ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 288

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
16 noiembrie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/1728 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce privește alocarea unei finanțări suplimentare de la bugetul UE pentru punerea în aplicare a Sistemului de intrare/ieșire

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1729 al Comisiei din 15 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 în ceea ce privește informațiile care trebuie să figureze în afișele destinate călătorilor și publicului larg cu privire la anumite transporturi personale cu produse de origine animală ( 1 )

4

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/1730 a Consiliului din 12 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a doua reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul, referitoare la adoptarea orientărilor menționate la articolul 10 alineatele (2) și (3) din convenție privind depozitarea intermediară sigură din punct de vedere ecologic a mercurului, cu excepția deșeurilor de mercur

7

 

*

Decizia (UE) 2018/1731 a Consiliului din 12 noiembrie 2018 de numire a doi membri și a doi supleanți, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

9

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1732 a Comisiei din 30 octombrie 2018 de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC) [notificată cu numărul C(2018) 7011]  ( 1 )

10

 

*

Decizia (UE) 2018/1733 a Comisiei din 14 noiembrie 2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

15

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1734 a Comisiei din 14 noiembrie 2018 de acordare a unor derogări Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Italiene și Republicii Cipru în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 7465]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1728 AL COMISIEI

din 13 iulie 2018

de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce privește alocarea unei finanțări suplimentare de la bugetul UE pentru punerea în aplicare a Sistemului de intrare/ieșire

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (1), în special articolul 15 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 alocă suma de 791 milioane EUR pentru dezvoltarea de sisteme informatice de sprijin pentru gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe, sub rezerva adoptării actelor legislative relevante ale Uniunii.

(2)

Comisia este împuternicită, prin articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 515/2014, să adopte un act delegat de stabilire a defalcării sumei menționate la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 pentru dezvoltarea de sisteme informatice, în cazul în care defalcarea acestei sume nu este efectuată în actele legislative relevante ale Uniunii.

(3)

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului (2) instituie Sistemul de intrare/ieșire (EES). EES este o componentă centrală a sistemelor informatice menționate la considerentele 1 și 2. În plus, este esențial ca punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2226 să înceapă fără întârziere, astfel încât sistemul să fie complet operațional până în 2020, astfel cum este prevăzut.

(4)

Articolul 64 din Regulamentul (UE) 2017/2226 precizează costurile aferente punerii în aplicare a EES care ar urma să fie suportate de bugetul general al Uniunii, care va finanța astfel aceste costuri la o rată de 100 %. Această dispoziție nu stabilește însă volumul finanțării suplimentare care va fi consacrată acoperirii acestor costuri și nici defalcarea acestei finanțări pe tipuri de costuri și beneficiari.

(5)

Din pachetul financiar prevăzut la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014, ar trebui să fie pusă la dispoziție o alocare globală de 480 241 000 EUR pentru acoperirea costurilor legate de aplicarea articolului 64 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.

(6)

Din această alocare globală, ar trebui să se aloce suma de 287 863 000 EUR Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție („eu-LISA”), pentru a suporta, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/2226, costurile aferente instituirii și operării sistemului central al EES, ale infrastructurii de comunicații, ale interfeței uniforme naționale (NUI), ale serviciului web și ale registrului de date menționat la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, astfel cum se prevede la articolul 64 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(7)

Din această alocare globală, ar trebui să se pună la dispoziția statelor membre suma de 192 378 000 EUR pentru a acoperi costurile aferente integrării infrastructurii naționale de frontieră existente și conectării acesteia la NUI, precum și costurile aferente găzduirii NUI, astfel cum se prevede la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226. În plus, această sumă globală ar trebui să acopere costurile legate de instituirea și operarea NUI, menționate la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226, deoarece aceste costuri sunt suportate atât de eu-LISA, cât și de statele membre.

(8)

În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2226, suma de 192 378 000 EUR nu poate fi folosită pentru a suporta costurile enumerate la paragraful respectiv. Totuși, aceste costuri pot beneficia de finanțare prin programele naționale din cadrul Fondului pentru securitate internă instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 la rata de cofinanțare menționată la articolul 16 alineatele (3), (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(9)

Dat fiind faptul că Regulamentul (UE) 2017/2226 se bazează pe acquis-ul Schengen, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca a decis să pună în aplicare Regulamentul (UE) 2017/2226 în dreptul său intern. Prin urmare, Danemarca are obligații în temeiul dreptului internațional.

