ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 27

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
31 ianuarie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

1

 

*

Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

1

 

*

Decizia (UE) 2019/143 a Consiliului din 28 ianuarie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre

2

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/144 al Comisiei din 28 ianuarie 2019 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei pentru puicuțele pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducere (titularul autorizației: Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (UE) 2019/145 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/146 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte ( 1 )

12

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/147 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de aprobare a substanței active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/148 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 privind neaprobarea substanței active propanil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/149 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1108 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de utilizare a oțetului ca substanță de bază ( 1 )

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/150 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește statul membru raportor pentru evaluarea următoarelor substanțe active conținute în produse fitosanitare: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol și tebuconazol ( 1 )

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/151 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active Clonostachys rosea tulpina J1446, ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

26

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/152 a Consiliului din 28 ianuarie 2019 de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Regiunilor

31

 

*

Decizia (UE) 2019/153 a Consiliului din 28 ianuarie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

32

 

*

Decizia (UE) 2019/154 a Comisiei din 30 ianuarie 2019 de stabilire a normelor interne privind restricționarea dreptului de acces al persoanelor vizate la dosarele lor medicale

33

 

*

Decizia (UE) 2019/155 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 23 ianuarie 2019 de reînnoire a restricționării temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență clienților de retail

36

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 83/18/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 26 septembrie 2018 privind garanțiile de stat acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate (Islanda) [2019/156]

42

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană ( JO L 265, 14.10.2017 )

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/1


Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe va intra în vigoare la 1 februarie 2019, în conformitate cu punctul 18 din acord.


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/1


Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe va intra în vigoare la 1 februarie 2019, în conformitate cu punctul 18 din acord.


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/2


DECIZIA (UE) 2019/143 A CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2019

privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 12 martie 2018, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu privire la o soluție convenită de comun acord cu China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”.

(2)

Respectivele negocieri s-au încheiat și, la 18 iunie 2018, a fost parafat un Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și China (denumit în continuare „acordul”).

(3)

Acordul a fost semnat în numele Uniunii la 30 noiembrie 2018, sub rezerva încheierii lui la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia (UE) 2018/1252 a Consiliului (2).

(4)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută în acord (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Aprobare acordată la 16 ianuarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2018/1252 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” (JO L 237, 20.9.2018, p. 2).

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/4


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

A.   Scrisoare din partea Uniunii Europene

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Avem onoarea să vă scriem cu privire la litigiul OMC menționat mai sus și la rezultatele negocierilor noastre în direcția găsirii unei soluții convenite de comun acord.

Uniunea Europeană deschide următoarele contingente tarifare (CT) (1):

un CT de 6 060 de tone pentru linia tarifară 1602.3929 (cu o alocare specifică pe țară de 6 000 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări), cu o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

un CT de 660 de tone pentru linia tarifară 1602.3985 (cu o alocare specifică pe țară de 600 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări), cu o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

un CT erga omnes de 5 000 de tone pentru linia tarifară 1602.3219, cu o rată tarifară de 8 % pentru cantitățile din cadrul contingentului.

Uniunea Europeană și China își notifică reciproc încheierea procedurilor lor interne în vederea intrării în vigoare a prezentului acord. Acordul intră în vigoare după 14 zile de la data primirii ultimei notificări. Uniunea Europeană deschide CT-urile menționate mai sus de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

După deschiderea CT-urilor, Uniunea Europeană și China notifică prezentul acord Organului de soluționare a litigiilor (OSL) ca soluție convenită de comun acord în temeiul articolului 3.6 din MSL cu privire la DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”. Pe această bază, China confirmă că, în ceea ce privește DS492, nu va solicita inițierea de proceduri în temeiul articolului 21.5 din MSL, nici nu va solicita suspendarea concesiilor sau a altor obligații în temeiul articolului 22.6 din MSL atât timp cât Uniunea Europeană respectă toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.

V-am fi recunoscători dacă ați avea amabilitatea de a ne confirma acordul guvernului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus.

Avem onoarea de a vă propune ca, dacă cele de mai sus sunt acceptabile pentru guvernul dumneavoastră, prezenta scrisoare să constituie, alături de confirmarea dumneavoastră, un acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză.

Vă rog să primiți, stimată Doamnă/stimate Domn, expresia înaltei noastre considerații.

În copie: Thailanda

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

B.   Scrisoare din partea Chinei

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Avem onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi, cu următorul text:

„Avem onoarea să vă scriem cu privire la litigiul OMC menționat mai sus și la rezultatele negocierilor noastre în direcția găsirii unei soluții convenite de comun acord.

Uniunea Europeană deschide următoarele contingente tarifare (CT) (2):

un CT de 6 060 de tone pentru linia tarifară 1602.3929 (cu o alocare specifică pe țară de 6 000 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări), cu o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

un CT de 660 de tone pentru linia tarifară 1602.3985 (cu o alocare specifică pe țară de 600 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări), cu o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

un CT erga omnes de 5 000 de tone pentru linia tarifară 1602.3219, cu o rată tarifară de 8 % pentru cantitățile din cadrul contingentului.

Uniunea Europeană și China își notifică reciproc încheierea procedurilor lor interne în vederea intrării în vigoare a prezentului acord. Acordul intră în vigoare după 14 zile de la data primirii ultimei notificări. Uniunea Europeană deschide CT-urile menționate mai sus de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

După deschiderea CT-urilor, Uniunea Europeană și China notifică prezentul acord Organului de soluționare a litigiilor (OSL) ca soluție convenită de comun acord în temeiul articolului 3.6 din MSL cu privire la DS492 «Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre». Pe această bază, China confirmă că, în ceea ce privește DS492, nu va solicita inițierea de proceduri în temeiul articolului 21.5 din MSL, nici nu va solicita suspendarea concesiilor sau a altor obligații în temeiul articolului 22.6 din MSL atât timp cât Uniunea Europeană respectă toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.”

Avem onoarea să vă confirmăm acordul guvernului nostru cu privire la conținutul scrisorii de mai sus.

Vă rugăm să acceptați, Stimată Doamnă/Stimate Domn, expresia înaltei noastre considerații.

Image

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Китайската народна република

Por la República Popular China

Za Čínskou lidovou republiku

For Folkerepublikken Kina

Für die Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

For the People's Republic of China

Pour la République populaire de Chine

Za Narodnu Republiku Kinu

Per la Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā –

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

A Kínai Népköztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de Volksrepubliek China

W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej

Pela República Popular da China

Pentru Republica Populară Chineză

Za Čínsku ľudovú republiku

Za Ljudsko republiko Kitajsko

Kiinan kansantasavallan puolesta

För Folkrepubliken Kina

Image


(1)  Alocarea către China pentru primele două CT este în acord cu Thailanda.

(2)  Alocarea către China pentru primele două CT este în acord cu Thailanda.


REGULAMENTE

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/144 AL COMISIEI

din 28 ianuarie 2019

privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei pentru puicuțele pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducere (titularul autorizației: Fertinagro Biotech S.L.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați utilizării în hrana animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unor astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a preparatului de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094). Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea vizează autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv destinat hranei pentru puicuțele pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducere, care să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Preparatul de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094), care aparține categoriei „aditivi zootehnici”, a fost autorizat pentru zece ani ca aditiv în hrana puilor pentru îngrășare și a găinilor ouătoare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/895 al Comisiei (2).

(5)

În avizul său din 21 februarie 2018 (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, 3-fitaza produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) nu are efecte adverse asupra sănătății animalelor, a sănătății umane sau asupra mediului. Aceasta a concluzionat, de asemenea, că aditivul are potențialul de a fi eficace pentru îmbunătățirea reținerii de fosfor la puii pentru îngrășare și că această concluzie poate fi extinsă la puicuțele crescute pentru ouat. Întrucât se poate presupune în mod rezonabil că modul de acțiune este același pentru speciile de păsări de curte, autoritatea a extrapolat concluzia cu privire la eficacitate pentru speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare și crescute pentru ouat sau reproducere. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea 3-fitazei arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a 3-fitazei produse de Komagataella pastoris (CECT 13094), astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv destinat hranei animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/895 al Comisiei din 24 mai 2017 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv furajer pentru hrana puilor pentru îngrășare și a găinilor ouătoare (titularul autorizației: Fertinagro Nutrientes S.L.) (JO L 138, 25.5.2017, p. 120).

(3)  EFSA Journal 2018;16(3):5203.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: promotori de digestibilitate

4a25

Fertinagro Nutrientes S.L.

3-fitază

EC 3.1.3.8

Compoziția aditivului:

Preparat de 3-fitază

produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) cu o activitate minimă de: 1 000 FTU (1)/ml

Sub formă lichidă

Caracterizarea substanței active:

3-fitază (EC 3.1.3.8) produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094)

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea activității 3-fitazei în aditivul destinat hranei pentru animale:

metoda colorimetrică bazată pe reacția enzimatică a fitazei pe fitat

Pentru cuantificarea activității 3-fitazei în hrana pentru animale:

metoda colorimetrică bazată pe reacția enzimatică a fitazei pe fitat – EN ISO 30024

Puicuțe crescute pentru ouat

Specii minore de păsări de curte pentru îngrășare sau crescute pentru ouat sau pentru reproducție

500 FTU

 

1.

A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor.

2.

Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, incluzând echipamente de protecție respiratorie.

20 februarie 2029


(1)  1 FTU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/11


REGULAMENTUL (UE) 2019/145 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 26 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Versiunea în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 al Comisiei (2) conține o eroare la rubricile 13.8.1 și 13.8.2 din partea C din anexă, în ceea ce privește referirea la un constituent al unei materii prime pentru furaje care trebuie să fie declarat. Referirea eronată la „umiditate” în loc de „potasiu” afectează sfera de aplicare a anumitor obligații ale operatorilor.

(2)

Prin urmare, versiunea în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 ar trebui rectificată în consecință. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(nu privește versiunea în limba română)

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/146 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, preparatul de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404, ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte, a fost autorizat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/502 al Comisiei (2).

(2)

Titularul autorizației, Micron Bio-systems Ltd, a depus o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, propunând adăugarea în autorizație a numelui reprezentantului său.

(3)

Titularul autorizației a prezentat date relevante care atestă faptul că, începând cu data de 30 martie 2019, FeedVision BV va acționa în calitate de reprezentant al acestuia pentru aditivul respectiv pentru hrana animalelor.

(4)

Modificarea propusă a condițiilor autorizației este de natură pur administrativă și nu implică necesitatea unei noi evaluări a aditivului în cauză. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a fost informată cu privire la cerere.

(5)

Pentru a permite FeedVision BV să acționeze în calitate de reprezentant al titularului autorizației, este necesar să se modifice termenii autorizației în cauză. Prin urmare, denumirea reprezentantului ar trebui să fie adăugată în titlu și în anexa la regulamentul respectiv. Denumirea titularului autorizației nu a fost scrisă corect în titlul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502. Prin urmare, în titlul Regulamentului de punere în aplicare, denumirea titularului autorizației ar trebui să fie înlocuită cu denumirea corectă.

