ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 20

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
23 ianuarie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/98 al Comisiei din 21 ianuarie 2019 de deschidere a unei proceduri de licitație pentru achiziționarea de lapte praf degresat în perioada de intervenție publică 1 martie-30 septembrie 2019

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/99 al Comisiei din 22 ianuarie 2019 de încheiere a anchetei noi privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India fără modificarea măsurilor în vigoare

3

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/100 a Comisiei din 22 ianuarie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 615]  ( 1 )

8

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2018 a Subcomitetului vamal UE-Ucraina din 21 noiembrie 2018 de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere UE-Ucraina privind definiția conceptului de produse originare și metodele de cooperare administrativă [2019/101]

40

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020 ( JO L 317, 14.12.2018 )

43

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

23.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/98 AL COMISIEI

din 21 ianuarie 2019

de deschidere a unei proceduri de licitație pentru achiziționarea de lapte praf degresat în perioada de intervenție publică 1 martie-30 septembrie 2019

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 3 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (3), în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, intervenția publică este disponibilă pentru lapte praf degresat de la 1 martie la 30 septembrie.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 prevede că limita cantitativă pentru achiziția de lapte praf degresat la preț fix este stabilită la zero tone pentru anul 2019.

(3)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, trebuie deschisă, prin urmare, o procedură de licitație pentru achiziționarea de lapte praf degresat de la începutul perioadei de intervenție publică din 2019.

(4)

Titlul II capitolul II secțiunea 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 prevede norme pentru achiziționarea prin intermediul unei proceduri de licitație.

(5)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, ar trebui stabilit termenul până la care statele membre pot să notifice Comisiei toate ofertele admisibile de participare la licitație.

(6)

În scopul unei administrări eficiente, statele membre ar trebui să utilizeze, pentru notificările transmise Comisiei, sistemele informatizate prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei (4) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Deschiderea procedurii de licitație

În perioada 1 martie-30 septembrie 2019, este deschisă o procedură de licitație pentru achiziționarea de lapte praf degresat în cadrul intervenției, în conformitate cu condițiile prevăzute în titlul II capitolul II secțiunea 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 și în prezentul regulament.

Articolul 2

Depunerea ofertelor de participare la licitație

(1)   Perioadele în care pot fi depuse oferte se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a treia zi de marți a lunii. Cu toate acestea, în luna august, data-limită de depunere a ofertelor de participare la licitație este a patra zi de marți din această lună, la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului).

În cazul în care ziua de marți este zi de sărbătoare legală, termenul este ziua lucrătoare precedentă la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Ofertele se depun la agențiile de plăți aprobate de statele membre (6).

Articolul 3

Notificarea transmisă Comisiei

Notificarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 se efectuează până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului), în datele-limită de depunere a ofertelor de participare la licitație prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 ianuarie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 206, 30.7.2016, p. 71.

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2017/1183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente (JO L 171, 4.7.2017, p. 100).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).

(6)  Adresele agențiilor de plăți sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


23.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/99 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2019

de încheiere a anchetei noi privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India fără modificarea măsurilor în vigoare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 12,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

1.1.   Măsuri în vigoare

(1)

Măsurile aflate în vigoare în prezent constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388 al Comisiei (2) de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1369 (3).

(2)

Produsul în cauză face, de asemenea, obiectul unei taxe compensatorii definitive impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/387 al Comisiei (4). Cu toate acestea, taxa compensatorie nu face obiectul acestei noi anchete.

1.2.   Cererea de deschidere a unei anchete noi privind absorbția măsurilor

(3)

Comisia a primit o cerere de deschidere a unei anchete noi privind absorbția măsurilor în vigoare, în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază.

(4)

Cererea a fost depusă la data de 16 martie 2018 de către Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España S.A. și Duktus (Production) GmbH (denumiți în continuare „solicitanții”), patru producători din Uniune reprezentând peste 90 % din producția totală a Uniunii de tuburi și țevi din fontă ductilă.

(5)

Solicitantul a prezentat suficiente elemente de probă care justifică redeschiderea anchetei antidumping. Solicitantul a susținut că prețurile de revânzare către clienții neafiliați din Uniune au scăzut după perioada inițială de anchetă și după instituirea taxelor antidumping și că aceasta a împiedicat efectele corective preconizate ale măsurilor în vigoare. Elementele de probă prezentate în cerere au arătat că tendința de scădere a prețurilor de revânzare nu se poate explica prin alți factori, cum ar fi variațiile prețurilor materiei prime.

