ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 117

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
8 mai 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/689 al Consiliului din 7 mai 2018 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/690 al Comisiei din 7 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active fenazaquin ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/691 al Comisiei din 7 mai 2018 de aprobare a substanței de bază Talc E553B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/692 al Comisiei din 7 mai 2018 de reînnoire a aprobării substanței active zoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/693 al Comisiei din 7 mai 2018 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate, distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru traulerele gangui care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franței (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/694 a Consiliului din 7 mai 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

17

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/695 a Comisiei din 30 aprilie 2018 în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind o măsură luată de Danemarca cu privire la retragerea și rechemarea buteliilor de gaz compozite de tipul 10 kg și 5 kg PrimaDonna/Compolite CS [notificată cu numărul C(2018) 2535]  ( 1 )

19

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/696 a Comisiei din 4 mai 2018 privind prelungirea măsurii luate de Ministerul francez al Mediului, Energiei și Mării, responsabil cu negocierile internaționale privind clima, prin care se permite punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid Phéro-Ball Pin în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 2643]

21

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/697 a Comisiei din 7 mai 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 2888]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/689 AL CONSILIULUI

din 7 mai 2018

privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 15 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1352/2014.

(2)

La 23 aprilie 2018, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 19 din Rezoluția 2140 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a actualizat informațiile referitoare la o persoană căreia i se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 60.


ANEXĂ

Rubrica aferentă persoanei menționate mai jos se înlocuiește cu rubrica următoare:

„3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonim: Ali Abdallah Salih).

În scriere originală: Image

Desemnare: (a) președintele partidului Congresului popular general din Yemen; (b) fost președinte al Republicii Yemen. Data nașterii: (a) 21.3.1945; (b) 21.3.1946; (c) 21.3.1942; (d) 21.3.1947. Locul nașterii: (a) Bayt al-Ahmar, guvernoratul Sana'a, Yemen; (b) Sana'a, Yemen; (c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib'al-Sharqi. Cetățenia: Yemenită. Pașaport nr.: 00016161 (Yemen). Numărul național de identificare: 01010744444. Alte informații: Sexul: masculin. Statut: raportat a fi decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL – Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306 Data desemnării de către ONU: 7.11.2014 (modificată la 20 noiembrie 2014, 23 aprilie 2018).

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Ali Abdullah Saleh a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la punctele 17 și 18 din rezoluție.

Ali Abdullah Saleh s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în Yemen.

În conformitate cu acordul din 23 noiembrie 2011 susținut de Consiliul de Cooperare al Golfului, Ali Abdullah Saleh a demisionat din funcția de președinte al Yemenului, după mai mult de 30 de ani.

Se relatează că, începând din toamna anului 2012, Ali Abdullah Saleh a devenit unul dintre principalii susținători ai acțiunilor violente ale Huthi din nordul Yemenului.

Confruntările din sudul Yemenului care au avut loc în februarie 2013 au fost rezultatul eforturilor conjugate depuse de Saleh, de AQAP și de Ali Salim al-Bayd, un secesionist din sud, pentru a produce tulburări înainte de Conferința dialogului național din Yemen, care a avut loc la 18 martie 2013. Mai recent, din septembrie 2014, Saleh a trecut la acțiuni de destabilizare a Yemenului folosindu-se de alte persoane pentru a submina guvernul central și a crea suficientă instabilitate pentru a amenința cu o lovitură de stat. Conform unui raport din septembrie 2014 al grupului de experți al Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, unii interlocutori au afirmat că Saleh sprijină acțiunile violente ale unor yemeniți punându-le la dispoziție fonduri și sprijin politic, precum și asigurându-se că membrii GPC continuă să contribuie la destabilizarea Yemenului prin diferite mijloace.”


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/690 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active fenazaquin

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) litera (c),

întrucât:

(1)

Directiva de punere în aplicare 2011/39/UE a Comisiei (2) a inclus substanța fenazaquin ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt menționate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active fenazaquin, cu specificațiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, a fost restricționată la utilizările ca acaricid pe plantele ornamentale de seră.

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 19 septembrie 2011, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, producătorul substanței active, a transmis o cerere statului membru raportor desemnat, și anume Grecia, solicitând o modificare a condițiilor de aprobare a substanței fenazaquin, în sensul de a ridica restricțiile și de a permite utilizări pe struguri, citrice, fructe semințoase și fructe sâmburoase. Statul membru raportor a constatat că cererea era admisibilă.

(5)

Statul membru raportor a pregătit un addendum la proiectul de raport de evaluare, pe care l-a transmis Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) și Comisiei la 14 februarie 2012.

(6)

Autoritatea a trimis addendumul la proiectul de raport de evaluare solicitantului și statelor membre în vederea formulării unor eventuale observații și l-a pus la dispoziția publicului în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(7)

La 19 martie 2013, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (5) cu privire la posibilitatea ca noile utilizări ale substanței active fenazaquin să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Comisia a transmis proiectul de raport de examinare solicitantului în vederea formulării unor eventuale observații la 17 septembrie 2013, iar Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 2 octombrie 2013. Comitetul permanent nu a putut concluziona dacă era adecvat să se modifice condițiile de aprobare a substanței fenazaquin, astfel cum a fost cerut de solicitant.

