ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 203

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
10 august 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2018/1107 a Consiliului din 20 iulie 2018 privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/1108 al Comisiei din 7 mai 2018 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora ( 1 )

2

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 1 august 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 4978]  ( 1 )

7

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 a Comisiei din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 și NK603 și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE [notificată cu numărul C(2018) 4937]  ( 1 )

13

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1111 a Comisiei din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE [notificată cu numărul C(2018) 5014]  ( 1 )

20

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1112 a Comisiei din 3 august 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 5020]  ( 1 )

26

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1113 a Comisiei din 3 august 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor alimentare și a furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 5029]  ( 1 )

32

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1114 a Comisiei din 9 august 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 5510]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/1


DECIZIA (UE) 2018/1107 A CONSILIULUI

din 20 iulie 2018

privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 91, 100, 207 și 209, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), a fost semnat la 11 mai 2012, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, împreună cu anexele la acesta și declarația unilaterală a Uniunii, atașată la actul final (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 116 din acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (3).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

G. BLÜMEL


(1)  Aprobarea din 4 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Acordul a fost publicat în JO L 204, 31.7.2012, p. 20 împreună cu decizia privind semnarea acestuia.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


REGULAMENTE

10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1108 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1), în special articolul 45 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată pot desemna puncte centrale de contact, pentru a asigura, în numele instituțiilor care efectuează desemnarea, respectarea normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a facilita supravegherea de către autoritățile competente. Statele membre pot solicita desemnarea unui punct central de contact dacă prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică furnizează servicii pe teritoriul lor prin intermediul unor unități, altele decât o sucursală, dar nu și dacă aceștia furnizează servicii fără a înființa unități.

(2)

Desemnarea unui punct central de contact pentru a asigura respectarea normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pare a fi justificată dacă dimensiunea și amploarea activităților desfășurate de prestatorii de servicii de plată și de emitenții de monedă electronică prin intermediul unor unități, altele decât o sucursală, ating sau depășesc anumite praguri. Aceste praguri ar trebui fixate la un nivel proporțional cu obiectivul Directivei (UE) 2015/849 de a facilita supravegherea de către autoritățile competente a respectării de către astfel de unități, în numele instituției care le-a desemnat, a obligațiilor locale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, fără a crea în acest scop o sarcină normativă nejustificată pentru prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică.

(3)

Cerința de a desemna un punct central de contact pare a fi, de asemenea, justificată dacă un stat membru consideră că riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități este ridicat, după cum demonstrează, de exemplu, o evaluare a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat anumitor categorii de prestatori de servicii de plată sau de emitenți de monedă electronică. Nu ar trebui să li se solicite statelor membre să efectueze evaluări de risc ale instituțiilor în acest scop.

(4)

Cu toate acestea, în cazuri excepționale, dacă statele membre au motive rezonabile să creadă că riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat unui anumit prestator de servicii de plată sau unui anumit emitent de monedă electronică ce operează unități pe teritoriul lor este ridicat, acestea ar trebui să fie în măsură să solicite emitentului sau prestatorului respectiv să desemneze un punct central de contact, chiar dacă acesta nu atinge pragurile stabilite în prezentul regulament sau nu aparține unei categorii de instituții care are, conform evaluării de către statul membru a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, obligația de a desemna un punct central de contact.

(5)

Dacă este desemnat un punct central de contact, acesta ar trebui să asigure, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, respectarea de către unitățile acestuia a normelor aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest scop, punctul central de contact ar trebui să dispună de cunoștințe solide privind cerințele aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și să faciliteze elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(6)

Punctul central de contact ar trebui, printre altele, să dețină un rol central în coordonarea dintre emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat și unitățile acestuia, precum și dintre emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată și autoritățile competente din statul membru în care funcționează unitățile, pentru a facilita supravegherea acestora.

(7)

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a decide, pe baza unei evaluări globale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociate activității prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică stabiliți pe teritoriul lor sub alte forme decât sucursala, că punctele centrale de contact trebuie să îndeplinească anumite funcții suplimentare, ca parte a sarcinii lor de a asigura respectarea obligațiilor locale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Ar putea fi indicat, în special, ca statele membre să solicite punctelor centrale de contact să transmită, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care le-a desemnat, rapoarte privind tranzacțiile suspecte Unității de informații financiare (FIU) din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este stabilită entitatea obligată.

(8)

Este de competența fiecărui stat membru să stabilească dacă punctele centrale de contact ar trebui să ia o formă specială. Dacă se prevede o formă, statele membre ar trebui să se asigure că cerințele sunt proporționale și nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul de asigurare a conformității cu normele în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a facilita supravegherea.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).

(10)

Autoritățile europene de supraveghere au organizat consultări publice deschise privind proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește:

(a)

criterii de determinare a circumstanțelor în care este adecvată desemnarea unui punct central de contact în conformitate cu articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849;

(b)

norme privind funcțiile punctelor centrale de contact.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea unui stat membru care are competența de a asigura respectarea cerințelor Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost transpusă în legislația națională, de către emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată stabiliți pe teritoriul statului membru respectiv sub alte forme decât sucursala și al căror sediu central este situat în alt stat membru;

2.

„stat membru gazdă” înseamnă statul membru pe al cărui teritoriu sunt stabiliți, sub alte forme decât sucursala, emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată al căror sediu central este situat în alt stat membru;

3.

„emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată” înseamnă emitenții de monedă electronică definiți la articolul 2 punctul 3 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și prestatorii de servicii de plată definiți la articolul 4 punctul 9 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

Articolul 3

Criterii pentru desemnarea unui punct central de contact

(1)   Statele membre gazdă pot solicita emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată care au unități pe teritoriul lor, altele decât o sucursală, și al căror sediu central este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contact, dacă este îndeplinit unul dintre criteriile următoare:

(a)

numărul de astfel de unități este mai mare sau egal cu 10;

(b)

valoarea cumulativă a banilor electronici distribuiți și răscumpărați sau valoarea cumulativă a tranzacțiilor de plată executate de unități este de așteptat să depășească 3 milioane EUR per exercițiu financiar sau a depășit 3 milioane EUR în exercițiul financiar precedent;

(c)

informațiile necesare pentru a verifica dacă este sau nu este îndeplinit criteriul de la litera (a) sau cel de la litera (b) nu sunt comunicate autorității competente a statului membru gazdă în timp util, la cererea acesteia.

(2)   Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la alineatul (1), statul membru gazdă poate solicita unor categorii de emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată care au unități pe teritoriul său, altele decât o sucursală, și al căror sediu social este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contact, dacă această cerință este proporțională cu nivelul riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării unităților respective.

(3)   Pentru evaluarea nivelului de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități, statele membre gazdă se bazează pe concluziile evaluărilor riscului efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, precum și pe alte surse credibile și fiabile aflate la dispoziția lor. În cadrul acestei evaluări, statele membre iau în considerare cel puțin următoarele criterii:

(a)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat tipurilor de produse și servicii oferite și canalelor de distribuție utilizate;

(b)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat tipurilor de clienți;

(c)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat prevalenței tranzacțiilor ocazionale asupra relațiilor de afaceri;

(d)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat țărilor și zonelor geografice deservite.

