ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 113

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
29 aprilie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/667 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere ( 1 )

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/668 a Consiliului din 15 aprilie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților în ceea ce privește includerea anumitor produse chimice pe lista din anexa III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional

4

 

*

Decizia (UE) 2019/669 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2019/9)

6

 

*

Decizia (UE) 2019/670 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (BCE/2019/8)

9

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2019/671 a Băncii Centrale Europene din 9 aprilie 2019 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare) (BCE/2019/7)

11

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/667 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei (2), Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei (3) și Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei (4) precizează, printre altele, datele intrării în vigoare a obligației de compensare pentru contractele care aparțin claselor de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexele la aceste regulamente.

(2)

Regulamentele respective au stabilit date de aplicare amânate în cazul obligației de compensare pentru contractele derivate extrabursiere încheiate între contrapărți care fac parte din același grup și în cazul cărora o contraparte este stabilită într-o țară terță, iar cealaltă contraparte este stabilită în Uniune. Astfel cum se menționează în considerentele relevante ale regulamentelor în cauză, respectivele date amânate au fost necesare pentru a se asigura că aceste contracte derivate extrabursiere nu fac obiectul obligației de compensare înainte de adoptarea unui act de punere în aplicare în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(3)

Până în prezent, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu a fost adoptat niciun act de punere în aplicare în legătură cu obligația de compensare. Prin urmare, aplicarea obligației de compensare în cazul contractelor derivate extrabursiere ar trebui amânată din nou, fie pentru o perioadă determinată de timp, fie până la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare.

(4)

Așadar, Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, Regulamentul delegat (UE) 2016/592 și Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 ar trebui să fie modificate în consecință.

(5)

Datele de aplicare amânate prevăzute inițial în Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, în Regulamentul delegat (UE) 2016/592 și în Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 erau aliniate cu data de aplicare a obligației de compensare pentru contrapărțile din categoria 4. Deoarece datele de aplicare amânate ar trebui decalate din nou, această decalare ar trebui să se aplice și în cazul entităților din categoria 4.

(6)

Având în vedere datele de aplicare amânate prevăzute inițial și în scopul de a asigura o aplicare consecventă a obligației de compensare pentru tranzacțiile intragrup cu data aplicării prezentului regulament, prezentul act de modificare ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2015/2205

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/592

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/592, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date, în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 3

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/1178

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1178, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, p. 13).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, p. 5).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 195, 20.7.2016, p. 3).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


DECIZII

29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/4


DECIZIA (UE) 2019/668 A CONSILIULUI

din 15 aprilie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților în ceea ce privește includerea anumitor produse chimice pe lista din anexa III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), articolul 207 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional („convenția”) a intrat în vigoare la 24 februarie 2004 și a fost încheiată de Uniunea prin intermediul Deciziei 2006/730/CE a Consiliului (1).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) pune în aplicare convenția în cadrul Uniunii.

(3)

În conformitate cu articolul 7 din convenție, Conferința părților poate include produse chimice pe lista din anexa III la convenție în urma recomandării Comitetului de studiu al produselor chimice.

(4)

Pentru a se asigura faptul că părțile importatoare beneficiază de protecția oferită de convenție și dat fiind faptul că sunt îndeplinite toate criteriile relevante prevăzute de convenție, este necesar și oportun să se sprijine recomandarea Comitetului de studiu al produselor chimice privind includerea pe lista din anexa III la convenție a: acetoclorului; carbosulfanului; azbestului crisotilic; fentionului [preparate cu volum ultraredus (ULV) la un nivel echivalent cu sau de peste 640 g de ingredient activ/L]; hexabromociclododecanului; preparatelor lichide (concentrat emulsionabil și concentrat solubil) care conțin diclorură de paraquat la un nivel echivalent cu sau de peste 276 g/L, corespunzătoare ionului de paraquat la un nivel echivalent cu sau de peste 200 g/L. În plus, respectivele produse chimice sunt deja interzise sau supuse unor restricții severe în Uniune și fac, prin urmare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 649/2012, obiectul unor cerințe privind exportul care le depășesc pe cele prevăzute de convenție.

