ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 114

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
4 mai 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/674 al Comisiei din 17 noiembrie 2017 de completare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară și punctele de realimentare cu GNL pentru transportul naval și de modificare a directivei respective în ceea ce privește conectoarele pentru realimentarea cu hidrogen gazos a autovehiculelor ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/675 al Comisiei din 2 mai 2018 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR ( 1 )

4

 

*

Regulamentul (UE) 2018/676 al Comisiei din 3 mai 2018 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (UE) 2018/677 al Comisiei din 3 mai 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare ( 1 )

10

 

*

Regulamentul (UE) 2018/678 al Comisiei din 3 mai 2018 de modificare și rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante ( 1 )

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/679 al Comisiei din 3 mai 2018 de reînnoire a aprobării substanței active forclorfenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/680 a Comisiei din 2 mai 2018 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară [notificată cu numărul C(2018) 2503]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/674 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2017

de completare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară și punctele de realimentare cu GNL pentru transportul naval și de modificare a directivei respective în ceea ce privește conectoarele pentru realimentarea cu hidrogen gazos a autovehiculelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (1), în special articolul 4 alineatul (14), articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Activitatea de standardizare a Comisiei urmărește să asigure că specificațiile tehnice privind interoperabilitatea punctelor de reîncărcare și realimentare sunt indicate în standardele europene sau internaționale prin identificarea specificațiilor tehnice necesare, luând în considerare activitățile conexe de standardizare desfășurate la nivel european și internațional.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comisia a solicitat (3) Comitetului European de Standardizare (CEN) și Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) să elaboreze și să adopte standardele europene (EN) adecvate sau să modifice standardele europene existente, pentru: alimentarea cu energie electrică pentru transportul rutier, transportul maritim și navigația pe căi navigabile interioare; alimentarea cu hidrogen pentru transportul rutier; alimentarea cu gaze naturale, inclusiv biometan, pentru transportul rutier, transportul maritim și navigația pe căi navigabile interioare.

(3)

Standardele elaborate de CEN și Cenelec au fost acceptate de industria europeană, pentru a asigura mobilitatea la nivelul întregii Uniuni cu vehicule și nave care funcționează cu combustibili diferiți.

(4)

Prin scrisoarea din 13 iulie 2017, CEN și Cenelec au informat Comisia cu privire la standardele care trebuie aplicate pentru punctele de reîncărcare cu curent alternativ (CA) accesibile publicului pentru autovehiculele de categoria L.

(5)

Standardul EN ISO 17268 pentru „Dispozitive de conectare pentru alimentarea vehiculelor terestre cu hidrogen gazos” a fost adoptat de CEN și Cenelec în iulie 2016 și publicat în noiembrie 2016.

(6)

Standardul EN ISO 20519, „Nave și tehnologie marină – Specificație pentru alimentarea navelor care funcționează cu gaz natural lichefiat” a fost adoptat de CEN și Cenelec și publicat în februarie 2017.

(7)

Înainte de aceasta, standardul EN 15869-2 „Nave pentru navigație interioară – Conexiune la rețeaua electrică terestră, sistem trifazat de 400 V, până la 63 A, 50 Hz – Partea 2: Unitate terestră, condiții de securitate” a fost adoptat în decembrie 2009 și publicat în februarie 2010.

(8)

„Grupul de experți al forumului pentru transporturi durabile” a fost consultat și și-a prezentat avizul privind standardele care fac obiectul prezentului act delegat.

(9)

În consecință, Comisia ar trebui să completeze și să modifice Directiva 2014/94/UE cu trimiteri la standardele europene elaborate de CEN și Cenelec.

(10)

În cazul în care noile specificații tehnice identificate în anexa II la Directiva 2014/94/UE trebuie elaborate, actualizate sau completate prin intermediul actelor delegate, se aplică o perioadă de tranziție de 24 de luni. Datele de publicare a standardelor au fost convenite după discuții cu CEN-Cenelec și luând în considerare data la care noile puncte de realimentare și reîncărcare devin disponibile, astfel cum au fost stabilite prin Directiva 2014/94/UE, nivelul de maturitate al tehnologiilor relevante, precum și activitatea desfășurată în prezent de organizațiile de standardizare internaționale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctele de reîncărcare cu curent alternativ (CA) accesibile publicului rezervate pentru vehiculele electrice de categoria L de până la 3,7 kVA trebuie să fie echipate, din motive de interoperabilitate, cu cel puțin unul dintre următoarele dispozitive:

(a)

prize de curent sau conectoare de vehicule de tip 3a, astfel cum sunt descrise în standardul EN 62196-2 (pentru încărcare în Mod 3);

(b)

prize de curent și conectoare de vehicule conforme cu standardul IEC 60884 (pentru încărcare în Mod 1 sau în Mod 2).

Punctele de reîncărcare cu curent alternativ (CA) accesibile publicului rezervate pentru vehiculele electrice de categoria L de peste 3,7 kVA trebuie să fie echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize de curent sau cu conectoare de vehicule de tip 2, astfel cum sunt descrise în standardul EN 62196-2.

Articolul 2

Alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară trebuie să respecte standardul EN 15869-2 „Nave pentru navigație interioară – Conexiune la rețeaua electrică terestră, sistem trifazat de 400 V, până la 63 A, 50 Hz – Partea 2: Unitate terestră, condiții de securitate”.

Articolul 3

Punctele de realimentare cu GNL pentru navele de navigație interioară sau pentru navele maritime, care nu sunt acoperite de Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), trebuie să respecte standardul EN ISO 20519.

Articolul 4

În anexa II la Directiva 2014/94/UE, punctul 2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„2.4.

Conectoarele pentru realimentarea cu hidrogen gazos a autovehiculelor trebuie să respecte standardul ISO 17268 «Dispozitive de conectare pentru alimentarea vehiculelor terestre cu hidrogen gazos».”

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 24 mai 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 307, 28.10.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(3)  M/533 Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 1330 final din 12 martie 2015 privind o cerere de standardizare adresată organizațiilor de standardizare europene, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului referitoare la elaborarea de standarde europene aplicabile infrastructurii pentru combustibili alternativi.


4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/4


REGULAMENTUL (UE) 2018/675 AL COMISIEI

din 2 mai 2018

de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele CMR

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (2) și articolul 131,

întrucât:

(1)

Rubricile 28, 29 și 30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzic introducerea pe piață sau utilizarea în vederea comercializării către publicul larg a substanțelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), din categoria 1A sau 1B, sau a amestecurilor care conțin astfel de substanțe în concentrații specifice. Substanțele vizate sunt menționate în apendicele 1-6 la anexa respectivă.

(2)

Substanțele sunt clasificate ca CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la regulamentul respectiv.

(3)

Întrucât apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 au fost actualizate pentru a reflecta noile clasificări ale substanțelor drept CMR în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, partea 3 din anexa VI la acesta din urmă a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei (3).

(4)

Regulamentul (UE) 2017/776 prevede, de asemenea, modificări la titlurile și la numerotarea din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ceea ce necesită modificarea trimiterilor la regulamentul menționat din coloana 1 a rubricilor 28-30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)

Substanța formaldehidă a fost clasificată drept cancerigenă de categoria 1B prin Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei (4); cu toate acestea, Comisia a ales să omită această substanță de la ultimul exercițiu de actualizare, în așteptarea rezultatelor unei examinări în curs privind toate utilizările sale, efectuată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (5), în vederea unei posibile restricții specifice. În cadrul reuniunii de la 16 martie 2017 a comitetului instituit în temeiul articolului 133 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, majoritatea statelor membre și-au exprimat preferința de a include formaldehida la rubrica 28 din anexa XVII la REACH, fără a aduce atingere niciunei propuneri specifice ulterioare de a restricționa substanța, iar Comisia a fost de acord să facă acest lucru cu următoarea ocazie.

