ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 183

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
19 iulie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1017 al Comisiei din 18 iulie 2018 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/366 și (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a taxei compensatorii și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1018 al Comisiei din 18 iulie 2018 de autorizare a unei prelungiri a utilizării drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei ( 1)

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1019 al Comisiei din 18 iulie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active oxasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1)

14

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1020 a Comisiei din 18 iulie 2018 privind adoptarea și actualizarea listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană în scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune EURES ( 1)

17

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1021 a Comisiei din 18 iulie 2018 privind adoptarea unor standarde și formate tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană ( 1)

20

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE [2018/1022]

23

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/978 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice ( JO L 176, 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1017 AL COMISIEI

din 18 iulie 2018

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/366 și (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a taxei compensatorii și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”), în special articolul 11 alineatul (4) și articolul 13 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”), în special articolul 23 alineatul (6) și articolul 24 alineatul (5),

întrucât:

A.   MĂSURI ÎN VIGOARE

(1)

La 2 decembrie 2013, Consiliul a instituit măsuri antidumping (3) și măsuri compensatorii (4) pentru modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumite în continuare „măsurile inițiale”).

(2)

La 11 februarie 2016, Comisia a extins măsurile respective la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan (denumite în continuare „măsurile extinse”), indiferent dacă au fost declarate sau nu ca originare din Malaysia sau din Taiwan, cu excepția importurilor de produse fabricate de anumite societăți scutite în mod expres de măsurile respective (5).

(3)

La 1 martie 2017, în urma anchetelor de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor inițiale, Comisia a instituit taxe antidumping și taxe compensatorii pentru o perioadă de 18 luni (denumite în continuare „măsurile continuate”) (6). Comisia a încheiat la aceeași dată și două anchete de reexaminare intermediară parțială care fuseseră limitate la interesul Uniunii (7).

(4)

La 3 martie 2017, Comisia a deschis o reexaminare intermediară parțială limitată la forma și nivelul măsurilor continuate (8). În urma reexaminării, Comisia a modificat măsurile continuate după publicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei (9), care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2017.

(5)

La 8 noiembrie 2017, Comisia a modificat măsurile extinse, prin adăugarea unui nou producător-exportator pe lista societăților care beneficiază de scutire prevăzută la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 al Comisiei și, respectiv, din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 al Comisiei (10).

(6)

Prin urmare, măsurile compensatorii și antidumping care sunt în prezent în vigoare în ceea ce privește importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, sunt acelea instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, cu excepția importurilor de produse fabricate de societățile scutite în mod expres de măsurile respective, conform dispozițiilor din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1997.

B.   PROCEDURA

1.   Deschiderea procedurii

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1994 al Comisiei (11) (denumit în continuare „regulamentul privind deschiderea”), Comisia a deschis o reexaminare a măsurilor extinse pentru a determina posibilitatea acordării unei scutiri de respectivele măsuri societății Longi (Kuching) SDN.BHD (denumită în continuare „solicitantul” sau „Longi Kuching”), un producător-exportator malaysian de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule). Regulamentul privind deschiderea reexaminării a abrogat, de asemenea, taxele antidumping în ceea ce privește solicitantul și a prevăzut ca importurile provenind de la acesta să facă obiectul înregistrării.

(8)

Cererea depusă de solicitant conținea suficiente elemente de probă prima facie în sprijinul afirmației solicitantului potrivit căreia acesta era un nou producător-exportator și îndeplinea criteriile pentru a beneficia de o scutire în temeiul articolelor 11 alineatul (4) și 13 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază și al articolului 23 alineatul (6) din regulamentul antisubvenție de bază, și anume:

că nu a exportat produsul care face obiectul reexaminării în Uniune în cursul perioadei de anchetă utilizate pentru ancheta care a condus la măsurile extinse, și anume perioada 1 aprilie 2014-31 martie 2015;

că nu a recurs la practici de eludare; și

că și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă în Uniune.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

(9)

Produsul care face obiectul reexaminării este reprezentat de module sau panouri fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și de celule de tipul celor utilizate în modulele sau panourile fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (celulele au o grosime de maximum 400 de micrometri), expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan, încadrate în prezent la codurile NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 și ex 8541 40 90.

(10)

Următoarele tipuri de produse sunt excluse din definiția produsului care face obiectul reexaminării:

încărcătoare solare care sunt compuse din mai puțin de șase celule, sunt portabile și furnizează energie electrică pentru dispozitive sau încarcă baterii;

produse fotovoltaice cu strat subțire;

produse fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care sunt integrate permanent în produse electrice, în cazul în care produsele electrice au altă funcție decât generarea de energie electrică și în cazul în care aceste produse electrice consumă electricitatea generată de celula fotovoltaică/celulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin integrată/integrate;

modulele sau panourile cu o tensiune de ieșire de maximum 50 V curent continuu și o putere de ieșire de maximum 50 W exclusiv pentru utilizare directă ca încărcătoare de baterii în sisteme cu aceleași caracteristici de tensiune și putere.

3.   Perioada de raportare

(11)

Perioada de raportare a fost cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2017.

4.   Ancheta

(12)

Comisia a informat societatea Longi Kuching, industria din Uniune reprezentată de reclamant în cadrul anchetei inițiale (EU ProSun) și autoritățile din Malaysia și din Republica Populară Chineză cu privire la deschiderea reexaminării.

(13)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru reexaminare. Mai exact, ea a primit un răspuns la chestionar din partea solicitantului. A fost efectuată o vizită de verificare la sediul solicitantului în Malaysia, în martie 2018.

C.   CONSTATĂRILE

(14)

Longi Kuching este un producător malaysian veritabil de module și celule fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin care a fost înregistrat în ianuarie 2016. Acesta a început producția comercială de module și celule în mai 2016.

(15)

Longi Kuching nu a exportat produsul care face obiectul reexaminării în Uniune în cursul perioadei de anchetă utilizate pentru ancheta care a condus la măsurile extinse, și anume perioada 1 aprilie 2014-31 martie 2015. De asemenea, Longi Kuching nu a cumpărat produsul care face obiectul reexaminării din RPC pentru revânzări sau transbordări ulterioare către Uniune până la sfârșitul perioadei de raportare, și anume până la 31 decembrie 2017. Cu toate acestea, solicitantul și-a asumat o obligație contractuală de a exporta produsul care face obiectul reexaminării către un client din Uniune.

