ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 200

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
7 august 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii

30

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/1093 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2017/009 FR/Air France

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/1091 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2018

privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) instituie un cadru pentru statistica europeană privind structura exploatațiilor agricole până în anul 2016. Prin urmare, respectivul regulament ar trebui să fie abrogat.

(2)

Programul anchetelor europene privind structura exploatațiilor agricole, care s-a derulat în cadrul Uniunii începând din anul 1966, ar trebui să fie derulat în continuare pentru examinarea tendințelor privind structura exploatațiilor agricole la nivelul Uniunii și pentru asigurarea unei baze de cunoștințe statistice necesare pentru conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor aferente, în special a politicii agricole comune (PAC), inclusiv a măsurilor de dezvoltare rurală, precum și a politicilor Uniunii în materie de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și de utilizare a terenurilor și a unor obiective de dezvoltare durabilă (ODD). O astfel de bază de cunoștințe este necesară, de asemenea, pentru a estima impactul politicilor respective asupra forței de muncă feminine în exploatațiile agricole.

(3)

Culegerea de date statistice, în special în ceea ce privește structura fermelor, ar trebui să urmărească, printre altele, alimentarea cu informații a procesului decizional cu date actualizate în vederea unor viitoare reforme ale PAC.

(4)

O evaluare internațională a statisticilor agricole a determinat elaborarea Strategiei globale pentru îmbunătățirea statisticilor agricole și rurale a Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care a fost aprobată de către Comisia pentru statistică a Națiunilor Unite (UNSC) în 2010. Statisticile agricole europene ar trebui să urmeze, după caz, recomandările cuprinse în Strategia globală pentru îmbunătățirea statisticilor agricole și rurale, precum și pe cele din cadrul Programului mondial pentru recensământul agricol 2020 al FAO.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede un cadru pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, bazat pe principii statistice comune. Cadrul stabilește criterii de calitate și prevede necesitatea de a reduce la minimum sarcina de răspuns pentru respondenți și de a contribui la realizarea obiectivului mai general de reducere a sarcinilor administrative.

(6)

Ar trebui să fie elaborat un program statistic cu scopuri multiple privind exploatațiile agricole pentru următoarea decadă în vederea asigurării unui cadru pentru statistici armonizate, comparabile și coerente. Statisticile respective ar trebui să urmărească să răspundă nevoilor legate de politică.

(7)

Strategia privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior, elaborată de către Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) în noiembrie 2015, are în vedere adoptarea a două regulamente-cadru care să acopere toate aspectele statisticilor agricole, cu excepția conturilor economice pentru agricultură. Prezentul regulament este unul dintre aceste regulamente-cadru.

(8)

În scopul armonizării și al comparabilității informațiilor privind structura exploatațiilor agricole și pentru îndeplinirea cerințelor actuale ale organizării comune unice a piețelor și, în special, ale sectorului fructelor și celui vitivinicol, Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4) ar trebui să fie integrat cu informațiile structurale de la nivelul exploatațiilor agricole începând din anul 2023 și ar trebui să fie înlocuit de prezentul regulament. Prin urmare, este necesară abrogarea respectivului regulament.

(9)

Statisticile comparabile din toate statele membre cu privire la structura exploatațiilor agricole sunt importante pentru a stabili dezvoltarea PAC. Prin urmare, ar trebui folosite, în măsura în care este posibil, clasificări standard și definiții comune pentru variabile.

(10)

Înregistrările de date statistice referitoare la exploatațiile agricole permit crearea de tabele de contingență cu datele de bază și datele pentru module, permițând astfel recuperarea informațiilor pe baza unor variabile precum sexul șefului exploatației agricole, vârsta acestuia, structura de proprietate și dimensiunea exploatației agricole, precum și adoptarea de măsuri de protecție a mediului. Va fi posibilă o dezagregare a rezultatelor în funcție de criteriile incluse în datele de bază și de diversele combinații de criterii.

(11)

Culegerea de informații privind anul nașterii, anul în care persoana devine șef al exploatației agricole și sexul persoanei ar putea oferi date pentru elaborarea de măsuri în ceea ce privește reînnoirea generațiilor și aspectele legate de gen.

(12)

Printre alte motive, în scopul actualizării registrelor de bază ale exploatațiilor agricole și a celorlalte informații cerute pentru stratificarea eșantioanelor, ar trebui să se realizeze un recensământ al exploatațiilor agricole în cadrul Uniunii cel puțin o dată la zece ani. Cel mai recent recensământ a avut loc în 2009/2010.

(13)

Statele membre, în care perioadele alocate muncii pe teren pentru anul de referință 2020 în cadrul anchetei coincid cu lucrările planificate pentru recensământul decenal al populației, ar trebui să aibă posibilitatea de a devansa cu un an ancheta privind agricultura în vederea reducerii sarcinii dificile pe care o reprezintă desfășurarea în același timp a două culegeri ample de date.

(14)

Pentru a se evita împovărarea inutilă a exploatațiilor agricole și a administrațiilor naționale, ar trebui să se stabilească praguri. Pentru a analiza în mod corespunzător structura agriculturii europene este necesar ca statisticile să acopere 98 % din suprafața agricolă utilizată și efectivul de animale al fermelor. În unele state membre, acest lucru înseamnă că pragurile enumerate în prezentul regulament sunt prea ridicate. Cu toate acestea, exploatațiile agricole situate sub pragurile respective sunt atât de mici încât culegerea datelor prin sondaj o dată la zece ani este suficientă pentru a permite estimarea structurii lor și a impactului lor asupra producției, ceea ce duce la reducerea semnificativă a costurilor și a sarcinii administrative și, în același timp, permite elaborarea unor măsuri de politică eficiente în vederea sprijinirii și menținerii structurilor agricole de mici dimensiuni.

(15)

Suprafețele utilizate pentru producția agricolă ar trebui să facă obiectul statisticilor integrate referitoare la ferme, inclusiv terenul utilizat de două sau mai multe exploatații agricole, deoarece se aplică drepturi comune.

(16)

Este necesar să se primească informații cu privire la afilierea unei exploatații agricole la un grup de întreprinderi ale cărui entități sunt controlate de o entitate-mamă.

(17)

Pentru a reduce sarcina de răspuns, institutele naționale de statistică (INS) și alte autorități naționale ar trebui să aibă acces la datele administrative, în măsura în care datele respective sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene, în conformitate cu articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(18)

Statele membre sau autoritățile naționale competente ar trebui să urmărească, în măsura în care este posibil, modernizarea modalităților de culegere a datelor referitoare la exploatațiile agricole. Ar trebui promovată utilizarea de soluții digitale în acest scop.

(19)

În scopul asigurării flexibilității Sistemului european de statistici agricole și în vederea simplificării și modernizării statisticilor agricole, variabilele care urmează a fi culese ar trebui să fie repartizate în diferite grupuri de culegere (date de bază și module) care diferă sub aspectul frecvenței sau al reprezentativității, ori al ambelor elemente.

(20)

Sarcina de răspuns și costurile pot fi reduse și mai mult prin reutilizarea datelor din anul imediat anterior sau ulterior anului de referință. Acest lucru ar fi deosebit de relevant pentru aspecte cu privire la care nu se anticipează schimbări importante de la un an la altul.

(21)

În scopul flexibilității și pentru a reduce sarcina asupra respondenților, a INS-urilor și a altor autorități naționale, statelor membre ar trebui să li se permită să utilizeze anchete statistice, evidențe administrative și orice alte surse, metode sau abordări inovatoare, inclusiv metode bazate pe date științifice și bine documentate, precum imputarea, estimarea și modelarea.

(22)

Culegerea de informații cu privire la utilizarea nutrienților și a apei și cu privire la metodele de producție agricolă aplicate la nivelul exploatațiilor agricole ar trebui îmbunătățită pentru a se obține statistici suplimentare pentru elaborarea politicii de agromediu și îmbunătățirea calității indicatorilor de agromediu.

(23)

Pentru codificarea geografică a exploatațiilor agricole, ar trebui să se utilizeze categoria tematică a unităților statistice în conformitate cu anexa III la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

(24)

Comisia trebuie să respecte confidențialitatea datelor transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Ar trebui asigurată protecția necesară a confidențialității datelor, printre altele, prin limitarea utilizării parametrilor de localizare la analiza spațială a informațiilor și printr-o agregare corespunzătoare în momentul publicării statisticilor. Din acest motiv ar trebui să se dezvolte o metodă armonizată pentru protejarea confidențialității și a aspectelor calitative ale difuzării datelor, depunându-se totodată eforturi pentru a facilita și simplifica accesul online la statistici oficiale.

(25)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament face obiectul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și al normelor adoptate în conformitate cu regulamentul respectiv și/sau al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), după caz.

(26)

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8) stabilește clasificarea statistică a activităților economice din Uniune, care este menționată în prezentul regulament în scopul definirii populațiilor relevante de exploatații agricole.

(27)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (9), unitățile teritoriale ar trebui să fie definite conform clasificării din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS).

(28)

Ar trebui să se solicite fonduri atât din partea statelor membre, cât și din partea Uniunii, pentru câțiva ani, în vederea culegerii datelor. Prin urmare, ar trebui să se prevadă acordarea de granturi din partea Uniunii pentru susținerea respectivului program prin Fondul european de garantare agricolă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

(29)

Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru întreaga durată a cadrului financiar multianual relevant (CFM), care constituie principala valoare de referință în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (11). Prezentul regulament prevede stabilirea bugetului pentru culegerile de date viitoare în contextul CFM-ului următor.

(30)

Aspectele economice ale prezentului regulament ar trebui revizuite pentru perioada post-2020, ținându-se seama de noul CFM și de alte modificări relevante aduse instrumentelor Uniunii. Pe baza acestor revizuiri, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a propune modificări corespunzătoare prezentului regulament.

(31)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv elaborarea sistematică a statisticilor europene privind exploatațiile agricole în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, din motive de consecvență și comparabilitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(32)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene și impune statelor membre să respecte principiile statistice și criteriile de calitate specificate în regulamentul respectiv. Rapoartele privind calitatea sunt esențiale pentru evaluarea, îmbunătățirea și comunicarea cu privire la calitatea statisticilor europene. CSSE a aprobat un standard al Sistemului statistic european (SSE) pentru structura rapoartelor privind calitatea, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest standard al SSE ar trebui să contribuie la armonizarea raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

(33)

S-a efectuat o evaluare a impactului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în vederea axării programului statistic instituit prin prezentul regulament pe nevoia de eficacitate în atingerea obiectivelor și pentru a integra constrângerile bugetare începând cu etapa de elaborare.

(34)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se atribuie competențe de executare în ceea ce privește precizarea descrierilor variabilelor enumerate în prezentul regulament și a elementelor tehnice ale datelor care vor fi furnizate, stabilirea descrierilor variabilelor și ale altor modalități practice de culegere a datelor ad-hoc, astfel cum se prevede în prezentul regulament, precum și prezentarea modalităților practice legate de rapoartele privind calitatea și a conținutului acestora. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12). În exercitarea competențelor respective, Comisia ar trebui să țină seama de aspecte precum costul și sarcinile administrative pentru exploatațiile agricole și pentru statele membre.

(35)

Pentru a ține cont de nevoile de date emergente, care apar în principal ca urmare a noilor evoluții în agricultură, a revizuirii legislației și a modificării priorităților de politică, competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea subiectelor detaliate enumerate în prezentul regulament și suplimentarea datelor relevante pentru module prin specificarea informațiilor care vor fi furnizate ad-hoc, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Pentru a asigura compatibilitatea și a facilita utilizarea altor surse de date, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea variabilelor enumerate în prezentul regulament. În exercitarea acestei competențe, Comisia ar trebui să țină seama de aspecte precum costul și sarcinile administrative pentru exploatațiile agricole și pentru statele membre. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (13). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(36)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată și a adoptat un aviz la 20 noiembrie 2017 (14).

