ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 141

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
7 iunie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/837 al Comisiei din 31 mai 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/838 al Comisiei din 31 mai 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

4

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/839 a Consiliului din 4 iunie 2018 de numire a doi membri și a șase supleanți, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

7

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/840 a Comisiei din 5 iunie 2018 de stabilire, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare în întreaga Uniune conform politicii în domeniul apei și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/495 a Comisiei [notificată cu numărul C(2018) 3362]

9

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/837 AL COMISIEI

din 31 mai 2018

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care este stabilită prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs compus din următoarele ingrediente (% din greutate):

2106 90 98

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 2106 , 2106 90 și 2106 90 98 .

Clasificarea la capitolul 30 ca medicament este exclusă, deoarece nu sunt indicate boli specifice, afecțiuni sau simptome ale acestora pentru care trebuie utilizat produsul. Prin urmare, produsul nu îndeplinește cerințele notei complementare 1 la capitolul 30 primul paragraf litera (a).

Clasificarea la capitolul 22 ca băutură este exclusă, deoarece produsul nu poate fi băut direct (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene aferente capitolului 22, „Considerații generale”, al doilea paragraf a doua teză).

Produsul conține un îndulcitor, diferite vitamine și o cantitate mare de glicerină. Prin urmare, are o compoziție mai complexă decât un simplu sirop de zahăr, care se încadrează la subpozițiile 2106 90 30 -2106 90 59 [a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 2106 punctul (12)].

Utilizarea specifică pentru care este conceput produsul – ca supliment alimentar pentru vânzarea cu amănuntul – este indicată și pe ambalajul și eticheta acestuia. Caracteristicile și proprietățile obiective ale produsului și în special compoziția și forma sa de prezentare arată clar că produsul este destinat unei utilizări specifice, și anume pentru sprijinirea sistemului imunitar, și nu pentru uz general, ca în cazul siropurilor de zahăr.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 2106 90 98 ca alt preparat alimentar.

apă

41,6

zahăr

18,1

glicerină

15,1

acid citric

13,9

maltodextrină

4,1

acid ascorbic

3,0

glicozide derivate din steviol

1,8

arome naturale

1,1

cantități minore de vitamine B6, B12 și de acid folic (B9).

Produsul este un lichid nealcoolic, aromatizat și colorat destinat utilizării ca supliment alimentar, după diluare. Nu poate fi băut direct.

Produsul este prezentat pentru utilizare în susținerea sistemului imunitar și furnizarea de energie organismului uman. Doza zilnică de produs este de doi mililitri și trebuie diluată înainte de consum. O doză zilnică conține 40 mg de vitamina C, 1 mg de vitamina B6, 200 μg de acid folic și 2 μg de vitamina B12.

Produsul este prezentat într-o sticlă de plastic de 60 ml, dotată cu o pipetă de dozare, pentru vânzarea cu amănuntul.


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/838 AL COMISIEI

din 31 mai 2018

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care este stabilită prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea bunurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Produs constând dintr-un înveliș de unică folosință, utilizat împreună cu o oală de noapte pentru copii, compus dintr-o pungă de plastic pe fundul căreia este fixat un tampon absorbant multistrat făcut din hârtie și un polimer superabsorbant de poliacrilat sub formă de granule.

Aceste granule din poliacrilat superabsorbante se transformă într-un gel atunci când vin în contact cu urina.

3924 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 3924 90 00 .

Clasificarea la poziția 4818 este exclusă, deoarece caracterul esențial al produsului nu este dat de componentele de hârtie, ci de polimerul superabsorbant din poliacrilat.

Clasificarea la poziția 9619 este exclusă, deoarece produsul nu este conceput ca să fie ajustat pe corpul uman (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9619 ).

Produsul este o combinație de materiale plastice și alte materiale. Un produs care combină materiale plastice și alte materiale se clasifică la capitolul 39 cu condiția să își păstreze caracterul esențial de articole din material plastic (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat, Considerații generale de la capitolul 39).

Caracterul esențial al produsului este furnizat de polimerul superabsorbant; hârtia nu se consideră că are decât o funcție de suport sau de ambalaj.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.


DECIZII

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/7


DECIZIA (UE) 2018/839 A CONSILIULUI

din 4 iunie 2018

de numire a doi membri și a șase supleanți, propuși de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului danez,

întrucât:

(1)

La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 30 noiembrie 2015, prin Decizia (UE) 2015/2237 a Consiliului (4), domnul Peter KOFOD POULSEN a fost înlocuit de domnul Niels Erik SØNDERGAARD în calitatea de supleant.

(2)

Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Henrik Ringbæk MADSEN și domnului Marc Perera CHRISTENSEN de membri în cadrul Comitetului Regiunilor.

(3)

Cinci locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Henrik BRADE JOHANSEN, domnului Martin HULGAARD, domnului Niels Erik SØNDERGAARD, doamnei Jane Strange NIELSEN și domnului Henrik QVIST.

(4)

Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului Per NØRHAVE în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

(a)

în calitatea de membri:

domnul Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region;

domnul Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted;

(b)

în calitatea de supleanți:

doamna Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen;

domnul Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg;

domnul Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region;

domnul Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region;

doamna Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region;

domnul Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 4 iunie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TSACHEVA


(1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

(2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

(3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).

