ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 179

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
16 iulie 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/973 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/974 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare

14

 

*

Regulamentul (UE) 2018/975 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)

30

 

*

Regulamentul (UE) 2018/976 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

76

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

16.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/973 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau reconstituirea populațiilor de specii exploatate la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY).

(2)

La reuniunea la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă care a avut loc la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat ca până în anul 2020, să reglementeze în mod eficace exploatarea și să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), în funcție de caracteristicile biologice ale acestora.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în concordanță cu obligațiile internaționale ale Uniunii. PCP este concepută să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(4)

Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului.

(5)

Pentru realizarea obiectivelor PCP, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare, după caz, în orice combinație a acestora, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale urmează să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. Conform acestor dispoziții, planul multianual stabilit prin prezentul regulament (denumit în continuare „planul”) ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare precise, niveluri de referință pentru conservare, garanții și măsuri tehnice concepute pentru a evita și reduce capturile nedorite.

(7)

„Cele mai bune avize științifice disponibile” ar trebui înțelese ca referiri la avizele științifice disponibile public care se bazează pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost fie emise, fie revizuite de către un organism științific independent care este recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(8)

Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice pentru stocurile care intră sub incidența planului. În acest scop, Comisia încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizul științific emis de ICES ar trebui să se bazeze pe plan și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință ale biomasei, adică MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizul pertinent privind stocurile și, după caz, în orice alt aviz științific disponibil public, inclusiv, de exemplu, în avizul privind pescuitul mixt emis de ICES.

(9)

Regulamentele (CE) nr. 676/2007 (5) și (CE) nr. 1342/2008 (6) ale Consiliului prevăd normele pentru exploatarea durabilă a stocurilor de cod, cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului și apele sale adiacente. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.

(10)

De asemenea, un astfel de plan multianual ar trebui să fie aplicat stocurilor demersale și zonelor lor de pescuit din Marea Nordului. Acestea sunt speciile de pești rotunzi, pești plați și pești cartilaginoși, precum și langustina (Nephrops norvegicus) și crevetele nordic (Pandalus borealis), care trăiesc pe sau aproape de fundul coloanei de apă.

(11)

Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în Marea Nordului, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare a dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile care sunt exploatate în principal în Marea Nordului ar trebui să fie extins, astfel încât să cuprindă și zonele din afara Mării Nordului. În plus, pentru stocurile care sunt prezente și în Marea Nordului, dar care sunt exploatate în principal în afara Mării Nordului, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara Mării Nordului unde aceste stocuri sunt exploatate în principal, cu extinderea domeniului de aplicare al planurilor multianuale astfel încât să includă și Marea Nordului.

(12)

Domeniul de aplicare geografic al planului ar trebui să fie bazat pe distribuția geografică a stocurilor indicată în cel mai recent aviz științific privind stocurile furnizat de ICES. Ar putea fi necesare viitoare modificări ale distribuției geografice a stocurilor, astfel cum a fost indicat în plan, fie ca urmare a unor informații științifice ameliorate, fie ca urmare a migrării stocurilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a adapta distribuția geografică a stocurilor indicată în plan în cazul în care avizul științific furnizat de ICES indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(13)

În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea ar trebui să intre în dialog cu țările terțe respective pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special articolul 2 alineatul (2) din acesta, și ale prezentului regulament. În cazul în care nu se ajunge la un acord oficial, Uniunea ar trebui să depună toate eforturile pentru a se ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabile pentru operatorii din Uniune.

(14)

Obiectivul planului ar trebui să fie de a contribui la realizarea obiectivelor PCP și, în special, de a realiza și a menține producția maximă durabilă pentru stocurile vizate, punând în aplicare obligația de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul limitelor de captură, de a promova un nivel de trai decent pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul de coastă și de aspectele socioeconomice și de a pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului. Planul ar trebui să precizeze și detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(15)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca posibilitățile de pescuit să fie stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din acesta și să respecte țintele, calendarele și marjele stabilite în planurile multianuale.

(16)

Este adecvat să se stabilească rata-țintă de mortalitate prin pescuit (F) care corespunde obiectivului de realizare și de menținere a MSY sub formă de intervale de valori care sunt compatibile cu realizarea MSY (FMSY). Respectivele intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare pentru a oferi flexibilitate pentru a putea ține cont de evoluțiile avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a lua în considerare caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui să fie calculate și indicate de ICES, în special în avizul său periodic privind capturile. Pe baza planului, ele sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă, astfel cum se precizează în răspunsul ICES la „Solicitarea adresată de UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din Marea Nordului și Marea Baltică”. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC (capturi totale admisibile), împărțită la MSY Btrigger. ICES utilizează respectivele considerente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de captură.

(17)

În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe un prag superior pentru intervalele FMSY în utilizare normală și, cu condiția ca stocul în cauză să fie considerat într-o stare bună, o limită superioară pentru anumite cazuri. Ar trebui să fie posibil să se stabilească posibilități de pescuit la limita superioară numai dacă, pe baza avizului sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu scopul de a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit.

(18)

Pentru stocurile pentru care sunt disponibile ținte legate de MSY, și în scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate sub forma nivelurilor declanșatoare ale biomasei de reproducere pentru stocurile de pește și a nivelurilor declanșatoare de abundență pentru langustină.

(19)

Ar trebui prevăzute măsuri de salvgardare corespunzătoare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelurile respective. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că sunt necesare măsuri de remediere. Măsurile respective ar trebui să fie completate cu toate celelalte măsuri adecvate, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile statelor membre în conformitate cu articolul 13 din respectivul regulament.

(20)

Ar trebui să fie posibil să se stabilească TAC pentru langustina din zonele ICES diviziunea 2a și subzona 4 ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul respectivei zone de TAC. Totuși, acest lucru nu ar trebui să împiedice adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.

(21)

În cazul în care Consiliul ia în considerare un impact semnificativ al pescuitului de agrement în cadrul posibilităților de pescuit pentru un anumit stoc, acesta ar trebui să fie în măsură să stabilească TAC pentru capturile comerciale, care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului de agrement și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului de agrement, cum ar fi limitarea capturilor și perioadele de interdicție a pescuitului.

(22)

În vederea respectării obligației de debarcare stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare, care urmează să fie specificate mai detaliat în conformitate cu articolul 18 din respectivul regulament.

(23)

Pentru a evita mutarea perturbatoare a activității de pescuit, care ar putea avea un impact negativ asupra situației stocurilor de cod, este adecvat să se mențină sistemul autorizațiilor de pescuit legate de o limitare a capacității totale a puterii motorului navelor de pescuit în diviziunea ICES 7d, astfel cum a fost aplicabil anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1342/2008.

(24)

Data-limită pentru transmiterea recomandărilor comune ale statelor membre care au un interes direct de gestionare ar trebui stabilită, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(25)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea de către Comisie, până la 6 august 2023 și, ulterior, din cinci în cinci ani, a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament bazat pe avize științifice. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și indicarea efectelor asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, perioada minimă solicitată de organismele științifice.

(26)

În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și într-o manieră proporțională, pentru a garanta flexibilitatea și pentru a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește ajustările referitoare la stocurile vizate de prezentul regulament ca urmare a unor schimbări în distribuția geografică a stocurilor, măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (7). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(27)

Pentru a oferi securitate juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor planului pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(28)

Regulamentele (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ar trebui abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru următoarele stocuri demersale din apele Uniunii ale Mării Nordului (diviziunile ICES 2a, 3a și subzona 4), inclusiv pentru activitățile de pescuit care exploatează respectivele stocuri și, în cazul în care respectivele stocuri se extind dincolo de Marea Nordului, în apele sale adiacente:

(a)

cod (Gadus morhua) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunile 7d (Canalul de Est) și 3a.20 (Skagerrak);

(b)

eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunile 6a (vestul Scoției) și 3a.20 (Skagerrak);

(c)

cambulă (Pleuronectes platessa) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunea 3a.20 (Skagerrak);

(d)

cod saithe (Pollachius virens) în subzonele 4 (Marea Nordului) și 6 (Rockall și vestul Scoției) și diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat);

(e)

limbă-de-mare (Solea solea) în subzona 4 (Marea Nordului);

(f)

limbă-de-mare (Solea solea) în diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat) și subdiviziunile 22-24 (vestul Mării Baltice);

(g)

merlan (Merlangius merlangus) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunea 7d (estul Canalului Mânecii);

(h)

pește pescar (Lophius piscatorius) în diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat) și subzonele 4 (Marea Nordului) și 6 (Rockall și vestul Scoției);

(i)

crevete nordic (Pandalus borealis) în diviziunile 4a est (nordul Mării Nordului, Fosa Norvegiană) și 3a.20 (Skagerrak);

(j)

langustină (Nephrops norvegicus) în diviziunea 3a (unitățile funcționale 3-4);

(k)

langustină în subzona 4 (Marea Nordului) pe unitate funcțională:

langustină în Botney Gut-Silver Pit (unitatea funcțională 5);

langustină în Farn Deeps (unitatea funcțională 6);

langustină în Fladen Ground (unitatea funcțională 7);

langustină în Firth of Forth (unitatea funcțională 8);

langustină în Moray Firth (unitatea funcțională 9);

langustină în Noup (unitatea funcțională 10);

langustină în Fosa Norvegiană (unitatea funcțională 32);

langustină în Horn's Reef (unitatea funcțională 33);

langustină în Devil's Hole (unitatea funcțională 34).

În cazul în care avizele științifice indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf al prezentului alineat, Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 16, pentru modificarea prezentului regulament prin adaptarea zonelor enumerate în primul paragraf de la prezentul alineat, cu scopul de a reflecta respectiva schimbare. Astfel de adaptări nu se extind la zonele de stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 2-7.

(2)   În cazul în care, pe baza avizelor științifice, Comisia consideră că lista stocurilor menționată la alineatul (1) primul paragraf este necesar să fie modificată, Comisia poate prezenta o propunere de modificare a acestei liste.

(3)   În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) al prezentului articol, se aplică numai articolele 4 și 6 și măsurile legate de posibilitățile de pescuit în temeiul articolului 7.

(4)   Prezentul regulament se aplică și capturilor accidentale prinse în Marea Nordului în cadrul activităților de pescuit care vizează stocurile enumerate la primul paragraf din alineatul (1). Cu toate acestea, în cazul în care pentru respectivele stocuri sunt stabilite intervale FMSY și garanții legate de biomasă în alte acte juridice ale Uniunii care stabilesc planuri multianuale, se aplică respectivele intervale și garanții.

(5)   Prezentul regulament precizează și detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului a tuturor stocurilor de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții în plus față de cele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (9), la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (10) și la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013:

1.

„interval FMSY” înseamnă un interval de valori prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile de mortalitate prin pescuit din respectivul interval au ca rezultat producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, având în vedere un model de pescuit și în condițiile actuale de mediu în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile în cauză. Acesta este stabilit astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. Intervalul este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să coboare sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

2.

„MSY Flower” înseamnă cea mai mică valoare din intervalul FMSY;

3.

„MSY Fupper” înseamnă cea mai mare valoare din intervalul FMSY;

4.

„valoarea punctului FMSY” reprezintă valoarea mortalității prin pescuit estimate care, cu un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu în medie, duce la MSY pe termen lung;

5.

„intervalul inferior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la MSY Flower până la valoarea punctului FMSY;

6.

„intervalul superior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la valoarea punctului FMSY până la MSY Fupper;

7.

„Blim” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de ICES, sub care ar putea exista o capacitate de reproducere redusă;

8.

„MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, și, în cazul stocurilor de langustină, al abundenței, prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a asigura că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile peste nivelurile care permit atingerea producției maxime durabile pe termen lung.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Articolul 3

Obiective

(1)   Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

(2)   Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.

(3)   Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. Acesta este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE.

(4)   În special, planul urmărește:

(a)

să asigure faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în descriptorul 3 inclus în anexa I la Directiva 2008/56/CE; precum și

(b)

să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.

(5)   Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există informații suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

CAPITOLUL III

ȚINTE

Articolul 4

Ținte

(1)   Rata-țintă de mortalitate prin pescuit, în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2, este realizată cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (1) și este menținută ulterior în intervalele FMSY, în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Intervalele FMSY stabilite pe baza planului sunt solicitate din partea ICES.

(3)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când Consiliul stabilește posibilitățile de pescuit pentru un stoc, le stabilește în intervalul inferior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul în cauză.

(4)   În pofida alineatelor (1) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite la niveluri mai scăzute decât intervalele FMSY.

(5)   În pofida alineatelor (3) și (4), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalul superior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul în cauză, cu condiția ca stocul menționat la articolul 1 alineatul (1) să depășească MSY Btrigger:

(a)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul activităților mixte de pescuit;

(b)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)

în vederea limitării variațiilor pentru posibilitățile de pescuit dintre anii consecutivi la nu mai mult de 20 %.

(6)   Posibilitățile de pescuit sunt întotdeauna stabilite astfel încât să se asigure că există o probabilitate de sub 5 % ca biomasa stocului de reproducere să scadă sub Blim.

Articolul 5

Gestionarea stocurilor capturate accidental

(1)   Pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4), măsurile de gestionare, inclusiv, după caz, posibilitățile de pescuit, se stabilesc ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 3.

(2)   Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate.

(3)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în gestionarea pescuitului mixt în cazul stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament, se ține seama de dificultatea de a pescui toate stocurile la nivelul MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la încetarea prematură a activității de pescuit.

CAPITOLUL IV

GARANȚII

Articolul 6

Nivelurile de referință pentru conservare

Următoarele niveluri de referință pentru conservare în vederea garantării capacității depline de reproducere a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES, pe baza planului:

(a)

MSY Btrigger pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b)

Blim pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

Articolul 7

Garanții

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt sub nivelul MSY Btrigger, sunt adoptate toate măsurile de remediere corespunzătoare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri care corespund unei rate de mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

(2)   Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt sub nivelul Blim, sunt adoptate măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

(3)   Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:

(a)

măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

măsuri în temeiul articolelor 8 și 9 din prezentul regulament.

(4)   Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se face ținându-se cont de natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența, sunt sub nivelurile menționate la articolul 6.

Articolul 8

Măsuri specifice de conservare

Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare acțiuni de remediere pentru conservarea oricăruia dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament sau atunci când biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile care fac obiectul articolului 1 alineatul (1) pentru un anumit an sunt sub nivelul MSY Btrigger, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste acte delegate pot completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind:

(a)

caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligului, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(b)

utilizarea uneltelor de pescuit, în special timpul de scufundare, adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(c)

interzicerea sau limitarea pescuitului în zone specifice pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește, peștele sub dimensiunea de referință minimă pentru conservare sau speciile care nu sunt vizate;

(d)

interzicerea sau limitarea pescuitului sau a utilizării anumitor tipuri de unelte de pescuit în anumite perioade specifice, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștele sub dimensiunea de referință minimă pentru conservare sau speciile care nu sunt vizate;

(e)

dimensiunile de referință minime pentru conservare, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine;

(f)

alte caracteristici legate de selectivitate.

CAPITOLUL V

MĂSURI TEHNICE

Articolul 9

Măsuri tehnice

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice:

(a)

specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(b)

specificațiile modificărilor sau ale dispozitivelor suplimentare adăugate uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau pentru a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(c)

limitările sau interdicțiile referitoare la utilizarea anumitor unelte de pescuit și la activități de pescuit, în anumite zone sau perioade, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului; și

(d)

stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru oricare dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine.

(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL VI

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 10

Posibilitățile de pescuit

(1)   Atunci când alocă posibilitățile de pescuit pe care le au la dispoziție în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre țin cont de compoziția probabilă a capturilor realizate de navele care participă la pescuitul mixt.

(2)   Statele membre pot, după ce notifică Comisia, să schimbe între ele toate sau o parte din posibilitățile de pescuit care le-au fost alocate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 7 din prezentul regulament, TAC pentru stocul de langustină din zonele ICES 2a și 4 pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.

(4)   Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul îl ia în considerare și poate limita pescuitul de agrement atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII REFERITOARE LA OBLIGAȚIA DE DEBARCARE

Articolul 11

Dispoziții referitoare la obligația de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului

Pentru toate stocurile de specii din Marea Nordului cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în vederea completării prezentului regulament prin specificarea detaliilor respectivei obligații, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL VIII

ACCESUL LA APE ȘI LA RESURSE

Articolul 12

Autorizațiile de pescuit și plafoanele de capacitate

(1)   Pentru fiecare dintre zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă. În cadrul acestor autorizații de pescuit, statele membre pot să limiteze și capacitatea totală exprimată în kW a acestor nave care utilizează o anumită unealtă.