(16)

În timpul verificării efectuate la sediul solicitantului, s-a demonstrat că respectivul contract a fost îndeplinit și că solicitantul a livrat produsul care face obiectul reexaminării către un client din Polonia, în noiembrie 2017. Până la data respectivă, nu mai avuseseră loc alte vânzări către Uniune.

(17)

Solicitantul este o filială deținută integral a unei societăți cu sediul la Hong Kong, Longi H.K. Trading Limited, care, la rândul său, este deținută integral de societatea chineză Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Aceasta din urma este societatea-mamă de cel mai înalt rang a Longi Group, care este activă pe întregul lanț valoric din sectorul panourilor fotovoltaice și produce, printre altele, plachete, lingouri, celule solare și module solare. Longi Group face obiectul măsurilor compensatorii și antidumping care sunt în prezent în vigoare cu privire la importurile de module și celule fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin originare din Republica Populară Chineză. Astfel cum se indică în regulamentul privind deschiderea, Comisia a examinat cu atenție această relație și a verificat dacă Longi Kuching a fost înființată sau a fost utilizată pentru a eluda măsurile existente.

(18)

Comisia a constatat că Longi Kuching este un producător veritabil al produsului care face obiectul reexaminării, care deține unități de producție complete și moderne atât pentru celule, cât și pentru module, inclusiv un serviciu de cercetare și dezvoltare. Societatea nu a recurs la activități de eludare, cum ar fi transbordarea, operațiile de asamblare sau revânzarea de module și celule solare originare din Republica Populară Chineză către Uniune.

(19)

Prin urmare, Comisia a concluzionat că Longi Kuching nu a fost nici înființată nici utilizată pentru a eluda măsurile inițiale și că faptul că aceasta este deținută de o societate chineză, în sine, nu constituie un motiv de respingere a cererii.

(20)

În acest context, Comisia nu a considerat necesar să impună vreo condiție de monitorizare specifică în cazul în care ar fi acordată scutirea. Pentru a garanta aplicarea corectă a derogării, Comisia a considerat adecvat să aplice măsurile speciale aplicabile tuturor societăților cărora li s-au acordat derogări. Aceste măsuri speciale sunt cerința de a prezenta autorităților vamale ale statelor membre o factură comercială valabilă, care să fie conformă cu cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185. Importurile neînsoțite de o astfel de factură vor face obiectul taxei antidumping extinse și, respectiv, taxei compensatorii extinse.

(21)

În lumina constatărilor descrise în considerentele 13-19, Comisia a concluzionat că Longi (Kuching) SDN.BHD îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 13 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază și la articolul 23 alineatul (6) din regulamentul antisubvenție de bază și ar trebui să beneficieze de o scutire de măsurile extinse.

(22)

Constatările prezentate mai sus au fost comunicate solicitantului și altor părți interesate, cărora li s-a acordat ocazia de a formula observații. Nu s-au primit observații.

D.   MODIFICAREA LISTEI SOCIETĂȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE O SCUTIRE DE MĂSURILE EXTINSE

(23)

Având în vedere constatările menționate mai sus, Comisia a concluzionat că societatea Longi (Kuching) SDN.BHD ar trebui să fie adăugată pe lista societăților care beneficiază de o scutire de taxa compensatorie și de taxa antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 și, respectiv, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185.

(24)

Având în vedere că lista producătorilor-exportatori scutiți din Malaysia și Taiwan a fost, de asemenea, inclusă în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367, Longi (Kuching) SDN.BHD ar trebui, de asemenea, să fie adăugată pe lista producătorilor-exportatori cuprinsă în aceste două regulamente.

(25)

Prin urmare, Longi (Kuching) SDN.BHD ar trebui să fie adăugată pe lista societăților identificate în mod individual la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184, la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185, la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/366 și la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/367.

(26)

Mai mult, aplicarea derogării depinde de respectarea cerinței prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185. Această cerință este reflectată, de asemenea, la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 și la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367.

(27)

Lista societăților identificate în mod individual ar trebui să fie identică în toate regulamentele de punere în aplicare în vigoare. Deoarece, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1997, Jinko Solar Technology SDN.BHD a fost inclusă pe lista societăților identificate în mod individual de la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 și de la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185, denumirea sa trebuie să fie introdusă și pe lista societăților identificate în mod individual de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 și de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367.

(28)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul prezentat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184, astfel cum a fost modificat, se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Malaysia

AUO - SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Articolul 2

Tabelul prezentat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185, astfel cum a fost modificat, se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Malaysia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Articolul 3

Tabelul prezentat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Malaysia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Articolul 4

Tabelul prezentat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Țara

Societatea

Cod adițional TARIC

Malaysia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 ”

Articolul 5

Autoritățile vamale sunt invitate să înceteze înregistrarea importurilor efectuată în temeiul articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1994. Nu se percepe nicio taxă antidumping asupra importurilor astfel înregistrate.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 325, 5.12.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 325, 5.12.2013, p. 66).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 al Comisiei din 11 februarie 2016 de extindere a taxei compensatorii definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 37, 12.2.2016, p. 56) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 al Comisiei din 11 februarie 2016 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 37, 12.2.2016, p. 76).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037 (JO L 56, 3.3.2017, p. 1) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 (JO L 56, 3.3.2017, p. 131).

(7)  Ibidem.

(8)  Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping și compensatorii aplicabile importurilor de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume, celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO C 67, 3.3.2017, p. 16).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei din 15 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive (JO L 238, 16.9.2017, p. 22).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1997 al Comisiei din 7 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan (JO L 289, 8.11.2017, p. 1).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1994 al Comisiei din 6 noiembrie 2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 și (UE) 2016/185 [de extindere a taxei compensatorii și a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan] în scopul determinării posibilității de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator și de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator (JO L 288, 7.11.2017, p. 30).