(6)

Dat fiind faptul că operatorii pot aplica clasificările armonizate stabilite în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 la o dată anterioară, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea, în mod voluntar, de a aplica mai devreme dispozițiile prezentului regulament.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 decembrie 2018, cu excepția faptului că, în măsura în care punctul 2 din anexă se aplică substanței „formaldehidă … %”, punctul respectiv se aplică de la data intrării în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei din 4 mai 2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 116, 5.5.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 167, 6.6.2014, p. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Coloana 1 de la rubricile 28-30 se înlocuiește cu următorul text:

„28.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind cancerigene de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 1 sau, respectiv, din apendicele 2.

29.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind mutagene pentru celulele germinative de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 3 sau, respectiv, din apendicele 4.

30.

Substanțe care sunt clasificate ca fiind toxice pentru reproducere de categoria 1A sau 1B în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și care sunt prezentate în lista din apendicele 5 sau, respectiv, din apendicele 6.”

2.

În apendicele 2 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„metacrilat de 2,3-epoxipropil;

metacrilat de glicidil

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

carbonat de cadmiu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hidroxid de cadmiu; dihidroxid de cadmiu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrat de cadmiu; dinitrat de cadmiu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehidă … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinonă

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′ -metilendimorfolină;

N,N′-metilenbismorfolină;

[formaldehidă eliberată din N,N′-metilenbismorfolină];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2);

[formaldehidă eliberată din 3,3′-metilenbis[5-metiloxazolidină];

formaldehidă eliberată din oxazolidină];

[MBO]

612-290-00-1

 

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1);

[formaldehidă eliberată din α,α,α-trimetil-1,3,5-triazină-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazină

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3.

În apendicele 4 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„carbonat de cadmiu

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hidroxid de cadmiu; dihidroxid de cadmiu

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrat de cadmiu; dinitrat de cadmiu

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4.

În apendicele 6 se adaugă următoarele rubrici în tabel, în ordinea numerelor de index stabilite în acesta:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onă

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

metacrilat de 2,3-epoxipropil;

metacrilat de glicidil

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dilaurat de dibutilstaniu; dibutil[bis(dodecanoiloxi)]stanan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

acid nonadecafluorodecanoic; [1]

nonadecafluorodecanoat de amoniu; [2]

nonadecafluorodecanoat de sodiu [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol;

α-terț-butil-β-(4-clorofenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

8-chinolinol;

8-hidroxichinolină

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-clor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidă;

{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidă

613-325-00-3

111988-49-9

 

carbetamidă (ISO);

(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/8


REGULAMENTUL (UE) 2018/676 AL COMISIEI

din 3 mai 2018

de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 29 alineatul (6) și articolul 84 litera (d),

întrucât:

(1)

Apare o eroare la punctul C. 2.5.1.2 subpunctul (i) din partea I a anexei la Regulamentul (UE) nr. 546/2011 al Comisiei (2) care stabilește principiile specifice care trebuie luate în considerare în procesul decizional în ceea ce privește concentrația substanței active, a metaboliților relevanți și a produselor de degradare și de reacție în apele subterane.

(2)

Eroarea a apărut atunci când s-au încorporat anumite dispoziții ale Deciziei 91/414/CEE a Consiliului (3), abrogate, în Regulamentul (UE) nr. 546/2011, în temeiul articolului 84 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)

În anexa la Directiva 91/414/CEE s-a făcut referire la Directiva 80/778/CEE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (4), aceasta fiind ulterior abrogată și înlocuită cu Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (5). Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 546/2011 ar trebui să se refere la Directiva 98/83/CE a Consiliului și nu la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), care privește protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 546/2011 ar trebui rectificat în consecință.

(5)

Pentru a se asigura că sunt aplicate criteriile corecte pentru o punere în aplicare adecvată a principiilor uniforme, de asemenea, procedurilor de evaluare în curs, această rectificare ar trebui să se aplice cât mai curând posibil.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 546/2011 se rectifică după cum urmează:

 

În partea I din anexă, punctul C. 2.5.1.2 subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

concentrația maximă admisibilă stabilită prin Directiva 98/83/CE a Consiliului (*1); sau

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 546/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor (JO L 155, 11.6.2011, p. 127).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 229, 30.8.1980, p. 11).

(5)  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

(6)  Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19).

(*1)  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).”


4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/10


REGULAMENTUL (UE) 2018/677 AL COMISIEI

din 3 mai 2018

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede o listă a Uniunii conținând aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi.

(2)

Lista respectivă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, taumatina (E 957) este autorizată pentru utilizare în Uniune ca aditiv alimentar în diverse categorii de produse alimentare și la niveluri de utilizare specifice.

(4)

La 12 noiembrie 2014, a fost depusă o cerere de extindere a utilizării taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în mai multe categorii de produse alimentare la niveluri de utilizare specifice. Cererea a fost pusă la dispoziția statelor membre de către Comisie în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(5)

Taumatina a fost evaluată în anii 1984 (3) și 1988 (4) de către Comitetul științific pentru alimentație (Scientific Committee for Food – SCF) al Uniunii Europene. Taumatina a fost considerată acceptabilă pentru utilizare, iar doza zilnică acceptabilă (DZA) a fost stabilită ca „nespecificată”. În ultima evaluare s-a constatat de asemenea că taumatina, fiind o proteină, este transformată prin digestie în componentele alimentare normale.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(7)

La 13 noiembrie 2015, autoritatea a emis un aviz științific (5) cu privire la siguranța propunerii de extindere a utilizării și a nivelurilor de utilizare a taumatinei (E 957) ca aditiv alimentar. Emițând un asemenea aviz, autoritatea a hotărât că o comparație între expunerea rezultată în urma utilizărilor și a nivelurilor de utilizare actuale și expunerea rezultată în urma utilizărilor propuse suplimentare ar fi suficientă pentru a evalua siguranța taumatinei.

(8)

Expunerea estimată atât pentru utilizările și nivelurile de utilizare autorizate în prezent, cât și pentru utilizările și nivelurile de utilizare extinse propuse pentru taumatină, a dus la un aport mediu cuprins între 0,03 și 0,10 mg/kg greutate corporală/zi la persoanele în vârstă, ajungând până la 0,13-0,34 mg/kg greutate corporală/zi la copii. Valorile superioare ale expunerii au fost cuprinse între 0,13 și 0,32 mg/kg greutate corporală/zi la adolescenți, ajungând până la 0,09-1,10 mg/kg greutate corporală/zi la adulți. Această expunere a consumatorilor este considerată a fi minoră, ea nereprezentând, prin urmare, un motiv de îngrijorare privind siguranța.

(9)

Autoritatea a concluzionat, pe baza evaluărilor toxicologice existente, că propunerea de extindere a utilizărilor și modificările nivelurilor de utilizare nu ar reprezenta un motiv de îngrijorare privind siguranța.

(10)

Cu toate că autoritatea a calculat expunerea la taumatină (E 957) folosind nivelurile de utilizare actuale maxime și utilizările și nivelurile de utilizare extinse propuse, astfel cum au fost furnizate de solicitant, utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă ar trebui să fie limitată la acele categorii de alimente pentru care există o necesitate tehnologică suficientă care nu poate fi satisfăcută prin nicio altă metodă realizabilă din punct de vedere economic și tehnologic, iar utilizarea nu va induce în eroare consumatorul.

(11)

Utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă ameliorează proprietățile organoleptice ale produselor alimentare sărate. Taumatina poate accentua gustul umami și savuros în sosuri și gustări, făcând ca produsele alimentare să fie mai apetisante pentru om.

(12)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze utilizarea taumatinei (E 957) ca potențiator de aromă în produse alimentare din categoriile 12.6 „Sosuri” și 15.1 „Gustări pe bază de cartofi, cereale, făină sau amidon” la un nivel maxim de 5 mg/kg pentru fiecare categorie de produse alimentare.

(13)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 ar trebui modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație cu privire la îndulcitori (avizul emis de către SCF la 14 septembrie 1984). Document disponibil online la adresa: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

(4)  Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație cu privire la îndulcitori (seria 21). Aviz exprimat la 11 decembrie 1987 și 10 noiembrie 1988 și adoptat la 10 noiembrie 1988. Document disponibil online la adresa: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11):4290.