(2)   Pentru cod în Canalul de Est (diviziunea ICES 7d), fără a aduce atingere plafoanelor de capacitate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, capacitatea totală exprimată în kW a navelor care dețin autorizații de pescuit eliberate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol nu este mai mare decât capacitatea maximă a navelor care au fost active în 2006 sau 2007 și care utilizează una dintre următoarele unelte în zona ICES în cauză:

(a)

traule de fund și plase pungă (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) cu ochiuri de plasă:

(i)

egale cu sau mai mari de 100 mm;

(ii)

egale cu sau mai mari de 70 mm și mai mici de 100 mm;

(iii)

egale cu sau mai mari de 16 mm și mai mici de 32 mm;

(b)

traule laterale (TBB) cu ochiuri de plasă:

(i)

egale cu sau mai mari de 120 mm;

(ii)

egale cu sau mai mari de 80 mm și mai mici de 120 mm;

(c)

setci, plase de încurcare (GN);

(d)

setci cu sirec (GT);

(e)

paragate (LL).

(3)   Fiecare stat membru întocmește și ține la zi o listă cu navele care dețin autorizația de pescuit menționată la alineatul (1) și o pune la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre, pe site-ul său oficial de internet.

CAPITOLUL IX

GESTIONAREA STOCURILOR DE INTERES COMUN

Articolul 13

Principii și obiective ale gestionării stocurilor de interes comun pentru Uniune și țări terțe

(1)   În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea intră în dialog cu țările terțe în cauză pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special cu articolul 2 alineatul (2) din acesta, și ale prezentului regulament. În cazul în care nu se ajunge la un acord oficial, Uniunea depune toate eforturile pentru a se ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabilă pentru operatorii din Uniune.

(2)   În contextul gestionării în comun a stocurilor împreună cu țări terțe, Uniunea poate face schimb de posibilități de pescuit cu țările terțe în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL X

REGIONALIZAREA

Articolul 14

Cooperarea regională

(1)   Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8, 9 și 11 din prezentul regulament.

(2)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată cel târziu la 6 august 2019 și, ulterior, la 12 luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.

(3)   Competențele acordate în temeiul articolelor 8, 9 și 11 din prezentul regulament nu aduc atingere competențelor conferite Comisiei în temeiul altor dispoziții ale dreptului Uniunii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL XI

MĂSURI DE MONITORIZARE

Articolul 15

Evaluarea planului

Până la 6 august 2023 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra pescăriilor care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 16

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8, 9 și 11 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 5 august 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8, 9 și 11 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) și al articolelor 8, 9 și 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL XIII

SPRIJIN DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

Articolul 17

Sprijin din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Măsurile de încetare temporară a activităților de pescuit adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului sunt considerate a fi o încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Abrogări

(1)   Regulamentele (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 75, 10.3.2017, p. 109.

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 mai 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iunie 2018.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 676/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului (JO L 157, 19.6.2007, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).

(7)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind speciile interzise

Regulamentul care urmează să fie adoptat pe baza propunerii Comisiei privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice [2016/0074(COD)] ar trebui să conțină, printre altele, dispoziții referitoare la speciile în cazul cărora pescuitul este interzis. Din acest motiv, cele două instituții au fost de acord să nu includă o listă privind Marea Nordului în acest regulament [2016/0238(COD)].


Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul

Parlamentul European și Consiliul vor include următoarele dispoziții privind controlul în cadrul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009], atunci când ele sunt relevante pentru Marea Nordului: notificările prealabile, cerințele referitoare la jurnalul de bord, porturile desemnate și alte dispoziții legate de control.


16.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/14


REGULAMENTUL (UE) 2018/974 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare

(text codificat)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice respectivul regulament.

(2)

Căile navigabile interioare constituie o parte importantă a rețelelor de transport ale Uniunii, iar promovarea transportului pe căile navigabile interioare reprezintă unul dintre obiectivele politicii comune în domeniul transporturilor, atât din motive de eficiență economică, cât și pentru a reduce consumul de energie și impactul transporturilor asupra mediului.

(3)

Comisia are nevoie de statistici privind transporturile de mărfuri pe căi navigabile interioare pentru a monitoriza și elabora politica comună în domeniul transporturilor, precum și de elemente în materie de transporturi ale politicilor privind regiunile și rețelele transeuropene.

(4)

Statisticile europene privind toate mijloacele de transport ar trebui să fie colectate în conformitate cu standardele și conceptele comune, în scopul obținerii nivelului maxim posibil de compatibilitate între mijloacele de transport.

(5)

Transporturile pe căile navigabile interioare nu intervin în toate statele membre și, în consecință, efectele prezentului regulament se limitează la acele state membre în care există acest mijloc de transport.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) prevede un cadru de referință pentru dispozițiile stabilite de prezentul regulament.

(7)

Pentru a se ține seama de tendințele economice și tehnologice și de modificările aduse definițiilor adoptate la nivel internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament pentru ridicarea pragului de acoperire statistică a transporturilor pe căile navigabile interioare peste nivelul de 1 000 000 de tone, adaptarea definițiilor sau adoptarea unor definiții noi, precum și adaptarea anexelor la prezentul regulament pentru a reflecta modificările aduse sistemului de codificare și nomenclatorului la nivel internațional sau modificările din actele legislative relevante ale Uniunii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (5). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(8)

Comisia ar trebui să asigure faptul că actele delegate respective nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți.

(9)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere competențe de executare Comisiei pentru a permite acesteia să adopte modalități de transmitere a datelor, inclusiv standarde în materie de schimb de date, și modalități de difuzare a rezultatelor de către Comisie (Eurostat) și, de asemenea, pentru a îi permite să elaboreze și să publice criteriile și cerințele metodologice destinate să asigure calitatea datelor elaborate. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(10)

Comisia trebuie să solicite efectuarea unor studii-pilot cu privire la disponibilitatea datelor statistice referitoare la transportul de călători pe căile navigabile interioare, inclusiv prin intermediul serviciilor de transport transfrontalier. Uniunea ar trebui să contribuie la costul efectuării respectivelor studii-pilot. Astfel de contribuții ar trebui să îmbrace forma unor granturi acordate institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(11)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv instituirea unor standarde statistice comune care permit obținerea unor date armonizate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea respectivei acțiuni, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum se stabilește la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament instituie norme comune pentru elaborarea de statistici europene privind transporturile pe căi navigabile interioare.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date privind transporturile pe căile navigabile interioare de pe teritoriul lor național.

(2)   Statele membre în care volumul total de mărfuri transportate anual pe căi navigabile interioare ca transporturi naționale, internaționale sau de tranzit depășește 1 000 000 de tone furnizează datele menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), statele membre în care nu sunt transporturi internaționale sau de tranzit pe căi navigabile interioare, dar în care volumul total de mărfuri transportate anual pe căi navigabile interioare ca transporturi naționale depășește 1 000 000 de tone, furnizează datele menționate la articolul 4 alineatul (2).

(4)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

transportului de mărfuri cu nave cu tonaj mai mic de 50 de tone;

(b)

navelor utilizate în principal pentru transportul de pasageri;

(c)

navelor utilizate în scop de feribot;

(d)

navelor utilizate exclusiv în scopuri necomerciale de către administrațiile portuare și autoritățile publice;

(e)

navelor utilizate exclusiv în scop de buncăr sau pentru depozitare;

(f)

navelor care nu sunt utilizate pentru transportul mărfurilor, precum navele de pescuit, dragele, atelierele plutitoare, casele plutitoare și ambarcațiunile de agrement.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 în ceea ce privește modificarea alineatului (2) din prezentul articol pentru ridicarea pragului de acoperire statistică a transportului pe căi navigabile interioare, menționat la alineatul respectiv, pentru a se ține seama de tendințele economice și tehnologice.

Atunci când exercită această competență, Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„cale navigabilă interioară” înseamnă un curs de apă care nu face parte din mare și care este, prin trăsături naturale sau artificiale, potrivit pentru circulația navelor de navigație interioară;

(b)

„navă de navigație interioară” înseamnă o ambarcațiune plutitoare destinată transportului de mărfuri sau transportului public de pasageri, care navighează în mod predominant pe căile navigabile interioare sau în apele situate în interiorul sau în imediata apropiere a apelor protejate sau a zonelor în care se aplică regulamentele portuare;

(c)

„naționalitatea navei” se referă la țara în care este înregistrată nava;

(d)

„transportul pe căile navigabile interioare” înseamnă orice deplasare a mărfurilor și/sau a călătorilor cu ajutorul navelor de navigație interioară, care se realizează în totalitate sau parțial pe căile navigabile interioare;

(e)

„transportul național pe căile navigabile interioare” înseamnă transportul pe căile navigabile interioare realizat între două porturi din cadrul aceluiași teritoriu național, indiferent de naționalitatea navei;

(f)

„transportul internațional pe căile navigabile interioare” înseamnă transportul pe căile navigabile interioare realizat între două porturi aflate pe teritorii naționale diferite;

(g)

„transportul de tranzit pe căile navigabile interioare” înseamnă transportul pe căile navigabile interioare pe un teritoriu național între două porturi localizate pe un alt teritoriu național sau pe alte teritorii naționale, cu condiția ca pe parcursul întregii călătorii pe teritoriul național să nu se realizeze nici o transbordare;

(h)

„traficul pe căile navigabile interioare” înseamnă deplasarea unei nave pe o cale navigabilă interioară dată.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 cu privire la modificarea primului paragraf din prezentul articol pentru adaptarea definițiilor existente sau adoptarea unor definiții noi, pentru a se ține seama de definițiile relevante modificate sau adoptate la nivel internațional.

Atunci când exercită această competență, Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 4

Colectarea datelor

(1)   Datele se colectează în conformitate cu tabelele prezentate în anexele I - IV.

(2)   În cazul menționat la articolul 2 alineatul (3), datele se colectează în conformitate cu tabelele prezentate în anexa V.

(3)   În sensul prezentului regulament, mărfurile se clasifică în conformitate cu anexa VI.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 cu privire la modificarea anexelor pentru a reflecta modificările aduse sistemului de codificare și nomenclatorului la nivel internațional sau în actele legislative relevante ale Uniunii.

Atunci când exercită această competență, Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 5

Studii-pilot

(1)   Până la 8 decembrie 2018, Comisia elaborează, în cooperare cu statele membre, metodologia adecvată pentru elaborarea statisticilor privind transportul de călători pe căile navigabile interioare, inclusiv prin intermediul serviciilor de transport transfrontalier.

(2)   Până la 8 decembrie 2019, Comisia lansează studii-pilot care să fie realizate de statele membre pe bază de voluntariat și care să furnizeze date din domeniul de aplicare al prezentului regulament cu privire la disponibilitatea datelor statistice referitoare la transportul de călători pe căile navigabile interioare, inclusiv prin intermediul serviciilor de transport transfrontalier. Aceste studii-pilot urmăresc să evalueze fezabilitatea noilor colectări de date, costurile colectărilor de date aferente, precum și implicit calitatea statisticilor.

(3)   Până la 8 decembrie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la rezultatele unor astfel de studii-pilot. În funcție de rezultatele raportului respectiv și într-un interval de timp rezonabil, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește statisticile privind transportul de călători pe căile navigabile interioare, inclusiv prin intermediul serviciilor de transport transfrontalier.

(4)   Bugetul general al Uniunii contribuie, după caz și ținând cont de valoarea adăugată a Uniunii, la finanțarea acestor studii-pilot.

Articolul 6

Transmiterea datelor

(1)   Transmiterea de date are loc cât mai curând posibil și în cel mult cinci luni de la sfârșitul perioadei relevante de observație.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de transmitere a datelor către Comisie (Eurostat), inclusiv standardele în materie de schimb de date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 7

Difuzare

Statisticile europene bazate pe datele menționate la articolul 4 se difuzează cu o frecvență similară celei stabilite pentru transmiterea datelor de către statele membre.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de difuzare a rezultatelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 8

Calitatea datelor

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a criteriilor și cerințelor metodologice destinate să asigure calitatea datelor produse. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.

(3)   Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un raport care conține informațiile și datele pe care aceasta le poate solicita în vederea verificării calității datelor transmise.

(4)   În sensul prezentului regulament, criteriile de calitate care se aplică datelor care trebuie să fie transmise sunt cele menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modalitățile detaliate, structura, periodicitatea și comparabilitatea elementelor pentru rapoartele de calitate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9

Raportul privind punerea în aplicare

Până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, la fiecare cinci ani, după consultarea Comitetului Sistemului Statistic European, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și evoluțiile viitoare.

În acest raport, Comisia ia în considerare informațiile relevante furnizate de statele membre cu privire la posibilele îmbunătățiri și la nevoile utilizatorilor. În special, raportul evaluează:

(a)

beneficiile pe care statisticile elaborate le aduc Uniunii, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor de date statistice, în raport cu costurile aferente;

(b)

calitatea datelor transmise și metodele utilizate pentru colectarea datelor.

Articolul 10

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (5), articolul 3 și articolul 4 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de 7 decembrie 2016. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (5), articolul 3 și articolul 4 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (5), al articolului 3 sau al articolului 4 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență care figurează în anexa VIII.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  Poziția Parlamentului European din 29 mai 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iunie 2018.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare și de abrogare a Directivei 80/1119/CEE a Consiliului (JO L 264, 25.9.2006, p. 1).

(3)  A se vedea anexa VII.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(5)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXA I

Tabelul I1.

Transportul de mărfuri în funcție de tipul mărfii (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

„I1”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2007

 

Tipul de ambalare

1 cifră

1

=

mărfuri în containere

2

=

mărfuri care nu sunt în containere și containere goale

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


(1)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

„NUTS0 + ZZ” când există codul NUTS pentru țara parteneră;

codul „ISO + ZZ” când nu există codul NUTS pentru țara parteneră;

„ZZZZ” când țara parteneră este complet necunoscută.


ANEXA II

Tabelul II1.

Transportul în funcție de naționalitatea navei și tipul de navă (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

3 caractere alfanumerice

„II1”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de navă

1 cifră

1

=

barjă autopropulsată

2

=

barjă fără autopropulsare

3

=

barjă tank autopropulsată

4

=

barjă tank fără autopropulsare

5

=

alte nave pentru transportul de mărfuri

6

=

navă maritimă

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (2)

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


Tabelul II2.

Traficul navelor (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

3 caractere alfanumerice

„II2”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Numărul de deplasări al navelor încărcate

 

 

Deplasări de nave

Numărul de deplasări al navelor goale

 

 

Deplasări de nave

Navă-km (navă încărcată)

 

 

Navă-km

Navă-km (navă goală)

 

 

Navă-km

NOTĂ: Dispoziția din tabelul II2 este opțională.


(1)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

„NUTS0 + ZZ” când există codul NUTS pentru țara parteneră;

codul „ISO + ZZ” când nu există codul NUTS pentru țara parteneră;

„ZZZZ” când țara parteneră este complet necunoscută.

(2)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. Atunci când nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul „ZZ”.


ANEXA III

Tabelul III1.

Transportul în containere în funcție de tipul mărfii (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

4 caractere alfanumerice

„III1”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Țara/regiunea de încărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Țara/regiunea de descărcare

4 caractere alfanumerice

NUTS2 (1)

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Dimensiunea containerelor

1 cifră

1

=

20′ unități navlu

2

=

40′ unități navlu

3

=

unități navlu > 20′ și < 40′

4

=

unități navlu > 40′

 

Situație încărcare

1 cifră

1

=

containere încărcate

2

=

containere goale

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2007

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Când nu se cunoaște sau nu este disponibil codul regional, se utilizează următoarea codificare:

„NUTS0 + ZZ” când există codul NUTS pentru țara parteneră;

codul „ISO + ZZ” când nu există codul NUTS pentru țara parteneră;

„ZZZZ” când țara parteneră este complet necunoscută.


ANEXA IV

Tabelul IV1.

Transportul în funcție de naționalitatea navei (date trimestriale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

3 caractere alfanumerice

„IV1”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Trimestru

2 cifre

41

=

trimestrul 1

42

=

trimestru 2

43

=

trimestru 3

44

=

trimestru 4

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (1)

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


Tabelul IV2.

Transportul în containere în funcție de naționalitatea navei (date trimestriale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

3 caractere alfanumerice

„IV2”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Trimestru

2 cifre

41

=

trimestrul 1

42

=

trimestrul 2

43

=

trimestrul 3

44

=

trimestrul 4

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Naționalitatea navei

2 litere

NUTS0 (cod național) (2)

 

Situație încărcare

1 cifră

1

=

containere încărcate

2

=

containere goale

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. Atunci când nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul „ZZ”.

(2)  Când nu există un cod NUTS pentru țara de înregistrare a navei, se raportează codul național ISO. Atunci când nu se cunoaște naționalitatea navei, se utilizează codul „ZZ”.


ANEXA V

Tabelul V1.