1.3.   Redeschiderea anchetei antidumping

(6)

La data de 30 aprilie 2018, Comisia a anunțat o redeschidere a anchetei antidumping, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare „avizul de redeschidere”) (5).

(7)

Această nouă anchetă s-a referit la taxele antidumping actuale de 14,1 % instituite în cazul Jindal Saw Limited (denumit în continuare „Jindal”) și societățile sale afiliate și în cazul „tuturor celorlalte societăți”, astfel cum se prevede la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388.

1.4.   Părțile interesate

(8)

În avizul de redeschidere, Comisia a invitat părțile interesate să o contacteze pentru a participa la ancheta nouă. În plus, Comisia a informat în mod specific solicitantul, exportatorii, producătorii-exportatori și importatorii cunoscuți a fi interesați, precum și autoritățile țării în cauză, cu privire la deschiderea unei anchete noi privind absorbția măsurilor și i-a invitat să participe.

(9)

Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile în scris și de a solicita să fie audiate de Comisie și/sau de consilierul-auditor pentru proceduri comerciale. Jindal a solicitat și i s-a acordat o audiere în fața Comisiei.

1.5.   Noua anchetă privind producătorii-exportatori

(10)

Comisia a trimis un chestionar societății Jindal și societăților sale afiliate și a invitat alți producători-exportatori să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la publicarea avizului de redeschidere.

(11)

Un producător-exportator indian, Electrosteel Castings Limited, s-a manifestat în termenul stabilit, dar nu a fost vizat de noua anchetă, deoarece nu face obiectul unei taxe antidumping definitive în temeiul articolului 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388.

(12)

Alți doi producători-exportatori indieni, Electrotherm (India) și Tata Metaliks Limited, s-au manifestat după expirarea termenului. Aceste societăți sunt supuse ratei aplicabile „tuturor celorlalte societăți” la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388, care a fost stabilit, în cadrul anchetei inițiale, la nivelul taxei antidumping individuale de 14,1 % pentru Jindal. Ambele societăți au realizat, în perioada anchetei noi, vânzări neglijabile în Uniune din punctul de vedere al absorbției. Având în vedere faptul că aceste societăți s-au prezentat prea târziu, Comisia nu le-a trimis un chestionar.

1.6.   Eșantionarea importatorilor neafiliați

(13)

Pentru a decide dacă constituirea eșantionului era necesară și, în caz afirmativ, pentru a constitui un eșantion, Comisia a solicitat importatorilor neafiliați să furnizeze informațiile specificate în avizul de redeschidere. Niciun importator nu s-a prezentat.

1.7.   Răspunsuri la chestionar

(14)

Comisia a trimis societății Jindal un chestionar, la care aceasta a răspuns.

1.8.   Vizite de verificare

(15)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate a fi necesare în scopul efectuării prezentei anchete noi. Vizita de verificare efectuată în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază s-a desfășurat la sediile următoarelor societăți: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Italia (denumită în continuare „Jindal Italia”). Jindal Italia este singura societate afiliată a Jindal în Uniune (a se vedea punctul 3.1).

1.9.   Publicarea de informații

(16)

La 24 octombrie 2018, Comisia a trimis tuturor părților interesate un document de informare care conținea faptele și considerentele esențiale pe baza cărora Comisia a propus încheierea noii anchete. Părțile interesate au fost informate cu privire la termenul în care pot să prezinte observații referitoare la document. Două entități, solicitantul și Jindal, au reacționat la publicarea de informații. Solicitantul a cerut și i s-a acordat o audiere în fața Comisiei. Observațiile prezentate de părțile interesate au fost examinate și luate în considerare, după caz.

1.10.   Perioadele din cadrul anchetei noi privind absorbția măsurilor

(17)

Perioada anchetei noi privind absorbția măsurilor („PANPAM”) a fost cuprinsă între 1 aprilie 2017 și 31 martie 2018. Perioada în cauză a fost cuprinsă între 1 aprilie 2016 și 31 martie 2018. Perioada anchetei inițiale („PAI”) a fost cuprinsă între 1 octombrie 2013 și 30 septembrie 2014.

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(18)

Produsul în cauză este definit ca tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal), cu excepția tuburilor și țevilor din fontă ductilă necăptușite la interior și la exterior („țevi necăptușite”), clasificate în prezent la codurile NC ex 7303 00 10 și ex 7303 00 90 (coduri TARIC 7303001010, 7303009010), originare din India (denumit în continuare „produsul în cauză”).