(4)  Decizia (UE) 2015/2237 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 de numire a unui supleant danez în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 317, 3.12.2015, p. 35).


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/9


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/840 A COMISIEI

din 5 iunie 2018

de stabilire, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare în întreaga Uniune conform politicii în domeniul apei și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/495 a Comisiei

[notificată cu numărul C(2018) 3362]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE (1), în special articolul 8b alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 8b alineatul (1) din Directiva 2008/105/CE prevede stabilirea unei liste de supraveghere a substanțelor pentru care urmează să se colecteze în întreaga Uniune date de monitorizare cu scopul de a sprijini viitoarele exerciții de prioritizare prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Prima listă de supraveghere urma să indice matricele de monitorizare și metodele analitice posibile care nu presupun costuri excesive pentru fiecare substanță.

(2)

Articolul 8b din Directiva 2008/105/CE precizează, printre altele, condițiile și modalitățile de monitorizare a substanțelor incluse în lista de supraveghere, precum și de raportare a rezultatelor monitorizării de către statele membre.

(3)

Substanțele de pe lista de supraveghere trebuie să fie selectate dintre cele care, conform informațiilor disponibile, pot prezenta la nivelul Uniunii un risc semnificativ pentru mediul acvatic sau prin intermediul mediului acvatic, dar pentru care datele de monitorizare nu sunt suficiente pentru a se ajunge la o concluzie în privința riscului real pe care îl prezintă. Substanțele foarte toxice utilizate în numeroase state membre și deversate în mediul acvatic, care nu sunt monitorizate sau sunt rareori monitorizate, ar trebui luate în considerare pentru includere în lista de supraveghere. Procesul de selecție respectiv ar trebui să țină seama de informațiile specificate la articolul 8b alineatul (1) literele (a)-(e) din Directiva 2008/105/CE și să acorde o atenție specială poluanților emergenți.

(4)

Prin monitorizarea substanțelor de pe lista de supraveghere ar trebui să se obțină date de înaltă calitate privind concentrațiile acestora în mediul acvatic, care să fie adecvate pentru a sprijini, în cadrul unui exercițiu de revizuire separat efectuat în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, evaluările riscului care stau la baza identificării substanțelor prioritare. Cu ocazia acestei revizuiri, substanțele despre care se constată că prezintă un risc semnificativ ar trebui luate în considerare pentru includere în lista substanțelor prioritare. Ulterior ar urma să se stabilească și un standard de calitate a mediului, pe care statele membre ar trebui să îl respecte. Propunerea de includere a unei substanțe pe lista substanțelor prioritare ar urma să facă obiectul unei evaluări a impactului.

(5)

Prima listă de supraveghere a substanțelor, care a fost stabilită prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495 a Comisiei (3), conține zece substanțe sau grupe de substanțe și indică matricea de monitorizare, metodele analitice posibile care nu presupun costuri excesive și limitele maxime acceptabile de detecție prin metodele respective.

(6)

În conformitate cu articolul 8b alineatul (2) din Directiva 2008/105/CE, Comisia trebuie să actualizeze lista de supraveghere o dată la doi ani. Cu ocazia actualizării listei, Comisia retrage toate substanțele pentru care evaluarea riscului menționată la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE poate fi efectuată fără a fi necesare date de monitorizare suplimentare.

(7)

În 2017, Comisia a analizat datele obținute în primul an de monitorizare a substanțelor de pe prima listă de supraveghere. Pe baza acestei analize, Comisia a concluzionat că sunt disponibile suficiente date de monitorizare de înaltă calitate pentru substanțele trialat, oxadiazon, 2,6-diterț-butil-4-metilfenol și diclofenac și că, prin urmare, aceste substanțe ar trebui retrase de pe lista de supraveghere.

(8)

După cum se menționează în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495, ar fi adecvat să se monitorizeze substanța 4-metoxicinamat de 2-etilhexil în sedimente. Cu toate acestea, majoritatea datelor de monitorizare colectate se referă la apă, iar volumul limitat de date referitoare la sedimente nu este suficient pentru a efectua o analiză concludentă a acestei matrice de monitorizare. Pentru a se asigura că datele de monitorizare colectate pentru substanța respectivă reflectă pe deplin riscul pe care aceasta îl prezintă, Comisia va analiza mai aprofundat capacitatea statelor membre de a o monitoriza în sedimente în mod fiabil și comparabil. Între timp, această substanță ar trebui retrasă de pe lista de supraveghere.

(9)

Pentru azitromicină, antibiotic din clasa macrolidelor, și pentru două dintre neonicotinoide, și anume imidacloprid și tiametoxam, sunt necesare date de monitorizare suplimentare de înaltă calitate pentru a sprijini evaluarea specifică în funcție de risc menționată la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE. Prin urmare, aceste substanțe ar trebui menținute pe lista de supraveghere. Antibioticele macrolide și neonicotinoidele au fost incluse ca grupe de substanțe în prima listă de supraveghere din cauza posibilității ca substanțele cu același mod de acțiune să aibă efecte aditive. Acest argument justifică, de asemenea, menținerea celor două grupe de substanțe pe lista de supraveghere, în pofida faptului că sunt disponibile suficiente date de monitorizare de înaltă calitate pentru unele substanțe din aceste grupe (antibioticele macrolide claritromicină și eritromicină și neonicotinoidele acetamiprid, clotianidin și tiacloprid).