(4)   Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la alineatele (1) și (2), un stat membru gazdă poate acorda, în situații excepționale, autorității sale competente împuternicirea de a solicita unui emitent de monedă electronică sau unui prestator de servicii de plată care are unități pe teritoriul său, altele decât o sucursală, și al cărui sediu central este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contract, dacă statul membru gazdă are motive rezonabile să creadă că funcționarea unităților emitentului de monedă electronică sau ale prestatorului de servicii de plată respectiv prezintă un risc ridicat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Articolul 4

Asigurarea respectării normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Punctul central de contact se asigură că unitățile menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 respectă normele statului membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest scop, punctul central de contact:

(a)

facilitează elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzute la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849, informând emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat cu privire la cerințele aplicabile în statul membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(b)

supraveghează, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, respectarea efectivă de către aceste unități a cerințelor aplicabile în statul membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și respectarea efectivă a politicilor, controalelor și procedurilor emitentului de monedă electronică sau ale furnizorului de servicii de plată care l-a desemnat, adoptate în temeiul articolului 8 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849;

(c)

informează sediul central al emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat cu privire la orice încălcare sau probleme de conformitate constatate în unitățile respective, incluzând orice informații care pot afecta capacitatea unităților de a respecta efectiv politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale emitentului de monedă electronică sau ale prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat sau care pot afecta în alt mod evaluarea riscurilor prezentate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;

(d)

asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, luarea de măsuri corective în cazurile în care unitățile respective nu respectă sau riscă să nu respecte normele aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(e)

asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, participarea unităților respective și a personalului acestora la programele de formare menționate la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;

(f)

reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente și cu Unitatea de informații financiare din statul membru gazdă, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat.

Articolul 5

Facilitarea supravegherii de către autoritățile competente din statul membru gazdă

Punctul central de contact facilitează supravegherea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 de către autoritățile competente din statul membru gazdă. În acest scop, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, punctul central de contact:

(a)

reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;

(b)

accesează informațiile deținute de unitățile respective;

(c)

răspunde tuturor cererilor autorităților competente legate de activitatea unităților respective, furnizează autorităților competente informațiile relevante deținute atât de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat, cât și de unitățile respective, și raportează cu regularitate, dacă este cazul;

(d)

facilitează inspectarea la fața locului a unităților respective, la cererea autorităților competente.

Articolul 6

Funcții suplimentare ale punctului central de contact

(1)   Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care le-a desemnat, una sau mai multe dintre următoarele funcții, în plus față de funcțiile menționate la articolele 4 și 5:

(a)

să transmită rapoartele prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern al statului membru gazdă;

(b)

să răspundă tuturor cererilor FIU legate de activitatea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 și să furnizeze FIU informațiile relevante privind astfel de unități;

(c)

să examineze cu atenție tranzacțiile pentru a identifica, dacă este cazul, tranzacțiile suspecte, ținând seama de dimensiunea și complexitatea operațiunilor desfășurate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată în statul membru gazdă.

(2)   Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească una sau mai multe dintre funcțiile suplimentare menționate la alineatul (1), dacă aceste funcții suplimentare sunt proporționale cu nivelul general al riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat operațiunilor desfășurate de prestatorii de servicii de plată și de emitenții de monedă electronică ce au unități pe teritoriul lor, altele decât o sucursală.

(3)   Pentru evaluarea nivelului de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități, statele membre gazdă se bazează pe concluziile evaluărilor riscului efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, precum și, după caz, pe articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament și pe alte surse credibile și fiabile aflate la dispoziția lor.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7)..

(6)  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).


DECIZII

10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/7


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1109 A COMISIEI

din 1 august 2018

de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 4978]

(Numai textele în limbile neerlandeză, engleză și franceză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/702/CE a Comisiei (2) a autorizat introducerea pe piață a produselor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (denumit în continuare „porumb 59122”). Sfera de cuprindere a autorizației a vizat și alte produse decât cele alimentare și furajele care conțin sau constau în porumb 59122, având aceleași utilizări ca orice alt soi de porumb, cu excepția cultivării.

(2)

La 19 iulie 2016, Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Ltd. au depus în comun o cerere Comisiei, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, vizând reînnoirea respectivei autorizații.

(3)

Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Ltd. mai depuseseră o cerere la 12 octombrie 2005 acoperind aceleași produse ca cele vizate de prezenta decizie, precum și cultivarea porumbului 59122. La 27 iulie 2017, Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Ltd. au retras toate celelalte utilizări cu excepția cultivării din sfera de cuprindere a cererii.

(4)

La 29 iunie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Autoritatea a concluzionat (3) că nu au fost identificate noi riscuri sau expuneri modificate și nici incertitudini științifice noi în ceea ce privește cererea de reînnoire care să modifice concluziile evaluării inițiale a riscurilor (4) asociate porumbului 59122.

(5)

În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(6)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, constând într-un plan general de supraveghere prezentat de solicitanți, este în conformitate cu utilizările prevăzute ale produselor.

(7)

Având în vedere considerațiile respective, ar trebui să fie reînnoită autorizația pentru introducerea pe piață a produselor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 59122 și a produselor care constau în acest porumb sau care conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât ca produse alimentare sau furaje, cu excepția cultivării.

(8)

Un identificator unic a fost alocat porumbului 59122, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (5), prin Decizia 2007/702/CE. Respectivul identificator unic ar trebui utilizat în continuare.

(9)

Pe baza avizului EFSA menționat mai sus, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu sunt necesare alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că produsele care conțin sau constau în porumb 59122 sunt utilizate în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin sau constau în porumb 59122, cu excepția produselor alimentare, ar trebui să conțină o indicație clară care să precizeze că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(10)

Titularii autorizației ar trebui să transmită rapoarte anuale comune cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu Decizia 2009/770/CE a Comisiei (7).

(11)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic menționat în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Prezenta decizie se notifică, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(13)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului de apel,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Porumbului modificat genetic (Zea mays L.) linia 59122, cu specificațiile de la litera (b) din anexă, i se alocă identificatorul unic DAS-59122-7, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004.

Articolul 2

Reînnoirea autorizației

Autorizația pentru introducerea pe piață a următoarelor produse se reînnoiește în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produse și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 59122;

(b)

furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 59122;

(c)

porumb 59122 în produse care îl conțin sau care constau în acest porumb, destinate oricăror alte utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetarea

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)   Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă și în documentele care însoțesc produsele care conțin sau constau în porumb 59122, cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.

Articolul 4

Metoda de detecție

Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului 59122.

Articolul 5

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului

(1)   Titularii autorizației se asigură că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului există și este pus în aplicare, astfel cum este stabilit la litera (h) din anexă.

(2)   Titularii autorizației transmit Comisiei rapoarte anuale comune cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezente în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularii autorizației

(1)   Titularii autorizației sunt:

(a)

Pioneer Overseas Corporation, Belgia, reprezentând Pioneer Hi-Bred International, Inc., Statele Unite ale Americii; și

(b)

Dow AgroSciences Ltd, Regatul Unit, reprezentând Dow AgroSciences LLC, Statele Unite ale Americii.

(2)   Ambii titulari ai autorizației sunt responsabili de îndeplinirea îndatoririlor care se impun titularilor de autorizații prin prezenta decizie și prin Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 8

Valabilitatea

Prezenta decizie se aplică pe o perioadă de 10 ani de la data notificării.

Articolul 9

Destinatarul

Prezenta decizie se adresează:

(a)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles – Belgia; și

(b)

Dow AgroSciences Europe Ltd., European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN – Regatul Unit.

Adoptată la Bruxelles, 1 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2007/702/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 42).

