ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 74

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
18 martie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/423 al Comisiei din 13 martie 2019 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

2

 

*

Regulamentul (UE) 2019/424 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru servere și produse pentru stocarea datelor în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 617/2013 al Comisiei ( 1 )

46

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/425 a Consiliului din 12 martie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

67

 

*

Decizia (UE) 2019/426 a Consiliului din 12 martie 2019 de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Regiunilor

100

 

*

Decizia (UE) 2019/427 a Consiliului din 12 martie 2019 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Unit, în cadrul Comitetului Regiunilor

101

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/1


Informare privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Protocolul sus-menționat a fost semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2018.


REGULAMENTE

18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/423 AL COMISIEI

din 13 martie 2019

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan”

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 44 alineatul (5),

întrucât:

(1)

La 27 august 2015, SCC GmbH, acționând în numele Novadan ApS, a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide cu denumirea „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan” (denumită în continuare „familia de produse biocide”), aparținând tipului de produs 3, astfel cum se descrie în anexa V la regulamentul respectiv. Autoritatea competentă din Danemarca a fost de acord să evalueze cererea astfel cum se menționează la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-YV019394-00 în Registrul produselor biocide.

(2)

Familia de produse biocide conține iodul, inclusiv polivinilpirolidona iodată, ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Ținând seama de proprietățile intrinseci ale substanței active și de criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei (2), Comisia va examina necesitatea de a revizui aprobarea iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În funcție de rezultatul respectivei revizuiri, Comisia va analiza dacă autorizațiile Uniunii pentru produse care conțin substanța activă trebuie să fie revizuite în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

La 11 aprilie 2018, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(4)

La 31 octombrie 2018, agenția a prezentat Comisiei un aviz (3), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) al familiei de produse biocide și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Avizul a concluzionat că familia de produse biocide se încadrează în definiția pentru „familia de produse biocide” prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din acel regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, familia de produse biocide îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

(5)

La 17 ianuarie 2019, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6)

Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă o autorizație din partea Uniunii pentru Novadan ApS în ceea ce privește familia de produse biocide „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan”, cu numărul de autorizare EU-0019757-0000.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 7 aprilie 2019 până la 31 martie 2029.

Autorizația Uniunii este condiționată de respectarea rezumatului caracteristicilor produsului biocid care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 17.11.2017, p. 1).

(3)  Avizul ECHA din 6 iulie 2018 cu privire la acordarea autorizației Uniunii pentru „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan” (ECHA/BPC/215/2018).


ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

TP 03 - Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0019757-0000

Numărul curent R4BP: EU-0019757-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1.   Denumirea familiei de produse

Nume

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

1.2.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

1.3.   Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației

Numele

Novadan ApS

Adresa

Platinvej 21, 6000 Kolding, Denmark

Numărul curent

EU-0019757-0000

Numărul de referință activ R4BP 3

EU-0019757-0000

Data autorizației

7 aprilie 2019

Data de expirare a autorizației

31 martie 2029

1.4.   Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Denumirea producătorului

Novadan ApS

Adresa producătorului

Platinvej 21, 6000 Kolding Danemarca

Adresa locurilor de producție

Platinvej 21, 6000 Kolding Danemarca

1.5.   Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa

Polyvinylpyrrolidone iodine

Denumirea producătorului

Marcus Research Laboratory, Inc.

Adresa producătorului

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Statele Unite

Adresa locurilor de producție

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Statele Unite


Substanța activa

Iod

Denumirea producătorului

Cosayach Nitratos S.A.

Adresa producătorului

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile

Adresa locurilor de producție

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile


Substanța activa

Iod

Denumirea producătorului

ACF Minera S.A.

Adresa producătorului

San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile

Adresa locurilor de producție

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile


Substanța activa

Iod

Denumirea producătorului

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Adresa producătorului

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile

Adresa locurilor de producție

Fabrica Nueva Victoria, 5090000 Fabrica Pedro de Valdivia Chile

2.   COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDITIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1.   Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

0,714

3,57

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,75

2.2.   Forma (formele) de conditionare

Formulare (formulări)

E - concentrat solubil

AL - Orice alt lichid

EW - Emulsie, ulei și apă

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1.   Identificator Meta-RCP 1

Identificator

meta-SPC 1

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-1

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

3,57

3,57

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,75

0,75

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1

Formulare (formulări)

E - concentrat solubil

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol

Poate fi corosiv pentru metale.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra numai în ambalajul original.

Evitați dispersarea în mediu.

Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

Aruncați conținutul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Aruncați recipientul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 1. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (concentrat)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (concentrat)

Umpleți rezervorul cu concentratul diluat și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz.

După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Diluții 20 %

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament. -

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 2. Utilizare # 2 – pulverizare manuală, ulterior mulgerii, recipient cu pulverizator (concentrat)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (concentrat)

Umpleți rezervorul cu concentratul diluat și înșurubați partea de sus a pulverizatorului cu declanșator pe acesta.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind recipientul cu pulverizator și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz.

După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și pulverizatorul, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Diluții 20 %

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament. -

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs) când aplicați produsul prin pulverizare manuală.

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.   Modul de utilizare

Tabelul 3. Utilizare # 3 – pulverizare manuală ulterior mulgerii folosind un pulverizator electronic (concentrat)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, pulverizator electronic (concentrat)

Deschideți un recipient care conține concentratul diluat și introduceți un tub de aspirație al pulverizatorului electronic.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind pulverizatorul electronic și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Înlocuiți recipientul gol cu un nou recipient, după caz. După dezinfectare, așezați sistemul cu tubul de aspirație într-o găleată de apă și clătiți pulverizatorul pompând apă prin pulverizator.

Ratele și frecvența de aplicare

Diluții 20 %

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament. -

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.3.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs) când aplicați produsul prin pulverizare manuală.

4.3.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.   Modul de utilizare

Tabelul 4. Utilizare # 4 – Introducere automată după mulgere (concentrat)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (concentrat)

Deschideți un recipient care conține concentratul diluat și introduceți un tub de aspirație al dispozitivului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Diluții 20 %

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament. -

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.4.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.   Modul de utilizare

Tabelul 5. Utilizare # 5 – pulverizare automată după mulgere cu ajutorul unui robot (concentrat)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

pulverizare automată cu robot (concentrat)

Deschideți un recipient care conține concentratul diluat și introduceți un tub de aspirație al dispozitivului de mulgere robotizat.

Mameloanele sunt curățate de robot cu perii automate. După mulgerea automată, 2-4 ml de dezinfectant este pulverizat automat pe mameloane de la nivelul unui braț al grupului de manșoane. Clătirea pulverizatorului se realizează automat.

Ratele și frecvența de aplicare

Diluții 20 %

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament. -

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.5.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (1) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Diluați produsul concentrat prin decantare sau pompare. Umpleți rezervorul cu concentratul diluat și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus. Concentratul trebuie diluat în raport 1:4 Produsele concentrate din meta-SPC 1 conțin 0,89 % iod total și sunt diluate în raport 1:4 pentru a obține o soluție utilizată ce conține 0,178 % iod total. Aceasta corespunde unei diluții de 20 % (w/w).

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 1: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Nova Dip

IO Dip

Dezinfectant pentru mamelon 1:4 iod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

Numărul curent

EU-0019757-0001 1-1

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

3,57

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,75

META-RCP 2

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2

1.1.   Identificator Meta-RCP 2

Identificator

meta-SPC 2

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-2

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 2

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,0

1,42

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,298

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2

Formulare (formulări)

AL - Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2

Fraze de pericol

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evitați dispersarea în mediu.

Aruncați conținutul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Aruncați recipientul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 6. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 7. Utilizare # 2 – Introducere automată după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al sistemului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (2) ALE META-RCP-ULUI 2

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 2: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Jopo Film

IO Super Dip

Barrera Dip

Numărul curent

EU-0019757-0002 1-2

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,42

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,298

META-RCP 3

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3

1.1.   Identificator Meta-RCP 3

Identificator

meta-SPC 3

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-3

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 3

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

0,82

0,99

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,172

0,208

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3

Formulare (formulări)

AL - Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3

Fraze de pericol

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 8. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 9. Utilizare # 2 – Introducere automată după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al sistemului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (3) ALE META-RCP-ULUI 3

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 18 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 3: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Nova Dip Barriere

IO Multi Dip

Numărul curent

EU-0019757-0003 1-3

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

0,82

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,172

META-RCP 4

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 4

1.1.   Identificator Meta-RCP 4

Identificator

meta-SPC 4

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-4

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 4

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 4

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

0,714

0,99

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,208

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 4

Formulare (formulări)

AL - Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 4

Fraze de pericol

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 4

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 10. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 11. Utilizare # 2 – ulterior mulgerii, pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați partea de sus a pulverizatorului cu declanșator pe acesta.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind recipientul cu pulverizator și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul cu pulverizator, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.   Modul de utilizare

Tabelul 12. Utilizare # 3 – pulverizare manuală ulterior mulgerii folosind un pulverizator electronic (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, pulverizator electronic (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți un tub de aspirație al pulverizatorului electronic.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind pulverizatorul electronic și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Înlocuiți recipientul gol cu un nou recipient, după caz. După dezinfectare, așezați sistemul cu tubul de aspirație într-o găleată de apă și clătiți pulverizatorul pompând apă prin pulverizator.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.3.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.3.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.   Modul de utilizare

Tabelul 13. Utilizare # 4 – Introducere automată după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al sistemului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.4.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.   Modul de utilizare

Tabelul 14. Utilizare # 5 – pulverizare automată după mulgere cu ajutorul unui robot (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

pulverizare automată cu robot (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al dispozitivului de mulgere robotizat.

Mameloanele sunt curățate de robot cu perii automate. După mulgerea automată, 2-4 ml de dezinfectant este pulverizat automat pe mameloane de la nivelul unui braț al grupului de manșoane. Clătirea pulverizatorului se realizează automat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.5.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (4) ALE META-RCP-ULUI 4

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 4: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 4

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Pulverizator Jopo

Pulverizator IO

Pulverizator Barrera

Pulverizator Agro Teat

Nova Dip gata de utilizare

Numărul curent

EU-0019757-0004 1-4

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

0,714

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-RCP 5

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 5

1.1.   Identificator Meta-RCP 5

Identificator

meta-SPC 5

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-5

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 5

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 5

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,0

1,46

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,307

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 5

Formulare (formulări)

AL - Orice alt lichid

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 5

Fraze de pericol

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evitați dispersarea în mediu.

Aruncați conținutul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Aruncați recipientul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 5

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 15. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz.. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 16. Utilizare # 2 – ulterior mulgerii, pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați partea de sus a pulverizatorului cu declanșator pe acesta.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind recipientul cu pulverizator și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz.

După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul cu pulverizator, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.   Modul de utilizare

Tabelul 17. Utilizare # 3 – pulverizare manuală ulterior mulgerii folosind un pulverizator electronic (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, pulverizator electronic (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți un tub de aspirație al pulverizatorului electronic.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind pulverizatorul electronic și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Înlocuiți recipientul gol cu un nou recipient, după caz. După dezinfectare, așezați sistemul cu tubul de aspirație într-o găleată de apă și clătiți pulverizatorul pompând apă prin pulverizator.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.3.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.3.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.   Modul de utilizare

Tabelul 18. Utilizare # 4 – Introducere automată după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al sistemului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.4.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.   Modul de utilizare

Tabelul 19. Utilizare # 5 – pulverizare automată după mulgere cu ajutorul unui robot (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

pulverizare automată cu robot (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al dispozitivului de mulgere robotizat.

Mameloanele sunt curățate de robot cu perii automate. După mulgerea automată, 2-4 ml de dezinfectant este pulverizat automat pe mameloane de la nivelul unui braț al grupului de manșoane. Clătirea pulverizatorului se realizează automat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.5.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (5) ALE META-RCP-ULUI 5

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 5: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 5

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Nova Dip Spray 3000

IO Spray Plus

PV-Plus 3000

Tehotippi Soft Plus

F 6 Robo V

Numărul curent

EU-0019757-0005 1-5

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,46

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,307

META-RCP 6

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 6

1.1.   Identificator Meta-RCP 6

Identificator

meta-SPC 6

1.2.   Sufix la numărul autorizației

Număr

1-6

1.3.   Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 03 - Igienă veterinară

2.   COMPOZIȚIE META-RCP 6

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 6

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,0

1,43

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,3

2.2.   Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 6

Formulare (formulări)

EW - Emulsie, ulei și apă

3.   FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 6

Fraze de pericol

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evitați dispersarea în mediu.

Aruncați conținutul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Aruncați recipientul la reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4.   UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 6

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 20. Utilizare # 1 – Introducere manuală după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere manuală (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.

După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul de imersiune peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că mamelonul este introdus pe întreaga sa lungime în agentul dezinfectant. Completați cu dezinfectant proaspăt strângând rezervorul după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 21. Utilizare # 2 – ulterior mulgerii, pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, recipient cu pulverizator (RTU)

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați partea de sus a pulverizatorului cu declanșator pe acesta.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință înainte de mulgere. După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind recipientul cu pulverizator și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz. După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul cu pulverizator, clătind cu apă.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.2.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.   Modul de utilizare

Tabelul 22. Utilizare # 3 – pulverizare manuală ulterior mulgerii folosind un pulverizator electronic (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Pulverizare manuală, pulverizator electronic (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți un tub de aspirație al pulverizatorului electronic.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință înainte de mulgere. După mulgere, pulverizați dezinfectantul pe mameloane folosind pulverizatorul electronic și asigurați-vă că fiecare mamelon este acoperit cu dezinfectant. Înlocuiți recipientul gol cu un nou recipient, după caz. După dezinfectare, așezați sistemul cu tubul de aspirație într-o găleată de apă și clătiți pulverizatorul pompând apă prin pulverizator.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.3.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul mănușilor de specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

4.3.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.   Modul de utilizare

Tabelul 23. Utilizare # 4 – Introducere automată după mulgere (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

Introducere automată (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al sistemului de introducere automată.

Înainte de mulgere, curățați mameloanele cu grijă prin procedura automată sau manual.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mameloanele sunt acoperite cu aprox. 2-4 ml de agent dezinfectant când recipientul este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de introducere automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat. Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat. Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls. Întregul proces este automatizat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.4.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.   Modul de utilizare

Tabelul 24. Utilizare # 5 – pulverizare automată după mulgere cu ajutorul unui robot (RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacterii

Drojdie

Domeniul de utilizare

de interior

DEZINFECȚIE PENTRU IGIENĂ ÎN DOMENIUL VETERINAR: Produs pentru dezinfectarea mameloanelor pentru animalele de lapte (vaci, bivolițe, oi, capre), de utilizat după mulgere.

Metoda (metodele) de aplicare

pulverizare automată cu robot (RTU)

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți tubul de aspirație al dispozitivului de mulgere robotizat.

Mameloanele sunt curățate de robot cu perii automate. După mulgerea automată, 2-4 ml de dezinfectant este pulverizat automat pe mameloane de la nivelul unui braț al grupului de manșoane. Clătirea pulverizatorului se realizează automat.

Ratele și frecvența de aplicare

Vaci și bivolițe: 4 ml/animal per tratament; oi: 2 ml/animal per tratament; capre: 3 ml/animal per tratament.

Aplicare după mulgere: 1-3 ori pe zi (aplicare după fiecare mulgere).

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Recipient din plastic, HDPE: 200 l

IBC, HDPE: 1 000 l

Recipiente opace.

4.5.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.3.   În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.4.   În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.5.5.   In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE (6) ALE META-RCP-ULUI 6

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Umpleți rezervorul cu produsul RTU și înșurubați recipientul de imersiune în partea de sus.

Produsele trebuie să fie aduse la o temperatură de peste 20 °C înainte de utilizare.

Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.

Pentru a asigura un interval de timp de contact suficient, trebuie procedat cu grijă pentru ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare. Lăsați produsul la nivelul mameloanelor și asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament pentru dezinfectarea post-mulgere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare înainte și după mulgere, folosirea unui alt produs care nu conține iod trebuie luată în considerare pentru dezinfectarea prealabilă mulgerii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale: Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

După inhalare: Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După contactul cu pielea: Clătiți cu apă. Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminate. Solicitați ajutorul medicului dacă apare o reacție/sau disconfort cutanat.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă (timp de minim 15 minute). Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul persistă.

După ingerare: Contactați imediat un centru toxicolog specializat dacă apar simptome și/sau în cazul contactului bucal cu cantități mari. Nu oferiți lichide și nu induceți voma în cazul pierderii cunoștinței; așezați în poziție de recuperare și solicitați imediat sfatul medicului.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Măsură de urgență privind mediul

Preveniți pătrunderea în canalizare, canale sau cursuri de apă.

Informați autoritățile relevante dacă materialul a poluat mediul (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer).

Încercuiți zona pentru a colecta scurgerile mai mari de lichid

Izolați și/sau absorbiți scurgerile cu material inert, iar apoi introduceți într-un recipient închis și adecvat pentru eliminare conformă reglementărilor

Nu introduceți materialele scurse înapoi în recipientul original

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Metodă de evacuare: Eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Recipientele goale sunt clătite cu multă apă și eliminate împreună cu deșeurile normale sau comerciale.

Prosoapele din hârtie utilizate pentru curățarea mameloanelor sunt eliminate împreună cu deșeurile normale.

Produs clasificat ca deșeu periculos: Nu

Ambalaj clasificat ca deșeu periculos: Nu

Cod deșeu EWC (Codul European de Deșeuri): EWC: 0706 deșeuri din unitatea de depozitare multifuncțională pentru grăsimi, unsori, săpun, detergenți, dezinfectanți și cosmetice

Alte informații: Când se gestionează deșeurile, trebuie avute în vedere măsurile de precauție de siguranță care se aplică în cazul gestionării produsului. Codul de deșeuri se aplică în cazul resturilor de produs în formă pură.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Menționate în fișa tehnică de securitate: A se păstra în ambalajul original. A se păstra ferit de lumina directă a soarelui, în recipiente opace. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. A se păstra la temperaturi mai mari decât temperatura de îngheț.

Temperatura de depozitare: 0-30 °C

Perioada de valabilitate: 24 luni.

6.   ALTE INFORMAȚII

Domeniul pH-ului pentru meta-SPC 6: 4-5

7.   AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 6

7.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială

Jopo Winterspray

IO Winterspray

Jodopax RTU

Barrera W

Numărul curent

EU-0019757-0006 1-6

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Continut (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Substanța activă

25655-41-8

 

1,43

Iod

 

Substanța activă

7553-56-2

231-442-4

0,3


(1)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

(2)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

(3)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

(4)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 4.