3.   CONSTATĂRI

(19)

O anchetă nouă vizând absorbția măsurilor efectuată în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază are drept scop să stabilească dacă, după instituirea măsurilor inițiale în ceea ce privește produsul în cauză, prețurile de export au scăzut sau nu sau dacă nu a existat o variație a prețurilor de revânzare ori a prețurilor de vânzare ulterioară în Uniune sau dacă această variație a fost insuficientă. Într-o a doua etapă, în cazul în care se concluzionează că măsura ar fi trebuit să conducă la o modificare a acestor prețuri, pentru a elimina prejudiciul stabilit anterior în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază, prețurile de export trebuie reevaluate în conformitate cu articolul 2 din regulamentul de bază, iar marjele de dumping trebuie recalculate pentru a ține seama de prețurile de export reevaluate.

3.1.   Modificări ale modelului de afaceri al Jindal și ale vânzărilor Uniunii

(20)

După instituirea măsurilor, vânzările Jindal către Uniune au scăzut cu aproximativ 90 % în comparație cu cele din PAI. Vânzările Jindal în Uniune, la [mai puțin de 2 000 de tone metrice], reprezintă în prezent [mai puțin de 0,5 % din consumul Uniunii.

(21)

În plus, începând cu PAI, au avut loc schimbări în structura de vânzări a Jindal. În cursul PAI, Jindal a avut trei societăți de vânzări afiliate în Regatul Unit, Spania și, respectiv, Italia, în timp ce în cursul PANPAM, a rămas doar societatea afiliată din Italia. Jindal Italia reprezintă marea majoritate a vânzărilor societății Jindal către Uniune, doar cu exporturi directe limitate.

(22)

În plus, în cursul PANPAM, Jindal a vândut către mai puțini clienți ([mai puțin de jumătate prin comparație cu PAI]) în mai puțin state membre ([mai puțin de jumătate prin comparație cu PAI]) decât în ancheta inițială. Jindal a vândut, de asemenea, un număr mult mai mic de tipuri de produse (număr de control al produsului – NCP): ([mai puțin de jumătate prin comparație cu PAI]).

3.2.   Analiza evoluției prețurilor

(23)

Atunci când stabilește dacă a existat o scădere a prețurilor de export, Comisia stabilește de regulă pentru fiecare producător-exportator examinat prețurile sale de export în cursul PANPAM și compară aceste prețuri cu prețurile de export corespunzătoare determinate în cursul PAI. Cu toate acestea, având în vedere volumele foarte mici ale vânzărilor directe la export, astfel cum se descrie în considerentul (21), prețul de export direct al Jindal în Uniune către clienți independenți nu a putut fi comparat în mod semnificativ. Întrucât analiza prețurilor ar trebui să se bazeze pe prețul către primul client independent și având în vedere faptul că societățile afiliate Jindal din Spania și Regatul Unit nu mai există, Comisia și-a bazat analiza doar pe prețul de revânzare al Jindal Italia către primul client neafiliat.

(24)

Având în vedere volumele foarte limitate luate în considerare și modificările tipurilor de produse evidențiate la punctul 3.1, orice comparație bazată pe numerele de control ale produselor nu a fost reprezentativă și, prin urmare, nu a putut duce la o analiză pertinentă.

(25)

Pentru o analiză indicativă, Comisia a efectuat o comparație bazată pe prețul mediu ponderat global per kilogram al tuturor tipurilor de produse pentru vânzările realizate de Jindal Italia către primul client neafiliat. Comisia a constatat că prețul de revânzare al societății Jindal a crescut în medie cu [peste 10 %] între PANPAM și PAI, reflectând astfel [peste 80 %] din taxa antidumping de 14,1 %.

(26)

În plus, o parte din vânzările Jindal în cursul PANPAM au avut loc pe baza prețurilor stabilite în cadrul licitațiilor înainte de instituirea măsurilor. Nu se poate aștepta ca prețul de vânzare al acestor vânzări să se fi schimbat și, prin urmare, o comparație a prețurilor are o relevanță limitată.

(27)

În urma publicării informațiilor, solicitantul a prezentat diverse afirmații. În primul rând, solicitantul a susținut că Comisia ar trebui să ia în considerare trei factori externi: taxa compensatorie de 8,7 %, taxa vamală convențională de 3,2 % și rata de schimb dintre rupia indiană (INR) și euro (EUR).