(6)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/502 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice de la data retragerii Regatului Unit din Uniune.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/502 se modifică după cum urmează:

1.

În titlu, cuvintele „Micro Bio-System Ltd” se înlocuiesc cu cuvintele „Micron Bio-Systems Ltd, reprezentat de FeedVision BV”.

2.

Pe a doua coloană din anexă, cuvintele „Micron Bio-Systems Ltd” se înlocuiesc cu cuvintele „Micron Bio-Systems Ltd, reprezentat de FeedVision BV.”.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 martie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/502 al Comisiei din 24 martie 2015 privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte (titular al autorizației Micro Bio-System Ltd) (JO L 79, 25.3.2015, p. 57).


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/147 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de aprobare a substanței active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Țările de Jos au primit, la 1 octombrie 2014, o cerere din partea BASF Corporation pentru aprobarea substanței active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339.

(2)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 2 iunie 2015, Țările de Jos, în calitate de stat membru raportor, au notificat solicitantului, celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) admisibilitatea cererii.

(3)

La 22 decembrie 2016, statul membru raportor a transmis Comisiei un proiect de raport de evaluare, o copie fiind trimisă autorității, în care s-a evaluat dacă este de așteptat ca substanța activă în cauză să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(4)

Autoritatea s-a conformat articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ea a cerut solicitantului să furnizeze informații suplimentare statelor membre, Comisiei și autorității. Evaluarea informațiilor suplimentare de către statul membru raportor a fost transmisă autorității în luna noiembrie 2017, sub forma unui proiect de raport de evaluare actualizat.

(5)

La data de 12 martie 2018, autoritatea a comunicat solicitantului, statelor membre și Comisiei concluzia sa (2) cu privire la posibilitatea ca substanța activă Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339 să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Autoritatea a făcut publică concluzia sa.

(6)

La data de 24 octombrie 2018, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale proiectul de raport de examinare pentru Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339 și un proiect de regulament care prevede aprobarea substanței active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339.

(7)

Cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de examinare, s-a stabilit că criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt îndeplinite.

(8)

Prin urmare, este adecvat să se aprobe substanța activă Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339.

(9)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor condiții. În special, este necesar să se includă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

(10)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3) ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aprobarea substanței active

Substanța activă Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, astfel cum se specifică în anexa I, este aprobată sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339 (Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339). EFSA Journal 2018;16(4):5230, 18 pp. doi:10.2903/j.efsa.2018.5230.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXA I

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339

Număr de acces în cadrul Agricultural Research Culture Collection (NRRL), autoritate internațională de depozitare: NRRL 50757

Nu se aplică

Nivelul maxim de beauvericină: 0,5 mg/kg

20 februarie 2019

20 februarie 2029

În vederea implementării principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în special apendicele I și II.

În cadrul evaluării generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

nivelului de metabolit beauvericină, în cadrul unui studiu privind perioada de conservare după stocarea preparatului (preparatelor) conținând B. bassiana tulpina PPRI 5339;

efectelor asupra polenizatorilor introduși în sere ca urmare a expunerii la un preparat (preparate) diferit(e) de preparatul reprezentativ pe care se bazează prezenta aprobare;

protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că substanța B. bassiana tulpina PPRI 5339 trebuie să fie considerată, ca orice microorganism, potențial sensibilizantă.

Respectarea menținerii stricte a condițiilor de mediu și analiza controlului de calitate în timpul procesului de fabricație, pentru a se asigura respectarea limitelor de contaminare microbiologică menționate în documentul de lucru SANCO/12116/2012 (2).

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, dacă este cazul.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de examinare.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


ANEXA II

În partea B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:

„131

Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339

Număr de acces în cadrul Agricultural Research Culture Collection (NRRL), autoritate internațională de depozitare: NRRL 50757

Nu se aplică

Nivelul maxim de beauvericină: 0,5 mg/kg

20 februarie 2019

20 februarie 2029

În vederea implementării principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, în special apendicele I și II.

În cadrul evaluării generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

nivelului de metabolit beauvericină, în cadrul unui studiu privind perioada de conservare după stocarea preparatului (preparatelor) conținând B. bassiana tulpina PPRI 5339;

efectelor asupra polenizatorilor introduși în sere ca urmare a expunerii la un preparat (preparate) diferit(e) de preparatul reprezentativ pe care se bazează prezenta aprobare;

protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că substanța B. bassiana tulpina PPRI 5339 trebuie să fie considerată, ca orice microorganism, potențial sensibilizantă.

Respectarea menținerii stricte a condițiilor de mediu și analiza controlului de calitate în timpul procesului de fabricație, pentru a se asigura respectarea limitelor de contaminare microbiologică menționate în documentul de lucru SANCO/12116/2012 (*1).

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, dacă este cazul.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/148 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

privind neaprobarea substanței active propanil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 28 decembrie 2015, Italia a primit, din partea societății UPL Europe Ltd, o cerere de aprobare a substanței active propanil.

(2)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul menționat, la 29 februarie 2016, statul membru raportor a notificat solicitantului, celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) admisibilitatea cererii.

(3)

Efectele substanței active în cauză asupra sănătății umane și animale și asupra mediului au fost evaluate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pentru utilizările propuse de solicitant. Statul membru raportor a prezentat Comisiei și autorității un proiect de raport de evaluare la data de 14 iulie 2017.

(4)

Proiectul de raport de evaluare a fost examinat de către statele membre și de către autoritate. La data de 6 septembrie 2018, autoritatea a prezentat Comisiei concluzia sa cu privire la evaluarea riscului utilizării ca pesticid a substanței active propanil (2).

(5)

Prin scrisoarea din 14 septembrie 2018, UPL Europe Ltd și-a retras cererea de aprobare a propanilului.

(6)

Având în vedere retragerea cererii, propanilul nu ar trebui să fie aprobat.

(7)

Prezentul regulament nu exclude prezentarea unei noi cereri pentru propanil, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Neaprobarea substanței active

Nu se aprobă substanța activă propanil.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(12):5418, 27 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil. (Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active propanil).


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/149 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1108 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de utilizare a oțetului ca substanță de bază

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 23 alineatul (5) coroborat cu articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108 al Comisiei (2), oțetul a fost aprobat ca substanță de bază pentru utilizări ca fungicid și bactericid și a fost inclus în partea C a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3).

(2)

În noiembrie 2016, Charbonneaux-Brabant SA a prezentat Comisiei o cerere de extindere a utilizării oțetului ca erbicid, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)

Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La 4 august 2017, autoritatea a prezentat Comisiei un raport tehnic privind extinderea utilizării oțetului în domeniul protecției plantelor ca erbicid (4). La 23 octombrie 2018, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul de examinare, iar la 12 decembrie 2018 proiectul prezentului regulament.

(4)

Din examinările efectuate reiese că este de așteptat ca oțetul să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în special în ceea ce privește utilizarea ca erbicid, care a fost examinată și detaliată în raportul de examinare. Prin urmare, utilizarea oțetului ca erbicid ar trebui permisă. În plus, având în vedere faptul că este permisă o nouă utilizare a oțetului, este acceptabil să se permită alte utilizări posibile ale oțetului, astfel cum se menționează în ultima versiune a raportului de examinare pentru oțet. Prin urmare, este adecvat să se elimine restricția actuală privind utilizarea în exclusivitate ca fungicid și bactericid.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se respecte anumite condiții de utilizare.

(6)

Prin urmare, Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2015/1108 și (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificate în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1108

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108 al Comisiei din 8 iulie 2015 de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 181, 9.7.2015, p. 75).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2017. Raport tehnic referitor la rezultatul consultării cu statele membre și cu EFSA privind cererea de aprobare a oțetului ca substanță de bază, pentru extinderea utilizării în domeniul protecției plantelor ca erbicid. Materiale conexe ale EFSA, 2017: EN - 1281. 42 pp. doi:10.2903/sp.efsa.20 17.EN – 1281.


ANEXA I

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1108, textul din coloana a cincea „Dispoziții specifice” se înlocuiește cu următorul text:

„Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”


ANEXA II

În anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, textul din coloana a șasea „Dispoziții specifice” a rândului 5, oțet, din tabelul din partea C se înlocuiește cu următorul text:

„Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/150 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește statul membru raportor pentru evaluarea următoarelor substanțe active conținute în produse fitosanitare: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol și tebuconazol

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei (2) a alocat Regatului Unit, în calitate de stat membru raportor, evaluarea anumitor substanțe active conținute în produse fitosanitare.

(2)

Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(3)

Acordul de retragere, astfel cum a fost convenit între negociatori, conține prevederi pentru aplicarea dispozițiilor legislației Uniunii în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia după data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. Dacă respectivul acord intră în vigoare, legislația Uniunii în domeniul produselor fitosanitare se va aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în timpul perioadei de tranziție în conformitate cu acordul respectiv și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective. În conformitate cu acordul respectiv, în timpul perioadei de tranziție, Regatul Unit nu poate acționa în calitate de autoritate principală pentru evaluări de risc, examinări, aprobări sau autorizații la nivelul Uniunii sau la nivelul statelor membre care acționează împreună astfel cum se menționează, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(4)

Prin urmare, este necesar să se aloce altor state membre evaluările substanțelor active pentru care Regatul Unit este statul membru raportor și pentru care se preconizează că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară nu va emite o concluzie înainte de 29 martie 2019. Substanțele active în cauză sunt deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol și tebuconazol.

(5)

Respectiva alocare ar trebui să asigure un echilibru în ceea ce privește repartizarea responsabilităților și a activităților între statele membre.

(6)

Având în vedere faptul că evaluările substanțelor active în cauză se află într-un stadiu avansat și se preconizează că activitățile care urmează să fie desfășurate vor fi minore, nu ar trebui alocat un stat membru coraportor pentru evaluările respective.

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Prezentul regulament trebuie să se aplice de la 30 martie 2019.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 martie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active (JO L 200, 27.7.2012, p. 5).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Partea A se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica pentru deltametrin se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Deltametrin

AT”

 

(b)

rubrica pentru diflufenican se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Diflufenican

CZ”

 

(c)

rubrica pentru fluoxastrobin se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Fluoxastrobin

DE”

 

(d)

rubrica pentru protioconazol se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Protioconazol

PL”

 

2.

Partea B se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica pentru epoxiconazol se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Epoxiconazol

PL”

 

(b)

rubrica pentru tebuconazol se înlocuiește cu următorul text:

Substanță activă

Stat membru raportor

Stat membru coraportor

„Tebuconazol

DK”

 


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/151 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de reînnoire a aprobării substanței active Clonostachys rosea tulpina J1446, ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 22 alineatul (1) coroborat cu articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2005/2/CE a Comisiei (2) a inclus substanța Clonostachys rosea tulpina J1446, sub denumirea taxonomică anterioară Gliocladium catenulatum tulpina J1446, ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt incluse în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active Clonostachys rosea tulpina J1446, în condițiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 iulie 2019.

