ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 192

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
30 iulie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1064 al Comisiei din 25 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

29

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare

31

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1066 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

34

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1067 a Comisiei din 26 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 4804]  ( 1 )

36

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1068 a Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 5121]  ( 1 )

43

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii ( JO L 343, 29.12.2015 )

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1063 AL COMISIEI

din 16 mai 2018

de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolele 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 și 253,

întrucât:

(1)

Punerea practică în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (codul) și a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (2) a arătat că trebuie aduse unele modificări respectivului regulament delegat pentru ca acesta să fie mai bine adaptat la nevoile operatorilor economici și ale administrațiilor vamale.

(2)

La articolul 1 punctul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, definiția „exportatorului” ar trebui modificată în ceea ce privește exportul mărfurilor care nu sunt transportate de o persoană particulară în bagajele sale personale, pentru a le acorda o flexibilitate mai mare partenerilor de afaceri de a alege persoana care să aibă dreptul de a acționa ca exportator. Definiția actuală este problematică deoarece stabilește ca „exportator” o singură persoană, care trebuie să îndeplinească trei cerințe cumulative: să fie stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii, să dețină un contract cu un destinatar dintr-o țară terță și să aibă competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii. Prin urmare, noua definiție a „exportatorului” ar trebui să fie mai puțin restrictivă și să limiteze condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi exportator la cerințele esențiale pentru funcționarea regimului de export: exportatorul trebuie să aibă competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii și, în conformitate cu articolul 170 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, exportatorul trebuie să fie stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii. Doar în cazurile în care partenerii de afaceri nu cad de acord asupra persoanei care să aibă dreptul de a acționa ca exportator sau persoana nu este stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii, exportatorul este stabilit prin legislația vamală.

(3)

La articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, persoanele care solicită o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale, indiferent dacă sunt stabilite sau nu pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să aibă obligația de a se înregistra pentru a obține un număr EORI, astfel încât să poată avea acces la sistemul privind dovada statutului vamal în cadrul CVU, menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei (3).

(4)

Autoritățile vamale au nevoie de o derogare permanentă de la obligația de a utiliza tehnici de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile care intervin rar și pentru care obligația de implementare a tehnicilor de prelucrare electronică a datelor ar necesita un efort economic disproporționat. Dat fiind că gama tehnicilor de prelucrare electronică a datelor diferă de la un stat membru la altul, cererile și deciziile în legătură cu care ar trebui acordată această derogare variază și ele de la un stat membru la altul. Toate statele membre trebuie să utilizeze tehnici de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile pentru care există cerințe comune în materie de date și pentru care au fost implementate sisteme electronice comune. În consecință, ar trebui prevăzut un nou articol 7a în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, care să permită utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor numai pentru cererile și deciziile pentru care cerințele relevante în materie de date nu sunt stabilite în anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(5)

Pentru a se evita ca procesul decizional să fie întârziat în mod nejustificat de către un solicitant care nu furnizează autorităților vamale informațiile corespunzătoare, în pofida faptului că i s-a dat posibilitatea de a face acest lucru, articolul 10 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 nu ar trebui să extindă dreptul de a fi ascultat la solicitanții cărora li s-a cerut să furnizeze informații relevante și nu au făcut acest lucru, urmarea acestui fapt fiind imposibilitatea autorităților vamale de a le accepta cererea.

(6)

Definiția exportatorului înregistrat de la articolul 37 punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui clarificată astfel încât să se refere și la exportatorii stabiliți într-un stat membru și înregistrați pe lângă autoritățile vamale din acel stat membru, în scopul exportului de produse originare din Uniune către o țară sau un teritoriu cu care Uniunea are un acord comercial preferențial, astfel încât să li se permită exportatorilor respectivi să întocmească declarații de origine pentru a beneficia de respectivul acord comercial preferențial. Dimpotrivă, definiția nu ar trebui să includă înregistrarea exportatorilor din Uniune în scopul de a înlocui atestate de origine atunci când mărfurile sunt reexpediate către Turcia, întrucât nu este aplicabilă înlocuirea unui atestat de origine în UE atunci când mărfurile sunt reexpediate către Turcia.

(7)

Articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevede posibilitatea de utilizare a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor atunci când se depun cereri pentru a obține statutul de exportator înregistrat. Această derogare permanentă ar trebui extinsă la toate comunicările și schimburile de informații în legătură cu cererile și deciziile privind statutul de exportator înregistrat și în legătură cu oricare alte cereri și acte ulterioare legate de gestionarea deciziilor respective, deoarece sistemul electronic de prelucrare a datelor existent pentru exportatorii înregistrați, sistemul exportatorilor înregistrați (REX), menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578, nu include în prezent o interfață armonizată pentru comunicările cu operatorii economici. Derogarea este temporară și nu va mai fi necesară în momentul în care sistemul REX va pune la dispoziție interfața armonizată respectivă.

(8)

Pentru a asigura conformitatea cu regulile de origine a mărfurilor, autoritățile vamale din statele membre și autoritățile competente din țările beneficiare care aplică cumulul bilateral sau regional astfel cum se prevede la articolul 53 și la articolul 55 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să realizeze toate verificările și controalele în ceea ce privește originea care sunt necesare și nu doar să controleze eliberarea sau întocmirea atestatelor de origine.

(9)

Pentru a clarifica și mai mult regula pentru determinarea originii în cazul cumulului regional, ar trebui reunite într-unul singur al doilea și al treilea paragraf de la articolul 55 alineatul (4) și de la articolul 55 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(10)

Pentru a asigura coerența cu termenii utilizați la articolul 166 alineatul (1) literele (b) și (c), la articolul 167 alineatul (1) litera (s), la articolele 168 și 169 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, ar trebui modificată formularea de la articolul 76 din acel regulament delegat referitoare la derogarea pentru calcularea cuantumului taxelor la import pentru produsele transformate rezultate din regimul de perfecționare activă.

(11)

Din considerente de claritate, articolul 82 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să facă trimitere la anexele în care sunt stabilite cerințele comune relevante în materie de date referitoare la angajamentul garantului.

(12)

Pentru a asigura consecvența dispozițiilor privind garanțiile, referirea de la articolul 83 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 la statele membre ar trebui înlocuită cu o referire la autoritățile vamale.

(13)

Termenul pentru luarea de decizii privind rambursarea sau remiterea, prevăzut la articolul 97 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, ar trebui prelungit dacă nu este posibil pentru autoritatea vamală competentă să finalizeze o evaluare și să ia o decizie privind rambursarea sau remiterea în termenul respectiv deoarece decizia care trebuie luată depinde de rezultatul unei cauze care implică aspecte de fapt și de drept identice sau comparabile pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau de proceduri administrative specifice în curs care ar putea influența decizia respectivă. Pentru a se asigura faptul că prelungirea termenului pentru luarea unei decizii nu îl afectează pe solicitant, prelungirea ar trebui să fie posibilă numai dacă solicitantul nu i se opune și ar trebui să fie clar limitată la situațiile specifice în cauză.

(14)

Pentru a asigura un flux fără sincope al schimburilor comerciale cu mărfuri unionale între părți ale teritoriului vamal al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2006/112/CE a Consiliului (4) sau Directiva 2008/118/CE a Consiliului (5) și între părți ale acelui teritoriu cărora nu li se aplică dispozițiile menționate (teritorii fiscale speciale), articolele 114 și 134 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să stabilească anumite simplificări referitoare la formalitățile și controalele vamale aplicabile schimburilor comerciale respective atunci când au loc în același stat membru.

(15)

În temeiul articolului 115 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, poate fi aprobat un alt spațiu pentru prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent cu condiția ca mărfurile să fie declarate pentru un regim vamal sau să fie reexportate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Acea perioadă ar trebui să fie prelungită puțin, astfel încât un număr mai mare de operatori economici să poată îndeplini această condiție. Aceeași prelungire ar trebui să se aplice condiției privind aprobarea, pentru depozitarea temporară a mărfurilor, a unui alt loc decât un spațiu de depozitare temporară.

(16)

Pentru a proteja informațiile despre locul de captură a produselor pescărești atunci când exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit este furnizat autorităților din țări terțe astfel încât acestea să poată certifica faptul că produsele de pescuit maritim și mărfurile transbordate și transportate cu traversarea țării sau a teritoriului lor nu au fost manipulate, ar trebui să se permită operatorilor economici să elimine informațiile respective din exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit în scopul certificării menționate. Pentru a face posibilă repartizarea produselor de pescuit maritim și a mărfurilor în jurnalul de pescuit corespunzător, în cazurile în care certificarea nonmanipulării este furnizată într-un alt formular sau document decât exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit, operatorul economic ar trebui să includă în celălalt formular sau document o trimitere la jurnalul de pescuit corespunzător.