(5)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 5.

(6)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 6.


18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/46


REGULAMENTUL (UE) 2019/424 AL COMISIEI

din 15 martie 2019

de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru servere și produse pentru stocarea datelor în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 617/2013 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, (1), în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/125/CE prevede obligația Comisiei de a stabili cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului și care prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale serverelor și ale produselor pentru stocarea datelor, utilizate, în general, în scopuri comerciale. Studiul a fost realizat cu părți implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(3)

Serverele și produsele pentru stocarea datelor sunt introduse în general pe piață pentru a fi utilizate în centre de date, în birouri și în medii corporative.

(4)

Aspectele de mediu ale serverelor și ale produselor pentru stocarea datelor, care au fost identificate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament, sunt consumul de energie în faza de utilizare și utilizarea eficientă a resurselor, în special cu privire la aspectele legate de potențialul de reparare, de reutilizare, de modernizare și de reciclare pentru siguranța aprovizionării.

(5)

Cerințele în materie de proiectare ecologică ar trebui să armonizeze, în întreaga Uniune, cerințele referitoare la consumul de energie al serverelor și al produselor pentru stocarea datelor, în vederea unei mai bune funcționări a pieței interne și a îmbunătățirii performanței de mediu a acestor produse.

(6)

Consumul anual de energie legat direct de servere este estimat, în 2030, la 48 TWh, acesta crescând la 75 TWh dacă se include și consumul anual de energie legat de infrastructură (de exemplu, sistemele de răcire și sursele de alimentare neîntreruptă). Consumul anual de energie legat de produsele pentru stocarea datelor este estimat, în 2030, la 30 TWh, respectiv 47 TWh, dacă se include și infrastructura. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică din faza de utilizare al serverelor și al produselor pentru stocarea datelor poate fi redus în mod semnificativ.

(7)

Se preconizează că efectul cerințelor în materie de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament va duce, până în 2030, la economii anuale de energie de aproximativ 9 TWh (aproximativ consumul anual de energie electrică al Estoniei în 2014). Mai detaliat, se preconizează că efectul cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile serverelor, prevăzute în prezentul regulament, va duce, până în 2030, la economii anuale directe de energie de aproximativ 2,4 TWh și indirecte (și anume, legate de infrastructură), de 3,7 TWh, însumând o economie totală de 6,1 TWh, corespunzătoare unui total de 2,1 Mt de echivalent CO2. Se preconizează că efectul cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor pentru stocarea datelor, prevăzute în prezentul regulament, va duce, până în 2030, la economii anuale directe de energie de aproximativ 0,8 TWh și indirecte (și anume, legate de infrastructură), de 2 TWh, însumând o economie totală de 2,8 TWh, corespunzătoare unui total de 0,9 Mt de echivalent CO2.

(8)

În conformitate cu Planul de acțiune al Uniunii pentru economia circulară, (2) Comisia ar trebui să se asigure, atunci când se stabilesc sau se revizuiesc criteriile în materie de proiectare ecologică, că se va acorda o atenție specială aspectelor relevante pentru economia circulară, cum ar fi durabilitatea și potențialul de reparare. Prin urmare, ar trebui prevăzute cerințe cu privire la aspecte nelegate de energie, inclusiv extragerea unor componente-cheie și a materiilor prime critice (CRM – critical raw materials), disponibilitatea unei funcții integrate pentru ștergerea în siguranță a datelor și furnizarea celei mai recente versiuni disponibile de firmware.

(9)

Se preconizează că cererea privind extragerea componentelor-cheie va stimula potențialul de reparare și de modernizare a serverelor și a produselor pentru stocarea datelor, în special de către terți (precum cei care asigură repararea pieselor de schimb și întreținerea).

(10)

Posibilitatea de a aborda materiile prime critice în reglementările în materie de proiectare ecologică (inclusiv pentru serverele de întreprindere) a fost menționată în recentul document de lucru al serviciilor Comisiei, „Raport privind materialele prime critice și economia circulară” (3).

(11)

Cerința privind o funcționalitate integrată pentru ștergerea în siguranță a datelor ar putea fi pusă în aplicare prin intermediul unor soluții tehnice precum, dar fără a se limita la acestea, o funcționalitate implementată în firmware, în general în sistemul de bază de intrare/ieșire (BIOS), în software inclus într-un mediu autonom, cu capacitate de inițializare a sistemului de operare, furnizat pe un CD, pe un DVD sau pe un dispozitiv universal de stocare cu memorie USB cu capacitate de inițializare a sistemului de operare, inclus în produs, sau în software-ul care se poate instala în sistemele de operare acceptate furnizate împreună cu produsul.

(12)

Se preconizează că cerințele privind aspectele nelegate de energie vor contribui la prelungirea duratei de viață a serverelor, facilitând renovarea și reutilizarea lor, dar respectând în continuare principiile confidențialității și protecției datelor personale, prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(13)

Consumul de energie al serverelor și al produselor pentru stocarea datelor ar putea fi redus prin utilizarea unor tehnologii nebrevetate, care deja există, fără să crească costurile totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(14)

Cerințele de proiectare ecologică nu ar trebui să afecteze funcția sau accesibilitatea prețurilor serverelor și a produselor pentru stocarea datelor din perspectiva utilizatorului final și nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra sănătății, siguranței sau mediului.

(15)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere cerințelor legislației Uniunii privind siguranța și sănătatea, în special cele ale Directivei 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5), care include toate riscurile pentru sănătate și siguranță ale echipamentelor electrice care funcționează la o tensiune cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul electric continuu.

(16)

La introducerea cerințelor în materie de proiectare ecologică, ar trebui să se acorde producătorilor suficient timp pentru reproiectarea produselor lor care intră sub incidența prezentului regulament. La stabilirea calendarului ar trebui să se țină seama de impactul asupra costurilor de producție, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și să se asigure totodată atingerea la timp a obiectivelor prezentului regulament.

(17)

Parametrii produselor ar trebui măsurați și calculați prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metode de măsurare și de calcul recunoscute de ultimă generație, inclusiv, dacă sunt disponibile, standardele armonizate adoptate, la cererea Comisiei, de organizațiile europene de standardizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(18)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament specifică procedurile de evaluare a conformității aplicabile.

(19)

Pentru a facilita verificările conformității, producătorii ar trebui să furnizeze informațiile din documentația tehnică menționate în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(20)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute în prezentul regulament, ar trebui determinate valori indicative de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile, pentru a se asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor cu privire la performanța de mediu pe durata ciclului de viață a serverelor și a produselor pentru stocarea datelor.

(21)

Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei (7) ar trebui modificat pentru a exclude serverele informatice din domeniul său de aplicare, în vederea prevenirii oricărei suprapuneri cu aceleași produse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(22)

Definițiile din prezentul regulament legate de produsele pentru stocarea datelor sunt în concordanță cu terminologia elaborată în cadrul inițiativei privind stocarea ecologică a Asociației pentru industria rețelelor de stocare (Storage Networking Industry Association – SNIA), astfel cum este definită în taxonomia Emerald a SNIA.

(23)

Definiția produselor de mici dimensiuni pentru stocarea datelor, în special, corespunde echipamentelor online 1, astfel cum sunt stabilite în taxonomia Emerald a SNIA, iar definiția produselor de mari dimensiuni pentru stocarea datelor corespunde echipamentelor online 5 și 6, astfel cum sunt stabilite în taxonomia Emerald a SNIA.

(24)

Definițiile din prezentul regulament legate de tipuri de produse pentru servere, eficiența serverelor, performanța serverelor și puterea maximă, corespund terminologiei adoptate în standardul EN 303 470:2018. Metodele de măsurare și de calcul al eficienței serverelor sunt conforme cu metodele adoptate în EN 303 470: 2018.

(25)

Clasele stării de operare și caracteristicile acestora corespund clasificării stabilite de Societatea americană a inginerilor specializați în încălzire, refrigerare și aer condiționat, în Orientările termice pentru mediile de procesare a datelor. Condițiile limită pentru fiecare clasă de condiții de operare (precum temperatura și umiditatea), în special, sunt în acord cu intervalele de mediu admisibile specificate în Orientările termice pentru mediile de procesare a datelor, unde producătorii își testează echipamentele pentru a verifica dacă acestea vor funcționa în aceste limite.

(26)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a serverelor și a produselor pentru stocarea datelor online.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

(a)

serverele destinate aplicațiilor integrate;

(b)

serverele clasificate ca servere de mici dimensiuni, în sensul Regulamentului (UE) nr. 617/2013;

(c)

serverele cu mai mult de patru socluri de procesor;

(d)

serverele monofuncționale;

(e)

serverele de mare capacitate;

(f)

serverele cu toleranță completă la defecțiuni;

(g)

serverele de rețea;

(h)

produsele de mici dimensiuni pentru stocarea datelor;

(i)

produsele de mari dimensiuni pentru stocarea datelor.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„server” înseamnă un produs informatic care furnizează servicii și gestionează resurse în rețea pentru dispozitive-client, precum computere de birou, laptopuri, terminale ușoare de birou, telefoane care folosesc IP, smartphone-uri, tablete, sisteme automate de telecomunicații sau alte servere, accesate în primul rând prin conectare la rețea și nu prin dispozitive de intrare pentru utilizatori conectate direct, precum tastatură sau maus, și care are următoarele caracteristici:

(a)

este conceput pentru a suporta sisteme de operare (SO) specifice serverelor și/sau hipervizori și este destinat să execute aplicații de întreprindere instalate de utilizatori;

(b)

suportă o memorie cu un cod de corectare a erorilor și/sau cu tampon [inclusiv modulele cu memorie duală inline (DIMM – Dual Inline Memory Module) și configurațiile de tip BOB („buffered on board”)];

(c)

toate procesoarele au acces la memoria de sistem partajată și sunt vizibile independent pentru un singur sistem de operare sau hipervizor;

2.

„server cu mai mult de patru socluri de procesoare” înseamnă un server care conține mai mult de patru interfețe proiectate pentru instalarea unui procesor. Pentru serverele multinod, acest termen se referă la un server cu mai mult de patru socluri de procesoare în fiecare nod al serverului;

3.

„aplicație integrată” înseamnă o aplicație software care se află permanent într-un dispozitiv industrial sau de consum, de regulă stocată într-o memorie nevolatilă precum memoria read-only sau flash;

4.

„server monofuncțional” înseamnă un server care nu este destinat să execute aplicații software instalate de utilizator, furnizează servicii prin intermediul uneia sau mai multor rețele, este administrat de obicei printr-o interfață web sau printr-o interfață cu linie de comandă și vine însoțit de un sistem de operare și de aplicații software preinstalate folosite pentru a îndeplini o anumită funcție sau un set de funcții strâns legate între ele;

5.

„server rezilient” înseamnă un server conceput cu ample caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate, de accesibilitate și de scalabilitate, integrate în microarhitectura sistemului, în unitatea centrală de procesare (CPU) și în chipset;

6.

„server de mare capacitate” înseamnă un server rezilient care este livrat ca sistem preintegrat/pretestat cuprins în una sau mai multe carcase sau rack-uri și care include un subsistem de intrare/ieșire de înaltă conectivitate având minimum 32 de sloturi de intrare/ieșire dedicate;

7.

„server multinod” înseamnă un server conceput cu două sau mai multe noduri de server independente, care împart o singură carcasă și una sau mai multe surse de alimentare cu energie electrică. Într-un server multinod, puterea este distribuită către toate nodurile prin intermediul unor surse de alimentare comune. Nodurile de server dintr-un server multinod nu sunt concepute să poată fi înlocuite la cald;

8.

„server cu toleranță completă la defecțiuni” înseamnă un server conceput cu o redundanță hardware completă (pentru a realiza în mod simultan și repetat o singură sarcină de lucru, în vederea asigurării unei disponibilități continue în cazul unei aplicații de importanță critică), în care fiecare componentă de calcul este duplicată la nivelul a două noduri ce realizează sarcini identice și concomitente (și anume, dacă unul dintre noduri se defectează sau necesită reparații, al doilea nod poate realiza sarcina singur, pentru a se evita situațiile de indisponibilitate);

9.

„server de rețea” înseamnă un produs de rețea care conține aceleași componente ca și un server și peste 11 porturi de rețea, cu o capacitate totală a liniei de cel puțin 12 Gb/s, care are capacitatea de a reconfigura în mod dinamic porturile și viteza și de a suporta un mediu virtualizat de rețea prin intermediul unei rețele definite de software;

10.

„produs pentru stocarea datelor” înseamnă un sistem de stocare complet funcțional care furnizează servicii de stocare de date clienților și dispozitivelor conectate direct sau printr-o rețea. Componentele și subsistemele care fac parte integrantă din arhitectura produsului pentru stocarea datelor (de exemplu pentru a asigura comunicațiile interne între controlere și discuri) sunt considerate ca făcând parte din produsul pentru stocarea datelor. În schimb, componentele care sunt asociate în mod normal cu un mediu de stocare la nivel de centru de date (de exemplu, dispozitivele necesare pentru funcționarea unei rețele externe de stocare) nu sunt considerate ca făcând parte din produsul pentru stocarea datelor. Un produs pentru stocarea datelor poate fi compus din controlere de stocare integrate, dispozitive pentru stocarea datelor, elemente de rețea integrate, softuri și alte dispozitive;

11.

„unitate de hard disk” (HDD) înseamnă un dispozitiv pentru stocarea datelor care citește și scrie pe unul sau pe mai multe discuri magnetice rotative;

12.

„unitate de tip solid state” (SSD) înseamnă un dispozitiv pentru stocarea datelor care citește sau scrie într-o memorie nevolatilă de tip solid state, în locul discurilor magnetice rotative pentru stocarea datelor;

13.

„dispozitiv pentru stocarea datelor” înseamnă un dispozitiv care furnizează o stocare nevolatilă a datelor, cu excepția elementelor de stocare agregată, precum subsistemele de rețele redundante de discuri independente, bibliotecile de benzi robotice, programele de arhivare a fișierelor, serverele de fișiere și dispozitivele de stocare ce nu sunt direct accesibile prin programele de aplicații pentru utilizatorii finali și sunt utilizate ca memorie cache internă;

14.

„produs pentru stocarea datelor online” înseamnă un produs pentru stocarea datelor destinat accesării aleatorii de date, online, accesibil în configurație aleatorie sau secvențială, cu un timp maxim pentru primele date de mai puțin de 80 de milisecunde;

15.

„produs de mici dimensiuni pentru stocarea datelor” înseamnă un produs pentru stocarea datelor care conține maximum trei dispozitive pentru stocarea datelor;

16.

„produs de mari dimensiuni pentru stocarea datelor” înseamnă un produs pentru stocarea datelor cu performanțe superioare sau cu unități centrale de procesare, care suportă peste 400 de dispozitive pentru stocarea datelor în configurația sa maximă și care are următoarele atribute necesare: nu are un singur punct de avarie, este accesibil fără perturbări și are un controler de stocare integrat.

(2)   În scopul anexelor II-V, sunt stabilite definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică și calendar

(1)   Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru servere și produsele pentru stocarea datelor online sunt stabilite în anexa II.

(2)   Începând cu 1 martie 2020, serverele trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II punctele 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 și 3.4.

(3)   Începând cu 1 martie 2020, produsele pentru stocarea datelor online trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II punctele 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 și 3.4.

(a)

Începând cu 1 martie 2021, serverele și produsele pentru stocarea datelor online trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II punctul 1.2.3.

(b)

Începând cu 1 ianuarie 2023, serverele și produsele pentru stocarea datelor online trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II punctul 1.1.2.

(c)

Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu metodele stabilite în anexa III.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management prevăzut în anexa V la directiva menționată.

(2)   În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, documentația tehnică trebuie să includă informațiile prevăzute la punctul 3.4 din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa IV la prezentul regulament atunci când efectuează verificările având drept scop supravegherea pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE.

Articolul 6

Eludare

Producătorul sau importatorul nu trebuie să introducă pe piață produse care au fost concepute pentru a fi în măsură să detecteze că sunt în curs de testare (de exemplu, prin recunoașterea condițiilor de testare sau a ciclului de încercare), și pentru a reacționa în mod specific prin modificarea automată a performanței lor în timpul încercării, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii declarați de producător sau de importator în documentația tehnică sau incluși în oricare dintre documentele furnizate.

Articolul 7

Valori indicative de referință

Valorile indicative de referință pentru cele mai performante servere și produse pentru stocarea datelor disponibile pe piață la 7 aprilie 2019 sunt stabilite în anexa V.

Articolul 8

Revizuire

Comisia evaluează prezentul regulament și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei evaluări, inclusiv, dacă este necesar, un proiect de propunere de revizuire, până în martie 2022. Această evaluare reexaminează cerințele în lumina progreselor tehnologice și abordează în special caracterul adecvat al:

(a)

actualizării cerințelor specifice în materie de proiectare ecologică privind eficiența serverelor în stare activă;

(b)

actualizării cerințelor specifice în materie de proiectare ecologică privind eficiența serverelor în stare inactivă;

(c)

actualizării definițiilor sau a domeniului de aplicare al regulamentului;

(d)

actualizării cerințelor referitoare la eficiența materialelor pentru servere și produse pentru stocarea datelor, inclusiv a cerințelor de informare cu privire la alte materii prime critice (tantal, galiu, disprosiu și paladiu), ținând seama de nevoile de reciclare;

(e)

scutirii serverelor monofuncționale, a serverelor de mari dimensiuni,a serverelor cu toleranță completă la defecțiuni și a serverelor de rețea din domeniul de aplicare a prezentului regulament,

(f)

excluderii serverelor reziliente, a serverelor cu capacități de calcul de înaltă performanță (HPC – High Performance Computing) și a serverelor cu APA integrat de la cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa II la punctul 2.1 și punctul 2.2;

(g)

stabilirii unor cerințe specifice în materie de proiectare ecologică privind funcția serverelor de gestionare a consumului de putere al procesorului;

(h)

stabilirii unor cerințe specifice în materie de proiectare ecologică privind clasa stării de operare;

(i)

stabilirii unor cerințe specifice în materie de proiectare ecologică privind randamentul, performanța și consumul de energie al produselor pentru stocarea datelor.