(10)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (3); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se adreseze Regatului Unit.

(11)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (4); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. În consecință, prezentul regulament nu ar trebui să se adreseze Irlandei.

(12)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5) care se încadrează în domeniile menționate la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (6).

(13)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7) care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (8).

(14)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (9) care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și B din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (10).

(15)

Pentru a permite aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul emis de experții din toate statele membre consultați în mod special în acest scop.

(17)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 515/2014 ar trebui completat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se alocă de la bugetul general al Uniunii suma totală de 480 241 000 EUR pentru acoperirea costurilor aferente punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2226, în conformitate cu articolul 64 din regulamentul respectiv.

(2)   Suma menționată la alineatul (1) se ia din suma de 791 000 000 EUR alocată pentru dezvoltarea sistemelor informatice menționate la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014.

Articolul 2

Suma menționată la articolul 1 alineatul (1) se utilizează după cum urmează:

(a)

287 863 000 EUR se alocă Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 pentru a suporta costurile menționate la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226;

(b)

192 378 000 EUR se alocă statelor membre pentru a suporta costurile menționate la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, precum și costurile aferente instituirii și operării interfeței uniforme naționale menționate la articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2226. În conformitate cu articolul 64 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226, contribuția de la bugetul Uniunii la costurile suportate reprezintă 100 % din totalul cheltuielilor eligibile. Această contribuție se alocă statelor membre pe bază de cote egale.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150, 20.5.2014, p. 143.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

(3)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(4)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquisului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(8)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(10)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).


16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1729 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 în ceea ce privește informațiile care trebuie să figureze în afișele destinate călătorilor și publicului larg cu privire la anumite transporturi personale cu produse de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a standardelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind introducerea în Uniune a transporturilor personale cu produse de origine animală de natură necomercială, care fac parte din bagajul călătorilor sau care sunt trimise unor persoane private sub formă de transporturi mici sau sunt comandate la distanță și livrate consumatorului.

(2)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 206/2009 prevede că statele membre trebuie să se asigure că, la toate punctele de intrare în Uniune, călătorilor sosiți din țări terțe li se atrage atenția asupra condițiilor veterinare aplicabile transporturilor personale introduse în Uniune. Informațiile care trebuie puse la dispoziția călătorilor trebuie să includă cel puțin informațiile conținute în unul dintre afișele prezentate în anexa III la regulamentul respectiv.

(3)

Este oportun să se pună la dispoziție afișe într-un nou format, pentru ca informațiile să fie mai vizibile pentru călători și pentru publicul larg.

(4)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 206/2009 ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cele două afișe din anexa la prezentul regulament se adaugă la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 206/2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (JO L 77, 24.3.2009, p. 1).


ANEXĂ

Image

Image


DECIZII

16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/7


DECIZIA (UE) 2018/1730 A CONSILIULUI

din 12 noiembrie 2018

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a doua reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul, referitoare la adoptarea orientărilor menționate la articolul 10 alineatele (2) și (3) din convenție privind depozitarea intermediară sigură din punct de vedere ecologic a mercurului, cu excepția deșeurilor de mercur

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția de la Minamata privind mercurul (denumită în continuare „convenția”) a fost încheiată de Uniune prin Decizia (UE) 2017/939 a Consiliului (1) și a intrat în vigoare la 16 august 2017.

(2)

În temeiul Deciziei MC-1/1 privind regulamentul de procedură, adoptată de Conferința părților la convenție la prima sa reuniune, părțile trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge, prin consens, la un acord cu privire la toate aspectele substanțiale.

(3)

La cea de a doua reuniune a sa din 19-23 noiembrie 2018, Conferința părților la convenție urmează să adopte orientări privind depozitarea intermediară sigură din punct de vedere ecologic a mercurului, cu excepția deșeurilor de mercur (denumite în continuare „orientările”).

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii la cea de a doua reuniune a Conferinței părților la convenție, deoarece orientările vor produce efecte juridice, dat fiind că părțile la convenție trebuie să țină seama de aceste orientări atunci când iau măsuri privind depozitarea intermediară.