(17)

Ar trebui extinsă posibilitatea prevăzută la articolul 136 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 de a declara verbal un mijloc de transport pentru admiterea temporară, pentru a include situațiile specifice menționate la articolele 214, 215 și 216 din regulamentul delegat respectiv, deoarece formalitățile vamale standard nu sunt de obicei necesare pentru astfel de mărfuri.

(18)

Calcularea cuantumului taxelor de import în anumite cazuri de perfecționare activă a fost prevăzută de două ori în același mod la articolul 76 litera (b) și la articolul 168 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Ar trebui suprimată această suprapunere prin eliminarea articolului 168 alineatul (2).

(19)

Autorizațiile de destinație finală care permit depozitarea împreună a unor produse diferite care se încadrează în capitolele 27 și 29 din Nomenclatura combinată („depozitare mixtă”) ar trebui să stabilească suficiente garanții pentru identificarea ulterioară a diferitelor mărfuri care au fost amestecate și pentru a permite supravegherea lor de către vamă. O dispoziție similară cu cea existentă în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (6) abrogat ar trebui introdusă în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(20)

Pentru a asigura coerența cu articolul 118 alineatul (4) din cod, articolul 189 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să permită mărfurilor defecte sau celor care nu respectă clauzele contractuale să fie plasate sub regimul de tranzit extern în loc să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, oricare dintre aceste două cazuri având ca rezultat pierderea statutului vamal de mărfuri unionale al mărfurilor respective.

(21)

Pentru a se simplifica utilizarea regimului de export urmat de un regim de tranzit și pentru a se înlătura riscul de a lua naștere o datorie vamală și o datorie pentru alte taxe care nu sunt acoperite de o garanție, ar trebui să se prevadă ca mărfurile unionale exportate către o țară terță și care circulă cu traversarea teritoriului vamal al Uniunii în cadrul unei operațiuni TIR sau al unui regim de tranzit în conformitate cu Convenția ATA/Convenția de la Istanbul să fie plasate sub regimul de tranzit extern, devenind astfel mărfuri neunionale.

(22)

Pentru a se facilita supravegherea de către autoritățile vamale a mișcărilor mărfurilor menționate la articolul 1 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului, plasate sub regimul de export urmat de regimul de tranzit, ar trebui să se permită ca mărfurile respective să fie plasate sub regimul de tranzit extern, prin care acestea își pierd statutul vamal de mărfuri unionale.

(23)

Pentru a se facilita prelucrarea cererilor de către autoritățile vamale și pentru ca procesul de depunere a cererilor să devină mai eficient din perspectiva operatorilor economici, ar trebui să li se permită expeditorilor agreați să depună cereri pentru o autorizație de utilizare a sigiliilor speciale la autoritatea vamală care este competentă pentru acordarea statutului de expeditor agreat.

(24)

O serie de dispoziții privind admiterea temporară se referă la mijloacele de transport utilizate în scop comercial sau privat. Sensul acelor termeni ar trebui clarificat în scopul tuturor normelor privind scutirea totală de taxe la import în contextul admiterii temporare. Definițiile prevăzute la articolul 215 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui așadar să fie transformate într-o regulă mai generală la articolul 207 din regulamentul delegat menționat.

(25)

Ar trebui introdus un alineat nou la articolul 215 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, astfel încât persoane fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii să poată beneficia de regimul de admitere temporară astfel încât să poată utiliza în scop privat în Uniune mijloace închiriate de transport rutier din afara Uniunii. Introducerea acestei posibilități ar rezolva unele probleme cu care se confruntă agențiile de închirieri de automobile și ar încuraja turismul transfrontalier. Cu toate acestea, întrucât admiterea temporară este destinată în principal persoanelor stabilite în afara Uniunii, articolul 218 ar trebui să limiteze această utilizare în scop privat la o perioadă scurtă de timp.

(26)

Utilizarea regimului de admitere temporară în conformitate cu articolele 218, 220, 223, 228 și 231-236 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui de asemenea permisă în cazul în care titularul regimului este stabilit în interiorul teritoriului vamal al Uniunii. Această flexibilitate este necesară deoarece nu există niciun motiv care să justifice un tratament diferit al persoanelor stabilite în interiorul și în afara teritoriului vamal al Uniunii în scopul importului temporar al anumitor mărfuri, precum mărfurile care urmează a fi expuse sau utilizate la un eveniment public.

(27)

Pentru a se asigura că dispozițiile legale sunt puse în aplicare în mod adecvat în sistemele electronice corespunzătoare, ar trebui modificate anumite dispoziții din anexele A și B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(28)

Prin Decizia 94/800/CE (7), Consiliul a aprobat Acordul privind regulile de origine anexat la actul final semnat la Marrakesh la 15 aprilie 1994. Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevede reguli specifice pentru stabilirea țării în care anumite mărfuri au fost supuse ultimei lor transformări substanțiale în sensul articolului 32 din același regulament. Această listă de reguli ar trebui extinsă pentru a include produse suplimentare cu scopul de a face posibilă o interpretare uniformă a principiului ultimei transformări substanțiale a acelor produse. De asemenea, pentru a asigura că aceste reguli sunt aplicate în mod adecvat, lista este actualizată conform celei mai recente versiuni a nomenclaturii mărfurilor stabilite în cadrul Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (Sistemul armonizat).

(29)

În urma publicării Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, au fost depistate unele erori de diverse tipuri, care trebuie rectificate. La articolele 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 și 197, trimiterea la articolele din cod care sunt completate trebuie să fie mai exactă. În anexele A și B, anumite elemente de date trebuie mai bine definite. Pentru a se asigura coerența, modelele din anexele B-03 și B-05 care conțin o eroare în numărul de referință la elementul „Număr de referință/UCR” ar trebui înlocuite și ar trebui corectată eroarea din referirea la elementul de date comun „Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)” din anexa 71-05. Ar trebui corectate, în anexa 90, unele trimiteri greșite la Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (8), la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și la cod.

(30)

Dispozițiile de modificare din prezentul regulament modifică mai multe dispoziții din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 care s-au dovedit dificil de aplicat în practică. Acestea ar trebui să asigure că regulamentul delegat și codul sunt puse în aplicare ținându-se mai mult seama de realitatea economică și de aceea sunt necesare urgent. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării.

(31)

Din considerente de securitate juridică, noua dispoziție privind utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile pentru care nu sunt stabilite cerințele relevante în materie de date în anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să se aplice de la 2 octombrie 2017. La acea dată, a fost implementat sistemul privind deciziile vamale, prevăzut în CVU, menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578, și de atunci, în temeiul articolului 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei (9), autoritățile vamale nu mai pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru deciziile și cererile vamale. După data de 2 octombrie 2017, tot au mai trebuit însă să fie utilizate unele cereri și decizii pe suport de hârtie. Acestea ar trebui să producă efecte o anumită perioadă de timp și nu este nici în interesul operatorului economic, nici în cel al statului membru ca valabilitatea lor să fie pusă sub semnul întrebării din cauză că nu au forma corespunzătoare.

(32)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui modificat și rectificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/2446

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„19.

«exportator» înseamnă:

(a)

o persoană particulară care transportă mărfurile ce urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care aceste mărfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare;

(b)

în alte cazuri în care nu se aplică litera (a):

(i)

o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care are competența de a stabili și a stabilit că mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv;

(ii)

în cazul în care nu se aplică punctul (i), orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv.”

2.

La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(f)

solicita înregistrarea și vizarea dovezii statutului vamal de mărfuri unionale.”

3.

În titlul I capitolul 2 secțiunea 2, se introduce următorul text:

„Subsecțiunea 0

Mijloace de schimb de informații utilizate pentru cereri și decizii pentru care cerințele relevante în materie de date nu sunt stabilite în anexa A

Articolul 7a

Cereri și decizii transmise prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

Autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile pentru care cerințele relevante în materie de date nu sunt stabilite în anexa A și în legătură cu oricare alte cereri și acte ulterioare aferente gestionării deciziilor respective.”

4.

La articolul 10, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

atunci când cererea pentru obținerea unei decizii nu este acceptată în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament sau cu articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*1);

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

5.

