ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 329

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
27 decembrie 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/2056 al Consiliului din 6 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2018/2057 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

3

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/2058 al Consiliului din 17 decembrie 2018 de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră

8

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/2059 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE ( 1 )

13

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2060 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în continuare o măsură de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

20

 

*

Decizia (PESC) 2018/2061 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018)

22

 

*

Decizia (PESC) 2018/2062 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

24

 

*

Decizia (PESC) 2018/2063 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

26

 

*

Decizia (UE) 2018/2064 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 14 decembrie 2018 de reînnoire a interdicției temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail

27

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 12 decembrie 2018 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2018/2065]

30

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA ( JO L 282, 12.11.2018 )

53

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ( JO L 311, 7.12.2018 )

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/2056 AL CONSILIULUI

din 6 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului (1) prevede că ediția electronică a Jurnalului Oficial urmează să poarte o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat și creată printr-un dispozitiv securizat de creare a semnăturii, în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește un cadru juridic pentru semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică înregistrată și serviciile de certificate pentru autentificarea unui site internet.

(3)

Autentificarea cu ajutorul sigiliului electronic oferă garanții comparabile cu cele oferite de semnătura electronică. Utilizarea sigiliului electronic pentru autentificarea Jurnalului Oficial ar avea ca efect accelerarea procedurii de publicare a Jurnalului Oficial pe site-ul internet EUR-Lex.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 216/2013 ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 216/2013, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Ediția electronică a Jurnalului Oficial poartă o semnătură electronică calificată, definită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), sau un sigiliu electronic calificat, definit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Certificatele calificate pentru semnătură electronică și pentru sigiliul electronic, precum și reînnoirile acestora se publică pe site-ul internet EUR-Lex pentru ca publicul să poată verifica semnătura electronică calificată sau sigiliul electronic calificat, precum și caracterul autentic al ediției electronice a Jurnalului Oficial.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

H. KICKL


(1)  Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1).

(2)  Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).


DIRECTIVE

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/3


DIRECTIVA (UE) 2018/2057 A CONSILIULUI

din 20 decembrie 2018

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

În comunicarea sa din 7 aprilie 2016 referitoare la un plan de acțiune privind TVA, Comisia și-a anunțat intenția de a prezenta o propunere pentru un sistem definitiv de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru schimburile comerciale transfrontaliere directe dintre întreprinderi din state membre diferite, regim bazat pe impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri și a prestărilor transfrontaliere de servicii.

(2)

Având în vedere nivelul actual al fraudei în domeniul TVA și faptul că nu toate statele membre sunt afectate în mod egal de acest tip de fraudă, precum și faptul că implementarea sistemului de TVA definitiv va dura mai mulți ani, ar putea fi necesare o serie de măsuri urgente și specifice.

(3)

În acest context, anumite state membre au solicitat permisiunea de a implementa un mecanism generalizat temporar de taxare inversă (denumit în continuare „GRCM” – generalised reverse charge mechanism) cu un anumit prag per tranzacție, care ar reprezenta o derogare de la unul dintre principiile generale ale actualului sistem de TVA în ceea ce privește regimul plăților fracționate, cu scopul de a combate frauda endemică de tip carusel. Cauza fraudei de tip carusel o reprezintă mai ales scutirea de care beneficiază în prezent livrările intracomunitare și care permite achiziționarea de bunuri scutite de TVA. Ca urmare, mulți comercianți se fac vinovați de fraudă fiscală deoarece nu plătesc autorităților fiscale TVA-ul pe care îl primesc de la clienții lor. În schimb, clienții respectivi, fiind în posesia unor facturi valabile, au în continuare dreptul de a beneficia de o deducere fiscală. Aceleași bunuri pot să fie livrate de mai multe ori, incluzând de fiecare dată livrări intracomunitare care beneficiază de scutire. Forme similare de fraudă de tip carusel pot apărea și în cazul prestării de servicii. Prin desemnarea persoanei impozabile căreia îi sunt livrate bunurile sau prestate serviciile drept persoană responsabilă pentru plata TVA, derogarea ar elimina posibilitatea de a comite acest tip de evaziune fiscală.

(4)

Statele membre care prezintă decalaje în dezvoltarea capacităților autorităților lor fiscale depun un efort deosebit, în condițiile combaterii unor niveluri mai ridicate de fraudă în materie de TVA și de pierderi de venituri, la punerea în aplicare a regimului de TVA, astfel cum se menționează la articolul 27 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)

Pentru a limita riscul de deplasare a fraudei dintr-un stat membru în altul, statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind nivelul fraudei de pe teritoriul lor, în special în legătură cu frauda de tip carusel, și care pot stabili că alte măsuri de control nu sunt suficiente pentru a combate acest tip de fraudă, ar trebui autorizate să utilizeze GRCM. În plus, acestea ar trebui să stabilească faptul că nivelul estimat de creștere a veniturilor prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzut ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și autorități fiscale, precum și faptul că întreprinderile și autoritățile fiscale nu vor suporta costuri mai mari decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.

(6)

Dacă statele membre aleg să aplice GRCM, ele ar trebui să aplice acest mecanism tuturor livrărilor și prestărilor fără caracter transfrontalier de bunuri și servicii care depășesc un prag definit per tranzacție. Aplicarea GRCM nu ar trebui să fie restricționată la anumite sectoare.

(7)

Statele membre care optează pentru aplicarea GRCM ar trebui să introducă obligații specifice de raportare electronică pentru persoanele impozabile, astfel încât să asigure funcționarea și monitorizarea eficace a aplicării GRCM. Aceste state membre ar trebui să depisteze și să prevină toate formele noi de fraudă fiscală, cum ar fi fracționarea artificială a bazei de impozitare a tranzacțiilor.

(8)

Pentru a se putea aprecia dacă introducerea GRCM într-un stat membru conduce la deplasarea fraudei către alte state membre și, totodată, pentru a se putea evalua gradul de eventuală perturbare a funcționării pieței interne, este necesar să se prevadă o obligație specială privind schimbul de informații între statele membre care aplică GRCM și cele care nu îl aplică. Tuturor schimburilor de informații li se aplică dispozițiile aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal și de confidențialitate, inclusiv excepții și restricții pentru a proteja interesele statelor membre sau ale Uniunii în domeniul fiscalității.

(9)

Pentru a evalua în mod transparent efectul aplicării GRCM în cazul activităților frauduloase, statele membre în cauză ar trebui să stabilească criterii de evaluare predefinite, care să permită evaluarea nivelului fraudei înainte și după aplicarea GRCM.

(10)

Deciziile de autorizare a aplicării GRCM ar avea un impact bugetar care ar putea fi semnificativ pentru unul sau mai multe state membre. În consecință, competența de a autoriza aplicarea GRCM ar trebui să fie conferită Consiliului.

(11)

Un stat membru care optează pentru aplicarea GRCM ar trebui să prezinte Comisiei o cerere de propunere a aplicării GRCM și să furnizeze informații relevante pentru a permite Comisiei să analizeze o astfel de cerere. Dacă este necesar, Comisia ar trebui să poată solicita informații suplimentare.

(12)

Având în vedere efectele neașteptate pe care aplicarea GRCM le-ar putea avea asupra funcționării pieței interne din cauza unei posibile deplasări a fraudei în alte state membre care nu aplică GRCM, Consiliul ar trebui să poată, ca o măsură de salvgardare, să abroge toate deciziile de punere în aplicare prin care s-a autorizat aplicarea GRCM. Având în vedere necesitatea de a reacționa rapid în situația în care s-a stabilit existența unui impact negativ considerabil asupra pieței interne, ar trebui să se utilizeze votul cu unanimitate inversă.

(13)

Având în vedere efectele nesigure pe care le-ar putea avea GRCM, aplicarea acestuia ar trebui să fie limitată în timp.

(14)

Pentru a monitoriza îndeaproape impactul asupra pieței interne, toate statele membre ar trebui, în cazul în care GRCM este utilizat în cel puțin un stat membru, să prezinte rapoarte Comisiei pentru a permite evaluarea impactului asupra fraudei, evaluarea costurilor de asigurare a conformității pe care trebuie să le suporte societățile și evaluarea deplasării activităților frauduloase ca urmare a aplicării GRCM.

(15)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În Directiva 2006/112/CE se introduce următorul articol:

„Articolul 199c

(1)   Prin derogare de la articolul 193, un stat membru poate, până la 30 iunie 2022, introduce un mecanism generalizat de taxare inversă (GRCM) pentru livrările sau prestările fără caracter transfrontalier, cu condiția ca persoana responsabilă pentru plata TVA să fie persoana impozabilă căreia i se livrează sau i se prestează toate bunurile și serviciile care depășesc un prag de 17 500 EUR per tranzacție.

Un stat membru care dorește să introducă GRCM trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(a)

să fi avut în 2014, în conformitate cu metoda și cifrele stabilite în raportul final pentru 2016 din 23 august 2016 privind deficitul de TVA publicat de Comisie, un deficit de TVA, exprimat ca procent din datoria fiscală totală în materie de TVA, cu cel puțin 5 puncte procentuale peste media comunitară a deficitului de TVA;

(b)

să aibă, pe baza evaluării impactului care a însoțit propunerea legislativă referitoare la acest articol, o pondere a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA de peste 25 %;

(c)

să stabilească că aplicarea altor măsuri de control nu este suficientă pentru a combate frauda de tip carusel pe teritoriul său, în special prin specificarea măsurilor de control aplicate și a motivelor pentru care acestea nu au avut efect, precum și a motivelor pentru care cooperarea administrativă în domeniul TVA s-a dovedit insuficientă;

(d)

să stabilească faptul că nivelul estimat de creștere a veniturilor prin asigurarea respectării obligațiilor fiscale și a colectării prevăzut ca urmare a introducerii GRCM compensează nivelul global previzionat de sarcini suplimentare pentru întreprinderi și autoritățile fiscale cu cel puțin 25 %; și

(e)

să stabilească faptul că întreprinderile și administrațiile fiscale nu vor suporta, ca urmare a introducerii GRCM, costuri mai mari decât cele suportate ca urmare a punerii în aplicare a altor măsuri de control.

Statul membru anexează la cererea menționată la alineatul (3) calculul deficitului de TVA, realizat conform metodei și cifrelor disponibile în raportul privind deficitul de TVA publicat de Comisie, astfel cum este menționat la litera (a) de la al doilea paragraf din prezentul alineat.

(2)   Statele membre care aplică GRCM stabilesc obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile și, în special, pentru persoanele impozabile care livrează sau prestează sau care primesc bunurile și serviciile care fac obiectul GRCM, astfel încât să asigure funcționarea și monitorizarea eficace a aplicării GRCM.

(3)   Statele membre care doresc să aplice GRCM transmit Comisiei o cerere în acest sens și furnizează următoarele informații:

(a)

o justificare detaliată a îndeplinirii condițiilor menționate la alineatul (1);

(b)

data de începere a aplicării GRCM și perioada în care urmează să fie aplicat GRCM;

(c)

măsurile care urmează a fi luate pentru a informa persoanele impozabile cu privire la introducerea aplicării GRCM; și

(d)

o descriere amănunțită a măsurilor de însoțire menționate la alineatul (2).

