ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 32

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
4 februarie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/162 al Comisiei din 1 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2019/163 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 februarie 2019 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

5

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2019/164 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 1 februarie 2019 de numire a doi judecători și a unui avocat general în cadrul Curții de Justiție

7

 

*

Decizia (UE) 2019/165 a Comisiei din 1 februarie 2019 de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și privind restricționarea, de către Comisie, a anumitor drepturi ale acestora în materie de protecție a datelor în contextul anchetelor administrative, al procedurilor predisciplinare și disciplinare, precum și al procedurilor de suspendare

9

 

*

Decizia (UE) 2019/166 a Băncii Centrale Europene din 25 ianuarie 2019 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3)

14

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2019 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 14 ianuarie 2019 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2019/167]

32

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/162 AL COMISIEI

din 1 februarie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista organismelor publice, a corporațiilor și a agențiilor, a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților fostului guvern irakian care, în temeiul regulamentului menționat, fac obiectul înghețării fondurilor și a resurselor economice care se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista persoanelor fizice și juridice și a organismelor sau entităților asociate regimului fostului președinte Saddam Hussein cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice și interdicția de a pune la dispoziție fonduri sau resurse economice.

(3)

La 29 ianuarie 2019, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine opt mențiuni de pe lista persoanelor sau a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(4)

Anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui, prin urmare, să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANEXA I

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003, se elimină următoarele mențiuni:

„45.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adresă: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.”

„50.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adresă: P.O. Box 10028, Karrada, No. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.”

„93.

NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adresă: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.”

„121.

STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adresă: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.”

„149.

STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adresă: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.”

„175.

STATE ORGANISATION FOR BUILDINGS [alias (a) STATE ORGANISATION OF BUILDING, (b) DESIGN AND STUDIES SECTION, (c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, (d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, (e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION]. Adrese: (a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; (b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; (c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; (d) Maysan, Iraq.”

„189.

STATE ORGANISATION FOR TOURISM. Adrese: (a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; (b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.”

ANEXA II

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003, următoarea mențiune se elimină:

„94.

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias (a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, (b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, (c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Adresă: Irak.”

DECIZII

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/5


DECIZIA (UE, Euratom) 2019/163 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 1 februarie 2019

privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a 23 de judecători ai Tribunalului urmează să expire la 31 august 2019. Este necesară efectuarea unor numiri pentru ocuparea acestor posturi pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025.

(2)

Candidaturile dlui Stéphane GERVASONI, dnei Mariyana KANCHEVA, dlui Alexander KORNEZOV, dlui Ulf ÖBERG, dnei Inga REINE și dlui Fredrik SCHALIN au fost propuse pentru reînnoirea mandatelor lor.

(3)

De asemenea, articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului (1), prevede că Tribunalul este compus din câte doi judecători pentru fiecare stat membru începând cu 1 septembrie 2019. Articolul 2 litera (c) din regulamentul respectiv stabilește durata mandatului celor nouă judecători suplimentari numiți începând cu 1 septembrie 2019 astfel încât sfârșitul acestui mandat să corespundă reînnoirilor parțiale ale Tribunalului care vor avea loc la 1 septembrie 2022 și la 1 septembrie 2025.

(4)

Candidaturile dnei Mirela STANCU și dlui Laurent TRUCHOT au fost propuse pentru posturile de judecători suplimentari în cadrul Curții de Justiție.

(5)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea dlui Stéphane GERVASONI, dnei Mariyana KANCHEVA, dlui Alexander KORNEZOV, dlui Ulf ÖBERG, dnei Inga REINE, dlui Fredrik SCHALIN, dnei Mirela STANCU și a dlui Laurent TRUCHOT de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Sunt numiți judecători ai Tribunalului pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025:

dl Stéphane GERVASONI;

dna Mariyana KANCHEVA;

dl Alexander KORNEZOV;

dl Ulf ÖBERG;

dna Inga REINE;

dl Fredrik SCHALIN;

dl Laurent TRUCHOT.

(2)   Dna Mirela STANCU este numită judecător al Tribunalului pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Președintele

L. ODOBESCU


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europe (JO L 341, 24.12.2015, p. 14).


4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/7


DECIZIA (UE, Euratom) 2019/164 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 1 februarie 2019

de numire a doi judecători și a unui avocat general în cadrul Curții de Justiție

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 253 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a paisprezece judecători și a cinci avocați generali din cadrul Curții de Justiție au expirat la 6 octombrie 2018. Este necesară efectuarea unor numiri pentru ocuparea posturilor care nu au fost încă ocupate.

(2)

Candidatura dlui Christopher VAJDA a fost propusă pentru postul de judecător în cadrul Curții de Justiție. Candidatura dlui Priit PIKAMÄE a fost propusă pentru postul de avocat general în cadrul Curții de Justiție.

(3)

În ceea ce privește mandatul de judecător propus de guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dl VAJDA, expiră la 6 octombrie 2024 sau la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în funcție de data care survine prima. Pe de altă parte, mandatul de avocat general expiră la 6 octombrie 2024.

(4)

De asemenea, în temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul nr. 3 privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și ca urmare a demisiei dlui Allan ROSAS, cu efect de la 7 octombrie 2019, este necesar să se procedeze la numirea unui judecător în cadrul Curții de Justiție pentru durata rămasă a mandatului dlui Allan ROSAS, respectiv până la 6 octombrie 2021.

(5)

Pentru postul care a devenit vacant, a fost propusă candidatura dlui Niilo JÄÄSKINEN.

(6)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea acestor candidați de a exercita funcția de judecător sau de avocat general în cadrul Curții de Justiție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Dl Christopher VAJDA este numit judecător în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 6 octombrie 2024 sau până la data Retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, în funcție de data care survine prima.

(2)   Dl Priit PIKAMÄE este numit avocat general în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a prezentei decizii și 6 octombrie 2024.

(3)   Dl Niilo JÄÄSKINEN este numit judecător în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2019 și 6 octombrie 2021.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Președintele

L. ODOBESCU


4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/9


DECIZIA (UE) 2019/165 A COMISIEI

din 1 februarie 2019

de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și privind restricționarea, de către Comisie, a anumitor drepturi ale acestora în materie de protecție a datelor în contextul anchetelor administrative, al procedurilor predisciplinare și disciplinare, precum și al procedurilor de suspendare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Comisia desfășoară anchete administrative, proceduri predisciplinare și disciplinare și proceduri de suspendare în temeiul articolului 86 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (1) și în conformitate cu anexa IX la acesta, precum și cu Decizia C(2004) 1588 a Comisiei (2). Aceste sarcini sunt, în principal, responsabilitatea Oficiului de investigație și de disciplină al Comisiei („IDOC”), care este o direcție atașată Direcției Generale Resurse Umane și Securitate. Procedura disciplinară poate include investigații efectuate de către comisia de disciplină a Comisiei, în temeiul articolului 17 din anexa IX la Statutul funcționarilor.

(2)

În contextul acestor activități, serviciile relevante ale Comisiei colectează și prelucrează informațiile relevante. Aceste informații includ date cu caracter personal, în special date de identificare, de contact și privind comportamentul. Serviciile relevante ale Comisiei transmit date cu caracter personal către alte servicii ale Comisiei, pe baza principiului necesității de a cunoaște.

(3)

Datele cu caracter personal sunt stocate într-un mediu fizic și electronic securizat pentru a preveni accesul sau transferul ilegal al acestora către persoane care nu au nevoie să le cunoască. După încheierea procesului de prelucrare, datele sunt păstrate în conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei (3).

(4)

În îndeplinirea sarcinilor sale, Comisia este obligată să respecte drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, recunoscute prin articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și prin articolul 16 alineatul (1) din tratat, precum și drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (4), care a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În același timp, Comisia trebuie să respecte norme stricte în ceea ce privește confidențialitatea și secretul profesional și să asigure respectarea drepturilor procedurale ale persoanelor în cauză și ale martorilor, în special prezumția de nevinovăție a persoanei în cauză.

(5)

În anumite circumstanțe, este necesar să se reconcilieze drepturile persoanelor vizate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 cu nevoile de eficacitate a anchetelor administrative, a procedurilor predisciplinare și disciplinare și a procedurilor de suspendare, precum și cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale altor persoane vizate. În acest scop, articolul 25 alineatul (1) literele (c), (g) și (h) din Regulamentul (UE) 2018/1725 îi oferă Comisiei posibilitatea de a restricționa aplicarea articolelor 14-17, 19, 20 și 35, precum și a principiului transparenței prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a), în măsura în care dispozițiile acestuia din urmă corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 14-17, 19, 20 și 35 din respectivul regulament.

(6)

Acest lucru ar putea fi valabil în special în ceea ce privește furnizarea de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal către persoana vizată la începutul unei anchete administrative. Furnizarea unor astfel de informații ar putea afecta capacitatea Comisiei de a efectua ancheta administrativă, de exemplu pentru că persoana în cauză ar putea distruge probele înainte ca acestea să facă obiectul unei examinări din partea Comisiei sau ar putea să comunice cu eventualii martori înainte ca aceștia să fie audiați. În mod similar, dacă se autorizează accesul la datele cu caracter personal pe parcursul diverselor etape ale procedurii în care persoana în cauză nu are acces la dosar, cum ar fi în timpul evaluării preliminare sau al anchetei administrative, ar putea ieși la iveală informații care ar putea afecta buna desfășurare a anchetei administrative. În ambele cazuri, s-ar impune limitarea drepturilor persoanei în cauză pentru a proteja o funcție de monitorizare, de inspecție sau de reglementare legată de exercitarea autorității publice atunci când este în joc un obiectiv important de interes public general al Uniunii, și anume asigurarea faptului că personalul Comisiei își respectă obligațiile statutare și adoptă un comportament etic.