La articolul 37 punctul 21, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

un exportator care este stabilit într-un stat membru și este înregistrat pe lângă autoritățile vamale din statul membru respectiv în scopul exportului de produse originare din Uniune către o țară sau un teritoriu cu care Uniunea are un acord comercial preferențial; sau

(c)

un reexpeditor de mărfuri care este stabilit într-un stat membru și este înregistrat pe lângă autoritățile vamale din statul membru respectiv în scopul întocmirii de atestate de origine înlocuitoare în vederea reexpedierii de produse originare în altă parte din interiorul teritoriului vamal al Uniunii sau, după caz, în Norvegia sau în Elveția (denumit în continuare «reexpeditor înregistrat»).”

6.

Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Mijloace de depunere a unei cereri pentru a deveni exportator înregistrat și de a face schimb de informații cu exportatori înregistrați

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

Alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate pentru toate comunicările și schimburile de informații legate de cererile și deciziile privind statutul de exportator înregistrat și de oricare alte cereri și acte ulterioare aferente gestionării deciziilor respective.”

7.

La articolul 53, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolul 108 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 se aplică mutatis mutandis exporturilor din Uniune către o țară terță beneficiară în scopul cumulului bilateral.”

8.

Articolul 55 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cumulul regional între țările beneficiare din același grup regional se aplică numai cu condiția ca prelucrarea sau transformarea realizată în țara beneficiară în care materialele fac obiectul unei noi transformări sau încorporări să fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47 alineatul (1) și, în cazul produselor textile, mai amplă decât operațiunile prevăzute în anexa 22-05.

În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită, țara care urmează să fie declarată drept țară de origine pe atestatul de origine eliberat sau întocmit în scopul exportului de produse către Uniune este țara din grupul regional din care este originară cea mai mare cotă din valoarea materialelor utilizate la fabricarea produsului final.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Atunci când se acordă, cumulul regional între țări beneficiare din Grupul I sau din Grupul III permite ca materialele originare dintr-o țară făcând parte dintr-un grup regional să fie considerate drept materiale originare dintr-o țară din celălalt grup regional atunci când sunt încorporate într-un produs obținut în al doilea grup regional, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea realizată în țara beneficiară din al doilea grup regional să fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47 alineatul (1) și, în cazul produselor textile, mai amplă și decât operațiunile prevăzute în anexa 22-05.

În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită, țara care urmează să fie declarată drept țară de origine pe atestatul de origine în scopul exportului de produse către Uniune este țara participantă la cumul din care este originară cea mai mare cotă din valoarea materialelor utilizate la fabricarea produsului final.”;

(c)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolele 108-111 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 se aplică mutatis mutandis exporturilor dintr-o țară beneficiară către altă țară beneficiară în scopul cumulului regional.”

9.

La articolul 76, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

mărfurile ar fi făcut, la momentul acceptării declarației vamale de plasare a mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, al unei taxe antidumping provizorii sau definitive, al unei taxe compensatorii, al unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor dacă ar fi fost declarate în vederea punerii în liberă circulație;”.

10.

La articolul 82, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Cerințele comune în materie de date referitoare la angajamentul unui garant pentru ca acesta să constituie o garanție individuală, o garanție izolată sub formă de titluri sau o garanție globală sunt stabilite în anexele 32-01, 32-02, respectiv 32-03.”

11.

La articolul 83, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Autoritățile vamale acceptă formele de garanții menționate la alineatul (1), în măsura în care aceste forme de garanții sunt acceptate în temeiul legislației naționale.”

12.

Articolul 97 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 97

Prelungirea termenului pentru luarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea

[Articolul 22 alineatul (3) din cod]

(1)   Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) primul paragraf din cod sau articolul 116 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) din cod, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea se suspendă până în momentul în care statul membru în cauză primește notificarea deciziei Comisiei sau notificarea de către Comisie privind returnarea dosarului din motivele prevăzute la articolul 98 alineatul (6) din prezentul regulament.

(2)   Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) din cod, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea se suspendă până în momentul în care statul membru în cauză primește notificarea deciziei Comisiei privind cazul care implică elemente comparabile de fapt și de drept.

(3)   Atunci când decizia privind rambursarea sau remiterea poate fi afectată de rezultatul uneia dintre următoarele proceduri administrative sau acțiuni în justiție în curs, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit, cu acordul solicitantului, după cum urmează:

(a)

dacă o cauză care implică elemente identice sau comparabile de fapt și de drept este pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit pentru o perioadă care se încheie la nu mai mult de 30 de zile de la data la care se pronunță hotărârea Curții de Justiție;

(b)

dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul unei cereri de verificare ulterioară a dovezii de origine preferențială întocmită în conformitate cu articolele 109, 110 sau 125 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în conformitate cu acordul preferențial în cauză, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu durata verificării, astfel cum se menționează la articolul 109, 110 sau 125 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în acordul preferențial în cauză, și în orice caz cu nu mai mult de 15 luni după data la care a fost trimisă cererea; și

(c)

dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul unei proceduri de consultare având scopul de a asigura, la nivelul Uniunii, clasificarea tarifară corectă și uniformă sau determinarea originii mărfurilor în discuție, realizată în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu o perioadă care se încheie după cel târziu 30 de zile de la notificarea de către Comisie a retragerii suspendării luării deciziilor ITO și IOO, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare menționat.”

13.

Articolul 114 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 114

Schimburile comerciale cu teritorii fiscale speciale

[Articolul 1 alineatul (3) din cod]

(1)   Statele membre aplică articolele 115-118 din prezentul regulament și articolele 133-152 din cod mărfurilor care sunt aduse de pe un teritoriu fiscal special sau dintr-o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu este un teritoriu fiscal special și nu se află în același stat membru, și viceversa.

(2)   Atunci când se expediază mărfuri unionale de pe un teritoriu fiscal special către o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu este un teritoriu fiscal special, dar se află în același stat membru, mărfurile sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor în cealaltă parte a teritoriului vamal al Uniunii. Cu toate acestea, sub rezerva acordului autorității vamale a statului membru în cauză, mărfurile pot fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală respectivă înainte de plecarea lor de pe teritoriul fiscal special.

Mărfurile sunt prezentate în vamă de către persoana care aduce mărfurile în cealaltă parte a teritoriului vamal sau de către persoana în al cărei nume sau pe seama căreia mărfurile sunt aduse în cealaltă parte a teritoriului vamal al Uniunii.

(3)   Atunci când se expediază mărfuri unionale dintr-o parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu este teritoriu fiscal special către un teritoriu fiscal special din același stat membru, mărfurile sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor pe acel teritoriu fiscal special. Cu toate acestea, sub rezerva acordului autorității vamale a statului membru în cauză, mărfurile pot fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală respectivă înainte de plecarea lor din locul de expediere.

Mărfurile sunt prezentate de către persoana care aduce mărfurile pe teritoriul fiscal special sau de către persoana în al cărei nume sau pe seama căreia mărfurile sunt aduse pe teritoriul fiscal special.

(4)   Mărfurile unionale menționate la alineatele (2) și (3) intră sub incidența dispozițiilor vamale doar în conformitate cu articolul 134 din prezentul regulament.”

14.

Articolul 115 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 115

Aprobarea unui spațiu pentru prezentarea mărfurilor în vamă și depozitarea temporară

[Articolul 139 alineatul (1) și articolul 147 alineatul (1) din cod]

(1)   Se poate aproba un alt spațiu pentru prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117 din prezentul regulament;

(b)

mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate la cel târziu trei zile de la prezentarea lor sau la cel târziu șase zile de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.

În cazul în care spațiul respectiv este deja autorizat pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, aprobarea respectivă nu este necesară.

(2)   Se poate aproba un alt loc decât un spațiu de depozitare temporară pentru depozitarea temporară a mărfurilor în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117;

(b)

mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate la cel târziu trei zile de la prezentarea lor sau la cel târziu șase zile de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.”

15.

Articolul 133 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 133

Produsele și mărfurile transbordate și transportate printr-o țară sau un teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii

[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

(1)   În cazul în care produsele și mărfurile menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) sunt transbordate și transportate printr-o țară sau un teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii, se pun la dispoziție, în scopul de a se face dovada statutului vamal în conformitate cu articolul 129, un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit al navei de pescuit a Uniunii sau al navei-fabrică a Uniunii însoțit de o copie tipărită a declarației de transbordare, dacă este cazul, pe care se indică, în plus față de informațiile enumerate la articolul 130 alineatul (1), următoarele informații:

(a)

viza autorității vamale din țara sau teritoriul în cauză;

(b)

datele de sosire în țara sau pe teritoriul în cauză și de plecare din acestea a produselor și a mărfurilor respective;

(c)

mijlocul de transport folosit pentru reexpedierea către teritoriul vamal al Uniunii;

(d)

adresa autorității vamale menționate la litera (a).