(5)

La cea de a noua reuniune a sa, Conferința părților urmează să decidă dacă include respectivele produse chimice pe lista din anexa III la convenție.

(6)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul celei de-a noua reuniuni a Conferinței părților privind includerea anumitor produse chimice pe lista din anexa III la convenție, având în vedere faptul că această includere pe listă va fi obligatorie pentru Uniune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional („convenția”), este de a susține includerea pe lista din anexa III la convenție a: acetoclorului; carbosulfanului; azbestului crisotilic; fentionului [preparate cu volum ultraredus (ULV) la un nivel echivalent cu sau de peste 640 g de ingredient activ/L]; hexabromociclododecanului; preparatelor lichide (concentrat emulsionabil și concentrat solubil) care conțin diclorură de paraquat la nivel echivalent cu sau de peste 276 g/L, corespunzătoare ionului de paraquat la un nivel echivalent sau de peste 200 g/L.

Articolul 2

Având în vedere evoluțiile din cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților și în urma consultărilor cu statele membre care se desfășoară pe parcursul reuniunilor de coordonare la fața locului, reprezentanții Uniunii pot conveni asupra unor modificări minore ale poziției menționate la articolul 1 fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 15 aprilie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Decizia 2006/730/CE a Consiliului din 25 septembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 299, 28.10.2006, p. 23).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).


29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/6


DECIZIA (UE) 2019/669 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 aprilie 2019

de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2019/9)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2013, Banca Centrală Europeană (BCE) a adoptat Decizia BCE/2013/10 (1), care a stabilit un număr de standarde tehnice aplicabile seriilor curente și viitoare de bancnote euro și a oferit clarificări suplimentare cu privire la anumite norme și proceduri privind bancnotele euro.

(2)

BCE a decis să aducă modificări celei de a doua serii de bancnote euro, cunoscută drept seria „Europa”. Lățimea bancnotelor cu cupiurile de 100 euro și 200 euro urmează a fi redusă.

(3)

La 4 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să excludă din seria „Europa” bancnotele cu cupiura de 500 euro.

(4)

În plus, aderarea Croației în 2013 impune ca inițialele BCE în limba croată să fie adăugate pe bancnotele cu cupiurile de 50 euro, 100 euro și 200 euro din a doua serie de bancnote euro. Acestea urmează a fi adăugate în elementul grafic care include versiunile lingvistice oficiale ale Uniunii Europene.

(5)

Pentru consecvență, pragul aferent cerinței referitoare la furnizarea documentației privind originea bancnotelor euro și identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (2), ar trebui majorat la 10 000 EUR. Această majorare va armoniza acest prag cu cel aplicabil în cazul persoanelor care comercializează bunuri în măsura în care plățile sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, prevăzut de Directiva (UE) 2015/849.

(6)

Este necesar să se clarifice faptul că preschimbarea bancnotelor deteriorate poate fi efectuată prin înlocuirea cu bancnote în orice cupiură corespunzătoare aceleiași valori sau prin transferul ori creditarea valorii în contul unui solicitant. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că taxa pentru preschimbarea bancnotelor autentice deteriorate de dispozitivele antifurt se aplică și atunci când solicitantul cere băncii centrale naționale (BCN) să transfere sau să crediteze într-un cont valoarea bancnotelor respective.

(7)

Prin urmare, Decizia BCE/2013/10 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2013/10 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Bancnotele euro din prima serie includ șapte cupiuri, între 5 euro și 500 euro. Bancnotele euro din a doua serie includ șase cupiuri, între 5 euro și 200 euro. Bancnotele euro ilustrează tema „Epocile și stilurile Europei”, cu următoarele specificații de bază.