(7)

De asemenea, s-ar putea dovedi necesară limitarea dreptului de acces al persoanei în cauză la datele cu caracter personal atunci când prin accesarea acestor date persoana ar dezvălui informații cu privire la un martor sau la un avertizor care a solicitat să nu îi fie dezvăluită identitatea. Într-un astfel de caz, Comisia poate decide să restricționeze accesul la declarația referitoare la persoana în cauză, pentru a proteja drepturile și libertățile respectivului martor sau avertizor.

(8)

Pentru a asigura confidențialitatea și eficacitatea anchetelor administrative, a procedurilor predisciplinare și disciplinare și a procedurilor de suspendare, respectând totodată standardele de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725, trebuie adoptate norme interne prin care Comisia să poată restricționa drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) literele (c), (g) și (h) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

(9)

Normele interne ar trebui să se aplice în cazul tuturor operațiunilor de prelucrare efectuate de Comisie în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin, inclusiv operațiunilor de prelucrare efectuate înainte de deschiderea unei anchete administrative și în cadrul asistenței și al cooperării furnizate de Comisie autorităților naționale și organizațiilor internaționale în afara activităților sale.

(10)

Pentru a se conforma articolelor 14, 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia ar trebui să informeze toate persoanele fizice cu privire la activitățile sale care implică prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la drepturile lor într-un mod transparent și coerent, prin publicarea unor anunțuri privind protecția datelor pe site-ul web al Comisiei. În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod individual, într-un format adecvat, persoanele vizate care fac obiectul unei anchete administrative, al unei proceduri predisciplinare și disciplinare sau al unei proceduri de suspendare.

(11)

Mai mult, pentru menținerea unor relații de cooperare eficace, s-ar putea să fie necesară restricționarea, de către Comisie, a aplicării drepturilor persoanelor vizate pentru a proteja operațiunile de prelucrare desfășurate de alte instituții, organisme, oficii și agenții ale Uniuni sau de autorități ale statelor membre și ale țărilor terțe, precum și de organizații internaționale. În acest scop, Comisia ar trebui să consulte aceste instituții, organisme, oficii, agenții, autorități și organizații internaționale cu privire la motivele relevante care duc la impunerea de restricții și la necesitatea și proporționalitatea restricțiilor, cu excepția cazului în care acest lucru ar periclita activitățile Comisiei.

(12)

De asemenea, Comisia ar putea fi nevoită să restricționeze furnizarea de informații persoanelor vizate și aplicarea altor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește datele cu caracter personal primite din partea unor țări terțe sau a unor organizații internaționale, pentru a-și îndeplini obligația de cooperare cu aceste țări sau organizații și pentru a proteja astfel un obiectiv important de interes public general al Uniunii. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate pot prevala asupra interesului cooperării internaționale.

(13)

Comisia ar trebui să gestioneze toate restricțiile într-un mod transparent și să înregistreze fiecare aplicare a unei restricții în sistemul de consemnări corespunzător.

(14)

În temeiul articolului 25 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725, operatorii pot să amâne, să omită sau să refuze furnizarea de informații privind motivele aplicării unei restricții persoanei vizate în cazul în care furnizarea acestor informații ar compromite în vreun fel scopul restricției. Este, în special, cazul restricțiilor privind drepturile prevăzute la articolele 16 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

(15)

Comisia ar trebui să revizuiască în mod regulat restricțiile impuse pentru a se asigura că drepturile persoanelor vizate de a fi informate în conformitate cu articolele 16 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/1725 sunt restricționate numai atât timp cât astfel de restricții sunt necesare pentru a-i permite Comisiei să își desfășoare anchetele administrative, procedurile predisciplinare și disciplinare și procedurile de suspendare.

(16)

În cazul în care se restricționează alte drepturi ale persoanelor vizate, operatorul ar trebui să evalueze, de la caz la caz, dacă informarea cu privire la restricție ar urma să compromită scopul acesteia.

(17)

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene ar trebui să efectueze o reexaminare independentă a aplicării restricțiilor, în vederea asigurării conformității cu prezenta decizie.

(18)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz la 5 decembrie 2018,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește normele pe care trebuie să le respecte Comisia pentru a informa persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor lor în conformitate cu articolele 14, 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în cadrul desfășurării anchetelor administrative, a procedurilor predisciplinare și disciplinare și a procedurilor de suspendare.

(2)   Aceasta stabilește, de asemenea, condițiile în care Comisia poate restricționa aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) și a articolelor 14-17, 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) literele (c), (g) și (h) din respectivul regulament.

(3)   Prezenta decizie se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie în temeiul articolului 86 din Statutul funcționarilor și al anexei IX la acesta, precum și al Deciziei C(2004) 1588.

(4)   Prezenta decizie se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie, în măsura în care aceasta prelucrează date cu caracter personal în scopuri care au legătură cu anchetele administrative, cu procedurile predisciplinare și disciplinare și cu procedurile de suspendare.

(5)   Categoriile de date cu caracter personal vizate de prezenta decizie includ datele de identificare, de contact și cele privind comportamentul.

Articolul 2

Excepții și restricții aplicabile

(1)   În momentul în care își exercită atribuțiile cu privire la drepturile persoanelor vizate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, Comisia analizează dacă se aplică vreuna dintre excepțiile prevăzute în regulamentul menționat.

(2)   Sub rezerva articolelor 3-7 din prezenta decizie, Comisia poate restricționa aplicarea articolelor 14-17, 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/1725, precum și a principiului transparenței prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din același regulament – în măsura în care dispozițiile acestuia corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 14-17, 19, 20 și 35 din regulamentul respectiv – în cazul în care exercitarea acestor drepturi și obligații ar periclita scopul anchetelor administrative, al procedurilor predisciplinare și disciplinare și al procedurilor de suspendare sau ar afecta drepturile și libertățile altor persoane vizate.

(3)   Sub rezerva articolelor 3-7, Comisia poate restricționa drepturile și obligațiile menționate la prezentul articol alineatul (2) în ceea ce privește datele cu caracter personal obținute de la alte instituții, organisme, agenții și oficii ale Uniunii, de la autorități competente ale statelor membre sau ale țărilor terțe sau de la organizații internaționale, în următoarele circumstanțe:

(a)

în cazul în care exercitarea acestor drepturi și obligații ar putea fi restricționată de către alte instituții, organisme, agenții și oficii ale Uniunii, pe baza altor acte prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 sau în conformitate cu capitolul IX din regulamentul respectiv ori în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (6) sau cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (7);

(b)

în cazul în care exercitarea acestor drepturi și obligații ar putea fi restricționată de către autoritățile competente ale statelor membre pe baza actelor menționate la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau în temeiul unor măsuri naționale de transpunere a articolului 13 alineatul (3), a articolului 15 alineatul (3) sau a articolului 16 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (9);

(c)

în cazul în care exercitarea acestor drepturi și obligații ar putea periclita cooperarea Comisiei cu țări terțe sau cu organizații internaționale în ceea ce privește desfășurarea anchetelor administrative, a procedurilor predisciplinare și disciplinare și a procedurilor de suspendare.

Înainte de a aplica restricții în situațiile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), Comisia consultă instituțiile, organismele, agențiile, oficiile relevante ale Uniunii sau autoritățile competente ale statelor membre, cu excepția cazului în care are certitudinea că aplicarea unei restricții este prevăzută de unul dintre actele menționate la literele respective sau a cazului în care o astfel de consultare ar periclita activitățile Comisiei.

Primul paragraf litera (c) nu se aplică în cazul în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate prevalează asupra interesului Comisiei de a coopera cu țări terțe sau cu organizații internaționale.

Articolul 3

Furnizarea de informații persoanelor vizate

(1)   Comisia publică pe site-ul său web anunțuri privind protecția datelor prin care informează toate persoanele vizate în legătură cu activitățile sale care implică prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

(2)   Comisia informează individual, într-un format adecvat, persoana care face obiectul unei anchete administrative, al unei proceduri predisciplinare și disciplinare sau al unei proceduri de suspendare, precum și martorii cărora li se solicită să furnizeze informații referitoare la procedurile respective, cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

(3)   În cazul în care restricționează, în conformitate cu articolul 2 din prezenta decizie, integral sau parțial, furnizarea informațiilor menționate la alineatul (2), Comisia consemnează și înregistrează motivele restricției în conformitate cu articolul 6.

Articolul 4

Dreptul de acces al persoanelor vizate, dreptul la ștergerea datelor și dreptul la restricționarea prelucrării

(1)   În cazul în care restricționează, integral sau parțial, dreptul de acces la datele personale al persoanelor vizate, dreptul la ștergerea datelor sau dreptul la restricționarea prelucrării menționate la articolele 17, 19 și, respectiv, 20 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia informează persoana vizată – în răspunsul său la cererea acesteia privind accesul, ștergerea sau restricționarea prelucrării – cu privire la restricția aplicată și la principalele motive ale acesteia, precum și cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2)   Transmiterea informațiilor cu privire la motivele restricției menționate la alineatul (1) poate fi amânată, omisă sau refuzată atât timp cât furnizarea acestor informații ar submina scopul restricției.

