ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 079I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
21 martie 2019


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

21.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 79/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/452 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 martie 2019

de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Investițiile străine directe contribuie la creșterea economică a Uniunii, consolidând competitivitatea acesteia, creând locuri de muncă și economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare și expertiză și deschizând noi piețe pentru exporturile Uniunii. Acestea susțin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de investiții pentru Europa și contribuie la alte proiecte și programe ale Uniunii.

(2)

Articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) precizează că, în relațiile sale cu restul comunității internaționale, Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. De asemenea, Uniunea și statele membre dispun de un mediu de investiții deschis, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și integrat în angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre în ceea ce privește investițiile străine directe.

(3)

În conformitate cu angajamentele internaționale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și în cadrul acordurilor comerciale și de investiții încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele membre au posibilitatea de a adopta măsuri restrictive privind investițiile străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică, sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe. Cadrul stabilit prin prezentul regulament se referă la investițiile străine directe în Uniune. Investițiile externe și accesul la piețele țărilor terțe sunt tratate în cadrul altor instrumente ale politicii comerciale și de investiții.

(4)

Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a deroga de la libera circulație a capitalurilor, astfel cum se prevede la articolul 65 alineatul (1) litera (b) din TFUE. Mai multe state membre au instituit măsuri în temeiul cărora pot restricționa circulația respectivă din motive privind ordinea publică sau siguranța publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele și preocupările statelor membre cu privire la investițiile străine directe și ar putea antrena o serie de mecanisme diferite în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și procedurile. Statele membre care doresc să instituie astfel de mecanisme în viitor ar putea lua în considerare funcționarea, experiențele și bunele practici ale mecanismelor existente.

(5)

În prezent, nu există niciun cadru cuprinzător la nivelul Uniunii pentru examinarea investițiilor străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică, în timp ce marii parteneri comerciali ai Uniunii au dezvoltat deja astfel de cadre.

(6)

Investițiile străine directe aparțin domeniului politicii comerciale comune. În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) din TFUE, Uniunea deține competență exclusivă în ceea ce privește politica comercială comună.

(7)

Este important să se ofere securitate juridică pentru mecanismele de examinare din statele membre din motive privind securitatea și ordinea publică, și să se asigure coordonarea și cooperarea la nivelul întregii Uniuni privind examinarea investițiilor străine directe de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică. Acest cadru comun nu aduce atingere responsabilității exclusive a statelor membre pentru apărarea securității lor naționale, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din TUE. De asemenea, acesta nu aduce atingere protecției intereselor esențiale ale siguranței lor, în conformitate cu articolul 346 din TFUE.

(8)

Cadrul de examinarea a investițiilor străine directe și de cooperare ar trebui să ofere statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător, precum și pentru a se adapta la circumstanțele în schimbare, menținând totodată flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să examineze investițiile străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică, ținând cont de situațiile lor individuale și de particularitățile lor naționale. Decizia cu privire la eventuala instituire a unui mecanism de examinare sau de a examina o anumită investiție străină directă rămâne în responsabilitatea exclusivă a statului membru în cauză.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să reglementeze o gamă largă de investiții care stabilesc sau mențin legături durabile și directe între investitorii din țări terțe, inclusiv entitățile de stat, și întreprinderile care desfășoară o activitate economică într-un stat membru. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să reglementeze investițiile de portofoliu.

(10)

Statele membre care dispun de un mecanism de examinare ar trebui să ia măsurile necesare, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a preveni eludarea mecanismelor lor de examinare și a deciziilor de examinare. Aceste măsuri ar trebui să vizeze investițiile care provin din interiorul Uniunii care sunt intermediate prin aranjamente artificiale ce nu reflectă realitatea economică și eludează mecanismele și deciziile de examinare și în cazul cărora investitorul este, în ultimă instanță, deținut sau controlat de o persoană fizică sau de o întreprindere dintr-o țară terță. Acest lucru nu aduce atingere libertății de stabilire și liberei circulații a capitalurilor consacrate în TFUE.

(11)

Ar trebui să fie posibilă evaluarea de către statele membre a riscurilor pentru securitatea sau ordinea publică care decurg din modificări semnificative ale structurii de proprietate sau ale caracteristicilor esențiale ale unui investitor străin.

(12)

Pentru a orienta statele membre și Comisia în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament, este oportună furnizarea unei liste a factorilor care ar putea fi luați în considerare atunci când se stabilește dacă anumite investiții străine directe sunt de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică. Lista respectivă va permite, de asemenea, îmbunătățirea transparenței mecanismelor de examinare din statele membre pentru investitorii care intenționează să realizeze sau care au realizat investiții străine directe în Uniune. Lista de factori care pot afecta securitatea sau ordinea publică ar trebui să rămână neexhaustivă.