În cazul în care consideră că nu dispune de toate informațiile necesare, Comisia solicită informații suplimentare, inclusiv metodele, ipotezele, studiile subiacente și alte documente justificative, în termen de o lună de la primirea cererii. Statul membru solicitant transmite informațiile necesare în termen de o lună de la primirea notificării.

(4)   În cazul în care consideră că o cerere este conformă cu cerințele stabilite la alineatul (3), în termen de cel mult trei luni de la data la care a primit toate informațiile necesare, Comisia prezintă o propunere Consiliului. Consiliul, hotărând în unanimitate asupra unei astfel de propuneri din partea Comisiei, poate autoriza statul membru solicitant să aplice GRCM. În cazul în care consideră că o cerere nu respectă cerințele stabilite la alineatul (3), Comisia, în același termen, își comunică motivele statului membru solicitant și Consiliului.

(5)   În cazul stabilirii unui impact negativ considerabil asupra pieței interne în conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat, în termen de cel mult trei luni de la primirea tuturor informațiilor necesare, Comisia propune abrogarea tuturor deciziilor de punere în aplicare menționate la alineatul (4), cel mai devreme după șase luni de la intrarea în vigoare a primei decizii de punere în aplicare prin care un stat membru este autorizat să aplice GRCM. Această abrogare se consideră adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care Consiliul decide în unanimitate să respingă propunerea Comisiei în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Se consideră că există un impact negativ considerabil dacă sunt întrunite următoarele condiții:

(a)

cel puțin un stat membru care nu aplică GRCM informează Comisia cu privire la o creștere a nivelului fraudei în domeniul TVA pe teritoriul său din cauza aplicării GRCM; și

(b)

Comisia stabilește, inclusiv pe baza informațiilor furnizate de statele membre menționate la litera (a) de la prezentul paragraf, că creșterea nivelului fraudei în domeniul TVA pe teritoriul său are legătură cu aplicarea GRCM într-unul sau în mai multe state membre.

(6)   Statele membre care aplică GRCM prezintă următoarele informații în format electronic tuturor statelor membre:

(a)

numele persoanelor care, în cele 12 luni care preced data începerii aplicării GRCM, au fost supuse unor proceduri penale sau administrative pentru fraudă în materie de TVA; și

(b)

numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, a căror înregistrare în scopuri de TVA în statul membru respectiv se încheie după introducerea GRCM; și

(c)

numele persoanelor, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, numele directorilor acestora, care nu au transmis o declarație de TVA pentru două perioade fiscale consecutive după introducerea GRCM.

Informațiile menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf se prezintă în termen de cel mult trei luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni. Informațiile menționate la litera (c) de la primul paragraf se prezintă în termen de cel mult nouă luni de la introducerea GRCM și se actualizează ulterior la fiecare trei luni.

Statele membre care aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cel târziu la un an de la începerea aplicării GRCM. Respectivul raport trebuie să conțină o evaluare detaliată a eficacității GRCM. În termen de trei luni de la încheierea aplicării GRCM, statele membre care aplică GRCM prezintă un raport final cu privire la impactul general al acestuia.

(7)   Statele membre care nu aplică GRCM prezintă Comisiei un raport interimar cu privire la impactul, pe teritoriile lor, al aplicării GRCM de către alte state membre. Respectivul raport este prezentat Comisiei în termen de trei luni de la aplicarea GRCM pentru cel puțin un an într-un stat membru.

Dacă cel puțin un stat membru aplică GRCM, statele membre care nu aplică GRCM prezintă Comisiei, până la 30 septembrie 2022, un raport final cu privire la impactul, pe teritoriul lor, al aplicării GRCM de către alte state membre.

(8)   În rapoartele menționate la alineatul (6), statele membre evaluează impactul aplicării GRCM pe baza următoarelor criterii:

(a)

evoluția deficitului de TVA;

(b)

evoluția fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel și a fraudei din sectorul comerțului cu amănuntul;

(c)

evoluția sarcinilor administrative ale persoanelor impozabile;

(d)

evoluția costurilor administrative pentru autoritățile fiscale.

(9)   În rapoartele menționate la alineatul (7), statele membre evaluează impactul aplicării GRCM pe baza următoarelor criterii:

(a)

evoluția fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel și a fraudei din sectorul comerțului cu amănuntul;

(b)

o deplasare a fraudei din acele state membre care aplică sau au aplicat GRCM.”

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Directiva se aplică până la 30 iunie 2022.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KÖSTINGER


(1)  Avizul din 11 decembrie 2018 [P8_TA(2018)0496].

(2)  Avizul din 31 mai 2017 (JO C 288, 31.8.2017, p. 52).

(3)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/8


REGULAMENTUL (UE) 2018/2058 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2018

de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede că măsurile de conservare se adoptă ținând seama de avizele științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, atunci când este cazul, de rapoartele elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

(3)

Consiliului îi revine sarcina de a adopta măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit pe resurse halieutice sau grupe de resurse halieutice din Marea Neagră, inclusiv, după caz, anumite condiții legate funcțional de acestea. În conformitate cu articolul 16 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit se alocă statelor membre într-un mod care să asigure relativa stabilitate a activităților de pescuit desfășurate de fiecare stat membru pentru fiecare stoc de pește sau tip de pescuit și în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(4)

La cea de a 41-a reuniune anuală a sa, în 2017, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană a adoptat recomandarea CGPM/41/2017/4 privind un plan multianual de gestionare a pescuitului de calcan în subzona geografică 29 (Marea Neagră). Recomandarea stabilește un nivel al capturii totale admisibile (TAC) pentru calcan pentru o perioadă de doi ani (2018-2019), cu o alocare temporară de cote. Măsura respectivă ar trebui să fie pusă în aplicare în dreptul Uniunii.

(5)

Posibilitățile de pescuit ar trebui stabilite pe baza avizelor științifice disponibile, luându-se în considerare aspectele biologice și socio-economice și asigurându-se totodată un tratament echitabil pentru toate sectoarele de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia consultării părților interesate.

(6)

În conformitate cu avizele științifice furnizate de CSTEP, este necesar să se mențină nivelul actual al mortalității prin pescuit, pentru a se asigura sustenabilitatea stocurilor de șprot din Marea Neagră.

(7)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (2) și în special al articolelor 33 și 34 din respectivul regulament referitoare la înregistrarea capturilor și la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile care trebuie utilizate de statele membre atunci când transmit Comisiei date cu privire la debarcarea stocurilor care fac obiectul prezentului regulament.

(8)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (3), trebuie identificate stocurile care fac obiectul diferitelor măsuri prevăzute de acesta.

(9)

În ceea ce privește stocurile de calcan, ar trebui luate măsuri de conservare suplimentare. Prin menținerea perioadei de interdicție de două luni aplicabile în prezent între 15 aprilie și 15 iunie, s-ar asigura în continuare protecția stocurilor pe durata sezonului de reproducere a calcanului. Gestionarea efortului de pescuit și limitarea zilelor de pescuit la 180 pe an ar avea un impact pozitiv asupra conservării stocurilor de calcan.

(10)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura mijloacele de subzistență ale pescarilor din Uniune, este important ca respectivele activități de pescuit din Marea Neagră să fie deschise de la 1 ianuarie 2019. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa.

(11)

Posibilitățile de pescuit ar trebui utilizate în deplină conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește, pentru 2019, posibilitățile de pescuit disponibile pentru navele de pescuit ale Uniunii care arborează pavilioanele Bulgariei și României pentru următoarele stocuri în Marea Neagră:

(a)

șprot (Sprattus sprattus);

(b)

calcan (Psetta maxima).

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit ale Uniunii care arborează pavilioanele Bulgariei și României și care își desfășoară activitatea în Marea Neagră.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„Marea Neagră” constituie subzona geografică 29, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4);

(b)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine;

(c)

„navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

(d)

„stoc” înseamnă o resursă biologică marină existentă într-o anumită zonă de gestionare;

(e)

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc care poate fi capturată pe durata unui an;

(f)

„cotă autonomă a Uniunii” înseamnă o limită a capturilor alocată în mod autonom navelor de pescuit ale Uniunii în lipsa unui acord asupra unei TAC;

(g)

„cotă analitică” înseamnă o cotă autonomă a Uniunii pentru care este disponibilă o evaluare analitică;

(h)

„evaluare analitică” înseamnă o evaluare cantitativă a tendințelor unui anumit stoc, bazată pe date privind biologia și exploatarea stocului și despre care s-a stabilit printr-o analiză științifică că are o calitate suficientă pentru a servi drept bază pentru avize științifice privind opțiunile viitoare în materie de capturi.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

Alocarea posibilităților de pescuit

(1)   Cota autonomă a Uniunii pentru șprot, alocarea acestei cote între statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de aceasta sunt stabilite în anexă.

(2)   TAC pentru calcan, aplicabilă în apele Uniunii și pentru navele de pescuit ale Uniunii, alocarea TAC între statele membre și, după caz, condițiile legate funcțional de aceasta sunt stabilite în anexă.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocarea

Alocarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere niciuneia dintre următoarele:

(a)

schimburile efectuate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerile și realocările efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

deducerile efectuate în temeiul articolelor 105 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 6

Gestionarea efortului de pescuit pentru calcan

Navele de pescuit ale Uniunii autorizate să pescuiască calcan în Marea Neagră, indiferent de lungimea lor maximă, nu depășesc 180 de zile de pescuit pe an.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 7

Transmiterea datelor

Atunci când, în temeiul articolelor 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile debarcate din stocurile de pește capturate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KÖSTINGER


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).


ANEXĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc TAC-urile și cotele în tone de greutate în viu, precum și condițiile legate funcțional de acestea, după caz.

Specia:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona:

apele Uniunii din Marea Neagră

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

 

România

3 442,50

 

 

Uniune

11 475

 

 

TAC

Nu se aplică/Niciun acord

 

Cotă analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Calcan

Psetta maxima

Zona:

apele Uniunii din Marea Neagră

(TUR/F3742C)

Bulgaria

57

 

 

România

57

 

 

Uniune

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


(*1)  Între 15 aprilie și 15 iunie 2019, nu este autorizată nicio activitate de pescuit, inclusiv transbordarea, luarea la bord, debarcarea și prima vânzare.


DECIZII

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/13


DECIZIA (UE) 2018/2059 A CONSILIULUI

din 29 noiembrie 2018

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European (1), în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul privind Spațiul Economic European (2) (denumit în continuare „Acordul privind SEE”) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2)

În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX la acordul menționat, care conține dispoziții referitoare la serviciile financiare.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului (3) urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(4)

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (4) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(5)

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei (5) urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(6)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător.

(7)

În consecință, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectele de decizii atașate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la propunerea de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE se bazează pe proiectele de decizii ale Comitetului mixt al SEE atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

M. SCHRAMBÖCK


(1)  JO L 305, 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(3)  Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

(4)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).


PROIECT

DECIZIA NR. …/… A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (1) urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul (UE) 2015/847 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1781/2006, care este încorporat în Acordul privind SEE și care, prin urmare, urmează să fie abrogat în conformitate cu acordul.