(3)  Scientific opinion on an application for renewal of authorisation for continued marketing of maize 59122 and derived food and feed submitted under articles 11 and 23 of Regulation (EC) No 1829/2003 by Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences LLC [Aviz științific privind o cerere de reînnoire a autorizației vizând continuarea comercializării porumbului 59122 și a produselor alimentare și a furajelor derivate transmisă în temeiul articolelor 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de către Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences LLC]. EFSA Journal 2017; 15(6):4861.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2005-12) for the placing on the market of insect-resistant genetically modified maize 59122, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003, from Pioneer Hi-Bred International, Inc. and Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC [Aviz al Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind o cerere (Referința EFSA-GMO-NL-2005-12) de introducere pe piață a porumbului modificat genetic 59122 rezistent la insecte, pentru utilizare în produse alimentare și furaje, pentru import și pentru prelucrare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, transmisă de Pioneer Hi-Bred International, Inc. și Mycogen Seeds, c/o Dow Agrosciences LLC]. EFSA Journal 2007; 470, 1-25.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(7)  Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 21.10.2009, p. 9).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).


ANEXĂ

(a)

Solicitanții și titularii autorizației:

Nume

:

Pioneer Overseas Corporation

Adresă

:

Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia

În numele Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Statele Unite

și

Nume

:

Dow AgroSciences Europe Ltd.

Adresă

:

European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regatul Unit

În numele Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Statele Unite ale Americii

(b)

Denumirea și specificațiile produselor:

1.

alimente care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 59122;

2.

furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 59122;

3.

porumb 59122 în produse care îl conțin sau care constau în acesta pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.

Porumbul 59122, astfel cum este descris în cerere, exprimă proteinele Cry34Ab1 și Cry35Ab1, derivate din Bacillus thuringiensis, care conferă rezistență la anumite specii de dăunători din ordinul coleopterelor, inclusiv la viermele vestic al rădăcinilor de porumb, și proteina PAT, derivată din Streptomyces viridochromogenes, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu și care a fost utilizată ca marker de selecție.

(c)

Etichetarea:

1.

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

2.

Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă și în documentele care însoțesc produsele care conțin sau constau în porumb 59122, cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.

(d)

Metoda de detecție:

1.

Metoda cantitativă bazată pe PCR (reacția de polimerizare în lanț) în timp real specifică evenimentului pentru detectarea porumbului modificat genetic DAS-59122-7.

2.

Validată de către laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la adresa: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Material de referință: ERM®-BF424 (pentru DAS-59122-7) este accesibil prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

(e)

Identificatorul unic:

DAS-59122-7

(f)

Informații necesare în conformitate cu anexa II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr de înregistrare: publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic la momentul notificării].

(g)

Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic]

(i)

Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar destinat consumului uman:

Nu sunt necesare.

Notă: este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Modificările respective vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic.


(1)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).


10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/13


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1110 A COMISIEI

din 3 august 2018

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 și NK603 și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE

[notificată cu numărul C(2018) 4937]

(Numai textele în limbile engleză, franceză și neerlandeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 3 februarie 2011, Pioneer Overseas Corporation, în numele societății comerciale Pioneer Hi-Bred International Inc., Statele Unite ale Americii, a transmis autorității naționale competente din Țările de Jos, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere vizând introducerea pe piață a alimentelor, a ingredientelor alimentare și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 („cererea”). Cererea a cuprins, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care constau în sau conțin porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 destinate altor utilizări decât ca alimente și hrană pentru animale, cu excepția cultivării.

(2)

În plus, cererea a cuprins zece subcombinații de evenimente de transformare singulare care constituie porumbul 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, dintre care cinci au fost deja autorizate. Opt dintre respectivele subcombinații sunt reglementate prin prezenta decizie. Cele două subcombinații care nu sunt cuprinse sunt 1507 × NK603, care este autorizată prin Decizia 2007/703/CE a Comisiei (2), și NK603 × MON 810, care este autorizată prin Decizia 2007/701/CE a Comisiei (3).

(3)

Subcombinațiile 59122 × 1507 × NK603 și 59122 × NK603 au fost deja autorizate în conformitate cu, respectiv, Deciziile 2010/428/UE (4) și 2009/815/CE ale Comisiei (5). Titularul autorizației, Pioneer Overseas Corporation, a solicitat Comisiei să abroge respectivele decizii anterioare atunci când adoptă prezenta decizie și să le includă în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

(4)

Subcombinația 1507 × 59122 a fost deja autorizată prin Decizia 2010/432/UE a Comisiei (6). Prin scrisoarea datată 28 ianuarie 2018, Dow Agro Sciences Ltd, în calitate de titular al coautorizației pentru porumbul 1507 × 59122, a solicitat transferul drepturilor și obligațiilor sale la Pioneer Overseas Corporation. Prin scrisoarea datată 26 ianuarie 2018, Pioneer Overseas Corporation a fost de acord cu acest transfer și a solicitat Comisiei să abroge Decizia 2010/432/UE atunci când adoptă prezenta decizie și să includă autorizarea pentru porumbul 1507 × 59122 în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), precum și informațiile solicitate în baza anexelor III și IV la directiva respectivă. Cererea a inclus, de asemenea, un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului prevăzut în anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(6)

La 28 noiembrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (8). Autoritatea a concluzionat că porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 este la fel de sigur și de nutritiv ca porumbul nemodificat genetic comparator în contextul domeniului de aplicare al cererii. Nu au fost identificate noi probleme de siguranță pentru cele cinci subcombinații (59122 × 1507 × NK603, 1507 × 59122, 59122 × NK603, 1507 × NK603 și NK603 × MON 810) evaluate anterior, iar concluziile anterioare privind respectivele subcombinații rămân valabile.

(7)

În ceea ce privește celelalte cinci subcombinații (1507 × 59122 × MON 810, 1507 × MON 810 × NK603, 59122 × MON 810 × NK603, 1507 × MON 810 și 59122 × MON 810), autoritatea a concluzionat că este de așteptat ca ele să fie la fel de sigure ca evenimentele singulare ale porumbului 1507, 59122, MON 810 și NK603, ca cele cinci subcombinații evaluate anterior și ca porumbul cu acumularea a patru evenimente 1507 × 59122 × MON 810 × NK603.

(8)

În avizul ei, autoritatea a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în contextul consultării autorităților naționale competente astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(9)

Autoritatea EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului transmis de solicitant, constând într-un plan de supraveghere generală, a fost în concordanță cu utilizările preconizate ale produselor.

(10)

Având în vedere respectivele considerații, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din următoarele opt subcombinații ale acestuia, care constau în: patru subcombinații de trei evenimente (1507 × 59122 × MON 810, 59122 × 1507 × NK603, 1507 × MON 810 × NK603 și 59122 × MON 810 × NK603) și patru subcombinații de două evenimente (1507 × 59122, 1507 × MON 810, 59122 × MON 810 și 59122 × NK603) menționate în cerere ar trebui să fie autorizate.

(11)

Din motive de simplificare, Deciziile 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE ar trebui să fie abrogate.

(12)

Fiecărui organism modificat genetic („OMG”) vizat de prezenta decizie ar trebui să-i fie alocat un identificator unic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (9). Ar trebui ca identificatorii alocați în baza Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE să fie utilizați în continuare.

(13)

Pe baza avizului autorității, se pare că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă cerință specifică de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (10). Cu toate acestea, pentru a se asigura utilizarea respectivelor produse în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor vizate prin prezenta decizie, cu excepția alimentelor, ar trebui completată cu o indicație clară din care să reiasă că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(14)

Titularul autorizației ar trebui să transmită rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare a activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului și cu privire la rezultate. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (11).

(15)

Avizul autorității nu justifică impunerea unor condiții specifice pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului și a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(16)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al alimentelor și hranei modificate genetic pentru animale, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(17)

Prezenta decizie trebuie comunicată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (12).