19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1018 AL COMISIEI

din 18 iulie 2018

de autorizare a unei prelungiri a utilizării drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe teritoriul Uniunii.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (2) a fost adoptat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, stabilind o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate.

(3)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia prezintă un proiect de act de punere în aplicare pentru autorizarea introducerii pe piață pe teritoriul Uniunii a unui aliment nou și prin care se realizează o actualizare a listei Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2014/396/UE a Comisiei (3) a autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și în urma avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (5), introducerea pe piață a drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca ingredient alimentar nou pentru a fi utilizat în anumite alimente, inclusiv în pâine și chifle dospite cu drojdie și în produse fine de panificație dospite cu drojdie și în suplimentele alimentare.

(5)

La data de 6 decembrie 2016, societatea Lallemand Bio-Ingredients a înaintat o cerere către autoritatea competentă din Danemarca pentru o extindere a utilizării și pentru nivelurile de utilizare a drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae). În cerere s-a solicitat extinderea utilizării drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) și la alte categorii de alimente, și anume în drojdia preambalată proaspătă și uscată destinată coacerii acasă și în suplimentele alimentare, fără indicarea nivelurilor maxime permise. În plus, solicitantul a cerut să se modifice specificația mai redusă din conținutul de vitamina D2 în concentratul de drojdie de la 1 800 000 UI (450 μg/g) la 800 000 UI (200 μg/g).

(6)

În temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, orice cerere de introducere a unui aliment nou pe piața Uniunii care este transmisă unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97 și cu privire la care o decizie finală nu a fost luată înainte de 1 ianuarie 2018 este tratată ca o cerere transmisă în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283.

(7)

În timp ce cererea de extindere a utilizărilor și a nivelurilor de utilizare a drojdiei pentru panificație tratată cu UV (Saccharomyces cerevisiae) a fost adresată unui stat membru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 258/97, cererea îndeplinește și cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2283.

(8)

Autoritatea competentă din Danemarca a emis raportul ei de evaluare inițială la 30 iunie 2017. În acest raport, ea a concluzionat că extinderea utilizărilor și a nivelurilor maxime propuse de utilizare a drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) îndeplinește criteriile privind alimentele noi prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(9)

La 7 iulie 2017, Comisia a transmis raportul de evaluare inițială celorlalte state membre. Au fost prezentate observații de către celelalte state membre în termenul de 60 de zile prevăzut la articolul 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 258/97 cu privire la metodele utilizate pentru a identifica corect mutațiile potențiale, la lipsa unei justificări din motive de siguranță pentru a sprijini eliminarea nivelului maxim admis în cazul suplimentelor alimentare, la lipsa de informații privind stabilitatea în condiții de depozitare pentru noua formă a alimentului nou, la lipsa de informații cu privire la acreditarea laboratoarelor și cu privire la întrebarea dacă prin ingestia alimentului nou s-ar putea depăși nivelurile superioare tolerabile de vitamina D stabilite de EFSA (6).

(10)

Având în vedere observațiile făcute de alte state membre, solicitantul a furnizat explicații suplimentare care au atenuat preocupările, spre mulțumirea statelor membre și a Comisiei. Aceste explicații oferă suficiente motive pentru a se stabili că extinderea utilizării și a nivelurilor de utilizare a drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) este în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(11)

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8) stabilesc dispoziții specifice pentru utilizarea vitaminelor și mineralelor atunci când sunt adăugate în produsele alimentare și în suplimentele alimentare. Extinderea utilizării drojdiei pentru panificație tratate cu UV ar trebui autorizată fără a aduce atingere acestor dispoziții specifice.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Rubrica referitoare la drojdia (Saccharomyces cerevisiae) pentru panificație tratată cu UV din lista cu alimente noi autorizate a Uniunii, astfel cum este prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Rubrica din lista Uniunii menționată la alineatul (1) include condițiile de utilizare și cerințele privind etichetarea stabilite în anexa la prezentul regulament.

(3)   Autorizația prevăzută la prezentul articol se aplică fără a se aduce atingere dispozițiilor Directivei 2002/46/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1925/2006.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/396/UE a Comisiei din 24 iunie 2014 de autorizare a introducerii pe piață a drojdiei pentru panificație tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 186, 26.6.2014, p. 108).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal 2012;10(7):2813

(7)  Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 404, 30.12.2006, p. 26).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se modifică după cum urmează:

1.

Rubrica privind „Drojdia (Saccharomyces cerevisiae) pentru panificație tratată cu ultraviolete” din tabelul 1 (Alimente noi autorizate) se înlocuiește cu următorul text:

Aliment nou autorizat

Condițiile în care poate fi utilizat alimentul nou

Cerințe specifice suplimentare privind etichetarea

Alte cerințe

Drojdie pentru panificație tratată cu ultraviolete ( Saccharomyces cerevisiae )

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime de vitamina D2

Denumirea alimentului nou menționat pe eticheta produselor alimentare care îl conțin este «Drojdie îmbogățită cu vitamina D» sau «Drojdie îmbogățită cu vitamina D2»

 

Pâine și chifle dospite cu drojdie

5 μg de vitamina D2/100 g

Produse fine de panificație dospite cu drojdie

5 μg de vitamina D2/100 g

Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE

 

Drojdie preambalată proaspătă sau uscată destinată coacerii acasă

45 μg/100 g pentru drojdia proaspătă

200 μg/100 g pentru drojdia uscată

1.

Denumirea alimentului nou menționat pe eticheta produselor alimentare este «Drojdie îmbogățită cu vitamina D» sau «Drojdie îmbogățită cu vitamina D2»

2.

Etichetarea alimentelor noi trebuie să conțină o mențiune care să indice faptul că produsul alimentar este destinat doar pentru coacere și că nu ar trebui să fie consumat în stare crudă.

3.

Etichetarea alimentelor noi trebuie să conțină instrucțiuni de utilizare pentru consumatorii finali, astfel încât să nu se depășească o concentrație maximă de 5 μg/100 g de vitamina D2 în produsele finale coapte acasă.”

2.