(10)

În 2017 Comisia a colectat, de asemenea, date privind o serie de alte substanțe care ar putea fi incluse în lista de supraveghere. Comisia a ținut seama de diferitele tipuri de informații relevante menționate la articolul 8b alineatul (1) din Directiva 2008/105/CE și a consultat experți din statele membre și grupuri de părți interesate. Substanțele în cazul cărora există dubii în privința toxicității sau în cazul cărora metodele de monitorizare disponibile nu sunt suficient de sensibile, fiabile sau comparabile nu ar trebui incluse în lista de supraveghere. Insecticidul metaflumizonă și antibioticele amoxicilină și ciprofloxacină au fost identificate ca fiind candidați corespunzători. Includerea amoxicilinei și a ciprofloxacinei corespunde Planului de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) (4), care încurajează utilizarea listei de supraveghere „în vederea îmbunătățirii cunoștințelor privind apariția și răspândirea antimicrobienelor în mediu”.

(11)

În conformitate cu articolul 8b alineatul (1) din Directiva 2008/105/CE, Comisia a identificat metodele analitice posibile pentru substanțele propuse. Limita de detecție prin metoda relevantă ar trebui să fie, pentru fiecare substanță, cel puțin la fel de scăzută precum concentrația previzibilă fără efect a substanței în matricea corespunzătoare.

(12)

Cu ocazia revizuirii primei liste de supraveghere, Comisia a identificat noi informații ecotoxicologice referitoare la antibioticele macrolide claritromicină și azitromicină, la metiocarb și la neonicotinoidele imidacloprid, tiacloprid și tiametoxam, în urma cărora a revizuit concentrațiile previzibile fără efect ale substanțelor respective. Limitele maxime acceptabile de detecție prin metoda relevantă prevăzute în lista de supraveghere pentru substanțele și grupele de substanțe respective ar trebui actualizate în consecință.

(13)

Se consideră că metodele analitice indicate în lista de supraveghere nu presupun costuri excesive. Dacă noi informații conduc în viitor la scăderea concentrației previzibile fără efect a anumitor substanțe, poate fi necesară reducerea limitei maxime acceptabile de detecție prin metoda relevantă, atât timp cât substanțele respective sunt menținute pe listă.

(14)

Pentru comparabilitate, toate substanțele ar trebui monitorizate în probe de apă complete.

(15)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495 ar trebui abrogată.

(16)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare în întreaga Uniune, menționată la articolul 8b din Directiva 2008/105/CE, este stabilită în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2018.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 24.12.2008, p. 84.

(2)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/495 a Comisiei din 20 martie 2015 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare la nivelul UE în domeniul apei, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 78, 24.3.2015, p. 40).

(4)  Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)”, COM(2017) 339 final.


ANEXĂ

Lista de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare în întreaga Uniune, prevăzută la articolul 8b din Directiva 2008/105/CE

Denumirea substanței/grupei de substanțe

Număr CAS (1)

Număr UE (2)

Metoda analitică orientativă (3)  (4)

Limita maximă acceptabilă de detecție prin metoda relevantă (ng/l)

17-alfa-etinilestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE de volum mare – LC/MS/MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estronă (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC/MS/MS

0,4

Antibiotice macrolide (5)

 

 

SPE – LC/MS/MS

19

Metiocarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC/MS/MS

sau GC/MS

2

Neonicotinoide (6)

 

 

SPE – LC/MS/MS

8,3

Metaflumizonă

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC/MS/MS sau SPE – LC/MS/MS

65

Amoxicilină

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC/MS/MS

78

Ciprofloxacină

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC/MS/MS

89


(1)  Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (Chemical Abstracts Service)

(2)  Numărul dat substanței în Uniunea Europeană – nu este disponibil pentru toate substanțele

(3)  Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor obținute în diferitele state membre, toate substanțele trebuie monitorizate în probe de apă complete.

(4)  Metode de extracție:

LLE– extracție lichid-lichid

SPE– extracție în fază solidă

Metode analitice:

GC/MS– cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă

LC/MS/MS– cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă cu triplu cvadrupol (în tandem)

(5)  Eritromicină (număr CAS 114-07-8, număr UE 204-040-1), claritromicină (număr CAS 81103-11-9), azitromicină (număr CAS 83905-01-5, număr UE 617-500-5)

(6)  Imidacloprid (număr CAS 105827-78-9/ 138261-41-3, număr UE 428-040-8), tiacloprid (număr CAS 111988-49-9), tiametoxam (număr CAS 153719-23-4, număr UE 428-650-4), clotianidină (număr CAS 210880-92-5, număr UE 433-460-1), acetamiprid (număr CAS 135410-20-7/160430-64-8)