(37)

CSSE a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru statisticile europene la nivelul exploatațiilor agricole și prevede integrarea informațiilor cu privire la structură cu cele privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agromediu și alte informații conexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„fermă” sau „exploatație agricolă” înseamnă o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și care desfășoară, pe teritoriul economic al Uniunii, activități economice în agricultură în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în „menținerea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu” din cadrul grupei A.01.6, fie ca activitate primară, fie ca activitate secundară. Referitor la activitățile din clasa A.01.49, sunt incluse doar activitățile „Creșterea și reproducerea animalelor semidomestice sau a altor animale vii” (cu excepția creșterii insectelor) și „Apicultura și producerea de miere și de ceară de albine”;

(b)

„unitate agricolă de terenuri comune” înseamnă o unitate de teren cu privire la care se exercită drepturi comune și care este utilizată de două sau mai multe exploatații agricole pentru producția agricolă, fără a fi însă atribuită vreuneia dintre acestea;

(c)

„regiune” înseamnă unitatea teritorială din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), definită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003;

(d)

„unitate vită mare” înseamnă o unitate de măsură standard care permite agregarea diferitelor categorii de animale pentru a le putea compara; coeficienții pentru stabilirea unităților vită mare pentru categoriile individuale de animale sunt prezentați în anexa I;

(e)

„suprafață agricolă utilizată” sau „(SAU)” înseamnă suprafața terenurilor utilizate pentru agricultură, care include terenuri arabile, pășuni permanente, culturi permanente și alte terenuri agricole utilizate;

(f)

„anul de referință” înseamnă anul calendaristic la care se referă perioadele de referință;

(g)

„grădină familială” înseamnă suprafețele utilizate pentru producția de hrană destinată consumului propriu;

(h)

„modul” înseamnă unul sau mai multe seturi de date organizate astfel încât să acopere teme;

(i)

„temă” înseamnă conținutul informațiilor care trebuie culese cu privire la unitățile statistice, iar fiecare temă include mai multe teme detaliate;

(j)

„temă detaliată” înseamnă conținutul detaliat al informațiilor care trebuie culese cu privire la unitățile statistice referitoare la o temă anume, iar fiecare temă detaliată include mai multe variabile;

(k)

„variabilă” înseamnă o caracteristică a unei unități observate care poate lua mai mult de o valoare dintr-o serie de valori.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

(1)   Datele cerute de prezentul regulament acoperă 98 % din SAU totală (excluzând grădinile familiale) și 98 % din unitățile vită mare ale fiecărui stat membru.

(2)   Pentru a respecta cerințele respective, statele membre furnizează date reprezentative pentru exploatațiile agricole și unitățile agricole de terenuri comune care respectă cel puțin unul dintre pragurile fizice enumerate în anexa II în ceea ce privește dimensiunea terenului agricol sau numărul de unități vită mare.

(3)   Cu titlu de excepție, în cazul în care cadrul prevăzut la alineatul (2) reprezintă peste 98 % din producția agricolă națională, care este măsurată pe baza producției standard conform Regulamentului delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei (15), statele membre pot stabili, sub rezerva aprobării prealabile a Comisiei (Eurostat), praguri fizice sau economice corespunzătoare mai mari pentru reducerea bazei de sondaj, atât timp cât se asigură acoperirea a 98 % din SAU totală (excluzând grădinile familiale) și a 98 % din unitățile vită mare ale statelor membre.

(4)   În cazul în care cadrul prevăzut la alineatul (2) de la prezentul articol nu reprezintă 98 % din SAU și 98 % din unitățile vită mare, statele membre extind cadrul în conformitate cu articolul 6, stabilind praguri mai mici decât cele prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol sau stabilind praguri suplimentare, ori ambele.

Articolul 4

Surse de date și metode

(1)   În scopul obținerii datelor menționate în prezentul regulament, statele membre utilizează una sau mai multe dintre următoarele surse sau metode, cu condiția ca informațiile să permită producerea unor statistici care să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute la articolul 11:

(a)

anchete statistice;

(b)

sursele de date administrative menționate la alineatul (2) de la prezentul articol;

(c)

alte surse, metode sau abordări inovatoare.

(2)   Statele membre pot utiliza informații din sistemul integrat de administrare și control (IACS) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16), din sistemul pentru identificarea și înregistrarea bovinelor instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (17) și din sistemul pentru identificarea și înregistrarea ovinelor și caprinelor instituit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului (18), din registrul viticol pus în aplicare în conformitate cu articolul 145 din Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19), precum și din registrele de agricultură ecologică instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (20). Statele membre pot recurge totodată la surse administrative asociate cu măsuri de dezvoltare rurală specifice.

(3)   Statele membre care decid să utilizeze sursele, metodele sau abordările inovatoare menționate la alineatul (1) litera (c) informează Comisia (Eurostat) în cursul anului anterior anului de referință și prezintă informații cu privire la calitatea datelor obținute din sursa, metoda sau abordarea inovatoare respectivă și metodele de culegere a datelor care vor fi utilizate.

(4)   Autoritățile naționale responsabile de îndeplinirea cerințelor prezentului regulament au dreptul de a accesa și a utiliza date, imediat și gratuit, inclusiv date individuale privind exploatațiile agricole și date cu caracter personal referitoare la capii exploatațiilor agricole, care sunt incluse în fișierele administrative compilate pe teritoriul lor național, în temeiul articolului 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Autoritățile naționale și cei care dețin evidențele administrative stabilesc mecanismele necesare de cooperare.

Articolul 5

Date structurale de bază

(1)   Statele membre culeg și furnizează datele structurale de bază („date de bază”) legate de exploatațiile agricole menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3) pentru anii de referință 2020, 2023 și 2026, astfel cum sunt enumerate în anexa III. Datele de bază pentru anul de referință 2020 se culeg sub forma unui recensământ.

(2)   Datele de bază pentru anii de referință 2023 și 2026 se pot culege din eșantioane. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

(3)   Atunci când o variabilă enumerată în anexa III are o prevalență redusă sau zero într-un stat membru, variabila respectivă poate fi exclusă din acțiunea de culegere a datelor, cu condiția ca statul membru în cauză să prezinte Comisiei (Eurostat) informații prin care să justifice în mod corespunzător excluderea acelei variabile în anul calendaristic anterior anului de referință.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a descrierilor variabilelor enumerate în anexa III.

Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (2) până cel târziu la 28 februarie 2019 pentru anul de referință 2020, până cel târziu la 31 decembrie 2021 pentru anul de referință 2023 și până cel târziu la 31 decembrie 2024 pentru anul de referință 2026.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 cu privire la modificări ale variabilelor enumerate în anexa III, atunci când este necesar în scopul armonizării cu sursele de date menționate la articolul 4 alineatul (2) pentru anii 2023 și 2026. În exercitarea competenței sale, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate înlocuiesc numai variabilele enumerate în anexa III care nu mai pot fi derivate din sursele de date specificate. În cazul unei înlocuiri, Comisia se asigură că noile variabile pot fi derivate din sursele de date menționate la articolul 4 alineatul (2). În plus, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate sunt justificate în mod corespunzător și nu impun sarcini sau costuri suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților.

(6)   Respectivele acte delegate se adoptă până la 30 septembrie 2021 pentru anul de referință 2023 și până la 30 septembrie 2024 pentru anul de referință 2026.

Articolul 6

Extinderea cadrului

(1)   Statele membre care extind cadrul în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) prezintă date de bază cu privire la exploatațiile agricole incluse în respectiva extindere a cadrului pentru anul de referință 2020, cuprinzând informațiile specificate în anexa III.

(2)   Datele privind exploatațiile agricole din extinderea cadrului pot fi culese din eșantioane. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

Articolul 7

Date pentru module

(1)   Statele membre culeg și furnizează module privind temele și temele detaliate enumerate în anexa IV pentru următorii ani de referință:

(a)

modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative” pentru anii 2020, 2023 și 2026;

(b)

modulul „Dezvoltare rurală” pentru anii 2020, 2023 și 2026;

(c)

modulul „Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere” pentru anii 2020 și 2026;

(d)

modulul „Irigații” pentru anul 2023;

(e)

modulul „Practici de gestionare a solului” pentru anul 2023;

(f)

modulul „Utilaje și echipamente” pentru anul 2023;

(g)

modulul „Livezi” pentru anul 2023;

(h)

modulul „Plantații viticole” pentru anul 2026.

(2)   Domeniul de aplicare al acestor culegeri de date include exploatațiile agricole menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3).

(3)   Datele pentru module pot fi culese din eșantioane de exploatații agricole. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

(4)   Modulele se culeg din subeșantioane de exploatații agricole pentru care se culeg date de bază. Modulele reflectă situația din anul de referință, dar se pot baza pe anul imediat anterior sau ulterior anului de referință pentru modulele menționate la alineatul (1) literele (f), (g) și (h) din prezentul articol. În orice caz, fiecare înregistrare care furnizează informații despre module este însoțită de datele de bază enumerate în anexa III.

(5)   Statele membre cu cel puțin 1 000 de hectare din oricare dintre culturile individuale menționate la rubrica temelor detaliate din modulul „Livezi” din anexa IV, a căror producție este destinată integral sau în mare parte pieței, parcurg modulul „Livezi” pentru cultura respectivă.

(6)   Statele membre cu cel puțin 1 000 de hectare de plantații viticole cu viță-de-vie cu struguri pentru vin, a căror producție este destinată integral sau în mare parte pieței, parcurg modulul „Plantații viticole”.

(7)   Statele membre cu o suprafață irigabilă de sub 2 % din SAU și fără regiuni de nivelul NUTS 2 care să aibă o suprafață irigabilă de cel puțin 5 % din SAU sunt scutite de parcurgerea modulului „Irigații”.

(8)   Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la cazurile menționate la alineatele (5), (6) și (7) până la sfârșitul lunii iunie a anului anterior anului de referință în cauză.

(9)   Atunci când o variabilă are o prevalență redusă sau zero într-un stat membru, aceasta poate fi exclusă din acțiunea de culegere a datelor, cu condiția prezentării de informații Comisiei (Eurostat) prin care să se justifice în mod corespunzător excluderea acelei variabile în anul calendaristic anterior anului de referință.

Articolul 8

Specificații tehnice privind datele pentru module

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a următoarelor elemente tehnice ale datelor care trebuie furnizate pentru fiecare modul și pentru tema și tema detaliată corespunzătoare enumerate în anexa IV:

(a)

lista variabilelor;

(b)

descrierile variabilelor.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2) până cel târziu la 28 februarie 2019 pentru anul de referință 2020, până cel târziu la 31 decembrie 2021 pentru anul de referință 2023 și până cel târziu la 31 decembrie 2024 pentru anul de referință 2026.

(2)   Atunci când adoptă actele de punere în aplicare de stabilire a listei variabilelor în conformitate cu alineatul (1), Comisia se asigură că numărul total al variabilelor de bază și al variabilelor referitoare la module nu depășește 300 de variabile în 2020, 470 de variabile în 2023 și 350 de variabile în 2026.