(3)   Comisia consemnează și înregistrează motivele restricției în conformitate cu articolul 6 din prezenta decizie.

(4)   În cazul în care dreptul de acces este restricționat integral sau parțial, persoana vizată își poate exercita dreptul de acces prin intermediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 25 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 5

Informarea persoanelor vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care restricționează informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, astfel cum se menționează la articolul 35 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia consemnează și înregistrează motivele restricției în conformitate cu articolul 6 din prezenta decizie.

Articolul 6

Consemnarea și înregistrarea restricțiilor

(1)   Comisia consemnează motivele oricărei restricții aplicate în temeiul prezentei decizii, incluzând o evaluare de la caz la caz a necesității și a proporționalității restricției.

În acest scop, consemnarea indică modul în care exercitarea dreptului ar periclita scopul anchetei administrative, al procedurii predisciplinare și disciplinare sau al procedurii de suspendare sau scopul restricțiilor aplicate în temeiul articolului 2 alineatul (2) sau (3) sau modul în care aceasta ar afecta drepturile și libertățile altor persoane vizate.

(2)   Consemnarea și, dacă este cazul, documentele care conțin elemente faptice și juridice subiacente se înregistrează. Acestea sunt puse la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la cerere.

Articolul 7

Durata restricțiilor

(1)   Restricțiile menționate la articolele 3, 4 și 5 continuă să se aplice atât timp cât motivele care le justifică rămân aplicabile.

(2)   În cazul în care motivele unei restricții menționate la articolele 3 și 5 nu se mai aplică, Comisia ridică restricția și informează persoana vizată cu privire la motivele principale ale restricției. În același timp, Comisia informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în orice moment sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(3)   Comisia examinează aplicarea restricțiilor menționate la articolele 3 și 5 din șase în șase luni de la adoptarea acestora și, în orice caz, la încheierea anchetei administrative, a procedurii predisciplinare și disciplinare sau a procedurii de suspendare. Ulterior, Comisia verifică anual dacă este necesară menținerea unor eventuale restricții.

Articolul 8

Reexaminarea de către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene

(1)   Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene este informat, fără întârzieri nejustificate, ori de câte ori drepturile persoanelor vizate sunt restricționate în conformitate cu prezenta decizie. La cerere, responsabilului cu protecția datelor i se asigură accesul la consemnări și la orice alte documente care conțin elemente faptice și juridice subiacente.

(2)   Responsabilul cu protecția datelor poate solicita o reexaminare a restricției. Responsabilul cu protecția datelor este informat cu privire la rezultatul reexaminării solicitate.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

(2)  Decizia C(2004) 1588 a Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind desfășurarea anchetelor administrative și a procedurilor disciplinare.

(3)  Lista comună la nivelul Comisiei privind păstrarea dosarelor Comisiei Europene – SEC(2012) 713.

(4)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

(7)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).


4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/14


DECIZIA (UE) 2019/166 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 ianuarie 2019

privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2019/3)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Orientarea BCE/2012/13 din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (1),

întrucât:

(1)

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS.

(2)

La 16 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat instituirea Comitetului pentru infrastructura pieței, organism de guvernanță cu atribuții de administrare tehnică și operațională în domeniul platformelor și infrastructurii pieței.

(3)

În trecut, Comitetul pentru infrastructura pieței s-a întrunit în diferite formate dedicate, în conformitate cu diferitele infrastructuri ale pieței, platforme și proiecte pentru care este responsabil. De la instituirea Comitetului pentru infrastructura pieței, Comitetul pentru T2S, instituit inițial în virtutea Deciziei BCE/2012/6 (2), a funcționat ca unul dintre formatele dedicate ale Comitetului pentru infrastructura pieței, astfel cum se reflectă în Decizia (UE) 2017/1403 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/20) (3).

(4)

Comitetul pentru T2S nu a fost instituit numai prin Decizia BCE/2012/6, ci se bazează, de asemenea, pe un protocol privind T2S semnat de băncile centrale din Eurosistem.

(5)

O evaluare a funcționării Comitetului pentru infrastructura pieței a arătat că nu sunt necesare formate dedicate pentru funcționarea sa eficientă. Prin urmare, Decizia BCE/2012/6 ar trebui abrogată, iar formatul Comitetului pentru infrastructura pieței ar trebui revizuit, astfel încât Comitetul pentru infrastructura pieței să fie structurat și să funcționeze în conformitate cu prezenta decizie.

(6)

Comitetul pentru infrastructura pieței, în formatul său revizuit, susține Consiliul guvernatorilor în asigurarea menținerii și dezvoltării infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe din Eurosistem în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, precum și în dezvoltarea proiectelor din aceste domenii, în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale ale SEBC, cu progresul tehnologic, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, aplicabile la momentul respectiv.

(7)

Se înțelege că efectul juridic al anexei III la prezenta decizie („Codul de conduită”) este condiționat de semnarea de către membrii Comitetului pentru infrastructura pieței a declarațiilor din apendicele 1 și 2 la anexa III,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

Toate trimiterile la Comitetul pentru T2S în Orientarea BCE/2012/13, în Deciziile BCE/2011/20 (4) și BCE/2011/05 (5) se interpretează ca trimiteri la Comitetul pentru infrastructura pieței. Toți ceilalți termeni utilizați în prezenta decizie au sensul stabilit în Orientările BCE/2012/27 (6) și BCE/2012/13.

Articolul 2

Comitetul pentru infrastructura pieței

(1)   Mandatul Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB), inclusiv obiectivele, responsabilitățile și atribuțiile acestuia, este prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Regulamentul de procedură al MIB, inclusiv componența și procedurile de lucru, este prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

(3)   Codul de conduită aplicabil membrilor MIB, prevăzut în anexa III la prezenta decizie, este aprobat de Consiliul guvernatorilor.

(4)   Cerințele și procedurile pentru selectarea, numirea și înlocuirea membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt prevăzute în anexa IV la prezenta decizie.

(5)   Se înțelege că prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

Articolul 3

Abrogare

Decizia BCE/2012/6 se abrogă.

Articolul 4

Dispoziții tranzitorii

Pentru a asigura o tranziție ordonată și fără dificultăți la MIB instituit în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv numirea membrilor săi, mandatul membrilor MIB aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei decizii se consideră a fi prelungit cu patru luni.

Articolul 5

Dispoziții finale

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 ianuarie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 215, 11.8.2012, p. 19.

(2)  Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (JO L 117, 1.5.2012, p. 13).

(3)  Decizia (UE) 2017/1403 a Băncii Centrale Europene din 23 iunie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (JO L 199, 29.7.2017, p. 24).

(4)  Decizia BCE/2011/20 din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (JO L 319, 2.12.2011, p. 117).

(5)  Decizia BCE/2011/5 din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea TARGET2-Securities (JO L 134, 21.5.2011, p. 22).

(6)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).


ANEXA I

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

MANDAT

INTRODUCERE

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS, precum și, în viitor, ECMS („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”).

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”) în asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și în administrarea proiectelor privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”) în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

1.   Rolul Comitetului pentru infrastructura pieței

Consiliul guvernatorilor încredințează MIB îndeplinirea atribuțiilor definite în prezentul mandat.

Fără a aduce atingere competenței sale supreme de decizie, Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB îndeplinirea anumitor atribuții clar definite, referitoare atât la funcționarea serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, cât și la proiectele de infrastructură ale Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor, fără a aduce atingere competenței BCN prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, poate aloca MIB alte atribuții clar definite, în plus față de cele menționate în secțiunea 2, care altfel s-ar afla în responsabilitatea Consiliului guvernatorilor. Din perspectiva competenței supreme a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește infrastructurile Eurosistemului, oricare dintre atribuțiile încredințate MIB poate fi totuși preluată și exercitată de Consiliul guvernatorilor.

2.   Responsabilitățile și atribuțiile Comitetului pentru infrastructura pieței

2.1.   Elaborarea de propuneri de decizii ale Consiliului guvernatorilor cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului

Fără a aduce atingere responsabilității Comitetului executiv de a pregăti reuniunile Consiliului guvernatorilor și de a fi responsabil de administrarea curentă a BCE, MIB elaborează propuneri pentru Consiliul guvernatorilor, astfel încât acesta să decidă cu privire la următoarele aspecte, în măsura în care Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB un anumit proiect sau o anumită infrastructură, și cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE:

(a)

strategia generală, inclusiv definirea sferei serviciilor și descrierea serviciilor;

(b)

aspecte legate de guvernanța proiectelor;

(c)

aspecte financiare, inclusiv:

(i)

elaborarea principalelor caracteristici ale regimului financiar (în special bugetul, valoarea, perioada de timp acoperită, surse de finanțare);

(ii)

analiza regulată a riscurilor financiare la care este expus Eurosistemul;

(iii)

normele privind gestionarea conturilor deschise în contabilitatea BCE și administrate de MIB în numele Eurosistemului;

(iv)

metodologia de calcul a costurilor;

(v)

politica de comisionare; și

(vi)

analiza regimului răspunderii;

(d)

planificarea generală;

(e)

cadrul juridic cu băncile centrale naționale (BCN) care furnizează Eurosistemului servicii de infrastructură a pieței sau care execută proiecte de infrastructură ale Eurosistemului cu Eurosistemul („BCN furnizoare”) și cu clienții, precum și orice alte condiții sau acorduri contractuale care urmează a fi semnate între Eurosistem și participanții externi;

(f)

cadrul de gestionare a riscului;

(g)

acorduri privind nivelul serviciilor cu părțile relevante;

(h)

autorizarea și stabilirea priorității cererilor de modificări și a strategiilor de testare/migrare;

(i)

strategiile pentru conectivitatea la rețea;

(j)

strategiile pentru gestionarea crizelor;

(k)

strategia și cadrele securității informațiilor și ale rezilienței cibernetice;

(l)

răspundere și alte acțiuni; și

(m)

respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile de către participanții la serviciile de infrastructură ale Eurosistemului.