(13)

Pentru a determina dacă o investiție străină directă poate afecta securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia ar trebui să poată lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv efectele asupra infrastructurilor critice, asupra tehnologiilor (inclusiv tehnologiile generice esențiale), și asupra factorilor de producție care sunt esențiali pentru securitate sau pentru menținerea ordinii publice, a căror perturbare, defectare, pierdere sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune. În acest sens, statele membre și Comisia ar trebui, de asemenea, să poată ține cont de contextul și circumstanțele investițiilor străine directe, în special de cazurile în care un investitor străin este controlat direct sau indirect, de exemplu prin intermediul unei finanțări semnificative, inclusiv prin subvenții, de către guvernul unei țări terțe sau desfășoară proiecte sau programe de investiții externe derulate de către stat.

(14)

Statele membre sau, după caz, Comisia ar putea lua în considerare informațiile relevante primite de la operatorii economici, organizațiile societății civile sau partenerii sociali, precum sindicatele, în legătură cu o investiție străină directă de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică.

(15)

Este necesar să se stabilească elementele esențiale ale cadrului pentru examinarea investițiilor străine directe de către un stat membru pentru a permite investitorilor, Comisiei și altor state membre să înțeleagă modul în care astfel de investiții ar putea face obiectul examinării. Elementele respective ar trebui să includă cel puțin termenele de examinare și posibilitatea ca investitorii străini au posibilitatea să conteste deciziile de examinare. Normele și procedurile referitoare la mecanismele de examinare ar trebui să fie transparente și să nu facă discriminare între țările terțe.

(16)

Ar trebui stabilit un mecanism care să le permită statelor membre să coopereze și să își acorde reciproc asistență atunci când o investiție străină directă dintr-un stat membru ar putea să afecteze securitatea sau ordinea publică din alte state membre. Ar trebui să fie posibil ca statele membre să furnizeze observații unui stat membru în care o astfel de investiție este planificată sau a fost realizată, indiferent dacă statul membru respectiv dispune sau nu de un mecanism de examinare sau dacă investiția respectivă face obiectul unei examinări. Solicitările de informații, răspunsuri și observații din partea statelor membre ar trebui, de asemenea, să fie transmise Comisiei. Comisia ar trebui să poată emite, după caz, un aviz în sensul articolului 288 din TFUE către statul membru în care este planificată sau a fost realizată investiția. Statele membre ar trebui să poată solicita avize din partea Comisiei sau observații din partea altor state membre cu privire la o investiție străină directă care are loc pe teritoriul lor.

(17)

În cazul în care un stat membru primește observații din partea altor state membre sau un aviz din partea Comisiei, acesta ar trebui să acorde acestor observații sau respectivului aviz atenția cuvenită, după caz, prin măsuri pe care le are la dispoziție în temeiul dreptului său intern sau în cadrul procesului său mai amplu de elaborare a politicilor, în conformitate cu obligația sa de cooperare loială prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din TUE.

Decizia finală în ceea ce privește orice investiție străină directă care face obiectul examinării sau orice măsură luată în ceea ce privește investițiile străine directe care nu fac obiectul examinării rămâne în responsabilitatea exclusivă a statului membru în care este planificată sau realizată investiția străină directă.

(18)

Mecanismul de cooperare ar trebui utilizat numai în scopul de a proteja securitatea sau ordinea publică. Din acest motiv, statele membre ar trebui să justifice în mod adecvat orice solicitare de informații cu privire la o anumită investiție străină directă într-un alt stat membru, precum și orice observație pe care o adresează statului membru respectiv. Aceleași cerințe ar trebui să se aplice și în cazul în care Comisia solicită informații privind o anumită investiție străină directă sau emite un aviz către un stat membru. Respectarea cerințelor respective este, de asemenea, importantă în situațiile în care un investitor dintr-un stat membru concurează cu investitori din țări terțe pentru a face o investiție într-un alt stat membru, cum ar fi achiziționarea activelor.

(19)

De asemenea, Comisia ar trebui să aibă poată emite un aviz în sensul articolului 288 din TFUE în ceea ce privește investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte și programe de interes pentru Uniune din motive privind securitatea sau ordinea publică. Comisia ar dispune astfel de un instrument de protecție a proiectelor și programelor care servesc Uniunea în ansamblul său și care reprezintă o contribuție importantă la creșterea sa economică, la crearea de locuri de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, în special, proiectele și programele care implică o finanțare substanțială din partea Uniunii sau care sunt stabilite de dreptul Uniunii privind infrastructurile critice, tehnologiile critice sau factorii de producție critici. Proiectele sau programele respective de interes pentru Uniune ar trebui menționate într-o listă în prezentul regulament. Avizul care este trimis statului membru care efectuează examinarea ar trebui să fie transmis în același timp celorlalte state membre.

