ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 202

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
9 august 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei din 8 august 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile și formularele utilizate pentru informațiile furnizate ESMA de către autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1106 al Comisiei din 8 august 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește modelele de declarații de conformitate care trebuie publicate și menținute de către administratorii de indici de referință semnificativi și nesemnificativi, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

9

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1105 AL COMISIEI

din 8 august 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile și formularele utilizate pentru informațiile furnizate ESMA de către autoritățile competente în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 47 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 prevede că autoritățile competente trebuie să furnizeze ESMA toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin acesteia. Pentru a asigura o comunicare eficientă și efectivă, autoritățile competente și ESMA ar trebui să utilizeze, pentru a solicita informații, a confirma primirea solicitărilor de informații și a răspunde la solicitările de informații, canale de comunicare definite, inclusiv persoane de contact desemnate și formulare standardizate.

(2)

Informațiile pe care autoritățile competente au obligația să le furnizeze în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 cuprind informațiile necesare pentru a permite ESMA să întocmească și să mențină registrul public menționat la articolul 36 alineatul (1) din respectivul regulament, în special informațiile enumerate la articolul menționat literele (a), (c) și (d) și orice modificare ulterioară a informațiilor respective. Autoritățile competente și ESMA ar trebui să aibă obligația să convină asupra specificațiilor tehnice care se aplică transmiterii informațiilor către site-ul ESMA, astfel încât aceste informații să fie transmise cu precizie și în condiții de siguranță.

(3)

Informațiile pe care autoritățile competente au obligația să le furnizeze ESMA în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 pot conține date cu caracter personal și alte informații sensibile care nu țin de domeniul public. Prin urmare, este important ca furnizarea de informații să fie însoțită de garanții adecvate și de reguli în materie de confidențialitate.

(4)

Autorităților competente și ESMA ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a institui proceduri pentru furnizarea de informații prevăzută în prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice după două luni de la intrarea sa în vigoare.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(6)

ESMA nu a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare care stă la baza prezentului regulament și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale ale standardelor respective, considerând că acest demers ar fi fost disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul standardelor tehnice de punere în aplicare, având în vedere faptul că acestea ar viza în mod direct doar autoritățile competente naționale ale statelor membre, nu și participanții la piață.

(7)

ESMA a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în baza articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Notificarea către ESMA în vederea registrului ESMA

(1)   Pentru a permite ESMA să întocmească și să mențină registrul public menționat la articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011, autoritățile competente notifică ESMA, în termen de cinci zile lucrătoare de la decizia respectivă, informațiile enumerate la articolul respectiv literele (a), (c) și (d) și orice modificare a acestora.

(2)   Decizia relevantă este oricare dintre următoarele decizii luate de către o autoritate competentă care dă naștere obligației prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1011 de a notifica ESMA cu privire la respectivele informații sau modificări:

(a)

o decizie de autorizare sau de înregistrare a unui administrator în temeiul articolului 34 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1011;

(b)

o decizie de retragere sau de suspendare a autorizației sau a înregistrării unui administrator în temeiul articolului 35 alineatul (1) din respectivul regulament;

(c)

o decizie de recunoaștere a unui administrator situat într-o țară terță în temeiul articolului 32 alineatul (5) din respectivul regulament;

(d)

o decizie de suspendare sau de retragere a unei astfel de recunoașteri în temeiul articolului 32 alineatul (8) din respectivul regulament;

(e)

o decizie de autorizare a aprobării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință în temeiul articolului 33 alineatul (3) din respectivul regulament;

(f)

o decizie prin care se impune obligația încetării aprobării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință în temeiul articolului 33 alineatul (6) din respectivul regulament.

Orice informație sau modificare a informațiilor respective menționată la alineatul (1) se transmite ESMA folosind canalul de comunicare al ESMA care garantează faptul că, în cursul transmiterii, se menține caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise.

(3)   Autoritățile competente și ESMA convin asupra tehnologiei informației care ar trebui utilizată pentru transmiterea informațiilor către site-ul ESMA folosind canalul de comunicare al ESMA.

Articolul 2

Notificarea către ESMA a indicilor de referință de către administratori recunoscuți

Orice notificare către ESMA în temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1011 se efectuează utilizând mijloace electronice în măsură să garanteze caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea datelor pe tot parcursul procesului de transmitere.