(18)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismele modificate genetic și identificatorii unici

Următorii identificatori unici se alocă porumbului modificat genetic astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004:

(a)

identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603;

(b)

identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810;

(c)

identificatorul unic DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603;

(d)

identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603;

(e)

identificatorul unic DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603;

(f)

identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 1507 × 59122;

(g)

identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 1507 × MON 810;

(h)

identificatorul unic DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 59122 × MON 810;

(i)

identificatorul unic DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) 59122 × NK603.

Articolul 2

Autorizare

Următoarele produse sunt autorizate în scopul respectării dispozițiilor articolului 4 alineatul (2) și ale articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

alimentele și ingredientele alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic menționat la articolul 1;

(b)

hrana pentru animale care conține, constă în sau este fabricată din porumbul modificat genetic menționat la articolul 1;

(c)

porumbul modificat genetic menționat la articolul 1 în produse care îl conțin sau care constau din acesta, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la prezentul articol literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetare

(1)   În scopul respectării cerințelor de etichetare prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)   Textul „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare care însoțesc produsele care conțin sau constau în porumbul modificat genetic menționat la articolul 1, cu excepția alimentelor și ingredientelor alimentare.

Articolul 4

Metoda de detecție

Metoda prevăzută la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului modificat genetic menționat la articolul 1.

Articolul 5

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților prezentate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezentate în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al alimentelor și al hranei modificate genetic destinată animalelor, menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularul autorizației

Titularul autorizației este Pioneer Hi-Bred International, Inc., Statele Unite ale Americii, reprezentat de Pioneer Overseas Corporation, Belgia.

Articolul 8

Abrogare

Deciziile 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE se abrogă.

Articolul 9

Valabilitate

Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 10

Destinatar

Prezenta decizie se adresează:

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles/Brussel – Belgia;

Dow Agro Sciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regatul Unit.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2007/703/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 47).

(3)  Decizia 2007/701/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 37).

(4)  Decizia 2010/428/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122 × 1507 × NK603 (DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7 × MON-ØØ6Ø3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 201, 3.8.2010, p. 41).

(5)  Decizia 2009/815/CE a Comisiei din 30 octombrie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122 × NK603 (DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 289, 5.11.2009, p. 29).

(6)  Decizia 2010/432/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 202, 4.8.2010, p. 11).

(7)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

(8)  Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2017. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × 59122 × MON810 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic 1507 × 59122 × MON810 × NK603 și a unor subcombinații, pentru utilizările ca alimente și hrană pentru animale, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-NL-2011-92). EFSA Journal 2017;15(11):5000, 29 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5000

(9)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(11)  Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 21.10.2009, p. 9).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).


ANEXĂ

(a)

Solicitantul și titularul autorizației:

Nume

:

Pioneer Hi-Bred International, Inc.

Adresă

:

7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, SUA

Reprezentat de Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts, 44, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia.

(b)

Desemnarea și specificațiile produselor:

1.

alimente și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic (Zea mays L.) menționat la litera (e);

2.

hrană pentru animale care conține, constă în sau este fabricată din porumbul modificat genetic (Zea mays L.) menționat la litera (e);

3.

porumbul modificat genetic (Zea mays L.) menționat la litera (e) din produsele care îl conțin sau constau din acesta pentru alte utilizări decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.

Porumbul DAS-Ø15Ø7-1 exprimă proteina Cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.

Porumbul DAS-59122-7 exprimă proteinele Cry34Ab1 și Cry35Ab1, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.

Porumbul MON-ØØ81Ø-6 exprimă proteina Cry1Ab, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor.

Porumbul MON-ØØ6Ø3-6 exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.

(c)

Etichetarea:

1.

În sensul cerințelor de etichetare menționate la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

2.

Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta produselor și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau constau din porumbul specificat la litera (e), cu excepția alimentelor și a ingredientelor alimentare.

(d)

Metoda de detecție:

1.

Metodele de detecție bazate pe PCR cantitativă și specifică de eveniment pentru porumbul 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 sunt cele validate pentru evenimentele porumbului modificat genetic DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 și MON-ØØ6Ø3-6.

2.

Validate de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicate la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3.

Material de referință: ERM®-BF418 (pentru DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF424 (pentru DAS-59122-7), ERM®-BF413 (pentru MON-ØØ81Ø-6) și ERM®-BF415 (pentru MON-ØØ6Ø3-6) sunt accesibile prin Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

(e)

Identificatorii unici:

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;

 

DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.

(f)

Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale la momentul notificării].

(g)

Condițiile sau restricțiile privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

[Link: plan publicat în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale]

(i)

Cerințele de monitorizare ulterioară introducerii pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman

Nu sunt necesare.

Notă: linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale.


10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1111 A COMISIEI

din 3 august 2018

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE

[notificată cu numărul C(2018) 5014]

(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2013, Monsanto Europe S.A./N.V. a prezentat autorității naționale competente din Belgia, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb MON 87427 × MON 89034 × NK603 (denumită în continuare „cererea”). Cererea a vizat, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care constau în sau conțin porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția cultivării.

(2)

Cererea viza, pentru respectivele utilizări, toate cele trei subcombinații ale evenimentelor singulare de modificare genetică care constituie porumbul MON 87427 × MON 89034 × NK603. Una dintre aceste subcombinații, MON 89034 × NK603, a fost deja autorizată prin Decizia 2010/420/UE a Comisiei (2). Monsanto Europe S.A./N.V. a solicitat Comisiei să abroge respectiva decizie odată cu autorizarea porumbului MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a tuturor subcombinațiilor sale.

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cererea a inclus informații și concluzii privind evaluarea riscurilor efectuată în conformitate cu principiile stabilite în anexa II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), precum și informațiile solicitate în anexele III și IV la directiva menționată. Cererea a cuprins, de asemenea, un plan de monitorizare a efectelor asupra mediului prevăzut în anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

(4)

La 1 august 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 (4). EFSA a concluzionat că porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603, astfel cum este descris în cerere, este la fel de sigur și de nutritiv ca soiul de comparație nemodificat genetic și ca soiurile de referință nemodificate genetic testate, în contextul obiectului cererii. Nu au fost identificate noi motive de îngrijorare privind siguranța pentru subcombinația MON 89034 × NK603 evaluată anterior, iar concluziile anterioare privind această subcombinație rămân valabile.

(5)

Pentru celelalte două subcombinații, EFSA a concluzionat că se așteaptă ca acestea să fie la fel de sigure și de nutritive ca evenimentele singulare MON 87427, MON 89034 și NK603, ca subcombinația MON 89034 × NK603 evaluată anterior și ca porumbul MON 87427 × MON 89034 × NK603 obținut din combinarea celor trei evenimente.

(6)

În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(7)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului prezentat de solicitant, constând într-un plan general de supraveghere, este în conformitate cu utilizările preconizate ale produselor. Totuși, planul de monitorizare propus a fost revizuit, astfel cum a fost recomandat de EFSA, pentru a acoperi în mod explicit cele două subcombinații.

(8)

Având în vedere aceste considerații, introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și din cele trei subcombinații posibile ale acestuia, pentru utilizările enumerate în cerere, ar trebui să fie autorizată.

(9)

Decizia 2010/420/UE de autorizare a porumbului MON 89034 × NK603 ar trebui abrogată.

(10)

Un identificator unic ar trebui alocat fiecărui organism modificat genetic (denumit în continuare „OMG”) vizat de prezenta decizie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (5). Identificatorul unic alocat porumbului MON 89034 × NK603 prin Decizia 2010/420/UE ar trebui să continue să fie utilizat.