Statul membru în cauză ar trebui să țină cont în cel mai înalt grad de avizul primit din partea Comisiei, dacă este cazul, prin măsuri pe care le are la dispoziție în temeiul dreptului său intern sau în cadrul procesului mai amplu de elaborare a politicilor și să ofere o explicație Comisiei în cazul în care nu urmează avizul respectiv, în conformitate cu obligația sa de cooperare loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE. Decizia finală în ceea ce privește orice investiție străină directă care face obiectul examinării sau orice măsură luată în ceea ce privește investițiile străine directe care nu fac obiectul examinării rămâne în responsabilitatea exclusivă a statului membru în care este planificată sau realizată investiția străină directă.

(20)

Pentru a ține seama de evoluțiile legate de proiectele și programele de interes pentru Uniune, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei de proiecte și programe de interes pentru Uniune stabilite în anexa la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (4). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(21)

Pentru a oferi o mai mare securitate investitorilor, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a formula observații și Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a emite un aviz în legătură cu investițiile finalizate care nu fac obiectul unei examinări pentru o perioadă limitată la 15 luni de la finalizarea investițiilor străine directe. Mecanismul de cooperare nu ar trebui să se aplice investițiilor străine directe finalizate înainte de 10 aprilie 2019.

(22)

Statele membre ar trebui să notifice Comisiei mecanismele lor de examinare, precum și orice modificare adusă acestora, și să transmită anual un raport cu privire la aplicarea mecanismelor lor de examinare, inclusiv deciziile privind permiterea sau interzicerea investițiilor străine directe sau impunerea unor condiții sau a unor măsuri de atenuare pentru investițiile străine directe, precum și deciziile privind investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune. Toate statele membre ar trebui să raporteze cu privire la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție. În vederea îmbunătățirii calității și a comparabilității informațiilor furnizate de statele membre, precum și pentru a facilita respectarea obligațiilor în materie de notificare și de raportare, Comisia ar trebui să pună la dispoziție formulare standardizate, având în vedere, printre altele, formularele relevante aplicate în scopul raportării către Eurostat, după caz.

(23)

Pentru a asigura eficacitatea mecanismului de cooperare, este, de asemenea, important să se asigure un nivel minim de informare și de coordonare în ceea ce privește investițiile străine directe care intră sub incidența prezentului regulament în toate statele membre. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție de către statele membre pentru investițiile străine directe care fac obiectul examinării, precum și, la cerere, pentru alte investiții străine directe. Informațiile pertinente ar trebui să includă aspecte precum structura de proprietate a investitorului străin și finanțarea investiției planificate sau realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind subvențiile acordate de țări terțe. Statele membre ar trebui să furnizeze informații exacte, cuprinzătoare și fiabile.

(24)

La cererea unui stat membru în care este planificată sau a fost realizată o investiție străină directă, investitorul străin sau întreprinderea în cauză ar trebui să furnizeze informațiile solicitate. În circumstanțe excepționale, atunci când, în pofida eforturilor susținute depuse, nu este în măsură să obțină astfel de informații, statul membru respectiv ar trebui să notifice fără întârziere acest lucru statelor membre în cauză sau Comisiei. În acest caz, ar trebui să fie posibil ca orice observație transmisă de un alt stat membru sau orice aviz emis de Comisie în cadrul mecanismului de cooperare să se bazeze pe informațiile pe care acestea le au la dispoziție.

(25)

Atunci când pun la dispoziție informațiile solicitate, statele membre trebuie să respecte dreptul Uniunii și dreptul intern care este conform cu dreptul Uniunii.

(26)

Ar trebui îmbunătățite comunicarea și cooperarea la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii prin stabilirea unui punct de contact pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în fiecare stat membru și în cadrul Comisiei.

(27)

Punctele de contact stabilite de statele membre și de Comisie ar trebui să fie amplasate corespunzător în cadrul administrației respective și ar trebui să dispună de personalul calificat și de competențele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul mecanismului de coordonare și pentru a asigura gestionarea adecvată a informațiilor confidențiale.

(28)

Elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficace și cuprinzătoare ar trebui să fie sprijinite de către grupul de experți al Comisiei privind examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană, înființat prin Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2017 (5), compus din reprezentanți ai statelor membre. Grupul menționat ar trebui să discute, în special, chestiuni referitoare la examinarea investițiilor străine directe, să împărtășească cele mai bune practici și experiența acumulată și să facă schimb de opinii privind tendințele și chestiunile de interes comun legate de investițiile străine directe. Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a solicita grupului consultanță cu privire la aspecte sistemice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. Comisia ar trebui să consulte grupul de experți cu privire la proiectele de acte delegate în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(29)

Statele membre și Comisia ar trebui să fie încurajate să coopereze cu autoritățile competente ale țărilor terțe care împărtășesc aceeași viziune privind aspecte referitoare la examinarea investițiilor străine directe care sunt de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică. Respectiva cooperare administrativă ar trebui să vizeze consolidarea eficacității cadrului pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre și a cadrului de cooperare între statele membre și Comisie în temeiul prezentului regulament. De asemenea, ar trebui să fie posibil pentru Comisie să monitorizeze evoluțiile în ceea ce privește mecanismele de examinare din țări terțe.

