ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 236

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
19 septembrie 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

72

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

19.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/1240 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 septembrie 2018

de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” a subliniat necesitatea ca Uniunea să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului. Comunicarea subliniază necesitatea de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor de informații. Este important de menționat faptul că aceasta stabilește opțiuni posibile pentru valorificarea la maximum a avantajelor oferite de sistemele de informații existente și, dacă este necesar, pentru dezvoltarea unor sisteme de informații noi și complementare, menite să remedieze lacunele încă existente în materie de informații.

(2)

Comunicarea din 6 aprilie 2016 a identificat, în fapt, o serie de lacune în materie de informații. Printre acestea se numără și faptul că autoritățile de frontieră de la frontierele externe Schengen nu dețin informații privind călătorii exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe (denumită în continuare „obligația de a deține viză”). Comunicarea din 6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către Comisie a unui studiu referitor la fezabilitatea instituirii unui Sistem European de Informații și de Autorizare privind Călătoriile (ETIAS). Studiul de fezabilitate a fost finalizat în noiembrie 2016. Sistemul ar determina eligibilitatea resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză înainte ca aceștia să se deplaseze în spațiul Schengen, precum și dacă o astfel de deplasare prezintă un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat.

(3)

Comunicarea din 14 septembrie 2016 intitulată „Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității: îmbunătățirea schimbului de informații în cadrul combaterii terorismului și consolidarea frontierelor externe” confirmă prioritatea acordată securizării frontierelor externe și prezintă inițiative concrete pentru a accelera și a extinde răspunsul Uniunii în continuarea eforturilor de consolidare a gestionării frontierelor externe.

(4)

Este necesar să se precizeze obiectivele ETIAS, să se definească arhitectura sa tehnică și organizațională, să se stabilească norme privind operarea și utilizarea datelor care trebuie introduse în sistem de către solicitant și norme privind eliberarea sau refuzarea autorizațiilor de călătorie, să se stabilească scopurile în care urmează a fi prelucrate datele, să se identifice autoritățile autorizate să aibă acces la date și să se asigure protecția datelor cu caracter personal.

(5)

ETIAS ar trebui să se aplice resortisanților țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză.

(6)

ETIAS ar trebui, de asemenea, să se aplice resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte și care nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului (4). În temeiul articolului 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora. Limitările și condițiile respective sunt prevăzute în Directiva 2004/38/CE.

(7)

Astfel cum a confirmat Curtea de Justiție (5), acești membri de familie au dreptul de a intra pe teritoriul statelor membre și de a obține o viză de intrare în acest scop. În consecință, membrii de familie exonerați de obligația de a deține viză ar trebui să aibă dreptul de a obține o autorizație de călătorie. Statele membre ar trebui să acorde acestor persoane toate facilitățile pentru a obține autorizația de călătorie necesară, care ar trebui eliberată gratuit.

(8)

Dreptul de a obține o autorizație de călătorie nu este necondiționat, întrucât poate fi refuzat membrilor de familie care reprezintă un risc pentru ordinea publică, securitatea publică sau sănătatea publică în temeiul Directivei 2004/38/CE. În acest context, membrilor de familie li se poate solicita să furnizeze datele lor cu caracter personal referitoare la identificarea și la statutul lor numai în măsura în care datele respective sunt relevante pentru evaluarea amenințării în materie de securitate pe care aceștia ar putea să o reprezinte. În mod similar, examinarea cererilor lor de autorizație de călătorie ar trebui să se facă exclusiv în raport cu preocupările legate de securitate, și nu cu cele legate de riscurile în materie de migrație.

(9)

ETIAS ar trebui să asigure o autorizație de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză, care să permită să se evalueze dacă prezența lor pe teritoriul statelor membre nu constituie sau nu va constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat. Prin urmare, o autorizație de călătorie ar trebui să reprezinte o decizie care să ateste că nu există indicii concrete sau motive întemeiate pentru a considera că prezența unei persoane pe teritoriul statelor membre constituie un astfel de risc. Ca atare, o autorizație de călătorie este, prin natura sa, diferită de o viză; aceasta nu va necesita mai multe informații, nici nu impune solicitanților sarcini mai grele decât o viză. Deținerea unei autorizații de călătorie valabile ar trebui să constituie o nouă condiție de intrare pe teritoriul statelor membre. Simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu ar trebui, totuși, să confere în mod automat dreptul de intrare.

(10)

ETIAS ar trebui să contribuie la un nivel ridicat de securitate, la prevenirea imigrației ilegale și la protecția sănătății publice prin furnizarea unei evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierei externe.

(11)

ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor la frontiere efectuate de polițiștii de frontieră la punctele de trecere a frontierei externe. De asemenea, ar trebui să se asigure o evaluare coordonată și armonizată a resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie care intenționează să călătorească în statele membre. Mai mult, sistemul ar trebui să permită o mai bună informare a solicitanților cu privire la eligibilitatea lor pentru a călători în statele membre. În plus, ETIAS ar trebui să contribuie la facilitarea verificărilor la frontiere prin reducerea numărului de cazuri de refuz al intrării la frontiera externă și prin punerea la dispoziția polițiștilor de frontieră a anumitor informații suplimentare privind atenționările.

(12)

ETIAS ar trebui, de asemenea, să sprijine obiectivele Sistemului de informații Schengen (SIS) referitoare la alertele privind resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea și șederea, privind persoanele căutate în vederea arestării, predării sau extrădării, privind persoanele dispărute, privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și privind persoanele supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice. În acest scop, ETIAS ar trebui să compare datele relevante din dosarele de cerere cu alertele relevante din SIS. În cazul în care comparația dezvăluie o corespondență între datele cu caracter personal din dosarul de cerere și alertele privind resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea și șederea sau privind persoane căutate în vederea arestării, predării sau extrădării, dosarul de cerere ar trebui să fie prelucrat manual de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Evaluarea efectuată de unitatea națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu autorizația de călătorie. În cazul în care comparația dezvăluie o corespondență între datele cu caracter personal din dosarul de cerere și alertele privind persoane dispărute, persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară și persoane supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice, aceste informații ar trebui transmise biroului SIRENE și ar trebui tratate în conformitate cu legislația relevantă privind SIS.

(13)

Condițiile de eliberare a unei autorizații de călătorie ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele specifice asociate diferitelor tipuri de alerte înregistrate în SIS. În special, faptul că solicitanții ar figura într-o alertă privind persoane căutate în vederea arestării, predării sau extrădării sau într-o alertă privind persoane supuse unor controale discrete sau unor controale specifice nu ar trebui să îi împiedice să primească o autorizație de călătorie în vederea luării măsurilor corespunzătoare de către statele membre în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului (6).

(14)

ETIAS ar trebui să fie format dintr-un sistem de informații la scară largă – sistemul de informații al ETIAS, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS.

(15)

Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să facă parte din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie responsabilă cu verificarea, în cazul în care procesul automat de prelucrare a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale persoanei care a generat acel răspuns pozitiv. În cazul în care se confirmă un răspuns pozitiv sau în cazul în care persistă îndoieli, Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să inițieze prelucrarea manuală a cererii. Aceasta ar trebui să asigure faptul că datele pe care le introduce în dosarele de cerere sunt la zi, și să definească, să estimeze, să pună în aplicare, să evalueze ex-post, să revizuiască și să elimine indicatorii de risc specifici, cu asigurarea faptului că verificările efectuate și rezultatele acestora sunt înregistrate în dosarele de cerere. De asemenea, aceasta ar trebui să efectueze audituri periodice privind prelucrarea cererilor și privind punerea în aplicare a regulilor de verificare ETIAS, inclusiv prin evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Aceasta ar trebui, în plus, să răspundă de îndeplinirea anumitor sarcini de sprijin, cum ar fi asigurarea trimiterii notificărilor necesare și furnizarea de informații și asistență. Aceasta ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

(16)

Fiecare stat membru ar trebui să instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă de examinarea cererilor și de luarea unei decizii cu privire la eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea autorizațiilor de călătorie. Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să coopereze între ele și cu Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) în scopul evaluării cererilor. Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să dispună de resursele adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu termenele stabilite în prezentul regulament. În vederea facilitării procesului decizional și a schimbului de informații între statele membre, și a reducerii costurilor de traducere și a timpului de răspuns, este de preferat ca toate unitățile naționale ale ETIAS să comunice într-o singură limbă.

(17)

Pentru a-și îndeplini obiectivele, ETIAS ar trebui să pună la dispoziție un formular de cerere online pe care solicitantul ar trebui să îl completeze cu declarații referitoare la identitatea sa, documentul de călătorie, informații privind rezidența, datele de contact, nivelul de educație și grupa de meserii, calitatea de membru de familie al unor cetățeni ai Uniunii sau al unor resortisanți ai unor țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație și care nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002, detaliile persoanei care răspunde de solicitant în cazul în care acesta este minor, precum și răspunsuri la o serie de întrebări generale.

(18)

ETIAS ar trebui să accepte cererile introduse în numele solicitantului pentru călătorii care nu sunt în măsură să creeze o cerere, indiferent de motiv. În astfel de cazuri, cererea ar trebui să fie transmisă de către un terț care este autorizată de călător, sau care răspunde din punct de vedere juridic de acesta, cu condiția ca identitatea persoanei respective să fie inclusă în formularul de cerere. Ar trebui să fie posibil pentru călători să autorizeze intermediarii comerciali să creeze și să transmită o cerere în numele lor. Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să acționeze în mod corespunzător în legătură cu orice raportare privind abuzurile comise de intermediarii comerciali.

(19)

Pentru a verifica admisibilitatea cererilor de autorizație de călătorie, ar trebui stabiliți parametri pentru asigurarea faptului că cererea este completă și că datele transmise sunt conforme. De exemplu, verificarea ar trebui să împiedice utilizarea documentelor de călătorie care vor expira în mai puțin de trei luni, care au expirat sau care au fost eliberate cu în urmă cu mai mult de 10 ani. Verificarea ar trebui să aibă loc înainte ca solicitantul să fie invitat să plătească taxa.

(20)

Pentru a finaliza cererea, solicitanții ar trebui să aibă obligația de a plăti o taxă de autorizație de călătorie. Plata ar trebui să fie gestionată de o bancă sau de un intermediar financiar. Datele necesare pentru efectuarea plății electronice ar trebui să fie furnizate doar băncii sau intermediarului financiar care operează tranzacția financiară, și să nu facă parte din datele stocate în ETIAS.

(21)

Majoritatea autorizațiilor de călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva minute, însă pentru unele ar putea fi nevoie de mai mult, în special în cazuri excepționale. În astfel de cazuri excepționale, ar putea fi necesar să se solicite informații sau documente suplimentare solicitantului, să se prelucreze acele informații sau documente suplimentare și în urma analizării informațiilor sau documentelor furnizate de solicitant, acesta să fie invitat la un interviu. Interviurile ar trebui realizate numai în situații excepționale, în ultimă instanță și când persistă îndoieli serioase cu privire la informațiile sau documentele furnizate de solicitant. Caracterul excepțional al interviurilor ar trebui să însemne că mai puțin de 0,1 % dintre solicitanți să fie invitați la un interviu. Numărul de solicitanți invitați să susțină un interviu ar trebui să facă obiectul unei analize periodice de către Comisie.

(22)

Datele cu caracter personal furnizate de solicitant ar trebui să fie prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a evalua dacă intrarea solicitantului în Uniune ar putea constitui un risc de securitate, de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat în Uniune.

(23)

Evaluarea acestor riscuri nu poate fi efectuată fără prelucrarea datelor cu caracter personal care urmează să fie furnizate într-o cerere de autorizație de călătorie. Datele cu caracter personal din cereri ar trebui comparate cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată într-un sistem de informații UE sau într-o bază de date UE [Sistemul central al ETIAS, SIS, Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul de intrare/ieșire (EES) sau Eurodac], în datele Europol sau în bazele de date ale Interpol [baza de date Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) sau baza de date Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN)]. Datele cu caracter personal din cereri ar trebui de asemenea comparate cu lista de supraveghere din ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. Categoriile de date cu caracter personal care ar trebui utilizate în scopul comparării ar trebui să se limiteze la categoriile de date existente în respectivele sisteme de informații UE care au fost consultate, în datele Europol și bazele de date ale Interpol, în lista de supraveghere din ETIAS sau în indicatorii de risc specifici.

(24)

Comparația ar trebui să se efectueze prin mijloace automate. Ori de câte ori această comparație indică faptul că există o corespondență (un „răspuns pozitiv”) între oricare dintre datele cu caracter personal din cerere și indicatorii de risc specifici sau o combinație a acestora și datele cu caracter personal dintr-o fișă, un dosar sau o alertă din sistemele de informații menționate mai sus, sau din lista de supraveghere din ETIAS, cererea ar trebui să fie prelucrată manual de unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Evaluarea efectuată de unitatea națională a ETIAS ar trebui să conducă la decizia de a elibera sau nu autorizația de călătorie.

(25)

Se preconizează că marea majoritate a cererilor vor obține un răspuns pozitiv prin mijloace automate. Refuzul, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal conținute în cereri. Din acest motiv, cererile care au generat un răspuns pozitiv ar trebui să fie prelucrate manual de o unitate națională a ETIAS.

(26)

Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac. Căile de atac ar trebui exercitate în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul intern al respectivului stat membru.

(27)

Pentru a analiza un dosar de cerere, ar trebui să se utilizeze reguli de verificare ale ETIAS care să permită efectuarea unei comparații între datele înregistrate în acesta și indicatori de risc specifici care corespund unui risc identificat anterior în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau unor riscuri epidemice ridicate. Criteriile utilizate pentru definirea indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să se bazeze în niciun caz numai pe sexul sau vârsta unei persoane. De asemenea, nu ar trebui să se bazeze în niciun caz pe informații privind culoarea, rasa, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, apartenența la o minoritate națională, situația materială, statutul la naștere, handicapul sau orientarea sexuală a unei persoane. Indicatorii de risc specifici ar trebui să fie definiți, stabiliți, evaluați ex-ante, implementați, evaluați ex-post, modificați sau eliminați de către unitatea centrală ETIAS după consultarea comitetului de verificare al ETIAS, alcătuit din reprezentanți ai unităților naționale ale ETIAS și ai agențiilor implicate. Pentru a contribui la asigurarea respectării drepturilor fundamentale în punerea în aplicare a regulilor de verificare ale ETIAS și a indicatorilor de risc specifici, ar trebui instituit un Comitet de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale. Secretariatul reuniunilor sale ar trebui să fie asigurat de ofițerul pentru drepturile fundamentale al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(28)

Ar trebui să se stabilească o listă de supraveghere în ETIAS pentru identificarea conexiunilor dintre datele dintr-un dosar de cerere și informațiile referitoare la persoane care sunt suspectate că au comis sau au participat la o infracțiune de terorism sau la o altă infracțiune gravă ori cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe o evaluare generală a persoanei, care justifică prezumția că vor comite o infracțiune de terorism sau alte infracțiuni grave. Lista de supraveghere din ETIAS ar trebui să fie parte a sistemului central ETIAS. Datele ar trebui introduse în lista de supraveghere din ETIAS de către Europol, fără a aduce atingere dispozițiilor relevante privind cooperarea internațională din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și de către statele membre. Înainte de introducerea datelor în lista de supraveghere din ETIAS, ar trebui să se stabilească dacă datele sunt adecvate, exacte și suficient de importante pentru a fi incluse în lista respectivă și dacă introducerea acestora nu ar urma să ducă la un număr disproporționat de cereri prelucrate manual. Datele ar trebui să fie reexaminate și verificate periodic pentru a asigura exactitatea continuă a acestora.

(29)

Apariția continuă a unor noi forme de amenințări la adresa securității, noi modele de imigrație ilegală și riscuri epidemice ridicate impune răspunsuri eficace utilizând mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace implică deseori prelucrarea unui volum important de date cu caracter personal, ar trebui să se introducă garanții corespunzătoare pentru ca atingerea adusă dreptului la protecția vieții private și dreptului la protecția datelor cu caracter personal să rămână limitată la ceea ce este necesar într-o societate democratică.

(30)

Prin urmare, datele cu caracter personal din ETIAS ar trebui păstrate în condiții de siguranță. Accesul la acestea ar trebui limitat strict la personalul autorizat. Accesul nu ar trebui să fie utilizat în nicio circumstanță pentru a lua decizii întemeiate pe vreo formă de discriminare. Datele cu caracter personal stocate ar trebui păstrate în condiții de siguranță în echipamentele Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) din Uniune.

(31)

Autorizațiile de călătorie eliberate ar trebui anulate sau revocate de îndată ce devine evident că nu au fost îndeplinite sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. În special, în cazul în care în SIS se introduce o nouă alertă care raportează refuzul intrării și al șederii sau o alertă privind pierderea, furtul, deținerea fără drept sau anularea unui document de călătorie, SIS ar trebui să informeze ETIAS. ETIAS ar trebui să verifice dacă această nouă alertă corespunde unei autorizații de călătorie valabile. În cazul în care a fost emisă o nouă alertă privind refuzul intrării și al șederii, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ar trebui să revoce autorizația de călătorie. În cazul în care autorizația de călătorie este legată de un document de călătorie declarat pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat în SIS sau declarat pierdut, furat sau anulat în SLTD, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ar trebui să prelucreze manual dosarul de cerere. Pe baza unei abordări similare, noile date introduse în lista de supraveghere din ETIAS ar trebui comparate cu dosarele de cerere stocate în ETIAS pentru a verifica dacă aceste noi date corespund unei autorizații de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS din statul membru care a introdus noile date sau din statul membru al primei șederi preconizate în cazul unor date introduse de Europol ar trebui să evalueze răspunsul pozitiv și, dacă este necesar, să revoce autorizația de călătorie. Ar trebui de asemenea să fie posibilă revocarea unei autorizații de călătorie la cererea solicitantului.

(32)

Atunci când, în circumstanțe excepționale, un stat membru consideră necesar să permită unui resortisant al unei țări terțe să călătorească pe teritoriul său din motive umanitare, din motive de interes național sau în virtutea unor obligații internaționale, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a elibera o autorizație de călătorie valabile numai pentru un teritoriu și o perioadă limitate.

(33)

Înainte de îmbarcare, operatorii de transport aerian și maritim, și operatorii de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră ar trebui să aibă obligația de a verifica dacă respectivii călători dețin o autorizație de călătorie valabilă. Dosarul ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de transport. Operatorii de transport ar trebui să aibă un acces securizat la sistemul de informații al ETIAS pentru a le permite consultarea acestuia utilizând datele din documentele de călătorie.

(34)

Specificațiile tehnice pentru accesarea sistemului de informații al ETIAS prin portalul pentru operatorii de transport, ar trebui să limiteze cât mai mult posibil impactul asupra călătoriei pasagerilor și asupra operatorilor de transport. În acest scop, ar trebui luată în considerare integrarea cu EES.

(35)

În vederea limitării impactului obligațiilor prevăzute în prezentul regulament asupra operatorilor de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, ar trebui pusă la dispoziție soluții mobile ușor de utilizat.

(36)

În termen de doi ani de la începerea funcționării ETIAS, Comisia ar trebui să evalueze adecvarea, compatibilitatea și coerența dispozițiilor menționate la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (8) în sensul dispozițiilor ETIAS privind transportul pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui să fie luată în considerare evoluția recentă a transportului pe cale terestră cu autocarul. Ar trebui analizată necesitatea de a modifica dispozițiile referitoare la transportul pe cale terestră cu autocarul menționate la articolul 26 din Convenția respectivă sau în prezentul regulament.

(37)

Pentru a asigura respectarea condițiilor revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar trebui să verifice dacă călătorii dețin autorizații de călătorie valabile. Prin urmare, în cursul procesului obișnuit de control la frontieră, polițiștii de frontieră ar trebui să citească electronic datele din documentul de călătorie. Această operațiune ar trebui să genereze o interogare în diferite baze de date, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului (9) (Codul frontierelor Schengen), inclusiv o interogare în ETIAS care ar trebui să furnizeze starea actualizată a autorizației de călătorie. Dacă nu există o autorizație de călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar trebui să refuze intrarea și să finalizeze procesul de control la frontieră în consecință. Dacă există o autorizație de călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau de a refuza intrarea ar trebui luată de către polițistul de frontieră. Anumite date din dosarul ETIAS ar trebui să fie accesibile polițiștilor de frontieră pentru a-i sprijini în îndeplinirea sarcinilor care le revin.

(38)

În cazul în care unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consideră că anumite aspecte ale cererii de autorizație de călătorie merită supuse unei examinări suplimentare din partea autorităților de frontieră, aceasta ar trebui să poată adăuga o atenționare la autorizația de călătorie pe care o eliberează, recomandând efectuarea de verificări în linia a doua în punctul de trecere a frontierei. De asemenea, ar trebui să fie posibilă adăugarea unei astfel de atenționări la solicitarea unui stat membru consultat. Dacă unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consideră că un anumit răspuns pozitiv generat în cursul prelucrării cererii constituie un răspuns fals pozitiv sau dacă prelucrarea manuală arată că nu există niciun motiv pentru refuzul unei autorizații de călătorie, aceasta ar trebui să poată adăuga o atenționare la autorizația de călătorie pe care o eliberează, pentru a facilita verificările la frontiere prin transmiterea către autoritățile de frontieră a informațiilor referitoare la verificările care au fost efectuate și pentru a limita consecințele negative ale răspunsurilor fals pozitive asupra călătorilor. Instrucțiunile operaționale pentru autoritățile de frontieră pentru gestionarea autorizațiilor de călătorie ar trebui să fie furnizate într-un ghid practic.

(39)

Având în vedere că deținerea unei autorizații de călătorie valabile reprezintă o condiție de intrare și de ședere pentru anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe, autoritățile responsabile în domeniul imigrației din statele membre ar trebui să fie în măsură să consulte sistemul central al ETIAS atunci când s-a efectuat anterior o căutare în EES și această căutare indică faptul că EES nu conține o fișă de intrare corespunzătoare prezenței unui resortisant al unei țări terțe pe teritoriul statelor membre. Autoritățile responsabile în domeniul imigrației din statele membre ar trebui să aibă acces la anumite informații stocate în sistemul central al ETIAS, în special în scopul returnărilor.

(40)

În combaterea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave și dată fiind globalizarea rețelelor infracționale, este imperativ ca autoritățile desemnate responsabile cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (denumite în continuare „autoritățile desemnate”) să aibă informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace. Accesul la datele din VIS în aceste scopuri și-a dovedit deja eficiența prin faptul că a permis anchetatorilor să realizeze progrese substanțiale în cazuri legate de trafic de persoane, terorism sau trafic de droguri. VIS nu conține date referitoare la resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză.

(41)

Accesul la informațiile din ETIAS este necesar pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism, astfel cum sunt menționate în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului (10), sau a altor infracțiuni grave, astfel cum sunt menționate în Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (11). În cadrul unei anchete specifice și pentru a obține probe și informații referitoare la o persoană suspectată de a fi comis o infracțiune gravă sau la o victimă a unei infracțiuni grave, autoritățile desemnate pot avea nevoie să acceseze datele generate de ETIAS. Datele stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, necesare pentru a-l identifica pe autorul unei infracțiuni de terorism sau al altor infracțiuni grave, în special atunci când sunt necesare măsuri urgente. Accesul la ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave reprezintă o atingere adusă drepturilor fundamentale de respectare a vieții private și de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele din ETIAS ar trebui păstrate și puse la dispoziția autorităților desemnate ale statelor membre și la dispoziția Europol numai în condițiile stricte stabilite în prezentul regulament. Acest lucru va asigura faptul că prelucrarea datelor stocate în ETIAS este limitată la ceea ce este strict necesar în vederea prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, în conformitate cu cerințele stabilite în jurisprudența Curții, în special în cauza Digital Rights Ireland (12).

(42)

În special, accesul la datele stocate în ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave ar trebui acordat doar în urma unei cereri motivate din partea unității operative a autorității desemnate, care explică necesitatea acestuia. În cazuri de urgență, care implică necesitatea prevenirii unui pericol iminent pentru viața unei persoane asociate unei infracțiuni de terorism sau unei alte infracțiuni grave, verificarea îndeplinirii condițiilor ar trebui să fie efectuată după acordarea accesului la aceste date autorităților competente desemnate. Această verificare ex post ar trebui efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la prelucrarea solicitării.

(43)

Prin urmare, este necesar să se desemneze autoritățile statelor membre care sunt autorizate să solicite acest acces în scopuri specifice pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave.

(44)

Punctul sau punctele centrale de acces ar trebui să acționeze independent de autoritățile desemnate și ar trebui să verifice dacă în cazul respectiv sunt îndeplinite condițiile pentru a solicita accesul la sistemul central al ETIAS.

(45)

Europol este punctul central pentru schimbul de informații la nivelul Uniunii. Acesta joacă un rol-cheie în cooperarea dintre autoritățile statelor membre responsabile de investigațiile transfrontaliere prin sprijinirea activităților de prevenire, analiză și investigare a infracțiunilor la nivelul Uniunii. În consecință, Europol ar trebui, de asemenea, să aibă acces la sistemul central al ETIAS în cadrul sarcinilor sale și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în cazuri specifice în care este necesar ca Europol să sprijine și să consolideze acțiunile statelor membre în materie de prevenire, depistare sau investigare a infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave.

(46)

Pentru a exclude efectuarea unor căutări sistematice, prelucrarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS ar trebui efectuată numai în cazuri specifice și numai atunci când este necesar în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și Europol ar trebui să solicite acces la ETIAS numai atunci când au motive întemeiate să creadă că acest acces va furniza informații care le vor ajuta în prevenirea, depistarea sau investigarea unei infracțiuni de terorism ori a unei alte infracțiuni grave.

(47)

Datele cu caracter personal înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate. Pentru ca ETIAS să funcționeze, este necesar să se păstreze datele referitoare la solicitanți pe perioada de valabilitate a autorizației de călătorie. După ce perioada de valabilitate a expirat, datele ar trebui păstrate numai cu acordul explicit al solicitantului și numai în scopul facilitării unei noi cereri ETIAS. O decizie de a refuza, a anula sau a revoca o autorizație de călătorie ar putea indica faptul că solicitantul prezintă un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat. În consecință, în cazul în care s-a emis o astfel de decizie, datele ar trebui păstrate timp de cinci ani de la data deciziei respective, pentru ca ETIAS să fie în măsură să țină seama în mod exact de riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta solicitantul în cauză. În cazul în care datele care conduc la această decizie sunt șterse mai devreme, dosarul de cerere ar trebui să fie șters în termen de șapte zile. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal ar trebui șterse.

(48)

Datele cu caracter personal stocate în sistemul central al ETIAS nu ar trebui puse la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private. Totuși, ca excepție de la această regulă, ar trebui să fie posibil să se transfere astfel de date cu caracter personal către o țară terță în cazul în care transferul este supus unor condiții stricte și este necesar în cazuri individuale în scopul returnării. În absența unei decizii privind caracterul adecvat adoptate prin intermediul unui act de punere în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (13) sau a unor garanții adecvate la care sunt supuse transferurile în temeiul respectivului regulament, ar trebui să fie posibil ca datele stocate în ETIAS să fie transferate, în mod excepțional, în scopul returnării, către o țară terță, numai atunci când transferul este necesar din motive importante de interes public, astfel cum sunt menționate în respectivul regulament.