(3)   Pentru anii 2023 și 2026, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 cu privire la modificări ale temelor detaliate enumerate în anexa IV. În exercitarea competenței sale, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate nu măresc semnificativ sarcina impusă de numărul de variabile. În special, Comisia se asigură că actele delegate nu duc la o creștere a numărului de variabile menționate la alineatul (2) din prezentul articol și că se modifică, prin acte delegate, maximum 20 % din temele detaliate enumerate în anexa IV, pentru fiecare modul. Cu toate acestea, dacă 20 % reprezintă mai puțin de o temă detaliată, atunci o temă detaliată poate fi, totuși, modificată.

(4)   Respectivele acte delegate se adoptă până la 30 septembrie 2021 pentru anul de referință 2023 și până la 30 septembrie 2024 pentru anul de referință 2026.

(5)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (1) și (2) și actele delegate menționate la alineatul (3) nu impun costuri suplimentare semnificative care să reprezinte sarcini disproporționate și nejustificate asupra exploatațiilor agricole și a statelor membre.

Articolul 9

Date ad-hoc

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 de completare a datelor pentru module prevăzute în anexa IV, atunci când se consideră că este necesar să se culeagă informații suplimentare. Respectivele acte delegate specifică:

(a)

temele și temele detaliate care trebuie furnizate în modulul ad-hoc și motivele care stau la baza acestor necesități statistice suplimentare;

(b)

anul de referință.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte actele delegate menționate la alineatul (1) începând cu anul de referință 2023 și la intervale de trei ani. Comisia nu propune module ad-hoc pentru anii de referință în care culegerea datelor se realizează sub forma unui recensământ.

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili:

(a)

o listă a variabilelor care cuprinde cel mult 20 de variabile și care trebuie transmisă Comisiei (Eurostat), precum și unitățile de măsură aferente;

(b)

descrierile variabilelor;

(c)

cerințele de precizie;

(d)

perioadele de referință;

(e)

datele de transmitere.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (2) cel târziu cu 12 luni înainte de începutul anului de referință.

(4)   Actele delegate menționate la alineatul (1) din prezentul articol și actele de punere în aplicare menționate la alineatul (3) din prezentul articol nu impun costuri suplimentare semnificative care să reprezinte sarcini disproporționate și nejustificate asupra exploatațiilor agricole și a statelor membre.

Articolul 10

Perioada de referință

Informațiile culese se referă la un singur an de referință care este comun tuturor statelor membre prin menționarea situației într-un interval dat sau la o dată precizată, după cum urmează:

(a)

Pentru variabile privind terenurile, utilizarea terenului se referă la anul de referință. În cazul culturilor succesive pe același teren, utilizarea terenului se referă la o cultură recoltată în cursul anului de referință, indiferent de momentul semănării culturii respective.

(b)

Pentru variabilele privind irigațiile și practicile de gestionare a solului, perioada de referință este o perioadă de 12 luni care se încheie în anul de referință și care se stabilește de către fiecare stat membru în vederea cuprinderii ciclurilor de producție aferente.

(c)

Pentru variabilele privind efectivele de animale, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință. Variabilele privind gestionarea dejecțiilor animaliere se referă la o perioadă de 12 luni care include data respectivă.

(d)

Pentru variabilele privind forța de muncă, fiecare stat membru stabilește o perioadă de referință de 12 luni care se încheie într-o zi de referință din anul de referință.

(e)

Pentru variabilele privind măsurile de dezvoltare rurală puse în aplicare în cadrul fiecărei exploatații agricole, perioada de referință este perioada de trei ani care se încheie la data de 31 decembrie a anului de referință.

(f)

Pentru toate celelalte variabile, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință.

Articolul 11

Calitate

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor și a metadatelor transmise.

(2)   În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3)   Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor și a metadatelor transmise.

(4)   În acest scop, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea care descrie procesul statistic, pentru fiecare an de referință care face obiectul prezentului regulament, și în special:

(a)

metadate care descriu metodologia utilizată și modul în care specificațiile tehnice au fost îndeplinite în raport cu cele stabilite de prezentul regulament;

(b)

informații privind respectarea cerințelor minime referitoare la cadrele de eșantionare utilizate, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și actualizarea acestora, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților practice pentru rapoartele privind calitatea și a conținutului acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2) și nu impun sarcini sau costuri suplimentare semnificative statelor membre.

(5)   Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise.

(6)   La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează clarificările suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

Articolul 12

Transmiterea datelor și a metadatelor și termenele

(1)   Pentru anul de referință 2020, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date validate de bază și pentru module, precum și un raport privind calitatea, în termen de 15 luni de la sfârșitul anului de referință.

(2)   Pentru anii de referință 2023 și 2026, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date validate de bază și pentru module, precum și un raport privind calitatea, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință.

(3)   Datele transmise Comisiei (Eurostat) sunt la nivelul fiecărei exploatații agricole. Datele pentru module și datele ad-hoc sunt asociate datelor de bază enumerate în anexa III la nivelul fiecărei exploatații agricole pentru același an de referință. Evidențele prezentate includ factorii de extrapolare și informații referitoare la stratificare.

(4)   Statele membre transmit datele și metadatele utilizând un format tehnic prevăzut de către Comisie (Eurostat). Datele și metadatele se furnizează Comisiei (Eurostat) prin serviciile punctului de intrare unic.

Articolul 13

Contribuția Uniunii

(1)   Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Uniunea acordă granturi institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru:

(a)

dezvoltarea sau punerea în aplicare a cerințelor de date, ori pentru ambele;

(b)

elaborarea de metodologii de modernizare a sistemelor statistice care să vizeze creșterea calității sau reducerea costurilor și care să reducă sarcina administrativă aferentă elaborării statisticilor integrate referitoare la ferme prin utilizarea surselor și metodelor menționate la articolul 4.

(2)   Statele membre primesc granturi din partea Uniunii pentru a acoperi costul culegerii datelor prevăzute la articolele 5, 6 și 7, în cadrul pachetului financiar prevăzut la articolul 14.

(3)   Contribuția financiară a Uniunii menționată la alineatul (2) nu poate depăși 75 % din costurile eligibile, sub rezerva cuantumurilor maxime prevăzute la alineatele (4) și (5).

(4)   Pentru costurile combinate aferente culegerilor de date de bază și de date pentru module aferente anului 2020, contribuția financiară a Uniunii se limitează la cuantumurile maxime prevăzute mai jos:

(a)

câte 50 000 EUR pentru Luxemburg și Malta;

(b)

câte 1 000 000 EUR pentru Austria, Croația, Irlanda și Lituania;

(c)

câte 2 000 000 EUR pentru Bulgaria, Germania, Ungaria, Portugalia și Regatul Unit;

(d)

câte 3 000 000 EUR pentru Grecia, Spania și Franța;

(e)

câte 4 000 000 EUR pentru Italia, Polonia și România;

(f)

câte 300 000 EUR pentru fiecare dintre celelalte state membre.

(5)   Pentru culegerile de date de bază și de date pentru module aferente anilor 2023 și 2026, cuantumurile maxime prevăzute la alineatul (4) se reduc cu 50 %, sub rezerva dispozițiilor din CFM-ul ulterior anului 2020.

(6)   Pentru culegerea datelor ad-hoc prevăzute la articolul 9, Uniunea acordă granturi institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pentru acoperirea costurilor aferente punerii în aplicare a unei culegeri de date ad-hoc. Această contribuție financiară a Uniunii nu poate depăși 90 % din costurile eligibile.

(7)   Contribuția financiară a Uniunii pentru granturile menționate la alineatul (2) din prezentul articol este furnizată din Fondul european de garantare agricolă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 14

Pachetul financiar

(1)   Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului de culegeri de date pentru anul de referință 2020, inclusiv creditele necesare pentru gestionarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor bazelor de date utilizate în cadrul Comisiei pentru prelucrarea datelor furnizate de către statele membre în temeiul prezentului regulament, este de 40 000 000 EUR pentru perioada 2018-2020, acest pachet fiind cuprins în CFM-ul 2014-2020.

(2)   După data intrării în vigoare a CFM-ului ulterior anului 2020, cuantumul pentru perioada ulterioară anului 2020 se stabilește de către Parlamentul European și de către Consiliu la propunerea Comisiei.

Articolul 15

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că, atunci când sunt puse în aplicare acțiuni finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale consecvente și eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a audita, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, toți beneficiarii granturilor, contractanții și subcontractanții și terții care au beneficiat, direct sau indirect, de fonduri din partea Uniunii în temeiul programului.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua anchete, inclusiv inspecții și controale la fața locului în ceea ce privește operatorii economici vizați direct sau indirect de această finanțare, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (22), pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o decizie de acordare a unui grant sau cu un contract finanțat direct sau indirect în cadrul prezentului regulament.

(4)   Acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și acordurile de grant și deciziile de acordare a unui grant rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod explicit Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

(5)   În cazul în care punerea în aplicare a unei acțiuni este externalizată sau subdelegată, în totalitate sau în parte, sau în cazul în care se impune atribuirea unui contract de achiziții publice sau a unui sprijin financiar unui terț, contractul, acordul de grant sau decizia de acordare a unui grant includ obligația contractantului sau a beneficiarului de a impune oricărei părți terțe implicate acceptarea explicită a acestor competențe ale Comisiei, ale Curții de Conturi și ale OLAF.

(6)   Alineatele (4) și (5) se aplică fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3).

Articolul 16

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 27 august 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (6), al articolului 8 alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de CSSE instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 18

Raportul Comisiei

Până la 31 decembrie 2024, Comisia, după consultarea CSSE, prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare și la îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament.

Articolul 19

Derogări

Prin derogare de la articolul 5, articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), articolul 8 alineatul (2), articolul 12 alineatul (1), articolul 13 alineatul (4), articolul 14 alineatul (1), precum și de la anexa V, trimiterile la anul 2020 se înlocuiesc cu trimiteri la anul 2019, dacă este necesar, pentru Grecia și Portugalia.

Articolul 20

Abrogări

(1)   Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 se abrogă de la 1 ianuarie 2022.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 se abrogă de la 1 ianuarie 2019.

(3)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 iulie 2018.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 347, 30.12.2011, p. 7).

(5)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(11)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(14)  JO C 14, 16.1.2018, p. 6.

(15)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei din 1 august 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 321, 7.11.2014, p. 2).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(22)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANEXA I

Coeficienții unităților vită mare

Tipul de animal

Caracteristica animalului

Coeficient

Bovine

Sub un an

0,400

Între unu și mai puțin de doi ani

0,700

Masculi de doi ani și peste

1,000

Juninci de doi ani și peste

0,800

Vaci pentru lapte

1,000

Vaci, altele decât cele pentru lapte

0,800

Ovine și caprine

0,100

Porcine

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

0,027

Scroafe și scrofițe pentru reproducere cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

0,500

Alte porcine

0,300

Păsări de curte

Pui de carne

0,007

Găini ouătoare

0,014

Alte păsări de curte

 

Curcani

0,030

Rațe

0,010

Gâște

0,020

Struți

0,350

Alte păsări de curte n.c.a.

0,001

Iepuri, femele de reproducție

0,020


ANEXA II

Lista pragurilor fizice  (1)

Element

Prag

Suprafața agricolă utilizată (SAU)

5 ha

Teren arabil

2 ha

Cartofi

0,5 ha

Legume proaspete și căpșuni

0,5 ha

Plante aromatice, plante medicinale și condimente, flori și plante ornamentale, semințe și răsaduri, pepiniere

0,2 ha

Pomi fructiferi, arbuști fructiferi, nucifere, arbuști citrici, alte culturi permanente exclusiv pepinierele, plantații viticole și măslinii

0,3 ha

Plantații viticole

0,1 ha

Măslini

0,3 ha

Sere

100 m2

Ciuperci de cultură

100 m2

Efective de animale

1,7 unități vită mare


(1)  Pragurile fizice sunt aplicabile la nivelul grupului de elemente enumerate.