2.2.   Activități de administrare legate de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului

2.2.1.   Administrare și coordonare

MIB realizează administrarea generală a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, în măsura în care Consiliul guvernatorilor a încredințat MIB un anumit proiect sau o anumită infrastructură și cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. În acest context, MIB:

(a)

se asigură că serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului răspund necesităților pieței;

(b)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile generale, inclusiv definirea sferei serviciului/serviciilor și/sau descrierile serviciilor;

(c)

pune în aplicare și/sau administrează acordurile de guvernanță;

(d)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile și dispozițiile financiare;

(e)

gestionează activitățile relevante de administrare a modificărilor și versiunilor;

(f)

administrează, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor, dezvoltarea, funcționarea și întreținerea instrumentelor de simulare și gestionează studiile de fezabilitate, cu consultarea Comitetului pentru infrastructura pieței si plăți (Market Infrastructure and Payments Committee) (MIPC) al Eurosistemului și a celorlalte comitete SEBC relevante, după caz, și în baza unei decizii a Consiliului guvernatorilor;

(g)

coordonează procesele de gestionare a modificărilor și stabilește prioritatea modificărilor autorizate legate de noile versiuni, realizează scenarii de testare pentru testele de recepție din Eurosistem și coordonează testele care implică diferite tipuri de participanți, precum și procesele de testare de către utilizatori;

(h)

gestionează planificarea detaliată a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, pe baza planurilor generale ale programelor, astfel cum au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor;

(i)

pune în aplicare și/sau administrează cadrele relevante pentru gestionarea riscului, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(j)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile de migrare relevante, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(k)

pune în aplicare și/sau administrează cadrele operaționale relevante, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(l)

asigură funcționarea și calitatea adecvată a serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului;

(m)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile pentru conectivitatea la rețea;

(n)

pune în aplicare și/sau administrează strategiile pentru gestionarea crizelor;

(o)

pune în aplicare și/sau administrează strategia și cadrele securității informațiilor și ale rezilienței cibernetice; și

(p)

asigură conformitatea cu cerințele de reglementare și de supraveghere.

2.2.2.   Regimul financiar

MIB aprobă și/sau inițiază:

(a)

plata tranșelor către BCN furnizoare în conformitate cu un calendar de plată stabilit de comun acord și aprobat de Consiliul guvernatorilor, după ce produsele relevante au fost acceptate de MIB;

(b)

rambursarea costurilor legate de susținerea suplimentară acordată de BCN furnizoare băncilor centrale din Eurosistem, în conformitate cu acordul relevant dintre Nivelul 2 și Nivelul 3 și cu orice alte acorduri conexe;

(c)

plata tranșelor către BCE, pe baza costurilor înregistrate de aceasta în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului; și

(d)

colectarea de comisioane de la clienți, după caz, și rambursarea acestor comisioane băncilor centrale din Eurosistem. În măsura necesară, BCE furnizează MIB susținerea adecvată.

2.2.3.   Raporturile cu BCN furnizoare

MIB:

(a)

asigură implicarea BCN furnizoare în toate aspectele relevante;

(b)

poartă negocieri cu privire la orice modificări ale acordului relevant dintre Nivelul 2 și Nivelul 3 și ale oricăror alte acorduri conexe încheiate între BCN furnizoare și băncile centrale din Eurosistem și prezintă astfel de modificări spre aprobare Consiliului guvernatorilor;

(c)

stabilește și menține un contact regulat cu BCN furnizoare pentru a obține toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu astfel de acorduri;

(d)

validează propunerile BCN furnizoare și aprobă produsele (dezvoltate de BCN furnizoare) din punct de vedere tehnic și funcțional; și

(e)

asistă Consiliul guvernatorilor în gestionarea relațiilor cu furnizorii de servicii de conectivitate la rețea în cazul în care acestea din urmă fac parte din serviciul de infrastructură al Eurosistemului.

2.2.4.   Raporturile cu organele de guvernanță ale Eurosistemului și cu participanții externi

MIB:

(a)

gestionează, după caz, raporturile cu comitetele SEBC, cu autoritățile de reglementare și de supraveghere, precum și cu alte autorități publice relevante în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului;

(b)

interacționează cu clienții și cu băncile centrale din cadrul SEBC pentru a facilita migrarea acestora și discută, coordonează și urmărește găsirea de posibile soluții pentru rezolvarea disputelor în cadrul juridic aplicabil și în limitele mandatului său, care urmează a fi aprobate de către organismele responsabile;

(c)

negociază proiecte de acorduri de participare (împreună cu băncile centrale din Eurosistem, după caz) cu participanții la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu băncile centrale din afara zonei euro care au semnat acorduri de participare, inclusiv orice modificare a acestor acorduri;

(d)

își coordonează activitatea cu celelalte organe ce asigură guvernanța serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului;

(e)

acolo unde este cazul, desemnează președinții grupurilor tehnice după consultarea organelor de guvernanță relevante și, în final, primește rapoarte de la grupurile tehnice;

(f)

interacționează cu furnizorii de servicii de conectivitate la rețea dacă acestea fac parte din serviciul de infrastructură al Eurosistemului;

(g)

definește politica de comunicații tehnice în legătură cu serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului; și

(h)

asigură transparența prin publicarea consecventă și la timp a documentației tehnice relevante cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate prevăzute de Codul de conduită.


ANEXA II

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

CAPITOLUL 1

Numire și componență

INTRODUCERE

Eurosistemul oferă infrastructuri ale pieței, platforme, aplicații și servicii conexe în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor, care cuprind serviciile TARGET, inclusiv serviciile TARGET2, T2S și TIPS, precum și, în viitor, ECMS („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”).

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”) în asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și în administrarea proiectelor noi sau existente privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”), în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Prezenta decizie nu instituie o prezumție în sensul că fiecare proiect nou de infrastructuri ale pieței care se încadrează în definiția unui proiect de infrastructură al Eurosistemului din prezenta decizie urmează a fi încredințat în mod automat către MIB. Numai proiectele încredințate explicit MIB de către Consiliul guvernatorilor urmează a fi administrate de către MIB.

1.   Desemnare și numire

Membrii MIB sunt numiți de Consiliul guvernatorilor la propunerea Comitetului executiv al BCE („Comitetul executiv”).

Candidaturile sunt prezentate Comitetului executiv de către guvernatorul sau președintele băncii centrale naționale (BCN) relevante, după caz. În propunerea sa transmisă Consiliului guvernatorilor, Comitetul executiv acordă prioritate candidaților care raportează direct organului de guvernanță cel mai înalt din banca lor centrală. Comitetul executiv asigură în propunerea sa că principiile enunțate în secțiunea 3 din prezenta anexă II sunt respectate.

Candidaturile pentru membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt colectate de Comitetul executiv în conformitate cu procedura pentru selectarea unor astfel de membri, potrivit anexei IV la prezenta decizie.

2.   Componență și mandat – Participarea observatorilor

După numire, membrii MIB acționează în mod independent și în interesul Eurosistemului. Aceștia nu primesc instrucțiuni din partea niciunui organism public sau privat. Membrii MIB sunt răspunzători în mod colectiv și exclusiv față de organele de decizie ale BCE atunci când acționează în calitate de membri MIB. Membrii MIB care fac parte din personalul unei bănci centrale pot solicita, dacă este cazul, la propria inițiativă și discreție, opinia altor membri ai personalului băncii lor centrale, dar nu pot solicita și nici nu pot accepta instrucțiuni din partea băncii lor centrale și nici nu se pot angaja să adopte o anumită poziție în cursul deliberărilor și votului din cadrul MIB.

MIB are un președinte, care este un cadru de conducere superior din cadrul BCE.

MIB este alcătuit din 13 (treisprezece) membri, după cum urmează:

(a)

nouă membri care provin de la BCN din Eurosistem, inclusiv câte un membru din partea fiecărei BCN care furnizează Eurosistemului servicii de infrastructură a pieței sau care execută proiecte de infrastructură ale Eurosistemului împreună cu Eurosistemul („BCN furnizoare”);

(b)

doi membri care provin de la BCN din afara Eurosistemului care participă la serviciile de infrastructură ale Eurosistemului (de exemplu, care au semnat Acordul de participare monetară T2S sau care participă la TARGET2);

(c)

doi membri care nu fac parte din personalul unei bănci centrale (fără drept de vot), unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul plăților și unul cu experiență ca înalt funcționar în sectorul valorilor mobiliare.

