ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 199I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
7 august 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/1100 al Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1101 al Comisiei din 3 august 2018 de stabilire a criteriilor de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia delegată (UE) 2018/1102 a Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul

11

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 199/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1100 AL COMISIEI

din 6 iunie 2018

de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (1), în special articolul 1 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2271/96 contracarează efectele aplicării extrateritoriale a actelor cu putere de lege, inclusiv a normelor administrative și a altor instrumente legislative adoptate de țările terțe, precum și a acțiunilor bazate pe acestea sau care rezultă din acestea, atunci când o astfel de aplicare afectează interesele persoanelor fizice și juridice din Uniune care sunt angajate în comerțul internațional și/sau în mișcările de capital, precum și în activitățile comerciale conexe dintre Uniune și țările terțe.

(2)

Regulamentul recunoaște că, prin aplicarea lor extrateritorială, astfel de instrumente încalcă dreptul internațional.

(3)

Instrumentele țărilor terțe cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2271/96 sunt specificate în anexa la acesta.

(4)

La 8 mai 2018, Statele Unite ale Americii au anunțat că nu vor mai renunța la măsurile naționale restrictive privind Iranul. Unele dintre aceste măsuri au aplicare extrateritorială și afectează interesele Uniunii și ale persoanelor fizice și juridice care exercită drepturi prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)

Prin urmare, anexa la regulament ar trebui modificată, astfel încât să includă aceste măsuri restrictive,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 29.11.1996, p. 1.


ANEXĂ

ACTE CU PUTERE DE LEGE, NORME ADMINISTRATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE LEGISLATIVE

Notă: Principalele dispoziții ale instrumentelor incluse în prezenta anexă sunt sintetizate cu titlu exclusiv informativ. Toate dispozițiile și conținutul exact al acestora pot fi găsite în instrumentele relevante.

ȚARĂ: STATELE UNITE ALE AMERICII

ACTE

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, titlul XVII – „Cuban Democracy Act 1992”, secțiunile 1704 și 1706

Dispoziții a căror respectare este cerută:

Aceste dispoziții sunt integrate în titlul I din „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” (a se vedea mai jos).

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Responsabilitățile aferente sunt integrate în „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” (a se vedea mai jos).

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

Titlul I

Dispoziții a căror respectare este cerută:

A se respecta embargoul economic și financiar instituit de SUA cu privire la Cuba, și anume, printre altele, a nu se exporta către SUA bunuri sau servicii de origine cubaneză sau conținând materiale sau bunuri originare din Cuba, nici direct, nici prin intermediul unei țări terțe, a nu se efectua tranzacții comerciale cu mărfuri care se găsesc sau s-au găsit în Cuba sau care au fost transportate din Cuba sau prin Cuba, a nu reexporta către SUA zahăr originar din Cuba fără notificare din partea autorității naționale competente a exportatorului, a nu se importa în SUA produse pe bază de zahăr fără a avea siguranța că aceste produse nu sunt produse cubaneze, a se îngheța activele cubaneze și operațiunile financiare cu Cuba.

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Interdicția referitoare la o navă de a încărca sau descărca mărfuri în orice loc din SUA sau de a intra într-un port din SUA; refuzul de a importa bunuri sau servicii originare din Cuba și de a importa în Cuba bunuri sau servicii originare din SUA, blocarea operațiunilor financiare implicând Cuba.

Titlurile III și IV:

Dispoziții a căror respectare este cerută:

A se pune capăt tuturor operațiunilor („traficului”) cu bunuri care au aparținut anterior cetățenilor americani (inclusiv cubanezilor care au obținut cetățenia americană) expropriați de regimul cubanez (aceste operațiuni includ: utilizarea, vânzarea, transferul, controlul, gestiunea și alte activități în beneficiul unei persoane).

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Acțiuni în justiție, întemeiate pe datorii deja angajate, intentate în SUA cetățenilor sau societăților comerciale din UE implicate în operațiunile sus-menționate, ce conduc la hotărâri judecătorești/decizii prin care se dispune plata unor compensații (multiple) către partea americană. Interzicerea intrării în SUA a oricărei persoane implicate în operațiunile sus-menționate, inclusiv a soțului/soției, a copiilor minori și a reprezentanților acesteia.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996”

Dispoziții a căror respectare este cerută:

 

A nu se întreprinde cu bună știință următoarele acțiuni:

(i)

a nu se efectua în Iran, pe o perioadă de 12 luni, investiții mai mari de 20 de milioane USD, care contribuie direct și semnificativ la creșterea capacității Iranului de ași dezvolta resursele petroliere;