În scopul prezentării la autoritatea vamală a unei țări sau a unui teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii, exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit menționat la primul paragraf nu trebuie să includă informațiile despre locul în care au fost capturate produsele de pescuit maritim astfel cum se prevede la articolul 130 alineatul (1) litera (a).

(2)   Dacă sunt utilizate alte formulare sau documente decât un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit în scopurile prevăzute la alineatul (1), acele formulare sau documente includ, pe lângă informațiile necesare conform alineatului (1), o referire la jurnalul de pescuit, care permite identificarea respectivei campanii de pescuit.”

16.

Articolul 134 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 134

Declarațiile vamale în schimburile comerciale cu teritorii fiscale speciale

[Articolul 1 alineatul (3) din cod]

(1)   Următoarele dispoziții se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește schimburile comerciale cu mărfuri unionale menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod:

(a)

capitolele 2, 3 și 4 din titlul V din cod;

(b)

capitolele 2 și 3 din titlul VIII din cod;

(c)

capitolele 2 și 3 din titlul V din prezentul regulament;

(d)

capitolele 2 și 3 din titlul VIII din prezentul regulament.

(2)   În contextul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale, menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul aceluiași stat membru, autoritățile vamale din acel stat membru pot fi de acord să fie utilizat un document unic pentru declararea expedierii («declarație de expediere») și a introducerii («declarație de introducere») mărfurilor expediate către, dinspre sau între teritorii fiscale speciale.

(3)   Până la datele la care sunt actualizate sistemele naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578, în cadrul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale, menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul aceluiași stat membru, autoritatea vamală a acelui stat membru poate autoriza utilizarea unei facturi sau a unui document de transport în locul declarației de expediere sau de introducere.”

17.

La articolul 136 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

paleți, containere și mijloace de transport, precum și piese de schimb, accesorii și echipamente destinate acelor paleți, containere și mijloace de transport, astfel cum se prevede la articolele 208-216;”.

18.

La articolul 168, alineatul (2) se elimină.

19.

În titlul VII capitolul 1 secțiunea 2, se introduce următorul articol 177a:

„Articolul 177a

Depozitarea mixtă a unor produse care fac obiectul supravegherii vamale în cadrul regimului de destinație finală

[Articolul 211 alineatul (1) din cod]

Autorizația pentru regimul de destinație finală menționată la articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod stabilește mijloace și metode de identificare și de supraveghere vamală pentru depozitarea mixtă a unor produse care fac obiectul supravegherii vamale, clasificate la capitolele 27 și 29 din Nomenclatura combinată sau a produselor care conțin uleiuri brute din petrol și sunt clasificate la codul NC 2709 00.

Dacă produsele menționate la primul paragraf nu sunt clasificate la același cod NC cu opt cifre sau nu prezintă aceeași calitate comercială și nu posedă aceleași caracteristici tehnice și fizice, depozitarea mixtă poate fi autorizată doar dacă întreaga cantitate de produse în depozitare mixtă este destinată să facă obiectul unuia dintre tratamentele menționate în nota complementară 5 la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.”

20.

Articolul 189 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 189

Aplicarea regimului de tranzit extern în cazuri specifice

[Articolul 226 alineatul (2) din cod]

(1)   În cazul în care mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță care este parte contractantă la Convenția privind un regim de tranzit comun sau în cazul în care mărfuri unionale sunt exportate și tranzitează una sau mai multe țări de tranzit comun și se aplică dispozițiile Convenției privind un regim de tranzit comun, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod în următoarele cazuri:

(a)

mărfurile unionale au făcut obiectul formalităților vamale la export în vederea acordării de restituiri la exportul către țări terțe în cadrul politicii agricole comune;

(b)

mărfurile unionale provin din stocuri de intervenție, fac obiectul măsurilor de control în ceea ce privește folosirea sau destinația lor și au făcut obiectul formalităților vamale la exportul lor către țări terțe în cadrul politicii agricole comune;

(c)

mărfurile unionale sunt eligibile pentru rambursarea sau remiterea unor taxe la import, în conformitate cu articolul 118 alineatul (1) din cod.

(2)   Mărfurile unionale care sunt eligibile pentru rambursarea sau remiterea unor taxe la import în conformitate cu articolul 118 alineatul (1) din cod pot fi plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 118 alineatul (4) și la articolul 226 alineatul (2) din cod.

(3)   Dacă mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță și circulă în interiorul teritoriului vamal al Uniunii în cadrul unei operațiuni TIR sau al unui regim de tranzit în conformitate cu Convenția ATA sau cu Convenția de la Istanbul, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod.

(4)   Dacă sunt exportate mărfuri menționate la articolul 1 din Directiva 2008/118/CE care dețin statutul vamal de mărfuri unionale, mărfurile respective pot fi plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod.”

21.

Se introduce următorul articol 197a:

„Articolul 197a

Cereri pentru utilizarea unor sigilii speciale

[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]

Atunci când un expeditor agreat sau un operator economic care depune o cerere pentru obținerea statutului de expeditor agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod depune o cerere de obținere a unei autorizații pentru utilizarea sigiliilor speciale, astfel cum se menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod, cererea poate fi depusă la autoritatea vamală competentă să ia o decizie în statul membru în care urmează să înceapă operațiunile de tranzit unional ale expeditorului agreat.”

22.

La articolul 207, se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când se face referire, în prezenta subsecțiune, la utilizarea în scop comercial a unui mijloc de transport, aceasta înseamnă utilizarea unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor, cu plată, sau utilizarea unui mijloc de transport pentru transportul industrial sau comercial al mărfurilor, cu plată sau fără plată. Prin utilizarea în scop privat a unui mijloc de transport se înțelege utilizarea unui mijloc de transport fără un scop comercial.”

23.

La articolul 212, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care mijloacele de transport sunt declarate verbal pentru admitere temporară în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) sau printr-un alt act în conformitate cu articolul 139 alineatul (1) coroborat cu articolul 141 alineatul (1), autorizația pentru admitere temporară se acordă persoanei care deține controlul fizic asupra mărfurilor la momentul acordării liberului de vamă pentru regimul de admitere temporară, cu excepția cazului în care persoana respectivă acționează pe seama unei alte persoane. În acest caz, autorizația este acordată acesteia din urmă.”

24.

Articolul 215 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport rutier pe care le-au închiriat în temeiul unui contract scris încheiat cu un serviciu profesional de închirieri de automobile și pe care le utilizează în scop privat.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

25.

La articolul 218, se adaugă următorul alineat:

„(4)   În cazul menționat la articolul 215 alineatul (2a), mijlocul de transport rutier este reexportat în termen de opt zile de la data la care a fost plasat sub regimul de admitere temporară.”

26.

La articolul 220, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul unei autorizații pentru utilizarea regimului de admitere temporară și titularul unui regim de admitere temporară stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază și de scutirea totală de taxele la import pentru bunuri de primă necesitate pentru navigatori.”

27.

La articolul 223, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

28.

La articolul 228, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

29.

La articolul 231, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

30.

La articolul 232, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

31.

La articolul 233, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

32.

La articolul 234, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

33.

La articolul 235, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

34.

La articolul 236, se adaugă următorul paragraf:

„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii în situațiile menționate la litera (b).”

35.

Anexa A se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

36.

Anexa B se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

37.

Anexa 22-01 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Rectificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/2446

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:

1.

La articolul 124a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 124a

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui document «T2L» sau «T2LF»

[Articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]”.

2.

La articolul 126a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 126a

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui manifest al companiei de transport maritim

[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.

3.

La articolul 129a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 129a

Formalitățile îndeplinite la eliberarea unui document «T2L» sau «T2LF», a unei facturi sau a unui document de transport de către un emitent autorizat

[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.

4.

La articolul 129d, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 129d

Condiții care trebuie îndeplinite pentru acordarea autorizației de întocmire a manifestului companiei de transport maritim după plecare

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]”.

5.

La articolul 131, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 131

Transbordarea

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.

6.

La articolul 193, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 193

Autorizațiile pentru statutul de expeditor agreat pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional

[Articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod]”.

7.

La articolul 195, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 195

Autorizațiile pentru statutul de destinatar agreat pentru primirea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional

[Articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod]”.

8.

La articolul 197, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 197

Autorizația pentru utilizarea sigiliilor speciale

[Articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod]”.

9.