Rubrica privind „Drojdia (Saccharomyces cerevisiae) pentru panificație tratată cu ultraviolete” din tabelul 2 (Specificații) se înlocuiește cu următorul text:

Aliment nou autorizat

Specificație

Drojdie pentru panificație tratată cu ultraviolete ( Saccharomyces cerevisiae )

Descriere/definiție:

Drojdia pentru panificație (Saccharomyces cerevisiae) este tratată cu lumină ultravioletă pentru a determina transformarea ergosterolului în vitamina D2 (ergocalciferol). Conținutul de vitamina D2 în concentratul de drojdie variază între 800 000 -3 500 000 UI de vitamina D/100 g (200-875 μg/g). Drojdia poate fi inactivată.

Concentratul de drojdie este amestecat cu drojdie de panificație obișnuită pentru a nu depăși nivelul maxim în drojdia preambalată proaspătă sau uscată destinată coacerii acasă.

Culoare cafenie, granule care asigură o bună fluiditate.

Vitamina D2:

Denumire chimică: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Sinonim: Ergocalcirol

Nr. CAS: 50-14-6

Masa moleculară: 396,65 g/mol

Criteriile microbiologice ale concentratului de drojdie:

Coliforme: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Absența în 25 g”


19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1019 AL COMISIEI

din 18 iulie 2018

privind nereînnoirea aprobării substanței active oxasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1) litera (b) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2003/23/CE a Comisiei (2), substanța oxasulfuron a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active oxasulfuron, în condițiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 iulie 2019.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței oxasulfuron, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea este completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la 29 ianuarie 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a comunicat solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării, în vederea formulării de observații, și a transmis Comisiei observațiile primite. Autoritatea a pus dosarul suplimentar rezumativ și la dispoziția publicului.

(8)

La 2 februarie 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța oxasulfuron să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(9)

Autoritatea a identificat un număr mare de lacune în materie de date, având drept consecință incapacitatea de a finaliza evaluarea riscurilor în mai multe domenii. În mod special, informațiile disponibile cu privire la oxasulfuron și metaboliții săi nu au permis evaluarea expunerii generale a consumatorilor, a expunerii apelor subterane, precum și a riscurilor pentru organismele acvatice, pentru râme, pentru macroorganismele și microorganismele din sol și pentru plantele terestre nevizate.

(10)

La 19 iulie 2017, Comisia a prezentat proiectul de raport de reînnoire și un proiect de regulament pentru oxasulfuron Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(11)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile privind concluzia autorității. În plus, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, Comisia a invitat solicitantul să prezinte observații privind proiectul de raport de reînnoire. Solicitantul și-a prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(12)

Cu toate acestea, în pofida argumentelor prezentate de solicitant, aspectele problematice menționate în considerentul 9 nu au putut fi eliminate.

(13)

În consecință, nu s-a putut stabili, cu privire la una sau mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor, îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, ar trebui să nu se reînnoiască aprobarea substanței active oxasulfuron.

(14)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui să fie, prin urmare, modificat în consecință.

(15)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a retrage autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin oxasulfuron.

(16)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin oxasulfuron, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, respectiva perioadă ar trebui să expire cel târziu la 8 noiembrie 2019.

(17)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei (7) a amânat data de expirare a substanței oxasulfuron până la 31 iulie 2019 pentru a permite ca procesul de reînnoire să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Având în vedere faptul că se ia o decizie înainte de data prelungită de expirare respectivă, prezentul regulament ar trebui să se aplice cât mai curând posibil.

(18)

Prezentul regulament nu exclude prezentarea unei noi cereri pentru aprobarea substanței oxasulfuron, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(19)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nereînnoirea aprobării substanței active

Nu se reînnoiește aprobarea substanței active oxasulfuron.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se elimină rândul 42 referitor la oxasulfuron.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

Statele membre retrag autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin oxasulfuron ca substanță activă până cel târziu la 8 noiembrie 2018.

Articolul 4

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 8 noiembrie 2019.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2003/23/CE a Comisiei din 25 martie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active imazamox, oxasulfuron, etoxisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil și ciazofamid (JO L 81, 28.3.2003, p. 39).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, carvonă, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, izoxaflutol, metalaxil-m, metiocarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemectină, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, pimetrozină și s-metolaclor (JO L 163, 28.6.2018, p. 13).


DECIZII

19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1020 A COMISIEI

din 18 iulie 2018

privind adoptarea și actualizarea listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană în scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune EURES

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1), în special articolul 19 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/589 stabilește o platformă IT comună, pentru a reuni locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile (profile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) din Uniunea Europeană și pentru a le pune la dispoziție pe portalul EURES.

(2)

Pentru a permite corelarea locurilor de muncă vacante cu profilele de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, informațiile trebuie schimbate conform unui sistem uniform, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/589, pe baza unor standarde și formate tehnice comune.

(3)

Pentru a facilita schimbul de locuri de muncă vacante și de profile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru a asigura o corelare de înaltă calitate între diferitele limbi și contexte naționale, este necesar să se utilizeze o terminologie multilingvă detaliată pentru a descrie ocupații, aptitudini și competențe. O astfel de terminologie va servi drept punct de referință comun în cadrul schimbului de informații privind candidații sau locurile de muncă vacante în cadrul corelării între posturile vacante și candidații corespunzători la nivel transnațional și garantează că sensul informațiilor este păstrat.

(4)

Prin urmare, articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/589 prevede utilizarea unei clasificări europene, pentru a se atinge nivelul de interoperabilitate necesar pentru o corelare de înaltă calitate prin intermediul platformei IT comune.

(5)

Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu statele membre și cu părțile interesate pentru a dezvolta clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO) în acest scop. Aceasta a stabilit grupul de lucru al statelor membre privind ESCO pentru a asigura o cooperare strânsă cu statele membre. Comisia a înființat, de asemenea, Comitetul tehnic ESCO, care acordă consultanță tehnică privind gestionarea, actualizarea, implementarea și asigurării calității ESCO. Părțile interesate au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea ESCO prin grupuri de referință și prin consultări online.