(30)

Statele membre și Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta protecția informațiilor confidențiale în special în conformitate cu Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (6) și (UE, Euratom) 2015/444 (7) ale Comisiei și cu Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene (8). Acestea includ, în special, obligația de a nu clasifica la un nivel de clasificare inferior sau de a nu declasifica informații clasificate fără acordul scris prealabil al emitentului (9). Orice informație care este sensibilă, fără a fi clasificată, sau care este furnizată cu titlu confidențial ar trebui să fie tratată ca atare de către autorități.

(31)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament ar trebui să respecte normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către punctele de contact și alte entități din statele membre ar trebui să fie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (10). Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie ar trebui să fie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(32)

Pe baza rapoartelor anuale transmise de toate statele membre, printre altele, și cu respectarea corespunzătoare a caracterului confidențial al unora dintre informațiile incluse în aceste rapoarte, Comisia ar trebui să întocmească un raport anual cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament și să îl prezinte Parlamentului European și Consiliului. Pentru o mai mare transparență, raportul ar trebui să fie făcut public.

(33)

Parlamentul European ar trebui să aibă posibilitatea de a invita Comisia la o reuniune a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica aspecte sistemice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

(34)

Până la 12 octombrie 2023 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia ar trebui să evalueze funcționarea și eficiența prezentului regulament și să transmită un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să includă o evaluare care să stabilească dacă prezentul regulament necesită sau nu o modificare. În cazul în care propune modificarea prezentului regulament, raportul poate fi însoțit de o propunere legislativă.

(35)

Punerea în aplicare a prezentului regulament de către Uniune și statele membre ar trebui să respecte cerințele relevante pentru impunerea unor măsuri restrictive din motive privind securitatea și ordinea publică prevăzute în Acordurile OMC, inclusiv, în special la articolul XIV litera (a) și la articolul XIV bis din Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS) (12). Acesta ar trebui, de asemenea, să respecte dreptul Uniunii și să fie în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul altor acorduri comerciale și de investiții la care Uniunea sau statele membre sunt părți și acorduri comerciale și de investiții la care Uniunea sau statele membre au aderat.

(36)

În cazul în care o investiție străină directă constituie o concentrare care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004 (13) al Consiliului, aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004. Prezentul regulament și articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 ar trebui să fie aplicate în mod coerent. În măsura în care domeniile de aplicare ale celor două regulamente se suprapun, motivele pentru examinare prevăzute la articolul 1 din prezentul regulament și noțiunea de interese legitime în sensul articolului 21 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 ar trebui să fie interpretate într-un mod coerent, fără a aduce atingere evaluării compatibilității măsurilor naționale menite să protejeze aceste interese cu principiile generale și cu celelalte dispoziții din dreptul Uniunii.

(37)

Prezentul regulament nu afectează normele Uniunii referitoare la evaluarea prudențială a achizițiilor de participații calificate în sectorul financiar, care este o procedură distinctă, cu un obiectiv specific (14).

(38)

Prezentul regulament este coerent cu alte proceduri de notificare și de examinare prevăzute în legislația sectorială a Uniunii și nu aduce atingere acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește un cadru pentru examinarea de către statele membre a investițiilor străine directe în Uniune din motive privind securitatea sau ordinea publică și pentru un mecanism de cooperare între statele membre, precum și între statele membre și Comisie, în ceea ce privește investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică. Acesta include posibilitatea emiterii de către Comisie de avize referitoare la astfel de investiții.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere responsabilității exclusive care revine fiecărui stat membru în ceea ce privește menținerea securității sale naționale, astfel cum este prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din TUE, și nici dreptului care revine fiecărui stat membru de a își proteja interesele esențiale de securitate în conformitate cu articolul 346 din TFUE.

(3)   Nicio dispoziție din prezentul regulament nu restrânge dreptul fiecărui stat membru de a decide dacă dorește sau nu să examineze o anumită investiție străină directă în cadrul prezentului regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„investiție străină directă” înseamnă o investiție de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfășurarea unei activități economice într-un stat membru, inclusiv investițiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfășoară o activitate economică;

2.

„investitor străin” înseamnă o persoană fizică dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-o țară terță care intenționează să realizeze sau a realizat o investiție străină directă;

3.

„examinare” înseamnă o procedură care permite evaluarea, investigarea, autorizarea, condiționarea, interzicerea sau anularea investițiilor străine directe;

4.

„mecanism de examinare” înseamnă un instrument de aplicare generală, precum un act legislativ sau un act normativ, precum și cerințele administrative, orientările sau normele de aplicare aferente, care stabilește modalitățile, condițiile și procedurile pentru evaluarea, investigarea, autorizarea, condiționarea, interzicerea sau anularea investițiilor străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică;

5.