(28)

În ceea ce privește taxa compensatorie, solicitantul a afirmat că majorarea prețului de revânzare trebuie să fie atribuită în primul rând taxei compensatorii până la nivelul de 8,7 %. Comisia a remarcat că noua anchetă este limitată la presupusa absorbție a taxei antidumping. În orice caz, constatările prezentei anchete arată că Jindal Italia și-a majorat prețurile peste nivelul taxei compensatorii instituite în 2016. Prin urmare, această afirmație a fost respinsă.

(29)

În ceea ce privește taxa vamală convențională, solicitantul a remarcat faptul că taxa vamală convențională pentru produsul în cauză s-a schimbat între PAI și PANPAM de la 0 % la 3,2 %. Într-adevăr, produsele care corespund sistemului generalizat de categorii de preferințe S-15a, care includ produsele menționate la capitolul 73, inclusiv produsul în cauză, fac în prezent obiectul unei taxe vamale convenționale de 3,2 %. Solicitantul a susținut că această schimbare ar trebui să fie luată în considerare la evaluarea creșterii prețului de revânzare. Comisia a confirmat că taxa a fost deja luată în considerare în analiza prezentată părților interesate. Cu toate acestea, Comisia a observat că, în cazul în care creșterea taxei vamale convenționale nu a fost luată în considerare, creșterea constatată a prețurilor ar fi fost mai mare. Deoarece niciuna dintre cele două abordări nu ar modifica constatările privind creșterea suficientă a prețurilor, Comisia a lăsat deschisă întrebarea dacă creșterea taxei vamale convenționale ar trebui luată în considerare sau nu pentru compararea prețurilor în acest caz.

(30)

În ceea ce privește cursul de schimb, solicitantul a susținut că ar trebui să se țină seama de modificarea ratei de schimb dintre EUR și INR. Acesta a susținut că, întrucât valoarea INR în raport cu EUR a crescut, competitivitatea prețurilor exporturilor indiene a scăzut. Comisia a considerat că modificările cursurilor de schimb valutar pot fi un factor de luat în considerare în situațiile în care facturarea este efectuată într-o monedă străină. Cu toate acestea, în acest caz, comparația s-a bazat pe prețul de revânzare, care a fost facturat în EUR atât în cursul PAI, cât și în cursul PANPAM, astfel încât a fost utilizată aceeași monedă pentru a se estima valoarea creșterii prețurilor. Prin urmare, orice ajustări datorate unor modificări ale cursului de schimb dintre INR și EUR nu au fost justificate, iar cererea a fost respinsă.

(31)

În al doilea rând, solicitantul a susținut, de asemenea, că vânzările prin licitație nu se pot considera nereprezentative și că ar trebui incluse. Comisia a clarificat faptul că aceste vânzări nu au fost excluse din comparația prețurilor [a se vedea considerentul (26) de mai sus].

(32)

În al treilea rând, solicitantul a susținut că, pentru a fi considerată semnificativă, variația prețului de revânzare ar fi trebuit să fie cel puțin echivalentă cu nivelul taxei impuse. Comisia a remarcat că evaluarea se face de la caz la caz și că pragul legal pentru constatarea absorbției nu ține de faptul dacă evoluția prețurilor este semnificativă, ci mai degrabă dacă nu a existat o variație a prețurilor de revânzare sau dacă aceasta a fost insuficientă, anulând astfel efectul taxei antidumping. În acest caz, Comisia a constatat că o creștere a prețurilor cu mai mult de 10 % nu poate fi considerată insuficientă.

(33)

În al patrulea rând, solicitantul a solicitat Comisiei să investigheze produsele importate de Jindal Italia din uzina Jindal din Emiratele Arabe Unite sau din orice altă sursă, pentru a confirma că respectivele importuri nu au fost originare din India sau că au fost clasificate altfel în mod eronat. Comisia a observat că această afirmație se referă mai degrabă la o prezumție de eludare, care nu face obiectul unei noi anchete privind absorbția măsurilor.

(34)

În al cincilea rând, solicitantul a afirmat că Comisia ar fi trebuit să compare nu numai prețul de revânzare al Jindal Italia în PANPAM cu cel al Jindal Italia în cursul PAI, ci și prețul de revânzare al fostelor filiale ale Jindal din Spania și Regatul Unit în cursul PAI. Solicitantul a susținut că această abordare ar fi justificată, deoarece taxa antidumping se referă la toate vânzările realizate de Jindal.