(4)

Verdera Oy (denumit în continuare „solicitantul”) a depus o cerere de reînnoire a aprobării substanței Clonostachys rosea tulpina J1446, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea era completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la data de 6 iulie 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării în vederea formulării de observații și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar la dispoziția publicului.

(8)

La 21 iunie 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca Clonostachys rosea tulpina J1446 să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La 11 decembrie 2017, Comisia a prezentat proiectul de raport de reînnoire a aprobării Clonostachys rosea tulpina J1446 Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(9)

Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a transmite observații cu privire la raportul de reînnoire.

(10)

În cazul uneia sau mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține Clonostachys rosea tulpina J1446, s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței Clonostachys rosea tulpina J1446.

(11)

Evaluarea riscurilor în contextul reînnoirii aprobării substanței Clonostachys rosea tulpina J1446 se bazează pe un număr limitat de utilizări reprezentative, care însă nu limitează utilizările pentru care pot fi autorizate produsele de protecție a plantelor care conțin Clonostachys rosea tulpina J1446. Prin urmare, este adecvat să nu se mențină restricția privind utilizarea exclusiv ca fungicid.

(12)

În plus, Comisia consideră că Clonostachys rosea tulpina J1446 este o substanță activă cu risc mic, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Clonostachys rosea tulpina J1446 nu este o substanță care să prezinte motive de îngrijorare și îndeplinește condițiile stabilite la punctul 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Prin urmare, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței Clonostachys rosea tulpina J1446 ca substanță cu risc redus.

(14)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesară includerea anumitor condiții.

(15)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) coroborat cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(16)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei (7) a prelungit perioada aprobării substanței Clonostachys rosea tulpina J1446 până la 31 iulie 2019 pentru a permite ca procesul de reînnoire a aprobării să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că o decizie cu privire la reînnoirea aprobării a fost luată înainte de respectiva dată amânată de expirare, prezentul regulament se aplică de la 1 aprilie 2019.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea aprobării substanței active

Aprobarea substanței active Clonostachys rosea tulpina J1446, astfel cum se specifică în anexa I, este reînnoită sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2005/2/CE a Comisiei din 19 ianuarie 2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active Ampelomyces quisqualis și Gliocladium catenulatum (JO L 20, 22.1.2005, p. 15).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2016;14(7):4517, 16 pp. Disponibil online: www.efsa.europa.eu

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, carvonă, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, izoxaflutol, metalaxil-m, metiocarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemectină, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, pimetrozină și s-metolaclor (JO L 163, 28.6.2018, p. 13).


ANEXA I

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

Clonostachys rosea tulpina J1446

Număr de acces în colecția de culturi din cadrul Colecției germane de microorganisme și culturi celulare (DSMZ): DSM 9212

Nu se aplică

Nu se aplică

Conținut de gliotoxine: max. 50 μg/kg în MCPA de calitate tehnică.

1 aprilie 2019

31 martie 2034

În vederea implementării principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța Clonostachys rosea tulpina J1446, în special de apendicele I și II la acesta.

În cadrul evaluării generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

specificațiilor materialului tehnic, astfel cum este transformat în scop comercial în produse de protecție a plantelor, inclusiv caracterizarea completă a metaboliților care ar putea prezenta motive de îngrijorare;

protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că microorganismele sunt considerate drept potențiali sensibilizanți, asigurându-se că echipamentul individual de protecție adecvat este inclus ca o condiție de utilizare;

studiilor sau informațiilor din literatura științifică publicate recent în ceea ce privește sensibilitatea antimicotică a Clonostachys rosea J1446.

Producătorul asigură menținerea strictă a condițiilor de mediu și analiza de control al calității pe parcursul procesului de fabricație, pentru a asigura respectarea limitelor de contaminare microbiologică menționate în documentul de lucru SANCO/12116/2012 (2).

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active sunt puse la dispoziție în raportul de examinare.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, rubrica 98 referitoare la Gliocladium catenulatum tulpina J1446 se elimină.

2.

În partea D, se adaugă următoarea rubrică:

„15

Clonostachys rosea tulpina J1446

Număr de acces în colecția de culturi din cadrul Colecției germane de microorganisme și culturi celulare (DSMZ): DSM 9212

Nu se aplică

Nu se aplică

Conținut de gliotoxine: max. 50 μg/kg în MCPA de calitate tehnică.

1 aprilie 2019

31 martie 2034

În vederea implementării principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța Clonostachys rosea tulpina J1446, în special de apendicele I și II la acesta.

În cadrul evaluării generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

specificațiilor materialului tehnic, astfel cum este transformat în scop comercial în produse de protecție a plantelor, inclusiv caracterizarea completă a metaboliților care ar putea prezenta motive de îngrijorare;

protecției operatorilor și a lucrătorilor, ținând seama de faptul că microorganismele sunt considerate drept potențiali sensibilizanți, asigurându-se că echipamentul individual de protecție adecvat este inclus ca o condiție de utilizare;

studiilor sau informațiilor din literatura științifică publicate recent în ceea ce privește sensibilitatea antimicotică a Clonostachys rosea J1446.

Producătorul asigură menținerea strictă a condițiilor de mediu și analiza de control al calității pe parcursul procesului de fabricație, pentru a asigura respectarea limitelor de contaminare microbiologică menționate în documentul de lucru SANCO/12116/2012 (*1).

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, dacă este cazul.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


DECIZII

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/31


DECIZIA (UE) 2019/152 A CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2019

de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului belgian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, la 5 februarie 2015 și la 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propus domnul Alain HUTCHINSON (Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

domnul Alain HUTCHINSON, Commissaire pour l'Europe et l'accueil des organisations internationales (schimbare de mandat).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/32


DECIZIA (UE) 2019/153 A CONSILIULUI

din 28 ianuarie 2019

de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, la 5 februarie 2015 și la 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 12 septembrie 2016, prin Decizia (UE) 2016/1670 a Consiliului (4), domnul Piero FASSINO a fost din nou numit în calitatea de membru.

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Piero FASSINO,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Este numit în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

domnul Virginio MEROLA, Sindaco del Comune di Bologna.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2016/1670 a Consiliului din 12 septembrie 2016 de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 249, 16.9.2016, p. 37).


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/33


DECIZIA (UE) 2019/154 A COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de stabilire a normelor interne privind restricționarea dreptului de acces al persoanelor vizate la dosarele lor medicale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 26a din Statutul funcționarilor și al articolelor 16 și 91 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, funcționarii și agenții au dreptul de a lua cunoștință de dosarele lor medicale, în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor.

(2)

Începând din 2004, concluzia 221/04 a șefilor administrației (1) a reglementat accesul la dosarele medicale și nu permite accesul direct al persoanelor vizate la toate documentele de natură psihologică sau psihiatrică ce îi vizează. Această restricție generală nu implică o analiză de la caz la caz.

(3)

În vederea respectării Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (2), restricțiile aplicate de Comisie referitoare la accesul la astfel de documente trebuie să fie proporționale și să implice o analiză de la caz la caz.

(4)

Cu toate că accesul la dosarele medicale ar trebui să fie acordat în cea mai mare măsură posibilă persoanelor vizate, restricțiile bazate pe articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 pot fi, în unele cazuri, necesare pentru a proteja sănătatea membrului personalului sau interesele legitime ale unor părți terțe. Medicul, care acționează în numele Comisiei, ar trebui să prezinte motivele pentru orice astfel de restricție, iar aceste motive ar trebui să facă parte din dosarele medicale ale membrului personalului în cauză.

(5)

Datele cu caracter personal sunt stocate în medii fizice și electronice securizate, prevenind astfel accesul sau transferul ilegal al datelor către persoane care nu prezintă necesitatea de a le cunoaște.

(6)

Perioadele de păstrare care se aplică în cazul prelucrării dosarelor medicale sunt stabilite în lista comună la nivelul Comisiei privind păstrarea dosarelor Comisiei Europene (3).

(7)

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene ar trebui să efectueze o reexaminare independentă a aplicării restricțiilor, în vederea asigurării conformității cu prezenta decizie.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz la 10 decembrie 2018.

(9)

Regulamentul (UE) 2018/1725 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4), fără o perioadă de tranziție, cu începere de la data intrării sale în vigoare. Posibilitatea de a aplica restricții pentru anumite drepturi a fost prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Pentru a nu compromite drepturile persoanelor vizate, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1725,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește condițiile în care Comisia poate restricționa aplicarea articolului 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (h) din respectivul regulament.

(2)   Prezenta decizie se aplică accesului la datele medicale cu caracter personal prelucrate de Comisie în temeiul articolelor 26a, 33, 59, 72, 73 și 78 din Statutul funcționarilor și al articolelor 1, 13-15 din anexa VIII și al articolelor 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 și 102 din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 2

Restricții aplicabile

(1)   Sub rezerva articolelor 3-5, Comisia poate limita, de la caz la caz, dreptul persoanelor vizate de a accesa în mod direct date medicale cu caracter personal de natură psihologică sau psihiatrică ce îi privesc și care sunt prelucrate de Comisie, în cazul în care accesul la astfel de date ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea persoanei vizate. Această restricție este proporțională cu ceea ce este strict necesar pentru a proteja persoana vizată.

(2)   Accesul la informațiile menționate la alineatul (1) se acordă unui medic ales de persoana vizată.

(3)   În astfel de cazuri, persoanei vizate i se rambursează de către Serviciul medical, la cerere, partea nerambursată de Sistemul comun de asigurări de sănătate (SCAS), aferentă costului consultației cu medicul care a avut acces la dosarele medicale. Cuantumul rambursat nu depășește diferența dintre plafonul prevăzut în Dispozițiile generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale (5) și cuantumul rambursat persoanei vizate de către Sistemul comun de asigurări de sănătate în temeiul normelor respective.

(4)   O astfel de rambursare din partea Serviciului medical este supusă condiției ca accesul să nu fi fost încă acordat pentru aceleași date.

(5)   Sub rezerva articolelor 3-5 din prezenta decizie, Comisia poate restricționa, de la caz la caz și în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2018/1725, dreptul persoanelor vizate de a-și accesa propriile date medicale cu caracter personal de care dispune în cazul în care exercitarea acestui drept ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile persoanei vizate sau ale altor persoane vizate.

Articolul 3

Dreptul de acces al persoanelor vizate

(1)   În cazul în care restricționează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanelor vizate la datele medicale cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia informează persoana vizată, în scris, în răspunsul său la cererea de acces, fără întârzieri nejustificate, cu privire la restricția aplicată și la principalele motive ce stau la baza restricției respective. Comisia informează, de asemenea, persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2)   Furnizarea de informații cu privire la motivele restricției menționate la alineatul (1) poate fi amânată, omisă sau refuzată atât timp cât aceasta riscă să submineze scopul restricției.

(3)   Comisia consemnează motivele restricției în conformitate cu articolul 5.