Articolul 3

Solicitări de informații

(1)   Orice solicitare efectuată de ESMA cu privire la informații care trebuie furnizate de o autoritate competentă în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, altele decât cele prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul regulament, se face utilizând formularul care figurează în anexa I la prezentul regulament.

(2)   O autoritate competentă de la care se solicită informații în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011 („autoritatea solicitată”) trebuie să confirme primirea solicitării de informații în termen de șapte zile de la primirea acesteia, utilizând formularul care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Răspunsul la o solicitare de informații

(1)   Autoritatea solicitată furnizează ESMA informațiile solicitate prin intermediul formularului care figurează în anexa III la prezentul regulament. Autoritatea solicitată ia toate măsurile rezonabile în limita competențelor sale pentru a obține și a furniza informațiile solicitate. În cazul în care nu poate furniza informațiile solicitate până la data estimată de transmitere a răspunsului prevăzută în confirmarea de primire a solicitării de informații, autoritatea solicitată notifică fără întârziere către ESMA acest lucru și stabilește o nouă dată estimativă până la care să trimită răspunsul, precum și motivele pentru care este necesară prelungirea termenului.

(2)   Autoritatea solicitată se consultă cu ESMA, dacă este necesar, cu privire la orice clarificare referitoare la tipul de informații solicitate și la frecvența eventualelor actualizări necesare.

Articolul 5

Mijloace de transmitere a informațiilor

Toate solicitările de informații, confirmările de primire și răspunsurile la solicitările de informații menționate la articolele 3 și 4 trebuie să respecte următoarele reguli:

(a)

trebuie să fie transmise în scris;

(b)

trebuie să fie trimise prin poștă, prin fax sau prin mijloace electronice care sunt în măsură să garanteze caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor pe tot parcursul procesului de transmitere a informațiilor;

(c)

trebuie să fie adresate:

(i)

în cazul unei solicitări trimise unei autorități competente, către persoana de contact desemnată de autoritatea competentă în temeiul articolului 7;

(ii)

în cazul unei confirmări de primire sau al unui răspuns transmis către ESMA, către punctul de contact specificat de ESMA în solicitarea de informații.

Articolul 6

Confidențialitate

(1)   Autoritățile competente păstrează confidențial faptul că a fost formulată o solicitare de informații în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și conținutul solicitării respective și orice problemă care poate apărea în cursul executării acesteia, în special orice consultare care are loc între ESMA și autoritatea competentă în legătură cu solicitarea respectivă.

(2)   Autoritatea competentă poate totuși să dezvăluie astfel de fapte sau aspecte dacă ESMA este de acord cu divulgarea lor sau dacă divulgarea respectivă este necesară în vederea derulării unor proceduri judiciare.

Articolul 7

Persoane de contact

Fiecare autoritate competentă desemnează o persoană de contact în sensul prezentului regulament și comunică ESMA numele și datele de contact ale persoanei de contact, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Orice modificare ulterioară a desemnării persoanei de contact sau a datelor de contact ale acesteia se comunică ESMA fără întârziere.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 octombrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Formular de solicitare de informații

SOLICITARE DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

Informații generale

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], avem nevoie de informații cu privire la chestiunea (chestiunile) prezentată (prezentate) în detaliu mai jos.

V-aș fi recunoscător/recunoscătoare dacă ne-ați putea transmite informațiile solicitate mai sus până la data de [Introduceți data indicativă până la care să fie transmis răspunsul] sau, dacă acest lucru nu este posibil, dacă ați putea indica data la care estimați că veți fi în măsură să ne furnizați informațiile solicitate.

