ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 157

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
14 iunie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/972 al Comisiei din 7 iunie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Džiugas (IGP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) 2019/973 al Comisiei din 13 iunie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și tebufenozid din sau de pe anumite produse ( 1 )

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 4177]

28

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/975 a Comisiei din 13 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 4495]  ( 1 )

31

 

*

Decizia (UE) 2019/976 a Băncii Centrale Europene din 29 mai 2019 de stabilire a principiilor pentru definirea obiectivelor și comunicarea de feedback în echipele comune de supraveghere și de abrogare a Deciziei (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)

61

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020 ( JO L 317, 14.12.2018 )

67

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 ( JO L 280, 28.10.2017 )

68

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/972 AL COMISIEI

din 7 iunie 2019

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Džiugas” (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Džiugas”, depusă de Lituania, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Džiugas” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Džiugas” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 28, 23.1.2019, p. 3.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/3


REGULAMENTUL (UE) 2019/973 AL COMISIEI

din 13 iunie 2019

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și tebufenozid din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru fenoxicarb, flurocloridonă, propaquizafop și tebufenozid au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru quizalofop-p-etil și quizalofop-p-tefuril, exprimați ca quizalofop, inclusiv quizalofop-P, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru bispiribac și benzoatul de denatoniu, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 nu stabilește LMR-uri și, întrucât aceste substanțe active nu sunt incluse în anexa IV la regulamentul respectiv, se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg stabilită la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

Pentru bispiribac, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (2). Ea a recomandat stabilirea unei LMR pentru orez. Nu există alte autorizații pentru această substanță. Deoarece nu există riscuri pentru consumatori, LMR-urile pentru toate celelalte produse trebuie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la limita specifică de determinare.

(3)

Pentru benzoatul de denatoniu, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (3). Toate autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin benzoat de denatoniu sunt limitate la utilizarea ca repelent în silvicultură și nu sunt menite a fi aplicate direct pe culturile comestibile. Deoarece nu există riscuri pentru consumatori, LMR-urile trebuie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la limita specifică de determinare.

(4)

Pentru fenoxicarb, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Ea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru mere, pere, gutui, moșmoni, moșmoni japonezi, prune, struguri de masă, struguri de vin, bovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (mușchi, grăsime, ficat, rinichi) și lapte (bovine, ovine, caprine, cai). Pentru alte produse, autoritatea a recomandat menținerea LMR-urilor existente. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru portocale, lămâi, mandarine, caise și măsline de masă, unele informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(5)

Pentru flurocloridonă, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (5). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Ea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru cartofi, morcovi, țeline de rădăcină, păstârnaci, semințe de floarea-soarelui și semințe de bumbac. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru rădăcina de pătrunjel/pătrunjelul rădăcină, porumbul dulce, grâu, porcine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), bovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), lapte (ovine, caprine), anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(6)

Pentru quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril și propaquizafop, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (6). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduurilor și reducerea LMR-urilor pentru grepfruturi, portocale, lămâi, lămâi verzi „lime”, mandarine, mere, pere, gutui, moșmoni, moșmoni japonezi, caise, cireșe (dulci), piersici, prune, struguri de masă, struguri de vin, căpșuni, mure, zmeură (galbenă și roșie), afine, coacăze (albe, negre și roșii), agrișe (galbene, roșii și verzi), măceșe, boabe de soc, măsline de masă, kumquat, cartofi, sfecle, morcovi, țeline de rădăcină, hrean, topinamburi, păstârnaci, rădăcină de pătrunjel/pătrunjel rădăcină, ridichi, barba-caprei, varză-nap/gulie furajeră, napi, usturoi, ceapă, ceapă eșalotă, ardei dulci/gogoșari, pătlăgele vinete/vinete, bame, castraveți, cornișoni, dovlecei, pepeni galbeni, dovleci, pepeni verzi, varză de Bruxelles, varză chinezească/petsai, kale, gulii, lăptuci, scarolă/cicoare cu frunze întregi, cicori witloof/andive, asmățui, arpagic, frunze de țelină, pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc și flori comestibile, frunze de dafin, tarhon, fasole (păstăi), fasole (boabe), mazăre (păstăi), mazăre (boabe), linte (proaspătă), sparanghel, țelină, anghinare, praz, fasole (uscată), linte (uscată), mazăre (uscată), lupin/boabe de lupin (uscate), semințe de bumbac, măsline pentru ulei, infuzii din rădăcini și sfeclă de zahăr. Pentru alte produse, autoritatea a propus creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat că, pentru salata mielului/fetică, lăptuci, scarolă/cicoare cu frunze întregi, creson și alți germeni și lăstari, Barbarea verna, rucolă, muștar vânăt, plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae), spanac, sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă, infuzii din flori, infuzii din frunze și plante aromatice, condimente din semințe, condimente din fructe, porcine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), bovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ovine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), caprine (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (mușchi, grăsime, ficat, rinichi), păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat), lapte (bovine, ovine, caprine, cai) și ouă de păsări, anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(7)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, a fost depusă o cerere pentru quizalofop-p-etil utilizat pe porumb în Canada. În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, această cerere a fost evaluată de statul membru în cauză, iar raportul de evaluare a fost înaintat Comisiei. Autoritatea a evaluat cererea și raportul de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale, și a emis un aviz motivat cu privire la LMR-urile propuse (7). Autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificarea solicitată este sigură pentru consumatori.