Valoare nominală (EUR)

Dimensiuni (prima serie)

Dimensiuni (a doua serie)

Culoare dominantă

Elemente grafice

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gri

Clasic

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Roșu

Romanic

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Albastru

Gotic

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Portocaliu

Renascentist

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Verde

Baroc și rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Galben-maroniu

Arhitectura în oțel și sticlă

500

160 × 82 mm

Nu este inclusă în a doua serie

Violet

Arhitectura modernă a secolului al XX-lea”;

(b)

alineatul (2) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

inițialele BCE în diferitele versiuni lingvistice oficiale ale Uniunii Europene:

(i)

pentru prima serie de bancnote euro, inițialele BCE se limitează la următoarele cinci versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, EZB, EKT și EKP;

(ii)

pentru a doua serie de bancnote euro: (1) pentru cupiurile de 5 euro, 10 euro și 20 euro, inițialele BCE se limitează la următoarele nouă versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE și EBC; (2) pentru cupiurile de 50 euro, 100 euro și 200 euro, inițialele BCE se limitează la următoarele zece versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE și EBC;”;

2.

la articolul 3, alineatul (2) litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

dacă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prezintă în vederea preschimbării, într-una sau mai multe tranzacții, bancnote euro autentice deteriorate cu o valoare de cel puțin 10 000 EUR, aceștia furnizează documentația privind originea bancnotelor și identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (*1). Această obligație există și în caz de îndoială cu privire la atingerea valorii-prag de 10 000 EUR. Regulile stabilite în prezentul alineat nu aduc atingere oricăror cerințe de identificare și raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei (UE) 2015/849.

(*1)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).”;"

3.

la articolul 3 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   BCN pot efectua preschimbarea prin eliberarea de numerar în orice cupiură corespunzător valorii bancnotelor, prin transferul valorii bancnotelor într-un cont bancar al solicitantului care să poată fi identificat fără echivoc cu un identificator internațional al numărului de cont de plăți (IBAN), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*2), sau prin creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului deschis la BCN, potrivit aprecierii BCN.

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).”;"

4.

la articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   BCN percep de la instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 o taxă atunci când aceștia solicită BCN, în conformitate cu articolul 3, preschimbarea unor bancnote euro autentice care au fost deteriorate de dispozitive antifurt. Această taxă este percepută indiferent dacă BCN efectuează preschimbarea prin numerar sau prin transferul ori creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 aprilie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

(2)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).


29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/9


DECIZIA (UE) 2019/670 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 aprilie 2019

de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (BCE/2019/8)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 132 alineatul (1) a doua liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Pentru a asista Consiliul guvernatorilor să monitorizeze respectarea interdicției de finanțare monetară în temeiul articolului 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Decizia BCE/2014/8 (1) stabilește ratele dobânzilor pieței care au rolul de limite superioare pentru remunerarea depozitelor deținute de administrațiile publice și autoritățile publice la banca centrală națională respectivă a acestora.

(2)

Pentru a menține integritatea politicii monetare unice, ratele relevante ale dobânzilor pieței trebuie detaliate și actualizate.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/8 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare

Decizia BCE/2014/8 se modifică după cum urmează:

 

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următoarea literă (aa):

„(aa)

«depozit» înseamnă un sold creditor în euro sau în altă monedă rezultat din fonduri deținute într-un cont deschis la o BCN sau din situații temporare care derivă din alte servicii furnizate de o BCN, conducând la un pasiv înregistrat în bilanțul acestei BCN, pe care această BCN are obligația să îl ramburseze în conformitate cu condițiile contractuale sau de reglementare aplicabile, inclusiv depozitele overnight și depozitele la termen;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

«rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate» înseamnă: (i) cu privire la depozitele overnight exprimate în euro, rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) sau, după încetarea EONIA, rata dobânzii pe termen scurt în euro (euro short-term rate) (€STR); și (ii) cu privire la depozitele overnight exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă;”;

(c)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

«rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate» înseamnă: (i) cu privire la depozitele la termen în euro, indicele cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă sau echivalentul acestuia dacă acesta încetează sau nu mai este considerat indice de referință; și (ii) cu privire la depozitele la termen exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 octombrie 2019.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 aprilie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2014/8 din 20 februarie 2014 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (JO L 159, 28.5.2014, p. 54).