Anexa A se rectifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

10.

Anexa B se rectifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

11.

Anexa B-03 se rectifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

12.

În anexa B-04, în titlul II, la punctul 9 „Formalități în cursul transportului”, la al doilea paragraf de la rubrica „Caseta Transbordare (7/1)”, cuvintele „caseta 18” se înlocuiesc cu cuvintele „caseta Identitatea mijlocului de transport la plecare (7/7) și caseta Naționalitatea mijlocului de transport la plecare (7/8)”.

13.

Anexa B-05 se rectifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

14.

În anexa 71-05, în secțiunea A, primul tabel, al șaptelea rând „Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M) produselor transformate”, în prima coloană „Elemente de date comune”, textul se înlocuiește cu următorul text:

„Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M) mărfurilor”.

15.

Anexa 90 se modifică în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctul 3 se aplică de la 2 octombrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 99, 15.4.2016, p. 6).

(4)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

(6)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(7)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

(8)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).


ANEXA I

Anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1.

În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, descrierea notei [14] se înlocuiește cu următorul text:

„Această informație se furnizează în cazul unei autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea schimbului standardizat de informații astfel cum se menționează la articolul 176, precum și în cazul unei autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă IM/EX.”

2.

În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, descrierea notei [15] se înlocuiește cu următorul text:

„Această informație se furnizează numai în cazul unei autorizații referitoare la utilizarea regimului de perfecționare activă IM/EX sau de destinație finală.”

3.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de date 4/3 („Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este ținută și este accesibilă”), primul paragraf de sub titlul „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:

„Contabilitatea principală în scopuri vamale, menționată la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, este contabilitatea care trebuie luată în considerare de autoritățile vamale în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale care permite autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul autorizației sau al deciziei în cauză. Documentele contabile existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot fi acceptate în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale dacă facilitează controalele bazate pe audit.”

4.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, la elementul de date 5/9 („Categoriile sau mișcările de mărfuri excluse”), paragraful de sub titlul „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:

„Specificați mișcările sau – utilizând primele 6 cifre ale codului din Nomenclatura combinată – mărfurile care sunt excluse din simplificare.”

5.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Activități și regimuri, la elementul de date 7/2 („Tipul de regimuri vamale”), paragraful de sub titlul „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:

„Utilizând codurile relevante ale Uniunii, a se indica dacă autorizația este destinată a fi utilizată pentru regimuri vamale sau pentru exploatarea spațiilor de depozitare. Dacă este cazul, a se introduce numărul de referință al autorizației, în situația în care acesta nu poate fi extras din alte informații care figurează în cerere. Dacă autorizația nu a fost încă acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii.”

6.

În titlul IV, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date IV/6, textul corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu textul următor:

„Simplificări și facilități deja acordate, certificate de securitate și de siguranță eliberate pe baza unor convenții internaționale, a unui standard internațional al Organizației Internaționale pentru Standardizare sau a unui standard european al unui organism european de standardizare, sau certificate care conferă un statut echivalent statutului de AEO emise în țări terțe și recunoscute printr-un acord.”

7.

În titlul IV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, titlul elementului de date IV/6 se înlocuiește cu următorul text:

„IV/6.   Simplificări și facilități deja acordate, certificate de securitate și de siguranță eliberate pe baza unor convenții internaționale, a unui standard internațional al Organizației Internaționale pentru Standardizare sau a unui standard european al unui organism european de standardizare, sau certificate care conferă un statut echivalent statutului de AEO emise în țări terțe și recunoscute printr-un acord.”

8.

În titlul V, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date V/1, paragraful care urmează după titlu se înlocuiește cu textul următor:

„A se indica elementele care trebuie adăugate sau deduse din preț în conformitate cu articolele 71 și 72 din cod sau elementele care fac parte din prețul efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din cod și cărora li se aplică simplificarea (de exemplu, asistență tehnică pentru produsele importate, redevențe, costuri de transport etc.), urmate de o trimitere la metoda de calcul utilizată pentru determinarea sumelor respective.”

9.

În titlul VI, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date VI/2, paragraful care urmează după titlu se înlocuiește cu textul următor:

„A se indica perioada medie, calculată pe baza perioadei precedente de 12 luni, dintre plasarea mărfurilor sub regimul vamal și descărcarea regimului respectiv sau, dacă este cazul, dintre plasarea mărfurilor în depozitare temporară și încheierea depozitării temporare. Aceste informații se furnizează numai în cazul în care garanția globală urmează a fi utilizată pentru a plasa mărfurile sub un regim special sau pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară.”

10.

În titlul XIII, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date XIII/6, în coloana „Statut”, referința „[1]” se elimină.

11.

În titlul XIV, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date XIV/4, textul corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu textul următor:

„Termenul pentru depunerea declarației suplimentare”.

12.

În titlul XIV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XIV/2, textul care urmează după titlu se înlocuiește cu textul următor:

„Cerere:

Dacă cererea se referă la export sau reexport, a se furniza dovezi că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 263 alineatul (2) din cod.

Autorizație:

Dacă autorizația se referă la export sau reexport, a se preciza motivele pentru care ar trebui să se aplice o derogare în conformitate cu articolul 263 alineatul (2) din Cod.”

13.

În titlul XIV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, elementul de date XIV/4 se înlocuiește cu următorul text:

„XIV/4.   Termenul pentru depunerea declarației suplimentare

Autoritatea vamală care ia decizia stabilește, în autorizație, un termen în care titularul autorizației să transmită biroului vamal de supraveghere detaliile din declarația suplimentară.

Termenul este exprimat în zile.”

14.

În titlul XX, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XX/2, textul care urmează după titlu se înlocuiește cu textul următor:

„Cerere:

A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții globale sau privind exonerarea de garanție. Dacă autorizația respectivă nu a fost încă acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii.

Autorizație:

A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții globale sau privind exonerarea de garanție.”


ANEXA II

Anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 1, pe rândul referitor la elementul de date 1/6, textul corespunzător din coloana G3 se elimină.

2.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 2, rândul referitor la elementul de date 2/2 se înlocuiește cu următorul text:

„2/2

Mențiuni speciale

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY”

 

3.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 2, rândul referitor la elementul de date 2/3 se înlocuiește cu următorul text:

„2/3

Documente prezentate, certificate și autorizații, referințe suplimentare

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY”

 

4.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 3, se adaugă următoarele rânduri:

„3/45

Nr. de identificare al persoanei care furnizează o garanție

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Nr. de identificare al persoanei care plătește taxa vamală

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y”

 

5.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 5, se adaugă următorul rând:

„5/31

Data acceptării

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]”

 

 

 

6.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/1, textul corespunzător din coloana D3 se elimină.

7.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/19, textul corespunzător din coloana D3 se elimină.

8.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 8, pe rândurile referitoare la elementele de date 8/2 și 8/3, textul corespunzător din coloana H2 se elimină.

9.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 8, rândul referitor la elementul de date 8/7 „Scoaterea din evidențele contabile” se elimină.

10.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 2, se adaugă următoarea notă:

„[51]

Acest element de date se utilizează numai în declarațiile suplimentare.”

11.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 1, la elementul de date 1/6 „Numărul articolului de mărfuri” textul „Coloanele A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 F1a-F1d, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3-G5, H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiește cu textul:

„Coloanele A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a-F1d, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:”.

12.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 2, elementul de date 2/1 „Declarația simplificată/Documente precedente” se modifică după cum urmează:

(a)

înainte de titlul „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:”, se inserează următorul text:

„Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:

 

A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențe a mărfurilor declarate în declarația respectivă, în legătură cu încheierea depozitării temporare.

 

Aceste detalii includ cantitatea scoasă din evidențele contabile și unitatea de măsură corespunzătoare.”;

(b)

titlul „Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:” și textul care urmează după titlul respectiv se înlocuiesc cu următorul text:

„Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:

 

A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare depuse pentru mărfurile respective înainte de sosirea acestora pe teritoriul vamal al Uniunii.

 

În ceea ce privește mărfurile unionale, dacă este cazul și dacă persoana care depune manifestul vamal al mărfurilor dispune de ea, a se introduce referința declarației vamale prin care mărfurile au fost puse în liberă circulație.