(35)

Comisia a considerat că o astfel de comparație nu ar fi adecvată și nu ar conduce la rezultate semnificative, având în vedere în special gama de produse, termenii de livrare și monedele de facturare. Prin urmare, Comisia a susținut că o comparație a prețurilor de vânzare ale Jindal Italia era singurul criteriul de referință adecvat. Cu toate acestea, din motive de exhaustivitate, Comisia a efectuat o simulare în care a comparat prețul de revânzare practicat de Jindal Italia în cursul PANPAM cu prețul de revânzare al tuturor filialelor Jindal în cursul PAI. Simularea a arătat că prețul de revânzare ar fi crescut, în medie, și mai mult (cu [peste 13 %]) între PANPAM și PAI. Prin urmare, o astfel de analiză, în pofida relevanței sale limitate, ar fi consolidat concluzia Comisiei în cadrul acestei noi anchete.

(36)

În cele din urmă, solicitantul a cerut informații cu privire la vânzările directe ale Jindal către Uniune. Comisia a constatat că volumele nu au putut fi considerate semnificative ([mai puțin de 300 de tone]) și că acestea au fost vândute în principal în condiții de livrare diferite de cele din ancheta inițială. Prin urmare, nu s-a putut realiza o comparație pertinentă. În consecință, aceste vânzări au fost excluse din comparația prețurilor.

3.3.   Concluzie

(37)

Având în vedere volumele limitate și lipsa de comparabilitate, Comisia nu a putut realiza o analiză concludentă și detaliată a prețurilor pentru Jindal. Cu toate acestea, astfel cum s-a menționat în considerentul (25), Comisia a constatat că, în ansamblu, prețul de revânzare al Jindal Italia a crescut în comparație cu PAI și că, prin urmare, măsurile au condus la o evoluție pozitivă a prețurilor într-o măsură asemănătoare cu cea a taxei în cauză. În plus, având în vedere scăderea semnificativă a volumelor, Comisia a constatat că efectul măsurilor nu a fost subminat.

(38)

În absența cooperării și având în vedere volumele neglijabile ([mai puțin de 0,1 %] din consumul Uniunii) vândute de alți producători-exportatori indieni care fac obiectul prezentei anchete noi, Comisia a considerat că constatările de mai sus se aplică și pentru „toate celelalte societăți”. În acest sens, Comisia a observat că datele statistice disponibile pentru „toate celelalte societăți” nu au putut fi considerate semnificative, având în vedere volumele reduse și absența informațiilor privind canalele de vânzare ale altor producători-exportatori indieni care fac obiectul prezentei anchete noi. Cu toate acestea, cu titlu orientativ, Comisia a observat că datele privind prețurile pentru volumul de vânzări neglijabil, colectate cu ajutorul bazei de date statistice privind importurile, prevăzută la articolul 14 alineatul (6) din regulamentul de bază, au arătat un preț mediu pentru „toate celelalte societăți”, care a fost similar cu prețul mediu practicat de Jindal.

(39)

Prin urmare, Comisia a considerat că măsurile au avut un efect în ceea ce privește Jindal și „toate celelalte societăți” menționate la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388.

(40)

Având în vedere aceste constatări, Comisia nu a considerat că este necesar să procedeze la recalcularea taxei.

4.   COMUNICAREA CONSTATĂRILOR ȘI CONCLUZIE

(41)

După cum se prevede la punctul 1.9 de mai sus, Comisia a informat toate părțile interesate cu privire la faptele și motivele principale pe baza cărora intenționează să închidă noua anchetă privind absorbția măsurilor. Observațiile au fost analizate și luate în considerare în cazurile în care acest lucru a fost justificat.

(42)

Din motivele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că noua anchetă privind absorbția măsurilor ar trebui încheiată fără modificarea măsurilor în vigoare.

(43)

Prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului instituit prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ancheta nouă privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India în temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2016/1036 se încheie fără modificarea măsurilor în vigoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/388 al Comisiei din 17 martie 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India (JO L 73, 18.3.2016, p. 53).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1369 al Comisiei din 11 august 2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/388 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India (JO L 217, 12.8.2016, p. 4).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/387 al Comisiei din 17 martie 2016 de instituire a unei taxe compensatorii definitive asupra importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India (JO L 73, 18.3.2016, p. 1).

(5)  JO C 151, 30.4.2018, p. 57.


DECIZII

23.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/8


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/100 A COMISIEI

din 22 ianuarie 2019

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 615]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice în Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2015 a Comisiei (5), în urma unor cazuri recente de pestă porcină africană apărute în Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea natural lentă a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de activitatea umană, astfel cum a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și cum a fost documentat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, publicat la 14 iulie 2015; în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia, publicat la 23 martie 2017; în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia, publicat la 8 noiembrie 2017; și în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în Uniunea Europeană, publicat la 29 noiembrie 2018 (6).

(3)

Directiva 2002/60/CE a Consiliului (7) prevede măsurile minime care trebuie luate la nivelul Uniunii pentru combaterea pestei porcine africane. În particular, articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede stabilirea unei zone de protecție și de supraveghere în situația în care pesta porcină africană a fost confirmată în mod oficial la porci dintr-o exploatație, iar articolele 10 și 11 din respectiva directivă prevăd măsurile care trebuie luate în zonele de protecție și de supraveghere pentru a se preveni răspândirea bolii respective. În plus, articolul 15 din Directiva 2002/60/CE prevede măsurile care trebuie luate în situația în care pesta porcină africană este confirmată la porci sălbatici, inclusiv punerea sub supraveghere epidemiologică oficială a exploatațiilor de porci din zona definită ca fiind afectată de cazuri de infecție. Experiențele recente au arătat că măsurile prevăzute în Directiva 2002/60/CE sunt eficace pentru a controla răspândirea respectivei boli, în particular măsurile care prevăd curățarea și dezinfectarea exploatațiilor în care s-au constatat cazuri de infecție.

(4)

Luând în considerare eficacitatea măsurilor aplicate în statele membre în conformitate cu Directiva 2002/60/CE, în particular a celor prevăzute la articolul 10 alineatul (4) litera (b), la articolul 10 alineatul (5) și la articolul 15 din respectiva directivă, și în conformitate cu măsurile de reducere a riscurilor vizând pesta porcină africană prevăzute în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, anumite zone din Polonia, menționate în prezent în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie menționate de acum în partea II a anexei respective, având în vedere expirarea perioadei de trei luni de la data curățării și dezinfectării finale a exploatațiilor în care s-au constatat cazuri de infecție. Având în vedere că partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE conține zonele în care situația epidemiologică este încă în evoluție și foarte dinamică, în situația în care se aduc orice modificări zonelor menționate în partea respectivă trebuie să fie acordată întotdeauna o atenție deosebită efectelor asupra zonelor din jur.

(5)

În plus, în noiembrie 2018 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porcii sălbatici din regiunea Dobrich din Bulgaria. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei (8) a fost adoptată ca răspuns la cazurile respective. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 se aplică până la 10 februarie 2019 și prevede faptul că zonele în care se înregistrează cazuri de infecții stabilite de Bulgaria și în care se aplică măsurile prevăzute la articolul 15 din Directiva 2002/60/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(6)

Respectivele cazuri de pestă porcină africană apărute în Bulgaria constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, zona în care s-au înregistrat cazuri de infecții din regiunea Dobrich din Bulgaria ar trebui să fie inclusă de acum în partea II a anexei respective.

(7)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/2015 au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici din Polonia, Ungaria și Belgia, care trebuie, de asemenea, să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(8)

În decembrie 2018 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în diviziunile administrative elbląski și rycki din Polonia, în zone menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(9)

În plus, în decembrie 2018 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în diviziunile administrative kętrzyński, sochaczewski, garwoliński, giżycki, lidzbarski, bielski și suwalski din Polonia, în imediata apropiere a unor zone menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(10)

În decembrie 2018 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în diviziunile administrative Heves și Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria, în imediata apropiere a unor zone menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Ungaria afectate de pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(11)

În decembrie 2018 și în ianuarie 2019 au fost observate câteva cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în provincia Luxembourg din Belgia în zone menționate în partea I și în imediata apropiere a unor zone menționate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc care ar trebui să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, aceste zone din Belgia afectate de pestă porcină africană ar trebui incluse în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(12)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, ar trebui delimitate noi zone cu risc înalt, având o suprafață suficientă, în Belgia, Bulgaria, Ungaria și Polonia, care ar trebui menționate în mod corespunzător în părțile I și II ale anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2015 a Comisiei din 17 decembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 322, 18.12.2018, p. 57).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei din 9 noiembrie 2018 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Bulgaria (JO L 282, 12.11.2018, p. 15).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