ORIENTĂRI

29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/11


ORIENTAREA (UE) 2019/671 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 aprilie 2019

privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare) (BCE/2019/7)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2014/9 (1) a fost modificată în mod substanțial de două ori. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această orientare ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Punerea cu succes în aplicare a politicii monetare unice implică definirea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a principiilor generale de urmat de către BCN cu ocazia efectuării operațiunilor cu active și pasive din proprie inițiativă; astfel de operațiuni nu ar trebui să interfereze cu politica monetară unică.

(3)

Limitele aplicabile remunerării depozitelor entităților publice la BCN ca agenți fiscali în temeiul articolului 21.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene trebuie precizate pentru a asigura integritatea politicii monetare unice și pentru a furniza stimulente pentru plasarea depozitelor entităților publice pe piață, în scopul facilitării administrării lichidității din Eurosistem și a implementării politicii monetare. În plus, introducerea unui plafon pentru o astfel de remunerare pe baza ratelor dobânzii de pe piețele monetare facilitează monitorizarea de către BCE a respectării de către BCN a interdicției de finanțare monetară în conformitate cu articolul 271 litera (d) din tratat.

(4)

Având în vedere circumstanțele instituționale specifice, Consiliul guvernatorilor consideră că remunerarea depozitelor entităților publice în legătură cu un program de ajustare nu interferează cu politica monetară unică într-o măsură comparabilă cu remunerarea altor depozite ale entităților publice.

(5)

În timp ce remunerarea altor depozite decât depozitele entităților publice la BCN nu poate face obiectul interdicției de finanțare monetară, aceasta trebuie, de asemenea, precizată pentru a asigura integritatea politicii monetare unice. Având în vedere diferitele cerințe instituționale, plafoanele specifice aplicabile remunerării pot fi diferite, în special cu privire la depozitele din surse interne, care pot fi considerate fie similare conturilor de retail, fie destinate unui scop administrativ.

(6)

Operațiunile efectuate de BCN în numele terților, care nu sunt înregistrate în bilanțurile BCN și nu afectează condițiile de lichiditate ale băncii centrale, nu fac obiectul prezentei orientări. Cu toate acestea, în ceea ce privește aspectele organizatorice conexe, aceste operațiuni ar trebui să facă obiectul unor măsuri similare celor prevăzute de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta orientare se aplică operațiunilor exprimate în euro care implică BCN, precum și altor depozite decât cele de politică monetară, cu condiția ca acestea, în fiecare caz, să fie înregistrate în bilanț și să nu fie:

(a)

operațiuni efectuate de BCN pentru a pune în aplicare politica monetară unică stabilită de Consiliul guvernatorilor;

(b)

operațiuni reglementate de orientări adoptate pe baza articolului 31.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene;

(c)

operațiuni efectuate și depozite acceptate în contextul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/14) (2);

(d)

operațiuni legate de furnizarea de asistență privind lichiditatea în situații de urgență astfel cum sunt definite în Acordul privind acordarea de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„BCN” înseamnă o bancă centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

2.

„rata dobânzii pentru facilitatea de depozit” înseamnă rata dobânzii aplicată facilității de depozit din Eurosistem;

3.

„depozit” înseamnă un sold creditor în euro sau în altă monedă rezultat din fonduri deținute într-un cont deschis la o BCN sau din situații temporare care derivă din alte servicii furnizate de o BCN, conducând la un pasiv înregistrat în bilanțul acestei BCN, pe care această BCN este obligată să îl ramburseze în conformitate cu condițiile contractuale sau de reglementare aplicabile, inclusiv depozitele overnight și depozitele la termen;

4.