ANEXA III

Date structurale de bază: Variabile

Variabile generale

Unități/Categorii de valori

Informații privind ancheta

 

Identificatorul exploatației agricole

Identificatorul exploatației agricole

Localizarea exploatației agricole

 

Localizare geografică

Codul celulei pentru caroiajul unităților statistice INSPIRE pentru utilizare paneuropeană.

Regiune NUTS 3

Cod NUTS 3

Exploatația agricolă include zone desemnate drept zone care se confruntă cu constrângeri naturale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Statutul juridic al exploatației agricole

 

Răspunderea juridică și economică a exploatației agricole este asumată de:

 

O persoană fizică care este capul exploatației agricole, în cazul în care exploatația este independentă

da/nu

Dacă da, capul exploatației agricole este de asemenea șeful exploatației?

da/nu

Dacă nu, șeful exploatației agricole este un membru al familiei capului exploatației?

da/nu

Dacă da, șeful exploatației agricole este soțul/soția capului exploatației?

da/nu

Proprietate comună

da/nu

Două sau mai multe persoane fizice care sunt parteneri, în cazul în care exploatația agricolă reprezintă un grup de exploatații agricole

da/nu

Persoană juridică

da/nu

Dacă da, exploatația agricolă este parte a unui grup de întreprinderi?

da/nu

Exploatația agricolă este o unitate de terenuri comune

da/nu

Capul exploatației agricole este un beneficiar de sprijin UE pentru teren sau pentru animalele din exploatația agricolă și este inclus așadar în IACS

da/nu

 

Capul exploatației agricole este un tânăr fermier sau un fermier debutant care a primit sprijin financiar în acest scop în cadrul PAC în ultimii trei ani

da/nu

Șeful exploatației agricole

 

Anul nașterii

an

Sex

masculin/feminin

Activități agricole în cadrul exploatației agricole (în afara muncii din gospodărie)

Intervalul UAM (2)

 

Anul în care a devenit șef al exploatației agricole

an

Pregătirea agricolă a șefului exploatației agricole

coduri de formare

Formarea profesională în ultimele 12 luni

da/nu

Modul de deținere a SAU (raportat la capul exploatației agricole)

 

Agricultură pe teren în proprietate

ha

Agricultură pe teren în arendă

ha

În parte sau alte moduri de deținere

ha

Teren comun

ha

Agricultură ecologică

da/nu

SAU totală a exploatației agricole pe care sunt aplicate și certificate, în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene, metode de producție ale agriculturii ecologice

ha

SAU totală a exploatației agricole aflată în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice, care urmează a fi certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

ha

 

Participarea la alte scheme de certificare de mediu

da/nu


Variabile privind terenurile

Suprafața principală totală

din care agricultură ecologică certificată și/sau în curs de conversie

Suprafața agricolă utilizată (SAU)

ha

ha

Teren arabil

ha

ha

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

ha

ha

Grâu comun și alac

ha

ha

Grâu dur

ha

ha

Secară și amestecuri de cereale de iarnă (secară cu grâu)

ha

 

Orz

ha

 

Ovăz și amestecuri de cereale de primăvară (amestecuri de boabe, altele decât de secară cu grâu)

ha

 

Porumb boabe și amestecuri de porumb boabe cu știuleți

ha

 

Triticală

ha

 

Sorg

ha

 

Alte cereale n.c.a. (hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului etc.)

ha

 

Orez

ha

 

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânța și amestecuri de cereale și leguminoase)

ha

ha

Mazăre de câmp, fasole și lupin dulce

ha

 

Rădăcinoase

ha

ha

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

ha

ha

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

ha

ha

Alte rădăcinoase n.c.a.

ha

 

Plante industriale

ha

ha

Oleaginoase

ha

ha

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

ha

 

Semințe de floarea-soarelui

ha

 

Soia

ha

ha

Semințe de in (in pentru ulei)

ha

 

Alte culturi oleaginoase n.c.a.

ha

 

Culturi de plante pentru fibre

ha

 

In pentru fibre

ha

 

Cânepă

ha

 

Bumbac

ha

 

Alte plante pentru fibre n.c.a.

ha

 

Tutun

ha

 

Hamei

ha

 

Plante aromatice, medicinale și condimente

ha

 

Culturi energetice n.c.a.

ha

 

Alte plante industriale n.c.a.

ha

 

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

ha

ha

Fânețe și pășuni temporare

ha

ha

Plante leguminoase recoltate verzi

ha

ha

Porumb verde

ha

 

Alte cereale recoltate verzi (cu excepția porumbului verde)

ha

 

Alte plante recoltate verzi de pe terenuri arabile n.c.a.

ha

 

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni

ha

ha

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu culturi horticole (grădini pentru comercializare)

ha

 

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

ha

 

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor)

ha

 

Semințe și răsaduri

ha

ha

Alte culturi în teren arabil n.c.a.

ha

 

Teren necultivat

ha

 

Pășuni și fânețe permanente

ha

ha

Pășuni și fânețe, exclusiv pășunile și fânețele pe teren accidentat

ha

ha

Pășuni și fânețe pe teren accidentat

ha

ha

Pășuni și fânețe neutilizate pentru producție și care sunt eligibile pentru plata subvențiilor

ha

 

Culturi permanente în câmp (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, exclusiv suprafețele destinate doar producției pentru consum propriu)

ha

ha

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

ha

ha

Fructe sămânțoase

ha

 

Fructe sâmburoase

ha

 

Fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală

ha

 

Arbuști fructiferi (cu excepția căpșunilor)

ha

 

Nucifere

ha

 

Citrice

ha

ha

Struguri

ha

 

Struguri pentru vin

ha

ha

Struguri pentru vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

ha

 

Struguri pentru vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

ha

 

Struguri pentru alte vinuri n.c.a. (fără DOP/IGP)

ha

 

Struguri de masă

ha

 

Struguri pentru stafide

ha

 

Măsline

ha

ha

Pepiniere

ha

 

Alte culturi permanente, inclusiv alte culturi permanente destinate consumului uman

ha

 

Pomi de Crăciun

ha

 

Grădini familiale

ha

 

Alte terenuri agricole

ha

 

Suprafață agricolă neutilizată

ha

 

Suprafață împădurită

ha

 

Crânguri în sistem de rotație pe termen scurt

ha

 

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri și alte suprafețe neproductive)

ha

 

Suprafețe speciale ale exploatației agricole

 

 

Ciuperci de cultură

ha

 

SAU în seră sau solarii

ha

 

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în sere sau solarii

ha

ha

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) cultivate în sere sau solarii

ha

 

Alte culturi în teren arabil în sere sau solarii

ha

 

Culturi permanente în sere sau solarii

ha

 

Alte SAU în sere sau solarii n.c.a.

ha

 

Irigații pe suprafețe cultivate în aer liber

 

 

Suprafața irigabilă totală

ha

 


Variabile privind animalele

Numărul total de animale

din care agricultură ecologică certificată și/sau în curs de conversie

Bovine

 

capete

Bovine sub un an

capete

 

Bovine între unu și mai puțin de doi ani

capete

 

Bovine între unu și mai puțin de doi ani, masculi

capete

 

Juninci între unu și mai puțin de doi ani

capete

 

Bovine de cel puțin doi ani, masculi

capete

 

Bovine de cel puțin doi ani, femele

capete

 

Juninci de cel puțin doi ani

capete

 

Vaci

capete

 

Vaci pentru lapte

capete

capete

Vaci, altele decât cele pentru lapte

capete

capete

Bivolițe

capete

da/nu

Ovine și caprine

 

 

Ovine (toate vârstele)

capete

capete

Femele de reproducție

capete

 

Alte ovine

capete

 

Caprine (toate vârstele)

capete

capete

Femele de reproducție

capete

 

Alte caprine

capete

 

Porcine

 

capete

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

capete

 

Scroafe și scrofițe de reproducere cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

capete

 

Alte porcine

capete

 

Păsări de curte

 

capete

Pui de carne

capete

capete

Găini ouătoare

capete

capete

Alte păsări de curte

capete

 

Curcani

capete

 

Rațe

capete

 

Gâște

capete

 

Struți

capete

 

Alte păsări de curte n.c.a.

capete

 

Iepuri

 

 

Femele de reproducție

capete

 

Albine

stupi

 

Cervide

da/nu

 

Animale de blană

da/nu

 

Efective de animale n.c.a.

da/nu

 


(1)  L - zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative; M - zonă muntoasă defavorizată; O - alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice; N - zonă normală (non-ZD). Această clasificare ar putea fi adaptată în viitor ca urmare a evoluțiilor PAC.

(2)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ANEXA IV

Teme și teme detaliate în cadrul datelor pentru module

Modul

Temă

Temă detaliată

Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri

Gestionarea exploatației agricole

Capul exploatației agricole

Aportul forței de muncă

Echilibrul dintre femei și bărbați

Măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță al exploatației agricole

Forța de muncă și familială

Aportul forței de muncă

Numărul persoanelor implicate

Echilibrul dintre femei și bărbați

Forța de muncă nefamilială

Aportul forței de muncă

Număr de angajați

Echilibrul dintre femei și bărbați

Temporari

Aportul de forță de muncă din partea terților

 

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă

Tipuri de activitate

Importanța pe care o prezintă pentru exploatația agricolă

Aportul forței de muncă

 

Alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă

Aportul forței de muncă

Dezvoltare rurală

Exploatații agricole care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

Servicii de consultanță, de administrare a fermelor și de ajutorare a acestora

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Investiții în active fizice

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

Plăți pentru agromediu și climă

Agricultură ecologic

Plăți legate de Natura 2000 și al Directivei-cadru privind apa

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Bunăstarea animalelor

Gestionarea riscurilor

Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere

Adăposturi pentru animale

Adăposturi pentru bovine

Adăposturi pentru porcine

Adăposturi pentru găini ouătoare

Utilizarea de nutrienți și dejecțiile animaliere în cadrul fermei

SAU fertilizate

Dejecțiile animaliere exportate și importate de către exploatația agricolă

Îngrășăminte organice și cele bazate pe deșeuri, altele decât dejecțiile animaliere

Tehnici de împrăștiere a dejecțiilor animaliere

Timp de încorporare per tip de împrăștiere

Unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere

Instalații de stocare a dejecțiilor animaliere și capacitatea de stocare

Irigații

Practici de irigare

Disponibilitatea irigațiilor

Metode de irigare

Sursele apei de irigare

Parametri tehnici ai echipamentelor de irigare

Culturi irigate pe o perioadă de 12 luni

Cereale pentru producția de boabe

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe

Rădăcinoase

Plante industriale

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Alte culturi în teren arabil

Pășuni și fânețe permanente

Culturi permanente

Practici de gestionare a solului

Practici de gestionare a solului pe teren în aer liber

Metode de pregătire a solului

Acoperirea solului terenurilor arabile

Rotația culturilor pe terenuri arabile

Zonă de interes ecologic

Utilaje și echipamente

Utilaje

Echipamente de acces la internet

Utilaje de bază

Utilizarea agriculturii de precizie

Utilaje pentru gestionarea efectivelor de animale

Depozitarea produselor agricole

Echipamente

Echipamente utilizate pentru producerea de energie din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole

Livadă

Fructe sămânțoase

Mere: Suprafață după vârsta plantațiilor

Mere: Suprafață după densitatea pomilor

Pere: Suprafață după vârsta plantațiilor

Pere: Suprafață după densitatea pomilor

Fructe sâmburoase

Piersici: Suprafață după vârsta plantațiilor

Piersici: Suprafață după densitatea pomilor

Nectarine: Suprafață după vârsta plantațiilor

Nectarine: Suprafață după densitatea pomilor

Caise: Suprafață după vârsta plantațiilor

Caise: Suprafață după densitatea pomilor

Citrice

Portocale: Suprafață după vârsta plantațiilor

Portocale: Suprafață după densitatea pomilor

Citrice mici: Suprafață după vârsta plantațiilor

Citrice mici: Suprafață după densitatea pomilor

Lămâi: Suprafață după vârsta plantațiilor

Lămâi: Suprafață după densitatea pomilor

Măsline

Suprafață după vârsta plantațiilor

 

Suprafață după densitatea pomilor

Struguri de masă și pentru stafide

Struguri de masă: Suprafață după vârsta plantațiilor

 

Struguri de masă: Suprafață după densitatea viței-de-vie

 

Struguri pentru stafide: Suprafață după vârsta plantațiilor

 

Struguri pentru stafide: Suprafață după densitatea viței-de-vie

Plantații viticole

Struguri pentru vin

Suprafață și vârstă

 

Soiuri de struguri

Număr de soiuri

 

 

Cod și suprafață


ANEXA V

Cerințe privind precizia

Datele de bază (în 2023 și 2026) și datele pentru module sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru populațiile relevante de exploatații agricole, astfel cum sunt prezentate în tabelul de precizie de mai jos la nivelul regiunilor NUTS 2 sub aspectul dimensiunii și al tipului de exploatații agricole, conform Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului (1), Regulamentului delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei (2).