în provincia Luxembourg:

zona este delimitată în sens orar de:

the border with France,

Rue Mersinhat,

N818,

N83: Le Buisson des Cailles,

Rue des Sources,

Rue Antoine,

Rue de la Cure,

Rue du Breux,

Rue Blondiau,

Nouvelle Chiyue,

Rue de Martué,

Rue du Chêne,

Rue des Aubépines,

N85: Rue des Iles,

N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,

N801: Rue Notre-Dame,

N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,

N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

the border with the Grand Duchy of Luxembourg,

the border with France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,

La N897 jusque son intersection avec la N879,

La N879 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

the border with France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

în regiunea Silistra:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whole municipality of Dulovo,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

în regiunea Dobrich:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

în regiunea Ruse:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

în regiunea Veliko Tarnovo:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

în regiunea Pleven:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

în regiunea Vratz:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

în regiunea Montana:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

în regiunea Vidin:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

4.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

5.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

7.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

8.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Świątki w powiecie olsztyńskim,

gminy Miłakowo, Małdyty i część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 519 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 527 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 527 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 519 do południowo - wschodniej granicy gminy w powiecie ostródzkim;

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

9.   România

Următoarele zone din România:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Orașul Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Groși,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Șișesti,

Comuna Cernești,

Copalnic Mănăștur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupșeni,

Comuna Șomcuta Mare,

Comuna Săcălășeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:

Comuna Gârla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Sălcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Izvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Șișești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj.

PARTEA II

1.   Belgia

Următoarele zone din Belgia:

în provincia Luxembourg:

zona este delimitată în sens orar de:

The border with France,

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,

La N83 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,

La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,

La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,

La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

The border with France.

2.   Bulgaria

Următoarele zone din Bulgaria:

în regiunea Silistra:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

în regiunea Dobrich:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

4.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

7.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

8.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

gmina Gołdap, Dubeninki i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino, Orneta, część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od południowo - zachodniej granicy gminy do południowo - zachodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na północ od granic miasta Lidzbark Warmiński oraz linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

PARTEA III

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   România

Următoarele zone din România:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu de Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasău,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Săliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnița Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozești,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Partea din județul Argeș cu următoarele comune:

Comuna Bârla,

Comuna Miroși,

Comuna Popești,

Comuna Ștefan cel Mare,

Comuna Slobozia,

Comuna Mozăceni,

Comuna Negrași,

Comuna Izvoru,

Comuna Recea,

Comuna Căldăraru,

Comuna Ungheni,

Comuna Hârșești,

Comuna Stolnici,

Comuna Vulpești,

Comuna Rociu,

Comuna Lunca Corbului,

Comuna Costești,

Comuna Mărăsești,

Comuna Poiana Lacului,

Comuna Vedea,

Comuna Uda,

Comuna Cuca,

Comuna Morărești,

Comuna Cotmeana,

Comuna Răchițele de Jos,

Comuna Drăganu-Olteni,

Comuna Băbana,

Comuna Bascov,

Comuna Moșoaia,

Municipiul Pitești,

Comuna Albota,

Comuna Oarja,

Comuna Bradu,

Comuna Suseni,

Comuna Căteasca,

Comuna Rătești,

Comuna Teiu,

Județul Olt,

Județul Dolj.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

întregul teritoriu al Sardiniei.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

23.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/40


DECIZIA NR. 1/2018 A SUBCOMITETULUI VAMAL UE-UCRAINA

din 21 noiembrie 2018

de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere UE-Ucraina privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2019/101]

SUBCOMITETUL VAMAL UE-UCRAINA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), în special articolul 26 alineatul (2),

având în vedere protocolul I la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă,

întrucât:

(1)

Articolul 26 alineatul (2) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) face trimitere la protocolul I la acord (denumit în continuare „protocolul I”) în ceea ce privește regulile de origine.

(2)

Acordul a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(3)

Articolul 39 din protocolul I prevede că Subcomitetul vamal instituit în temeiul articolului 83 din titlul IV capitolul 5 din acord poate decide să modifice dispozițiile protocolului respectiv și să înlocuiască regulile de origine prevăzute în respectivul protocol.

(4)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (2) (denumită în continuare „convenția”), urmărește să înlocuiască protocoalele privind regulile de origine aflate în prezent în vigoare în țările din zona pan-euro-mediteraneeană cu un singur act juridic.