Transportul de mărfuri (date anuale)

Elemente

Codificare

Nomenclator

Unitate

Tabel

2 caractere alfanumerice

„V1”

 

Țara raportoare

2 litere

NUTS0 (cod național)

 

Anul

4 cifre

„aaaa”

 

Tipul de transport

1 cifră

1

=

național

2

=

internațional (cu excepția tranzitului)

3

=

tranzit

 

Tipul de marfă

2 cifre

NST 2007

 

Tone transportate

 

 

Tone

Tone-km

 

 

Tone-km


ANEXA VI

NST 2007

Diviziune

Descriere

01

Produse agricole, de vânătoare și forestiere; pește și alte produse pescărești

02

Cărbune și lignit; țiței și gaze naturale

03

Minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare în carieră; turbă; uraniu și toriu

04

Produse alimentare, băuturi și tutun

05

Textile și produse textile; piele și produse din piele

06

Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilierului); articole din paie și materiale de împletit; celuloză, hârtie și produse din hârtie; materiale tipărite și pe medii de stocare

07

Cocs și produse petroliere rafinate

08

Chimicale, produse chimice și fibre sintetice și artificiale; produse din mase plastice și din cauciuc; combustibil nuclear

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

Mașini și echipamente n.c.a.; mașini și aparatură de calcul pentru birou; mașini și aparate electrice n.c.a.; echipamente și aparate radio, TV și de comunicații; instrumente medicale, optice și de precizie; ceasuri și ceasornice

12

Echipamente de transport

13

Mobilier; alte mărfuri manufacturate n.c.a.

14

Materii prime secundare; deșeuri urbane și alte deșeuri

15

Poștă, colete

16

Echipamente și materiale utilizate în transportul de mărfuri

17

Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje transportate separat de pasageri; automobile mutate în scopul reparațiilor; alte mărfuri necomerciale n.c.a.

18

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună

19

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01–16

20

Alte mărfuri n.c.a.


ANEXA VII

REGULAMENTUL ABROGAT ȘI MODIFICĂRILE SALE ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 264, 25.9.2006, p. 1).

 

Regulamentul (CE) nr. 425/2007 al Comisiei

(JO L 103, 20.4.2007, p. 26).

Numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei

(JO L 290, 8.11.2007, p. 14).

Numai articolul 4

Regulamentul (UE) 2016/1954 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 311, 17.11.2016, p. 20).

 


ANEXA VIII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1365/2006

Prezentul regulament

Articolele 1-4

Articolele 1-4

Articolul 4a

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Anexa A

Anexa I

Anexa B

Anexa II

Anexa C

Anexa III

Anexa D

Anexa IV

Anexa E

Anexa V

Anexa F

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VIII


16.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/30


REGULAMENTUL (UE) 2018/975 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3), este de a garanta că exploatarea resurselor biologice marine contribuie la sustenabilitatea economică, socială și de mediu pe termen lung.

(2)

Prin Decizia 98/392/CE a Consiliului (4), Uniunea a aprobat convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării care conține anumite principii și reguli referitoare la conservarea și gestionarea resurselor marine vii. În cadrul obligațiilor sale internaționale mai ample, Uniunea participă la eforturile depuse în apele internaționale pentru conservarea stocurilor de pește.

(3)

În temeiul Deciziei 2012/130/UE a Consiliului (5), Uniunea este parte contractantă la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud („Convenția SPRFMO”), prin care s-a instituit Organizația regională pentru gestionarea pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO), începând cu 26 iulie 2010.

(4)

În cadrul SPRFMO, Comisia SPRFMO este responsabilă cu adoptarea măsurilor menite să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole prin aplicarea abordării precaute a gestionării pescuitului și a unei abordări bazate pe ecosistem a gestionării pescuitului și, procedând astfel, să ocrotească ecosistemele marine în care se dezvoltă resursele respective. Aceste măsuri ar putea deveni obligatorii pentru Uniune.

(5)

Este necesar să se asigure faptul că măsurile de conservare și gestionare adoptate de SPRFMO („măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO”) sunt transpuse integral în legislația Uniunii și că, prin urmare, sunt implementate efectiv și uniform în interiorul Uniunii.

(6)

SPRFMO are autoritatea de a adopta măsuri de conservare și gestionare pentru zonele de pescuit din sfera sa de competență, măsuri care să fie obligatorii pentru părțile contractante la Convenția SPRFMO („părțile contractante”). Măsurile respective se adresează în primul rând părților contractante și prevăd obligații pentru operatori, de exemplu pentru comandanții de nave.

(7)

Prezentul regulament nu ar trebui să se refere la posibilitățile de pescuit stabilite de SPRFMO, deoarece ele sunt alocate în cadrul regulamentului anual privind posibilitățile de pescuit adoptate în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(8)

Atunci când pun în aplicare măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, Uniunea și statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a promova utilizarea unor unelte și tehnici de pescuit selective și cu impact redus asupra mediului.

(9)

În vederea încorporării rapide în legislația Uniunii a viitoarelor modificări obligatorii ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament, precum și a articolelor relevante. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (6). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă cu pregătirea actelor delegate.

(10)

Pentru a asigura conformitatea cu PCP, au fost adoptate acte legislative ale Uniunii în vederea stabilirii unui sistem de control, inspecție și asigurare a respectării normelor, care include combaterea activităților ilegale, nedeclarate și nereglementate (INN).

(11)

În special, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (7) stabilește un sistem de control, de inspecție și de asigurare a respectării normelor la nivelul Uniunii, cu o abordare globală și integrată, astfel încât să se garanteze respectarea tuturor normelor PCP, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (8) stabilește norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009. Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (9) instituie un sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN. În plus, Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului (10) stabilește norme privind eliberarea și gestionarea autorizațiilor de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiunile de pescuit în ape aflate sub auspiciile unei organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) la care Uniunea este parte contractantă. Aceste regulamente pun deja în aplicare o serie de dispoziții prevăzute în măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO. Prin urmare, nu este necesar ca dispozițiile respective să fie incluse în prezentul regulament.

(12)

Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a introdus o obligație de debarcare care se aplică de la 1 ianuarie 2015 în cazul pescuitului de specii pelagice mici și mari, pescuitului în scopuri industriale și pescuitului de somon din Marea Baltică. Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 alineatul (2) din regulamentul menționat, obligația de debarcare nu aduce atingere obligațiilor internaționale ale Uniunii, cum ar fi cele rezultate din măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsurile de gestionare, conservare și control referitoare la pescuitul stocurilor transzonale de pești în zona Convenției SPRFMO.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

(a)

navelor de pescuit ale Uniunii care își desfășoară activitatea în zona Convenției SPRFMO;

(b)

navelor de pescuit ale Uniunii care transbordează produse pescărești recoltate în zona Convenției SPRFMO;

(c)

navelor de pescuit ale țărilor terțe care solicită accesul în porturi ale Uniunii sau care fac obiectul unei inspecții în porturi ale Uniunii și care transportă produse pescărești recoltate în zona Convenției SPRFMO.

Articolul 3

Relația cu alte acte ale Uniunii

Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel în mod expres, prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Regulamentelor (CE) nr. 1005/2008, (CE) nr. 1224/2009 și (UE) 2017/2403.

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„zona Convenției SPRFMO” înseamnă zona geografică indicată la articolul 5 din Convenția SPRFMO;

2.

„navă de pescuit” desemnează orice navă, de orice dimensiune, folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole, inclusiv navele de sprijin, navele de prelucrare a peștelui, navele care participă la transbordare, precum și navele de marfă echipate pentru transportul produselor pescărești, cu excepția portcontainerelor;

3.

„navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înregistrată în Uniune;

4.

„resurse piscicole SPRFMO” înseamnă toate resursele biologice marine aflate în zona Convenției SPRFMO, cu excepția următoarelor:

(a)

speciile sedentare, în măsura în care acestea intră sub jurisdicția națională a statelor costiere în temeiul articolului 77 alineatul (4) din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS);

(b)

speciile mari migratoare enumerate în anexa I la UNCLOS;

(c)

speciile anadrome și catadrome;

(d)

mamiferele marine, reptilele marine și păsările marine;

5.

„produse pescărești SPRFMO” înseamnă organismele acvatice sau produsele derivate din acestea care rezultă din orice activitate de pescuit din zona Convenției SPRFMO;

6.

„activitate de pescuit” înseamnă localizarea peștilor, lansarea, fixarea, remorcarea sau tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturilor la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferarea și debarcarea peștilor și a produselor pescărești;

7.

„pescuit de fund” înseamnă activitățile de pescuit ale unei nave de pescuit care folosește o unealtă de pescuit susceptibilă să intre în contact cu fundul mării sau cu organismele bentonice în derularea normală a operațiunilor;

8.

„amprenta pescuitului de fund” înseamnă extinderea spațială a pescuitului de fund în zona Convenției SPRFMO în perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2006;

9.

„pescuit INN” înseamnă orice activități de pescuit ilegal, nedeclarat sau nereglementat, definite la punctele 1-4 din articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

10.

„proiectul de listă SPRFMO a navelor INN” înseamnă lista inițială a navelor de pescuit despre care se presupune că au desfășurat activități de pescuit INN, astfel cum a fost elaborată de către secretariatul SPRFMO și transmisă spre analiză comitetului tehnic și pentru controlul conformității al SPRFMO;

11.

„pescuitul experimental” înseamnă o activitate de pescuit care nu a fost practicată sau care nu a fost practicată cu un anumit tip de unelte sau tehnici de pescuit în ultimii 10 ani;

12.

„setcă în derivă pelagică de mari dimensiuni” înseamnă o setcă sau o altfel de plasă sau o combinație de plase cu o lungime mai mare de 2,5 km, amplasate la suprafața apei sau în apă, lăsate să plutească în derivă, în care peștii se prind, se încurcă sau rămân blocați;

13.

„setci de adâncime”, de exemplu setci cu sirec, setci simple, plase ancorate, plase de fund, înseamnă șiruri de plase pescărești simple, duble sau triple, amplasate vertical, pe fundul apei sau aproape de fundul apei, în care peștii se prind, se încurcă sau rămân blocați. Setcile de adâncime sunt formate dintr-o plasă de pescuit simplă sau, mai rar, din două sau trei plase prinse împreună pe aceleași cadre din sfoară. Unele tipuri de plase pot fi combinate într-o singură unealtă. Aceste plase pot fi utilizate fie separat fie, mult mai adesea, sub formă de multe plase înșirate („rețele” de plase). Unealta poate fi prinsă, ancorată pe fundul apei sau lăsată să plutească în derivă, în mod liber sau legată de navă;

14.

„parte necontractantă cooperantă la SPRFMO” (PNC) înseamnă un stat sau o entitate de pescuit care nu este parte la Convenția SPRFMO, dar care a fost de acord să coopereze pe deplin la implementarea măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO.

15.

„registrul SPRFMO al navelor” înseamnă lista navelor de pescuit autorizate să pescuiască în zona Convenției SPRFMO, astfel cum au fost notificate de către părțile contractante și de către PNC, care este păstrat de secretariatul SPRFMO;

16.

„transbordare” desemnează descărcarea tuturor produselor pescărești sau a unei părți din acestea de la bordul unei nave de pescuit pe o altă navă de pescuit;

17.

„alte specii de interes” înseamnă speciile enumerate în anexa XIII;

18.

„ecosistem marin vulnerabil” (EMV) înseamnă orice ecosistem marin a cărui integritate (și anume structură sau funcție a ecosistemului) este amenințată, în conformitate cu cele mai pertinente informații științifice disponibile și cu principiul precauției, de efecte nocive semnificative cauzate de contactul fizic cu uneltele de fund în cursul desfășurării normale a operațiunilor de pescuit, cum ar fi de exemplu recifele, munții submarini, izvoarele hidrotermale, coralii de apă rece sau bancurile de bureți de apă rece.

TITLUL II

MĂSURI DE GESTIONARE, CONSERVARE ȘI CONTROL PRIVIND ANUMITE SPECII

CAPITOLUL I

Stavrid ( Trachurus murphyi )

Articolul 5

Informații cu privire la epuizarea cotelor de stavrid

Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la data încetării activității de pescuit de stavrid care a atins 100 % din limita sa de captură. Comisia transmite fără întârziere aceste informații secretariatului SPRFMO.

Articolul 6

Prezența observatorilor în cadrul pescuitului de stavrid

Statele membre garantează prezența observatorilor științifici în cel puțin 10 % din campaniile de pescuit ale navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor. Pentru navele de pescuit care desfășoară cel mult două campanii de pescuit pe an, prezența observatorilor în 10 % din campaniile de pescuit se calculează pe baza zilelor de pescuit activ pentru traulere și pe baza lansărilor în apă a uneltelor pentru navele de pescuit cu plasă pungă.

Articolul 7

Raportarea datelor referitoare la stavrid

(1)   Statele membre prezintă Comisiei, până în ziua de 15 a fiecărei luni, un raport cu privire la capturile de stavrid din luna precedentă, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO până în ziua de 20 a fiecărei luni.

(2)   În plus față de alineatul (1), statele membre raportează Comisiei următoarele date referitoare la pescuitul de stavrid:

(a)

până în ziua de 15 a fiecărei luni, lista navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor, implicate în operațiuni de transbordare în luna precedentă. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO până în ziua de 20 a fiecărei luni;

(b)

cel târziu cu 45 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, raportul științific anual care acoperă anul precedent. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO cel târziu cu 30 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO.

Articolul 8

Alocarea posibilităților de pescuit pentru stavrid

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit pentru stocurile de stavrid de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice și, de asemenea, fac eforturi pentru a asigura o distribuție echitabilă a cotelor naționale între diferitele segmente de flotă și pentru a oferi stimulente navelor de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

CAPITOLUL II

Păsări marine

Articolul 9

Măsuri de atenuare pentru păsările marine în cazul navelor de pescuit cu paragate

(1)   Toate navele de pescuit ale Uniunii care utilizează paragate trebuie să se supună măsurilor de atenuare pentru păsările marine, menționate în prezentul articol.

(2)   Toate navele de pescuit ale Uniunii care utilizează paragate de fund trebuie să utilizeze lesturi la fire și parâme tori (pentru alungarea păsărilor).

(3)   Navele de pescuit ale Uniunii nu folosesc paragate în timpul orelor de întuneric.

(4)   Lestarea paragatelor se face în conformitate cu anexa I.

(5)   Parâmele pentru alungarea păsărilor se instalează în conformitate cu anexa II.

(6)   Navelor de pescuit ale Uniunii li se interzice să evacueze deșeurile de pește în timpul lansării și al ridicării. În cazul în care acest lucru nu este posibil și, din motive de siguranță funcțională, este necesar să se evacueze deșeurile biologice, navele deversează deșeurile în loturi, la intervale de minimum două ore.

Articolul 10

Măsuri de atenuare pentru păsările marine în cazul traulerelor

(1)   Toate navele de pescuit ale Uniunii care utilizează traule se supun măsurilor de atenuare pentru păsările marine menționate în prezentul articol.

(2)   Navele de pescuit ale Uniunii instalează două parâme tori atunci când pescuiesc sau, dacă practicile operaționale împiedică buna instalare a parâmelor tori, un dispozitiv pentru alungarea păsărilor.

(3)   Dispozitivele pentru alungarea păsărilor se instalează în conformitate cu anexa III.

(4)   Atunci când este posibil, navelor de pescuit ale Uniunii li se interzice să evacueze deșeurile de pește în timpul lansării și al ridicării.

(5)   Atunci când este posibil și adecvat, navele de pescuit ale Uniunii transformă deșeurile de pește în făină de pește și păstrează toate deșeurile la bord, evacuările fiind limitate la deșeurile lichide/apa uzată. În cazul în care acest lucru nu este posibil și adecvat, navele de pescuit deversează deșeurile în loturi, la intervale de minimum două ore.

(6)   Atunci când este posibil, plasele se curăță după fiecare operațiune de pescuit pentru a elimina peștele încâlcit în plase și materialele bentonice pentru a descuraja interacțiunile cu păsările în timpul derulării uneltei de pescuit.

(7)   Timpul cât plasa se află la suprafața apei în momentul ridicării se reduce la minimum prin întreținerea adecvată a troliurilor și prin bune practici pe punte.

Articolul 11

Raportarea datelor referitoare la păsările marine

În raportul științific anual menționat la articolul 7 alineatul (2) litera (b), statele membre indică:

(a)

măsurile de atenuare pentru păsările marine, utilizate de fiecare navă de pescuit care arborează pavilionul lor și care pescuiește în zona Convenției SPRFMO;

(b)

nivelul prezenței observatorilor destinat înregistrării capturilor accidentale de păsări marine;

(c)

orice date observate cu privire la interacțiunea cu păsările marine.

TITLUL III

MĂSURI DE GESTIONARE, CONSERVARE ȘI CONTROL PRIVIND ANUMITE METODE DE PESCUIT

CAPITOLUL I

Pescuitul de fund

Articolul 12

Autorizație pentru pescuitul de fund

(1)   Statele membre nu autorizează navele de pescuit aflate sub pavilionul lor să practice pescuitul de fund fără o autorizație prealabilă din partea SPRFMO.

(2)   Statele membre ale căror vase intenționează să se angajeze în activități de pescuit de fund în zona Convenției SPRFMO prezintă Comisiei o cerere de autorizare cu cel târziu 45 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO în cadrul căreia doresc să le fie analizată cererea. Comisia transmite cererea secretariatului SPRFMO cel târziu cu 30 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO. Cererea trebuie să cuprindă:

(a)

amprenta pescuitului de fund, bazată pe istoricul efortului sau al capturilor aferente activităților de pescuit de fund în zona Convenției SPRFMO în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2006, stabilit de statul membru în cauză;

(b)

nivelul mediu anual de captură în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2006;

(c)

o evaluare a impactului activităților de pescuit de fund;

(d)

o evaluare care să stabilească dacă activitățile propuse promovează atât gestionarea sustenabilă a speciilor vizate și a speciilor nevizate capturate accidental, cât și protejarea ecosistemelor marine în care există aceste resurse, inclusiv prin prevenirea efectelor nocive semnificative asupra EMV.