Cerințele de precizie se aplică pentru variabilele din tabelul de mai jos.

Datele pentru extinderea cadrului în 2020 sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru populația relevantă la nivelul regiunilor NUTS 2, astfel cum este prezentată în tabelul de precizie de mai jos.

În plus, cerințele de precizie definite în tabel se aplică pentru toate regiunile NUTS 2 care includ cel puțin:

5 000 de exploatații agricole în cadrul populației relevante pentru modulele „Livezi” și „Plantații viticole”;

10 000 de exploatații agricole în cadrul populației relevante pentru datele de bază, toate celelalte module și datele pentru extinderea cadrului.

În cazul regiunilor NUTS 2 cu mai puține exploatații agricole, cerințele de precizie definite în tabel se aplică pentru regiunile NUTS 1 conexe care includ cel puțin:

500 de exploatații agricole în cadrul populației relevante pentru modulele „Livezi” și „Plantații viticole”;

1 000 de exploatații agricole în cadrul populației relevante pentru datele de bază, toate celelalte module și datele pentru extinderea cadrului.

Pentru acele variabile ale modulelor „Livezi” și „Plantații viticole” pentru care nu există nicio cerință de precizie aplicabilă pentru nicio regiune NUTS 2 și NUTS 1, este necesară o precizie la nivel național echivalentă cu maximum 5 % eroare standard relativă.

Pentru toate variabilele celorlalte module, pentru care nu există nicio cerință de precizie aplicabilă pentru nicio regiune NUTS 2 și NUTS 1 și pentru nicio variabilă, este necesară o precizie la nivel național echivalentă cu maximum 7,5 % eroare standard relativă.

Tabel de precizie

Populația relevantă

Variabile pentru care se aplică cerințe de precizie

Prevalența în populația relevantă

Eroare standard relativă

Date de bază în 2023 și 2026 și

Modulul „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”

Conform articolului 5, în cazul datelor de bază și conform articolului 7, în cazul modulului „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”.

Variabilele privind terenurile

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Oleaginoase

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Legume proaspete (inclusiv pepeni), căpșuni, flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele)

Pășuni și fânețe permanente, exclusiv pășunile și fânețele pe teren accidentat

Fructe, arbuști fructiferi, nucifere și citrice (cu excepția strugurilor și căpșunilor)

Struguri

Măsline

cel puțin 7,5 % din SAU utilizată în regiune

< 5 %

Variabilele privind efectivele de animale

Vaci pentru lapte

Vaci, altele decât cele pentru lapte

Alte bovine (bovine sub un an; bovine între unu și mai puțin de doi ani; bovine de cel puțin doi ani, masculi; juninci de cel puțin doi ani)

Scroafe și scrofițe pentru reproducere cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

Purcei, cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme, și alte porcine

Ovine și caprine

Păsări de curte

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din variabila țării

< 5 %

Date de bază pentru extinderea cadrului în 2020

Conform articolului 6

Variabilele privind terenurile

Teren arabil

Pășuni și fânețe permanente, exclusiv pășunile și fânețele pe teren accidentat

Culturi permanente

cel puțin 7,5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %

Variabilele privind efectivele de animale

Total unități vită mare

cel puțin 5 % din variabila țării

< 7,5 %

Modulul „Dezvoltare rurală” și

Modulul „Utilaje și echipamente”

Conform articolului 7

Variabilele privind terenurile ca pentru modulul „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”

cel puțin 7,5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %

Variabilele privind efectivele de animale ca pentru modulul „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din variabila țării

< 7,5 %

Modulul „Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere”

Subansamblul populației exploatațiilor agricole definit la articolul 7 cu cel puțin unul dintre următoarele elemente: bovine, porcine, ovine, caprine, păsări de curte

Variabilele privind efectivele de animale ca pentru modulul „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din variabila țării

< 7,5 %

Modulul „Irigații”

Subansamblul populației exploatațiilor agricole definit la articolul 7 cu suprafețe irigabile

Variabilele privind terenurile

Suprafața irigabilă totală

cel puțin 7,5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %

Modulul „Practici de gestionare a solului”

Subansamblul populației de exploatații agricole definit la articolul 7 cu teren arabil

Variabilele privind terenurile

Teren arabil

cel puțin 7,5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %

Modulul „Livezi”

Subansamblul populației de exploatații agricole definit la articolul 7 având oricare dintre variabilele livezilor individuale care respectă pragul menționat la articolul 7 alineatul (5)

Variabilele privind livezile

Variabilele privind livezile, pentru mere, pere, caise, piersici, nectarine, portocale, citrice mici, lămâi, măsline, struguri de masă, struguri pentru stafide care respectă pragul menționat la articolul 7 alineatul (5)

cel puțin 5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %

Modulul „Plantații viticole”

Subansamblul populației de exploatații agricole definit la articolul 7 cu struguri pentru vin

Variabilele privind plantațiile viticole

Struguri pentru vin

cel puțin 5 % din SAU utilizată în regiune

< 7,5 %


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (JO L 328, 15.12.2009, p. 27).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 46, 19.2.2015, p. 1).


7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/30


REGULAMENTUL (UE) 2018/1092 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2018

de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În Comunicarea sa din 30 noiembrie 2016 privind Planul de acțiune european în domeniul apărării, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare competitivă, inovatoare și eficientă pe întreg teritoriul Uniunii. Comisia a propus, în special, să lanseze Fondul european de apărare (denumit în continuare „fondul”) în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii din domeniul apărării, încurajând astfel achizițiile și întreținerea în comun a echipamentelor și tehnologiilor din domeniul apărării. Fondul nu ar înlocui eforturile naționale în acest scop și ar trebui să reprezinte un stimulent pentru statele membre să coopereze și să realizeze investiții mai importante în domeniul apărării. Fondul ar sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării, stimulând astfel sinergiile și eficiența din punctul de vedere al costurilor. Obiectivul l-ar reprezenta oferirea unor capabilități, asigurarea unei baze competitive și inovatoare pentru industria de apărare la nivelul Uniunii, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră și prin participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și contribuția la o cooperare mai largă în domeniul apărării la nivel european.

(2)

Pentru a încuraja competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei de apărare a Uniunii, care contribuie la autonomia strategică a Uniunii, ar trebui să se instituie Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii, contribuind la îmbunătățirea capabilităților de apărare, printre altele, în legătură cu apărarea cibernetică, prin sprijinirea cooperării dintre întreprinderile din întreaga Uniune, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, centrele de cercetare și universități și a colaborării dintre statele membre în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării, prin aceasta facilitând o mai bună exploatare a economiilor de scară în industria de apărare și promovând standardizarea sistemelor de apărare, îmbunătățind totodată interoperabilitatea lor. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri semnificative care împiedică exploatarea în continuare a rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a Uniunii. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție. De asemenea, acesta ar promova toate formele de inovare, întrucât respectivul sprijin poate genera efecte pozitive și în sectorul civil. Programul completează activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu privește producția sau achiziția de produse sau de tehnologii din domeniul apărării.

(3)

Pentru a ajunge la soluții mai inovatoare și pentru a stimula o piață internă deschisă, programul ar trebui să sprijine ferm participarea transfrontalieră a IMM-urilor și să contribuie la crearea unor noi oportunități de piață.

(4)

Programul ar trebui să acopere perioada de doi ani cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020. Valoarea financiară necesară pentru implementarea programului ar trebui să fie stabilită pentru această perioadă.

(5)

Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru întreaga durată a programului, pachet financiar care reprezintă principala valoare de referință în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (3), pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

(6)

La implementarea programului, toate instrumentele de finanțare ar trebui să fie utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în vederea maximizării dezvoltării de produse și tehnologii din domeniul apărării. Cu toate acestea, din perspectiva duratei de doi ani a programului, utilizarea de instrumente financiare ar putea genera dificultăți practice. În consecință, în această perioadă inițială, ar trebui să se acorde prioritate utilizării de granturi și, în circumstanțe excepționale, folosirii achizițiilor publice. Instrumentele financiare ar putea reprezenta un instrument adecvat pentru a fi folosit în cadrul fondului după 2020.

(7)

Comisia poate încredința o parte din implementarea programului entităților menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(8)

După ce se convine cu privire la prioritățile comune în materie de capabilități de apărare la nivelul Uniunii, în special prin planul de dezvoltare a capacităților, luând în considerare, de asemenea, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea, și în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al UE stabilit de Consiliu în concluziile sale din 14 noiembrie 2016 și aprobat de Consiliul European la 15 decembrie 2016, statele membre identifică și consolidează cerințele militare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului.

(9)

Statele membre ar trebui, acolo unde este cazul, să desemneze, de asemenea, un manager de proiect, ca de exemplu o organizație internațională de gestionare a proiectelor, de exemplu, Organizația de Cooperare Comună în materie de Armament sau o entitate precum Agenția Europeană de Apărare, care să conducă activitatea de dezvoltare a unei acțiuni de colaborare sprijinite prin program. În cazul în care are loc o astfel de desemnare, Comisia ar trebui să se consulte cu managerul de proiect cu privire la progresele înregistrate în privința acțiunii înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât managerul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari.

(10)

Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să afecteze transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Uniunii în conformitate cu Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), nici exporturile de produse, de echipamente sau de tehnologii din domeniul apărării. De asemenea, acest sprijin nu ar trebui să afecteze libertatea de decizie a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul transferului în interiorul Uniunii și al exportului de astfel de produse, inclusiv în conformitate cu normele comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (6).