Articolul 9

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 617/2013

Regulamentul (UE) nr. 617/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Prezentul regulament stabilește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a computerelor.”;

(b)

la alineatul (2), litera (h) se elimină;

(c)

la alineatul (3), literele (a)-(d) se elimină.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se elimină;

(b)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

«sursă internă de alimentare» înseamnă o componentă concepută pentru a converti tensiunea de curent alternativ din rețea în tensiune (tensiuni) de curent continuu în scopul alimentării computerului sau a serverului informatic și are următoarele caracteristici:

(a)

se află în interiorul carcasei computerului, dar este separată de placa de bază a computerului;

(b)

sursa de alimentare se conectează la rețea printr-un singur cablu, fără circuite intermediare între sursa de alimentare și rețeaua de energie electrică; și

(c)

toate conexiunile electrice de la sursa de alimentare la componentele computerului, cu excepția unei conexiuni în curent continuu la un ecran al unui computer de birou integrat, se află în interiorul carcasei computerului.

Convertizoarele curent continuu-curent continuu interne, utilizate pentru transformarea curentului continuu monotensiune provenit de la o sursă externă de alimentare în mai multe tensiuni care pot fi utilizate de un computer sau de un server informatic, nu sunt considerate surse interne de alimentare;”;

(c)

punctele 12-16 se elimină,

(d)

punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22.

«tip de produs» înseamnă un computer de birou, un computer de birou integrat, un computer de tip notebook, un terminal ușor de birou, o stație de lucru, o stație de lucru mobilă, un server de mici dimensiuni, o consolă de jocuri, o stație de andocare, o sursă internă de alimentare sau o sursă externă de alimentare;”.

3.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică

Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru computere sunt stabilite în anexa II.

Conformitatea computerelor cu cerințele aplicabile în materie de proiectare ecologică se măsoară în conformitate cu metodele prevăzute în anexa III.”

4.

La articolul 7, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Verificarea conformității computerelor cu cerințele aplicabile în materie de proiectare ecologică se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută la punctul 2 din anexa III la prezentul regulament.”

5.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 5.2 se elimină;

(b)

titlul de la punctul 7.3 se înlocuiește cu următorul text:

„Stații de lucru, stații de lucru mobile, terminale ușoare de birou și servere de mici dimensiuni”.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 9 se aplică de la 1 martie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  COM(2015) 614 final.

(3)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2018) 36 final.

(4)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 96, 29.3.2014, p. 357).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (JO L 175, 27.6.2013, p. 13).


ANEXA I

Definiții aplicabile anexelor II-V

În sensul anexelor II-V, se aplică următoarele definiții:

1.

„server cu unul sau două socluri de procesoare” înseamnă un server care conține una sau două interfețe proiectate pentru instalarea unui procesor; Pentru serverele multinod, acest termen se referă la un server cu unul sau două socluri de procesor în fiecare nod al serverului;

2.

„dispozitiv de intrare/ieșire” înseamnă un dispozitiv care furnizează funcții de intrare și de ieșire de date între un server sau un produs pentru stocarea datelor și alte dispozitive. Un dispozitiv de intrare/ieșire poate face parte integrantă din placa de bază a serverului sau poate fi conectat la placa de bază prin sloturi de extensie (precum Peripheral Component Interconnect sau Peripheral Component Interconnect Express);

3.

„placă de bază” înseamnă principala placă de circuite a serverului. În scopul prezentului regulament, placa de bază include conectori pentru atașarea unor plăci suplimentare și cuprinde de obicei următoarele componente: procesor, memorie, BIOS și sloturi de extensie;

4.

„procesor” înseamnă circuitele logice care reacționează la instrucțiunile de bază ce guvernează un server și le procesează. În scopul prezentului regulament, procesorul este unitatea centrală de procesare a serverului. Un CPU tipic este un ansamblu fizic destinat a fi instalat pe placa de bază a serverului cu ajutorul unui soclu sau prin sudură directă. Ansamblul CPU poate include unul sau mai multe nuclee de procesor;

5.

„memorie” înseamnă o parte a serverului separată de procesor, în care sunt stocate informațiile pentru a fi utilizate imediat de procesor, exprimată în gigabiți (GB);

6.

„placă de extensie” înseamnă o componentă internă conectată printr-o conexiune plată pe o interfață comună/standard, precum Peripheral Component Interconnect Express, care oferă funcții suplimentare;

7.

„placă video” înseamnă o placă de extensie care conține una sau mai multe unități de procesare grafică, cu o interfață de control al memoriei locale și cu o memorie locală specifică;

8.

„canal double data rate (DDR) bufferat” înseamnă un port de canal sau de memorie care conectează un controler de memorie cu un număr definit de dispozitive de memorie într-un server. Un server tipic poate conține mai multe controlere de memorie care, la rândul lor, pot suporta unul sau mai multe canale DDR bufferate. Ca atare, fiecare canal DDR bufferat deservește doar o fracțiune din spațiul total de memorie adresabilă al unui server;

9.

„server-lamă” înseamnă un server care este conceput pentru a fi utilizat în cadrul unui șasiu pentru lame. Un server-lamă este un dispozitiv de mare densitate care funcționează ca un server independent și care include cel puțin un procesor și o memorie de sistem, dar depinde, pentru a funcționa, de resursele comune ale șasiului pentru lame (de exemplu surse de alimentare cu energie electrică, răcire). Un procesor sau un modul de memorie nu poate fi considerat un server-lamă atunci când documentația tehnică pentru produs nu indică faptul că aceasta consolidează un server autonom;

10.

„șasiu pentru lame” înseamnă o carcasă ce conține resurse comune pentru funcționarea serverelor-lamă, a mediilor de stocare de tip lamă și a altor dispozitive de tip lamă. Resursele comune furnizate de un șasiu pentru lame pot include sursele de alimentare cu energie electrică, stocarea de date, hardware pentru distribuția curentului continuu, gestionarea temperaturii, gestionarea sistemelor și serviciile de rețea;

11.

„server de calcul de înaltă performanță (HPC)” înseamnă un server care este destinat și optimizat pentru a executa aplicații cu un grad ridicat de paralelism, pentru aplicații de calcul de performanță mai înaltă sau aplicații de învățare aprofundată bazate pe inteligența artificială. Serverele HPC trebuie să respecte toate criteriile următoare:

(a)

să conțină multiple noduri de calcul, grupate în principal pentru a crește capacitatea de calcul;

(b)

să includă interconexiuni de interprocesare de mare viteză între noduri;

12.

„familie de produse pentru servere” înseamnă o descriere de nivel înalt privind un grup de servere cu aceeași combinație de carcasă și de placă de bază, care conține mai multe configurații posibile de hardware și de software. Toate configurațiile din cadrul unei familii de produse de server trebuie să aibă în comun următoarele atribute:

(a)

să fie din aceeași serie de model sau tip de aparat;

(b)

să aibă fie același factor de formă (și anume instalat în rack, de tip lamă, piedestal), fie aceleași concepții mecanice și electrice, fiind admise doar diferențe mecanice superficiale pentru a permite unei configurații să se adapteze mai multor factori de formă;

(c)

să folosească fie aceleași procesoare dintr-o singură serie definită de procesoare, fie aceleași procesoare care se conectează la un soclu de tip obișnuit;

(d)

să aibă aceeași unitate/aceleași unități de alimentare cu energie electrică;

(e)

să aibă același număr de socluri de procesor disponibile și același număr de socluri de procesor disponibile ocupate;

13.

„unitate de alimentare cu energie electrică” (sursă de alimentare) înseamnă un dispozitiv care transformă curentul alternativ sau curentul continuu de intrare într-una sau mai multe tensiuni de curent continuu de ieșire, în scopul alimentării unui server sau a unui produs pentru stocarea datelor. Sursa de alimentare a unui server sau a unui produs pentru stocarea datelor trebuie să fie autonomă și separabilă din punct de vedere fizic de placa de bază și trebuie să se conecteze la sistem printr-o conexiune electrică detașabilă sau integrată;

14.

„factor de putere” înseamnă raportul dintre puterea reală consumată, exprimată în wați, și puterea aparentă, exprimată în volt-amperi;

15.

„sursă de alimentare cu o singură ieșire” înseamnă o sursă de alimentare concepută pentru a furniza majoritatea puterii sale nominale de ieșire către o ieșire primară de curent continuu, în scopul alimentării unui server sau a unui produs pentru stocarea datelor. Sursele de alimentare cu o singură ieșire pot oferi una sau mai multe puteri de ieșire în așteptare (standby), care rămân active ori de câte ori sunt conectate la o sursă de putere de intrare. Puterea nominală de ieșire totală provenită de la orice altă putere de ieșire a sursei de alimentare în afara celei primare și a celor în așteptare nu trebuie să depășească 20 de wați. Sursele de alimentare care oferă mai multe puteri de ieșire la aceeași tensiune ca puterea de ieșire primară sunt considerate surse de alimentare cu o singură putere de ieșire, cu excepția cazului în care aceste puteri de ieșire:

(a)

sunt generate de convertizoare separate sau au etaje separate de rectificare a ieșirii; ori

(b)

au limite de curent independente;

16.

„sursă de alimentare cu mai multe ieșiri” înseamnă o sursă de alimentare concepută pentru a furniza majoritatea puterii sale nominale de ieșire către mai multe ieșiri primare de curent continuu, în scopul alimentării unui server sau a unui produs pentru stocarea datelor. Sursele de alimentare cu mai multe ieșiri pot oferi una sau mai multe puteri de ieșire în așteptare, care rămân active ori de câte ori sunt conectate la o sursă de putere de intrare. Puterea nominală de ieșire totală provenită de la orice altă putere de ieșire a sursei de alimentare în afara celei primare și a celor în așteptare nu trebuie să depășească 20 de wați;

17.

„server de curent continuu” înseamnă un server care este conceput exclusiv pentru a funcționa cu o sursă de curent continuu;

18.

„produs pentru stocarea datelor cu curent continuu” înseamnă un produs pentru stocarea datelor care este conceput exclusiv pentru a funcționa cu o sursă de curent continuu;

19.

„stare inactivă” înseamnă starea operațională în care SO și alte softuri și-au finalizat încărcarea, serverul este capabil să realizeze tranzacții de lucru, dar nu există nicio tranzacție de lucru activă solicitată de sistem sau aflată în așteptare (și anume serverul este operațional, dar nu realizează nicio activitate utilă). În ceea ce privește serverele în cazul cărora sunt aplicabile standardele privind interfața avansată de configurare și alimentare, starea inactivă corespunde numai nivelului de sistem S0;

20.

„puterea în stare inactivă” (Pidle) este consumul de putere, exprimat în wați, în stare inactivă;

21.

„configurația cu performanță inferioară” a unei familii de produse pentru servere înseamnă combinația dintre două dispozitive pentru stocarea datelor, un procesor cu cel mai scăzut rezultat dintre numărul de nuclee și frecvență (în GHz) și o capacitate de memorie (în GB) care este cel puțin egală cu rezultatul produsului numărului de canale de memorie și al DIMM (dual in-line memory module – modul de memorie cu serie dublă de conexiuni) cu cea mai joasă capacitate (în GB) oferit de server, reprezentând modelul de produs cu cea mai scăzută performanță din familia de produse pentru servere; Toate canalele de memorie se completează cu un card DIMM brut cu aceeași proiectare și capacitate;

22.

„configurația cu performanță superioară” a unei familii de produse pentru servere înseamnă combinația dintre două dispozitive pentru stocarea datelor, un procesor cu cel mai ridicat rezultat dintre numărul de nuclee și frecvență și o capacitate de memorie (în GB) care este cel puțin egală cu de 3 ori rezultatul numărului de CPU, nuclee și fire de execuție hardware, reprezentând modelul de produs cu cea mai ridicată performanță din familia de produse; Toate canalele de memorie se completează cu un card DIMM brut cu aceeași proiectare și capacitate;

23.

„fir de execuție hardware” înseamnă resursele hardware dintr-un nucleu CPU utilizate pentru a executa un șir de instrucțiuni software. Un nucleu CPU poate avea resurse pentru a executa mai multe fire simultan;

24.

„eficiența stării active” (Effserver) înseamnă valoarea numerică pentru eficiența serverului măsurată și calculată în conformitate cu anexa III punctul 3;

25.

„stare activă” înseamnă starea operațională în care lucrează serverul, ca urmare a unor solicitări externe anterioare sau simultane (de exemplu, instrucțiuni în rețea). Starea activă include atât procesarea activă, cât și căutarea/extragerea datelor din memorie, cache sau medii interne/externe de stocare în timp ce se așteaptă noi intrări din rețea;

26.

„performanța serverului” înseamnă numărul de tranzacții pe unitate de timp, efectuate de server în condiții standardizate de testare a componentelor separate ale sistemului (de exemplu, procesoare, memorie și stocare) și ale subsistemelor (de exemplu, RAM și CPU);

27.

„puterea maximă (Pmax)” înseamnă cel mai mare nivel de putere, în wați, înregistrat în cele unsprezece punctaje de worklet în conformitate cu standardul;

28.

„performanța CPU (PerfCPU)” înseamnă numărul de tranzacții pe unitate de timp, efectuate de server în condiții standardizate de testare a subsistemului CPU;

29.

„accelerator de procesare auxiliar” (APA) înseamnă un procesor specializat și subsistemul său aferent, care oferă o creștere a capacității de calcul, precum unitățile procesare video sau rețelele de porți programabile de utilizator. Un accelerator de procesare auxiliar nu poate funcționa într-un server fără un CPU. Acceleratoarele de procesare auxiliare pot fi instalate pe un server, pe plăci video sau pe plăci de extensie de tip „add-in” instalate în sloturi de extensie de uz general de tip „add-in” sau integrate într-o componentă a serverului precum placa de bază;

30.

„accelerator de procesare auxiliar de extensie” înseamnă un accelerator de procesare auxiliar care se află pe o placă de tip „add-in” instalată într-un slot de extensie de tip „add-in”. O placă de tip „add-in” pentru un accelerator de procesare auxiliar de extensie poate include unul sau mai multe acceleratoare de procesare auxiliare și/sau comutatoare mobile, dedicate sau separate;

31.

„accelerator de procesare auxiliar integrat” înseamnă un accelerator de procesare auxiliar care este integrat în placa de bază sau în pachetul CPU;

32.

„tip de produs” înseamnă modelul de server sau de produs pentru stocarea datelor, inclusiv carcasa (rack, turn sau lamă), numărul de socluri și, în cazul serverelor, dacă este un server rezilient, un server-lamă, un server multinod, un server HPC, un server cu accelerator de procesare auxiliar integrat, un server cu curent continuu sau niciuna dintre categoriile anterioare;

33.

„dezasamblare” înseamnă un proces prin care un articol este dezmembrat în așa fel încât poate fi ulterior reasamblat și deveni funcțional;

34.

„firmware” înseamnă programarea sistemului, a hardware-ului, a unei componente sau programarea periferică furnizată odată cu produsul, pentru a oferi instrucțiunile de bază pentru funcționarea hardware-ului, inclusiv toate actualizările aplicabile programării și hardware-ului;

35.

„ștergerea în siguranță a datelor” înseamnă ștergerea efectivă a tuturor urmelor de date existente dintr-un dispozitiv pentru stocarea datelor, înlocuind datele complet astfel încât accesul la datele inițiale sau la părți din acestea devine imposibil pentru un anumit nivel de efort;


ANEXA II

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   CERINȚE SPECIFICE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU SERVERE ȘI PRODUSE PENTRU STOCAREA DATELOR ONLINE

1.1.   Cerințe privind randamentul sursei de alimentare și factorul de putere

1.1.1.   Începând cu 1 martie 2020, pentru serverele și produsele pentru stocarea datelor online, cu excepția serverelor cu curent continuu și a produselor pentru stocarea datelor cu curent continuu, randamentul sursei de alimentare la o sarcină nominală de 10 %, 20 %, 50 % și 100 % și factorul de putere la o sarcină nominală de 50 % nu vor fi sub nivelul valorilor raportate în tabelul 1.

Tabelul 1

Cerințe minime privind randamentul sursei de alimentare și factorul de putere începând cu 1 martie 2020

 

Cerința minimă de randament al sursei de alimentare

Factor minim de putere

% din sarcina nominală

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Mai multe ieșiri

88 %

92 %

88 %

0,90

O singură ieșire

90 %

94 %

91 %

0,95

1.1.2.   Începând cu 1 ianuarie 2023, pentru serverele și produsele pentru stocarea datelor online, cu excepția serverelor cu curent continuu și a produselor pentru stocarea datelor cu curent continuu, randamentul sursei de alimentare la o sarcină nominală de 10 %, 20 %, 50 % și 100 % și factorul de putere la o sarcină nominală de 50 % nu vor fi sub nivelul valorilor raportate în tabelul 2.

Tabelul 2

Cerințe minime privind randamentul sursei de alimentare și factorul de putere începând cu 1 ianuarie 2023

 

Cerința minimă de randament al sursei de alimentare

Factor minim de putere

% din sarcina nominală

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Mai multe ieșiri

90 %

94 %

91 %

0,95

O singură ieșire

90 %

94 %

96 %

91 %

0,95

1.2.   Cerințe privind eficiența materialelor

1.2.1.   Începând cu 1 martie 2020, producătorii se asigură că tehnicile de asamblare, de strângere sau de etanșare nu împiedică dezasamblarea următoarelor componente, în scopuri de reparație sau reutilizare, dacă acestea există:

(a)

dispozitive pentru stocarea datelor;

(b)

memorie;

(c)

procesor (CPU);

(d)

placa de bază;

(e)

placă de extensie/placă video;

(f)

PSU;

(g)

șasiuri;

(h)

baterii.

1.2.2.   Începând cu 1 martie 2020, va fi pusă la dispoziție o funcție pentru ștergerea în siguranță a datelor incluse în toate dispozitivele produsului pentru stocarea datelor.

1.2.3.   De la 1 martie 2021, cea mai recentă versiune de firmware este pusă la dispoziție după doi ani de la introducerea pe piață a primului produs al unui anumit model de produs pentru o perioadă minimă de opt ani de la introducerea pe piață a ultimului produs al unui anumit model de produs, gratuit sau la un cost echitabil, transparent și nediscriminatoriu. Cea mai recentă actualizare a securității firmware trebuie pusă la dispoziție din momentul în care un model de produs este introdus pe piață timp de cel puțin opt ani de la introducerea pe piață a ultimului produs al unui anumit model de produs, cu titlu gratuit.