(3)   Evaluarea impactului menționată la alineatul (2) litera (c) se realizează în conformitate cu Orientările internaționale privind gestionarea pescuitului de adâncime în mare liberă, formulate de Organizația pentru Alimentație și Agricultură, publicate în 2009 („Orientările FAO privind pescuitul de adâncime”) și ține seama de standardul SPRFMO pentru evaluarea impactului pescuitului de fund și de zonele în care se știe că există sau că pot apărea EMV-uri.

(4)   Comisia informează statul membru în cauză cu privire la decizia SPRFMO privind autorizarea pescuitului de fund în zona Convenției SPRFMO pentru care a fost efectuată o evaluare a impactului, inclusiv cu privire la condițiile aferente și măsurile relevante pentru a preveni efectele nocive semnificative asupra EMV-urilor.

(5)   Statele membre se asigură că evaluările de impact menționate la alineatul (2) litera (c) sunt actualizate în cazul în care apare o modificare substanțială a activității de pescuit susceptibilă să aibă un impact asupra EMV-urilor și transmit informațiile respective Comisiei, de îndată ce devin disponibile. Comisia transmite informațiile respective către secretariatul SPRFMO.

Articolul 13

Pescuitul de fund în afara amprentei pescuitului de fund sau care depășește nivelurile de captură din perioada de referință

(1)   Statele membre nu autorizează navele de pescuit aflate sub pavilionul lor să practice pescuitul de fund în afara amprentei pescuitului de fund sau care depășește nivelurile de captură din perioada de referință fără o autorizație prealabilă din partea SPRFMO.

(2)   Statele membre ale căror nave intenționează să pescuiască în afara amprentei pescuitului de fund sau intenționează să depășească nivelul mediu de captură anual menționat la articolul 12 alineatul (2) litera (b) înaintează o cerere de autorizare Comisiei cel târziu cu 80 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO în anul în care doresc să le fie analizată cererea. Comisia transmite mai departe cererea secretariatului SPRFMO cel târziu cu 60 zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO. Cererea conține:

(a)

o evaluare de impact privind activitățile de pescuit de fund;

(b)

o evaluare care să stabilească dacă activitățile propuse promovează atât gestionarea sustenabilă a speciilor vizate și a speciilor nevizate capturate accidental, cât și protejarea ecosistemelor marine în care există aceste resurse, inclusiv prin prevenirea efectelor nocive semnificative asupra EMV-urilor.

(3)   Evaluarea de impact menționată la alineatul (2) litera (a) se realizează în conformitate cu Orientările FAO privind pescuitul de adâncime și ține seama de standardul SPRFMO pentru evaluarea de impactul a pescuitului de fund și de zonele în care se știe că există sau că pot apărea EMV-uri.

(4)   Comisia informează statul membru în cauză cu privire la decizia SPRFMO privind autorizarea pescuitului de fund în zona Convenției SPRFMO pentru care a fost efectuată evaluarea de impact, inclusiv cu privire la condițiile aferente și măsurile relevante pentru a preveni efectele nocive semnificative asupra EMV-urilor.

(5)   Statele membre se asigură că evaluările de impact menționate la alineatul (2) litera (a) sunt actualizate în cazul în care apare o modificare substanțială a activității de pescuit susceptibilă să aibă un impact asupra EMV-urilor și furnizează aceste informații Comisiei, de îndată ce devin disponibile. Comisia transmite respectivele informații către secretariatul SPRFMO.

Articolul 14

EMV-uri în cazul pescuitului de fund

(1)   Până în momentul în care Comitetul științific al SPRFMO își formulează avizul cu privire la valorile-prag, statele membre stabilesc valori-prag pentru interacțiunile cu EMV-uri pentru navele de pescuit care arborează pavilionul lor, ținând seama de punctul 68 din Orientările FAO privind pescuitul de adâncime.

(2)   Statele membre impun navelor de pescuit care arborează pavilionul lor să înceteze activitățile de pescuit de fund pe o rază de cinci mile marine în jurul oricărei locații din zona Convenției SPRFMO unde interacțiunile depășesc valorile-prag stabilite în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. Statele membre raportează Comisiei interacțiunile cu EMV-urile pe baza orientărilor stabilite în anexa IV. Comisia transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO, fără întârziere.

Articolul 15

Prezența observatorilor în cadrul pescuitului de fund

Statele membre asigură o prezență de 100 % a observatorilor pentru traulerele care arborează pavilionul lor și care desfășoară activități de pescuit de fund și o prezență de cel puțin 10 % pentru navele de pescuit aflate sub pavilionul lor care utilizează alte unelte de pescuit de fund.

Articolul 16

Raportarea datelor pentru pescuitul de fund

(1)   Până în ziua de 15 a fiecărei luni, statele membre prezintă Comisiei un raport privind capturile de specii vizate de pescuitul de fund efectuate în luna precedentă, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)   Până în ziua de 15 a fiecărei luni, statele membre transmit Comisiei o listă a navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor care au pescuit activ și a navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor implicate în operațiuni de transbordare. Comisia transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO în termen de cinci zile de la primirea lor.

(3)   Statele membre interzic navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor să participe la pescuitul de fund dacă datele minime solicitate referitoare la identificarea navei de pescuit prevăzute în anexa V nu au fost furnizate.

CAPITOLUL II

Pescuitul experimental

Articolul 17

Autorizarea referitoare la pescuitul experimental

(1)   Statele membre care doresc să autorizeze o navă de pescuit aflată sub pavilionul lor să practice pescuitul experimental, prezintă Comisiei cu cel puțin 80 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO următoarele:

(a)

o cerere de autorizare cu informațiile prevăzute în anexa V;

(b)

un plan operațional de pescuit în conformitate cu anexa VI, inclusiv un angajament de a respecta planul SPRFMO de colectare a datelor, prevăzut la articolul 18 alineatele (3), (4) și (5).

(2)   Cu cel târziu 60 de zile înainte de reuniunea Comitetului științific al SPRFMO, Comisia transmite cererea Comisiei SPRFMO și planul operațional de pescuit Comitetului științific al SPRFMO.

(3)   Comisia informează statul membru vizat cu privire la decizia SPRFMO referitoare la autorizația pentru pescuitul experimental.

Articolul 18

Pescuitul experimental

(1)   Statele membre nu autorizează navele de pescuit aflate sub pavilionul lor să practice pescuitul experimental fără o autorizație prealabilă din partea SPRFMO.

(2)   Statele membre se asigură că toate navele de pescuit aflate sub pavilionul lor practică pescuitul experimental numai în conformitate cu planul operațional de pescuit aprobat de SPRFMO.

(3)   Statele membre se asigură că datele solicitate pentru planul de colectare a datelor sunt furnizate Comisiei, care transmite respectivele date secretariatului SPRFMO.

(4)   Navele de pescuit ale Uniunii autorizate să participe la pescuitul experimental sunt autorizate să practice în continuare pescuitul experimental în cauză doar după transmiterea către secretariatul SPRFMO a datelor specificate în planul SPRFMO de colectare a datelor referitoare la ultimul sezon de pescuit în care a avut loc pescuitul și după ce Comitetul științific al SPRFMO a avut posibilitatea să analizeze datele respective.

(5)   Statele membre ale căror nave de pescuit participă la pescuitul experimental se asigură că fiecare navă de pescuit care arborează pavilionul lor are la bord unul sau mai mulți observatori independenți, în măsura necesară, pentru a colecta date în conformitate cu planul SPRFMO de colectare a datelor.

Articolul 19

Înlocuirea navelor de pescuit în cadrul pescuitului experimental

(1)   Fără a aduce atingere articolelor 17 și 18, statele membre pot autoriza o navă aflată sub pavilionul lor, care nu este precizată în planul operațional de pescuit, să practice pescuitul experimental dacă o navă de pescuit a Uniunii identificată în planul operațional de pescuit se află în imposibilitatea de a pescui din motive operaționale legitime sau de forță majoră. În astfel de împrejurări, statul membru în cauză informează fără întârziere Comisia și furnizează următoarele:

(a)

detalii complete legate de nava de înlocuire propusă;

(b)

o expunere completă a motivelor care stau la baza înlocuirii și toate documentele justificative;

(c)

specificații și o descriere completă a tipurilor de unelte de pescuit care urmează să fie utilizate de nava înlocuitoare.

(2)   Comisia transmite fără întârziere aceste informații secretariatului SPRFMO.

CAPITOLUL III

Setcile în derivă pelagice de mari dimensiuni, setci de adâncime și alte setci

Articolul 20

Setcile în derivă pelagice de mari dimensiuni și setcile de adâncime

Utilizarea de setci în derivă pelagice de mari dimensiuni, precum și a tuturor setcilor de adâncime este interzisă în toată zona Convenției SPRFMO.

Articolul 21

Setci

Statele membre ale căror nave doresc să tranziteze zona Convenției SPRFMO cu setci la bord au următoarele obligații:

(a)

să anunțe secretariatul SPRFMO cu cel puțin 36 de ore înainte de intrarea vaselor în zona Convenției SPRFMO, precizând inclusiv datele de intrare și de ieșire preconizate și lungimea setcii transportate la bord;

(b)

să se asigure că navele aflate sub pavilionul lor sunt echipate cu un sistem de monitorizare a navelor (VMS), care transmite un semnal din două în două ore în timp ce navele se află în zona Convenției SPRFMO;

(c)

să transmită secretariatului SPRFMO rapoarte de poziție VMS în următoarele 30 de zile de la ieșirea navei din zona Convenției SPRFMO; și

(d)

în cazul în care setcile sunt pierdute sau cad peste bord în mod accidental, să informeze secretariatul SPRFMO, cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 48 de ore de la pierderea uneltelor de pescuit sau a căderii lor peste bord, cu privire la data, ora și poziția producerii evenimentului, precum și la lungimea (în metri) a setcilor pierdute.

TITLUL IV

MĂSURI COMUNE DE CONTROL

CAPITOLUL I

Autorizații

Articolul 22

Registrul SPRFMO al navelor

(1)   Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei o listă a navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor autorizate să pescuiască în zona Convenției SPRFMO pentru următorul an, inclusiv informațiile conținute în anexa V. Comisia transmite respectiva listă secretariatului SPRFMO. Statele membre țin seama de antecedentele în materie de conformitate ale navelor de pescuit și ale operatorilor atunci când au în vedere emiterea de autorizații de pescuit pentru zona Convenției SPRFMO.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la navele de pescuit care le arborează pavilionul și care sunt autorizate să pescuiască în zona Convenției SPRFMO, cu cel puțin 20 de zile înainte de data primei intrări a navei în zona Convenției SPRFMO. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO cu cel puțin 15 zile înainte de data primei intrări în zona Convenției SPRFMO.

(3)   Statele membre se asigură că datele privind navele de pescuit care le arborează pavilionul și care sunt autorizate să pescuiască în zona Convenției SPRFMO sunt actualizate. Orice modificare este comunicată Comisiei cel târziu în termen de 10 zile de la respectiva modificare. Comisia informează secretariatul SPRFMO în termen de cinci zile de la primirea unei astfel de notificări.

(4)   În cazul unei revocări, al unei renunțări sau al oricăror altor circumstanțe care invalidează o autorizație, statele membre informează fără întârziere Comisia, astfel încât aceasta să poată transmite informațiile respective secretariatului SPRFMO în termen de trei zile de la data la care autorizația a devenit invalidă.

(5)   Navele de pescuit ale Uniunii care nu sunt incluse în registrul SPRFMO al navelor nu sunt autorizate să se angajeze în activități de pescuit de specii aflate sub responsabilitatea SPRFMO în zona Convenției SPRFMO.

CAPITOLUL II

Transbordarea

Articolul 23

Dispoziții generale privind transbordarea

(1)   Prezentul capitol se aplică operațiunilor de transbordare efectuate:

(a)

în cadrul zonei Convenției SPRFMO în ceea ce privește resursele piscicole ale SPRFMO și celelalte specii capturate împreună cu aceste resurse care au fost recoltate în zona Convenției SPRFMO;

(b)

în afara zonei Convenției SPRFMO în ceea ce privește resursele piscicole ale SPRFMO și celelalte specii capturate împreună cu aceste resurse care au fost recoltate în zona Convenției SPRFMO.

(2)   Transbordările pe mare și în port se realizează numai între navele de pescuit incluse în registrul SPRFMO al navelor.

(3)   Transferul pe mare de combustibil, echipaj, unelte sau orice alte furnituri în zona Convenției SPRFMO se realizează numai între navele de pescuit incluse în registrul SPRFMO al navelor.

(4)   Operațiunile de transbordare pe mare în ceea ce privește resursele piscicole ale SPRFMO, precum și alte specii capturate împreună cu aceste resurse, care au fost recoltate în zona Convenției SPRFMO, sunt interzise în apele Uniunii.

Articolul 24

Notificarea transbordării stavridului și a speciilor demersale

(1)   Indiferent de locul în care are loc transbordarea, în cazul transbordării de stavrid și de specii demersale capturate în zona Convenției SPRFMO de nave de pescuit ale Uniunii, autoritățile statului membru de pavilion transmit simultan Comisiei și secretariatului SPRFMO următoarele informații:

(a)

o notificare a intenției de a transborda, care indică o perioadă de 14 zile în care este programată să aibă loc transbordarea de stavrid și de specii demersale capturate în zona Convenției SPRFMO și care este primită cu șapte zile înainte de prima zi a perioadei de 14 zile;

(b)

o notificare a transbordării efective, care este primită cu cel puțin 12 ore înainte de ora estimată a acestor activități.

Statele membre pot autoriza operatorul navei de pescuit a Uniunii să transmită respectivele informații pe cale electronică direct secretariatului SPRFMO, sub rezerva transmisiei simultane a informațiilor către Comisie.

(2)   Notificările menționate la alineatul (1) includ informațiile relevante disponibile privind operațiunea de transbordare, inclusiv data și ora estimate, locația anticipată, zona de pescuit, precum și informații privind navele de pescuit ale Uniunii implicate, în conformitate cu anexa VII.

Articolul 25

Monitorizarea transbordării stavridului și a speciilor demersale

(1)   Dacă un observator se află la bordul unei nave de pescuit a Uniunii care descarcă sau al unei nave receptoare, observatorul monitorizează activitățile de transbordare. Observatorul completează jurnalul de transbordare al SPRFMO în conformitate cu anexa VIII pentru a verifica cantitatea și speciile de produse pescărești care sunt transbordate și furnizează o copie a jurnalului către autoritățile competente din statul membru de pavilion al navei observate.

(2)   Statul membru de pavilion al navei de pescuit transmite Comisiei datele înscrise de observator în jurnalul de transbordare al SPRFMO în termen de 10 zile de la debarcarea observatorului. Comisia transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO în termen de 15 zile de la data debarcării.

(3)   În scopul verificării cantității și a speciilor de produse pescărești transbordate și pentru a garanta că are loc o verificare adecvată, observatorul aflat la bord are acces deplin la nava de pescuit a Uniunii aflată sub observație, inclusiv la echipaj, la uneltele de pescuit, la echipamente, la înregistrări (inclusiv în format electronic) și la calele de pește.

Articolul 26

Informații care trebuie raportate după transbordarea stavridului și a speciilor demersale

(1)   Statele membre ale căror nave sunt implicate în operațiunea de transbordare notifică toate detaliile operaționale în același timp secretariatului SPRFMO și Comisiei în conformitate cu anexa IX nu mai târziu de șapte zile de la transbordare.

(2)   Statele membre pot autoriza operatorul navei de pescuit din Uniune să transmită informațiile menționate la alineatul (1) direct secretariatului SPRFMO, pe cale electronică, sub rezerva transmisiei simultane a informațiilor către Comisie. Orice cerere de clarificare din partea secretariatului SPRFMO primită de operatorul navei de pescuit a Uniunii este transmisă și Comisiei.

CAPITOLUL III

Colectarea și raportarea datelor

Articolul 27

Colectarea și raportarea datelor

(1)   În afara cerințelor de raportare a datelor prevăzute la articolele 7, 11, 14, 16, 18, 25 și 26, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO transmit Comisiei datele prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO raportează Comisiei greutatea în viu pentru toate speciile/grupurile de specii capturate în cursul anului calendaristic precedent. Comisia transmite aceste informații mai departe secretariatului SPRFMO până la data de 30 septembrie.

(3)   Până la data de 15 iunie a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO raportează Comisiei datele referitoare la activitatea de pescuit cu traule defalcate pe trageri ale traulelor; datele referitoare la paragatele de fund defalcate pe lansări de paragate; și datele privind debarcările, inclusiv pentru navele frigorifice, precum și cele privind transbordările. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO până la data de 30 iunie.

(4)   Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, cerințele detaliate pentru raportarea datelor la care se face referire în prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (2).

CAPITOLUL IV

Programele observatorilor

Articolul 28

Programele observatorilor

(1)   Statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO instituie programe de observare pentru a colecta datele prevăzute în anexa X.