ANEXĂ

Partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În categoria de produse alimentare 12.6 „Sosuri” se introduce următoarea rubrică după cea referitoare la aditivul alimentar E 955:

 

„E 957

Taumatină

5

 

numai ca potențiator de aromă”

2.

În categoria de produse alimentare 15.1 „Gustări pe bază de cartofi, cereale, făină sau amidon” se introduce următoarea rubrică după cea referitoare la aditivul alimentar E 955:

 

„E 957

Taumatină

5

 

numai ca potențiator de aromă”


4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/13


REGULAMENTUL (UE) 2018/678 AL COMISIEI

din 3 mai 2018

de modificare și rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (1), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 conține o listă a Uniunii de arome și materiale-sursă destinate utilizării în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei (3), a fost adoptată o listă cu substanțe aromatizante care a fost introdusă ca partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

(3)

Partea A a listei Uniunii conține atât substanțe aromatizante evaluate, care nu sunt însoțite de note de subsol, cât și substanțe aromatizante în curs de evaluare, identificate prin note de subsol numerotate de la 1 la 4.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a finalizat evaluarea substanțelor incluse în lista Uniunii cu următoarele numere FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 și 16.111. În 2012, substanțele respective au fost enumerate ca substanțe aromatizante aflate în curs de evaluare. În prezent, ele au fost evaluate de către autoritate în cadrul următoarelor evaluări de grupuri de substanțe aromatizante: evaluarea FGE.72rev1 (4) (substanța cu nr. FL 09.931), evaluarea FGE.21rev4 (5) (substanțele cu nr. FL 15.057 și 15.079), evaluarea FGE.76rev1 (6) (substanțele cu nr. FL 15.004, 15.109 și 15.113), evaluările FGE.94 (7) și FGE.94rev.2 (8) (substanța cu nr. FL 16.090), evaluările FGE.94rev.1 (9) și FGE94rev.2 (10) (substanța cu nr. FL 16.111) și evaluarea FGE.67rev2 (11) (substanța cu nr. FL 13.058). Autoritatea a concluzionat că nu există preocupări privind siguranța în ceea ce privește substanțele aromatizante respective la nivelurile estimate din aportul alimentar.

(5)

Prin urmare, substanțele aromatizante respective ar trebui să fie enumerate ca substanțe evaluate și notele de subsol de la 1 la 4 ar trebui să fie eliminate din rubricile în cauză.

(6)

În plus, în lista Uniunii au fost identificate două erori în ceea ce privește denumirea substanței cu nr. FL 12.054 și numerele de identificare ale substanței cu nr. FL 17.038. Erorile respective ar trebui corectate.

(7)

Partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 ar trebui modificată și rectificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei (JO L 267, 2.10.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3392.

(5)  EFSA Journal 2013;11(11):3451.

(6)  EFSA Journal 2013;11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(5):1338.

(8)  EFSA Journal 2014;12(4):3622.

(9)  EFSA Journal 2012;10(6):2747.

(10)  EFSA Journal 2014;12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(5):4115.


ANEXĂ

Secțiunea 2 din partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Rubrica referitoare la nr. FL 09.931 se înlocuiește cu următorul text:

„09.931

Acetat de 2,6-dimetil-2,5,7-octatrien-1-ol

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA”

2.

Rubrica referitoare la nr. FL 12.054 se înlocuiește cu următorul text:

„12.054

2-Etiltiofenol

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA”

3.

Rubrica referitoare la nr. FL 13.058 se înlocuiește cu următorul text:

„13.058

3-(5-Metil-2-furil) butanal

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA”

4.

Rubrica referitoare la nr. FL 15.004 se înlocuiește cu următorul text:

„15.004

5-Metil-2-tiofencarbaldehidă

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA”

5.

Rubrica referitoare la nr. FL 15.057 se înlocuiește cu următorul text:

„15.057

4,6-Dimetil-2-(1-metiletil)dihidro-1,3,5-ditiazină

104691-40-9

 

 

Cel puțin 44 % izopropil-4,6-dimetil și 27 % 4-izopropil-2,6-dimetil; componente secundare: cel puțin 24 % 2,4,6-trimetildihidro-1,3,5-ditiazină; 6-metil-2,4- diizopropil-1,3,5-ditiazină; 4-metil-2,6- diizopropil-1,3,5-ditiazină; 2,4,6-triizopropil-dihidro-1,3,5-ditiazină

 

 

EFSA”

6.

Rubrica referitoare la nr. FL 15.079 se înlocuiește cu următorul text:

„15.079

2-Izobutildihidro-4,6- dimetil-1,3,5-ditiazină

101517-87-7

 

 

Cel puțin 64 % 2-izobutil-4,6-dimetil și 18 % 4-izobutil-2,6-dimetil; componente secundare: cel puțin 13 % 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazină; 2,4-diizobutil-6-metil-1,3,5-ditiazină; 2,6-dimetil-4-butildihidro-1,3,5-ditiazină; 1,3,5-tiadiazină substituită

 

 

EFSA”

7.

Rubrica referitoare la nr. FL 15.109 se înlocuiește cu următorul text:

„15.109

2,4,6-Trimetildihidro-1,3,5(4H)-ditiazină

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA”

8.

Rubrica referitoare la nr. FL 15.113 se înlocuiește cu următorul text:

„15.113

5,6-Dihidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazină

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA”

9.

Rubrica referitoare la nr. FL 16.090 se înlocuiește cu următorul text:

„16.090

3-(3,4-Dimetoxifenil)-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)-etil]-acrilamidă

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA”

10.

Rubrica referitoare la nr. FL 16.111 se înlocuiește cu următorul text:

„16.111

Etilester al N-[[(1R,2S,5R)-5-metil2-(1-metiletil)ciclohexil]carbonil]-glicinei

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA”

11.

Rubrica referitoare la nr. FL 17.038 se înlocuiește cu următorul text:

„17.038

gama-glutamil-valil-glicină

38837-70-6

2123

 

5-oxo-L-prolil-L-valil-glicină (PCA-Val-Gly) și L-alfa-glutamil-L-valil-glicină mai puțin de 0,7 %, L-gama-glutamil-L-valil-L-valil-glicină mai puțin de 2 %, toluen nedetectabil (l.o.d. 10 mg/kg)

Restricții pentru utilizarea ca substanță aromatizantă:

 

În categoria 1 – maximum 50 mg/kg

 

În categoriile 2 și 5 – maximum 60 mg/kg

 

În categoria 6.3, cereale pentru micul dejun – maximum 160 mg/kg

 

În categoria 7,2 – maximum 60 mg/kg

 

În categoria 8 – maximum 45 mg/kg

 

În categoria 12 – maximum 160 mg/kg

 

În categoria 14,1 – maximum 15 mg/kg

 

În categoria 15 – maximum 160 mg/kg

 

EFSA”


4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/679 AL COMISIEI

din 3 mai 2018

de reînnoire a aprobării substanței active forclorfenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În baza Directivei 2006/10/CE a Comisiei (2), substanța forclorfenuron a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE sunt considerate că au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt menționate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (4).

(3)

Aprobarea substanței active forclorfenuron, în condițiile menționate în partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, expiră la 31 octombrie 2018.

(4)

A fost depusă o cerere de reînnoire a aprobării substanței forclorfenuron în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (5), în termenul prevăzut la articolul respectiv.

(5)

Solicitantul a transmis dosarele suplimentare necesare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012. Statul membru raportor a constatat că cererea este completă.

(6)

Statul membru raportor, în colaborare cu statul membru coraportor, a pregătit un raport de evaluare a reînnoirii aprobării, pe care l-a transmis, la data de 27 mai 2016, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) și Comisiei.

(7)

Autoritatea a transmis solicitantului și statelor membre raportul de evaluare a reînnoirii aprobării în vederea formulării de observații și a transmis Comisiei observațiile primite. Autoritatea a pus dosarul rezumativ suplimentar și la dispoziția publicului.