(49)

Ar trebui de asemenea să fie posibil ca datele cu caracter personal obținute de statele membre în temeiul prezentului regulament să fie transferate către o țară terță într-un caz excepțional de urgență, atunci când există un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism sau atunci când există un pericol iminent pentru viața unei persoane asociat cu o infracțiune gravă. Un pericol iminent pentru viața unei persoane ar trebui înțeles ca însemnând și un pericol care rezultă din comiterea unei infracțiuni grave împotriva persoanei respective, cum ar fi vătămarea corporală gravă, traficul ilicit de organe și țesuturi umane, răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici, exploatarea sexuală a copiilor, precum și pornografia infantilă și violul.

(50)

Pentru a asigura sensibilizarea publicului în ceea ce privește ETIAS, în special în rândul resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie, informațiile privind ETIAS, inclusiv legislația relevantă a Uniunii, și procedura privind cererea de autorizație de călătorie ar trebui să fie puse la dispoziția publicului larg prin intermediul unui site web public și al unei aplicații pentru dispozitive mobile care să fie utilizate pentru introducerea cererii în ETIAS. Aceste informații ar trebui să fie difuzate, de asemenea, prin intermediul unei broșuri comune și prin oricare alte mijloace corespunzătoare. În plus, solicitanții unei autorizații de călătorie ar trebui să primească o notificare prin e-mail cu informații referitoare la cererea lor. Această notificare prin e-mail ar trebui să includă linkuri către legislația Uniunii și legislațiile naționale aplicabile.

(51)

Ar trebui stabilite norme precise privind responsabilitățile eu-LISA în materie de proiectare, dezvoltare și gestionare tehnică a sistemului de informații al ETIAS. De asemenea, ar trebui stabilite norme privind responsabilitățile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, responsabilitățile statelor membre și responsabilitățile Europol privind ETIAS. eu-LISA ar trebui să acorde o atenție deosebită riscului de majorare a costurilor și să asigure o supraveghere suficientă a contractanților.

(52)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (14) se aplică activităților eu-LISA și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă atunci când îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament.

(53)

Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în temeiul prezentului regulament.

(54)

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în scopul evaluării cererilor este efectuată de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, se aplică Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (15).

(55)

Directiva (UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate ale statelor membre în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament.

(56)

Autoritățile de supraveghere independente instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor instituită prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ar trebui să monitorizeze activitățile instituțiilor și organelor Uniunii în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să coopereze în ceea ce privește monitorizarea ETIAS.

(57)

Ar trebui să se stabilească norme stricte în materie de acces la sistemul central al ETIAS și garanțiile necesare. Este necesar, de asemenea, să se prevadă dreptul persoanelor fizice la accesarea, rectificarea, restricționarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și la acțiuni reparatorii în legătură cu datele personale, în special dreptul la exercitarea unei căi de atac judiciare, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către autorități publice independente.

(58)

Pentru a evalua riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau riscul epidemic ridicat care ar putea fi prezentate de un călător, ar trebui să se stabilească interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS și alte sisteme de informații ale Uniunii. Interoperabilitatea ar trebui să se instituie în deplină conformitate cu acquis-ul Uniunii referitor la drepturile fundamentale. În cazul în care la nivelul Uniunii se instituie un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnări referitoare la resortisanți ai țărilor terțe și apatrizi, ETIAS ar trebui să poată efectua interogări în acesta.

(59)

Prezentul regulament ar trebui să conțină dispoziții clare privind răspunderea și dreptul la despăgubiri în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal sau în cazul oricărui alt act incompatibil cu prezentul regulament. Aceste dispoziții ar trebui să nu aducă atingere dreptului la despăgubiri ori răspunderii operatorului sau a persoanei împuternicite de operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001. eu-LISA ar trebui să răspundă pentru orice prejudiciu cauzat în calitate de operator de date în cazul în care nu a respectat obligațiile ce îi revin în mod specific în temeiul prezentului regulament sau în cazul în care a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale statului membru care este operatorul.

(60)

Monitorizarea eficace a aplicării prezentului regulament necesită efectuarea unei evaluări periodice. Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt aplicate.

(61)

În vederea instituirii măsurilor tehnice necesare pentru aplicarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește:

definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat;

întocmirea listei prestabilite de grupe de meserii folosite în formularul de cerere;

precizarea conținutului și a formatului întrebărilor referitoare la condamnări pentru infracțiuni, șederi în zone de război sau de conflict și decizii de părăsire a teritoriului sau decizii de returnare, care pot fi puse unei persoane care solicită o autorizație de călătorie;

precizarea conținutului și a formatului întrebărilor suplimentare puse solicitanților care răspund afirmativ la una dintre întrebările referitoare la condamnări pentru infracțiuni, șederi în zone de război sau de conflict și decizii de părăsire a teritoriului sau decizii de returnare și a prevedea o listă prestabilită de răspunsuri;

stabilirea metodelor și a procesului de plată pentru colectarea taxei aferente autorizației de călătorie și a oricăror modificări ale cuantumului acestei taxe pentru a reflecta orice majorare a costurilor ETIAS;

stabilirea conținutului și a formatului unei liste prestabilite de opțiuni pentru solicitanții cărora li se cere să prezinte informații sau documente suplimentare;

definirea în detaliu a instrumentului de verificare;

definirea în detaliu a riscurilor în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscuri epidemice ridicate care trebuie utilizate pentru stabilirea indicatorilor de risc specifici;

definirea tipului de informații suplimentare referitoare la atenționări care pot fi adăugate în dosarul de cerere ETIAS, formatele lor, limba și motivele atenționărilor;

stabilirea garanțiilor corespunzătoare prin instituirea de norme și proceduri pentru evitarea conflictelor cu alertele din alte sisteme de informații și a defini condițiile, criteriile și durata atenționării;

definirea în detaliu a instrumentului care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și a-și retrage consimțământul;

prelungirea duratei perioadei de tranziție în care nu este necesară o autorizație de călătorie și durata perioadei de grație în timpul căreia polițiștii de frontieră permit în mod excepțional intrarea unor resortisanți ai unor țări terțe care solicită o autorizație de călătorie dar nu o dețin, sub rezerva anumitor condiții;

definirea sprijinului financiar pentru statele membre pentru cheltuielile suportate pentru a personaliza și automatiza verificările la frontiere la momentul punerii în aplicare a ETIAS.

(62)

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (16). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(63)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru adoptarea unor norme detaliate privind:

un formular care să permită raportarea abuzurilor comise de intermediarii comerciali autorizați de solicitanți să transmită cererea în numele lor;

condițiile de funcționare a site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și privind normele detaliate în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile site-ului web public și aplicației pentru dispozitive mobile;

cerințele care se aplică formatului datelor cu caracter personal care urmează să fie incluse în formularul de cerere, și parametrii și verificările care trebuie puse în aplicare pentru a asigura caracterul complet al cererii și coerența acestor date;

cerințele, testarea și funcționarea mijloacelor de comunicare audio și video cu ajutorul cărora se realizează interviurile cu solicitanții și normele detailate privind protecția datelor, securitatea și confidențialitatea aplicabile unor astfel de comunicări;

securitatea sau imigrația ilegală și riscurile epidemice ridicate pe care se vor baza indicatorii de risc specifici;

specificațiile tehnice ale listei de supraveghere din ETIAS și ale instrumentului de evaluare care vor fi utilizate pentru evaluarea impactului potențial al introducerii datelor în lista de supraveghere din ETIAS asupra volumului de cereri care sunt prelucrate manual;

un formular pentru refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie;

condițiile de asigurare a accesului în condiții de siguranță la sistemul de informații al ETIAS al operatorilor de transport, precum și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile acestui acces;

un sistem de autentificare pentru accesul membrilor personalului operatorilor de transport autorizați în mod corespunzător la sistemul de informații al ETIAS;

procedurile alternative de urmat în cazul în care operatorii de transport se află în imposibilitatea tehnică de a efectua interogări în sistemul de informații al ETIAS;

modele de planuri pentru situații neprevăzute în cazul în care autoritățile de frontieră se află în imposibilitatea tehnică de a consulta sistemul central al ETIAS sau în cazul unei defecțiuni a ETIAS;

un model de plan de securitate și un model de plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru în ceea ce privește securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

accesul la datele din sistemul de informații al ETIAS;

modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor;

păstrarea și accesarea evidențelor;

cerințele de funcționare;

specificațiile privind soluțiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces la sistemul central al ETIAS;

un mecanism, procedurile și interpretările respectării calității datelor în ceea ce privește datele cuprinse în sistemul central al ETIAS;

broșuri comune pentru informarea călătorilor cu privire la cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă;

funcționarea unui registru central cuprinzând date exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, precum și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile registrului; și

specificațiile unei soluții tehnice în scopul facilitării colectării de date statistice necesare pentru raportarea cu privire la eficacitatea accesului la datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii.

Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (17).

(64)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, respectiv instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile și crearea unor obligații, condiții și proceduri comune pentru utilizarea datelor nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și impactul acțiunii, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(65)

Costurile operaționale și de întreținere legate de sistemul de informații al ETIAS, de unitatea centrală a ETIAS și de unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să fie acoperite în întregime de veniturile generate de taxe aferente autorizației de călătorie. Prin urmare, taxa ar trebui să fie adaptată în mod corespunzător, ținând cont de costurile suportate.

(66)

Veniturile generate de plata taxelor aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui alocate pentru a acoperi costurile operaționale și de întreținere recurente ale sistemului de informații al ETIAS, ale unității centrale a ETIAS și ale unităților naționale ale ETIAS. Având în vedere caracterul specific al sistemului, este oportun ca veniturile să fie tratate ca venituri alocate interne. Orice venituri rămase după acoperirea acestor costuri ar trebui alocate bugetului Uniunii.

(67)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2004/38/CE.

(68)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(69)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul UE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(70)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (18); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(71)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (19); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(72)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (20), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (21).

(73)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (22), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (23) și cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (24).

(74)

În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (25), care se află sub incidența articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (26) și cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului (27).

(75)

Pentru a stabili modalitățile privind contribuția financiară a țărilor terțe asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, ar trebui să fie încheiate acorduri suplimentare între Uniune și țările respective, în conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor de asociere a acestora. Astfel de acorduri ar trebui să constituie acorduri internaționale în înțelesul articolului 218 din TFUE.

(76)

Pentru ca prezentul regulament să se încadreze în cadrul juridic existent și să reflecte modificările operaționale necesare privind eu-LISA și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Regulamentele (UE) nr. 1077/2011 (28), (UE) nr. 515/2014 (29), (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 (30) și (UE) 2017/2226 (31) ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate.

(77)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a emis un aviz la 6 martie 2017 (32),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament instituie un „sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile” (ETIAS) pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe (denumită în continuare „obligația de a deține viză”), care permite să se evalueze dacă prezența pe teritoriul statelor membre a respectivilor resortisanți ai țărilor terțe ar constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat. În acest scop, se introduce o autorizație de călătorie și se stabilesc condițiile și procedurile de eliberare sau de refuzare a acesteia.

(2)   Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor membre și Europol pot consulta datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave care sunt de competența lor.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de resortisanți ai țărilor terțe:

(a)

resortisanții țărilor terțe menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (33) care sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre cu o durată de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;

(b)

persoanele care, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001, sunt exonerate de obligația de a deține viză pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre cu o durată de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;

(c)

resortisanții țărilor terțe care sunt exonerați de obligația de a deține viză și care îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE sau ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și o țară terță, pe de altă parte; și

(ii)

nu dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor categorii:

(a)

refugiaților sau apatrizilor sau altor persoane care nu dețin cetățenia niciunei țări și care își au rezidența într-un stat membru și sunt titulari ai unui document de călătorie eliberat de respectivul stat membru;

(b)

resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii cărora li se aplică Directiva 2004/38/CE și care dețin un permis de ședere în temeiul directivei respective;

(c)

resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui resortisant al unei țări terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație echivalent cu cel al cetățenilor Uniunii în temeiul unui acord încheiat între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și țara terță respectivă, pe de altă parte, și care dețin un permis de ședere în temeiul Directivei 2004/38/CE sau un permis de ședere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1030/2002;

(d)

titularilor permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399;

(e)

titularilor vizelor uniforme;

(f)

titularilor vizelor naționale de lungă ședere;

(g)

resortisanților din Andorra, Monaco și San Marino și titularilor unui pașaport eliberat de Statul Cetății Vaticanului sau de Sfântul Scaun;

(h)

resortisanților țărilor terțe care sunt titulari ai unui permis de trecere locală a frontierei eliberat de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (34), în cazul în care astfel de titulari își exercită dreptul în cadrul regimului specific micului trafic de frontieră;

(i)

persoanelor sau categoriilor de persoane menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001;

(j)

resortisanților țărilor terțe care sunt titulari de pașapoarte diplomatice sau de serviciu și care au fost exonerați de obligația de a deține viză în temeiul unui acord internațional încheiat între Uniune și o țară terță;

(k)

persoanelor care sunt supuse obligației de a deține viză în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001;

(l)

resortisanților țărilor terțe care își exercită dreptul la mobilitate în conformitate cu Directiva 2014/66/UE (35) sau (UE) 2016/801 (36) a Parlamentului European și a Consiliului.

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„frontiere externe” înseamnă frontierele externe astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/399;

2.

„aplicarea legii” înseamnă prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

3.

„verificare în linia a doua” înseamnă verificare în linia a doua astfel cum este definită la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (UE) 2016/399;

4.

„autoritate de frontieră” înseamnă polițistul de frontieră desemnat, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze verificări la frontiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/399;

5.

„autorizație de călătorie” înseamnă o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care este obligatorie pentru resortisanții țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament în vederea îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399 și care precizează:

(a)

faptul că nu au fost identificate indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat;

(b)

faptul că nu au fost identificate indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, deși persistă îndoieli cu privire la existența unor motive suficiente pentru a refuza autorizația de călătorie, în temeiul articolului 36 alineatul (2);

(c)

în cazul în care au fost identificate indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, faptul că valabilitatea teritorială a autorizației a fost limitată în temeiul articolului 44; sau

(d)

în cazul în care au fost identificate indicii concrete pentru a considera că prezența persoanei pe teritoriul statelor membre constituie sau va constitui un risc în materie de securitate, faptul că respectivul călător este subiectul unei alerte în SIS cu privire la persoanele supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice sau al unei alerte în SIS cu privire la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării, în sprijinul obiectivelor SIS prevăzute la articolul 4 litera (e);

6.

„risc în materie de securitate” înseamnă amenințarea la adresa ordinii publice, a securității interne sau a relațiilor internaționale pentru orice stat membru;

7.

„risc în materie de imigrație ilegală” înseamnă riscul ca un resortisant al unei țări terțe să nu îndeplinească condițiile de intrare și de ședere astfel cum sunt prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399;

8.

„risc epidemic ridicat” înseamnă orice boală cu potențial epidemic, astfel cum este definită de Regulamentul Sanitar Internațional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) sau de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), și alte boli infecțioase sau parazitare contagioase, cu condiția să facă obiectul dispozițiilor de protecție cu privire la resortisanții statelor membre;

9.

„solicitant” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 care a transmis o cerere de autorizație de călătorie;

10.

„document de călătorie” înseamnă un pașaport sau un alt document echivalent care îi dă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză;

11.

„ședere pe termen scurt” înseamnă o ședere pe teritoriul statelor membre în înțelesul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399;

12.

„persoană care a depășit durata de ședere autorizată” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile referitoare la durata de ședere pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;

13.

„aplicație pentru dispozitive mobile” înseamnă o aplicație software concepută pentru a funcționa pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente și tabletele;

14.

„răspuns pozitiv” înseamnă existența unei corespondențe stabilite prin compararea datelor cu caracter personal înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 33 sau cu datele cu caracter personal existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată în sistemul central al ETIAS, într-un alt sistem de informații sau o altă bază de date a UE menționată la articolul 20 alineatul (2) (denumite în continuare „sistemele de informații ale UE”), în datele Europol sau într-o bază de date a Interpol în care sistemul central al ETIAS efectuează interogări;

15.

„infracțiune de terorism” înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2017/541;

16.

„infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care corespunde sau este echivalentă cu una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, dacă este pasibilă de pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani în temeiul dreptului intern;

17.

„datele Europol” înseamnă datele cu caracter personal prelucrate de Europol în scopul menționat la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/794;

18.

„semnat electronic” înseamnă confirmarea acordului prin bifarea unei căsuțe corespunzătoare în formularul de cerere sau în cererea de exprimare a consimțământului;

19.

„minor” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid sub vârsta de 18 ani;

20.

„consulat” înseamnă misiunea diplomatică sau oficiul consular al unui stat membru astfel cum este definit de Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 24 aprilie 1963;

21.

„autoritate desemnată” înseamnă o autoritate desemnată de un stat membru în temeiul articolului 50 drept responsabilă cu prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

22.

„autoritate responsabilă în domeniul imigrației” înseamnă autoritatea competentă responsabilă, în conformitate cu dreptul intern, de una sau mai multe dintre următoarele activități:

(a)

verificarea, pe teritoriul statelor membre, a îndeplinirii condițiilor de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre;

(b)

examinarea condițiilor referitoare la rezidența resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre și adoptarea de decizii în acest sens în măsura în care respectiva autoritate nu constituie o „autoritate decizională” astfel cum este definită la articolul 2 litera (f) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului (37) și, după caz, furnizarea de consiliere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului (38);

(c)

returnarea resortisanților țărilor terțe către o țară terță de origine sau de tranzit.

(2)   Termenii definiți la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 au același înțeles în prezentul regulament în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și de către eu-LISA.

(3)   Termenii definiți la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 au același înțeles în prezentul regulament în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către autoritățile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul 4 literele (a)-(e) din prezentul regulament.

(4)   Termenii definiți la articolul 3 din Directiva (UE) 2016/680 au același înțeles în prezentul regulament în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către autoritățile statelor membre în scopurile prevăzute la articolul 4 litera (f) din prezentul regulament.

Articolul 4

Obiectivele ETIAS

Prin sprijinirea autorităților competente ale statelor membre, ETIAS:

(a)

contribuie la un nivel ridicat de securitate prin furnizarea unei evaluări aprofundate a riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți, înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierelor externe, în scopul de a stabili dacă există indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanelor respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate;

(b)

contribuie la prevenirea imigrației ilegale prin furnizarea unei evaluări a riscurilor în materie de imigrație ilegală prezentate de solicitanți înainte de sosirea acestora în punctele de trecere a frontierelor externe;

(c)

contribuie la protecția sănătății publice prin furnizarea unei evaluări care să stabilească dacă solicitantul prezintă un risc epidemic ridicat în înțelesul articolului 3 alineatul (1) punctul 8 înainte de sosirea acestuia în punctele de trecere a frontierelor externe;

(d)

consolidează eficacitatea verificărilor la frontiere;

(e)

sprijină îndeplinirea obiectivelor SIS referitoare la alertele privind resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea și șederea, alertele privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării, persoanele dispărute, alertele privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară și alertele privind persoanele supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice;

(f)

contribuie la prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

Articolul 5

Structura generală a ETIAS

ETIAS constă în:

(a)

sistemul de informații al ETIAS, astfel cum este menționat la articolul 6;

(b)

unitatea centrală a ETIAS, astfel cum este menționată la articolul 7;

(c)

unitățile naționale ale ETIAS, astfel cum sunt menționate la articolul 8.

Articolul 6

Instituirea și arhitectura tehnică a sistemului de informații al ETIAS

(1)   Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție („eu-LISA”) dezvoltă sistemul de informații al ETIAS și asigură gestionarea tehnică a acestuia.

(2)   Sistemul de informații al ETIAS este alcătuit din următoarele elemente:

(a)

sistemul central al ETIAS, care include lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34;

(b)

o interfață uniformă națională (National Uniform Interface – NUI) în fiecare stat membru, bazată pe specificații tehnice comune și identică pentru toate statele membre, care permite conectarea în mod securizat a sistemului central al ETIAS la infrastructurile naționale de frontieră și la punctele centrale de acces din statele membre menționate la articolul 50 alineatul (2);

(c)

o infrastructură de comunicații securizată și criptată între sistemul central al ETIAS și NUI;

(d)

o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central al ETIAS și sistemele de informații menționate la articolul 11;

(e)

un site web public și o aplicație pentru dispozitive mobile;

(f)

un serviciu de e-mail;

(g)

un serviciu de cont securizat care le permite solicitanților să furnizeze orice informație sau document suplimentar, dacă este necesar;

(h)

un instrument de verificare pentru solicitanți;

(i)

un instrument care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru încă o perioadă de păstrare a dosarului lor de cerere;

(j)

un instrument care permite Europol și statelor membre să evalueze impactul potențial al introducerii de noi date în lista de supraveghere a ETIAS asupra volumului de cereri prelucrate manual;

(k)

un portal pentru operatorii de transport;

(l)

un serviciu web securizat care permite sistemului central al ETIAS să comunice cu site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, portalul pentru operatorii de transport, instrumentul de verificare pentru solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților, intermediarul de plăți și bazele de date ale Interpol;

(m)

un software care permite unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS să prelucreze cererile și să administreze consultările cu alte unități naționale ale ETIAS, astfel cum este menționat la articolul 28, și cu Europol, astfel cum este menționat la articolul 29;

(n)

un registru central de date dedicat elaborării de rapoarte și de statistici.

(3)   Sistemul central al ETIAS, NUI, serviciul web, portalul pentru operatorii de transport și infrastructura de comunicații aferente ETIAS partajează și reutilizează, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, componentele de hardware și software ale sistemului central al EES, ale interfețelor uniforme naționale ale EES, ale serviciului web al EES și, respectiv, ale infrastructurii de comunicații a EES menționate în Regulamentul (UE) 2017/2226.

(4)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 în ceea ce privește definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat menționat la alineatul (2) litera (g) din prezentul articol.

Articolul 7

Unitatea centrală a ETIAS

(1)   Unitatea centrală a ETIAS se instituie în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(2)   Unitatea centrală a ETIAS este operațională 24 de ore pe zi, șapte zile din șapte. Aceasta are următoarele responsabilități:

(a)

în cazurile în care procesul de prelucrare automată a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, verificarea în conformitate cu articolul 22 dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal ale persoanei care a generat acel răspuns pozitiv în sistemul central al ETIAS, inclusiv în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34, într-unul dintre sistemele de informații ale UE consultate, în datele Europol ori într-una dintre bazele de date ale Interpol menționate la articolul 12, sau indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 33 și, în cazul în care se confirmă o corespondență sau persistă îndoieli, lansarea prelucrării manuale a cererilor, astfel cum se menționează la articolul 26;

(b)

asigurarea faptului că datele pe care le introduce în dosarele de cerere sunt la zi, în conformitate cu dispozițiile relevante de la articolele 55 și 64;

(c)

definirea, stabilirea, estimarea ex ante, punerea în aplicare, evaluarea ex post, revizuirea și ștergerea indicatorilor de risc specifici, astfel cum se menționează la articolul 33, după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS;

(d)

asigurarea faptului că verificările efectuate în conformitate cu articolul 22 și rezultatele respective sunt înregistrate în dosarele de cerere;

(e)

efectuarea de audituri periodice referitoare la prelucrarea cererilor și punerea în aplicare a articolului 33, inclusiv evaluarea periodică a impactului acestora asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată și protecția datelor cu caracter personal;

(f)

în cazul în care se dovedește necesar, indicarea statului membru responsabil pentru prelucrarea manuală a cererilor astfel cum este menționată la articolul 25 alineatul (2);

(g)

în cazul unor probleme tehnice sau a unor circumstanțe neprevăzute, facilitarea, dacă este necesar, a consultărilor între statele membre, astfel cum se menționează la articolul 28, și a consultărilor între statul membru responsabil și Europol, astfel cum se menționează la articolul 29;

(h)

notificarea operatorilor de transport în cazurile unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 46 alineatul (1);

(i)

notificarea unităților naționale ale ETIAS din statele membre în cazul unei defecțiuni a sistemului de informații al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (1);

(j)

prelucrarea solicitărilor din partea Europol de consultare a datelor aflate în sistemul central al ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 53;

(k)

punerea la dispoziția publicului larg a tuturor informațiilor relevante cu privire la cererea de autorizație de călătorie, astfel cum se menționează la articolul 71;

(l)

cooperarea cu Comisia în ceea ce privește campania de informare menționată la articolul 72;

(m)

acordarea de sprijin în scris călătorilor care au întâmpinat probleme la completarea formularului de cerere și au solicitat asistență prin intermediul unui formular standard de contact; menținerea unei liste cu întrebări frecvente și răspunsuri disponibile online;

(n)

asigurarea monitorizării și raportarea periodică către Comisie cu privire la abuzurile raportate comise de intermediarii comerciali, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (5).

(3)   Unitatea centrală a ETIAS publică un raport de activitate anual. Raportul respectiv include:

(a)

statistici privind:

(i)

numărul de autorizații de călătorie eliberate automat de sistemul central al ETIAS;

(ii)

numărul de cereri verificate de unitatea centrală a ETIAS;

(iii)

numărul de cereri prelucrate manual, cu defalcare pe state membre;

(iv)

numărul de cereri care au fost refuzate, cu defalcare pe țările terțe, și motivele refuzului;

(v)

măsura în care au fost respectate termenele menționate la articolul 22 alineatul (6) și la articolele 27, 30 și 32;

(b)

informații generale privind funcționarea unității centrale a ETIAS, activitățile sale stabilite la prezentul articol și informații privind tendințele și provocările actuale care afectează desfășurarea sarcinilor sale.

Raportul de activitate anual se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 martie a anului următor.

Articolul 8

Unitățile naționale ale ETIAS

(1)   Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă ca unitate națională a ETIAS.

(2)   Unitățile naționale ale ETIAS sunt responsabile cu:

(a)

examinarea și luarea unei decizii în ceea ce privește cererile de autorizații de călătorie pentru care procesul de prelucrare automată a cererilor a semnalat un răspuns pozitiv, iar unitatea centrală a ETIAS a demarat procesul de prelucrare manuală a cererii;

(b)

asigurarea faptului că sarcinile efectuate în temeiul literei (a) și rezultatele respective sunt înregistrate în dosarele de cerere;

(c)

asigurarea faptului că datele pe care le introduc în dosarele de cerere sunt la zi, în conformitate cu dispozițiile relevante de la articolele 55 și 64;

(d)

luarea unor decizii cu privire la eliberarea de autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, astfel cum se menționează la articolul 44;

(e)

asigurarea coordonării cu alte unități naționale ale ETIAS și cu Europol cu privire la cererile de consultare menționate la articolele 28 și 29;

(f)

furnizarea de informații solicitanților cu privire la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac în temeiul articolului 37 alineatul (3);

(g)

anularea și revocarea unei autorizații de călătorie, astfel cum se menționează la articolele 40 și 41.