(ii)

a nu se furniza Iranului bunuri, servicii sau alte tipuri de sprijin, oricare dintre acestea în valoare de cel puțin 1 milion USD sau de o valoare agregată de cel puțin 5 milioane USD, pe o perioadă de 12 luni, care ar putea facilita direct și semnificativ menținerea sau extinderea producției interne a Iranului de produse petroliere rafinate sau capacitatea sa de a-și dezvolta resursele petroliere situate pe teritoriul său;

(iii)

a nu se furniza Iranului bunuri, servicii sau alte tipuri de sprijin, oricare dintre acestea în valoare de cel puțin 250 000 USD sau de o valoare agregată de cel puțin 1 milion USD, pe o perioadă de 12 luni, care ar putea contribui direct și semnificativ la menținerea sau extinderea producției interne a Iranului de produse petrochimice;

(iv)

a nu se furniza Iranului: (a) produse petroliere rafinate sau (b) bunuri, servicii sau alte tipuri de sprijin care ar putea contribui direct și semnificativ la creșterea capacității Iranului de a importa produse petroliere rafinate, oricare dintre acestea în valoare de cel puțin 1 milion USD sau de o valoare agregată de cel puțin 5 milioane USD pe o perioadă de 12 luni;

(v)

a nu participa la o societate mixtă pentru dezvoltarea resurselor petroliere din afara Iranului, înființată la 1 ianuarie 2002 sau ulterior, în care Iranul sau guvernul Iranului are un interes deosebit;

(vi)

a nu fi implicat în transportul de țiței din Iran sau a nu disimula originea iraniană a mărfurilor constând în țiței și produse petroliere rafinate.

 

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Măsuri de limitare a importurilor în SUA sau a livrărilor către SUA, interdicția de desemnare ca operator primar sau ca depozitar de fonduri ale guvernului SUA, refuzul accesului la împrumuturi din partea instituțiilor financiare americane sau a transferului de fonduri prin intermediul unor astfel de instituții, interzicerea tranzacțiilor în valută supuse jurisdicției SUA, restricții de export impuse de SUA, interzicerea tranzacțiilor imobiliare supuse jurisdicției SUA sau refuzarea asistenței de către Banca de Export-Import (EXIM Bank), restricții de debarcare și de intrare în port pentru nave.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Dispoziții a căror respectare este cerută:

 

A nu se întreprinde cu bună știință următoarele acțiuni:

(i)

a nu se furniza un sprijin semnificativ, inclusiv prin facilitarea de tranzacții financiare semnificative, bunuri sau servicii anumitor persoane sau în numele anumitor persoane care își desfășoară activitatea în porturi, în sectorul energiei, al transportului maritim sau al construcțiilor navale din Iran sau oricărui cetățean iranian inclus în lista cetățenilor desemnați în mod specific și a persoanelor ale căror active sunt blocate;

(ii)

a nu se efectua schimburi comerciale cu Iranul cu bunuri și servicii semnificative, utilizate în legătură cu sectorul energiei, al transportului maritim sau al construcțiilor navale din Iran;

(iii)

a nu se achiziționa petrol și produse petroliere din Iran și a nu se efectua tranzacții financiare legate de acestea, în anumite circumstanțe;

(iv)

a nu se efectua sau a nu se facilita tranzacții aferente comerțului cu gaze naturale către sau dinspre Iran (se aplică instituțiilor financiare străine);

(v)

a nu se efectua schimburi comerciale cu Iranul cu metale prețioase, grafit, metale neprelucrate sau semifinite sau software, care pot fi utilizate în anumite sectoare sau pot implica anumite persoane; a nu se facilita o tranzacție financiară semnificativă legată de astfel de schimburi comerciale;

(vi)

a nu se furniza servicii de subscriere și servicii de asigurare și reasigurare legate de activitățile specifice care includ, fără a se limita la acestea, activitățile menționate la punctele (i) și (ii) de mai sus sau anumitor categorii de persoane.

Se aplică anumite excepții, în funcție de natura schimburilor comerciale sau a tranzacției și de nivelul de diligență necesară aplicat.

 

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Măsuri de limitare a importurilor în SUA sau a livrărilor către SUA, interdicția de desemnare ca operator primar sau ca depozitar de fonduri ale guvernului SUA, refuzul accesului la împrumuturi din partea instituțiilor financiare americane sau a transferului de fonduri prin intermediul unor astfel de instituții, interzicerea tranzacțiilor în valută supuse jurisdicției SUA, restricții de export impuse de SUA, interzicerea tranzacțiilor imobiliare supuse jurisdicției SUA sau refuzarea asistenței de către Banca de Export-Import (EXIM Bank), interdicții și restricții la deschiderea și menținerea de conturi corespondente în SUA.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Dispoziții a căror respectare este cerută:

 

A nu se efectua sau a nu se facilita, cu bună știință, tranzacții financiare semnificative cu Banca Centrală a Iranului sau cu altă instituție financiară iraniană desemnată (se aplică instituțiilor financiare străine).