(3)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 23ba (Directiva 2006/70/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32015 R 0847: Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarea adaptare:

Prin derogare de la articolele 4 și 6, în ceea ce privește transferurile de fonduri în franci elvețieni în Liechtenstein, precum și din și către Liechtenstein în cadrul uniunii sale monetare cu Elveția, informațiile cerute la articolele 4 și 6 trebuie strânse și puse la dispoziție atunci când sunt solicitate de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății în termen de trei zile lucrătoare, dar nu este necesar să fie transferate imediat cu transferurile de fonduri, astfel cum se prevede la articolele 4 și 6. Această derogare se aplică pentru o perioadă de tranziție care expiră la 31 decembrie 2022.”

2.

Textul de la punctul 23d [Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] se elimină.

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) 2015/847 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la […], cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), sau la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … (2) [care încorporează în Acordul privind SEE cea de a patra Directivă în domeniul combaterii spălării banilor (celex 32015L0849)], și anume la data care survine ultima.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 1.

(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]

(2)  JO L …


PROIECT

DECIZIA NR. …/… A COMITETULUI MIXT AL SEE

din …

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1) urmează să fie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (2) urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(3)

Directiva (UE) 2015/849 abrogă Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) și Directiva 2006/70/CE a Comisiei (4), care sunt încorporate în Acordul privind SEE și care, prin urmare, urmează să fie abrogate în conformitate cu acordul.

(4)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 23b (Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se înlocuiește cu următorul text:

32015 L 0849: Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei se citesc cu următoarea adaptare:

(a)

La articolul 3 alineatul (4), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

«frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, cel puțin frauda gravă, astfel cum este definită mai jos:

(i)

în ceea ce privește cheltuielile, orice acțiune sau omisiune intenționată cu privire la:

utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect deturnarea sau reținerea ilicită de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene sau de la bugetele gestionate de Uniunea Europeană sau în numele acesteia;

nedivulgarea de informații, încălcându-se astfel o obligație specifică, cu același efect;

utilizarea necorespunzătoare a unor astfel de fonduri, fiind folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial;

(ii)

în ceea ce privește veniturile, astfel cum au fost definite în Decizia Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene (5), orice act sau omisiune intenționată cu privire la:

utilizarea sau prezentarea unor declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Uniunii Europene sau a bugetelor gestionate de Uniunea Europeană ori în numele acesteia;

nedivulgarea de informații, încălcându-se astfel o obligație specifică, cu același efect;

utilizarea necorespunzătoare a unui beneficiu obținut în mod legal, cu același efect.

Se consideră fraudă gravă orice fraudă care are ca obiect o sumă al cărei cuantum minim care urmează să fie stabilit nu poate depăși 50 000 EUR.»”

2.

Textul de la punctul 23ba (Directiva 2006/70/CE a Comisiei) se înlocuiește cu următorul text:

32016 R 1675: Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).”

3.

La punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32015 L 0849: Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).”

Articolul 2

Textele Directivei (UE) 2015/849 și ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la […], cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Secretarii Comitetului mixt al SEE


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)  JO L 254, 20.9.2016, p. 1.

(3)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(4)  JO L 214, 4.8.2006, p. 29.

(5)  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(*1)  [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]

Declarația statelor AELS

cu privire la Decizia nr. […] care încorporează Directiva (UE) 2015/849 în Acordul privind SEE

Directiva (UE) 2015/849 conține dispoziții în care se face trimitere la actele adoptate în temeiul titlului V din TFUE. Se reamintește faptul că încorporarea în Acordul privind SEE a unor acte care conțin astfel de dispoziții nu aduce atingere faptului că legislația Uniunii Europene adoptată în temeiul titlului V din TFUE nu se încadrează în domeniul de aplicare al Acordului privind SEE.

Declarația comună a părților contractante

cu privire la Decizia nr. […] care încorporează Directiva (UE) 2015/849 în Acordul privind SEE

Părțile contractante au convenit să includă frauda gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în lista infracțiunilor principale în materie de spălare a banilor. Din motive practice, cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2015/849] a fost încorporată fără să existe un acord reciproc de a proteja, de asemenea, interesele financiare ale statelor AELS care fac parte din SEE. Cu toate acestea, principiile reciprocității și omogenității, astfel cum sunt prevăzute în articolul 1 din Acordul privind SEE, și menționat în considerentul 4, rămân pe deplin aplicabile și protejării reciproce împotriva activităților infracționale care aduc atingere intereselor financiare ale părților contractante în înțelesul [prezentei decizii].


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2060 A CONSILIULUI

din 20 decembrie 2018

de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în continuare o măsură de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE reglementează dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) percepută pentru bunurile și serviciile care le sunt furnizate sau prestate în scopul operațiunilor supuse impozitării. Germania a fost autorizată să introducă o măsură de derogare având obiectivul de a exclude de la dreptul de deducere TVA-ul aferent bunurilor și serviciilor utilizate de o persoană impozabilă în proporție mai mare de 90 % în scopuri private sau în folosul angajaților săi ori, în general, în scopuri neprofesionale sau pentru activități care nu au caracter economic.

(2)

Inițial, Decizia 2000/186/CE a Consiliului (2) a autorizat Germania să introducă și să aplice măsuri speciale de derogare de la articolele 6 și 17 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului (3) până la 31 decembrie 2002. Decizia 2003/354/CE a Consiliului (4) a autorizat Germania să aplice o măsură de derogare de la articolul 17 din Directiva 77/388/CEE până la 30 iunie 2004. Decizia 2004/817/CE a Consiliului (5) a prelungit autorizația până la 31 decembrie 2009.

(3)

În temeiul Deciziei 2009/791/CE a Consiliului (6), Germania a fost autorizată să continue să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE până la 31 decembrie 2012. Decizia de punere în aplicare 2012/705/UE a Consiliului (7) a autorizat Germania să aplice o măsură specială de derogare de la articolele 168 și 168a până la 31 decembrie 2015 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2428 a Consiliului (8) până la 31 decembrie 2018.

(4)

Prin scrisoarea înregistrată la Comisie în data de 10 septembrie 2018, Germania a solicitat autorizarea de a continua aplicarea măsurii speciale de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE, cu scopul de a exclude în totalitate de la dreptul de deducere TVA-ul aferent bunurilor și serviciilor utilizate de persoana impozabilă în proporție de peste 90 % în scopuri private sau în scopuri neprofesionale, inclusiv în activități care nu au caracter economic. Solicitarea a fost însoțită de un raport privind aplicarea măsurii speciale, care include o reexaminare a procentajului repartizării care se aplică dreptului de deducere a TVA astfel cum se prevede la articolul 2 din Decizia 2009/791/CE.

(5)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis cererea depusă de Germania celorlalte state membre, prin scrisorile din 14 septembrie 2018. Prin scrisoarea din 17 septembrie 2018, Comisia a comunicat Germaniei faptul că deține toate informațiile necesare pentru evaluarea cererii.

(6)

Potrivit Germaniei, măsura specială s-a dovedit a fi foarte eficace pentru simplificarea colectării TVA-ului și pentru prevenirea evaziunii și a fraudei fiscale. Măsura reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi și administrațiile fiscale, deoarece nu este necesară monitorizarea utilizării ulterioare a bunurilor și serviciilor cărora li s-a aplicat excluderea de la deducere la momentul achiziției. Prin urmare, Germania ar trebui să fie autorizată să aplice în continuare măsura specială pentru o nouă perioadă limitată, și anume până la 31 decembrie 2021.

(7)

În cazul în care consideră că este necesară o prelungire după 2021, Germania ar trebui să prezinte Comisiei până la 31 martie 2021 o cerere de prelungire însoțită de un raport privind aplicarea măsurii speciale, care include o reexaminare a procentajului repartizării aplicat.

(8)

Măsura specială nu va avea un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA.

(9)

Prin urmare, Decizia 2009/791/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 2009/791/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2021.

Orice cerere de prelungire a măsurii de derogare prevăzute în prezenta decizie se transmite Comisiei până la 31 martie 2021.

Respectiva cerere este însoțită de un raport privind aplicarea acestei măsuri care să includă o reexaminare a procentajului repartizării care se aplică dreptului de deducere a TVA în baza prezentei decizii.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KÖSTINGER


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia 2000/186/CE a Consiliului din 28 februarie 2000 de autorizare a Republicii Federale Germania să aplice măsuri de derogare de la articolele 6 și 17 din A șasea directivă 77/388/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre în materie de impozitare a cifrei de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 59, 4.3.2000, p. 12).

(3)  A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre în materie de impozitare a cifrei de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1).

(4)  Decizia 2003/354/CE a Consiliului din 13 mai 2003 de autorizare a Germaniei aplice o măsură de derogare de la articolul 17 din A șasea directivă 77/388/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre în materie de impozitare a cifrei de afaceri (JO L 123, 17.5.2003, p. 47).

(5)  Decizia 2004/817/CE a Consiliului din 19 noiembrie 2004 de autorizare a Germaniei să aplice o măsură de derogare de la articolul 17 din A șasea directivă 77/388/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre în materie de impozitare a cifrei de afaceri (JO L 357, 2.12.2004, p. 33).

(6)  Decizia 2009/791/CE a Consiliului din 20 octombrie 2009 de autorizare a Republicii Federale Germania pentru aplicarea în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 283, 30.10.2009, p. 55).

(7)  Decizia de punere în aplicare 2012/705/UE a Consiliului din 13 noiembrie 2012 privind modificarea Deciziei 2009/791/CE și a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Germaniei și, respectiv, a Austriei în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 319, 16.11.2012, p. 8).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2428 a Consiliului din 10 decembrie 2015 de modificare a Deciziei 2009/791/CE și a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Germaniei și, respectiv, a Austriei în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 334, 22.12.2015, p. 12).


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/22


DECIZIA (PESC) 2018/2061 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 decembrie 2018

de prelungire a mandatului șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2013/233/PESC a Consiliului din 22 mai 2013 privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2013/233/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să ia deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a EUBAM Libya, printre care se numără, în special, decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

La 30 august 2016, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2016/1634 (2), numindu-l pe domnul Vincenzo TAGLIAFERRI în calitatea de șef al misiunii EUBAM Libya pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2016 și 21 august 2017.

(3)

La 17 iulie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1342 (3), prin care mandatul EUBAM Libya a fost prelungit de la 22 august 2017 până la 31 decembrie 2018.

(4)

La 18 iulie 2017, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2017/1401 (4), prin care mandatul domnului Vincenzo TAGLIAFERRI în calitatea de șef al misiunii EUBAM Libya a fost prelungit de la 22 august 2017 până la 21 august 2018.

(5)

La 20 martie 2018, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2018/558 (5), prin care mandatul domnului Vincenzo TAGLIAFERRI în calitatea de șef al misiunii EUBAM Libya a fost prelungit de la 22 august 2018 până la 31 decembrie 2018.

(6)

La 17 decembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/2009 (6), de prelungire a mandatului EUBAM Libya de la 1 ianuarie 2019 până la 30 iunie 2020.