Președintele este asistat de un vicepreședinte din rândul membrilor MIB, care este desemnat de Consiliul guvernatorilor. Unica atribuție a vicepreședintelui este de a prezida ședințele MIB, pe durata absenței temporare a președintelui în timpul unei ședințe, în conformitate cu ordinea de zi prestabilită pentru ședința MIB în cauză.

Mandatul unui membru MIB este de 36 de luni și poate fi reînnoit. Consiliul guvernatorilor poate decide ca un mandat sa fie mai scurt, inclusiv în cazul în care membrii demisionează sau se pensionează înainte de expirarea mandatelor lor.

Pentru a asigura că toate BCN (BCN din Eurosistem și BCN care participă la serviciile și proiectele relevante de infrastructură ale Eurosistemului) au posibilitatea să trimită un reprezentant la MIB, ar trebui să existe o rotație a membrilor care provin de la BCN nefurnizoare, în mod normal în momentul la care expiră mandatul inițial de 36 de luni al membrilor MIB. Se înțelege că sistemul de rotație menționat anterior nu conduce la excluderea aceleiași BCN nefurnizoare timp de mai mult de două perioade de rotație.

Este păstrat un echilibru adecvat între membrii cu experiență în gestionarea proiectelor, cei cu experiență în activitatea legată de infrastructura pieței din Eurosistem și cei cu experiență în tehnologia informației.

Președintele invită observatori fără drept de vot din cadrul comitetelor SEBC relevante pentru a discuta proiectele și serviciile de infrastructură ale Eurosistemului din domeniul lor de competență. Se așteaptă ca membrii MIB să dedice cel puțin 30 % din capacitatea lor de lucru activității MIB.

Membrii MIB nu sunt direct implicați în supravegherea serviciilor de infrastructură ale Eurosistemului sau a entităților care participă la acestea (de exemplu, depozitarii centrali de valori mobiliare care externalizează către T2S operațiunile de decontare), în măsura în care o astfel de implicare ar fi sau ar putea fi în contradicție cu atribuțiile acestora în calitate de membri MIB. Pentru identificarea și evitarea unor astfel de contradicții sunt adoptate măsuri adecvate. Membrii nu fac parte din Comitetul auditorilor interni (Internal Auditors Committee) (IAC) din cadrul Eurosistemului și nici nu sunt implicați zilnic în activități de nivel 3.

CAPITOLUL 2

Proceduri de lucru

1.   Luarea deciziilor

În conformitate cu principiile bunei guvernanțe, membrii participă în mod regulat la ședințele MIB. Participarea este strict personală; membrii nu pot fi înlocuiți.

Pentru validarea deliberărilor este necesar un cvorum de cel puțin șapte membri cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

În măsura posibilă, deciziile MIB sunt adoptate prin consens. În lipsa acestuia, la cererea președintelui, MIB poate decide cu majoritate simplă. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui este decisiv.

MIB recurge la vot la solicitarea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la solicitarea a cel puțin trei membri MIB cu drept de vot. Membrii se abțin de la vot în cazul în care se află în conflict de interese în sensul Codului de conduită. În caz de absență, un membru cu drept de vot poate delega un alt membru să voteze pentru el cu privire la o anumită procedură de vot, însă niciun membru nu poate vota de mai mult de două ori cu privire la orice subiect.

De asemenea, deciziile pot fi adoptate și prin procedură scrisă, cu excepția cazului în care trei sau mai mulți membri cu drept de vot se opun. O procedură scrisă presupune: (i) o notificare prealabilă de cel puțin două zile lucrătoare (cu excepția situațiilor excepționale, identificate ca atare de către președintele MIB); și (ii) o menționare a oricărei astfel de decizii în concluziile următoarei ședințe a MIB.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt numiți în nume propriu. Aceștia nu au drept de vot și nu își pot delega responsabilitățile unui alt membru MIB sau unui terț.

2.   Desfășurarea ședințelor MIB

MIB hotărăște datele ședințelor sale la propunerea președintelui. MIB ar trebui să se întâlnească regulat pe baza programului pregătit din timp înainte de începutul fiecărui an.

Președintele poate convoca ședințe extraordinare ale MIB ori de câte ori consideră că este necesar. Președintele convoacă o ședință extraordinară dacă cel puțin trei membri depun o cerere în acest sens.

Ședințele MIB au loc de obicei la sediul BCE.

Ședințele pot avea loc și prin intermediul teleconferințelor, cu excepția cazului în care trei sau mai mulți membri se opun.

MIB adoptă ordinea de zi a fiecărei ședințe.

Participarea la ședințele MIB este strict limitată la membrii MIB și la alte persoane invitate de președinte.

3.   Raportarea către organismele de decizie ale BCE

MIB pregătește periodic rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE. În acest sens, pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE după cum este necesar.

4.   Fluxul intern de informații și transparența

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale primesc, în condiții de strictă confidențialitate, toată documentația legată de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului prezentată Consiliului guvernatorilor.

BCN din Eurosistem nereprezentate în MIB au în mod automat acces la toată documentația MIB, inclusiv la ordinile de zi și la procesele-verbale ale ședințelor MIB, în același timp cu membrii MIB, și pot furniza comentarii scrise înainte de ședințele MIB, astfel încât punctele lor de vedere să fie luate în considerare în mod corespunzător de către MIB. Acestea pot, de asemenea, solicita președintelui să participe la MIB dacă sunt interesate în mod deosebit de un anumit subiect. Președintele este responsabil cu informarea acestor BCN din Eurosistem în cazul în care se apreciază că acestea ar putea fi interesate și poate de asemenea să prezinte MIB orice subiect ridicat de o astfel de BCN din Eurosistem.

Pentru a asigura informarea Comitetului pentru infrastructura pieței si plăți (Market Infrastructure and Payments Committee) (MIPC) al Eurosistemului cu privire la activitatea MIB, va exista un punct pe ordinea de zi a fiecărei ședințe a MIPC legat de activitatea MIB. Dacă este considerat adecvat, se pot organiza ședințe comune ale MIPC și MIB.

Interacțiunea dintre MIB și alte comitete SEBC are loc prin consultări scrise.

Activitatea MIB face obiectul examinării de către IAC.

5.   Fluxul extern de informații, transparența și reprezentarea

Președintele îi informează regulat pe participanții relevanți cu privire la aspectele relevante legate de serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pentru care este responsabil MIB. Președintele asigură transparența prin publicarea consecventă și la timp a documentației tehnice relevante cu privire la serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pe pagina dedicată MIB de pe website-ul BCE.

Membrii trebuie să îl informeze pe președinte în avans cu privire la orice activitate/comunicare externă substanțială și relevantă care are legătură cu responsabilitățile și atribuțiile MIB, precum prezentările privind serviciile și proiectele de infrastructură ale Eurosistemului pentru care MIB este responsabil, efectuate în cadrul unor conferințe sau ședințe cu participanții relevanți, și trebuie să transmită MIB un rezumat scris în termen de cinci zile lucrătoare de la eveniment. Orice activitate/comunicare externă substanțială trebuie să fie în interesul Eurosistemului și trebuie să respecte orice decizie de politică a Consiliului guvernatorilor.

6.   Sprijin

MIB primește sprijin în materie de organizare din partea BCE, printre altele, pentru pregătirea ședințelor MIB, inclusiv a documentației pentru ședințe.

De regulă, BCE transmite membrilor documentele pentru dezbateri cu cinci zile lucrătoare înainte de ședință. Totuși, documentele scurte pot fi transmise și cu o zi lucrătoare înainte de ședință. Documentele transmise cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte sunt considerate „documente tardive” (table documents) care nu pot conduce la adoptarea unei decizii de către MIB, cu excepția cazului în care toți membrii convin altfel.

După fiecare ședință a MIB, BCE redactează proiectul de proces-verbal în care sunt înregistrate subiectele analizate și rezultatele dezbaterilor, precum și măsurile ulterioare convenite. Proiectul de proces-verbal include pozițiile exprimate în cursul ședinței de către fiecare membru, atunci când s-a solicitat acest lucru. Proiectul de proces-verbal este transmis membrilor în termen de cinci zile lucrătoare după ședință.

De asemenea, după fiecare ședință a MIB, BCE redactează un proiect de listă de măsuri care include atribuțiile și termenele alocate și convenite în cursul ședinței respective, proiect ce este transmis membrilor în termen de cinci zile lucrătoare după ședință.

Proiectele de procese-verbale și de liste de măsuri sunt transmise MIB spre aprobare la următoarea ședință (sau, dacă este necesar, mai devreme prin procedură scrisă) și sunt semnate de către președinte.

MIB numește și primește asistență din partea unui controlor, care poate fi unul dintre membrii săi.

MIB poate crea substructuri în acord cu BCE. Substructura poate avea o componență diferită de cea a MIB și la aceasta pot accede toate BCN din Eurosistem și, după caz, BCN din afara Eurosistemului.

7.   Revizuirea mandatului

Mandatul MIB poate fi revizuit la fiecare cinci ani în lumina experienței acumulate.


ANEXA III

COMITETUL PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

CODUL DE CONDUITĂ

INTRODUCERE

Comitetul pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) este alcătuit din membri numiți de Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) („Consiliul guvernatorilor”). Membrii trebuie să acționeze numai în interesul Eurosistemului și trebuie să aloce suficient timp implicării lor active în activitatea MIB.