(11)

Pe baza avizului EFSA, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu sunt necesare alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Totuși, pentru a se asigura utilizarea produselor respective în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor care conțin sau constau în porumb MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 și MON 87427 × MON 89034, cu excepția produselor alimentare, ar trebui completată cu o indicație clară care să precizeze că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(12)

Titularul autorizației ar trebui să transmită rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare a activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului și cu privire la rezultate. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu cerințele privind formularele standard de raportare prevăzute în Decizia 2009/770/CE a Comisiei (7).

(13)

Avizul EFSA nu justifică impunerea unor condiții specifice pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului și a anumitor zone geografice, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(14)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(15)

Prezenta decizie se notifică, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și cu articolul 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(16)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a prezentat comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului de apel,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Următorii identificatori unici se alocă porumbului modificat genetic, astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004:

(a)

identificatorul unic MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MON 87427 × 89034 × NK603;

(b)

identificatorul unic MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MON 87427 × NK603;

(c)

identificatorul unic MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MON 89034 × NK603;

(d)

identificatorul unic MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 pentru porumbul modificat genetic (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034.

Articolul 2

Autorizarea

Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produsele și ingredientele alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic menționat la articolul 1;

(b)

furajele care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic menționat la articolul 1;

(c)

porumbul modificat genetic, menționat la articolul 1, în produse care îl conțin sau care constau în acesta, destinate altor utilizări decât cele prevăzute la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetarea

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)   Textul „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau constau în porumbul modificat genetic menționat la articolul 1, cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.

Articolul 4

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației se asigură că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este menționat la litera (h) din anexă, există și este pus în aplicare.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 5

Metoda de detecție

Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 și MON 87427 × MON 89034.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile din în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, în conformitate cu dispozițiile articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularul autorizației

Titularul autorizației este societatea Monsanto Europe S.A./N.V., Belgia, reprezentând societatea Monsanto Company, Statele Unite.

Articolul 8

Abrogarea

Se abrogă Decizia 2010/420/UE.

Articolul 9

Valabilitatea

Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării.

Articolul 10

Destinatarul

Prezenta decizie se adresează Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2010/420/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 197, 29.7.2010, p. 15).

(3)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

(4)  Grupul EFSA pentru OMG (Grupul EFSA pentru organismele modificate genetic), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × NK603 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company [Aviz științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-117 vizând autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a subcombinațiilor sale, indiferent de originea lor, pentru utilizare ca alimente sau ca furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de Monsanto Company]. EFSA Journal 2017; 15(8):4922, 26 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4922

(5)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(7)  Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 21.10.2009, p. 9).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).


ANEXĂ

(a)

Solicitantul și titularul autorizației:

Nume

:

Monsanto Europe S.A./N.V.

Adresă

:

Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgia

Pentru:

Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, SUA.

(b)

Denumirea și specificațiile produselor:

1.

produse și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt fabricate din soiurile de porumb modificat genetic (Zea mays L.) menționate la litera (e);

2.

furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din soiurile de porumb modificat genetic (Zea mays L.) menționate la litera (e);

3.

porumbul modificat genetic (Zea mays L.), menționat la litera (e), în produsele care îl conțin sau constau în acesta, pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.

Porumbul MON-87427-7 exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.

Porumbul MON-89Ø34-3 exprimă proteinele Cry1A.105 și Cry2Ab2, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor.

Porumbul MON-ØØ6Ø3-6 exprimă proteina CP4 EPSPS și varianta CP4 EPSPS L214P, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.

(c)

Etichetarea:

1.

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”;

2.

Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe eticheta produsului și în documentele însoțitoare ale produselor care conțin sau constau în porumbul menționat la litera (e), cu excepția produselor și ingredientelor alimentare.

(d)

Metoda de detecție:

1.

Metodele cantitative de detecție bazate pe PCR (reacția de polimerizare în lanț) specifice evenimentului pentru porumbul MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 sunt cele validate pentru evenimentele porumbului modificat genetic MON-87427-7, MON-89Ø34-3 și MON-ØØ6Ø3-6.

2.

Validate de către laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicate la adresa: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3.

Materiale de referință: ERM®-BF415 (pentru MON-ØØ6Ø3-6), disponibil prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa https://crm.jrc.ec.europa.eu/, precum și AOCS 0512-A (pentru MON-87427-7) și AOCS 0906-E (pentru MON-89Ø34-3), disponibile prin intermediul Societății Americane a Petrochimiștilor (American Oil Chemists Society) la adresa https://www.aocs.org/crm

(e)

Identificatorii unici:

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

(f)

Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr de înregistrare: publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].

(g)

Condițiile sau restricțiile privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

[Link: plan publicat în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]

(i)

Cerințele de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca produs alimentar în consumul uman:

Nu sunt necesare.

Notă: Linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.


10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1112 A COMISIEI

din 3 august 2018

de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 5020]

(Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2008/280/CE a Comisiei (2) a autorizat introducerea pe piață a alimentelor și a hranei pentru animale care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic GA21 (denumit în continuare „porumb GA21”). Sfera de cuprindere a autorizației respective a inclus și alte produse decât alimentele și hrana pentru animale care conțin sau constau în porumb GA21, destinate acelorași utilizări ca orice alt soi de porumb, cu excepția cultivării.

(2)

La 6 octombrie 2016, Syngenta France SAS a transmis Comisiei, în numele Syngenta Crop Protection AG, Elveția, o cerere, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, vizând reînnoirea autorizației respective.

(3)

La 24 octombrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („EFSA”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat (3) că nu exista nicio dovadă în cererea de reînnoire a autorizației privind pericole noi, expunere modificată sau incertitudini științifice care ar putea modifica concluziile evaluării inițiale a riscurilor (4) determinate de porumbul GA21.

(4)

În avizul ei, EFSA a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în contextul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(5)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului transmis de solicitant, constând într-un plan de supraveghere generală, a fost în concordanță cu utilizările preconizate ale produselor.

(6)

Printr-o scrisoare datată 27 februarie 2018, Syngenta France SAS a solicitat transferul drepturilor și obligațiilor sale ca titular al autorizației în baza Deciziei 2008/280/CE la Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia. Printr-o scrisoare datată 27 februarie 2018, societatea Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia, a confirmat acordul ei cu privire la acest transfer și a indicat că ea acționează în calitate de reprezentant al societății Union of Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

(7)

Având în vedere considerațiile respective, autorizația de introducere pe piață a alimentelor și a hranei pentru animale care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb GA21 și a produselor care constau din acest porumb sau care conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât ca alimente sau hrană pentru animale, cu excepția cultivării, ar trebui să fie reînnoită.

(8)

Porumbului GA21 i-a fost alocat un identificator unic prin Decizia 2008/280/CE, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (5). Respectivul identificator unic ar trebui utilizat în continuare.

(9)

Pe baza avizului EFSA, se pare că pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu este necesară nicio altă cerință specifică de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că utilizarea produselor care conțin sau constau în porumb GA21 rămâne în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea produselor respective, cu excepția alimentelor, ar trebui să conțină o indicație clară din care să reiasă că produsele în cauză nu sunt destinate cultivării.

(10)

Titularul autorizației ar trebui să transmită rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare a efectelor asupra mediului. Rezultatele respective ar trebui să fie prezentate în conformitate cu Decizia 2009/770/CE a Comisiei (7).