(2)   Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO transmit Comisiei datele de observare aplicabile stabilite în anexa X referitoare la anul calendaristic precedent. Comisia transmite aceste informații mai departe secretariatului SPRFMO până la data de 30 septembrie.

(3)   Până la data de 15 august a fiecărui an, statele membre ale căror nave pescuiesc în zona Convenției SPRFMO prezintă un raport anual privind punerea în aplicare a programului de observare în anul precedent. Raportul trebuie să includă informații privind formarea observatorilor, concepția și acoperirea programului, tipul de date colectate și orice probleme întâmpinate în cursul anului. Comisia transmite aceste informații mai departe secretariatului SPRFMO până la data de 1 septembrie.

Articolul 29

Sistemul de monitorizare a navelor

(1)   Dispozitivele de urmărire prin satelit instalate la bordul navelor de pescuit ale Uniunii asigură transmiterea automată către centrul de monitorizare a pescuitului (CMP) din statul membru de pavilion a datelor VMS, cu o eroare a poziției mai mică de 100 de metri, în condiții de funcționare normale de navigație prin satelit.

(2)   Statele membre se asigură că CMP-urile lor raportează în mod automat și continuu datele VMS ale navelor care arborează pavilionul lor și care desfășoară activități de pescuit în zona Convenției SPRFMO secretariatului SPRFMO, cel puțin o dată pe oră și că dispozitivele de urmărire prin satelit instalate la bordul navelor care navighează sub pavilionul lor sunt capabile de raportare a datelor VMS cel puțin o dată la 15 minute.

(3)   În sensul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, zona Convenției SPRFMO include o zonă de 100 de mile marine în afara zonei Convenției SPRFMO, în care se aplică alineatul (1) din prezentul articol.

(4)   Statele membre se asigură că, pentru navele de pescuit care arborează pavilionul lor, în cazul în care antena dispozitivului de urmărire prin satelit este montată separat de compartimentul fizic, se utilizează o singură antenă comună atât pentru decodorul navigației prin satelit, cât și pentru transmițător, iar compartimentul fizic este conectat la antenă utilizându-se un singur cablu neîntrerupt.

CAPITOLUL V

Controlul navelor de pescuit din țări terțe în porturi ale statelor membre

Articolul 30

Puncte de contact și porturi desemnate

(1)   Un stat membru care dorește să acorde acces la porturile sale navelor de pescuit din țări terțe care transportă produse pescărești SPRFMO capturate în zona Convenției SPRFMO sau produse pescărești provenite din aceste surse care nu au fost debarcate sau transbordate anterior în porturi sau pe mare:

(a)

desemnează porturile în care navele de pescuit din țări terțe pot solicita intrarea în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(b)

desemnează un punct de contact în scopul primirii notificării prealabile în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

(c)

desemnează un punct de contact în scopul primirii rapoartelor de inspecție în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

(2)   Statele membre transmit Comisiei orice modificare adusă listei punctelor de contact desemnate și porturilor desemnate cu cel puțin 40 de zile înainte ca modificările să intre în vigoare. Comisia transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO cu cel puțin 30 zile înainte ca modificările respective să intre în vigoare.

Articolul 31

Notificarea prealabilă

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, statele membre ale portului impun navelor de pescuit din țări terțe care intenționează să debarce sau să transbordeze în porturile lor resurse piscicole SPRFMO care nu au fost debarcate sau transbordate anterior să furnizeze, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora estimată de sosire în port, următoarele informații în conformitate cu anexa XI:

(a)

datele de identificare a navei [numărul de identificare externă, numele și pavilionul navei, numărul OMI (Organizația Maritimă Internațională) și, dacă este cazul, indicativul de apel radio internațional (IRCS)];

(b)

numele portului desemnat în care nava de pescuit dorește să intre și scopul escalei în port (debarcare sau transbordare);

(c)

o copie a autorizației de pescuit sau, după caz, a oricărei alte autorizații deținute de nava de pescuit în sprijinul operațiunilor cu produse pescărești SPRFMO sau al transbordării unor astfel de produse pescărești;

(d)

data și ora estimată a sosirii în port;

(e)

cantitățile estimate în kilograme pentru fiecare din produsele pescărești SPRFMO deținute la bord, împreună cu zonele de captură asociate. În cazul în care la bord nu sunt deținute produse pescărești SPRFMO, se transmite un raport care conține mențiunea „nimic”;

(f)

cantitățile estimate pentru fiecare din produsele pescărești SPRFMO în kilograme care vor fi debarcate sau transbordate, împreună cu zonele de captură asociate;

(g)

lista cu echipajul navei de pescuit;

(h)

perioada campaniei de pescuit.

(2)   Informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1) sunt însoțite de un certificat de captură validat în conformitate cu dispozițiile capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, dacă navele de pescuit din țările terțe au la bord produse pescărești SPRFMO.

(3)   Statele membre ale portului pot solicita, de asemenea, orice informații suplimentare pentru a stabili dacă nava de pescuit a fost implicată în pescuit INN sau activități conexe.

(4)   Statele membre ale portului pot prevedea o perioadă de notificare mai lungă sau mai scurtă decât cea stabilită la alineatul (1), luând în considerare, printre altele, tipul de produs pescăresc și distanța dintre zonele de pescuit și porturile lor. Într-un astfel de caz, statele membre ale portului informează Comisia, care transmite de îndată informațiile secretariatului SPRFMO.

Articolul 32

Autorizația de debarcare sau de transbordare în porturi

După primirea informațiilor relevante în temeiul articolului 31, un stat membru al portului decide dacă să autorizeze sau să refuze intrarea navei de pescuit dintr-o țară terță în portul său. Dacă unei nave de pescuit din țări terțe i-a fost refuzată intrarea, statul membru al portului informează Comisia, care transmite fără întârziere informația secretariatului SPRFMO. Statele membre ale portului refuză intrarea navelor de pescuit incluse în lista SPRFMO a navelor INN.

Articolul 33

Inspecții în port

(1)   Statele membre ale portului inspectează cel puțin 5 % din operațiunile de debarcare și de transbordare de produse pescărești SPRFMO efectuate de nave de pescuit din țări terțe în porturile lor desemnate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, statele membre ale portului procedează la inspectarea navelor de pescuit din țările terțe în cazul în care:

(a)

există o cerere din partea unei alte părți contractante, din partea unei PNC sau din partea ORGP competente ca o anumită navă de pescuit să fie inspectată, mai ales atunci când astfel de cereri sunt sprijinite de probe că nava de pescuit în cauză a practicat pescuitul INN și când există motive solide de a suspecta că o navă de pescuit este implicată în activități de pescuit INN;

(b)

o navă de pescuit nu a furnizat informații complete, astfel cum se prevede la articolul 31;

(c)

navei de pescuit i s-a refuzat intrarea în port sau utilizarea portului în conformitate cu dispozițiile SPRFMO sau cu dispozițiile altor ORGP-uri.

Articolul 34

Procedura de inspecție

(1)   Prezentul articol se aplică în plus față de normele privind procedura de inspecție prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

(2)   Inspectorii din statele membre poartă asupra lor un document de identitate valabil. Ei pot să facă copii ale oricărui document considerat relevant.

(3)   Inspecțiile sunt efectuate astfel încât nava de pescuit a unei țări terțe să nu sufere decât o interferență minimă sau inconveniente minime și astfel încât degradarea calității capturii să fie evitată în măsura posibilului.

(4)   La încheierea inspecției, comandantul navei are posibilitatea de a adăuga orice comentariu sau obiecție la raport și de a contacta autoritatea competentă din statul membru al portului relevant în legătură cu raportul de inspecție. Modelul pentru raportul de inspecție este cuprins în anexa XII. Un exemplar al raportului i se transmite comandantului navei.

(5)   În termen de 12 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției, statul membru al portului transmite Comisiei o copie a raportului de inspecție menționat la articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, completat în conformitate cu anexa XII la prezentul regulament. Comisia transmite raportul secretariatului SPRFMO în termen de 15 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției.

(6)   În cazul în care raportul de inspecție nu poate fi transmis Comisiei în vederea transmiterii mai departe către secretariatul SPRFMO în termen de 15 zile lucrătoare, statul membru al portului notifică Comisiei, cu suficient timp înainte, motivele care stau la baza întârzierii și data la care va fi prezentat raportul, pentru ca Comisia să poată informa secretariatul SPRFMO în termenul de 15 zile lucrătoare.

Articolul 35

Procedura în cazul constatării unor încălcări ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO în timpul inspecțiilor în port

(1)   Dacă informațiile colectate în timpul inspecției furnizează dovezi că o navă de pescuit a unei țări terțe a încălcat măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, prezentul articol se aplică în plus față de articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru al portului transmit o copie a raportului de inspecție Comisiei cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare. Comisia transmite fără întârziere acest raport secretariatului SPRFMO și părții contractante de pavilion sau punctului de contact al PNC.

(3)   Statele membre ale portului notifică fără întârziere măsurile luate în caz de încălcări ale obligațiilor către autoritatea competentă a părții contractante de pavilion sau către PNC și către Comisie, care transmite respectivele informații secretariatului SPRFMO.

CAPITOLUL VI

Punere în executare

Articolul 36

Presupuse încălcări ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO semnalate de statele membre

Statele membre transmit Comisiei orice informații documentate care indică posibile cazuri de nerespectare a măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO de către orice navă de pescuit în zona Convenției SPRFMO în ultimii doi ani, cu cel puțin 145 de zile înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO. Comisia examinează aceste informații și, dacă este cazul, le transmite secretariatului SPRFMO cu cel puțin 120 de zile înainte de reuniunea anuală.

Articolul 37

Includerea unei nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru în proiectul de listă SPRFMO a navelor INN

(1)   În cazul în care Comisia primește de la secretariatul SPRFMO notificarea oficială cu privire la includerea unei nave de pescuit aflate sub pavilionul Uniunii în proiectul de listă SPRFMO a navelor INN, Comisia transmite statului membru de pavilion notificarea pentru observații, inclusiv documentele justificative și orice alte informații documentate furnizate de secretariatul SPRFMO, cu cel târziu 45 de zile înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO. Comisia examinează aceste informații și le transmite secretariatului SPRFMO cu cel puțin 30 de zile înainte de reuniunea anuală.

(2)   Odată notificate de către Comisie, autoritățile statului membru de pavilion notifică proprietarului navei de pescuit includerea acesteia în proiectul de listă SPRFMO a navelor INN și consecințele care pot rezulta din confirmarea includerii navei pe lista navelor INN adoptată de SPRFMO.

Articolul 38

Măsuri privind navele de pescuit incluse în lista SPRFMO a navelor INN

(1)   În ceea ce privește adoptarea listei SPRFMO a navelor INN, Comisia solicită statului membru de pavilion să notifice proprietarului navei de pescuit identificate pe lista SPRFMO a navelor INN includerea acesteia pe listă și consecințele care rezultă din includerea pe listă.

(2)   Un stat membru care deține informații ce indică o schimbare de nume sau de IRCS al unei nave de pescuit care figurează pe lista SPRFMO a navelor INN transmite, cât mai curând posibil, aceste informații Comisiei. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO, fără întârziere.

Articolul 39

Presupuse nerespectări semnalate de secretariatul SPRFMO

(1)   În cazul în care Comisia primește din partea secretariatului SPRFMO informații indicând o presupusă nerespectare de către un stat membru a Convenției SPRFMO și/sau a măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO, Comisia transmite fără întârziere informațiile respective statului membru în cauză.

(2)   Statul membru furnizează Comisiei rezultatele investigației desfășurate în legătură cu afirmațiile privind nerespectările și toate acțiunile întreprinse în vederea soluționării aspectelor legate de conformitate cel târziu cu 45 de zile înainte de reuniunea anuală a Comisiei SPRFMO. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO cu cel puțin 30 de zile înainte de reuniunea anuală.

Articolul 40

Presupuse încălcări ale măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO semnalate de o parte contractantă sau de o PNC

(1)   Statele membre desemnează un punct de contact în scopul primirii rapoartelor de inspecție în port din partea părților contractante și a PNC.

(2)   Statele membre transmit Comisiei orice modificare a punctelor de contact desemnate cu cel puțin 40 de zile înainte ca modificările să intre în vigoare. Comisia transmite aceste informații secretariatului SPRFMO cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificările respective să intre în vigoare.

(3)   În cazul în care punctul de contact desemnat de un stat membru primește un raport de inspecție de la o parte contractantă sau de la o PNC care furnizează dovezi că o navă de pescuit care arborează pavilionul statului membru respectiv a încălcat măsurile de conservare și gestionare ale SPRFMO, statul membru de pavilion investighează cu promptitudine presupusa încălcare și notifică Comisiei stadiul anchetei și orice măsură de punere în executare ce ar putea fi luată pentru a permite Comisiei să informeze secretariatul SPRFMO în termen de trei luni de la primirea notificării. În cazul în care statul membru nu poate să furnizeze Comisiei un raport privind stadiul anchetei în termen de trei luni de la primirea raportului de inspecție, statul membru respectiv notifică Comisiei, în termen de trei luni, motivele întârzierii și momentul în care va fi prezentat raportul privind stadiul anchetei. Comisia transmite informațiile privind stadiul sau întârzierea anchetei secretariatului SPRFMO.

Articolul 41

Defecțiune tehnică a dispozitivului de urmărire prin satelit

(1)   În caz de defecțiune tehnică a dispozitivului lor de urmărire prin satelit, navele de pescuit ale Uniunii raportează la fiecare patru ore următoarele date către CMP din statul membru sub al cărui pavilion se află, prin mijloace de telecomunicații adecvate:

(a)

numărul OMI;

(b)

IRCS;

(c)

numele navei;

(d)

numele comandantului;

(e)

poziția (latitudine și longitudine), data și ora (UTC);

(f)

activitatea (pescuit/tranzit/transbordare).

(2)   Statele membre se asigură că, în cazul în care defecțiunea tehnică a dispozitivului de urmărire prin satelit nu a fost remediată în termen de 60 de zile de la începerea obligației de raportare menționată la alineatul (1), navele de pescuit care le arborează pavilionul încetează pescuitul, arimează toate uneltele de pescuit și revin fără întârziere în port în vederea reparării dispozitivului de urmărire prin satelit.

(3)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică în plus față de cerințele prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 404/2011.

TITLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 42

Confidențialitate

Datele colectate și cele care fac obiectul schimburilor de date în cadrul prezentului regulament sunt tratate în conformitate cu normele privind confidențialitatea prevăzute la articolele 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 43

Procedura pentru modificări

Pentru a integra în dreptul Uniunii modificările aduse măsurilor de conservare și gestionare ale SPRFMO, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 44 pentru a modifica:

(a)

anexele la prezentul regulament;

(b)

termenele prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2), articolul 11, articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2), articolul 16 alineatele (1) și (2), articolul 17 alineatele (1) și (2), articolul 22 alineatele (1)-(4), articolul 24 alineatul (1), articolul 25 alineatul (2), articolul 26 alineatul (1), articolul 27 alineatele (2) și (3), articolul 28 alineatele (2) și (3), articolul 29 alineatul (1), articolul 30 alineatul (2), articolul 31 alineatul (1), articolul 34 alineatele (5) și (6), articolul 35 alineatele (2) și (3), articolul 36, articolul 37 alineatul (1), articolul 39 alineatul (2), articolul 40 alineatele (2) și (3) și articolul 41 alineatele (1) și (2);

(c)

prezența observatorilor stabilită la articolele 6 și 15;

(d)

perioada de referință pentru determinarea amprentei pescuitului de fund stipulată la articolul 12 alineatul (2);

(e)

sfera de acoperire a inspecției prevăzută la articolul 33 alineatul (1);

(f)

tipul de date și cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 11, articolul 12 alineatele (2) și (3), articolul 13 alineatele (2) și (3), articolul 14 alineatul (1), articolul 16 alineatele (1) și (2), articolul 17 alineatul (1), articolul 18 alineatele (2) și (3), articolul 19 alineatul (1), articolul 24 alineatul (1), articolul 25 alineatul (2), articolul 27 alineatele (2) și (3), articolul 28 alineatul (3), articolul 31 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (1).

Articolul 44

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 43 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 19 iulie 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 43 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 43 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 45

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 46

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 288, 31.8.2017, p. 129.

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 mai 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iunie 2018.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a Părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).

(5)  Decizia 2012/130/UE a Consiliului din 3 octombrie 2011 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (JO L 67, 6.3.2012, p. 1).

(6)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).


ANEXA I

Standarde pentru lestarea paragatelor

Navele utilizează un regim de lestare a paragatelor care să permită atingerea unei viteze minime demonstrabile de imersie a paragatului de 0,3 m/secundă, la o adâncime de 15 metri pentru unealtă. În special:

(a)

paragatele în sistem spaniol și paragatele trotline utilizează lesturi externe de cel puțin 8,5 kg, la intervale de cel mult 40 m dacă se folosesc pietre, de cel puțin 6 kg, la intervale de cel mult 20 m dacă se folosesc greutăți din beton și de cel puțin 5 kg, la intervale de cel mult 40 m, dacă se folosesc greutăți din metal masiv;

(b)

paragatele automate utilizează lesturi externe de cel puțin 5 kg, la intervale de cel mult 40 m, care sunt eliberate de nave astfel încât să se evite tensiunile în pupa navei (tensiunea în pupa navei poate ridica deasupra apei secțiuni ale paragatului deja derulate);

(c)

paragatele cu lesturi interne au un nucleu de plumb de cel puțin 50 g/m.