MIB este organismul de guvernanță care sprijină Consiliul guvernatorilor în asigurarea menținerii și dezvoltării infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe din Eurosistem în domeniul decontării de fonduri, al decontării valorilor mobiliare și al administrării garanțiilor („serviciile de infrastructură ale Eurosistemului”), precum și în administrarea proiectelor noi sau existente privind serviciile de infrastructură ale Eurosistemului („proiectele de infrastructură ale Eurosistemului” sau „proiectele”), în conformitate cu obiectivele prevăzute de tratat pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), cu nevoile funcționale, cu progresul tehnologic, cu cadrul juridic aplicabil serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, precum și cu cerințele de reglementare și de supraveghere, cu respectarea deplină a mandatelor comitetelor SEBC instituite în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al BCE. MIB pregătește rapoarte adresate organismelor de decizie ale BCE.

Pentru asigurarea unui proces independent și informat de adoptare a deciziilor de către Consiliul guvernatorilor, este esențial ca activitatea MIB să nu fie afectată de nicio circumstanță susceptibilă să genereze un conflict de interese pentru vreunul dintre membrii săi. De asemenea, pentru păstrarea reputației și credibilității Eurosistemului și a SEBC și pentru siguranța juridică a serviciilor și proiectelor de infrastructură ale Eurosistemului, este esențial ca membrii MIB să urmărească interesul general al Eurosistemului și să fie percepuți ca atare. Prin urmare, membrii: (a) evită orice situație în care există sau pare a exista un conflict de interese; (b) acționează numai în interesul Eurosistemului în toate operațiunile lor cu autorități publice, bănci centrale, reprezentanți ai industriei și alți participanți externi implicați în proiectarea, dezvoltarea și operarea infrastructurilor pieței, a platformelor, a aplicațiilor și a serviciilor conexe oferite de Eurosistem; și (c) asigură obiectivitatea, neutralitatea și concurența loială între furnizorii interesați de infrastructurile pieței, platformele, aplicațiile și serviciile conexe oferite de Eurosistem.

Obligația de păstrare a secretului profesional prevăzută la articolul 37.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene („Statutul SEBC”) se aplică atât personalului BCE, cât și personalului băncilor centrale naționale (BCN) care îndeplinește misiuni legate de SEBC și acoperă, printre altele, informațiile confidențiale privind secretele comerciale sau orice alte informații care au o valoare comercială. O obligație echivalentă se aplică și membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale. Membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale trebuie să respecte, de asemenea, normele de conduită suplimentare ce pot fi prevăzute în scrisoarea de numire a acestora și în contractul acestora cu BCE.

Este necesar și în conformitate cu bunele practici administrative ca în condițiile de încadrare în muncă aplicabile președintelui MIB și în dispozițiile aplicabile membrilor MIB care fac parte din personalul unei BCN să se prevadă posibilitatea unor căi de atac pentru încălcarea prezentului cod de conduită („Codul”). O dispoziție echivalentă se aplică membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, astfel cum se prevede în anexa IV.

Prezentul cod nu aduce atingere niciuneia dintre cerințele care rezultă din alte dispoziții etice care pot fi aplicabile membrilor MIB în funcțiile lor de membri ai personalului BCE sau al unei BCN.

1.   Definiții

În sensul prezentului cod:

(a)

„președinte” înseamnă persoana numită de Consiliul guvernatorilor pentru a prezida MIB;

(b)

„vicepreședinte” înseamnă persoana care sprijină președintele, numită de Consiliul guvernatorilor din rândul membrilor MIB. Unica atribuție a vicepreședintelui este de a prezida ședințele MIB, pe durata absenței temporare a președintelui în timpul unei ședințe, în conformitate cu ordinea de zi prestabilită pentru ședința MIB în cauză;

(c)

fără a aduce atingere obligației de păstrare a secretului profesional prevăzute la articolul 37.1 din Statutul SEBC sau clasificării documentelor conform regimului de confidențialitate al BCE care sunt furnizate fiecărui membru MIB, „informații confidențiale” înseamnă: (i) secretele comerciale ale Eurosistemului sau ale unor terți și orice informație cu valoare comercială, alta decât în scopul activității MIB; (ii) orice informații a căror divulgare neautorizată poate aduce atingere intereselor esențiale ale Eurosistemului; și (iii) orice informații pe care o persoană rezonabilă le-ar considera confidențiale; termenul de „informații confidențiale” nu include informațiile care: (i) sunt puse la dispoziția generală a publicului, altfel decât prin încălcarea dispozițiilor prezentului Cod; sau (ii) sunt dezvoltate independent de către un terț care nu are acces la informații confidențiale; sau (iii) în conformitate cu secțiunea 3, trebuie divulgate conform legii;

(d)

„membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale” înseamnă un membru al MIB care nu face parte din personalul BCE sau al unei BCN;

(e)

„mandat” înseamnă mandatul stabilit în anexa I;

(f)

„membru” înseamnă un membru al MIB, inclusiv președintele;

(g)

„furnizori” înseamnă entități comerciale și organizații comerciale care furnizează sau au un interes în a furniza bunuri și/sau servicii legate de infrastructurile pieței, platformele, aplicațiile și serviciile conexe oferite de Eurosistem.

2.   Evitarea conflictului de interese

(a)

Un conflict de interese cu privire la furnizarea de bunuri și/sau servicii care au legătură cu mandatul MIB ia naștere în circumstanțele descrise la articolul 0.2.1.2 din Regulamentul privind personalul BCE, în special în cazul în care un membru are un interes comercial sau profesional sau deține o participație în cadrul unui furnizor, fie sub formă de proprietate, control, investiție, datorie de loialitate, fie sub orice altă formă, care influențează sau poate influența îndeplinirea în mod imparțial și obiectiv a îndatoririlor ce îi revin ca membru.

(b)

Membrii acționează în interesul general al Eurosistemului și pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor MIB. Aceștia evită situațiile care ar putea genera un conflict de interese.

(c)

În cazul în care intervine sau este posibil să intervină un conflict de interese în legătură cu activitățile MIB, membrul în cauză face cunoscut conflictul de interese real sau potențial autorității de conformitate din cadrul băncii centrale a respectivului membru (sau în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroului de conformitate și guvernanță al BCE), folosind formularul prezentat în apendicele 2, și informează simultan președintele cu privire la acest aspect. Dacă autoritatea de conformitate (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroul de conformitate și guvernanță al BCE) stabilește că există un conflict de interese, transmite o recomandare guvernatorului sau, după caz, președintelui băncii centrale în cauză (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Președintelui BCE) cu privire la gestionarea corespunzătoare a conflictului de interese în cauză.

(d)

Dacă, în timpul reuniunii MIB, un membru are motive să creadă că participarea unui alt membru la dezbateri, la vot sau la procedura scrisă a MIB ar putea genera un conflict de interese, membrul respectiv informează imediat președintele.

(e)

Președintele îl invită pe membrul cu privire la care există preocupări referitoare la un conflict de interese în conformitate cu literele (c) și (d) să declare dacă există un conflict de interese real sau potențial. Președintele informează fără întârzieri nejustificate autoritatea de conformitate a băncii centrale respective (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroul de conformitate și guvernanță al BCE) cu privire la orice astfel de caz și, de asemenea, dacă consideră necesar, Consiliul guvernatorilor.

(f)

Dacă președintele este membrul în cauză în conformitate cu literele (c), (d) sau (e), președintele informează Biroul de conformitate și guvernanță al BCE.

(g)

Membrii se recuză de îndată de la a lua parte la orice discuție, deliberare sau vot cu privire la orice subiect în privința căruia membrul în cauză se află în conflict de interese, documentația aferentă nefiind furnizată unui astfel de membru.

3.   Utilizarea corectă a informațiilor confidențiale

(a)

Membrii utilizează informațiile confidențiale numai în scopul și în interesul Eurosistemului și pentru realizarea obiectivelor MIB, în conformitate cu mandatul MIB.

(b)

Membrii nu dezvăluie în niciun caz, depășindu-și mandatul, informații confidențiale unor terți și/sau entități din Eurosistem sau din afara acestuia. În ceea ce privește președintele MIB și membrii care fac parte din personalul unei BCN, aceștia pot dezvălui informații confidențiale membrilor personalului băncii lor centrale strict pe baza principiului necesității de a cunoaște și cu unicul scop de a furniza consultanță în sensul facilitării formării unei opinii privind o chestiune specifică. În principiu, informațiile confidențiale marcate „numai pentru membri” (members only) nu pot fi divulgate de către membri nici altor membri ai personalului băncii lor centrale, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către MIB.

(c)

Membrii iau toate măsurile necesare pentru a preveni divulgarea accidentală sau accesul neautorizat la informații confidențiale.

(d)

Membrii nu utilizează informațiile confidențiale în propriul beneficiu sau în beneficiul unei alte persoane, în conformitate cu articolul 4.1.3 din Cadrul etic al BCE și cu măsurile naționale de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene (1). În special, aceștia nu se folosesc de informațiile confidențiale în cadrul niciunei operațiuni financiare private sau pentru a recomanda sau a nu recomanda astfel de operațiuni.