Motivele care stau la baza solicitării de informații

[Introduceți prevederea (prevederile) din Regulamentul (UE) 2016/1011 în temeiul căreia (cărora) autoritatea solicitantă are competența de a trata chestiunea în cauză]

Solicitarea se referă la informații privind …

[Indicați obiectul solicitării de informații, domeniul de supraveghere a indicilor vizat și scopul în care se solicită informațiile]

În urma …

[Dacă este cazul, introduceți detaliile solicitării anterioare, pentru ca aceasta să poată fi identificată]

Informațiile cuprinse în această cerere trebuie să rămână confidențiale în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


ANEXA II

Formular de confirmare de primire a unei solicitări de informații

CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], confirmăm prin prezenta primirea solicitării dumneavoastră de informații cu numărul de referință [Introduceți solicitarea]

Data estimată a răspunsului (dacă este posibilă indicarea sa la momentul respectiv): …

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


ANEXA III

Formular de răspuns la o solicitare de informații

RĂSPUNS LA O SOLICITARE DE INFORMAȚII

Număr de referință: …

Data: …

Informații generale

DE LA:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitată:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 al Comisiei]

Nume:

Telefon:

E-mail:

CĂTRE:

Statul membru (dacă este cazul):

Autoritatea solicitantă:

Adresa legală:

[Datele de contact ale persoanei de contact desemnate în temeiul articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105]

Nume:

Telefon:

E-mail:

Stimată doamnă/Stimate domnule [Indicați numele]

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare [pentru stabilirea procedurilor și a formularelor pentru schimbul de informații], solicitarea dumneavoastră de informații din data de [zz.ll.aaaa], cu numărul de referință [A se introduce numărul de referință], a fost tratată de către noi.

Informațiile solicitate

Informațiile furnizate au caracter confidențial și sunt transmise [Introduceți denumirea autorității solicitante] în temeiul [Introduceți prevederile legislației sectoriale aplicabile], cu condiția menținerii caracterului lor confidențial în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105. [Introduceți denumirea autorității solicitante] trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1105 cu privire la restricțiile referitoare la confidențialitate și la utilizările permise ale informațiilor.

Cu deosebită considerație,

[semnătura]


9.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1106 AL COMISIEI

din 8 august 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește modelele de declarații de conformitate care trebuie publicate și menținute de către administratorii de indici de referință semnificativi și nesemnificativi, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 25 alineatul (8) al treilea paragraf și articolul 26 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Conform articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011, administratorii de indici de referință semnificativi care decid să nu respecte una sau mai multe dintre cerințele prevăzute de regulamentul respectiv au obligația de a publica și a menține o declarație de conformitate în care trebuie să explice motivele care îi îndreptățesc să nu respecte cerințele respective. Articolul 26 alineatul (3) din regulamentul menționat impune o obligație similară administratorilor de indici de referință nesemnificativi, dar cu privire la respectarea unui set mai larg de cerințe.

(2)

Declarația de conformitate trebuie să permită oricui o citește să identifice în mod clar dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 pe care administratorul indicelui de referință a decis să nu le aplice și motivele pentru care acesta consideră că este îndreptățit să nu respecte dispozițiile respective.

(3)

Conform articolului 25 alineatul (7) și articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011, în declarația de conformitate trebuie să se explice clar motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispozițiile în cauză. În model ar trebui, prin urmare, să se ceară o explicație separată pentru fiecare dintre dispozițiile care nu sunt aplicate de către administrator.

(4)

Derogările opționale prevăzute pentru indicii de referință semnificativi la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 constituie un subset al derogărilor potențiale prevăzute pentru indicii de referință nesemnificativi la articolul 26 alineatul (1) din același regulament. Pentru a se asigura coerența dintre cele două standarde tehnice de punere în aplicare, prevăzute la articolul 25 alineatul (8) și la articolul 26 alineatul (5), în ceea ce privește derogările respective și pentru a se evita o eventuală sarcină administrativă inutilă pentru administratorii de indici de referință, este de dorit ca aceste standarde tehnice de punere în aplicare să fie incluse într-un singur regulament.

(5)

Administratorii pot decide să utilizeze o singură declarație de conformitate pentru o familie de indici de referință, cu condiția ca acest lucru să permită identificarea clară a dispozițiilor pe care administratorul a decis să nu le aplice pentru fiecare indice de referință specific inclus în declarația de conformitate. Indicii de referință semnificativi nu ar trebui incluși în aceeași declarație de conformitate cu indicii de referință nesemnificativi. În cazul în care o familie de indici de referință cuprinde și indici semnificativi, și nesemnificativi, ar trebui întocmite cel puțin două declarații de conformitate.