(5)

Uniunea a contribuit la revizuirea proiectului de orientări în cadrul lucrărilor dintre sesiuni ale experților, lansate prin Decizia MC-1/18, care a fost adoptat de Conferința părților la convenție cu ocazia primei sale reuniuni. Uniunea nu a considerat că este necesar să propună modificări suplimentare la proiectul de orientări revizuite care au fost rezultatul respectivelor lucrări dintre sesiuni.

(6)

Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 7 alineatul (3) din acesta, respectă dispozițiile articolului 10 alineatul (2) din convenție, cu completările aduse de proiectul de orientări revizuite.

(7)

Prin urmare, ar trebui să se susțină proiectul de orientări revizuite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a doua reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Minamata privind mercurul („COP2”) este de a susține adoptarea orientărilor privind depozitarea intermediară sigură din punct de vedere ecologic a mercurului, cu excepția deșeurilor de mercur, menționată la articolul 10 alineatele (2) și (3) din convenție, astfel cum figurează în documentele transmise spre adoptare la COP2.

Reprezentanții Uniunii pot conveni, având în vedere evoluțiile din cadrul COP2 și în urma consultărilor cu statele membre care se desfășoară pe parcursul reuniunilor de coordonare la fața locului, asupra unor modificări minore ale documentelor menționate la primul paragraf, fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

G. BLÜMEL


(1)  Decizia (UE) 2017/939 a Consiliului din 11 mai 2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul (JO L 142, 2.6.2017, p. 4).

(2)  Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (JO L 137, 24.5.2017, p. 1).


16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/9


DECIZIA (UE) 2018/1731 A CONSILIULUI

din 12 noiembrie 2018

de numire a doi membri și a doi supleanți, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului danez,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 5 aprilie 2016, prin Decizia (UE) 2016/552 a Consiliului (4), domnul Thomas KASTRUP-LARSEN a fost înlocuit de domnul Erik NIELSEN în calitatea de membru. La 7 martie 2017, prin Decizia (UE) 2017/426 a Consiliului (5), domnul Erik NIELSEN a fost înlocuit de doamna Kirstine BILLE în calitatea de membru, iar doamna Kirsten JENSEN a fost numită din nou în calitatea de membru.

(2)

Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor doamnei Kirstine BILLE și domnului Jens Christian GJESING.

(3)

Două locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului John SCHMIDT ANDERSEN și doamnei Kirsten JENSEN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți/numite în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

(a)

în calitatea de membri:

domnul Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev;

doamna Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs, și

(b)

în calitatea de supleanți:

doamna Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød;

domnul Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

G. BLÜMEL


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2016/552 a Consiliului din 5 aprilie 2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 95, 9.4.2016, p. 12).

(5)  Decizia (UE) 2017/426 a Consiliului din 7 martie 2017 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 64, 10.3.2017, p. 108).


16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1732 A COMISIEI

din 30 octombrie 2018

de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC)

[notificată cu numărul C(2018) 7011]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, neerlandeză, portugheză și slovenă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, Slovenia și Țările de Jos au solicitat Comisiei să instituie Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC). Elveția, Grecia și Islanda și-au făcut cunoscută decizia de a participa la EPOS ERIC, inițial în calitate observatori. Aceste state au convenit ca Italia să fie statul membru gazdă al EPOS ERIC.

(2)

Dat fiind faptul că Regatul Unit și-a notificat, la data de 29 martie 2017, intenția de a părăsi Uniunea, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa acestuia, în termen de doi ani de la notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide prelungirea acestei perioade. În consecință, după data retragerii, și fără a aduce atingere dispozițiilor din acordul de retragere, Regatul Unit va fi considerat ca fiind o țară terță în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, în sensul prezentei decizii de punere în aplicare.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 a fost încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) prin Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE (2).

(4)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, Comisia a evaluat cererea și a concluzionat că aceasta îndeplinește cerințele stipulate în regulamentul respectiv.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se înființează Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice („EPOS ERIC”).

(2)   Principalele elemente ale statutului EPOS ERIC sunt prezentate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Elene, Confederației Elvețiene, Republicii Franceze, Islandei, Republicii Italiene, Regatului Norvegiei, Republicii Portugheze, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republicii Slovenia și Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 30 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Carlos MOEDAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

(2)  Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2016/755] (JO L 129, 19.5.2016, p. 85).