(8)

Pentru tebufenozid, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (8). Ea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru castane. Pentru alte produse, autoritatea a propus creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat că, pentru cireșe (dulci), orez, porcine (ficat, rinichi), bovine (ficat, rinichi), ovine (grăsime, ficat, rinichi), caprine (grăsime, ficat, rinichi), ecvidee (ficat, rinichi), păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat), lapte (bovine, ovine, caprine, cai) și ouă de păsări, anumite informații nu sunt disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament. În ceea ce privește broccoli, varza cu căpățână, varza chinezească/petsai, kale, salata mielului/fetică, lăptucile, scarola/cicoarea cu frunze întregi, cresonul și alți germeni și lăstari, Barbarea verna, rucola, muștarul vânăt, plantele de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae), spanacul, iarba-grasă, sfecla de pețiol/frunzele de sfeclă, frunzele de viță-de-vie și speciile similare, năsturelul, asmățuiul, busuiocul și florile comestibile, semințele de rapiță, trestia de zahăr, porcinele (mușchi, grăsime), bovinele (mușchi, grăsime), ovinele (mușchi, grăsime), caprinele (mușchi), ecvideele (mușchi, grăsime) și păsările de curte (mușchi), autoritatea a concluzionat că limitele maxime de reziduuri Codex (CXL) pentru aceste produse sunt sigure pentru consumatori. Prin urmare, este adecvat să se stabilească LMR-urile pentru aceste produse la același nivel în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(9)

În ceea ce privește produsele pentru care nu este autorizată utilizarea produsului de protecție a plantelor în cauză și pentru care nu există toleranțe la import sau CXL-uri, LMR-urile ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau ar trebui să se aplice LMR implicită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(10)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de determinare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele menționate au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice de determinare.

(11)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(12)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(15)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse sau importate în Uniune înainte de 4 ianuarie 2020.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru bispiribac în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5142.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru benzoatul de denatoniu în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(3):5232.

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru fenoxicarb în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5155.

(5)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru flurocloridonă în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(1):5144.

(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril și propaquizafop în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(12):5050.

(7)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize [Stabilirea toleranței la import pentru quizalofop-P-etil în porumbul modificat genetic]. EFSA Journal 2018;16(4)5250.

(8)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru tebufenozid în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(2):5190.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II se adaugă următoarele coloane pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop și tebufenozid:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (1)

Bispiribac (sumă de bispiribac, sărurile sale și esterii săi, exprimată ca bispiribac)

Benzoat de denatoniu (sumă de denatoniu și sărurile sale, exprimată ca benzoat de denatoniu)

Fenoxicarb (L)

Flurocloridonă (sumă de izomeri cis- și trans-) (L)

Quizalofop [sumă de quizalofop, sărurile sale, esterii săi (inclusiv propaquizafop) și conjugații acestuia, exprimată ca quizalofop (orice raport de izomeri constituenți)]

Tebufenozid (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Fructe citrice

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grepfruturi

 

 

 

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Fructe nucifere

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Migdale

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Caju

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Castane

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Nuci de cocos

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Alune

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Fistic

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Nuci comune

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Altele (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Fructe sămânțoase

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Mere

 

 

 

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

 

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

 

 

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

 

 

 

 

0130990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Caise

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Cireșe (dulci)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Piersici

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Prune

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Altele (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bace și fructe mici

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

(a)

struguri

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Struguri de masă

 

 

 

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

căpșuni

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

(c)

fructe de rug

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Mure

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Mure de câmp

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

 

 

 

2

0153990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Afine

 

 

 

 

 

3

0154020

Merișoare

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Măceșe

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Păducel spaniol

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Boabe de soc

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Fructe diverse cu

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

 