(11)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(12)

Prezenta decizie trebuie comunicată, prin intermediul Mecanismului internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică, în temeiul articolului 9 alineatul (1) și al articolului 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(13)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Identificatorul unic MON-ØØØ21-9 este alocat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, porumbului modificat genetic (Zea mays L.) GA21, astfel cum se specifică la litera (b) din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Reînnoirea autorizației

Autorizația pentru introducerea pe piață a următoarelor produse se reînnoiește în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

alimente și ingrediente alimentare care conțin, constau în sau sunt produse din porumb GA21;

(b)

hrană pentru animale care conține, constă în sau este produsă din porumb GA21;

(c)

porumbul GA21 din produsele care îl conțin sau care constau din acest porumb, destinate oricăror alte utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetare

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)   Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă și în documentele care însoțesc produsele care conțin sau constau din porumbul GA21, cu excepția alimentelor și ingredientelor alimentare.

Articolul 4

Metoda de detecție

Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului GA21.

Articolul 5

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum este prezentat la litera (h) din anexă, este în vigoare și este pus în aplicare.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la implementarea și la rezultatele activităților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezentate în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic destinată animalelor, menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularul autorizației

Titularul autorizației este societatea comercială Syngenta Crop Protection AG, Elveția, reprezentată de Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgia.

Articolul 8

Valabilitate

Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 9

Destinatar

Prezenta decizie se adresează societății Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2008/280/CE a Comisiei din 28 martie 2008 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 87, 29.3.2008, p. 19).

(3)  Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize GA21 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-005) [Aviz științific privind evaluarea porumbului modificat genetic GA21 în vederea reînnoirii autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003] (cererea EFSA-GMO-RX-005). EFSA Journal 2017;15(10):5006.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on applications (references EFSA-GMO-UK-2005-19 and EFSA-GMO-RX-GA21) for the placing on the market of glyphosate-tolerant genetically modified maize GA21, for food and feed uses, import and processing and for renewal of the authorisation of maize GA21 as existing product, both under Regulation (EC) No 1829/2003 from Syngenta Seeds S.A.S. on behalf of Syngenta Crop Protection AG [Aviz al Grupului științific pentru organisme modificate genetic referitor la cererile (referințe EFSA-GMO-UK-2005-19 și EFSA-GMO-RX-GA21) de introducere pe piață a porumbului modificat genetic GA21 rezistent la glifosat, destinat utilizărilor ca aliment și hrană pentru animale, importării și prelucrării, și de reînnoire a autorizației porumbului GA21 ca produs existent, ambele formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 de Syngenta Seeds S.A.S. în numele societății Syngenta Crop Protection AG]. EFSA Journal (2007) 541, 1-25.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(7)  Decizia 2009/770/CE a Comisiei din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca și componente ale produselor, în vederea introducerii pe piață, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 275, 21.10.2009, p. 9).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, p. 1).


ANEXĂ

(a)   Solicitantul și titularul autorizației:

Nume

:

Syngenta Crop Protection AG

Adresă

:

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Elveția

Reprezentată de Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgia.

(b)   Desemnarea și specificațiile produselor:

1.

alimente care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb GA21;

2.

hrană pentru animale care conține, constă în sau este produsă din porumb GA21;

3.

porumb GA21 în produse care îl conțin sau care constau în acesta, pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la punctele 1 și 2, cu excepția cultivării.

Porumbul GA21, astfel cum este descris în cerere, exprimă proteina mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat.

(c)   Etichetarea:

1.

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, precum și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

2.

Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă și în documentele care însoțesc produsele care conțin sau constau în porumb GA21, cu excepția alimentelor și ingredientelor alimentare.

(d)   Metoda de detecție:

1.

Metoda bazată pe PCR cantitativă în timp real specifică de eveniment pentru detectarea porumbului modificat genetic MON-ØØØ21-9.

2.

Validată de laboratorul de referință al UE înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/GA21Syngenta_validated_Method_correctedVersion1.pdf

3.

Materialul de referință: AOCS 0407-A și AOCS 0407-B sunt disponibile prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa https://www.aocs.org/crm

(e)   Identificatorul unic:

MON-ØØØ21-9

(f)   Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale la momentul notificării].

(g)   Condițiile sau restricțiile privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)   Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Consiliului (1).

[Link: plan publicat în registrul comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale]

(i)   Cerințele de monitorizare ulterioară introducerii pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman:

Nu sunt necesare.

Notă: linkurile către documentele relevante pot necesita modificări ulterioare. Modificările respective vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al alimentelor modificate genetic și al hranei modificate genetic pentru animale.


(1)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1)


10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1113 A COMISIEI

din 3 august 2018

de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor alimentare și a furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 5029]

(Numai textele în limbile neerlandeză, franceză și germană sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/692/CE a Comisiei (2), se autorizează introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor obținute din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (denumită în continuare „sfecla de zahăr H7-1”).

(2)

La 22 ianuarie 2018, KWS SAAT SE a informat Comisia că a devenit, la 15 aprilie 2015, succesorul legal al cotitularului anterior al autorizației, KWS SAAT AG. Prin urmare, drepturile și obligațiile KWS SAAT AG în calitate de cotitular al autorizației au fost preluate de KWS SAAT SE.

(3)

La 20 octombrie 2016, KWS SAAT SE și Monsanto Europe S.A./N.V. au transmis Comisiei împreună o cerere de reînnoire a respectivei autorizații, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(4)

La 16 noiembrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („EFSA”) a emis un aviz favorabil în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Autoritatea a concluzionat (3) că nu au fost identificate noi riscuri sau expuneri modificate și nici incertitudini științifice noi în ceea ce privește cererea de reînnoire, care să modifice concluziile evaluării inițiale a riscurilor (4) privind sfecla de zahăr H7-1.

(5)

În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și preocupările specifice semnalate de statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(6)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui reînnoită autorizația pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1.

(7)

Prin Decizia 2007/702/CE a Comisiei (5), a fost alocat un identificator unic pentru sfecla de zahăr H7-1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei (6). Respectivul identificator unic ar trebui utilizat în continuare.

(8)

Pe baza avizului EFSA menționat mai sus, pentru produsele care fac obiectul prezentei decizii nu sunt necesare alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(9)

De asemenea, avizul EFSA nu justifică impunerea unor condiții specifice sau restricții pentru introducerea pe piață sau pentru utilizare și manipulare, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și la articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(10)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor ar trebui introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic menționat în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(11)

Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte. Prezentul act de punere în aplicare a fost considerat necesar, iar președintele l-a transmis comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Sfeclei de zahăr modificate genetic (Beta vulgaris subsp. vulgaris) H7-1, cu specificațiile de la litera (b) din anexă, i se alocă identificatorul unic KM-ØØØH71-4, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004.

Articolul 2

Reînnoirea autorizației

Autorizația pentru introducerea pe piață a următoarelor produse se reînnoiește în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produse alimentare și ingrediente alimentare produse din sfeclă de zahăr KM-ØØØH71-4;

(b)

furaje produse din sfeclă de zahăr KM-ØØØH71-4.

Articolul 3

Etichetarea

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, „numele organismului” este „sfeclă de zahăr”.

Articolul 4

Metoda de detecție

Metoda prevăzută la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea sfeclei de zahăr H7-1.

Articolul 5

Registrul comunitar

Informațiile prezente în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic, menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 6

Titularii autorizației

(1)   Titularii autorizației sunt:

(a)

KWS SAAT SE, Germania; și

(b)

Monsanto Company, Statele Unite ale Americii, reprezentată de Monsanto Europe S.A./N.V., Belgia.