„investiție străină directă care face obiectul examinării” înseamnă o investiție străină directă care face obiectul unei evaluări formale sau a unei investigații în temeiul unui mecanism de examinare;

6.

„decizie de examinare” înseamnă o măsură adoptată în cadrul aplicării unui mecanism de examinare;

7.

„întreprindere dintr-o țară terță” înseamnă o întreprindere constituită sau organizată în alt mod în conformitate cu legislația unei țări terțe.

Articolul 3

Mecanisme de examinare din statele membre

(1)   În conformitate cu prezentul regulament, statele membre pot să mențină, să modifice sau să adopte, pe teritoriul lor, mecanisme de examinare a investițiilor străine directe din motive privind securitatea sau ordinea publică.

(2)   Normele și procedurile legate de mecanismele de examinare, inclusiv termenele relevante, sunt transparente și nu fac discriminări între țările terțe. În special, statele membre stabilesc condițiile de declanșare a examinării, motivele examinării și normele procedurale detaliate aplicabile.

(3)   Statele membre stabilesc termenele în cadrul mecanismelor lor de examinare. Mecanismele de examinare permit statelor membre să țină seama de observațiile altor state membre menționate la articolele 6 și 7, precum și de avizele Comisiei menționate la articolele 6, 7 și 8.

(4)   Informațiile confidențiale, inclusiv informațiile sensibile din punct de vedere comercial, puse la dispoziția statului membru care efectuează examinarea sunt protejate.

(5)   Investitorii străini și întreprinderile în cauză au posibilitatea de a contesta deciziile de examinare ale autorităților naționale.

(6)   Statele membre care dispun de un mecanism de examinare mențin, modifică sau adoptă măsuri necesare pentru identificarea și prevenirea eludării mecanismelor de examinare și a deciziilor de examinare.

(7)   Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismele lor de examinare existente până la 10 mai 2019. Statele membre transmit Comisiei o notificare cu privire la adoptarea oricărui nou mecanism de examinare sau la orice modificare a unui mecanism de examinare existent în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a mecanismului de examinare nou adoptat sau a oricărei modificări a unui mecanism de examinare existent.

(8)   În cel mult trei luni de la primirea notificărilor menționate la alineatul (7), Comisia pune la dispoziția publicului o listă a mecanismelor de examinare din statele membre. Comisia actualizează lista respectivă în mod regulat.

Articolul 4

Factori care pot fi luați în considerare de statul membru sau de Comisie

(1)   Pentru a stabili dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele sale potențiale printre altele asupra:

(a)

infrastructurii critice, fie ea fizică sau virtuală, inclusiv infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, al apei, al sănătății, al comunicațiilor, al mass-mediei, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorală ori financiară, asupra instalațiilor sensibile, precum și asupra terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;

(b)

tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (15), inclusiv tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării și din cel al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precum și nanotehnologiilor și biotehnologiilor;

(c)

aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici, inclusiv energia sau materiile prime, precum și asupra securității materiale;

(d)

accesului la informații sensibile, inclusiv la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla aceste informații; sau

(e)

libertății și pluralismului mass-mediei.

(2)   Pentru a stabili dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare, în special:

(a)

dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe, inclusiv de organisme de stat sau de forțele armate ale acesteia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative;

(b)

dacă investitorul străin a fost deja implicat în activități care afectează securitatea sau ordinea publică într-un stat membru; sau

(c)

dacă există un risc serios ca investitorul străin să desfășoare activități ilegale sau infracționale.

Articolul 5

Raportarea anuală

(1)   Statele membre transmit Comisiei anual, până la data de 31 martie, un raport pentru anul calendaristic precedent, care include informații agregate referitoare la investițiile străine directe realizate pe teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care le au la dispoziție, precum și informații agregate privind solicitările primite din partea altor state membre în temeiul articolului 6 alineatul (6) și al articolului 7 alineatul (5).

(2)   Pentru fiecare perioadă de raportare, statele membre care dispun de mecanisme de examinare transmit, pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), informații agregate referitoare la aplicarea acestora.

(3)   Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului în fiecare an un raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament. Raportul este public.

(4)   Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica aspecte sistemice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 6

Mecanismul de cooperare în ceea ce privește investițiile străine directe care fac obiectul examinării

(1)   Statele membre transmit o notificare Comisiei și celorlalte state membre cu privire la orice investiție străină directă de pe teritoriul lor care face obiectul examinării furnizând informațiile menționate la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament cât mai curând posibil. Notificarea poate include o listă a statelor membre a căror securitate sau ordine publică se consideră că este de natură a fi afectată. Ca parte a notificării și după caz, statul membru care efectuează examinarea se străduiește să indice dacă consideră că investiția străină directă care face obiectul examinării ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

(2)   În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă care face obiectul examinării într-un alt stat membru este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică sau are informații relevante pentru această examinare, acesta poate transmite observații statului membru care efectuează examinarea. Statul membru care transmite observații privind examinarea respectivă transmite observațiile respective, în același timp, și Comisiei.