ANEXĂ

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE STATUTULUI EPOS ERIC

Următoarele articole și alineate din statutul EPOS ERIC prevăd elementele esențiale în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului.

1.   Sarcini și activități

(Articolul 3 din statutul EPOS ERIC)

1.

Principala sarcină a EPOS ERIC este aceea de a crea și de a exploata infrastructura distribuită a Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (European Plate Observing System – EPOS) și de a oferi un cadru de guvernanță eficace pentru a stimula integrarea și coordonarea serviciilor centrale tematice (Thematic Core Services – TCS), precum și pentru a crea servicii centrale integrate (Integrated Core Services – ICS) și pentru a asigura guvernanța acestora.

2.

EPOS ERIC desfășoară următoarele activități:

(a)

punerea în aplicare a TCS pentru diferite comunități care contribuie la EPOS;

(b)

asigurarea coordonării TCS în cadrul EPOS ERIC, inclusiv aspectele juridice, guvernanța și aspectele financiare, precum și legătura tehnică a acestora cu ICS;

(c)

dezvoltarea ICS pentru a asigura interoperabilitatea, gestionarea datelor și accesul la servicii;

(d)

armonizarea punerii în aplicare a EPOS cu prioritățile și strategiile naționale;

(e)

integrarea EPOS în comunitatea științifică internațională pentru a promova serviciile EPOS;

(f)

asigurarea exploatării maxime a realizărilor noii infrastructuri de cercetare;

(g)

promovarea formării, a stabilirii de contacte și a cooperării internaționale;

(h)

participarea la proiectele finanțate de UE;

(i)

și orice alte acțiuni conexe necesare pentru îndeplinirea obiectivului său.

3.

Obiectul de activitate principal al EPOS ERIC nu are scop lucrativ. EPOS ERIC poate desfășura activități economice limitate, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de misiunea sa principală și să nu pună în pericol realizarea acesteia.

4.

EPOS ERIC contabilizează separat costurile și veniturile din activitățile sale economice și percepe pentru acestea prețul pieței sau, în cazul în care acesta nu poate fi stabilit, costul total plus o marjă rezonabilă. Aceste activități nu fac obiectul scutirilor de taxe.

2.   Sediul statutar al EPOS ERIC

[Articolul 2 alineatul (3) din statutul EPOS ERIC]

Sediul statutar al EPOS ERIC este situat la Roma, Italia.

3.   Denumire

[Articolul 2 alineatul (1) din statutul EPOS ERIC]

Sistemul european de observare a plăcilor tectonice (European Plate Observing System – EPOS) este instituit sub forma unui Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 723/2009, și este denumit în continuare „EPOS ERIC”.

4.   Durată

(Articolul 26 din statutul EPOS ERIC)

EPOS ERIC se înființează pentru o perioadă inițială de douăzeci de ani. Această perioadă poate fi prelungită printr-o decizie cu o majoritate de două treimi a adunării generale.

5.   Dizolvare

(Articolul 27 din statutul EPOS ERIC)

1.

Dizolvarea EPOS ERIC se produce ca urmare a unei decizii a adunării generale, în conformitate cu articolul 10 din statut.

2.

Fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de zece zile de la adoptarea deciziei de dizolvare a EPOS ERIC, EPOS ERIC informează Comisia Europeană cu privire la această decizie.

3.

Activele rămase după plata datoriilor EPOS ERIC se distribuie între membri proporțional cu contribuțiile anuale acumulate la EPOS ERIC ale fiecăruia, potrivit articolului 9 din statut.

4.

Fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de zece zile de la finalizarea procedurii de dizolvare, EPOS ERIC informează Comisia Europeană în această privință.

5.

EPOS ERIC își încetează existența la data publicării de către Comisia Europeană a anunțului corespunzător în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

6.   Răspunderea

(Articolul 18 din statutul EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC răspunde pentru datoriile sale.

2.

Membrii nu răspund solidar pentru datoriile EPOS ERIC. Răspunderea financiară a membrilor și a observatorilor permanenți pentru datoriile EPOS ERIC se limitează la contribuțiile lor la EPOS ERIC, astfel cum se precizează la articolul 9 din statut.