(6)

Comisia a consultat grupul de lucru al statelor membre privind ESCO referitor la clasificarea ESCO și la traducerile acesteia înainte de a decide să publice prima versiune ESCO în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, la 28 iulie 2017.

(7)

Prin urmare, este adecvat ca listele multilingve de aptitudini, competențe și ocupații din prima versiune a ESCO să fie adoptate drept clasificarea europeană în sensul articolului 19 din Regulamentul (UE) 2016/589.

(8)

Ca cerință minimă, aceste liste ar trebui să conțină pentru fiecare ocupație, aptitudine sau competență, cel puțin un termen în fiecare limbă oficială a Uniunii Europene, un cod unic de identificare (URI), o descriere și, în ceea ce privește ocupațiile, o corelare cu o versiune recentă a Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO).

(9)

În timp ce clasificarea europeană trebuie să ofere un punct de referință stabil în scopul corelării multilingve online pentru EURES și, eventual, pentru alte platforme de locuri de muncă, evoluțiile de pe piața forței de muncă, privind terminologia și tehnologia de corelare vor face necesară actualizarea periodică a acesteia. Procedura de adoptare a unei versiuni actualizate a clasificării europene se va baza pe o bună cooperare între Comisie și statele membre.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului EURES,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

(1)   Prezenta decizie stabilește lista de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană care urmează să fie utilizată pentru funcționarea platformei IT comune EURES, astfel cum se prevede la articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/589 și stabilește procedurile pentru a actualiza și a revizui această listă.

(2)   În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„aptitudini și competențe” constau în:

1.   „cunoștințe”– rezultatul asimilării de informații prin învățare, ceea ce duce la un ansamblu de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu;

2.   „aptitudini”– capacitatea de a aplica și de a utiliza cunoștințe și know-how pentru a aduce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme;

3.   „competențe”– capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală;

(b)

„ocupație” înseamnă o grupare de locuri de muncă ce implică sarcini similare și care necesită un set de aptitudini similare, în timp ce un „loc de muncă” înseamnă o serie de sarcini și responsabilități executate de o persoană într-un context de lucru specific;

(c)

„listă” înseamnă o enumerare a unor identificatori unici care reprezintă ocupații sau aptitudini și competențe, însoțiți de metadate;

(d)

„corecții minore” înseamnă modificările listelor adoptate de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană pentru a corecta erori de traducere sau de ortografie și alte erori evidente care nu modifică nici structura clasificării, nici sensul termenilor sau alt tip de conținut;

(e)

„platformă de servicii ESCO” însemnă site-ul internet pe care Comisia pune la dispoziție clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și care este accesibil publicului (2).

Articolul 2

Stabilirea listei

Lista de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană menționată la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/589 constă în:

(a)

ocupații publicate la 28 iulie 2017 pe platforma de servicii ESCO, ca parte a clasificării europene a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor;

(b)

aptitudini și competențe publicate la 28 iulie 2017 pe platforma de servicii ESCO, ca parte a clasificării europene a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.

Articolul 3

Actualizarea listei

(1)   Pentru a reflecta schimbările de pe piața muncii, din domeniul educației și al formării sau din punctul de vedere al terminologiei, Comisia, împreună cu statele membre, reexaminează periodic necesitatea actualizării listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană care va fi utilizată pentru funcționarea portalului EURES.

(2)   Înainte de a propune să se adopte o versiune actualizată a listei de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană prevăzută la articolul 2, prin modificarea sau înlocuirea prezentei decizii, Comisia se consultă cu grupul de coordonare pentru EURES menționat la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/589 și cu grupul de lucru al statelor membre privind ESCO.

(3)   Corecțiile minore ale listelor nu se consideră drept adoptări de noi versiuni actualizate ale clasificării. Cu toate acestea, Comisia informează statele membre, prin intermediul grupului de coordonare pentru EURES și al grupului de lucru al statelor membre privind ESCO, cu mult timp în prealabil și cu cel puțin 30 de zile înainte de a întreprinde orice astfel de corecție minoră.

Articolul 4

Publicarea listei

(1)   Biroul european de coordonare al EURES se asigură că lista de aptitudini, competențe și ocupații din clasificarea europeană, precum și orice versiune actualizată a acesteia sunt puse la dispoziție online pe platforma de servicii ESCO.

(2)   De asemenea, biroul european de coordonare al EURES pune lista la dispoziția statelor membre într-un format care să faciliteze crearea și actualizarea inventarului de către statele membre în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/589.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 107, 22.4.2016, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1021 A COMISIEI

din 18 iulie 2018

privind adoptarea unor standarde și formate tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1), în special articolul 19 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/589 stabilește o platformă IT comună, pentru a reuni locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile (profiluri de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) în Uniunea Europeană.

(2)

Pentru a permite corelarea locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă și cu profilurile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, informațiile trebuie schimbate conform unui sistem uniform, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2016/589, pe baza unor standarde și formate tehnice comune.

(3)

În vederea unei corelări multilingve de înaltă calitate pe platforma IT comună, articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/589 prevede utilizarea unei clasificări europene a aptitudinilor, competențelor și ocupațiilor.

(4)

Statele membre care aleg să nu utilizeze clasificarea europeană în sistemele lor naționale pentru locurile de muncă vacante și profilurile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă conectate la un singur canal coordonat, în sensul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/589, trebuie să coreleze clasificările utilizate de sistemele respective cu clasificarea europeană, pentru a permite interoperabilitatea.

(5)

Corelarea clasificărilor naționale, regionale sau sectoriale cu clasificarea europeană necesită stabilirea și actualizarea regulată a inventarelor și tabelelor de corelare.

(6)

Pentru a facilita crearea și actualizarea unor astfel de inventare și tabele de corelare, precum și schimbul ulterior de informații pe baza corelării, Comisia ar trebui să prezinte standardele și formatele tehnice necesare, precum și aplicațiile tehnice adecvate care să le sprijine.