(8)

La 31 mai 2017, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia sa (6) cu privire la posibilitatea ca substanța forclorfenuron să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. La 5 octombrie 2017, Comisia a prezentat proiectul de raport de reînnoire a aprobării substanței forclorfenuron Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

(9)

Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile pe marginea raportului de revizuire a substanței forclorfenuron. Solicitantul și-a prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(10)

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă, s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(11)

Evaluarea riscurilor în contextul reînnoirii aprobării substanței forclorfenuron se bazează pe un număr limitat de utilizări reprezentative, care, totuși, nu restricționează utilizările pentru care pot fi autorizate produsele de protecție a plantelor care conțin forclorfenuron. Prin urmare, este adecvat să nu se mențină restricțiile privind utilizările ca regulator de creștere a plantelor.

(12)

În consecință, este adecvat să se reînnoiască aprobarea substanței forclorfenuron.

(13)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 coroborat cu articolul 6 din același regulament și având în vedere cunoștințele științifice și tehnice actuale, este, totuși, necesară includerea anumitor condiții și restricții.

(14)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, coroborat cu articolul 13 alineatul (4) din același regulament, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(15)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1511 al Comisiei (7) a amânat data expirării aprobării substanței forclorfenuron până la 31 octombrie 2018 pentru a permite ca procesul de reînnoire a aprobării să fie finalizat înainte de expirarea aprobării substanței respective. Având în vedere faptul că decizia cu privire la reînnoirea aprobării a fost luată înainte de respectivul termen de expirare amânat, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 iunie 2018.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reînnoirea aprobării substanței active

Aprobarea substanței active forclorfenuron se reînnoiește conform specificațiilor din anexa I.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directiva 2006/10/CE a Comisiei din 27 ianuarie 2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanțelor active forclorfenuron și indoxacarb (JO L 25, 28.1.2006, p. 24).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(6):4874, 18 pp. Disponibil online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1511 al Comisiei din 30 august 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forclorfenuron, fostiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil și tribenuron (JO L 224, 31.8.2017, p. 115).


ANEXA I

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

Forclorfenuron

Nr. CAS 68157-60-8

Nr. CIPAC 633

1-(2-clor-4-piridil)-3-feniluree

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului privind reînnoirea aprobării substanței forclorfenuron, în special de apendicele I și II.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

riscurilor pentru consumatori în ceea ce privește riscul potențial determinat de metaboliții din plantele de cultură care produc fructe cu coajă comestibilă.

Dacă este cazul, condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de revizuire.


ANEXA II

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, rubrica 118 referitoare la forclorfenuron se elimină.

2.

În partea B, se adaugă următoarea rubrică:

Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

„122

Forclorfenuron

Nr. CAS 68157-60-8

Nr. CIPAC 633

1-(2-clor-4-piridil)-3-feniluree

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme astfel cum sunt menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului privind reînnoirea aprobării substanței forclorfenuron, în special de apendicele I și II.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre acordă o atenție deosebită:

riscurilor pentru consumatori în ceea ce privește riscul potențial determinat de metaboliții din plantele de cultură care produc fructe cu coajă comestibilă.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se află în raportul de revizuire.”


DECIZII

4.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/22


DECIZIA (UE) 2018/680 A COMISIEI

din 2 mai 2018

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară

[notificată cu numărul C(2018) 2503]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 instituie norme privind stabilirea și aplicarea sistemului UE facultativ de etichetare ecologică, care este destinat să promoveze bunurile și serviciile care au un nivel înalt de performanță de mediu.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE.

(3)

Propunerea de a elabora criterii de acordare a etichetei ecologice a UE a fost prezentată de reprezentanți ai industriei din sectorul serviciilor de curățenie profesională. Pe această bază, Comisia a inițiat și a condus elaborarea acestor criterii.

(4)

Este oportună stabilirea unor criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară pentru a promova utilizarea produselor și a accesoriilor de curățare cu un impact redus asupra mediului, formarea personalului în problemele de mediu, principiile de bază ale unui sistem de management de mediu și sortarea corectă a deșeurilor.

(5)

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de cinci ani de la data notificării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(6)

Un cod care corespunde grupului de produse face parte integrantă din numerele de înregistrare ale etichetei ecologice a UE. Pentru ca autoritățile competente să poată fi în măsură să atribuie un număr de înregistrare al etichetei ecologice a UE pentru serviciile de curățenie interioară care sunt conforme cu criteriile etichetei ecologice a UE, este necesar să se atribuie un cod pentru acest grup de produse.

(7)

Dispozițiile prezentei decizii sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „servicii de curățenie interioară” cuprinde prestarea de servicii de curățenie profesională de rutină, realizate în interior, în clădiri comerciale, instituționale și alte clădiri accesibile publicului, precum și în reședințe private. Zonele în care sunt realizate serviciile de curățenie pot include, dar nu numai, birouri, spații sanitare și zone din spitale accesibile publicului, cum ar fi coridoare, săli de așteptare și camere de repaus.

(2)   Grupul cuprinde și curățarea suprafețelor de sticlă la care se poate ajunge fără a se utiliza echipamente sau utilaje specializate.

(3)   Acest grup de produse nu cuprinde activități de dezinfecție sau activități de curățenie care se desfășoară la locuri de producție sau activități pentru care produsele de curățare sunt puse la dispoziție de client.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„servicii de curățenie profesională de rutină” înseamnă servicii de curățenie profesională prestate cel puțin o dată pe lună, cu excepția curățării suprafețelor din sticlă, care este considerată curățare de rutină dacă este realizată cel puțin o dată la trei luni;

2.

„produse de curățare nediluate” înseamnă produse care trebuie să fie diluate înainte de a fi utilizate și care au o rată de diluție de cel puțin 1:100;

3.

„accesorii de curățare” înseamnă produse de curățare reutilizabile, cum ar fi cârpe, mopuri și găleți;

4.

„microfibră” înseamnă fibră sintetică mai subțire decât un denier sau un decitex/fibră;

5.

„sediul solicitantului” înseamnă sediul în care solicitantul desfășoară sarcini administrative sau organizatorice legate de activitatea sa;

6.

„sarcini de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE” înseamnă sarcinile realizate de personal în cadrul unui contract de servicii profesionale de curățenie interioară de rutină.

Articolul 3

(1)   Pentru a i se acorda eticheta ecologică a UE conform Regulamentului (CE) nr. 66/2010, serviciul trebuie să facă parte din grupul de produse „servicii de curățenie interioară”, astfel cum se prevede la articolul 1 din prezenta decizie, și să îndeplinească cerințele de evaluare și de verificare aferente, stabilite în anexa la prezenta decizie, precum și următoarele condiții:

(a)

să îndeplinească toate criteriile obligatorii stabilite în anexa la prezenta decizie;

(b)

să îndeplinească un număr suficient de criterii opționale stabilite în anexa la prezenta decizie pentru a acumula cel puțin 14 puncte;

(c)

să facă obiectul unor evidențe contabile separate în legătură cu alte servicii prestate de același operator, care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii, inclusiv alte servicii de curățenie interioară care nu îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta decizie.

(2)   Operatorul căruia i s-a acordat eticheta ecologică a UE pentru servicii de curățenie interioară nu va presta alte servicii care nu sunt acoperite de eticheta ecologică a UE, decât dacă serviciile de curățenie interioară acoperite de eticheta ecologică a UE sunt prestate de o subdiviziune, de o filială, de o sucursală sau de un departament al operatorului care este separat(ă) în mod clar de acesta și care ține evidențe contabile separate.

Alte servicii prestate de acel operator, care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii, inclusiv alte servicii de curățenie interioară care nu îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta decizie, nu vor fi acoperite de licența pentru eticheta ecologică a UE pentru servicii de curățenie interioară și nu vor fi comercializate ca atare.

(3)   În cazul în care un operator căruia i s-a acordat eticheta ecologică a UE pentru servicii de curățenie interioară utilizează subcontractanți pentru furnizarea acestor servicii, aceștia trebuie să dețină, de asemenea, o licență pentru eticheta ecologică a UE pentru servicii de curățenie a suprafețelor interioare.