(4)   În cazul în care dreptul de acces este restricționat integral sau parțial, persoana vizată își exercită dreptul de acces prin intermediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 25 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 4

Consemnarea și înregistrarea restricțiilor

(1)   Comisia consemnează motivele oricărei restricții aplicate în temeiul prezentei decizii, incluzând o evaluare a necesității și a proporționalității restricției, în funcție de elementele relevante prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

În acest scop, datele consemnate precizează modul în care exercitarea dreptului ar prezenta un risc pentru sănătatea persoanei vizate sau ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

(2)   Datele consemnate și, dacă este cazul, documentele care conțin elementele faptice și juridice subiacente se înregistrează în dosarul medical relevant.

Articolul 5

Durata restricțiilor

(1)   Restricțiile menționate la articolul 2 continuă să se aplice atât timp cât motivele care le justifică rămân aplicabile.

(2)   În cazul în care motivele unei restricții nu se mai aplică, iar persoana vizată solicită din nou accesul la respectivele date medicale cu caracter personal, Comisia ridică restricția și informează persoana vizată cu privire la principalele motive care justificau restricția. În același timp, Comisia informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în orice moment sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 6

Reexaminarea de către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene

(1)   Responsabilul cu protecția datelor este informat, fără întârzieri nejustificate, ori de câte ori drepturile persoanelor vizate sunt restricționate în conformitate cu prezenta decizie. La cerere, responsabilului cu protecția datelor i se asigură accesul la consemnări și la orice documente care conțin elemente faptice și juridice subiacente.

(2)   Responsabilul cu protecția datelor poate solicita o reexaminare a restricției. Responsabilul cu protecția datelor este informat cu privire la rezultatul reexaminării solicitate.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 decembrie 2018.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Concluzia susmenționată a fost aprobată de către șefii administrației în cadrul celei de a 236-a reuniuni a acestora, care a avut loc la 19 februarie 2004.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(3)  Lista comună la nivelul Comisiei privind păstrarea dosarelor Comisiei Europene SEC(2007) 970 din 4 iulie 2007, actualizată și completată prin SEC(2012) 713 din 17 decembrie 2012.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Decizia C(2007) 3195 a Comisiei din 2 iulie 2007 de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.


31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/36


DECIZIA (UE) 2019/155 A AUTORITĂȚII EUROPENE PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE

din 23 ianuarie 2019

de reînnoire a restricționării temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență clienților de retail

CONSILIUL SUPRAVEGHETORILOR AUTORITĂȚII EUROPENE PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (1), în special articolul 9 alineatul (5), articolul 43 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 40,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile (3), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Prin Decizia (UE) 2018/796 (4), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a restricționat comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență (CFD-uri) clienților de retail începând cu data de 1 august 2018 pentru o perioadă de trei luni.

(2)

În conformitate cu articolul 40 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, ESMA trebuie să revizuiască o măsură de intervenție temporară asupra produselor la intervale corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni.

(3)

Prin Decizia (UE) 2018/1636 (5), ESMA a reînnoit și a modificat restricționarea temporară privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de CDF-uri clienților de retail începând cu data de 1 noiembrie 2018 pentru o perioadă de trei luni.

(4)

Revizuirea ulterioară de către ESMA a restricționării CFD-urilor se bazează, printre altele, pe un sondaj efectuat în rândul autorităților naționale competente (6) (ANC-uri) referitor la aplicarea în practică și la impactul măsurii de intervenție asupra produselor, precum și pe informații suplimentare furnizate de ANC-uri și de părțile interesate.

(5)

ANC-urile au detectat numai un număr restrâns de exemple de neconformitate cu măsura ESMA de intervenție asupra produselor, care au fost legate în principal de avertizările referitoare la riscuri.

(6)

ANC-urile au raportat o scădere generală a numărului de conturi ale clienților de retail care conțin CFD-uri, a volumului de tranzacții și a capitalului propriu total al clienților de retail pe parcursul celor trei luni, din august până în octombrie 2018 (perioada 2018), față de aceeași perioadă din 2017 (perioada 2017). Comparând aceste perioade, numărul de conturi profitabile ale clienților de retail a rămas în general stabil. Costurile medii suportate de clienții de retail la tranzacționarea de CFD-uri, care par să fie mai puțin influențate de condițiile de piață decât rezultatele generale obținute de clienți, au fost semnificativ mai mici în perioada 2018 față de perioada 2017 (7). Costurile medii legate de conturile de retail active care conțin CFD-uri pe criptomonedă au fost disproporționate față de altele, cu toate că aceste conturi au înregistrat în continuare costuri mai mari decât conturile fără expunere la criptomonedă. În sfârșit, ANC-urile au raportat o scădere constantă a numărului de închideri automate ale conturilor, a numărului de cazuri în care conturile au creat capital propriu negativ și a valorii soldurilor capitalurilor proprii negative (8).

(7)

ANC-urile au mai raportat și o creștere a numărului de clienți tratați la cerere drept clienți profesioniști în perioada 2018, față de perioada 2017. ESMA este conștientă că anumiți furnizori de CFD-uri fac publicitate în rândul clienților de retail la posibilitatea de a deveni clienți profesioniști la cerere. Un client de retail poate însă solicita să fie tratat ca client profesionist, mai precis, dacă depune o cerere în scris conformă cu cerințele legislației în vigoare. Furnizorii trebuie să se asigure că respectă întotdeauna aceste condiții (9). ESMA este de asemenea conștientă că anumite firme din țări terțe abordează activ clienții din Uniune sau că unii furnizori de CFD-uri din Uniune fac reclamă pentru posibilitatea clienților de retail de a-și muta conturile la o entitate intragrup dintr-o țară terță. Însă, dacă nu sunt autorizate sau înregistrate în Uniune, firmele din țări terțe nu pot furniza servicii clienților stabiliți sau situați în Uniune decât la inițiativa exclusivă a acestora din urmă. În sfârșit, ESMA este conștientă de faptul că există firme care au început să furnizeze alte produse de investiții speculative. ESMA va continua să monitorizeze oferta acestor produse pentru a stabili dacă se impun alte măsuri la nivelul Uniunii.

(8)

De la adoptarea Deciziei (UE) 2018/796, ESMA nu a obținut dovezi care să-i contrazică constatarea generală referitoare la o preocupare semnificativă în legătură cu protecția investitorilor identificată în Decizia (UE) 2018/796 sau în Decizia (UE) 2018/1636 (decizii). Prin urmare, ESMA a concluzionat că preocuparea semnificativă în legătură cu protecția investitorilor identificată în decizii ar continua să existe dacă restricționarea temporară privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de CFD-uri clienților de retail nu este reînnoită.

(9)

Mai mult, cerințele de reglementare existente aplicabile în temeiul dreptului Uniunii nu s-au schimbat și nu contracarează nici în prezent amenințarea identificată de ESMA. Mai mult, ANC-urile nu au luat măsuri de contracarare a amenințării sau măsurile luate nu contracarează în mod corespunzător amenințarea. În special, de la adoptarea Deciziei (UE) 2018/796, niciun ANC nu a adoptat propria măsură națională de intervenție asupra produselor în temeiul articolului 42 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (10).

(10)

Reînnoirea restricționării nu are un efect negativ asupra eficienței piețelor financiare sau asupra investitorilor care să fie disproporționat în raport cu beneficiile acțiunii și nu creează un risc de arbitraj de reglementare din aceleași motive prevăzute în decizii.

(11)

Dacă restricția temporară nu este reînnoită, ESMA continuă să considere că probabil CFD-urile vor fi oferite din nou clienților de retail fără măsuri adecvate de protecție suficientă a acestora împotriva riscurilor legate de acele produse care au dus la prejudicierea consumatorilor și care au fost identificate în decizii.

(12)

Din aceste motive și ținând seama de motivele prevăzute în decizii, ESMA a hotărât să reînnoiască restricționarea, în aceiași termeni cu cei prevăzuți în Decizia (UE) 2018/1636, pentru o perioadă suplimentară de trei luni, cu scopul de a aborda preocuparea semnificativă în legătură cu protecția investitorilor.

(13)

Întrucât măsurile propuse se pot referi, într-o măsură limitată, la instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole, ESMA a consultat organismele publice competente în supravegherea, administrarea și reglementarea piețelor agricole fizice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (11). Niciunul din aceste organisme nu a ridicat obiecții legate de propunerea de reînnoire a măsurilor.

(14)

ESMA a comunicat ANC-urilor propunerea de decizie de reînnoire,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

„contract pentru diferență” sau „CFD” înseamnă un instrument financiar derivat, altul decât o opțiune, un contract futures, un swap sau un contract forward pe rata dobânzii al cărui scop este de a oferi titularului o expunere lungă sau scurtă la fluctuațiile prețului, ale nivelului sau ale valorii unui activ suport, indiferent dacă acesta este tranzacționat într-un loc de tranzacționare și care trebuie decontat în numerar sau poate fi decontat în numerar la alegerea uneia dintre părți, din alt motiv decât neîndeplinirea obligațiilor de plată sau al altui tip de eveniment de reziliere;

(b)

„beneficiu nemonetar exclus” înseamnă orice beneficiu nemonetar, altul decât, în măsura în care se referă la CFD-uri, instrumentele de informare și de cercetare;

(c)

„marjă inițială” înseamnă orice plată în scopul intrării într-un CFD, excluzând comisionul, taxele de tranzacție și orice alte costuri aferente;

(d)

„protecție a marjei inițiale” înseamnă marja inițială stabilită în anexa I;

(e)

„protecție de închidere la marjă” înseamnă închiderea unuia sau mai multor CFD-uri deschise ale unui client de retail în condițiile cele mai favorabile pentru client în conformitate cu articolele 24 și 27 din Directiva 2014/65/UE atunci când suma fondurilor din contul de tranzacționare de CFD-uri și profiturile nete nerealizate ale tuturor CFD-urilor deschise conectate la contul respectiv scad la mai puțin de jumătate din valoarea totală a protecției marjei inițiale pentru toate respectivele CFD-uri deschise;

(f)

„protecție împotriva soldului negativ” înseamnă limita unui pasiv agregat al unui client de retail pentru toate CFD-urile conectate la un cont de tranzacționare de CFD-uri cu un furnizor de CFD-uri la fondurile din respectivul cont de tranzacționare de CFD-uri.

Articolul 2

Restricție temporară a CFD-urilor în ceea ce privește clienții de retail

Comercializarea, distribuția sau vânzarea către clienți de retail a CFD-urilor este restricționată la situațiile în care sunt îndeplinite cel puțin toate condițiile următoare:

(a)

furnizorul de CFD-uri solicită clientului de retail să plătească protecția marjei inițiale;

(b)

Furnizorul de CFD-uri asigură clientului de retail protecția de închidere la marjă;

(c)

Furnizorul de CFD-uri asigură clientului de retail protecția împotriva soldului negativ;

(d)

furnizorul de CFD-uri nu furnizează clientului de retail direct sau indirect o plată sau un beneficiu monetar sau nemonetar exclus în legătură cu respectiva comercializare, distribuție sau vânzare a unui CFD, altul decât profiturile realizate cu privire la orice CFD furnizat; și

(e)

furnizorul de CFD nu transmite direct sau indirect o comunicare clientului de retail sau nu publică informații accesibile acestuia cu privire la comercializarea, distribuția sau vânzarea unui CFD, cu excepția cazului în care acesta include avertismentul privind riscurile specificat și respectă condițiile din anexa II.

