ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 123

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
18 mai 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/728 al Comisiei din 24 ianuarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/729 al Comisiei din 26 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori ai drogurilor în lista substanțelor clasificate ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/730 al Comisiei din 4 mai 2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2018 și 29 iunie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (UE) 2018/731 al Comisiei din 15 mai 2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 7e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

82

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/732 al Comisiei din 17 mai 2018 privind o metodologie comună pentru compararea prețului pe unitate al combustibililor alternativi în conformitate cu Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

85

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/733 al Comisiei din 17 mai 2018 de modificare pentru a 284-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

89

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/734 al Comisiei din 17 mai 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

92

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/735 al Comisiei din 17 mai 2018 privind prețul maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a treia invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/154

93

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/736 a Comisiei din 27 februarie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică ( 1 )

94

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/737 a Comisiei din 27 februarie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere ( 1 )

97

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/738 a Comisiei din 27 februarie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice ( 1 )

100

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/739 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel ( 1 )

103

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/740 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu ( 1 )

106

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/741 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în cupru ( 1 )

109

 

*

Directiva delegată (UE) 2018/742 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit cu temperatură de topire înaltă ( 1 )

112

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/743 a Comisiei din 16 mai 2018 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( 1 )

115

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/744 a Comisiei din 16 mai 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a dermatozei nodulare contagioase în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2815]  ( 1 )

119

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/745 a Comisiei din 16 mai 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2817]  ( 1 )

122

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/728 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2018

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile de excludere a tranzacțiilor cu contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță de la cerința de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 382 alineatul (5) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 382 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, tranzacțiile între o instituție, pe de o parte, și o contraparte nefinanciară astfel cum este definită la articolul 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2), pe de altă parte, care nu depășesc pragul de compensare prevăzut la articolul 10 alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt excluse de la cerințele de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA), indiferent dacă respectiva contraparte nefinanciară este stabilită în Uniune sau într-o țară terță.

(2)

La articolul 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 „contrapartea nefinanciară” este definită ca o întreprindere stabilită în Uniune. Ca urmare, pragul de compensare prevăzut la articolul 10 alineatul (1) din respectivul regulament nu se aplică contrapărților nefinanciare stabilite într-o țară terță.

(3)

Articolul 382 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu face distincție între contrapărțile nefinanciare stabilite în Uniune și contrapărțile nefinanciare stabilite într-o țară terță. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, ar trebui să se aplice aceleași norme atât în cazul contrapărților nefinanciare stabilite în Uniune, cât și al contrapărților nefinanciare stabilite într-o țară terță.

(4)

Articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei (3) stabilește valorile pragurilor de compensare pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere, astfel cum prevede articolul 10 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Considerentul 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 precizează că „depășirea uneia dintre aceste valori stabilite pentru o clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere ar trebui să declanșeze depășirea pragului de compensare pentru toate clasele”.

(5)

Pentru ca un contract să beneficieze de exceptare până la data scadenței acestuia, astfel cum se prevede la articolul 382 alineatul (4) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ar trebui să fie suficient ca cerințele regulamentului respectiv să fie îndeplinite la începerea contractului. Cu toate acestea, în unele cazuri, o instituție ar putea încheia foarte frecvent tranzacții cu o anumită contraparte nefinanciară, iar în unele cazuri tranzacțiile ar putea fi încheiate zilnic. Verificarea faptului că statutul de contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță se reflectă cu precizie în cerințele de fonduri proprii ale instituției pentru riscul CVA, ar putea impune instituției o sarcină disproporționată în aceste cazuri. Prin urmare, este oportun să se prevadă o alternativă sub forma unei verificări anuale a statutului de contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță. Verificarea ar trebui însă să fie efectuată mai des, și anume cu o frecvență trimestrială, atunci când valoarea noțională brută a tranzacțiilor pentru o clasă de instrumente financiare derivate extrabursiere ale unei contrapărți nefinanciare este aproape de depășirea pragului de compensare pentru clasa respectivă. Acest lucru ar trebui să permită o monitorizare mai frecventă a depășirii pragului de compensare, având în vedere probabilitatea mai mare a producerii acestei situații.

(6)

Articolul 382 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că tranzacțiile cu contrapărți nefinanciare care nu depășesc pragul de compensare menționat la articolul 10 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt excluse de la cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA. Prin urmare, atunci când, în urma evaluării prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, o instituție constată că una dintre contrapărțile stabilite într-o țară terță nu se califică drept contraparte nefinanciară sau atunci când tranzacțiile în cauză depășesc pragul de compensare, conform prevederilor regulamentului, instituția are obligația să calculeze cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA în conformitate cu titlul VI din regulamentul menționat pentru toate instrumentele financiare derivate extrabursiere cu acea contraparte care intră în domeniul de aplicare al articolului 382 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(7)

Prezentul regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și prezentate Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(8)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale implicate și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   În sensul articolului 382 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile trebuie să considerare drept contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță contrapărțile care îndeplinesc următoarele două condiții:

(a)

contrapărțile care sunt stabilite într-o țară terță;

(b)

contrapărțile care ar fi considerate drept contrapărți nefinanciare în sensul articolului 2 punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 dacă ar fi stabilite în Uniune.

(2)   Instituțiile trebuie să verifice dacă o contraparte este o contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță:

(a)

la inițierea tranzacției, atunci când efectuează tranzacții cu o contraparte nouă;

(b)

în fiecare an, în cazul contrapărților existente;

(c)

atunci când există motive să se creadă că o contraparte nu mai este o contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță.

(3)   Instituțiile trebuie să prezinte argumentele care le-au determinat să considere că o contraparte este o contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță.

Articolul 2

(1)   În sensul excluderii tranzacțiilor cu o contraparte nefinanciară stabilită într-o țară terță de la cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA în conformitate cu articolul 382 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile trebuie să verifice pentru fiecare clasă de contracte derivate extrabursiere prevăzute la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 dacă valoarea noțională brută a contractelor derivate extrabursiere ale contrapărții nefinanciare din cadrul clasei nu depășește pragul de compensare relevant prevăzut la articolul 11 din regulamentul menționat anterior.

(2)   Instituțiile trebuie să efectueze verificarea prevăzută la alineatul (1) în unul din următoarele cazuri:

(a)

la inițierea fiecărui noi tranzacții cu respectiva contraparte;

(b)

periodic.

(3)   În sensul alineatului (2) litera (b), verificarea periodică se efectuează cu una din următoarele frecvențe:

(a)

în fiecare an;

(b)

trimestrial, atunci când pentru oricare dintre clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere valoarea noțională brută a tranzacțiilor cu instrumente derivate extrabursiere ale contrapărții nefinanciare stabilite într-o țară terță este mai mare de 75 % din valoarea pragului de compensare pentru respectiva clasă menționată la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013.

(4)   Instituțiile trebuie să prezinte, pentru fiecare clasă de contracte derivate extrabursiere prevăzute la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013, argumentele care le-au determinat să considere că valoarea noțională brută a contractelor derivate extrabursiere ale unei contrapărți nefinanciare stabilite într-o țară terță din această clasă nu depășește pragul de compensare corespunzător prevăzut la articolul menționat anterior.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/729 AL COMISIEI

din 26 februarie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori ai drogurilor în lista substanțelor clasificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (1), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (2), în special articolul 30a,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 conțin o listă de substanțe clasificate care fac obiectul unei serii de măsuri de control și monitorizare armonizate prevăzute de regulamentele respective.

(2)

Prin intermediul Deciziilor 60/12 și 60/13 ale Comisiei Națiunilor Unite privind stupefiantele, adoptate în cadrul celei de a șaizecea sesiuni ale sale, la 16 martie 2017, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) și N-fenetil-4-piperidona (NPP) au fost adăugate în tabelul I anexat la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 19 decembrie 1988 (3) (denumită în continuare „Convenția ONU din 1988”).

(3)

Scopul urmărit prin Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și prin Regulamentul (CE) nr. 111/2005 este de a pune în aplicare în Uniune articolul 12 al Convenției ONU din 1988. ANPP și NPP ar trebui, prin urmare, să fie incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(4)

Substanțele clasificate enumerate în anexele respective sunt împărțite în categorii pentru care se aplică măsuri diferite, astfel încât să se obțină un echilibru corect între nivelul de amenințare reprezentat de fiecare substanță specifică și constrângerile impuse comerțului legal. Cele mai stricte măsuri de control și monitorizare se aplică substanțelor din categoria 1. De exemplu, substanțele din categoria 1 trebuie să fie depozitate în incinte securizate, iar fiecare operator care manipulează respectivele substanțe trebuie să dețină o licență.

(5)

ANPP este un precursor imediat al fentanilului și al acetil fentanilului. NPP poate fi utilizată ca materie primă pentru ANPP, care poate fi ulterior sintetizată în fentanil, sau poate fi un precursor direct al mai multor analogi ai fentanilului. Cu alte cuvinte, ambele substanțe pot fi cu ușurință transformate în fentanil sau în analogi ai fentanilului.

(6)

Utilizarea greșită și abuzul de fentanil și de analogi ai fentanilului cauzează grave probleme sociale și de sănătate publică (în special, un număr tot mai mare de decese prin supradoză) în anumite regiuni ale Uniunii. Există indicii că în Uniune se fabrică ilicit cantități importante de fentanil pe baza substanțelor ANPP și NPP. Pentru a soluționa această problemă, ar trebui introduse controale la importul substanțelor ANPP și NPP.

(7)

În Uniune există doar puține situații în care producția, comercializarea și utilizarea substanțelor ANPP și NPP se desfășoară în condiții de legalitate. Clasificarea acestor substanțe în categoria 1 nu ar implica, în consecință, decât o sarcină administrativă suplimentară limitată pentru operatorii economici și autoritățile competente din Uniune. În plus, consultarea cu operatorii economici și statele membre a arătat că există o preferință clară pentru includerea celor două substanțe ca substanțe din categoria 1 pe listele din regulamentele menționate.

(8)

Având în vedere argumentele prezentate în considerentele 5, 6 și 7, ANPP și NPP ar trebui clasificate ca substanțe din categoria 1 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(9)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 273/2004 și (CE) nr. 111/2005 ar trebui modificate în consecință.

(10)

Având în vedere că există unele situații în care producția, comercializarea și utilizarea substanțelor ANPP și NPP sunt legale în Uniune, operatorilor economici și autorităților competente ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a se adapta la modificările aduse prin prezentul regulament.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 pun în aplicare împreună anumite dispoziții ale Convenției ONU din 1988. Având în vedere strânsa legătură materială dintre aceste două regulamente, este justificat să se adopte modificările prin intermediul unui singur act delegat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 273/2004

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, în tabelul pentru substanțele clasificate în categoria 1, se adaugă următoarele rubrici în lista substanțelor în locul corespunzător secvențial în funcție de codul NC:

Substanță

Denumirea NC (dacă este diferită)

Cod NC

Nr. CAS

„4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidonă (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4”

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 111/2005

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în tabelul pentru substanțele clasificate în categoria 1, se adaugă următoarele rubrici în lista substanțelor în locul corespunzător secvențial în funcție de codul NC:

Substanță

Denumirea NC (dacă este diferită)

Cod NC

Nr. CAS

„4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidonă (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4”

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 7 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47, 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 326, 24.11.1990, p. 57.


18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/730 AL COMISIEI

din 4 mai 2018

de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2018 și 29 iunie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 77e alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura condiții unitare de calculare a rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare, în sensul Directivei 2009/138/CE, ar trebui să se stabilească pentru fiecare dată de referință informații tehnice privind structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc, marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare și primele de volatilitate.

(2)

Întreprinderile de asigurare și reasigurare ar trebui să utilizeze informațiile tehnice care se bazează pe datele de piață de la sfârșitul ultimei luni care precede prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament. La 6 aprilie 2018, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a furnizat Comisiei informațiile tehnice referitoare la datele de piață de la sfârșitul lunii martie 2018. Aceste informații au fost publicate la data de 6 aprilie 2018, în conformitate cu articolul 77e alineatul (1) din Directiva 2009/138/CE.