Articolul 4

Criteriile pentru grupul de produse „servicii de curățenie interioară” și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile timp de cinci ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „servicii de curățenie interioară” este „052”.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 mai 2018.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE ȘI CERINȚE DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE PENTRU GRUPUL DE PRODUSE „SERVICII DE CURĂȚENIE INTERIOARĂ”

CADRU

CRITERII

Criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru grupul de produse „servicii de curățenie interioară”:

Criterii obligatorii

Criteriul M1:

Utilizarea unor produse de curățare cu impact redus asupra mediului

Criteriul M2:

Dozarea produsului de curățare

Criteriul M3:

Utilizarea produselor din microfibre

Criteriul M4:

Formarea personalului

Criteriul M5:

Principiile de bază ale unui sistem de management de mediu

Criteriul M6:

Sortarea deșeurilor solide la sediul solicitantului

Criteriul M7:

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Criterii opționale

Criteriul O1:

Nivel ridicat de utilizare a unor produse de curățare cu impact redus asupra mediului (până la 3 puncte)

Criteriul O2:

Utilizarea unor produse de curățare nediluate, concentrate (până la 3 puncte)

Criteriul O3:

Nivel ridicat de utilizare a unor produse din microfibre (până la 3 puncte)

Criteriul O4:

Utilizarea unor accesorii de curățare cu impact redus asupra mediului (până la 4 puncte)

Criteriul O5:

Eficiență energetică pentru aspiratoare (3 puncte)

Criteriul O6:

Înregistrarea în EMAS sau certificarea ISO 14001 a prestatorului de servicii (până la 5 puncte)

Criteriul O7:

Gestionarea deșeurilor solide la locurile unde se prestează serviciile de curățenie (2 puncte)

Criteriul O8:

Calitatea serviciului (până la 3 puncte)

Criteriul O9:

Parcul de vehicule deținut sau închiriat de solicitant (până la 5 puncte)

Criteriul O10:

Eficiența mașinilor de spălat rufe deținute sau închiriate de solicitant (până la 4 puncte)

Criteriul O11:

Servicii cu etichetă ecologică și alte produse cu etichetă ecologic (până la 5 puncte)

Criteriul O12:

Consumabile și uscătoare electrice pentru mâini furnizate clientului (până la 3 puncte)

EVALUARE ȘI VERIFICARE

Cerințele specifice de evaluare și de verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu în parte.

Atunci când solicitantului i se cer declarații, documente, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste îndeplinirea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) săi și/sau de la subcontractantul său (subcontractanții săi).

Organismele competente recunosc în mod preferențial certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de încercare și de etalonare și verificate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii. Acreditarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

Informațiile extrase din declarațiile de mediu depuse conform Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) pot fi utilizate ca mijloace de probă în locul certificatelor menționate la alineatul anterior.

Pot fi folosite și alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

Organismele competente pot solicita o documentație justificativă și pot efectua verificări independente.

Organismele competente efectuează o vizită la fața locului la sediul solicitantului și cel puțin o vizită la fața locului la un amplasament unde sunt prestate serviciile de curățenie înainte de acordarea etichetei ecologice a UE.

După ce i se acordă licența pentru eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să pună periodic la dispoziția organismului competent o listă a amplasamentelor unde acesta prestează serviciile de curățenie cu eticheta ecologică a UE, indicând prima și ultima zi de activitate pentru fiecare amplasament. Perioada dintre notificările de amplasamente noi de curățare nu depășește patru luni, cu excepția cazului în care solicitantul nu și-a asumat noi contracte. Organismul competent poate efectua vizite de monitorizare la fața locului la sediul solicitantului sau periodic la amplasamentul unde sunt prestate serviciile de curățenie pe parcursul duratei de atribuire.

Ca o condiție prealabilă, serviciile trebuie să îndeplinească toate cerințele legale din țara (țările) în care sunt prestate „serviciile de curățenie interioară”. În special, întreprinderea trebuie să fie operațională și înregistrată, în conformitate cu legislația națională și/sau locală, iar personalul acesteia trebuie să fie angajat în mod legal și asigurat. În acest scop, personalul trebuie să aibă un contract național legal scris și valabil, să primească cel puțin salariul minim prevăzut de lege la nivel național sau regional stabilit prin contracte colective de muncă sau, în lipsa unor contracte colective de muncă, cel puțin salariul minim la nivel național sau regional, iar programul de lucru al personalului trebuie să respecte legislația națională.

Solicitantul trebuie să declare și să demonstreze că serviciile îndeplinesc cerințele respective, prin verificare independentă sau cu documente justificative care nu aduc atingere legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, o copie a unei politici sociale scrise, copii ale contractelor, declarații de înregistrare a angajatului în sistemul național de asigurări, documente/registre oficiale în care sunt înregistrate numele angajaților și numărul acestora de către inspectoratul de muncă sau agentul de ocupare a forței de muncă al guvernului).

În timpul vizitelor la fața locului, organismele competente pot efectua interviuri aleatorii cu personalul.

CRITERII OBLIGATORII

Criteriul M1 –   Utilizarea unor produse de curățare cu impact redus asupra mediului

Acest criteriu acoperă doar produsele utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE. Solicitantul trebuie să îndeplinească atât criteriul M1(a), cât și criteriul M1(b).

M1(a)   Produse cu eticheta ecologică a UE și produse cu altă etichetă ISO de tipul I

Cel puțin 50 % din volumul, la cumpărare, al tuturor produselor de curățare utilizate pe an, cu excepția șervețelelor umede, a altor produse pre-umezite și a produselor folosite pentru impregnarea și păstrarea mopurilor (în timpul procesului de spălare) trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure conform Deciziei (UE) 2017/1217 a Comisiei (3) sau o altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre.

Evaluare și verificare

Solicitantul furnizează date anuale (denumirea comercială și volumul produselor) și o documentație (inclusiv facturile relevante sau inventarele sediilor) indicând produsele de curățenie interioară utilizate în cadrul contractelor de servicii de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.În cazul în care se utilizează produse care poartă eticheta ecologică a UE, solicitantul prezintă o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE și/sau eticheta de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1217.

În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei de tipul I și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

M1(b)   Substanțe periculoase

(i)

Produsele care nu au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre nu trebuie să conțină substanțele enumerate la criteriul 4(a)(i) pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure, indiferent de concentrație.

(ii)

Produsele care nu au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre nu trebuie să conțină substanțele enumerate la criteriul 4(a)(ii) pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure, în cantități mai mari decât cele autorizate la acel criteriu.

(iii)

Produsele care nu au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre nu trebuie să fie clasificate și etichetate ca fiind de toxicitate acută, toxice asupra unui organ țintă specific, sensibilizante pentru căile respiratorii sau pentru piele, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere sau periculoase pentru mediu, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4), fiind interpretate conform frazelor de pericol enumerate în tabelul de mai jos.

Șervețelele umede și alte produse pre-umezite trebuie să îndeplinească această cerință.

Clasificările gradului de pericol restricționate și categoriile acestora

Toxicitate acută

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

H300 Mortal în caz de înghițire

H301 Toxic în caz de înghițire

H310 Mortal în contact cu pielea

H311 Toxic în contact cu pielea

H330 Mortal în caz de inhalare

H331 Toxic în caz de inhalare

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

Toxicitate pentru un organ-țintă specific

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoacă leziuni ale organelor

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Efect de sensibilizare a căilor respiratorii și a pielii

Categoria 1A

Categoria 1B

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare

Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

Categoriile 1A și 1B

Categoria 2

H340 Poate provoca anomalii genetice

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

H350 Poate provoca cancer

H351 Susceptibil de a provoca cancer

H350i Poate provoca cancer în caz de inhalare

 

H360F Poate dăuna fertilității

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

H360D Poate dăuna fătului

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

H360FD Poate dăuna fertilității Poate dăuna fătului

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității Susceptibil de a dăuna fătului

H360Fd Poate dăuna fertilității Susceptibil de a dăuna fătului

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

H360Df Poate dăuna fătului Susceptibil de a dăuna fertilității

 

Periculos pentru mediul acvatic

Categoriile 1 și 2

Categoriile 3 și 4

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

H413 Poate provoca efecte pe termen lung asupra mediului acvatic

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

 

Periculos pentru stratul de ozon

H420 Periculos pentru stratul de ozon

 

Evaluare și verificare:

Punctele (i) și (ii): solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații de la furnizori, prin care se confirmă că substanțele enumerate nu au fost incluse în formula produsului, indiferent de concentrație sau de limitele specificate mai sus.