(7)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului domnului Vincenzo TAGLIAFERRI în calitatea de șef al misiunii EUBAM Libya de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul domnului Vincenzo TAGLIAFERRI în calitatea de șef al misiunii EUBAM Libya se prelungește până la 31 decembrie 2019.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2018.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 138, 24.5.2013, p. 15.

(2)  Decizia (PESC) 2016/1634 a Comitetului politic și de securitate din 30 august 2016 privind numirea șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2016) (JO L 243, 10.9.2016, p. 10).

(3)  Decizia (PESC) 2017/1342 a Consiliului din 17 iulie 2017 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (JO L 185, 18.7.2017, p. 60).

(4)  Decizia (PESC) 2017/1401 a Comitetului politic și de securitate din 18 iulie 2017 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017) (JO L 199, 29.7.2017, p. 13).

(5)  Decizia (PESC) 2018/558 a Comitetului politic și de securitate din 20 martie 2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2018) (JO L 93, 11.4.2018, p. 3).

(6)  Decizia (PESC) 2018/2009 a Consiliului din 17 decembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC a Consiliului privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (JO L 322, 18.12.2018, p. 25).


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/24


DECIZIA (PESC) 2018/2062 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 decembrie 2018

de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2012/389/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Decizia 2012/389/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile relevante în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în Cornul Africii (EUCAP NESTOR), inclusiv decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

La 12 decembrie 2016, Decizia (PESC) 2016/2240 a Consiliului (2) a prelungit mandatul misiunii EUCAP NESTOR până la 31 decembrie 2018 și a redenumit-o EUCAP Somalia. Decizia Consiliului a înlocuit „misiune de consolidare a capacităților maritime regionale în Cornul Africii (EUCAP NESTOR)” cu „misiune de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)”.

(3)

La 10 decembrie 2018, Decizia (PESC) 2018/1942 a Consiliului (3) a prelungit mandatul misiunii EUCAP Somalia până la 31 decembrie 2020.

(4)

La 26 iulie 2016, COPS a adoptat Decizia EUCAP NESTOR/1/2016 (4) de numire a doamnei Maria-Cristina STEPANESCU în calitatea de șef al EUCAP NESTOR de la 1 septembrie 2016 până la 12 decembrie 2016.

(5)

La 10 ianuarie 2017, COPS a adoptat Decizia EUCAP Somalia/1/2017 (5) de prelungire a mandatului doamnei Maria-Cristina STEPANESCU în calitatea de șef al EUCAP Somalia de la 13 decembrie 2016 până la 12 decembrie 2017.

(6)

La 31 octombrie 2017, COPS a adoptat Decizia EUCAP Somalia/2/2017 (6) de prelungire a mandatului doamnei Maria-Cristina STEPANESCU în calitatea de șef al EUCAP Somalia de la 13 decembrie 2017 până la 31 decembrie 2018.

(7)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului doamnei Maria-Cristina STEPANESCU în calitatea de șef al misiunii EUCAP Somalia de la 1 ianuarie 2019 până la 31 august 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul doamnei Maria-Cristina STEPANESCU în calitatea de șef al EUCAP Somalia se prelungește până la 31 august 2019.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2018.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 187, 17.7.2012, p. 40.

(2)  Decizia (PESC) 2016/2240 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (JO L 337, 13.12.2016, p. 18).

(3)  Decizia (PESC) 2018/1942 a Consiliului din 10 decembrie 2018 de prelungire și de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (JO L 314, 11.12.2018, p. 56).

(4)  Decizia (PESC) 2016/1633 a Comitetului politic și de securitate din 26 iulie 2016 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (JO L 243, 10.9.2016, p. 8).

(5)  Decizia (PESC) 2017/114 a Comitetului politic și de securitate din 10 ianuarie 2017 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia/1/2017) (JO L 18, 24.1.2017, p. 49).

(6)  Decizia (PESC) 2017/2059 a Comitetului politic și de securitate din 31 octombrie 2017 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017) (JO L 294, 11.11.2017, p. 40).


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/26


DECIZIA (PESC) 2018/2063 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 18 decembrie 2018

de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 al treilea paragraf,

având în vedere Decizia 2014/219/PESC a Consiliului din 15 aprilie 2014 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2014/219/PESC, Comitetul politic și de securitate (COPS) este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul exercitării controlului politic și al conducerii strategice a misiunii EUCAP Sahel Mali, inclusiv decizia de numire a unui șef de misiune.

(2)

La 9 ianuarie 2018, COPS a adoptat Decizia (PESC) 2018/57 (2), numindu-l pe domnul Philippe RIO în calitatea de șef al misiunii EUCAP Sahel Mali pentru perioada 15 ianuarie 2018-14 ianuarie 2019.

(3)

La 17 decembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/2008 (3), de prelungire a mandatului șefului misiunii EUCAP Sahel Mali până la 28 februarie 2019.

(4)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus prelungirea mandatului domnului Philippe RIO în calitatea de șef al misiunii EUCAP Sahel Mali pentru perioada începând din 15 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandatul domnului Philippe RIO în calitatea de șef al misiunii EUCAP Sahel Mali se prelungește de la 15 ianuarie 2019.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Expiră la 28 februarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2018.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  JO L 113, 16.4.2014, p. 21.

(2)  Decizia (PESC) 2018/57 a Comitetului politic și de securitate din 9 ianuarie 2018 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018) (JO L 10, 13.1.2018, p. 14).

(3)  Decizia (PESC) 2018/2008 a Consiliului din 17 decembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 322, 18.12.2018, p. 24).


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/27


DECIZIA (UE) 2018/2064 A AUTORITĂȚII EUROPENE PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE

din 14 decembrie 2018

de reînnoire a interdicției temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail

CONSILIUL SUPRAVEGHETORILOR AUTORITĂȚII EUROPENE PENTRU VALORI MOBILIARE ȘI PIEȚE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (1), în special articolul 9 alineatul (5), articolul 43 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 40,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile (3), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

Prin Decizia (UE) 2018/795 (4), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a interzis comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail începând cu data de 2 iulie 2018 pentru o perioadă de trei luni.

(2)

În conformitate cu articolul 40 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, ESMA trebuie să revizuiască o măsură de intervenție temporară asupra produselor la intervale corespunzătoare și cel puțin o dată la trei luni.

(3)

Prin Decizia (UE) 2018/1466 (5), ESMA a reînnoit și a modificat interdicția temporară privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail începând cu data de 2 octombrie 2018 pentru o perioadă de trei luni.

(4)

Revizuirea ulterioară de către ESMA a interdicției privind opțiunile binare se bazează, printre altele, pe un sondaj efectuat în rândul autorităților naționale competente (6) (ANC-uri) referitor la aplicarea în practică și la impactul măsurii de intervenție asupra produselor, precum și pe informații suplimentare furnizate de ANC-uri și de părțile interesate.

(5)

ANC-urile au identificat doar un număr restrâns de exemple de neconformitate cu măsurile ESMA de intervenție asupra produselor. Mai mult, de la anunțarea măsurilor convenite, la 27 martie 2018, nu s-au mai acordat autorizații noi firmelor care se ocupă cu comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare.

(6)

ANC-urile au observat o ușoară creștere a numărului de clienți tratați drept clienți profesionali la cerere. Numărul clienților profesionali la cerere este însă relativ mic față de numărul anterior al clienților de retail ai furnizorilor de opțiuni binare. ESMA este conștientă de faptul că unele firme din țări terțe abordează în mod activ clienți din Uniune. Dacă nu sunt însă autorizate sau înregistrate în Uniune, aceste firme nu pot furniza servicii clienților stabiliți sau situați în Uniune decât la inițiativa exclusivă a acestora. ESMA este conștientă și de faptul că există firme care au început să furnizeze alte produse de investiții speculative. ESMA va continua să monitorizeze oferta acestor produse pentru a stabili dacă se impun alte măsuri la nivelul Uniunii.

(7)

De la adoptarea Deciziei (UE) 2018/795, ESMA nu a obținut dovezi care să-i contrazică constatarea generală referitoare la o preocupare semnificativă în legătură cu protecția investitorilor identificată în Decizia (UE) 2018/795 sau în Decizia (UE) 2018/1466 (decizii). Prin urmare, ESMA a concluzionat că preocuparea semnificativă în legătură cu protecția investitorilor identificată în decizii ar continua să existe dacă interdicția temporară privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail nu este reînnoită.

(8)

Mai mult, cerințele de reglementare existente aplicabile în temeiul dreptului Uniunii nu s-au schimbat și nu contracarează nici în prezent amenințarea identificată de ESMA. Mai mult, ANC-urile nu au luat măsuri de contracarare a amenințării sau măsurile luate nu contracarează în mod corespunzător amenințarea. În special, de la adoptarea Deciziei (UE) 2018/795, niciun ANC nu a adoptat propria măsură națională de intervenție asupra produselor în temeiul articolului 42 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (7).

(9)

Reînnoirea interdicției nu are un efect negativ asupra eficienței piețelor financiare sau asupra investitorilor care să fie disproporționat în raport cu beneficiile acțiunii și nu creează un risc de arbitraj de reglementare din aceleași motive prevăzute în decizii.

(10)

Dacă interdicția temporară nu este reînnoită, ESMA consideră în continuare că opțiunile binare ar putea fi din nou oferite clienților de retail și că aceleași produse sau produse asemănătoare cu cele care au dus la prejudicierea consumatorilor, identificată în decizii, ar putea să revină pe piață.

(11)

Din aceste motive și ținând seama de motivele prevăzute în decizii, ESMA a hotărât să reînnoiască interdicția, în aceiași termeni cu cei prevăzuți în Decizia (UE) 2018/1466, pentru o perioadă suplimentară de trei luni, cu scopul de a aborda preocuparea semnificativă în legătură cu protecția investitorilor.

(12)

Întrucât măsurile propuse se pot referi, într-o măsură limitată, la instrumente financiare derivate pe mărfuri agricole, ESMA a consultat organismele publice competente în supravegherea, administrarea și reglementarea piețelor agricole fizice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (8). Niciunul din aceste organisme nu a ridicat obiecții legate de propunerea de reînnoire a măsurilor.

(13)

ESMA a comunicat ANC-urilor propunerea de decizie de reînnoire,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Interdicția temporară a opțiunilor binare în ceea ce privește clienții de retail

(1)   Este interzisă comercializarea, distribuția sau vânzarea către clienții de retail a opțiunilor binare.

(2)   În sensul alineatului (1), indiferent dacă este tranzacționată într-un loc de tranzacționare, o opțiune binară este un instrument financiar derivat care întrunește următoarele condiții:

(a)

trebuie să fie decontată în numerar sau poate fi decontată în numerar la alegerea uneia dintre părți, alta decât din cauza neîndeplinirii obligațiilor de plată sau a altui eveniment de reziliere;

(b)

prevede plata numai la lichidare sau la scadență;

(c)

plata acesteia este limitată la:

(i)

o sumă fixă determinată în prealabil sau egală cu zero, dacă activul suport al instrumentului financiar derivat întrunește una sau mai multe condiții determinate în prealabil și

(ii)

o sumă fixă determinată în prealabil sau egală cu zero, dacă activul suport al instrumentului financiar derivat nu întrunește una sau mai multe condiții determinate în prealabil.

