trebuie să fie alocate producătorului vehiculului de bază. Pentru a permite producătorului vehiculului de bază să efectueze cu eficacitate și suficientă certitudine o planificare în ceea ce privește respectarea obiectivelor sale specifice privind emisiile, ar trebui să se elaboreze o metodologie care să ofere asigurarea că emisiile și masa de CO2 ale vehiculelor de bază incomplete care vor fi alocate producătorului respectiv sunt cunoscute încă din momentul producerii și vânzării vehiculului de bază incomplet, și nu numai din momentul în care producătorul din etapa finală introduce pe piață vehiculul completat.

(3)

În scopul stabilirii emisiilor de CO2 ale vehiculului de bază incomplet, este indicat să se utilizeze metoda interpolării prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1151, în cadrul căreia valorile de intrare specifice ar trebui stabilite astfel încât să conducă la valori ale emisiilor și masei de CO2 care să fie cât mai reprezentative pentru valorile stabilite ulterior în ceea ce privește vehiculul completat final. Pentru a se asigura coerența, calculul obiectivului privind emisiile specifice al producătorului vehiculului de bază ar trebui să țină seama de valorile masice stabilite în scopul respectiv.

(4)

Producătorul vehiculului de bază ar trebui să raporteze Comisiei valorile de intrare utilizate pentru metoda interpolării, precum și valorile emisiilor de CO2 și ale masei vehiculului de bază incomplet. În același timp, statele membre ar trebui să raporteze în continuare Comisiei valorile emisiilor specifice de CO2 și ale masei vehiculelor finale completate.

(5)

Pe baza acestor date raportate, Comisia ar trebui să evalueze în mod continuu reprezentativitatea valorilor emisiilor de CO2 ale vehiculului de bază și să informeze producătorii cu privire la eventualele divergențe constatate. În cazul unei divergențe semnificative și continue între emisiile medii specifice de CO2 ale vehiculului final completat și media valorilor de monitorizare ale emisiilor de CO2 stabilite pentru producătorul vehiculului de bază, ar trebui să se utilizeze valorile referitoare la vehiculele completate finale pentru a se stabili dacă producătorii își respectă obiectivele privind emisiile specifice.

(6)

Prin urmare, anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, la punctul 1 litera (c) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul vehiculelor incomplete omologate într-un proces cu mai multe etape menționate în partea A punctul 1a din anexa II, în locul valorii M se utilizează masa de monitorizare (Mmon). Masa de monitorizare se calculează cu formula următoare:

 

Mmon = MRObase × B0

 

unde:

 

MRObase și B0 sunt definite în partea A punctul 1a.1 litera (a) din anexa II.”

2.

În anexa II, partea A se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.2 se elimină cu efect de la 1 ianuarie 2021;

(b)

se introduc următoarele puncte 1a, 1a.1, 1b și 1c:

„1a.   Emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor omologate într-un proces cu mai multe etape din categoria N1 stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151

Începând cu data de 1 septembrie 2019, pentru fiecare vehicul de bază incomplet din categoria N1 supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, producătorul stabilește emisiile specifice de CO2 ale vehiculului de bază respectiv, denumite în continuare «emisiile de CO2 de monitorizare», în conformitate cu metodologia prevăzută la punctul 1a.1 și le raportează Comisiei.

Comisia utilizează emisiile de CO2 de monitorizare ale vehiculului de bază incomplet care i-au fost raportate în conformitate cu primul paragraf pentru a calcula emisiile medii specifice de CO2 ale producătorului vehiculului de bază din anul calendaristic în care este înmatriculat vehiculul completat omologat într-un proces cu mai multe etape, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile menționate la punctul 1b.

Pentru vehiculele de bază complete, în scopul monitorizării emisiilor de CO2 se utilizează emisiile de CO2 și masa în stare de funcționare ale vehiculului respectiv.

1a.1.   Calcularea emisiile specifice de CO2 ale vehiculului de bază incomplet

Producătorul vehiculului de bază calculează valoarea emisiilor de CO2 de monitorizare ale unui vehicul de bază incomplet individual în conformitate cu metoda interpolării menționată la punctele 3.2.3.2 sau 3.2.4 din subanexa 7 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151, în funcție de metodologia aplicată, în ceea ce privește emisiile, pentru omologarea de tip a vehiculului de bază, în care termenii sunt cei definiți la punctul respectiv, cu următoarele excepții:

(a)

Masa vehiculului individual

Termenul «TMind» menționat la punctul 3.2.3.2.2.1 sau 3.2.4.1.1.1 din subanexa 7 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 se înlocuiește cu masa implicită a vehiculului de bază, DMbase, sau, după caz, cu valoarea minimă a masei de încercare a vehiculului, TML, sau cu valoarea maximă a masei de încercare a vehiculului, TMH.

DMbase se determină cu următoarea formulă:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

unde:

MRObase

este masa în stare de funcționare a vehiculului de bază, astfel cum este definită la punctul 3.2.5 din anexa XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151

B0

este masa caroseriei stabilită la o valoare de 1,375

MVL

este masa reprezentativă pentru încărcarea vehiculului, care reprezintă 28 % din încărcarea maximă a vehiculului, unde încărcarea maximă a vehiculului este definită drept masa maximă de încărcare tehnic admisibilă minus masa în stare de funcționare a vehiculului de bază înmulțită cu B0, minus 25 kg

Cifra B0 este calculată ca media ponderată a raportului dintre suma masei în stare de funcționare a vehiculelor de bază incomplete pentru toate vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape înmatriculate în cursul anului calendaristic și a masei adăugate implicite calculate conform secțiunii 5 a anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008, pe de o parte, și masa în stare de funcționare a vehiculelor de bază pentru toate vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape înmatriculate în anii calendaristici 2015, 2016 și 2017, pe de altă parte.

Cifra B0 se ajustează cel târziu la 31 octombrie 2021 pe baza valorilor relevante ale masei vehiculelor omologate într-un proces cu mai multe etape înmatriculate în anii calendaristici 2018, 2019 și 2020, calculate cu formulele următoare:

 

Formula 1:

Formula

unde:

Ay

este media ponderată a raportului dintre Mfi și Mbi

Mfi

este masa în stare de funcționare a vehiculului de bază mărită cu masa adăugată implicită astfel cum este definită în secțiunea 5 a anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008

Mbi

este masa în stare de funcționare a vehiculului de bază

n

este numărul de vehicule de bază pentru toate vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape înmatriculate în anul calendaristic respectiv

 

Formula 2:

Formula

unde:

Ai

este media ponderată astfel cum este calculată cu formula 1

ni

este numărul de vehicule de bază pentru toate vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape înmatriculate într-un an calendaristic

Atunci când masa implicită a vehiculului de bază DMbase este mai mică decât valoarea minimă a masei de încercare a vehiculului, TML, din cadrul familiei de interpolare, TMind se înlocuiește cu TML.

Atunci când masa implicită a vehiculului de bază DMbase este mai mare decât valoarea maximă a masei de încercare a vehiculului, TMH, din cadrul familiei de interpolare, TMind se înlocuiește cu TMH.