(7)

Prin publicarea și partajarea tabelelor naționale de corelare cu alte state membre și cu Comisia, statele membre vor contribui la dezvoltarea și ameliorarea clasificării europene și a serviciilor și instrumentelor oferite de EURES, cum ar fi algoritmii pentru motoarele de căutare și de corelare.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului EURES,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie prevede standardele și formatele tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„tabele de corelare” înseamnă tabele de corespondență care pot fi citite electronic și care exprimă modul în care conceptele dintr-o clasificare relaționează cu unul sau mai multe concepte dintr-o altă clasificare. Tabelele de corelare sunt utilizate pentru transcodarea automată a informațiilor în vederea corelării automate prin intermediul platformei IT comune;

(b)

„care poate fi citit electronic” înseamnă că informațiile sunt prezentate într-un format care poate fi ușor de procesat de un computer;

(c)

„transcodare” înseamnă procesul de convertire a datelor dintr-o formă de reprezentare codificată în alta;

(d)

„sintaxă” înseamnă reguli și modalități de prezentare a informațiilor într-un mod structurat;

(e)

„platformă de servicii ESCO” însemnă site-ul internet pe care Comisia pune la dispoziție clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și care este accesibil publicului (2).

Articolul 3

Crearea tabelelor de corelare

(1)   Statele membre care utilizează clasificări naționale, regionale sau sectoriale atunci când se înregistrează informații referitoare la ocupații, aptitudini sau competențe în cadrul sistemelor naționale pentru locurile de muncă vacante sau profilurile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă conectate la un singur canal coordonat, în sensul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/589, pentru a le pune la dispoziție prin portalul EURES, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/589, creează și utilizează tabele de corelare care pot fi citite electronic între fiecare dintre aceste clasificări naționale, regionale și sectoriale și clasificarea europeană adoptată în temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/589.

(2)   Statele membre creează aceste tabele în conformitate cu standardele și formatele tehnice comune, pentru a permite o funcționare eficace a corelării automate prin intermediul platformei IT comune, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/589.

(3)   Standardele și formatele tehnice menționate la alineatul (2) conțin:

(a)

un set de informații care urmează să fie incluse în tabelele de corelare;

(b)

o sintaxă care să exprime acest set de informații.

(4)   Biroul european de coordonare al EURES comunică și pune la dispoziție standardele și formatele tehnice menționate la alineatul (2) pe extranetul portalului EURES (3).

(5)   În conformitate cu articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/589, Comisia Europeană și Biroul european de coordonare al EURES acordă sprijin statelor membre pentru eforturile lor de corelare. În special, pun la dispoziție o aplicație pentru a le ajuta să realizeze și să actualizeze inventarele și tabelele de corelare.

(6)   Statele membre care utilizează clasificarea europeană la nivel național, în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/589, nu trebuie să creeze tabele de corelare, astfel cum se menționează în prezenta decizie.

(7)   În conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 6, Biroul european de coordonare al EURES poate actualiza standardele și formatele tehnice.

Articolul 4

Asigurarea interoperabilității cu platforma IT comună prin intermediul tabelelor de corelare

Tabelele de corelare menționate la articolul 3 se utilizează pentru transcodarea automată a informațiilor privind locurile de muncă vacante sau profilurile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune. Statele membre se asigură că toate codurile din clasificările lor naționale, regionale sau sectoriale pentru locurile de muncă vacante și profilurile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în temeiul Regulamentului (UE) 2016/589 articolul 17 alineatul (1) sunt înlocuite sau completate cu codurile corespunzătoare din clasificarea europeană, utilizându-se tabelele de corelare pentru transcodare înainte de punerea lor la dispoziție prin portalul EURES.

Articolul 5

Publicarea tabelelor de corelare

Statele membre pun la dispoziție tabelele lor de corelare prin publicarea acestora pe platforma de servicii ESCO, utilizând standardele și formatele definite la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 6

Guvernanța și actualizarea standardelor și formatelor tehnice

(1)   Toate statele membre desemnează și transmit Biroului european de coordonare al EURES, prin intermediul birourilor lor naționale de coordonare EURES, detaliile unui punct de contact unic la care pot fi adresate toate cererile, întrebările și comunicările în ceea ce privește aplicarea prezentei decizii.

(2)   Grupul de coordonare pentru EURES, menționat la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/589, efectuează, o dată pe an, o examinare a aplicării prezentei decizii.

(3)   Biroul european de coordonare al EURES poate actualiza standardele și formatele tehnice menționate la articolul 3 alineatul (2) în cazul în care acest lucru este necesar pentru o corelare automată eficace prin intermediul platformei IT comune.

(4)   Înainte de a adopta orice nouă versiune a standardelor și formatelor tehnice și de a o pune la dispoziție pe extranetul portalului EURES, Biroul european de coordonare al EURES consultă în mod oficial grupul de coordonare pentru EURES.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 107, 22.4.2016, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/23


DECIZIA NR. 154/2018 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 6 iulie 2018

de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE [2018/1022]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Recunoscând faptul că protecția datelor este un drept fundamental protejat prin diferite acorduri internaționale privind drepturile omului.

(3)

Recunoscând importanța egalității în drepturi și obligații a operatorilor de date și a persoanelor împuternicite de către operatori în cadrul SEE.

(4)

Prezenta decizie prevede că autoritățile de supraveghere din statele AELS participă pe deplin la ghișeul unic și la mecanismul pentru asigurarea coerenței și au, cu excepția dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al Comitetului european pentru protecția datelor („comitetul”), aceleași drepturi și obligații ca autoritățile de supraveghere ale statelor membre ale UE în cadrul comitetului respectiv. În acest sens, autoritățile de supraveghere din statele AELS trebuie să fie incluse în activitățile comitetului, inclusiv în activitățile oricărui subgrup pe care comitetul îl poate înființa, pentru a-și desfășura activitatea, și să primească toate informațiile necesare pentru a permite participarea efectivă a acestora, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui acces deplin la orice sistem electronic de schimb de informații pe care comitetul l-ar putea crea.

(5)

Regulamentul (UE) 2016/679 abrogă Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), care este încorporată în Acordul privind SEE și care, prin urmare, trebuie abrogată în conformitate cu Acordul privind SEE.