(2)   Ambii titulari ai autorizației sunt responsabili de îndeplinirea îndatoririlor care sunt impuse titularilor de autorizații prin prezenta decizie și prin Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Valabilitatea

Prezenta decizie se aplică pe o perioadă de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 8

Destinatarul

Prezenta decizie se adresează:

(a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck, Germania; și

(b)

Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anvers, Belgia.

Adoptată la Bruxelles, 3 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2007/692/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor alimentare și a furajelor produse din sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 283, 27.10.2007, p. 69).

(3)  Evaluarea sfeclei de zahăr modificate genetic H7-1 în vederea reînnoirii autorizației în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-RX-006). EFSA Journal 2017;15(11):5065

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (reference EFSA GMO-UK-2004-08) for the placing on the market of products produced from glyphosate-tolerant genetically modified sugar beet H7-1, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 from KWS SAAT and Monsanto [Aviz al Grupului științific pentru organisme modificate genetic privind o cerere (Referința EFSA GMO-UK-2004-08) de introducere pe piață a produselor obținute din sfeclă de zahăr modificată genetic tolerantă la glifosat H7-1, pentru utilizare în produse alimentare și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, transmisă de KWS SAAT și Monsanto]. EFSA Journal 2006;4(12):431.

(5)  Decizia 2007/702/CE a Comisiei din 24 octombrie 2007 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 285, 31.10.2007, p. 42)

(6)  Regulamentul (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (JO L 10, 16.1.2004, p. 5).


ANEXĂ

(a)

Solicitanții și titularii autorizației:

Nume

:

KWS SAAT SE

Adresă

:

Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Germania

și

Nume

:

Monsanto Company

Adresă

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Statele Unite

Reprezentată de Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Anvers, Belgia.

(b)

Desemnarea și specificațiile produselor:

1.

produse alimentare și ingrediente alimentare produse din sfeclă de zahăr KM-ØØØH71-4;

2.

furaje produse din sfeclă de zahăr KM-ØØØH71-4.

Sfecla de zahăr modificată genetic KM-ØØØH71-4, conform descrierii din cerere, exprimă proteina CP4 EPSPS după inserția genei cp4 epsps din tulpina C4 a Agrobacterium sp. în sfecla de zahăr (Beta vulgaris subsp. vulgaris).

Proteina CP4 EPSPS conferă toleranță la erbicidele care conțin glifosat.

(c)

Etichetarea:

În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, „numele organismului” este „sfeclă de zahăr”.

(d)

Metoda de detecție:

1.

Metodă pe bază PCR în timp real specifică evenimentului pentru cuantificarea sfeclei de zahăr KM-ØØØH71-4.

2.

Validată de laboratorul de referință al UE, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Material de referință: ERM®-BF419 este accesibil prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

(e)

Identificatorul unic:

KM-ØØØH71-4

(f)

Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

Nu se aplică.

(g)

Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Nu se aplică.

(i)

Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman:

Nu sunt necesare.

Notă: este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Modificările respective vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea registrului comunitar al produselor alimentare și furajelor modificate genetic.


10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1114 A COMISIEI

din 9 august 2018

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2018) 5510]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau sălbatici („statele membre în cauză”). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației epidemiologice în Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuia să se reflecte în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată ultima dată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1068 a Comisiei (5), în urma unor cazuri recente de pestă porcină africană în Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea lentă naturală a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană, după cum a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și după cum a fost documentat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și bunăstarea animalelor publicat la 14 iulie 2015, în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 23 martie 2017 și în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 7 noiembrie 2017 (6).

(3)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1068, situația epidemiologică din Uniune a evoluat în ceea ce privește pesta porcină africană, existând și alte cazuri de apariție a acestei boli care trebuie să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iulie 2018, au fost observate mai multe focare de pestă porcină africană la porci domestici în districtele Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk și Węgorzewski din Polonia. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse acum în lista din partea III, în loc de părțile I și II, a anexei respective.

(5)

În iulie și august 2018, au fost observate două focare de pestă porcină africană la porci domestici în județul Galați din România. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din România afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea I, a anexei respective.

(6)

În iulie 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Šiauliai, lângă frontiera cu districtul Telšiu din Lituania. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Lituania afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(7)

În august 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Saldus din Letonia. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Letonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(8)

În august 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Lubaczowski din Polonia. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, ar trebui incluse în lista din partea III din anexa respectivă noi zone din Polonia afectate de pesta porcină africană.

(9)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate cu răspândirea acestei boli, ar trebui delimitate noi zone de risc sporit cu o suprafață suficientă în Letonia, Lituania, Polonia și România, care ar trebui incluse în mod corespunzător în listele din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa respectivă ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1068 a Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 192, 30.7.2018, p. 43).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

PARTEA I

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

okres Uherské Hradiště;

okres Kroměříž;

okres Vsetín;

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov;

Biskupice u Luhačovic;

Bohuslavice nad Vláří;

Brumov;

Bylnice;

Divnice;

Dobrkovice;

Dolní Lhota u Luhačovic;

Drnovice u Valašských Klobouk;

Halenkovice;

Haluzice;

Hrádek na Vlárské dráze;

Hřivínův Újezd;

Jestřabí nad Vláří;

Kaňovice u Luhačovic;

Kelníky;

Kladná-Žilín;

Kochavec;

Komárov u Napajedel;

Křekov;

Lipina;

Lipová u Slavičína;

Ludkovice;

Luhačovice;

Machová;

Mirošov u Valašských Klobouk;

Mysločovice;

Napajedla;

Návojná;

Nedašov;

Nedašova Lhota;

Nevšová;

Otrokovice;

Petrůvka u Slavičína;

Pohořelice u Napajedel;

Polichno;

Popov nad Vláří;

Poteč;

Pozlovice;

Rokytnice u Slavičína;

Rudimov;

Řetechov;

Sazovice;

Sidonie;

Slavičín;

Smolina;

Spytihněv;

Svatý Štěpán;

Šanov;

Šarovy;

Štítná nad Vláří;

Tichov;

Tlumačov na Moravě;

Valašské Klobouky;

Velký Ořechov;

Vlachova Lhota;

Vlachovice;

Vrbětice;

Žlutava.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novads;

Alsungas novads;

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts;

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta;

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta;

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes;

Vaiņodes novads;

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos;

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos;

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijo;

Pagėgių savivaldybė;

Plungės rajono savivaldybė;

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos;

Rietavo savivaldybė;

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos;

Šilalės rajono savivalybė;

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos;

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim;

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 w powiecie gołdapskim;

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim;

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim;

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim;

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim;

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim;

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr. 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr. 590 do skrzyżowania z drogą nr. 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 590 w powiecie kętrzyńskim;

część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 w powiecie lidzbarskim;

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 509 w powiecie braniewskim;

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. S22 w powiecie elbląskim;

powiat miejski Elbląg;

gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim;

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim;

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim;

gmina Poświętne w powiecie białostockim;

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim;

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim;

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim;

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 w powiecie sokołowskim;

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim;

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim;

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim;

powiat miejski Ostrołęka;

powiat ostrowski;

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim;

gmina Krasne w powiecie przasnyskim;

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim;

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim;

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim;

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 62 w powiecie wyszkowskim;

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim;

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim;

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim;

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie kozienickim;

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim;

powiat żyrardowski;

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim;

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie białobrzeskim;

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim;

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim;

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim;

gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 829 w powiecie łęczyńskim;

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim;

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim;

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim;

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim;

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr. S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr. 17 i nr. S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim;

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim;

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim;

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr. 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim;

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7.   România

Următoarele zone din România:

județul Alba cu următoarele delimitări:

la nord de drumul național 7;

județul Arad cu următoarele delimitări:

în partea de nord a liniei marcate de următoarele localități:

Macea;

Șiria;

Bârzava;

Toc, care se intersectează cu drumul național 7;

la nord de drumul național 7;

județul Bistrița-Năsăud;

județul Brașov cu următoarele delimitări:

În partea de est a liniei marcate de drumul național 1A de la intrarea în județul Brașov și drumul național 103B care intersectează localitatea Dălghiu;

județul Cluj;

județul Covasna;

județul Giurgiu;

județul Harghita;

județul Hunedoara cu următoarele delimitări:

la nord de linia marcată de următoarele localități:

Brănișca;

municipiul Deva;

Turdaș;

localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se intersectează cu drumul național 7;

la nord de drumul național 7;

Județul Iași;

județul Ilfov;

județul Maramureș;

județul Neamț;

județul Prahova.