(3)   Statele membre pun la dispoziția unităților naționale ale ETIAS resursele adecvate pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu termenele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 9

Comitetul de verificare al ETIAS

(1)   În cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se instituie Comitetul de verificare al ETIAS, care are un rol consultativ. Acesta este alcătuit din reprezentanți din partea fiecărei unități naționale a ETIAS, ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și ai Europol.

(2)   Comitetul de verificare al ETIAS este consultat:

(a)

de către unitatea centrală a ETIAS, cu privire la definirea, stabilirea, estimarea ex ante, punerea în aplicare, evaluarea ex post, revizuirea și ștergerea indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 33;

(b)

de către statele membre cu privire la punerea în aplicare a listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 34;

(c)

de către Europol cu privire la punerea în aplicare a listei de supraveghere din ETIAS menționate la articolul 34.

(3)   Comitetul de verificare al ETIAS emite avize, orientări, recomandări și bune practici în scopurile menționate la alineatul (2). Atunci când emite recomandări, Comitetul de verificare al ETIAS ține seama de recomandările emise de Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale.

(4)   Comitetul de verificare al ETIAS se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea reuniunilor acestuia sunt suportate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

(5)   Comitetul de verificare al ETIAS poate consulta Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale cu privire la chestiuni specifice legate de drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter personal și nediscriminarea.

(6)   În cursul primei sale reuniuni, Comitetul de verificare al ETIAS adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Articolul 10

Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale

(1)   Se instituie un Comitet independent de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale, care are un rol consultativ și de evaluare. Fără a aduce atingere independenței și competențelor lor respective, acesta este alcătuit din ofițerul pentru drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dintr-un reprezentant al forumului consultativ privind drepturile fundamentale din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dintr-un reprezentant al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, dintr-un reprezentant al Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679 și dintr-un reprezentant al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

(2)   Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale efectuează în mod regulat evaluări și emite recomandări către Comitetul de verificare al ETIAS cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale al prelucrării cererilor și al punerii în aplicare a articolului 33, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter personal și nediscriminarea.

Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale sprijină, de asemenea, Comitetul de verificare al ETIAS la executarea sarcinilor sale atunci când este consultat de acesta din urmă cu privire la chestiuni specifice legate de drepturile fundamentale, în special în ceea ce privește viața privată, protecția datelor cu caracter personal și nediscriminarea.

Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale are acces la auditurile menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (e).

(3)   Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe an. Costurile și organizarea reuniunilor acestuia sunt suportate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Reuniunile sale au loc la sediul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Secretariatul reuniunilor sale este asigurat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. În cursul primei sale reuniuni, Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale adoptă un regulament de procedură, cu majoritatea simplă a membrilor săi.

(4)   Un reprezentant al Comitetului de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale este invitat să participe la reuniunile Comitetului de verificare al ETIAS cu rol consultativ. Membrii Comitetului de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale au acces la informațiile și dosarele Comitetului de verificare al ETIAS.

(5)   Comitetul de orientare al ETIAS pentru drepturile fundamentale elaborează un raport anual. Raportul este pus la dispoziția publicului.

Articolul 11

Interoperabilitatea cu alte sisteme de informații ale UE

(1)   Se instituie interoperabilitatea dintre sistemul de informații al ETIAS, alte sisteme de informații ale UE și datele Europol, pentru a face posibilă verificarea menționată la articolul 20.

(2)   Modificările actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE care sunt necesare pentru stabilirea interoperabilității lor cu ETIAS, precum și adăugarea dispozițiilor corespunzătoare la prezentul regulament fac obiectul unui instrument juridic separat.

Articolul 12

Interogarea bazelor de date ale Interpol

Sistemul central al ETIAS efectuează interogări în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD) și în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie asociate unor notificări (TDAWN). Orice interogare și verificare se efectuează în așa fel încât niciun fel de informații să nu fie dezvăluite autorului unei alerte introduse într-una dintre bazele de date ale Interpol.

Articolul 13

Accesul la datele stocate în ETIAS

(1)   Accesul la sistemul de informații al ETIAS este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul unității centrale a ETIAS și al unităților naționale ale ETIAS.

(2)   Accesul autorităților de frontieră la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 47 se limitează la efectuarea de căutări în sistemul central al ETIAS pentru a obține starea autorizației de călătorie a unui călător aflat într-un punct de trecere a frontierei externe, precum și la datele menționate la articolul 47 alineatul (2) literele (a), (c) și (d). În plus, autoritățile de frontieră sunt informate automat cu privire la atenționările prevăzute la articolul 36 alineatele (2) și (3) și la motivele atenționărilor.

Atunci când, în mod excepțional, potrivit unei atenționări, se recomandă o verificare în linia a doua la frontieră sau sunt necesare verificări suplimentare în scopul unei verificări în linia a doua, autoritățile de frontieră accesează sistemul central al ETIAS pentru a obține informațiile suplimentare prevăzute la articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau la articolul 44 alineatul (6) litera (f).

(3)   Accesul operatorilor de transport la sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu articolul 45 se limitează la lansarea de interogări în sistemul de informații al ETIAS pentru a obține starea autorizației de călătorie a unui călător.

(4)   Accesul autorităților responsabile în domeniul imigrației la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 49 se limitează la obținerea stării autorizației de călătorie a unui călător prezent pe teritoriul statului membru, precum și la anumite date, astfel cum se prevede la articolul respectiv.

Accesul autorităților responsabile în domeniul imigrației la sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 65 alineatul (3) se limitează la datele menționate la articolul respectiv.

(5)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile naționale competente menționate la alineatele (1), (2) și (4) din prezentul articol și comunică eu-LISA fără întârziere o listă autorităților respective, în conformitate cu articolul 87 alineatul (2). În lista respectivă se specifică scopul în care personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul fiecărei autorități poate avea acces la datele din sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu alineatele (1), (2) și (4) din prezentul articol.

Articolul 14

Nediscriminarea și drepturile fundamentale

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de informații al ETIAS de către orice utilizator nu conduce la discriminare împotriva resortisanților țărilor terțe pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceasta respectă pe deplin demnitatea și integritatea umană, precum și drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Se acordă o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu handicap. Interesul superior al copilului este considerat primordial.

CAPITOLUL II

CEREREA

Articolul 15

Aspecte practice privind transmiterea unei cereri

(1)   Solicitanții transmit o cerere completând formularul de cerere online pe site-ul web public dedicat sau în aplicația pentru dispozitive mobile cu suficient timp înainte de o eventuală călătorie preconizată sau, atunci când se află deja pe teritoriul statelor membre, înainte de expirarea unei autorizații de călătorie pe care o dețin.

(2)   Titularii unei autorizații de călătorie pot transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie începând cu 120 de zile înainte de expirarea autorizației de călătorie.

Cu 120 de zile înainte de expirarea autorizației de călătorie, sistemul central al ETIAS informează automat titularul autorizației de călătorie respective prin intermediul serviciului de e-mail cu privire la:

(a)

data expirării autorizației de călătorie;

(b)

posibilitatea de a transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie;

(c)

obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pe întreaga durată a unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre.

(3)   Toate notificările către solicitant legate de cererea sa pentru o autorizație de călătorie se trimit la adresa de e-mail furnizată de solicitant în formularul de cerere, astfel cum se menționează la articolul 17 alineatul (2) litera (g).

(4)   Cererile pot fi transmise de solicitant sau de un terț ori un intermediar comercial autorizat de către solicitant să transmită cererea în numele său.

(5)   Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, creează un formular care să permită raportarea abuzurilor comise de intermediarii comerciali menționați la alineatul (4) din prezentul articol. Acest formular se pune la dispoziție pe site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Aceste formulare completate sunt trimise unității centrale a ETIAS, care ia măsurile corespunzătoare, inclusiv rapoarte regulate către Comisie. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 16

Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile

(1)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile permit resortisanților țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie să transmită o cerere de autorizație de călătorie, să furnizeze datele solicitate în formularul de cerere în conformitate cu articolul 17 și să plătească taxa aferentă autorizației de călătorie.

(2)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile asigură punerea gratuită la dispoziția solicitanților a formularului de cerere care este disponibil la scară largă și ușor accesibil. Se acordă o atenție deosebită accesibilității site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile pentru persoanele cu handicap.

(3)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile sunt disponibile în toate limbile oficiale ale statelor membre.

(4)   În cazul în care limba sau limbile oficiale ale țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 nu corespund limbilor menționate la alineatul (3), eu-LISA pune la dispoziție pe site-ul web public și în aplicația pentru dispozitive mobile fișe informative cu explicații privind ETIAS, procedura de solicitare, utilizarea site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile, precum și un ghid pas cu pas privind cererea în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate. În cazul în care o țară are mai multe limbi oficiale, aceste fișe informative sunt necesare numai în cazul în care niciuna dintre aceste limbi nu corespunde limbilor menționate la alineatul (3).

(5)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile îi informează pe solicitanți cu privire la limbile pe care le pot utiliza la completarea formularului de cerere.

(6)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile oferă solicitantului un serviciu de cont care îi permite acestuia să furnizeze informații sau documente suplimentare, dacă este necesar.

(7)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile îi informează pe solicitanți cu privire la dreptul lor la o cale de atac în temeiul prezentului regulament în cazul în care o autorizație de călătorie este refuzată, revocată sau anulată. În acest scop, acestea conțin informații privind dreptul intern aplicabil, autoritatea competentă, modul și termenul de introducere a unei căi de atac și informații privind orice fel de asistență care poate fi furnizată de către autoritatea națională de protecție a datelor.

(8)   Site-ul web public și aplicația pentru dispozitive mobile oferă solicitanților posibilitatea de a indica faptul că scopul șederii preconizate are legătură cu motive umanitare sau cu obligații internaționale.

(9)   Site-ul web public conține informațiile menționate la articolul 71.

(10)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate privind funcționarea site-ului web public și a aplicației pentru dispozitive mobile și norme detaliate în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile site-ului web public și aplicației pentru dispozitive mobile. Aceste norme detaliate se bazează pe gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor și pe principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 17

Formularul de cerere și datele cu caracter personal ale solicitantului

(1)   Fiecare solicitant transmite un formular de cerere completat care include o declarație cu privire la autenticitatea, exhaustivitatea, corectitudinea și temeinicia datelor furnizate și o declarație privind veridicitatea și temeinicia declarațiilor făcute. Fiecare solicitant declară, de asemenea, că a înțeles condițiile de intrare menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și faptul că i se poate solicita să furnizeze documentele justificative relevante la fiecare intrare. Minorii transmit un formular de cerere semnat electronic de o persoană care exercită în mod permanent sau temporar autoritatea părintească ori tutela.

(2)   În formularul de cerere, solicitantul furnizează următoarele date cu caracter personal:

(a)

numele (de familie), prenumele (numele de botez), numele la naștere; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul, cetățenia actuală, prenumele părinților solicitantului;

(b)

alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)], dacă este cazul;

(c)

alte cetățenii, dacă este cazul;

(d)

tipul, numărul și țara emitentă a documentului de călătorie;

(e)

data eliberării și data expirării perioadei de valabilitate a documentului de călătorie;

(f)

adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;

(g)

adresa de e-mail și, dacă există, numere de telefon;

(h)

nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);

(i)

ocupația actuală (grupa de meserii); în cazul în care cererea este prelucrată manual în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26, statul membru responsabil poate, în conformitate cu articolul 27, să îi ceară solicitantului să furnizeze informații suplimentare cu privire la postul exact ocupat și angajatorul sau, în cazul studenților, denumirea instituției de învățământ;

(j)

statul membru al primei șederi preconizate și, opțional, adresa primei șederi preconizate;

(k)

în cazul minorilor, numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și, dacă există, un număr de telefon ale persoanei care exercită autoritatea părintească sau ale tutorelui legal al solicitantului;

(l)

în cazul în care acesta declară statutul de membru de familie menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c):

(i)

statutul său de membru de familie;

(ii)

numele, prenumele, data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, cetățenia actuală, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și, dacă există, numărul de telefon ale membrului de familie cu care solicitantul are legături de rudenie;

(iii)

legăturile sale de rudenie cu respectivul membru de familie în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE;

(m)

în cazul unei cereri completate de către o altă persoană decât solicitantul, numele, prenumele, denumirea societății sau a organizației, dacă este cazul, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon, dacă există, ale respectivei persoane; relația cu solicitantul și o declarație de reprezentare semnată.

(3)   Solicitantul alege ocupația actuală (grupa de meserii) dintr-o listă prestabilită. Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 89, pentru întocmirea acestei liste prestabilite.

(4)   În plus, solicitantul răspunde la următoarele întrebări:

(a)

dacă a fost condamnat în ultimii 10 ani pentru comiterea vreunei infracțiuni enumerate în anexă, iar în cazul infracțiunilor de terorism, în ultimii 20 de ani și, în caz afirmativ, când anume și în ce țară;

(b)

dacă a avut vreo ședere într-o anumită zonă de război sau de conflict în ultimii 10 ani și motivele șederii;

(c)

dacă i se aplică vreo decizie prin care i s-a impus să părăsească teritoriul unui stat membru sau al oricărei țări terțe enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ori dacă i s-a aplicat orice decizie de returnare emisă în ultimii 10 ani.

(5)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul întrebărilor menționate la alineatul (4) din prezentul articol. Conținutul și formatul acestor întrebări permit solicitanților să formuleze răspunsuri clare și precise.

(6)   În cazul în care solicitantul răspunde afirmativ la oricare dintre întrebările menționate la alineatul (4), acesta trebuie să răspundă la un set suplimentar de întrebări prestabilite în formularul de cerere selectând dintr-o listă prestabilită de răspunsuri. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul acestor întrebări suplimentare și lista prestabilită de răspunsuri la respectivele întrebări.

(7)   Datele menționate la alineatele (2) și (4) se introduc de către solicitant cu caractere din alfabetul latin.

(8)   Sistemul de informații al ETIAS colectează adresa IP de la care s-a transmis formularul de cerere.

(9)   Comisia definește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cerințele privind formatul datelor cu caracter personal menționate la alineatele (2) și (4) din prezentul articol care urmează să fie incluse în formularul de cerere, precum și parametrii și verificările care trebuie puse în aplicare pentru a asigura caracterul complet al cererii și coerența acestor date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 18

Taxa aferentă autorizației de călătorie

(1)   Solicitantul plătește pentru fiecare cerere o taxă aferentă autorizației de călătorie în valoare de 7 EUR.

(2)   Solicitanții cu vârsta sub 18 ani sau peste 70 de ani în momentul depunerii cererii sunt scutiți de plata taxei aferente autorizației de călătorie.

(3)   Taxa aferentă autorizației de călătorie se percepe în euro.

(4)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 cu privire la metodele și procesul de plată a taxei aferente autorizației de călătorie și cu privire la modificările cuantumului acestei taxe. Modificările sumei țin cont de orice majorare a costurilor menționate la articolul 85.

CAPITOLUL III

CREAREA DOSARULUI DE CERERE ȘI EXAMINAREA CERERII DE CĂTRE SISTEMUL CENTRAL AL ETIAS

Articolul 19

Admisibilitatea și crearea dosarului de cerere

(1)   După ce s-a introdus o cerere, sistemul de informații al ETIAS verifică automat dacă:

(a)

toate câmpurile din formularul de cerere sunt completate și conțin toate elementele prevăzute la articolul 17 alineatele (2) și (4);

(b)

s-a încasat taxa aferentă autorizației de călătorie.

(2)   În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (1) literele (a) și (b), cererea este considerată admisibilă. Sistemul central al ETIAS creează în mod automat, fără întârziere, un dosar de cerere și îi atribuie un număr de cerere.

(3)   La crearea dosarului de cerere, sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează următoarele date:

(a)

numărul cererii;

(b)

informații referitoare la stadiul procedurii, menționându-se faptul că s-a solicitat o autorizație de călătorie;

(c)

datele cu caracter personal menționate la articolul 17 alineatul (2) și, după caz, articolul 17 alineatele (4) și (6), inclusiv codul din trei litere al țării care a eliberat documentul de călătorie;

(d)

datele menționate la articolul 17 alineatul (8);

(e)

data și ora transmiterii formularului de cerere, precum și o mențiune cu privire la efectuarea cu succes a plății taxei aferente autorizației de călătorie și numărul unic de referință al plății.

(4)   La crearea dosarului de cerere, sistemul central al ETIAS stabilește dacă solicitantul are deja un alt dosar de cerere în sistemul central al ETIAS, prin compararea datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a) cu datele cu caracter personal din dosarele de cerere stocate în sistemul central al ETIAS. Într-un astfel de caz, sistemul central al ETIAS conexează noul dosar de cerere cu orice dosar de cerere existent anterior creat pentru același solicitant.

(5)   La crearea dosarului de cerere, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare în care se explică faptul că, în timpul prelucrării cererii, solicitantului i se poate cere să furnizeze informații sau documente suplimentare sau, în circumstanțe excepționale, să participe la un interviu. Această notificare include:

(a)

informații cu privire la stadiul procedurii, confirmarea introducerii unei cereri de autorizație de călătorie; și

(b)

numărul cererii.

Notificarea îi permite solicitantului să utilizeze instrumentul de verificare prevăzut la articolul 6 alineatul (2) litera (h).

Articolul 20

Prelucrarea automată

(1)   Dosarele de cerere se prelucrează automat de sistemul central al ETIAS pentru identificarea răspunsurilor pozitive. Sistemul central al ETIAS examinează fiecare dosar de cerere în parte.

(2)   Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (f), (g), (j), (k) și (m) și la articolul 17 alineatul (8) cu datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată în sistemul central al ETIAS, în SIS, în EES, în VIS, în Eurodac, în datele Europol și în bazele de date SLTD și TDAWN ale Interpol.

În special, sistemul central al ETIAS verifică:

(a)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

(b)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie declarat în SIS drept pierdut, furat sau anulat;

(c)

dacă solicitantul este subiectul unei alerte introduse în SIS privind refuzul intrării și șederii;

(d)

dacă solicitantul este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(e)

dacă solicitantul și documentul de călătorie corespund unei autorizații de călătorie refuzate, revocate sau anulate în sistemul central al ETIAS;

(f)

dacă datele privind documentul de călătorie furnizate în cerere corespund unei alte cereri de autorizație de călătorie asociate cu date de identitate diferite menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din sistemul central al ETIAS;

(g)

dacă în prezent solicitantul figurează în EES ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată;

(h)

dacă în EES este înregistrat faptul că solicitantului i s-a refuzat intrarea;

(i)

dacă solicitantul a fost supus unei decizii de refuzare, de anulare sau de revocare a unei vize de scurtă ședere înregistrate în VIS;

(j)

dacă datele furnizate în cerere corespund informațiilor înregistrate în datele Europol;

(k)

dacă solicitantul este înregistrat în Eurodac;

(l)

dacă documentul de călătorie utilizat pentru cerere corespunde unui document de călătorie înregistrat într-un dosar din baza de date TDAWN;

(m)

în cazurile în care solicitantul este minor, dacă autoritatea părintească sau tutorele legal al solicitantului:

(i)

este subiectul unei alerte în SIS privind persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării în temeiul unui mandat european de arestare sau căutate pentru a fi arestate în vederea extrădării;

(ii)

este subiectul unei alerte privind refuzul intrării și șederii introduse în SIS.

(3)   Sistemul central al ETIAS verifică dacă solicitantul a răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările enumerate la articolul 17 alineatul (4) și dacă solicitantul nu a furnizat o adresă de domiciliu, ci doar localitatea și țara de rezidență, astfel cum se menționează la articolul 17 alineatul (2) litera (f).

(4)   Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (c), (d), (f), (g), (j), (k) și (m) și la articolul 17 alineatul (8) cu datele existente în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34.

(5)   Sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a) (c), (f), (h) și (i) cu indicatorii de risc specifici menționați la articolul 33.

(6)   Dacă se obține un răspuns pozitiv în temeiul alineatelor (2)-(5), sistemul central al ETIAS adaugă la dosarul de cerere o mențiune în acest sens.

(7)   Atunci când datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care generează un răspuns pozitiv în temeiul alineatelor (2) și (4), sistemul central al ETIAS identifică, dacă este cazul, statul membru (statele membre) care a(u) introdus sau a(u) furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv și consemnează acest lucru în dosarul de cerere.

(8)   În urma oricărui răspuns pozitiv în temeiul alineatului (2) litera (j) și al alineatului (4) și în cazul în care niciun stat membru nu a furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv, sistemul central al ETIAS stabilește dacă Europol a introdus datele și consemnează acest lucru în dosarul de cerere.

Articolul 21

Rezultatele prelucrării automate

(1)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), nu se obține niciun răspuns pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează în mod automat o autorizație de călătorie în conformitate cu articolul 36 și îl informează pe solicitant în conformitate cu articolul 38.

(2)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai multe răspunsuri pozitive, cererea se prelucrează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22.

(3)   În cazul în care verificarea conform articolului 22 confirmă faptul că datele înregistrate în dosarul de cerere corespund datelor care au generat un răspuns pozitiv în cursul prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5) sau în cazul în care persistă îndoieli cu privire la identitatea solicitantului în urma unei astfel de verificări, cererea se prelucrează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26.

(4)   În cazul în care, în urma prelucrării automate conform articolului 20 alineatul (3), reiese că solicitantul a răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările menționate la articolul 17 alineatul (4) și dacă nu există niciun alt răspuns pozitiv, cererea se trimite către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în vederea prelucrării manuale, astfel cum se prevede la articolul 26.

Articolul 22

Verificarea de către unitatea centrală a ETIAS

(1)   În cazul în care, în urma prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai multe răspunsuri pozitive, sistemul central al ETIAS consultă automat unitatea centrală a ETIAS.

(2)   Atunci când este consultată, unitatea centrală a ETIAS are acces la dosarul de cerere și la orice dosare de cerere conexe, precum și la toate răspunsurile pozitive generate în cursul prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5) și la informațiile identificate de sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolul 20 alineatele (7) și (8).

(3)   Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele înregistrate în dosarul de cerere corespund unora sau mai multora dintre următoarele:

(a)

indicatorilor de risc specifici menționați la articolul 33;

(b)

datelor existente în sistemul central al ETIAS, inclusiv în lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 34;

(c)

datelor existente într-unul dintre sistemele de informații UE care sunt consultate;

(d)

datelor Europol;

(e)

datelor existente în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol.

(4)   În cazul în care datele nu corespund și nu s-a obținut niciun alt răspuns pozitiv în cursul prelucrării automate în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5), unitatea centrală a ETIAS șterge răspunsul fals pozitiv din dosarul de cerere și sistemul central al ETIAS eliberează în mod automat o autorizație de călătorie în conformitate cu articolul 36.

(5)   În cazul în care datele corespund cu cele ale solicitantului sau în cazul în care persistă îndoieli cu privire la identitatea solicitantului, cererea se prelucrează manual în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26.

(6)   Unitatea centrală a ETIAS finalizează prelucrarea manuală în termen de maximum 12 ore de la primirea dosarului de cerere.

Articolul 23

Sprijin pentru obiectivele SIS

(1)   În sensul articolului 4 litera (e), sistemul central al ETIAS compară datele relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b) și (d) cu datele existente în SIS pentru a stabili dacă solicitantul este subiectul uneia dintre următoarele alerte:

(a)

o alertă privind persoane dispărute;

(b)

o alertă privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;

(c)

o alertă privind persoane supuse unor controale discrete sau al unor controale specifice.

(2)   În cazul în care comparația menționată la alineatul (1) indică unul sau mai multe răspunsuri pozitive, sistemul central al ETIAS transmite o notificare automată unității centrale a ETIAS. Unitatea centrală a ETIAS verifică dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal incluse în alerta care a generat acel răspuns pozitiv, iar, dacă se confirmă că datele corespund, sistemul central al ETIAS transmite o notificare automată către biroul SIRENE din statul membru care a emis semnalarea. Biroul SIRENE respectiv verifică în continuare dacă datele cu caracter personal ale solicitantului corespund datelor cu caracter personal conținute în alerta care a generat respectivul răspuns pozitiv și ia măsurile care se impun.

Sistemul central al ETIAS transmite, de asemenea, o notificare automată către biroul SIRENE din statul membru care a introdus alerta care a generat un răspuns pozitiv în raport cu SIS în timpul prelucrării automate menționate la articolul 20, în cazul în care, în urma verificării de către unitatea centrală a ETIAS, astfel cum se menționează la articolul 22, alerta respectivă a condus la prelucrarea manuală a cererii în conformitate cu articolul 26.

(3)   Notificarea trimisă către biroul SIRENE din statul membru care a introdus alerta cuprinde următoarele date:

(a)

numele, prenumele și, dacă este cazul, pseudonimul;

(b)

locul și data nașterii;

(c)

sexul;

(d)

cetățenia și, dacă este cazul, alte cetățenii;

(e)

statul membru al primei șederi preconizate și, dacă este disponibilă, adresa primei șederi preconizate;

(f)

adresa de domiciliu a solicitantului sau, dacă aceasta nu este disponibilă, localitatea și țara de rezidență;

(g)

informații despre starea autorizației de călătorie, menționând dacă a fost eliberată sau refuzată o autorizație de călătorie sau dacă cererea face obiectul unui proces de prelucrare manuală în temeiul articolului 26;

(h)

o trimitere către orice răspuns pozitiv obținut în conformitate cu alineatele (1) și (2), inclusiv data și ora la care a fost generat răspunsul pozitiv.

(4)   Dacă se obține un răspuns pozitiv în temeiul alineatului (1), sistemul central al ETIAS adaugă la dosarul de cerere o mențiune în acest sens.

Articolul 24

Norme specifice privind membrii de familie ai cetățenilor Uniunii sau ai altor resortisanți ai țărilor terțe care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii

(1)   În cazul resortisanților țărilor terțe menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (c), autorizația de călătorie, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) punctul 5, se înțelege ca fiind o decizie emisă în conformitate cu prezentul regulament care precizează că nu există indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a concluziona că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate sau un risc epidemic ridicat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE.

(2)   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) solicită o autorizație de călătorie, se aplică următoarele norme specifice:

(a)

solicitantul nu răspunde la întrebarea menționată la articolul 17 alineatul (4) litera (c);

(b)

se elimină taxa menționată la articolul 18.

(3)   Atunci când prelucrează o cerere de autorizație de călătorie pentru un resortisant al unei țări terțe menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c), sistemul central al ETIAS nu verifică dacă:

(a)

în prezent solicitantul figurează ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată sau dacă în trecut solicitantul a figurat ca persoană care a depășit durata de ședere autorizată, prin consultarea EES, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2) litera (g);

(b)

solicitantul corespunde unei persoane ale cărei date sunt înregistrate în Eurodac, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (2) litera (k).

Nu se aplică indicatorii de risc specifici bazați pe riscuri în materie de imigrație ilegală stabiliți în temeiul articolului 33.

(4)   O cerere de autorizație de călătorie nu poate fi refuzată prin invocarea unui risc în materie de imigrație ilegală, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (1) litera (c).

(5)   În cazul în care, în urma prelucrării automate conform articolului 20, s-a obținut un răspuns pozitiv care corespunde unei alerte privind refuzul intrării și al șederii menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (39), unitatea națională a ETIAS verifică temeiul juridic al deciziei în urma căreia a fost introdusă această alertă în SIS. În cazul în care acest temei este legat de un risc în materie de imigrație ilegală, alerta nu este luată în considerare la evaluarea cererii. Unitatea națională a ETIAS procedează în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.