Articolul 3

Interzicerea participării la activități de eludare

Se interzice participarea, cu bună știință și în mod intenționat, la activități care au ca obiect sau efect eludarea cerințelor de la articolul 2, inclusiv prin acționarea ca înlocuitor pentru furnizorul de CFD-uri.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezenta decizie se aplică de la 1 februarie 2019 pentru o perioadă de 3 luni.

Adoptată la Paris, 23 ianuarie 2019.

Pentru Consiliul supraveghetorilor

Steven MAIJOOR

Președinte


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(3)  JO L 87, 31.3.2017, p. 90.

(4)  Decizia (UE) 2018/796 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 22 mai 2018 pentru restricționarea temporară a contractelor pentru diferență în Uniune în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 1.6.2018, p. 50).

(5)  Decizia (UE) 2018/1636 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 23 octombrie 2018 de reînnoire și de modificare a restricționării temporare din Decizia (UE) 2018/796 privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de contracte pentru diferență clienților de retail (JO L 272, 31.10.2018, p. 62).

(6)  Au răspuns 26 de ANC-uri: Autoritatea pentru Piața Financiară (AT – FMA), Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Cipru (CY-CySEC), Banca Națională Cehă (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Comisia pentru Piețe de Capital din Grecia (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autoritatea de Supraveghere Financiară din Finlanda (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca Centrală a Irlandei (IE – CBI), Autoritatea de Supraveghere Financiară (IS – FME), Lietuvos Bankas (LT- LB), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV-FKTK), Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Finanstilsynet (Finanstilsynet-NO), Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (RO – ASF), Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP-SI), Banca Națională a Slovaciei (NBS-SK), Autoritatea de Conduită Financiară (UK- FCA).

(7)  Această constatare este în concordanță cu scăderea observată în volumul total al tranzacțiilor pe baza căruia se calculează de obicei spreadurile și comisioanele. Capitalul propriu mediu al clienților a crescut ușor în rândul conturilor active ale clienților de retail, cu toate că această creștere a reprezentat o schimbare mult mai mică în termeni procentuali decât scăderea volumului total al tranzacțiilor și a expunerii totale pentru aceste conturi.

(8)  În perioada august-octombrie 2018 s-a aplicat protecția împotriva soldului negativ. Discontinuitățile pieței pot duce însă la închiderea inițială a contului unui client la un preț care creează capital propriu negativ, contul fiind apoi recreditat de furnizor până la capital propriu zero pentru a îndeplini noua condiție de protecție împotriva soldului negativ. Acesta a fost și cazul furnizorilor care au oferit protecție împotriva soldului negativ în aceeași perioadă din 2017.

(9)  Anexa II, secțiunea II din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349). A se vedea și secțiunea 11 din setul de Întrebări și răspunsuri ESMA pe teme legate de protecția investitorilor și intermediari conform MiFID II și MiFIR (ESMA35-43-349), în care ESMA a identificat forme de practici pe care firmele de investiții nu ar trebui să le folosească la aplicarea obligațiilor legale cu privire la clasificarea clienților ca profesioniști, la cerere. Secțiunea 11 a fost actualizată ultima dată la 25 mai 2018.

(10)  ESMA a luat în considerare următoarele: (a) la 4 iunie 2018, o autoritate competentă dintr-un stat SEE-AELS, NO-Finanstilsynet, a adoptat măsuri naționale de intervenție asupra produselor care au aceiași termeni și aceleași date de aplicare ca cele ale măsurilor ESMA; (b) la 6 iulie 2018 a intrat în vigoare în România legea națională cu termeni asemănători cu cei din măsurile ESMA.

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


ANEXA I

PROCENTELE MARJEI INIȚIALE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL ACTIVULUI SUPORT

(a)

3,33 % din valoarea noțională a CFD-ului atunci când perechea valutară a activului suport este compusă din oricare două dintre următoarele monede: dolarul american, euro, yenul japonez, lira sterlină, dolarul canadian sau francul elvețian.

(b)

5 % din valoarea noțională a CFD-ului atunci când indicele, perechea valutară sau marfa activului suport este:

(i)

oricare dintre următorii indici ai titlurilor de capital: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);

(ii)

o pereche valutară compusă din cel puțin o monedă care nu este menționată la litera (a) de mai sus; sau

(iii)

aur:

(c)

10 % din valoarea noțională a CFD-ului atunci când indicele de marfă sau al titlurilor de capitalului al activului suport este un indice de marfă sau orice indice al titlurilor de capital, alții decât cei enumerați la litera (b) de mai sus;

(d)

50 % din valoarea noțională a CFD-ului atunci când activul suport este o criptomonedă; sau

(e)

20 % din valoarea noțională a CFD-ului atunci când activul suport este:

(i)

o acțiune; sau

(ii)

nu este enumerat în prezenta anexă.


ANEXA II

AVERTISMENTELE PRIVIND RISCURILE

SECȚIUNEA A

Condițiile avertismentelor privind riscurile

1.

Avertismentul privind riscurile are un aspect care să îi asigure o importanță deosebită, are o dimensiune a fontului cel puțin egală cu dimensiunea predominantă a fontului și este redactat în aceeași limbă ca cea utilizată în comunicare sau în informațiile publicate.

2.

În cazul în care comunicarea sau informațiile publicate se află pe un suport durabil sau pe o pagină web, avertismentul privind riscurile este în formatul specificat în secțiunea B.

3.

În cazul în care comunicarea sau informațiile publicate se află pe alt suport decât suport durabil sau pagină web, avertizarea de risc va fi în formatul specificat în secțiunea C.

4.

Prin derogare de la punctele 2 și 3, dacă numărul de caractere pe care le conține avertizarea de risc în formatul specificat la secțiunea B sau C depășește limita de caractere permise în dispozițiile standard ale unui furnizor terț, avertizarea de risc poate apărea în formatul specificat la secțiunea D.

5.

Dacă se folosește avertizarea de risc în formatul specificat la secțiunea D, comunicarea sau informațiile publicate trebuie să conțină și un link direct către pagina web a furnizorului CFD, unde apare avertizarea de risc în formatul specificat la secțiunea B.

6.

Avertismentul privind riscurile include un procent actualizat al pierderilor specifice furnizorului, bazat pe calculul procentului de conturi de tranzacționare de CFD-uri furnizate clienților de retail de către furnizorul de CFD-uri care a pierdut bani. Calculul se efectuează o dată la trei luni și acoperă perioada de 12 luni care precedă data la care este efectuată („perioada de calcul pe 12 luni”). În sensul calculului:

(a)

se consideră că un cont de tranzacționare de CFD-uri al unui client de retail individual a pierdut bani dacă suma tuturor profiturilor nete realizate și nerealizate privind CFD-urile conectate la contul de tranzacționare de CFD-uri în perioada de calcul de 12 luni este negativă;

(b)

orice costuri legate de CFD-urile conectate la contul de tranzacționare de CFD vor fi incluse în calcul, inclusiv toate cheltuielile, taxele și comisioanele;

(c)

următoarele elemente sunt excluse din calcul:

(i)

orice cont de tranzacționare de CFD-uri care nu a avut un CFD deschis în legătură cu acesta în perioada de calcul;

(ii)

orice profit sau pierdere din alte produse decât CFD-urile conectate la contul de tranzacționare de CFD-uri;

(iii)

orice depozit sau retragere de fonduri din contul de tranzacționare de CFD-uri.

7.

Prin derogare de la punctele 2-6,dacă în ultima perioadă de calcul de 12 luni, un furnizor de CFD-uri nu a furnizat un CFD deschis, conectat la un cont de tranzacționare de CFD-uri al unui client de retail, respectivul furnizor de CFD-uri utilizează avertizarea standard de risc menționată la secțiunile E-G, după caz.

SECȚIUNEA B

Avertismentul privind riscurile specifice furnizorului pe un suport durabil și o pagină web

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier.

[a se introduce procentul pentru fiecare furnizor] % din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.

Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

SECȚIUNEA C

Avertisment sintetizat privind riscurile specifice furnizorului

[a se introduce procentul pentru fiecare furnizor] % din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.

Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

SECȚIUNEA D

Avertizarea de risc cu caractere reduse specifică furnizorului

[introduceți procentul pe furnizor]% din conturile CFD de retail pierd bani.

SECȚIUNEA E

Avertismentul standard privind riscurile pe un suport durabil și o pagină web

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier.

Între 74-89 % din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri.

Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

SECȚIUNEA F

Avertisment standard sintetizat privind riscurile

Între 74-89 % din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri.

Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

SECȚIUNEA G

Avertizarea de risc cu caractere reduse standard

74-89 % din conturile CFD de retail pierd bani.


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/42


DECIZIA NR. 83/18/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 26 septembrie 2018

privind garanțiile de stat acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate (Islanda) [2019/156]

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE („Autoritatea”),

având în vedere:

Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 61,

Protocolul 26 la Acordul privind SEE,

Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție („Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”), în special articolul 24,

Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție („Protocolul 3”), în special articolul 7 alineatul (2) din partea II,

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile (1) și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

La 3 mai 2017, Autoritatea a inițiat o procedură oficială de investigare privind un posibil ajutor de stat acordat societății Landsvirkjun prin garanții de stat pentru contractele derivate („decizia de inițiere a procedurii”) (2).

(2)

Prin scrisoarea din 15 septembrie 2017 (3), Landsvirkjun și-a prezentat observațiile (4). La rândul său, Autoritatea a transmis Islandei observațiile prezentate de societate (5). Autoritatea nu a primit observații de la nicio altă parte interesată.

(3)

Prin scrisoarea din 25 septembrie 2017 (6), autoritățile islandeze și-au prezentat observațiile.

(4)

La 23 martie 2018, Autoritatea s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății Landsvirkjun și ai autorităților islandeze. În urma reuniunii și a primirii întrebărilor din partea Autorității la 27 martie 2018 (7), Landsvirkjun a prezentat informații suplimentare la 11 aprilie 2018 (8). La 12 aprilie 2018, autoritățile islandeze au informat Autoritatea că acestea sprijină argumentele Landsvirkjun și că nu consideră că este necesar să prezinte observații suplimentare (9).

(5)

La 6 iunie 2018, Autoritatea a discutat chestiunea în continuare în cadrul unei reuniuni cu autoritățile islandeze și Landsvirkjun. La 7 iunie 2018, Landsvirkjun a transmis informații suplimentare Autorității (10). În urma reuniunii și a primirii informațiilor suplimentare din partea Landsvirkjun, Autoritatea a solicitat autorităților islandeze clarificări suplimentare (11). Prin scrisoarea din 29 iunie 2018, autoritățile islandeze au transmis informațiile solicitate (12).