2.   CERINȚE SPECIFICE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ NUMAI PENTRU SERVERELE CU UNUL SAU DOUĂ SOCLURI DE PROCESOARE

2.1.   Consum de putere în stare inactivă

Începând cu 1 martie 2020, consumul de putere în stare inactivă (Pidle ) a serverelor, cu excepția serverelor reziliente, a serverelor HPC și a serverelor cu accelerator de procesare auxiliar integrat, nu va depăși valoarea calculată utilizând următoarea ecuație:

Pidle = Pbase + ΣPadd_i

unde Pbase este toleranța de bază privind consumul de putere în starea inactivă din tabelul 3, iar ΣPadd_i este suma toleranțelor privind consumul de putere în starea inactivă pentru componentele suplimentare, determinată în conformitate cu tabelul 4. Pentru serverele-lamă, Pidle se calculează ca puterea totală măsurată împărțită la numărul de servere-lamă instalate în șasiul pentru lame testat. Pentru serverele multinod, numărul de socluri se calculează pentru fiecare nod, iar Pidle se calculează ca puterea totală măsurată împărțită la numărul de noduri instalate în carcasa testată.

Tabelul 3

Toleranțe de bază privind consumul de putere în starea inactivă

Tip de produs

Toleranță de bază privind consumul de putere în starea inactivă, Pbase (W)

Servere cu un soclu (nici servere-lamă, nici servere multinod)

25

Servere cu două socluri (nici servere-lamă, nici servere multinod)

38

Servere-lamă sau servere multinod

40


Tabelul 4

Toleranțe suplimentare privind consumul de putere în starea inactivă pentru componentele suplimentare

Caracteristicile sistemului

Se aplică pentru

Toleranța suplimentară privind consumul de putere în starea inactivă

Performanța CPU

Toate serverele

1 soclu: 10 × PerfCPU W

2 socluri: 7 × PerfCPU W

PSU suplimentare

Surse de alimentare instalate în mod explicit pentru redundanța alimentării cu putere

10 W pentru fiecare sursă de alimentare

HDD sau SSD

Per unitate de disc HDD sau SSD instalată

5,0 W per unitate de disc HDD sau SSD

Memorie suplimentară

Memorie instalată mai mare de 4 GB

0,18 W per GB

Canal DDR bufferat suplimentar

Mai mult de 8 canale DDR bufferate instalate

4,0 W per canal DDR bufferat

Dispozitive de intrare/ieșire suplimentare

Dispozitive instalate - mai mult de două porturi de ≥ 1 Gbit, Ethernet integrat

< 1 Gb/s: nicio toleranță

= 1 Gb/s: 2,0 W/port activ

> 1 Gb/s și < 10 Gb/s: 4,0 W/port activ

≥ 10 Gb/s și < 25 Gb/s: 15,0 W/port activ

≥ 25 Gb/s și < 50 Gb/s: 20,0 W/port activ

< 50 Gb/s 26,0 W/port activ

2.2.   Eficiența în starea activă

Începând cu 1 martie 2020, consumul de putere în stare activă (Effserver) a serverelor, cu excepția serverelor reziliente, a serverelor HPC și a serverelor cu accelerator de procesare auxiliar integrat, nu trebuie să fie mai mic decât valorile din tabelul 5.

Tabelul 5

Cerințe privind eficiența în starea activă

Tip de produs

Eficiența minimă în starea activă

Servere cu 1 soclu

9,0

Servere cu 2 socluri

9,5

Servere-lamă sau servere multinod

8,0

3.   INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE PRODUCĂTORI

3.1.   De la 1 martie 2020, cu excepția serverelor fabricate la comandă, produse o singură dată, următoarele informații despre produs referitoare la servere trebuie puse la dispoziție în manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali (în cazul în care acesta însoțește produsul), precum și pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor din momentul în care un model de produs este introdus pe piață timp de cel puțin opt ani de la introducerea pe piață a ultimului produs al unui anumit model de produs:

(a)

tipul produsului;

(b)

denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată și adresa mărcii înregistrate la care poate fi contactat producătorul;

(c)

numărul modelului produsului și, dacă este cazul, numerele modelelor pentru configurația cu performanță inferioară și configurația cu performanță superioară;

(d)

anul fabricației;

(e)

eficiența sursei de alimentare la 10 % (dacă este cazul), 20 %, 50 % și 100 % din puterea nominală de ieșire, cu excepția serverelor de curent continuu, exprimată în % și rotunjită la prima zecimală;

(f)

factorul de putere la 50 % din sarcina nominală, cu excepția serverelor de curent continuu, rotunjit la trei zecimale;

(g)

puterea nominală de ieșire a PSU (wați), rotunjită la cel mai apropiat număr întreg. În cazul în care un model de produs face parte dintr-o familie de produse pentru servere, toate sursele de alimentare oferite într-o familie de produse pentru servere trebuie să fie raportate cu informațiile specificate la literele (e) și (f);

(h)

puterea în stare inactivă, exprimat în wați și rotunjită la prima zecimală;

(i)

lista tuturor componentelor pentru toleranțele suplimentare privind consumul de putere în stare inactivă, dacă există (surse de alimentare suplimentare, HDD sau SSD, memorie suplimentară, canale DDR bufferate suplimentare, dispozitive de intrare/ieșire suplimentare);

(j)

puterea maximă, exprimată în wați și rotunjită la prima zecimală;

(k)

clasa declarată a stării de operare, astfel cum este detaliată în tabelul 6;

(l)

consumul de putere în stare inactivă (în wați) la temperatura-limită superioară a clasei declarate a stării de operare;

(m)

eficiența în stare activă și performanța în stare activă serverului;

(n)

informațiile privind funcția pentru ștergerea în siguranță a datelor, menționate la punctul 1.2.2 din prezenta anexă, inclusiv instrucțiunile privind modul de utilizare a funcției, tehnicile utilizate și standardul/standardele acceptat/e pentru ștergerea în siguranță a datelor, dacă există;

(o)

pentru serverele-lamă, o listă a combinațiilor recomandate cu șasiuri compatibile;

(p)

dacă un model de produs face parte dintr-o familie de produse pentru servere, trebuie furnizată o listă cu toate configurațiile de modele care sunt reprezentate de model.

Dacă un model de produs face parte dintr-o familie de produse pentru servere, informațiile necesare privind produsul pentru articolele (e)-(m) de la punctul 3.1 trebuie raportate pentru configurațiile inferioare și superioare ale familiei de produse pentru servere.

3.2.   De la 1 martie 2020, cu excepția produselor de stocare a datelor fabricate la comandă, produse o singură dată, următoarele informații despre produs referitoare la produsele de stocare a datelor online trebuie puse la dispoziție în manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali (în cazul în care acesta însoțește produsul), precum și pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor din momentul în care un model de produs este introdus pe piață timp de cel puțin opt ani de la introducerea pe piață a ultimului produs al unui anumit model de produs:

(a)

tipul produsului;

(b)

denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată și adresa mărcii înregistrate la care poate fi contactat producătorul;

(c)

numărul modelului produsului;

(d)

anul fabricației;

(e)

eficiența sursei de alimentare la 10 % (dacă este cazul), 20 %, 50 % și 100 % din puterea nominală de ieșire, cu excepția produselor de stocare a datelor online cu curent continuu, exprimată în % și rotunjită la prima zecimală;

(f)

factorul de putere la 50 % din sarcina nominală, cu excepția produselor de stocare a datelor online cu curent continuu, rotunjit la trei zecimale;

(g)

clasa declarată a stării de operare, astfel cum este detaliată în tabelul 6; se va indica de asemenea că „Acest produs a fost testat pentru a verifica dacă va funcționa în limitele stabilite (precum temperatura și umiditatea) în clasa declarată a stării de operare”;

(h)

informațiile privind instrumentul/instrumentele pentru ștergerea datelor, menționate la punctul 1.2.2 din prezenta anexă, inclusiv instrucțiunile privind modul de utilizare a funcției, tehnicile utilizate și standardul/standardele acceptat/e pentru ștergerea în siguranță a datelor, dacă există.

3.3.   Începând cu 1 martie 2020, începând de la momentul la care un model de produs este introdus pe piață și timp de cel puțin opt ani de la introducerea pe piață a ultimului produs al unui anumit model de produs, următoarele informații despre produs referitoare la servere și la produsele pentru stocarea datelor online trebuie puse la dispoziție gratuit de producători, reprezentanții autorizați ai acestora și importatori pentru terții care se ocupă de întreținerea, repararea, reutilizarea, reciclarea și modernizarea serverelor (inclusiv intermediari, reparatori de piese de schimb, furnizori de piese de schimb, reciclatori și terți responsabili cu întreținerea) la înregistrarea terțului interesat pe un anumit site web:

(a)

intervalul de greutate indicativ (sub 5 g, între 5 g și 25 g, peste 25 g) la nivelul componentelor, realizate din următoarele materii prime critice, dacă există:

(a)

cobalt în baterii;

(b)

neodim în unitățile de disc HDD;

(b)

instrucțiuni privind operațiunile de dezasamblare menționate la punctul 1.2.1 din prezenta anexă, inclusiv, pentru fiecare operațiune și componentă necesară:

(a)

tipul operațiunii;

(b)

tipul și numărul tehnicii/tehnicilor de strângere în vederea deblocării;

(c)

instrumentul/instrumentele necesare.

În cazul serverelor, dacă un model de produs face parte dintr-o familie de produse pentru servere, informațiile necesare privind produsul pentru articolele (a) și (b) de la punctul 3.3 sunt raportate pentru modelul de produs sau pentru configurațiile inferioare și superioare ale familiei de produse pentru servere.

3.4.   Începând cu 1 martie 2020, în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele informații despre produs referitoare la servere și la produsele pentru stocarea datelor online:

(a)

informațiile menționate la punctele 3.1 și 3.3, în cazul serverelor;

(b)

informațiile menționate la punctele 3.2 și 3.3, în cazul produselor pentru stocarea datelor.

Tabelul 6

Clasele stării de operare

 

Temperatura termometrului uscat °C

Interval de umiditate, fără condensare

 

 

Clasa stării de operare

Intervalul admisibil

Interval recomandat

Intervalul admisibil

Interval recomandat

Punct de rouă maxim (°C)

Rata maximă de variație (°C/oră)

A1

15-32

18-27

– 12 °C punctul de condensare (DP) și 8 % umiditate relativă (RH) la

17 °C DP și 80 % RH

– 9 °C DP la

15 °C DP și 60 % RH

17

5/20

A2

10-35

18-27

– 12 °C DP și 8 % RH până la

21 °C DP și 80 % RH

La fel ca A1

21

5/20

A3

5-40

18-27

– 12 °C DP și 8 % RH până la

24 °C DP și 85 % RH

La fel ca A1

24

5/20

A4

5-45

18-27

– 12 °C DP și 8 % RH până la

24 °C DP și 90 % RH

La fel ca A1

24

5/20


ANEXA III

Măsurători și calcule

1.

Pentru măsurătorile și calculele efectuate în scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele aplicabile din prezentul regulament, se utilizează standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de stadiul actual al tehnologiei general recunoscut și ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad de incertitudine scăzut.

2.

Serverele trebuie testate în configurația lor individuală a modelului de produs, sau, pentru serverele care fac parte dintr-o familie de produse pentru servere, în configurația de performanță inferioară și configurația de performanță superioară, astfel cum au fost declarate pentru anexa II, punctul 3.1 (p), care include atât configurația hardware, cât și setările sistemului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Toate configurațiile oferite în cadrul unei familii de produse pentru servere trebuie să conțină același număr de socluri de procesor ocupate utilizate în timpul încercării. O familie de produse pentru servere poate fi definită pentru un server cu socluri ocupate doar parțial (de exemplu, un procesor ocupat într-un server cu două socluri), atât timp cât configurația (configurațiile) este testată ca familie separată de produse pentru servere, după caz, și îndeplinește aceleași cerințe ca pentru numărul de socluri ocupate din cadrul respectivei familii separate de produse pentru servere.

În cazul serverelor cu accelerator de procesare auxiliar de extensie, la măsurarea puterii în starea inactivă și a performanței sale în stare activă, unitatea supusă testării trebuie testată cu acceleratorul de procesare auxiliar de extensie dezinstalat. În cazul în care un APA de expansiune depinde, pentru comunicarea între APA și procesor, de un comutator PCI-E separat, cardul (cardurile) sau extensiile PCI-E separate se demontează înaintea testării în starea inactivă și în starea activă în toate configurațiile.

În cazul serverelor multinod, unitatea supusă testării trebuie testată pentru consumul de putere per nod în configurația cu șasiul complet ocupat. toate serverele multinod instalate în șasiul multinod trebuie să aibă aceeași configurație comună (omogenă);

În cazul serverelor-lamă, unitatea supusă testării trebuie testată pentru consumul de putere per server-lamă în configurația cu șasiul pe jumătate ocupat, iar șasiul trebuie ocupat după cum urmează:

1.

Configurația cu servere-lamă individuale

(a)

Toate serverele-lamă individuale instalate în șasiu trebuie să fie identice, având aceeași configurație

2.

Ocuparea pe jumătate a șasiului

(a)

Se calculează numărul de servere-lamă necesare pentru a ocupa jumătate din numărul de sloturi de servere-lamă cu lățime simplă disponibile în șasiul pentru lame.

(b)

În cazul șasiurilor pentru lame care au mai multe domenii de putere, se alege numărul de domenii de putere care se apropie cel mai mult de ocuparea a jumătate din șasiu. În cazul în care există două opțiuni care sunt la fel de apropiate de ocuparea a jumătate din șasiu, testul trebuie realizat cu domeniul sau combinația de domenii care utilizează un număr mai mare de servere-lamă.

(c)

Trebuie respectate toate recomandările producătorului sau din manualul de utilizare cu privire la ocuparea parțială a șasiului, care ar putea include deconectarea unora dintre sursele de alimentare cu energie electrică și a unora dintre ventilatoarele de răcire aferente domeniilor de putere neocupate.

(d)

Dacă recomandările din manualul de utilizare nu sunt disponibile sau sunt incomplete, trebuie utilizate următoarele orientări:

(i)

se ocupă complet domeniile de putere;

(ii)

dacă este posibil, se deconectează sursele de alimentare și ventilatoarele de răcire aferente domeniilor de putere neocupate;

(iii)

se ocupă toate compartimentele goale cu panouri de obturare sau cu un mijloc echivalent de restricționare a fluxului de aer pe durata testării.

3.

Datele pentru calcularea eficienței în starea activă (Effserver) și privind consumul de putere în starea inactivă (Pidle ) se măsoară în timpul aceleiași încercări în conformitate cu standardul relevant, în cazul în care puterea în stare inactivă poate fi măsurată fie înainte, fie după efectuarea unei părți a încercării de eficiență în starea activă.

Eficiența în starea activă (Effserver) a serverelor se calculează după cum urmează:

Effserver = exp [Wcpu × ln (Effcpu ) + WMemory × ln (EffMemory ) + WStorage × ln (EffStorage )]

unde: WCPU , WMemory și WStorage sunt ponderile aplicate workleturilor CPU, de memorie și stocare, după cum urmează:

WCPU este ponderea atribuită workleturilor CPU = 0,65

WMemory este ponderea atribuită workleturilor de memorie = 0,30

WStorage este ponderea atribuită workleturilor de stocare = 0,05

și

Formula

unde:

i = 1 pentru workletCompress;

i = 2 pentru workletLU;

i = 3 pentru workletSOR;

i = 4 pentru workletCrypto;

i = 5 pentru workletSort;

i = 6 pentru workletSHA256;

i = 7 pentru workletHybridSSJ;

Formula

unde:

i = 1 pentru workletFlood3;

i = 2 pentru workletCapacity3;

Formula

unde:

i = 1 pentru workletSequential;

i = 2 pentru workletRandom;

și

Formula

unde

:

Perfi

:

Media geometrică a măsurătorilor standardizate ale intervalului performanței;

:

Pwri

:

Media geometrică a valorilor măsurate ale intervalului puterii.

Pentru a crea un singur indicator de eficiență energetică pentru un server, valorile de eficiență a intervalului pentru toate workleturile trebuie combinate utilizând următoarea procedură:

(a)

prin combinarea valorilor eficienței intervalurilor pentru fiecare worklet individual utilizând media geometrică pentru a obține valorile individuale de eficiență pentru worklet;

(b)

prin combinarea punctajelor de eficiență a workletului obținute utilizând media geometrică pe tip de sarcină (CPU, memorie, stocare) pentru a obține o valoare pentru tipul de sarcină;

(c)

prin combinarea celor trei tipuri de sarcină utilizând o medie geometrică ponderată pentru a obține o singură valoare totală a eficienței serverului.


ANEXA IV

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statului membru și nu trebuie utilizate de producător sau de importator ca toleranțe permise pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

În cazul în care un model a fost conceput astfel încât să poată detecta dacă este testat (de exemplu, prin recunoașterea condițiilor de testare sau a ciclului de testare) și să reacționeze în mod specific prin modificarea automată a performanței sale în timpul testării, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil pentru oricare dintre parametrii specificați în prezentul regulament sau incluși în documentația tehnică sau incluși în oricare dintre documentele furnizate, se consideră că modelul nu este conform.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din modelul respectiv sau configurația modelului, în cazul în care producătorul raportează cu privire la o familie de produse pentru servere. În cazul în care verificarea este efectuată pe configurația cu performanță inferioară sau pe configurația cu performanță superioară, valorile declarate trebuie să fie valorile pentru fiecare configurație. Dacă verificarea se realizează pe o configurație a unui model selectată sau comandată în mod aleatoriu, valorile declarate trebuie să fie valorile pentru configurația cu performanță superioară.

2.

Modelul sau configurația modelului sunt considerate conforme cu cerințele aplicabile dacă:

(a)

valorile furnizate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile folosite pentru calculul acestor valori nu sunt mai favorabile pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b)

valorile declarate îndeplinesc orice cerințe stabilite în prezentul regulament, iar orice informații solicitate privind produsul publicate de producător sau de importator nu conțin valori mai favorabile pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c)

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea modelului sau, ca alternativă, în cazul în care producătorul a declarat serverul ca fiind reprezentat de către o familie de produse pentru servere din configurația cu performanță inferioară sau configurația cu performanță superioară a familiei de produse pentru servere, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 7.

3.

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 literele (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate configurațiile de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs [conform anexei II punctul 3.1 litera (p)] sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4.

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins:

(a)

pentru modelele sau configurațiile de modele dintr-o familie de produse pentru servere fabricate în cantități mai mici de cinci unități pe an, modelul și toate configurațiile de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs [conform anexei II punctul 3.1 litera (p)] sunt considerate neconforme cu prezentul regulament;

(b)

pentru modelele fabricate în cantități de minimum cinci unități pe an, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model sau, ca alternativă, în cazul în care producătorul a declarat serverul ca fiind reprezentat de o familie de produse pentru servere, o unitate atât din configurația cu performanță inferioară, cât și din configurația cu performanță superioară.

5.