(b)

Rezistența la rulare a unui vehicul individual

Rezistența la rulare a vehiculului de bază este utilizată în sensul punctului 3.2.3.2.2.2 sau al punctului 3.2.4.1.1.2 din subanexa 7 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151.

(c)

Aria suprafeței frontale

În cazul unui vehicul de bază incomplet care aparține unei familii de matrice ale rezistenței la înaintare pe drum, producătorul trebuie să determine termenul „Af” menționat la punctul 3.2.3.2.2.3 din subanexa 7 a anexei XXI la Regulamentul (UE) 2017/1151 conform uneia dintre opțiunile următoare:

(i)

aria suprafeței frontale a unui vehicul reprezentativ din familia de matrice ale rezistenței la înaintare pe drum, în m2;

(ii)

valoarea medie dintre valoarea maximă și valoarea minimă a suprafeței frontale a vehiculului din cadrul familiei de interpolare, în m2;

(iii)

valoarea maximă a suprafeței frontale a vehiculului din cadrul familiei de interpolare, în cazul în care nu se utilizează metoda interpolării, în m2.

În cazul unui vehicul de bază incomplet care nu aparține unei familii de matrice ale rezistenței la înaintare pe drum, se utilizează valoarea maximă a suprafeței frontale a vehiculului din cadrul familiei de interpolare.

1b.   Reprezentativitatea valorii emisiilor de CO2 de monitorizare

Comisia evaluează anual, începând cu anul calendaristic 2020, reprezentativitatea valorilor medii ale emisiilor de CO2 de monitorizare raportate de producătorul vehiculului de bază în raport cu media emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate înmatriculate în anul calendaristic relevant și informează în acest sens producătorul vehiculului de bază.

În cazul în care din evaluare reiese o divergență de cel puțin 4 % între media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor completate și media emisiilor de CO2 de monitorizare ale tuturor vehiculelor de bază corespunzătoare ale unui producător în decursul fiecăruia dintre cei doi ani calendaristici succesivi, Comisia utilizează media emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate din anul calendaristic următor pentru a calcula emisiile medii specifice de CO2 ale producătorului sau ale grupării de producători de vehicule de bază din anul respectiv. În cazul în care divergențele persistă, acest calcul se repetă la fiecare trei ani.

1c.   Raportarea datelor de către producătorii de vehicule de bază

Producătorii de vehicule de bază raportează Comisiei, până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru fiecare vehicul de bază incomplet sau complet supus omologării de tip într-un proces cu mai multe etape și vândut de aceștia în cursul anului calendaristic anterior în Uniune, următoarele date:

(a)

numărul de identificare al vehiculului;

(b)

identificatorul familiei de interpolare;

(c)

emisiile specifice de CO2 ale vehiculului de bază;

(d)

suprafața frontală (a se preciza opțiunea aplicabilă);

(e)

rezistența la rulare a vehiculului de bază;

(f)

masa de monitorizare;

(g)

masa în stare de funcționare a vehiculului de bază;

(h)

masa reprezentativă pentru încărcarea vehiculului, astfel cum este definită la punctul 1a.1 din prezenta anexă.”;

(c)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Datele menționate la punctul 1 se preiau din certificatul de conformitate eliberat de producătorul vehiculului utilitar ușor în cauză sau sunt coerente cu acest certificat. Celelalte date se preiau din documentația de omologare de tip sau din informațiile raportate de producătorul vehiculului de bază în conformitate cu punctul 1c. Statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a asigura exactitatea adecvată a procedurii de monitorizare. În cazul în care certificatul de conformitate indică atât o masă minimă, cât și o masă maximă pentru un vehicul utilitar ușor, statele membre utilizează numai cifra maximă în scopul prezentului regulament. În cazul vehiculelor bicarburant (benzină/gaz), ale căror certificate de conformitate menționează emisii specifice de CO2 pentru ambele tipuri de combustibil, statele membre folosesc numai valoarea măsurată pentru gaz.”


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/987 AL COMISIEI

din 29 mai 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 8 alineatul (9) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei (2) prevede obligația statelor membre, precum și a producătorilor de a raporta anumite date referitoare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(2)

De la 1 septembrie 2019, o nouă procedură reglementară de testare pentru măsurarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor ușoare – procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure – WLTP), prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei (3) – urmează să înlocuiască noul ciclu de testare european (New European Test Cycle – NEDC), prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (4). Această modificare va afecta și metodologia de stabilire a emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil pentru vehiculele N1 omologate într-un proces cu mai multe etape (denumite în continuare „vehicule omologate într-un proces cu mai multe etape”).

(3)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011, emisiile specifice de CO2 generate de vehiculele omologate într-un proces cu mai multe etape urmează să fie alocate producătorului vehiculului de bază. Pentru a permite producătorului vehiculului de bază să își planifice în mod eficace și cu suficientă certitudine respectarea obiectivelor sale specifice în materie de emisii de CO2, metodologia oferă asigurarea că emisiile și masa de CO2 alocate producătorului respectiv sunt cunoscute încă din momentul producerii și vânzării vehiculului de bază, și nu numai în momentul în care producătorul din etapa finală introduce pe piață vehiculul completat.

(4)

Producătorul vehiculului de bază trebuie să raporteze Comisiei valorile de intrare utilizate pentru calculul de interpolare menționat în partea A punctul 1a.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, precum și emisiile de CO2 și valorile masice ale vehiculului de bază incomplet. Aceste valori ar trebui utilizate pentru calcularea emisiilor specifice medii ale producătorului vehiculului de bază și a obiectivului său privind emisiile specifice.

(5)

Producătorii de vehicule de bază incomplete care au fost vândute în cursul anului calendaristic anterior în scopul finalizării de către un producător în a etapa a doua ar trebui să transmită datele specificate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 către sistemul de stocare a datelor comerciale (Business Data Repository) al Agenției Europene de Mediu.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   În scopul calculării obiectivului provizoriu privind emisiile specifice și a mediei provizorii a emisiilor specifice de CO2 și în scopul verificării valorilor de intrare utilizate în temeiul părții A punctul 1a.1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011, producătorii transmit Comisiei, prin transfer electronic de date către sistemul de stocare a datelor gestionat de Agenția Europeană de Mediu, datele referitoare la fiecare vehicul de bază care face obiectul omologării de tip într-un proces cu mai multe etape pe care l-au vândut în Uniune în anul calendaristic anterior, astfel cum se precizează în partea A punctul 1c din anexa II la regulamentul menționat.

Datele se transmit prin transfer electronic către sistemul de stocare a datelor gestionat de Agenția Europeană de Mediu.

(4)   În cazul în care producătorii nu comunică datele detaliate menționate la alineatul (3), obiectivul provizoriu privind emisiile specifice și media provizorie a emisiilor specifice se calculează pe baza datelor detaliate furnizate de statele membre.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 29 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la înmatricularea vehiculelor utilitare ușoare noi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 98, 4.4.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/10


REGULAMENTUL (UE) 2019/988 AL COMISIEI

din 17 iunie 2019

de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (1), în special articolul 5 alineatul (1) literele (a), (d), (e), (h), (i) și (j), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Versiunea în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (2) conține o eroare în ceea ce privește limita de migrare specifică stabilită la anexa I, tabelul 1, punctul 1, rândul 1052.