(3)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică în cazul:

(a)

opțiunii binare pentru care suma mai mică dintre cele două sume fixe determinate în prealabil este cel puțin egală cu plata totală efectuată de clientul de retail pentru opțiunea binară, incluzând comisioanele, comisioanele de tranzacție și celelalte costuri aferente;

(b)

opțiunii binare care întrunește următoarele condiții:

(i)

termenul de la emisiune la scadență este de cel puțin 90 de zile calendaristice;

(ii)

este pus la dispoziția publicului un prospect elaborat și aprobat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și

(iii)

opțiunea binară nu expune furnizorul la riscul de piață pe toată durata termenului opțiunii binare, iar furnizorul sau oricare dintre entitățile din grupul acestuia nu înregistrează alte profituri sau pierderi din opțiunea binară în afară de comisioanele declarate anterior, comisioanele de tranzacție sau celelalte costuri aferente.

Articolul 2

Interzicerea participării la activități de eludare

Se interzice participarea, cu bună știință și în mod intenționat, la activități care au ca obiect sau efect eludarea cerințelor de la articolul 1, inclusiv prin acționarea ca înlocuitor pentru furnizorul de opțiuni binare.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezenta decizie se aplică de la 2 ianuarie 2019 pentru o perioadă de 3 luni.

Adoptată la Paris, 14 decembrie 2018.

Pentru Consiliul supraveghetorilor

Steven MAIJOOR

Președinte


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(3)  JO L 87, 31.3.2017, p. 90.

(4)  Decizia (UE) 2018/795 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 22 mai 2018 pentru interzicerea temporară a comercializării, distribuției sau vânzării de opțiuni binare clienților de retail din Uniune în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 1.6.2018, p. 31).

(5)  Decizia (UE) 2018/1466 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 21 septembrie 2018 de reînnoire și de modificare a interdicției temporare din Decizia (UE) 2018/795 privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail (JO L 245, 1.10.2018, p. 17).

(6)  Au răspuns 24 de ANC-uri: Autoritatea pentru Piața Financiară (AT – FMA), Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Cipru (CY-CySEC), Banca Națională Cehă (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Comisia pentru Piețe de Capital din Grecia (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autoritatea de Supraveghere Financiară din Finlanda (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca Centrală a Irlandei (IE – CBI), Autoritatea de Supraveghere Financiară (IS – FME), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Finanstilsynet (Finanstilsynet-NO), Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (RO – ASF), Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI-ATVP), Banca Națională a Slovaciei (NBS-SK), Autoritatea de Conduită Financiară (UK- FCA).

(7)  La 4 iunie 2018, o autoritate competentă dintr-un stat SEE-AELS, NO-Finanstilsynet, a adoptat măsuri naționale de intervenție asupra produselor care au aceiași termeni și aceleași date de aplicare cu cele ale măsurilor ESMA. Mai mult, la 5 iulie 2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Islanda a publicat că, în opinia sa, comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare contravine procedurilor și practicilor comerciale solide și adecvate referitoare la tranzacționarea de valori imobiliare, în temeiul legislației sale naționale (articolul 5 din Legea nr. 108/2007 privind tranzacțiile de valori imobiliare). De asemenea, la 6 iulie 2018 a intrat în vigoare în România legea națională cu termeni asemănători cu cei din măsurile ESMA.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(9)  Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/30


DECIZIA NR. 1/2018 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEȚIA INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN

din 12 decembrie 2018

de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2018/2065]

COMITETUL PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEȚIA,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 23 alineatul (4),

DECIDE:

Articol unic

Anexa la prezenta decizie înlocuiește anexa la acord, începând de la 1 februarie 2019.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2018.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației Uniunii Europene

Filip CORNELIS

Șeful delegației elvețiene

Christian HEGNER


ANEXĂ

În sensul prezentului acord:

În temeiul Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană înlocuiește Comunitatea Europeană și îi succedă acesteia;

În toate cazurile în care actele specificate în prezenta anexă menționează statele membre ale Comunității Europene, înlocuită de Uniunea Europeană, sau cerința unei legături cu acestea, se consideră, în sensul prezentului acord, că aceste mențiuni fac trimitere și la Elveția sau la cerința unei legături cu Elveția;

Trimiterile la Regulamentele (CEE) nr. 2407/92 și (CEE) nr. 2408/92, făcute la articolele 4, 15, 18, 27 și 35 din acord, se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

Fără a aduce atingere articolului 15 din prezentul acord, termenul „operator de transport aerian comunitar” sau „transportator aerian comunitar” prevăzut în directivele și regulamentele comunitare menționate în continuare se aplică și transportatorilor aerieni care sunt autorizați, au locul principal de desfășurare a activității și, dacă este cazul, își au sediul social în Elveția, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1008/2008. Orice trimitere la Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 se interpretează ca trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

În textele următoare, orice trimitere la articolele 81 și 82 din tratat sau la articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se interpretează ca trimitere la articolele 8 și 9 din prezentul acord.

1.   Liberalizarea aviației și alte norme aplicabile aviației civile

Nr. 1008/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, JO L 293, 31.10.2008, p. 3.

2000/79

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (IACA), JO L 302, 1.12.2000, p. 57.

Nr. 93/104

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 307, 13.12.1993, p. 18, modificată prin:

Directiva 2000/34/CE, JO L 195, 1.8.2000, p. 41.

Nr. 437/2003

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind datele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă, JO L 66, 11.3.2003, p. 1.

Nr. 1358/2003

Regulamentul Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta, JO L 194, 1.8.2003, p. 9, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 158/2007 al Comisiei, JO L 49, 17.2.2007, p. 9.

Nr. 785/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave, JO L 138, 30.4.2004, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 285/2010 al Comisiei, JO L 87, 7.4.2010, p. 19.

Nr. 95/93

Regulamentul Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, JO L 14, 22.1.1993, p. 1 (articolele 1-12), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 793/2004, JO L 138, 30.4.2004, p. 50.

2009/12

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport, JO L 70, 14.3.2009, p. 11.

96/67

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității, JO L 272, 25.10.1996, p. 36.

(articolele 1-9, 11-23 și 25)

Nr. 80/2009

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului, JO L 35, 4.2.2009, p. 47.

2.   Norme de concurență

Nr. 1/2003

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, JO L 1, 4.1.2003, p. 1 (articolele 1-13, 15-45)

(În măsura în care acest regulament este relevant pentru aplicarea prezentului acord. Introducerea acestui regulament nu afectează repartizarea sarcinilor în conformitate cu prezentul acord)

Nr. 773/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, JO L 123, 27.4.2004, p. 18, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei, JO L 362, 20.12.2006, p. 1.

Regulamentul (CE) nr. 622/2008 al Comisiei, JO L 171, 1.7.2008, p. 3.

Nr. 139/2004

Regulamentul Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice], JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

[articolele 1-18, articolul 19 alineatele (1)-(2) și articolele 20-23]

În legătură cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul privind concentrările economice, între Comunitatea Europeană și Elveția se aplică următoarele dispoziții:

1.

În ceea ce privește o concentrare, astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, care nu are dimensiune comunitară în sensul articolului 1 din respectivul regulament și care poate fi examinată în conformitate cu legislațiile naționale privind concurența din cel puțin trei state membre ale CE și din Confederația Elvețiană, persoanele sau întreprinderile la care se face referire la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior pot, înainte de a adresa orice notificare autorităților competente, să informeze Comisia Europeană, prin intermediul unei cereri motivate, că respectiva concentrare ar trebui examinată de către Comisie.

2.

Comisia Europeană transmite fără întârziere Confederației Elvețiene toate cererile primite în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 și al alineatului anterior.

3.

În cazul în care Confederația Elvețiană și-a exprimat dezacordul cu privire la cererea de trimitere a cazului, autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței își menține competența și cazul nu este trimis de Confederația Elvețiană în temeiul prezentului alineat.

În ceea ce privește termenele menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), articolul 9 alineatele (2) și (6), precum și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice:

1.

Comisia Europeană transmite fără întârziere autorităților competente elvețiene din domeniul concurenței toate documentele relevante în temeiul articolului 4 alineatele (4) și (5), al articolului 9 alineatele (2) și (6), precum și al articolului 22 alineatul (2).

2.

Pentru Confederația Elvețiană, calcularea termenelor menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), la articolul 9 alineatele (2) și (6), precum și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 începe la data primirii documentelor relevante de către autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței.

Nr. 802/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, JO L 133, 30.4.2004, p. 1 (articolele 1-24), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei, JO L 362, 20.12.2006, p. 3;

Regulamentul (CE) nr. 1033/2008 al Comisiei, JO L 279, 22.10.2008, p. 3;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1269/2013 al Comisiei, JO L 336, 14.12.2013, p. 1.

2006/111

Directiva Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi, JO L 318, 17.11.2006, p. 17.

Nr. 487/2009

Regulamentul Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene, JO L 148, 11.6.2009, p. 1.

3.   Siguranța aviației

Nr. 216/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, JO L 79, 19.2.2008, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 690/2009 al Comisiei, JO L 199, 31.7.2009, p. 6;

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009, JO L 309, 24.11.2009, p. 51;

Regulamentul (UE) nr. 6/2013 al Comisiei, JO L 4, 9.1.2013, p. 34;

Regulamentul (UE) 2016/4 al Comisiei, JO L 3, 6.1.2016, p. 1.

Agenția beneficiază și în Elveția de competențele pe care i le conferă dispozițiile regulamentului.

Comisia beneficiază și în Elveția de competențele decizionale conferite în temeiul articolului 11 alineatul (2), al articolului 14 alineatele (5) și (7), al articolului 24 alineatul (5), al articolului 25 alineatul (1), al articolului 38 alineatul (3) litera (i), al articolului 39 alineatul (1), al articolului 40 alineatul (3), al articolului 41 alineatele (3) și (5), al articolului 42 alineatul (4), al articolului 54 alineatul (1) și al articolului 61 alineatul (3).

Fără a aduce atingere adaptării orizontale prevăzute la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” din articolul 65 al regulamentului sau din dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Niciun element al acestui regulament nu trebuie interpretat ca fiind de natură să confere AESA competența de a acționa în numele Elveției în cadrul acordurilor internaționale în alt scop decât acela de a ajuta la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul respectivelor acorduri.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarele adaptări:

(a)

articolul 12 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(ii)

la alineatul (2) litera (a), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(iii)

la alineatul (2), se elimină literele (b) și (c);

(iv)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Ori de câte ori negociază cu o țară terță în vederea încheierii unui acord conform căruia un stat membru sau agenția pot elibera certificate pe baza certificatelor emise de autoritățile aeronautice ale respectivei țări terțe, Comunitatea depune toate eforturile necesare în vederea obținerii pentru Elveția a ofertei unui acord similar cu țara terță în cauză. La rândul său, Elveția va depune toate eforturile pentru a încheia cu țările terțe acorduri corespunzătoare celor ale Comunității”;

(b)

la articolul 29, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, cetățenii elvețieni care se bucură de deplinătatea drepturilor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al agenției.”;

(c)

la articolul 30, se adaugă următorul paragraf:

„Elveția aplică agenției Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, care figurează în anexa A la prezenta anexă, în conformitate cu apendicele la anexa A.”;

(d)

la articolul 37, se adaugă următorul paragraf:

„Elveția participă cu drepturi depline în consiliul de administrație și are aceleași drepturi și obligații ca statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția dreptului de vot.”;

(e)

la articolul 59, se adaugă următorul alineat:

„(12)   Elveția participă la contribuția financiară menționată la alineatul (1) litera (b) conform următoarei formule:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

unde:

S

=

partea din bugetul agenției care nu este acoperită de taxele și tarifele menționate la alineatul (1) literele (c) și (d)

a

=

numărul de state asociate

b

=

numărul de state membre ale Uniunii Europene

c

=

contribuția Elveției la bugetul OACI,

C

=

contribuția totală la bugetul OACI a statelor membre ale UE și a statelor asociate.”;

(f)

la articolul 61, se adaugă următorul paragraf:

„Dispozițiile privind controlul financiar exercitat de Comunitate în Elveția în ceea ce privește participanții la activitățile agenției sunt prevăzute în anexa B la prezenta anexă.”;

(g)

domeniul de aplicare al anexei II la regulament se extinde pentru a include următoarele aeronave, ca produse care intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (1):

 

A/c - [HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZDF] – tip MD900.