„entități publice” înseamnă toate entitățile publice dintr-un stat membru sau orice entități publice ale Uniunii menționate la articolul 123 din tratat, astfel cum este acesta interpretat în baza Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului (3), cu excepția instituțiilor publice de credit care, în contextul furnizării de rezerve de către BCN, beneficiază din partea BCN și BCE de același tratament ca și instituțiile private de credit;

5.

„depozite ale entităților publice” înseamnă alte depozite decât cele de politică monetară, acceptate de BCN de la orice entitate publică;

6.

„depozite ale entităților publice în legătură cu un program de ajustare” înseamnă depozite de:

(a)

fonduri puse la dispoziție de Mecanismul european de stabilitate (MES), de organismele Uniunii sau de Fondul Monetar Internațional (FMI) guvernului unui stat membru a cărui monedă este euro și care beneficiază de un program european și/sau al FMI de susținere financiară, ale cărui dispoziții contractuale sau legale impun ca aceste fonduri să fie deținute de guvernul statului membru la BCN a statului membru în cauză;

(b)

fonduri care corespund profiturilor acumulate de Eurosistem, rezultate din obligațiunile de stat elene deținute în temeiul Programului privind piețele titlurilor de valoare [Securities Markets Programme (SMP)], care au fost transferate de guvernele din zona euro într-un cont MES dedicat; sau

(c)

fonduri deținute de guvernul unui stat membru care beneficiază sau a beneficiat de un program european și/sau al FMI de susținere financiară la BCN a statului membru în cauză și care sunt alocate virării către entitățile creditoare în temeiul unui astfel de program sau care, potrivit dispozițiilor contractuale sau legale legate de program sau de supravegherea ulterioară aplicării programului, trebuie deținute la o astfel de BCN. În acest scop, „alocate” include rezervele de lichiditate constituite în scop preventiv pe care trezoreriile au obligația de a le deține în temeiul dispozițiilor contractuale sau al altor dispoziții legale privind supravegherea ulterioară aplicării programului sau ca urmare a unei derogări acordate de unul sau mai mulți creditori ai programului de asistență financiară în cazul în care se efectuează o rambursare anticipată în favoarea oricărui alt creditor al programului de asistență financiară;

7.

„produs intern brut” (PIB) înseamnă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de o economie, minus consumul intermediar, plus taxele nete pe produse și importuri, într-o perioadă specificată;

8.

„alte depozite decât cele de politică monetară” înseamnă orice depozite acceptate de BCN de la entități publice sau din alte surse externe, care sunt înregistrate în posturile de bilanț altfel decât la postul de pasiv L2 („Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului. Alte depozite decât cele de politică monetară din alte surse externe nu includ conturile nr. 1 și nr. 2 ale FMI, astfel cum a stabilit Consiliul guvernatorilor, sau depozitele din surse interne, respectiv depozitele constituite de actuali sau foști membri ai personalului, filiale sau sucursale ale BCN relevante ori autorități monetare străine aflate în legătură cu BCN relevantă și situate în țările și teritoriile menționate la articolul 198 din tratat;

9.

„rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate” (secured market rate) înseamnă (a) cu privire la depozitele la termen în euro, indicele cu termen STOXX EUR GC Pooling cu scadență comparabilă sau echivalentul acestuia dacă acesta încetează sau nu mai este considerat indice de referință; și (b) cu privire la depozitele la termen exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă;

10.

„rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate” înseamnă (a) cu privire la depozitele overnight exprimate în euro, rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average rate) (EONIA) sau, după încetarea EONIA, rata dobânzii pe termen scurt în euro (euro short-term rate) (€STR); și (b) cu privire la depozitele overnight exprimate în alte monede decât euro, o rată comparabilă;

11.

„tranzacție simplă” înseamnă o achiziție, vânzare sau răscumpărare a unui titlu de valoare, înregistrată într-un alt post din bilanț decât postul de activ A7.1 („Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului;

12.