(6)   Se aplică, de asemenea, următoarele norme:

(a)

prin notificarea menționată la articolul 38 alineatul (1), solicitantul primește informații cu privire la faptul că, la trecerea frontierei externe, este necesar să fie în măsură să dovedească statutul său de membru de familie menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c); astfel de informații includ, de asemenea, o mențiune referitoare la faptul că membrul de familie al unui cetățean care își exercită dreptul la liberă circulație și care deține o autorizație de călătorie are dreptul de a intra doar dacă respectivul membru de familie este însoțit de sau se alătură cetățeanului Uniunii sau altui resortisant al unui stat terț care își exercită dreptul la liberă circulație sau;

(b)

calea de atac menționată la articolul 37 alineatul (3) se introduce în conformitate cu Directiva 2004/38/CE;

(c)

perioada de păstrare a dosarului de cerere menționată la articolul 54 alineatul (1) este:

(i)

perioada de valabilitate a autorizației de călătorie;

(ii)

cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 37, 40 și 41. În cazul în care datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată într-unul dintre sistemele de informații UE, în datele Europol, în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol, în lista de supraveghere din ETIAS sau în regulile de verificare ale ETIAS care au determinat o astfel de decizie sunt șterse înainte de expirarea perioadei de cinci ani, dosarul de cerere se șterge în termen de șapte zile de la data ștergerii datelor din fișa, dosarul sau alerta respectivă. În acest scop, sistemul central al ETIAS verifică regulat și în mod automat dacă condițiile pentru păstrarea dosarelor de cerere menționate la prezenta literă sunt îndeplinite în continuare. Dacă acestea nu mai sunt îndeplinite, acesta șterge dosarul de cerere în mod automat.

Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de călătorie ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central al ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult trei ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie și numai în cazul în care, în urma unei cereri de exprimare a consimțământului, solicitantul consimte în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate electronic. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Consimțământul se solicită după furnizarea automată a informațiilor conform articolului 15 alineatul (2). Informațiile transmise automat reamintesc solicitantului care este scopul păstrării datelor pe baza informațiilor menționate la articolul 71 litera (o).

CAPITOLUL IV

EXAMINAREA CERERII DE CĂTRE UNITĂȚILE NAȚIONALE ALE ETIAS

Articolul 25

Statul membru responsabil

(1)   Statul membru responsabil cu prelucrarea manuală a cererilor în temeiul articolului 26 (denumit în continuare „statul membru responsabil”) este identificat de sistemul central al ETIAS după cum urmează:

(a)

în cazul în care se identifică un singur stat membru care a introdus sau a furnizat datele care au generat un răspuns pozitiv în temeiul articolului 20, acel stat membru este statul membru responsabil;

(b)

în cazul în care se identifică mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat răspunsurile pozitive în temeiul articolului 20, statul membru responsabil este:

(i)

statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (d); sau

(ii)

în cazul în care niciuna dintre datele respective nu corespunde unei alerte menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (d), statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (c); sau

(iii)

în cazul în care niciuna dintre datele respective nu corespunde unei alerte menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (c) sau (d), statul membru care a introdus sau a furnizat cele mai recente date privind o alertă menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (a);

(c)

în cazul în care se identifică mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat răspunsurile pozitive în temeiul articolului 20, dar niciuna dintre datele respective nu corespunde alertelor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a), (c) sau (d), statul membru responsabil este cel care a introdus sau a furnizat datele cele mai recente.

În sensul literelor (a) și (c) din primul paragraf, răspunsurile pozitive generate de date care nu sunt introduse sau furnizate de un stat membru nu sunt luate în considerare în scopul identificării statului membru responsabil. În cazul în care prelucrarea manuală a unei cereri nu este declanșată de date introduse sau furnizate de un stat membru, statul membru responsabil este statul membru al primei șederi preconizate.

(2)   Sistemul central al ETIAS indică statul membru responsabil în dosarul de cerere. În cazul în care sistemul central al ETIAS nu este în măsură să identifice statul membru responsabil, astfel cum se menționează la alineatul (1), acesta este identificat de unitatea centrală a ETIAS.

Articolul 26

Prelucrarea manuală a cererilor de către unitățile naționale ale ETIAS

(1)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5), se obțin unul sau mai multe răspunsuri pozitive, cererea se prelucrează manual de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Acea unitate națională a ETIAS are acces la dosarul de cerere și la orice dosare de cerere conexe, precum și la orice răspunsuri pozitive generate în cursul prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatele (2)-(5). Unitatea centrală a ETIAS informează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil dacă s-a stabilit că unul sau mai multe alte state membre sau Europol au introdus sau au furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv în temeiul articolului 20 alineatul (2) sau (4). În cazul în care se identifică unul sau mai multe state membre care au introdus sau au furnizat datele care au generat răspunsul pozitiv, unitatea centrală a ETIAS specifică, de asemenea, statele membre în cauză.

(2)   În urma prelucrării manuale a cererii, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil:

(a)

eliberează autorizația de călătorie; sau

(b)

refuză autorizația de călătorie.

(3)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (2), s-a obținut un răspuns pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil:

(a)

refuză autorizația de călătorie, în cazul în care răspunsul pozitiv corespunde uneia sau mai multor verificări menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a) și (c);

(b)

evaluează riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie, în cazul în care răspunsul pozitiv corespunde uneia sau mai multor verificări menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (b) și (d)-(m).

(4)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (3), s-a obținut informația că solicitantul a răspuns afirmativ la una dintre întrebările menționate la articolul 17 alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie.

(5)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (4), s-a obținut un răspuns pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie.

(6)   În cazul în care, în urma prelucrării automate prevăzute la articolul 20 alineatul (5), s-a obținut un răspuns pozitiv, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscul epidemic ridicat și decide dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie. În niciun caz unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil nu poate lua o decizie în mod automat pe baza unui răspuns pozitiv bazat pe indicatori de risc specifici. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează individual riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală și riscurile epidemice ridicate, în toate cazurile.

(7)   Sistemul de informații al ETIAS ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor desfășurate pentru evaluarea menționată în temeiul prezentului articol de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil sau de către unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate în conformitate cu articolul 28. Evidențele respective sunt create și introduse automat în dosarul de cerere. Acestea indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru consultarea altor sisteme de informații ale UE, datele legate de răspunsul pozitiv primit și membrii personalului care au desfășurat evaluarea riscurilor.

Rezultatele evaluării riscului în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau a riscului epidemic ridicat și justificarea care stă la baza deciziei de a elibera sau de a refuza o autorizație de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de către membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.

Articolul 27

Solicitarea de informații sau documente suplimentare din partea solicitantului

(1)   În cazul în care unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consideră că informațiile furnizate de solicitant în formularul de cerere sunt insuficiente pentru a-i permite să decidă dacă să elibereze sau să refuze autorizația de călătorie, aceasta poate solicita informații sau documente suplimentare de la solicitant. La cererea unui stat membru consultat în conformitate cu articolul 28, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil solicită informații sau documente suplimentare.

(2)   Solicitarea de informații sau documente suplimentare se notifică prin serviciul de e-mail menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (f) utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. În solicitarea de informații sau documente suplimentare se indică în mod clar informațiile sau documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze, precum și o listă cu limbile în care pot fi transmise informațiile sau documentele. Lista respectivă cuprinde cel puțin limba engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care cuprinde o limbă oficială din țara terță al cărei resortisant este solicitantul, potrivit declarației sale. În cazul în care se solicită documente suplimentare, se solicită și o copie electronică a documentației originale. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g) în termen de 10 zile de la data primirii solicitării. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele respective în una dintre limbile menționate în solicitare. Solicitantului nu i se poate cere să furnizeze o traducere oficială. Pot fi solicitate numai informații sau documente suplimentare necesare pentru evaluarea cererii depuse în ETIAS.

(3)   În scopul solicitării de informații sau documente suplimentare astfel cum se menționează la alineatul (1), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil utilizează o listă prestabilită de opțiuni. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 care să precizeze conținutul și formatul respectivei liste prestabilite de opțiuni.

(4)   În circumstanțe excepționale și ca ultimă soluție după prelucrarea informațiilor sau a documentației suplimentare, în cazul în care persistă îndoieli serioase cu privire la informațiile sau documentația furnizate de solicitant, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl poate invita pe solicitant la un interviu în țara sa de rezidență la consulatul situat cel mai aproape de reședința solicitantului. În mod excepțional, atunci când este în interesul solicitantului, interviul poate avea loc la un consulat aflat într-o altă țară decât țara de rezidență a solicitantului.

În cazul în care consulatul situat cel mai aproape de reședința solicitantului se află la o distanță mai mare de 500 km, solicitantul are posibilitatea de a efectua interviul prin mijloace de comunicare audio și video la distanță. În cazul în care distanța este mai mică de 500 km, solicitantul și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil pot conveni împreună să utilizeze pentru interviu astfel de mijloace de comunicare audio și video. Atunci când aceste mijloace de comunicare audio și video sunt utilizate, interviul se realizează de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil sau, în mod excepțional, de către unul dintre consulatele statului membru respectiv. Mijloacele de comunicare audio și video la distanță asigură un nivel corespunzător de securitate și confidențialitate.

Motivul solicitării interviului se consemnează în dosarul de cerere.

(5)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia definește cerințele pentru mijloacele de comunicare audio și video menționate la alineatul (4), inclusiv în ceea ce privește normele privind protecția datelor, securitatea și confidențialitatea, și adoptă norme privind testarea și selectarea instrumentelor adecvate și privind funcționarea lor.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(6)   Invitația la interviu se emite solicitantului de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil prin intermediul serviciului de e-mail menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (f) utilizând adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere. Invitația la interviu se emite în cel mult 72 de ore de la transmiterea de către solicitant a informațiilor sau a documentației suplimentare în temeiul alineatului (2) din prezentul articol. Invitația la interviu conține informații cu privire la statul membru care emite invitația respectivă, opțiunile menționate la alineatul (4) din prezentul articol și datele de contact relevante. Solicitantul contactează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil sau consulatul cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de cinci zile de la data la care a fost emisă invitația la interviu, pentru a conveni o dată și o oră reciproc convenabile pentru interviu și pentru a conveni dacă interviul se desfășoară la distanță. Interviul are loc în termen de 10 zile de la data invitației.

Invitația la interviu se înregistrează în dosarul de cerere de către sistemul central al ETIAS.

(7)   În cazul în care solicitantul nu se prezintă la interviu în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol în urma unei invitații la interviu, cererea este refuzată în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) litera (g). Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil îl informează imediat pe solicitant.

(8)   În scopul interviului menționat la alineatul (4), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil indică elementele de pus în discuție de persoana care realizează interviul. Elementele respective au legătură cu motivele pentru care a fost solicitat interviul.

Interviul prin mijloace de comunicare audio și video la distanță se desfășoară în limba unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care solicită interviul sau în limba aleasă pentru transmiterea informațiilor sau a documentelor suplimentare.

Interviul care are loc la un consulat se desfășoară într-o limbă oficială a țării terțe în care se află consulatul sau în orice altă limbă convenită de către solicitant și consulat.

În urma interviului, persoana care realizează interviul emite un aviz care oferă justificări ale recomandărilor.

Elementele puse în discuție și avizul sunt incluse într-un formular care este înregistrat în dosarul de cerere în aceeași zi a datei interviului.

(9)   După transmiterea de către solicitant a informațiilor sau a documentației suplimentare în conformitate cu alineatul (2), sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează informațiile sau documentele respective în dosarul de cerere. Informațiile sau documentele suplimentare furnizate pe durata unui interviu în conformitate cu alineatul (6) se adaugă la dosarul de cerere de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.

Formularul utilizat pentru interviu și informațiile sau documentele suplimentare înregistrate în dosarul de cerere sunt consultate numai în scopul de a evalua cererea și de a lua o decizie cu privire la aceasta, în scopul de a gestiona o procedură de introducere a unei căi de atac și în scopul prelucrării unei noi cereri introduse de către același solicitant.

(10)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil reia examinarea cererii în momentul în care solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare sau, după caz, după data interviului.

Articolul 28

Consultarea altor state membre

(1)   În cazul în care se stabilește că unul sau mai multe state membre au introdus sau au furnizat datele care au generat un răspuns pozitiv în conformitate cu articolul 20 alineatul (7), în urma verificării conform articolului 22, unitatea centrală a ETIAS notifică acest lucru unității naționale a ETIAS din statul sau statele membre implicate, lansând astfel un proces de consultare între acestea și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.

(2)   Unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate au acces la dosarul de cerere în scopul consultării.

(3)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat:

(a)

emite un aviz pozitiv motivat privind cererea; sau

(b)

emite un aviz negativ motivat privind cererea.

Avizul pozitiv sau negativ se înregistrează în dosarul de cerere de către unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat.

(4)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate consulta, de asemenea, unitățile naționale ale ETIAS din unul sau mai multe state membre în urma răspunsului dat de un solicitant la o solicitare de informații suplimentare. În cazul în care aceste informații suplimentare au fost solicitate în numele unui stat membru consultat în temeiul articolului 27 alineatul (1), unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil consultă unitatea națională a ETIAS din acel stat membru consultat în urma răspunsului solicitantului la solicitarea de informații suplimentare. În astfel de cazuri, unitățile naționale ale ETIAS din statele membre consultate au, de asemenea, acces la informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în urma unei solicitări din partea unității naționale ETIAS din statul membru responsabil în legătură cu chestiunea cu privire la care sunt consultate. În cazul în care sunt consultate mai multe state membre, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil asigură coordonarea.

(5)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru consultat răspunde în termen de 60 de ore de la notificarea consultării. Nefurnizarea de către statele membre a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

(6)   În cursul procesului de consultare, cererea de consultare și răspunsurile la aceasta se transmit prin intermediul software-ului menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (m) și se pun la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil.

(7)   În cazul în care unitatea națională a ETIAS din cel puțin un stat membru consultat emit un aviz negativ cu privire la cerere, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil refuză autorizația de călătorie în temeiul articolului 37. Prezentul alineat nu aduce atingere articolului 44.

(8)   Acolo unde se dovedește necesar în caz de probleme tehnice sau de circumstanțe neprevăzute, unitatea centrală a ETIAS stabilește statul membru responsabil și statele membre care trebuie consultate și facilitează consultările între statele membre, menționate în prezentul articol.

Articolul 29

Consultarea Europol

(1)   În cazul în care se stabilește că Europol a furnizat datele care au generat un răspuns pozitiv în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) din prezentul regulament, unitatea centrală a ETIAS îi notifică acest lucru, lansând astfel un proces de consultare între Europol și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil. Această consultare se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în special capitolul IV.

(2)   În cazul în care se consultă Europol, unitatea centrală a ETIAS transmite către Europol datele relevante ale dosarului de cerere și răspunsurile pozitive care sunt necesare în scopul consultării.

(3)   În orice caz, Europol nu are acces la datele cu caracter personal privind nivelul de educație al solicitantului menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).

(4)   În cazul în care este consultat în conformitate cu alineatul (1), Europol emite un aviz motivat cu privire la cerere. Avizul Europol se pune la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil, care îl înregistrează în dosarul de cerere.

(5)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate consulta Europol în urma răspunsului dat de un solicitant la o solicitare de informații suplimentare. Într-un astfel de caz, unitatea națională a ETIAS transmite către Europol informațiile sau documentele suplimentare relevante furnizate de solicitant în legătură o cerere de autorizație de călătorie în privința căreia Europol este consultat.

(6)   Europol răspunde în termen de 60 de ore de notificarea consultării. Nefurnizarea de către Europol a unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un aviz pozitiv cu privire la cerere.

(7)   În cursul procesului de consultare, cererea de consultare și răspunsurile la aceasta se transmit prin intermediul software-ului menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (m) și se pun la dispoziția unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil.

(8)   În cazul în care Europol emite un aviz negativ cu privire la cerere și unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil decide să elibereze autorizația de călătorie, aceasta își justifică decizia și înregistrează justificarea în dosarul de cerere.

(9)   Acolo unde se dovedește necesar în caz de probleme tehnice sau de circumstanțe neprevăzute, unitatea centrală a ETIAS stabilește statul membru responsabil și facilitează consultările dintre statul membru responsabil și Europol, menționate în prezentul articol.

Articolul 30

Termene de notificare a solicitantului

În termen de 96 de ore de la transmiterea unei cereri care este admisibilă în conformitate cu articolul 19, solicitantul primește o notificare în care se menționează:

(a)

dacă autorizația sa de călătorie a fost eliberată ori refuzată; sau

(b)

că sunt solicitate informații sau documente suplimentare și că solicitantul ar putea fi invitat la un interviu, cu indicarea termenelor maxime de prelucrare în conformitate cu articolul 32 alineatul (2).

Articolul 31

Instrumentul de verificare

Comisia asigură un instrument de verificare cu ajutorul căruia solicitanții să poată examina starea cererilor lor, precum și perioada de valabilitate și starea autorizațiilor lor de călătorie (valabilă, refuzată, anulată sau revocată). Acest instrument este pus la dispoziție pe site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile menționate la articolul 16.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini mai precis acest instrument de verificare.

Articolul 32

Decizia privind cererea

(1)   Decizia cu privire la cerere se ia în cel mult 96 de ore de la transmiterea unei cereri care este admisibilă în conformitate cu articolul 19.

(2)   În mod excepțional, dacă se notifică o solicitare de informații sau de documente suplimentare și dacă solicitantul este invitat la un interviu, perioada prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se prelungește. Decizia cu privire la o astfel de cerere se ia în cel mult 96 de ore de la transmiterea informațiilor sau a documentelor suplimentare de către solicitant. În cazul în care solicitantul este invitat la un interviu, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4), decizia cu privire la cerere se ia în cel mult 48 de ore după ce interviul a avut loc.

(3)   Înainte de expirarea termenelor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, se ia decizia:

(a)

de a se elibera autorizația de călătorie în conformitate cu articolul 36; sau

(b)

de a se refuza autorizația de călătorie în conformitate cu articolul 37.

CAPITOLUL V

REGULILE DE VERIFICARE ALE ETIAS ȘI LISTA DE SUPRAVEGHERE DIN ETIAS

Articolul 33

Regulile de verificare ale ETIAS

(1)   Regulile de verificare ale ETIAS sunt un algoritm care permite crearea de profiluri, astfel cum este aceasta definită la articolul 4 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679, prin efectuarea unei comparații în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament a datelor înregistrate într-un dosar de cerere din sistemul central al ETIAS cu o serie de indicatori de risc specifici stabiliți de către unitatea centrală a ETIAS în temeiul alineatului (4) din prezentul articol care evidențiază riscurile în materie de securitate, de imigrație ilegală sau riscurile epidemice ridicate. Unitatea centrală înregistrează regulile de verificare ale ETIAS în sistemul central al ETIAS.

(2)   Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 89, pentru a defini mai precis riscurile în materie de securitate sau de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat pe baza:

(a)

statisticilor generate de EES care indică rate anormale ale depășirilor perioadei de ședere permise sau ale refuzurilor intrării pentru un anumit grup de călători;

(b)

statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 84 care indică rate anormale ale refuzurilor autorizațiilor de călătorie din cauza unui risc în materie de securitate, a unui risc de imigrație ilegală sau a unui risc epidemic ridicat, asociate cu un anumit grup de călători;

(c)

statisticilor generate de ETIAS în conformitate cu articolul 84 și de EES care arată corelații între informațiile colectate prin intermediul formularului de cerere și cazurile de depășire de către călători a perioadei de ședere permise sau de refuzare a intrării;

(d)

informațiilor susținute de elemente faptice și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la indicatori de risc specifici în materie de securitate sau cu privire la amenințări identificate de respectivele state membre;

(e)

informațiilor susținute de elemente faptice și bazate pe dovezi furnizate de statele membre cu privire la rate anormale de depășire a perioadei de ședere autorizate sau de refuzare a intrării pentru un anumit grup de călători în cazul respectivelor state membre;

(f)

informațiilor privind riscuri epidemice ridicate specifice furnizate de statele membre, precum și a informațiilor privind supravegherea epidemiologică și a evaluărilor riscurilor furnizate de ECDC și privind focarele de boală raportate de către OMC.

(3)   Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, specifică riscurile, astfel cum sunt acestea definite în prezentul regulament și în actul delegat menționat la alineatul (2) din prezentul articol, pe care se bazează indicatorii de risc specifici menționați la alineatul (4) din prezentul articol. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Riscurile specifice sunt reexaminate cel puțin o dată la șase luni și, în cazul în care este necesar, Comisia adoptă un nou act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(4)   Pe baza riscurilor specifice determinate în conformitate cu alineatul (3), unitatea centrală a ETIAS stabilește un set de indicatori de risc specifici care constau într-o combinație de date care includ unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

(a)

categoria de vârstă, sexul, cetățenia;

(b)

țara și localitatea de rezidență;

(c)

nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);

(d)

ocupația actuală (grupa de meserii).

(5)   Indicatorii de risc specifici sunt direcționați și proporționali. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz exclusiv pe sexul sau vârsta unei persoane. Aceștia nu se întemeiază în niciun caz pe informații care dezvăluie culoarea, rasa, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, opiniile politice sau de orice altă natură, religia sau convingerile filozofice, apartenența la un sindicat, la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul sau orientarea sexuală ale unei persoane.

(6)   Indicatorii de risc specifici se definesc, se stabilesc, se estimează ex ante, se pun în aplicare, se evaluează ex post, se revizuiesc și se șterg de către unitatea centrală a ETIAS după consultarea Comitetului de verificare al ETIAS.

Articolul 34

Lista de supraveghere din ETIAS

(1)   Lista de supraveghere din ETIAS cuprinde date referitoare la persoane care sunt suspectate că au comis sau au participat la o infracțiune de terorism sau la o altă infracțiune gravă ori referitoare la persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate, bazate pe evaluarea globală a persoanei, care justifică prezumția că vor comite o infracțiune de terorism sau alte infracțiuni grave. Lista de supraveghere din ETIAS face parte din sistemului central al ETIAS.

(2)   Lista de supraveghere din ETIAS se stabilește pe baza unor informații referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave.

(3)   Informațiile menționate la alineatul (2) sunt introduse în lista de supraveghere din ETIAS de către Europol, fără a se aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/794, sau de către statele membre. Europol și statele membre în cauză sunt responsabile fiecare pentru toate datele pe care le introduc. Lista de supraveghere din ETIAS indică, pentru fiecare element de date, data și ora introducerii de către Europol sau de către statul membru care l-a introdus.

(4)   Pe baza informațiilor menționate la alineatul (2), lista de supraveghere din ETIAS este alcătuită din date care constau în unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

(a)

numele de familie;

(b)

numele de familie la naștere;

(c)

data nașterii;

(d)

alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)];

(e)

documentul (documentele) de călătorie [tipul, numărul și țara de eliberare a documentului (documentelor) de călătorie];

(f)

adresa de domiciliu;

(g)

adresa de e-mail;

(h)

numărul de telefon;

(i)

numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon al unei întreprinderi sau organizații;

(j)

adresa IP.

Dacă sunt disponibile, la elementul corespunzător constând în cel puțin unul dintre elementele de date enumerate mai sus se adaugă următoarele elemente de date: prenumele, locul nașterii, țara nașterii, sexul și cetățenia.

Articolul 35

Responsabilități și sarcini privind lista de supraveghere din ETIAS

(1)   Înainte de a introduce date în lista de supraveghere din ETIAS, Europol sau un stat membru:

(a)

stabilește dacă informațiile sunt adecvate, exacte și suficient de importante pentru a fi incluse pe lista de supraveghere din ETIAS;

(b)

evaluează impactul potențial al datelor asupra volumului de cereri prelucrate manual;

(c)

verifică dacă datele corespund unei alerte introduse în SIS.

(2)   eu-LISA creează un instrument specific în scopul evaluării în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

(3)   În cazul în care verificarea în conformitate cu alineatul (1) litera (c) indică faptul că datele corespund unei alerte introduse în SIS, acestea nu sunt introduse în lista de supraveghere din ETIAS. În situațiile în care condițiile pentru utilizarea datelor în scopul introducerii unei alerte în SIS sunt îndeplinite, se acordă prioritate introducerii unei alerte în SIS.

(4)   Statele membre și Europol sunt responsabile pentru acuratețea datelor menționate la articolul 34 alineatul (2) pe care le-au introdus în lista de supraveghere din ETIAS și pentru menținerea lor la zi.

(5)   Europol reexaminează și verifică în mod regulat, cel puțin o dată pe an, acuratețea continuă a datelor pe care le-a introdus în lista de supraveghere din ETIAS. Statele membre, de asemenea, reexaminează și verifică în mod regulat și cel puțin o dată pe an, acuratețea continuă a datelor pe care le-au introdus în lista de supraveghere din ETIAS. Europol și statele membre elaborează și pun în aplicare o procedură comună de asigurare a unei astfel de reexaminări.

(6)   În urma reexaminării, statele membre și Europol retrag datele din lista de supraveghere din ETIAS în cazul în care se dovedește că motivele pentru care au fost introduse nu mai sunt valabile sau că datele sunt perimate sau neactuale.

(7)   eu-LISA se ocupă de conceperea din punct de vedere tehnic și de găzduirea listei de supraveghere din ETIAS și a instrumentului de evaluare menționat la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, stabilește specificațiile tehnice pentru lista de supraveghere din ETIAS și pentru respectivul instrument de evaluare. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

CAPITOLUL VI

ELIBERAREA, REFUZAREA, ANULAREA SAU REVOCAREA UNEI AUTORIZAȚII DE CĂLĂTORIE

Articolul 36

Eliberarea unei autorizații de călătorie

(1)   În cazul în care examinarea unei cereri în temeiul procedurilor prevăzute în capitolele III, IV și V arată că nu există indicii concrete sau motive întemeiate bazate pe indicii concrete pentru a conchide că prezența persoanei respective pe teritoriul statelor membre constituie un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, se eliberează o autorizație de călătorie de către sistemul central al ETIAS sau de către unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil.

(2)   În cazul în care există îndoieli cu privire la existența unor motive suficiente pentru a refuza autorizația de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil are posibilitatea, inclusiv în urma unui interviu, de a elibera o autorizație de călătorie însoțită de o atenționare prin care să recomande autorităților de frontieră să efectueze o verificare în linia a doua.

Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil poate, de asemenea, să adauge o astfel de atenționare la cererea unui stat membru consultat. O astfel de atenționare este vizibilă doar pentru autoritățile de frontieră.

Atenționarea este ștearsă în mod automat de îndată ce autoritățile de frontieră efectuează verificarea și introduc în EES fișa de intrare aferentă.

(3)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil are posibilitatea de a adăuga o atenționare prin care transmite autorităților de frontieră și altor autorități care au acces la datele din sistemul central al ETIAS că un răspuns pozitiv specific generat în cursul prelucrării cererii a fost evaluat și că s-a confirmat faptul că acesta reprezintă un răspuns fals pozitiv sau că prelucrarea manuală a demonstrat că nu există niciun motiv pentru a refuza acordarea autorizației de călătorie.