 

În cazul în care se furnizează MRN corespunzător declarației sumare de intrare sau declarației vamale de punere în liberă circulație, iar manifestul vamal al mărfurilor sau dovada statutului vamal de mărfuri unionale nu se referă la toate articolele de mărfuri înscrise în declarația sumară de intrare, respectiv în declarația vamală, a se introduce numerele articolelor respective în declarația sumară de intrare sau în declarația vamală, dacă persoana care depune manifestul electronic dispune de ele.”;

(c)

titlul „Coloana G3 din tabelul cerințelor în materie de date:” și textul care urmează după titlul respectiv se înlocuiesc cu următorul text:

„Coloana G3 din tabelul cerințelor în materie de date:

 

Fără a aduce atingere articolului 139 alineatul (4) din cod, a se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare sau, în cazurile menționate la articolul 130 din cod, declarației de depozitare temporară sau declarației (declarațiilor) vamale care a fost depusă (au fost depuse) pentru aceste mărfuri.

 

În cazul în care pentru mărfurile respective s-a depus o declarație de depozitare temporară în conformitate cu articolul 145 alineatul (3) din cod, a se introduce referința respectivei declarații de depozitare temporară.

 

În cazul în care notificarea prezentării nu se referă la toate articolele de mărfuri din declarația precedentă menționată, persoana care prezintă mărfurile furnizează numărul (numerele) articolelor relevante atribuite mărfurilor în declarația precedentă respectivă.”

13.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 2, la elementul de date 2/3 „Documente prezentate, certificate și autorizații, referințe suplimentare”, înainte de titlul „Coloanele B1-B4, C1, H1-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:”, se inserează următorul text:

„Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:

 

A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențele contabile a mărfurilor declarate în declarația respectivă, în legătură cu licențele și certificatele de import/export.

 

Aceste detalii trebuie să includă o referire la autoritatea emitentă a licenței sau a certificatului în cauză, perioada de valabilitate a licenței sau a certificatului în cauză, cuantumul sau cantitatea scoasă din evidențele contabile și unitatea de măsură respectivă.”

14.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 3 se adaugă următorul text:

3/45.    Nr. de identificare al persoanei care furnizează o garanție

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 punctul 18 al persoanei care furnizează garanția, dacă este altă persoană decât declarantul.

3/46.    Nr. de identificare al persoanei care plătește taxa vamală

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 punctul 18 al persoanei care plătește taxa vamală, dacă este altă persoană decât declarantul.”

15.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 5 se adaugă următorul text:

5/31.   Data acceptării

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Introduceți data acceptării declarației simplificate sau data la care mărfurile sunt înscrise în evidențele declarantului.”

16.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7, la elementul de date 7/1 „Transbordări”, titlul „Coloana D3 din tabel:” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.

17.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7, la elementul de date 7/19 „Alte incidente în timpul transportului”, titlul „Coloana D3 din tabel:” și paragraful care urmează după titlul respectiv se elimină.

18.

În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 8, titlul privind elementul de date 8/7 „Scoaterea din evidențele contabile” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.


ANEXA III

Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1.

La Note introductive, la punctul 2.1, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„«Sistemul armonizat» sau «SA» înseamnă nomenclatura mărfurilor instituită prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Recomandarea din 27 iunie 2014 a Consiliului de Cooperare Vamală (denumit în continuare «SA 2017»).”

2.

În tot cuprinsul textului anexei, cuvintele „Cod SA 2012” se înlocuiesc cu cuvintele „Cod SA 2017”.

3.

În secțiunea I, capitolul 2, în tabel, se adaugă următorul rând:

„0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate.

Originea mărfurilor de la această poziție este țara în care animalul a fost îngrășat pentru o perioadă de cel puțin trei luni înainte de sacrificare sau, în cazul porcinelor, ovinelor și caprinelor, pentru o perioadă de cel puțin două luni înainte de sacrificare.”

4.

În secțiunea II, înainte de capitolul 14, se inserează următorul text:

„CAPITOLUL 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:

1.

În scopul acestei reguli reziduale, «amestec» înseamnă operațiunea deliberată și controlată în mod proporțional care constă în combinarea a două sau mai multe materiale fungibile.

2.

Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a materialelor care reprezintă peste 50 % din greutatea amestecului. Greutatea materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.

3.

În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut, originea amestecului este țara în care a fost realizat amestecul.

Regulă reziduală de capitol:

Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celeilalte (celorlalte) reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza greutății materialelor.

Cod SA 2017

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

1101

Făină de grâu sau de meslin

CC

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin

CC

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

CC

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006 ; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

CC

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

CC

1106

Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate de la poziția 0713 , din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8

CC

1107

Malț, chiar prăjit

CC

1108

Amidon și fecule; inulină

CTH

1109

Gluten de grâu, chiar uscat

CTH”

5.

În secțiunea IV, capitolul 20, în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 ex 2009, în coloana „Descrierea mărfurilor”, cuvintele „Suc de struguri Altele” se înlocuiesc cu cuvintele „Suc de struguri”.

6.

În secțiunea XI, capitolul 58, în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 5804, textul corespunzător din coloana „Descrierea mărfurilor” se înlocuiește cu următorul text:

„Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; dantele din una sau mai multe bucăți, benzi sau motive decorative, altele decât cele de la pozițiile 6002-6006.”

7.

În secțiunea XVI, capitolul 84, titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul poziției 8473” și cele două teze care urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:

„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»

Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”

8.

În secțiunea XVI, capitolul 85 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul pozițiilor 8535, 8536, 8537, 8541 și 8542” și cele două teze care urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:

„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»

Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”;

(b)

în tabel, după rândul referitor la codul SA 2012 ex 8501, se adaugă următoarele rânduri:

ex 8523 59

Circuit integrat pentru carduri cu cip cu bobină integrată

CTH sau asamblarea produselor semiconductoare

ex 8525 80

Componentă imagistică cu semiconductoare

CTH sau asamblarea produselor semiconductoare”;

(c)

în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 ex 8536, textul corespunzător din coloana „Descrierea mărfurilor” se înlocuiește cu următorul text:

„Aparatură electrică semiconductoare pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000 volți.”;

(d)

în tabel, rândul referitor la codul SA 2012 ex 8537 10 se elimină;

(e)

în tabel, se adaugă următorul rând:

ex 8548 90

Module cu conectare inteligentă care includ un controler de comunicare și un controler pentru card inteligent securizat

CTH sau asamblarea produselor semiconductoare”.

9.

În secțiunea XVIII, capitolul 90 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul pozițiilor 9026 și 9031” și cele două teze care urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:

„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»

Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”;

(b)

tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„Cod SA 2017

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

ex 9029

Componentă semiconductoare sensibilă la câmpul magnetic, bazată pe elemente rezistive magneto-senzitive, cu sau fără componentă adițională pentru prelucrarea semnalului

CTH, cu excepția materialelor de la poziția 9033 ; sau asamblarea produselor semiconductoare”.


ANEXA IV

Anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:

1.

În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, la nota numărul [10] descrierea notei se înlocuiește cu următorul text:

„Această informație se furnizează numai pentru următoarele cereri:

(a)

cereri pentru autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă sau a regimului de destinație finală în cazul în care solicitantul este stabilit în afara teritoriului vamal al Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 162;

(b)

cereri pentru o autorizație de admitere temporară, astfel cum se menționează la articolul 205.”

2.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de date 4/8 („Locația mărfurilor”), textul care urmează după titlul „Coloanele 7b-7d din tabel:” se înlocuiește cu următorul text:

„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locației sau al locațiilor unde s-ar putea afla mărfurile atunci când sunt plasate sub un regim vamal.”

3.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de date 4/10 [„Biroul (birourile) vamal(e) de plasare”], textul se înlocuiește cu următorul text:

„Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se indica biroul vamal sau birourile vamale de plasare sugerate, conform definiției de la articolul 1 punctul 17.”

4.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de date 4/13 („Biroul vamal de supraveghere”), textul se înlocuiește cu următorul text:

„Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se indica biroul vamal de supraveghere competent, conform definiției de la articolul 1 punctul 36.”

5.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, la elementul de date 5/1 („Codul mărfurilor”), titlul „Coloanele 7c-7d din tabel:” se înlocuiește cu titlul

„Coloanele 7b-7d din tabel:”.

6.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, elementul de date 5/4 („Valoarea mărfurilor”) se rectifică după cum urmează:

(a)

titlul „Coloanele 8a, 8b și 8d din tabel:” se înlocuiește cu titlul „Coloanele 8a-8d din tabel:”;

(b)

titlul „Coloana 8c din tabel:” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.

7.

În titlul XVI, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XVI/3 („Garanții suplimentare”), a patra liniuță se înlocuiește cu textul următor:

„—

bananele au fost cântărite în conformitate cu procedura stabilită în anexa 61-03 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447;”.