(e)

În măsura în care unui membru i se ordonă de către o instanță sau de către o autoritate de reglementare, de supraveghere sau de către o altă autoritate competentă sub a cărei jurisdicție se află membrul în cauză să divulge sau pună la dispoziție informații confidențiale, membrul în cauză:

(i)

notifică în scris imediat, atunci când este permis de lege, orice astfel de ordin președintelui și autorității de conformitate a băncii sale centrale (sau, în cazul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Biroului de conformitate și guvernanță al BCE), furnizând cât mai multe detalii posibil;

(ii)

obține consultanță juridică de specialitate cu privire la legalitatea și executarea unui astfel de ordin, dacă acest lucru este considerat necesar de către președinte;

(iii)

cooperează cu toate băncile centrale în cauză și oferă asistența pe care președintele o poate solicita în mod rezonabil pentru a permite MIB sau BCN a membrului în cauză să caute căi de atac pentru protecția informațiilor confidențiale;

(iv)

informează instanța sau autoritatea în cauză cu privire la caracterul confidențial al informațiilor și solicită instanței sau autorității în cauză să păstreze confidențialitatea informațiilor, în măsura permisă de lege.

Dacă președintele este vizat de prezenta secțiune, președintele informează Biroul de conformitate și guvernanță al BCE.

4.   Principii de comunicare cu părțile externe

(a)

În funcție de cerințele referitoare la informațiile confidențiale, în contactele lor cu furnizorii sau cu organizațiile comerciale care reprezintă furnizorii, membrii depun eforturi să asigure concurența loială și să furnizeze furnizorilor sau reprezentanților acestora informații obiective și pertinente într-un mod coordonat și nediscriminatoriu. În funcție de informațiile care urmează să fie furnizate, acest scop poate fi atins prin implicarea acestora într-un dialog constructiv și prin schimbul de documente în cadrul unor grupuri consultative.

(b)

Membrii acordă atenția cuvenită oricărei comunicări scrise care le este adresată de către furnizori sau de către organizații comerciale care reprezintă furnizorii. Membrii tratează astfel de comunicări drept confidențiale, cu excepția cazului în care furnizorul sau reprezentantul acestuia face o declarație explicită în sens contrar.

(c)

Secțiunea 4 literele (a) și (b) nu trebuie interpretată în sensul împiedicării contactelor dintre MIB și furnizori sau organizațiile comerciale care reprezintă furnizorii.

5.   Aviz cu privire la întrebări de natură etică

Dacă un membru are întrebări cu privire la aplicarea Codului, acesta se adresează Biroului de conformitate și guvernanță al BCE.

6.   Sancțiuni și dispoziții finale

(a)

Fără a aduce atingere normelor privind procedurile disciplinare cuprinse în condițiile lor de încadrare în muncă sau oricăror sancțiuni penale, disciplinare, administrative sau contractuale aplicabile, un membru care încalcă prezentul cod poate fi demis din MIB și înlocuit.

(b)

Membrii sunt supuși obligațiilor prevăzute în secțiunile 2 și 3 chiar și după ce atribuțiile acestora ca membri MIB încetează.

(c)

Un fost membru nu poate folosi informații confidențiale pentru a fi angajat de un furnizor și nici nu poate divulga sau folosi orice fel de informații confidențiale obținute în virtutea participării sale la MIB dacă este angajat al unui furnizor.

(d)

În primul an după încetarea activității, membrii continuă să evite orice conflict de interese care ar putea apărea datorită oricărei noi activități profesionale sau numiri. Aceștia, în special, informează în scris președintele de fiecare dată când intenționează să se angajeze în orice fel de activitate profesională sau să accepte o numire și solicită avizul MIB înainte de a-și asuma un angajament. MIB sesizează Biroul de conformitate și guvernanță, după caz.

(e)

În cazul în care un fost membru nu respectă cerințele prevăzute la literele (c) și (d), MIB poate informa angajatorul acestuia că intervine sau este posibil să intervină un conflict de interese între noua funcție a fostului membru și fosta sa funcție.

7.   Destinatari și distribuție

Prezentul cod se adresează membrilor. O copie a acestuia este distribuită fiecărui membru existent și noilor membri cu ocazia numirii. Membrii trebuie să semneze apendicele 1 și 2 înainte de a participa pentru prima dată la ședința MIB.


(1)  Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11) (JO L 135, 2.6.2015, p. 23).

Apendicele 1

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CODULUI DE CONDUITĂ

Prin această declarație, accept Codul de conduită atașat și îmi asum obligațiile de mai jos, în special obligația de (a) a trata în cele mai stricte condiții de confidențialitate și a nu dezvălui informațiile confidențiale dobândite de mine, de asemenea în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE; (b) a evita și declara situațiile care ar implica un conflict de interese în cadrul îndeplinirii atribuțiilor mele în calitate de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) în legătură cu competențele MIB; și (c) a nu folosi informațiile confidențiale în propriul beneficiu sau în beneficiul unei alte persoane; în special, nu mă voi folosi de informațiile confidențiale în cadrul niciunei operațiuni financiare private sau pentru a recomanda sau a nu recomanda astfel de operațiuni.

(Semnătura și data)

(Nume complet)

(Adresă)

Apendicele 2

DECLARAȚIE DE INTERESE (1)

(Nume complet)

(Adresă)

(Ocupație)

Competențele Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) sunt afectate direct sau indirect (de exemplu, în legătură cu un membru al familiei) de următoarele interese pecuniare și/sau nepecuniare, care pot crea un conflict de interese în sensul Codului de conduită (2):

Investiție (de exemplu, directă sau indirectă într-o entitate comercială, inclusiv filiale sau alte entități care aparțin aceluiași grup de companii, care are un interes ca furnizor, cu excepția cazului în care investiția s-a făcut prin fonduri de pensii, de investiții sau echivalent):

Poziție (de exemplu, actuală sau anterioară, remunerată sau neremunerată, în cadrul unei entități comerciale care are un interes ca furnizor):

Venituri sau cadouri (de exemplu, remunerație curentă, anterioară sau preconizată, inclusiv beneficii amânate, opțiuni ce urmează să fie exercitate într-o etapă ulterioară și transferuri ale drepturilor de pensie sau cadouri primite de la o entitate comercială care are un interes ca furnizor):

Altele:

Prin prezenta declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt adevărate și complete după cunoștința mea.

(Semnătura și data)

(Nume complet)


(1)  Dacă un membru nu are un interes relevant, acest lucru trebuie indicat prin mențiunea „niciunul” în câmpul/câmpurile relevant(e).

(2)  Un membru cu un interes relevant ar trebui să descrie toate faptele și circumstanțele relevante, folosind spațiu suplimentar, dacă este necesar.


ANEXA IV

PROCEDURILE ȘI CERINȚELE PENTRU SELECȚIA, NUMIREA ȘI ÎNLOCUIREA MEMBRILOR CARE NU FAC PARTE DIN PERSONALUL UNEI BĂNCI CENTRALE ÎN CADRUL COMITETULUI PENTRU INFRASTRUCTURA PIEȚEI

1.   Anunț de participare

1.1.

Banca Centrală Europeană („BCE”) publică un anunț de participare pentru experți în vederea numirii ca membri ai Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) care nu fac parte din personalul unei bănci centrale și a constituirii unei liste de rezervă. Anunțul de participare este conform cu Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/2) (1). Cu toate acestea, acesta se abate de la articolul 22 din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Anunțul de participare este conform cel puțin cu principiile de bază ale achizițiilor publice și asigură o concurență adecvată și transparentă.

1.2.

Anunțul de participare cuprinde, printre altele: (a) rolul MIB; (b) rolul membrilor MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale; (c) criteriile de selecție; (d) aspecte financiare relevante; și (e) procedura de depunere a candidaturii, inclusiv un termen limită pentru primirea candidaturilor.

1.3.

Anunțul de participare se publică simultan în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE. Dacă este cazul, BCE poate utiliza mijloace suplimentare de publicare a anunțului de participare. În cazul oricărei neconcordanțe, versiunea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prevalează față de orice alte versiuni.

1.4.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este de cel puțin 35 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Procedură de selecție

2.1.

Consiliul guvernatorilor BCE („Consiliul guvernatorilor”) numește membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale la propunerea Comitetului executiv al BCE („Comitetul executiv”), după finalizarea procedurii de achiziție relevante.

2.2.

Comitetul executiv evaluează candidații conform criteriilor de selecție prevăzute în secțiunea 3 din prezenta anexă IV.

2.3.

Președintele MIB, reprezentanți din cadrul băncilor centrale naționale din Eurosistem și membri ai personalului BCE pot sprijini Comitetul executiv în completarea formularelor de evaluare a candidaților, care cuprind un rezumat al meritelor și deficiențelor candidatului în raport cu criteriile de selecție pentru mandat și o recomandare de numire în funcție de calificările candidatului respectiv.

2.4.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (6) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), doi candidați sunt numiți direct și se întocmește o listă de rezervă cu candidați pentru posturi vacante ulterioare.

3.   Criterii de selecție

Criteriile de selecție sunt următoarele:

(a)

expertiză ca înalt funcționar în sectorul plăților sau expertiză în sectorul valorilor mobiliare, fie ca furnizor de servicii, fie ca utilizator de servicii în acest domeniu, precum și expertiză în domeniul sectorului financiar al Uniunii în sens larg;

(b)

cel puțin 10 ani de experiență în interacțiunea cu marii participanți pe piețele financiare ale Uniunii;

(c)

experiență relevantă, preferabil experiență în gestionarea proiectelor; și

(d)

abilitatea de a comunica eficient în limba engleză.

4.   Listă de rezervă

4.1.