Nr. 1178/2011

Regulamentul Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 311, 25.11.2011, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei, JO L 100, 5.4.2012, p. 1,

Regulamentul (UE) nr. 70/2014 al Comisiei, JO L 23, 28.1.2014, p. 25,

Regulamentul (UE) nr. 245/2014 al Comisiei, JO L 74, 14.3.2014, p. 33,

Regulamentul (UE) 2015/445 al Comisiei, JO L 74, 18.3.2015, p. 1,

Regulamentul (UE) 2016/539 al Comisiei, JO L 91, 7.4.2016, p. 1.

Nr. 3922/91

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile, JO L 373, 31.12.1991, p. 4 [articolele 1-3, articolul 4 alineatul (2), articolele 5-11 și articolul 13], astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1899/2006, JO L 377, 27.12.2006, p. 1,

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006, JO L 377, 27.12.2006, p. 176,

Regulamentul (CE) nr. 8/2008 al Comisiei, JO L 10, 12.1.2008, p. 1,

Regulamentul (CE) nr. 859/2008 al Comisiei, JO L 254, 20.9.2008, p. 1.

Nr. 996/2010

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE, JO L 295, 12.11.2010, p. 35, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 376/2014, JO L 122, 24.4.2014, p. 18.

Nr. 104/2004

Regulamentul Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a normelor privind organizarea și componența camerei de recurs a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației, JO L 16, 23.1.2004, p. 20.

Nr. 2111/2005

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE, JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

Nr. 473/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 84, 23.3.2006, p. 8.

Nr. 474/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 84, 23.3.2006, p. 14, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/871 al Comisiei, JO L 152, 15.6.2018, p. 5.

Nr. 1332/2011

Regulamentul Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor, JO L 336, 20.12.2011, p. 20, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/583 al Comisiei, JO L 101, 16.4.2016, p. 7.

Nr. 646/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 16 iulie 2012 de stabilire a normelor detaliate privind amenzile și daunele cominatorii potrivit Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 187, 17.7.2012, p. 29.

Nr. 748/2012

Regulamentul Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție, JO L 224, 21.8.2012, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei, JO L 4, 9.1.2013, p. 36,

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei, JO L 23, 28.1.2014, p. 12,

Regulamentul (UE) 2015/1039 al Comisiei, JO L 167, 1.7.2015, p. 1,

Regulamentul (UE) 2016/5 al Comisiei, JO L 3, 6.1.2016, p. 3.

Nr. 965/2012

Regulamentul Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 296, 25.10.2012, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei, JO L 227, 24.8.2013, p. 1,

Regulamentul (UE) nr. 71/2014 al Comisiei, JO L 23, 28.1.2014, p. 27,

Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei, JO L 28, 31.1.2014, p. 17,

Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei, JO L 123, 24.4.2014, p. 1,

Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei, JO L 24, 30.1.2015, p. 5,

Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei, JO L 206, 1.8.2015, p. 21,

Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei, JO L 106, 24.4.2015, p. 18,

Regulamentul (UE) 2015/2338 al Comisiei, JO L 330, 16.12.2015, p. 1,

Regulamentul (UE) 2016/1199 al Comisiei, JO L 198, 23.7.2016, p. 13,

Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei, JO L 55, 2.3.2017, p. 1,

Regulamentul (UE) 2018/394 al Comisiei, JO L 71, 14.3.2018, p. 1

2012/780

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2012 privind drepturile de acces la Fișierul european centralizat al recomandărilor privind siguranța și al răspunsurilor la acestea instituit în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE, JO L 342, 14.12.2012, p. 46.

Nr. 628/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 28 iunie 2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei, JO L 179, 29.6.2013, p. 46.

Nr. 139/2014

Regulamentul Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 44, 14.2.2014, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2017/161 al Comisiei, JO L 27, 1.2.2017, p. 99,

Regulamentul (UE) 2018/401 al Comisiei, JO L 72, 15.3.2018, p. 17

Nr. 319/2014

Regulamentul Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007, JO L 93, 28.3.2014, p. 58.

Nr. 376/2014

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei, JO L 122, 24.4.2014, p. 18.

Nr. 452/2014

Regulamentul Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 133, 6.5.2014, p. 12, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei, JO L 192, 16.7.2016, p. 21.

Nr. 1321/2014

Regulamentul Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, JO L 362, 17.12.2014, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei, JO L 176, 7.7.2015, p. 4,

Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei, JO L 241, 17.9.2015, p. 16,

Regulamentul (UE) 2017/334 al Comisiei, JO L 50, 28.2.2017, p. 13.

2015/340

Regulamentul Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei, JO L 63, 6.3.2015, p. 1.

2015/640

Regulamentul Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012, JO L 106, 24.4.2015, p. 18, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2018/394 al Comisiei, JO L 71, 14.3.2018, p. 1.

2015/1018

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 163, 30.6.2015, p. 1.

2016/2357

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora, JO L 348, 21.12.2016, p. 72.

2018/395

Regulamentul Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 71, 14.3.2018, p. 10.

4.   Securitatea aviației

Nr. 300/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

Nr. 272/2009

Regulamentul Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, JO L 91, 3.4.2009, p. 7, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 297/2010 al Comisiei, JO L 90, 10.4.2010, p. 1;

Regulamentul (UE) nr. 720/2011 al Comisiei, JO L 193, 23.7.2011, p. 19;

Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 al Comisiei, JO L 293, 11.11.2011, p. 22;

Regulamentul (UE) nr. 245/2013 al Comisiei, JO L 77, 20.3.2013, p. 5.

Nr. 1254/2009

Regulamentul Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative, JO L 338, 19.12.2009, p. 17, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/2096 al Comisiei, JO L 326, 1.12.2016, p. 7.

Nr. 18/2010

Regulamentul Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile, JO L 7, 12.1.2010, p. 3.

Nr. 72/2010

Regulamentul Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice, JO L 23, 27.1.2010, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/472 al Comisiei, JO L 85, 1.4.2016, p. 28.

2015/1998

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, JO L 299, 14.11.2015, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2426 al Comisiei, JO L 334, 22.12.2015, p. 5;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/815 al Comisiei, JO L 122, 13.5.2017, p. 1;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/55 al Comisiei, JO L 10, 13.1.2018, p. 5.

Nr. C(2015) 8005

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației care conțin informațiile menționate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, astfel cum a fost modificată prin:

Decizia de punere în aplicare C(2017) 3030 a Comisiei;

Decizia de punere în aplicare C(2018) 4857 a Comisiei.

5.   Managementul traficului aerian

Nr. 549/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru), JO L 96, 31.3.2004, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009, JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 6, 8, 10, 11 și 12.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

 

la alineatul (2), cuvintele „la nivel comunitar” se înlocuiesc cu cuvintele „la nivel comunitar, cu participarea Elveției”.

 

Fără a aduce atingere adaptării orizontale menționate la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 sau în dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Nr. 550/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009, JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 9a, 9b, 15, 15a, 16 și 17.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 3 se modifică după cum urmează:

la alineatul (2), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(b)

articolul 7 se modifică după cum urmează:

la alineatele (1) și (6), cuvintele „și Elveției” se inserează după cuvântul „Comunității”;

(c)

articolul 8 se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(d)

articolul 10 se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(e)

la articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează prestatorul de servicii cu privire la aceasta, în măsura în care prestatorul este implicat legal.”

Nr. 551/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic European (regulament privind spațiul aerian), JO L 96, 31.3.2004, p. 20, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009, JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 3a, 6 și 10.

Nr. 552/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea), JO L 96, 31.3.2004, p. 26, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009, JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 4, al articolului 7 și al articolului 10 alineatul (3).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 5 se modifică după cum urmează:

la alineatul (2), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(b)

articolul 7 se modifică după cum urmează:

la alineatul (4), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(c)

anexa III se modifică după cum urmează:

în secțiunea 3, la a doua și la ultima liniuță, după cuvintele „în Comunitate” se inserează cuvintele „sau în Elveția”.

Nr. 2150/2005

Regulamentul Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian, JO L 342, 24.12.2005, p. 20.

Nr. 1033/2006

Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic european, JO L 186, 7.7.2006, p. 46, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, JO L 281, 13.10.2012, p. 1;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al Comisiei, JO L 127, 9.5.2013, p. 23;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei, JO L 329, 3.12.2016, p. 70;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/139 al Comisiei, JO L 25, 30.1.2018, p. 4.

Nr. 1032/2006

Regulamentul Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian, JO L 186, 7.7.2006, p. 27, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei, JO L 13, 17.1.2009, p. 20.

Nr. 219/2007

Regulamentul Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), JO L 64, 2.3.2007, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului, JO L 352, 31.12.2008, p. 12;

Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului, JO L 192, 1.7.2014, p. 1.

Nr. 633/2007

Regulamentul Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian, JO L 146, 8.6.2007, p. 7, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei, JO L 77, 23.3.2011, p. 23.

2017/373 (2)

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, JO L 62, 8.3.2017, p. 1.

Nr. 29/2009

Regulamentul Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european, JO L 13, 17.1.2009, p. 3, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei, JO L 56, 27.2.2015, p. 30.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarea adaptare:

 

În anexa I partea A, se adaugă cuvintele „Elveția UIR”.

Nr. 262/2009

Regulamentul Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european, JO L 84, 31.3.2009, p. 20, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345 al Comisiei, JO L 348, 21.12.2016, p. 11.

Nr. 73/2010

Regulamentul Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european, JO L 23, 27.1.2010, p. 6, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1029/2014 al Comisiei, JO L 284, 30.9.2014, p. 9.

Nr. 255/2010

Regulamentul Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian, JO L 80, 26.3.2010, p. 10, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, JO L 281, 13.10.2012, p. 1;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1006 al Comisiei, JO L 165, 23.6.2016, p. 8;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2159 al Comisiei, JO L 304, 21.11.2017, p. 45.