„titluri de valoare” înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare: (a) titluri de natura datoriei; (b) acțiuni cotate; și (c) acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții;

13.

„operațiune de finanțare prin instrumente financiare” înseamnă o operațiune care corespunde definiției de la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și care include titluri de valoare înregistrate într-un alt post din bilanț decât postul de activ A7.1 („Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară”), astfel cum este definit în contextul bilanțului armonizat al Eurosistemului, și cuprinzând fie:

(a)

„operațiune de dare cu împrumut”, respectiv o operațiune de finanțare prin instrumente financiare efectuată de BCN cu scopul furnizării de titluri de valoare; fie

(b)

„operațiune de luare cu împrumut”, respectiv o operațiune de finanțare prin instrumente financiare efectuată de BCN cu scopul primirii de titluri de valoare;

14.

„acord bilateral de lichiditate” înseamnă un acord încheiat de o BCN cu o bancă centrală din afara zonei euro sau cu o autoritate monetară cu scopul efectuării de operațiuni pentru schimbul de numerar în euro cu garanții în euro care nu sunt în numerar.

Articolul 3

Aspecte organizatorice

(1)   BCN iau măsurile necesare pentru a permite contrapărților să distingă între operațiunile efectuate în temeiul prezentei orientări și operațiunile efectuate de BCN atunci când pun în aplicare politica monetară unică.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că informațiile confidențiale legate de politica monetară nu sunt utilizate pentru efectuarea operațiunilor care fac obiectul prezentei orientări.

(3)   BCN iau măsuri similare celor stabilite în conformitate cu alineatele (1) și (2) și în ceea ce privește operațiunile efectuate de BCN în numele terților, care nu sunt înregistrate în bilanțurile BCN și nu afectează condițiile de lichiditate ale băncii centrale.

(4)   BCN informează anual BCE cu privire la măsurile luate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 4

Limitele aplicabile remunerării altor depozite decât cele de politică monetară

(1)   Remunerarea depozitelor entităților publice face obiectul următoarelor plafoane:

(a)

Pentru depozitele overnight, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate; pentru depozitele la termen, rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate cu scadență comparabilă sau, dacă aceasta nu este disponibilă, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate.

(b)

În orice zi calendaristică, valoarea totală a tuturor depozitelor entităților publice, altele decât depozitele entităților publice în legătură cu un program de ajustare, deținute la o BCN, care depășește cea mai mare dintre valorile următoare: (a) 200 de milioane EUR; sau (b) 0,04 % din PIB-ul statului membru în care își are sediul BCN, este remunerată până la următorul nivel:

1.

în cazul depozitelor exprimate în euro:

i.

dacă rata dobânzii pentru facilitatea de depozit din ziua calendaristică relevantă este zero sau peste zero, cu o rată a dobânzii de 0 %;

ii.

dacă rata dobânzii pentru facilitatea de depozit din ziua calendaristică relevantă este negativă, cu o rată a dobânzii care nu este mai mare decât rata dobânzii pentru facilitatea de depozit;

2.

în cazul depozitelor exprimate în alte monede: pentru moneda în cauză se aplică o abordare comparabilă celei stabilite pentru depozitele exprimate în euro, astfel cum se prevede la punctul 1 subpunctele (i) și (ii) de mai sus.

În scopul stabilirii pragului menționat la acest punct, PIB-ul se bazează pe previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului precedent. Fiecare BCN decide cu privire la alocarea diferitelor depozite ale entităților publice sub sau peste acest prag.

(c)

În orice zi calendaristică, dacă rata aplicabilă potrivit literei (b) este mai mare decât rata relevantă a pieței menționată la litera (a), toate depozitele entităților publice se remunerează la o astfel de rată a pieței.

(d)

Depozitele entităților publice în legătură cu un program de ajustare fac obiectul ratelor de remunerare menționate la litera (a) sau sunt remunerate cu 0 %, fiind aleasă rata care este mai ridicată, dar nu sunt luate în calcul în ceea ce privește valoarea pragului menționat la litera (b).