PARTEA II

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína;

Bratřejov u Vizovic;

Březnice u Zlína;

Březová u Zlína;

Březůvky;

Dešná u Zlína;

Dolní Ves;

Doubravy;

Držková;

Fryšták;

Horní Lhota u Luhačovic;

Horní Ves u Fryštáku;

Hostišová;

Hrobice na Moravě;

Hvozdná;

Chrastěšov;

Jaroslavice u Zlína;

Jasenná na Moravě;

Karlovice u Zlína;

Kašava;

Klečůvka;

Kostelec u Zlína;

Kudlov;

Kvítkovice u Otrokovic;

Lhota u Zlína;

Lhotka u Zlína;

Lhotsko;

Lípa nad Dřevnicí;

Loučka I;

Loučka II;

Louky nad Dřevnicí;

Lukov u Zlína;

Lukoveček;

Lutonina;

Lužkovice;

Malenovice u Zlína;

Mladcová;

Neubuz;

Oldřichovice u Napajedel;

Ostrata;

Podhradí u Luhačovic;

Podkopná Lhota;

Provodov na Moravě;

Prštné;

Příluky u Zlína;

Racková;

Raková;

Salaš u Zlína;

Sehradice;

Slopné;

Slušovice;

Štípa;

Tečovice;

Trnava u Zlína;

Ublo;

Újezd u Valašských Klobouk;

Velíková;

Veselá u Zlína;

Vítová;

Vizovice;

Vlčková;

Všemina;

Vysoké Pole;

Zádveřice;

Zlín;

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads;

Aglonas novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alojas novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads;

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Bauskas novads;

Beverīnas novads;

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109;

Burtnieku novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta;

Dundagas novads;

Engures novads;

Ērgļu novads;

Garkalnes novads;

Gulbenes novads;

Iecavas novads;

Ikšķiles novads;

Ilūkstes novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jaunpils novads;

Jēkabpils novads;

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts;

Kandavas novads;

Kārsavas novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krāslavas novads;

Krimuldas novads;

Krustpils novads;

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Limbažu novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Ludzas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Mazsalacas novads;

Mērsraga novads;

Naukšēnu novads;

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Preiļu novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

republikas pilsēta Daugavpils;

republikas pilsēta Jelgava;

republikas pilsēta Jēkabpils;

republikas pilsēta Jūrmala;

republikas pilsēta Rēzekne;

republikas pilsēta Valmiera;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rojas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Rundāles novads;

Rūjienas novads;

Salacgrīvas novads;

Salas novads;

Salaspils novads;

Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9;

Smiltenes novads;

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes;

Strenču novads;

Talsu novads;

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast;

Tukuma novads;

Valkas novads;

Varakļānu novads;

Vārkavas novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts;

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos;

Anykščių rajono savivaldybė;

Biržų miesto savivaldybė;

Biržų rajono savivaldybė;

Druskininkų savivaldybė;

Elektrėnų savivaldybė;

Ignalinos rajono savivaldybė;

Jonavos rajono savivaldybė;

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos;

Kaišiadorių miesto savivaldybė;

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos;

Kalvarijos savivaldybė;

Kauno miesto savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos;

Kupiškio rajono savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė;

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211;

Panevėžio rajono savivaldybė;

Pasvalio rajono savivaldybė;

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija;

Prienų miesto savivaldybė;

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos;

Rokiškio rajono savivaldybė;

Šalčininkų rajono savivaldybė;

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija;

Širvintų rajono savivaldybė;

Švenčionių rajono savivaldybė;

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Utenos rajono savivaldybė;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Vilniaus rajono savivaldybė;

Vilkaviškio rajono savivaldybė;

Visagino savivaldybė;

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim;

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. S22 w powiecie elbląskim;

powiat olecki;

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 58 w powiecie piskim;

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim;

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski;

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim;

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim;

powiat miejski Łomża;

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim;

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 685, a następnie nr. 66 i nr. 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim;

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim;

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. S8 w powiecie zambrowskim;

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim;

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim;

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim;

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim;

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim;

powiat miejski Suwałki;

powiat augustowski;

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim;

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim;

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 w powiecie sokołowskim;

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim;

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim;

gmina Joniec w powiecie płońskim;

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim;

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 62 w powiecie wyszkowskim;

gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr. 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim;

gmina Borowie w powiecie garwolińskim;

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim;

powiat warszawski zachodni;

powiat legionowski;

powiat piaseczyński;

powiat pruszkowski;

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim;

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim;

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie kozienickim;

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie białobrzeskim;

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr. 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim;

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim;

powiat miejski Biała Podlaska;

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr. 813 w powiecie parczewskim;

gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie lubartowskim;

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr. S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr. 17 i nr. S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 w powiecie krasnostawskim;

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 820 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 82 i 838 w powiecie łęczyńskim;

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim;

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim;

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim;

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTEA III

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96;

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta;

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104;

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts;

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118;

Neretas novada Mazzalves pagasts;

Ozolnieku novada Salgales pagasts;

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta;

Tērvetes novada Bukaišu pagasts;

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė;

Alytaus miesto savivaldybė;

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos;

Birštono savivaldybė;

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos;

Joniškio rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos;

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos;

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos;

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105;

Lazdijų rajono savivaldybė;

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos;

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos;

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos;

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos;

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1;

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos;

Šiaulių miesto savivaldybė;

Šiaulių rajono savivaldybė;

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija;

Trakų rajono savivaldybė;

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. E28 i S22 w powiecie braniewskim;

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim;

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 511 w powiecie lidzbarskim;

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr. 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr. 590 do skrzyżowania z drogą nr. 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 590 w powiecie kętrzyńskim;

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr. 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim;

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 w powiecie gołdapskim;

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim;

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 663 w powiecie sejneńskim;

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie bielskim;

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 685, a następnie nr. 66 i nr. 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685 w powiecie hajnowskim;

gmina Goniądz w powiecie monieckim;

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim;

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim;

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim;

powiat miejski Siedlce;

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr. 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim;

gmina Kołbiel w powiecie otwockim;

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim;

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim;

powiat miejski Chełm;

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim;

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim;

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 82 i 838 części gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 829 w powiecie łęczyńskim;

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr. 813 w powiecie parczewskim;

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim;

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr. 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie radzyńskim;

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie lubartowskim;

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr. 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr. 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim;

gmina Baranów w powiecie puławskim;

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim;

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr. 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   România

Următoarele zone din România:

județul Constanța;

județul Satu Mare;

județul Tulcea;

județul Bacău;

județul Bihor;

județul Brăila;

județul Buzău;

județul Călărași;

județul Galați;

județul Ialomița;

județul Sălaj;

județul Vaslui;

județul Vrancea.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

întregul teritoriu al Sardiniei.