 

Se aplică excepții pentru tranzacțiile legate de produse alimentare și medicamente și pentru tranzacțiile legate de petrol în anumite circumstanțe.

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Sancțiuni civile și penale; interdicții și restricții la deschiderea și menținerea de conturi corespondente în SUA.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Dispoziții a căror respectare este cerută:

 

A nu se întreprinde cu bună știință următoarele acțiuni:

(i)

a nu se furniza servicii de subscriere și servicii de asigurare sau reasigurare anumitor cetățeni iranieni;

(ii)

a nu se facilita emiterea de datorie suverană iraniană sau de datorii ale entităților controlate de guvernul iranian;

(iii)

a nu fi angajat, direct sau indirect, în nicio tranzacție cu guvernul iranian sau cu orice persoană aflată sub jurisdicția guvernului iranian, interzisă de legislația SUA (se aplică filialelor străine deținute sau controlate de cetățeni ai SUA);

(iv)

a nu se furniza servicii specializate de mesagerie financiară sau a nu se permite sau facilita accesul direct sau indirect la astfel de servicii de mesagerie al Băncii Centrale a Iranului sau al unei instituții financiare ale cărei interese legate de bunuri sunt blocate ca urmare a activităților de proliferare ale Iranului.

În ceea ce privește punctul (i), există excepții în cazul asistenței umanitare și al aprovizionării cu produse alimentare și medicale și în funcție de nivelul de diligență necesară aplicat.

 

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Măsuri de limitare a importurilor în SUA sau a livrărilor către SUA, interdicția de desemnare ca operator primar sau ca depozitar de fonduri ale guvernului SUA, refuzul accesului la împrumuturi din partea instituțiilor financiare americane sau a transferului de fonduri prin intermediul unor astfel de instituții, interzicerea tranzacțiilor în valută supuse jurisdicției SUA, restricții de export impuse de SUA, interzicerea tranzacțiilor imobiliare supuse jurisdicției SUA sau refuzarea asistenței de către Banca de Export-Import (EXIM Bank), interdicții și restricții la deschiderea și menținerea de conturi corespondente în SUA.

NORME ADMINISTRATIVE

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Dispoziții a căror respectare este cerută:

 

A nu se reexporta mărfuri, tehnologie sau servicii care: (a) au fost exportate din SUA și (b) sunt supuse normelor privind controlul exporturilor din SUA, dacă exportul se efectuează știind, sau având motive de a stabili, că acestea sunt destinate în mod specific Iranului sau guvernului iranian.

 

Bunurile transformate substanțial în afara SUA într-un produs fabricat în străinătate și bunurile încorporate într-un astfel de produs și care reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea acestuia nu sunt supuse interdicției.

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

 

Impunerea de sancțiuni civile, de amenzi și a pedepsei cu închisoarea.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) capitolul V (ediția 7-1-95) partea 515 – Cuban Assets Control Regulations, subpărțile B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) și G (Penalties)

Dispoziții a căror respectare este cerută:

Interdicțiile sunt integrate în titlul I din „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” (a se vedea mai sus). În plus, sunt necesare licențe și/sau autorizații pentru activitățile economice implicând Cuba.

Posibile prejudicii aduse intereselor UE:

Amenzi, confiscări, pedeapsa cu închisoare în caz de încălcare.


7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 199/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1101 AL COMISIEI

din 3 august 2018

de stabilire a criteriilor de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (1), în special articolul 5 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2271/96 oferă protecție și contracarează efectele nelegale ale aplicării extrateritoriale a unor acte cu putere de lege citate, inclusiv norme administrative și alte instrumente legislative adoptate de țări terțe, precum și a acțiunilor întemeiate pe acestea sau care rezultă din acestea, atunci când o astfel de aplicare afectează interesele persoanelor fizice și juridice menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv care sunt angajate în comerțul internațional și/sau în mișcările de capital, precum și în activitățile comerciale conexe dintre Uniune și țările terțe.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2271/96 recunoaște faptul că, prin aplicarea lor extrateritorială, aceste acte legislative, norme administrative și alte instrumente legislative încalcă dreptul internațional.