(11)

Dat fiind că obiectivul programului îl constituie sprijinirea competitivității și a eficienței industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii din domeniul apărării, și anume studiile de fezabilitate și alte măsuri de însoțire, proiectarea (inclusiv definirea specificațiilor tehnice care stau la baza proiectului), crearea de prototipuri de sistem, testarea, calificarea, certificarea și sporirea eficienței în cursul ciclului de viață al unui produs sau al unei tehnologii din domeniul apărării ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului. De asemenea, acțiunile vizând modernizarea produselor și a tehnologiilor existente din domeniul apărării, inclusiv interoperabilitatea acestora ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului. Acțiunile pentru modernizarea produselor și a tehnologiilor existente din domeniul apărării ar trebui să fie eligibile numai în cazurile în care informațiile preexistente necesare pentru a desfășura acțiunea nu fac obiectul niciunei restricții care să limiteze posibilitatea de a desfășura acțiunea.

(12)

Având în vedere faptul că programul urmărește în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care urmează să se desfășoare printr-un consorțiu format din cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin trei state membre diferite.

(13)

Colaborarea transfrontalieră între întreprinderi în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații sau standarde tehnice comune. Absența sau numărul redus al specificațiilor sau al standardelor tehnice comune a condus la o complexitate sporită, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Pentru acțiuni care implică un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică, existența unui acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție primară pentru a fi eligibile pentru finanțare în cadrul programului. Studiile de fezabilitate și acțiunile care urmăresc să sprijine stabilirea unor specificații sau a unor standarde tehnice comune ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului.

(14)

Pentru a asigura, în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor sale membre, acțiunile referitoare la produse sau tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă prin dreptul internațional nu ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului. În acest sens, eligibilitatea acțiunilor pentru dezvoltarea de noi produse sau tehnologii din domeniul apărării, precum cele concepute special pentru a efectua atacuri letale fără control uman asupra deciziilor de activare, ar trebui să fie, de asemenea, condiționată de evoluțiile din dreptul internațional.

(15)

Întrucât programul urmărește sporirea competitivității și a eficienței industriei de apărare a Uniunii, ar trebui, în principiu, să fie eligibile pentru finanțare numai entitățile care sunt stabilite în Uniune și care nu sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de subcontractanți într-o acțiune finanțată în cadrul programului nu ar trebui să se afle pe teritoriul unei țări terțe.

(16)

În anumite împrejurări, ar trebui să se poată deroga de la principiul că beneficiarii și subcontractanții implicați într-o acțiune nu pot fi controlați de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță. În acest context, întreprinderile stabilite în Uniune care sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță ar trebui să fie eligibile pentru finanțare dacă sunt îndeplinite condiții relevante și stricte referitoare la interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune, în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), inclusiv în ceea ce privește consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene. Participarea unor astfel de întreprinderi nu ar trebui să contravină obiectivelor programului. Beneficiarii ar trebui să furnizeze toate informațiile relevante privind infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele care urmează să fie folosite în cadrul acțiunii. Preocupările statelor membre cu privire la siguranța aprovizionării ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.

(17)

Cooperarea dintre beneficiari și subcontractanții care participă la acțiune și întreprinderile care sunt stabilite într-o țară terță sau care sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță ar trebui, de asemenea, să facă obiectul unor condiții relevante referitoare la interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia. În acest context, o țară terță sau o entitate dintr-o țară terță nu ar trebui să aibă acces neautorizat la informații clasificate legate de îndeplinirea acțiunii. Accesul la informații clasificate este autorizat în conformitate cu normele relevante în materie de securitate aplicabile informațiilor clasificate ale Uniunii Europene și informațiilor clasificate în conformitate cu clasificările naționale în materie de securitate.

(18)

Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii ar garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, ar contribui în mod direct la obiectivele programului. Astfel de acțiuni ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare. Acțiunile eligibile elaborate cu un nivel adecvat de participare a întreprinderilor cu capitalizare medie și a IMM-urilor, în special a IMM-urilor transfrontaliere, sprijină deschiderea lanțurilor de aprovizionare și contribuie la obiectivele programului. Astfel de acțiuni ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare, inclusiv pentru a compensa nivelul mai ridicat de risc și al costurilor administrative.

(19)

În cazul în care un consorțiu dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii urmează să ia forma unui grant, consorțiul ar trebui să desemneze dintre membrii săi un coordonator. Coordonatorul ar trebui să fie principalul punct de contact cu Comisia.

(20)

Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să permită menținerea și dezvoltarea competențelor și a know-how-ului din industria de apărare a Uniunii și să contribuie la consolidarea autonomiei tehnologice și industriale a acesteia. În acest context, programul ar putea, de asemenea, să contribuie la identificarea domeniilor în care Uniunea este dependentă de țări terțe pentru dezvoltarea de produse și de tehnologii din domeniul apărării. Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice ar trebui, de asemenea, să fie coerentă cu interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii. În consecință, contribuția unei acțiuni la realizarea acestor interese și a priorităților în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comune ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile comune în materie de capabilități de apărare sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capacităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea și cooperarea structurată permanentă, sprijină punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, pot fi luate în considerare și prioritățile regionale și internaționale, inclusiv cele din contextul NATO, cu condiția să servească interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și să nu excludă posibilitatea participării niciunui stat membru, ținând totodată seama de necesitatea de a evita suprapunerea inutilă.

(21)

Statele membre acționează în mod individual și în comun în vederea dezvoltării, producerii și utilizării operaționale a aeronavelor, a vehiculelor și a navelor fără pilot la bord. Utilizarea operațională în acest context include efectuarea de atacuri asupra unor obiective militare. Activitățile de cercetare și dezvoltare asociate cu dezvoltarea unor astfel de sisteme, inclusiv sisteme pentru uz militar și civil, au fost sprijinite prin fonduri ale Uniunii. Se preconizează că sprijinul va continua în viitor, eventual și în cadrul programului. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să constituie un obstacol în calea utilizării legitime a unor astfel de produse sau tehnologii din domeniul apărării dezvoltate în temeiul programului.

(22)

Pentru a garanta viabilitatea acțiunilor finanțate, angajamentul statelor membre de a contribui în mod efectiv la finanțarea acțiunii ar trebui să fie consacrat în scris, de exemplu prin intermediul unei scrisori de intenție a statului membru respectiv.

(23)

Pentru a garanta contribuția acțiunilor finanțate la competitivitatea și eficiența industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață, să fie axate pe cerere și să fie viabile din punct de vedere comercial pe termen mediu și lung, inclusiv în cazul tehnologilor cu dublă utilizare. Prin urmare, criteriile de eligibilitate ar trebui să ia în considerare faptul că statele membre intenționează să achiziționeze sau să utilizeze produsul sau tehnologia din domeniul apărării final(ă) rezultat(ă) într-o manieră coordonată, pe când criteriile de atribuire ar trebui să ia în considerare faptul că statele membre se angajează din perspectivă politică sau juridică să folosească, să utilizeze sau să întrețină în comun produsul sau tehnologia din domeniul apărării final(ă) rezultat(ă).

(24)

La evaluarea acțiunilor propuse spre finanțare în cadrul programului ar trebui să se țină seama de toate criteriile de atribuire. Deoarece respectivele criterii de atribuire nu sunt eliminatorii, acțiunile propuse care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre aceste criterii nu ar trebui să fie excluse în mod automat.

(25)

Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20 % din costurile eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri de sistem, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cu toate acestea, costurile eligibile ar trebui să poată fi acoperite integral în cazul altor acțiuni în faza de dezvoltare. În ambele situații, costurile eligibile ar trebui înțelese în sensul articolului 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(26)

Deoarece programul ar trebui să vină în completarea activităților de cercetare, în special în domeniul apărării, și în scopul coerenței și al simplificării administrative, programului ar trebui să i se aplice, în măsura posibilului, aceleași norme ca în cazul Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR) și al Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020. De aceea, este oportun să se permită rambursarea costurilor indirecte la o rată forfetară de 25 %, la fel ca în cazul PADR și al programului Orizont 2020.

(27)

Deoarece sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului de apărare și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Uniunea nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor din domeniul apărării care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabil se stabilește prin contract de către beneficiari. Statele membre interesate ar trebui să poată participa la achiziții ulterioare bazate pe cooperare. De asemenea, rezultatele acțiunilor finanțate în cadrul programului nu ar trebui să fie controlate sau restricționate de către o țară terță sau de către o entitate dintr-o țară terță.

(28)

Comisia ar trebui să întocmească un program de activitate pentru doi ani în conformitate cu obiectivele programului. Programul de activitate ar trebui să stabilească în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului, incluzând produse și tehnologii din domeniul apărării precum sistemele pilotate de la distanță, comunicațiile prin satelit, serviciile de poziționare, de navigație și de sincronizare, accesul autonom la spațiu și monitorizarea constantă a Pământului, sustenabilitatea energetică și securitatea cibernetică și maritimă, precum și capabilitățile militare de vârf din domeniile aerian, terestru, maritim și cele din domenii comune, printre care se numără sporirea gradului de conștientizare a situației, protecția, mobilitatea, logistica, sprijinul medical și factorii determinanți strategici.

(29)

Comisia ar trebui să fie asistată la stabilirea programului de activitate de către un comitet al statelor membre (denumit în continuare „comitetul”). Comisia ar trebui să depună toate eforturile pentru a găsi soluții care beneficiază de cel mai larg sprijin posibil în cadrul comitetului. În acest context, comitetul se poate reuni la nivel de experți naționali în domeniul apărării pentru a oferi asistență specifică Comisiei. Statele membre își desemnează fiecare reprezentanții în cadrul respectivului comitet. Membrilor comitetului li se oferă din timp și în mod efectiv ocazii de a examina proiectele de acte de punere în aplicare și de a-și exprima opiniile.

(30)

Având în vedere politica Uniunii privind IMM-urile ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite necesită în general o colaborare transnațională, este important ca programul de activitate să reflecte și să permită IMM-urilor un acces și o participare transfrontaliere deschise și transparente și ca, prin urmare, astfel de acțiuni să beneficieze de cel puțin 10 % din bugetul general, ceea ce permite IMM-urilor să fie incluse în lanțurile valorice ale acțiunilor. Una dintre categoriile de proiecte ar trebui să fie dedicată în mod specific IMM-urilor.

(31)

Pentru a asigura succesul programului, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a menține un dialog cu o gamă largă de industrii europene, inclusiv cu IMM-urile și cu furnizorii netradiționali pentru sectorul apărării.

(32)

Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării și în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite prin TUE, Agenția Europeană de Apărare ar trebui să fie invitată în calitate de observator în cadrul comitetului. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să fie invitat să asiste.

(33)

Ca regulă generală, în ceea ce privește selecția acțiunilor care urmează să fie finanțate în cadrul programului, Comisia sau entitățile menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ar trebui să organizeze cereri de propuneri, astfel cum se prevede în regulamentul respectiv, și ar trebui să asigure faptul că procedurile administrative sunt menținute cât mai simple posibil și că valoarea cheltuielilor suplimentare implicate este minimă. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe excepționale, justificate corespunzător, finanțarea din partea Uniunii poate fi, de asemenea, acordată în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (7).

(34)

După evaluarea propunerilor, cu ajutorul unor experți independenți, ale căror referințe de securitate ar trebui să fie validate de către statele membre, Comisia ar trebui să selecteze acțiunile care urmează să fie finanțate în cadrul programului. Comisia ar trebui să constituie o bază de date cu experți independenți. Baza de date nu ar trebui să fie publică. Experții independenți ar trebui să fie numiți pe baza competențelor, a experienței și a cunoștințelor lor, ținând seama de sarcinile care urmează să le fie atribuite. În măsura posibilului, la numirea experților independenți, Comisia ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a încerca să asigure o componență echilibrată în cadrul grupurilor de experți și al comitetelor de evaluare din punctul de vedere al competențelor, experienței, cunoștințelor, diversității geografice și al genului, în funcție de situația din domeniul de acțiune. Ar trebui urmărită, de asemenea, o rotație adecvată a experților și un echilibru adecvat între sectorul public și cel privat. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a programului de activitate, precum și în ceea ce privește acordarea de finanțare pentru acțiunile selectate. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8). Statele membre ar trebui să fie informate cu privire la rezultatele evaluării și la progresele realizate în cadrul acțiunilor finanțate.