Modelul sau configurația modelului este considerat/ă conform/ă cu cerințele aplicabile dacă, pentru cele trei unități selectate, media aritmetică a valorilor determinate respectă toleranțele de verificare respective prezentate în tabelul 7.

6.

Dacă rezultatul menționat la punctul 4 litera (b) nu este atins, modelul și toate configurațiile de modele care fac obiectul acelorași informații despre produs [conform anexei II punctul 3.1 litera (p)] sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7.

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 7 din prezenta anexă și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe.

Tabelul 7

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Randamentul sursei de alimentare (%)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Factorul de putere

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Consum de putere în stare inactivă, Pidle și puterea maximă (W)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %.

Eficiența în starea activă și performanța în starea activă

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 10 %.


ANEXA V

Valorile indicative de referință menționate la articolul 6

Se identifică criteriile de referință orientative specificate mai jos, în sensul părții 3 punctul 2 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.

Acestea se referă la cea mai bună tehnologie disponibilă până la 7 aprilie 2019.

Valorile indicative de referință pentru cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru servere și pentru produsele pentru stocarea datelor online sunt următoarele:

Tabelul 8

Valori de referință pentru consumul de putere în stare inactivă, randamentul serverului și starea de operare

Tip de produs

Putere în stare inactivă, W

Eficiența în starea activă

Clasa stării de operare

Server turn cu 1 soclu

21,3

17

A3

Server rack cu 1 soclu

18

17,7

A4

Server rack cu 2 socluri, performanță inferioară

49,9

18

A4

Server rack cu 2 socluri, performanță superioară

67

26,1

A4

Server rack cu 4 socluri

65,1

34,8

A4

Server-lamă cu 2 socluri

75

47,3

A3

Server-lamă cu 4 socluri

63,3

21,9

A3

Server rezilient cu 2 socluri

222

9,6

A3

Produse pentru stocarea datelor

Nu se aplică

Nu se aplică

A3


Tabelul 9

Valori de referință pentru randamentul sursei de alimentare la o sarcină nominală de 10 %, 20 %, 50 % și 100 % și factorul de putere la o sarcină nominală de 20 % sau 50 %

Puterea nominală a sursei de alimentare, înscrisă pe plăcuța indicatoare

10 %

20 %

50 %

100 %

< 750 W

91,17 %

93,76 %

94,72 %

Factor de putere > 0,95

94,14 %

≥ 750 W

95,02 %

95,99 %

Factor de putere > 0,95

96,09 %

94,69 %


DECIZII

18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/67


DECIZIA (UE) 2019/425 A CONSILIULUI

din 12 martie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin intermediul Deciziei (UE) 2018/1089 a Consiliului (2) și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2018.

(2)

Acordul prevede un cadru juridic solid de cooperare cu privire la combaterea fraudei și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Această cooperare va beneficia de aceleași instrumente utilizate în prezent de statele membre pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor, precum platformele electronice și formularele electronice.

(3)

Comitetul mixt instituit prin acord formulează recomandări și adoptă decizii pentru a asigura funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a acordului.

(4)

Cu ocazia primei sale reuniuni, comitetul mixt urmează să își adopte propriul regulament de procedură, procedura privind încheierea acordurilor privind nivelul serviciilor, precum și alte decizii referitoare la punerea în aplicare și funcționarea corespunzătoare a acordului.

(5)

Este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului mixt, deoarece acordurile privind nivelul serviciilor și alte decizii vor avea caracter obligatoriu pentru Uniune.

(6)

În cadrul comitetului mixt, Uniunea va fi reprezentată de Comisie, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul primei reuniuni a comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată se bazează pe proiectele de decizii ale comitetului mixt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.

(2)  Decizia (UE) 2018/1089 a Consiliului din 22 iunie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 195, 1.8.2018, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. 1/2019 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REGATUL NORVEGIEI PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ, COMBATEREA FRAUDELOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

din …

privind adoptarea regulamentului său de procedură

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din acord, s-a instituit un comitet mixt compus din reprezentanți ai părților.

(2)

În conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din acord, comitetul mixt urmează să adopte regulamentul său de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al comitetului mixt, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt

Președintele


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.

ANEXĂ

Regulamentul de procedură al comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Articolul 1

Componență și președinție

(1)   Comitetul mixt este alcătuit din reprezentanți ai Uniunii Europene și ai Regatului Norvegiei (denumite în continuare împreună „părțile”).

(2)   Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) este reprezentată de Comisia Europeană. Regatul Norvegiei este reprezentat de […].

(3)   Comitetul mixt este prezidat în mod alternativ de fiecare dintre părți timp de doi ani calendaristici. Prima perioadă se încheie la data de 31 decembrie a anului care îi urmează celui în care intră în vigoare acordul. Prima care va deține președinția va fi Uniunea.

Articolul 2

Observatori și experți

(1)   Reprezentanții statelor membre ale Uniunii pot participa în calitate de observatori.

(2)   Comitetul mixt poate permite participarea la reuniunile sale și a altor persoane în calitate de observatori.

(3)   Președintele le poate permite observatorilor să ia parte la discuții și să împărtășească cunoștințe de specialitate. Aceștia nu au însă drepturi de vot și nu participă la formularea deciziilor și a recomandărilor comitetului mixt.

(4)   În funcție de punctele specifice înscrise pe ordinea de zi, pot fi invitați experți care dețin anumite cunoștințe de specialitate.

Articolul 3

Convocarea unei reuniuni

(1)   Reuniunile comitetului mixt sunt convocate de către președinte cel puțin o dată la doi ani. Oricare dintre părți poate solicita convocarea unei reuniuni.

(2)   Data și locul fiecărei reuniuni se stabilesc și se aprobă de către părți.

(3)   Reuniunile pot avea loc și sub formă de teleconferință/videoconferință.

(4)   Președintele transmite invitația celeilalte părți, observatorilor menționați la articolul 2 alineatul (2) și experților menționați la articolul 2 alineatul (4) cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de reuniune. Comisia Europeană îi invită pe reprezentanții statelor membre ale Uniunii menționați la articolul 2 alineatul (1).

(5)   Reuniunile nu sunt publice, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Deliberările comitetului mixt sunt confidențiale.

Articolul 4

Ordinea de zi

(1)   Președintele stabilește ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune și o transmite părților cu cel puțin șase luni înainte de reuniune. Ordinea de zi definitivă este stabilită de comun acord de către părți cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de reuniune și este distribuită de către președinte.

(2)   Documentele de referință și documentele justificative se trimit părților cel târziu la data la care este trimisă ordinea de zi provizorie.

(3)   Pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la deciziile comitetului mixt, cererea de includere pe ordinea de zi și orice fel de documente conexe se trimit comitetului mixt cu cel puțin șapte luni înainte de reuniune.

Articolul 5

Asistență din partea secretariatului

(1)   Sarcinile de secretariat al comitetului mixt sunt îndeplinite de președinte. Toată corespondența adresată comitetului mixt, inclusiv cererile de înscriere sau de eliminare a unor puncte pe sau de pe ordinea de zi a reuniunilor, este adresată președintelui.

(2)   În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, Comisia acționează în calitate de secretar pentru comunicarea datelor statistice prevăzută la articolele 20 și 39 din acord.

Articolul 6

Procesele-verbale ale reuniunilor

(1)   Președintele întocmește procesul-verbal al fiecărei reuniuni. Președintele distribuie procesul-verbal fără întârziere și la nu mai târziu de o lună de la reuniune. Procesul-verbal face obiectul unui acord între părți.

(2)   Președintele trimite celeilalte părți procesul-verbal adoptat.

Articolul 7

Adoptarea deciziilor și a recomandărilor

(1)   Toate deciziile și recomandările comitetului mixt sunt discutate în prealabil de către părți.

(2)   Deciziile și recomandările comitetului mixt se adoptă în unanimitate în cursul reuniunilor sale.

(3)   Deciziile sau recomandările pot fi adoptate prin procedură scrisă, cu condiția ca ambele părți să fie de acord cu acest lucru.

În cursul procedurii scrise, președintele trimite părților proiectele de decizii și recomandări și stabilește un termen în care părțile să își exprime poziția. Dacă niciuna dintre părți nu se opune unui proiect de decizie sau de recomandare înainte de expirarea acelui termen, adoptarea respectivei decizii sau recomandări se consideră că a fost în mod tacit acceptată.

Președintele informează părțile cu privire la rezultatul procedurii scrise fără întârziere și în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la expirarea termenului menționat la al doilea paragraf.

Articolul 8

Cheltuieli

Fiecare parte și, când este cazul, fiecare observator și expert suportă cheltuielile aferente participării sale la reuniunile comitetului mixt.


PROIECT

DECIZIA NR. 2/2019 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REGATUL NORVEGIEI PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ, COMBATEREA FRAUDELOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

din …

privind formularele standard pentru comunicarea de informații, transmiterea de informații prin rețeaua CCN/CSI și modalitățile practice pentru organizarea contactelor dintre birourile centrale de legătură și departamentele de legătură

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Cooperarea administrativă în temeiul acordului implică schimbul reciproc de informații.

(2)

În cadrul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului (2) și al Directivei 2010/24/UE a Consiliului (3) sunt deja implementate instrumente pentru comunicarea de informații, precum formularele standard și sistemele electronice de comunicații, acestea fiind pe deplin compatibile cu cadrul de cooperare administrativă al acordului.

(3)

Este necesar să se adopte modalități practice pentru punerea în aplicare a articolului 41 alineatul (2) literele (d), (e), (g) și (h) din acord,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formulare standard pentru comunicarea de informații

În temeiul articolului 21 alineatul (1) și al articolului 40 alineatul (1) din acord, pentru comunicarea informațiilor în temeiul titlurilor II și III din acord, autoritățile competente utilizează formularele standard adoptate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 și a Directivei 2010/24/UE.

Structura și formatul formularelor standard pot fi adaptate în funcție de eventualele cerințe și capacități noi ale sistemelor de comunicații și de schimb de informații, cu condiția ca datele și informațiile cuprinse în acestea să nu fie modificate substanțial.

Articolul 2

Transmiterea de informații prin rețeaua CCN/CSI

Toate informațiile comunicate în temeiul titlurilor II și III din acord se transmit numai prin mijloace electronice prin intermediul rețelei comune de comunicații / interfeței comune a sistemelor (CCN/CSI), cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din motive tehnice.

Articolul 3

Organizarea contactelor dintre birourile centrale de legătură și departamentele de legătură

(1)   Pentru a organiza contactele dintre birourile centrale de legătură și departamentele de legătură menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la articolul 4 alineatul (3) litera (b) din acord, autoritățile competente utilizează normele adoptate pentru punerea în aplicare a Directivei 2010/24/UE.

(2)   Birourile centrale de legătură desemnate în temeiul articolului 4 alineatul (2) din acord țin la zi lista departamentelor de legătură și a funcționarilor responsabili desemnați în temeiul articolului 4 alineatele (3) și (4) și pun această listă la dispoziția celorlalte birouri centrale de legătură prin mijloace electronice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt

Președintele


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

(3)  Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. 3/2019 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REGATUL NORVEGIEI PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ, COMBATEREA FRAUDELOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

din …

privind procedura pentru încheierea acordurilor privind nivelul serviciilor

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 din acord, pentru a se asigura cantitatea și calitatea din punct de vedere tehnic a serviciilor pentru funcționarea sistemelor de comunicații și de schimb de informații, urmează să se încheie un acord privind nivelul serviciilor în conformitate cu procedura stabilită de comitetul mixt. Cu toate acestea, din motive practice, este oportun să se încheie două acorduri distincte privind nivelul serviciilor, fiecare dintre acestea acoperind diferite aspecte ale sistemelor de comunicații și de schimb de informații.

(2)

Este necesar să se adopte modalități practice pentru punerea în aplicare a articolului 5 din acord,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Acordurile privind nivelul serviciilor prevăzute în anexele I și II la prezenta decizie se încheie între Comisia Europeană, reprezentând Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei și sunt obligatorii pentru părțile la acord începând cu ziua următoare aprobării lor de către comitetul mixt.

(2)   Oricare parte la acord poate solicita o revizuire a acordurilor privind nivelul serviciilor trimițând o cerere președintelui comitetului mixt. Până în momentul în care comitetul mixt ia o decizie cu privire la modificările propuse, dispozițiile celei mai recente versiuni a acordului relevant privind nivelul serviciilor rămân în vigoare.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt

Președintele


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.

ANEXA I

Acordul privind nivelul serviciilor aplicabil sistemelor și aplicațiilor pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA

1.   ACTE APLICABILE ȘI DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1.1.   ACTE APLICABILE

Prezentul acord privind nivelul serviciilor (SLA) ține seama de lista acordurilor și a deciziilor aplicabile enumerate în continuare.

Tabelul 1

Acte aplicabile

[AD.1.]

Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (denumit în continuare „acordul”) (JO L 195, 1.8.2018, p. 3)

[AD.2.]

Decizia nr. 2/2019 a comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată din … [data] privind formularele standard pentru comunicarea de informații, transmiterea de informații prin rețeaua CCN/CSI și modalitățile practice pentru organizarea contactelor dintre birourile centrale de legătură și departamentele de legătură

1.2.   DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Prezentul SLA ia în considerare informațiile incluse în documentele de referință enumerate în continuare. Versiunile aplicabile ale documentelor sunt publicate pe CIRCABC sau portalul web ITSM.

Tabelul 2

Documente de referință

[RD.1.]

CCN Mail III User Guide for NAs (ITSM Web Portal)

[RD.2.]

CCN Intranet – Local Network Administrator Guide (ITSM Web Portal)

[RD.3.]

Statistics – Guidelines and instructions (ANNEX rev1) to SCAC No 560

[RD.4.]

VAT e-Forms – Functional Specifications

[RD.5.]

VAT e-Forms – Technical Specifications

[RD.6.]

Recovery e-Forms – Functional Specifications

[RD.7.]

Recovery e-Forms – Technical Specifications

[RD.8.]

CCN/CSI General Security Policy (ITSM Web Portal)

[RD.9.]

CCN Gateway Management Procedures (ITSM Web Portal)

[RD.10.]

CCN/CSI Baseline Security Checklist (ITSM Web Portal)

2.   TERMINOLOGIE

2.1.   ACRONIME

Tabelul 3

Acronime

ACRONIM

DEFINIȚIE

CCN/CSI

Rețeaua comună de comunicații/Interfața comună a sistemelor

CET

Ora Europei Centrale

CIRCABC

Centrul de resurse de comunicare și informare pentru administrații, întreprinderi și cetățeni

DG

Direcție Generală

EoF

Schimb de formulare

ITIL (1)

Bibliotecă pentru infrastructura tehnologiei informației

ITSM

Gestionarea serviciilor de tehnologia informației

Parte

În sensul prezentului SLA, „parte” înseamnă Norvegia sau Comisia.

TVA

Taxa pe valoarea adăugată

2.2.   DEFINIȚII

Tabelul 4

Definiții

EXPRESIE

DEFINIȚIE

CET

Ora Europei Centrale, GMT+1, iar în perioada orei oficiale de vară, GMT+2 ore.

Zile lucrătoare și program de lucru (serviciul de asistență ITSM)

7.00-20.00 (CET), 5 zile pe săptămână (de luni până vineri, inclusiv zilele de sărbătoare legală)

3.   INTRODUCERE

Prezentul document constă într-un SLA încheiat între Regatul Norvegiei („Norvegia”) și Comisia Europeană („Comisia”), denumite împreună „părți la SLA”.

3.1.   DOMENIUL DE APLICARE AL SLA

Articolul 5 din acord prevede că „se încheie un acord privind nivelul serviciilor, pentru a se asigura cantitatea și calitatea din punct de vedere tehnic a serviciilor pentru funcționarea sistemelor de comunicații și de schimb de informații.”

Prezentul SLA definește relațiile dintre Norvegia și Comisie în ceea ce privește utilizarea sistemelor și a aplicațiilor pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA, precum și între Norvegia și statele membre în ceea ce privește schimbul de formulare.

Următoarele sisteme sunt operaționale și fac obiectul prevederilor SLA:

Schimbul de formulare (EoF);

Monitorizare, statistici și testare.

Comisia conduce procesul prin care se ajunge la un acord privind cooperarea administrativă prin intermediul tehnologiei informației. Acesta implică standarde, proceduri, instrumente, tehnologie și infrastructură. Se acordă asistență Norvegiei pentru a se asigura că sistemele de schimb de date sunt disponibile și sunt implementate în mod adecvat. Monitorizarea, supravegherea și evaluarea sistemului în ansamblu sunt asigurate de asemenea de Comisie. Totodată, Comisia furnizează Norvegiei orientări care trebuie respectate în ceea ce privește acest schimb de informații.

Toate obiectivele menționate în SLA vor fi aplicabile numai în condiții normale de lucru.

În cazul unor evenimente de forță majoră, aplicabilitatea SLA pentru Norvegia va fi suspendată pe perioada în care se manifestă aceste condiții de forță majoră.

Forța majoră înseamnă o întâmplare sau un eveniment imprevizibil(ă) care nu poate fi controlat(ă) de Norvegia sau de Comisie și care nu poate fi imputat(ă) vreunei acțiuni a părții responsabile, nici faptului că aceasta nu a întreprins o acțiune preventivă. Astfel de evenimente privesc acțiuni ale autorităților publice, războaiele, incendiile, exploziile, inundațiile, reglementările privind importul sau exportul ori embargourile, precum și litigiile de muncă.

Partea care invocă forța majoră informează fără întârziere cealaltă parte cu privire la imposibilitatea de a furniza servicii sau de a îndeplini obiectivele SLA din cauza incidentelor de forță majoră, precizând serviciile și obiectivele afectate. Atunci când încetează incidentul de forță majoră, partea afectată informează, de asemenea, fără întârziere cealaltă parte.

3.2.   PERIOADA ACORDULUI

SLA este obligatoriu pentru părți începând cu ziua care urmează aprobării sale de către comitetul mixt instituit prin articolul 41 din acord („comitetul mixt”).

4.   RESPONSABILITĂȚI

Scopul prezentului SLA este de a asigura calitatea și cantitatea serviciilor care trebuie furnizate de Comisie și de Norvegia cu scopul de a pune la dispoziția Norvegiei și a Comisiei sistemele și aplicațiile specificate pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA.

4.1.   SERVICIILE FURNIZATE DE COMISIE NORVEGIEI

Comisia pune la dispoziție următoarele servicii:

Servicii operaționale după cum urmează:

servicii de ajutor (helpdesk) și operațiuni:

(a)

servicii de asistență;

(b)

gestionarea incidentelor;

(c)

monitorizare și notificare;

(d)

formare;

(e)

managementul securității;

(f)

rapoarte și statistici;

(g)

consultanță.

centru de referință:

(a)

gestionarea informațiilor;

(b)

centru de documentare (CIRCABC).

Pentru a furniza aceste servicii, Comisia asigură mentenanța pentru următoarele aplicații:

aplicațiile statistice;

CIRCABC;

instrumentul serviciului de asistență.

4.2.   SERVICII FURNIZATE DE NORVEGIA COMISIEI

Norvegia realizează următoarele:

comunică Comisiei orice fel de informații disponibile importante pentru aplicarea de către această țară a acordului;

comunică Comisiei orice fel de condiții excepționale;

furnizează anual statisticile privind comunicarea informațiilor, prevăzute la articolul 20 din acord.

5.   REVIZUIREA NIVELULUI SERVICIILOR

Prezentul capitol oferă o descriere detaliată a aspectelor cantitative și calitative ale serviciilor care trebuie furnizate de Comisie și de Norvegia conform descrierii de mai sus.

5.1.   NIVELURILE SERVICIILOR FURNIZATE DE COMISIE

5.1.1.   Serviciul de asistență

5.1.1.1.   Acord

Comisia pune la dispoziție un serviciu de asistență pentru a răspunde oricăror întrebări și pentru a raporta orice fel de probleme pe care le întâmpină Norvegia în legătură cu sistemele și aplicațiile pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA sau cu orice componentă care le-ar putea afecta. Acest serviciu de asistență va fi operat de ITSM, iar programul său de funcționare coincide cu programul de lucru al ITSM.

Disponibilitatea serviciului de asistență ITSM este asigurată pe durata a cel puțin 95 % din programul de funcționare. Toate întrebările sau problemele pot fi comunicate serviciului de asistență în timpul programului de lucru al ITSM prin telefon, fax sau e-mail și în afara programului de lucru respectiv, prin e-mail sau fax. Atunci când sunt transmise în afara programului de lucru al ITSM, se consideră în mod automat că aceste întrebări sau probleme au sosit la ora 8.00 CET în următoarea zi lucrătoare.

Serviciul de asistență înregistrează și clasifică cererile de asistență într-un sistem de gestionare a cererilor de asistență și informează partea care efectuează raportarea cu privire la orice fel de modificare a stadiului în care se află cererile sale de asistență.

ITSM furnizează utilizatorilor asistență de prima linie și transmite orice cerere de asistență care este responsabilitatea unei alte părți (de exemplu, a echipei de dezvoltatori, a unor contractanți ai ITSM) în termenul specificat. ITSM asigură respectarea termenelor de înregistrare în cel puțin 95 % din cazurile care apar într-o lună de raportare.

ITSM monitorizează procedura de soluționare pentru toate cererile de asistență și inițiază o procedură de escaladare informând Comisia în cazul în care perioada de soluționare depășește un prag predefinit, care va depinde de tipul de problemă în discuție.

Nivelul de prioritate determină atât timpul necesar pentru răspuns, cât și timpul de soluționare. Acesta se stabilește de către ITSM, dar statele membre sau Comisia pot solicita un nivel de prioritate specific.

Timpul de înregistrare este intervalul maxim de timp care se permite să treacă între ora primirii e-mailului și ora trimiterii e-mailului de confirmare a primirii.

Timpul de soluționare este intervalul de timp dintre înregistrarea incidentului și momentul trimiterii către persoana care a inițiat cererea a informațiilor care reprezintă soluționarea cererii. Acesta include și timpul necesar pentru închiderea incidentului.

Acestea nu sunt termene absolute deoarece iau în calcul doar timpul în care ITSM întreprinde acțiuni legate de cererea de asistență. Atunci când o cerere de asistență este trimisă Norvegiei, Comisiei sau altei părți (de exemplu, echipei de dezvoltatori, unor contractanți ai ITSM), timpul respectiv nu este inclus în timpul de soluționare al ITSM.

ITSM asigură respectarea termenelor de înregistrare și de soluționare în cel puțin 95 % din cazurile care apar într-o lună de raportare.

Tabelul 5

Timp de înregistrare și timp de soluționare (ore/zile lucrătoare)

PRIORITATE

TIMPUL DE ÎNREGISTRARE

TIMPUL DE SOLUȚIONARE

P1: Absolută

0,5 ore

4 ore

P2: Mare

0,5 ore

13 ore (1 zi)

P3: Medie

0,5 ore

39 de ore (3 zile)

P4: Mică

0,5 ore

65 de ore (5 zile)

5.1.1.2.   Raportare

Comisia raportează cu privire la toate cererile de asistență legate de sistemele și aplicațiile pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA după cum urmează:

toate cererile de asistență închise în cursul lunii pentru Norvegia;

toate cererile de asistență create în cursul lunii pentru Norvegia;

toate cererile de asistență care sunt în curs de soluționare la data și ora raportării pentru Norvegia.

5.1.2.   Serviciul statistic

5.1.2.1.   Acord

Comisia generează statistici cu privire la numărul de formulare în domeniul TVA și al recuperărilor care au făcut obiectul unui schimb prin intermediul CCN/Mail, statistici disponibile pe portalul web ITSM.

5.1.2.2.   Raportare

Comisia elaborează un raport cu privire la rapoartele privind testele de conformitate, atunci când este cazul, și le pune la dispoziția Norvegiei.

5.1.3.   Schimb de formulare

5.1.3.1.   Acord

Următorul tabel ilustrează termenul de transmitere sau timpul de răspuns maxim pentru schimbul de formulare astfel cum este definit în legislație.

Tabelul 6

Funcționarea EoF

Adresa de e-mail pentru CCN/Mail

Formular

Termen

VIESCLO

Schimb de informații în temeiul articolelor 7, 10, 12 și 18 din acord

Schimburi generale

Termenul pentru furnizarea de informații este cât mai curând posibil și cel târziu la trei luni de la data cererii (articolul 8 din acord).

Cu toate acestea, atunci când autoritatea solicitată se află deja în posesia informațiilor respective, termenul se reduce la o perioadă de maximum o lună (articolul 8 din acord).

VIESCLO

Schimb de informații în temeiul articolelor 7, 10, 12 și 18 din acord

Cerere de notificare

Cerere de notificare cu răspuns imediat (articolul 12 din acord).

TAXFRAUD

Schimb de informații în temeiul articolelor 7, 10, 12 și 18 din acord

Schimburi privind lupta antifraudă

Informațiile care lipsesc cu privire la comercianți se transmit imediat ce sunt disponibile.

TAXAUTO

Schimburi automate

Categoriile de informații care fac obiectul schimbului automat, în conformitate cu articolul 11 din acord, urmează să fie stabilite de comitetul mixt.

REC-A-CUST; REC-B-VAT;

REC-C-EXCISE;

REC-D-INCOME-CAP;

REC-E-INSUR;

REC-F-INHERIT-GIFT;

REC-G-NAT-IMMOV;

REC-H-NAT-TRANSP;

REC-I-NAT-OTHER;

REC-J-REGIONAL;

REC-K-LOCAL; REC-L-OTHER; REC-M-AGRI

Cerere de informații în temeiul articolului 22 din acord

Cerere de notificare în temeiul articolului 25 din acord

Cerere de recuperare în temeiul articolului 27 din acord

Cerere de măsuri asigurătorii în temeiul articolului 33 din acord

Cererea de informații:

confirmare a primirii în termen de șapte zile calendaristice;

actualizare la sfârșitul unei perioade de șase luni de la data confirmării primirii

Cererea de notificare:

confirmare a primirii în termen de șapte zile calendaristice;

Cererea de recuperare și cererea de măsuri asigurătorii:

confirmare a primirii în termen de șapte zile calendaristice;

actualizare la sfârșitul fiecărei perioade de șase luni de la data confirmării primirii

5.1.3.2.   Raportare

Norvegia furnizează la rândul ei anual date statistice Comisiei prin e-mail în ceea ce privește comunicarea de informații în conformitate cu articolele 20 și 39 din acord [RD.3.].

5.1.4.   Gestionarea problemelor

5.1.4.1.   Acord

Norvegia dispune de un mecanism adecvat de înregistrare și de monitorizare a problemelor (2) pentru orice fel de probleme care îi afectează serverul-gazdă, software-ul pentru sistem, software-ul pentru date și software-ul pentru aplicații.

Problemele cu orice parte a rețelei CCN (gateway-uri și/sau servere pentru schimburi de e-mailuri) se raportează imediat ITSM.

5.1.4.2.   Raportare

Norvegia informează ITSM în cazul în care are o problemă la nivel intern cu infrastructura tehnică legată de propriile sisteme și aplicații pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA.

Dacă consideră că o problemă raportată ITSM nu este abordată ori soluționată sau nu a fost abordată ori soluționată în mod satisfăcător, Norvegia raportează acest lucru Comisiei cât mai curând posibil.

5.1.5.   Managementul securității

5.1.5.1.   Acord (3)

Norvegia își protejează sistemele și aplicațiile pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA împotriva încălcării securității și ține evidența oricăror încălcări ale securității și a oricăror îmbunătățiri aduse în materie de securitate.

Norvegia aplică recomandările și/sau cerințele în domeniul securității prezentate în următoarele documente:

Tabelul 7

Recomandări de securitate

Denumirea

Versiunea

Data

https security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN /Mail III User Guide for NAs

3.0

15.6.2012

Security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN Intranet – Local Network Administrator Guide

4.0

11.9.2008

5.1.5.2.   Raportare

Norvegia raportează ad-hoc Comisiei cu privire la orice încălcare a securității și la măsurile luate.

5.2.   NIVELURILE SERVICIILOR FURNIZATE DE NORVEGIA

5.2.1.   Toate domeniile de gestionare a nivelului serviciilor

5.2.1.1.   Acord

Norvegia înregistrează orice fel de probleme de indisponibilitate sau modificări (4) în ceea ce privește aspecte tehnice, funcționale și organizatorice ale sistemelor și aplicațiilor Norvegiei pentru cooperarea administrativă și recuperarea creanțelor în domeniul TVA.

5.2.1.2.   Raportare

Norvegia informează ITSM atunci când este necesar în legătură cu orice fel de probleme de indisponibilitate sau modificări intervenite în legătură cu aspecte tehnice, funcționale sau organizatorice ale sistemului său. ITSM este informat întotdeauna în legătură cu orice fel de modificări referitoare la personalul de operare (operatori, administratori de sistem).

5.2.2.   Serviciul de asistență

5.2.2.1.   Acord

Norvegia pune la dispoziție un serviciu de asistență pentru a reacționa la incidentele atribuite Norvegiei, care să ofere asistență și să efectueze teste. Programul de lucru al serviciului de asistență trebuie să coincidă cu programul de lucru al serviciului de asistență ITSM în cursul zilelor lucrătoare ale ITSM. Serviciul de asistență al Norvegiei funcționează cel puțin în intervalul orar 10.00-16.00 CET în zilele lucrătoare, cu excepția zilei sale naționale. Se recomandă ca serviciul de asistență al Norvegiei să urmeze orientările ITIL destinate serviciilor de asistență atunci când tratează întrebările și incidentele.

5.2.2.2.   Raportare

Norvegia informează ITSM atunci când este necesar în legătură cu orice problemă de disponibilitate care afectează serviciul său de asistență.

6.   MĂSURAREA CALITĂȚII

6.1.   ACORD

Comisia evaluează rapoartele (rapoarte de activitate generate de ITSM, notificări, statistici, alte informații) primite de la ITSM și Norvegia, stabilește gradul de respectare a prezentului SLA și, în caz de probleme, contactează Norvegia pentru a soluționa problema și a se asigura că serviciul este de o calitate care corespunde prezentului acord.

6.2.   RAPORTARE

Comisia raportează lunar Norvegiei cu privire la nivelul serviciilor astfel cum se precizează în secțiunea 5.1.2.

7.   APROBAREA SLA

Pentru a fi aplicabil, acordul privind nivelul serviciilor trebuie aprobat de comitetul mixt.

8.   MODIFICĂRI ALE SLA

Acordul privind nivelul serviciilor va fi revizuit în urma unei cereri scrise adresate comitetului mixt de Comisie sau de Norvegia.

Până în momentul în care comitetul mixt ia o decizie cu privire la modificările propuse, rămân în vigoare prevederile actualului acord privind nivelul serviciilor. Comitetul mixt acționează ca organ decizional pentru prezentul acord.

9.   PUNCT DE CONTACT

Pentru orice fel de întrebări sau remarci referitoare la prezentul document, vă rugăm să contactați:

SERVICE PROVIDER – SERVICE DESK

support@itsmtaxud.europa.eu


(1)  ITIL: http://www.itil-officialsite.com

http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf

(2)  Legat de procesele ITIL de gestionare a problemelor și a schimbărilor.

(3)  Acestea sunt versiunile documentelor disponibile la momentul elaborării prezentului SLA. Cititorul este invitat să verifice toate actualizările ulterioare pe portalul CCN/CSI (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).

(4)  Se recomandă utilizarea principiilor descrise în gestionarea incidentelor din cadrul ITIL.

ANEXA II

Acordul privind nivelul serviciilor pentru serviciile aferente Rețelei comune de comunicații / Interfeței comune a sistemelor („SLA CCN/CSI”)

1.   ACTE APLICABILE ȘI DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1.1.   ACTE APLICABILE

Prezentul SLA CCN/CSI ține seama de lista acordurilor și a deciziilor aplicabile enumerate în continuare.

Tabelul 1

Acte aplicabile

[AD.1.]

Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (denumit în continuare „acordul”) (JO L 195, 1.8.2018, p. 3)

[AD.2.]

Decizia nr. 2/2019 a comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată din … [data] privind formularele standard pentru comunicarea de informații, transmiterea de informații prin rețeaua CCN/CSI și modalitățile practice pentru organizarea contactelor dintre birourile centrale de legătură și departamentele de legătură

1.2.   DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Prezentul SLA CCN/CSI ia în considerare informațiile incluse în documentele de referință enumerate în continuare. Versiunile aplicabile ale documentelor sunt cele disponibile la momentul semnării prezentului acord.

Tabelul 2

Documente de referință

NR. DE IDENTIFICARE

REFERINȚA

TITLUL

VERSIUNEA

RD1

CCN-COVW-GEN

CCN/CSI & SPEED2 Systems Overview

EN18.01

RD2

CCN-CMPR-GW

CCN Gateways Management Procedures

EN19.20

RD3

CCN-CSEC-POL

CCN/CSI General Security Policy

EN05.00

RD4

CCN-CSEC-BSCK

CCN/CSI Baseline Security Checklist

EN03.00

RD5

CCN-CLST-ROL

Description of CCN/CSI roles

EN02.10

RD6

CCN-CNEX-031

External note 031 – Procedure for the Move of a CCN/CSI Site

EN06.20

RD7

CCN-CNEX-060

External Note 060 – Install new CCN Site

EN02.20

RD8

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB-Application Programming Guide (C Language)

EN11.00

2.   TERMINOLOGIE

2.1.   ACRONIME

Tabelul 3

Acronime

ACRONIME

DEFINIȚIE

ACT

Instrument de configurare a aplicațiilor

AIX

Sistem de operare Unix de la IBM

CCN

Rețeaua comună de comunicații

CCN/CSI

Rețeaua comună de comunicații / Interfața comună a sistemelor

CCN/WAN

Serviciu-cadru pentru furnizarea de servicii de rețea către CCN

CI

Element de configurație

CIRCABC

Centrul de resurse de comunicare și informare pentru administrații, întreprinderi și cetățeni

COTS

Produs comercial autonom

CPR

Router instalat la sediul clientului

CSA

Administrator de securitate CCN

CSI

Interfața comună a sistemelor

DG

Direcție Generală

DMZ

Zonă demilitarizată

EC

Comisia Europeană

HPUX

Sistem de operare Unix de la Hewlett Packard

HTTP

Protocol de transfer hipertext

HTTPS

Protocol de transfer hipertext – securizat

HVAC

Încălzire, ventilare și climatizare

HW

Hardware

TIC

Tehnologia informației și comunicațiilor

IMAP

Protocol de acces la mesajele internet

IP

Protocol de internet

ITCAM

IBM Tivoli Composite Application Manager

ITSM

Gestionarea serviciilor de tehnologia informației

LAN

Rețea locală

LSA

Administrator de sistem local

MQ

IBM MQ Series SW

MVS

Stocare virtuală multiplă

AN

Administrație națională

OBS

Orange Business Services

SO

Sistem de operare

OSP

Obligație a furnizorului de servicii

OSR

Obligație a solicitanților de servicii

PoP

Punct de prezență

QA

Asigurarea calității

RAP

Acces de la distanță la API prin proxy

RD

Document de referință

SMTP

Protocol simplu de transfer al corespondenței

SQI

Indicator de calitate a serviciilor

SSG

Gateway pentru servicii securizate (dispozitiv de criptare Juniper)

SW

Software

TAXUD

Impozitare și uniune vamală

TCP

Protocol de control al transmisiei

UPS

Sursă de alimentare neîntreruptibilă

WAN

Rețea de arie largă

2.2.   DEFINIȚII ALE TERMENILOR ÎN SENSUL SLA CCN/CSI

Tabelul 4

Definiții

TERMEN

DESCRIERE

Perioadă de raportare

Timpul scurs care face obiectul raportării este de o lună.

Zi lucrătoare

Zilele lucrătoare sunt zilele de lucru ale serviciului de asistență al furnizorului de servicii, și anume șapte zile pe săptămână, inclusiv sărbătorile legale.

Program de lucru

Programul de lucru este programul de lucru al serviciului de asistență al furnizorului de servicii, și anume 24/24 ore în timpul zilelor lucrătoare.

Perioadă de serviciu

„Perioada de serviciu” a furnizorului de servicii sunt orele de funcționare a serviciului de asistență. Activitatea în cursul perioadei de serviciu este asigurată de serviciul de asistență al furnizorului de servicii 24/24 ore, șapte zile pe săptămână, inclusiv sărbătorile legale.

În funcție de service window-ul elementului de configurație, are loc o acțiune imediată (24/7) sau intervenția este programată pentru a doua zi. Sunt acceptate în orice moment cererile transmise prin scrisori, fax, e-mail și cele electronice (prin intermediul portalului ITSM). Cererile primite sunt înregistrate ca „cereri de asistență” în sistemul de gestionare al serviciului de asistență al furnizorului de servicii.

3.   INTRODUCERE

Prezentul document constă într-un acord privind nivelul serviciilor referitor la Rețeaua comună de comunicații/Interfața comună a sistemelor (SLA CCN/CSI) încheiat între Comisia Europeană („furnizorul de servicii”) și Regatul Norvegiei („solicitantul de servicii”), denumite în continuare împreună „părțile la SLA”.

În special, „furnizorul de servicii” include unitățile organizaționale ale DG TAXUD, enumerate mai jos:

Unitatea DG TAXUD B2, care coordonează toate activitățile CCN/CSI;

ITSM3 Operations, care furnizează servicii operaționale;

CCN2DEV, care furnizează software pentru CCN (servicii de mentenanță adaptativă și corectivă);

Furnizorul de servicii de magistrală transeuropeană (CCN/WAN, actualmente OBS).

În funcție de specificul serviciului solicitat, unul dintre furnizorii de servicii va îndeplini sarcina.

„Solicitantul de servicii” este administrația națională (AN) din Regatul Norvegiei. Unitățile organizaționale vizate din cadrul AN sunt:

Centrul național de asistență pentru CCN, responsabil cu acordarea de asistență și cu gestionarea echipamentelor de infrastructură CCN ale DG TAXUD localizate la sediile AN, precum și a infrastructurii naționale suport al aplicațiilor care operează în infrastructura CCN/CSI;

Centrul național de suport al aplicațiilor, responsabil cu suportul la nivel național al aplicațiilor CE care operează în domeniul național și utilizează serviciile de infrastructură CCN/CSI;

Echipele naționale de dezvoltare a aplicațiilor, responsabile cu dezvoltarea aplicațiilor care utilizează infrastructura CCN/CSI, inclusiv subcontractanții lor.

3.1.   DOMENIUL DE APLICARE AL SLA CCN/CSI

Articolul 5 din acord prevede că „se încheie un acord privind nivelul serviciilor, pentru a se asigura cantitatea și calitatea din punct de vedere tehnic a serviciilor pentru funcționarea sistemelor de comunicații și de schimb de informații.”

Prezentul SLA CCN/CSI stabilește relația dintre Comisie (furnizorul de servicii) și Regatul Norvegiei (solicitantul de servicii) în ceea ce privește faza operațională a Rețelei comune de comunicații/Interfeței comune a sistemului („sistemul CCN/CSI”).

Documentul definește nivelul solicitat al serviciilor furnizate către solicitantul de servicii. Prezentul SLA prevede, de asemenea, o înțelegere reciprocă a așteptărilor legate de nivelul serviciilor și a responsabilităților părților implicate în SLA.

Prezentul document descrie serviciile și nivelurile serviciilor furnizate în prezent de furnizorul de servicii.

Toate obiectivele menționate în SLA CCN/CSI vor fi aplicabile numai în condiții normale de lucru.

În caz de evenimente de forță majoră, niciuna dintre părți nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în cazul în care această neîndeplinire este urmarea unui dezastru natural (incluzând incendii, inundații, cutremure, furtuni, uragane sau alte dezastre naturale), a unui război, a unei invazii, a acțiunii unor forțe inamice externe, a unor ostilități (indiferent dacă a avut loc sau nu o declarație de război), a unui război civil, a unei rebeliuni, a unei revoluții, a unei insurecții, a uzurpării sau confiscării puterii, inclusiv prin mijloace militare, a unor activități teroriste, a naționalizării, a sancțiunilor de stat, a unui blocaj, a unui embargou, a unui litigiu de muncă, a unei greve, a blocării, întreruperii sau nefuncționării pe termen lung a rețelei electrice comerciale.

3.2.   DEFINIȚIA ȘI CARACTERISTICILE SERVICIULUI CCN/CSI

Rețeaua comună de comunicații/Interfața comună a sistemului este un instrument pentru schimbul de informații fiscale între administrațiile naționale în domeniul impozitării și al luptei antifraudă. Principalele caracteristici ale infrastructurii sistemului CCN/CSI sunt enumerate în continuare:

Tabelul 5

Caracteristicile serviciilor furnizate de CCN/CSI

TRANSEUROPEANĂ

CCN/CSI oferă solicitanților de servicii acces global WAN prin intermediul unei serii de puncte de prezență (PoP) în fiecare stat membru, în țările în curs de aderare și în Regatul Norvegiei. Magistrala CCN/CSI oferă capacitatea și reziliența necesare pentru a le oferi solicitanților de servicii o rată de disponibilitate ridicată.

MULTIPLATFORMĂ

Permite interoperabilitatea între platforme eterogene (Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX, SVR4, IBM MVS etc.) prin intermediul unei stive de comunicare cu portabilitate ridicată (CSI) instalată pe platforme de aplicații naționale standard.

MULTIPROTOCOL

Suportă diverse protocoale și paradigme de schimb:

protocolul CSI care suportă paradigme de comunicare asincrone și sincrone (cerere/răspuns) (CCN/CSI channel);

protocolul HTTP/S pentru accesul interactiv la serviciile de intranet CCN (CCN Intranet channel);

protocoale POP, IMAP, SMTP pentru schimbul de e-mailuri între utilizatorii AN, dar și între aplicații (CCN Mail III channel).

SECURIZATĂ

Schimburile de informații în rețeaua CCN/CSI sunt protejate pentru a se asigura confidențialitatea și integritatea optime ale datelor. Serviciile de securitate includ:

criptare și protecție în configurarea IPSec site-to-site cu chei pe 256 de biți consolidate împotriva accesului nedorit, consolidate cu ajutorul unui firewall/al unor dispozitive de criptare instalate la fiecare amplasament CCN/CSI;

mecanisme de control al accesului (autentificare, autorizare, contabilizare) la nivel de amplasament consolidate la gateway-ul CCN și asistate prin instrumente de administrare locală (ADM3G);

securitate la nivel de sesiune consolidată prin intermediul criptării la nivel de mesaj (CSI secure), autentificare mutuală și criptare SSL v.3 (HTTPS), POP-S și IMAP-S (transmitere securizată de e-mailuri).

GESTIONATĂ

Infrastructura CCN/CSI furnizează solicitanților de servicii și servicii gestionate care includ:

monitorizare centrală;

funcție de event logging;

generarea de statistici privind schimburile de mesaje CSI și CCN Mail III (dimensiune, număr de mesaje, matrice) și statistici privind gateway-urile CCN și CCN Mail III;

servicii de gestionare a utilizatorilor (ADM3G) și a directoarelor;

validarea stivelor CSI;

servicii de portal:

portalul CCN: acces online la statistici, managementul online al accesului de la distanță la API prin proxy-uri (RAP);

portalul ITSM: buletin de știri online, documentație online și pachete de stive CSI, întrebări frecvente legate de CCN (FAQ)

ACT (instrument de configurare a aplicațiilor);

urmărirea cererilor de asistență și sprijin online.

3.3.   PERIOADA ACORDULUI

SLA CCN/CSI este obligatoriu pentru părți începând cu ziua care urmează aprobării sale de către comitetul mixt instituit prin articolul 41 din acord (denumit în continuare „comitetul mixt”).

4.   RESPONSABILITĂȚI

4.1   OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI DE SERVICII (OSP)

Furnizorul de servicii trebuie:

Tabelul 6

Obligațiile furnizorului de servicii (OSP)

[OSP1]

Să opereze infrastructura de rețea CCN/CSI în așa fel încât aceasta să atingă nivelul serviciilor descris în secțiunea 8.

[OSP2]

Să selecteze diversele componente ale infrastructurii și software-ului CCN/CSI.

[OSP3]

Să asigure mentenanța hardware-ului și a software-ului pentru echipamentele de infrastructură CCN ale DG TAXUD (de exemplu, gateway-urile CCN) instalate la sediile solicitanților de servicii, precum și pentru serverele centrale CCN Mail III.

[OSP4]

Să asigure monitorizarea echipamentelor de infrastructură CCN ale DG TAXUD instalate la sediile solicitanților de servicii.

[OSP5]

Să gestioneze fișierele de audit CCN/CSI.

[OSP6]

Să gestioneze planul de adresare CCN/CSI.

[OSP7]

Să respecte regulile și recomandările propuse în „documentele de securitate”:

CCN/CSI General Security Policy RD3;

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD4;

[OSP8]

Din când în când, solicitantul de servicii trebuie să se asigure că disponibilitatea rețelei nu va fi redusă din cauza mentenanței sau a altor tipuri de indisponibilitate prevăzute. În acest caz, solicitantul de servicii va notifica acest lucru furnizorului de servicii cu cel puțin o lună înainte. Dacă solicitantul de servicii nu poate respecta acest termen, DG TAXUD va lua o decizie în funcție de situație.

[OSP9]

Toate licențele de software care operează pe gateway-urile CCN vor fi furnizate de DG TAXUD.

[OSP10]

Respectă politica CCN/CSI privind locul pentru copia de rezervă (cf. RD2).

[OSP11]

Auditează sistemul astfel cum se precizează în RD2.

[OSP12]

Efectuează în mod regulat verificări ale securității sistemului astfel cum se precizează în RD2

4.2.   OBLIGAȚIILE SOLICITANTULUI DE SERVICII (OSR)

Solicitantul de servicii trebuie:

Tabelul 7

Obligațiile solicitanților de servicii (OSR)

Nivelul tehnic și al infrastructurii

[OSR1]

Să găzduiască echipamentele de infrastructură CCN ale DG TAXUD furnizate de DG TAXUD și să asigure:

spațiu pentru rack-uri/spațiu de stocare adecvat;

alimentare adecvată cu energie electrică;

HVAC.

[OSR2]

Să se asigure că componentele CCN/CSI sunt conectate „electric” la UPS. Elementele necesare pentru adaptări specifice la standardele locale (de exemplu, adaptoare de priză) trebuie furnizate de către solicitantul de servicii.

Nivelul operațional și organizațional

[OSR3]

Să aloce personal însărcinat cu rolurile enumerate în RD5.

[OSR4]

Să asigure prezența în afara programului de lucru normal ori de câte ori acest lucru este considerat necesar și este solicitat de furnizorul de servicii.

Pentru unele operațiuni efectuate de operatorul magistralei sau de către furnizorul de servicii, este posibil să fie necesară coordonarea și/sau prezența LSA din partea consumatorului de servicii. Va exista un preaviz de cel puțin o lună pentru planificarea acestor activități; este necesară o cooperare deplină pentru ca planificarea complexă datorată numărului de amplasamente să fie respectată.

[OSR5]

Să nu întrerupă niciodată vreun echipament de infrastructură CCN al DG TAXUD fără autorizare oficială din partea furnizorului de servicii.

[OSR6]

Să solicite autorizarea oficială din partea furnizorului de servicii înainte de a instala componente hardware sau software suplimentare pe echipamentele de infrastructură CCN ale DG TAXUD care nu sunt incluse în pachetul de livrare standard.

[OSR7]

Să furnizeze o descriere clară a incidentelor percepute/raportate, raportate de către solicitantul de servicii.

[OSR8/]

Să colaboreze activ cu furnizorul de servicii și/sau cu reprezentanții acestuia atunci când este necesar pentru furnizarea de servicii.

Nivelul comunicării

[OSR9]

Să utilizeze numai punctele de contact de la furnizorul de servicii și din cadrul propriei organizații.

[OSR10]

Să notifice furnizorului de servicii orice absență a punctelor de contact în timpul programului de funcționare al furnizorului de servicii sau cel puțin să pună la dispoziție un înlocuitor care să țină locul punctelor de contact.

[OSR11]

Să notifice furnizorului de servicii orice modificare a propriilor puncte de contact cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte ca această modificare să devină efectivă.

[OSR12]

Să notifice furnizorului de servicii orice mentenanță programată a INFRASTRUCTURII care este posibil să afecteze echipamentele de infrastructură CCN ale DG TAXUD găzduite la sediile consumatorului de servicii (cu cel puțin o săptămână înainte pentru toate echipamentele).

De exemplu: întreruperi planificate în alimentarea cu energie sau în funcționarea infrastructurii rețelei, mutarea DC, modificări ale adresei IP etc.

[OSR13]

Să notifice furnizorului de servicii orice problemă externă precum întreruperea alimentării cu energie care afectează buna funcționare a gateway-urilor CCN și a platformelor de aplicații.

[OSR14]

Să notifice furnizorului de servicii, prin intermediul unei cereri oficiale, cu cel puțin șase luni înainte, orice mutare a echipamentelor de infrastructură CCN ale DG TAXUD. Solicitantul de servicii suportă costurile operațiunilor de mutare. A se consulta RD6 pentru mai multe detalii despre procedură.

[OSR15]

Să notifice furnizorului de servicii toate întreruperile legăturilor securizate dintre infrastructura CCN a DG TAXUD și solicitantul de servicii (AN sau altă DG).

[OSR16]

Să notifice furnizorului de servicii orice defecțiune a platformelor de aplicații.

[OSR28]

Solicitantul de servicii este invitat să comunice orice întrerupere locală planificată a alimentării DC/centrului de date (inclusiv WAN) cu 1 (o) săptămână lucrătoare înainte. Acest lucru este necesar pentru ca DG TAXUD să poată efectua comunicările necesare către orice altă parte interesată implicată.

Nivelul securității și al gestionării utilizatorilor

[OSR17]

Să gestioneze conturile utilizatorilor locali pe gateway-ul CCN (cf. RD2).

[OSR18]

Să dea personalului împuternicit de furnizorul de servicii, atunci când este necesar, autorizația de acces fizic la echipamente.

[OSR19]

Să autorizeze porturile TCP corespunzătoare în rețeaua consumatorului de servicii (domeniul național) (cf. RD2).

[OSR20]

Să se asigure că dispozitivele de criptare a datelor transmise prin rețea (în prezent Juniper SSG) de la amplasamentul solicitantului de servicii se află într-o zonă cu acces controlat.

[OSR21]

Să limiteze accesul la toate dispozitivele infrastructurii CCN a DG TAXUD numai la personalul autorizat. Accesul trebuie autorizat doar la cererea CSA. Accesul nedorit la aceste dispozitive poate pune în pericol securitatea sau cel puțin poate provoca întreruperi ale rețelei.

[OSR22]

Să respecte regulile și recomandările propuse în „documentele de securitate”:

CCN/CSI General Security Policy RD5;

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD6.

Dezvoltarea managementului aplicațiilor

[OSR27]

Solicitantul de servicii este unicul responsabil pentru dezvoltarea, suportul și managementul aplicațiilor. Acestea trebuie să respecte regulile definite în RD8.

4.3.   SERVICII FURNIZATE DE FURNIZORUL DE SERVICII

4.3.1.   Serviciul de asistență IT

Furnizorul de servicii pune la dispoziție un serviciu consolidat de asistență IT care asigură gestionarea incidentelor și a problemelor. Serviciul de asistență IT extinde gama de servicii clasice de asistență și oferă o abordare mai de ansamblu, permițând proceselor operaționale să fie integrate în gestionarea serviciilor CCN/CSI.

Într-adevăr, serviciul de asistență IT nu doar tratează incidentele, problemele și întrebările, ci și pune la dispoziție o interfață pentru alte activități precum cererile de modificare, contractele de mentenanță, licențele pentru software, gestionarea nivelului serviciilor, managementul configurației, managementul disponibilității, managementul securității și managementul continuității funcționării serviciului IT.

Serviciul de asistență IT notifică de asemenea din proprie inițiativă solicitantul de servicii cu privire la orice fel de informații urgente, acționând astfel ca un centru de transmitere a informațiilor pentru solicitantul de servicii.

O notificare este definită ca un mesaj emis de către furnizorul de servicii care avertizează solicitantul de servicii în legătură cu un eveniment ce poate afecta operațiunile CCN/CSI: indisponibilitatea gateway-ului, o defecțiune a sistemului, disfuncționalități, mentenanța infrastructurii sau actualizarea software-ului.

Interfața cu solicitantul de servicii a serviciului de asistență IT se realizează prin intermediul punctului de contact al furnizorului de servicii sau prin intermediul portalului web ITSM, care furnizează servicii online, precum urmărirea cererilor de asistență, solicitantului de servicii, sau prin intermediul instrumentului ACT și al portalului web CCN care pune la dispoziție spațiu de descărcare pentru pachete CSI, acces la statistici și monitorizarea informațiilor etc.

4.3.1.1.   Gestionarea incidentelor și a problemelor

Acest serviciu tratează incidentele care se datorează utilizatorilor serviciului de asistență (inclusiv funcționării sistemului). Un incident poate fi definit ca o simplă cerere de informații sau de clarificare, dar poate fi clasificat și ca raportarea unei funcționări neconforme a unei anumite componente.

Un incident este definit ca un eveniment neașteptat care nu face parte din funcționarea standard a infrastructurii sau ca o defecțiune care deteriorează un serviciu CCN/CSI operațional. Un incident este soluționat atunci când serviciul este restabilit.

Incidentul poate fi legat de următoarele elemente de configurație (CI):

hardware sub responsabilitatea furnizorului de servicii: gateway-uri CCN, dispozitive de securitate, routere instalate la sediul clientului (CPR) și alte dispozitive de conectivitate a rețelei în LAN pe EuroDomain (infrastructura CCN a DG TAXUD);

software care operează pe dispozitive de criptare;

programele de sistem care operează pe gateway-uri: sistem de operare, software de comunicare de bază precum TCP/IP etc.;

software-ul terților care operează pe gateway-uri, precum Tuxedo, MQSeries, Sun ONE Directory Server, PostgreSQL, Apache, etc.;

CCN Mail III;

software CCN/CSI care operează pe gateway-uri;

software CSI care operează pe platforme de aplicații;

SIAP (Secure Internet Access Point) – Unified Defence.

O problemă este identificată fie în urma unui singur incident care are un impact puternic negativ asupra utilizatorului serviciului și a cărui cauză este necunoscută, fie în urma mai multor incidente care prezintă simptome comune. O problemă este soluționată atunci când cauza este identificată și eliminată.

Atunci când intervine un incident, situația este investigată pentru restabilirea serviciilor funcționale CCN/CSI (dacă este necesar) și pentru identificarea cauzei fundamentale a incidentului. Furnizorul de servicii contribuie la soluționarea incidentelor din software-ul pentru aplicații al AN la nivelul interfeței cu CCN/CSI, cu condiția ca acest lucru să nu aibă efecte asupra celorlalte servicii care trebuie furnizate de furnizorul de servicii. Asistența oferită de furnizorul de servicii constă în punerea la dispoziție a unor informații despre folosirea corectă a CCN/CSI. Această asistență nu constă în participarea la depanarea software-ului pentru aplicații al AN.

4.3.2.   Instrumente care oferă sprijin pentru gestionarea serviciilor

Monitorizarea infrastructurii gateway-ului CCN, a aplicațiilor și a cozilor CCN este sprijinită de familia de produse Tivoli Monitoring IBM® (Tivoli Monitoring) și IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).