3.

EPOS ERIC ia măsurile adecvate pentru acoperirea riscurilor specifice creării și funcționării EPOS ERIC.

7.   Politica privind accesul

(Articolul 19 din statutul EPOS ERIC)

1.

Politica de acces la date a EPOS ERIC respectă bunele practici internaționale cu privire la datele publice, de exemplu cele stabilite de Uniunea Europeană, și recunoaște drepturile proprietarilor de date.

2.

EPOS ERIC joacă rolul de facilitator în domeniul cercetării și, ca regulă generală, încurajează accesul liber la datele din domeniul cercetării, la produse, servicii și programe informatice bazate pe date, precum și la centre de cercetare, respectând principiile FAIR.

3.

În cazul în care există diferențe în ceea ce privește politicile legate de schimbul de date și regulile în materie de acces fizic, EPOS ERIC va încuraja o cultură a deschiderii și a schimbului în cadrul comunităților publice de cercetare și în rândul membrilor, al observatorilor și dincolo de acest cadru. Accesul se bazează pe principiile accesului liber, ținând cont de criteriile, procedurile și modalitățile definite în normele de punere în aplicare ale EPOS ERIC.

4.

Procedurile și criteriile de evaluare sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul internet al EPOS ERIC.

8.   Politica în materie de evaluare științifică

(Articolul 20 din statutul EPOS ERIC)

Activitățile EPOS ERIC sunt evaluate o dată la 5 ani de către un grup independent de evaluatori externi internaționali de cea mai înaltă calitate, numiți de adunarea generală, căreia îi prezintă raportări; grupul efectuează evaluări științifice ale activităților EPOS ERIC.

9.   Politica privind diseminarea

(Articolul 21 din statutul EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC încurajează cercetătorii să pună rezultatele cercetărilor la dispoziția publicului și prin intermediul EPOS ERIC.

2.

EPOS ERIC utilizează multiple canale pentru a atinge diverse categorii de public țintă, inclusiv portaluri web, buletine informative, ateliere, prezența la conferințe, articole în reviste și în mass-media de știri.

10.   Drepturile de proprietate intelectuală

(Articolul 22 din statutul EPOS ERIC)

1.

Termenul de „proprietate intelectuală” (PI) este interpretat în conformitate cu articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la 14 iulie 1967.

2.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra datelor EPOS ERIC și a altor cunoștințe produse și dezvoltate în cadrul activităților EPOS ERIC aparțin entității/entităților sau persoanei/persoanelor care le-a/le-au generat.

3.

Schimbul și integrarea proprietății intelectuale între membri sau entități reprezentante fac obiectul normelor de aplicare aprobate de adunarea generală. Normele de aplicare vizează, de asemenea, clauzele privind confidențialitatea și partajarea datelor.

4.

Proprietatea intelectuală generată de activitățile finanțate exclusiv prin EPOS ERIC este proprietatea EPOS ERIC.

5.

EPOS ERIC respectă legislația în vigoare privind protecția datelor și a confidențialității.

11.   Politica privind ocuparea forței de muncă

(Articolul 23 din statutul EPOS ERIC)

1.

Politica privind ocuparea forței de muncă a EPOS ERIC este reglementată de legislația țării în care este angajat și își desfășoară în mod obișnuit activitatea personalul.

2.

Procedurile de selecție, recrutare și angajare a personalului pentru posturile din cadrul EPOS ERIC sunt transparente, nediscriminatorii și respectă egalitatea de șanse. Toate locurile de muncă vacante din cadrul EPOS ERIC sunt anunțate public.

12.   Politica privind achizițiile publice

(Articolul 24 din statutul EPOS ERIC)

1.

EPOS ERIC tratează în mod egal și nediscriminatoriu candidații și entitățile care licitează în cadrul procedurilor de achiziții publice. Politica în materie de achiziții publice a EPOS ERIC respectă principiile transparenței, nediscriminării și concurenței. Regulile detaliate privind procedurile și criteriile în materie de achiziții publice sunt stabilite în normele de aplicare.

2.