Comisia informează celelalte state membre că au fost transmise observații.

(3)   În cazul în care consideră că o investiție străină directă care face obiectul examinării este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică în mai multe state membre sau are informații relevante în legătură cu investiția străină directă respectivă, Comisia poate emite un aviz adresat statului membru care efectuează examinarea. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au transmis sau nu observații. În urma observațiilor din partea altor state membre, Comisia poate emite un aviz. Comisia emite un astfel de aviz atunci când acest lucru se justifică și cel puțin o treime dintre statele membre consideră că o investiție străină directă este de natură să le afecteze securitatea sau ordinea publică.

Comisia informează celelalte state membre despre emiterea avizului respectiv.

(4)   Un stat membru care consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă de pe teritoriul său este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică poate solicita Comisiei să emită un aviz sau altor state membre să transmită observații.

(5)   Observațiile menționate la alineatul (2) și avizele menționate la alineatul (3) se justifică în mod corespunzător.

(6)   În cel mult 15 zile calendaristice de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1), alte state membre și Comisia transmit o notificare statului membru care efectuează examinarea cu privire la intenția lor de a transmite observații în temeiul alineatului (2) sau de a emite un aviz în temeiul alineatului (3). Notificarea poate include o solicitare de informații suplimentare, pe lângă informațiile menționate la alineatul (1).

Orice solicitare de informații suplimentare se justifică în mod corespunzător, se limitează la informațiile necesare pentru a transmite observații în temeiul alineatului (2) sau pentru a emite un aviz în temeiul alineatului (3), este proporțională cu scopul solicitării și nu constituie o sarcină inutilă pentru statul membru care efectuează examinarea. Solicitările de informații și răspunsurile furnizate de statele membre sunt transmise, în același timp, și Comisiei.

(7)   Observațiile menționate la alineatul (2) sau avizele menționate la alineatul (3) se adresează statului membru care efectuează examinarea și se trimit acestuia într-un termen rezonabil și, în orice caz, în cel mult 35 de zile calendaristice de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1).

În pofida primului paragraf, dacă au fost solicitate informații suplimentare în temeiul alineatului (6), observațiile se transmit sau avizele se emit în cel mult 20 de zile calendaristice de la primirea informațiilor suplimentare sau a notificării menționate la articolul 9 alineatul (5).

În pofida alineatului (6), Comisia poate emite un aviz în urma observațiilor altor state membre, dacă este posibil în termenele menționate în prezentul alineat și, în orice caz, în cel mult cinci zile calendaristice de la expirarea termenelor respective.

(8)   În cazul excepțional în care statul membru care efectuează examinarea consideră că securitatea sau ordinea sa publică necesită o acțiune imediată, acesta transmite o notificare celorlalte state membre și Comisiei cu privire la intenția sa de a emite o decizie de examinare înainte de termenele menționate la alineatul (7) și justifică în mod corespunzător necesitatea acțiunii imediate. Celelalte state membre și Comisia se străduiesc să transmită observații sau să emită un aviz cu promptitudine.

(9)   Statul membru care efectuează examinarea ține cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre menționate la alineatul (2) și de avizul Comisiei menționat la alineatul (3). Decizia finală de examinare este luată de statul membru care efectuează examinarea.

(10)   Cooperarea în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul punctelor de contact înființate în conformitate cu articolul 11.

Articolul 7

Mecanismul de cooperare în ceea ce privește investițiile străine directe care nu fac obiectul examinării

(1)   În cazul în care un stat membru consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un alt stat membru care nu face obiectul examinării în statul membru respectiv este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică sau are informații relevante în legătură cu investiția străină directă respectivă, poate transmite observații acelui alt stat membru. Statul membru care transmite observații privind investiția respectivă transmite observațiile, în același timp, și Comisiei.

Comisia informează celelalte state membre că au fost transmise observații.

(2)   În cazul în care consideră că o investiție străină directă planificată sau realizată într-un stat membru care nu face obiectul examinării în statul membru respectiv este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică în mai multe state membre sau are informații relevante în legătură cu investiția străină directă respectivă, Comisia poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată. Comisia poate emite un aviz indiferent dacă alte state membre au transmis sau nu observații. În urma observațiilor din partea altor state membre, Comisia poate emite un aviz. Comisia emite un astfel de aviz atunci când acest lucru se justifică și cel puțin o treime dintre statele membre consideră că o investiție străină directă este de natură să le afecteze securitatea sau ordinea publică.

Comisia informează celelalte state membre despre emiterea avizului respectiv.