(3)

În temeiul articolului 5 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, persoanele menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv nu trebuie să se conformeze, direct sau prin filială ori intermediar, în mod activ sau prin omisiune voită, dispozițiilor sau interdicțiilor, inclusiv somațiilor unor instanțe de judecată străine, întemeiate pe aceste acte cu putere de lege sau care rezultă din acestea sau din acțiuni întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea.

(4)

Cu toate acestea, în temeiul articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, persoanele menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv pot solicita Comisiei o autorizație de respectare totală sau parțială a acestor dispoziții sau interdicții, în măsura în care nerespectarea acestora ar leza în mod grav interesele lor sau pe cele ale Uniunii.

(5)

Pentru a asigura securitatea juridică și punerea efectivă în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2271/96, ținându-se seama, în același timp, în circumstanțe specifice și justificate în mod corespunzător, de riscul de lezare gravă a intereselor persoanelor fizice sau juridice menționate la articolul 11 din regulamentul respectiv, este necesar să se stabilească criteriile de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

(6)

Având în vedere rolul său de supraveghere a aplicării uniforme a legislației UE, inclusiv a Regulamentului (CE) nr. 2271/96, Comisia va urmări îndeaproape aplicarea prezentului regulament și va adopta orice adaptare necesară, în funcție de evaluarea punerii în aplicare a acestuia.

(7)

Ar trebui, de asemenea, să se stabilească principalele etape ale procedurii, ca urmare a prezentării către Comisie a unei cereri de autorizare privind respectarea deplină sau parțială a acestei dispoziții sau interdicții.

(8)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(9)

Cererile formulate în temeiul prezentului regulament ar trebui să se refere la acțiuni sau omisiuni întemeiate pe aplicarea actelor cu putere de lege menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 sau care rezultă direct sau indirect din aplicarea acestora sau din acțiuni întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea.

(10)

Cererile trebuie tratate în cel mai scurt timp.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind legislația extrateritorială și au fost adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește criteriile de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„legislația extrateritorială citată” înseamnă actele cu putere de lege, normele administrative și alte instrumente legislative menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2271/96, inclusiv normele administrative și alte instrumente legislative întemeiate pe acestea sau care decurg din acestea;

(b)

„acțiuni ulterioare” înseamnă acțiuni întemeiate pe legislația extrateritorială citată sau care decurg din aceasta;

(c)

„nerespectare” înseamnă nerespectarea, prin acțiuni directe sau omisiuni voite, a dispozițiilor sau interdicțiilor, inclusiv a somațiilor unor instanțe de judecată străine, întemeiate pe legislația extrateritorială citată sau care rezultă, în mod direct sau indirect, din această legislație sau din acțiuni ulterioare;

(d)

„interese protejate” înseamnă interesul oricăreia dintre persoanele menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, interesul Uniunii sau ambele;

(e)

„solicitant” înseamnă oricare dintre persoanele menționate la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 care a solicitat autorizația menționată la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

Articolul 3

Depunerea cererilor

(1)   Cererile de autorizare menționate la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 se transmit în scris la adresa:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

(2)   Cererile trebuie să includă numele și datele de contact ale solicitanților, să indice cu precizie dispozițiile din legislația extrateritorială citată sau acțiunile ulterioare în cauză și să descrie domeniul de aplicare al autorizației care este solicitată, precum și prejudiciile pe care le-ar cauza nerespectarea.

(3)   Solicitanții prezintă în cererea lor dovezi suficiente care să arate faptul că nerespectarea ar cauza prejudicii grave cel puțin unuia dintre interesele protejate.

(4)   Dacă este nevoie, Comisia poate cere solicitanților dovezi suplimentare, pe care aceștia le prezintă Comisiei într-un interval rezonabil de timp stabilit de Comisie.

(5)   Comisia informează Comitetul privind legislația extrateritorială imediat ce primește cererile.

Articolul 4

Evaluarea cererilor

Atunci când evaluează dacă ar apărea un prejudiciu grav pentru interesele protejate astfel cum se menționează la articolul 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96, Comisia ia în considerare, printre altele, următoarele criterii necumulative, după caz:

(a)

dacă există probabilitatea ca interesul protejat să fie în mod specific expus riscului, în funcție de context, natura și originea unui prejudiciu pentru interesul protejat;

(b)

existența unei anchete administrative sau judiciare în curs de desfășurare împotriva solicitantului sau a unui acord de soluționare încheiat în prealabil cu țara terță aflată la originea legislației extrateritoriale citate;