Achizițiile publice efectuate de membri și de observatori în cadrul activităților EPOS ERIC se realizează ținând cont în mod adecvat de nevoile EPOS ERIC, precum și de cerințele și specificațiile tehnice emise de organismele relevante.

16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/15


DECIZIA (UE) 2018/1733 A COMISIEI

din 14 noiembrie 2018

de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2012/735/UE a Consiliului din 31 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (2), (denumit în continuare „acordul”) a fost aplicat cu titlu provizoriu cu Peru de la 1 martie 2013 (3) și cu Columbia de la 1 august 2013 (4). Ecuadorul a aderat la acord prin intermediul unui protocol de aderare (5), care este aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2017.

(2)

Articolul 209 din acord prevede posibilitatea de a adăuga noi indicații geografice la apendicele 1 la anexa XIII la acord după finalizarea procedurii de opoziție și după examinarea indicațiilor geografice astfel cum se prevede la articolul 208 din acesta.

(3)

Columbia a prezentat Uniunii o cerere de adăugare a unor noi indicații geografice în apendicele 1 la anexa XIII la acord. Uniunea a finalizat procedura de opoziție și examinarea unui număr de nouă noi indicații geografice din Columbia.

(4)

Articolul 257 alineatul (2) din acord prevede că Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală, instituit de părți în conformitate cu articolul 257 alineatul (1) din acord, este responsabil pentru evaluarea informațiilor menționate la articolul 209 din acord și pentru propunerea către Comitetul pentru comerț, instituit de către părți în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din acord, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la acord.

(5)

La 5 octombrie2018, Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală a evaluat informațiile referitoare la cele nouă noi indicații geografice din Columbia și a propus Comitetului pentru comerț modificarea în consecință a apendicelui 1 la anexa XIII la acord.

(6)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d) din acord prevede responsabilitatea Comitetului pentru comerț pentru evaluarea și adoptarea deciziilor preconizate în acord cu privire la orice subiect care îi este prezentat de către organismele specializate instituite în conformitate cu acordul.

(7)

În temeiul articolului 14 alineatul (3) din acord, în cazurile menționate la articolul 12 alineatul (4), orice decizie este adoptată de partea UE și de țara andină semnatară relevantă și intră în vigoare doar între părțile respective. Chestiunea face obiectul dispozițiilor articolului 12 alineatul (4) întrucât se referă în mod exclusiv la relația bilaterală dintre partea UE și Columbia și a fost discutată în cadrul unei sesiuni bilaterale a Subcomitetului pentru proprietatea intelectuală.

(8)

Prin urmare, apendicele 1 la anexa XIII la acord ar trebui modificat iar modificările ar trebui aprobate în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificările aduse apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte, prezentate în proiectul de decizie a Comitetului pentru comerț, se aprobă în numele Uniunii Europene.

Proiectul de decizie a Comitetului pentru comerț este prezentat în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Șeful delegației Uniunii în cadrul Comitetului pentru comerț este autorizat să aprobe decizia comitetului respectiv în numele Uniunii Europene.

Articolul 3

După adoptarea sa, decizia Comitetului pentru comerț se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 21.12.2012, p. 1.

(2)  Acord comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 354, 21.12.2012, p. 3).

(3)  Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Peru a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 56, 28.2.2013, p. 1).

(4)  Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Columbia a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 201, 26.7.2013, p. 7).

(5)  Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (JO L 356, 24.12.2016, p. 1).


ANEXĂ

DECIZIA NR. […]/2018 A COMITETULUI PENTRU COMERȚ

din […] 2018

de modificare a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

COMITETUL PENTRU COMERȚ,

având în vedere Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte, în special articolul 13 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

La 11 februarie 2014, Columbia a prezentat Uniunii cererea sa de a adăuga noi indicații geografice în apendicele 1 la anexa XIII la acord, în temeiul articolului 209 din acord. Uniunea a finalizat procedura de opoziție și examinarea unui număr de nouă noi indicații geografice din Columbia.

(2)

La 5 octombrie 2018, în temeiul articolului 257 alineatul (2) din acord, Subcomitetul privind proprietatea intelectuală, în cadrul unei sesiuni între partea UE și Columbia, a evaluat informațiile cu privire la cele nouă noi indicații geografice din Columbia și a propus Comitetului pentru comerț să modifice în consecință apendicele 1 la anexa XIII la acord.