(4)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a stabili garanții corespunzătoare prin instituirea de norme și proceduri pentru evitarea conflictelor cu atenționările din alte sisteme de informații și pentru a defini condițiile, criteriile și durata atenționării în temeiul prezentului regulament.

(5)   Autorizația de călătorie este valabilă pentru o perioadă de trei ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie înregistrat în timpul introducerii cererii, oricare dintre acestea survine mai întâi, și este valabilă pe teritoriul statelor membre.

(6)   Autorizația de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare sau de ședere.

Articolul 37

Refuzarea acordării unei autorizații de călătorie

(1)   Autorizația de călătorie se refuză dacă solicitantul:

(a)

folosește un document de călătorie care este raportat în SIS ca fiind pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat;

(b)

prezintă un risc în materie de securitate;

(c)

prezintă un risc în materie de imigrație ilegală;

(d)

prezintă un risc epidemic ridicat;

(e)

este o persoană pentru care a fost introdusă o alertă în SIS în scopul refuzării intrării și șederii;

(f)

nu răspunde la o solicitare de informații sau documente suplimentare în termenele prevăzute la articolul 27;

(g)

nu se prezintă la interviu, astfel cum se menționează la articolul 27 alineatul (4).

(2)   Autorizația de călătorie se refuză, de asemenea, dacă la momentul depunerii cererii există îndoieli întemeiate și serioase cu privire la autenticitatea datelor, temeinicia declarațiilor făcute de solicitant, documentele justificative prezentate de solicitant sau veridicitatea conținutului acestora.

(3)   Solicitanții cărora li s-a refuzat autorizația de călătorie au dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la cerere și în conformitate cu dreptul național al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura de introducere a căilor de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.

(4)   Refuzarea anterioară a acordării unei autorizații de călătorie nu conduce la o refuzare automată a unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile.

Articolul 38

Notificarea privind eliberarea sau a refuzarea unei autorizații de călătorie

(1)   Odată ce s-a eliberat o autorizație de călătorie, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:

(a)

precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost eliberată și numărul cererii de autorizație de călătorie;

(b)

data la care începe și data la care expiră autorizația de călătorie;

(c)

precizarea clară a faptului că, la intrare, solicitantul va trebui să prezinte documentul de călătorie indicat în formularul de cerere și că orice schimbare a documentului de călătorie va necesita o nouă cerere de autorizație de călătorie;

(d)

o înștiințare cu privire la condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și cu privire la faptul că o ședere pe termen scurt este posibilă numai pentru o perioadă de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile;

(e)

o înștiințare cu privire la faptul că simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare;

(f)

o înștiințare cu privire la faptul că autoritățile de frontieră pot solicita documente justificative la frontierele externe pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare și de ședere;

(g)

o înștiințare cu privire la faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;

(h)

un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată;

(i)

dacă este cazul, statele membre în care solicitantul este autorizat să călătorească;

(j)

un link către site-ul web public al ETIAS care cuprinde informații privind posibilitatea ca solicitantul să ceară revocarea autorizației de călătorie și posibilitatea ca autorizația să fie revocată în cazul în care condițiile de eliberare nu mai sunt respectate și să fie anulată în cazul în care se constată că condițiile de eliberare nu erau îndeplinite la momentul eliberării;

(k)

informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru al primei șederi preconizate, dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de către sistemul central al ETIAS, sau din statul membru responsabil, dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de o unitate națională a ETIAS.

(2)   În cazul în care acordarea unei autorizații de călătorie a fost refuzată, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:

(a)

precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost refuzată și numărul cererii de autorizație de călătorie;

(b)

denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a refuzat autorizația de călătorie și adresa acesteia;

(c)

motivele refuzului autorizației de călătorie, cu indicarea motivului aplicabil din lista prevăzută la articolul 37 alineatele (1) și (2), astfel încât solicitantul să poată introduce o cale de atac;

(d)

informații cu privire la dreptul de a introduce o cale de atac și termenul în care trebuie întreprins un astfel de demers; un link către informațiile relevante de pe site-ul web menționate la articolul 16 alineatul (7);

(e)

informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679; datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.

(3)   Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, un formular standard pentru refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 39

Datele care trebuie adăugate la dosarul de cerere în urma deciziei de a elibera sau de a refuza o autorizație de călătorie

(1)   În cazul în care s-a luat o decizie de a elibera o autorizație de călătorie, sistemul central al ETIAS sau, în cazul în care decizia a fost luată în urma prelucrării manuale astfel cum se menționează la capitolul IV, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adaugă, fără întârziere, următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost eliberată;

(b)

o mențiune care să indice dacă autorizația de călătorie a fost eliberată de către sistemul central al ETIAS sau în urma prelucrării manuale; în acest din urmă caz, se adaugă denumirea și adresa unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a luat decizia;

(c)

data deciziei de eliberare a autorizației de călătorie;

(d)

data la care începe și data de valabilitate a autorizației de călătorie;

(e)

eventualele atenționări care însoțesc autorizația de călătorie, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatele (2) și (3), împreună cu indicarea motivelor care stau la baza acestor atenționări, precum și alte informații relevante fie pentru verificările în linia a doua în contextul articolului 36 alineatul (2), fie pentru autoritățile de frontieră în contextul articolului 36 alineatul (3).

(2)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini tipurile de informații suplimentare ce pot fi adăugate, limba și formatele acestora, precum și motivele care stau la baza atenționărilor.

(3)   În cazul în care s-a luat o decizie de a refuza autorizația de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost refuzată;

(b)

denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a refuzat autorizația de călătorie și adresa acesteia;

(c)

data deciziei de refuz al autorizației de călătorie;

(d)

motivele refuzului autorizației de călătorie, cu indicarea motivului din lista prevăzută la articolul 37 alineatele (1) și (2).

(4)   În plus față de datele menționate la alineatele (1) și (3), în cazul în care s-a luat o decizie de a elibera sau de a refuza autorizația de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adaugă, de asemenea, motivele deciziei sale finale, cu excepția cazului în care decizia respectivă este un refuz întemeiat pe un aviz negativ din partea unui stat membru consultat.

Articolul 40

Anularea unei autorizații de călătorie

(1)   O autorizație de călătorie se anulează în cazul în care devine evident că, la momentul eliberării, nu erau îndeplinite condițiile de eliberare a acesteia. Autorizația de călătorie se anulează pe baza unuia sau a mai multora dintre motivele de refuz al autorizației de călătorie prevăzute la articolul 37 alineatele (1) și (2).

(2)   În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora condițiile de eliberare a unei autorizații de călătorie nu erau îndeplinite la momentul eliberării sale, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru anulează autorizația de călătorie.

(3)   O persoană a cărei autorizație de călătorie a fost anulată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la anularea autorizației și în conformitate cu dreptul intern al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura de introducere a căii de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.

(4)   Justificarea care stă la baza deciziei de anulare a unei autorizații de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de către membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.

Articolul 41

Revocarea unei autorizații de călătorie

(1)   O autorizație de călătorie se revocă în cazul în care devine evident că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acesteia. Autorizația de călătorie se revocă pe baza unuia sau a mai multora dintre motivele de refuz al autorizației de călătorie prevăzute la articolul 37 alineatul (1).

(2)   În cazul în care un stat membru deține dovezi conform cărora condițiile de eliberare a autorizației de călătorie nu mai sunt îndeplinite, unitatea națională a ETIAS din respectivul stat membru revocă autorizația de călătorie.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), în cazul în care în SIS se raportează o nouă alertă privind refuzul intrării și a șederii sau privind declararea pierderii, furtului, deținerii fără drept sau a anulării unui document de călătorie, SIS informează sistemul central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă această nouă alertă corespunde unei autorizații de călătorie valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere unității naționale a ETIAS din statul membru care a introdus alerta. În cazul în care a fost raportată o nouă alertă privind refuzul intrării și a șederii, unitatea națională a ETIAS revocă autorizația de călătorie. În cazul în care autorizația de călătorie este legată de un document de călătorie declarat pierdut, furat, deținut fără drept sau anulat în SIS sau în SLTD, unitatea națională a ETIAS prelucrează manual dosarul de cerere.

(4)   Noile date introduse în lista de supraveghere din ETIAS se compară cu datele din dosarele de cerere din sistemul central al ETIAS. Sistemul central al ETIAS verifică dacă noile date în cauză corespund unei autorizații de călătorie valabile. În caz afirmativ, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere către unitatea națională a ETIAS din statul membru care a introdus noile date sau, în cazul în care noile date au fost introduse de Europol, către unitatea națională a ETIAS din statul membru al primei șederi preconizate, conform declarației făcute de către solicitant în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (j). Unitatea națională a ETIAS evaluează riscul în materie de securitate și revocă autorizația de călătorie în cazul în care conchide că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acesteia.

(5)   În cazul în care în EES se introduce o fișă de refuz al intrării vizându-l pe titularul unei autorizații valabile de călătorie și înregistrarea este justificată prin motivul B sau I enumerat în partea B din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/399, sistemul central al ETIAS transferă dosarul de cerere către unitatea națională a ETIAS din statul membru care a refuzat intrarea. Unitatea națională a ETIAS evaluează dacă condițiile de acordare a autorizației de călătorie mai sunt îndeplinite și, în caz contrar, revocă autorizația de călătorie.

(6)   Justificarea care stă la baza deciziei de revocare a unei autorizații de călătorie se înregistrează în dosarul de cerere de către membrul personalului care a efectuat evaluarea riscurilor.

(7)   Un solicitant a cărui autorizație de călătorie a fost revocată are dreptul de a exercita o cale de atac. Căile de atac se introduc în statul membru care a luat decizia cu privire la revocare și în conformitate cu dreptul intern al respectivului stat membru. Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil furnizează solicitanților informații cu privire la procedura de introducere a căii de atac. Informația se furnizează într-una dintre limbile oficiale ale țărilor menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001, ai căror resortisanți sunt solicitanții.

(8)   O autorizație de călătorie poate fi revocată la cererea solicitantului. Împotriva unei revocări în acest temei nu se poate introduce o cale de atac. În cazul în care solicitantul se află pe teritoriul unui stat membru atunci când o astfel de cerere este introdusă, revocarea intră în vigoare odată ce solicitantul părăsește teritoriul și din momentul în care fișa corespunzătoare de intrare/ieșire este creată în EES în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226.

Articolul 42

Notificarea anulării sau a revocării unei autorizații de călătorie

În cazul în care o autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată, solicitantul primește imediat, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:

(a)

precizarea clară a faptului că autorizația de călătorie a fost anulată sau revocată și numărul cererii de autorizație de călătorie;

(b)

denumirea unității naționale a ETIAS din statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de călătorie și adresa acesteia;

(c)

precizarea motivelor anulării sau revocării autorizației de călătorie, cu indicarea motivelor relevante din lista prevăzută la articolul 37 alineatele (1) și (2), astfel încât solicitantul să poată introduce o cale de atac;

(d)

informații cu privire la dreptul de a introduce o cale de atac și termenul în care trebuie întreprins un astfel de demers; un link către informațiile menționate la articolul 16 alineatul (7) de pe site-ul web;

(e)

o înștiințare clară cu privire la faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;

(f)

informații cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679; datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ale autorității naționale de supraveghere din statul membru responsabil.

Articolul 43

Datele care trebuie adăugate la dosarul de cerere în urma deciziei de a anula sau de a revoca unei autorizații de călătorie

(1)   În cazul în care s-a luat o decizie de a anula sau a revoca o autorizație de călătorie, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de călătorie adaugă fără întârziere următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că autorizația de călătorie a fost anulată sau revocată;

(b)

denumirea unității naționale a ETIAS care a revocat sau a anulat autorizația de călătorie și adresa acesteia; și

(c)

data deciziei de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie.

(2)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil care a anulat sau a revocat autorizația de călătorie indică, de asemenea, în dosarul de cerere ori motivul (motivele) anulării sau revocării aplicabile în temeiul articolului 37 alineatele (1) și (2) ori faptul că autorizația de călătorie a fost revocată la cererea solicitantului, în temeiul articolului 41 alineatul (8).

Articolul 44

Eliberarea unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată din motive umanitare, din motive de interes național sau ca urmare a unor obligații internaționale

(1)   În cazul în care o cerere a fost considerată admisibilă în conformitate cu articolul 19, statul membru către care intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe în cauză poate elibera, în mod excepțional, o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, în cazul în care statul membru în cauză consideră acest lucru necesar din motive umanitare în conformitate cu dreptul său intern, din motive de interes național sau ca urmare a unor obligații internaționale, chiar dacă:

(a)

prelucrarea manuală în temeiul articolului 26 nu este încă finalizată; sau

(b)

autorizația de călătorie a fost refuzată, anulată sau revocată.

Astfel de autorizații pot fi în general valabile numai pe teritoriul statului membru care le-a eliberat. Totuși, acestea pot fi, de asemenea, în mod excepțional, eliberate cu valabilitate teritorială pentru mai multe state membre, sub rezerva acordului fiecărui stat membru vizat, obținut prin intermediul unităților naționale ale ETIAS. În cazul în care o unitate națională a ETIAS are în vedere să elibereze o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată pentru mai multe state membre, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil se consultă cu statele membre în cauză.

În cazul în care o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată a fost solicitată sau eliberată în circumstanțele descrise la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat, acest fapt nu întrerupe procesul de prelucrare manuală a cererii, urmat de eliberarea unei autorizații de călătorie fără valabilitate teritorială limitată.

(2)   În sensul alineatului (1), și astfel cum se prevede pe site-ul web public și în aplicația pentru dispozitive mobile, solicitantul poate contacta unitatea centrală a ETIAS indicând numărul cererii sale, statul membru către care intenționează să se deplaseze și faptul că scopul călătoriei sale are la bază motive umanitare sau este legat de obligații internaționale. În cazul în care se stabilește un astfel de contact, unitatea centrală a ETIAS informează unitatea națională a ETIAS din statul membru către care intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe și înregistrează informațiile în dosarul de cerere.

(3)   Unitatea națională a ETIAS din statul membru către care intenționează să se deplaseze resortisantul țării terțe poate solicita informații sau documente suplimentare din partea solicitantului și poate stabili termenul până la care trebuie să fie transmise informațiile sau documentele suplimentare respective. Această solicitare se notifică prin serviciul de e-mail menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (f), utilizându-se adresa de e-mail de contact înregistrată în dosarul de cerere, și indică o listă cu limbile în care pot fi transmise informațiile sau documentele suplimentare. Lista respectivă cuprinde cel puțin limba engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care cuprinde o limbă oficială din țara terță al cărei resortisant este solicitantul, potrivit declarației sale. Solicitantului nu i se poate cere să furnizeze o traducere oficială în aceste limbi. Solicitantul furnizează informațiile sau documentele suplimentare direct unității naționale a ETIAS, prin intermediul serviciului de cont securizat menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (g). După transmiterea informațiilor sau a documentelor suplimentare, sistemul central al ETIAS înregistrează și stochează informațiile sau documentele respective în dosarul de cerere. Informațiile sau documentele suplimentare înregistrate în dosarul de cerere sunt consultate numai în scopul de a evalua cererea și de a lua o decizie cu privire la aceasta, în scopul de a gestiona o procedură de introducere a unei căi de atac sau în scopul prelucrării unei noi cereri introduse de către același solicitant.

(4)   O autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată este valabilă pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la data primei intrări pe baza autorizației respective.

(5)   Autorizațiile de călătorie eliberate în temeiul prezentului articol pot fi însoțite de atenționări în temeiul articolului 36 alineatul (2) sau (3).

(6)   În cazul în care se eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, unitatea națională a ETIAS care a eliberat autorizația respectivă adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost eliberată o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

(b)

statul membru (statele membre) către care titularul autorizației de călătorie are dreptul să se deplaseze și perioada de valabilitate a autorizației de călătorie;

(c)

unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, precum și adresa acesteia;

(d)

data deciziei de eliberare a autorizației de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

(e)

o mențiune cu privire la motivele umanitare, motivele de interes național sau obligațiile internaționale invocate;

(f)

eventualele atenționări care însoțesc autorizația de călătorie, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatele (2) și (3), împreună cu indicarea motivelor care stau la baza acestor atenționări, precum și alte informații relevante fie pentru verificările în linia a doua în contextul articolului 36 alineatul (2), fie pentru autoritățile de frontieră în contextul articolului 36 alineatul (3).

În cazul în care o unitate națională a ETIAS eliberează o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată în lipsa unor informații sau documente transmise de solicitant, acea unitate națională a ETIAS înregistrează și stochează în dosarul de cerere informații sau documente adecvate care justifică decizia respectivă.

(7)   În cazul în care s-a eliberat o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, solicitantul primește, prin intermediul serviciului de e-mail, o notificare ce include:

(a)

precizarea clară a faptului că a fost eliberată o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată și numărul cererii de autorizație de călătorie;

(b)

data la care începe și data la care expiră autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

(c)

precizarea clară a statelor membre către care titularul respectivei autorizații de călătorie are dreptul să se deplaseze și a faptului că acesta se poate deplasa exclusiv pe teritoriul statelor membre respective;

(d)

o înștiințare privind deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statului membru pentru care a fost eliberată autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

(e)

un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată.

CAPITOLUL VII

UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE OPERATORII DE TRANSPORT

Articolul 45

Accesul operatorilor de transport la date în scopul verificării

(1)   Operatorii de transport aerian, operatorii de transport maritim și operatorii de transport internațional care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră inițiază o interogare în sistemul de informații al ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie dețin sau nu o autorizație de călătorie valabilă.

(2)   Accesul securizat la portalul pentru operatorii de transport menționat la articolul 6 alineatul (2) litera (k), inclusiv posibilitatea de a utiliza soluții tehnice mobile, permite operatorilor de transport să efectueze interogarea menționată la alineatul (1) din prezentul articol înainte de îmbarcarea unui pasager. Operatorul de transport introduce datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie și indică statul membru de intrare. Prin derogare, în cazul tranzitului aeroportuar, operatorul de transport nu este obligat să verifice dacă resortisantul țării terțe deține o autorizație de călătorie valabilă.

Sistemul de informații al ETIAS indică, prin portalul pentru operatorii de transport, dacă persoana în cauză are sau nu o autorizație de călătorie valabilă, oferind operatorilor de transport un răspuns de tip „OK/NOT OK”. În cazul în care a fost eliberată o autorizație de călătorie cu valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu articolul 44, răspunsul oferit de sistemul central al ETIAS ține seama de statul membru (statele membre) pentru care autorizația este valabilă, precum și de statul membru de intrare indicat de operatorul de transport. Operatorii de transport pot stoca informațiile trimise și răspunsul primit în conformitate cu dreptul aplicabil. Răspunsul de tip „OK/NOT OK” nu poate fi considerat drept o decizie de autorizare sau de refuzare a intrării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399.

Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă norme detaliate referitoare la condițiile de operare a portalului pentru operatorii de transport, precum și referitoare la protecția datelor și la normele de securitate aplicabile. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(3)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, înființează un sistem de autentificare destinat exclusiv operatorilor de transport, pentru a le permite membrilor autorizați în mod corespunzător ai personalului operatorilor de transport să aibă acces la portalul pentru operatorii de transport, în scopul aplicării alineatului (2) din prezentul articol. Atunci când se înființează sistemul de autentificare, se au în vedere gestionarea riscurilor pentru securitatea informațiilor, precum și principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit a datelor. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(4)   Portalul pentru operatorii de transport utilizează o bază de date separată care poate fi doar citită, actualizată zilnic prin extragerea unidirecțională a subsetului minim necesar de date stocate în ETIAS. eu-LISA este responsabilă de securitatea portalului pentru operatorii de transport, de securitatea datelor cu caracter personal pe care le conține și de procesul de extragere a datelor cu caracter personal către baza de date separată care poate fi doar citită.

(5)   Operatorii de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol sunt supuși sancțiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (denumită în continuare „Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen”) și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE a Consiliului (40), în cazul în care transportă resortisanți ai țărilor terțe care, deși sunt supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie, nu dețin o autorizație de călătorie valabilă.

(6)   Prin derogare de la alineatul (5) din prezentul articol, în cazul în care, pentru același resortisant al unei țări terțe, operatorilor de transport menționați la alineatul (1) din prezentul articol li se aplică deja sancțiunile prevăzute în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen și cu articolul 4 din Directiva 2001/51/CE, sancțiunile menționate la alineatul (5) din prezentul articol nu se aplică.

(7)   În scopul punerii în aplicare a alineatului (5) sau pentru a soluționa eventualele litigii generate de aplicarea sa, eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate pe portalul pentru operatorii de transport de către aceștia. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru interogare, datele transmise de portalul pentru operatorii de transport și numele operatorului de transport în cauză.

Evidențele sunt păstrate pentru o perioadă de doi ani. Evidențele sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva accesului neautorizat.

(8)   În cazul în care resortisanților țărilor terțe li se refuză intrarea, orice operator de transport care i-a transportat la frontierele externe pe cale aeriană, maritimă sau terestră are obligația de a-și asuma de îndată din nou responsabilitatea pentru aceștia. La solicitarea autorităților de frontieră, operatorii de transport sunt obligați să returneze resortisanții țărilor terțe fie către țara terță din care au fost transportați, fie către țara terță care a eliberat documentul de călătorie cu care au efectuat călătoria, fie către orice altă țară terță în care există certitudinea admisiei.

(9)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru operatorii de transport care transportă grupuri cu autocarul pe cale terestră, în primii trei ani de la data la care ETIAS devine operațional, verificarea menționată la alineatul (1) este opțională, iar dispozițiile menționate la alineatul (5) nu li se aplică.

Articolul 46

Procedurile de rezervă în cazul imposibilității tehnice de accesare a datelor de către operatorii de transport

(1)   În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se efectueze interogarea menționată la articolul 45 alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a oricărei componente a sistemului de informații al ETIAS, operatorii de transport sunt scutiți de obligația de a verifica deținerea unei autorizații de călătorie valabile. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS notifică acest fapt operatorilor de transport. De asemenea, aceasta notifică operatorilor de transport remedierea defecțiunii. În cazul în care o astfel de defecțiune este detectată de operatorii de transport, aceștia pot notifica acest fapt unității centrale a ETIAS.

(2)   Sancțiunile menționate la articolul 45 alineatul (5) nu se impun operatorilor de transport în cazurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   În cazul în care, din alte motive decât o defecțiune a oricărei componente a sistemului de informații al ETIAS, este imposibil din punct de vedere tehnic pentru o perioadă mai lungă de timp ca un operator de transport să efectueze interogarea menționată la articolul 45 alineatul (1), operatorii de transport informează unitatea centrală a ETIAS.

(4)   Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, stabilește detaliile procedurilor de rezervă menționate la prezentul articol. Respectivul act de punere în aplicare este adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

CAPITOLUL VIII

UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE AUTORITĂȚILE DE FRONTIERĂ LA FRONTIERELE EXTERNE

Articolul 47

Accesul la date în scopul verificării la frontierele externe

(1)   Autoritățile de frontieră competente să efectueze verificări la frontiere la punctele de trecere a frontierelor externe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399 consultă sistemul central al ETIAS utilizând datele de pe banda de citire optică a documentului de călătorie.

(2)   Sistemul central al ETIAS afișează un răspuns care indică:

(a)

dacă persoana deține sau nu o autorizație de călătorie valabilă și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată eliberate în temeiul articolului 44, statul membru (statele membre) pentru care este valabilă aceasta;

(b)

eventualele atenționări adăugate la autorizația de călătorie în temeiul articolului 36 alineatele (2) și (3);

(c)

dacă autorizația de călătorie expiră în următoarele 90 de zile și perioada de valabilitate rămasă;

(d)

datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (k) și (l).

(3)   În situația în care autorizația de călătorie urmează să expire în următoarele 90 de zile, autoritățile de frontieră îl informează pe titularul respectivei autorizații de călătorie despre perioada de valabilitate rămasă, despre posibilitatea de a transmite o cerere pentru o nouă autorizație de călătorie chiar și în timpul unei șederi pe teritoriul statelor membre, precum și despre obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă pe toată perioada unei șederi pe termen scurt. Respectivele informații sunt furnizate fie de către polițistul de frontieră la momentul verificărilor la frontiere, fie prin intermediul echipamentului instalat la punctul de trecere a frontierei care permite resortisantului țării terțe să utilizeze instrumentul de verificare menționat la articolul 31. În plus, informațiile sunt furnizate prin intermediul site-ului web public menționat la articolul 16. Sistemul central al ETIAS transmite totodată automat titularului unei autorizații de călătorie aceleași informații prin intermediul serviciului de e-mail.

(4)   În cazul în care sistemul central al ETIAS răspunde prin afișarea unei atenționări adăugate la o autorizație de călătorie în temeiul articolului 36 alineatul (2), autoritățile de frontieră efectuează o verificare în linia a doua. În vederea realizării verificării în linia a doua, acestea sunt autorizate să consulte informațiile suplimentare adăugate în dosarul de cerere în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau cu articolul 44 alineatul (6) litera (f).

În cazul în care sistemul central al ETIAS răspunde prin afișarea unei atenționări menționate la articolul 36 alineatul (3) și în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, autoritățile de frontieră pot accesa sistemul central al ETIAS pentru a obține informațiile suplimentare prevăzute la articolul 39 alineatul (1) litera (e) sau la articolul 44 alineatul (6) litera (f).

Articolul 48

Procedurile de rezervă în cazul imposibilității tehnice de accesare a datelor la frontierele externe

(1)   În cazul în care, din motive tehnice, este imposibil să se efectueze consultarea menționată la articolul 47 alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a oricărei părți a sistemului de informații al ETIAS, unitatea centrală a ETIAS notifică acest lucru autorităților de frontieră și unităților naționale ale ETIAS din statele membre.

(2)   În cazul în care, din motive tehnice, este imposibil să se efectueze consultarea menționată la articolul 47 alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a infrastructurii naționale de frontieră dintr-un stat membru, autoritățile de frontieră notifică acest lucru unității centrale a ETIAS și unității naționale a ETIAS din respectivul stat membru. Unitatea centrală a ETIAS informează de îndată eu-LISA și Comisia în acest sens.

(3)   În ambele situații menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, autoritățile de frontieră aplică planurile lor naționale pentru situații neprevăzute. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/399, planul național pentru situații neprevăzute poate autoriza autoritățile de frontieră să deroge temporar de la obligația de a consulta sistemul central al ETIAS menționată la articolul 47 alineatul (1) din prezentul regulament.

(4)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă modele de planuri pentru situații neprevăzute pentru cazurile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, inclusiv proceduri care trebuie urmate de către autoritățile de frontieră. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2). Statele membre își adoptă propriile planuri naționale pentru situații neprevăzute pe baza acestor modele de planuri, care trebuie adaptate necesităților la nivel național.

CAPITOLUL IX

UTILIZAREA ETIAS DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL IMIGRAȚIEI

Articolul 49

Accesul la date al autorităților responsabile în domeniul imigrației

(1)   În scopul de a verifica sau de a confirma îndeplinirea condițiilor de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre și de a lua măsurile adecvate aferente, autoritățile responsabile în domeniul imigrației din statele membre au acces la sistemul central al ETIAS pentru efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(e).