Punctul (iii): solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate însoțită de fișe cu date de securitate pentru toate produsele care nu au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare a suprafețelor dure sau altă etichetă ISO de tipul I.

Criteriul M2 –   Dozarea produsului de curățare

Personalul care îndeplinește sarcini de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE trebuie să aibă acces la aparate adecvate de dozare și diluare pentru produsele de curățare utilizate (de exemplu, distribuitoare automate, pahare/capace de dozare, pompe manuale, dispozitive de pulverizare), fie la amplasamentul unde sunt prestate serviciile de curățenie, sau la sediul solicitantului. De asemenea, personalul trebuie să aibă acces la instrucțiunile corespunzătoare pentru o corectă dozare și diluare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu însoțită de o listă a aparatului pus la dispoziție și de documentația adecvată în care figurează instrucțiunile pentru o corectă dozare și diluare, pus la dispoziția personalului de curățenie.

Criteriul M3 –   Utilizarea produselor din microfibre

Acest criteriu acoperă doar accesoriile de curățare din material textil, care nu sunt de unică folosință și care sunt utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.

Cel puțin 50 % dintre accesoriile de curățare din material textil (de exemplu, cârpe, capete de mop) folosite pe an trebuie să fie fabricate din microfibre.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (tipul și cantitățile de produse) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice accesoriile de curățare din material textil, specificând accesoriile de curățare din material textil care sunt fabricate din microfibre.

Criteriul M4 –   Formarea personalului

Solicitantul trebuie să pună la dispoziție informații, inclusiv proceduri scrise sau manuale și să asigure formarea personalului de curățenie care îndeplinește sarcini de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE și a managerilor care supraveghează aceste sarcini de curățenie. Formarea trebuie să acopere următoarele domenii, în cazul în care acestea sunt adecvate pentru sarcinile îndeplinite de membrul personalului:

personalului trebuie să i se aducă la cunoștință ce este eticheta ecologică a UE și ce implicații există pentru serviciile de curățenie.

 

Produse de curățare:

personalul trebuie să fie format pentru a utiliza doza corectă de produs pentru fiecare sarcină de curățenie;

personalul trebuie să fie format pentru a utiliza rata de diluție corectă pentru produsele de curățare nediluate și pentru a utiliza aparatele de dozare adecvate;

personalul trebuie să fie format cu privire la modul de depozitare adecvată a produselor de curățare;

formarea trebuie să acopere reducerea la minimum a gamei de produse de curățare utilizate, ca modalitate de reducere la minimum a riscului de utilizare excesivă sau greșită a produselor de curățare.

 

Economia de energie:

personalul trebuie să fie format pentru a utiliza apă neîncălzită pentru diluarea produselor, cu excepția cazului în care fabricantul produsului specifică altfel;

după caz, personalul trebuie să fie format pentru a utiliza ciclul și temperatura adecvate, atât pentru mașinile de spălat industriale, cât și pentru cele de uz casnic;

după caz, personalul trebuie să fie format pentru a stinge luminile după ce termină de îndeplinit sarcinile care îi revin.

 

Economisirea apei:

personalul trebuie să fie format pentru a utiliza produse din microfibre, după caz, pentru a reduce la minimum utilizarea apei și a produselor de curățenie.

 

Deșeuri:

personalul trebuie să fie format cu privire la utilizarea de accesorii rezistente și reutilizabile pentru curățenie și la reducerea la minimum a utilizării articolelor de unică folosință pentru curățenie (de exemplu, mănuși), în cazul în care acest lucru nu încalcă cerințele privind siguranța și igiena personalului;

personalul trebuie să fie format cu privire la eliminarea corectă a apelor uzate;

personalul trebuie să beneficieze de formare specifică în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, astfel încât să ajute personalul să îndeplinească cerințele stabilite la criteriul M6 și la criteriul O7, după caz. Formarea trebuie să includă gestionarea deșeurilor solide, atât la sediul întreprinderii, cât și la locurile unde sunt prestate serviciile de curățenie.

 

Sănătate și securitate:

personalul trebuie să fie informat cu privire la aspectele privind sănătatea, securitatea și mediul legate de sarcinile de curățenie și să fie încurajat să adopte cele mai bune practici. Această informare trebuie să conțină informații referitoare la:

fișele cu date de securitate și manipularea produselor chimice;

ergonomia și legislația națională aplicabilă privind securitatea și sănătatea în muncă;

îndepărtarea, curățarea și depozitarea mănușilor reutilizabile (dacă este cazul); precum și

siguranța rutieră și conducerea ecologică (aplicabilă solicitanților care au propriul personal responsabil de conducerea unui vehicul în cadrul prestării serviciilor de curățenie).

În termen de șase săptămâni de la începerea angajării, se asigură formare adecvată pentru noilor membri de personal, permanenți sau temporari. Cel puțin o dată pe an, personalului i se prezintă informații actualizate cu privire la toate aspectele prevăzute în acest criteriu. Cu toate că aceste informații actualizate nu trebuie să repete sesiunea de formare inițială asigurată pentru întregul personal, ele trebuie să acopere toate aspectele de mediu enumerate și să asigure faptul că personalul relevant cunoaște în totalitate responsabilitățile care îi revin.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de detalii anuale ale programului de formare (data și tipul formării – formare inițială sau actualizare), conținutul acestuia și informații privind identitatea membrilor personalului care au urmat formarea respectivă. Solicitantul trebuie să prezinte, de asemenea, copii ale procedurilor și comunicărilor către personal cu privire la toate aspectele legate de formare. Data și tipul de formare a personalului trebuie înregistrate ca dovezi conform cărora formarea cu rol de actualizare a avut loc.

În cazul în care se asigură cursuri de formare ca parte a unui program de formare extern, documentația care dovedește participarea (de exemplu, certificat de formare) și conținutul formării pot fi furnizate ca dovadă a conformității, atât timp cât sunt acoperite temele menționate în acest criteriu.

În cazul în care o întreprindere preia personal, în mod permanent sau temporar, de la un alt prestator de servicii de curățenie și dacă personalul a urmat formare în anul precedent, nu este necesară repetarea formării, atât timp cât se poate pune la dispoziție documentația care dovedește participarea la programul de formare (de exemplu, certificat de formare) și temele de formare.

Criteriul M5 –   Principiile de bază ale unui sistem de management de mediu

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele minime de bază pentru un sistem de management de mediu prin punerea în aplicare a următoarelor elemente:

o politică de mediu care să identifice cele mai relevante efecte directe și indirecte asupra mediului, precum și politica organizației cu privire la aceste efecte;

un program de acțiune care să asigure că politica de mediu a întreprinderii este pusă în aplicare în cadrul serviciilor prestate. Programul de acțiune stabilește, de asemenea, obiective pentru performanța de mediu privind utilizarea resurselor (de exemplu, reducerea cantității de produse de curățare utilizate) și acțiunile de reducere a impactului asupra mediului. Stabilirea obiectivelor și a acțiunilor este însoțită de colectarea de date privind utilizarea resurselor și alte aspecte de mediu (de exemplu, generarea deșeurilor);

un proces de evaluare internă, care are loc în fiecare an pentru verificarea performanței organizației în raport cu obiectivele stabilite în programul de acțiune. Rezultatele evaluării se utilizează de consiliul de administrație al organizației în scopul de a se îmbunătăți performanța în mod continuu, prin actualizarea politicii de mediu și a programului de acțiune.

Politica de mediu și performanța organizației cu privire la obiectivele stabilite se pun la dispoziție pentru a fi consultate de public la sediul solicitantului.

Trebuie să se țină seama de comentariile și de feedbackul colectate de la clienți prin intermediul unui chestionar sau al unei liste de verificare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de o copie a politicii de mediu, a programului de acțiune, a raportului de evaluare și a procedurilor instituite pentru a ține seamă de comentariile și feedbackul colectate de la clienți. Raportul de evaluare trebuie să includă o listă a oricăror acțiuni corective care trebuie să fie întreprinse și se pune la dispoziția organismului competent cât mai curând posibil după data cererii de acordare a etichetei ecologice a UE. La cererea organismului competent, se pune la dispoziție documentația actualizată pentru a se demonstra conformitatea în perioada de acordare.

Se consideră că solicitanții înregistrați în EMAS și/sau certificați conform ISO 14001, precum și solicitanții care fac parte dintr-o organizație înregistrată în EMAS și/sau certificată conform ISO 14001 îndeplinesc acest criteriu dacă prezintă certificatul de înregistrare în EMAS și/sau certificatul ISO 14001, ca dovadă a respectării acestei cerințe.

Criteriul M6 –   Sortarea deșeurilor solide la sediul solicitantului

Acest criteriu acoperă numai deșeurile generate la sediul solicitantului.

Solicitantul trebuie să pună la dispoziție mijloacele necesare personalului pentru a sorta deșeurile solide generate la sediul solicitantului în categoriile adecvate de flux de deșeuri, care vor fi trimise spre tratare (de exemplu, reciclare, incinerare) sau trimise spre eliminare în conformitate cu practicile și instalațiile locale sau naționale de gestionare a deșeurilor.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate, însoțită de o descriere a diverselor categorii de deșeuri solide colectate și sortate la sediul solicitantului. Solicitantul trebuie să prezinte, de asemenea, o indicație a diverselor fluxuri de deșeuri solide acceptate spre tratare ulterioară sau spre eliminare de către autoritățile locale și/sau de către agenții private (conform unor contracte relevante).

Criteriul M7 –   Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Orientările Comisiei privind utilizarea etichetei facultative prevăzute cu o casetă pentru text pot fi găsite prin accesarea acestui link: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text conține următorul text:

„[operatorul, în sensul articolului 3.2] ia în mod activ măsuri pentru a presta servicii de curățenie interioară cu impact redus asupra mediului prin:

utilizarea unor produse de curățare cu etichetă ecologică;

formarea specifică a personalului;

un sistem de management de mediu.”

Evaluare și verificare

Pentru a îndeplini acest criteriu, solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate care explică pe ce suport intenționează să afișeze logo-ul.

CRITERII OPȚIONALE

Criteriul O1 –   Nivel ridicat de utilizare a unor produse de curățare cu impact redus asupra mediului (până la 3 puncte)

Acest criteriu acoperă doar produsele utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.

Solicitantul primește puncte pe baza procentului de volum, la cumpărare, al tuturor produselor de curățare utilizate pe an, cu excepția șervețelelor umede și a altor produse pre-umezite, care au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută oficial la nivel național în statele membre, după cum urmează:

cel puțin 65 %: 1 punct

cel puțin 75 %: 2 puncte

cel puțin 95 %: 3 puncte

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (denumirea comercială și volumul produselor) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice produsele de curățare utilizate în cadrul contractelor de servicii de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost acordată în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1217. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei de tipul I și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul O2 –   Utilizarea unor produse de curățare nediluate, concentrate (până la 3 puncte)

Acest criteriu acoperă doar produsele utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.

Solicitantul primește puncte pe baza procentului de volum, la cumpărare, al tuturor produselor de curățare utilizate pe an, cu excepția șervețelelor umede, a altor produse pre-umezite și a produselor folosite pentru impregnarea și păstrarea mopurilor (în timpul procesului de spălare), care au o rată minimă de diluție de 1:100, după cum urmează:

cel puțin 15 %: 1 punct

cel puțin 30 %: 2 puncte

cel puțin 50 %: 3 puncte

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (denumirea comercială și volumul produselor) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice produsele de curățare utilizate. Pentru fiecare produs se trebuie să se prezinte documente privind rata de diluție utilizată (fișe cu date de securitate, instrucțiuni de utilizare sau alte mijloace relevante). Dacă un produs poate fi utilizat la mai multe rate de diluție, trebuie să se prezinte rata de diluție utilizată cel mai frecvent, astfel cum este justificată în instrucțiunile interne pentru personal. Pentru produsele gata de utilizare, rata de diluție se marchează ca fiind una singură.

Criteriul O3 –   Nivel ridicat de utilizare a unor produse din microfibre (până la 3 puncte)

Acest criteriu acoperă doar accesoriile de curățare din material textil, care nu sunt de unică folosință și care sunt utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.

Solicitantul primește puncte pe baza procentului de accesorii de curățare din material textil (de exemplu, cârpe, capete de mop) folosite pe an, care sunt fabricate din microfibre, după cum urmează:

cel puțin 65 %: 1 punct

cel puțin 75 %: 2 puncte

cel puțin 95 %: 3 puncte

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (tipul și cantitățile de produse) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice accesoriile de curățare din material textil, specificând accesoriile de curățare din material textil care sunt fabricate din microfibre.

Criteriul O4 –   Utilizarea accesoriilor de curățare cu impact redus asupra mediului (până la 4 puncte)

Acest criteriu acoperă doar accesoriile de curățare utilizate în mod direct în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară care au obținut eticheta ecologică a UE.

O4(a)   Mopuri (până la 2 puncte)

Solicitantul primește puncte pe baza procentului de mopuri utilizate pe an care au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută oficial la nivel național în statele membre, după cum urmează:

cel puțin 20 %: 1 punct

cel puțin 50 %: 2 puncte

O4(b)   Cârpe (până la 2 puncte)

Solicitantul primește puncte pe baza procentului de cârpe utilizate pe an care au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută oficial la nivel național în statele membre, după cum urmează:

cel puțin 20 %: 1 punct

cel puțin 50 %: 2 puncte

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (tipul și cantitățile de produse) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice furniturile de curățenie și accesoriile de curățare utilizate în cadrul contractelor de servicii de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost acordată în conformitate cu Decizia 2014/350/UE a Comisiei (5). În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei de tipul I și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul O5 –   Eficiență energetică pentru aspiratoare (3 puncte)

Acest criteriu acoperă doar aspiratoarele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2013 (6) al Comisie. Aspiratoarele cu apă, aspiratoarele cu apă și uscate, aspiratoarele robot, aspiratoarele industriale, centrale, cu baterii, precum și mașinile de lustruit pardoseala și aspiratoarele de exterior sunt excluse din domeniul de aplicare al acestui regulament.

Cel puțin 40 % (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) dintre aspiratoarele deținute sau închiriate de solicitant și utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE trebuie să se încadreze, la momentul cumpărării, în următoarele clase de eficiență energetică prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013:

Clasa A pentru aspiratoarele cumpărate înainte de 1 septembrie 2017;

Clasa A+ pentru aspiratoarele cumpărate după 1 septembrie 2017.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze respectarea cerințelor privind clasa de eficiență energetică [de exemplu, o factură de cumpărare a aspiratorului și o fișă a produsului, astfel cum se prevede în anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013], împreună cu o listă completă a aspiratoarelor utilizate pentru prestarea serviciilor cu eticheta ecologică a UE.

Criteriul O6 –   Înregistrarea în EMAS sau certificarea ISO 14001 a prestatorului de servicii (până la 5 puncte)

Solicitantul este înregistrat în sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al Uniunii (5 puncte) sau este certificat conform standardului ISO 14001 (3 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte certificatul de înregistrare în EMAS sau certificatul ISO 14001 ca dovadă a respectării acestui criteriu.

Criteriul O7 –   Gestionarea deșeurilor solide la amplasamentele unde sunt prestate serviciile de curățenie (2 puncte)

Acest criteriu se aplică numai în cazul în care clienții solicitantului pun la dispoziție mijloacele necesare pentru ca personalul de curățenie să sorteze deșeurile în fluxurile de deșeuri solide relevante și numai pentru deșeurile solide generate în timpul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE (de exemplu, ambalajele de unică folosință ale produselor de curățare, ambalajele consumabilelor) și pentru deșeurile solide pre-sortate (de exemplu, de către personalul clientului) la amplasamentele unde sunt prestate serviciile de curățenie.