BCE urmărește să păstreze întotdeauna o listă de rezervă cu candidați pentru posturile de membri MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale.

4.2.

În cazul în care devine vacant un post de membru MIB care nu face parte din personalul unei bănci centrale, Comitetul executiv poate selecta un candidat de pe lista de rezervă potrivit clasificării și îl poate propune Consiliului guvernatorilor ca membru al MIB care nu provine de la o bancă centrală, pentru un mandat de 36 de luni sau pentru un mandat mai scurt. Mandatul respectiv poate fi reînnoit pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie să depășească 36 de luni, astfel încât mandatul total să nu depășească perioada maximă permisă pentru membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, respectiv [șase] ani.

4.3.

După aprobarea sa de către Consiliului guvernatorilor, lista de rezervă rămâne valabilă pentru o perioadă de treizeci și șase de luni. Dacă consideră necesar, Consiliul guvernatorilor poate prelungi validitatea listei de rezervă pentru o perioadă suplimentară de 36 de luni.

4.4.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (7) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), lista de rezervă nu este deschisă pentru noi candidați.

4.5.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (8) din Decizia (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), candidații își pot accesa, actualiza sau corecta datele personale, dar nu pot actualiza sau corecta informațiile relevante pentru îndeplinirea de către aceștia a criteriilor de selecție după expirarea anunțului de participare.

5.   Numire

5.1.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale sunt numiți în nume propriu. Aceștia nu pot delega unui alt membru sau unui terț responsabilitățile ce le revin.

5.2.

Toate numirile sunt condiționate de semnarea de către cel numit a unui contract de numire contrasemnat de președintele MIB, a unui contract cu BCE privind indemnizațiile și drepturile la rambursarea cheltuielilor, precum și a declarațiilor menționate în secțiunea 6.1.

5.3.

Consiliul guvernatorilor numește membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale în calitate de membri fără drept de vot ai MIB pentru o perioadă de maximum 36 de luni, care poate fi reînnoită pentru o perioadă ulterioară care nu trebuie să depășească 36 de luni, astfel încât mandatul total să nu depășească perioada maximă permisă pentru membrii care nu fac parte din personalul unei bănci centrale, respectiv șase ani.

6.   Declarații

6.1.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale se angajează să respecte Codul de conduită al MIB. În consecință, aceștia trebuie să semneze „Declarația privind respectarea Codului de conduită” din anexa III apendicele 1 și să completeze și să semneze „Declarația de interese” din anexa III apendicele 2.

6.2.

Membrii MIB care nu fac parte din personalul unei bănci centrale trebuie, de asemenea, să semneze declarațiile prevăzute în anunțul de participare.

7.   Încetarea mandatului și înlocuire

7.1.

Consiliul guvernatorilor poate pune capăt mandatului unui membru MIB care nu face parte din personalul unei bănci centrale în cazul în care intervine una dintre următoarele situații: un conflict de interese, încălcarea obligațiilor profesionale, imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile, încălcarea Codului de conduită și/sau o abatere gravă.

7.2.

Se consideră că mandatul unui membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale a încetat dacă membrul respectiv demisionează sau dacă mandatul acestuia expiră fără a fi reînnoit.

7.3.

Dacă mandatul încetează înainte de scurgerea termenului de 36 de luni, se aplică secțiunile 4.2 și 4.3.

(1)  Decizia (UE) 2016/245 a Băncii Centrale Europene din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (JO L 45, 20.2.2016, p. 15).


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/32


DECIZIA NR. 1/2019 A COMITETULUI DE COOPERARE VAMALĂ AES-UE

din 14 ianuarie 2019

privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2019/167]

COMITETUL DE COOPERARE VAMALĂ,

având în vedere Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud (denumite în continuare „AES”), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în special articolul 41 alineatul (4) din Protocolul nr. 1,

întrucât:

(1)

Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „APE interimar”) se aplică, cu titlu provizoriu, de la 14 mai 2012 între Uniune și Republica Madagascar, Republica Mauritius, Republica Seychelles și Republica Zimbabwe.

(2)

Protocolul nr. 1 la APE interimar referitor la definiția conceptului de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă conține regulile de origine pentru importul de produse originare din statele AES în Uniune.

(3)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la APE interimar, se acordă derogări de la regulile de origine atunci când dezvoltarea industriilor existente în statele AES justifică acest lucru.

(4)

La 2 octombrie 2017, Comitetul de cooperare vamală AES-UE a adoptat Decizia nr. 2/2017 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE [2017/1924] (2), prin care a acordat o derogare de la regulile de origine stabilite în ceea ce privește Thyrsites atun sărat importat în Uniune de la 2 octombrie 2017 până la 1 octombrie 2018 în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la APE interimar. Cu toate acestea, din cauza întârzierii în obținerea de comenzi, utilizarea contingentului stabilit în temeiul derogării a fost scăzută.

(5)

Mauritius a solicitat o nouă derogare de la regulile de origine pentru 100 de tone de Thyrsites atun sărat de la poziția 0305 69 din SA, importate în Uniune din octombrie 2018 până în octombrie 2019 în conformitate cu articolul 42 din Protocolul nr. 1 la APE interimar. În cererea sa, Mauritius reiterează că nu există nicio disponibilitate de Thyrsites atun originar din Uniune sau din Mauritius și că Thyrsites atun originar din alte state membre ale grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific („state ACP”) nu îndeplinește cerințele în materie de calitate și de regularitate a aprovizionării. Prin urmare, Mauritius trebuie să continue să achiziționeze materii prime neoriginare pentru industria sa prelucrătoare. Mauritius anticipează că va fi în măsură să utilizeze pe deplin contingentul solicitat pentru perioada 2018/2019.

(6)

Derogarea ar contribui la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ar permite o diversificare a sectorului fructelor de mare din Mauritius, care se bazează în principal pe produsele din ton. Mauritius a menționat că valoarea exporturilor preconizate în temeiul derogării se ridică la 390 000 EUR. Valoarea importurilor de produse pescărești de la capitolul 03 din SA, efectuate din Mauritius către Uniune, s-a ridicat la 21 217 843 EUR în 2017. Cantitățile reduse, reprezentând doar 1,84 % din valoarea acestor importuri, precum și perioada limitată solicitată pentru derogare nu sunt de natură să cauzeze prejudicii grave vreunui sector economic al Uniunii sau al unuia sau mai multor state membre.

(7)

Prin urmare, este oportun să se acorde Republicii Mauritius o derogare, limitată la o perioadă de un an, pentru 100 de tone de Thyrsites atun sărat, permițând astfel industriei existente să-și continue exporturile către Uniune.

(8)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (3) prevede norme privind gestionarea contingentelor tarifare. Aceste norme ar trebui aplicate gestionării cantității pentru care se acordă derogarea prin prezenta decizie.

(9)

Pentru a se permite o monitorizare eficientă a funcționării derogării, autoritățile din Mauritius ar trebui să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de circulație EUR.1 eliberate,

DECIDE:

Articolul 1

Prin derogare de la prevederile Protocolului nr. 1 la APE interimar și în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din protocolul respectiv, Thyrsites atun sărat de la poziția 0305 69 din SA (codul NC 0305 69 80), fabricat din Thyrsites atun neoriginar de la poziția 0303 89 din SA, se consideră ca fiind originar din Mauritius în conformitate cu termenii stabiliți la articolele 2-5 din prezenta decizie.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică, pentru o perioadă de timp limitată la un an de la data adoptării prezentei decizii, produsului și cantității prevăzute în anexa la prezenta decizie, declarate pentru punerea în liberă circulație pe teritoriul Uniunii ca provenind din Mauritius.

Articolul 3

Cantitatea stabilită în anexă se gestionează în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Mauritius efectuează controale cantitative ale exporturilor de produse menționate la articolul 1.

Înainte de sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru, autoritățile vamale din Mauritius transmit Comisiei, prin intermediul Secretariatului Comitetului de cooperare vamală, o situație a cantităților pentru care au fost emise certificate de circulație EUR.1 în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Rubrica 7 a certificatelor de circulație EUR.1 eliberate în temeiul prezentei decizii trebuie să conțină una dintre următoarele mențiuni:

„Derogation – Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019”;

„Dérogation – Décision no 1/2019 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019”.

Articolul 6

(1)   Mauritius și Uniunea adoptă măsurile necesare în ceea ce le privește pentru a pune în aplicare prezenta decizie.

(2)   În cazul în care, pe baza unor informații obiective, Uniunea constată nereguli, fraude sau o nerespectare repetată a obligațiilor prevăzute la articolul 4, Uniunea poate solicita suspendarea temporară a derogării menționate la articolul 1 în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatele (5) și (6) din APE interimar.

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare la 14 ianuarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 14 ianuarie 2019.

Doamna B. SAMSON

Reprezentantul statelor AES,

în numele statelor AES

Domnul J.G. SANCHEZ

Comisia Europeană,

în numele Uniunii Europene


(1)  JO L 111, 24.4.2012, p. 2.

(2)  Decizia nr. 2/2017 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 2 octombrie 2017 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2017/1924] (JO L 271, 20.10.2017, p. 47).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Cod NC

Cod TARIC

Descrierea mărfurilor

Perioadă

Greutate netă

(în tone)

09.1611

ex 0305 69 80

25

Thyrsites atun, sărat

14.1.2019-13.1.2020

100