ANEXA V

Anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:

1.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea 1, în tabel, pe rândul referitor la G4, textul corespunzător din coloana „Temeiul juridic” se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5 alineatul (17) și articolul 145 din cod”.

2.

În titlul I, capitolul 2, secțiunea 1, în tabel, pe rândul referitor la G5, textul corespunzător din coloana „Temeiul juridic” se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 148 alineatul (5) literele (b) și (c) din cod”.

3.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 5, pe rândul referitor la elementul de date 5/1, în coloana „Nr. casetei”, referința „S12” se elimină.

4.

În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/13, textul corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu următorul text:

„Codul tipului de furnizor de containere”.

5.

Nu privește versiunea în limba română.

6.

Nu privește versiunea în limba română.

7.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/2 „Nr. de identificare al exportatorului”, cuvintele „Coloanele H1-H4 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele:

„Coloanele H1, H3 și H4 din tabelul cerințelor în materie de date:”.

8.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/17 „Declarantul”, al doilea paragraf care urmează după titlul „Coloanele H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care declarantul și importatorul sunt una și aceeași persoană, a se introduce codul relevant definit pentru E.D. 2/2 Mențiuni speciale.”

9.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/36 „Nr. de identificare al părții care trebuie notificată – contract de transport la nivel de casă”, primul paragraf care urmează după titlul „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:

„Această informație se prezintă sub forma numărului EORI al părții care trebuie notificată menționat la articolul 1 punctul 18 ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.”

10.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni, la elementul de date 5/1 „Data și ora estimate ale sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal al Uniunii”, cuvintele „Coloanele G1-G3 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele

„Coloanele G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date:”.

11.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni, elementul de date 5/20 „Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii” se înlocuiește cu următorul text:

5/20.    Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea în ordine cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara de plecare inițială până în țara de destinație finală, după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de expediție, în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție sau în documentul de transport feroviar/rutier. Este vorba și despre țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor.”

12.

Nu privește versiunea în limba română.

13.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 6 – Identificarea mărfurilor, elementele de date 6/16 „Codul mărfurilor – coduri adiționale TARIC” și 6/17 „Codul mărfurilor – codul (codurile) adițional(e) național(e)” se înlocuiesc cu următorul text:

6/16.    Codul mărfurilor – codul (codurile) adițional(e) TARIC

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

A se indica codul (codurile) adițional(e) TARIC care corespund articolului respectiv.

6/17.    Codul mărfurilor – Codul (codurile) adițional(e) național(e)

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

A se indica codul (codurile) adițional(e) național(e) care corespund articolului respectiv.”

14.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), la elementul de date 7/3 „Numărul de referință al trimiterii”, notele se înlocuiesc cu următorul text:

7/3.    Numărul de referință al trimiterii

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

 

Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul IATA al zborului sau numărul ieșirii, dacă este cazul.

 

Pentru transportul maritim și aerian, în situațiile în care operatorul navei sau al avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare a navei, de partajare de cod sau cu un alt aranjament contractual similar cu partenerii, se utilizează numerele de călătorie sau de zbor ale partenerilor.”

15.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), elementul de date 7/7 „Identitatea mijlocului de transport la plecare” se rectifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „Coloanele B1 și B2 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele „Coloanele B1, B2 și B3 din tabelul cerințelor în materie de date:”;

(b)

primul paragraf care urmează după titlul „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiește cu următorul text:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare. Pentru alte moduri de transport, metoda de identificare trebuie să fie identică cu cea prevăzută pentru coloanele B1, B2 și B3 din tabelul cerințelor în materie de date.”

16.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), la elementul de date 7/9 „Identitatea mijlocului de transport la sosire”, cuvintele „Coloanele G4 și G5 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele:

„Coloana G4 din tabelul cerințelor în materie de date:”.

17.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), titlul elementului de date 7/11 „Identificarea dimensiunii și a tipului containerului” se înlocuiește cu „Dimensiunea și tipul containerului”.

18.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), la elementul de date 7/14 „Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”, cuvintele „Coloanele E2, F1a-F1c, F2a, F2b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele:

„Coloanele E2, F1a-F1c, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:”.

19.

În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente), la elementul de date 7/15 „Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”, cuvintele „Coloanele F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele

„Coloanele F1a, F1b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:”.


ANEXA VI

În anexa B-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în capitolul I, modelul de listă de articole se înlocuiește cu următorul model:

Image


ANEXA VII

În anexa B-05 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în titlul I, modelul de listă de articole tranzit/securitate se înlocuiește cu următorul model:

Image


ANEXA VIII

În anexa 90 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, tabelul se modifică după cum urmează:

1.

Pe rândul 5, textul din coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93” se înlocuiește cu următorul text:

„Autorizații pentru «declarația simplificată» [articolul 76 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, articolele 253-253g, 254, 260-262, 269-271, 276-278, 282, 289 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]”.

2.

Pe rândul 6, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regulament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447”, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„și/sau locuri desemnate sau aprobate de autoritățile vamale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (33) din cod”.

3.

Pe rândul 15, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„[articolele 84-90, articolele 114-123 și articolul 129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; articolele 496-523 și articolele 536-549 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]”.

4.

Pe rândul 16, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autorizație pentru perfecționarea activă (sistem cu rambursare) [articolele 84-90 și articolele 114-129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; articolele 496-523, articolele 536-544 și articolul 550 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]”.


30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1064 AL COMISIEI

din 25 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 litera (b),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 5 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (3) a stabilit normele de aplicare a sistemului de taxe la import suplimentare și a fixat prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină, rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile de anumite produse, ținând cont de variațiile prețurilor în funcție de origine.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Deoarece este necesar să se asigure aplicarea măsurii respective cât mai rapid posibil după ce devin disponibile datele actualizate, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei din 28 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare și de fixare a prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor și pentru albumina din ouă, și de abrogare a Regulamentului nr. 163/67/CEE (JO L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANEXĂ

ANEXA I

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Prețul reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3

(în EUR/100 kg)

Originea (1)

0207 12 10

Carcase de păsări de curte din specia Gallus domesticus, congelate, denumite «păsări de curte 70 %»

108,6

0

AR

0207 12 90

Carcase de păsări de curte din specia Gallus domesticus, congelate, denumite «păsări de curte 65 %»

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Bucăți dezosate de păsări de curte din specia Gallus domesticus, congelate

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Bucăți dezosate de curcani și de curci, congelate

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Ouă fără coajă, uscate

242,1

1

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din păsări de curte din specia Gallus domesticus

237,5

15

BR


(1)  Nomenclatorul țărilor stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7).


30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/31


REGULAMENTUL (UE) 2018/1065 AL COMISIEI

din 27 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) stabilește cerințe tehnice referitoare la certificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor, la certificarea piloților a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și la certificarea persoanelor și a organizațiilor implicate în pregătirea, testarea și verificarea piloților.

(2)

În urma unor inspecții la platformă efectuate în afara teritoriului statelor membre, care au arătat că anumiți membri ai echipajului de zbor operau o aeronavă înmatriculată în alt stat membru decât statul membru care le eliberase licențele de pilot, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a modificat anexa 1 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională pentru a facilita validarea automată a licențelor prin intermediul unor acorduri ale organizațiilor regionale de supraveghere a siguranței.

(3)

Această modificare ar trebui să fie introdusă în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 pentru a permite validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune în țările terțe. În conformitate cu amendamentul 174 al OACI la anexa 1 punctul 1.2.2.3.2.1, ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite introducerea modificărilor necesare la licențele de pilot existente.

(4)

De la intrarea în vigoare a anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, care a fost elaborată pe baza condițiilor prevăzute în Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1 (JAR-FCL 1), Uniunea urmărește o abordare axată în mai mare măsură pe competențe pentru a asigura, în ceea ce privește licențele de echipaj de zbor, punerea în aplicare a unor cerințe proporționale și bazate pe performanțe. Prin urmare, ar trebui modificată cerința referitoare la pregătirea pentru decolare și aterizare în faza avansată a unui curs de pregătire destinat obținerii unei licențe de pilot cu echipaj multiplu, pentru a o alinia cu recomandările OACI din documentul Doc 9868 „Procedures for Air Navigation Services – Training” (PANS-TRG) (Proceduri pentru serviciile de navigație aeriană – Pregătire).

(5)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a prezentat Comisiei un proiect de norme de punere în aplicare, împreună cu avizele sale nr. 16/2016 și nr. 03/2017.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

„(9)   În ceea ce privește licențele eliberate înainte de 19 august 2018, statele membre se conformează cerințelor stabilite la litera (a) al doilea paragraf de la punctul ARA.FCL.200, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei (*1), până la 31 decembrie 2022 cel târziu.