(3)

Prin urmare, apendicele 1 la anexa XIII la acord ar trebuie să fie modificat.

(4)

Decizia de a modifica apendicele 1 la anexa XIII la acord poate fi adoptată în cadrul unei sesiuni a Comitetului pentru comerț între partea Uniunii și Columbia, în temeiul articolului 14 alineatul (3) din acordul comercial, întrucât se referă în mod exclusiv la relația bilaterală dintre acestea și nu afectează drepturile și obligațiile unei alte țări andine semnatare,

DECIDE:

Articolul 1

În tabelul de la litera (a) „Indicații geografice din Columbia pentru produse agricole și alimentare, vinuri, băuturi spirtoase și vinuri aromatizate” din apendicele 1 la anexa XIII la acord, se adaugă rubricile din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie, întocmită în două exemplare, este semnată de reprezentanții Comitetului pentru comerț autorizați să acționeze în numele părților în scopul modificării acordului. Prezenta decizie produce efecte începând cu data ultimei semnături.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Întocmită la

Pentru Comitetul pentru comerț

Șeful delegației UE

Șeful delegației columbiene


ANEXĂ

Café de Nariño

Cafea

Café de Cauca

Cafea

Café del Huila

Cafea

Bizcocho de Achira del Huila

Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

Queso Paipa

Brânzeturi

Queso del Caquetá

Brânzeturi

Clavel de Colombia

Flori și plante ornamentale

Rosa de Colombia

Flori și plante ornamentale

Crisantemo de Colombia

Flori și plante ornamentale


16.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1734 A COMISIEI

din 14 noiembrie 2018

de acordare a unor derogări Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Italiene și Republicii Cipru în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 7465]

(Numai textele în limbile germană, greacă, italiană și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Germania, Spania, Italia și Cipru au prezentat Comisiei cereri de obținere a unor derogări în ceea ce privește furnizarea de date statistice specifice referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică.

(2)

Informațiile/motivele furnizate de statele membre respective justifică acordarea derogărilor.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă următoarele derogări de la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/1952:

1.

Republicii Federale Germania i se acordă o derogare de la producerea datelor statistice pentru anii de referință 2017 și 2018 pentru:

 

punctul 5 litera (b) din anexa I referitor la datele privind prețurile din tranșa de consum I6;

 

punctul 6 litera (a) din anexa I;

 

punctul 4 litera (b) din anexa II referitor la datele privind prețurile din tranșa de consum IG;

 

punctul 5 litera (a) din anexa II referitor la subcomponentele prețurilor de rețea și la subcomponentele privind impozitele, comisioanele, taxele și tarifele.

2.

Regatului Spaniei i se acordă o derogare de la producerea datelor statistice pentru anii de referință 2017 și 2018 pentru:

 

punctul 6 litera (a) din anexa I referitor la componente și subcomponente;

 

punctul 7 din anexa I referitor la volumele consumurilor anuale;

 

punctul 5 literele (a) și (b) din anexa II referitor la cele trei componente principale și la subcomponentele privind prețurile de rețea și privind impozitele, comisioanele, taxele și tarifele pentru prețurile la energia electrică, precum și defalcarea pe trei niveluri a prețurilor respective la energie electrică.

3.

Republicii Italiene i se acordă o derogare de la producerea datelor statistice pentru anii de referință 2017 și 2018 pentru:

 

punctul 6 litera (a) din anexa I referitor la subcomponentele prețurilor de rețea și la subcomponentele privind impozitele, comisioanele, taxele și tarifele;

 

punctul 5 litera (a) din anexa II referitor la subcomponentele prețurilor de rețea și la subcomponentele privind impozitele, comisioanele, taxele și tarifele.

4.

Republicii Cipru i se acordă o derogare de la producerea datelor statistice pentru anul de referință 2017 pentru:

punctul 5 litera (a) din anexa II referitor la subcomponentele prețurilor de rețea și la subcomponentele privind impozitele, comisioanele, taxele și tarifele.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Italiene și Republicii Cipru.

Adoptată la Bruxelles, 14 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Marianne THYSSEN

Membră a Comisiei


(1)  JO L 311, 17.11.2016, p. 1.