(3)   Un stat membru care consideră în mod corespunzător că o investiție străină directă de pe teritoriul său este de natură să afecteze securitatea sau ordinea sa publică poate solicita Comisiei să emită un aviz sau altor state membre să transmită observații.

(4)   Observațiile menționate la alineatul (1) și avizele menționate la alineatul (2) se justifică în mod corespunzător.

(5)   În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că o investiție străină directă care nu face obiectul examinării este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică astfel cum se menționează la alineatul (1) sau (2), poate solicita din partea statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată informațiile menționate la articolul 9.

Orice solicitare de informații se justifică în mod corespunzător, se limitează la informațiile necesare pentru a transmite observații în temeiul alineatului (1) sau pentru a emite un aviz în temeiul alineatului (2), este proporțională cu scopul solicitării și nu constituie o sarcină inutilă pentru statul membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

Solicitările de informații și răspunsurile furnizate de statele membre sunt transmise, în același timp, și Comisiei.

(6)   Observațiile menționate la alineatul (1) sau avizele menționate la alineatul (2) sunt adresate statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată și i se trimit acestuia într-un termen rezonabil și, în orice caz, în cel mult 35 de zile calendaristice de la primirea informațiilor menționate la alineatul (5) sau a notificării menționate la articolul 9 alineatul (5). În cazul în care avizul Comisiei este emis după transmiterea observațiilor de către alte state membre, Comisia dispune de un termen de 15 zile calendaristice suplimentare pentru emiterea avizului respectiv.

(7)   Un stat membru în care este planificată sau a fost realizată o investiție străină directă ține cont în mod corespunzător de observațiile celorlalte state membre și de avizul Comisiei.

(8)   Statele membre pot transmite observații în temeiul alineatului (1) și Comisia poate emite un aviz în temeiul alineatului (2) în cel mult 15 luni de la realizarea investiției străine directe.

(9)   Cooperarea în temeiul prezentului articol are loc prin intermediul punctelor de contact înființate în conformitate cu articolul 11.

(10)   Prezentul articol nu se aplică investițiilor străine directe realizate înainte de 10 aprilie 2019.

Articolul 8

Investiții străine directe care sunt de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune

(1)   În cazul în care consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniune din motive de securitate sau de ordine publică, Comisia poate emite un aviz adresat statului membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată.

(2)   Procedurile prevăzute la articolele 6 și 7 se aplică mutatis mutandis, sub rezerva următoarelor modificări:

(a)

în cadrul notificării menționate la articolul 6 alineatul (1) sau al observațiilor menționate la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 7 alineatul (1), un stat membru poate indica dacă consideră că o investiție străină directă este de natură să afecteze proiecte și programe de interes pentru Uniune;

(b)

avizul Comisiei se transmite celorlalte state membre;

(c)

statul membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată ține cont în cel mai înalt grad de avizul Comisiei și îi oferă acesteia o explicație în cazul în care nu îi urmează avizul.

(3)   În sensul prezentului articol, printre proiectele sau programele de interes pentru Uniune se numără cele în cazul cărora finanțările din partea Uniunii reprezintă o sumă substanțială sau o parte semnificativă sau cele care intră sub incidența dreptului Uniunii privind infrastructura critică, tehnologiile critice sau factorii de producție critici care sunt esențiali pentru securitate sau pentru ordinea publică. Lista proiectelor sau programelor de interes pentru Uniune este inclusă în anexă.

(4)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a modifica lista proiectelor și programelor de interes pentru Uniune.

Articolul 9

Cerințe în materie de informare

(1)   Statele membre se asigură că informațiile notificate în temeiul articolului 6 alineatul (1) sau solicitate de Comisie și de alte state membre în temeiul articolului 6 alineatul (6) și al articolului 7 alineatul (5) sunt puse la dispoziția Comisiei și a statelor membre solicitante fără întârzieri nejustificate.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) cuprind:

(a)

structura de proprietate a investitorului străin și a întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată, inclusiv informații privind investitorul final și participarea la capital;

(b)

valoarea aproximativă a investiției străine directe;

(c)

produsele, serviciile și operațiunile comerciale ale investitorului străin și ale întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată;

(d)

statele membre în care investitorul străin și întreprinderea în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată desfășoară operațiuni comerciale relevante;

(e)

finanțarea investiției și sursa acesteia, pe baza celor mai bune informații aflate la dispoziția statului membru;

(f)

data la care investiția străină directă este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată.

(3)   Statele membre depun eforturi pentru a transmite statelor membre solicitante și a Comisiei, fără întârzieri nejustificate, orice informație suplimentară celor menționate la alineatele (1) și (2), dacă este disponibilă.

(4)   Statul membru în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată poate solicita investitorului străin sau întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată să transmită informațiile menționate la alineatul (2). Investitorul străin sau întreprinderea în cauză transmite informațiile solicitate fără întârzieri nejustificate.