Serviciul de monitorizare și raportare CCN Tivoli, bazat pe suita IBM Tivoli Monitoring, asigură următoarele funcționalități:

monitorizarea cozilor de aplicații localizate pe gateway-urile CCN (WebSphere MQ);

monitorizarea stării sistemelor de operare ale gateway-urilor CCN;

utilizarea CPU, spațiu-disc, utilizarea memoriei, utilizarea rețelei, procese;

monitorizarea hardware-ului în afara benzii;

monitorizarea proceselor în desfășurare ale componentelor CCN localizate pe gateway-urile CCN;

monitorizarea infrastructurii CCN Mail III;

punerea la dispoziție, pentru utilizatorii CCN Tivoli, a unei imagini de ansamblu asupra informațiilor monitorizate anterior;

generarea unor alerte predefinite în legătură cu componentele monitorizate anterior;

furnizarea unor rapoarte bazate pe datele colectate în trecut (CCN Tivoli Data Warehouse);

furnizarea de informații cu privire la disponibilitatea și performanțele infrastructurii CCN/CSI de-a lungul timpului, raportarea tendințelor importante într-o manieră consecventă și integrată.

4.3.3.   Managementul și funcționarea infrastructurii TIC

Se solicită furnizorului de servicii să instaleze, să opereze și să întrețină infrastructura operațională CCN/CSI astfel încât să garanteze nivelurile de disponibilitate convenite.

Infrastructura operațională CCN/CSI este alcătuită din dispozitive de transmisie EuroDomain (gateway-uri CCN), dispozitive de securitate, routere instalate la sediul clientului și telecomunicații.

Acest serviciu include:

managementul disponibilității;

management în situații de urgență;

gestionarea datelor de configurare a aplicațiilor;

managementul securității.

Include, de asemenea:

coordonarea mutării echipamentelor CCN/CSI;

coordonarea implementării de amplasamente noi;

planificarea capacității infrastructurii CCN;

monitorizarea activităților solicitate menționate anterior în timpul reuniunii lunare de analizare a progreselor. La această reuniune participă contractantul responsabil cu asigurarea calității și toate părțile contractante care contribuie la serviciul CCN/CSI;

facilitarea cererilor de „înghețare”. Acestea pot fi adresate doar de către utilizatori autorizați unui funcționar DG TAXUD însărcinat în acest scop;

proiectare, planificare, implementare, operațiuni, asistență tehnică și scoaterea din uz a HW, OS și COTS;

servicii de rețea;

servicii HW și OS și COTS;

realizarea de copii de rezervă și restabilire;

serviciu de management al operațiunilor;

producția și întreținerea planurilor aferente gestionării infrastructurii TIC, și anume planul privind infrastructura TIC, planul privind disponibilitatea, planul privind capacitatea, planul privind continuitatea;

studii de fezabilitate legate de infrastructură.

4.3.3.1.   Managementul disponibilității

Principalul serviciu pe care furnizorul de servicii trebuie să îl furnizeze este să se asigure că sistemul CCN/CSI este „operațional” la nivelul de disponibilitate necesar.

Furnizorul de servicii se asigură că toate amplasamentele CCN/CSI sunt interconectate printr-o rețea de arie largă (WAN) care oferă reziliența și capacitatea necesare pentru a se asigura funcționarea adecvată a aplicațiilor de afaceri de importanță majoră care utilizează infrastructura și serviciile CCN/CSI.

Serviciul de management al disponibilității vizează următoarele elemente:

acces global în toate AN conectate;

asigurarea buclei locale (+ o linie de rezervă) între punctul local de acces WAN (PoP) și sediile administrației naționale;

instalarea, configurarea și mentenanța routerului instalat la sediul clientului (CPR);

instalarea și mentenanța dispozitivului de securitate (și anume dispozitiv de criptare-firewall SSG);

gateway-uri de comunicare localizate în DMZ, la fiecare amplasament local (și anume gateway-uri CCN);

sistemul central CCN Mail III.

Furnizorul de servicii furnizează de asemenea informații statistice referitoare la disponibilitate colectate în condiții operaționale și un serviciu de monitorizare atât pentru urmărirea proactivă a problemelor, cât și în scopuri statistice.

4.3.3.2.   Management în situații de urgență

Furnizorul serviciului este responsabil de componentele CCN/CSI localizate în infrastructura CCN a DG TAXUD în fiecare amplasament CCN/CSI.

Serviciul de management în situații de urgență urmărește să restabilească nivelul agreat al serviciilor într-un termen convenit în cazul unei disfuncționalități sau distrugeri parțiale sau complete a sistemului CCN/CSI oferindu-le solicitanților de servicii ajutor și elemente precum:

o copie de rezervă a software-ului utilizat de gateway-urile CCN (la fiecare amplasament);

un loc pentru copia de rezervă centrală CCN;

dispozitive de criptare redundante;

capacitate de comutare între gateway-urile de producție și cele de rezervă;

unități de rezervă pentru dispozitive hardware;

linii de telecomunicații redundante care permit accesul la magistrala CCN (la fiecare amplasament);

asistență la instalarea și configurarea elementelor CCN/CSI în infrastructura CCN a DG TAXUD;

proceduri de recuperare.

4.3.3.3.   Gestionarea datelor de configurare a aplicațiilor

Acest serviciu se referă la gestionarea datelor de configurare, necesare pentru aplicațiile CCN/CSI, de către furnizorul de servicii.

Aceste date de configurare sunt stocate în directorul central CCN/CSI. Furnizorul de servicii și administrațiile naționale gestionează în comun directorul central CCN/CSI. Fiecare administrație națională este responsabilă de gestionarea utilizatorilor săi locali ai CCN/CSI. Restul este gestionat de către furnizorul de servicii.

Exemple de configurații care fac obiectul unei cereri de servicii de administrare sunt:

definirea profilului unui administrator local;

înregistrarea unui serviciu de aplicații;

înregistrarea unei cozi de aplicații;

înregistrarea unui tip de mesaj;

validarea datelor de configurare a aplicațiilor;

înregistrarea rolurilor de administrare;

gestionarea listei de contacte.

4.3.4.   Managementul securității

Acest serviciu se referă la managementul elementelor de securitate, necesare pentru mediul CCN/CSI, de către furnizorul de servicii.

Se asigură de asemenea managementul securității la nivelul echipamentelor pentru server (OS), al echipamentelor de rețea și la nivel operațional.

Schimburile de informații în rețeaua CCN/CSI sunt protejate pentru a se asigura confidențialitatea și integritatea optime ale datelor.

Serviciile de securitate includ:

criptare și protecție site-to-site împotriva accesului nedorit, consolidate cu ajutorul unui firewall/al unor dispozitive de criptare.

mecanisme de control al accesului (autentificare, autorizare, contabilizare) la nivel de amplasament consolidate la gateway-ul CCN și sprijinite prin instrumente de administrare locală (ADM3G).

securitate la nivel de sesiune consolidată prin intermediul criptării la nivel de mesaj (CSI secure), autentificare mutuală și criptare SSL (HTTPS & NJCSI), POP-S și IMAP-S (transmitere securizată de e-mailuri).

mecanism unified defence SIAP pentru acces securizat prin internet la serviciile CCN.

4.3.5.   Gestionarea documentelor

Furnizorul de servicii menține actualizată întreaga documentație tehnică CCN/CSI (și anume, documente tehnice, ghiduri ale utilizatorilor, întrebări frecvente, buletine de știri, evenimente viitoare etc.), aceasta având rolul de centru de documentare.

Sunt incluse aici documentele legate de infrastructura CCN/CSI: Oracle-Tuxedo, IBM-MQ, gateway-uri CCN, CCN Mail III, software CSI, proceduri, rapoarte, evidențele comunicărilor cu partenerii etc.

Furnizorul de servicii gestionează o listă de documente legate de CCN/CSI care pot fi comunicate solicitantului de servicii. Aceste documente sunt disponibile pe CIRCABC și pe portalul ITSM.

Furnizorul de servicii actualizează în mod automat lista cu versiunea recent aprobată a documentelor.

4.3.6.   Raportare și statistici

Furnizorul de servicii furnizează solicitantului de servicii următoarele mecanisme de raportare prin intermediul CCN și al portalului ITSM:

cifre online privind disponibilitatea pentru gateway-urile CCN și serverele CCN Mail III;

buletine de știri online;

statistici referitoare la schimburile CCN/CSI.

Furnizorul de servicii organizează totodată în mod regulat reuniuni IT pe tema aspectelor tehnice și de infrastructură, în care sunt prezentate rapoarte și statistici.

4.3.7.   Formare

Furnizorul de servicii elaborează cursuri și asigură formări legate de aspecte tehnice ale sistemului CCN/CSI. Cursurile standard sunt organizate în pachete împărțite în module. Ca regulă generală, sesiunile de formare se organizează anual. Pachetele standard de cursuri de formare sunt distribuite de două ori pe an prin intermediul DG TAXUD și sunt disponibile online pe portalul ITSM.

5.   MĂSURAREA NIVELULUI SERVICIILOR

5.1.   NIVELUL SERVICIILOR

Nivelul serviciilor este o măsură a calității serviciilor furnizate de furnizorul de servicii. Este calculat cu ajutorul unui indicator de calitate a serviciilor (SQI).

Este de așteptat ca solicitantul de servicii să își respecte obligațiile (a se vedea §4.2) pentru a se atinge nivelul agreat al serviciilor.

5.2.   INDICATORII APLICABILI DE CALITATE A SERVICIILOR

5.2.1.   Disponibilitatea amplasamentului individual al CCN/CSI

Acest SQI arată cea mai mică disponibilitate măsurată a unui amplasament individual în timpul „perioadei complete”, (24/7), pentru o lună dată. Limita SLA CCN/CSI este definită după cum urmează:

LIMITĂ

>= 97,0 % disponibilitate

5.2.2.   SQI în ceea ce privește perioada de serviciu

„Perioada de serviciu” a furnizorului de servicii sunt orele de funcționare a serviciului de asistență. Activitatea în cursul perioadei de serviciu este asigurată de serviciul de asistență al furnizorului de servicii 24/24 ore, șapte zile pe săptămână, inclusiv sărbătorile legale.

În funcție de service window-ul elementului de configurație, are loc o acțiune imediată (24/7) sau intervenția este programată pentru următorul service window. Sunt acceptate în orice moment cererile transmise prin scrisori, fax, e-mail și cele electronice (prin intermediul portalului ITSM). Cererile primite sunt înregistrate ca „cereri de asistență” în sistemul de gestionare al serviciului de asistență al furnizorului de servicii.

Limita SLA este definită după cum urmează:

LIMITĂ

Serviciul de asistență nu este inaccesibil pe durata perioadei de serviciu de mai mult de două ori pe lună

5.2.3.   SQI în ceea ce privește serviciul de notificare

Furnizorul de servicii furnizează servicii de notificare solicitantului de servicii.

Există două tipuri de notificări (notificări urgente și notificări normale):

—   NOTIFICĂRI URGENTE (atunci când nu există timp suficient pentru a fi notificată comunitatea CCN/CSI cu cel puțin șapte zile calendaristice în prealabil): notificările sunt transmise celor vizați la cel târziu două ore de la primirea unei cereri de notificare urgentă.

—   NOTIFICĂRI NORMALE (sau intervenții planificate): notificările sunt transmise celor vizați cu cel puțin o săptămână (șapte zile calendaristice) înainte de intervenții și se trimite un mesaj de atenționare cu cel puțin 24 de ore înainte de evenimente.

Acest indicator măsoară respectarea termenului pentru anunțarea (prin e-mailuri colective) a indisponibilității programate.

5.2.4.   SQI în ceea ce privește managementul în situații de urgență

Cold Standby (procedură de comutare, realizarea de copii de rezervă și restabilire sau CCN prin internet)

Tipul corespunzător de comutare care trebuie realizată depinde de o analiză aprofundată a structurii administrației naționale specifice și de problema în discuție.

Termenul maxim de comutare de la orice gateway de producție al unei administrații naționale la o soluție adecvată de gateway de rezervă al CCN este definit după cum urmează:

LIMITĂ

Maximum cinci ore de muncă de la momentul în care comutarea este convenită cu solicitantul de servicii

5.2.5.   SQI referitor la gestionarea datelor de configurare a aplicațiilor

Termenul maxim pentru executarea unei cereri de configurare a aplicațiilor prin intermediul ACT (instrument de configurare a aplicațiilor) pentru un singur amplasament este definit după cum urmează:

LIMITĂ

cinci zile lucrătoare

5.2.6.   SQI în ceea ce privește termenul pentru confirmarea primirii

Termenul maxim care se poate scurge între ora la care o cerere este primită de serviciul de asistență și ora la care confirmarea primirii (și anume numărul cererii de asistență) se trimite solicitantului de servicii este definit după cum urmează:

LIMITĂ

30 de minute

Incidentele sunt clasificate în funcție de nivelurile de prioritate.

Prioritatea unui incident este indicată printr-un număr cuprins între 1 și 4:

Tabelul 8

Prioritatea incidentelor

1

ABSOLUTĂ

2

MARE

3

MEDIE

4

MICĂ

5.2.7.   SQI în ceea ce privește termenul de soluționare

Termenul de soluționare este timpul scurs între momentul în care furnizorul de servicii confirmă incidentul și momentul în care furnizorul de servicii repară cauza fundamentală a incidentului sau implementează o soluție de evitare.

În funcție de prioritate, termenul de soluționare este definit după cum urmează:

Tabelul 9

Termene de soluționare

PRIORITATE

TERMEN DE SOLUȚIONARE

ABSOLUTĂ

5 ore de muncă

MARE

13 ore de muncă

MEDIE

39 de ore de muncă

MICĂ

65 de ore de muncă


Tabelul 10

Limita termenelor de soluționare pentru incidente

PRIORITATE

LIMITĂ

ABSOLUTĂ

>= 95,00 % dintre incidentele cu grad de prioritate ABSOLUTĂ trebuie soluționate în termenul de soluționare convenit (5 ore de muncă).

MARE

>= 95,00 % dintre incidentele cu grad de prioritate MARE trebuie soluționate în termenul de soluționare convenit (13 ore de muncă).

MEDIE

>= 95,00 % dintre incidentele cu grad de prioritate MEDIE trebuie soluționate în termenul de soluționare convenit (39 de ore de muncă).

6.   APROBAREA SLA

Pentru a fi aplicabil, acordul privind nivelul serviciilor trebuie aprobat de comitetul mixt.

7.   MODIFICĂRI ALE SLA

SLA CCN/CSI va fi revizuit în urma unei cereri scrise adresate comitetului mixt de Comisie sau de Regatul Norvegiei.

Până în momentul în care comitetul mixt ia o decizie cu privire la modificările propuse, sunt aplicabile prevederile actualului SLA CCN/CSI aflat în vigoare. Comitetul mixt acționează ca organ decizional pentru actualul SLA CCN/CSI.

8.   PUNCT DE CONTACT

Pentru toate serviciile operaționale, ITSM3 Operations acționează ca punct unic de contact. Coordonatele sale sunt prezentate mai jos:

ITSM3 Operations - IBM

Image 1 Număr gratuit: + 800 7777 4477

Image 2 Număr cu plată: + 40 214 058 422

Image 3 support@itsmtaxud.europa.eu

Image 4 http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal

(Portalul web CCN - pentru utilizatori CCN înregistrați)

Image 5 https://itsmtaxud.europa.eu/smt/ess.do

(Portalul web ITSM - Pentru cereri de asistență)


PROIECT

DECIZIA NR. 4/2019 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REGATUL NORVEGIEI PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ, COMBATEREA FRAUDELOR ȘI RECUPERAREA CREANȚELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

din …

privind cuantumul și modalitățile contribuției financiare care urmează să fie plătită de Norvegia la bugetul general al Uniunii pentru costurile generate de participarea sa la sistemele de informații europene

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește normele pentru dezvoltarea, exploatarea și întreținerea sistemelor de informații europene, care sunt prevăzute la punctul A din anexa la respectivul regulament.

(2)

Rețeaua comună de comunicații / Interfața comună a sistemului (CCN/CSI) și formularele electronice care urmează să fie adoptate în temeiul articolului 41 alineatul (2) litera (d) din acord sunt componente ale Uniunii aferente sistemelor de informații.

(3)

În temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2013, utilizarea componentelor Uniunii aferente sistemelor de informații europene de către țări neparticipante face obiectul unor acorduri cu țările respective, care urmează să fie încheiate în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4)

Este necesar să se adopte modalități practice pentru punerea în aplicare a articolului 41 alineatul (2) litera (f) din acord,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Costurile de instalare

Suma inițială care trebuie plătită de Regatul Norvegiei pentru stabilirea accesului prin rețeaua virtuală privată (VPN) este de 20 000 EUR.

Suma trebuie plătită în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei decizii.

Articolul 2

Contribuția financiară anuală

Contribuția financiară anuală pe care Regatul Norvegiei trebuie să o plătească la bugetul general al Uniunii este de 20 000 EUR. Cuantumul se plătește anual cel târziu până la data de 1 septembrie.

Contribuția acoperă cheltuielile legate de dezvoltarea, mentenanța și actualizarea soluțiilor IT (CCN/CSI, formulare electronice, etc.).

Articolul 3

Modalitatea de plată

Contribuțiile prevăzute la articolele 1 și 2 se plătesc în euro în contul bancar în euro al Comisiei indicat în nota de debit.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …,

Pentru Comitetul mixt

Președintele


(1)  JO L 195, 1.8.2018, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 25).


18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/100


DECIZIA (UE) 2019/426 A CONSILIULUI

din 12 martie 2019

de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului belgian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dlui Michel LEBRUN.

(3)

Două locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor dnei Anne-Marie CORBISIER și dlui Antoine TANZILLI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

(a)

în calitatea de membru:

dl Willy BORSUS, Conseiller communal de Marche-en-Famenne;

(b)

în calitatea de supleanți:

dl Laurent HACKEN, Conseiller communal à Forest,

dl Etienne SERMON, Conseiller communal d'Andenne.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


18.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 74/101


DECIZIA (UE) 2019/427 A CONSILIULUI

din 12 martie 2019

de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Unit, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului britanic,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a decesului dlui Paul WATSON.

(3)

Un loc de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dnei Suzanne Ellen GROCOTT,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020 sau până la data retragerii Regatului Unit din UE, dacă această dată este anterioară datei încheierii mandatului:

(a)

în calitatea de membru:

dl Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council;

și

(b)

în calitatea de supleant:

dna Joanne LABAN, Councillor, Enfield Council.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).