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește validarea automată a licențelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune și pregătirea pentru decolare și aterizare (JO L 192, 30.7.2018, p. 31).”"

2.

Anexa I (partea FCL) se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul FCL.045, se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

Un pilot care intenționează să zboare în afara teritoriului Uniunii la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat membru decât cel care a eliberat licența de echipaj de zbor poartă, în format tipărit sau electronic, cea mai recentă versiune a anexei OACI, care cuprinde o trimitere la numărul de înregistrare OACI al acordului ce recunoaște validarea automată a licențelor, precum și lista statelor care sunt parte la acordul respectiv.”;

(b)

în apendicele 5, punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11.

Cursul de pregătire cuprinde cel puțin 12 decolări și aterizări pentru a garanta competența. Numărul acestor decolări și aterizări poate fi redus la cel puțin șase, cu condiția ca, înainte de efectuarea pregătirii, ATO și operatorul să se asigure că:

(a)

există o procedură destinată evaluării nivelului necesar al competențelor elevului pilot și

(b)

există un proces menit să garanteze că sunt adoptate măsuri corective în cazul în care evaluarea efectuată în cadrul pregătirii indică necesitatea adoptării unor astfel de măsuri.

Aceste decolări și aterizări se efectuează sub supravegherea unui instructor pe un avion pentru care se eliberează calificarea de tip.”

3.

Anexa VI (partea ARA) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul ARA.GEN.105 se modifică după cum urmează:

(i)

se introduc următoarele puncte 3a și 3b:

„3a.

«ARO.RAMP» înseamnă subpartea RAMP din anexa II la regulamentul privind operațiunile aeriene;

3b.

«validare automată» înseamnă acceptarea fără formalități, de către un stat contractant al OACI enumerat în anexa OACI, a unei licențe de echipaj de zbor eliberate de un stat în conformitate cu anexa I la Convenția de la Chicago;”

(ii)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„12.

«anexa OACI» înseamnă o anexă la o licență de echipaj de zbor validată automat și eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, care este menționată la punctul XIII al licenței de echipaj de zbor;”

(b)

punctul ARA.FCL.200 se modifică după cum urmează:

litera (a) de la punctul ARA.FCL.200 se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Eliberarea licențelor și a calificărilor. Autoritatea competentă eliberează o licență de echipaj de zbor și calificările asociate utilizând formularul prevăzut în apendicele I la prezenta parte.

În cazul în care un pilot intenționează să zboare în afara teritoriului Uniunii la bordul unei aeronave înmatriculate într-un alt stat membru decât statul membru care a eliberat licența de echipaj de zbor, autoritatea competentă:

1.

adaugă pe licența de echipaj de zbor, la punctul XIII, următoarea observație: «Prezenta licență este validată automat conform anexei OACI atașate la aceasta» și

2.

pune anexa OACI la dispoziția pilotului în format tipărit sau electronic.”;

(c)

în apendicele I, punctul (a)(2)(XIII) se înlocuiește cu următorul text:

„XIII

observații: atestări speciale referitoare la limitări și atestări ale privilegiilor, inclusiv atestări ale competenței lingvistice, observații cu privire la validarea automată a licenței și calificări pentru aeronavele din anexa II, atunci când sunt utilizate pentru transportul aerian comercial și”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).


30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1066 AL COMISIEI

din 27 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cuprinde lista organismelor publice, a corporațiilor și a agențiilor, a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților fostului guvern irakian care, în temeiul regulamentului menționat, fac obiectul înghețării fondurilor și resurselor economice care se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)

La 23 iulie 2018, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine patru mențiuni de pe lista persoanelor sau a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șefa Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANEXĂ

În anexa III, se elimină următoarele mențiuni:

(a)

„71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adrese: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.”;

(b)

„87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresă: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.”;

(c)

„132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adresă: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.”;

(d)

„153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adresă: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.”.

DECIZII

30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1067 A COMISIEI

din 26 iulie 2018

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 4804]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 29 din Directiva 96/23/CE prevede ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte planuri de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare (denumit în continuare „planurile”). Planurile respective ar trebui să includă cel puțin grupele de reziduuri și de substanțe enumerate în anexa I la directiva menționată mai sus.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prezentate de anumite țări terțe pentru animalele și produsele de origine animală specifice enumerate în lista din anexa la decizia respectivă (denumită în continuare „lista”).

(3)

Având în vedere planurile recente prezentate de anumite țări terțe și informațiile suplimentare obținute de Comisie, este necesară actualizarea listei.

(4)

Bosnia și Herțegovina a prezentat Comisiei un plan pentru carnea de vită, de oaie și de porc. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Rubricile privind Bosnia și Herțegovina pentru carnea de vită, de oaie și de porc ar trebui, prin urmare, să fie incluse în listă.

(5)

Groenlanda este inclusă pe listă pentru carnea de oaie, de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic. Cu toate acestea, Groenlanda a informat Comisia că nu mai este interesată să exporte carne de vânat sălbatic către Uniune, deoarece carnea de vânat sălbatic este vândută doar pe piața internă. Prin urmare, rubrica privind Groenlanda pentru vânatul sălbatic ar trebui eliminată din listă.

(6)

Prin urmare, Decizia 2011/163/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

ANEXĂ

Cod ISO2

Țara

Bovine

Ovine/ Caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de curte

Acvacultură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Insulele Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlanda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Republica Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Muntenegru

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republica Uniunii Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexic

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Noua Caledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Noua Zeelandă

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailanda

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Statele Unite

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Doar lapte de cămilă.

(2)  Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(3)  Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(4)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.

(5)  Cu excepția Kosovo (această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo).

(6)  Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.

(7)  Înțeles în continuare ca Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(8)  Numai pentru produse din carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, reîncărcate și tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare.


30.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1068 A COMISIEI

din 27 iulie 2018

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2018) 5121]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau sălbatici („statele membre în cauză”). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației epidemiologice în Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuia să se reflecte în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată ultima dată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1036 a Comisiei (5), în urma unor cazuri recente de pestă porcină africană în Letonia, Lituania, Polonia și România.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea lentă naturală a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană, după cum a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și după cum a fost documentat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și bunăstarea animalelor publicat la 14 iulie 2015, în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 23 martie 2017 și în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 7 noiembrie 2017 (6).

(3)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1036, situația epidemiologică din Uniune a evoluat în ceea ce privește pesta porcină africană, existând și alte cazuri de apariție a acestei boli care trebuie să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iulie 2018, au fost observate trei focare de pestă porcină africană la porci domestici în districtele Chełm, Włodawa și Hrubieszów din Polonia. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(5)

În iulie 2018, au fost observate două focare de pestă porcină africană la porci domestici în districtele Marijampolė și Šiauliai din Lituania. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Lituania afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse acum în lista din partea III, în loc de părțile I și II, a anexei respective.

(6)

În iulie 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în județul Kuldīga din Letonia. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Letonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(7)

În iulie 2018, au fost observate patru cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici în districtele Kętrzyn, Kozienice și Lubartów din Polonia. Aceste cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse acum în lista din partea II, în loc de partea I, a anexei respective.

(8)

În iulie 2018, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic din județul Klaipėda din Lituania. Acest caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Lituania afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea II din anexa respectivă.

(9)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate cu răspândirea acestei boli, ar trebui delimitate noi zone de risc sporit cu o suprafață suficientă în Letonia, Lituania și Polonia, care ar trebui incluse în mod corespunzător în listele din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa respectivă ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1036 a Comisiei din 19 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 185, 23.7.2018, p. 29).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

PARTEA I

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   România

Următoarele zone din România:

județul Galați,

județul Vrancea,

județul Buzău,

județul Cluj,

județul Maramureș,

județul Bistrița-Năsăud,

județul Arad cu următoarele delimitări:

în partea de nord a liniei marcate de următoarele localități:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, care se intersectează cu drumul național 7

la nord de drumul național 7

județul Hunedoara cu următoarele delimitări:

la nord de linia marcată de următoarele localități:

Brănișca

municipiul Deva

Turdaș

localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se intersectează cu drumul național 7

la nord de drumul național 7

județul Alba cu următoarele delimitări:

la nord de drumul național 7

județul Vaslui,

județul Bacău,

județul Covasna,

județul Prahova,

județul Ilfov,

județul Giurgiu.

PARTEA II

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTEA III

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9,

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts,

Tērvetes novada Bukaišu pagasts,

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo – zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,