(5)   Un stat membru care, în circumstanțe excepționale, nu este în măsură, în ciuda eforturilor sale susținute, să obțină informațiile menționate la alineatul (1) transmite fără întârziere o notificare Comisiei și celorlalte state membre în cauză. În notificare, respectivul stat membru justifică în mod corespunzător motivele pentru care nu transmite informațiile respective și explică eforturile susținute întreprinse pentru a obține informațiile solicitate, inclusiv o cerere în temeiul alineatului (4).

Dacă nu se transmite nicio informație, observațiile transmise de un alt stat membru sau avizele emise de Comisie se pot baza pe informațiile pe care acestea le dețin.

Articolul 10

Confidențialitatea informațiilor transmise

(1)   Informațiile primite în aplicarea prezentului regulament sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(2)   Statele membre și Comisia asigură protecția, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, a informațiilor confidențiale obținute în aplicarea prezentului regulament.

(3)   Statele membre și Comisia se asigură că informațiile clasificate transmise sau schimbate în temeiul prezentului regulament nu sunt declasate sau declasificate fără acordul prealabil scris al emitentului.

Articolul 11

Puncte de contact

(1)   Fiecare stat membru și Comisia înființează un punct de contact pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Statele membre și Comisia implică punctele de contact respective în toate chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Comisia furnizează un sistem securizat și criptat pentru a sprijini cooperarea directă și schimbul de informații între punctele de contact.

Articolul 12

Grupul de experți privind examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

Grupul de experți privind examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană care furnizează consultanță și cunoștințe de specialitate Comisiei continuă să discute chestiuni legate de examinarea investițiilor străine directe și să facă schimb de bune practici și de experiență, precum și de opinii privind tendințe și chestiuni de interes comun referitoare la investițiile străine directe. Comisia analizează, de asemenea, posibilitatea de a solicita grupului respectiv consultanță cu privire la aspecte sistemice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Discuțiile din cadrul grupului respectiv sunt confidențiale.

Articolul 13

Cooperare internațională

Statele membre și Comisia pot coopera cu autoritățile responsabile din țările terțe cu privire la chestiuni referitoare la examinarea investițiilor străine directe din motive de securitate și de ordine publică.

Articolul 14

Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1)   Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și numai în măsura în care este necesar pentru examinarea investițiilor străine directe de către statele membre și pentru a asigura eficacitatea cooperării prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Datele cu caracter personal legate de punerea în aplicare a prezentului regulament se păstrează numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Articolul 15

Evaluare

(1)   Până la 12 octombrie 2023 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia evaluează funcționarea și eficacitatea prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre sunt implicate în acest exercițiu și, dacă este necesar, transmit Comisiei informații suplimentare pentru elaborarea respectivului raport.

(2)   În cazul în care recomandă modificări la prezentul regulament, raportul poate fi însoțit de o propunere legislativă adecvată.

Articolul 16

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 10 aprilie 2019.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 octombrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 262, 25.7.2018, p. 94.

(2)  JO C 247, 13.7.2018, p. 28.

(3)  Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 martie 2019.

(4)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(5)  Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2017 de instituire a grupului de experți privind examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (nepublicată în Jurnalul Oficial) [C(2017) 7866 final].

(6)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(7)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(8)  JO C 202, 8.7.2011, p. 13.

(9)  Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene și articolul 4 alineatul (2) din Decizia (UE, Euratom) 2015/444.

(10)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(12)  JO L 336, 23.12.1994, p. 191.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (JO L 24, 29.1.2004, p. 1).

(14)  Introdusă prin Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338); Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1); Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).


ANEXĂ

Lista proiectelor sau programelor de interes pentru Uniune menționate la articolul 8 alineatul (3)

1.   Programele europene GNSS (Galileo și EGNOS):

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1).

2.   Copernicus:

Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

3.   Orizont 2020:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104), inclusiv acțiunile pe care acesta le prevede cu privire la tehnologii generice esențiale precum inteligența artificială, robotica, semiconductorii și securitatea cibernetică.

4.   Rețelele transeuropene de transport (TEN-T):

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

5.   Rețelele transeuropene de energie (TEN-E):

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).

6.   Rețelele transeuropene de telecomunicații:

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 14).

7.   Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării:

Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30).

8.   Cooperarea structurată permanentă (PESCO):

Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).


Declarația Comisiei

În urma solicitării formulate de Parlamentul European, Comisia Europeană se angajează:

să transmită Parlamentului European formularele standardizate pe care Comisia Europeană le va pregăti pentru a facilita respectarea de către statele membre a obligațiilor anuale de raportare în temeiul articolului 5 din regulament, de îndată ce acestea sunt finalizate; și

să transmită Parlamentului European aceste formulare standardizate în fiecare an, în paralel cu prezentarea raportului anual în fața Parlamentului European și a Consiliului, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament.