ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 46

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
18 februarie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/267 a Consiliului din 12 februarie 2019 privind încheierea Acordului privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

1

 

 

Acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2019/268 al Comisiei din 15 februarie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 în ceea ce privește anumite metode de testare și de eșantionare pentru depistarea salmonelei la păsările de curte ( 1 )

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/269 a Consiliului din 12 februarie 2019 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

18.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/1


DECIZIA (UE) 2019/267 A CONSILIULUI

din 12 februarie 2019

privind încheierea Acordului privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia (UE) 2018/1031 a Consiliului (2), Acordul privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la data de 5 octombrie 2018, sub rezerva încheierii sale.

(2)

În urma acordului, pot fi trimise rapid echipe de poliție de frontieră și gardă de coastă pe teritoriul Albaniei, care să răspundă la actuala schimbare în fluxurile de migrație către ruta de coastă și să ofere asistență în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe și combaterea introducerii ilegale de migranți.

(3)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (3); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(4)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (4); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezenta decizie constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezenta decizie, dacă o va pune în aplicare în legislația sa națională.

(6)

Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (denumit în continuare „acordul”).

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 12 alineatul (1) din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Aprobarea din 15 ianuarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2018/1031 din 13 iulie 2018 a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania (JO L 185, 23.7.2018, p. 6).

(3)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(4)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).


18.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/3


ACORD PRIVIND STATUTUL

între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

UNIUNEA EUROPEANĂ,

pe de o parte, și

REPUBLICA ALBANIA,

pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „părțile”,

ÎNTRUCÂT pot apărea situații în care Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, denumită în continuare „agenția”, în calitatea sa de organism al Uniunii Europene, coordonează cooperarea operațională dintre statele membre ale Uniunii Europene și Republica Albania, inclusiv acțiuni operaționale pe teritoriul Republicii Albania,

ÎNTRUCÂT ar trebui instituit un cadru juridic sub forma unui acord privind statutul pentru situațiile în care membrii echipelor agenției pot avea competențe executive pe teritoriul Republicii Albania,

AVÂND ÎN VEDERE că toate acțiunile agenției de pe teritoriul Republicii Albania ar trebui să respecte pe deplin drepturile fundamentale și actele internaționale la care Republica Albania este parte,

AU DECIS SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul acord se referă la toate aspectele care sunt necesare pentru desfășurarea de acțiuni de către agenție care pot avea loc pe teritoriul Republicii Albania și în care membrii echipelor agenției dispun de competențe executive.

(2)   Prezentul acord se aplică numai pe teritoriul Republicii Albania.

(3)   Statutul și delimitarea în temeiul dreptului internațional a teritoriilor respective ale statelor membre ale Uniunii Europene și Republicii Albania în cauză nu sunt afectate în niciun fel de prezentul acord sau de orice act elaborat în vederea punerii în aplicare a acordului de către părți sau în numele acestora, inclusiv stabilirea unor planuri operaționale sau participarea la operațiuni transfrontaliere.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiții:

1.

„acțiune” înseamnă o operațiune comună, o intervenție rapidă la frontieră sau o operațiune de returnare;

2.

„operațiune comună” înseamnă o acțiune care vizează abordarea aspectelor legate de imigrația ilegală sau de infracționalitatea transfrontalieră sau menită să ofere o asistență tehnică și operațională sporită la frontierele Republicii Albania învecinate cu un stat membru și care se desfășoară pe teritoriul Republicii Albania;

3.

„intervenție rapidă la frontieră” înseamnă o acțiune care are drept scop să răspundă rapid unei situații caracterizate prin provocări specifice și disproporționate la frontierele Republicii Albania învecinate cu un stat membru și care se desfășoară pe teritoriul Republicii Albania pentru o perioadă limitată;

4.

„operațiune de returnare” înseamnă o operațiune coordonată de agenție, pentru care unul sau mai multe state membre furnizează întăriri tehnice și operative și prin care persoanele returnate dintr-unul sau mai multe state membre sunt returnate fie forțat, fie în mod voluntar în Republica Albania;

5.

„control la frontiere” înseamnă controlul asupra persoanelor efectuat la frontiere, ca răspuns exclusiv la intenția de a trece o frontieră sau la trecerea unei frontiere, indiferent de orice alte considerente, constând în verificări la punctele de trecere a frontierei și în supravegherea frontierelor între punctele de trecere a frontierei;

6.

„membru al echipei” înseamnă fie un membru al personalului agenției, fie un membru al unei echipe formate din polițiști de frontieră și alte categorii relevante de personal din statele membre participante, inclusiv polițiști de frontieră și alte categorii relevante de personal care sunt detașate de statele membre pe lângă agenție pentru a fi trimise în cadrul unei acțiuni;

7.

„stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii Europene;

8.

„stat membru de origine” înseamnă statul membru în care un membru al echipei este polițist de frontieră sau membru al unei alte categorii relevante de personal;

9.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare ori un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice;

10.

„stat membru participant” înseamnă un stat membru care participă la acțiune în Republica Albania prin punerea la dispoziție de echipamente tehnice, de polițiști de frontieră și de alte categorii relevante de personal trimise ca parte a echipei;

11.

„agenție” înseamnă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (1);

12.

„competențe executive ale membrilor echipei” înseamnă competențele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente controlului la frontieră și operațiunilor de returnare, care sunt efectuate pe teritoriul Republicii Albania în timpul acțiunii comune incluse în planul operațional;

13.

„forța majoră” include orice act de război (declarat sau nu), invazie, conflict armat sau acțiune a unui inamic extern, blocadă, revoltă, act de terorism sau exercitare a unei puteri militare, cutremur, inundație, incendiu, furtună sau catastrofă naturală și, ori de câte ori au loc, orice eveniment sau circumstanță similară, fără a se limita doar la acestea.

Articolul 3

Planul operațional

(1)   Agenția și Republica Albania convin asupra unui plan operațional pentru fiecare operațiune comună sau intervenție rapidă la frontieră, cu acordul statului membru sau al statelor membre care se învecinează cu zona operațională.

(2)   Planul operațional stabilește în detaliu aspectele organizatorice și procedurale ale operațiunii comune sau ale intervenției rapide la frontieră, inclusiv o descriere și o evaluare a situației, scopul operațiunii și obiectivele operaționale, conceptul operațional, tipul de echipamente tehnice care urmează să fie trimise, planul de punere în aplicare, cooperarea cu alte țări terțe, alte agenții și organisme ale Uniunii Europene și organizații internaționale, dispozițiile referitoare la drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor cu caracter personal, coordonarea, comanda, controlul, structura de comunicare și de raportare, modalitățile de organizare și logistica, evaluarea și aspectele financiare ale operațiunii comune sau ale intervenției rapide la frontieră.

(3)   Evaluarea operațiunii comune sau a intervenției rapide la frontieră este efectuată în comun de Republica Albania și de agenție.

Articolul 4

Sarcinile și competențele membrilor echipei

(1)   Membrii echipei dispun de autoritatea de a îndeplini sarcinile și de a exercita competențele executive necesare pentru controlul la frontiere și operațiunile de returnare.

(2)   Membrii echipei respectă legile și reglementările Republicii Albania.

(3)   Membrii echipei pot îndeplini sarcini și exercita competențe pe teritoriul Republicii Albania numai dacă primesc instrucțiuni de la polițiștii de frontieră sau de la alte categorii relevante de personal din Republica Albania și, ca regulă generală, în prezența acestora. Dacă este cazul, Republica Albania adresează instrucțiuni echipei, în conformitate cu planul operațional. Republica Albania poate autoriza în mod excepțional membrii echipei să acționeze în numele său.

Agenția, prin intermediul ofițerului său coordonator, poate comunica Republicii Albania punctul său de vedere asupra instrucțiunilor adresate echipei. În acest caz, Republica Albania ține seama de punctul de vedere exprimat și se conformează acestuia, în măsura posibilului.

În cazul în care instrucțiunile adresate echipei nu respectă planul operațional, ofițerul coordonator îl informează imediat pe directorul executiv al agenției (denumit în continuare „directorul executiv”). Directorul executiv poate lua măsurile care se impun, inclusiv suspendarea sau încetarea acțiunii.

(4)   În cursul executării sarcinilor și al exercitării competențelor lor, membrii echipei își poartă propriile uniforme. De asemenea, membrii echipei poartă pe uniformă un element vizibil de identificare personală și o banderolă albastră cu însemnele Uniunii Europene și ale agenției. Pentru a se legitima în fața autorităților naționale din Republica Albania, membrii echipei au în permanență asupra lor documentul de acreditare menționat la articolul 7.

(5)   În cursul executării sarcinilor și al exercitării competențelor lor, membrii echipei pot purta arme de serviciu, muniție și echipamente, astfel cum sunt autorizați în conformitate cu dreptul intern al statului membru de origine. Înainte de trimiterea membrilor echipei, Republica Albania informează agenția cu privire la armele de serviciu, muniția și echipamentele permise, precum și cu privire la cadrul juridic relevant și condițiile de utilizare a acestora.

(6)   În cursul executării sarcinilor și al exercitării competențelor lor, membrii echipei sunt autorizați să folosească forța, inclusiv armele de serviciu, muniția și echipamentele, cu acordul statului membru de origine și al Republicii Albania, în prezența polițiștilor de frontieră sau a altor categorii relevante de personal din Republica Albania, în conformitate cu dreptul intern al Republicii Albania. Republica Albania îi poate autoriza pe membrii echipei să folosească forța în absența polițiștilor de frontieră sau a altor categorii relevante de personal din Republica Albania. Autoritatea de acordare a consimțământul statului membru de origine va fi stabilită în planul operațional.

(7)   Republica Albania îi poate autoriza pe membrii echipei să consulte bazele sale de date naționale, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale specificate în planul operațional, precum și pentru operațiunile de returnare. Membrii echipei consultă doar datele care sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor și a exercitării competențelor lor, astfel cum se precizează în planul operațional sau, după caz, pentru operațiunile de returnare. Înainte de trimiterea membrilor echipei, Republica Albania informează agenția cu privire la bazele de date naționale care pot fi consultate. Consultarea respectivă se efectuează în conformitate cu legislația națională în materie de protecție a datelor din Republica Albania.

Articolul 5

Suspendarea și încetarea acțiunii

(1)   Directorul executiv poate, după ce informează în scris Republica Albania, să suspende sau să înceteze acțiunea în cazul în care Republica Albania nu respectă dispozițiile prezentului acord sau ale planului operațional. Directorul executiv notifică Republicii Albania motivele acestei decizii.

(2)   Republica Albania poate, după informarea în scris a agenției, să suspende sau să înceteze acțiunea în cazul în care dispozițiile prezentului acord sau ale planului operațional nu sunt respectate de către agenție sau de către oricare dintre statele membre participante. Republica Albania notifică agenției motivele acestei decizii.

(3)   În special, directorul executiv sau Republica Albania pot suspenda sau înceta acțiunea în cazurile în care sunt încălcate drepturile fundamentale, principiul nereturnării sau normele privind protecția datelor.

(4)   Încetarea acțiunii nu aduce atingere drepturilor sau obligațiilor care rezultă din aplicarea prezentului acord sau a planului operațional înainte de încetarea în cauză.

Articolul 6

Privilegiile și imunitățile membrilor echipei

(1)   Documentele, corespondența și activele membrilor echipei sunt inviolabile, cu excepția măsurilor de executare care sunt permise în temeiul alineatului (7).

(2)   Membrii echipei beneficiază de imunitatea de jurisdicție penală a Republicii Albania pentru faptele săvârșite în exercitarea funcțiilor oficiale în decursul acțiunilor desfășurate în conformitate cu planul operațional.

În cazul prezumției săvârșirii unei infracțiuni de către un membru al echipei, directorul executiv și autoritatea competentă a statului membru de origine sunt informate imediat. Înainte de inițierea procedurii în fața instanței, directorul executiv, după analizarea cu atenție a tuturor declarațiilor făcute de autoritatea competentă a statului membru de origine și de autoritățile competente ale Republicii Albania, atestă în fața instanței dacă fapta respectivă a fost sau nu săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale ale membrului în decursul acțiunilor desfășurate în conformitate cu planul operațional. Până la momentul atestării de către directorul executiv, agenția și statul membru de origine se abțin de la orice măsură susceptibilă să pună în pericol posibila urmărire penală ulterioară a membrului echipei de către autoritățile competente ale Republicii Albania.

În cazul în care fapta respectivă a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura nu se inițiază. În cazul în care fapta respectivă nu a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura poate continua. Atestarea oferită de către directorul executiv are caracter obligatoriu pentru jurisdicția Republicii Albania. Privilegiile acordate membrilor echipei și imunitatea de jurisdicție penală a Republicii Albania nu le conferă acestora imunitate în raport cu jurisdicția statului membru de origine.

(3)   Membrii echipei beneficiază de imunitatea de jurisdicție civilă și administrativă a Republicii Albania pentru toate faptele săvârșite în exercitarea funcțiilor oficiale în decursul acțiunilor desfășurate în conformitate cu planul operațional. În cazul inițierii unei proceduri civile împotriva membrilor echipei în fața oricărei instanțe judecătorești ale Republicii Albania, directorul executiv și autoritatea competentă din statul membru de origine sunt informate imediat. Înainte de inițierea procedurii în fața instanței, directorul executiv, după analizarea cu atenție a tuturor declarațiilor făcute de autoritatea competentă a statului membru de origine și de autoritățile competente ale Republicii Albania, atestă în fața instanței dacă fapta respectivă a fost sau nu săvârșită de membrii echipei în exercitarea funcțiilor lor oficiale în decursul acțiunilor desfășurate în conformitate cu planul operațional.

În cazul în care fapta respectivă a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura nu se inițiază. În cazul în care fapta respectivă nu a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura poate continua. Atestarea oferită de către directorul executiv are caracter obligatoriu pentru jurisdicția Republicii Albania. În cazul inițierii unei proceduri de către membri ai echipei, aceștia nu mai pot invoca imunitatea de jurisdicție în ceea ce privește orice cerere reconvențională direct legată de cererea principală.

(4)   Imunitatea de jurisdicție penală, civilă și administrativă a Republicii Albania a membrilor echipei poate fi ridicată de statul membru de origine, după caz. Ridicarea imunității este întotdeauna expresă.

(5)   Membrii echipei nu sunt obligați să depună mărturie.

(6)   În cazul unor daune cauzate de un membru al echipei în exercitarea funcțiilor sale oficiale în decursul acțiunilor desfășurate în conformitate cu planul operațional, Republica Albania este responsabilă pentru eventualele daune.

În cazul în care daunele sunt cauzate în urma unei neglijențe grave sau a unei abateri săvârșite cu intenție sau în cazul în care fapta respectivă nu a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale de către un membru al echipei dintr-un stat membru participant, Republica Albania poate solicita, prin intermediul directorului executiv, plata unei compensații de către respectivul stat membru participant.

În cazul în care daunele sunt cauzate în urma unei neglijențe grave sau a unei abateri săvârșite cu intenție sau în cazul în care fapta respectivă nu a fost săvârșită în exercitarea funcțiilor oficiale de către un membru al echipei care face parte din personalul agenției, Republica Albania poate solicita plata unei compensații de către agenție.

În cazul daunelor cauzate în Republica Albania din motive de forță majoră, nici Republica Albania, nici statul membru participant și nici agenția nu sunt responsabile.

(7)   Nicio măsură de executare nu poate fi luată în privința membrilor echipei, cu excepția cazului în care împotriva lor este inițiată o procedură civilă ce nu are legătură cu funcțiile oficiale ale acestora.

Bunurile aflate în proprietatea membrilor echipei, care au fost atestate de către directorul executiv ca fiind necesare pentru exercitarea funcțiilor lor oficiale, nu pot face obiectul sechestrului ca urmare a unei hotărâri judecătorești. În cadrul procedurilor civile, membrii echipei nu pot fi supuși niciunei restrângeri a libertății personale sau al altor măsuri de constrângere.

(8)   Imunitatea de jurisdicție penală a Republicii Albania a membrilor echipei nu le conferă acestora imunitate în raport cu jurisdicția statului membru de origine.

(9)   În ceea ce privește prestarea de servicii pentru agenție, membrii echipei sunt scutiți de dispozițiile privind asigurările sociale care ar putea fi în vigoare în Republica Albania.

(10)   Membrii echipei sunt scutiți de orice formă de impozitare în Republica Albania în ceea ce privește remunerația și alte drepturi bănești care le sunt plătite de către agenție sau de către statele membre de origine, precum și în ceea ce privește veniturile încasate în afara Republicii Albania.

(11)   Republica Albania, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative, permite intrarea articolelor destinate uzului personal al membrilor echipei și scutirea de toate taxele vamale, impozitele și taxele conexe, altele decât cheltuielile de depozitare, de transport și pentru servicii similare, cu privire la articolele respective. Republica Albania permite, de asemenea, exportul acestui tip de articole.

(12)   Bagajele personale ale membrilor echipei pot fi inspectate numai în cazurile în care există suspiciuni justificate că acestea conțin articole care nu sunt destinate uzului personal al membrilor echipei sau al căror import sau export este interzis prin lege sau care sunt supuse reglementărilor în materie de carantină din Republica Albania. Inspectarea bagajelor personale se efectuează numai în prezența membrului (membrilor) echipei în cauză sau a unui reprezentant autorizat al agenției.

Articolul 7

Documentul de acreditare

(1)   Agenția, în cooperare cu Republica Albania, emite un document în limba oficială (limbile oficiale) a(ale) Republicii Albania și într-o limbă oficială a instituțiilor Uniunii Europene pentru fiecare membru al echipei, în scopul legitimării acestuia în fața autorităților naționale ale Republicii Albania și ca dovadă a drepturilor titularului de a executa sarcinile și de a exercita competențele menționate la articolul 4 din prezentul acord și în planul operațional. Documentul de acreditare include următoarele date privind membrul echipei: numele și cetățenia; gradul sau denumirea postului; o fotografie recentă în format digital și sarcinile pe care este autorizat să le execute în timpul desfășurării operațiunilor.

(2)   Documentul de acreditare, însoțit de un document de călătorie valabil, garantează intrarea membrului echipei în Republica Albania, fără a mai fi necesară o viză sau o autorizație prealabilă.

(3)   Documentul de acreditare se înapoiază agenției la încheierea acțiunii. Autoritățile albaneze competente sunt informate în acest sens.

Articolul 8

Drepturile fundamentale

(1)   Membrii echipei au obligația ca, în executarea sarcinilor și în exercitarea competențelor lor, să respecte pe deplin drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv în ceea ce privește accesul la procedurile de azil, demnitatea umană și interzicerea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la libertate, principiul nereturnării și interzicerea expulzărilor colective, drepturile copilului și dreptul la respectarea vieții private și de familie. În executarea sarcinilor și în exercitarea competențelor lor, membrii echipei nu fac nicio discriminare arbitrară bazată pe orice motive, inclusiv sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen. Orice măsură care aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale și care este adoptată în îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea competențelor lor este proporțională cu obiectivele urmărite prin măsurile respective și respectă esența acestor drepturi și libertăți fundamentale.

(2)   Fiecare parte instituie un mecanism de soluționare a plângerilor aplicabil în cazul unor presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale comise de personalul său în exercitarea funcțiilor sale oficiale în cursul unei operațiuni comune, al unei intervenții rapide la frontieră sau al operațiunilor de returnare efectuate în temeiul prezentului acord.

Articolul 9

Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către membrii echipei are loc numai atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor și în exercitarea competențelor lor în vederea punerii în aplicare a prezentului acord de către Republica Albania, de către agenție sau de către statele membre participante.

(2)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Republica Albania face obiectul legislației sale naționale.

(3)   Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri administrative de către agenție și de către statul (statele) membru (membre) participant(e), inclusiv în cazul transferului de date cu caracter personal către Republica Albania, face obiectul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2), Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (3), Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (4), precum și al măsurilor adoptate de agenție pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001, astfel cum se menționează la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1624.

(4)   În cazul în care prelucrarea implică transferul de date cu caracter personal, statele membre și agenția indică, în termeni generali sau specifici, la momentul transferării datelor cu caracter personal către Republica Albania, eventualele restricții privind accesul la acestea sau utilizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește transferul, ștergerea sau distrugerea. Dacă necesitatea unor astfel de restricții apare după transferul datelor cu caracter personal, statele membre și agenția informează Republica Albania în mod corespunzător.

(5)   Datele cu caracter personal colectate în scopuri administrative în cursul acțiunii pot fi prelucrate de agenție, de statele membre participante și de Republica Albania, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

(6)   La sfârșitul fiecărei acțiuni, agenția, statele membre participante și Republica Albania întocmesc un raport comun privind aplicarea alineatelor (1)-(5) din prezentul articol. Acest raport se transmite ofițerului pentru drepturile fundamentale și responsabilului cu protecția datelor din cadrul agenției. Aceștia raportează directorului executiv.

Articolul 10

Autoritățile competente pentru punerea în aplicare a acordului

(1)   Autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a prezentului acord în Republica Albania este Ministerul de Interne.

(2)   Autoritatea competentă a Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a prezentului acord este agenția.

Articolul 11

Soluționarea litigiilor

(1)   Toate chestiunile care survin în legătură cu aplicarea prezentului acord sunt examinate în comun de reprezentanții autorității competente a Republicii Albania și de cei ai agenției, care consultă statul membru sau statele membre care se învecinează cu Republica Albania.

(2)   În lipsa unei soluționări prealabile, litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează exclusiv prin negociere între Republica Albania și Comisia Europeană care consultă orice stat membru care se învecinează cu Republica Albania.

Articolul 12

Intrarea în vigoare, durata și denunțarea

(1)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării și aprobării de către părți în conformitate cu propriile proceduri interne și părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează lunii în care fost efectuată ultima notificare menționată la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nelimitată. Prezentul acord poate fi denunțat sau suspendat prin acordul scris al părților sau în mod unilateral de către una dintre părți. În acest din urmă caz, partea care intenționează să denunțe sau să suspende acordul notifică în scris celeilalte părți intenția sa. Denunțarea sau suspendarea produce efecte din prima zi a celei de a doua luni care urmează lunii în care a fost efectuată notificarea sau a fost încheiat acordul scris al părților.

(4)   Notificările efectuate în conformitate cu prezentul articol se transmit, în cazul Uniunii Europene, Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, iar în cazul Republicii Albania, Ministerului responsabil cu afacerile externe al Republicii Albania.

Întocmit în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și albaneză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

Съставено в Тирана на пети октомври две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tirana, el cinco de octubre de dos mil dieciocho.

V Tiraně dne pátého října dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tirana den femte oktober to tusind og atten.

Geschehen zu Tirana am fünften Oktober zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu viiendal päeval Tiranas.

Έγινε στα Τίρανα, στις πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tirana on the fifth day of October in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tirana, le cinq octobre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tirani petog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tirana, addì cinque ottobre duemiladiciotto.

Tiranā, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada piektajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio penktą dieną Tiranoje.

Kelt Tiranában, a kétezer-tizennyolcadik év október havának ötödik napján.

Magħmul f'Tirana, fil-ħames jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tirana, vijf oktober tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tiranie dnia piątego października roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tirana, em cinco de outubro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tirana la cinci octombrie două mii optsprezece.

V Tirane piateho októbra dvetisícosemnásť.

V Tirani, petega oktobra dva tisoč osemnajst.

Tehty Tiranassa viidentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tirana den femte oktober år tjugohundraarton.

Bërë në Tiranë, më pesë tetor në vitin dy mijë e tetëmbëdhjetë.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Evropian

Image 1

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Za Republiku Albaniju

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā –

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela da República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image 2


(1)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

(4)  JO L 119, 4.5.2016, p. 89.


REGULAMENTE

18.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/11


REGULAMENTUL (UE) 2019/268 AL COMISIEI

din 15 februarie 2019

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 în ceea ce privește anumite metode de testare și de eșantionare pentru depistarea salmonelei la păsările de curte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf și articolul 13 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 constă în adoptarea de măsuri pentru depistarea și controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici în toate stadiile relevante ale producției, prelucrării și distribuției, în special la nivelul producției primare, astfel încât să se reducă prevalența acestora și riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 prevede, printre altele, stabilirea unor obiective ale UE în vederea diminuării prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici enumerați în anexa I la regulament la populațiile animale enumerate în respectiva anexă. De asemenea, acesta prevede anumite cerințe care trebuie respectate în vederea realizării acestor obiective.

(3)

Regulamentele (UE) nr. 200/2010 (2), (UE) nr. 517/2011 (3), (UE) nr. 200/2012 (4) și (UE) nr. 1190/2012 ale Comisiei (5) prevăd cerințele de eșantionare și de testare necesare pentru a se asigura o monitorizare armonizată a realizării obiectivelor Uniunii referitoare la salmonela la populațiile de păsări de curte, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(4)

Comitetul European de Standardizare și Organizația Internațională de Standardizare au revizuit de curând o serie de metode de referință și un protocol pentru a verifica conformitatea cu Regulamentele (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 și, prin urmare, aceste regulamente trebuie actualizate în consecință. Actualizarea ar trebui să vizeze, în special, cerințele pentru utilizarea unor metode alternative în lumina protocolului standard de referință revizuit EN ISO 16140-2 (validarea metodelor alternative) și noua metodă de referință pentru depistarea salmonelei (EN ISO 6579-1).

(5)

Metodele alternative validate în mod adecvat prin comparație cu metodele de referință trebuie considerate ca fiind echivalente cu metodele de referință. Utilizarea metodelor alternative se limitează în prezent la operatorii din sectorul alimentar, în conformitate cu punctul 3.4 din anexele la Regulamentele (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012. Cu toate acestea, și autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza metode alternative, întrucât nu există niciun motiv pentru a limita utilizarea unor metode alternative validate în mod adecvat numai la operatorii din sectorul alimentar.

(6)

Eșantionarea reprezentativă pentru controlul salmonelei în efectivele de găini ouătoare și de găini de reproducție din specia Gallus gallus nu este întotdeauna practică în cotețele îmbunătățite cu cuști și în cotețele fără cuști, pe mai multe rânduri, cu benzi de evacuare sub fiecare rând de cuști, utilizate din ce în ce mai mult pentru adăpostirea acestor păsări. Prin urmare, este oportun să se permită o procedură de eșantionare alternativă, care să ofere o soluție practică pentru prelevarea de probe în rândul acestor efective, menținându-se, în același timp, cel puțin o sensibilitate echivalentă cu cea a procedurilor actuale de eșantionare.