(2)   Accesul la sistemul central al ETIAS în temeiul alineatului (1) din prezentul articol este permis numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

s-a efectuat o căutare anterioară în EES în temeiul articolului 26 din Regulamentul (UE) 2017/2226; și

(b)

rezultatul căutării indică faptul că EES nu conține o fișă de intrare care să corespundă prezenței resortisantului unei țări terțe pe teritoriul statelor membre.

În cazul în care este necesar, îndeplinirea condițiilor menționate la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat este verificată prin accesarea evidențelor din EES prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care corespund căutării menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat și răspunsului la care se face referire la litera (b) din respectivul paragraf.

(3)   Sistemul central al ETIAS afișează un răspuns care indică dacă persoana deține sau nu o autorizație de călătorie valabilă și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată eliberată în temeiul articolului 44, statele membre pentru care este valabilă respectiva autorizație de călătorie. Sistemul central al ETIAS indică totodată dacă autorizația de călătorie va expira în următoarele 90 de zile și perioada de valabilitate rămasă.

În cazul minorilor, autoritățile responsabile în domeniul imigrației au de asemenea acces la informațiile referitoare la persoanele care exercită autoritatea părintească sau la tutorele legal al călătorului, menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (k).

CAPITOLUL X

PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA SISTEMUL CENTRAL AL ETIAS ÎN SCOPUL APLICĂRII LEGII

Articolul 50

Autoritățile desemnate ale statelor membre

(1)   Statele membre desemnează autoritățile care au dreptul de a solicita consultarea datelor înregistrate în sistemul central al ETIAS pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un punct central de acces care asigură accesul la sistemul central al ETIAS. Punctul central de acces verifică îndeplinirea condițiilor pentru solicitarea accesului la sistemul central al ETIAS, prevăzute la articolul 52.

Autoritatea desemnată și punctul central de acces pot face parte din aceeași organizație, dacă dreptul intern permite acest lucru, însă punctul central de acces acționează în mod deplin independent de autoritatea desemnată atunci când își îndeplinește atribuțiile în temeiul prezentului regulament. Punctul central de acces este separat de autoritățile desemnate și nu primește instrucțiuni din partea acestora în ceea ce privește rezultatul verificării pe care o efectuează în mod independent.

Statele membre pot desemna mai multe puncte centrale de acces pentru a reflecta structura lor organizațională și administrativă în îndeplinirea obligațiilor lor constituționale sau altor obligații legale.

Statele membre notifică eu-LISA și Comisiei autoritățile lor desemnate și punctele lor centrale de acces și pot în orice moment să își modifice sau să își înlocuiască notificările.

(3)   La nivel național, fiecare stat membru întocmește o listă a unităților operative din cadrul autorităților desemnate care sunt autorizate să solicite consultarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS prin intermediul punctelor centrale de acces.

(4)   Numai personalul împuternicit în mod corespunzător din cadrul punctelor centrale de acces este autorizat să acceseze sistemul central al ETIAS în conformitate cu articolele 51 și 52.

Articolul 51

Procedura de acces la sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii

(1)   O unitate operativă menționată la articolul 50 alineatul (3) transmite unui punct central de acces menționat la articolul 50 alineatul (2), o cerere motivată, în format electronic sau în scris, pentru consultarea unui set specific de date stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), cererea motivată în format electronic sau în scris include o justificare a necesității de a consulta respectivele date specifice.

(2)   La primirea cererii de acces, punctul central de acces verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la articolul 52, inclusiv controlând dacă orice cerere de consultare a datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c) este justificată.

(3)   În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acces menționate la articolul 52, punctul central de acces prelucrează cererea. Datele stocate în sistemul central al ETIAS accesate de punctul central de acces se transmit unității operative care a făcut solicitarea într-un mod care să nu compromită securitatea datelor.

(4)   În caz de urgență, când trebuie prevenit un pericol iminent pentru viața unei persoane asociat unei infracțiuni de terorism sau altei infracțiuni grave, punctul central de acces prelucrează solicitarea imediat și verifică doar ex post dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 52, inclusiv dacă a existat cu adevărat un caz de urgență. Verificarea ex post este efectuată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare după prelucrarea solicitării.

În cazul în care, în urma unei verificări ex post, se constată că accesul la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS sau consultarea acestora nu au fost justificate, toate autoritățile care au accesat datele respective șterg datele accesate din sistemul central al ETIAS. Autoritățile informează punctul central de acces relevant din statul membru în care a fost depusă solicitarea cu privire la ștergere.

Articolul 52

Condițiile de acces al autorităților desemnate ale statelor membre la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS

(1)   Autoritățile desemnate pot solicita consultarea datelor stocate în sistemul central al ETIAS dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

accesarea în vederea consultării este necesară în scopul prevenirii, depistării sau investigării unei infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni grave;

(b)

accesarea în vederea consultării este necesară și proporțională într-un caz specific; și

(c)

există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că, prin consultarea datelor din sistemul central al ETIAS, se va contribui la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie de călători aflată sub incidența prezentului regulament.

(2)   Consultarea sistemului central al ETIAS se limitează la efectuarea de căutări utilizând drept criteriu una sau mai multe dintre următoarele elemente de date înregistrate în dosarul de cerere:

(a)

numele (de familie) și, dacă este (sunt) disponibil(e), prenumele (numele de botez);

(b)

alte nume [pseudonim, nume artistic(e), nume uzual(e)];

(c)

numărul documentului de călătorie;

(d)

adresa de domiciliu;

(e)

adresa de e-mail;

(f)

numerele de telefon;

(g)

adresa IP.

(3)   Consultarea sistemului central al ETIAS utilizând datele enumerate la alineatul (2) poate fi corelată cu următoarele date din dosarul de cerere pentru a restrânge căutarea:

(a)

cetățenia sau cetățeniile;

(b)

sexul;

(c)

data nașterii sau categoria de vârstă.

(4)   În cazul obținerii unui răspuns pozitiv pe baza datelor înregistrate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), care sunt înregistrate în respectivul dosar de cerere, precum și la datele introduse în respectivul dosar de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 39 și 43. Accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), înregistrate în dosarul de cerere, se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de o unitate operativă într-o cerere motivată în format electronic sau în scris transmisă în temeiul articolului 51 alineatul (1), iar cererea a fost verificată și aprobată în mod independent de către punctul central de acces. Consultarea sistemului central al ETIAS nu permite accesul la datele privind educația menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).

Articolul 53

Procedura și condițiile de acces al Europol la datele înregistrate în sistemul central al ETIAS

(1)   În scopul articolului 1 alineatul (2), Europol poate solicita să consulte datele stocate în sistemul central al ETIAS și poate transmite unității centrale a ETIAS o cerere motivată în format electronic pentru consultarea unui set specific de date stocate în sistemul central al ETIAS. În cazul în care se solicită consultarea datelor menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c), cererea motivată în format electronic include o justificare a necesității de a consulta respectivele date specifice.

(2)   Cererea motivată dovedește că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

consultarea este necesară pentru a sprijini și a consolida măsurile adoptate de statele membre pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor de terorism ori a altor infracțiuni grave care intră sub incidența mandatului Europol;

(b)

consultarea este necesară și proporțională într-un caz specific;

(c)

consultarea se limitează la efectuarea de căutări utilizând datele menționate la articolul 52 alineatul (2) în combinație cu datele enumerate la articolul 52 alineatul (3), dacă este cazul;

(d)

există dovezi sau motive întemeiate pentru a se considera că prin consultarea datelor se va contribui la prevenirea, depistarea sau investigarea oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în special în cazul unei suspiciuni justificate potrivit căreia suspectul, autorul sau victima unei infracțiuni de terorism sau a altei infracțiuni grave se încadrează într-o categorie de călători aflată sub incidența prezentului regulament.

(3)   Cererile Europol de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS fac obiectul unei verificări prealabile efectuate de o unitate specializată formată din funcționari ai Europol împuterniciți în mod corespunzător, care examinează în mod eficient și în timp util dacă cererea îndeplinește toate condițiile de la alineatul (2).

(4)   În cazul obținerii unui răspuns pozitiv pe baza datelor stocate într-un dosar de cerere, consultarea sistemului central al ETIAS permite accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la datele adăugate în dosarul de cerere în ceea ce privește eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea unei autorizații de călătorie, în conformitate cu articolele 39 și 43. Accesul la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele (a)-(c) adăugate în dosarul de cerere se acordă numai în cazul în care consultarea datelor respective a fost solicitată în mod explicit de Europol. Consultarea sistemului central al ETIAS nu permite accesul la datele privind educația menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (h).

(5)   Odată ce unitatea specializată formată din funcționari ai Europol împuterniciți în mod corespunzător a aprobat cererea, unitatea centrală a ETIAS prelucrează cererea de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS. Aceasta transmite către Europol datele solicitate în așa fel încât să nu fie compromisă securitatea datelor.

CAPITOLUL XI

PĂSTRAREA ȘI MODIFICAREA DATELOR

Articolul 54

Păstrarea datelor

(1)   Fiecare dosar de cerere este stocat în sistemul central al ETIAS:

(a)

pentru perioada de valabilitate a autorizației de călătorie;

(b)

timp de cinci ani de la ultima decizie de refuzare, de anulare sau de revocare a autorizației de călătorie în conformitate cu articolele 37, 40 și 41. În cazul în care datele existente într-o fișă, într-un dosar sau într-o alertă înregistrată într-unul dintre sistemele de informații UE, în datele Europol, în bazele de date SLTD sau TDAWN ale Interpol, în lista de supraveghere din ETIAS sau în regulile de verificare ale ETIAS care au determinat o astfel de decizie sunt șterse înainte de expirarea perioadei de cinci ani, dosarul de cerere se șterge în termen de șapte zile de la data ștergerii datelor din fișa, dosarul sau alerta respectivă. În acest scop, sistemul central al ETIAS verifică regulat și în mod automat dacă condițiile pentru păstrarea dosarelor de cerere menționate la prezenta literă sunt îndeplinite în continuare. Dacă acestea nu mai sunt îndeplinite, acesta șterge dosarul de cerere în mod automat.

(2)   Cu scopul de a facilita depunerea unei noi cereri după expirarea perioadei de valabilitate a unei autorizații de călătorie ETIAS, dosarul de cerere poate fi stocat în sistemul central al ETIAS pentru o perioadă suplimentară de cel mult trei ani de la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de călătorie și numai în cazul în care, în urma unei cereri de exprimare a consimțământului, solicitantul consimte în mod liber și explicit, prin intermediul unei declarații semnate electronic. Cererea de exprimare a consimțământului este prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de alte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă și utilizând un limbaj clar și simplu, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Consimțământul se solicită după furnizarea automată a informațiilor conform articolului 15 alineatul (2). Informațiile furnizate automat reamintesc solicitantului care este obiectivul păstrării datelor în concordanță cu informațiile menționate la articolul 71 litera (o), precum și că există posibilitatea de a retrage consimțământul în orice moment.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, solicitantul poate, în orice moment, să își retragă consimțământul. În cazul în care solicitantul își retrage consimțământul, dosarul de cerere se șterge automat din sistemul central al ETIAS.

eu-LISA elaborează un instrument pentru a le permite solicitanților să își dea și să își retragă consimțământul. Respectivul instrument este disponibil pe site-ul web specializat sau prin intermediul aplicației pentru dispozitive mobile.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a defini mai în detaliu instrumentul care va fi utilizat de către solicitanți pentru a-și da și pentru a-și retrage consimțământul.

(3)   La expirarea perioadei sale de păstrare, dosarul de cerere se șterge automat din sistemul central al ETIAS.

Articolul 55

Modificarea datelor și ștergerea anticipată a datelor

(1)   Unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS au obligația de a actualiza datele stocate în sistemul central al ETIAS și de a se asigura că acestea sunt exacte. Unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS nu au dreptul să modifice datele adăugate în formularul de cerere direct de către solicitant în temeiul articolului 17 alineatul (2), (3) sau (4).

(2)   În cazul în care unitatea centrală a ETIAS are dovezi că datele înregistrate în sistemul central al ETIAS de către unitatea centrală a ETIAS conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea prezentului regulament, aceasta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge imediat din sistemul central al ETIAS.

(3)   În cazul în care statul membru responsabil are dovezi că datele înregistrate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea prezentului regulament, unitatea sa națională a ETIAS verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge imediat din sistemul central al ETIAS.

(4)   În cazul în care unitatea centrală a ETIAS are dovezi care sugerează că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau că datele au fost prelucrate în sistemul central al ETIAS cu încălcarea prezentului regulament, acesta contactează unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în termen de 14 zile. Dacă statul membru diferit de statul membru responsabil are astfel de dovezi, acesta contactează unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil în termen de 14 zile. Unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună și, dacă este necesar, modifică sau șterge fără întârziere datele din sistemul central al ETIAS.

(5)   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat membru sau a intrat sub incidența articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(c), autoritățile respectivului stat membru verifică dacă persoana în cauză are o autorizație de călătorie valabilă și, dacă este cazul, șterge imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS. Autoritatea responsabilă de ștergerea dosarului de cerere este:

(a)

unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat documentul de călătorie, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) litera (a);

(b)

unitatea națională a ETIAS din statul membru a cărui cetățenie a dobândit-o respectivul resortisant al unei țări terțe;

(c)

unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere.

(6)   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) litera (d), (e), (f) sau (l), acesta poate informa autoritățile competente ale statului membru care a eliberat permisul de ședere, viza uniformă sau viza națională de lungă ședere menționată în respectivul articol că are o autorizație de călătorie valabilă și poate solicita ștergerea dosarului de cerere corespunzător din sistemul central al ETIAS. Autoritățile statului membru în cauză verifică dacă persoana respectivă deține o autorizație de călătorie valabilă. Dacă se confirmă faptul că persoana deține o astfel de autorizație, unitatea națională a ETIAS din statul membru care a eliberat permisul de ședere, viza uniformă sau viza națională de lungă ședere șterge imediat dosarul de cerere din sistemul central al ETIAS.

(7)   În cazul în care un resortisant al unei țări terțe a intrat sub incidența articolului 2 alineatul (2) litera (g), acesta poate informa autoritățile competente ale următorului stat membru pe teritoriul căruia intră cu privire la această schimbare. Respectivul stat membru informează unitatea centrală a ETIAS în termen de 14 zile. Unitatea centrală a ETIAS verifică exactitatea datelor în termen de o lună și, dacă este necesar, șterge dosarul de cerere fără întârziere din sistemul central al ETIAS.

(8)   Fără a aduce atingere căilor de atac administrative sau nejudiciare existente, persoanele au acces la o cale de atac judiciară eficientă pentru a se asigura că datele stocate în ETIAS sunt modificate sau șterse.

CAPITOLUL XII

PROTECȚIA DATELOR

Articolul 56

Protecția datelor

(1)   În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și de către eu-LISA, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(2)   Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către unitățile naționale ale ETIAS care evaluează cererile, de către autoritățile de frontieră și de către autoritățile responsabile în domeniul imigrației.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal de către unitățile naționale ale ETIAS este efectuată de autoritățile competente care evaluează cererile în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, se aplică Directiva (UE) 2016/680.

În cazul în care unitatea națională a ETIAS decide cu privire la eliberarea, refuzarea, revocarea sau anularea unei autorizații de călătorie, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679.

(3)   Directiva (UE) 2016/680 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile desemnate ale statelor membre în sensul articolului 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

(4)   Regulamentul (UE) 2016/794 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol în temeiul articolelor 29 și 53 din prezentul regulament.

Articolul 57

Operatorul de date

(1)   Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este considerată operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS. În ceea ce privește gestionarea securității informațiilor din sistemul central al ETIAS, eu-LISA este considerată operator.

(2)   În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS de către un stat membru, unitatea națională a ETIAS este considerată operator în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679. Aceasta are responsabilitatea centrală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul central al ETIAS de către statul membru respectiv.

Articolul 58

Persoana împuternicită de operator

(1)   eu-LISA este considerată persoană împuternicită de operator în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de informații al ETIAS.

(2)   eu-LISA se asigură că sistemul de informații al ETIAS funcționează în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 59

Securitatea prelucrării

(1)   eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitatea datelor.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului de informații al ETIAS.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolelor 32 și 34 din Regulamentul (UE) 2016/679, eu-LISA, unitatea centrală a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS adoptă măsurile necesare, inclusiv un plan de securitate, un plan de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru, pentru:

(a)

a proteja fizic datele, inclusiv prin elaborarea de planuri pentru situații neprevăzute în scopul protecției infrastructurii critice;

(b)

a împiedica accesul persoanelor neautorizate la serviciul web securizat, la serviciul de e-mail, la serviciul de cont securizat, la portalul pentru operatorii de transport, la instrumentul de verificare pentru solicitanți și la instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților;

(c)

a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor și în incintele naționale, în conformitate cu scopurile ETIAS;

(d)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date;

(e)

a împiedica introducerea neautorizată de date, precum și orice inspectare, modificare sau ștergere neautorizată a datelor cu caracter personal înregistrate;

(f)

a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate, cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;

(g)

a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în sistemul central al ETIAS și orice modificare ori ștergere neautorizată a datelor prelucrate în sistemul central al ETIAS;

(h)

a asigura că persoanele autorizate să acceseze sistemul de informații al ETIAS au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces, prin utilizarea exclusivă a unor nume de utilizator individuale și unice, precum și a unor moduri de acces confidențiale;

(i)

a asigura că toate autoritățile cu drept de acces la sistemul de informații al ETIAS creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să acceseze datele și pun aceste profiluri la dispoziția autorităților de supraveghere;

(j)

a asigura că se poate verifica și stabili care sunt organismele cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor;

(k)

a asigura că se poate verifica și stabili ce date au fost prelucrate în sistemul de informații al ETIAS, în ce moment, de către cine și cu ce scop;

(l)

a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora către sau din sistemul central al ETIAS ori în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul unor tehnici de criptare corespunzătoare;

(m)

a asigura că, în cazul unei întreruperi, sistemele instalate pot fi readuse la operarea normală;

(n)

a asigura fiabilitatea, garantând că orice erori de funcționare a ETIAS sunt semnalate în mod adecvat și că sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a garanta că datele cu caracter personal pot fi recuperate în cazul coruperii acestora din cauza unei funcționări defectuoase a ETIAS;

(o)

a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate prevăzute la prezentul alineat și a lua măsurile de organizare necesare referitoare la supravegherea internă, astfel încât să se asigure respectarea prezentului regulament.

(4)   Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă un model de plan de securitate și un model de plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2). Consiliul de administrație al eu-LISA, consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre adoptă planurile de securitate și planurile de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru pentru eu-LISA, pentru unitatea centrală a ETIAS și, respectiv, pentru unitățile naționale ale ETIAS. Acestea utilizează ca bază modelele de planuri adoptate de Comisie, ajustate în funcție de necesități.

(5)   eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la măsurile pe care le ia în temeiul prezentului articol.

Articolul 60

Incidente de securitate

(1)   Orice eveniment care are sau care poate avea un impact asupra securității ETIAS și care poate cauza daune sau pierderi datelor stocate în ETIAS este considerat a fi un incident de securitate, în special în cazul în care este posibil să se fi accesat datele în mod neautorizat sau în cazul în care au fost compromise sau este posibil să fi fost compromise disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

(2)   Incidentele de securitate se gestionează astfel încât să se asigure un răspuns rapid, eficace și corespunzător.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor privind notificarea și comunicarea în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, al articolului 30 din Directiva (UE) 2016/680 sau al ambelor, statele membre informează Comisia, eu-LISA și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la incidentele de securitate. În cazul unui incident de securitate în legătură cu sistemul de informații al ETIAS, eu-LISA informează Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Europol notifică Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cazul unui incident de securitate legat de ETIAS.

(4)   Informațiile privind un incident de securitate care are sau care ar putea avea un impact asupra funcționării ETIAS sau asupra disponibilității, integrității și confidențialității datelor stocate în ETIAS sunt puse la dispoziția Comisiei și, dacă sunt afectate, la dispoziția unității centrale a ETIAS, a unităților naționale ale ETIAS și a Europol. Astfel de incidente se raportează în conformitate cu planul de gestionare a incidentelor care trebuie furnizat de eu-LISA.

(5)   Statele membre, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA și Europol colaborează în cazul în care survine un incident de securitate.

Articolul 61

Monitorizarea proprie

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol și statele membre se asigură că fiecare autoritate care are drept de acces la sistemul de informații al ETIAS ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu prezentul regulament și cooperează, în cazul în care este necesar, cu autoritatea de supraveghere.

Articolul 62

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 63

Răspunderea

(1)   Fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri și răspunderii din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001:

(a)

orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal sau a oricărei alte acțiuni incompatibile cu prezentul regulament realizate de către un stat membru are dreptul de a primi despăgubiri din partea statului membru respectiv;

(b)

orice persoană sau stat membru care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a oricărei acțiuni incompatibile cu dispozițiile prezentului regulament realizate de eu-LISA are dreptul de a primi despăgubiri din partea acesteia. eu-LISA este responsabilă de operațiunile ilegale de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu rolul său de persoană împuternicită de către operator sau, după caz, de operator.

Statul membru sau eu-LISA este exonerată de răspunderea în temeiul primului paragraf, integral sau parțial, dacă dovedește că nu este responsabilă de fapta care a provocat prejudiciul.

(2)   În cazul prejudiciilor produse sistemului central al ETIAS ca urmare a nerespectării de către un stat membru a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, răspunderea aparține statului membru respectiv, cu excepția cazului în care și în măsura în care eu-LISA sau un alt stat membru participant la sistemul central al ETIAS nu a luat măsurile rezonabile necesare pentru a preveni producerea prejudiciului sau pentru a reduce la minimum impactul acestuia.

(3)   Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt reglementate de dreptul intern al statului membru respectiv. Acțiunile în despăgubiri împotriva operatorului sau a eu-LISA pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor prevăzute în tratate.

Articolul 64

Dreptul de acces, dreptul la rectificarea, completarea și ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării

(1)   Fără a aduce atingere dreptului la informare prevăzut la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, solicitanții ale căror date sunt stocate în sistemul central al ETIAS sunt informați, la momentul colectării datelor lor, cu privire la procedurile de exercitare a drepturilor prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acestora le sunt furnizate, în același timp, și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(2)   Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 13-16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la articolele 15-18 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice solicitant are dreptul de a se adresa unității centrale a ETIAS sau unității naționale a ETIAS responsabile de cererea sa. Unitatea care primește cererea examinează solicitarea și răspunde la aceasta cât mai rapid posibil, în termen de maximum 30 de zile.

În cazul în care în urma unei cereri se constată că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil rectifică sau șterge fără întârziere datele respective din sistemul central al ETIAS.

În cazul în care, în urma unei solicitări în temeiul prezentului alineat, o autorizație de călătorie este modificată de unitatea centrală a ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS în cursul perioadei sale de valabilitate, sistemul central al ETIAS efectuează prelucrarea automată prevăzută la articolul 20 pentru a stabili dacă dosarul de cerere modificat generează un răspuns pozitiv în temeiul articolului 20 alineatele (2)-(5). În cazul în care, în urma prelucrării automate, nu se obține niciun răspuns pozitiv, sistemul central al ETIAS eliberează o autorizație de călătorie modificată cu aceeași perioadă de valabilitate ca cea a autorizației originale și notifică solicitantului acest fapt. În cazul în care, în urma prelucrării automate, se obțin unul sau mai multe răspunsuri pozitive, unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil evaluează riscul în materie de securitate, riscul de imigrație ilegală ori riscul epidemic ridicat în conformitate cu articolul 26. Aceasta decide dacă să elibereze o autorizație de călătorie modificată sau, în cazul în care ajunge la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a autorizației de călătorie, dacă să revoce autorizația de călătorie.

(3)   În cazul în care unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil de cerere nu este de acord cu afirmația că datele stocate în sistemul central al ETIAS conțin erori de fapt sau au fost înregistrate ilegal, unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil adoptă fără întârziere o decizie administrativă prin care persoanei vizate i se explică, în scris, motivele pentru care nu este dispusă să corecteze sau să șteargă datele care o privesc.

(4)   Respectiva decizie furnizează, de asemenea, persoanei vizate informații care explică posibilitatea de a contesta decizia luată în privința cererii menționate la alineatul (2) și, dacă este cazul, informații cu privire la modalitatea de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere la autoritățile sau instanțele judecătorești competente și cu privire la orice asistență de care poate beneficia, inclusiv din partea autorităților naționale de supraveghere competente.

(5)   Orice cerere înaintată în temeiul alineatului (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana vizată. Aceste informații se utilizează exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor menționate la alineatul (2) și apoi se șterg imediat.

(6)   Unitatea centrală a ETIAS sau unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste faptul că s-a depus o cerere de tipul celei menționate la alineatul (2) și modul în care aceasta a fost soluționată. Aceasta pune documentul respectiv la dispoziția autorităților naționale de supraveghere competente în domeniul protecției datelor fără întârziere, în cel mult șapte zile de la luarea deciziei de a rectifica sau șterge datele menționate la alineatul (2) al doilea paragraf sau, respectiv, de la luarea deciziei menționate la alineatul (3).

Articolul 65

Comunicarea datelor cu caracter personal către țări terțe, organizații internaționale și entități private

(1)   Datele cu caracter personal stocate în sistemul central al ETIAS nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private, cu excepția transferurilor către Interpol în scopul efectuării prelucrării automate menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (b) și (l) din prezentul regulament. Transferurile de date cu caracter personal către Interpol fac obiectul dispozițiilor articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(2)   Datele cu caracter personal accesate din sistemul central al ETIAS de un stat membru sau de Europol în scopul menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, organizații internaționale sau entități private. Interdicția se aplică și atunci când aceste date sunt prelucrate ulterior la nivel național sau între statele membre.

(3)   Prin derogare de la articolul 49 din prezentul regulament, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul returnării, autoritățile responsabile în domeniul imigrației pot accesa sistemul central al ETIAS pentru a extrage datele care urmează a fi transferate către o țară terță, în cazuri individuale, numai atunci când sunt îndeplinite în totalitate următoarele condiții:

(a)

s-a efectuat o căutare anterioară în EES în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2017/2226; și

(b)

această căutare indică faptul că EES nu conține date referitoare la resortisantul unei țări terțe care urmează să fie returnat.

În cazul în care este necesar, îndeplinirea acestor condiții este verificată prin accesarea evidențelor prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2017/2226 corespunzătoare căutării menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul alineat și răspunsului aferent de la litera (b) de la respectivul paragraf.

În cazul în care respectivele condiții sunt îndeplinite, autoritățile responsabile în domeniul imigrației au acces la interogarea sistemului central al ETIAS utilizând drept criteriu, integral sau parțial, datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezentul regulament. În cazul în care un dosar de cerere din ETIAS corespunde acestor date, autoritățile responsabile în domeniul imigrației vor avea acces la datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(g) din prezentul regulament și, în cazul minorilor, alineatul (2) litera (k) din respectivul articol.

Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, datele accesate din sistemul central al ETIAS de către autoritățile responsabile în domeniul imigrației pot fi transferate unei țări terțe în cazuri individuale, dacă acest lucru este necesar pentru a dovedi identitatea resortisanților țărilor terțe, exclusiv în scopul returnării, și numai în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a)

Comisia a adoptat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, o decizie în care constată că țara terță respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

(b)

au fost prezentate garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679, de exemplu prin intermediul unui acord de readmisie care este în vigoare între Uniune sau un stat membru și țara terță în cauză;

(c)

se aplică articolul 49 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Datele menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (a), (b), (d), (e) și (f) din prezentul regulament pot fi transferate numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

transferul datelor este realizat în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, în special dispozițiile privind protecția datelor, inclusiv capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, ale acordurilor de readmisie, precum și ale dreptului intern al statului membru care transferă datele;

(b)

țara terță a fost de acord să prelucreze datele exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost furnizate; și

(c)

a fost emisă o decizie de returnare adoptată în temeiul Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului (41) cu privire la resortisantul țării terțe în cauză, cu condiția ca aplicarea unei astfel de decizii de returnare să nu fie suspendată și să nu fi fost introdusă nicio cale de atac care poate conduce la suspendarea aplicării acesteia.

(4)   Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul alineatului (3) nu aduc atingere drepturilor solicitanților și ale beneficiarilor de protecție internațională, în special în ceea ce privește principiul nereturnării.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, datele din sistemul central al ETIAS menționate la articolul 52 alineatul (4) accesate de autoritățile desemnate în scopurile menționate la articolul 1 alineatul (2) pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe de către autoritatea desemnată, în cazuri individuale, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

survine un caz excepțional de urgență, care implică:

(i)

un pericol iminent asociat cu o infracțiune de terorism; sau

(ii)

un pericol iminent pentru viața unei persoane, pericolul respectiv fiind asociat cu o infracțiune gravă;

(b)

transferul de date este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea, pe teritoriul statelor membre sau în țara terță în cauză, a unei astfel de infracțiuni de terorism sau a unei infracțiuni grave;

(c)

autoritatea desemnată are acces la aceste date în conformitate cu procedura și condițiile prevăzute la articolele 51 și 52;

(d)

transferul este efectuat în conformitate cu condițiile aplicabile prevăzute de Directiva (UE) 2016/680, în special la capitolul V;

(e)

a fost transmisă, din țara terță, o cerere motivată în mod corespunzător, în formă scrisă sau pe cale electronică;

(f)

este asigurată în mod reciproc furnizarea către statul membru care operează ETIAS a oricărei informații din sistemele privind autorizația de călătorie deținute de țara terță solicitantă.

Atunci când se efectuează un transfer în temeiul primului paragraf din prezentul alineat, acest transfer se documentează, iar documentația se pune, la cerere, la dispoziția autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, incluzând data și ora transferului, informații cu privire la autoritatea competentă destinatară, justificarea transferului și datele cu caracter personal transferate.

Articolul 66

Supravegherea de către autoritatea de supraveghere

(1)   Fiecare stat membru se asigură că autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 monitorizează independent legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către statul membru în cauză, inclusiv a transmiterii acestora către și din ETIAS.

(2)   Fiecare stat membru se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt aplicabile și accesului la ETIAS de către autoritățile sale naționale în conformitate cu capitolul X din prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor ale căror date sunt accesate în acest mod.

(3)   Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea accesului statelor membre la datele cu caracter personal în conformitate cu capitolul X din prezentul regulament, inclusiv a transmiterii datelor către și din ETIAS. Articolul 66 alineatele (5) și (6) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

(4)   Autoritatea sau autoritățile de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 se asigură că se realizează un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor desfășurate de unitățile naționale ale ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante, cel puțin o dată la trei ani de la punerea în funcțiune a ETIAS. Rezultatele auditului pot fi luate în considerare în evaluările realizate în cadrul mecanismului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului (42). Autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 publică anual numărul solicitărilor de rectificare, completare sau ștergere a datelor ori de restricționare a prelucrării datelor, acțiunile întreprinse ulterior, precum și numărul rectificărilor, completărilor, ștergerilor și restricționărilor prelucrării efectuate în urma solicitărilor adresate de persoanele în cauză.

(5)   Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 dispune de resurse și de cunoștințe de specialitate suficiente pentru a îndeplini atribuțiile care i-au fost încredințate în temeiul prezentului regulament.

(6)   Statele membre furnizează toate informațiile solicitate de autoritatea de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. În special, acestea îi furnizează informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu responsabilitățile lor, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Statele membre acordă autorității de supraveghere instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 accesul la evidențele lor și îi permit în orice moment accesul la toate incintele lor utilizate în scopul ETIAS.

Articolul 67

Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este responsabilă de monitorizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA, ale Europol și ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în legătură cu ETIAS, precum și de asigurarea conformității desfășurării acestora cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu prezentul regulament.

(2)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că, cel puțin o dată la trei ani, se efectuează un audit al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal de către eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS, în conformitate cu standardele internaționale de audit relevante. Un raport asupra acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, eu-LISA și autorităților de supraveghere. Se acordă eu-LISA și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.

(3)   eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS pun la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor informațiile solicitate de aceasta, asigurându-i accesul la toate documentele și la evidențele lor, precum și în toate incintele lor, în orice moment.

Articolul 68

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(1)   Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în limitele competențelor sale respective, cooperează activ în cadrul responsabilităților lor. Acestea asigură o supraveghere coordonată a ETIAS și a infrastructurilor naționale de frontieră.

(2)   Autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor fac schimb de informații relevante, se asistă reciproc în efectuarea auditurilor și a inspecțiilor, examinează eventualele dificultăți legate de interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, evaluează problemele privind exercitarea supravegherii independente sau exercitarea drepturilor persoanei vizate, formulează propuneri armonizate în vederea găsirii unor soluții comune la eventualele probleme și promovează sensibilizarea publicului în ceea ce privește drepturile în materie de protecție a datelor, după caz.

(3)   În scopul alineatului (2), autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor instituit prin Regulamentul (UE) 2016/679. Costurile aferente reuniunilor și organizarea acestora sunt în sarcina comitetului respectiv. În cursul primei reuniuni se adoptă regulamentul de procedură. Alte metode de lucru sunt elaborate de comun acord, dacă este necesar.

(4)   La fiecare doi ani, Comitetul european pentru protecția datelor trimite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA un raport comun al activităților. Acest raport include un capitol despre fiecare stat membru, elaborat de autoritatea de supraveghere a statului membru respectiv.

Articolul 69

Ținerea evidențelor

(1)   eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din sistemul de informații al ETIAS. Aceste evidențe includ următoarele elemente:

(a)

scopul accesării;

(b)

data și ora fiecărei operațiuni;

(c)

datele utilizate pentru prelucrarea automată a cererilor;

(d)

răspunsurile pozitive generate în cursul efectuării prelucrării automate prevăzute la articolul 20;

(e)

datele utilizate pentru verificarea identității stocate în sistemul central al ETIAS sau alte sisteme de informații și baze de date;

(f)

rezultatele procesului de verificare menționat la articolul 22; și

(g)

membrul personalului care a desfășurat procesul respectiv.

(2)   Unitatea centrală a ETIAS ține evidențe privind membrii personalului autorizat în mod corespunzător să efectueze verificări ale identității.

Unitatea națională a ETIAS din statul membru responsabil ține evidențe privind membrii personalului autorizat în mod corespunzător să introducă sau să extragă date.

(3)   eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate în sistemul de informații al ETIAS care presupun accesul autorităților de frontieră menționate la articolul 47 și al autorităților responsabile în domeniul imigrației menționate la articolul 49. Aceste evidențe indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru lansarea căutării, datele transmise de sistemul central al ETIAS și denumirea autorităților de frontieră și a autorităților responsabile în domeniul imigrației care introduc și extrag datele.

În plus, autoritățile competente țin evidențe privind membrii personalului autorizat în mod corespunzător să introducă și să extragă datele.

(4)   Aceste evidențe pot fi utilizate numai pentru monitorizarea admisibilității prelucrării datelor și pentru asigurarea securității și a integrității datelor. Evidențele respective sunt protejate, prin măsuri corespunzătoare, împotriva accesului neautorizat. Acestea sunt șterse la un an de la expirarea perioadei de păstrare menționate la articolul 54, dacă nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.

eu-LISA și unitățile naționale ale ETIAS pun evidențele la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a autorităților de supraveghere competente, la cerere.

Articolul 70

Ținerea evidențelor aferente cererilor de consultare a datelor în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave

(1)   eu-LISA ține evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din cadrul sistemului central al ETIAS care implică accesul punctelor centrale de acces menționate la articolul 50 alineatul (2) în scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (2). Evidențele respective indică data și ora fiecărei operațiuni, datele utilizate pentru lansarea căutării, datele transmise de sistemul central al ETIAS și numele membrilor personalului autorizat al punctelor centrale de acces care introduc și extrag datele.

(2)   În plus, fiecare stat membru și Europol țin evidențe ale tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor în sistemul central al ETIAS care rezultă din cererile de consultare a datelor sau din accesul la datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (2).

(3)   Evidențele menționate la alineatul (2) indică:

(a)

scopul exact al cererii de consultare a datelor stocate în sistemul central al ETIAS sau de acces la acestea, inclusiv infracțiunea de terorism sau altă infracțiune gravă vizată, iar în cazul Europol, scopul exact al cererii de consultare;

(b)

decizia luată cu privire la admisibilitatea cererii;

(c)

referința dosarului național;

(d)

data și ora exactă a cererii de acces înaintate de punctul central de acces către sistemul central al ETIAS;

(e)

dacă este cazul, utilizarea procedurii de urgență menționate la articolul 51 alineatul (4) și rezultatul verificării ex post;

(f)

care dintre datele sau seturile de date menționate la articolul 52 alineatele (2) și (3) au fost utilizate pentru consultare; și

(g)

în conformitate cu normele naționale sau cu Regulamentul (UE) 2016/794, datele de identificare ale funcționarului care a efectuat căutarea și ale funcționarului care a dispus căutarea sau transmiterea datelor.

(4)   Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se utilizează numai pentru a verifica admisibilitatea cererii, pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a asigura integritatea și securitatea datelor. Evidențele respective sunt protejate, prin măsuri corespunzătoare, împotriva accesului neautorizat. Acestea sunt șterse la un an de la expirarea perioadei de păstrare menționate la articolul 54, dacă nu sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile de supraveghere competente care sunt responsabile cu monitorizarea legalității prelucrării datelor și a integrității și securității datelor au acces la evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin. Autoritatea responsabilă cu verificarea admisibilității cererii are, de asemenea, acces la evidențe în acel scop. În afara scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal sunt șterse din toate dosarele naționale și ale Europol după o perioadă de o lună, cu excepția cazului în care datele respective sunt necesare în scopurile anchetei penale specifice în curs pentru care au fost solicitate de către statul membru respectiv sau de către Europol. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi utilizate pentru monitorizarea și evaluarea menționate la articolul 92.

CAPITOLUL XIII

SENSIBILIZAREA PUBLICULUI

Articolul 71

Informarea publicului larg

După consultarea Comisiei și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, unitatea centrală a ETIAS pune la dispoziția publicului larg toate informațiile relevante cu privire la cererea de autorizație de călătorie. Aceste informații sunt disponibile pe site-ul web public și includ:

(a)

criteriile, condițiile și procedurile de solicitare a unei autorizații de călătorie;

(b)

informații privind site-ul web și aplicația pentru dispozitive mobile prin care poate fi transmisă cererea;

(c)

informații privind posibilitatea transmiterii unei cereri de către o altă persoană ori de către un intermediar comercial;

(d)

informații privind posibilitatea de a raporta abuzuri comise de intermediarii comerciali care folosesc formularul prevăzut la articolul 15 alineatul (5);

(e)

termenele în care se ia o decizie cu privire la cerere prevăzute la articolul 32;

(f)

faptul că o autorizație de călătorie este legată de documentul de călătorie indicat în formularul de cerere și că, în consecință, expirarea și orice modificare a documentului de călătorie au drept consecință nulitatea sau nerecunoașterea autorizației de călătorie la trecerea frontierei;

(g)

faptul că solicitanții sunt responsabili pentru caracterul autentic, complet, corect și temeinic al datelor transmise și pentru veridicitatea și temeinicia declarațiilor pe care le fac;

(h)

faptul că deciziile cu privire la cereri trebuie notificate solicitanților, că, în cazul în care o autorizație de călătorie este refuzată, aceste decizii trebuie să menționeze motivele pe care se întemeiază refuzul și faptul că solicitanții ale căror cereri au fost respinse au dreptul de a exercita o cale de atac, precum și informații referitoare la procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de atac, inclusiv detaliile privind autoritatea competentă și termenul de introducere a căii de atac;

(i)

faptul că solicitanții au posibilitatea de a contacta unitatea centrală a ETIAS și de a semnala că scopul deplasării lor are la bază motive umanitare sau este legat de obligații internaționale, precum și condițiile și procedurile aferente;

(j)

condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/399 și faptul că o ședere pe termen scurt este posibilă numai pentru o durată de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, cu excepția resortisanților țărilor terțe care beneficiază de dispoziții mai favorabile ale unui acord bilateral preexistent Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen;

(k)

faptul că simpla deținere a unei autorizații de călătorie nu conferă în mod automat dreptul de intrare;

(l)

faptul că autoritățile de frontieră pot solicita documente justificative la frontierele externe pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare;

(m)

faptul că deținerea unei autorizații de călătorie valabile constituie o condiție de ședere care trebuie îndeplinită pe toată perioada unei șederi pe termen scurt pe teritoriul statelor membre;

(n)

un link către serviciul web menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2226, care permite resortisanților țărilor terțe să verifice în orice moment durata rămasă de ședere autorizată;

(o)

faptul că datele introduse în sistemul de informații al ETIAS sunt utilizate în scopul gestionării frontierelor, inclusiv pentru verificări în bazele de date, și pot fi accesate de către statele membre și Europol în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, în conformitate cu procedurile și condițiile menționate la capitolul X;

(p)

perioada de stocare a acestor date;

(q)

drepturile persoanelor vizate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 45/2001, (UE) 2016/679 și (UE) 2016/794 și Directivei (UE) 2016/680;

(r)

posibilitatea călătorilor de a obține sprijin în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (m).

Articolul 72

Campania de informare

La începerea funcționării ETIAS, Comisia organizează, în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu unitatea centrală a ETIAS și cu statele membre, inclusiv cu consulatele acestora în țările terțe în cauză, o campanie de informare pentru a aduce la cunoștința resortisanților țărilor terțe care intră sub incidența prezentului regulament că au obligația de a deține o autorizație de călătorie valabilă atât pentru a trece frontierele externe, cât și pe întreaga perioadă a șederii pe termen scurt a acestora pe teritoriul statelor membre.

Această campanie de informare se desfășoară în mod periodic și în cel puțin una dintre limbile oficiale ale țărilor ai căror resortisanți intră sub incidența prezentului regulament.

CAPITOLUL XIV

RESPONSABILITĂȚI

Articolul 73

Responsabilitățile eu-LISA în timpul etapei de proiectare și dezvoltare

(1)   Sistemul central al ETIAS este găzduit de eu-LISA în sediile sale tehnice și asigură funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu condițiile de securitate, disponibilitate, calitate și viteză prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol și la articolul 74 alineatul (1).

(2)   Infrastructurile care susțin site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, instrumentul de verificare pentru solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților, instrumentul de evaluare pentru lista de supraveghere din ETIAS, portalul pentru operatorii de transport, serviciul web, software-ul pentru prelucrarea cererilor, depozitul central de date și soluțiile tehnice menționate la articolul 92 alineatul (8) sunt găzduite în sedii ale eu-LISA sau în sedii ale Comisiei. Aceste infrastructuri sunt repartizate geografic pentru a furniza funcționalitățile prevăzute în prezentul regulament în conformitate cu condițiile de securitate, de protecție și securitate a datelor, de disponibilitate, de calitate și de viteză prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol și la articolul 74 alineatul (1). Lista de supraveghere din ETIAS este găzduită într-un sediu al eu-LISA.

(3)   eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS, cu orice dezvoltare tehnică necesară pentru stabilirea interoperabilității dintre sistemul central al ETIAS și sistemele de informații UE menționate la articolul 11, precum și cu asigurarea interogării bazelor de date ale Interpol menționate la articolul 12.

eu-LISA definește modul în care este proiectată arhitectura fizică a sistemului, inclusiv infrastructura sa de comunicații, precum și specificațiile sale tehnice și evoluția ulterioară a acestora și NUI. Respectivele specificații tehnice se adoptă de către Consiliul de administrație al eu-LISA, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei. De asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac sau VIS care rezultă din stabilirea interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul central al ETIAS, inclusiv lista de supraveghere din ETIAS, NUI și infrastructura de comunicații cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentului regulament și adoptarea de către Comisie:

(a)

a măsurilor prevăzute la articolul 6 alineatul (4), articolul 16 alineatul (10), articolul 17 alineatul (9), articolul 31, articolul 35 alineatul (7), articolul 45 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 74 alineatul (5), articolul 84 alineatul (2) și articolul 92 alineatul (8); și

(b)

a unor măsuri, adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2), necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului central al ETIAS, a NUI, a infrastructurii de comunicații și a portalului pentru operatorii de transport, în special a unor acte de punere în aplicare pentru:

(i)

accesarea datelor în conformitate cu articolele 22-29 și articolele 33-53;

(ii)

modificarea, ștergerea și ștergerea anticipată a datelor în conformitate cu articolul 55;

(iii)

ținerea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 45 și articolul 69;

(iv)

cerințele de funcționare;

(v)

specificațiile privind soluțiile tehnice de conectare a punctelor centrale de acces în conformitate cu articolele 51-53.

Dezvoltarea constă în elaborarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice, efectuarea de teste și coordonarea generală a proiectului. În acest sens, sarcinile eu-LISA includ, de asemenea:

(a)

realizarea unei evaluări a riscurilor în materie de securitate;

(b)

respectarea principiilor protecției vieții private începând cu momentul conceperii și în mod implicit pe parcursul întregului ciclu de viață al dezvoltării ETIAS; și

(c)

desfășurarea unei evaluări a riscurilor în materie de securitate cu privire la interoperabilitatea ETIAS cu sistemele de informații ale UE și cu datele Europol menționate la articolul 11.

(4)   În cursul fazei de proiectare și dezvoltare se instituie un consiliu de administrație al programului, cu maximum 10 membri. Acesta este compus din șase membri numiți de consiliul de administrație al eu-LISA din rândul membrilor săi sau al membrilor săi supleanți, președintele Grupului consultativ EES-ETIAS menționat la articolul 91, un membru care reprezintă eu-LISA numit de directorul executiv al acesteia, un membru care reprezintă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă numit de directorul executiv al acesteia și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către consiliul de administrație al eu-LISA sunt aleși numai din statele membre pentru care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la scară largă gestionate de eu-LISA au caracter pe deplin obligatoriu, în temeiul dreptului Uniunii, și care vor participa la ETIAS. Consiliul de administrație al programului se întrunește periodic, cel puțin de trei ori pe trimestru. Acesta asigură gestionarea adecvată a etapei de proiectare și dezvoltare a ETIAS. Consiliul de administrație al programului transmite lunar consiliului de administrație al eu-LISA rapoarte scrise cu privire la progresul proiectului. Consiliul de administrație al programului nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii consiliului de administrație al eu-LISA.

(5)   Consiliul de administrație al eu-LISA stabilește regulamentul de procedură al Consiliului de administrație al programului, care include în special norme privind:

(a)

președinția;

(b)

locul reuniunilor;

(c)

pregătirea reuniunilor;

(d)

accesul experților la reuniuni;

(e)

planurile privind comunicarea care asigură faptul că membrii neparticipanți din cadrul consiliului de administrație al eu-LISA sunt informați în mod complet.

Președinția este asigurată de un stat membru pentru care instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor IT la scară largă gestionate de eu-LISA prevăd obligații depline, în temeiul dreptului Uniunii.

Toate cheltuielile de deplasare și de ședere suportate de membrii Consiliului de administrație al programului sunt plătite de eu-LISA. Articolul 10 din regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică mutatis mutandis. Secretariatul Consiliului de administrație al programului este asigurat de către eu-LISA.

Grupul consultativ EES-ETIAS se reunește cu regularitate până la începerea funcționării ETIAS. După fiecare reuniune, acesta prezintă un raport Consiliului de administrație al programului. Grupul consultativ EES-ETIAS asigură cunoștințele tehnice de specialitate pentru sprijinirea sarcinilor Consiliului de administrație al programului și monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.

Articolul 74

Responsabilitățile eu-LISA după începerea funcționării ETIAS

(1)   După începerea funcționării ETIAS, eu-LISA este responsabilă cu gestionarea tehnică a sistemului central al ETIAS și a NUI. Aceasta este, de asemenea, responsabilă cu orice testare tehnică necesară pentru instituirea și actualizarea regulilor de verificare ale ETIAS. În cooperare cu statele membre, aceasta se asigură în permanență că este utilizată cea mai bună tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost-beneficiu. Agenția este, de asemenea, responsabilă cu gestionarea tehnică a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central al ETIAS și NUI, precum și cu site-ul web public, aplicația pentru dispozitive mobile, serviciul de e-mail, serviciul de cont securizat, instrumentul de verificare pentru solicitanți, instrumentul pentru acordarea sau retragerea consimțământului pus la dispoziția solicitanților, instrumentul de evaluare pentru lista de supraveghere din ETIAS, portalul pentru operatorii de transport, serviciul web, software-ul pentru prelucrarea cererilor și registrul central de date menționat la articolul 6.

Gestionarea tehnică a ETIAS cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține sistemul de informații al ETIAS în funcțiune 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și dezvoltările tehnice necesare pentru a se asigura funcționarea sistemului la un nivel satisfăcător de calitate tehnică, mai ales în ceea ce privește timpul de răspuns pentru consultarea sistemului central al ETIAS în conformitate cu specificațiile tehnice.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (43), eu-LISA aplică norme corespunzătoare privind secretul profesional sau alte responsabilități echivalente de confidențialitate tuturor membrilor personalului său care trebuie să lucreze cu date stocate în sistemul central al ETIAS. Această obligație continuă să se aplice și după ce persoanele respective au încetat să ocupe o anumită funcție sau un anumit post ori după ce și-au încetat activitatea.

(3)   În cazul în care eu-LISA cooperează cu contractanți externi pentru îndeplinirea oricărei sarcini în legătură cu ETIAS, agenția monitorizează îndeaproape activitățile contractanților pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv, în special, în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și protecția datelor.

(4)   eu-LISA îndeplinește, de asemenea, sarcini legate de asigurarea formării pe tema utilizării tehnice a sistemului de informații al ETIAS.

(5)   eu-LISA elaborează și întreține un mecanism și o serie de proceduri pentru efectuarea de verificări de calitate privind datele din sistemul central al ETIAS și prezintă periodic rapoarte statelor membre și unității centrale a ETIAS. eu-LISA prezintă periodic un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la situațiile problematice întâmpinate. Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, respectivul mecanism, procedurile și cerințele corespunzătoare pentru respectarea calității datelor. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 75

Responsabilitățile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

(1)   Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă este responsabilă cu:

(a)

instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS și asigurarea condițiilor pentru gestionarea în condiții de siguranță a datelor stocate în ETIAS;

(b)

prelucrarea automată a cererilor; și

(c)

regulile de verificare ale ETIAS.

(2)   Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unității centrale a ETIAS care are drept de acces la sistemul central al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare privind securitatea datelor și drepturile fundamentale, în special în domeniul protecției datelor. De asemenea, personalul respectiv participă la formarea oferită de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.

Articolul 76

Responsabilitățile statelor membre

(1)   Fiecare stat membru este responsabil de:

(a)

conectarea la NUI;

(b)

organizarea, gestionarea, funcționarea și întreținerea unităților naționale ale ETIAS pentru prelucrarea manuală a cererilor de autorizații de călătorie pentru care, în urma prelucrării automate a cererilor, s-a înregistrat un răspuns pozitiv, astfel cum se menționează la articolul 26;

(c)

organizarea punctelor centrale de acces și conectarea acestora la NUI în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave;

(d)

gestionarea și reglementarea accesului personalului autorizat în mod corespunzător al autorităților naționale competente la sistemul de informații al ETIAS în conformitate cu prezentul regulament, precum și de întocmirea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului respectiv și cu profilurile acestora;

(e)

instituirea și funcționarea unităților naționale ale ETIAS;

(f)

introducerea datelor în lista de supraveghere din ETIAS referitoare la infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave în temeiul articolului 34 alineatele (2) și (3); și

(g)

asigurarea faptului că fiecare dintre autoritățile sale care au drept de acces la sistemul de informații al ETIAS ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu prezentul regulament, inclusiv măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale și securitatea datelor.

(2)   Fiecare stat membru utilizează procese automate pentru efectuarea de interogări în sistemul central al ETIAS la frontierele externe.

(3)   Înainte de a fi autorizat să prelucreze datele înregistrate în sistemul central al ETIAS, personalul unităților naționale ale ETIAS care are drept de acces la sistemul de informații al ETIAS beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire la securitatea datelor și la drepturile fundamentale, în special la protecția datelor.

De asemenea, personalul respectiv participă la cursuri de formare oferite de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.

Articolul 77

Responsabilitățile Europol

(1)   Europol asigură prelucrarea interogărilor menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (j) și la articolul 20 alineatul (4). Acesta își adaptează în consecință sistemul de informații.

(2)   Responsabilitățile și sarcinile referitoare la lista de supraveghere din ETIAS, prevăzută la articolul 35 alineatul (1) și alineatele (3)-(6) revin Europol.

(3)   Europol este responsabil cu furnizarea unui aviz motivat în urma unei cereri de consultare în temeiul articolului 29.

(4)   În temeiul articolului 34 alineatul (2), Europol este responsabil cu introducerea datelor referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave, obținute de Europol în lista de supraveghere din ETIAS.

(5)   Înainte de a fi autorizat să desfășoare oricare dintre sarcinile menționate la articolele 34 și 35, personalul Europol beneficiază de o formare corespunzătoare cu privire la securitatea datelor și la drepturile fundamentale, în special la protecția datelor. De asemenea, personalul respectiv participă la formarea oferită de eu-LISA privind utilizarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS și privind calitatea datelor.

CAPITOLUL XV

MODIFICĂRI ALE ALTOR INSTRUMENTE ALE UNIUNII

Articolul 78

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

Se introduce următorul articol în Regulamentul (UE) nr. 1077/2011:

„Articolul 5b

Sarcini legate de ETIAS

În ceea ce privește ETIAS, agenția îndeplinește sarcinile care îi sunt conferite prin articolul 73 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*1).

Articolul 79

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 515/2014

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 se introduce următorul alineat:

„(3a)   În timpul etapei de dezvoltare a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), statele membre beneficiază, pe lângă alocarea lor de bază, de o finanțare suplimentară de 96,5 milioane EUR, pe care o alocă în întregime ETIAS pentru a asigura dezvoltarea sa rapidă și eficace în conformitate cu punerea în aplicare a sistemului central al ETIAS, astfel cum a fost stabilit în Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*2).