(35)

Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare respective ar trebui utilizată procedura de examinare, ținând cont de implicațiile substanțiale ale acestora pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

(36)

La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de execuție pentru a examina activitățile financiare prin prisma rezultatelor execuției financiare și, în cazul în care este posibil, a impactului. Raportul de execuție ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la acțiunile finanțate în cadrul programului, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțul valoric global. Raportul ar trebui să conțină, de asemenea, informații cu privire la originea beneficiarilor și la repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

(37)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, inclusiv prin prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, prin sancțiuni administrative și financiare.

(38)

Comisia și statele membre ar trebui să asigure cea mai largă promovare posibilă a programului pentru a spori eficacitatea acestuia și, prin urmare, pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei de apărare și capabilitățile de apărare ale statelor membre.

(39)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din perspectiva costurilor și a riscurilor asociate, ci pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”) pentru acțiunea Uniunii, care acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„prototip de sistem” înseamnă un model al unui produs sau al unei tehnologii care poate demonstra performanța într-un mediu operațional;

2.

„calificare” înseamnă întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs, al unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării, îndeplinește cerințele specificate, furnizând probe concrete prin care se dovedește că cerințele specifice ale unui proiect au fost îndeplinite;

3.

„certificare” înseamnă procesul prin care o autoritate națională certifică faptul că produsul, componenta sau tehnologia, corporală sau necorporală, din domeniul apărării, este conform(ă) cu normele aplicabile;

4.

„întreprindere” înseamnă o entitate, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, care este angajată într-o activitate economică și care este stabilită în statul membru în care a fost constituită, în conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv;

5.

„structură de conducere executivă” înseamnă un organ al unei întreprinderi, desemnat în conformitate cu dreptul intern și subordonat, după caz, directorului general, care este autorizat să stabilească strategia, obiectivele și direcția de ansamblu a întreprinderii și care supervizează și monitorizează procesul de decizie în materie de management;

6.

„entitate dintr-o țară terță” înseamnă o entitate stabilită într-o țară terță sau care, deși este stabilită pe teritoriul Uniunii, are structurile de conducere executivă într-o țară terță;

7.

„control” înseamnă capacitatea de a exercita o influență decisivă asupra unei întreprinderi în mod direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi;

8.

„întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi mici și mijlocii astfel cum sunt definite la articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (9);

9.

„întreprinderi cu capitalizare medie” înseamnă întreprinderile care nu sunt IMM-uri și care au un număr de până la 3 000 de angajați, număr calculat în conformitate cu articolele 3-6 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE;

10.

„consorțiu” înseamnă un grup de întreprinderi care colaborează, constituit pentru a desfășura o acțiune în cadrul programului.

Articolul 3

Obiective

Programul are următoarele obiective:

(a)

să promoveze competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei de apărare în întreaga Uniune, ceea ce contribuie la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor în faza de dezvoltare;

(b)

să sprijine și să stimuleze cooperarea, inclusiv la nivel transfrontalier, între întreprinderi, inclusiv între IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie, în întreaga Uniune, și colaborarea între statele membre, în ceea ce privește dezvoltarea de produse sau de tehnologii din domeniul apărării, consolidând și îmbunătățind totodată agilitatea lanțurilor de aprovizionare și valorice din domeniul apărării și promovând standardizarea sistemelor de apărare și interoperabilitatea acestora.

Cooperarea respectivă are loc în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare convenite de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comune, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților.

În acest context, și prioritățile regionale și internaționale, atunci când servesc intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii, astfel cum au fost stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune, și ținând seama de necesitatea evitării oricărei suprapuneri inutile, pot fi luate în considerare, după caz, atunci când nu exclud posibilitatea participării unui stat membru;

(c)

să promoveze o exploatare mai bună a rezultatelor cercetării în domeniul apărării și să contribuie la dezvoltarea după faza de cercetare, sprijinind astfel competitivitatea industriei europene de apărare pe piața internă și pe cea mondială, inclusiv prin consolidare, după caz.

Articolul 4

Buget

Pachetul financiar pentru implementarea programului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020 este de 500 de milioane EUR în prețuri curente.

Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual.

Articolul 5

Dispoziții de finanțare generale

(1)   Uniunea poate acorda asistență financiară prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special granturi și, în cazuri excepționale, achiziții publice.

(2)   Tipurile de finanțare prevăzute la alineatul (1) și metodele de execuție sunt alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de conflict de interese.

(3)   Asistența financiară a Uniunii este executată de Comisie astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, direct sau indirect, prin încredințarea sarcinilor de execuție bugetară entităților enumerate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament.

(4)   În cazul în care este necesar, statele membre desemnează un manager de proiect. Comisia se consultă cu acesta cu privire la progresele realizate în cadrul acțiunii înainte de a efectua plata către beneficiarii eligibili.

Articolul 6

Acțiuni eligibile

(1)   Programul oferă sprijin pentru acțiuni ale beneficiarilor în faza de dezvoltare, care privește atât produse și tehnologii noi din domeniul apărării, cât și modernizarea celor existente, cu condiția ca utilizarea informațiilor preexistente necesare pentru desfășurarea acțiunii în vederea modernizării să nu fie restricționate de către o țară terță sau de către o entitate dintr-o țară terță, direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi.

O acțiune eligibilă vizează unul sau mai multe dintre următoarele:

(a)

studii, cum ar fi studiile de fezabilitate, și alte măsuri de însoțire;

(b)

proiectarea unui produs, a unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-a bazat proiectarea, inclusiv teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ;

(c)

crearea de prototipuri de sistem ale unui produs, ale unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării;

(d)

testarea unui produs, a unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării;

(e)

calificarea unui produs, a unei componente sau a unei tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării;

(f)

certificarea unui produs, a unei componente sau tehnologii, corporale sau necorporale, din domeniul apărării;

(g)

dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării.

(2)   Acțiunile menționate la alineatul (1) se desfășoară prin cooperarea întreprinderilor în cadrul unui consorțiu format din cel puțin trei entități eligibile stabilite în cel puțin trei state membre diferite. Cel puțin trei dintre aceste entități eligibile stabilite în cel puțin două state membre diferite trebuie să nu fie controlate, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau să nu se controleze reciproc.

(3)   Consorțiul menționat la alineatul (2) face dovada viabilității demonstrând faptul că acele costuri ale acțiunii care nu sunt acoperite prin sprijinul acordat de Uniune urmează să fie acoperite prin alte mijloace de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre.

(4)   În ceea ce privește acțiunile prevăzute la alineatul (1) literele (c)-(g), consorțiul face dovada contribuției acestora la competitivitatea industriei europene de apărare demonstrând faptul că cel puțin două state membre intenționează să achiziționeze sau să utilizeze produsul sau tehnologia final(ă) rezultat (ă) într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții comune, după caz.

(5)   Acțiunile menționate la alineatul (1) litera (b) se bazează pe cerințe comune stabilite de comun acord de către cel puțin două state membre. Acțiunile menționate la alineatul (1) literele (c)-(g) se bazează pe specificații tehnice comune stabilite de comun acord de către statele membre care urmează să cofinanțeze sau intenționează să achiziționeze sau să utilizeze în comun produsul sau tehnologia final(ă) rezultat(ă), astfel cum se menționează la alineatele (3) și (4), consolidând astfel standardizarea și interoperabilitatea sistemelor.

(6)   Acțiunile destinate dezvoltării de produse și tehnologii a căror utilizare, dezvoltare sau producție este interzisă prin dreptul internațional nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului.

Articolul 7

Entități eligibile

(1)   Beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune trebuie să fie întreprinderi publice sau private stabilite în Uniune.

(2)   Infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele beneficiarilor și ale subcontractanților implicați în acțiune care sunt utilizate în scopurile acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să se situeze pe teritoriul Uniunii pe întreaga durată a acțiunii, iar structurile lor de conducere executivă trebuie să fie stabilite în Uniune.

(3)   În scopurile acțiunilor finanțate în cadrul programului, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune nu trebuie să fie controlați de către o țară terță sau de către o entitate dintr-o țară terță.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3) din prezentul articol și sub rezerva articolului 15 alineatul (2), o întreprindere stabilită în Uniune care este controlată de către o țară terță sau de către o entitate dintr-o țară terță este eligibilă ca beneficiar sau ca subcontractant implicat în acțiune, numai dacă pune la dispoziția Comisiei garanții aprobate de statul membru în care este stabilită în conformitate cu procedurile naționale ale acestuia. Garanțiile în cauză se pot referi la structura de conducere executivă a întreprinderii stabilită în Uniune. Dacă statul membru în care este stabilită întreprinderea consideră oportun, garanțiile respective se pot referi și la drepturi guvernamentale specifice privind controlul exercitat asupra întreprinderii.

Garanțiile oferă asigurări că implicarea în acțiune a unei astfel de întreprinderi nu ar contraveni intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, astfel cum sunt stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din TUE, sau obiectivelor stabilite la articolul 3. Garanțiile respectă, de asemenea, dispozițiile articolului 12. Garanțiile atestă în special faptul că, în scopul acțiunii, au fost instituite măsuri care să asigure că:

(a)

controlul asupra întreprinderii nu este exercitat într-un mod care împiedică sau limitează capacitatea acesteia de a desfășura acțiunea și de a genera rezultate, care impune restricții privind infrastructura, facilitățile, bunurile, resursele sale, proprietatea sa intelectuală sau know-how-ul de care este nevoie în scopul acțiunii ori care subminează capacitățile și standardele necesare pentru desfășurarea acțiunii;

(b)

se previne accesul unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță la informații sensibile referitoare la acțiune, iar angajații sau alte persoane implicate în acțiune sunt supuși procedurii naționale de autorizare de securitate, după caz;

(c)

drepturile de proprietate intelectuală generate de acțiune și rezultatele acțiunii rămân în posesia beneficiarului în cursul desfășurării și după finalizarea acțiunii, nu sunt controlate sau restricționate de către o țară terță sau de către o entitate dintr-o țară terță și nu sunt exportate în afara Uniunii și nu se acordă acces din afara Uniunii la respectivele drepturi de proprietate sau rezultate fără aprobarea statului membru în care este stabilită întreprinderea și în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 3.

Dacă statul membru în care este stabilită întreprinderea consideră oportun, pot fi furnizate garanții suplimentare.

Comisia informează comitetul menționat la articolul 13 cu privire la orice întreprindere considerată eligibilă în conformitate cu prezentul alineat.

(5)   Dacă nu există soluții de înlocuire competitive imediat disponibile în Uniune, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune își pot utiliza bunurile, infrastructura, facilitățile și resursele amplasate sau deținute în afara teritoriului statelor membre, cu condiția ca această utilizare să nu aducă atingere intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, să se realizeze în concordanță cu obiectivele programului și în deplină conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 12.

Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului.

(6)   Atunci când desfășoară o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții implicați în acțiune pot de asemenea să coopereze cu întreprinderi stabilite în afara teritoriului statelor membre sau care sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță, inclusiv prin utilizarea bunurilor, infrastructurii, facilităților și resurselor respectivelor întreprinderi, dacă aceasta nu contravine intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. O astfel de cooperare se realizează în concordanță cu obiectivele stabilite la articolul 3 și în deplină conformitate cu articolul 12.

Nu se permite accesul neautorizat al unei țări terțe sau al unei entități dintr-o țară terță la informații clasificate care privesc desfășurarea acțiunii și trebuie evitate efectele negative pe care furnizarea factorilor de producție esențiali pentru acțiune le-ar putea avea asupra securității.

Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului.

(7)   Beneficiarii furnizează toate informațiile relevante necesare pentru evaluarea criteriilor de eligibilitate. În cazul în care în cursul desfășurării acțiunii intervine o modificare care ar putea pune sub semnul întrebării îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, întreprinderea informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă criteriile de eligibilitate sunt în continuare îndeplinite și abordează eventualele consecințe asupra finanțării acțiunii.

(8)   În sensul prezentului articol, „subcontractanți implicați în acțiune” înseamnă subcontractanți care au o relație contractuală directă cu un beneficiar, alți subcontractanți cărora li se alocă cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii, precum și subcontractanți care ar putea avea nevoie de acces la informații clasificate în vederea executării contractului.

Articolul 8

Declarație din partea întreprinderilor

Fiecare întreprindere dintr-un consorțiu care dorește să participe la o acțiune declară, în scris, că a luat la cunoștință de dreptul intern și de dreptul Uniunii care se aplică activităților din domeniul apărării și că le respectă.

Articolul 9

Consorțiu

(1)   În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre membrii săi să acționeze drept coordonator. Coordonatorul este identificat în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant.

(2)   Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern prin care se stabilesc drepturile și obligațiile care le revin în desfășurarea acțiunii în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în cererea de propuneri. Acordul intern reglementează și drepturile de proprietate intelectuală cu privire la produsele și tehnologiile dezvoltate.

Articolul 10

Criterii de atribuire

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza fiecăruia dintre următoarele criterii:

(a)

contribuția la excelență, în special prin demonstrarea faptului că acțiunea propusă prezintă avantaje semnificative în raport cu produsele sau tehnologiile din domeniul apărării existente;

(b)

contribuția la inovare, în special prin demonstrarea faptului că acțiunea propusă include concepte și abordări inovatoare sau noi, îmbunătățiri tehnologice viitoare noi și promițătoare sau aplicarea unor tehnologii ori concepte neaplicate anterior în sectorul apărării;

(c)

contribuția la competitivitatea și creșterea întreprinderilor din domeniul apărării din întreaga Uniune, în special prin crearea de noi oportunități de piață;

(d)

contribuția la autonomia industrială a industriei europene de apărare și la interesele în materie de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea produselor sau tehnologiilor din domeniul apărării în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de către statele membre în cadrul politicii externe și de securitate comune, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților, și, după caz, în conformitate cu prioritățile regionale și internaționale, cu condiția ca acestea să servească intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și să nu excludă posibilitatea participării vreunui stat membru;

(e)

proporția din bugetul general al acțiunii care urmează să fie alocată participării IMM-urilor stabilite în Uniune care generează valoare industrială sau tehnologică adăugată, fie în calitate de membri ai consorțiului, fie în calitate de subcontractanți sau de alte întreprinderi din cadrul lanțului de aprovizionare, și, în special, proporția din bugetul general al acțiunii care urmează să fie alocată IMM-urilor stabilite în alte state membre decât cele în care sunt stabilite întreprinderile din consorțiu care nu sunt IMM-uri;

(f)

pentru acțiunile menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (c)-(f), contribuția la o mai bună integrare a industriei europene de apărare prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre intenționează să utilizeze, să dețină sau să întrețină în comun produsul sau tehnologia final(ă) rezultat(ă).

În vederea aplicării criteriilor menționate la literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf, acolo unde este relevant, se ia în considerare contribuția la sporirea eficienței pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și tehnologiilor din domeniul apărării, inclusiv a eficienței din punctul de vedere al costurilor și a potențialului de sinergii în procesul de achiziție și de întreținere.

Articolul 11

Rate de finanțare

(1)   Asistența financiară din partea Uniunii acordată în cadrul programului nu depășește 20 % din costurile eligibile totale în cazul unei acțiuni menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c). În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi costurile eligibile totale ale acțiunii.

(2)   O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1), elaborată în contextul cooperării structurate permanente, poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale.

(3)   O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de finanțare majorată, astfel cum se menționează la al doilea și la al treilea paragraf din prezentul alineat, dacă cel puțin 10 % din costurile eligibile totale ale acțiunii sunt alocate unor IMM-uri stabilite în Uniune.

Rata de finanțare poate fi majorată cu un număr de puncte procentuale echivalent cu procentul din costurile eligibile totale ale unei acțiuni alocat unor IMM-uri stabilite în statele membre în care sunt stabilite și întreprinderile din consorțiu care nu sunt IMM-uri; majorarea nu depășește 5 puncte procentuale.

Rata de finanțare poate fi majorată cu un număr de puncte procentuale echivalent cu dublul procentului din costurile eligibile totale ale unei acțiuni alocat unor IMM-uri stabilite în alte state membre decât cele menționate la al doilea paragraf.

(4)   O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 15 % din costurile eligibile totale ale acțiunii sunt alocate unor întreprinderi cu capitalizare medie stabilite în Uniune.

(5)   Costurile eligibile indirecte se determină prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor eligibile directe, fiind excluse costurile eligibile directe pentru subcontractare.

(6)   Majorarea globală a ratei de finanțare a unei acțiuni în urma aplicării dispozițiilor de la alineatele (2), (3) și (4) nu depășește 35 de puncte procentuale.

(7)   Asistența financiară a Uniunii acordată în cadrul programului, inclusiv ratele majorate de finanțare, nu acoperă mai mult de 100 % din costurile eligibile ale acțiunii.

Articolul 12

Dreptul de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală

(1)   Uniunea nu are drept de proprietate asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunea respectivă și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune.

(2)   Rezultatele acțiunilor care beneficiază de finanțare în cadrul programului nu pot fi controlate sau restricționate de către o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță, direct sau indirect prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește transferul de tehnologie.

(3)   Prezentul regulament nu aduce atingere libertății de decizie a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării.

(4)   În ceea ce privește rezultatele generate de beneficiari care au beneficiat de finanțare în cadrul programului, fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, orice transfer de drepturi de proprietate unei țări terțe sau unei entități dintr-o țară terță este notificat Comisiei. Dacă un astfel de transfer de drepturi de proprietate contravine obiectivelor stabilite la articolul 3, finanțarea acordată în cadrul programului se rambursează.

(5)   Dacă asistența din partea Uniunii se acordă sub forma unei proceduri de achiziții publice în vederea efectuării unui studiu, toate statele membre au dreptul, în urma unei solicitări scrise, să beneficieze gratuit de o licență neexclusivă pentru utilizarea rezultatelor studiului.

Articolul 13

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată să își prezinte, în calitate de observator, opiniile și cunoștințele de specialitate comitetului. Serviciul European de Acțiune Externă va fi de asemenea invitat să asiste.

Comitetul se reunește și în formațiuni speciale, inclusiv pentru a discuta aspecte din domeniul apărării.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 14

Programul de activitate

(1)   Comisia adoptă un program de activitate pentru doi ani, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Programul de activitate trebuie să fie conform cu obiectivele stabilite la articolul 3.

(2)   Programul de activitate stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului. Categoriile în cauză respectă prioritățile în materie de capabilități de apărare menționate la articolul 3 litera (b).

Categoriile respective privesc capabilitățile referitoare la produse și tehnologii inovatoare din domeniul apărării în următoarele materii:

(a)

pregătire, protecție, desfășurare și sustenabilitate;

(b)

gestionarea informațiilor, superioritate și comandă, control, comunicare, calculatoare, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), apărare cibernetică și securitate cibernetică și

(c)

angajare și efectori.

Programul de activitate conține, de asemenea, o categorie de proiecte destinate special IMM-urilor.

(3)   Programul de activitate asigură faptul că participarea transfrontalieră a IMM-urilor beneficiază de cel puțin 10 % din bugetul general.

Articolul 15

Procedura de evaluare și de atribuire

(1)   La implementarea programului, finanțarea din partea Uniunii se acordă în urma unor cereri de propuneri emise în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. În anumite împrejurări excepționale, justificate corespunzător, finanțarea din partea Uniunii poate fi, de asemenea, acordată în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

(2)   Propunerile transmise în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie pe baza criteriilor de eligibilitate și de atribuire stabilite la articolele 6, 7, 8 și 10.

Comisia este asistată, în contextul procedurii de atribuire, de experți independenți ale căror referințe în materie de securitate sunt validate de către statele membre. Experții respectivi sunt resortisanți ai Uniunii provenind din cât mai multe state membre și sunt selectați pe baza unor cereri de candidaturi în vederea stabilirii unei baze de date cu candidați.

Comitetul menționat la articolul 13 este informat anual cu privire la lista experților din baza de date, în vederea asigurării transparenței cu privire la referințele experților. Comisia se asigură la rândul ei că experții nu evaluează, consiliază sau oferă asistență în chestiuni în care se confruntă cu un conflict de interese.

(3)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia atribuie finanțarea pentru acțiunile selectate după fiecare cerere de propuneri sau după aplicarea articolului 190 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Articolul 16

Tranșe anuale

Comisia poate împărți angajamentele bugetare în tranșe anuale.

Articolul 17

Monitorizare și raportare

(1)   Comisia monitorizează regulat implementarea programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. În acest scop, Comisia pune în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

(2)   Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a măsurilor de politică viitoare ale Uniunii, Comisia întocmește un raport de evaluare retrospectivă și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Raportul este elaborat prin consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, și evaluează, în special, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, la acțiunile desfășurate în cadrul programului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global. Raportul conține, de asemenea, informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și, acolo unde este posibil, la repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

Articolul 18

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)   Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că, la implementarea acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a altor activități ilegale, prin realizarea de verificări efective și, în cazul identificării unor nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni de natură administrativă și financiară eficiente, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a efectua audituri sau, în cazul organizațiilor internaționale, competența de a efectua verificări în conformitate cu acordurile convenite cu acestea, atât pe bază de documente, cât și la fața locului, în ceea ce privește toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul programului.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (11), pentru a stabili existența fraudei, a corupției sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o decizie de acordare a unui grant ori cu un contract finanțat în temeiul programului.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile de acordare a granturilor, rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament, trebuie să conțină dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, în conformitate cu competențele care le revin.

Articolul 19

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 129, 11.4.2018, p. 51.

(2)  Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 iulie 2018.

(3)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(5)  Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).

(6)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

(7)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).


DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND FINANȚAREA PROGRAMULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Parlamentul European și Consiliul convin, fără a aduce atingere prerogativelor exercitate de autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, ca finanțarea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării în perioada 2019-2020 să fie asigurată după cum urmează:

200 de milioane EUR din marja nealocată;

116,1 milioane EUR din bugetul MIE;

3,9 milioane EUR din bugetul Egnos;

104,1 milioane EUR din bugetul Galileo;

12 milioane EUR din bugetul Copernicus;

63,9 milioane EUR din bugetul ITER.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 200/44


DECIZIA (UE) 2018/1093 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2017/009 FR/Air France

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore apărute în tiparele comerțului mondial ca urmare a globalizării, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)

FEG nu trebuie să depășească un cuantum anual maxim de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3).

(3)

La 23 octombrie 2017, Franța a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările de la Air France din Franța. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)

Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 9 894 483 EUR ca urmare a cererii depuse de Franța.

(5)

În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 9 894 483 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 iulie 2018.

Adoptată la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).