2.   DESCRIEREA MĂSURII

2.1.   Beneficiarul: Landsvirkjun

(6)

Landsvirkjun este o societate publică în nume colectiv reglementată prin Legea privind Landsvirkjun (13). La 1 ianuarie 2007, Trezoreria Statului a preluat integral dreptul de proprietate asupra Landsvirkjun. Landsvirkjun este deținută de stat, în mod direct de către Trezoreria Statului (99,9 %) și indirect prin intermediul Eignarhlutir ehf. (0,1 %), o societate cu răspundere limitată deținută integral de Trezoreria Statului.

2.2.   Contractele derivate încheiate de Landsvirkjun și garanțiile de stat

(7)

Potrivit autorităților islandeze (14), Landsvirkjun este expusă la riscurile legate de cursul de schimb și de rata dobânzii aferente portofoliului său de creanțe. Landsvirkjun utilizează diferite contracte derivate pentru a controla și a gestiona aceste riscuri.

(8)

Astfel cum s-a explicat în decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea a analizat următoarele tipuri de contracte derivate încheiate de Landsvirkjun: swapuri pe cursul de schimb, opțiuni pe cursul de schimb și swapuri pe rata dobânzii (15). În decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea a furnizat o descriere a acestor contracte derivate pe baza explicațiilor autorităților islandeze (16).

2.3.   Procedura privind ajutorul existent referitoare la ajutorul de stat acordat prin garanții de stat nelimitate

(9)

Prin scrisoarea din 26 septembrie 2006 (17), Autoritatea a inițiat procedura privind măsurile de ajutor existente prevăzută la articolul 17 alineatul (2) din partea a II-a a Protocolului 3, cu privire la anumite măsuri în favoarea serviciilor de furnizare a energiei electrice în Islanda, inclusiv garanțiile de stat nelimitate acordate societății Landsvirkjun. În scrisoarea respectivă, Autoritatea a informat autoritățile islandeze cu privire la opinia sa preliminară potrivit căreia aceste măsuri au implicat ajutoare de stat existente care sunt incompatibile cu funcționarea Acordului privind SEE.

(10)

Autoritatea a concluzionat în Decizia nr. 302/09/COL (18) a acesteia că garanția de stat nelimitată acordată societății Landsvirkjun a constituit ajutor de stat existent. În această decizie, Autoritatea a propus ca autoritățile islandeze să adopte măsuri legislative, administrative și de altă natură necesare pentru a elimina orice ajutor incompatibil care rezultă din garanția de stat nelimitată acordată societății Landsvirkjun.

(11)

Prin scrisoarea din 8 august 2009 (19), autoritățile islandeze au acceptat măsurile propuse și s-au angajat să informeze Autoritatea cu privire la măsurile pe care le vor lua în vederea punerii în aplicare a Deciziei nr. 302/09/COL. După alte schimburi de informații cu autoritățile islandeze, Autoritatea a consemnat, în Decizia nr. 159/13/COL (20) a acesteia, acceptarea de către Islanda a măsurilor corespunzătoare cu privire la schema de ajutor existentă și a închis cazul.

3.   DESCRIEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA INIȚIEREA PROCEDURII OFICIALE DE INVESTIGARE

(12)

În decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea și-a prezentat opinia preliminară cu privire la existența unui ajutor în ceea ce privește garanțiile în cauză și eventuala incompatibilitate a acestora cu funcționarea Acordului privind SEE.

(13)

Potrivit opiniei preliminare a Autorității, garanțiile de stat în cauză au fost acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate cel puțin începând cu anul 2013. Autoritatea a explicat în decizia de inițiere a procedurii că mai multe aspecte necesare pentru evaluarea ajutorului de stat privind garanțiile acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate au rămas neclare (21).

(14)

Autoritatea nu a putut exclude existența unui ajutor de stat în ceea ce privește garanțiile. În ceea ce privește avantajul economic, opinia preliminară a Autorității a fost că garanțiile în cauză nu au îndeplinit condițiile (b), (c) și (d) de la punctul 3.2 din Orientările privind ajutoarele de stat referitoare la garanțiile de stat („Orientările privind garanțiile”) (22) și că acestea au constituit un avantaj în sensul normelor privind ajutoarele de stat. Autoritatea și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că garanțiile ar putea fi declarate compatibile cu funcționarea Acordului privind SEE.

(15)

Islanda și Landsvirkjun au prezentat observații în ceea ce privește atât contractele derivate încheiate de Landsvirkjun, cât și garanțiile de stat. Părțile din observații relevante pentru decizie sunt rezumate în secțiunile 4 și 5.

4.   OBSERVAȚIILE PREZENTATE DE ISLANDA

4.1.   Observații generale privind contractele derivate și garanțiile de stat

(16)

Făcând trimitere la punctul 20 din decizia de inițiere a procedurii (23), Islanda susține că, spre deosebire de cele afirmate în scrisoarea de monitorizare a Autorității din 27 iunie 2016, Landsvirkjun a fost în măsură să încheie contracte derivate de acoperire împotriva riscurilor fără garanții de stat. Afirmația contrară din scrisoarea de monitorizare este o greșeală pe care Islanda nu a identificat-o la momentul respectiv. În plus, cadrul juridic relevant nu obligă Landsvirkjun să obțină o garanție de stat pentru a încheia un contract derivat. Landsvirkjun poate solicita în fiecare an o garanție pentru instrumentele derivate de acoperire împotriva riscurilor până la o valoare nominală cumulativă specifică.

(17)

Făcând trimitere la punctele 20, 24, 33 și 39 din decizia de inițiere a procedurii (24), Islanda a explicat faptul că garanțiile au fost acordate mai degrabă de Ministerul Finanțelor și Afacerilor Economice decât de Gestionarea datoriei publice („GDP”), care este o unitate a Băncii Centrale din cadrul departamentului Operațiuni de trezorerie și de piață. GDP a primit spre îndeplinire anumite sarcini legate de garanțiile de stat, dar acest lucru nu înseamnă că GDP este însărcinată cu acordarea acestora (25).

4.2.   Existența ajutorului de stat

(18)

Islanda nu contestă faptul că garanțiile de stat în cauză sunt imputabile statului și nici faptul că, în cazul în care s-ar constata existența unui avantaj selectiv, acestea ar fi de natură să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale între părțile contractante la Acordul privind SEE.

(19)

Cu toate acestea, Islanda contestă constatările preliminare ale Autorității (26) potrivit cărora garanțiile în cauză ar putea acorda un avantaj în favoarea societății Landsvirkjun.

(20)

Potrivit Islandei, garanțiile în cauză sunt garanții de recuperare care nu au o valoare specifică pentru Landsvirkjun. Există doar o posibilitate teoretică de recuperare împotriva statului. Islanda susține că Landsvirkjun încheie contracte derivate numai în scopuri de acoperire împotriva riscurilor, și anume de a reduce riscul financiar al Landsvirkjun din tranzacțiile financiare subiacente. Acest lucru este solicitat de către stat în calitate de proprietar, precum și de politica Landsvirkjun de gestionare a riscurilor stabilită de consiliul său de administrație. De asemenea, Islanda susține că Landsvirkjun încheie contracte derivate fără garanții de stat în condiții identice cu cele ale contractelor garantate.

4.3.   Aplicabilitatea cadrului legislativ islandez pentru garanțiile de stat

(21)

Prin trimitere la punctul 65 din decizia de inițiere a procedurii (27), Islanda susține că garanțiile în cauză au intrat sub incidența cadrului legislativ care a făcut obiectul Deciziei nr. 302/09/COL a Autorității, atât anterior, cât și ulterior adoptării modificărilor în urma deciziei respective. Islanda face trimitere la corespondența dintre autoritățile islandeze și Autoritate prin care se confirmă această explicație.

5.   OBSERVAȚIILE PREZENTATE DE LANDSVIRKJUN (28)

5.1.   Cadrul juridic islandez privind garanțiile de stat acordate societății Landsvirkjun

(22)

Cadrul legislativ prin care se acordă garanții de stat societății Landsvirkjun se întemeiază pe Legea privind garanțiile de stat (29) și pe Legea privind Landsvirkjun. Landsvirkjun era deja înființată sub forma unei societăți în nume colectiv în temeiul Legii privind Landsvirkjun (30) aplicabile anterior.

(23)

În conformitate cu articolul 1 din Legea privind garanțiile de stat, statul nu poate să emită niciodată o garanție fără un temei juridic (31). În cazul Landsvirkjun, temeiul juridic pentru garanțiile de stat este Legea privind Landsvirkjun. În conformitate cu Legea privind Landsvirkjun, înainte și după procedura privind ajutorul existent, garanția proprietarilor este o garanție de recuperare. În plus, garanțiile sunt acordate mai degrabă de Ministerul Finanțelor și Afacerilor Economice decât de GDP.

(24)

O garanție de recuperare este diferită de normele în materie de răspundere aplicabile în mod normal pentru proprietarii societăților în nume colectiv. În temeiul Legii nr. 50/2007 privind societățile în nume colectiv, proprietarii sunt răspunzători pentru obligațiile societății în nume colectiv pe baza unei garanții directe, nelimitate și necondiționate și, prin urmare, fără limitări, pentru toate obligațiile societății.

(25)

În baza unei garanții de recuperare, creditorul trebuie să epuizeze toate căile de atac împotriva Landsvirkjun înainte de a acționa împotriva statului. În practică, acest lucru înseamnă că creditorul trebuie să demonstreze că debitorul este insolvabil, în conformitate cu principiile generale ale legislației islandeze. Prin urmare, încercarea creditorului de confiscare ar trebui să fie nereușită sau acesta ar trebui să inițieze oficial (sau să se alăture altor entități în) procedurile prevăzute în Legea privind declanșarea procedurii de faliment înainte de a se adresa garantului (32). Din cauza procedurii foarte împovărătoare și de lungă durată și a cerinței ca toate mijloacele să fie epuizate în ceea ce privește societatea înainte de a se adresa garantului, o garanție de recuperare are o valoare mult mai mică pentru creditori. Landsvirkjun face trimitere, de asemenea, la practica anterioară a Autorității în această privință (33).

5.2.   Utilizarea contractelor derivate de către Landsvirkjun

(26)

În ceea ce privește contractele derivate în cauză care au fost acoperite de garanții de stat, aceste contracte derivate au vizat obligațiile financiare de bază (împrumuturi sau obligațiuni) care au fost încheiate înainte de punerea în aplicare a măsurii adecvate în cadrul procedurii privind ajutorul existent (34).

(27)

Landsvirkjun afirmă că structurarea finanțării sale este pe deplin conformă cu practica standard din țările membre ale OCDE pentru întreprinderile mari, iar contractele derivate sunt parte integrantă a gestionării riscurilor. Landsvirkjun încheie acorduri-cadru ISDA (35) cu parteneri contractuali, care stabilesc condițiile standard care se aplică tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate încheiate între aceste părți (36).

(28)

Landsvirkjun are obligații financiare denominate în USD și în alte monede, cu rate ale dobânzii atât variabile, cât și fixe (37). Prin urmare, Landsvirkjun este expusă la riscurile legate atât de schimbul valutar, cât și de rata dobânzii. Landsvirkjun acoperă aceste riscuri prin utilizarea contractelor derivate pentru a converti obligațiile financiare denominate în altă monedă decât USD (moneda funcțională din 2008) în USD și obligațiile financiare cu rate variabile ale dobânzii în rate fixe ale dobânzii.

(29)

Landsvirkjun utilizează contractele derivate numai în scopuri de acoperire împotriva riscurilor (38). Landsvirkjun nu încheie contracte derivate în scopuri speculative sau de arbitraj (39). Limitarea utilizării contractelor derivate numai la acoperirea împotriva riscurilor a fost impusă, de asemenea, societății Landsvirkjun de către proprietarul său – statul. Landsvirkjun a prezentat documente interne și scrisori din partea proprietarului său pentru a confirma aceste afirmații (40).

(30)

De asemenea, Landsvirkjun explică faptul că politica sa este de a nu utiliza garanții, fie private, fie publice, pentru nicio tranzacție. În urma modificărilor aduse sistemului de garanții de stat, Landsvirkjun a început negocierea unei reînnoiri a contractelor derivate garantate, ultima garanție de stat fiind eliminată în iulie 2017 (41). Landsvirkjun este în măsură să încheie și încheie într-adevăr contracte derivate fără garanții de stat. De asemenea, Landsvirkjun a furnizat dovezi care arată că eliminarea garanțiilor de stat nu a avut ca rezultat modificarea condițiilor economice ale contractelor derivate (42).

5.3.   Absența avantajului

(31)

Landsvirkjun este de opinie că nu s-a acordat niciun avantaj prin intermediul garanțiilor de stat pentru contractele derivate în cauză.

(32)

Un instrument financiar derivat de acoperire împotriva riscurilor va reduce, prin definiție, expunerea la risc care ar trebui să conducă la o reducere a primei plătite pentru garanția legată de tranzacția subiacentă. Landsvirkjun reiterează faptul că modificarea contractelor derivate în derulare pentru a elimina garanția de stat nu a implicat costuri suplimentare pentru societate. Condițiile și cerințele privind finanțarea Landsvirkjun cu sau fără o garanție de stat nu s-au modificat (43).

(33)

Landsvirkjun a prezentat două rapoarte privind efectul garanțiilor de stat asupra contractelor derivate (44). Conform rapoartelor respective, avantajul economic al garanțiilor de stat pentru portofoliul de instrumente financiare derivate este absent.

(34)

De asemenea, Landsvirkjun explică faptul că, în perioada 2010-2017, lichiditățile sale au fost între 142 de milioane USD și 287 de milioane USD. Acest nivel ridicat de lichidități a fost deținut din cauza riscului de lichiditate, și anume ca rezervă pentru riscuri neprevăzute. Poziția puternică de lichiditate implică un cost de oportunitate care este legat în mod direct de primele plătite în prezent statului. În loc să dețină lichidități, societatea ar fi putut răscumpăra obligațiunile de pe piață și/sau împrumuturile preplătite/amortizate de la creditorii ei. Nu numai că aceasta ar economisi dobânzi, ci și comisionul de garantare de [0,1-2] % pe care Landsvirkjun îl plătește în prezent pentru obligațiunile și împrumuturile garantate.

6.   EXISTENȚA UNUI AJUTOR DE STAT

(35)

Articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE prevede următoarele:

„Este incompatibil cu prezentul acord orice ajutor acordat de statele membre ale CE, statele AELS sau din resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, în măsura în care afectează comerțul dintre părțile contractante, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord.”

(36)

Prin urmare, pentru ca o măsură să fie calificată drept ajutor în sensul acestei dispoziții, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții cumulative: (i) măsura trebuie să fie acordată de către stat sau prin intermediul resurselor de stat; (ii) trebuie să confere un avantaj unei întreprinderi; (iii) trebuie să favorizeze anumite întreprinderi și (iv) trebuie să fie de natură să denatureze competiția și să afecteze schimburile comerciale (45). Autoritatea consideră că este oportun să înceapă evaluarea sa cu privire la măsura în care garanțiile pentru contractele derivate în cauză au conferit un avantaj societății Landsvirkjun.

6.1.   Avantajul

6.1.1.   Observații preliminare

(37)

Autoritatea este de acord cu autoritățile islandeze și Landsvirkjun că garanțiile în cauză intră sub incidența legislației islandeze privind garanțiile de stat, inclusiv Legea privind Landsvirkjun, care face obiectul procedurii privind ajutorul existent (46).

(38)

Actuala procedură oficială de investigare inițiată prin decizia de inițiere a procedurii are un domeniu de aplicare mai restrâns decât procedura privind ajutorul existent în măsura în care aceasta vizează doar aplicarea Legii privind Landsvirkjun în cazul garanțiilor de stat pentru anumite contracte derivate.

(39)

În decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea a pus sub semnul întrebării faptul că garanțiile îndeplinesc condițiile (b), (c) și (d) prevăzute la punctul 3.2 (47) din Orientările privind garanțiile, care ar permite excluderea prezenței ajutorului (48).

(40)

Fără a aduce atingere chestiunii dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Orientările privind garanțiile pentru excluderea ajutorului de stat, astfel cum se explică mai jos, și pe baza informațiilor prezentate de Islanda și Landsvirkjun în cursul procedurii oficiale de investigare, Autoritatea constată că garanțiile de stat în cauză nu au condus la un avantaj pentru Landsvirkjun (49).

6.1.2.   Excluderea prezenței avantajului din garanțiile de stat pentru contractele derivate

(41)

Un avantaj, în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE, este orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață, și anume în absența intervenției statului (50). Autoritatea a susținut în mai multe rânduri că o garanție poate constitui un avantaj în temeiul articolul 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE (51).

(42)

Beneficiul adus de o garanție este că riscul asociat garanției este suportat de către stat. În mod normal, suportarea unui astfel de risc de către stat ar trebui să fie remunerată printr-o primă corespunzătoare (52). Cu toate acestea, în conformitate cu Orientările privind garanțiile, „în cazul în care o garanție individuală sau un sistem de garanții contractate de către stat nu aduce niciun avantaj unei întreprinderi, acestea nu constituie ajutor de stat” (53). Punctele 3.2-3.5 din Orientările privind garanțiile stabilesc condițiile de excludere a prezenței ajutorului din garanțiile individuale și din sistemele de garanții. În conformitate cu punctul 3.6 din Orientările privind garanțiile, „nerespectarea uneia dintre condițiile enunțate la punctele 3.2-3.5 nu înseamnă că garanția sau sistemul de garanții este considerat în mod automat drept ajutor de stat”.

(43)

După 1 ianuarie 2010, Landsvirkjun a reușit să negocieze cu părțile la contractele derivate eliminarea garanțiilor de stat, ultima garanție fiind eliminată în iulie 2017 (54). Astfel cum arată dovezile furnizate pe parcursul procedurii oficiale de investigare, eliminarea garanțiilor de stat nu a modificat condițiile economice ale contractelor derivate (55).

(44)

Autoritatea consideră că faptul că părțile la contract sunt dispuse să elimine garanțiile de stat fără a solicita condiții economice mai bune este o indicație că garanțiile nu au implicat un avantaj pentru Landsvirkjun.

(45)

În plus, Landsvirkjun nu a utilizat garanții private și, din informațiile furnizate pe parcursul procedurii oficiale de investigare, nu este posibil să se stabilească un preț de piață pentru garanțiile pentru instrumentele derivate de acoperire împotriva riscurilor.

(46)

Pentru a cuantifica potențialul avantaj conferit de o garanție (în cazul în care nu se poate stabili un preț de piață), Orientările privind garanțiile prevăd o comparație între condițiile economice ale unei tranzacții cu și fără garanție (56).

(47)

Eliminarea garanțiilor de stat în cauză nu a modificat condițiile economice ale contractelor derivate relevante. Prin urmare, garanțiile nu pot fi considerate un avantaj pentru Landsvirkjun. Mai mult, Autoritatea nu dispune de indicații sau informații care să sugereze că condițiile economice ale contractelor derivate relevante ar fi fost diferite fără garanțiile de stat la momentul acordării acestora. În consecință, Autoritatea trebuie să presupună că o eliminare (sau o absență) a garanțiilor de stat nu a modificat condițiile economice ale contractelor derivate relevante în orice moment dat pe parcursul duratei de viață a acestor garanții.

(48)

Concluzia că garanțiile pentru contractele derivate în cauză nu conferă niciun avantaj societății Landsvirkjun este susținută, de asemenea, de rapoartele menționate la considerentul 33. În special, Zanders (o societate de consultanță specializată în servicii financiare) a examinat, în numele Landsvirkjun, un eșantion de instrumente derivate deținute de Landsvirkjun și a calculat marjele corespunzătoare pentru respectivele contracte derivate (57). Raportul a arătat că astfel de marje, care au variat între [(–)2-2] și [10-15] puncte de bază, au fost în concordanță cu marjele observate pentru contracte derivate similare deținute de societăți cu un rating de credit comparabil, care, spre deosebire de Landsvirkjun, nu au beneficiat de o garanție de recuperare. Pe această bază, raportul elaborat de Zanders concluzionează că, în medie, nu există niciun avantaj în materie de stabilire a prețurilor între Landsvirkjun și alte societăți ca urmare a garanției de recuperare. În consecință, raportul concluzionează că Landsvirkjun nu a beneficiat de un avantaj economic rezultat dintr-o astfel de garanție.

(49)

Un raport elaborat de o altă societate de consultanță, Summa Consulting slf, a constatat, în ceea ce privește stabilirea prețurilor pentru instrumentele derivate de acoperire împotriva riscurilor, că „având în vedere bilanțul solid, buna poziție de lichiditate și calitatea creditului societății Landsvirkjun, nu este probabil ca o garanție de stat sau o absență a acesteia să aibă efecte semnificative asupra stabilirii prețurilor contractelor derivate pe care Landsvirkjun le va încheia” (58).

(50)

În plus, Landsvirkjun a utilizat contractele derivate garantate exclusiv în scopul acoperirii împotriva riscurilor, și anume pentru a-și converti obligațiile financiare denominate în alte monede decât USD (moneda sa funcțională începând din 2008) în USD și obligațiile financiare cu rate variabile ale dobânzii în rate fixe ale dobânzii (59). Conform informațiilor prezentate pe parcursul procedurii oficiale de investigare, punerea în aplicare a măsurilor corespunzătoare pe parcursul procedurii privind ajutorul existent a condus la limitarea garanțiilor de stat la 80 % din valoarea contractelor derivate în cauză, iar garanțiile pentru instrumentele derivate de acoperire împotriva riscurilor au fost limitate la o anumită valoare nominală cumulativă (60). Prin urmare, nu se poate afirma că Landsvirkjun sau statul în calitate de garant al acesteia ar fi fost expuși la obligații financiare nelimitate care rezultă din aceste garanții.