(7)

Este oportun să se stabilească o dispoziție tranzitorie care să acorde operatorilor din sectorul alimentar suficient timp pentru a se adapta la standardele CEN/ISO noi sau revizuite. Dispoziția tranzitorie ar permite, de asemenea, operatorilor din sectorul alimentar să reducă sarcina de validare a metodelor alternative în conformitate cu noul standard EN ISO 16140-2 privind laboratoarele și producătorii de kituri de testare, deoarece unele certificate bazate pe standardul anterior ISO 16140:2003 pot fi încă valabile până la sfârșitul anului 2021.

(8)

Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 200/2010, (UE) nr. 517/2011, (UE) nr. 200/2012 și (UE) nr. 1190/2012 ar trebui modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 200/2010

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2010 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 517/2011

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 517/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 200/2012

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2012 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1190/2012

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1190/2012 se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Dispoziție tranzitorie

Până la 31 decembrie 2021, operatorii din sectorul alimentar pot aplica metodele menționate la punctele 3.2 și 3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2010, la punctele 3.2 și 3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 517/2011, la punctele 3.2 și 3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2012 și la punctele 3.2 și 3.4 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1190/2012, aplicabile înainte de a fi modificate prin articolele 1-4 din prezentul regulament.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 200/2010 al Comisiei din 10 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare adulte din specia Gallus gallus (JO L 61, 11.3.2010, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 517/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei (JO L 138, 26.5.2011, p. 45).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis și Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 9.3.2012, p. 31).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1190/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis și a Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 340, 13.12.2012, p. 29).


ANEXA I

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 2.2.2.1, se adaugă următoarele litere (d) și (e):

„(d)

În adăposturile cu cuști în care nu se acumulează o cantitate suficientă de materii fecale pe raclete sau pe dispozitivele de curățare de la capătul de evacuare al benzilor, se utilizează patru sau mai multe tampoane umede din material textil cu o suprafață de cel puțin 900 cm2 pe tampon, umezite cu un diluant corespunzător (de exemplu, 0,8 % clorură de sodiu și 0,1 % peptonă în apă deionizată sterilă, apă sterilă sau oricare alt diluant acceptat de autoritatea competentă), pentru a efectua prelevarea de pe o suprafață cât mai mare la capătul de evacuare al tuturor benzilor accesibile după ce au fost utilizate, având grijă ca fiecare tampon să fie acoperit pe ambele părți cu materii fecale provenite de pe benzi și de pe raclete sau de pe dispozitivele de curățare a benzilor.

(e)

În adăposturile pe mai multe rânduri sau în cele în aer liber, unde cea mai mare parte a materiilor fecale este evacuată din adăpost cu ajutorul unor benzi de evacuare, se utilizează o pereche de huse pentru cizme, cu care se merge prin zonele acoperite cu așternut, în conformitate cu litera (b), și cel puțin două tampoane umede din material textil, cu care se efectuează prelevarea manual de pe toate benzile de evacuare accesibile, în conformitate cu litera (d).”

2.

La punctul 3.1, se adaugă următorul punct 3.1.5:

„3.1.5.

În cazul colectării cu ajutorul tampoanelor din material textil, în conformitate cu punctul 2.2.2.1 litera (d), sau cu ajutorul unei perechi de huse pentru cizme și a două tampoane umede din material textil, în conformitate cu punctul 2.2.2.1 litera (e), probele sunt amestecate în conformitate cu punctul 3.1.3 litera (b).”

3.

La punctul 3.2, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Depistarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu standardul EN ISO 6579-1.”

4.

Punctul 3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.   Metode alternative

Se pot utiliza metode alternative în locul metodelor de depistare și serotipizarea prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, dacă acestea sunt validate în conformitate cu standardul EN ISO 16140-2 (pentru metodele alternative de depistare).”


ANEXA II

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 517/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.

Prelevarea de probe efectuată de operatorul din sectorul alimentar

(a)

Pentru efectivele păstrate în baterii, este necesar să se preleveze de pe toate benzile sau racletele prezente în coteț, după utilizarea sistemului de îndepărtare a găinațului, 2 × 150 g de materii fecale amestecate în mod natural, care s-au acumulat pe raclete sau pe dispozitivele de curățare a benzilor. Cu toate acestea, pentru cotețele cu baterii care nu sunt prevăzute cu raclete sau benzi cu dejecții, se colectează 2 × 150 g de materii fecale proaspete amestecate din 60 de amplasamente diferite din partea de jos a bateriilor, din fosele pentru dejecții.

În cotețele cu baterii în care nu se acumulează o cantitate suficientă de materii fecale pe raclete sau pe dispozitivele de curățare de la capătul de evacuare al benzilor, se utilizează patru sau mai multe tampoane umede din material textil cu o suprafață de cel puțin 900 cm2 pe tampon pentru a efectua prelevarea de pe o suprafață cât mai mare la capătul de evacuare al tuturor benzilor accesibile după ce au fost utilizate, având grijă ca fiecare tampon să fie acoperit pe ambele părți cu materii fecale provenite de pe benzi și de pe raclete sau de pe dispozitivele de curățare.

(b)

În hambare sau în clădirile aflate în aer liber, se utilizează două perechi de huse pentru cizme sau de șosete.

Husele pentru cizme utilizate trebuie să fie suficient de absorbante pentru a absorbi umiditatea. Suprafața husei pentru cizme este umectată cu ajutorul unui diluant corespunzător.

Probele trebuie să fie prelevate în timp ce se merge prin adăpost utilizând un traseu care produce probe reprezentative pentru toate părțile adăpostului sau ale sectorului respectiv. Această metodă include zonele acoperite cu litieră și zonele cu grilaj de șipci, cu condiția să nu fie periculos să se meargă pe șipci, dar nu include zone din afara clădirii, în cazul efectivelor cu acces la exterior. Prelevarea de probe trebuie să acopere toate planșetele din fiecare coteț. După terminarea prelevării de probe în sectorul ales, husele se scot cu grijă de pe cizme, astfel încât materialul aderent să nu se desprindă.

În cotețele pe mai multe rânduri sau în cele în aer liber, unde cea mai mare parte a materiilor fecale este evacuată din coteț cu ajutorul unor benzi de evacuare, se utilizează o pereche de huse pentru cizme, cu care se merge prin zonele acoperite cu așternut, și cel puțin o a doua pereche de tampoane umede din material textil, cu care se efectuează prelevarea de pe toate benzile de evacuare accesibile, în conformitate cu litera (a) al doilea paragraf.

Cele două probe pot fi amestecate pentru a forma o singură probă pentru testare.”

2.

La punctul 3.1, se adaugă următorul punct 3.1.3:

„3.1.3.

În cazul colectării cu ajutorul tampoanelor din material textil, în conformitate cu punctul 2.2.1 litera (a) al doilea paragraf, probele sunt amestecate în conformitate cu punctul 3.1.1.”

3.

La punctul 3.2, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Depistarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu standardul EN ISO 6579-1.”

4.

Punctul 3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.   Metode alternative

Se pot utiliza metode alternative în locul metodelor de depistare și serotipizarea prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, dacă acestea sunt validate în conformitate cu standardul EN ISO 16140-2 (pentru metodele alternative de depistare).”


ANEXA III

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 200/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.   Metoda de detectare

Detectarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu standardul EN ISO 6579-1.”

2.

Punctul 3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.   Metode alternative

Se pot utiliza metode alternative în locul metodelor de detectare și serotipizarea prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, dacă acestea sunt validate în conformitate cu standardul EN ISO 16140-2 (pentru metodele alternative de detectare).”


ANEXA IV

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1190/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„3.2.   Metoda de depistare

Depistarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu standardul EN ISO 6579-1.”

2.

Punctul 3.4 se înlocuiește cu următorul text:

„3.4.   Metode alternative

Se pot utiliza metode alternative în locul metodelor de depistare și serotipizarea prevăzute la punctele 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta anexă, dacă acestea sunt validate în conformitate cu standardul EN ISO 16140-2 (pentru metodele alternative de depistare).”


DECIZII

18.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/17


DECIZIA (UE) 2019/269 A CONSILIULUI

din 12 februarie 2019

de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 18 iulie 2016, prin Decizia (UE) 2016/1203 a Consiliului (4), domnul Francesc HOMS i MOLIST a fost înlocuit de domnul Jordi SOLÉ i FERRANDO în calitatea de membru. La 27 martie 2017, prin Decizia (UE) 2017/602 a Consiliului (5), domnul Jordi SOLÉ i FERRANDO a fost înlocuit de doamna Maria BADIA i CUTCHET în calitatea de membru. La 8 octombrie 2018, prin Decizia (UE) 2018/1502 a Consiliului (6), doamna Maria BADIA i CUTCHET a fost înlocuită de domnul Ernest MARAGALL i MIRA în calitatea de membru.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Ernest MARAGALL i MIRA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

domnul Alfred BOSCH i PASCUAL, Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2016/1203 a Consiliului din 18 iulie 2016 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 198, 23.7.2016, p. 44).

(5)  Decizia (UE) 2017/602 a Consiliului din 27 martie 2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 82, 29.3.2017, p. 8).

(6)  Decizia (UE) 2018/1502 a Consiliului din 8 octombrie 2018 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 254, 10.10.2018, p. 7).