(6)

Prin urmare, anexa XI și Protocolul 37 la Acordul privind SEE ar trebui modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Textul de la punctul 5e (Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului) din anexa XI la Acordul privind SEE se înlocuiește cu următorul text:

32016 R 0679: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se citesc cu următoarele modificări:

(a)

Autoritățile de supraveghere ale statelor AELS participă la activitățile Comitetului european pentru protecția datelor, denumit în continuare «comitetul». În acest scop, ele au, cu excepția dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al Comitetului, aceleași drepturi și obligații ca autoritățile de supraveghere ale statelor membre ale UE în cadrul comitetului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord. Pozițiile autorităților de supraveghere ale statelor AELS se înregistrează separat de către comitet.

Regulamentul de procedură al comitetului asigură participarea cu drepturi depline a autorităților de supraveghere din statele AELS și a Autorității AELS de Supraveghere, cu excepția dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al comitetului.

(b)

Fără a se aduce atingere dispozițiilor din Protocolul 1 la prezentul acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, termenii «stat membru (state membre)» și «autorități competente» se interpretează ca incluzând, pe lângă înțelesul lor din regulament, statele AELS și, respectiv, autoritățile lor de supraveghere.

(c)

Trimiterile la legislația Uniunii sau la dispozițiile Uniunii privind protecția datelor se interpretează ca trimiteri la Acordul privind SEE sau, respectiv, la dispozițiile privind protecția datelor conținute de acestea.

(d)

La articolul 13 alineatul (1) litera (f) și la articolul 14 alineatul (1) litera (f), în ceea ce privește statele AELS, textul «aplicabile în temeiul Acordului privind SEE» se inserează după textul «[…] decizii a Comisiei privind caracterul adecvat».

(e)

La articolul 45, în ceea ce privește statele AELS, după alineatul (1) se introduce următorul text:

«(1a)   În așteptarea unei decizii a Comitetului Mixt al SEE privind încorporarea în Acordul privind SEE a unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) sau (5) din prezentul articol, un stat membru poate decide să aplice măsurile cuprinse în actul respectiv.

Fiecare stat AELS decide și informează Comisia și Autoritatea AELS de Supraveghere, înainte de intrarea în vigoare a oricărui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) sau (5) din prezentul articol, dacă, în așteptarea unei decizii a Comitetului Mixt al SEE privind încorporarea actului de punere în aplicare în Acordul privind SEE, va aplica sau nu măsurile cuprinse în acesta în același timp cu statele membre ale UE. În absența unei decizii contrare, fiecare stat AELS aplică măsurile cuprinse într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu alineatul (3) sau (5) din prezentul articol în același timp cu statele membre ale UE.

Prin derogare de la articolul 102 din acord, în cazul în care, în cadrul Comitetului mixt al SEE, nu se poate ajunge la un acord cu privire la încorporarea în Acordul privind SEE a unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) sau (5) din prezentul articol, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare menționat, orice stat AELS poate suspenda aplicarea măsurilor respective și informează în acest sens, fără întârziere, Comisia și Autoritatea AELS de Supraveghere.

Celelalte părți contractante la Acordul privind SEE, prin derogare de la articolul 1 alineatul (3), restrâng sau interzic libera circulație a datelor cu caracter personal către un stat AELS care nu aplică măsurile cuprinse într-un act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (5) al prezentului articol, în același mod în care aceste măsuri împiedică transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională.»

(f)

Ori de câte ori UE inițiază consultări cu țări terțe sau cu organizații internaționale cu scopul de a adopta o decizie privind caracterul adecvat în temeiul articolului 45, statele AELS trebuie să fie informate în mod corespunzător. În cazurile în care țara terță sau organizația internațională își asumă obligații specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal provenite din statele membre, UE va lua în considerare situația statelor AELS și va analiza, împreună cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale, posibilitatea creării unor mecanisme care să permită o posibilă aplicare ulterioară de către statele AELS.

(g)

La articolul 46 alineatul (2) litera (d) se adaugă următorul text:

«Autoritățile de supraveghere din statele AELS au același drept ca autoritățile de supraveghere de la nivelul UE de a prezenta Comisiei, în vederea aprobării, clauze standard de protecție a datelor, în temeiul procedurii de examinare menționate la articolul 93 alineatul (2).»

(h)

La articolul 46, în ceea ce privește statele AELS, după alineatul (2) se inserează următorul alineat:

«(2a)   În așteptarea unei decizii a Comitetului Mixt al SEE privind încorporarea în Acordul privind SEE a unui act de punere în aplicare, garanțiile adecvate menționate la alineatul (1) pot fi prevăzute de clauzele standard privind protecția datelor menționate la articolul 46 alineatul (2) literele (c) și (d), atunci când un stat AELS aplică măsurile cuprinse în actul respectiv.

Fiecare stat AELS decide și informează Comisia și Autoritatea AELS de Supraveghere înainte de intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 46 alineatul (2) literele (c) și (d), dacă, în așteptarea unei decizii a Comitetului Mixt al SEE care încorporează actul de punere în aplicare în Acordul privind SEE, va aplica sau nu măsurile cuprinse în act în același timp cu statele membre ale UE. În absența unei decizii contrare, fiecare stat AELS trebuie să aplice măsurile cuprinse într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu literele (c) și (d) de la articolul 46 alineatul (2), în același timp cu statele membre ale UE.

Prin derogare de la articolul 102 din acord, în cazul în care un acord cu privire la încorporarea în Acordul privind SEE a unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu literele (c) și (d) de la articolul 46 alineatul (2) nu poate fi obținut în cadrul Comitetului mixt al SEE în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare menționat, orice stat AELS poate suspenda aplicarea măsurilor respective și, în acest sens, informează fără întârziere Comisia și Autoritatea AELS de Supraveghere.»

(i)

La articolul 58 alineatul (4), în ceea ce privește statele AELS, mențiunea «în conformitate cu carta» nu se aplică.

(j)

La articolul 59, după textul «[…] a Comisiei» se inserează textul «și a Autorității AELS de Supraveghere».