(8)

În urma examinării suplimentare a dosarului, Comisia a elaborat un proiect de addendum la raportul de examinare inițial și un proiect de regulament privind substanța fenazaquin. La 13 decembrie 2017, Comisia a prezentat proiectul de addendum și proiectul de regulament Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(9)

Comisia a invitat solicitantul să transmită observațiile sale pe marginea proiectului de addendum la raportul de examinare privind substanța fenazaquin. Solicitantul a transmis observațiile sale, care au fost examinate minuțios.

(10)

Nu s-a demonstrat că este de așteptat ca produsele de protecție a plantelor care conțin fenazaquin să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cu excepția situației în care restricția prevăzută în prezent pentru utilizare doar în sere este menținută. Prin urmare, este adecvat să se mențină restricția de utilizare doar în sere, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (27) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă s-a constatat că, în situația în care produsul de protecție a plantelor este utilizat pe plantele comestibile, criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt respectate. Prin urmare, este adecvat să nu se mențină restricția privind utilizarea substanței fenazaquin numai pe plantele ornamentale.

(12)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din același regulament și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar și adecvat să se modifice condițiile de aprobare a substanței active fenazaquin, menținând-o, în același timp, sub incidența anumitor condiții și restricții. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directiva de punere în aplicare 2011/39/UE a Comisiei din 11 aprilie 2011 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței fenazaquin ca substanță activă și de modificare a Deciziei 2008/934/CE a Comisiei (JO L 97, 12.4.2011, p. 30).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin (Concluzia examinării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active fenazaquin). EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


ANEXĂ

Textul din coloana „Dispoziții specifice” a rândului 342 referitor la fenazaquin, din partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid în sere.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța fenazaquin, în special de apendicele I și II la acesta, în versiunea finalizată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 martie 2011, precum și de addendumul la raportul de examinare privind substanța fenazaquin, în special de apendicele I și II la acesta, în versiunea finalizată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale la 22 martie 2018.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

(a)

protejării organismelor acvatice;

(b)

protejării operatorilor, asigurând totodată faptul că în condițiile de utilizare se prevede folosirea unor echipamente adecvate de protecție individuală;

(c)

protejării albinelor;

(d)

riscurilor pentru albine și bondari eliberați pentru polenizare, atunci când substanța este utilizată în sere;

(e)

riscului pentru consumatori, în special cele determinate de reziduurile generate în cursul prelucrării;

(f)

condițiilor de utilizare, pentru a se evita expunerea la reziduuri de fenazaquin în ceea ce privește plantele de cultură destinate consumului uman și animal.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.”


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/691 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de aprobare a substanței de bază Talc E553B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE (1) ale Consiliului, în special articolul 23 alineatul (5) coroborat cu articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia a primit, la 23 iulie 2015, o cerere din partea Compo Expert France SAS pentru aprobarea substanței Talc E553B, ca substanță de bază. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile solicitate la articolul 23 alineatul (3) al doilea paragraf.

(2)

Comisia a solicitat asistență științifică din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”). La 6 iunie 2016, autoritatea a prezentat Comisiei un raport tehnic privind substanța Talc E553B (2). Având în vedere documentația suplimentară prezentată de solicitant în vederea abordării observațiilor colectate prin consultarea cu statele membre și cu autoritatea și legate de expunerea operatorului, Comisia a solicitat asistență științifică suplimentară din partea Autorității pentru a evalua noile informații prezentate. La 27 iulie 2017, autoritatea a prezentat Comisiei un al doilea raport tehnic privind substanța Talc E553B (3).

(3)

La 5 octombrie 2017, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale proiectul de raport de reexaminare (4), iar la 13 decembrie 2017, un proiect al prezentului regulament, pe care le-a finalizat pentru reuniunea comitetului respectiv din 22 martie 2018.

(4)

Documentația furnizată de solicitant arată că Talc E553B îndeplinește criteriile unui produs alimentar, astfel cum este definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În plus, substanța nu este utilizată predominant în scopul protecției plantelor, dar este totuși utilă pentru protecția plantelor în compoziția unui produs constând în substanța respectivă și apă. Prin urmare, această substanță trebuie considerată substanță de bază.

(5)

Din examinările efectuate reiese că este de așteptat ca substanța Talc E553B să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în special în ceea ce privește utilizările examinate și detaliate în raportul de reexaminare elaborat de Comisie. Prin urmare, este oportun să se aprobe Talc E553B ca substanță de bază.

(6)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 6 din respectivul regulament, și ținând cont de cunoștințele științifice și tehnice actuale, este necesar să se includă anumite condiții și restricții pentru aprobare, care sunt detaliate în anexa I la prezentul regulament.

(7)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (6) ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Aprobarea unei substanțe de bază

Se aprobă Talc E553B ca substanță de bază, astfel cum se prevede în anexa I.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, 2016. Raport tehnic referitor la rezultatul consultării cu statele membre și cu EFSA privind cererea de aprobare a substanței Talc E553B ca substanță de bază, pentru a fi utilizată în domeniul protecției plantelor ca repelent pentru pomi fructiferi și vița de vie. EFSA supporting publication [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2016:EN-1044. 29 pp.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, 2017. Raport tehnic referitor la rezultatul consultării cu statele membre și cu EFSA privind cererea de aprobare a substanței Talc E553B ca substanță de bază, pentru a fi utilizată în domeniul protecției plantelor ca repelent pentru pomi fructiferi și vița de vie. EFSA supporting publication [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2017:EN-1277. 21 pp.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXA I

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

Talc E553B

Nr. CAS: 14807-96-6

Metasilicat acid de magneziu

mineral silicat

Calitate alimentară, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (2).

< 0,1 % de pulbere de silice cristalină respirabilă

28 mai 2018

Talcul E553B se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind Talcul E553B (SANTE/11639/2017), în special în apendicele I și II la respectivul raport.


(1)  Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de examinare.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).


ANEXA II

În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, se adaugă următoarea rubrică:

„19

Talc E553B

Nr. CAS: 14807-96-6

Metasilicat acid de magneziu

mineral silicat

Calitate alimentară, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (*1).

< 0,1 % de pulbere de silice cristalină respirabilă

28 mai 2018

Talcul E553B se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind Talcul E553B (SANTE/11639/2017), în special în apendicele I și II la respectivul raport.


(*1)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).”


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/692 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de reînnoire a aprobării substanței active zoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2003/119/CE a Comisiei (2), substanța activă zoxamid a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active zoxamid, în condițiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 ianuarie 2019.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței zoxamid în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea este completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei la data de 5 august 2016.

(7)

Autoritatea a comunicat solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării în vederea formulării de observații și a transmis Comisiei observațiile primite. De asemenea, autoritatea a pus dosarul suplimentar rezumativ la dispoziția publicului.

(8)

La 21 august 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța activă zoxamid să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La 26 ianuarie 2018, Comisia a prezentat proiectul de raport privind reînnoirea aprobării substanței zoxamid Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(9)

Solicitantului i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații referitoare la proiectul de raport privind reînnoirea aprobării. Cu privire la una sau la mai multe utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă, s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(10)

În consecință, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței active zoxamid.

(11)

Evaluarea riscurilor în contextul reînnoirii aprobării substanței zoxamid se bazează pe un număr limitat de utilizări reprezentative, care, totuși, nu restricționează utilizările pentru care pot fi autorizate produsele de protecție a plantelor care conțin zoxamid. Așadar, este adecvat să se elimine restricția utilizării în exclusivitate ca fungicid.

(12)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 6 din același regulament, și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este, totuși, necesară includerea anumitor condiții și restricții. În particular, este adecvat să se solicite informații de confirmare suplimentare.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/84 al Comisiei (7) a amânat data de expirare a substanței zoxamid până la 31 ianuarie 2019 pentru a permite ca procesul de reînnoire a aprobării să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Cu toate acestea, având în vedere faptul că a fost luată o decizie cu privire la reînnoirea aprobării înainte de acest termen de expirare amânat, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2018.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea aprobării substanței active

Aprobarea substanței active zoxamid se reînnoiește astfel cum se prevede în anexa I.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directiva 2003/119/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active mezosulfuron, propoxicarbazon și zoxamidă (JO L 325, 12.12.2003, p. 41).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2017;15(9):4980. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/84 al Comisiei din 19 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active clorpirifos, clorpirifos-metil, clotianidin, compuși de cupru, dimoxistrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil, petoxamid, propiconazol, propineb, propizamid, piraclostrobin și zoxamid (JO L 16, 20.1.2018, p. 8).


ANEXA I

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

Zoxamidă

CAS nr. 156052-68-5

CIPAC nr. 640

(RS)-3,5-diclor-N-(3-clor-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-p-toluamidă

≥ 953 g/kg

1 iulie 2018

30 iunie 2033

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului privind reînnoirea aprobării substanței zoxamidă, în special de apendicele I și II la acesta.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

protecției apelor subterane de prezența metabolitului RH-141455,

protecției albinelor, organismelor acvatice și râmelor.

Dacă este cazul, condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor.

Solicitantul transmite Comisiei, statelor membre și autorității informații de confirmare în ceea ce privește efectul proceselor de tratare a apelor asupra naturii reziduurilor prezente în apa potabilă în termen de doi ani de la punerea de către Comisie la dispoziția publicului a unui ghid privind evaluarea efectului proceselor de tratare a apelor asupra naturii reziduurilor prezente în apele de suprafață și în apele subterane.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de reexaminare.


ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

în partea A, rubrica 77 referitoare la zoxamidă se elimină;

2.

în partea B, se adaugă următoarea rubrică:

Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

„123

Zoxamidă

CAS nr. 156052-68-5

CIPAC nr. 640

(RS)-3,5-diclor-N-(3-clor-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-p-toluamidă

≥ 953 g/kg

1 iulie 2018

30 iunie 2033

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului privind reînnoirea aprobării substanței zoxamidă, în special de apendicele I și II la acesta.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

protecției apelor subterane de prezența metabolitului RH-141455,

protecției albinelor, organismelor acvatice și râmelor.

Dacă este cazul, condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor.

Solicitantul transmite Comisiei, statelor membre și autorității informații de confirmare în ceea ce privește efectul proceselor de tratare a apelor asupra naturii reziduurilor prezente în apa potabilă în termen de doi ani de la punerea de către Comisie la dispoziția publicului a unui ghid privind evaluarea efectului proceselor de tratare a apelor asupra naturii reziduurilor prezente în apele de suprafață și în apele subterane.”


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de reexaminare.


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/693 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate, distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru traulerele „gangui” care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franței (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (1), în special articolul 4 alineatul (5) și articolul 13 alineatele (5) și (10),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 interzice pescuitul cu traule, drage, plase-pungă, unelte filtrante înconjurătoare de navă, năvoade de plajă sau plase similare deasupra solului submarin de iarbă de mare constituit, în special, din Posidonia oceanica sau din alte fanerogame marine.

(2)

La cererea unui stat membru, Comisia poate să acorde o derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, cu condiția să fie îndeplinite o serie de condiții prevăzute la articolul 4 alineatul (5).

(3)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 interzice utilizarea uneltelor remorcate în raza a 3 mile marine de la coastă sau în cadrul izobatei de 50 m, în cazul în care această adâncime este atinsă la o distanță mai mică de coastă.

(4)

La cererea unui stat membru, Comisia poate să acorde o derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, cu condiția să fie îndeplinite o serie de condiții prevăzute la articolul 13 alineatele (5) și (9).

(5)

La 18 mai 2011, Comisia a primit, din partea Franței, o cerere de derogare de la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf și de la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul respectiv, pentru utilizarea traulerelor „gangui” în anumite zone maritime situate în apele teritoriale ale Franței, deasupra solurilor submarine acoperite cu iarbă de mare din specia Posidonia oceanica și în limita a 3 mile marine de coastă, indiferent de adâncime.

(6)

Derogarea solicitată de Franța a îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 13 alineatele (5) și (9) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și a fost acordată până la 6 iunie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2014 al Comisiei (2).

(7)

La 16 iunie 2017 Comisia a primit o cerere din partea Franței de acordare a unor derogări valabile după data de 6 iunie 2017. Franța a furnizat informații și date la zi pentru a justifica derogările, inclusiv raportul de punere în aplicare a planului de gestionare adoptat de Franța la 13 mai 2014 (3).

(8)

Cererea vizează activitățile de pescuit desfășurate de vasele cu lungime totală mai mică de sau egală cu 12 metri și cu o capacitate a motorului mai mică de sau egală cu 85 kW cu plase de fund remorcate, întreprinse în mod tradițional deasupra solului submarin de Posidonia, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(9)

Cu ocazia celei de-a 55-a sesiuni plenare din iulie 2017, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a evaluat derogările solicitate de Franța și raportul de punere în aplicare în cauză. Cu ocazia celei de-a 56-a sesiuni plenare din noiembrie 2017, CSTEP a analizat datele și clarificările suplimentare prezentate de Franța și a concluzionat că datele prezentate de autoritățile franceze nu au fost suficiente și că trebuiau suplimentate. Ulterior, Franța a furnizat Comisiei clarificări adecvate. Caracteristicile actuale ale traulerelor „gangui” nu permit furnizarea unor date complete privind activitățile în care sunt implicate, deoarece navele mici sunt scutite de anumite dispoziții din sistemul de control comunitar, cum ar fi cele referitoare la datele din jurnalul de pescuit și sistemul de monitorizare a navelor. Franța a justificat derogările solicitate prin date științifice și tehnice pe care le-a furnizat în raport cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006. Franța a adoptat apoi măsuri specifice, inclusiv un set complet de măsuri noi de monitorizare și control al activităților de pescuit care implică traulerele „gangui” ceea ce va permite confirmarea evaluării utilizării traulerelor „gangui”. Aceste măsuri sunt prevăzute în decretul național (4) adoptat la 16 martie 2018.

(10)

Franța ar trebui să furnizeze, pe baza datelor științifice și tehnice, analiza actualizată a solurilor submarine acoperite cu iarbă de mare din specia Posidonia și un raport anual cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de control și monitorizare suplimentare și cu privire la conformitatea cu cerințele de acordare a derogărilor în cauză, inclusiv informații privind toate măsurile necesare adoptate. Pe această bază, Comisia apreciază că derogările solicitate de Franța pot fi considerate că îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 13 alineatele (5) și (9) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(11)

Activitățile de pescuit în cauză afectează aproximativ 15 % din suprafața acoperită cu iarbă de mare din specia Posidonia oceanica din cadrul zonei acoperite de planul de gestionare francez și 5,8 % din solurile submarine acoperite cu iarbă de mare în apele teritoriale ale Franței, în conformitate cu plafoanele stabilite în cerințele de la articolul 4 alineatul (5) primul paragraf punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(12)

Există anumite constrângeri geografice specifice, având în vedere dimensiunea redusă a platformei continentale.

(13)

Pescuitul nu are un impact semnificativ asupra mediului marin.

(14)

Pescuitul efectuat cu traulere „gangui” vizează o varietate de specii care corespund unei nișe ecologice; componența capturilor acestui tip de pescuit, în special în ceea ce privește numărul de specii capturate, nu poate fi reprodusă cu nicio altă unealtă de pescuit. Prin urmare, activitățile de pescuit nu pot fi efectuate cu alte unelte.

(15)

Derogările solicitate de Franța vizează un număr limitat de numai 24 de nave. Aceasta reprezintă o reducere semnificativă a efortului de pescuit în ceea ce privește numărul de nave, întrucât în 2014 activitățile de pescuit respective implicau 36 nave de pescuit.

(16)

Planul de gestionare garantează faptul că efortul de pescuit nu va crește în viitor, întrucât se vor elibera autorizații de pescuit pentru 24 de nave specifice, însemnând un total de 1 136 Kw, deja autorizate de Franța să pescuiască. De asemenea, Comisia ia în considerare faptul că, potrivit Franței, efortul de pescuit în ceea ce privește numărul de nave va fi treptat redus.

(17)

Cererea acoperă navele care practică acest tip de pescuit de mai mult de cinci ani și care își desfășoară activitatea conform planului de gestionare francez, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(18)

Navele respective sunt incluse pe o listă comunicată Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(19)

Activitățile de pescuit în cauză respectă cerințele stipulate la articolul 4, la articolul 8 alineatul (1) litera (h) și la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(20)

Planul de gestionare include măsuri de monitorizare a activităților de pescuit, îndeplinind astfel condițiile prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (5).

(21)

Activitățile de pescuit în cauză nu interferează cu activitățile navelor care utilizează alte unelte decât traulele, năvoadele sau plasele remorcate asemănătoare.

(22)

Activitatea traulelor „gangui” este reglementată în planul de gestionare francez pentru a se asigura că acele capturi din speciile menționate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 sunt minime.

(23)

Traulele „gangui” nu vizează cefalopodele.

(24)

Planul de gestionare francez conține măsuri pentru monitorizarea activităților de pescuit, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (5) al cincilea paragraf și la articolul 13 alineatul (9) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(25)

Prin urmare, derogarea solicitată ar trebui să fie acordată.

(26)

Franța ar trebui să raporteze Comisiei la timp și în conformitate cu planul de monitorizare prevăzut în planul de gestionare francez.

(27)

Durata derogării ar trebui să fie limitată pentru a fi posibilă luarea de măsuri corective de gestionare prompte în cazul în care raportul prezentat Comisiei arată o stare de conservare precară a stocului exploatat, prevăzându-se totodată posibilitatea de îmbunătățire a bazei științifice pentru un plan de gestionare mai bun.

(28)

Măsurile prevăzute în regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogare

Articolul 4 alineatul (1) și articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 nu se aplică în apele teritoriale ale Franței adiacente coastelor din regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur pentru traulerele „gangui” care:

(a)

dețin un număr de înmatriculare menționat în planul de gestionare francez în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006;

(b)

practică acest tip de pescuit de mai mult de cinci ani și nu implică nicio creștere viitoare a efortului de pescuit prevăzut; și

(c)

dețin o autorizație de pescuit și operează în temeiul planului de gestionare francez.

Articolul 2

Raportare

Franța transmite Comisiei, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un raport întocmit în conformitate cu planul de monitorizare stabilit în planul de gestionare francez menționat la articolul 1.

Până în luna iunie a fiecărui an, începând de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și până în iunie 2019 pentru prima dată, Franța prezintă Comisiei un raport care se bazează pe date științifice și tehnice, cu privire la punerea în aplicare a măsurilor suplimentare de control și monitorizare și cu privire la respectarea cerințelor de acordare a derogărilor prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 mai 2018 până la 11 mai 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 36, 8.2.2007, p. 6.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2014 al Comisiei din 2 iunie 2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate și distanța minimă față de coastă și adâncimea pentru traulerele „gangui” care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franței (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164, 3.6.2014, p. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Referință JORF nr. 0122, 27.5.2014, p. 8669.

(4)  Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui. Referință JORF nr. 0069 din 23 martie 2018, text nr. 43.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


DECIZII

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2018/694 A CONSILIULUI

din 7 mai 2018

privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/932/PESC.

(2)

La 23 aprilie 2018, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 19 din Rezoluția 2140 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a actualizat informațiile referitoare la o persoană căreia i se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2014/932/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/932/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 147.


ANEXĂ

Rubrica aferentă persoanei menționate mai jos se înlocuiește cu rubrica următoare:

„3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonim: Ali Abdallah Salih).

În scriere originală: Image

Desemnare: (a) președintele partidului Congresului popular general din Yemen; (b) fost președinte al Republicii Yemen. Data nașterii: (a) 21.3.1945; (b) 21.3.1946; (c) 21.3.1942; (d) 21.3.1947. Locul nașterii: (a) Bayt al-Ahmar, guvernoratul Sanaa, Yemen; (b) Sanaa, Yemen; (c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib'al-Sharqi. Cetățenia: Yemenită. Pașaport nr.: 00016161 (Yemen). Numărul național de identificare: 01010744444. Alte informații: Sexul: masculin. Statut: raportat a fi decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL – Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014 (modificată la 20 noiembrie 2014, 23 aprilie 2018).

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Abdullah Saleh a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la punctele 17 și 18 din rezoluție.

Ali Abdullah Saleh s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în Yemen.

În conformitate cu acordul din 23 noiembrie 2011 susținut de Consiliul de Cooperare al Golfului, Ali Abdullah Saleh a demisionat din funcția de președinte al Yemenului, după mai mult de 30 de ani.

Se relatează că, începând din toamna anului 2012, Ali Abdullah Saleh a devenit unul dintre principalii susținători ai acțiunilor violente ale Huthi din nordul Yemenului.

Confruntările din sudul Yemenului care au avut loc în februarie 2013 au fost rezultatul eforturilor conjugate depuse de Saleh, de AQAP și de Ali Salim al-Bayd, un secesionist din sud, pentru a produce tulburări înainte de Conferința dialogului național din Yemen, care a avut loc la 18 martie 2013. Mai recent, din septembrie 2014, Saleh a trecut la acțiuni de destabilizare a Yemenului folosindu-se de alte persoane pentru a submina guvernul central și a crea suficientă instabilitate pentru a amenința cu o lovitură de stat. Conform unui raport din septembrie 2014 al grupului de experți al Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, unii interlocutori au afirmat că Saleh sprijină acțiunile violente ale unor yemeniți punându-le la dispoziție fonduri și sprijin politic, precum și asigurându-se că membrii GPC continuă să contribuie la destabilizarea Yemenului prin diferite mijloace.”


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/695 A COMISIEI

din 30 aprilie 2018

în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind o măsură luată de Danemarca cu privire la retragerea și rechemarea buteliilor de gaz compozite de tipul 10 kg și 5 kg PrimaDonna/Compolite CS

[notificată cu numărul C(2018) 2535]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului (1), în special articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În august 2016, după o serie de accidente, Danemarca a notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2010/35/UE, o măsură de retragere și rechemare de pe piață a buteliilor de gaz compozite fabricate de Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Suedia și distribuite în Danemarca de Primagaz Danmark A/S.

(2)

Produsele în cauză au fost fabricate de Composite Scandinavia AB. Ele au primit omologarea de tip cu desemnarea „Compolite CS6” și „Compolite CS 10, Passion 10”, în conformitate cu certificatele de examinare CE de tip nr. 01-794441 și 08-11688701 emise de organismul notificat Inspecta Sweden AB pentru încercările efectuate în conformitate cu standardele EN 12245:2002 și EN 14427:2004+A1:2005 și comercializate de societatea Primagaz Danmark A/S sub denumirile comerciale „PrimaDonna 5 kg code 1305” și „PrimaDonna 10 kg code 1310”. Buteliile de gaz pentru motostovuitoare alimentate cu gaz, concepute în conformitate cu certificatele de desemnare de tip menționate mai sus, nu sunt vizate de retragere și rechemare.

(3)

Cerințele tehnice aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile sunt cuprinse în anexele la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). În conformitate cu cerințele specifice prevăzute în secțiunea 6.2.4.1 în secțiunile I.1 din anexa I și II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE, dacă pentru aplicarea acelorași cerințe se face trimitere la mai multe standarde, doar unul dintre acestea se aplică, integral, în lipsa unor dispoziții contrare. Prin urmare, un certificat de omologare de tip nu este eliberat în conformitate cu două standarde diferite.

(4)

Standardul EN 12245:2002 prevede în clauza 5.2.12 că buteliile nu trebuie să explodeze pentru o perioadă de 2 minute de la începutul încercării la foc, în timp ce standardul EN 14427:2004+A1:2005 prevede în clauzele 5.2.13.1 și 5.2.13.2 că buteliile nu trebuie să explodeze în mod catastrofal în timpul încercării, care ar trebui să fie realizată pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

(5)

Notificarea transmisă de către Danemarca a fost însoțită de un raport de încercări efectuate pentru aceste butelii compozite de către Institutul danez pentru tehnologia împotriva incendiilor și de securitate (Danish Institute of Fire and Security Technology) (DBI) în conformitate cu standardul EN 14427:2004+A1:2005. În conformitate cu raportul de încercare, buteliile supuse încercării nu satisfac criteriile descrise în clauzele 5.2.13.1 și 5.2.13.2 din standard, întrucât explodează într-un mod catastrofal după mai puțin de 3 minute.

(6)

Prin urmare, distribuitorului acestor butelii i s-a cerut de către autoritățile daneze să retragă buteliile de gaz compozite din lanțul de distribuție și să le recheme pe cele deținute deja de către consumatori.

(7)

Comisia a invitat producătorul și distribuitorul din Danemarca să comunice observațiile lor privind măsura luată de autoritățile daneze. În răspunsul său, producătorul, Composite Scandinavia AB, a susținut că decizia era nefondată, din cauza unei evaluări greșite a riscului pe care îl reprezintă produsele și că aceste produse îndeplineau toate cerințele de siguranță relevante. Conform producătorului, utilizarea neadecvată a produselor sau expunerea la foc direct nu a dovedit că produsele în sine prezintă un risc grav. Distribuitorul, Primagaz Danmark A/S, a pus, de asemenea, sub semnul întrebării decizia autorităților daneze.

(8)

Comisia a fost informată în urma consultării că măsuri similare de retragere referitoare la aceleași produse au fost luate de Finlanda, Suedia și Norvegia.

(9)

Examinarea elementelor de probă furnizate de autoritățile daneze confirmă că buteliile de gaz compozite menționate mai sus nu sunt conforme cu cerințele prevăzute în Directiva 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase. Prin urmare, buteliile de gaz compozite prezintă un risc grav și ar trebui să fie retrase și rechemate de pe piață,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsura luată de Danemarca, constând în retragerea de pe piață și rechemarea buteliilor de gaz compozite de 10 kg și 5 kg de tip PrimaDonna/Compolite CS, fabricate de Composite Scandinavia, este justificată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2018.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.6.2010, p. 1.

(2)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/696 A COMISIEI

din 4 mai 2018

privind prelungirea măsurii luate de Ministerul francez al Mediului, Energiei și Mării, responsabil cu negocierile internaționale privind clima, prin care se permite punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid Phéro-Ball Pin în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 2643]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 55 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

La 28 aprilie 2017, Ministerul francez al Mediului, Energiei și Mării, responsabil cu negocierile internaționale privind clima (denumit în continuare „autoritatea competentă”) a adoptat o decizie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, de a permite, până la 24 octombrie 2017, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea pe teritoriul Franței a produsului biocid Phéro-Ball Pin pentru combaterea larvei de Thaumetopoea pityocampa (denumită în continuare „măsura”). Autoritatea competentă a informat imediat Comisia și autoritățile competente din celelalte state membre în legătură cu măsura și justificarea acesteia, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul menționat.

(2)

Potrivit informațiilor furnizate de autoritatea competentă, măsura a fost necesară pentru a proteja sănătatea publică și animală, deoarece larva de Thaumetopoea pityocampa poate cauza probleme grave de sănătate oamenilor și animalelor. Perii urticanți care se desprind de pe larvele de Thaumetopoea pityocampa cauzează un tip de dermatită de contact, ale cărei simptome pot include reacții alergice cutanate, oculare și respiratorii. Reacțiile alergice pot fi, uneori, severe și pot duce chiar la șoc anafilactic. Potrivit autorității competente, se estimează că 67 % dintre municipalitățile din Franța sunt afectate de proliferarea periodică a larvei de Thaumetopoea pityocampa. Autoritatea estimează, de asemenea, că mai multe sute de persoane suferă în fiecare an de dermatita de contact cauzată de larva de Thaumetopoea pityocampa.

(3)

Phéro-Ball Pin conține feromonul acetat de (Z)-13-hexadecen-11-in-1-il (Nr. CAS 78617-58-0), o substanță activă care se utilizează în produsele biocide din tipul de produs 19 ca atractant, definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Întrucât acetatul de (Z)-13-hexadecen-11-in-1-il este o substanță activă nouă, el trebuie să fie aprobat înainte ca produsele biocide care îl conțin să poată fi autorizate la nivel național sau la nivelul Uniunii. A fost înaintată și este în curs de evaluare o cerere de aprobare a acestei substanțe active în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

La 26 decembrie 2017, Comisia a primit o cerere motivată din partea autorităților franceze, prin care se solicita prelungirea măsurii în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea motivată se bazează pe îngrijorările privind pericolele pe care le pot prezenta pentru sănătatea oamenilor și a animalelor larvele de Thaumetopoea pityocampa, date fiind impactul asupra sănătății umane și animale, cu implicații uneori grave, și dimensiunea estimată a populației afectate. Alternativele disponibile în Franța pentru a combate larva de Thaumetopoea pityocampa (mijloace mecanice de combatere, și anume distrugerea manuală a cuiburilor sau capturarea mecanică, mijloacele chimice de combatere și mijloacele biologice de combatere, și anume instalarea unui număr mare de cuiburi pentru pițigoi) nu sunt, în opinia autorităților franceze, destul de eficiente pentru a face față populațiilor foarte mari de larve de Thaumetopoea pityocampa existente în Franța. De asemenea, niciuna dintre aceste opțiuni nu este potrivită pentru tratarea unor zone precum parcurile urbane sau pădurile și suprafețele împădurite gestionate de autoritățile locale și regionale. De aceea, autoritățile franceze consideră că produsul biocid Phéro-Ball Pin este în continuare necesar pentru combaterea larvelor de Thaumetopoea pityocampa și evitarea pericolului pe care îl prezintă aceste larve pentru sănătatea umană și animală.

(5)

Întrucât lipsa unor mijloace adecvate de combatere a larvei de Thaumetopoea pityocampa ar putea pune în pericol sănătatea umană și animală, iar pericolul menționat nu poate fi evitat prin utilizarea altor mijloace decât biocidele, este oportun să li se permită autorităților franceze să prelungească măsura pentru o perioadă de maximum 550 de zile începând din ziua următoare datei de expirare a perioadei inițiale de 180 de zile autorizate în decizia Franței adoptată la 28 aprilie 2017 și în anumite condiții.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Franța poate să prelungească, până la 28 aprilie 2019 cel târziu, măsura prin care se permite punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid Phéro-Ball Pin pentru combaterea larvei de Thaumetopoea pityocampa, cu condiția să garanteze că produsul este utilizat doar de către operatori certificați sub supravegherea autorității competente.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 4 mai 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 117/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/697 A COMISIEI

din 7 mai 2018

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

[notificată cu numărul C(2018) 2888]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 în câteva state membre („statele membre în cauză”) și ca urmare a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4).

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de autoritățile competente ale statelor membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește, de asemenea, faptul că măsurile care trebuie aplicate în zonele de protecție și de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (1) și la articolul 31 din Directiva 2005/94/CE, trebuie să fie menținute cel puțin până la datele stabilite pentru zonele respective în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(3)

De la data adoptării sale, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de câteva ori pentru a se ține cont de evoluția situației epidemiologice a gripei aviare în Uniune. În particular, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei (5) pentru a se stabili norme referitoare la expedierea transporturilor de pui de o zi din zonele menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247. Modificarea respectivă a ținut cont de faptul că puii de o zi prezintă un risc foarte mic de răspândire a gripei aviare înalt patogene în raport cu alte produse avicole.

(4)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost, de asemenea, modificată ulterior prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei (6) pentru a consolida măsurile de control al bolilor aplicabile în zonele în care există un risc crescut de răspândire a gripei aviare înalt patogene. În consecință, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 prevede în prezent stabilirea la nivelul Uniunii a unor zone de restricții suplimentare în statele membre în cauză, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2005/94/CE, ca urmare a izbucnirii unui focar epidemic sau a unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă, precum și durata măsurilor care trebuie să se aplice în zonele respective. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 stabilește în prezent și norme pentru expedierea păsărilor de curte vii, a puilor de o zi și a ouălor pentru incubație din zonele de restricții suplimentare în alte state membre, sub rezerva respectării anumitor condiții.

(5)

În plus, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată de multe ori, în principal pentru a se ține cont de modificările limitelor zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(6)

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/642 a Comisiei (7), ca urmare a notificării de către Bulgaria a apariției unui nou focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 într-o exploatație avicolă situată în regiunea Haskovo din statul membru respectiv. Bulgaria a notificat Comisiei și faptul că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a apariției respectivului focar epidemic, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatației avicole în care s-au constatat cazuri de infecții.

(7)

De la data celei mai recente modificări a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/642, Bulgaria a notificat Comisiei apariția unor noi focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5 în exploatații avicole situate în regiunea Plovdiv din statul membru respectiv.

(8)

Bulgaria a notificat Comisiei și faptul că a luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE ca urmare a celor mai recente focare epidemice, inclusiv stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul exploatațiilor avicole din statul membru respectiv în care s-au constatat cazuri de infecții.

(9)

Comisia a examinat măsurile respective în colaborare cu Bulgaria și consideră că limitele zonelor de protecție și de supraveghere, stabilite de autoritatea competentă din Bulgaria, se află la o distanță suficientă față de exploatațiile avicole în care au fost confirmate cele mai recente focare epidemice.

(10)

Pentru a se preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Bulgaria, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Bulgaria în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a celor mai recente focare de gripă aviară înalt patogenă din statul membru respectiv.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui actualizată pentru a se ține seama de situația epidemiologică actualizată a gripei aviare înalt patogene din Bulgaria. În particular, în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui incluse zonele de protecție și de supraveghere nou stabilite din Bulgaria, care fac, în prezent, obiectul unor restricții în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(12)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în sensul actualizării regionalizării la nivelul Uniunii cu scopul de a include zonele de protecție și de supraveghere stabilite în Bulgaria în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, ca urmare a apariției celor mai recente focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă în statul membru respectiv, precum și durata restricțiilor aplicabile în zonele respective.

(13)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 36, 11.2.2017, p. 62).

(4)  Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/696 a Comisiei din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 101, 13.4.2017, p. 80).

(6)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1841 a Comisiei din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 261, 11.10.2017, p. 26).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/642 a Comisiei din 25 aprilie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (JO L 106, 26.4.2018, p. 23).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:

Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2005/94/CE

Plodiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018”

2.

În partea B, rubrica pentru Bulgaria se înlocuiește cu următorul text:

Stat membru: Bulgaria

Zona care cuprinde:

Data până la care se aplică în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2005/94/CE

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

23.5.2018-31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018”