 

 

 

0161010

Curmale

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Smochine

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Măsline de masă

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Carambola

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Prună de Java

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Altele (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiwi (galbene, roșii, verzi)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Litchi

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

1

0163020

Banane

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaia

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granate/rodii

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guave

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Graviola

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

 

 

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

cartofi

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

 

 

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

 

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

 

 

 

0213010

Sfecle

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Morcovi

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Hrean

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Topinamburi

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Păstârnaci

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Ridichi

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Barba-caprei

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Napi

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Altele (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Usturoi

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Ceapă

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomate

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Bame

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Castraveți

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

0232990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Pepeni galbeni

 

 

 

 

 

 

0233020

Dovleci

 

 

 

 

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

 

 

 

 

0233990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Conopidă

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Varză cu căpățână

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

 

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

gulii

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Salata mielului/fetică

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Lăptuci

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Barbarea verna

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Rucolă

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Plantă de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Spanac

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Asmățui

 

 

 

 

 

10

0256020

Arpagic

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Frunze de țelină

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Pătrunjel

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rozmarin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Cimbru

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

 

 

 

20

0256090

Frunze de dafin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Tarhon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Altele (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Linte

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

 

 

 

 

 

 

0270020

Cardon

 

 

 

 

 

 

0270030

Țelină

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenicul de Florența

 

 

 

 

 

 

0270050

Anghinare

 

 

 

 

 

 

0270060

Praz

 

 

 

 

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

 

 

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

 

 

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

 

 

 

 

0270990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Fasole

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Linte

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Mazăre

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Semințe de in

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Arahide/alune de pământ

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Semințe de mac

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Semințe de susan

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Semințe de rapiță

 

 

 

 

2

2

0401070

Soia

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Semințe de muștar

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Semințe de bumbac

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Semințe de dovleac

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Semințe de șofrănaș

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Semințe de limba-mielului

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Semințe de camelină

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Semințe de cânepă

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Ricin

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Fructe oleaginoase

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

3

 

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

CEREALE

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Orz

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Hrișcă și alte pseudocereale

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Porumb

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Mei comun

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Ovăz

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Orez

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Secară

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Sorg

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Grâu

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Ceaiuri

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Boabe de cafea

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Infuzii din

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

flori

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Mușețel

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiscus

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Trandafir

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Iasomie

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Căpșun

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Maté

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Valeriană

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Boabe de cacao

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Roșcove

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HAMEI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

 

 

 

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anason

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Țelină

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Coriandru

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Chimen

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Mărar

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Fenicul

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Schinduf

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Chimen

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Cardamom

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilie

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

 

 

 

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

 

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ghimbir (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hrean (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Altele (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Cuișoare

 

 

 

 

 

 

0850020

Capere

 

 

 

 

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Șofran

 

 

 

 

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

 

 

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Trestie de zahăr

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Altele (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Produse obținute din

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

(a)

porcine

 

 

 

 

 

 

1011010

Mușchi

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Grăsime

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Ficat

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Rinichi

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

(b)

bovine

 

 

 

 

 

 

1012010

Mușchi

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Grăsime

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Ficat

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Rinichi

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

(c)

ovine

 

 

 

 

 

 

1013010

Mușchi

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Grăsime

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Ficat

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Rinichi

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

(d)

caprine

 

 

 

 

 

 

1014010

Mușchi

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Grăsime

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Ficat

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Rinichi

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

(e)

ecvidee

 

 

 

 

 

 

1015010

Mușchi

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Grăsime

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Ficat

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Rinichi

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

(f)

păsări de curte

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Mușchi

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Grăsime

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Ficat

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Rinichi

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

 

 

 

 

 

1017010

Mușchi

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Grăsime

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Ficat

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Rinichi

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Altele (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Lapte

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Bovine

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Ovine

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Caprine

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Cai

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Găini

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Rațe

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Gâște

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Prepelițe

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (8)

 

 

 

 

 

 

(L)

=

Liposolubil

Fenoxicarb (L)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0161030

Măsline de masă

Flurocloridonă (sumă de izomeri cis- și trans-) (L)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0213070

Rădăcină de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011010

Mușchi

1011020

Grăsime

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1012010

Mușchi

1012020

Grăsime

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1013010

Mușchi

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1014010

Mușchi

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1015010

Mușchi

1015020

Grăsime

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1020020

Ovine

1020030

Caprine

Quizalofop [sumă de quizalofop, sărurile sale, esterii săi (inclusiv propaquizafop) și conjugații acestuia, exprimată ca quizalofop (orice raport de izomeri constituenți)]