(k)

Autoritatea AELS de Supraveghere are dreptul de a participa la ședințele comitetului fără drept de vot. Autoritatea AELS de Supraveghere numește un reprezentant.

(l)

În cazul în care acest lucru este relevant pentru exercitarea funcțiilor sale în conformitate cu articolul 109 din prezentul acord, Autoritatea AELS de Supraveghere are dreptul de a solicita consiliere sau avize din partea comitetului și de a-i prezenta acestuia anumite chestiuni în temeiul articolului 63, al articolului 64 alineatul (2), al articolului 65 alineatul (1) litera (c) și al articolului 70 alineatul (1) litera (e). La articolul 63, articolul 64 alineatul (2), articolul 65 alineatul (1) litera (c) și articolul 70 alineatul (1) litera (e), după cuvântul «Comisia» se inserează textul «și, dacă este cazul, Autoritatea AELS de Supraveghere».

(m)

Președintele comitetului sau al secretariatului comunică Autorității AELS de Supraveghere activitățile comitetului, atunci când este cazul în temeiul articolului 64 alineatul (5) literele (a) și (b), al articolului 65 alineatul (5) și al articolului 75 alineatul (6) litera (b). La articolul 64 alineatul (5) literele (a) și (b), articolul 65 alineatul (5) și articolul 75 alineatul (6) litera (b), după cuvântul «Comisia» se inserează textul «și, dacă este cazul, Autoritatea AELS de Supraveghere».

În cazul în care acest lucru este relevant pentru exercitarea funcțiilor sale în temeiul articolului 109 din prezentul acord, Autoritatea AELS de Supraveghere are dreptul de a primi informații de la o autoritate de supraveghere a unuia dintre statele AELS în cauză în temeiul articolului 66 alineatul (1). La articolul 66 alineatul (1), după cuvântul «Comisiei» se inserează textul «și Autorității AELS de Supraveghere».

(n)

La articolul 71 alineatul (1), după cuvântul «Consiliului» se inserează textul «Comitetului permanent al statelor AELS, Autorității AELS de Supraveghere».

(o)

La articolul 73 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

«Membrii comitetului care provin din statele AELS nu sunt eligibili pentru a fi aleși în funcția de președinte sau vicepreședinte.»”

Articolul 2

Textul de la punctul 13 (Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal) din Protocolul 37 la Acordul privind SEE se elimină.

Articolul 3

Textele Regulamentului (UE) 2016/679 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 iulie 2018.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Oda Helen SLETNES


(1)  JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(*1)  Au fost semnalate obligații constituționale.


Declarația comună a părților contractante la Decizia nr. 154/2018 din 6 iulie 2018 a Comitetului mixt privind încorporarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în Acordul privind SEE

Ținând seama de structura bazată pe doi piloni a Acordului privind SEE și având în vedere efectul direct și obligatoriu, pentru autoritățile naționale de supraveghere ale statelor AELS care fac parte din SEE, al deciziilor Comitetului european pentru protecția datelor, părțile contractante:

iau act de faptul că deciziile Comitetului european pentru protecția datelor vizează autoritățile naționale de supraveghere;

recunosc că această soluție nu creează un precedent pentru viitoarele modificări ale actelor legislative ale UE care urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE.


Rectificări

19.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/27


Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/978 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 12 iulie 2018 )

Textul anexei se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

Anexele II și III se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul din anexa II se adaugă următoarea rubrică:

Nr. crt.

Identificarea substanței

Denumirea chimică/INN

Numărul CAS

Numărul CE

a

b

c

d

«1383

Extract floral de Tagetes erecta  (*1)

90131-43-4

290-353-9

Ulei floral de Tagetes erecta  (*2)

90131-43-4

290-353-9/-

2.

În tabelul din anexa III se adaugă următoarele rubrici:

Nr. crt.

Identificarea substanței

Restricții

Formularea de condiții de utilizare și avertismente

Denumirea chimică/INN

Denumirea comună din glosarul ingredientelor

Numărul CAS

Numărul CE

Tipul de produs, părțile corpului

Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare

Altele

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«308

Extract floral de Tagetes minuta  (*3)

Ulei floral de Tagetes minuta  (*4)

Extract floral de Tagetes minuta

Ulei floral de Tagetes minuta

91770-75-1;

91770-75-1/8016-84-0

294-862-7;

294-862-7

(a)

Produse fără clătire

(a)

0,01 %

Pentru (a) și (b): conținutul de alfa tertienil (tertiofen) în extract/ulei ≤ 0,35 %.

Pentru (a): a nu se utiliza în produsele de protecție solară și în produsele comercializate pentru expunerea la radiații UV naturale/artificiale.

Pentru (a) și (b): în cazul unei utilizări combinate cu Tagetes patula (rubrica 309), conținutul total combinat de Tagetes în preparatul gata de utilizare nu trebuie să depășească limitele maxime de concentrație stabilite în coloana g

 

(b)

Produse care se îndepărtează prin clătire

(b)

0,1 %

309

Extract floral de Tagetes patula  (*5)

Ulei floral de Tagetes patula  (*6)

Extract floral de Tagetes patula

Ulei floral de Tagetes patula

91722-29-1;

91722-29-1/8016-84-0

294-431-3;

294-431-3/-

(a)

Produse fără clătire

(a)

0,01 %

Pentru (a) și (b): conținutul de alfa tertienil (tertiofen) în extract/ulei ≤ 0,35 %.

Pentru (a): a nu se utiliza în produsele de protecție solară și în produsele comercializate pentru expunerea la radiații UV naturale/artificiale.

Pentru (a) și (b): în cazul unei utilizări combinate cu Tagetes minuta (rubrica 308), conținutul total de Tagetes în preparatul gata de utilizare nu trebuie să depășească limitele maxime de concentrație stabilite în coloana g.

 

(b)

Produse care se îndepărtează prin clătire

(b)

0,1 %


(*1)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.

(*2)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.»

(*3)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.

(*4)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.

(*5)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.

(*6)  De la 1 mai 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se introduc pe piața Uniunii. De la 1 august 2019, produsele cosmetice care conțin substanța respectivă și care nu respectă restricțiile nu se pun la dispoziție pe piața Uniunii.»