(51)

În plus, garanțiile în cauză sunt, în conformitate cu articolul 1 din Legea privind Landsvirkjun, garanții de recuperare. În baza unei garanții de recuperare, creditorul trebuie să epuizeze toate căile de atac împotriva Landsvirkjun înainte de a acționa împotriva statului (61). Autoritatea a concluzionat anterior că, deși nu exclude prezența unui avantaj, acest tip de garanție implică un risc mai mic (62). Astfel cum arată Landsvirkjun, în fiecare dintre anii 2010-2017, numerarul și echivalentele de numerar ale societății au depășit pierderile înregistrate din instrumentele financiare derivate garantate (63). Prin urmare, eventualele riscuri pentru garant au fost reduse.

(52)

Astfel cum s-a explicat la considerentul 36, pentru ca o măsură să constituie ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE, toate cele patru condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ. Întrucât garanțiile în cauză nu conferă un avantaj societății Landsvirkjun, nu este necesar să se efectueze o evaluare cu privire la celelalte condiții.

7.   CONCLUZIE

(53)

Pe baza evaluării de mai sus, Autoritatea concluzionează că garanțiile de stat acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate în vederea acoperirii împotriva riscurilor legate de cursul de schimb și de rata dobânzii, ultima dintre acestea fiind eliminată în iulie 2017, nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Garanțiile de stat acordate societății Landsvirkjun pentru contractele derivate în vederea acoperirii împotriva riscurilor legate de cursul de schimb și de rata dobânzii, ultima dintre acestea fiind eliminată în iulie 2017, nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

Procedura oficială de investigare este încheiată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Islandei.

Articolul 3

Numai versiunea în limba engleză a prezentei decizii este autentică.

Adoptată la Bruxelles, 26 septembrie 2018.

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere,

Bente ANGELL-HANSEN

Președinte

Membru responsabil al colegiului

Frank J. BÜCHEL

Membru al colegiului

Högni KRISTJÁNSSON

Membru al colegiului

Carsten ZATSCHLER

Contrasemnatar în calitate de Director pentru afaceri juridice și administrative


(1)  Decizia nr. 85/17/COL din 3 mai 2017 de inițiere a procedurii oficiale de investigare privind un posibil ajutor de stat acordat societății Landsvirkjun prin garanții de stat pentru contractele derivate (JO C 242, 27.7.2017, p. 6 și Suplimentul SEE nr. 46, 27.7.2017, p. 1).

(2)  Ibidem.

(3)  Documentul nr. 874341.

(4)  La cererea Landsvirkjun din 8 august 2017 (documentul nr. 869480), Autoritatea a prelungit termenul de transmitere a observațiilor până la 15 septembrie 2017 (documentul nr. 869479).

(5)  Documentul nr. 878807.

(6)  Documentul nr. 875032.

(7)  Documentul nr. 905567.

(8)  Documentul nr. 908632.

(9)  Documentul nr. 908885.

(10)  Documentele nr. 918376 și 918377.

(11)  Documentele nr. 917646 și 917656.

(12)  Documentele nr. 920923 și 920925.

(13)  Legea nr. 42/1983 privind Landsvirkjun, astfel cum a fost modificată.

(14)  Documentul nr. 793116.

(15)  Punctul 14 din decizia de inițiere a procedurii.

(16)  Secțiunile 2.3.1-2.3.3 ale părții I din decizia de inițiere a procedurii.

(17)  Documentul nr. 280834.

(18)  Decizia nr. 302/09/COL a Autorității din 8 iulie 2009 de a propune măsuri corespunzătoare cu privire la ajutorul de stat acordat societăților Landsvirkjun și Orkuveita Reykjavíkur.

(19)  Documentul nr. 527076.

(20)  Decizia nr. 159/13/COL din 24 aprilie 2013 de închidere a cazului privind ajutorul existent acordat societăților Landsvirkjun și Orkuveita Reykjavíkur prin intermediul garanțiilor de stat nelimitate (JO C 237, 15.8.2013, p. 3 și Suplimentul SEE nr. 45, 15.8.2013, p. 28).

(21)  Punctul 24 din decizia de inițiere a procedurii.

(22)  JO L 105, 21.4.2011, p. 32 și Suplimentul SEE nr. 23, 21.4.2011, p. 1.

(23)  Conform punctului 20 din decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea a înțeles că autoritățile islandeze au explicat, în cadrul unei reuniuni din 31 mai 2016, că Landsvirkjun nu ar putea fi în măsură să încheie contracte derivate de acoperire împotriva riscurilor fără garanții de stat.

(24)  Punctele 20, 24, 33 și 39 din decizia de inițiere a procedurii reflectă opinia inițială a Autorității potrivit căreia garanțiile respective au fost acordate de unitatea Gestionarea datoriei publice.

(25)  Documentul nr. 875032.

(26)  Punctul 58 din decizia de inițiere a procedurii.

(27)  În conformitate cu punctul 65 din decizia de inițiere a procedurii (prin trimitere la secțiunea 2.5 din partea I), opinia preliminară a Autorității a fost că garanțiile în cauză nu au îndeplinit condițiile prevăzute în cadrul legislativ modificat al Islandei pentru garanțiile de stat și nici condițiile prevăzute în Orientările privind garanțiile. În special, Landsvirkjun nu a părut să plătească o primă care acoperă beneficiile de care se bucură datorită garanțiilor; garanțiile păreau să acopere peste 80 % din orice obligație restantă; iar garanțiile nu păreau să fie legate de tranzacții financiare specifice, să aibă o sumă maximă stabilită și o durată limitată.

(28)  Autoritatea constată că, astfel cum se explică în secțiunea 1, Islanda este de acord cu observațiile prezentate de Landsvirkjun.

(29)  Legea nr. 121/1997.

(30)  Articolul 1 din Legea nr. 59/1965, astfel cum a fost tradusă de Landsvirkjun: „Guvernul și consiliul municipal din Reykjavik au înființat o societate în domeniul energiei electrice, denumită Landsvirkjun. Societatea este o entitate juridică independentă, care are un statut financiar și contabil independent. Sediul și locul de desfășurare a activității se află la Reykjavik. Landsvirkjun este o societate în nume colectiv care aparține statului și orașului Reykjavik, fiecare parte deținând jumătate din societate. Fiecare parte este singura responsabilă pentru toate obligațiile societății, însă răspunderea lor internă depinde de cota de participație. Niciuna dintre părți nu poate să se retragă din societate fără consimțământul celeilalte.”

(31)  Aceeași prevedere a fost stabilită în Legea nr. 37/1961 privind garanțiile de stat aplicabilă anterior.

(32)  Documentele nr. 874341 și 92092.

(33)  Decizia nr. 227/06/COL a Autorității din 19 iulie 2006 privind ajutorul de stat în favoarea Farice hf. (JO L 36, 5.2.2009, p. 69 și Suplimentul SEE nr. 6, 5.2.2009, p. 9).

(34)  Documentul nr. 917656.

(35)  Acordul-cadru ISDA este un document standard care este utilizat în mod regulat pentru reglementarea tranzacțiilor cu instrumente derivate extrabursiere. Acordul-cadru ISDA este publicat de Asociația Internațională pentru Swap-uri și Instrumente Derivate (International Swaps and Derivatives Association – ISDA).

(36)  Documentul nr. 874341.

(37)  Documentul nr. 908632.

(38)  Documentul nr. 908632.

(39)  Documentul nr. 874341.

(40)  Documentul nr. 875032.

(41)  Idem.

(42)  Documentele nr. 908633 și 920923.

(43)  Documentele nr. 874341, 908633 și 920923.

(44)  Documentele nr. 874344 (Raportul elaborat de Zanders, septembrie 2017) și nr. 874345 (Raportul elaborat de Summa, septembrie 2017).

(45)  A se vedea, printre altele, Hotărârea în cauza World Duty Free Group SA și alții, C-20/15 P și C-21/15 P, EU:C:2016:981, punctul 53.

(46)  Secțiunile 4.3 și 5.1.

(47)  În decizia de inițiere a procedurii, Autoritatea nu a contestat și nu a avut niciun motiv să pună sub semnul întrebării faptul că Landsvirkjun îndeplinește condiția (a) de la punctul 3.2 din Orientările privind garanțiile, și anume că debitorul nu trebuie să se afle în dificultate financiară.

(48)  Secțiunea 1.1.3 a părții a II-a din decizia de inițiere a procedurii.

(49)  Autoritatea ia act de faptul că această concluzie se referă doar la garanțiile care fac obiectul deciziei de inițiere a procedurii și al prezentei decizii și că nu aduce atingere niciunei alte garanții de stat în ceea ce privește atât Landsvirkjun, cât și alte întreprinderi.

(50)  A se vedea, de exemplu, Hotărârile în cauza SFEI și alții, C-39/94, EU:C:1996:285, punctul 60, și în cauza Spania/Comisia, C-342/96, EU:C:1999:210, punctul 41.

(51)  Autoritatea a constatat că există un avantaj, printre altele, în Decizia nr. 177/05/COL a acesteia din 15 iulie 2005 privind o garanție de stat în favoarea Liechtensteinische Landesbank (nepublicată) și în Decizia nr. 227/06/COL privind ajutorul de stat în favoarea Farice hf. (JO L 36, 5.2.2009, p. 69 și Suplimentul SEE nr. 6, 5.2.2009, p. 9).

(52)  Orientările privind garanțiile, punctul 2.1.

(53)  Orientările privind garanțiile, punctul 3.1.

(54)  Documentul nr. 908632.

(55)  Secțiunea 5.2.

(56)  Orientările privind garanțiile, punctul 4.2.

(57)  Documentul nr. 874344.

(58)  Documentul nr. 874345.

(59)  Secțiunea 5.2 și documentul nr. 874345.

(60)  Documentele nr. 875032, nr. 874341 și nr. 908632.

(61)  Secțiunea 5.1.

(62)  Nota de subsol 34.

(63)  Documentul nr. 874345.


Rectificări

31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/50


Rectificare la Directiva (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 265 din 14 octombrie 2017 )

La pagina 6, la articolul 5 alineatul (3) primul paragraf:

în loc de:

„(3)   Persoana afectată are dreptul de a ataca decizia autorităților competente ale statelor membre în cauză, în conformitate cu normele naționale, în cazul în care toate autoritățile competente ale statelor membre în cauză au respins plângerea. Persoanei afectată care exercită dreptul la o cale de atac nu i se poate interzice să adreseze o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a):”,

se citește:

„(3)   Persoana afectată are dreptul de a ataca decizia autorităților competente ale statelor membre în cauză, în conformitate cu normele naționale, în cazul în care toate autoritățile competente ale statelor membre în cauză au respins plângerea. O persoană afectată care exercită dreptul la o cale de atac nu poate să adreseze o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a):”.

La pagina 11, la articolul 13 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Persoanele afectate pot, la cerere și cu acordul autorităților competente ale autorităților statelor membre în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în fața comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt reprezentate în fața comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor.”,

se citește:

„(2)   Persoanele afectate pot, la cerere și cu acordul autorităților competente ale statelor membre în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în fața comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt reprezentate în fața comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluționare alternativă a litigiilor.”