(2)   Remunerarea altor depozite decât cele de politică monetară, altele decât depozitele entităților publice, ține seama de principiile proporționalității, neutralității pieței și egalității de tratament. Remunerarea altor depozite decât cele de politică monetară, altele decât depozitele entităților publice, nu depășește rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, atunci când sunt exprimate în euro.

(3)   O rată negativă a dobânzii implică o obligație de plată a deținătorului depozitului către BCN relevantă, inclusiv dreptul respectivei BCN de a debita corespunzător contul de depozit relevant.

Articolul 5

Obligații ex ante

(1)   BCN raportează BCE ex ante efectul de lichiditate net total al operațiunilor care fac obiectul prezentei orientări în contextul cadrului general al Eurosistemului de administrare a lichidității. În plus, BCN se asigură prin măsuri adecvate că aceste operațiuni nu conduc la efecte de lichiditate care nu pot fi prognozate cu precizie.

(2)   BCN solicită aprobarea prealabilă a BCE în cazul în care operațiunile care fac obiectul prezentei orientări efectuate de o BCN din proprie inițiativă produc un efect de lichiditate net în data decontării de peste 500 de milioane EUR.

(3)   BCN solicită aprobarea prealabilă a Consiliului guvernatorilor înaintea încheierii de acorduri bilaterale de lichiditate.

Articolul 6

Raportare ex post

În fiecare trimestru calendaristic, BCN raportează BCE informații ex post cu privire la:

(a)

tranzacțiile simple;

(b)

operațiunile de finanțare prin instrumente financiare;

(c)

media soldurilor legate de alte depozite decât cele de politică monetară care au fost realizate sau observate în cursul trimestrului calendaristic precedent.

Articolul 7

Monitorizare

(1)   O dată pe an, BCE pregătește un raport privind punerea în aplicare a acestei orientări și îl transmite Consiliului guvernatorilor.

(2)   În plus față de pragul pentru efectele de lichiditate nete zilnice agregate menționate la articolul 5 alineatul (2), BCE, în circumstanțe excepționale, poate stabili și aplica praguri suplimentare într-o anumită perioadă de timp pentru operațiunile BCN care fac obiectul prezentei orientări.

(3)   În cazul în care raportarea arată că operațiunile care fac obiectul prezentei orientări nu sunt compatibile cu cerințele privind o politică monetară unică, BCE poate da instrucțiuni specifice cu privire la comportamentul de administrare a activelor și pasivelor al BCN relevante.

Articolul 8

Confidențialitate

Toate informațiile și datele transmise în contextul prezentei orientări au caracter confidențial.

Articolul 9

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2014/9, astfel cum a fost modificată de orientările enumerate în anexa I, se abrogă de la 1 octombrie 2019.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 10

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 1 octombrie 2019. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la măsurile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) și la articolul 5 alineatul (2) până la 1 iulie 2019 cel târziu.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 aprilie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2014/9 din 20 februarie 2014 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 159, 28.5.2014, p. 56).

(2)  Orientarea (UE) 2018/797 a Băncii Centrale Europene din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale (BCE/2018/14) (JO L 136, 1.6.2018, p. 81).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat (JO L 332, 31.12.1993, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).


ANEXA I

Orientarea abrogată, împreună cu lista modificărilor succesive ale acesteia

(menționată la articolul 9)

Orientarea BCE/2014/9

Orientarea BCE/2014/22 (1)

Orientarea (UE) 2015/1575 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/28) (2)


(1)  Orientarea BCE/2014/22 din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 168, 7.6.2014, p. 118).

(2)  Orientarea (UE) 2015/1575 a Băncii Centrale Europene din 4 septembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2015/28) (JO L 245, 22.9.2015, p. 13).


ANEXA II

Tabel de corespondență

Orientarea BCE/2014/9

Prezenta orientare

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (4)

 

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

 

Articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) și articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

 

Articolul 8

 

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

 

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11

 

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11