Articolul 80

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/399

Regulamentul (UE) 2016/399 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

să dețină o viză valabilă, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (*3), sau o autorizație de călătorie valabilă, dacă aceasta este obligatorie în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*4), cu excepția cazului în care dețin un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere valabilă;

(*3)  Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)."

(*4)  Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”;"

(b)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Pentru o perioadă de tranziție stabilită în temeiul articolului 83 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, utilizarea Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) este opțională, iar cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă stabilită la primul paragraf litera (b) din prezentul alineat nu se aplică. Statele membre îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de tranziție. În acest scop, statele membre distribuie o broșură comună acestei categorii de călători, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240.

În cursul unei perioade de grație stabilite în temeiul articolului 83 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, autoritățile de frontieră acordă în mod excepțional unui resortisant al unei țări terțe care este supus obligației de a deține o autorizație de călătorie, dar care nu deține o astfel de autorizație permisiunea de a trece frontierele externe în cazul în care îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute la prezentul articol, cu condiția ca acesta să treacă frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul 83 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240. Autoritățile de frontieră îi informează pe acești resortisanți ai țărilor terțe cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă în conformitate cu prezentul articol. În acest scop, autoritățile de frontieră distribuie acestor călători o broșură comună, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1240, prin care aceștia sunt informați că li se permite în mod excepțional să treacă frontierele externe, în pofida neîndeplinirii obligației de a deține o autorizație de călătorie valabilă, și care oferă explicații cu privire la această obligație.”

2.

Articolul 8 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

verificarea faptului că resortisantul țării terțe deține un document valabil și care nu a expirat, care permite trecerea frontierei, și a faptului că documentul respectiv este însoțit, după caz, de viza necesară, de autorizația de călătorie necesară sau de permisul de ședere necesar.”;

(b)

se introduce următoarea literă:

„(ba)

dacă resortisantul țării terțe deține autorizația de călătorie menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, verificările amănunțite efectuate la intrare includ și verificarea autenticității, a valabilității și a stării autorizației de călătorie și, dacă este cazul, a identității titularului autorizației de călătorie, prin consultarea ETIAS în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2018/1240. În cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic să se desfășoare consultarea sau să se efectueze căutările menționate la articolul 47 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240, se aplică articolul 48 alineatul (3) din regulamentul respectiv.”

3.

În anexa V partea B, în modelul uniform de formular pentru refuzul intrării la frontieră, litera (C) în lista motivelor de refuz se înlocuiește cu următorul text:

„(C)

nu deține o viză valabilă, o autorizație de călătorie valabilă sau un permis de ședere valabil.”

Articolul 81

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1624

Regulamentul (UE) 2016/1624 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(qa)

îndeplinește sarcinile și obligațiile care îi revin Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, menționate în Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*5) și asigură instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament.

(*5)  Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”"

2.

În capitolul II se adaugă următoarea secțiune:

Secțiunea 5

ETIAS

Articolul 33a

Instituirea unității centrale a ETIAS

(1)   Se instituie o unitate centrală a ETIAS.

(2)   Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă asigură instituirea și funcționarea unității centrale a ETIAS în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*6).

(*6)  Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”"

Articolul 82

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2226

La articolul 64 din Regulamentul (UE) 2017/2226 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Finanțarea care urmează să fie mobilizată din pachetul menționat la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile menționate la alineatele (1)-(4) din prezentul articol este pusă în aplicare în cadrul gestiunii indirecte pentru costurile suportate de eu-LISA și în cadrul gestiunii partajate pentru cheltuielile suportate de statele membre.”

CAPITOLUL XVI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 83

Perioada tranzitorie și măsurile tranzitorii

(1)   Pentru o perioadă de șase luni de la data începerii funcționării ETIAS, utilizarea ETIAS este opțională și nu se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 89 pentru a prelungi această perioadă cu o perioadă suplimentară de maximum șase luni, cu posibilitate de reînnoire o singură dată.

(2)   În cursul perioadei menționate la alineatul (1), statele membre îi informează la trecerea frontierelor externe pe resortisanții țărilor terțe supuși obligației de a deține o autorizație de călătorie cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de șase luni. În acest scop, statele membre distribuie acestei categorii de călători o broșură comună. Broșura este, de asemenea, pusă la dispoziție la consulatele statelor membre din țările ai căror resortisanți intră sub incidența prezentului regulament.

(3)   La încheierea perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol se aplică o perioadă de grație de șase luni. În cursul perioadei de grație se aplică cerința de a deține o autorizație de călătorie valabilă. În cursul perioadei de grație, autoritățile de frontieră acordă în mod excepțional unui resortisant al unei țări terțe care este supus obligației de a deține o autorizație de călătorie, dar care nu deține o astfel de autorizație permisiunea de a trece frontierele externe în cazul în care îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399, cu condiția ca acesta să treacă frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Autoritățile de frontieră îi informează pe acești resortisanți ai țărilor terțe cu privire la faptul că trebuie să dețină o autorizație de călătorie valabilă în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399. În acest scop, autoritățile de frontieră distribuie acelor călători o broșură comună, prin care aceștia sunt informați că li se permite în mod excepțional să treacă frontierele externe, în pofida neîndeplinirii obligației de a deține o autorizație de călătorie valabilă, și care oferă explicații cu privire la această obligație. Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 89 din prezentul regulament pentru a prelungi această perioadă cu o perioadă suplimentară de maximum șase luni.

În cursul perioadei de grație, nu sunt luate în considerare intrările pe teritoriile statelor membre care nu utilizează EES.

(4)   Comisia elaborează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cele două broșuri comune menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, conținând cel puțin informațiile menționate la articolul 71. Broșurile sunt redactate într-un limbaj clar și simplu și sunt disponibile în cel puțin una dintre limbile oficiale ale fiecărei țări ai cărei resortisanți intră sub incidența prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(5)   În cursul perioadei de tranziție menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, sistemul de informații al ETIAS răspunde interogării efectuate de operatorii de transport, astfel cum este menționată la articolul 45 alineatul (2), oferindu-le un răspuns de tip „OK”. În cursul perioadei de grație menționate la alineatul (3) din prezentul articol, răspunsul furnizat de sistemul de informații al ETIAS la interogarea efectuată de operatorii de transport ia în considerare dacă resortisantul unei țări terțe traversează frontierele externe ale statelor membre pentru prima dată de la sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 84

Utilizarea datelor în scopul elaborării de rapoarte și de statistici

(1)   Personalul autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților competente ale statelor membre, al Comisiei, al eu-LISA și al unității centrale a ETIAS are acces pentru a consulta, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici, datele de mai jos, fără a se permite identificarea individuală și în conformitate cu garanțiile privind nediscriminarea prevăzute la articolul 14:

(a)

informații referitoare la stadiul procedurii;

(b)

cetățeniile, sexul și anul nașterii solicitantului;

(c)

țara de rezidență;

(d)

nivelul de educație (învățământ primar, secundar, superior sau fără studii);

(e)

ocupația actuală (grupa de meserii);

(f)

tipul documentului de călătorie și codul format din trei litere al țării care l-a eliberat;

(g)

tipul de autorizație de călătorie și, în cazul unei autorizații de călătorie cu valabilitate teritorială limitată astfel cum se menționează la articolul 44, o mențiune cu privire la statul membru (statele membre) care a(u) eliberat autorizația de călătorie cu valabilitate teritorială limitată;

(h)

perioada de valabilitate a autorizației de călătorie; și

(i)

motivele refuzării, revocării sau anulării unei autorizații de călătorie.

(2)   În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, pune în aplicare și găzduiește un registru central în sediile sale tehnice care conține datele menționate la alineatul (1), care să nu facă posibilă identificarea persoanelor, dar care să permită autorităților menționate la alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici adaptabile în funcție de necesități pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor în materie de securitate, riscurilor de imigrație ilegală, precum și a riscurilor epidemice ridicate, pentru a spori eficacitatea verificărilor la frontiere, pentru a ajuta unitatea centrală și unitățile naționale ale ETIAS să prelucreze cereri de autorizații de călătorie și pentru a susține elaborarea unor politici ale Uniunii în materie de migrație care să fie bazate pe date concrete. Registrul conține, de asemenea, statistici zilnice privind datele menționate la alineatul (4). Accesul la registrul central se acordă prin intermediul unui acces securizat prin TESTA, cu controlul accesului, și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul elaborării de rapoarte și statistici.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate privind funcționarea registrului central și normele în materie de protecție a datelor și de securitate aplicabile acestuia. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

(3)   Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza dezvoltarea și funcționarea sistemului de informații al ETIAS menționate la articolul 92 alineatul (1) includ posibilitatea de a elabora statistici periodice pentru asigurarea monitorizării respective.

(4)   Trimestrial, eu-LISA publică statistici privind sistemul de informații al ETIAS, care arată, în special, numărul și cetățenia solicitanților cărora le-a fost eliberată sau refuzată autorizația de călătorie, inclusiv motivele refuzului, precum și numărul și cetățenia resortisanților țărilor terțe a căror autorizație de călătorie a fost anulată sau revocată.

(5)   La sfârșitul fiecărui an, datele statistice sunt compilate într-un raport anual pentru anul respectiv. Raportul este publicat și transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și autorităților naționale de supraveghere.

(6)   La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și statistici în temeiul alineatului (3).

Articolul 85

Costuri

(1)   Costurile aferente dezvoltării sistemului de informații al ETIAS, integrării infrastructurii naționale de frontieră existente și conectării la NUI, găzduirii NUI și instituirii unității centrale a ETIAS și unităților naționale ale ETIAS se suportă de la bugetul general al Uniunii.

eu-LISA acordă o atenție deosebită riscului de majorare a costurilor și asigură o monitorizare suficientă a contractanților.

(2)   Costurile aferente operării ETIAS se suportă de la bugetul general al Uniunii. Acestea includ costurile de funcționare și de întreținere a sistemului de informații al ETIAS, inclusiv a NUI, costurile de operare a unității centrale a ETIAS și costurile cu personalul și cu echipamentele tehnice (hardware și software) necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor unităților naționale ale ETIAS, precum și costurile de traducere suportate în temeiul articolului 27 alineatele (2) și (8).

Se exclud costurile legate de:

(a)

gestionarea proiectelor de către statele membre (reuniuni, misiuni, birouri);

(b)

găzduirea sistemelor IT naționale (spații, implementare, electricitate, răcire);

(c)

operarea sistemelor IT naționale (contracte încheiate cu operatorii și contracte de sprijin);

(d)

proiectarea, dezvoltarea, punerea în aplicare, funcționarea și întreținerea rețelelor naționale de comunicații.

(3)   Costurile aferente operării ETIAS includ, de asemenea, sprijinul financiar destinat statelor membre pentru cheltuielile suportate în legătură cu personalizarea și automatizarea verificărilor la frontiere pentru punerea în aplicare a ETIAS. Cuantumul total al acestui sprijin financiar este limitat la un plafon maxim de 15 milioane EUR pentru primul an de funcționare, la un plafon maxim de 25 de milioane EUR pentru al doilea an de funcționare și la un plafon maxim de 50 de milioane EUR pe an pentru anii următori de funcționare. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru definirea în detaliu a respectivului sprijin financiar.

(4)   Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, eu-LISA și Europol primesc finanțare și personal suplimentare în vederea acoperirii în mod adecvat a necesităților pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite în temeiul prezentului regulament.

(5)   Finanțarea care urmează să fie mobilizată din pachetul menționat la articolul 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 pentru a acoperi costurile punerii în aplicare a prezentului regulament menționate la alineatele (1)-(4) din prezentul articol este executată în cadrul gestiunii indirecte pentru costurile suportate de eu-LISA și de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și în cadrul gestiunii partajate pentru cheltuielile suportate de statele membre.

Articolul 86

Venituri

Veniturile generate de ETIAS constituie venituri alocate interne, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (44). Acestea se alocă pentru acoperirea costurilor de funcționare și de întreținere a ETIAS. Eventualele venituri rămase după acoperirea acestor costuri ar trebui alocate bugetului Uniunii.

Articolul 87

Notificări

(1)   Statele membre notifică Comisiei autoritatea care trebuie să fie considerată drept operatorul menționat la articolul 57.

(2)   Unitatea centrală a ETIAS și statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile competente menționate la articolul 13 care au acces la sistemul de informații al ETIAS.

În termen de trei luni de la data la care ETIAS începe să funcționeze, în conformitate cu articolul 88, eu-LISA publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă consolidată a acestor autorități. De asemenea, statele membre notifică fără întârziere Comisiei și eu-LISA orice modificare a autorităților respective. În cazul în care intervin modificări ale acesteia, eu-LISA publică, o dată pe an, o versiune consolidată actualizată a respectivelor informații. eu-LISA menține un site web public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite respectivele informații.

(3)   Statele membre notifică Comisiei și eu-LISA autoritățile lor desemnate și punctele lor centrale de acces menționate la articolul 50 și notifică fără întârziere orice modificare în acest sens.

(4)   eu-LISA notifică Comisiei finalizarea cu succes a testării menționate la articolul 88 alineatul (1) litera (e).

Comisia publică informațiile menționate la alineatele (1) și (3) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care intervin modificări ale acestor informații, Comisia publică o dată pe an o versiune consolidată actualizată a acestora. Comisia menține un site web public, actualizat în permanență, unde pot fi găsite informațiile.

Articolul 88

Începerea funcționării

(1)   Comisia stabilește data de la care ETIAS începe să funcționeze, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE menționate la articolul 11 alineatul (2) cu care se stabilește interoperabilitatea cu sistemul de informații al ETIAS;

(b)

a intrat în vigoare regulamentul prin care eu-LISA i se încredințează gestionarea operațională a ETIAS;

(c)

au intrat în vigoare modificările necesare ale actelor juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE menționate la articolul 20 alineatul (2) prin care se prevede accesul pentru unitatea centrală a ETIAS la aceste baze de date;

(d)

au fost adoptate măsurile menționate la articolul 15 alineatul (5), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 alineatul (4), articolul 27 alineatele (3) și (5), articolul 33 alineatele (2) și (3), articolul 36 alineatul (3), articolul 38 alineatul (3), articolul 39 alineatul (2), articolul 45 alineatul (3), articolul 46 alineatul (4), articolul 48 alineatul (4), articolul 59 alineatul (4), articolul 73 alineatul (3) litera (b), articolul 83 alineatele (1), (3) și (4) și articolul 85 alineatul (3);

(e)

eu-LISA a anunțat efectuarea cu succes a unui test complet al ETIAS;

(f)

eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS au validat mecanismele tehnice și juridice privind colectarea și transmiterea datelor menționate la articolul 17 către sistemul central al ETIAS și au notificat aceste mecanisme Comisiei;

(g)

statele membre și unitatea centrală a ETIAS au notificat Comisiei datele referitoare la diversele autorități menționate la articolul 87 alineatele (1) și (3).

(2)   Testul ETIAS menționat la alineatul (1) litera (e) se efectuează de către eu-LISA în cooperare cu statele membre și cu unitatea centrală a ETIAS.

(3)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele testării realizate în temeiul alineatului (1) litera (e).

(4)   Decizia Comisiei menționată la alineatul (1) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)   Statele membre și unitatea centrală a ETIAS încep să utilizeze ETIAS de la data stabilită de către Comisie în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 89

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 31, articolul 33 alineatul (2), articolul 36 alineatul (4), articolul 39 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 85 alineatul (3) este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 9 octombrie 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (4), articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 31, articolul 33 alineatul (2), articolul 36 alineatul (4), articolul 39 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 85 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), (5) sau (6), al articolului 18 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (3), al articolului 31, al articolului 33 alineatul (2), al articolului 36 alineatul (4), al articolului 39 alineatul (2), al articolului 54 alineatul (2), al articolului 83 alineatul (1) sau (3) ori al articolului 85 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 90

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 91

Grupul consultativ

Responsabilitățile grupului consultativ EES, în cadrul eu-LISA se extind pentru a cuprinde și ETIAS. Respectivul grup consultativ EES-ETIAS furnizează eu-LISA cunoștințele de specialitate legate de ETIAS, în special în contextul pregătirii programului său de lucru anual și al raportului său de activitate anual.

Articolul 92

Monitorizare și evaluare

(1)   Agenția se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea sistemului de informații al ETIAS din perspectiva obiectivelor referitoare la planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea ETIAS din perspectiva obiectivelor referitoare la rezultatele tehnice, raportul cost-eficacitate, securitate și calitatea serviciului.

(2)   Până la 10 aprilie 2019 și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul dezvoltării sistemului central al ETIAS, a NUI și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central al ETIAS și NUI. Respectivul raport conține informații detaliate despre costurile implicate, precum și informații despre riscurile care pot avea un impact asupra costurilor totale ale sistemului care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 85.

Până la 10 aprilie 2019 și, ulterior, o dată la șase luni în etapa de dezvoltare a sistemului de informații al ETIAS, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmit Parlamentului European și Consiliului un raport privind stadiul pregătirilor pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv informații detaliate despre costurile implicate, precum și informații despre riscurile care pot avea un impact asupra costurilor totale ale sistemului care urmează a fi suportate din bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 85.

După încheierea etapei de dezvoltare, eu-LISA transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care se explică în detaliu modul în care au fost îndeplinite obiectivele, în special cele referitoare la planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.

(3)   Pentru asigurarea întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare referitoare la operațiunile de prelucrare a datelor efectuate în sistemul de informații al ETIAS.

(4)   La doi ani de la începerea funcționării ETIAS și, ulterior, o dată la doi ani, eu-LISA transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului de informații al ETIAS, inclusiv privind securitatea acestuia, precum și date statistice privind lista de supraveghere din ETIAS în conformitate cu procedura de reexaminare menționată la articolul 35 alineatele (5) și (6).

(5)   La trei ani de la începerea funcționării ETIAS și ulterior o dată la patru ani, Comisia evaluează ETIAS și transmite Parlamentului European și Consiliului recomandările necesare. Această evaluare include:

(a)

interogarea bazelor de date SLTD și TDAWN ale Interpol prin intermediul ETIAS, inclusiv informații privind numărul de răspunsuri pozitive generate ca urmare a efectuării unei căutări în bazele de date ale Interpol, numărul de autorizații de călătorie respinse în urma acestor răspunsuri pozitive și informații privind eventualele dificultăți întâmpinate, precum și, dacă este cazul, o evaluare a necesității unei propuneri legislative de modificare a prezentului regulament;

(b)

rezultatele obținute de ETIAS în ceea ce privește obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

(c)

impactul, eficacitatea și eficiența activității ETIAS și ale practicilor sale de lucru având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale;

(d)

o evaluare a gradului de securitate al ETIAS;

(e)

regulile de verificare ale ETIAS utilizate pentru evaluarea riscurilor;

(f)

impactul listei de supraveghere din ETIAS, inclusiv numărul de cereri de autorizații de călătorie care au fost refuzate din motive care țin cont de un răspuns pozitiv obținut în urma consultării listei de supraveghere din ETIAS;

(g)

eventuala necesitate de a modifica mandatul unității centrale a ETIAS și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări;

(h)

impactul asupra drepturilor fundamentale;

(i)

impactul asupra relațiilor diplomatice dintre Uniune și țările terțe implicate;

(j)

veniturile generate prin taxa aferentă autorizației de călătorie, costurile aferente dezvoltării ETIAS, costurile aferente funcționării ETIAS, costurile suportate de eu-LISA, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferente sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, precum și eventualele venituri alocate în conformitate cu articolul 86;

(k)

utilizarea ETIAS în scopul aplicării legii pe baza informațiilor menționate la alineatul (8) din prezentul articol;

(l)

numărul de solicitanți care sunt invitați la un interviu și procentajul pe care îl reprezintă din numărul total al solicitanților, motivele pentru care se solicită un interviu, numărul de interviuri la distanță, numărul de decizii prin care o autorizație de călătorie a fost acordată, a fost acordată cu o atenționare sau a fost respinsă și numărul solicitanților invitați la interviu care nu s-au prezentat la acesta și, dacă este cazul, o evaluare a necesității de a adopta o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

(6)   Statele membre și Europol furnizează eu-LISA, unității centrale a ETIAS și Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor menționate la alineatele (4) și (5). Aceste informații nu afectează metodele de lucru și nici nu includ informații care dezvăluie sursele, membrii personalului sau investigațiile autorităților desemnate.

(7)   eu-LISA și unitatea centrală a ETIAS furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor menționate la alineatul (5).

(8)   Respectând dispozițiile dreptului intern referitoare la publicarea informațiilor sensibile, fiecare stat membru și Europol întocmesc rapoarte anuale privind eficacitatea accesului la datele stocate în sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii, care conțin informații și statistici privind:

(a)

scopul exact al consultării, inclusiv tipul infracțiunii de terorism sau al altei infracțiuni grave;

(b)

motivele întemeiate invocate pentru suspiciunea justificată conform căreia suspectul, autorul sau victima intră sub incidența prezentului regulament;

(c)

numărul cererilor de acces la sistemul central al ETIAS în scopul aplicării legii;

(d)

numărul și tipul de cazuri care au generat răspunsuri pozitive;

(e)

numărul și tipul de cazuri în care s-a făcut recurs la procedura de urgență menționată la articolul 51 alineatul (4), inclusiv cazurile în care urgența respectivă nu a fost acceptată în urma verificării ex post efectuate de punctul central de acces.

Statelor membre li se pune la dispoziție o soluție tehnică în vederea facilitării colectării datelor respective în temeiul capitolului X, în scopul generării statisticilor menționate la prezentul alineat. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, adoptă specificațiile soluției tehnice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 90 alineatul (2).

Articolul 93

Ghidul practic

Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre și cu agențiile relevante ale Uniunii, pune la dispoziție un ghid practic care conține orientări, recomandări și bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Ghidul practic ține seama de ghidurile relevante deja existente. Comisia adoptă ghidul practic sub forma unei recomandări.

Articolul 94

Ceuta și Melilla

Prezentul regulament nu aduce atingere normelor speciale aplicabile în orașele Ceuta și Melilla, astfel cum au fost definite prin Declarația Regatului Spaniei privind orașele Ceuta și Melilla, care figurează în Actul final al Acordului privind aderarea Regatului Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985.

Articolul 95

Contribuția financiară a țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen

În temeiul dispozițiilor relevante din respectivele acorduri de asociere, se stabilesc măsuri referitoare la contribuțiile financiare ale țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

Articolul 96

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de către Comisie în conformitate cu articolul 88, cu excepția articolelor 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75-79, 82, 85, 87, 89, 90 și 91, a articolului 92 alineatele (1) și (2) și a articolelor 93 și 95, precum și a dispozițiilor aferente măsurilor menționate la articolul 88 alineatul (1) litera (d), care se aplică de la 9 octombrie 2018.

Dispozițiile referitoare la procedura de consultare a Eurodac se aplică de la data la care se aplică reformarea Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (45).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 12 septembrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 246, 28.7.2017, p. 28.

(2)  Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 5 septembrie 2018.

(3)  Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1).

(5)  Hotărârea Curții de Justiție din 31 ianuarie 2006, Comisia/Spania, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63).

(7)  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

(8)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(9)  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

(11)  Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

(12)  Hotărârea Curții de Justiție (Marea Cameră) din 8 aprilie 2014, Digital Rights Ireland Ltd, cauzele conexe C-293/12 și C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(15)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

(16)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(17)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(18)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(19)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(20)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(21)  Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).

(22)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(23)  Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

(24)  Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).

(25)  JO L 160, 18.6.2011, p. 21.

(26)  Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).

(27)  Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).

(28)  Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

(29)  Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

(30)  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

(31)  Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327, 9.12.2017, p. 20).

(32)  JO C 162, 23.5.2017, p. 9.

(33)  Regulamentul (CE) nr. 539/2001al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

(34)  Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen (JO L 405, 30.12.2006, p. 1).

(35)  Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (JO L 157, 27.5.2014, p. 1).

(36)  Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

(37)  Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

(38)  Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, p. 1).

(39)  Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).

(40)  Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45).

(41)  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

(42)  Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

(43)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(44)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(45)  Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).


ANEXĂ

Lista infracțiunilor menționate la articolul 17 alineatul (4) litera (a)

1.

infracțiuni de terorism;

2.

participarea la un grup infracțional organizat;

3.

traficul de persoane;

4.

exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

5.

traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;

6.

traficul ilegal de arme, muniții și materiale explozibile;

7.

corupția;

8.

frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii;

9.

spălarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;

10.

infracțiuni informatice și criminalitatea cibernetică;

11.

infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;

12.

facilitarea intrării și șederii neautorizate;

13.

omorul și vătămarea corporală gravă;

14.

traficul ilicit de organe și țesuturi umane;

15.

răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostateci;

16.

furtul organizat și tâlhăria prin folosirea unei arme;

17.

traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

18.

contrafacerea și pirateria de produse;

19.

falsificarea de documente administrative și uzul de fals;

20.

traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

21.

traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

22.

violul;

23.

infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale;

24.

sechestrarea ilicită a aeronavelor sau navelor;

25.

sabotajul;

26.

traficul de autovehicule furate;

27.

spionajul industrial;

28.

incendierea cu intenție;

29.

rasismul și xenofobia.


19.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/72


REGULAMENTUL (UE) 2018/1241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 septembrie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 88 alineatul (2) litera (a),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (2) atribuie noi sarcini Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a legii (Europol), precum gestionarea listei de supraveghere din ETIAS, introducerea de date referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave în respectiva listă de supraveghere și furnizarea de avize în urma cererilor de consultare venite din partea unităților naționale ale ETIAS. Prin urmare, pentru punerea în aplicare a respectivelor sarcini, este necesar să se modifice Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (3) în consecință.

(2)

În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv și nu i se aplică.

(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv și nu i se aplică.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru statul membru respectiv și acesta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/794

Regulamentul (UE) 2016/794 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarele litere:

„(n)

gestionează lista de supraveghere din ETIAS în conformitate cu articolele 34 și 35 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

(o)

introduce date în lista de supraveghere din ETIAS, informații referitoare la infracțiuni de terorism sau la alte infracțiuni grave, obținute de Europol, fără a aduce atingere condițiilor care reglementează cooperarea internațională a Europol;

(p)

furnizează un aviz în urma unei cereri de consultare menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1).”;"

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la primul paragraf litera (n) din prezentul alineat, Consiliului de administrație al Europol, după consultarea AEPD, adoptă procedurile menționate la articolul 35 din Regulamentul (UE) 2018/1240.”

2.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Accesul Eurojust, al OLAF și, exclusiv în scopul accesării ETIAS, al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la informațiile stocate de Europol”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în limitele mandatului său și în sensul Regulamentului (UE) 2018/1240, să aibă acces indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ («hit/no hit»), la date care au fost furnizate în sensul articolului 20 alineatul (2) litera (j) din regulamentul respectiv, fără a aduce atingere niciunei restricții indicate de statul membru, organismul Uniunii, țara terță sau organizația internațională care a furnizat informațiile în cauză, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din prezentul regulament.

În cazul unui răspuns pozitiv, Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat răspunsul pozitiv pot face obiectul unui schimb, în conformitate cu decizia furnizorului informațiilor către Europol și numai în măsura în care datele care generează răspunsul pozitiv sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de ETIAS care revin Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Alineatele (2)-(7) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul (UE) 2018/1240.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 12 septembrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 septembrie 2018.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).