(c)

existența unei legături substanțiale cu țara terță aflată la originea legislației extrateritoriale citate sau a acțiunilor ulterioare; de exemplu, solicitantul deține societăți-mamă sau filiale ori participații ale persoanelor fizice ori juridice care intră sub jurisdicția primară a țării terțe care se află la originea legislației extrateritoriale citate sau a acțiunilor ulterioare;

(d)

dacă măsurile ar putea fi luate, în mod rezonabil, de către solicitant pentru evitarea sau atenuarea prejudiciului;

(e)

efectul negativ asupra desfășurării activității economice, în special dacă solicitantul s-ar putea confrunta cu pierderi economice semnificative, care ar putea, de exemplu, să îi pună în pericol viabilitatea sau ar putea prezenta un risc grav de faliment;

(f)

dacă activitatea solicitantului ar deveni extrem de dificilă din cauza unei pierderi de intrări sau resurse esențiale, care nu pot fi înlocuite în mod rezonabil;

(g)

dacă exercitarea drepturilor individuale ale solicitantului ar fi afectată în mod semnificativ;

(h)

dacă există o amenințare la adresa siguranței, a securității, a protecției vieții și sănătății umane și a protecției mediului;

(i)

dacă există o amenințare la adresa capacității Uniunii de a-și îndeplini politicile sale umanitare, de dezvoltare și comerciale sau aspectele externe ale politicilor sale interne;

(j)

securitatea furnizării de produse sau servicii strategice în interiorul Uniunii sau către Uniune sau către un stat membru, precum și impactul oricărei penurii sau întreruperi a acesteia;

(k)

consecințele pentru piața internă în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, precum și stabilitatea financiară și economică sau infrastructurile-cheie ale Uniunii;

(l)

implicațiile sistemice ale prejudiciului, în special în ceea ce privește efectele sale de propagare în alte sectoare;

(m)

impactul asupra pieței forței de muncă din unul sau mai multe state membre și consecințele sale transfrontaliere în cadrul Uniunii;

(n)

orice alt factor relevant.

Articolul 5

Rezultatul cererii

(1)   În cazul în care, după finalizarea evaluării menționate la articolul 4, Comisia constată că există dovezi suficiente că nerespectarea ar aduce o gravă atingere intereselor protejate, Comisia transmite prompt Comitetului privind legislația extrateritorială un proiect de decizie care conține măsurile adecvate ce trebuie luate.

(2)   În cazul în care, după finalizarea evaluării menționate la articolul 4, Comisia constată că nu există dovezi suficiente că nerespectarea ar aduce o gravă atingere intereselor protejate, Comisia transmite Comitetului privind legislația extrateritorială un proiect de decizie prin care se respinge cererea.

(3)   Comisia comunică fără întârziere solicitantului decizia finală.

Articolul 6

Prelucrarea datelor

(1)   Comisia prelucrează datele cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor ce îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament.

(2)   Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(3)   În scopul aplicării prezentului regulament, Serviciul Instrumente de Politică Externă este desemnat „operator” al Comisiei în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul regulamentului respectiv.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 29.11.1996, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


DECIZII

7.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 199/11


DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2018/1102 A COMISIEI

din 6 iunie 2018

de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

S-au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește situația economică, socială, politică și a mediului din Iran de la adoptarea Deciziei nr. 466/2014/UE.

(2)

În noiembrie 2016, Consiliul a salutat perspectiva de a extinde la Iran mandatul de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții.

(3)

Decizia (UE) 2018/412 a Parlamentului European și a Consiliului (2) a adăugat Iranul în lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile din anexa II la respectiva decizie.

(4)

Luarea de către Iran a unor măsuri concrete în privința respectării libertăților fundamentale universale, a statului de drept și a drepturilor omului vor rămâne esențiale pentru modelarea viitoarei politici a Uniunii față de Iran.

(5)

Banca Europeană de Investiții ar trebui să aplice în continuare politici și procese adecvate pentru protecția integrității sale, precum și a încrederii în bancă.

(6)

Prin urmare, Comisia, cu implicarea Serviciului European de Acțiune Externă, a estimat că situația generală economică, socială, politică și a mediului permite adăugarea Iranului în anexa III la Decizia nr. 466/2014/UE, care cuprinde lista regiunilor și a țărilor eligibile pentru finanțarea oferită de Banca Europeană de Investiții sub acoperirea garanției UE.

(7)

Prin urmare, Decizia nr. 466/2014/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La punctul C.2 din anexa III la Decizia nr. 466/2014/UE, textul: „Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India, Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Yemen” se înlocuiește cu textul: „Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Yemen”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 135, 8.5.2014, p. 1.

(2)  Decizia (UE) 2018/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (JO L 76, 19.3.2018, p. 30).