(2)

Prin urmare, versiunea în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 ar trebui rectificată în consecință. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(nu privește versiunea în limba română)

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/989 AL COMISIEI

din 17 iunie 2019

privind nereînnoirea aprobării substanței active clorprofam, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2004/20/CE a Comisiei (2), substanța clorprofam a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active clorprofam, astfel cum este menționată în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 iulie 2019.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței clorprofam, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Un grup operativ alcătuit din trei solicitanți a depus dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la data de 29 aprilie 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar la dispoziția publicului.

(8)

La 18 iunie 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța clorprofam să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Autoritatea a ajuns la concluzia că o evaluare finală a riscurilor pentru consumator prin aportul alimentar nu poate fi efectuată din cauza mai multor lacune în materie de date și a incertitudinilor identificate în ceea ce privește utilizarea în culturile alimentare. Cu toate acestea, a fost identificat un domeniu critic de îngrijorare în legătură cu clorprofamul în ceea ce privește rezultatele unei evaluări orientative a riscului pentru consumatori, în care au fost identificate riscuri alimentare acute și cronice pentru consumatori atât în ceea ce privește clorprofamul, cât și metabolitul său principal 3-cloroanilină. În plus, autoritatea a ajuns la concluzia că este necesară o evaluare științifică suplimentară a proprietăților clorprofamului care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin și că evaluarea riscurilor pentru artropodele nevizate pentru utilizări pe câmp nu a putut fi finalizată.

(9)

Comisia a invitat solicitanții să își prezinte observațiile privind concluzia autorității și, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, privind proiectul de raport de reînnoire. Solicitanții și-au prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(10)

Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitanți, îngrijorările legate de substanța activă în cauză nu au putut fi eliminate.

(11)

La 23 ianuarie 2019, unul dintre membrii grupului operativ care a depus cererea de reînnoire a aprobării clorprofamului a informat Comisia că a decis să își retragă sprijinul pentru utilizarea reprezentativă a clorprofamului ca tratament antigerminare pentru cartofi. La 19 martie 2019, grupul operativ a notificat Comisiei faptul că și-a retras sprijinul pentru toate utilizările reprezentative, cu excepția culturilor necomestibile, și anume bulbii de flori.

(12)

În consecință, nu s-a putut stabili, cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor, îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, este adecvat să nu se reînnoiască aprobarea substanței active clorprofam, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a retrage autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin clorprofam.

(15)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin clorprofam, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, respectiva perioadă ar trebui să expire cel târziu la 8 octombrie 2020.

(16)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei (7) a amânat data de expirare a substanței clorprofam până la 31 iulie 2019, pentru a se permite ca procesul de reînnoire a aprobării să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că a fost luată o decizie înainte de acest termen de expirare amânat, prezentul regulament ar trebui să se aplice cât mai curând posibil.

(17)

Prezentul regulament nu împiedică transmiterea unei noi cereri pentru aprobarea substanței clorprofam în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(18)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nereînnoirea aprobării substanței active

Aprobarea substanței active clorprofam nu se reînnoiește.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, rândul 78, referitor la clorprofam, se elimină.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

Statele membre retrag autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin clorprofam ca substanță activă până cel târziu la 8 ianuarie 2020.

Articolul 4

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 8 octombrie 2020.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2004/20/CE a Comisiei din 2 martie 2004 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind includerea clorprofamului ca substanță activă (JO L 70, 9.3.2004, p. 32).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham (Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării substanței active clorprofam ca pesticid). EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, carvonă, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, izoxaflutol, metalaxil-m, metiocarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemectină, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, pimetrozină și s-metolaclor (JO L 163, 28.6.2018, p. 13).


DIRECTIVE

18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/14


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/990 A COMISIEI

din 17 iunie 2019

de modificare a listei de genuri și specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, din anexa II la Directiva 2008/72/CE a Consiliului și din anexa la Directiva 93/61/CEE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (1), în special articolul 2 alineatul (2),

având în vedere Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (2), în special articolul 1 alineatul (3) și articolul 22,

având în vedere Directiva 93/61/CEE a Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a fișelor care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume și materialele de înmulțire ale legumelor, altele decât semințele, în conformitate cu Directiva 92/33/CEE a Consiliului (3), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Directivele 2002/55/CE și 2008/72/CE prevăd pentru speciile pe care le includ prin intermediul unui tabel cu două coloane, o coloană în care se enumeră denumirea științifică a speciei și o altă coloană în care se enumeră una sau mai multe denumiri comune pentru fiecare specie.

(2)

Anumite soiuri de specii de legume aparțin speciilor enumerate sub denumirile lor științifice, dar nu și tipurilor de soiuri descrise prin denumirile comune. Prin urmare, ar trebui să se precizeze dacă un anumit soi intră sub incidența Directivelor 2002/55/CE și 2008/72/CE.

(3)

Această specificație ar trebui să țină seama de faptul că, în timp ce unele soiuri de anumite specii de legume diverse sunt comercializate pe scară largă în Uniune, altele au piețe limitate la nivel național sau regional. Prin urmare, nu ar fi adecvat să se includă toate soiurile speciilor de legume respective. Prin urmare, ar trebui să se precizeze că, pentru anumite specii, toate soiurile trebuie să fie incluse, în timp ce pentru anumite alte specii ar trebui incluse numai anumite soiuri.

(4)

Codul internațional pentru Nomenclatura pentru plante cultivate (ICNCP) a introdus categoria oficială de „grup” în vederea clasificării soiurilor de specii cultivate. Categoria de „grup” este un instrument potrivit pentru a defini soiurile care aparțin unei anumite specii, care intră în domeniul de aplicare al Directivelor 2002/55/CE și 2008/72/CE.

(5)

Cu scopul de a preciza dacă sunt incluse toate soiurile unei specii de legume sau doar anumite grupuri, tabelele speciilor prevăzute în Directivele 2002/55/CE și 2008/72/CE ar trebui modificate. Denumirile botanice respective ale speciilor de legume și denumirile grupurilor care aparțin acestor specii ar trebui să fie prezentate în ordine ierarhică pentru a elimina orice posibilă ambiguitate cu privire la domeniul de aplicare a soiurilor speciilor în cauză.

(6)

Utilizarea hibridizării interspecifice și a hibridizării intraspecifice a soiurilor poate duce la soiuri de specii de legume care nu sunt incluse în nicio specie sau grup determinat. Pentru a include astfel de soiuri în domeniul de aplicare al Directivei 2002/55/CE, lista speciilor ar trebui să includă hibrizii dintre speciile și grupurile indicate în lista de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată.

(7)

Grupurile indicate în lista de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/55/CE ar trebui, de asemenea, să se reflecte, dacă este cazul, în listele din anexa II punctul 3 litera (a) și din anexa III punctul 2 din directiva menționată.

(8)

Prin urmare, Directivele 2002/55/CE, 2008/72/CE și 93/61/CEE ar trebui modificate în consecință.

(9)

În plus, Directiva 93/61/CEE a Comisiei pune în aplicare articolul 4 din Directiva 92/33/CEE a Consiliului (4), care a fost abrogat și înlocuit cu articolul 4 din Directiva 2008/72/CE a Consiliului. Anexa la Directiva 93/61/CEE stabilește o listă care indică condițiile pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume și materialul săditor de legume care să enumere speciile respective și organismele dăunătoare care pot să le afecteze calitatea.

(10)

Denumirile botanice ale anumitor specii din Directiva 93/61/CEE ar trebui să fie actualizate în conformitate cu evoluția cunoștințelor științifice, ca parte a actualizării programului respectiv.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2002/55/CE

Directiva 2002/55/CE se modifică în conformitate cu partea A a anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2008/72/CE

Anexa II la Directiva 2008/72/CE se înlocuiește cu textul din partea B a anexei la prezenta directivă.

Articolul 3

Modificări aduse Directivei 93/61/CEE

Anexa la Directiva 93/61/CEE se modifică în conformitate cu partea C a anexei la prezenta directivă.

Articolul 4

Transpunere

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând de la 1 iulie 2020.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(2)  JO L 205, 1.8.2008, p. 28.

(3)  JO L 250, 7.10.1993, p. 19.

(4)  Directiva 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (JO L 157, 10.6.1992, p. 1).


ANEXĂ

PARTEA A

Directiva 2002/55/CE se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul:

 

Allium cepa L.

Grupul Cepa (Ceapă, Ceapă eșalotă)

Grupul Aggregatum (Ceapă eșalotă)

 

Allium fistulosum L. (Ceapă de iarnă)

toate soiurile

 

Allium porrum L. (Praz)

toate soiurile

 

Allium sativum L. (Usturoi)

toate soiurile

 

Allium schoenoprasum L. (Arpagic)

toate soiurile

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Asmățui)

toate soiurile

 

Apium graveolens L.

Grupul Țelină

Grupul Țelină de rădăcină

 

Asparagus officinalis L. (Sparanghel)

toate soiurile

 

Beta vulgaris L.

Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)

Grupul Sfeclă pentru frunze și pețiol (Sfeclă pentru frunze și pețiol sau mangold)

 

Brassica oleracea L.

Grupul Varză kale

Grupul Conopidă

Grupul Capitata (varză roșie și varză albă)

Grupul Varză de Bruxelles

Grupul Gulie

Grupul Varză creață

Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)

Grupul Varză kale «Nero di Toscana»

Grupul Tronchuda (Varză portugheză)

 

Brassica rapa L.

Grupul Varză chinezească

Grupul Nap

 

Capsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)

toate soiurile

 

Cichorium endivia L. (Cicoare)

toate soiurile

 

Cichorium intybus L.

Grupul Andivă

Grupul Cicoare pentru frunze (Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)

Grupul Cicoare industrială (pentru rădăcină)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Pepene verde)

toate soiurile

 

Cucumis melo L. (Pepene galben)

toate soiurile

 

Cucumis sativus L.

Grupul Castravete

Grupul Castravete cornișon

 

Cucurbita maxima Duchesne (Dovleac moscat)

toate soiurile

 

Cucurbita pepo L. (Dovleac verde, inclusiv dovleac cultivar matur și dovleac crenelat sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)

toate soiurile

 

Cynara cardunculus L.

Grupul Anghinare

Grupul Cardon

 

Daucus carota L. (Morcov și Morcov furajer)

toate soiurile

 

Foeniculum vulgare Mill. (Fenicul)

Grupul Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Salată verde)

toate soiurile

 

Solanum lycopersicum L. (Tomată)

toate soiurile

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Grupul Pătrunjel pentru frunze

Grupul Pătrunjel pentru rădăcină

 

Phaseolus coccineus L. (Fasole spaniolă)

toate soiurile

 

Phaseolus vulgaris L.

Grupul Fasole pitică

Grupul Fasole urcătoare

 

Pisum sativum L.

Grupul Mazăre cu bob neted

Grupul Mazăre cu bob zbârcit

Grupul Mazăre dulce

 

Raphanus sativus L.

Grupul Ridiche

Grupul Ridiche neagră

 

Rheum rhabarbarum L. (Rubarbă)

toate soiurile

 

Scorzonera hispanica L. (Scorționeră)

toate soiurile

 

Solanum melongena L. (Pătlăgea vânătă)

toate soiurile

 

Spinacia oleracea L. (Spanac)

toate soiurile

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Fetică sau Salata mielului)

toate soiurile

 

Vicia faba L. (Bob)

toate soiurile

 

Zea mays L.

Grupul Porumb dulce

Grupul Porumb de floricele

Toți hibrizii speciilor și grupurilor enumerate mai sus.”

2.

În prima coloană a tabelului de la punctul 3 litera (a) din anexa II, rubricile dintre „Asparagus officinalis” și „Cichorium endivia” se înlocuiesc cu următorul text:

 

Beta vulgaris (Grupul Sfeclă roșie)

 

Beta vulgaris (altele decât cele din Grupul Sfeclă roșie)

 

Brassica oleracea (Grupul Conopidă)

 

Brassica oleracea (altele decât cele din Grupul Conopidă)

 

Brassica rapa (Grupul Varză chinezească)

 

Brassica rapa (Grupul Nap)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Grupul Andivă, Grupul Cicoare pentru frunze)

 

Cichorium intybus [Grupul Cicoare industrială (pentru rădăcină)]”.

3.

În prima coloană a tabelului de la punctul 2 din anexa III, rubricile dintre „Capsicum annuum” și „Cichorium endivia” se înlocuiesc cu următorul text:

 

Cichorium intybus (Grupul Andivă, Grupul Cicoare pentru frunze)

 

Cichorium intybus [Grupul Cicoare industrială (pentru rădăcină)]”.

PARTEA B

„ANEXA II

Lista genurilor și a speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2)

Allium cepa L.

Grupul Cepa (Ceapă, Ceapă eșalotă)

Grupul Aggregatum (Ceapă eșalotă)

Allium fistulosum L. (Ceapă de iarnă)

toate soiurile

Allium porrum L. (Praz)

toate soiurile

Allium sativum L. (Usturoi)

toate soiurile

Allium schoenoprasum L. (Arpagic)

toate soiurile

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Asmățui)

toate soiurile

Apium graveolens L.

Grupul Țelină

Grupul Țelină de rădăcină

Asparagus officinalis L. (Sparanghel)

toate soiurile

Beta vulgaris L.

Grupul Sfeclă de grădină (Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)

Grupul Sfeclă pentru frunze și pețiol (Sfeclă pentru frunze și pețiol sau mangold)

Brassica oleracea L.

Grupul Varză kale

Grupul Conopidă

Grupul Capitata (varză roșie și varză albă)

Grupul Varză de Bruxelles

Grupul Gulie

Grupul Varză creață

Grupul Broccoli (tip calabrez și tip germinativ)

Grupul Varză kale «Nero di Toscana»

Grupul Tronchuda (Varză portugheză)

Brassica rapa L.

Grupul Varză chinezească

Grupul Nap

Capsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)

toate soiurile

Cichorium endivia L. (Cicoare)

toate soiurile

Cichorium intybus L.

Grupul Andivă

Grupul Cicoare pentru frunze (Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)

Grupul Cicoare industrială (pentru rădăcină)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Pepene verde)

toate soiurile

Cucumis melo L. (Pepene galben)

toate soiurile

Cucumis sativus L.

Grupul Castravete

Grupul Castravete cornișon

Cucurbita maxima Duchesne (Dovleac moscat)

toate soiurile

Cucurbita pepo L. (Dovleac verde, inclusiv dovleac cultivar matur și dovleac crenelat sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)

toate soiurile

Cynara cardunculus L.

Grupul Anghinare

Grupul Cardon

Daucus carota L. (Morcov și Morcov furajer)

toate soiurile

Foeniculum vulgare Mill. (Fenicul)

Grupul Azoricum

Lactuca sativa L. (Salată verde)

toate soiurile

Solanum lycopersicum L. (Tomată)

toate soiurile

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Grupul Pătrunjel pentru frunze

Grupul Pătrunjel pentru rădăcină

Phaseolus coccineus L. (Fasole spaniolă)

toate soiurile

Phaseolus vulgaris L.

Grupul Fasole pitică

Grupul Fasole urcătoare

Pisum sativum L.

Grupul Mazăre cu bob neted

Grupul Mazăre cu bob zbârcit

Grupul Mazăre dulce

Raphanus sativus L.

Grupul Ridiche

Grupul Ridiche neagră

Rheum rhabarbarum L. (Rubarbă)

toate soiurile

Scorzonera hispanica L. (Scorționeră)

toate soiurile

Solanum melongena L. (Pătlăgea vânătă)

toate soiurile

Spinacia oleracea L. (Spanac)

toate soiurile

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Fetică sau Salata mielului)

toate soiurile

Vicia faba L. (Bob)

toate soiurile

Zea mays L.

Grupul Porumb dulce

Grupul Porumb de floricele

”.

PARTEA C

În anexa la Directiva 93/61/CEE, coloana „Genuri sau specii” se modifică după cum urmează:

(a)

textul „Allium ascalonicum” se înlocuiește cu textul „Allium cepa – Grupul Aggregatum”;

(b)

textul „Allium cepa” se înlocuiește cu textul „Allium cepa – Grupul Cepa”;

(c)

textul „Brassica pekinensis” se înlocuiește cu textul „Brassica rapa – Grupul Varză chinezească”;

(d)

textul „Lycopersicon lycopersicum” se înlocuiește cu textul „Solanum lycopersicum”.


DECIZII

18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/23


DECIZIA (UE) 2019/991 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 16 ianuarie 2019

privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Biroului (1),

având în vedere declarația de asigurare (2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

având în vedere Decizia sa din 18 aprilie 2018 (3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2016, precum și răspunsul directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

având în vedere Decizia sa din 24 octombrie 2018 (4) prin care se refuză acordarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (5), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (6), în special articolul 36,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 108,

având în vedere articolul 94 din Regulamentul de procedură și articolul 5 alineatul (2) litera (a) al doilea paragraf din anexa IV la acesta,

1.   

aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016;

2.   

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Antonio TAJANI

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 417, 6.12.2017, p. 79.

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  JO L 248, 3.10.2018, p. 195.

(4)  JO L 331, 28.12.2018, p. 213.

(5)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

(7)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/24


DECIZIA (PESC) 2019/992 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 4 iunie 2019

privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ukraine/1/2019)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2014/486/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) ( (1)), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 din Decizia 2014/486/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să ia deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a EUAM Ucraina, printre care se numără, în special, decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

La 25 octombrie 2018, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2018/1662 ( (2)) de prelungire a mandatului domnului Kęstutis LANČINSKAS în calitatea de șef al misiunii EUAM Ucraina pentru perioada cuprinsă între 1 decembrie 2018 și 31 mai 2019.

(3)

La 13 mai 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/761 ( (3)) de prelungire a mandatului EUAM Ucraina până la 31 mai 2021.

(4)

La 27 mai 2019, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus numirea domnului Antti HARTIKAINEN în calitatea de șef al misiunii EUAM Ucraina,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Antti HARTIKAINEN este numit în calitatea de șef al misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2019 și 30 iunie 2020.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 4 iunie 2019.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 217, 23.7.2014, p. 42.

(2)  Decizia (PESC) 2018/1662 a Comitetului politic și de securitate din 25 octombrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2018) (JO L 278, 8.11.2018, p. 18).

(3)  Decizia (PESC) 2019/761 a Consiliului din 13 mai 2019 de modificare a Deciziei 2014/486/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (JO L 125, 14.5.2019, p. 16).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/25


DECIZIA (PESC) 2019/993 A CONSILIULUI

din 17 iunie 2019

de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1006 (1) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor.

(2)

Ca urmare a revizuirii Deciziei (PESC) 2018/1006 având în vedere obiectivele acesteia și situația actuală din Republica Maldivelor, Consiliul a decis să elimine măsurile restrictive în vigoare.

(3)

În consecință, Decizia (PESC) 2018/1006 ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2018/1006 se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 17 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia (PESC) 2018/1006 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor (JO L 180, 17.7.2018, p. 24).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/994 A COMISIEI

din 17 iunie 2019

de amânare a datei de expirare a aprobării substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 14 alineatul (5),

în urma consultării Comitetului permanent pentru produse biocide,

întrucât:

(1)

Substanța activă etofenprox a fost inclusă în anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) în vederea utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 și, în temeiul articolului 86 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, este așadar considerată a fi aprobată în temeiul regulamentului respectiv sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la directiva menționată.

(2)

Aprobarea substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 va expira la 31 ianuarie 2020. La 27 iulie 2018, a fost depusă o cerere pentru reînnoirea aprobării substanței etofenprox, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

La 19 decembrie 2018, autoritatea competentă din Austria responsabilă de evaluare a informat Comisia că a decis, în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este necesară o evaluare completă a cererii. În temeiul articolului 8 alineatul (1) din regulament, autoritatea competentă responsabilă de evaluare trebuie să realizeze o evaluare completă a cererii în termen de 365 de zile de la validarea acesteia.

(4)

După caz, autoritatea competentă responsabilă de evaluare poate cere solicitantului să furnizeze date suficiente pentru realizarea evaluării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din regulamentul respectiv. În acest caz, perioada de 365 de zile se suspendă pentru o perioadă care nu poate depăși 180 de zile în total, cu excepția cazului în care suspendarea pe o perioadă mai mare este justificată de natura datelor solicitate sau de circumstanțe excepționale.

(5)

În termen de 270 de zile de la primirea unei recomandări din partea autorității competente responsabile de evaluare, Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”) trebuie să pregătească și să transmită Comisiei un aviz privind reînnoirea aprobării substanței active, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6)

În consecință, este probabil ca aprobarea substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 să expire, din motive independente de solicitant, înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea aprobării sale. Prin urmare, este necesar să se amâne data de expirare a aprobării substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 cu o perioadă de timp suficientă pentru a fi posibilă examinarea cererii. Având în vedere termenele acordate pentru evaluarea de către autoritatea competentă responsabilă de evaluare și pentru pregătirea și transmiterea avizului de către agenție, este necesar să se amâne data de expirare a aprobării pentru data de 31 octombrie 2022.

(7)

Cu excepția datei de expirare a aprobării, substanța etofenprox rămâne aprobată pentru utilizarea în produsele biocide din tipul de produs 8 sub rezerva respectării specificațiilor și a condițiilor stabilite în anexa I la Directiva 98/8/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Data de expirare a aprobării substanței etofenprox destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 se amână pentru data de 31 octombrie 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


18.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/995 A COMISIEI

din 17 iunie 2019

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 prevede că armatorii au obligația să se asigure că navele destinate reciclării sunt reciclate doar în cadrul instalațiilor de reciclare a navelor incluse pe lista europeană a instalațiilor de reciclare a navelor publicată în conformitate cu articolul 16 din regulamentul respectiv.

(2)

Lista europeană este stabilită în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei (2).

(3)

Danemarca a informat Comisia că două instalații (3) de reciclare a navelor situate pe teritoriul său au fost autorizate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Danemarca a furnizat Comisiei toate informațiile relevante pentru ca instalațiile respective să fie incluse pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include aceste instalații.

(4)

După încorporarea Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 în Acordul privind Spațiul Economic European (4), Norvegia a informat Comisia că cinci instalații de reciclare a navelor (5) situate pe teritoriul său au fost autorizate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv. Norvegia a furnizat Comisiei toate informațiile relevante pentru ca instalațiile respective să fie incluse pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include aceste instalații.

(5)

Comisia a primit o cerere, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, pentru includerea pe lista europeană a unei instalații (6) de reciclare a navelor situate în Turcia. După evaluarea informațiilor și a dovezilor justificative furnizate sau colectate în conformitate cu articolul 15 din regulamentul menționat, Comisia consideră că instalația este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 13 din regulamentul respectiv pentru a efectua operațiuni de reciclare a navelor și pentru a fi inclusă pe lista europeană. Prin urmare, lista europeană ar trebui să fie actualizată pentru a include instalația respectivă.

(6)

În plus, este necesar să se corecteze o eroare în ceea ce privește informațiile referitoare la articolul 16 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 incluse pe lista europeană pentru instalația de reciclare a navelor situată în Finlanda.

(7)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330, 10.12.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (JO L 345, 20.12.2016, p. 119).

(3)  FAYARD A/S și Stena Recycling A/S.

(4)  Decizia nr. 257/2018 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2018 de modificare a anexei XIII (Transporturile) și a anexei XX (Mediul) la Acordul privind Spațiul Economic European (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn and Norscrap West AS.

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


ANEXĂ

„ANEXĂ

LISTA EUROPEANĂ A INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A NAVELOR MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 16 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1257/2013

PARTEA A

Instalații de reciclare a navelor situate într-un stat membru

Denumirea instalației

Metoda de reciclare

Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate

Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase

Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă (1)

Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutății navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat (2)

Data de expirare a includerii pe Lista europeană (3)

BELGIA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Tel. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

La chei (dane), în pantă

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 265 de metri

 

Lățime: 37 de metri

 

Pescaj: 12,5 metri

 

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 30 de zile

34 000  (4)

31 martie 2020

DANEMARCA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Danemarca

www.fayard.dk

Tel. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Dezafectarea și reciclarea în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 415 metri

 

Lățime: 90 de metri

 

Pescaj: 7,8 metri

Instalația de reciclare a navelor este reglementată în conformitate cu legislația în vigoare și cu condițiile stabilite în autorizația de mediu din 7 noiembrie 2018 emisă de municipalitatea Kerteminde. Autorizația de mediu include condiții privind orele de funcționare, condiții speciale de funcționare și condiții privind manipularea și depozitarea deșeurilor și prevede, de asemenea, condiția ca activitatea să se desfășoare într-un doc uscat.

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile

0 (5)

7 noiembrie 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Danemarca

www.fornaes.dk

Tel. +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficace de scurgere

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 150 de metri

 

Lățime: 25 de metri

 

Pescaj: 6 metri

 

GT: 10 000

Municipalitatea din Norddjurs are dreptul de a aloca deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu.

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile

30 000  (6)

30 iunie 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danemarca

Adresa web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Tăiere și tăierea oxiacetilenică după ce nava care trebuie demontată a fost introdusă într-o cală de halaj

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 290 de metri

 

Lățime: 90 de metri

 

Pescaj: 14 metri

Condițiile în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor sunt definite în autorizația de mediu din 9 martie 2018 eliberat de municipalitatea Frederikshavn.

Municipalitatea Frederikshavn are dreptul de a aloca deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu, astfel cum se prevede în autorizația de mediu pentru instalația de reciclare a navelor.

Instalația nu trebuie să depoziteze deșeuri periculoase timp de mai mult de un an.

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile.

0 (7)

23 august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danemarca

www.smedegaarden.net

Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficace de scurgere

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 170 de metri

 

Lățime: 40 de metri

 

Pescaj: 7,5 metri

 

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile

20 000  (8)

15 septembrie 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

DANEMARCA

Tel. +45 20699190

Adresa web: https://www.stenarecycling.dk/

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Tăiere și tăierea oxiacetilenică după ce nava care trebuie demontată a fost introdusă într-un spațiu inundabil închis cu soluri impermeabile, dotat cu sisteme eficace de scurgere

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 40 de metri Lățime: 40 de metri Pescaj: 10 metri

Condițiile în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor sunt definite în autorizația de mediu din 5 octombrie 2017 eliberat de municipalitatea Esbjerg.

Municipalitatea Esbjerg are dreptul de a aloca deșeuri periculoase unor instalații de preluare care au obținut autorizația de mediu, astfel cum se prevede în autorizația de mediu pentru instalația de reciclare a navelor.

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 14 zile

0 (9)

7 februarie 2024

ESTONIA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6102933

Fax +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

În plutire la chei și în docul plutitor

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 197 de metri

 

Lățime: 32 de metri

 

Pescaj: 9,6 metri

 

GT: 28 000

Autorizația pentru deșeuri nr. L.JÄ/327249. Autorizația nr. 0222 de gestionare a deșeurilor periculoase. Normele din portul Vene-Balti, Manualul de reciclare a navelor MSR-Refonda. Sistemul de gestionare a mediului, Autorizația de mediu pentru managementul deșeurilor 4.4.6-1-13

Instalația poate recicla numai materialele periculoase pentru care a fost autorizată.

Aprobare tacită, cu o perioadă de examinare maximă de 30 de zile.

21 852  (10)

15 februarie 2021

SPANIA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Portul „El Musel”

Gijon

Spania

Tel. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Rampă de demontare

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, cu excepția navelor cu propulsie nucleară.

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 169,9 metri

(În funcție de rezultatul unui studiu detaliat de fezabilitate, se pot accepta navele cu o lungime mai mare decât acea mărime care pot opera o mișcare de răsturnare zero sau negativă pe rampă)

Restricțiile sunt incluse în autorizația integrată de mediu.

Aprobarea explicită de către căpitănia portului în care este situată instalația

0 (11)

28 iulie 2020

FRANȚA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tel. +33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

La chei, în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat):

 

Lungime: 140 de metri

 

Lățime: 25 de metri

 

Pescaj: 5 metri

Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.

Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.

0 (12)

11 decembrie 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Franța

Tel. (+ 33) (0)2 35 95 16 34

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

În plutire și în cale de halaj

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 150 de metri

 

Lățime: 18 metri

 

LDT: 7 000

Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.

Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.

16 000  (13)

30 decembrie 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Franța

Tel. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

La chei, în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat):

 

Lungime: 240 de metri

 

Lățime: 37 de metri

 

Pescaj: 17 metri

Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.

Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.

18 000  (14)

21 octombrie 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau

Franța

Tel. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

La chei, în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei (doc uscat):

 

Lungime: 225 de metri

 

Lățime: 34 de metri

 

Pescaj: 27 de metri

Restricțiile de mediu sunt definite în autorizațiile eliberate de prefectură.

Aprobare explicită – Autoritatea competentă pentru decizia de aprobare este ministrul mediului.

5 500  (15)

24 mai 2021

ITALIA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Italia

Tel.+39 10251561

E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

La chei, în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 350 de metri

 

Lățime: 75 de metri

 

Pescaj: 16 metri

 

GT: 130 000

Restricțiile sunt incluse în autorizația integrată de mediu.

Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Aprobare explicită

38 564  (16)

6 iunie 2023

LETONIA

A/S „Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402

Letonia

Tel. +371 63401919

E-mail: shipyard@tosmare.lv

Demontarea navelor (la dane și în docuri uscate)

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 165 de metri

 

Lățime: 22 de metri

 

Pescaj: 7 metri

 

TDW: 14 000

 

GT: 200-12 000

 

Greutate: 100-5 000 de tone

 

LDT: 100-5 000

A se vedea permisul național nr. LI10IB0024.

Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare

0 (17)

11 iunie 2020

LITUANIA

UAB APK

Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 46365776

Fax +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

La chei (dane)

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 130 de metri

 

Lățime: 35 de metri

 

Pescaj: 10 metri

 

GT: 3 500

A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-15/2015

Aprobare explicită – notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare

1 500  (18)

17 martie 2020

UAB Armar

Minijos 180 (danele 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

La chei (dane)

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei (dana 127A):

 

Lungime: 80 de metri

 

Lățime: 16 metri

 

Pescaj: 6 metri

 

GT: 1 500

Dimensiunile maxime ale navei (dana 131A):

 

Lungime: 80 de metri

 

Lățime: 16 metri

 

Pescaj: 5 metri

 

GT: 1 500

A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-16/2015 (dana 127A)

A se vedea permisul național nr. TL-KL.1-51/2017 (dana 131A)

Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare

3 910  (19)

17 martie 2020

(dana 127A)

19 aprilie 2022

(dana 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Lituania

Tel. +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

E-mail: refonda@wsy.lt

La chei (dane)

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 230 de metri

 

Lățime: 55 de metri

 

Pescaj: 14 metri

 

GT: 70 000

A se vedea permisul național nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Aprobare explicită - notificare scrisă în termen de 30 de zile lucrătoare

20 140  (20)

21 mai 2020

ȚĂRILE DE JOS

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Țările de Jos

Tel. +31 181234353

E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl

Dezmembrarea navelor

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 405 metri

 

Lățime: 90 de metri

 

Pescaj: 11,6 metri

Situl are o autorizație de funcționare; respectivul permis include restricții și condiții pentru o exploatare care asigură protecția mediului.

Aprobare explicită

52 000  (21)

21 iulie 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Țările de Jos

Tel. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Dezmembrarea navelor

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 200 de metri

 

Lățime: 33 de metri

 

Pescaj: 6 metri

 

Înălțime: 45 de metri (podul Botlek)

Operațiunile de reciclare încep în apă, astfel încât coca să devină mai ușoară; troliul pentru tractarea navelor pe rampă poate tracta 2 000 de tone.

Situl are o autorizație de funcționare; respectivul permis include restricții și condiții pentru o exploatare care asigură protecția mediului.

Aprobare explicită

9 300  (22)

27 septembrie 2021

NORVEGIA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norvegia

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Demontarea la chei și patinarea ulterioară a corpului navei până la chei.

Gestionarea deșeurilor și casarea pe o suprafață impermeabilă, cu sisteme eficace de drenaj.

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 290 de metri

 

Pescaj: 23 de metri

AF poate primi și instalații semisubmersibile

A se vedea permisul național nr. 2005.0038.T.

Aprobare explicită

20 000  (23)

28 ianuarie 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norvegia

www.greenyard.no

Instalație de interior pe cala de halaj. Operațiunile majore de demontare trebuie să fie efectuate în interior.

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lățime: 25 m

 

Lungime: nu există limită

A se vedea permisul național nr. 2018.0833.T.

Permisul stabilește limite pentru activitățile care pot fi realizate în exterior pentru instalarea navelor în instalația de interior.

Aprobare explicită

0 (24)

28 ianuarie 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norvegia

www.kvaerner.com

Dane și cala de halaj. Navele mari vor fi parțial dezafectate pe chei până când coca navei poate fi adusă în cala de halaj.

Toate lucrările următoare de dezafectare se vor desfășura pe dale de beton cu sisteme de scurgere către o instalație de epurare a apei.

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 230 m

 

Lățime: nu există limită

De asemenea, Kvaerner poate primi parapete și structuri din zăbrele tubulare, precum și instalații semisubmersibile.

A se vedea permisul național nr. 2013.0111.T.

Aprobare explicită

60 000  (25)

28 ianuarie 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norvegia

www.lutelandetoffshore.com

Demontarea de-a lungul cheilor, ridicare pe uscat pentru casarea pe o suprafață impermeabilă, cu sisteme de drenaj și de tratare.

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis.

De asemenea, Lutelandet poate primi parapete și structuri din zăbrele tubulare, precum și instalații semisubmersibile

A se vedea permisul național

nr. 2014.0646.T

Aprobare explicită

7 000  (26)

28 ianuarie 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norvegia

www.norscrap.no

Cală de halaj în plutire.

Opțional, în funcție de complexitate, în plus:

1.

Demontare la chei urmată de casarea pe soluri impermeabile, dotate cu sisteme eficace de scurgere

2.

Doc uscat

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 150 m

 

Lățime: 34 m

 

LDT: Cală de halaj în plutire cu capacitate de 8 000 de tone. În creștere pe baza metodelor de reciclare.

A se vedea permisul național nr. 2017.0864.T.

Aprobare explicită

4 500  (27)

1 martie 2024

PORTUGALIA

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugalia

Tel. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Demontare în docuri uscate,

decontaminare și demontare pe plan orizontal și pe plan înclinat, în funcție de dimensiunea navei

Capacitatea nominală a planului orizontal: 700 de tone

 

Capacitatea nominală a planului înclinat: 900 de tone

Condițiile aplicabile acestei activități sunt definite în specificațiile anexate la titlul AL nr. 5/2015/CCDRC din 26 ianuarie 2016

Aprobare explicită

1 900  (28)

26 ianuarie 2020

FINLANDA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Finlanda

Tel. +358 244511

E-mail try@turkurepairyard.com

La chei, în docuri uscate

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 250 de metri

 

Lățime: 40 de metri

 

Pescaj: 7,9 metri

Restricțiile sunt incluse în autorizația națională integrată de mediu.

Aprobare explicită

20 000  (29)

1 octombrie 2023

REGATUL UNIT

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Regatul Unit

Tel. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane.

Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis.

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 337,5 metri

 

Lățimea totală: 120 de metri

 

Pescaj: 6,65 metri

Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

Situl este autorizat printr-un permis (referința EPR/VP3296ZM), care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.

Aprobare explicită

66 340  (30)

6 octombrie 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Contact:

Tel. +44 1314543380

E-mail:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane

Orice navă de maximum 7 000 de tone

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 165 de metri

 

Lățimea totală: 21 de metri

 

Pescaj: 7,7 metri

Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013. Situl este autorizat printr-o autorizație (ref.: WML L 1157331) care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.

Aprobare explicită

7 275  (31)

2 noiembrie 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Regatul Unit

Tel. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane

Toate navele cu dimensiunile specificate în planul de lucru convenit.

Dimensiunile maxime ale navei:

 

docul principal (cel mai mare) este de 556 m × 93 m × 1,2 m TDW și poate accepta nave până la dimensiunile respective. Acest doc uscat este cel mai mare, având o capacitate de 1,2 milioane TDW.

Instalația dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

Situl este autorizat printr-un permis de gestionare a deșeurilor, autorizația nr. LN/07/21/V2 care limitează operațiunile și condiționează operatorul instalației.

Aprobare explicită

13 200  (32)

3 august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Țara Galilor

SA1 1LY

Regatul Unit

Tel. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks.com

Sunt autorizate demontarea navelor și tratamentele asociate în docuri uscate și la dane

Toate navele cu dimensiunile autorizate prin permis.

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 200 de metri

 

Lățimea totală: 27 de metri

 

Pescaj: 7 metri

Situl dispune de un plan privind instalațiile de reciclare a navelor care respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

Situl este autorizat printr-un permis (referința EPR/UP3298VL), care limitează operațiunile și impune condiții operatorului instalației.

Aprobare explicită

7 275  (33)

2 iulie 2020

PARTEA B

Instalațiile de reciclare a navelor situate într-o țară terță

Denumirea instalației

Metoda de reciclare

Tipul și dimensiunile navelor care pot fi reciclate

Restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația de reciclare a navelor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor periculoase

Detalii privind procedura explicită sau tacită de aprobare a planului de reciclare a navei de către autoritatea competentă (34)

Capacitatea anuală maximă de reciclare a navelor, calculată ca sumă a greutății navelor, exprimată în LDT, care au fost reciclate în instalația respectivă într-un an dat (35)

Data de expirare a includerii pe Lista europeană (36)

TURCIA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turcia

Tel. +90 2326182165

E-mail: info@isiksangemi.com

Metoda de debarcare

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: nu există limită

 

Lățime: 75 de metri

 

Pescaj: 17 metri

Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația.

Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.

Aprobare tacită

Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă. SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.

91 851  (37)

7 iulie 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcia

Tel. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Metoda de debarcare

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: nu există limită

 

Lățime: 100 de metri

 

Pescaj: 15 metri

Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația.

Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.

Aprobare tacită

Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă.

SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.

55 495  (38)

9 decembrie 2023

LEYAL-DEMTAȘ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ș.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Turcia

Tel. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Metoda de debarcare

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: nu există limită

 

Lățime: 63 de metri

 

Pescaj: 15 metri

Situl are un permis de demontare a navelor, eliberat de Ministerul Mediului și Planificării Urbane, și un certificat de autorizare a demontării navelor, eliberat de Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor, care conțin restricții și condiții în baza cărora funcționează instalația.

Deșeurile periculoase sunt tratate de SRAT («Ship Recycling Association» din Turcia), care își desfășoară activitatea în baza autorizației necesare eliberate de Ministerul Mediului și Planificării Urbane.

Aprobare tacită

Planul de reciclare a navei (SRP) face parte dintr-un set de documente, studii și permise/autorizații care sunt transmise autorităților competente pentru obținerea autorizației de a demonta o navă.

SRP nu este nici aprobat, nici respins în mod explicit ca document de sine stătător.

50 350  (39)

9 decembrie 2023

STATELE UNITE ALE AMERICII

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Statele Unite

Tel. +1 9568312299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

La chei (dane), în pantă

Nave, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Dimensiunile maxime ale navei:

 

Lungime: 335 de metri

 

Lățime: 48 de metri

 

Pescaj: 9 metri

Condițiile în care instalația este autorizată să funcționeze sunt definite în permisele, certificatele și autorizațiile eliberate pentru instalație de către Agenția pentru Protecția Mediului, Comisia pentru calitatea mediului din Texas, Oficiul Funciar din Texas și Garda de Coastă a SUA.

Legea Statelor Unite privind controlul substanțelor toxice interzice importul în Statele Unite ale Americii de nave aflate sub pavilion străin care conțin concentrații de PCB mai mari de 50 de părți pe milion.

Instalația are două cale cu rampe pentru reciclarea finală a navelor (calele de alunecare Est și Vest). Navele care arborează pavilionul unui stat membru al UE se reciclează exclusiv pe rampa de alunecare Est.

În prezent, legislația SUA nu prevede nicio procedură legată de aprobarea planurilor de reciclare a navelor

120 000  (40)

9 decembrie 2023


(1)  Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor.

(2)  Astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (1) litera (a) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

(3)  Data de expirare a includerii pe lista europeană corespunde datei de expirare a permisului ori a autorizației acordate instalației din statul membru.

(4)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.

(5)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 30 000 LDT pe an.

(6)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.

(7)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 200 000 LDT pe an.

(8)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 50 000 LDT pe an.

(9)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 45 000 LDT pe an.

(10)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.

(11)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 60 000 LDT pe an.

(12)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.

(13)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 18 000 LDT pe an.

(14)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 23 000 LDT pe an.

(15)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 10 000 LDT pe an.

(16)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 60 000 LDT pe an.

(17)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 15 000 LDT pe an.

(18)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 30 000 LDT pe an.

(19)  Conform permiselor, instalația este autorizată să recicleze maximum 12 000 LDT pe an (6 000 LDT per dană).

(20)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 45 000 LDT pe an.

(21)  Potrivit permisului, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 100 000 LDT pe an.

(22)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 45 000 LDT pe an.

(23)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 75 000 LDT pe an.

(24)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 30 000 LDT pe an.

(25)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 60 000 LDT pe an.

(26)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 200 000 LDT pe an.

(27)  Conform permisului său, instalația este autorizată să recicleze maximum 100 000 LDT pe an.

(28)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 5 000 LDT pe an.

(29)  Potrivit informațiilor transmise, instalația are o capacitate teoretică maximă anuală de reciclare a navelor de 40 000 LDT pe an.

(30)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 230 000 LDT pe an.

(31)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 7 275 LDT pe an.

(32)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 300 000 LDT pe an.

(33)  Conform permisului, instalația este autorizată să recicleze maximum 74 999 LDT pe an.

(34)  Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor.

(35)  Astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (1) litera (a) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.

(36)  Includerea unei instalații de reciclare a navelor situate într-o țară terță pe lista europeană este valabilă pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a deciziei de punere în aplicare a Comisiei care prevede includerea acestei instalații, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(37)  Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 120 000 LDT pe an.

(38)  Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 80 000 LDT pe an.

(39)  Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 60 000 LDT pe an.

(40)  Capacitatea teoretică maximă anuală a instalației de reciclare a navelor este de 120 000 LDT pe an.