(6)

Administratorilor ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a asigura conformitatea cu cerințele prezentului regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice după două luni de la intrarea sa în vigoare.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modele pentru declarația de conformitate

(1)   Modelul pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011 figurează în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Modelul pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 octombrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Model pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011

Punct

Câmp pentru text

A.   Informații generale

1.

Data creării prezentului document și, după caz, data ultimei actualizări

1.

Creat la: [zz/ll/aa]

Ultima actualizare: [zz/ll/aa]

2.

Numele administratorului

2.

[Astfel cum apare în „Registrul administratorilor și al indicilor de referință” publicat de ESMA]

3.

Autoritatea națională competentă relevantă

3.

[Autoritatea competentă care l-a autorizat sau l-a înregistrat pe administrator în temeiul articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011]

Următoarea secțiune:

identifică indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu au fost aplicate dispozițiile;

identifică dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice; și

explică motivele pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte fiecare dintre aceste dispoziții.

În cazul în care prezentul document se referă la mai mulți indici de referință semnificativi transmiși de administrator, trebuie completată o secțiune separată pentru fiecare set de indici de referință cu privire la care:

dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice sunt aceleași pentru toți indicii de referință; și

pentru fiecare dispoziție, explicația motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția este aceeași pentru toți indicii de referință.

B.    [A se introduce numele administratorului, astfel cum se prevede la punctul 2 din secțiunea A] decide să nu aplice următoarele dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/1011 în ceea ce privește indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi identificat (identificați) mai jos.

1.

Indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu a fost aplicată dispoziția sau nu au fost aplicate dispozițiile

1.

[A se introduce denumirea indicelui de referință sau a fiecăruia dintre indicii de referință, inclusiv numărul său internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau, în cazul în care codul ISIN nu este disponibil, orice alt identificator disponibil]

2.

Indicarea locului în care este publicată declarația privind indicele de referință pentru indicele de referință relevant sau pentru fiecare dintre indicii de referință

2.

[de ex. linkul la pagina web]

3.

(i)

Dispoziția sau dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 care nu se aplică

(ii)

Pentru fiecare dispoziție, motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.

3(i)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce numărul articolului, alineatul și, dacă este cazul, litera specifică din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și textul integral al dispoziției]

3(ii)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce o explicație specifică, detaliată și clară a motivelor pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția, ținând seama de natura și de impactul indicelui de referință sau ale indicilor de referință și de dimensiunea administratorului.]

ANEXA II

Model pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011

Punct

Câmp pentru text

A.   Informații generale

1.

Data creării prezentului document și, după caz, data ultimei actualizări

1.

Creat la: [zz/ll/aa]

Ultima actualizare: [zz/ll/aa]

2.

Numele administratorului

2.

[Astfel cum apare în „Registrul administratorilor și al indicilor de referință” publicat de ESMA]

Următoarea secțiune:

identifică indicele de referință nesemnificativ sau indicii de referință nesemnificativi cu privire la care nu au fost aplicate dispozițiile;

identifică dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice; și

explică motivele pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte fiecare dintre aceste dispoziții.

În cazul în care prezentul document se referă la o familie de indici de referință nesemnificativi transmiși de administrator, trebuie completată o secțiune separată pentru fiecare set de indici de referință cu privire la care:

dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice sunt aceleași pentru toți indicii de referință; și

pentru fiecare dispoziție, explicația motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția este aceeași pentru toți indicii de referință.

B.    [A se introduce numele administratorului, astfel cum se prevede la punctul 2 din secțiunea A] decide să nu aplice următoarele dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/1011 în ceea ce privește indicele de referință nesemnificativ sau indicii de referință nesemnificativi identificat (identificați) mai jos.

1.

Indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu a fost aplicată dispoziția sau nu au fost aplicate dispozițiile

1.

[A se introduce denumirea indicelui de referință sau a fiecăruia dintre indicii de referință, inclusiv numărul său internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau, în cazul în care codul ISIN nu este disponibil, orice alt identificator disponibil]

2.

(i)

Dispoziția sau dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 care nu se aplică

(ii)

Pentru fiecare dispoziție, motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.

2(i)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce numărul articolului, alineatul și, dacă este cazul, litera specifică din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și textul integral al dispoziției]

2(ii)

Pentru fiecare dispoziție, a se introduce o explicație specifică, detaliată și clară a motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.]