Nr. C(2010)5134

Decizia Comisiei din 29 iulie 2010 privind desemnarea organismului de evaluare a performanțelor cerului unic european

Nr. 176/2011

Regulamentul Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian, JO L 51, 25.2.2011, p. 2.

Nr. 677/2011

Regulamentul Comisiei din 7 iulie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010, JO L 185, 15.7.2011, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 970/2014 al Comisiei, JO L 272, 13.9.2014, p. 11;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei, JO L 62, 8.3.2017, p. 1.

2011/4130

Decizia Comisiei din 7 iulie 2011 de numire a administratorului rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian (ATM) a cerului unic european

Nr. 1034/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010, JO L 271, 18.10.2011, p. 15.

Nr. 1035/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010, JO L 271, 18.11.2011, p. 23, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, JO L 281, 13.10.2012, p. 1;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2014 al Comisiei, JO L 132, 3.5.2014, p. 53.

Nr. 1206/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european, JO L 305, 23.11.2011, p. 23.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarea adaptare:

 

În anexa I se adaugă cuvintele „Elveția UIR”.

Nr. 1207/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european, JO L 305, 23.11.2011, p. 35, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al Comisiei, JO L 284, 30.9.2014, p. 7;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/386 al Comisiei, JO L 59, 7.3.2017, p. 34.

Nr. 923/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010, JO L 281, 13.10.2012, p. 1, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei, JO L 63, 6.3.2015, p. 1;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei, JO L 196, 21.7.2016, p. 3.

Nr. 1079/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 16 noiembrie 2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european, JO L 320, 17.11.2012, p. 14, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 657/2013 al Comisiei, JO L 190, 11.7.2013, p. 37;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345 al Comisiei, JO L 348, 21.12.2016, p. 11;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2160 al Comisiei, JO L 304, 21.11.2017, p. 47.

Nr. 390/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea, JO L 128, 9.5.2013, p. 1.

Nr. 391/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, JO L 128, 9.5.2013, p. 31.

Nr. 409/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian, JO L 123, 4.5.2013, p. 1.

2014/132

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019, JO L 71, 12.3.2014, p. 20.

Nr. 716/2014

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 27 iunie 2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian, JO L 190, 28.6.2014, p. 19.

2015/2224

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 noiembrie 2015 referitoare la numirea președintelui, a membrilor și a supleanților lor în cadrul consiliului de administrare a rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian pentru a doua perioadă de referință (2015-2019), JO L 316, 2.12.2015, p. 9.

2016/1373

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 august 2016 de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019), JO L 217, 12.8.2016, p. 51.

6.   Mediu și zgomot

2002/30

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12 și 14-18), JO L 85, 28.3.2002, p. 40.

[Se aplică modificările la anexa I, care decurg din anexa II capitolul 8 (Politica în domeniul transporturilor) secțiunea G (Transportul aerian) punctul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene.]

Nr. 89/629

Directiva Consiliului din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție, JO L 363, 13.12.1989, p. 27.

(articolele 1-8)

2006/93

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988), JO L 374, 27.12.2006, p. 1.

7.   Protecția consumatorilor

Nr. 90/314

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

(articolele 1-10)

Nr. 93/13

Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, JO L 95, 21.4.1993, p. 29.

(articolele 1-11)

Nr. 2027/97

Regulamentul Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, JO L 285, 17.10.1997, p. 1 (articolele 1-8), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 889/2002, JO L 140, 30.5.2002, p. 2.

Nr. 261/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, JO L 46, 17.2.2004, p. 1.

(articolele 1-18)

Nr. 1107/2006

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, JO L 204, 26.7.2006, p. 1.

8.   Diverse

2003/96

Directiva Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

[articolul 14 alineatul (1) litera (b) și articolul 14 alineatul (2)].

9.   Anexe

A: Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

B: Dispoziții privind controlul financiar pe care îl exercită Uniunea Europeană în privința participanților elvețieni la activitățile AESA


(1)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/373 se aplică doar începând din ianuarie 2020. Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (2) este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/373; în ceea ce privește agenția articolul 4 alineatele (1), (2), (5), (6) și (8) și articolul 5 se aplică de asemenea de la data intrării în vigoare. În ceea ce privește furnizorii de servicii de date, articolul 6 se va aplica de la 1 ianuarie 2019 și, dacă un astfel de furnizor solicită și obține un certificat în conformitate cu articolul 6, de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/373. Între timp, continuă să se aplice și articolele relevante din Regulamentul (CE) nr. 482/2008.

ANEXA A

Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare „CEEA”), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,

AU CONVENIT asupra următoarelor dispoziții, care vor fi anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:

CAPITOLUL I

PROPRIETĂȚI, FONDURI, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE UNIUNII EUROPENE

Articolul 1

Sediile și clădirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție, confiscare sau expropriere. Patrimoniul și activele Uniunii nu pot face obiectul niciunei măsuri administrative sau judiciare de constrângere fără autorizație din partea Curții de Justiție.

Articolul 2

Arhivele Uniunii sunt inviolabile.

Articolul 3

Uniunea, activele, veniturile și celelalte proprietăți ale acesteia sunt scutite de orice impozite directe.

Ori de câte ori este posibil, guvernele statelor membre adoptă dispozițiile necesare pentru a restitui sau a rambursa valoarea impozitelor indirecte sau a taxelor la vânzare care sunt incluse în prețul bunurilor mobile sau imobile, în cazul în care Uniunea, pentru uz oficial, face achiziții substanțiale al căror preț cuprinde impozite și taxe de acest tip. Totuși, aplicarea acestor dispoziții nu trebuie să aibă drept efect denaturarea concurenței în cadrul Uniunii.

Nu se acordă nicio scutire cu privire la impozitele, taxele și impunerile care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.

Articolul 4

Uniunea este scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul articolelor destinate uzului său oficial: articolele astfel importate nu vor fi cedate, cu titlu oneros sau gratuit, pe teritoriul țării în care sunt introduse, decât în condiții permise de guvernul țării respective.

Uniunea este, de asemenea, scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul publicațiilor sale.

CAPITOLUL II

COMUNICAȚIILE ȘI PERMISELE DE LIBERĂ TRECERE

Articolul 5

În ceea ce privește comunicațiile lor oficiale și transmiterea tuturor documentelor lor, instituțiile Uniunii beneficiază, pe teritoriul fiecărui stat membru, de regimul acordat de către statul respectiv misiunilor diplomatice.

Corespondența oficială, precum și celelalte comunicații oficiale ale instituțiilor Uniunii nu pot fi cenzurate.

Articolul 6

Președinții instituțiilor Uniunii pot emite pentru membrii și agenții acestor instituții permise de liberă trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, și care sunt recunoscute de autoritățile statelor membre ca documente de călătorie valabile. Aceste permise de liberă trecere se eliberează funcționarilor și altor agenți în condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii și de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă trecere ca documente de călătorie valabile pe teritoriile unor țări terțe.

CAPITOLUL III

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN

Articolul 7

Nu se impun niciun fel de restricții administrative sau de altă natură în privința liberei circulații a deputaților în Parlamentul European către sau dinspre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Membrii Parlamentului European beneficiază, în privința formalităților vamale și a controlului valutar:

(a)

din partea propriului guvern, de aceleași facilități precum cele acordate înalților funcționari aflați în străinătate în misiune oficială temporară;

(b)

din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleași facilități precum cele acordate reprezentanților guvernelor străine aflați în misiune oficială temporară.

Articolul 8

Deputații în Parlamentul European nu pot face obiectul niciunui tip de cercetare, reținere sau procedură judiciară ca urmare a opiniilor sau a voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, deputații beneficiază:

(a)

pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului din propria țară;

(b)

pe teritoriul oricărui alt stat membru, de imunitate față de orice măsură de detenție și de imunitate de jurisdicție.

În mod similar, imunitatea se aplică deputaților și pe parcursul deplasării lor către și dinspre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Imunitatea nu poate fi invocată atunci când un deputat este prins în flagrant delict și nu poate împiedica Parlamentul European să își exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre deputații săi.

CAPITOLUL IV

REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE

Articolul 10

Reprezentanții statelor membre care participă la activitatea instituțiilor Uniunii, consilierii și experții tehnici ai acestora beneficiază, în exercițiul funcțiunii și pe durata deplasărilor lor către și dinspre locul de desfășurare a reuniunii, de privilegiile, imunitățile și facilitățile obișnuite.

Prezentul articol se aplică, de asemenea, membrilor organelor consultative ale Uniunii.

CAPITOLUL V

FUNCȚIONARII ȘI CEILALȚI AGENȚI AI UNIUNII EUROPENE

Articolul 11

Pe teritoriul fiecărui stat membru și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii:

(a)

beneficiază de imunitate de jurisdicție pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficială, inclusiv pentru declarațiile verbale sau scrise, sub rezerva aplicării dispozițiilor din tratatele care reglementează, pe de o parte, răspunderea funcționarilor și a celorlalți agenți ai Uniunii față de aceasta și, pe de altă parte, competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a soluționa litigiile dintre Uniune și funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii. Aceștia beneficiază de imunitate și după încetarea funcțiilor lor;

(b)

nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile lor sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, dispozițiilor privind limitarea imigrației sau formalităților de înregistrare pentru străini;

(c)

beneficiază, în ceea ce privește reglementările monetare sau de schimb valutar, de aceleași facilități precum cele acordate în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale;

(d)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia preluării pentru prima dată a postului în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale la încheierea mandatului în acea țară, sub rezerva, în ambele cazuri, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernul țării în care se exercită acest drept;

(e)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, un automobil de uz personal, achiziționat fie în țara unde au avut ultima reședință, fie în țara ai căror resortisanți sunt, în condițiile pieței interne din țara respectivă, și de a-l reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva, în ambele cazuri, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernul țării în cauză.

Articolul 12

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii sunt impozitate în beneficiul Uniunii, în condițiile și cu respectarea procedurii stabilite de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză.

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune propriilor funcționari și agenți sunt scutite de impozitarea națională.

Articolul 13

La aplicarea impozitului pe venit, a impozitului pe avere și a taxei de succesiune, precum și la aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii care, în scopul exclusiv al exercitării funcțiilor lor în serviciul Uniunii, își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru diferit de statul în care își au domiciliul fiscal în momentul intrării în serviciul Uniunii, se consideră, atât în statul în care își au efectiv reședința, cât și în statul unde își au domiciliul fiscal, că și-au păstrat domiciliul în acest stat din urmă, în cazul în care acesta este membru al Uniunii. Această dispoziție se aplică, de asemenea, soțului/soției, în măsura în care acesta/aceasta nu desfășoară activități lucrative proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea și în grija persoanelor menționate în prezentul articol.

Bunurile mobile care aparțin persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul statului de ședere sunt scutite de impozit pe moștenire în respectivul stat; pentru stabilirea acestei taxe, se consideră că bunurile respective se găsesc în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor statelor terțe și aplicării eventuale a dispozițiilor prevăzute în convențiile internaționale referitoare la dubla impunere.

Orice domiciliu dobândit exclusiv în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale nu este luat în considerare la aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 14

Acționând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor interesate, Parlamentul European și Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcționarii și alți agenți ai Uniunii.