ANEXA II

Specificații privind parâmele pentru alungarea păsărilor

În orice moment există la bord două parâme pentru alungarea păsărilor, care se utilizează ori de câte ori uneltele de pescuit sunt lansate la apă de pe navă. În special:

(a)

parâmele pentru alungarea păsărilor sunt fixate de navă astfel încât atunci când sunt derulate, momelile să fie protejate de parâma cu banderole, chiar și în caz de vânt lateral;

(b)

parâmele pentru alungarea păsărilor utilizează banderole viu colorate suficient de lungi pentru a ajunge la suprafața apei în condiții de calm („banderole lungi”), amplasate la intervale de cel mult 5 m, cel puțin pentru primii 55 de metri ai parâmei cu banderole și sunt fixate de parâmă cu dispozitive pivotante care nu lasă banderolele să se înfășoare în jurul parâmei;

(c)

parâmele pentru alungarea păsărilor pot să utilizeze și banderole de cel puțin 1 m lungime („banderole scurte”) amplasate la intervale de cel mult 1 m;

(d)

în cazul în care parâmele pentru alungarea păsărilor se rup sau sunt deteriorate în timpul utilizării, ele sunt reparate sau înlocuite astfel încât nava să respecte aceste specificații înainte ca orice alte cârlige să intre în apă;

(e)

parâmele pentru alungarea păsărilor sunt dispuse astfel încât:

(i)

să rămână deasupra suprafeței apei atunci când cârligele sunt scufundate la o adâncime de 15 m; sau

(ii)

să aibă o lungime minimă de 150 m când sunt întinse și suspendate de la un punct de pe navă aflat la cel puțin 7 m deasupra apei, în absența hulei.


ANEXA III

Specificații privind dispozitivul pentru alungarea păsărilor

Un dispozitiv pentru alungarea păsărilor constă din două sau mai multe brațe fixate la pupa navei, cel puțin un braț fiind fixat la pupa tribord și cel puțin un braț fiind fixat la pupa babord:

(a)

fiecare braț se întinde cel puțin 4 m spre exterior dinspre partea laterală sau pupa navei;

(b)

firele secundare sunt fixate de braț la distanțe de cel mult 2 m;

(c)

la extremitățile firelor secundare se atașează conuri de plastic, tuburi sau alte obiecte dintr-un material durabil și viu colorat, astfel încât partea inferioară a conului, a tuburilor sau a obiectelor să nu se găsească la mai mult de 500 mm deasupra apei, în absența vântului și a hulei;

(d)

între firele secundare pot fi fixate fire sau corzi pentru a nu permite încâlcirea lor.


ANEXA IV

Orientări pentru întocmirea și transmiterea notificărilor privind interacțiunile cu ecosisteme marine vulnerabile (EMV)

1.   Informații generale

Se includ informații de contact, pavilionul, numele navelor și datele la care au colectate datele.

2.   Localizarea EMV

Se indică pozițiile de început și de încheiere ale tuturor lansărilor de unelte și toate observațiile.

Se furnizează hărțile cu locurile de pescuit, batimetria sau habitatul subiacente și scara spațială a activităților de pescuit.

Se indică adâncimea (adâncimile) de pescuit.

3.   Unelte de pescuit

Se indică uneltele de pescuit utilizate în fiecare locație.

4.   Date suplimentare colectate

Se indică datele suplimentare colectate în sau aproape de locurile de pescuit, dacă este posibil.

Datele pot fi următoarele: batimetrie cu fascicule multiple, date oceanografice ca de exemplu profile CTD, profilele curenților, proprietățile chimice ale apei, tipuri de substraturi înregistrate în aceste locuri sau în apropiere, altă faună observată, înregistrări video, profiluri acustice etc.

5.   Taxoni EMV

Pentru fiecare stație în care se desfășoară pescuitul, se furnizează detalii privind taxonii EMV observați, inclusiv densitatea relativă, densitatea absolută sau numărul de organisme, dacă este posibil.


ANEXA V

Standarde pentru datele referitoare la nave

1.

În conformitate cu articolele 16, 17 și 22 se colectează următoarele câmpuri de date:

(i)

Pavilionul actual al navei și numele actual al navei

(ii)

Numărul de înmatriculare

(iii)

IRCS (dacă este cazul)

(iv)

UVI (Unique Vessel Identifier – identificatorul unic al navei)/numărul OMI

(v)

Numele anterioare (dacă sunt cunoscute)

(vi)

Portul de înmatriculare

(vii)

Pavilionul anterior

(viii)

Tipul de navă

(ix)

Tipul metodei (metodelor) de pescuit

(x)

Lungimea

(xi)

Tipul de lungime, de exemplu „LOA” (lungimea totală), „LBP” (lungimea între perpendiculare)

(xii)

Tonajul brut – TB (se furnizează ca unitate preferată de tonaj)

(xiii)

Tonajul registru brut – TRB (se furnizează dacă TB nu este disponibil; poate fi indicat și în plus față de TB)

(xiv)

Puterea motorului (motoarelor) principal (principale) (kW)

(xv)

Capacitatea calelor (m3)

(xvi)

Tipul de congelator (dacă este cazul)

(xvii)

Numărul unităților de congelare (dacă este cazul)

(xviii)

Capacitatea de congelare (dacă este cazul)

(xix)

Sistemul de comunicare utilizat de navă și numere (numere INMARSAT A, B și C)

(xx)

Informații privind sistemul VMS (marcă, model, caracteristici și identificare)

(xxi)

Numele proprietarului (proprietarilor)

(xxii)

Adresa proprietarului (proprietarilor)

(xxiii)

Data de începere a autorizației navei

(xxiv)

Data de încetare a autorizației navei

(xxv)

Data includerii în registrul SPRFMO al navelor

(xxvi)

Fotografii de înaltă rezoluție de bună calitate a navei cu luminozitate și contrast adecvate, nu mai vechi de cinci ani, care includ:

o fotografie de cel puțin 12 × 7 cm care să prezinte nava dinspre tribord, arătându-i toată lungimea și caracteristicile sale structurale complete;

o fotografie de cel puțin 12 × 7 cm care să prezinte nava dinspre babord, arătându-i toată lungimea și caracteristicile sale structurale complete;

o fotografie de cel puțin 12 × 7 cm care să arate pupa, luată direct de la pupa navei.

2.

Este obligatoriu să se furnizeze următoarele informații, dacă sunt disponibile, atunci când este posibil:

(i)

Marcajele exterioare (cum ar fi numele navei, numărul de înmatriculare sau IRCS)

(ii)

Tipuri de linii de prelucrare a peștelui (dacă este cazul)

(iii)

Data construcției

(iv)

Locul de construcție

(v)

Înălțimea de construcție

(vi)

Cuplul maestru (lățimea navei)

(vii)

Echipamentele electronice de la bord (de exemplu, radio, sondă acustică, radar, netsondă)

(viii)

Numele titularului (titularilor) licenței (dacă este diferit de proprietarul navei)

(ix)

Adresa titularului (titularilor) licenței (dacă este diferit de proprietarul navei)

(x)

Numele operatorului (operatorilor) (dacă este diferit de proprietarul navei)

(xi)

Adresa operatorului (operatorilor) (dacă este diferit de proprietarul navei)

(xii)

Numele comandatului navei

(xiii)

Naționalitatea comandatului navei

(xiv)

Numele șefului echipei de pescari

(xv)

Naționalitatea șefului echipei de pescari


ANEXA VI

Planul operațional de pescuit pentru pescuitul experimental

Planul operațional de pescuit pentru pescuitul experimental conține următoarele informații, în măsura în care sunt disponibile:

(i)

o descriere a pescuitului experimental, inclusiv zona, speciile țintă, metodele de pescuit propuse, limitele de captură maxime propuse și orice repartizare a acestei limite de captură între zone sau specii;

(ii)

specificațiile și descrierea completă a tipurilor de unelte de pescuit care urmează a fi utilizate, inclusiv orice modificări ale uneltelor de pescuit care vizează atenuarea efectelor pescuitului propus asupra speciilor nevizate și speciilor asociate sau dependente sau asupra ecosistemului marin în care se desfășoară pescuitul;

(iii)

perioada de timp acoperită de planul operațional de pescuit (până la maximum trei ani);

(iv)

orice informații biologice privind speciile țintă rezultate în urma unor campanii de evaluare și de cercetare aprofundate, cum ar fi distribuția, abundența, datele demografice și informații despre identitatea stocurilor;

(v)

informații detaliate privind speciile nevizate și speciile asociate sau dependente și ecosistemul marin în care se desfășoară pescuitul, în măsura în care acestea ar putea fi afectate de activitatea de pescuit propusă și măsurile care urmează să fie luate pentru atenuarea acestor efecte;

(vi)

impactul cumulat anticipat al tuturor activităților de pescuit în zona de pescuit experimental, dacă este cazul;

(vii)

informații provenite de la alte activități de pescuit din regiune sau de la activități de pescuit similare din alte regiuni, care ar putea facilita evaluarea randamentului potențial al pescuitului experimental în cauză, în măsura în care statul membru este în măsură să furnizeze respectivele informații;

(viii)

dacă activitatea de pescuit propusă este pescuitul de fund, evaluarea impactului activităților de pescuit de fund ale navelor aflate sub pavilioanele lor, în conformitate cu articolele 12 și 13;

(ix)

atunci când speciile țintă sunt gestionate și de o ORGP adiacentă SPRFMO sau de o organizație similară, o descriere a respectivei activități de pescuit învecinate, suficient de detaliată pentru a permite Comitetului științific SPRFMO să își formuleze avizul.


ANEXA VII

Notificarea prealabilă transbordării

Statele membre furnizează următoarele informații în conformitate cu articolul 24 alineatul (1):

 

Informații detaliate privind nava transbordoare

(a)

Numele navei

(b)

Numărul de înmatriculare

(c)

IRCS

(d)

Statul de pavilion al navei

(e)

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

(f)

Numele și naționalitatea comandantului navei

 

Informații detaliate privind nava receptoare

(a)

Numele navei

(b)

Numărul de înmatriculare

(c)

IRCS

(d)

Statul de pavilion al navei

(e)

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

(f)

Numele și naționalitatea comandantului navei


ANEXA VIII

Informații privind transbordarea care trebuie să fie furnizate de către observator

Următoarele informații se furnizează de către observatorul care monitorizează transbordarea, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1).

I.   Informații detaliate privind nava de pescuit care descarcă

Numele navei

 

Numărul de înmatriculare

 

IRCS

 

Statul de pavilion al navei

 

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

 

Numele și naționalitatea comandantului navei

 

II.   Informații detaliate privind nava de pescuit receptoare

Numele navei

 

Numărul de înmatriculare

 

IRCS

 

Statul de pavilion al navei

 

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

 

Numele și naționalitatea comandantului navei

 

III.   Operațiunea de transbordare

Data și ora începerii transbordării (UTC)

 

Data și ora încheierii transbordării (UTC)

 

Dacă transbordarea are loc pe mare: poziția (la 1/10 de gradul cel mai apropiat) la începerea transbordării; dacă transbordarea are loc în port: numele, țara și codul portului (1)

 

Dacă transbordarea are loc pe mare: poziția (la 1/10 de gradul cel mai apropiat) la încheierea transbordării

 

Descrierea tipului de produs pe specie (de exemplu pește întreg, congelat în cutii de carton de 20 kg)

Specie

 

Tip de produs

 

Specie

 

Tip de produs

 

Specie

 

Tip de produs

 

Numărul de cutii de carton, greutatea netă (kg) a produsului, pe specie

Specie

 

Cutii de carton

 

Greutate netă

 

Specie

 

Cutii de carton

 

Greutate netă

 

Specie

 

Cutii de carton

 

Greutate netă

 

Specie

 

Cutii de carton

 

Greutate netă

 

Greutatea netă totală a produsului transbordat (kg)

 

Numerele de cală ale navei frigorifice în care este depozitat produsul

 

Portul și țara de destinație a navei de pescuit receptoare

 

Data de sosire estimată

 

Data de debarcare estimată

 

IV.   Observații (dacă este cazul)

V.   Verificare

Numele observatorului

 

Autoritatea

 

Semnătura și ștampila

 


(1)  Codul Organizației Națiunilor Unite pentru localizarea activităților de comerț și transport (UN/LOCODE).


ANEXA IX

Informații privind transbordarea care trebuie să fie comunicate după operațiune

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1), statele membre de pavilion comunică Comisiei următoarele informații în cel mult șapte zile după ce are loc transbordarea:

 

Informații detaliate privind nava transbordoare

(a)

Numele navei

(b)

Numărul de înmatriculare

(c)

IRCS

(d)

Statul de pavilion al navei

(e)

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

(f)

Numele și naționalitatea comandantului navei

 

Informații detaliate privind nava receptoare

(a)

Numele navei

(b)

Numărul de înmatriculare

(c)

IRCS

(d)

Statul de pavilion al navei

(e)

Număr OMI/număr IHS Fairplay (dacă este cazul)

(f)

Numele și naționalitatea comandantului navei

 

Informații detaliate privind operațiunea de transbordare

(a)

Data și ora începerii transbordării (UTC)

(b)

Data și ora încheierii transbordării (UTC)

(c)

Dacă transbordarea are loc în port:

Statul portului, numele portului și codul portului.

(d)

Dacă transbordarea are loc pe mare:

(i)

Poziția (la 1/10 de gradul cel mai apropiat) la începerea transbordării (în zecimale)

(ii)

Poziția (la 1/10 de gradul cel mai apropiat) la încheierea transbordării (în zecimale)

(e)

Numerele de cală ale navei receptoare pe care este depozitat produsul

(f)

Portul de destinație al navei receptoare

(g)

Data de sosire estimată

(h)

Data de debarcare estimată

 

Informații detaliate privind resursele piscicole transbordate

(a)

Specii transbordate

(i)

Descrierea peștilor, pe tip de produs (ca de exemplu pește întreg, congelat)

(ii)

Numărul de cutii de carton și greutatea netă (kg) a produsului, pe specie

(iii)

Greutatea netă totală a produsului transbordat (kg)

(b)

Unealta de pescuit utilizată de către nava transbordoare

 

Verificare (dacă este cazul)

(a)

Numele observatorului

(b)

Autoritatea


ANEXA X

Datele furnizate de observatori

Informațiile detaliate privind nava și observatorul se înregistrează doar o singură dată pentru fiecare ieșire în larg aflată sub observare și se prezintă astfel încât să stabilească o legătură între datele privind nava și datele solicitate în secțiunile A, B, C și D.

A.   Datele privind nava și observatorul care trebuie colectate pentru fiecare ieșire în larg aflată sub observare

1.   Pentru fiecare ieșire în larg aflată sub observare trebuie să fie colectate următoarele date privind nava:

(a)

Pavilionul actual al navei

(b)

Numele navei

(c)

Numele căpitanului vasului

(d)

Numele șefului echipei de pescuit

(e)

Numărul de înmatriculare

(f)

IRCS (dacă este cazul)

(g)

Numărul Lloyd's/OMI (dacă este atribuit)

(h)

Nume anterioare (dacă sunt cunoscute)

(i)

Portul de înmatriculare

(j)

Pavilionul anterior (dacă este cazul)

(k)

Tipul de navă (a se utiliza codurile ISSCFV)

(l)

Tipul metodei (metodelor) de pescuit (a se utiliza codurile ISSCFG)

(m)

Lungime (m)

(n)

Tipul lungimii, de exemplu „LOA” (lungime totală), „LBP” (lungimea între perpendiculare)

(o)

Cuplul maestru (lățimea navei) (m)

(p)

Tonajul brut – TB (se furnizează ca unitatea preferată de tonaj)

(q)

Tonajul registru brut – TRB (se furnizează dacă TB nu este disponibil; poate fi indicat și în plus față de TB)

(r)

Puterea motorului (motoarelor) principal (principale) (kilowați)

(s)

Capacitatea calelor (metri cubi)

(t)

Inventarul echipamentelor aflate la bord care ar putea afecta factorii puterii de pescuit (echipamente de navigație, radar, sisteme de sonar, receptor meteorologic prin fax sau prin satelit, receptor de imagine a temperaturii de la suprafața apei, curentometru Doppler, radiogoniometru), atunci când este posibil

(u)

Numărul total al membrilor echipajului (toți membrii personalului, cu excepția observatorilor)

2.   Pentru fiecare ieșire în larg aflată sub observare trebuie să fie colectate următoarele date privind observatorul:

(a)

Numele observatorului

(b)

Organizația observatorului

(c)

Data îmbarcării observatorului (data în format UTC)

(d)

Portul de îmbarcare

(e)

Data debarcării observatorului (data în format UTC)

(f)

Portul de debarcare

B.   Date privind capturile și efortul care trebuie să fie colectate pentru activitatea de pescuit cu traule

1.   Datele trebuie colectate pe bază neagregată (pentru fiecare tragere) pentru toate traulele aflate sub observare.

2.   Pentru fiecare tragere a traulului aflată sub observare trebuie să fie colectate următoarele date:

(a)

Data și ora de începere a tragerii (momentul în care unealta începe să pescuiască – UTC)

(b)

Data și ora de încheiere a tragerii (momentul în care unealta este ridicată – UTC)

(c)

Poziția la începerea tragerii (lat/long, cu o precizie de 1 minut – în zecimale)

(d)

Poziția la încheierea tragerii (lat/long, cu o precizie de 1 minut – în zecimale)

(e)

Specii țintă vizate (codul FAO al speciei)

(f)

Tipul traulului, de fund sau pelagic (a se utiliza codurile adecvate pentru traulele de fund sau pelagice, din standardele pentru unelte de pescuit ISCCFG)

(g)

Tipul de traul: simplu, dublu sau triplu (S, D sau T)

(h)

Înălțimea deschiderii plasei

(i)

Lățimea deschiderii plasei

(j)

Dimensiunea ochiului de plasă al sacului (ochi de plasă întins, mm) și tipul ochiului de plasă (romb, pătrat etc.)