(5)

Uniunea Europeană a semnat convenția la 15 iunie 2011. La data de 16 mai 2017, Comitetul mixt instituit în temeiul articolului 3 alineatul (1) din convenție a hotărât că Ucraina ar trebui să fie invitată să adere la convenție (3).

(6)

Uniunea Europeană a depus instrumentul ei de acceptare la depozitarul convenției la 26 martie 2012. Ucraina a depus instrumentul ei de acceptare la depozitarul convenției la 19 decembrie 2017. În consecință, în aplicarea articolului 10 alineatele (2) și (3) din convenție, aceasta a intrat în vigoare pentru Uniune la 1 mai 2012 și pentru Ucraina la 1 februarie 2018.

(7)

Prin urmare, protocolul I ar trebui înlocuit cu un nou protocol care să facă trimitere la convenție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul I la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, privind definiția conceptului de produse originare„ și metodele de cooperare administrativă, se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în Buletinul Oficial al Ucrainei.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2018.

Pentru Subcomitetul vamal UE-Ucraina

Președintele

F.P. DE PINNINCK

Secretari

D. WENCEL

N. BILOUS


(1)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.

(3)  Decizia nr. 1/2017 a Comitetului mixt al Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene din 16 mai 2017 în ceea ce privește cererea Ucrainei de a deveni parte contractantă la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene [2017/1367] (JO L 191, 22.7.2017, p. 11).


ANEXĂ

PROTOCOLUL I

PRIVIND DEFINIȚIA CONCEPTULUI DE „PRODUSE ORIGINARE” ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 1

Reguli de origine aplicabile

(1)   În scopul implementării prezentului acord, se aplică apendicele I și dispozițiile relevante din apendicele II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (1) (denumită în continuare „convenția”).

(2)   Toate trimiterile la „acordul relevant” din apendicele I și din dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.

Articolul 2

Soluționarea litigiilor

(1)   În cazul în care litigiile survenite în legătură cu procedurile de verificare prevăzute la articolul 32 din apendicele I la convenție nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care solicită verificarea și autoritățile vamale responsabile cu efectuarea verificării respective, ele sunt înaintate Subcomitetului vamal. Dispozițiile privind mecanismul de soluționare a litigiilor de la capitolul 14 (Soluționarea litigiilor) din titlul IV (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord nu se aplică.

(2)   În toate cazurile, litigiile dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se soluționează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 3

Modificarea protocolului

Subcomitetul vamal poate decide cu privire la modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

Articolul 4

Retragerea din convenție

(1)   Dacă fie Uniunea Europeană, fie Ucraina, notifică în scris depozitarului convenției intenția de a se retrage din convenție în conformitate cu articolul 9 din aceasta, Uniunea Europeană și Ucraina încep imediat negocierile cu privire la regulile de origine în scopul punerii în aplicare a prezentului acord.

(2)   Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de origine negociate, prezentului acord i se aplică în continuare regulile de origine cuprinse în apendicele I și, după caz, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție, aplicabile la data retragerii. Cu toate acestea, începând din momentul retragerii, regulile de origine cuprinse în apendicele I și, dacă este cazul, dispozițiile relevante prevăzute în apendicele II la convenție, se interpretează astfel încât să permită cumulul bilateral doar între Uniunea Europeană și Ucraina.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii – cumulul

În pofida dispozițiilor articolului 16 alineatul (5) și ale articolului 21 alineatul (3) din apendicele I la convenție, în cazul în care cumulul implică numai statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea Europeană, Turcia, participanții la procesul de stabilizare și de asociere, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, dovada originii poate fi constituită de un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau de o declarație de origine.


(1)  JO L 54, 26.2.2013, p. 4.


Rectificări

23.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/43


Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1977 al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 317 din 14 decembrie 2018 )

La pagina 3, articolul 4 alineatul (4) a patra liniuță:

în loc de:

„—

obținere de fâșii;”,

se citește:

„—

obținere de flancuri;”.

La pagina 6, în anexă, la numărul de ordine 09.2788, a patra coloană intitulată „Denumire”:

în loc de:

„Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), cu o greutate de peste 100 g bucata sau fâșii cu o greutate de peste 80 g bucata, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților, destinați prelucrării”,

se citește:

„Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), cu o greutate de peste 100 g bucata sau flancuri cu o greutate de peste 80 g bucata, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților, destinați prelucrării”.