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile pentru propaquizafop. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0251010

Salata mielului/fetică

0251020

Lăptuci

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

0251050

Barbarea verna

0251060

Rucolă

0251070

Muștar vânăt

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii de Brassicaceae)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice pentru quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0252010

Spanac

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare pentru quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0631010

Mușețel

0631020

Hibiscus

0631030

Trandafir

0631040

Iasomie

0631050

Tei pucios

0632010

Căpșun

0632020

Rooibos

0632030

Maté

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile, la metodele analitice și la stabilitatea la depozitare pentru quizalofop-p-etil. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0810010

Anason

0810020

Chimen negru

0810030

Țelină

0810040

Coriandru

0810050

Chimen

0810060

Mărar

0810070

Fenicul

0810080

Schinduf

0810090

Nucșoară

0820010

Piper de Jamaica

0820020

Piper Sichuan

0820030

Chimen

0820040

Cardamom

0820050

Fructe de ienupăr

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

0820070

Vanilie

0820080

Tamarin

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice pentru quizalofop-p-tefuril. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011010

Mușchi

1011020

Grăsime

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1012010

Mușchi

1012020

Grăsime

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1013010

Mușchi

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1014010

Mușchi

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1015010

Mușchi

1015020

Grăsime

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1016010

Mușchi

1016020

Grăsime

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1017010

Mușchi

1017020

Grăsime

1017030

Ficat

1017040

Rinichi

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

1030010

Găini

1030020

Rațe

1030030

Gâște

1030040

Prepelițe

Tebufenozid (L)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0140020

Cireșe (dulci)

0500060

Orez

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice de confirmare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 14 iunie 2021 sau, în cazul în care informațiile respective nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1013020

Grăsime

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1014020

Grăsime

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1016010

Mușchi

1016020

Grăsime

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

1030010

Găini

1030020

Rațe

1030030

Gâște

1030040

Prepelițe

2.

În partea A a anexei III, se elimină coloanele referitoare la fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop, propaquizafop și tebufenozid.


(*1)  Limita de determinare analitică

(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.


DECIZII

14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/28


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/974 A COMISIEI

din 12 iunie 2019

de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 4177]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 57 primul paragraf litera (c),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei programele lor naționale pentru o perioadă de trei ani privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.

(2)

Cele 28 de programe corespund obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și conțin informațiile necesare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei (2).

(3)

Contribuția Uniunii la fiecare program național trebuie decisă în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei (3).

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă programele naționale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022 prezentate de Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

Articolul 2

Contribuția Uniunii la programele naționale menționate la articolul 1 se limitează la cuantumurile maxime prevăzute în anexă pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2019.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 9).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 3).


ANEXĂ

Cuantumul contribuției Uniunii la programele apicole naționale pentru anii apicoli 2020, 2021 și 2022

(EUR)

 

Anul apicol 2020

Anul apicol 2021

Anul apicol 2022

Belgia

160 330

160 400

160 255

Bulgaria

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Republica Cehă

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danemarca

175 240

163 641

146 265

Germania

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonia

100 000

100 000

100 000

Irlanda

45 000

45 000

45 000

Grecia

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Spania

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Franța

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Croația

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italia

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cipru

100 000

100 000

100 000

Letonia

207 500

207 500

248 398

Lituania

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Ungaria

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Țările de Jos

190 000

190 000

190 000

Austria

880 301

880 688

879 889

Polonia

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalia

1 750 000

1 750 000

1 750 000

România

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenia

380 000

380 000

380 000

Slovacia

734 909

735 232

734 565

Finlanda

140 500

140 500

140 500

Suedia

330 857

330 857

330 857

Regatul Unit

558 590

558 590

558 590

UE-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/975 A COMISIEI

din 13 iunie 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 4495]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/950 a Comisiei (5), în urma unor cazuri de pestă porcină africană apărute în Polonia și Ungaria.

(2)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/950 au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci domestici în Lituania, care trebuie, de asemenea, să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

În iunie 2019, au fost observate două focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici în Lituania, în districtele Šakiai și Marijampolė, în zone menționate în prezent în partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste focare de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Lituania afectate de pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iunie 2019 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în diviziunea administrativă Elblaski din Polonia, în imediata apropiere a zonelor menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, această zonă din Polonia afectată de pestă porcină africană ar trebui inclusă în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(5)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, ar trebui delimitate noi zone cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Lituania și Polonia, care ar trebui menționate în mod corespunzător în părțile I, II și III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iunie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/950 a Comisiei din 7 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 152, 11.6.2019, p. 97).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,