(3)

Având în vedere necesitatea de a asigura disponibilitatea imediată a informațiilor tehnice, este important ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(4)

Din motive prudențiale, este necesar ca întreprinderile de asigurare și de reasigurare să utilizeze aceleași informații tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază, indiferent de data la care efectuează raportarea către autoritățile competente. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura cât mai curând posibil securitatea juridică, este justificat din motive imperioase de urgență legate de disponibilitatea structurii temporale relevante a ratei dobânzilor fără risc ca măsurile prevăzute în prezentul regulament să fie adoptate în conformitate cu articolul 8, coroborat cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Întreprinderile de asigurare și de reasigurare utilizează informațiile tehnice menționate la alineatul (2) la calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2018 și 29 iunie 2018.

(2)   Pentru fiecare monedă relevantă, informațiile tehnice pentru calcularea celei mai bune estimări în conformitate cu articolul 77 din Directiva 2009/138/CE, a primei de echilibrare în conformitate cu articolul 77c din directiva respectivă și a primei de volatilitate în conformitate cu articolul 77d din directiva respectivă sunt următoarele:

(a)

structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc prevăzute în anexa I;

(b)

marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare prevăzute în anexa II;

(c)

pentru fiecare piață de asigurări națională relevantă, prima de volatilitate prevăzută în anexa III.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 31 martie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

Structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc pentru calcularea celei mai bune estimări, fără prima de echilibrare sau prima de volatilitate

Durata până la scadență (în ani)

EUR

Coroană cehă

Coroană daneză

Forint

Coroană suedeză

Kuna

1

– 0,362 %

0,918 %

– 0,372 %

0,021 %

– 0,450 %

0,056 %

2

– 0,258 %

1,171 %

– 0,268 %

0,547 %

– 0,263 %

0,322 %

3

– 0,083 %

1,336 %

– 0,093 %

0,724 %

– 0,025 %

0,579 %

4

0,104 %

1,454 %

0,094 %

1,027 %

0,198 %

0,833 %

5

0,285 %

1,537 %

0,274 %

1,348 %

0,410 %

1,138 %

6

0,418 %

1,589 %

0,408 %

1,710 %

0,592 %

1,439 %

7

0,556 %

1,624 %

0,546 %

1,966 %

0,756 %

1,695 %

8

0,672 %

1,654 %

0,662 %

2,158 %

0,901 %

1,888 %

9

0,783 %

1,683 %

0,773 %

2,309 %

1,027 %

2,020 %

10

0,884 %

1,712 %

0,874 %

2,453 %

1,133 %

2,129 %

11

0,975 %

1,742 %

0,965 %

2,585 %

1,277 %

2,226 %

12

1,056 %

1,770 %

1,045 %

2,703 %

1,441 %

2,314 %

13

1,127 %

1,794 %

1,117 %

2,809 %

1,604 %

2,393 %

14

1,186 %

1,820 %

1,176 %

2,904 %

1,757 %

2,465 %

15

1,233 %

1,852 %

1,222 %

2,988 %

1,897 %

2,532 %

16

1,266 %

1,891 %

1,256 %

3,063 %

2,024 %

2,593 %

17

1,293 %

1,937 %

1,283 %

3,130 %

2,138 %

2,650 %

18

1,320 %

1,986 %

1,309 %

3,189 %

2,242 %

2,703 %

19

1,350 %

2,038 %

1,339 %

3,243 %

2,335 %

2,752 %

20

1,387 %

2,090 %

1,376 %

3,292 %

2,419 %

2,799 %

21

1,431 %

2,142 %

1,421 %

3,337 %

2,496 %

2,842 %

22

1,482 %

2,194 %

1,472 %

3,378 %

2,566 %

2,883 %

23

1,537 %

2,245 %

1,528 %

3,415 %

2,630 %

2,921 %

24

1,595 %

2,295 %

1,585 %

3,450 %

2,689 %

2,957 %

25

1,653 %

2,344 %

1,643 %

3,482 %

2,743 %

2,991 %

26

1,711 %

2,390 %

1,702 %

3,512 %

2,793 %

3,024 %

27

1,770 %

2,436 %

1,761 %

3,540 %

2,839 %

3,054 %

28

1,827 %

2,480 %

1,818 %

3,566 %

2,882 %

3,083 %

29

1,883 %

2,522 %

1,875 %

3,591 %

2,922 %

3,111 %

30

1,938 %

2,562 %

1,930 %

3,614 %

2,959 %

3,137 %

31

1,991 %

2,601 %

1,983 %

3,636 %

2,994 %

3,162 %

32

2,043 %

2,639 %

2,035 %

3,656 %

3,027 %

3,186 %

33

2,093 %

2,675 %

2,086 %

3,675 %

3,058 %

3,208 %

34

2,141 %

2,709 %

2,134 %

3,694 %

3,087 %

3,230 %

35

2,188 %

2,742 %

2,181 %

3,711 %

3,114 %

3,250 %

36

2,233 %

2,774 %

2,226 %

3,727 %

3,140 %

3,270 %

37

2,276 %

2,805 %

2,269 %

3,743 %

3,165 %

3,289 %

38

2,318 %

2,834 %

2,311 %

3,758 %

3,188 %

3,307 %

39

2,358 %

2,862 %

2,351 %

3,772 %

3,210 %

3,324 %

40

2,396 %

2,889 %

2,390 %

3,785 %

3,231 %

3,341 %

41

2,433 %

2,915 %

2,427 %

3,798 %

3,251 %

3,357 %

42

2,469 %

2,940 %

2,463 %

3,811 %

3,270 %

3,372 %

43

2,503 %

2,964 %

2,497 %

3,822 %

3,288 %

3,386 %

44

2,536 %

2,988 %

2,531 %

3,834 %

3,305 %

3,400 %

45

2,568 %

3,010 %

2,562 %

3,845 %

3,322 %

3,414 %

46

2,599 %

3,031 %

2,593 %

3,855 %

3,337 %

3,427 %

47

2,628 %

3,052 %

2,623 %

3,865 %

3,352 %

3,439 %

48

2,657 %

3,072 %

2,651 %

3,875 %

3,367 %

3,451 %

49

2,684 %

3,091 %

2,679 %

3,884 %

3,381 %

3,463 %

50

2,710 %

3,109 %

2,705 %

3,893 %

3,394 %

3,474 %

51

2,736 %

3,127 %

2,731 %

3,901 %

3,407 %

3,485 %

52

2,760 %

3,144 %

2,755 %

3,910 %

3,419 %

3,495 %

53

2,784 %

3,161 %

2,779 %

3,918 %

3,431 %

3,506 %

54

2,807 %

3,177 %

2,802 %

3,925 %

3,443 %

3,515 %

55

2,829 %

3,192 %

2,824 %

3,933 %

3,454 %

3,525 %

56

2,850 %

3,207 %

2,846 %

3,940 %

3,464 %

3,534 %

57

2,871 %

3,222 %

2,866 %

3,947 %

3,475 %

3,543 %

58

2,891 %

3,236 %

2,886 %

3,954 %

3,484 %

3,551 %

59

2,910 %

3,249 %

2,906 %

3,960 %

3,494 %

3,559 %

60

2,929 %

3,262 %

2,925 %

3,966 %

3,503 %

3,567 %

61

2,947 %

3,275 %

2,943 %

3,973 %

3,512 %

3,575 %

62

2,965 %

3,287 %

2,960 %

3,979 %

3,521 %

3,582 %

63

2,982 %

3,299 %

2,978 %

3,984 %

3,529 %

3,590 %

64

2,998 %

3,311 %

2,994 %

3,990 %

3,537 %

3,597 %

65

3,014 %

3,322 %

3,010 %

3,995 %

3,545 %

3,604 %

66

3,030 %

3,333 %

3,026 %

4,001 %

3,553 %

3,610 %

67

3,045 %

3,344 %

3,041 %

4,006 %

3,560 %

3,617 %

68

3,059 %

3,354 %

3,056 %

4,011 %

3,567 %

3,623 %

69

3,074 %

3,364 %

3,070 %

4,015 %

3,574 %

3,629 %

70

3,087 %

3,374 %

3,084 %

4,020 %

3,581 %

3,635 %

71

3,101 %

3,383 %

3,097 %

4,025 %

3,588 %

3,641 %

72

3,114 %

3,392 %

3,110 %

4,029 %

3,594 %

3,646 %

73

3,127 %

3,401 %

3,123 %

4,033 %

3,600 %

3,652 %

74

3,139 %

3,410 %

3,136 %

4,038 %

3,606 %

3,657 %

75

3,151 %

3,418 %

3,148 %

4,042 %

3,612 %

3,662 %

76

3,163 %

3,427 %

3,160 %

4,046 %

3,618 %

3,668 %

77

3,174 %

3,435 %

3,171 %

4,050 %

3,624 %

3,672 %

78

3,186 %

3,442 %

3,182 %

4,053 %

3,629 %

3,677 %

79

3,196 %

3,450 %

3,193 %

4,057 %

3,634 %

3,682 %

80

3,207 %

3,458 %

3,204 %

4,061 %

3,640 %

3,686 %

81

3,217 %

3,465 %

3,214 %

4,064 %

3,645 %

3,691 %

82

3,228 %

3,472 %

3,224 %

4,068 %

3,650 %

3,695 %

83

3,237 %

3,479 %

3,234 %

4,071 %

3,654 %

3,700 %

84

3,247 %

3,486 %

3,244 %

4,074 %

3,659 %

3,704 %

85

3,256 %

3,492 %

3,253 %

4,078 %

3,664 %

3,708 %

86

3,266 %

3,499 %

3,263 %

4,081 %

3,668 %

3,712 %

87

3,275 %

3,505 %

3,272 %

4,084 %

3,673 %

3,716 %

88

3,283 %

3,511 %

3,280 %

4,087 %

3,677 %

3,719 %

89

3,292 %

3,517 %

3,289 %

4,090 %

3,681 %

3,723 %

90

3,300 %

3,523 %

3,297 %

4,093 %

3,685 %

3,727 %

91

3,309 %

3,529 %

3,306 %

4,095 %

3,689 %

3,730 %

92

3,317 %

3,535 %

3,314 %

4,098 %

3,693 %

3,734 %

93

3,324 %

3,540 %

3,322 %

4,101 %

3,697 %

3,737 %

94

3,332 %

3,546 %

3,329 %

4,103 %

3,701 %

3,740 %

95

3,340 %

3,551 %

3,337 %

4,106 %

3,704 %

3,744 %

96

3,347 %

3,556 %

3,344 %

4,109 %

3,708 %

3,747 %

97

3,354 %

3,561 %

3,352 %

4,111 %

3,711 %

3,750 %

98

3,361 %

3,566 %

3,359 %

4,113 %

3,715 %

3,753 %

99

3,368 %

3,571 %

3,366 %

4,116 %

3,718 %

3,756 %

100

3,375 %

3,576 %

3,372 %

4,118 %

3,722 %

3,759 %

101

3,382 %

3,580 %

3,379 %

4,120 %

3,725 %

3,762 %

102

3,388 %

3,585 %

3,386 %

4,123 %

3,728 %

3,765 %

103

3,395 %

3,589 %

3,392 %

4,125 %

3,731 %

3,767 %

104

3,401 %

3,594 %

3,398 %

4,127 %

3,734 %

3,770 %

105

3,407 %

3,598 %

3,405 %

4,129 %

3,737 %

3,773 %

106

3,413 %

3,602 %

3,411 %

4,131 %

3,740 %

3,775 %

107

3,419 %

3,607 %

3,417 %

4,133 %

3,743 %

3,778 %

108

3,425 %

3,611 %

3,423 %

4,135 %

3,746 %

3,780 %

109

3,431 %

3,615 %

3,428 %

4,137 %

3,749 %

3,783 %

110

3,436 %

3,619 %

3,434 %

4,139 %

3,751 %

3,785 %

111

3,442 %

3,623 %

3,439 %

4,141 %

3,754 %

3,788 %

112

3,447 %

3,626 %

3,445 %

4,143 %

3,757 %

3,790 %

113

3,452 %

3,630 %

3,450 %

4,145 %

3,759 %

3,792 %

114

3,458 %

3,634 %

3,455 %

4,147 %

3,762 %

3,795 %

115

3,463 %

3,637 %

3,461 %

4,148 %

3,764 %

3,797 %

116

3,468 %

3,641 %

3,466 %

4,150 %

3,767 %

3,799 %

117

3,473 %

3,644 %

3,471 %

4,152 %

3,769 %

3,801 %

118

3,478 %

3,648 %

3,476 %

4,153 %

3,772 %

3,803 %

119

3,483 %

3,651 %

3,480 %

4,155 %

3,774 %

3,805 %

120

3,487 %

3,655 %

3,485 %

4,157 %

3,776 %

3,807 %

121

3,492 %

3,658 %

3,490 %

4,158 %

3,779 %

3,809 %

122

3,496 %

3,661 %

3,494 %

4,160 %

3,781 %

3,811 %

123

3,501 %

3,664 %

3,499 %

4,161 %

3,783 %

3,813 %

124

3,505 %

3,667 %

3,503 %

4,163 %

3,785 %

3,815 %

125

3,510 %

3,670 %

3,508 %

4,164 %

3,787 %

3,817 %

126

3,514 %

3,673 %

3,512 %

4,166 %

3,789 %

3,819 %

127

3,518 %

3,676 %

3,516 %

4,167 %

3,791 %

3,821 %

128

3,522 %

3,679 %

3,520 %

4,169 %

3,793 %

3,822 %

129

3,526 %

3,682 %

3,524 %

4,170 %

3,795 %

3,824 %

130

3,530 %

3,685 %

3,528 %

4,172 %

3,797 %

3,826 %

131

3,534 %

3,688 %

3,532 %

4,173 %

3,799 %

3,828 %

132

3,538 %

3,690 %

3,536 %

4,174 %

3,801 %

3,829 %

133

3,542 %

3,693 %

3,540 %

4,176 %

3,803 %

3,831 %

134

3,546 %

3,696 %

3,544 %

4,177 %

3,805 %

3,833 %

135

3,550 %

3,698 %

3,548 %

4,178 %

3,807 %

3,834 %

136

3,553 %

3,701 %

3,551 %

4,179 %

3,808 %

3,836 %

137

3,557 %

3,704 %

3,555 %

4,181 %

3,810 %

3,837 %

138

3,560 %

3,706 %

3,559 %

4,182 %

3,812 %

3,839 %

139

3,564 %

3,709 %

3,562 %

4,183 %

3,814 %

3,840 %

140

3,567 %

3,711 %

3,566 %

4,184 %

3,815 %

3,842 %

141

3,571 %

3,713 %

3,569 %

4,185 %

3,817 %

3,843 %

142

3,574 %

3,716 %

3,572 %

4,187 %

3,819 %

3,845 %

143

3,578 %

3,718 %

3,576 %

4,188 %

3,820 %

3,846 %

144

3,581 %

3,720 %

3,579 %

4,189 %

3,822 %

3,848 %

145

3,584 %

3,723 %

3,582 %

4,190 %

3,823 %

3,849 %

146

3,587 %

3,725 %

3,585 %

4,191 %

3,825 %

3,851 %

147

3,590 %

3,727 %

3,589 %

4,192 %

3,826 %

3,852 %

148

3,593 %

3,729 %

3,592 %

4,193 %

3,828 %

3,853 %

149

3,597 %

3,731 %

3,595 %

4,194 %

3,829 %

3,855 %

150

3,600 %

3,734 %

3,598 %

4,195 %

3,831 %

3,856 %


Durata până la scadență (în ani)

Leva

Liră sterlină

Leu românesc

Zlot

Coroană islandeză

Coroană norvegiană

1

– 0,412 %

0,853 %

2,355 %

1,208 %

4,679 %

1,123 %

2

– 0,308 %

1,018 %

2,817 %

1,365 %

4,740 %

1,399 %

3

– 0,133 %

1,131 %

3,252 %

1,659 %

4,820 %

1,564 %

4

0,054 %

1,212 %

3,632 %

2,004 %

4,867 %

1,702 %

5

0,234 %

1,255 %

3,934 %

2,312 %

4,900 %

1,820 %

6

0,367 %

1,294 %

4,118 %

2,554 %

4,933 %

1,919 %

7

0,505 %

1,328 %

4,236 %

2,776 %

4,970 %

1,997 %

8

0,621 %

1,359 %

4,332 %

2,917 %

5,000 %

2,060 %

9

0,732 %

1,388 %

4,425 %

3,026 %

5,015 %

2,112 %

10

0,833 %

1,409 %

4,498 %

3,130 %

5,018 %

2,160 %

11

0,924 %

1,432 %

4,551 %

3,219 %

5,014 %

2,211 %

12

1,004 %

1,447 %

4,588 %

3,292 %

5,004 %

2,265 %

13

1,075 %

1,458 %

4,613 %

3,354 %

4,990 %

2,320 %

14

1,135 %

1,466 %

4,629 %

3,407 %

4,974 %

2,374 %

15

1,181 %

1,473 %

4,639 %

3,453 %

4,956 %

2,427 %

16

1,214 %

1,477 %

4,644 %

3,493 %

4,937 %

2,480 %

17

1,241 %

1,480 %

4,644 %

3,528 %

4,917 %

2,530 %

18

1,267 %

1,481 %

4,642 %

3,560 %

4,897 %

2,579 %

19

1,297 %

1,480 %

4,638 %

3,587 %

4,876 %

2,625 %

20

1,335 %

1,481 %

4,632 %

3,612 %

4,856 %

2,670 %

21

1,380 %

1,477 %

4,624 %

3,635 %

4,836 %

2,713 %

22

1,432 %

1,470 %

4,615 %

3,655 %

4,816 %

2,754 %

23

1,488 %

1,461 %

4,606 %

3,674 %

4,797 %

2,794 %

24

1,546 %

1,452 %

4,596 %

3,691 %

4,778 %

2,831 %

25

1,606 %

1,444 %

4,586 %

3,706 %

4,760 %

2,867 %

26

1,666 %

1,438 %

4,576 %

3,720 %

4,742 %

2,901 %

27

1,725 %

1,432 %

4,566 %

3,734 %

4,725 %

2,934 %

28

1,784 %

1,425 %

4,555 %

3,746 %

4,708 %

2,965 %

29

1,841 %

1,417 %

4,545 %

3,757 %

4,692 %

2,995 %

30

1,897 %

1,407 %

4,534 %

3,767 %

4,676 %

3,024 %

31

1,951 %

1,394 %

4,524 %

3,777 %

4,661 %

3,051 %

32

2,004 %

1,380 %

4,514 %

3,786 %

4,646 %

3,077 %

33

2,055 %

1,367 %

4,504 %

3,795 %

4,632 %

3,102 %

34

2,104 %

1,355 %

4,495 %

3,803 %

4,618 %

3,126 %

35

2,152 %

1,345 %

4,485 %

3,811 %

4,605 %

3,149 %

36

2,198 %

1,336 %

4,476 %

3,818 %

4,592 %

3,171 %

37

2,242 %

1,329 %

4,467 %

3,824 %

4,580 %

3,192 %

38

2,284 %

1,321 %

4,458 %

3,831 %

4,568 %

3,212 %

39

2,325 %

1,311 %

4,450 %

3,837 %

4,557 %

3,231 %

40

2,364 %

1,297 %

4,442 %

3,842 %

4,546 %

3,250 %

41

2,402 %

1,280 %

4,434 %

3,848 %

4,535 %

3,268 %

42

2,439 %

1,262 %

4,426 %

3,853 %

4,525 %

3,285 %

43

2,474 %

1,245 %

4,419 %

3,858 %

4,515 %

3,301 %

44

2,507 %

1,229 %

4,411 %

3,862 %

4,506 %

3,317 %

45

2,540 %

1,216 %

4,404 %

3,867 %

4,497 %

3,332 %

46

2,571 %

1,207 %

4,397 %

3,871 %

4,488 %

3,347 %

47

2,601 %

1,202 %

4,391 %

3,875 %

4,479 %

3,361 %

48

2,630 %

1,203 %

4,384 %

3,879 %

4,471 %

3,375 %

49

2,658 %

1,208 %

4,378 %

3,882 %

4,463 %

3,388 %

50

2,685 %

1,219 %

4,372 %

3,886 %

4,455 %

3,400 %

51

2,710 %

1,235 %

4,366 %

3,889 %

4,448 %

3,412 %

52

2,735 %

1,256 %

4,361 %

3,893 %

4,441 %

3,424 %

53

2,760 %

1,281 %

4,355 %

3,896 %

4,434 %

3,436 %

54

2,783 %

1,308 %

4,350 %

3,899 %

4,427 %

3,447 %

55

2,805 %

1,337 %

4,345 %

3,901 %

4,420 %

3,457 %

56

2,827 %

1,368 %

4,340 %

3,904 %

4,414 %

3,468 %

57

2,848 %

1,399 %

4,335 %

3,907 %

4,408 %

3,477 %

58

2,869 %

1,432 %

4,330 %

3,909 %

4,402 %

3,487 %

59

2,888 %

1,465 %

4,326 %

3,912 %

4,396 %

3,496 %

60

2,907 %

1,498 %

4,321 %

3,914 %

4,390 %

3,505 %

61

2,926 %

1,532 %

4,317 %

3,917 %

4,385 %

3,514 %

62

2,944 %

1,565 %

4,313 %

3,919 %

4,380 %

3,523 %

63

2,961 %

1,598 %

4,309 %

3,921 %

4,375 %

3,531 %

64

2,978 %

1,631 %

4,305 %

3,923 %

4,370 %

3,539 %

65

2,994 %

1,663 %

4,301 %

3,925 %

4,365 %

3,547 %

66

3,010 %

1,695 %

4,297 %

3,927 %

4,360 %

3,554 %

67

3,025 %

1,727 %

4,294 %

3,929 %

4,356 %

3,561 %

68

3,040 %

1,758 %

4,290 %

3,931 %

4,351 %

3,568 %

69

3,055 %

1,788 %

4,287 %

3,933 %

4,347 %

3,575 %

70

3,069 %

1,818 %

4,283 %

3,934 %

4,343 %

3,582 %

71

3,083 %

1,847 %

4,280 %

3,936 %

4,339 %

3,589 %

72

3,096 %

1,876 %

4,277 %

3,938 %

4,335 %

3,595 %

73

3,109 %

1,904 %

4,274 %

3,939 %

4,331 %

3,601 %

74

3,122 %

1,932 %

4,271 %

3,941 %

4,327 %

3,607 %

75

3,134 %

1,959 %

4,268 %

3,942 %

4,323 %

3,613 %

76

3,146 %

1,985 %

4,265 %

3,944 %

4,320 %

3,619 %

77

3,158 %

2,011 %

4,262 %

3,945 %

4,316 %

3,624 %

78

3,169 %

2,036 %

4,260 %

3,946 %

4,313 %

3,630 %

79

3,180 %

2,061 %

4,257 %

3,948 %

4,310 %

3,635 %

80

3,191 %

2,085 %

4,255 %

3,949 %

4,306 %

3,640 %

81

3,201 %

2,108 %

4,252 %

3,950 %

4,303 %

3,645 %

82

3,212 %

2,132 %

4,250 %

3,952 %

4,300 %

3,650 %

83

3,222 %

2,154 %

4,247 %

3,953 %

4,297 %

3,655 %

84

3,232 %

2,176 %

4,245 %

3,954 %

4,294 %

3,660 %

85

3,241 %

2,198 %

4,243 %

3,955 %

4,291 %

3,664 %

86

3,251 %

2,219 %

4,240 %

3,956 %

4,289 %

3,669 %

87

3,260 %

2,240 %

4,238 %

3,957 %

4,286 %

3,673 %

88

3,269 %

2,260 %

4,236 %

3,958 %

4,283 %

3,677 %

89

3,277 %

2,280 %

4,234 %

3,959 %

4,281 %

3,681 %

90

3,286 %

2,299 %

4,232 %

3,960 %

4,278 %

3,685 %

91

3,294 %

2,318 %

4,230 %

3,961 %

4,276 %

3,689 %

92

3,303 %

2,337 %

4,228 %

3,962 %

4,273 %

3,693 %

93

3,311 %

2,355 %

4,226 %

3,963 %

4,271 %

3,697 %

94

3,318 %

2,373 %

4,224 %

3,964 %

4,268 %

3,701 %

95

3,326 %

2,390 %

4,222 %

3,965 %

4,266 %

3,705 %

96

3,334 %

2,407 %

4,221 %

3,966 %

4,264 %

3,708 %

97

3,341 %

2,424 %

4,219 %

3,967 %

4,262 %

3,712 %

98

3,348 %

2,440 %

4,217 %

3,968 %

4,259 %

3,715 %

99

3,355 %

2,456 %

4,215 %

3,969 %

4,257 %

3,719 %

100

3,362 %

2,472 %

4,214 %

3,969 %

4,255 %

3,722 %

101

3,369 %

2,488 %

4,212 %

3,970 %

4,253 %

3,725 %

102

3,376 %

2,503 %

4,211 %

3,971 %

4,251 %

3,728 %

103

3,382 %

2,518 %

4,209 %

3,972 %

4,249 %

3,731 %

104

3,388 %

2,532 %

4,207 %

3,973 %

4,247 %

3,734 %

105

3,395 %

2,547 %

4,206 %

3,973 %

4,245 %

3,737 %

106

3,401 %

2,561 %

4,205 %

3,974 %

4,244 %

3,740 %

107

3,407 %

2,575 %

4,203 %

3,975 %

4,242 %

3,743 %

108

3,413 %

2,588 %

4,202 %

3,975 %

4,240 %

3,746 %

109

3,419 %

2,601 %

4,200 %

3,976 %

4,238 %

3,749 %

110

3,424 %

2,615 %

4,199 %

3,977 %

4,237 %

3,752 %

111

3,430 %

2,627 %

4,198 %

3,977 %

4,235 %

3,754 %

112

3,436 %

2,640 %

4,196 %

3,978 %

4,233 %

3,757 %

113

3,441 %

2,652 %

4,195 %

3,979 %

4,232 %

3,760 %

114

3,446 %

2,665 %

4,194 %

3,979 %

4,230 %

3,762 %

115

3,452 %

2,677 %

4,192 %

3,980 %

4,228 %

3,765 %

116

3,457 %

2,688 %

4,191 %

3,981 %

4,227 %

3,767 %

117

3,462 %

2,700 %

4,190 %

3,981 %

4,225 %

3,769 %

118

3,467 %

2,711 %

4,189 %

3,982 %

4,224 %

3,772 %

119

3,472 %

2,722 %

4,188 %

3,982 %

4,222 %

3,774 %

120

3,476 %

2,733 %

4,186 %

3,983 %

4,221 %

3,776 %

121

3,481 %

2,744 %

4,185 %

3,983 %

4,220 %

3,779 %

122

3,486 %

2,755 %

4,184 %

3,984 %

4,218 %

3,781 %

123

3,490 %

2,765 %

4,183 %

3,985 %

4,217 %

3,783 %

124

3,495 %

2,776 %

4,182 %

3,985 %

4,216 %

3,785 %

125

3,499 %

2,786 %

4,181 %

3,986 %

4,214 %

3,787 %

126

3,504 %

2,796 %

4,180 %

3,986 %

4,213 %

3,789 %

127

3,508 %

2,805 %

4,179 %

3,987 %

4,212 %

3,791 %

128

3,512 %

2,815 %

4,178 %

3,987 %

4,210 %

3,794 %

129

3,516 %

2,825 %

4,177 %

3,988 %

4,209 %

3,795 %

130

3,520 %

2,834 %

4,176 %

3,988 %

4,208 %

3,797 %

131

3,524 %

2,843 %

4,175 %

3,989 %

4,207 %

3,799 %

132

3,528 %

2,852 %

4,174 %

3,989 %

4,205 %

3,801 %

133

3,532 %

2,861 %

4,173 %

3,989 %

4,204 %

3,803 %

134

3,536 %

2,870 %

4,172 %

3,990 %

4,203 %

3,805 %

135

3,540 %

2,879 %

4,171 %

3,990 %

4,202 %

3,807 %

136

3,544 %

2,887 %

4,170 %

3,991 %

4,201 %

3,809 %

137

3,547 %

2,896 %

4,170 %

3,991 %

4,200 %

3,810 %

138

3,551 %

2,904 %

4,169 %

3,992 %

4,199 %

3,812 %

139

3,555 %

2,912 %

4,168 %

3,992 %

4,198 %

3,814 %

140

3,558 %

2,920 %

4,167 %

3,993 %

4,197 %

3,815 %

141

3,562 %

2,928 %

4,166 %

3,993 %

4,196 %

3,817 %

142

3,565 %

2,936 %

4,165 %

3,993 %

4,195 %

3,819 %

143

3,568 %

2,944 %

4,165 %

3,994 %

4,194 %

3,820 %

144

3,572 %

2,952 %

4,164 %

3,994 %

4,193 %

3,822 %

145

3,575 %

2,959 %

4,163 %

3,995 %

4,192 %

3,824 %

146

3,578 %

2,967 %

4,162 %

3,995 %

4,191 %

3,825 %

147

3,582 %

2,974 %

4,161 %

3,995 %

4,190 %

3,827 %

148

3,585 %

2,981 %

4,161 %

3,996 %

4,189 %

3,828 %

149

3,588 %

2,988 %

4,160 %

3,996 %

4,188 %

3,830 %

150

3,591 %

2,995 %

4,159 %

3,996 %

4,187 %

3,831 %


Durata până la scadență (în ani)

Franc elvețian

Dolar australian

Baht

Dolar canadian

Peso chilian

Peso columbian

1

– 0,739 %

1,934 %

1,209 %

1,884 %

2,511 %

4,407 %

2

– 0,610 %

2,034 %

1,381 %

1,980 %

2,913 %

4,756 %

3

– 0,453 %

2,145 %

1,550 %

2,095 %

3,178 %

5,183 %

4

– 0,299 %

2,251 %

1,735 %

2,159 %

3,400 %

5,440 %

5

– 0,176 %

2,335 %

1,886 %

2,187 %

3,610 %

5,714 %

6

– 0,053 %

2,425 %

2,018 %

2,215 %

3,784 %

5,910 %

7

0,063 %

2,497 %

2,129 %

2,241 %

3,924 %

6,198 %

8

0,147 %

2,562 %

2,221 %

2,267 %

4,035 %

6,327 %

9

0,230 %

2,619 %

2,299 %

2,298 %

4,124 %

6,325 %

10

0,310 %

2,661 %

2,372 %

2,321 %

4,194 %

6,419 %

11

0,379 %

2,707 %

2,441 %

2,349 %

4,249 %

6,503 %

12

0,443 %

2,754 %

2,506 %

2,378 %

4,292 %

6,552 %

13

0,498 %

2,795 %

2,563 %

2,399 %

4,327 %

6,574 %

14

0,545 %

2,829 %

2,616 %

2,416 %

4,354 %

6,576 %

15

0,598 %

2,856 %

2,666 %

2,431 %

4,376 %

6,563 %

16

0,641 %

2,877 %

2,713 %

2,445 %

4,394 %

6,540 %

17

0,674 %

2,893 %

2,757 %

2,457 %

4,408 %

6,509 %

18

0,699 %

2,904 %

2,800 %

2,466 %

4,420 %

6,471 %

19

0,719 %

2,913 %

2,841 %

2,469 %

4,429 %

6,430 %

20

0,734 %

2,920 %

2,880 %

2,467 %

4,437 %

6,386 %

21

0,746 %

2,925 %

2,917 %

2,460 %

4,443 %

6,341 %

22

0,758 %

2,928 %

2,952 %

2,449 %

4,448 %

6,294 %

23

0,772 %

2,928 %

2,986 %

2,437 %

4,452 %

6,247 %

24

0,790 %

2,925 %

3,018 %

2,426 %

4,454 %

6,200 %

25

0,813 %

2,919 %

3,048 %

2,416 %

4,457 %

6,153 %

26

0,843 %

2,910 %

3,077 %

2,410 %

4,458 %

6,107 %

27

0,877 %

2,900 %

3,105 %

2,407 %

4,459 %

6,062 %

28

0,914 %

2,891 %

3,131 %

2,407 %

4,460 %

6,018 %

29

0,953 %

2,884 %

3,156 %

2,412 %

4,460 %

5,976 %

30

0,994 %

2,882 %

3,181 %

2,421 %

4,460 %

5,934 %

31

1,036 %

2,884 %

3,204 %

2,435 %

4,460 %

5,894 %

32

1,078 %

2,890 %

3,226 %

2,453 %

4,459 %

5,855 %

33

1,119 %

2,899 %

3,247 %

2,473 %

4,459 %

5,818 %

34

1,161 %

2,911 %

3,267 %

2,495 %

4,458 %

5,781 %

35

1,202 %

2,924 %

3,286 %

2,519 %

4,457 %

5,747 %

36

1,242 %

2,939 %

3,304 %

2,543 %

4,456 %

5,713 %

37

1,281 %

2,955 %

3,322 %

2,569 %

4,455 %

5,680 %

38

1,319 %

2,971 %

3,339 %

2,594 %

4,453 %

5,649 %

39

1,356 %

2,988 %

3,355 %

2,620 %

4,452 %

5,619 %

40

1,392 %

3,005 %

3,371 %

2,646 %

4,451 %

5,590 %

41

1,427 %

3,023 %

3,386 %

2,672 %

4,449 %

5,563 %

42

1,461 %

3,040 %

3,400 %

2,697 %

4,448 %

5,536 %

43

1,494 %

3,058 %

3,414 %

2,722 %

4,447 %

5,510 %

44

1,526 %

3,075 %

3,428 %

2,747 %

4,445 %

5,485 %

45

1,556 %

3,092 %

3,441 %

2,771 %

4,444 %

5,461 %

46

1,586 %

3,109 %

3,453 %

2,794 %

4,443 %

5,438 %

47

1,615 %

3,126 %

3,465 %

2,817 %

4,441 %

5,416 %

48

1,643 %

3,142 %

3,476 %

2,840 %

4,440 %

5,395 %

49

1,670 %

3,158 %

3,487 %

2,862 %

4,439 %

5,374 %

50

1,696 %

3,173 %

3,498 %

2,883 %

4,437 %

5,355 %

51

1,721 %

3,188 %

3,508 %

2,904 %

4,436 %

5,335 %

52

1,745 %

3,203 %

3,518 %

2,924 %

4,435 %

5,317 %

53

1,769 %

3,218 %

3,528 %

2,943 %

4,434 %

5,299 %

54

1,792 %

3,232 %

3,537 %

2,963 %

4,432 %

5,282 %

55

1,814 %

3,245 %

3,546 %

2,981 %

4,431 %

5,265 %

56

1,835 %

3,259 %

3,555 %

2,999 %

4,430 %

5,249 %

57

1,856 %

3,272 %

3,563 %

3,016 %

4,429 %

5,234 %

58

1,876 %

3,284 %

3,572 %

3,033 %

4,428 %

5,218 %

59

1,895 %

3,296 %

3,579 %

3,050 %

4,427 %

5,204 %

60

1,914 %

3,308 %

3,587 %

3,066 %

4,425 %

5,190 %

61

1,932 %

3,320 %

3,594 %

3,081 %

4,424 %

5,176 %

62

1,950 %

3,331 %

3,602 %

3,096 %

4,423 %

5,163 %

63

1,967 %

3,342 %

3,609 %

3,111 %

4,422 %

5,150 %

64

1,984 %

3,353 %

3,615 %

3,125 %

4,421 %

5,138 %

65

2,000 %

3,363 %

3,622 %

3,139 %

4,420 %

5,126 %

66

2,016 %

3,373 %

3,628 %

3,153 %

4,419 %

5,114 %

67

2,031 %

3,383 %

3,635 %

3,166 %

4,418 %

5,103 %

68

2,046 %

3,393 %

3,641 %

3,179 %

4,417 %

5,091 %

69

2,060 %

3,402 %

3,646 %

3,191 %

4,417 %

5,081 %

70

2,074 %

3,411 %

3,652 %

3,203 %

4,416 %

5,070 %

71

2,088 %

3,420 %

3,658 %

3,215 %

4,415 %

5,060 %

72

2,101 %

3,429 %

3,663 %

3,226 %

4,414 %

5,050 %

73

2,114 %

3,437 %

3,668 %

3,237 %

4,413 %

5,041 %

74

2,126 %

3,445 %

3,673 %

3,248 %

4,412 %

5,031 %

75

2,138 %

3,453 %

3,678 %

3,259 %

4,412 %

5,022 %

76

2,150 %

3,461 %

3,683 %

3,269 %

4,411 %

5,013 %

77

2,162 %

3,468 %

3,688 %

3,279 %

4,410 %

5,005 %

78

2,173 %

3,476 %

3,693 %

3,289 %

4,409 %

4,996 %

79

2,184 %

3,483 %

3,697 %

3,298 %

4,409 %

4,988 %

80

2,195 %

3,490 %

3,701 %

3,308 %

4,408 %

4,980 %

81

2,206 %

3,497 %

3,706 %

3,317 %

4,407 %

4,972 %

82

2,216 %

3,504 %

3,710 %

3,326 %

4,407 %

4,965 %

83

2,226 %

3,510 %

3,714 %

3,334 %

4,406 %

4,957 %

84

2,236 %

3,517 %

3,718 %

3,343 %

4,405 %

4,950 %

85

2,245 %

3,523 %

3,722 %

3,351 %

4,405 %

4,943 %

86

2,254 %

3,529 %

3,726 %

3,359 %

4,404 %

4,936 %

87

2,264 %

3,535 %

3,729 %

3,367 %

4,403 %

4,929 %

88

2,272 %

3,541 %

3,733 %

3,375 %

4,403 %

4,923 %

89

2,281 %

3,546 %

3,736 %

3,382 %

4,402 %

4,916 %

90

2,290 %

3,552 %

3,740 %

3,390 %

4,402 %

4,910 %

91

2,298 %

3,557 %

3,743 %

3,397 %

4,401 %

4,904 %

92

2,306 %

3,563 %

3,747 %

3,404 %

4,401 %

4,898 %

93

2,314 %

3,568 %

3,750 %

3,411 %

4,400 %

4,892 %

94

2,322 %

3,573 %

3,753 %

3,418 %

4,399 %

4,886 %

95

2,329 %

3,578 %

3,756 %

3,424 %

4,399 %

4,881 %

96

2,337 %

3,583 %

3,759 %

3,431 %

4,398 %

4,875 %

97

2,344 %

3,588 %

3,762 %

3,437 %

4,398 %

4,870 %

98

2,351 %

3,592 %

3,765 %

3,443 %

4,397 %

4,864 %

99

2,358 %

3,597 %

3,768 %

3,450 %

4,397 %

4,859 %

100

2,365 %

3,602 %

3,771 %

3,456 %

4,397 %

4,854 %

101

2,372 %

3,606 %

3,774 %

3,461 %

4,396 %

4,849 %

102

2,379 %

3,610 %

3,776 %

3,467 %

4,396 %

4,844 %

103

2,385 %

3,615 %

3,779 %

3,473 %

4,395 %

4,839 %

104

2,392 %

3,619 %

3,782 %

3,478 %

4,395 %

4,835 %

105

2,398 %

3,623 %

3,784 %

3,484 %

4,394 %

4,830 %

106

2,404 %

3,627 %

3,787 %

3,489 %

4,394 %

4,825 %

107

2,410 %

3,631 %

3,789 %

3,494 %

4,394 %

4,821 %

108

2,416 %

3,635 %

3,791 %

3,499 %

4,393 %

4,817 %

109

2,422 %

3,638 %

3,794 %

3,505 %

4,393 %

4,812 %

110

2,427 %

3,642 %

3,796 %

3,509 %

4,392 %

4,808 %

111

2,433 %

3,646 %

3,798 %

3,514 %

4,392 %

4,804 %

112

2,439 %

3,649 %

3,801 %

3,519 %

4,392 %

4,800 %

113

2,444 %

3,653 %

3,803 %

3,524 %

4,391 %

4,796 %

114

2,449 %

3,657 %

3,805 %

3,528 %

4,391 %

4,792 %

115

2,454 %

3,660 %

3,807 %

3,533 %

4,391 %

4,788 %

116

2,460 %

3,663 %

3,809 %

3,537 %

4,390 %

4,784 %

117

2,465 %

3,667 %

3,811 %

3,542 %

4,390 %

4,781 %

118

2,470 %

3,670 %

3,813 %

3,546 %

4,389 %

4,777 %

119

2,474 %

3,673 %

3,815 %

3,550 %

4,389 %

4,773 %

120

2,479 %

3,676 %

3,817 %

3,554 %

4,389 %

4,770 %

121

2,484 %

3,679 %

3,819 %

3,558 %

4,389 %

4,766 %

122

2,488 %

3,682 %

3,821 %

3,562 %

4,388 %

4,763 %

123

2,493 %

3,685 %

3,823 %

3,566 %

4,388 %

4,760 %

124

2,498 %

3,688 %

3,825 %

3,570 %

4,388 %

4,756 %

125

2,502 %

3,691 %

3,827 %

3,574 %

4,387 %

4,753 %

126

2,506 %

3,694 %

3,828 %

3,578 %

4,387 %

4,750 %

127

2,511 %

3,697 %

3,830 %

3,582 %

4,387 %

4,747 %

128

2,515 %

3,699 %

3,832 %

3,585 %

4,386 %

4,744 %

129

2,519 %

3,702 %

3,834 %

3,589 %

4,386 %

4,740 %

130

2,523 %

3,705 %

3,835 %

3,592 %

4,386 %

4,737 %

131

2,527 %

3,707 %

3,837 %

3,596 %

4,386 %

4,734 %

132

2,531 %

3,710 %

3,838 %

3,599 %

4,385 %

4,732 %

133

2,535 %

3,713 %

3,840 %

3,603 %

4,385 %

4,729 %

134

2,539 %

3,715 %

3,842 %

3,606 %

4,385 %

4,726 %

135

2,542 %

3,718 %

3,843 %

3,609 %

4,385 %

4,723 %

136

2,546 %

3,720 %

3,845 %

3,613 %

4,384 %

4,720 %

137

2,550 %

3,722 %

3,846 %

3,616 %

4,384 %

4,718 %

138

2,553 %

3,725 %

3,848 %

3,619 %

4,384 %

4,715 %

139

2,557 %

3,727 %

3,849 %

3,622 %

4,384 %

4,712 %

140

2,561 %

3,729 %

3,851 %

3,625 %

4,383 %

4,710 %

141

2,564 %

3,732 %

3,852 %

3,628 %

4,383 %

4,707 %

142

2,567 %

3,734 %

3,853 %

3,631 %

4,383 %

4,705 %

143

2,571 %

3,736 %

3,855 %

3,634 %

4,383 %

4,702 %

144

2,574 %

3,738 %

3,856 %

3,637 %

4,382 %

4,700 %

145

2,577 %

3,741 %

3,857 %

3,640 %

4,382 %

4,697 %

146

2,581 %

3,743 %

3,859 %

3,642 %

4,382 %

4,695 %

147

2,584 %

3,745 %

3,860 %

3,645 %

4,382 %

4,693 %

148

2,587 %

3,747 %

3,861 %

3,648 %

4,381 %

4,690 %

149

2,590 %

3,749 %

3,863 %

3,651 %

4,381 %

4,688 %

150

2,593 %

3,751 %

3,864 %

3,653 %

4,381 %

4,686 %


Durata până la scadență (în ani)

Dolar din Hong Kong

Rupie indiană

Peso mexican

Dolar nou din Taiwan

Dolar neozeelandez

Rand

1

1,701 %

6,558 %

7,822 %

0,296 %

1,978 %

6,674 %

2

2,060 %

6,744 %

7,533 %

0,397 %

2,126 %

6,684 %

3

2,243 %

6,947 %

7,359 %

0,483 %

2,278 %

6,800 %

4

2,339 %

7,126 %

7,329 %

0,559 %

2,416 %

6,938 %

5

2,412 %

7,273 %

7,339 %

0,629 %

2,548 %

7,080 %

6

2,462 %

7,394 %

7,398 %

0,707 %

2,668 %

7,227 %

7

2,496 %

7,480 %

7,481 %

0,763 %

2,778 %

7,365 %

8

2,523 %

7,554 %

7,565 %

0,833 %

2,874 %

7,487 %

9

2,553 %

7,607 %

7,646 %

0,900 %

2,957 %

7,600 %

10

2,594 %

7,640 %

7,719 %

0,950 %

3,030 %

7,702 %

11

2,647 %

7,649 %

7,785 %

1,014 %

3,101 %

7,802 %

12

2,697 %

7,638 %

7,844 %

1,090 %

3,167 %

7,898 %

13

2,733 %

7,614 %

7,896 %

1,173 %

3,222 %

7,986 %

14

2,762 %

7,581 %

7,944 %

1,260 %

3,269 %

8,060 %

15

2,788 %

7,540 %

7,988 %

1,348 %

3,310 %

8,112 %

16

2,816 %

7,495 %

8,028 %

1,435 %

3,345 %

8,137 %

17

2,846 %

7,447 %

8,061 %

1,520 %

3,376 %

8,141 %

18

2,876 %

7,397 %

8,085 %

1,603 %

3,404 %

8,128 %

19

2,906 %

7,346 %

8,097 %

1,683 %

3,429 %

8,102 %

20

2,936 %

7,295 %

8,094 %

1,759 %

3,453 %

8,066 %

21

2,966 %

7,244 %

8,077 %

1,833 %

3,474 %

8,023 %

22

2,995 %

7,193 %

8,047 %

1,904 %

3,494 %

7,974 %

23

3,023 %

7,144 %

8,007 %

1,971 %

3,513 %

7,922 %

24

3,051 %

7,095 %

7,961 %

2,035 %

3,530 %

7,867 %

25

3,078 %

7,048 %

7,909 %

2,097 %

3,547 %

7,811 %

26

3,104 %

7,002 %

7,853 %

2,155 %

3,562 %

7,754 %

27

3,129 %

6,958 %

7,795 %

2,211 %

3,576 %

7,696 %

28

3,153 %

6,915 %

7,735 %

2,264 %

3,590 %

7,640 %

29

3,176 %

6,873 %

7,675 %

2,315 %

3,603 %

7,584 %

30

3,199 %

6,833 %

7,614 %

2,364 %

3,615 %

7,529 %

31

3,220 %

6,795 %

7,554 %

2,410 %

3,627 %

7,475 %

32

3,241 %

6,758 %

7,495 %

2,454 %

3,638 %

7,422 %

33

3,261 %

6,722 %

7,437 %

2,496 %

3,648 %

7,371 %

34

3,280 %

6,688 %

7,380 %

2,536 %

3,658 %

7,322 %

35

3,298 %

6,655 %

7,325 %

2,575 %

3,668 %

7,274 %

36

3,316 %

6,623 %

7,271 %

2,612 %

3,677 %

7,228 %

37

3,333 %

6,593 %

7,219 %

2,647 %

3,686 %

7,183 %

38

3,350 %

6,563 %

7,169 %

2,681 %

3,694 %

7,140 %

39

3,365 %

6,535 %

7,120 %

2,713 %

3,702 %

7,099 %

40

3,381 %

6,508 %

7,073 %

2,744 %

3,710 %

7,059 %

41

3,395 %

6,482 %

7,027 %

2,773 %

3,717 %

7,020 %

42

3,409 %

6,457 %

6,983 %

2,802 %

3,724 %

6,983 %

43

3,423 %

6,433 %

6,941 %

2,829 %

3,731 %

6,948 %

44

3,436 %

6,410 %

6,901 %

2,855 %

3,738 %

6,913 %

45

3,448 %

6,387 %

6,861 %

2,881 %

3,744 %

6,880 %

46

3,461 %

6,366 %

6,823 %

2,905 %

3,750 %

6,848 %

47

3,472 %

6,345 %

6,787 %

2,928 %

3,756 %

6,817 %

48

3,484 %

6,325 %

6,752 %

2,951 %

3,761 %

6,788 %

49

3,494 %

6,306 %

6,718 %

2,972 %

3,767 %

6,759 %

50

3,505 %

6,288 %

6,685 %

2,993 %

3,772 %

6,732 %

51

3,515 %

6,270 %

6,654 %

3,013 %

3,777 %

6,705 %

52

3,525 %

6,253 %

6,624 %

3,032 %

3,782 %

6,680 %

53

3,534 %

6,236 %

6,594 %

3,051 %

3,787 %

6,655 %

54

3,544 %

6,220 %

6,566 %

3,069 %

3,791 %

6,631 %

55

3,552 %

6,204 %

6,539 %

3,087 %

3,796 %

6,608 %

56

3,561 %

6,189 %

6,512 %

3,103 %

3,800 %

6,586 %

57

3,569 %

6,175 %

6,487 %

3,120 %

3,804 %

6,564 %

58

3,577 %

6,161 %

6,462 %

3,135 %

3,808 %

6,544 %

59

3,585 %

6,147 %

6,438 %

3,151 %

3,812 %

6,523 %

60

3,593 %

6,134 %

6,415 %

3,165 %

3,816 %

6,504 %

61

3,600 %

6,121 %

6,393 %

3,180 %

3,820 %

6,485 %

62

3,607 %

6,109 %

6,371 %

3,194 %

3,823 %

6,467 %

63

3,614 %

6,097 %

6,350 %

3,207 %

3,827 %

6,449 %

64

3,621 %

6,085 %

6,330 %

3,220 %

3,830 %

6,432 %

65

3,627 %

6,074 %

6,310 %

3,233 %

3,833 %

6,415 %

66

3,633 %

6,063 %

6,291 %

3,245 %

3,836 %

6,399 %

67

3,640 %

6,053 %

6,272 %

3,257 %

3,839 %

6,384 %

68

3,646 %

6,042 %

6,254 %

3,268 %

3,842 %

6,368 %

69

3,651 %

6,032 %

6,237 %

3,280 %

3,845 %

6,354 %

70

3,657 %

6,023 %

6,220 %

3,290 %

3,848 %

6,339 %

71

3,662 %

6,013 %

6,203 %

3,301 %

3,851 %

6,325 %

72

3,668 %

6,004 %

6,187 %

3,311 %

3,854 %

6,312 %

73

3,673 %

5,995 %

6,172 %

3,321 %

3,856 %

6,298 %

74

3,678 %

5,986 %

6,156 %

3,331 %

3,859 %

6,286 %

75

3,683 %

5,978 %

6,141 %

3,341 %

3,861 %

6,273 %

76

3,688 %

5,970 %

6,127 %

3,350 %

3,864 %

6,261 %

77

3,692 %

5,962 %

6,113 %

3,359 %

3,866 %

6,249 %

78

3,697 %

5,954 %

6,099 %

3,368 %

3,868 %

6,238 %

79

3,701 %

5,946 %

6,086 %

3,376 %

3,871 %

6,226 %

80

3,706 %

5,939 %

6,073 %

3,385 %

3,873 %

6,215 %

81

3,710 %

5,931 %

6,060 %

3,393 %

3,875 %

6,205 %

82

3,714 %

5,924 %

6,048 %

3,401 %

3,877 %

6,194 %

83

3,718 %

5,917 %

6,036 %

3,409 %

3,879 %

6,184 %

84

3,722 %

5,911 %

6,024 %

3,416 %

3,881 %

6,174 %

85

3,726 %

5,904 %

6,013 %

3,424 %

3,883 %

6,164 %

86

3,730 %

5,897 %

6,001 %

3,431 %

3,885 %

6,155 %

87

3,733 %

5,891 %

5,990 %

3,438 %

3,887 %

6,145 %

88

3,737 %

5,885 %

5,980 %

3,445 %

3,889 %

6,136 %

89

3,740 %

5,879 %

5,969 %

3,452 %

3,891 %

6,127 %

90

3,744 %

5,873 %

5,959 %

3,458 %

3,892 %

6,119 %

91

3,747 %

5,867 %

5,949 %

3,465 %

3,894 %

6,110 %

92

3,750 %

5,862 %

5,939 %

3,471 %

3,896 %

6,102 %

93

3,754 %

5,856 %

5,929 %

3,477 %

3,897 %

6,094 %

94

3,757 %

5,851 %

5,920 %

3,483 %

3,899 %

6,086 %

95

3,760 %

5,846 %

5,911 %

3,489 %

3,901 %

6,078 %

96

3,763 %

5,840 %

5,902 %

3,495 %

3,902 %

6,071 %

97

3,766 %

5,835 %

5,893 %

3,501 %

3,904 %

6,063 %

98

3,769 %

5,830 %

5,884 %

3,507 %

3,905 %

6,056 %

99

3,772 %

5,825 %

5,876 %

3,512 %

3,907 %

6,049 %

100

3,774 %

5,821 %

5,868 %

3,517 %

3,908 %

6,042 %

101

3,777 %

5,816 %

5,860 %

3,523 %

3,909 %

6,035 %

102

3,780 %

5,811 %

5,852 %

3,528 %

3,911 %

6,028 %

103

3,782 %

5,807 %

5,844 %

3,533 %

3,912 %

6,021 %

104

3,785 %

5,803 %

5,836 %

3,538 %

3,913 %

6,015 %

105

3,787 %

5,798 %

5,829 %

3,543 %

3,915 %

6,009 %

106

3,790 %

5,794 %

5,821 %

3,547 %

3,916 %

6,002 %

107

3,792 %

5,790 %

5,814 %

3,552 %

3,917 %

5,996 %

108

3,795 %

5,786 %

5,807 %

3,557 %

3,918 %

5,990 %

109

3,797 %

5,782 %

5,800 %

3,561 %

3,920 %

5,984 %

110

3,799 %

5,778 %

5,793 %

3,566 %

3,921 %

5,979 %

111

3,802 %

5,774 %

5,786 %

3,570 %

3,922 %

5,973 %

112

3,804 %

5,770 %

5,780 %

3,574 %

3,923 %

5,967 %

113

3,806 %

5,766 %

5,773 %

3,579 %

3,924 %

5,962 %

114

3,808 %

5,763 %

5,767 %

3,583 %

3,925 %

5,956 %

115

3,810 %

5,759 %

5,761 %

3,587 %

3,926 %

5,951 %

116

3,812 %

5,756 %

5,754 %

3,591 %

3,928 %

5,946 %

117

3,814 %

5,752 %

5,748 %

3,595 %

3,929 %

5,941 %

118

3,816 %

5,749 %

5,743 %

3,598 %

3,930 %

5,936 %

119

3,818 %

5,745 %

5,737 %

3,602 %

3,931 %

5,931 %

120

3,820 %

5,742 %

5,731 %

3,606 %

3,932 %

5,926 %

121

3,822 %

5,739 %

5,725 %

3,610 %

3,933 %

5,921 %

122

3,824 %

5,736 %

5,720 %

3,613 %

3,934 %

5,917 %

123

3,826 %

5,733 %

5,714 %

3,617 %

3,934 %

5,912 %

124

3,828 %

5,729 %

5,709 %

3,620 %

3,935 %

5,907 %

125

3,829 %

5,726 %

5,704 %

3,624 %

3,936 %

5,903 %

126

3,831 %

5,723 %

5,698 %

3,627 %

3,937 %

5,899 %

127

3,833 %

5,720 %

5,693 %

3,630 %

3,938 %

5,894 %

128

3,835 %

5,718 %

5,688 %

3,634 %

3,939 %

5,890 %

129

3,836 %

5,715 %

5,683 %

3,637 %

3,940 %

5,886 %

130

3,838 %

5,712 %

5,678 %

3,640 %

3,941 %

5,882 %

131

3,839 %

5,709 %

5,674 %

3,643 %

3,942 %

5,878 %

132

3,841 %

5,706 %

5,669 %

3,646 %

3,942 %

5,874 %

133

3,843 %

5,704 %

5,664 %

3,649 %

3,943 %

5,870 %

134

3,844 %

5,701 %

5,660 %

3,652 %

3,944 %

5,866 %

135

3,846 %

5,698 %

5,655 %

3,655 %

3,945 %

5,862 %

136

3,847 %

5,696 %

5,651 %

3,658 %

3,946 %

5,858 %

137

3,849 %

5,693 %

5,646 %

3,661 %

3,946 %

5,854 %

138

3,850 %

5,691 %

5,642 %

3,664 %

3,947 %

5,851 %

139

3,852 %

5,688 %

5,638 %

3,667 %

3,948 %

5,847 %

140

3,853 %

5,686 %

5,633 %

3,669 %

3,948 %

5,844 %

141

3,854 %

5,684 %

5,629 %

3,672 %

3,949 %

5,840 %

142

3,856 %

5,681 %

5,625 %

3,675 %

3,950 %

5,837 %

143

3,857 %

5,679 %

5,621 %

3,677 %

3,951 %

5,833 %

144

3,858 %

5,677 %

5,617 %

3,680 %

3,951 %

5,830 %

145

3,860 %

5,674 %

5,613 %

3,682 %

3,952 %

5,827 %

146

3,861 %

5,672 %

5,609 %

3,685 %

3,953 %

5,823 %

147

3,862 %

5,670 %

5,606 %

3,687 %

3,953 %

5,820 %

148

3,864 %

5,668 %

5,602 %

3,690 %

3,954 %

5,817 %

149

3,865 %

5,666 %

5,598 %

3,692 %

3,955 %

5,814 %

150

3,866 %

5,664 %

5,594 %

3,695 %

3,955 %

5,811 %


Durata până la scadență (în ani)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rublă rusească

Dolar singaporez

Won sud-coreean

1

6,112 %

3,265 %

3,557 %

6,720 %

1,584 %

1,742 %

2

6,987 %

3,379 %

3,577 %

6,534 %

1,777 %

1,918 %

3

7,760 %

3,469 %

3,604 %

6,589 %

1,904 %

2,019 %

4

8,343 %

3,551 %

3,636 %

6,722 %

2,007 %

2,081 %

5

8,735 %

3,632 %

3,666 %

6,840 %

2,087 %

2,122 %

6

9,009 %

3,664 %

3,724 %

6,926 %

2,167 %

2,151 %

7

9,199 %

3,683 %

3,787 %

6,983 %

2,243 %

2,171 %

8

9,336 %

3,714 %

3,837 %

7,026 %

2,308 %

2,188 %

9

9,442 %

3,750 %

3,881 %

7,053 %

2,366 %

2,205 %

10

9,528 %

3,786 %

3,926 %

7,059 %

2,419 %

2,228 %

11

9,568 %

3,817 %

3,973 %

7,044 %

2,470 %

2,255 %

12

9,568 %

3,845 %

4,023 %

7,013 %

2,520 %

2,278 %

13

9,539 %

3,869 %

4,073 %

6,970 %

2,570 %

2,291 %

14

9,488 %

3,890 %

4,124 %

6,919 %

2,616 %

2,297 %

15

9,422 %

3,909 %

4,176 %

6,863 %

2,657 %

2,298 %

16

9,344 %

3,927 %

4,230 %

6,804 %

2,690 %

2,297 %

17

9,259 %

3,943 %

4,283 %

6,742 %

2,718 %

2,297 %

18

9,168 %

3,958 %

4,332 %

6,680 %

2,744 %

2,301 %

19

9,074 %

3,971 %

4,375 %

6,618 %

2,769 %

2,309 %

20

8,978 %

3,984 %

4,411 %

6,555 %

2,794 %

2,323 %

21

8,882 %

3,996 %

4,439 %

6,494 %

2,820 %

2,344 %

22

8,786 %

4,007 %

4,460 %

6,434 %

2,848 %

2,371 %

23

8,692 %

4,017 %

4,475 %

6,376 %

2,876 %

2,401 %

24

8,599 %

4,027 %

4,486 %

6,319 %

2,903 %

2,433 %

25

8,509 %

4,036 %

4,493 %

6,264 %

2,931 %

2,467 %

26

8,421 %

4,045 %

4,497 %

6,211 %

2,959 %

2,502 %

27

8,336 %

4,053 %

4,499 %

6,159 %

2,986 %

2,537 %

28

8,253 %

4,061 %

4,498 %

6,110 %

3,012 %

2,572 %

29

8,173 %

4,069 %

4,496 %

6,062 %

3,038 %

2,607 %

30

8,097 %

4,076 %

4,493 %

6,016 %

3,062 %

2,641 %

31

8,023 %

4,083 %

4,489 %

5,972 %

3,087 %

2,675 %

32

7,952 %

4,089 %

4,484 %

5,930 %

3,110 %

2,707 %

33

7,884 %

4,095 %

4,478 %

5,889 %

3,133 %

2,739 %

34

7,818 %

4,101 %

4,472 %

5,850 %

3,155 %

2,770 %

35

7,755 %

4,107 %

4,466 %

5,813 %

3,176 %

2,800 %

36

7,695 %

4,112 %

4,459 %

5,777 %

3,196 %

2,829 %

37

7,637 %

4,118 %

4,453 %

5,742 %

3,216 %

2,858 %

38

7,581 %

4,123 %

4,446 %

5,709 %

3,235 %

2,885 %

39

7,528 %

4,127 %

4,439 %

5,677 %

3,253 %

2,911 %

40

7,477 %

4,132 %

4,432 %

5,647 %

3,271 %

2,936 %

41

7,428 %

4,137 %

4,425 %

5,617 %

3,288 %

2,961 %

42

7,381 %

4,141 %

4,418 %

5,589 %

3,304 %

2,984 %

43

7,336 %

4,145 %

4,411 %

5,562 %

3,320 %

3,007 %

44

7,292 %

4,149 %

4,405 %

5,536 %

3,335 %

3,029 %

45

7,250 %

4,153 %

4,398 %

5,511 %

3,350 %

3,050 %

46

7,210 %

4,157 %

4,392 %

5,486 %

3,364 %

3,070 %

47

7,172 %

4,160 %

4,386 %

5,463 %

3,377 %

3,090 %

48

7,134 %

4,164 %

4,380 %

5,441 %

3,391 %

3,109 %

49

7,099 %

4,167 %

4,374 %

5,419 %

3,403 %

3,127 %

50

7,064 %

4,170 %

4,368 %

5,398 %

3,415 %

3,145 %

51

7,031 %

4,173 %

4,362 %

5,378 %

3,427 %

3,162 %

52

6,999 %

4,177 %

4,357 %

5,359 %

3,439 %

3,178 %

53

6,968 %

4,180 %

4,351 %

5,340 %

3,450 %

3,194 %

54

6,939 %

4,182 %

4,346 %

5,322 %

3,461 %

3,210 %

55

6,910 %

4,185 %

4,341 %

5,305 %

3,471 %

3,224 %

56

6,882 %

4,188 %

4,336 %

5,288 %

3,481 %

3,239 %

57

6,855 %

4,190 %

4,332 %

5,272 %

3,491 %

3,253 %

58

6,830 %

4,193 %

4,327 %

5,256 %

3,500 %

3,266 %

59

6,805 %

4,195 %

4,322 %

5,241 %

3,509 %

3,279 %

60

6,780 %

4,198 %

4,318 %

5,226 %

3,518 %

3,292 %

61

6,757 %

4,200 %

4,314 %

5,212 %

3,526 %

3,304 %

62

6,734 %

4,202 %

4,310 %

5,198 %

3,535 %

3,316 %

63

6,712 %

4,205 %

4,306 %

5,185 %

3,543 %

3,327 %

64

6,691 %

4,207 %

4,302 %

5,172 %

3,551 %

3,339 %

65

6,670 %

4,209 %

4,298 %

5,159 %

3,558 %

3,349 %

66

6,650 %

4,211 %

4,294 %

5,147 %

3,565 %

3,360 %

67

6,631 %

4,213 %

4,291 %

5,135 %

3,573 %

3,370 %

68

6,612 %

4,215 %

4,287 %

5,124 %

3,580 %

3,380 %

69

6,593 %

4,217 %

4,284 %

5,112 %

3,586 %

3,390 %

70

6,576 %

4,218 %

4,281 %

5,102 %

3,593 %

3,399 %

71

6,558 %

4,220 %

4,277 %

5,091 %

3,599 %

3,408 %

72

6,542 %

4,222 %

4,274 %

5,081 %

3,605 %

3,417 %

73

6,525 %

4,224 %

4,271 %

5,071 %

3,611 %

3,426 %

74

6,509 %

4,225 %

4,268 %

5,061 %

3,617 %

3,434 %

75

6,494 %

4,227 %

4,265 %

5,051 %

3,623 %

3,442 %

76

6,479 %

4,228 %

4,263 %

5,042 %

3,629 %

3,450 %

77

6,464 %

4,230 %

4,260 %

5,033 %

3,634 %

3,458 %

78

6,449 %

4,231 %

4,257 %

5,024 %

3,639 %

3,465 %

79

6,436 %

4,233 %

4,255 %

5,016 %

3,645 %

3,473 %

80

6,422 %

4,234 %

4,252 %

5,008 %

3,650 %

3,480 %

81

6,409 %

4,236 %

4,250 %

4,999 %

3,655 %

3,487 %

82

6,396 %

4,237 %

4,247 %

4,991 %

3,659 %

3,494 %

83

6,383 %

4,238 %

4,245 %

4,984 %

3,664 %

3,500 %

84

6,371 %

4,240 %

4,242 %

4,976 %

3,669 %

3,507 %

85

6,359 %

4,241 %

4,240 %

4,969 %

3,673 %

3,513 %

86

6,347 %

4,242 %

4,238 %

4,962 %

3,677 %

3,519 %

87

6,335 %

4,243 %

4,236 %

4,955 %

3,682 %

3,526 %

88

6,324 %

4,245 %

4,234 %

4,948 %

3,686 %

3,532 %

89

6,313 %

4,246 %

4,232 %

4,941 %

3,690 %

3,537 %

90

6,302 %

4,247 %

4,230 %

4,934 %

3,694 %

3,543 %

91

6,292 %

4,248 %

4,228 %

4,928 %

3,698 %

3,549 %

92

6,282 %

4,249 %

4,226 %

4,922 %

3,702 %

3,554 %

93

6,271 %

4,250 %

4,224 %

4,915 %

3,705 %

3,559 %

94

6,262 %

4,251 %

4,222 %

4,909 %

3,709 %

3,565 %

95

6,252 %

4,252 %

4,220 %

4,904 %

3,713 %

3,570 %

96

6,243 %

4,253 %

4,218 %

4,898 %

3,716 %

3,575 %

97

6,233 %

4,254 %

4,217 %

4,892 %

3,720 %

3,579 %

98

6,224 %

4,255 %

4,215 %

4,887 %

3,723 %

3,584 %

99

6,215 %

4,256 %

4,213 %

4,881 %

3,726 %

3,589 %

100

6,207 %

4,257 %

4,212 %

4,876 %

3,729 %

3,594 %

101

6,198 %

4,258 %

4,210 %

4,871 %

3,733 %

3,598 %

102

6,190 %

4,259 %

4,208 %

4,865 %

3,736 %

3,603 %

103

6,182 %

4,260 %

4,207 %

4,860 %

3,739 %

3,607 %

104

6,174 %

4,261 %

4,205 %

4,856 %

3,742 %

3,611 %

105

6,166 %

4,262 %

4,204 %

4,851 %

3,745 %

3,615 %

106

6,158 %

4,262 %

4,203 %

4,846 %

3,748 %

3,619 %

107

6,150 %

4,263 %

4,201 %

4,841 %

3,750 %

3,623 %

108

6,143 %

4,264 %

4,200 %

4,837 %

3,753 %

3,627 %

109

6,136 %

4,265 %

4,198 %

4,832 %

3,756 %

3,631 %

110

6,129 %

4,266 %

4,197 %

4,828 %

3,759 %

3,635 %

111

6,121 %

4,266 %

4,196 %

4,824 %

3,761 %

3,639 %

112

6,115 %

4,267 %

4,194 %

4,819 %

3,764 %

3,642 %

113

6,108 %

4,268 %

4,193 %

4,815 %

3,766 %

3,646 %

114

6,101 %

4,268 %

4,192 %

4,811 %

3,769 %

3,650 %

115

6,095 %

4,269 %

4,191 %

4,807 %

3,771 %

3,653 %

116

6,088 %

4,270 %

4,189 %

4,803 %

3,774 %

3,656 %

117

6,082 %

4,271 %

4,188 %

4,799 %

3,776 %

3,660 %

118

6,076 %

4,271 %

4,187 %

4,795 %

3,778 %

3,663 %

119

6,069 %

4,272 %

4,186 %

4,792 %

3,781 %

3,666 %

120

6,063 %

4,273 %

4,185 %

4,788 %

3,783 %

3,669 %

121

6,058 %

4,273 %

4,184 %

4,784 %

3,785 %

3,673 %

122

6,052 %

4,274 %

4,182 %

4,781 %

3,787 %

3,676 %

123

6,046 %

4,274 %

4,181 %

4,777 %

3,789 %

3,679 %

124

6,040 %

4,275 %

4,180 %

4,774 %

3,791 %

3,682 %

125

6,035 %

4,276 %

4,179 %

4,770 %

3,793 %

3,685 %

126

6,029 %

4,276 %

4,178 %

4,767 %

3,796 %

3,688 %

127

6,024 %

4,277 %

4,177 %

4,764 %

3,798 %

3,690 %

128

6,019 %

4,277 %

4,176 %

4,761 %

3,799 %

3,693 %

129

6,014 %

4,278 %

4,175 %

4,757 %

3,801 %

3,696 %

130

6,008 %

4,278 %

4,174 %

4,754 %

3,803 %

3,699 %

131

6,003 %

4,279 %

4,173 %

4,751 %

3,805 %

3,701 %

132

5,998 %

4,280 %

4,172 %

4,748 %

3,807 %

3,704 %

133

5,993 %

4,280 %

4,172 %

4,745 %

3,809 %

3,707 %

134

5,989 %

4,281 %

4,171 %

4,742 %

3,811 %

3,709 %

135

5,984 %

4,281 %

4,170 %

4,739 %

3,812 %

3,712 %

136

5,979 %

4,282 %

4,169 %

4,736 %

3,814 %

3,714 %

137

5,975 %

4,282 %

4,168 %

4,734 %

3,816 %

3,717 %

138

5,970 %

4,283 %

4,167 %

4,731 %

3,818 %

3,719 %

139

5,966 %

4,283 %

4,166 %

4,728 %

3,819 %

3,721 %

140

5,961 %

4,284 %

4,165 %

4,725 %

3,821 %

3,724 %

141

5,957 %

4,284 %

4,165 %

4,723 %

3,823 %

3,726 %

142

5,953 %

4,284 %

4,164 %

4,720 %

3,824 %

3,728 %

143

5,948 %

4,285 %

4,163 %

4,717 %

3,826 %

3,731 %

144

5,944 %

4,285 %

4,162 %

4,715 %

3,827 %

3,733 %

145

5,940 %

4,286 %

4,161 %

4,712 %

3,829 %

3,735 %

146

5,936 %

4,286 %

4,161 %

4,710 %

3,830 %

3,737 %

147

5,932 %

4,287 %

4,160 %

4,707 %

3,832 %

3,739 %

148

5,928 %

4,287 %

4,159 %

4,705 %

3,833 %

3,741 %

149

5,924 %

4,288 %

4,158 %

4,703 %

3,835 %

3,743 %

150

5,920 %

4,288 %

4,158 %

4,700 %

3,836 %

3,745 %


Durata până la scadență (în ani)

Liră turcească

Dolar american

Yen

1

15,680 %

2,334 %

– 0,069 %

2

15,518 %

2,498 %

– 0,050 %

3

15,039 %

2,581 %

– 0,034 %

4

14,462 %

2,612 %

– 0,015 %

5

13,447 %

2,626 %

0,008 %

6

13,099 %

2,639 %

0,034 %

7

12,961 %

2,653 %

0,063 %

8

12,571 %

2,670 %

0,094 %

9

12,026 %

2,687 %

0,127 %

10

11,479 %

2,702 %

0,162 %

11

11,008 %

2,723 %

0,200 %

12

10,610 %

2,732 %

0,240 %

13

10,268 %

2,740 %

0,279 %

14

9,970 %

2,751 %

0,319 %

15

9,708 %

2,761 %

0,358 %

16

9,474 %

2,769 %

0,395 %

17

9,266 %

2,775 %

0,431 %

18

9,077 %

2,779 %

0,466 %

19

8,906 %

2,781 %

0,498 %

20

8,750 %

2,782 %

0,529 %

21

8,607 %

2,781 %

0,558 %

22

8,476 %

2,778 %

0,584 %

23

8,354 %

2,775 %

0,607 %

24

8,241 %

2,771 %

0,625 %

25

8,136 %

2,767 %

0,640 %

26

8,039 %

2,762 %

0,650 %

27

7,948 %

2,757 %

0,660 %

28

7,862 %

2,751 %

0,671 %

29

7,782 %

2,745 %

0,687 %

30

7,706 %

2,739 %

0,709 %

31

7,635 %

2,733 %

0,737 %

32

7,568 %

2,727 %

0,771 %

33

7,504 %

2,721 %

0,808 %

34

7,444 %

2,714 %

0,849 %

35

7,387 %

2,708 %

0,891 %

36

7,333 %

2,702 %

0,935 %

37

7,282 %

2,696 %

0,979 %

38

7,233 %

2,690 %

1,023 %

39

7,186 %

2,684 %

1,067 %

40

7,142 %

2,678 %

1,111 %

41

7,100 %

2,672 %

1,154 %

42

7,059 %

2,666 %

1,197 %

43

7,020 %

2,660 %

1,238 %

44

6,983 %

2,656 %

1,279 %

45

6,948 %

2,653 %

1,319 %

46

6,914 %

2,652 %

1,357 %

47

6,881 %

2,652 %

1,395 %

48

6,850 %

2,654 %

1,432 %

49

6,819 %

2,658 %

1,467 %

50

6,790 %

2,665 %

1,502 %

51

6,763 %

2,673 %

1,535 %

52

6,736 %

2,683 %

1,568 %

53

6,710 %

2,695 %

1,599 %

54

6,685 %

2,707 %

1,630 %

55

6,661 %

2,721 %

1,660 %

56

6,637 %

2,735 %

1,689 %

57

6,615 %

2,750 %

1,716 %

58

6,593 %

2,765 %

1,744 %

59

6,572 %

2,780 %

1,770 %

60

6,552 %

2,796 %

1,795 %

61

6,532 %

2,812 %

1,820 %

62

6,513 %

2,827 %

1,844 %

63

6,495 %

2,843 %

1,867 %

64

6,477 %

2,858 %

1,890 %

65

6,460 %

2,874 %

1,912 %

66

6,443 %

2,889 %

1,933 %

67

6,427 %

2,904 %

1,954 %

68

6,411 %

2,919 %

1,974 %

69

6,395 %

2,933 %

1,994 %

70

6,380 %

2,948 %

2,013 %

71

6,366 %

2,962 %

2,032 %

72

6,352 %

2,976 %

2,050 %

73

6,338 %

2,989 %

2,067 %

74

6,325 %

3,003 %

2,084 %

75

6,312 %

3,016 %

2,101 %

76

6,299 %

3,029 %

2,117 %

77

6,287 %

3,041 %

2,133 %

78

6,275 %

3,054 %

2,149 %

79

6,263 %

3,066 %

2,164 %

80

6,251 %

3,078 %

2,178 %

81

6,240 %

3,089 %

2,193 %

82

6,229 %

3,100 %

2,207 %

83

6,219 %

3,112 %

2,220 %

84

6,208 %

3,122 %

2,234 %

85

6,198 %

3,133 %

2,247 %

86

6,188 %

3,143 %

2,260 %

87

6,179 %

3,154 %

2,272 %

88

6,169 %

3,164 %

2,284 %

89

6,160 %

3,173 %

2,296 %

90

6,151 %

3,183 %

2,308 %

91

6,142 %

3,192 %

2,319 %

92

6,134 %

3,202 %

2,330 %

93

6,125 %

3,211 %

2,341 %

94

6,117 %

3,219 %

2,352 %

95

6,109 %

3,228 %

2,362 %

96

6,101 %

3,237 %

2,373 %

97

6,093 %

3,245 %

2,383 %

98

6,085 %

3,253 %

2,392 %

99

6,078 %

3,261 %

2,402 %

100

6,071 %

3,269 %

2,411 %

101

6,063 %

3,276 %

2,421 %

102

6,056 %

3,284 %

2,430 %

103

6,050 %

3,291 %

2,439 %

104

6,043 %

3,299 %

2,447 %

105

6,036 %

3,306 %

2,456 %

106

6,030 %

3,313 %

2,464 %

107

6,023 %

3,320 %

2,473 %

108

6,017 %

3,326 %

2,481 %

109

6,011 %

3,333 %

2,489 %

110

6,005 %

3,339 %

2,496 %

111

5,999 %

3,346 %

2,504 %

112

5,993 %

3,352 %

2,512 %

113

5,988 %

3,358 %

2,519 %

114

5,982 %

3,364 %

2,526 %

115

5,976 %

3,370 %

2,533 %

116

5,971 %

3,376 %

2,540 %

117

5,966 %

3,382 %

2,547 %

118

5,960 %

3,387 %

2,554 %

119

5,955 %

3,393 %

2,561 %

120

5,950 %

3,398 %

2,567 %

121

5,945 %

3,404 %

2,574 %

122

5,940 %

3,409 %

2,580 %

123

5,936 %

3,414 %

2,586 %

124

5,931 %

3,419 %

2,592 %

125

5,926 %

3,424 %

2,598 %

126

5,922 %

3,429 %

2,604 %

127

5,917 %

3,434 %

2,610 %

128

5,913 %

3,439 %

2,616 %

129

5,908 %

3,444 %

2,622 %

130

5,904 %

3,448 %

2,627 %

131

5,900 %

3,453 %

2,633 %

132

5,896 %

3,457 %

2,638 %

133

5,891 %

3,462 %

2,644 %

134

5,887 %

3,466 %

2,649 %

135

5,883 %

3,471 %

2,654 %

136

5,879 %

3,475 %

2,659 %

137

5,876 %

3,479 %

2,664 %

138

5,872 %

3,483 %

2,669 %

139

5,868 %

3,487 %

2,674 %

140

5,864 %

3,491 %

2,679 %

141

5,861 %

3,495 %

2,683 %

142

5,857 %

3,499 %

2,688 %

143

5,853 %

3,503 %

2,693 %

144

5,850 %

3,507 %

2,697 %

145

5,846 %

3,510 %

2,702 %

146

5,843 %

3,514 %

2,706 %

147

5,840 %

3,518 %

2,711 %

148

5,836 %

3,521 %

2,715 %

149

5,833 %

3,525 %

2,719 %

150

5,830 %

3,528 %

2,723 %


ANEXA II

Marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare

Marjele de credit istorice prevăzute în prezenta anexă sunt exprimate în puncte de bază și nu includ nicio creștere în conformitate cu articolul 77c alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/138/CE.

1.   Expuneri față de administrații centrale și bănci centrale

Marjele de credit istorice se aplică expunerilor denominate în toate monedele.

Marjele de credit istorice pentru durate cuprinse între 11 și 30 de ani sunt egale cu marjele de credit istorice pentru o durată de 10 ani.

Durata (în ani)

Austria

Belgia

Bulgaria

Croația

Republica Cehă

Cipru

Danemarca

1

0

0

33

5

0

27

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

46

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

50

0

5

1

4

54

5

6

54

0

6

1

5

57

5

8

56

0

7

2

6

60

5

10

57

0

8

3

7

62

5

12

56

0

9

3

8

64

5

13

53

0

10

4

9

66

5

14

52

0


Durata (în ani)

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Ungaria

Irlanda

1

0

0

0

0

418

4

17

2

0

0

0

0

256

4

24

3

1

0

0

0

226

4

27

4

3

0

0

0

196

4

28

5

4

0

0

0

179

4

29

6

5

0

0

0

175

4

30

7

6

0

0

0

172

4

31

8

7

0

1

0

177

2

32

9

8

1

3

0

178

1

33

10

9

1

3

0

181

4

33


Durata (în ani)

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Țările de Jos

Polonia

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

12

12

0

24

0

4

3

18

15

16

0

27

0

4

4

20

17

18

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

21

21

0

30

0

4

7

25

22

23

0

31

0

4

8

26

23

24

1

32

0

4

9

28

24

25

2

33

0

4

10

29

25

26

3

33

0

4


Durata (în ani)

Portugalia

România

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Regatul Unit

1

27

10

13

20

5

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

50

20

19

28

16

0

0

4

50

22

21

32

18

0

0

5

54

23

22

36

20

0

0

6

56

25

24

39

21

0

0

7

57

26

25

41

23

0

0

8

56

28

26

42

24

0

0

9

53

29

26

43

25

0

0

10

52

27

27

42

26

0

0


Durata (în ani)

Liechtenstein

Norvegia

Elveția

Australia

Brazilia

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

18

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Durata (în ani)

China

Columbia

Hong Kong

India

Japonia

Malaysia

Mexic

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

18

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

43

0

9

0

0

10

7

3

45

0

9

0

0

10

8

7

43

0

9

0

0

10

9

5

40

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10


Durata (în ani)

Noua Zeelandă

Rusia

Singapore

Africa de Sud

Coreea de Sud

Thailanda

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

5

0

5

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4


Durata (în ani)

Statele Unite

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Expuneri față de instituții financiare

2.1   EUR

Durata (în ani)

Nivelul 0 de calitate a creditului

Nivelul 1 de calitate a creditului

Nivelul 2 de calitate a creditului

Nivelul 3 de calitate a creditului

Nivelul 4 de calitate a creditului

Nivelul 5 de calitate a creditului

Nivelul 6 de calitate a creditului

1

6

21

47

125

239

575

1 181

2

6

21

47

125

239

575

970

3

7

23

47

117

235

571

804

4

8

26

50

119

234

570

674

5

10

28

55

122

234

570

572

6

11

31

59

126

234

570

570

7

12

33

61

129

234

570

570

8

12

34

60

127

234

570

570

9

12

35

60

126

234

570

570

10

13

36

60

126

234

570

570

11

13

37

60

126

234

570

570

12

14

38

60

126

234

570

570

13

14

38

60

126

234

570

570

14

14

39

60

126

234

570

570

15

14

39

60

126

234

570

570

16

14

39

60

126

234

570

570

17

14

38

60

126

234

570

570

18

14

38

60

126

234

570

570

19

14

39

60

126

234

570

570

20

15

39

60

126

234

570

570

21

15

39

60

126

234

570

570

22

16

39

60

126

234

570

570

23

17

39

60

126

234

570

570

24

18

39

60

126

234

570

570

25

18

39

60

126

234

570

570

26

19

39

60

126

234

570

570

27

20

39

60

126

234

570

570

28

21

39

60

126

234

570

570

29

21

39

60

126

234

570

570

30

22

39

60

126

234

570

570

2.2   Coroană cehă

Durata (în ani)

Nivelul 0 de calitate a creditului

Nivelul 1 de calitate a creditului

Nivelul 2 de calitate a creditului

Nivelul 3 de calitate a creditului

Nivelul 4 de calitate a creditului

Nivelul 5 de calitate a creditului

Nivelul 6 de calitate a creditului

1

11

25

51

129

243

580

1 205

2

13

28

53

132

245

582

991

3

14

30

55

124

242

578

822

4

15

33

57

126

241

577

689

5

17

35

62

129

241

577

584

6

17

37

65

133

240

576

576

7

18

39

66

135

239

576

576

8

17

39

65

132

239

575

575

9

17

39

65

131

238

575

575

10

17

40

65

130

238

574

574

11

17

41

64

130

238

574

574

12

17

41

64

129

237

573

573

13

17

41

63

129

236

573

573

14

17

41

63

128

236

572

572

15

16

40

62

128

235

572

572

16

15

40

62

127

235

571

571

17

15

39

61

127

235

571

571

18

15

39

61

127

234

571

571

19

15

39

61

127

235

571

571

20

16

40

62

127

235

571

571

21

16

40

62

128

235

572

572

22

17

40

62

128

235

572

572

23

18

41

62

128

236

572

572

24

18

41

63

128

236

572

572

25

19

41

63

128

236

572

572

26

19

41

63

128

236

572

572

27

20

41

63

128

236

572

572

28

21

41

63

128

236

572

572

29

21

41

63

128

236

572

572

30

22

41

63

128

236

572

572

2.3   Coroană daneză

Durata (în ani)

Nivelul 0 de calitate a creditului

Nivelul 1 de calitate a creditului

Nivelul 2 de calitate a creditului

Nivelul 3 de calitate a creditului

Nivelul 4 de calitate a creditului

Nivelul 5 de calitate a creditului

Nivelul 6 de calitate a creditului

1

6

21

46

125

238

575

1 181

2

6

21

46

125

238

575

970

3

7

23

47

117

235

571

804

4

8

25

50

119

234

570

674

5

9

28

55

122

233

570

572

6

11

30

59

126

233

570

570

7

12

33

61

129

233

570

570

8

12

33

60

127

233

570

570

9

12

34

60

126

233

570

570

10

13

36

60

126

233

570

570

11

13

37

60

126

233

570

570

12

14

38

60

126

233

570

570

13

14

38

60

126

233

570

570

14

14

38

60

126

233

570

570

15

14

38

60

126

233

570

570

16

14

38

60

126

233

570

570