Articolul 15

Hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, Parlamentul European și Consiliul stabilesc categoriile de funcționari și ceilalți agenți ai Uniunii cărora li se aplică, în totalitate sau în parte, dispozițiile articolului 11, ale articolului 12 al doilea paragraf și ale articolului 13.

Numele, gradele și adresele funcționarilor și ale celorlalți agenți care fac parte din aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAPITOLUL VI

PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR STATELOR TERȚE ACREDITATE PE LÂNGĂ UNIUNEA EUROPEANĂ

Articolul 16

Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Uniunii acordă misiunilor țărilor terțe acreditate pe lângă Uniunea Europeană imunitățile și privilegiile diplomatice obișnuite.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

Privilegiile, imunitățile și facilitățile se acordă funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii exclusiv în interesul Uniunii.

Fiecare instituție a Uniunii are obligația de a ridica imunitatea acordată unui funcționar sau unui alt agent în toate situațiile în care consideră că o astfel de ridicare a imunității nu contravine intereselor Uniunii.

Articolul 18

În sensul aplicării prezentului protocol, instituțiile Uniunii colaborează cu autoritățile responsabile ale statelor membre vizate.

Articolul 19

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică membrilor Comisiei.

Articolul 20

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierilor și raportorilor adjuncți ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 din Protocolul de stabilire a statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la imunitatea judiciară a judecătorilor și avocaților generali.

Articolul 21

Prezentul protocol se aplică și Băncii Europene de Investiții, membrilor organismelor acesteia, personalului ei și reprezentanților statelor membre care participă la activitățile sale, fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului privind statutul acesteia.

Totodată, Banca Europeană de Investiții este scutită de orice impunere fiscală sau de natură similară cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le pot comporta aceste operațiuni în statul în care banca își are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare sau lichidare nu atrage după sine niciun fel de impunere. În fine, activitățile băncii și ale organismelor acesteia, desfășurate în conformitate cu statutul, nu fac obiectul niciunui impozit pe cifra de afaceri.

Articolul 22

Prezentul protocol se aplică, de asemenea, Băncii Centrale Europene, membrilor organismelor sale și personalului său, fără a aduce atingere dispozițiilor Protocolului privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Totodată, Banca Centrală Europeană este scutită de orice impunere fiscală sau de natură similară cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le pot comporta aceste operațiuni în statul în care banca își are sediul. Întrucât activitatea Băncii și a organelor sale se desfășoară în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, nu se vor aplica impozite pe cifra de afaceri.

Apendice

Modalități de aplicare în Elveția a protocolului privind privilegiile și imunitățile uniunii europene

1.   Extinderea aplicării la Elveția

În Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (denumit în continuare „protocolul”), toate trimiterile la statele membre trebuie interpretate ca incluzând și Elveția, cu excepția cazurilor în care dispozițiile care urmează dispun altfel.

2.   Scutirea agenției de impozitarea indirectă (inclusiv TVA)

Bunurile și serviciile exportate din Elveția nu fac obiectul taxei elvețiene pe valoarea adăugată (TVA). În cazul bunurilor și serviciilor care îi sunt furnizate în Elveția agenției pentru uzul său oficial, în conformitate cu articolul 3 alineatul din protocol, scutirea de TVA se realizează prin rambursare. Se acordă scutire de TVA în cazul în care prețul efectiv de achiziție a bunurilor și serviciilor menționate în factură sau în documentul echivalent se ridică la cel puțin 100 de franci elvețieni (inclusiv taxele).

Rambursarea TVA se acordă la depunerea la Direcția Principală pentru TVA a Administrației Fiscale Federale a formularelor elvețiene prevăzute în acest scop. De regulă, cererile de rambursare trebuie prelucrate în termen de trei luni de la data la care au fost depuse împreună cu documentele justificative necesare.

3.   Proceduri de aplicare a normelor privind personalul agenției

În ceea ce privește articolul 12 al doilea paragraf din protocol, Elveția scutește, conform principiilor legislației sale interne, funcționarii și alți agenți ai agenției, în sensul articolului 2 din Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului (1), de la plata impozitelor federale, cantonale și comunale pe salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite acestora de Uniunea Europeană și supuse unui impozit intern în favoarea acesteia.

La aplicarea articolului 13 din protocol, Elveția nu este considerată stat membru în sensul punctului 1 de mai sus.

Funcționarii și ceilalți agenți ai agenției, precum și membrii familiilor acestora care sunt membri ai sistemului de asigurări sociale aplicabil funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene, nu sunt obligați să se înscrie în sistemul de asigurări sociale elvețian.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competență exclusivă pentru toate problemele privind relațiile dintre agenție sau Comisie și personalul său în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (2) și a altor dispoziții din legislația Uniunii Europene privind condițiile de muncă.


(1)  Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului din 25 martie 1969 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 74, 27.3.1969, p. 1).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (Regimul aplicabil celorlalți agenți) (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

ANEXA B

Controlul financiar privind participanții elvețieni la activitățile Agenției eurOpene de Siguranță a Aviației

Articolul 1

Comunicarea directă

Agenția și Comisia comunică direct cu toate persoanele sau entitățile stabilite în Elveția care participă la activitățile agenției în calitate de contractanți, de participanți la programele agenției, de persoane plătite din bugetul agenției sau al Comunității sau de subcontractanți. Aceste persoane pot trimite direct Comisiei și agenției toate informațiile și documentele relevante pe care trebuie să le transmită pe baza instrumentelor menționate în prezenta decizie și pe baza contractelor sau a acordurilor încheiate, precum și pe baza oricăror decizii luate în temeiul acestora.

Articolul 2

Controale

(1)   În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1) și cu regulamentul financiar adoptat de către Consiliul de administrație al agenției la 26 martie 2003, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei (2) și cu celelalte instrumente menționate în prezenta decizie, contractele sau acordurile încheiate și deciziile luate împreună cu beneficiarii stabiliți în Elveția pot să prevadă efectuarea, în orice moment, de către funcționarii agenției și de cei ai Comisiei ori de către alte persoane mandatate de agenție și de Comisie a unor audituri științifice, financiare, tehnologice sau de altă natură la sediul beneficiarilor și al subcontractanților acestora.

(2)   Funcționarii agenției și ai Comisiei și alte persoane mandatate de agenție și de Comisie beneficiază de un acces corespunzător la spații, lucrări și documente, precum și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor respective, inclusiv la cele în format electronic. Acest drept de acces figurează explicit în contractele sau acordurile încheiate în vederea implementării instrumentelor menționate în prezenta decizie.

(3)   Curtea de Conturi Europeană beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia.

(4)   Auditurile pot avea loc până la cinci ani după expirarea prezentei decizii sau în condițiile prevăzute de contractele sau acordurile încheiate și de deciziile luate.

(5)   Biroul Federal Elvețian de Audit trebuie informat în prealabil cu privire la auditurile efectuate pe teritoriul elvețian. Această informare nu reprezintă o condiție legală pentru executarea unor astfel de audituri.

Articolul 3

Controale la fața locului

(1)   În temeiul prezentului acord, Comisia (OLAF) este autorizată să efectueze controale și inspecții la fața locului pe teritoriul elvețian, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (3).

(2)   Controalele și inspecțiile la fața locului sunt pregătite și întreprinse de către Comisie, în strânsă colaborare cu Biroul Federal Elvețian de Audit sau cu alte autorități elvețiene competente desemnate de către Biroul Federal Elvețian de Audit, care sunt informate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și inspecțiilor, pentru a putea furniza întreaga asistență necesară. În acest scop, funcționarii autorităților elvețiene competente pot participa la controalele și la inspecțiile la fața locului.

(3)   În cazul în care autoritățile elvețiene competente în cauză doresc acest lucru, controalele și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate împreună de către Comisie și de către autoritățile elvețiene competente.

(4)   În cazul în care participanții la program se împotrivesc unui control sau unei inspecții la fața locului, autoritățile elvețiene, acționând în conformitate cu reglementările naționale, acordă inspectorilor Comisiei asistența necesară pentru a-și putea îndeplini misiunea de control sau de inspecție la fața locului.

(5)   Comisia comunică Biroului Federal Elvețian de Audit, cât mai curând posibil, orice fapt sau suspiciune legată de o neregulă de care a luat cunoștință în cursul controlului sau al inspecției la fața locului. În orice caz, Comisia trebuie să informeze autoritatea sus-menționată cu privire la rezultatul acestor controale și inspecții.

Articolul 4

Informare și consultare

(1)   În scopul implementării corecte a prezentei anexe, autoritățile competente elvețiene și comunitare fac un schimb periodic de informații și, la cererea uneia dintre părți, inițiază consultări.

(2)   Autoritățile competente elvețiene informează fără întârziere agenția și Comisia cu privire la orice fapt sau suspiciune de care au luat cunoștință în legătură cu nereguli în încheierea și executarea contractelor sau a acordurilor încheiate în aplicarea instrumentelor menționate în prezenta decizie.

Articolul 5

Confidențialitate

Informațiile comunicate sau obținute sub orice formă în temeiul prezentei anexe vor face obiectul secretului profesional și vor beneficia de protecția acordată informațiilor similare de legislația națională elvețiană și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor Comunității. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane în afara celor care, în cadrul instituțiilor Comunității, în statele membre sau în Elveția, au funcții care impun cunoașterea acestor informații și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru asigurarea unei protecții eficace a intereselor financiare ale părților contractante.

Articolul 6

Măsuri și sancțiuni administrative

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal elvețian, agenția sau Comisia pot impune măsuri și sancțiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei (4), precum și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (5).

Articolul 7

Recuperare și executare

Deciziile adoptate de agenție sau de Comisie care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei decizii și care impun o obligație pecuniară unor alte persoane decât statele au titlu executoriu în Elveția.

Titlul executoriu trebuie emis fără efectuarea niciunui alt control în afară de verificarea autenticității actului de către autoritatea desemnată de guvernul elvețian, care trebuie să informeze cu privire la aceasta agenția sau Comisia. Executarea trebuie să aibă loc în conformitate cu normele de procedură elvețiene. Legalitatea deciziei de executare face obiectul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii sunt executorii în aceleași condiții.


(1)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).

(3)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(4)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).


Rectificări

27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/53


Rectificare la Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 282 din 12 noiembrie 2018 )

La pagina 7, la articolul 1 se introduce următorul punct:

„4.

Articolul 193 se înlocuiește cu următorul text:

«Articolul 193

TVA se plătește de orice persoană impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii impozabilă, cu excepția cazului în care se plătește de o altă persoană în conformitate cu articolele 194-199b și articolul 202.»”


27.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/53


Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 311 din 7 decembrie 2018 )

În cuprins și la pagina 36, titlul:

în loc de:

„Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată”,

se citește:

„Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2429 de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată”.

La pagina 36, considerentul 9:

în loc de:

„Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2013/191/UE ar trebui modificată în consecință,”,

se citește:

„Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2429 ar trebui modificată în consecință,”.

La pagina 37, articolul 1:

în loc de:

„Articolul 6 din Decizia de punere în aplicare 2013/191/UE se înlocuiește cu următorul text:

…”,

se citește:

„Articolul 6 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2429 se înlocuiește cu următorul text:

…”.