(k)

Adâncimea uneltei (a frânghiei greutăților) la începerea pescuitului

(l)

Fundul apei (adâncimea solului marin) la începerea pescuitului

(m)

Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) păstrate la bord, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat)

(n)

Au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați numărul pe specie din toate mamiferele marine, păsările marine, reptile sau alte specii de interes capturate.

(o)

A existat vreun material bentonic în traul? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați speciile bentonice sensibile în capturile traulelor, speciile deosebit de vulnerabile sau care formează habitate, ca de exemplu bureții, gorgonele sau coralii.

(p)

Estimarea cantității (în greutate sau volum) celorlalte resurse marine care nu sunt înregistrate la litera (m), (n) ori (o) aruncate înapoi în mare, defalcate până la taxonul cel mai mic cunoscut

(q)

Consemnați orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată:

(i)

Au fost utilizate parâme pentru alungarea păsărilor (parâme tori)? (Nu se aplică/Codul echipamentelor – conform descrierii din secțiunea L)

(ii)

Au fost utilizate dispozitive pentru alungarea păsărilor? (Nu se aplică/Codul echipamentelor – conform descrierii din secțiunea N)

(iii)

Descrieți cum este gestionată deversarea deșeurilor de pește/deșeurilor (selectați toate opțiunile aplicabile: nicio deversare în timpul lansării și al ridicării/numai deversări lichide/deversarea de deșeuri în loturi > 2 ore/altele/nimic)

(iv)

S-au folosit alte măsuri pentru a reduce capturile accidentale de mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii de interes? Da/Nu

Dacă răspunsul este Da, faceți o descriere.

C.   Date privind capturile și efortul care trebuie să fie colectate pentru activitatea de pescuit cu plasă pungă

1.   Datele trebuie colectate pe bază neagregată (pentru fiecare lansare) pentru toate lansările de plase pungă aflate sub observare.

2.   Următoarele date trebuie să fie colectate pentru fiecare lansare în apă a plasei pungă aflată sub observare:

(a)

Durata totală a căutării înainte de această lansare, de la ultima lansare

(b)

Data și ora de începere a lansării (momentul în care unealta începe să pescuiască – UTC)

(c)

Data și ora de încheiere a lansării (momentul în care unealta este ridicată – UTC)

(d)

Poziția la începerea lansării (lat/long, cu o precizie de 1 minut – în zecimale)

(e)

Lungimea plasei pungă (m)

(f)

Înălțimea plasei pungă (m)

(g)

Dimensiunea ochiului de plasă (ochi de plasă întins, mm) și tipul ochiului de plasă (romb, pătrat etc.)

(h)

Specii țintă vizate (codul FAO al speciei)

(i)

Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) păstrate la bord, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat)

(j)

Au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați numărul pe specie din toate mamiferele marine, păsările marine, reptile sau alte specii de interes capturate.

(k)

A existat vreun material bentonic în plasă? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați speciile bentonice sensibile din capturi, speciile deosebit de vulnerabile sau care formează habitate, ca de exemplu bureții, gorgonele sau coralii.

(l)

Estimarea cantității (în greutate sau volum) celorlalte resurse marine care nu sunt înregistrate la litera (i), (j) sau (k) aruncate înapoi în mare, defalcate până la taxonul cel mai mic cunoscut

(m)

Consemnați și descrieți orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată

D.   Date privind capturile și efortul care trebuie să fie colectate pentru activitatea de pescuit cu paragate de fund

1.   Datele trebuie colectate pe bază neagregată (pentru fiecare amplasare) pentru toate amplasările de paragate aflate sub observare.

2.   Pentru fiecare amplasare în apă aflată sub observare trebuie să fie colectate următoarele câmpuri de date:

(a)

Data și ora de începere a amplasării (în format UTC)

(b)

Data și ora de încheiere a amplasării (în format UTC)

(c)

Poziția la începerea amplasării (lat/long, cu o precizie de 1 minut – în zecimale)

(d)

Poziția la încheierea amplasării (lat/long, cu o precizie de 1 minut – în zecimale)

(e)

Specii țintă vizate (codul FAO al speciei)

(f)

Lungimea totală a paragatului amplasat (km)

(g)

Numărul de cârlige pentru amplasare

(h)

Fundul apei (adâncimea solului marin) la începerea amplasării

(i)

Numărul de cârlige observate efectiv (inclusiv pentru mamiferele marine, păsările marine, reptilele sau alte specii de interes capturate) în timpul ridicării paragatului

(j)

Estimarea capturilor din toate speciile (codul FAO al speciei) păstrate la bord, defalcată pe specii, în greutate în viu (la kg cel mai apropiat)

(k)

Au fost capturate mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii marine de interes? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați numărul pe specie din toate mamiferele marine, păsările marine, reptile sau alte specii de interes capturate

(l)

A existat vreun material bentonic în captură? (Da/Nu/Date necunoscute)

Dacă răspunsul este Da, consemnați speciile bentonice sensibile din capturi, speciile deosebit de vulnerabile sau care formează habitate, ca de exemplu bureții, gorgonele sau coralii

(m)

Estimarea cantității (în greutate sau volum) celorlalte resurse marine care nu sunt înregistrate la litera (j), (k) sau (l) aruncate înapoi în mare, defalcate până la taxonul cel mai mic cunoscut

(n)

Consemnați orice măsură de diminuare a capturilor accidentale utilizată:

(i)

Au fost utilizate parâme pentru alungarea păsărilor (parâme tori)? (Nu se aplică/Codul echipamentelor – conform descrierii din secțiunea L)

(ii)

Amplasarea a fost limitată la perioada cuprinsă între crepusculul nautic de seară și crepusculul nautic de dimineață? Da/Nu

(iii)

Ce tip de unealtă de pescuit a fost utilizată? (sistem de lestare externă/sistem de lestare internă/paragate trotline/altele)

(iv)

Pentru sistemul de lestare externă, descrieți regimul de lestare și de flotare (utilizând formularul prevăzut în secțiunea M)

(v)

Pentru sistemul de lestare internă, indicați greutatea mijlocului firului (în grame pe metru)?

(vi)

Pentru paragatele trotline, au fost utilizate plase „cachalotera”? Da/Nu

(vii)

Pentru alte tipuri, faceți o descriere

(o)

Ce sistem de diminuare a fost utilizat la ridicare? (perdele disuasive împotriva păsărilor/alte tipuri/nici unul)

Pentru alte tipuri, faceți o descriere.

(p)

Care a fost tipul de momeală? (pește/calmar/amestec; viu/mort/amestec; congelat/decongelat/amestec)

(q)

Descrieți deversarea oricărui material biologic în timpul lansării și al ridicării (deversare nu sub formă de loturi la câte două ore sau mai mult/deversare în loturi la câte două ore sau mai mult/nicio deversare/date necunoscute)

(r)

S-au folosit alte măsuri pentru a reduce capturile accidentale de mamifere marine, păsări marine, reptile sau alte specii de interes? Da/Nu

Dacă răspunsul este Da, descrieți.

E.   Datele privind frecvența lungimii care trebuie să fie colectate

Datele reprezentative și eșantionate aleatoriu referitoare la frecvența lungimii trebuie colectate pentru speciile țintă și, dacă timpul permite, pentru alte specii principale capturate accidental. Trebuie colectate date privind lungimea și consemnate la nivelul cel mai precis adecvat speciei (cm sau mm și rotunjire fie la unitatea anterioară fie la unitatea următoare) și trebuie consemnat și tipul de măsurare utilizată (lungimea totală, lungimea la furcă sau lungimea standard). Dacă este posibil, trebuie consemnată sau estimată greutatea totală a eșantioanelor de frecvență a lungimii, indicându-se metoda de estimare, iar observatorilor li se poate solicita să stabilească și sexul peștilor măsurați pentru a genera date de frecvență a lungimii defalcate pe sex.

1.   Protocol de eșantionare comercială

(a)

specii de pește altele decât vulpile-de-mare, pisicile-de-mare și rechinii:

(i)

lungimea la furcă trebuie măsurată cu rotunjire la cel mai apropiat cm pentru peștii care ating o lungime maximă la furcă mai mare de 40 cm;

(ii)

lungimea la furcă trebuie măsurată cu rotunjire la cel mai apropiat mm pentru peștii care ating o lungime maximă la furcă mai mică de 40 cm;

(b)

vulpi și pisici-de-mare:

Trebuie măsurată lățimea maximă a discului;

(c)

rechini:

Pentru fiecare specie trebuie să fie aleasă măsurarea adecvată a lungimii care urmează să fie utilizată (a se vedea raportul tehnic nr. 474 al FAO privind măsurarea rechinilor). Implicit, trebuie măsurată lungimea totală.

2.   Protocol de eșantionare științifică

Pentru eșantionarea științifică a speciilor, măsurătorile de lungime pot fi efectuate la o rezoluție mai precisă decât cea menționată la punctul 1.

F.   Eșantionarea biologică care trebuie efectuată

1.   Următoarele date biologice trebuie să fie colectate pentru eșantioane reprezentative din principalele specii țintă și, dacă timpul permite, pentru alte specii principale capturate accidental prezente în capturi:

(a)

Specie

(b)

Lungime (mm sau cm), cu indicarea tipului de măsurare a lungimii utilizat. Precizia și tipul măsurării trebuie să fie stabilite pentru fiecare specie în parte, în conformitate cu secțiunea E

(c)

Sex (masculi, femele, imaturi, asexuați)

(d)

Stadiu de maturitate

2.   Observatorii trebuie să colecteze eșantioane de țesut, de otolit și/sau de stomac conform programelor de cercetare specifice prestabilite implementate de Comitetul științific SPRFMO sau conform altor cercetări științifice naționale.

3.   Observatorii urmează să fie informați și să primească în scris protocoalele privind frecvența lungimii și eșantionarea biologică, după caz, precum și prioritățile pentru eșantionarea menționată anterior, specifice fiecărei campanii a observatorului.

G.   Datele care trebuie să fie colectate privind capturile accidentale de păsări marine, mamifere, țestoase marine și alte specii de interes

1.   Datele următoare trebuie să fie colectate pentru toate păsările marine, mamiferele, reptilele (țestoase) și alte specii de interes capturate în operațiunile de pescuit:

(a)

Specia (identificată cât mai precis cu putință din punct de vedere taxonomic sau însoțită de fotografii în cazul în care identificarea este dificilă) și mărimea

(b)

Numărul de indivizi din fiecare specie capturați per tragere sau lansare/amplasare

(c)

Soarta animalelor capturate accidental (reținute sau eliberate/aruncate înapoi)

(d)

Dacă sunt eliberate, stadiul lor vital (viguroase, vii, letargice, moarte) după eliberare

(e)

Dacă sunt moarte, se colectează informații sau eșantioane adecvate pentru identificarea lor pe uscat, în conformitate cu protocoalele de eșantionare prestabilite. În cazul în care acest lucru nu este posibil, observatorilor li se poate solicita să colecteze subeșantioane ale părților care pot fi identificate, astfel cum se prevede în protocoalele de eșantionare biologică

(f)

Consemnați tipul de interacțiune (cârlig/încâlcire în fir/coliziune cu cablurile de remorcare/agățare în plasă/altele)

Pentru alte tipuri de interacțiune, faceți o descriere.

2.   Consemnați sexul fiecărui individ pentru taxonii pentru care acest lucru este posibil prin observare externă, ca de exemplu pinipedele, cetaceele mici sau Elasmobranchii și alte specii de interes.

3.   Au existat circumstanțe sau acțiuni care ar fi putut contribui la producerea de capturi accidentale? (de exemplu, încâlcirea parâmelor tori, niveluri ridicate de pierdere a momelii)

H.   Detectarea activităților de pescuit asociate cu EMV

Pentru fiecare traul aflat sub observare, următoarele date trebuie să fie colectate pentru toate speciile bentonice sensibile capturate, speciile deosebit de vulnerabile sau care formează habitate, cum ar fi bureții, gorgonele sau coralii:

(a)

Specia (identificată cât mai precis cu putință din punct de vedere taxonomic sau însoțită de o fotografie în cazul în care identificarea este dificilă);

(b)

O estimare a cantității [greutatea (kg) sau volumul (m3)] din fiecare specie bentonică enumerată capturată la tragere;

(c)

O estimare globală a cantității totale [greutatea (kg) sau volumul (m3)] a tuturor speciilor bentonice nevertebrate capturate la tragere;

(d)

Atunci când este posibil și în special pentru speciile bentonice noi sau rare care nu sunt menționate în ghidurile de identificare a speciilor, trebuie colectate eșantioane întregi care ar trebui păstrate în mod corespunzător pentru identificarea pe țărm.

I.   Date care trebuie colectate pentru toate marcajele recuperate

Următoarele date trebuie să fie colectate pentru toate marcajele recuperate de la pești, păsări marine, mamifere sau reptile dacă organismul este mort, dacă trebuie reținut sau dacă este viu.

(a)

Numele observatorului

(b)

Numele navei

(c)

Indicativul de apel al navei

(d)

Pavilionul navei

(e)

Se colectează, etichetează (cu toate detaliile de mai jos) și se stochează marcajele recuperate pentru a fi returnate ulterior agenției responsabile de marcare

(f)

Speciile de la care a fost recuperat marcajul

(g)

Culoarea și tipul marcajului (marcaj tubular, marcaj electronic)

(h)

Numerele marcajelor (numărul marcajului trebuie să fie furnizat pentru toate marcajele atunci când un pește are fixate mai multe marcaje. Dacă a fost înregistrat un singur marcaj, este nevoie de o declarație care să specifice dacă celălalt marcaj lipsea). Dacă organismul este încă în viață și trebuie eliberat, informațiile de pe marcaj trebuie să fie colectate în conformitate cu protocoalele de eșantionare prestabilite.

(i)

Data și ora capturării (UTC)

(j)

Locul de captură (lat/long, cu o precizie de 1 minut)

(k)

Lungimea/mărimea animalului (cm sau mm) cu o descriere a tipului de măsurare efectuată (lungimea totală, lungimea la furcă etc.). Măsurătorile lungimilor trebuie să fie colectate în conformitate cu criteriile definite în secțiunea E.

(l)

Sex (F = femelă, M = mascul, I = nedeterminat, D = neexaminat)

(m)

Dacă marcajele au fost găsite în cursul unei perioade de pescuit care a făcut obiectul observării (Da/Nu)

(n)

Informații privind recompensa (de exemplu, numele și adresa la care trebuie trimisă recompensa)

(Se recunoaște faptul că unele dintre datele consemnate aici constituie duplicate ale datelor care există deja în categoriile anterioare de informații. Acest lucru este necesar deoarece informațiile referitoare la marcajele recuperate pot fi transmise separat de alte date de observare.)

J.   Ierarhii aplicabile pentru colectarea datelor de observare

1.   Recunoscând că observatorii pot să nu fie în măsură să colecteze toate datele descrise în aceste standarde la fiecare ieșire în larg, trebuie stabilită o ierarhie a priorităților pentru colectarea datelor de observare. Pot fi definite priorități ale sarcinilor de observare specifice unei ieșiri în larg sau specifice unui program, pentru a răspunde cerințelor unui anumit program de cercetare, caz în care aceste priorități trebuie respectate de către observatori.

2.   În absența unor priorități specifice unei ieșiri în larg sau specifice unui program, observatorii trebuie să respecte următoarele priorități generalizate:

(a)

Informații referitoare la operațiunea de pescuit

Toate informațiile referitoare la navă și la tragere/lansare/amplasare/efort

(b)

Declararea capturilor

(i)

Ora de înregistrare, greutatea capturilor incluse în eșantion față de totalul capturilor sau față de efort (de exemplu, numărul de cârlige) și numărul total de indivizi capturați din fiecare specie

(ii)

Identificarea și numărarea păsărilor marine, a mamiferelor și a reptilelor (țestoaselor), a speciilor sensibile bentonice și a speciilor vulnerabile

(iii)

Consemnarea numărului sau greutății indivizilor din fiecare specie reținuți la bord sau aruncați înapoi în mare

(iv)

Înregistrarea cazurilor de distrugere, dacă este cazul

(c)

Eșantionare biologică

(i)

Verificarea prezenței marcajelor

(ii)

Date privind frecvență lungimii pentru speciile țintă

(iii)

Date biologice de bază (sex, maturitate) pentru speciile țintă

(iv)

Date privind frecvență lungimii pentru speciile principale capturate accidental

(v)

Otoliți (și eșantioane stomacale, dacă sunt colectate) pentru speciile țintă

(vi)

Date biologice de bază pentru speciile capturate accidental

(vii)

Eșantioane biologice ale speciilor capturate accidental (dacă sunt colectate)

(viii)

Realizarea de fotografii

(d)

Procedurile de declarare a capturilor și de eșantionare biologică trebuie să urmeze ordinea priorităților în funcție de grupurile de specii după cum urmează:

Specie

Prioritate 1 (este cea mai ridicată)

Specii țintă primare (de exemplu, stavridul, pentru pescuitul pelagic și pionul portocaliu, pentru pescuitul demersal)

1

Păsări marine, mamifere, reptile (țestoase) sau alte specii de interes

2

Alte specii care fac parte dintre cele cinci cele mai pescuite specii în zona de pescuit (cum ar fi macroul pentru pescuitul pelagic și Oreosomatidae și plătica roșie pentru pescuitul demersal)

3

Toate celelalte specii

4

Repartizarea efortului de observare între aceste activități va depinde de tipul operațiunii și al lansării/amplasării în apă. Dimensiunea subeșantioanelor în raport cu cantitățile neobservate (ca de exemplu numărul de cârlige examinate pentru compoziția pe specii în raport cu numărul de cârlige fixate) trebuie să fie în mod explicit consemnată conform programelor de observare ale statelor membre.

K.   Specificații de codificare care trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea datelor de observare

1.   Cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru anumite tipuri de date, datele de observare trebuie furnizate în conformitate cu aceleași specificații de codificare indicate în prezenta secțiune.

2.   Pentru a indica ora se folosește ora universală coordonată (UTC).

3.   Pentru a indica locul se folosesc gradele zecimale.

4.   Se folosesc următoarele sisteme de codificare:

(a)

speciile trebuie descrise utilizând codurile FAO ale speciilor, formate din trei litere;

(b)

metodele de pescuit trebuie descrise folosind codurile din clasificarea internațională standard a uneltelor de pescuit (ISSCFG – 29 iulie 1980);

(c)

tipurile de nave de pescuit trebuie descrise folosind codurile din clasificarea internațională standard a navelor de pescuit (ISSCFV).

5.   Se folosesc unități de măsură metrice, și anume:

(a)

trebuie să se utilizeze kilogramele pentru a descrie greutatea capturii;

(b)

trebuie să se utilizeze metrii pentru a descrie înălțimea, lățimea, adâncimea, cuplul maestru (lățimea navei) sau lungimea;

(c)

trebuie să se utilizeze metrii cubi pentru a descrie volumul;

(d)

trebuie să se utilizeze kilowații pentru a descrie puterea motorului.

L.   Formular de descriere a parâmelor pentru alungarea păsărilor

Image

Descriere generală a unei parâme pentru alungarea păsărilor

Ieșire în larg nr.

Poziția parâmei ptr. alungarea păsărilor

Cod echip. parâmă ptr. alung. păsărilor

Distanță între banderole (m)

Lungimea banderolei min /max (m)

Număr de banderole (7 în diagrama de față)

Model de parâmă pentru alungarea păsărilor: (Modelul din imagine este dublu)

Materialul parâmei pentru alungarea păsărilor

Înălțimea fixată deasupra apei (m)

Lungimea liniei principale (m)

Obiect remorcat

Culorile banderolelor

Materialul banderolei

Lungimea acoperirii aeriene a parâmei pentru alungarea păsărilor (m)

pentru alungarea păsărilor (m)

Observații suplimentare

CODURI PENTRU PARÂMA PENTRU ALUNGAREA PĂSĂRILOR/ENUMERAREA OPȚIUNILOR:

Poziție

Model

Obiect remorcat

Material

Culoare

La babord

Simplu

F

=

pâlnie inversată/con de plastic

T

=

tuburi de plastic

P

=

roz

La tribord

Dublu

L

=

lungimea parâmei groase

S

=

benzi de plastic

R

=

roșu

La pupă

 

K

=

nod sau buclă la parâma groasă

O

=

altul

C

=

morcov (portocaliu)

 

 

B

=

geamandură

 

Y

=

galben

 

 

N

=

geamandură în plasă

 

G

=

verde

 

 

S

=

sac sau pungă

 

B

=

albastru

 

 

W

=

greutate

 

W

=

maro

 

 

Z

=

niciun obiect remorcat

 

F

=

culoare decolorată (orice culoare)

 

 

O

=

altul

 

O

=

altul


Rezumatul valorilor indicate:

Ieșire în larg nr.

Distanță între banderole

Cod echip. parâmă ptr. alung. păsărilor

Lungimea banderolei (min.)

Poziția parâmei ptr. alungarea păsărilor

Lungimea banderolei (max.)

Lungimea liniei principale

Culoarea banderolei

Lungime acoperirii aeriene

Materialul banderolei

Înălțimea fixată deasupra apei

Numărul de banderole

Materialul parâmelor pentru alungarea păsărilor

Obiect remorcat

Model de parâmă pentru alungarea păsărilor

Observații suplimentare

M.   Formular de descriere a lestării exterioare a parâmei

Image

Formular lestare paragat de fund

Fir simplu sau dublu?

Observații suplimentare:

Diametrul mediu al flotoarelor (m)

Distanța între flotorul scufundat și firul principal

Număr de cârlige între flotorul de suprafață și ancoră

Greutatea medie a lesturilor (kg)

Distanța între fir și lest

Număr de cârlige între flotoarele scufundate

Număr de cârlige între lesturi

Rezumatul valorilor indicate:

Fir simplu sau dublu?

Numărul de cârlige între flotorul de suprafață și ancoră

Greutatea medie a lesturilor

Număr de cârlige între flotoarele scufundate

Distanța între flotorul scufundat și firul principal

Număr de cârlige între lesturi

Distanța între fir și lest

Observații suplimentare

N.   Formular de descriere a dispozitivului pentru alungarea păsărilor

Image

Dispozitiv pentru alungarea păsărilor - Vedere de sus

Braț lateral

Perdea de legătură între brațul lateral și brațul posterior?

BABORD

TRIBORD

Lungimea brațului

Nr. de banderole

Înălțime deasupra apei

Culoarea banderolei

Materialul banderolei

Braț lateral

Distanță de la pupa

PUPA

Braț posterior

Braț

Perdea de legătură între brațele posterioare?

Lungimea brațului

Nr. de banderole

Lungimea perdelei

Înălțime deasupra apei

Nr. de banderole

Culoarea banderolei

Lungimea perdelei

Înălțime deasupra apei

Materialul banderolei

Nr. de banderole

Culoarea banderolei

Înălțime deasupra apei

Materialul banderolei

Culoarea banderolei

Materialul banderolei

Rezumatul valorilor indicate

Distanța de la pupa

 

Braț lateral

Braț posterior

Lungimea brațului

Lungimea brațului

Numărul de banderole

Numărul de banderole

Distanța medie între banderole

Distanța medie între banderole

Înălțime deasupra apei

Înălțime deasupra apei

Culoarea banderolei

Culoarea banderolelor

Materialul banderolelor

Materialul banderolelor

Perdea laterală spate

Perdea spate

Lungimea perdelei

Lungimea perdelei

Numărul de banderole

Numărul de banderole

Distanța medie între banderole

Distanța medie între banderole

Înălțime deasupra apei

Înălțime deasupra apei

Culoarea banderolei

Culoarea banderolelor

Materialul banderolelor

Materialul banderolelor

O.   Standard pentru datele de observare colectate în timpul unei debarcări sau în timpul cât o navă se află în port

În ceea ce privește navele de pescuit care arborează pavilionul lor și care debarcă specii neprelucrate gestionate de SPRFMO (adică pești întregi, cărora nu le-a fost înlăturată nicio parte), atunci când aceste debarcări fac obiectul observării, statele membre pot să colecteze și să transmită următoarele informații:

1.

Următoarele date referitoare la navă pentru fiecare debarcare aflată sub observare:

(a)

Pavilionul actual al navei

(b)

Numele navei

(c)

Numărul de înmatriculare a navei de pescuit

(d)

ICRS (dacă este cazul)

(e)

Numărul Lloyd's/OMI (dacă este atribuit)

(f)

Tipul de navă (a se utiliza codurile ISSCFV)

(g)

Tipul metodei (metodelor) de pescuit (a se utiliza codurile ISSCFG)

2.

Următoarele date referitoare la observator pentru fiecare debarcare aflată sub observare:

(a)

Numele observatorului

(b)

Organizația observatorului

(c)

Țara de debarcare (codurile de țară standard ISO alpha-3)

(d)

Portul/punctul de debarcare

3.

Următoarele date pentru fiecare debarcare aflată sub observare:

(a)

Data și ora debarcării (în format UTC)

(b)

Prima zi de ieșire în larg – în măsura în care este posibil

(c)

Ultima zi de ieșire în larg – în măsura în care este posibil

(d)

Zona de pescuit orientativă (lat/long, cu o precizie de 1 minut, în zecimale – în măsura în care este posibil)

(e)

Specii țintă principale (codul FAO al speciei)

(f)

Starea la debarcare pe specii (codul FAO al speciei)

(g)

Greutatea (în viu) debarcată pe specie (kilograme) pentru debarcarea aflată sub observare

În plus, colectarea datelor privind frecvența lungimii, a datelor biologice și/sau a datelor privind marcajele recuperate trebuie să urmeze standardele descrise la secțiunile E, F și, respectiv, I din prezenta anexă pentru speciile aflate sub observare în timpul debarcărilor sau în timp ce nava se află în port.

Secțiunile G (capturi accidentale) și H (EMV) nu sunt considerate relevante pentru debarcările aflate sub observare. Cu toate acestea, standardele descrise la secțiunile I (marcaje recuperate), J (ierarhii) și K (specificații de codificare) trebuie totuși să fie respectate, după caz.


ANEXA XI

Cerere de escală în port

Identificarea navei:

Numele navei

Pavilionul navei

Numărul OMI al navei

Indicativul radio

Identificarea externă

 

 

 

 

 

Informații detaliate privind escala în port:

Portul prevăzut pentru escală (1)

Statul portului

Scopul (2) escalei

Data de sosire estimată

Ora de sosire estimată

Data curentă

 

 

 

 

 

 

Specii gestionate de SPRFMO deținute la bord:

Specie

Zona de captură FAO

Starea produsului

Totalul capturilor, în kilograme, deținute la bord

Cantitatea de transbordat sau de debarcat

Destinatarul cantității transbordate/debarcate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă la bord nu sunt deținute specii gestionate de SPRFMO și nici produse pescărești provenite din aceste specii, atunci introduceți mențiunea „nimic”.

Informații detaliate referitoare la autorizațiile de pescuit pertinente:

Identificator

Eliberată de

Valabilitate

Zonă (zone) de pescuit

Specie

Unealtă de pescuit (3)

 

 

 

 

 

 

Este anexată o copie a listei echipajului? DA/NU


(1)  Ar trebui să fie un port desemnat înscris în registrul SPRFMO al porturilor.

(2)  De exemplu, debarcare, transbordare, alimentare cu carburant.

(3)  Dacă autorizația este pentru transbordări, atunci treceți „transbordare”, la rubrica „unealtă de pescuit”.


ANEXA XII

Sinteza rezultatelor inspecției în port

Informații detaliate privind inspecția:

Numărul raportului de inspecție

 

Numele inspectorului principal

 

Statul portului

 

Autoritatea de inspecție

 

Portul în care s-a efectuat inspecția

 

Scopul escalei

 

Data de începere a inspecției

 

Ora de începere a inspecției

 

Data de încheiere a inspecției

 

Ora de încheiere a inspecției

 

Notificare prealabilă primită?

 

Detaliile din notificarea prealabilă conforme inspecției?

 

Informații detaliate despre navă:

Numele navei

 

Pavilionul navei

 

Tipul navei

 

IRCS

 

Identificarea externă

 

Numărul OMI

 

Proprietarul navei

 

Operatorul navei

 

Numele comandantului navei

(și naționalitatea)

 

Agentul navei

 

VMS prezent?

 

Tipul de VMS

 

Autorizații de pescuit pertinente:

Identificatorul autorizației

 

Eliberată de

 

Valabilitate

 

Zone de pescuit

 

Specie

 

Unealtă de pescuit (1)

 

Nava se află în registrul SPRFMO al navelor?

 

Autorizată în prezent?

 

Speciile gestionate de SPRFMO descărcate (în cursul acestei escale):

Specie

Zona de captură FAO

Starea produsului

Cantitatea declarată descărcată

Cantitatea descărcată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specii gestionate de SPRFMO deținute la bord:

Specie

Zona de captură FAO

Starea produsului

Cantitatea declarată deținută la bord

Cantitatea deținută la bord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciile gestionate de SPRFMO recepționate la o transbordare (în cursul acestei escale):

Specie

Zona de captură FAO

Starea produsului

Cantitatea declarată recepționată

Cantitatea recepționată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinări și concluzii:

Secțiune

Observații

Examinarea jurnalelor de bord și a altor documente

Tipul de unealtă de pescuit la bord

Concluziile inspectorilor

Încălcări aparente (inclusiv trimiteri la instrumentele juridice relevante)

Observațiile comandantului navei

Acțiuni întreprinse

Semnătura comandantului navei

Semnătura inspectorului


(1)  Dacă autorizația este pentru transbordări, atunci treceți „transbordare”, la rubrica „unealtă de pescuit”.


ANEXA XIII

Lista altor specii de interes

Denumire științifică

Denumirea în limba română

Cod alfa-3

Carcharhinus longimanus

Rechin cu înotătoare albe

OCS

Carcharodon carcharias

Rechinul alb

WSH

Cetorhinus maximus

Rechin pelerin

BSK

Lamna nasus

Rechinul scrumbiilor

POR

Manta spp.

Diavol de mare

MNT

Mobula spp.

Mobula spp.

RMV

Rhincodon typus

Rechin balenă

RHN


16.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/76


REGULAMENTUL (UE) 2018/976 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1):

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește un plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot în Marea Baltică (denumit în continuare „planul”). Scopul planului este să contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și, în special, să se asigure că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile (MSY).

(2)

Articolul 1 din Regulamentul (UE) 2016/1139 stabilește stocurile de pește din Marea Baltică în cauză, inclusiv stocul de hering din Marea Botnic și stocul de hering din Golful Botnic. Pentru salvgardarea capacității de reproducere depline a stocurilor respective, anexele I și II la regulamentul menționat stabilesc anumite niveluri de referință pentru conservare, inclusiv intervalele ratei de mortalitate prin pescuit și nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere.

(3)

Evaluarea științifică a stocului de hering din Marea Botnic și a stocului de hering din Golful Botnic, desfășurată în 2017 de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), a indicat faptul că cele două stocuri sunt similare. În consecință, ICES a combinat cele două stocuri într-unul singur, a modificat limitele zonei de răspândire geografică și a reevaluat intervalele ratei de mortalitate prin pescuit corespunzătoare MSY, precum și nivelurile de referință pentru conservare relevante. Acest lucru a dus la o definire diferită a stocului și la valori numerice diferite față de cele stabilite la articolul 1 din Regulamentul (UE) 2016/1139 și în anexele I și II la respectivul regulament.

(4)

Articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1139 prevede că, în cazul în care, pe baza avizelor științifice, Comisia consideră că nivelurile de referință pentru conservare stabilite în anexa II la regulamentul menționat nu mai exprimă în mod corect obiectivele planului, aceste niveluri pot fi prezentate în regim de urgență Parlamentului European și Consiliului, în vederea revizuirii.

(5)

Este oportun să se modifice de urgență articolul 1 alineatul (1) literele (e) și (f) din Regulamentul (UE) 2016/1139 și anexele I și II la respectivul, pentru a se garanta că posibilitățile de pescuit pentru stocurile relevante se stabilesc în conformitate cu nivelurile de referință pentru conservare actualizate.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1139 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (UE) 2016/1139

Regulamentul (UE) 2016/1139 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

hering (Clupea harengus) din subdiviziunile ICES 30-31 (hering din Golful Botnic)”;

(b)

litera (f) se elimină.

2.

În anexa I, rubricile referitoare la stocul de hering din Marea Botnic și la stocul de hering din Golful Botnic se înlocuiesc cu următoarea rubrică:

„Hering din Golful Botnic

0,15-0,21

0,21-0,21”

3.

În anexa II, rubricile referitoare la stocul de hering din Marea Botnic și la stocul de hering din Golful Botnic se înlocuiesc cu următoarea rubrică:

„Hering din Golful Botnic

283 180

202 272 ”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  Avizul din 14 februarie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 mai 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iunie 2018.

(3)  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).