Personalul de curățenie sortează deșeurile solide generate în timpul prestării serviciilor și elimină deșeurile sortate și pre-sortate în containere adecvate din interiorul sau din vecinătatea amplasamentelor unde sunt prestate serviciile de curățenie. Acest lucru se realizează ori de câte ori clientul pune la dispoziție mijloacele necesare (de exemplu, containere pentru deșeuri pentru fluxuri de deșeuri solide diferite) pentru fluxurile de deșeuri sortate pentru a fi trimise spre tratare (de exemplu, reciclare, incinerare) sau trimise spre eliminare în conformitate cu practicile și instalațiile locale sau naționale de gestionare a deșeurilor și/sau cu contractele relevante cu serviciile de reciclare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate împreună cu o descriere a fluxurilor de deșeuri solide diferite acceptate de autoritățile locale și/sau contractele relevante cu serviciile de reciclare pentru fiecare amplasament în cauză unde sunt prestate serviciile de curățenie.

Criteriul O8 –   Calitatea serviciului (până la 3 puncte)

Solicitanții primesc 2 puncte dacă îndeplinesc cerințele prevăzute mai jos sau 3 puncte dacă dețin certificarea ISO 9001 sau certificarea conform standardului nordic INSTA 800.

Solicitantul trebuie să desemneze un manager de servicii și să instituie proceduri pentru monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea calității serviciilor de curățenie, astfel cum se descrie mai jos. Managerul poate fi managerul instalației, un maistru, indiferent de gen, sau un coordonator desemnat să organizeze și să supravegheze curățenia.

Solicitantul trebuie să instituie:

proceduri pentru monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea sarcinilor de curățenie realizate de solicitant (detaliate mai jos);

măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor de curățenie, de exemplu pe baza răspunsurilor primite în sondajele privind satisfacția clientului.

În plus, solicitantul trebuie să redacteze instrucțiuni scrise, semnate de echipa managerială a solicitantului, care să acopere sarcinile îndeplinite de serviciul de curățenie. Aceste instrucțiuni scrise trebuie să fie furnizate personalului de întreținere și puse la dispoziție pentru consultare la sediul solicitantului și/sau la locurile unde se prestează serviciile de curățenie.

Aceste instrucțiuni de serviciu scrise trebuie să includă cel puțin următoarele:

descrierea sarcinii (de exemplu, curățenie în birouri, în spațiile sanitare, curățarea ferestrelor);

calitatea (de exemplu, nivelul de curățenie preconizat, listă de verificare standardizată);

frecvența (de exemplu, o dată pe săptămână);

obiectele care trebuie curățate (de exemplu, masă, scaun, chiuvetă);

metodele aplicabile (de exemplu, echipamentele și metoda utilizată pentru curățarea diverselor zone sau obiecte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte certificatul ISO 9001 sau INSTA 800 sau o declarație de conformitate însoțită de:

un document de identificare a managerului responsabil pentru conformitatea cu acest criteriu (se poate utiliza o organigramă pentru a descrie structura organizatorică a solicitantului și pentru a identifica managerul);

documente ale întreprinderii care arată procedurile legate de calitatea serviciilor de curățenie. Notă: În cazul în care aceste proceduri sunt în conformitate cu cerințele standardului EN 13549 (servicii de curățenie, condiții și recomandări fundamentale pentru sistemele de evaluare a calității) și/sau un standard regional pentru managementul calității (de exemplu, INSTA 800: Calitatea serviciilor de curățenie – sistem de măsurare pentru evaluarea și aprecierea calității serviciilor de curățenie), solicitantul poate prezenta certificatul de conformitate;

instrucțiunile de serviciu scrise, semnate de echipa de conducere a solicitantului, care să acopere sarcinile de serviciu care fac parte din prestarea serviciilor.

Criteriul O9 –   Parcul de vehicule deținute sau închiriate de solicitant (până la 5 puncte)

Acest criteriu acoperă doar parcul de vehicule deținute și/sau închiriate de solicitant și utilizate pentru prestarea serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE. Vehiculele pot include mașini cu propulsie umană (biciclete cargo), mașini cu propulsie umană asistate electric (biciclete cargo electrice), vehicule ușoare pentru pasageri și vehicule ușoare comerciale utilizate de manageri, de supraveghetori, de personalul de curățenie, de inspectori și de alte persoane care participă la unele aspecte legate de prestarea serviciilor de curățenie.

Subcriteriul O9(a) acoperă vehiculele hibride, dar nu și vehiculele electrice.

Subcriteriul O9(b) acoperă vehiculele cu emisii zero.

Acest criteriu nu acoperă vehiculele private utilizate în cadrul prestării serviciilor.

O9(a)   Vehicule care respectă normele europene de emisii Euro 6 (1 punct)

Cel puțin 50 % (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) dintre vehiculele deținute sau închiriate de solicitant și utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE trebuie să respecte norma europeană de emisii Euro 6 pentru vehicule ușoare pentru pasageri și pentru vehicule ușoare comerciale.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte documentele relevante care demonstrează ce vehicule sunt utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie, faptul că acestea sunt deținute sau închiriate de solicitant și trebuie să indice vehiculele care respectă norma Euro 6. Se pot utiliza, ca dovadă a respectării acestei cerințe, certificatele de înmatriculare publice ale vehiculelor, împreună cu certificatul de conformitate.

O9(b)   Vehiculele cu emisii zero (2 puncte)

Cel puțin 10 % (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) dintre vehiculele deținute sau închiriate de solicitant și utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE trebuie să fie vehicule cu emisii zero, astfel cum prevăd testele pe baza noului ciclu de conducere european descrise în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (7), sau sunt mașini cu propulsie umană (biciclete cargo) sau mașini cu propulsie umană asistate electric (biciclete cargo electrice).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte documentele relevante care demonstrează ce vehicule sunt utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE, faptul că acestea sunt deținute sau închiriate de solicitant și trebuie să indice care sunt vehiculele cu emisii zero. Se pot utiliza ca dovadă a respectării acestei dispoziții certificatele de înmatriculare publice ale vehiculelor, împreună cu documentația fabricantului care indică rezultatele testărilor efectuate pe baza noului ciclu de conducere european.

O9(c)   Planul de transport al întreprinderii (2 puncte)

Prestatorul trebuie să întocmească un plan de transport al întreprinderii pentru a reduce la minimum consumul de combustibil, pentru a prevedea un obiectiv de reducere a consumului de combustibil (pentru fiecare amplasament unde sunt prestate serviciile de curățenie) și pentru a ține evidențe anuale privind întreținerea pentru parcul de vehicule.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o copie a planului de transport al întreprinderii, cel mai recent obiectiv de reducere a consumului de combustibil și evoluția consumului anual de combustibil pe baza numărului de amplasamente unde sunt prestate serviciile de curățenie. Solicitantul trebuie să prezinte o copie a planului de întreținere pentru parcul de vehicule. Se pot utiliza, ca dovadă a respectării acestei cerințe, registrele de reparații și întreținere ale vehiculelor.

Criteriul O10 –   Eficiența mașinilor de spălat rufe deținute sau închiriate de solicitant (până la 4 puncte)

Acest criteriu se aplică doar pentru mașinile de spălat deținute sau închiriate de solicitant, situate fie la sediul solicitantului, fie la amplasamentele unde sunt prestate serviciile de curățenie, pentru spălarea cârpelor, a mopurilor și a uniformelor personalului, utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE.

Subcriteriul O10(a) se aplică doar dacă se utilizează mașini de spălat de uz casnic care sunt acoperite de Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei (8), precum și de Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (9).

O10(a):   Eticheta energetică (până la 2 puncte)

Solicitantul primește puncte pe baza procentului (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg) de mașini de spălat de uz casnic care respectă eticheta energetică a UE de clasa A++ sau A+++ pentru eficiență energetică în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010, după cum urmează:

cel puțin 50 % sunt mașini de clasă A++: 1 punct

cel puțin 90 % sunt mașini de clasă A++: 2 puncte

cel puțin 50 % sunt mașini de clasă A+++: 2 puncte

O10(b):   Utilizarea eficientă a apei (2 puncte)

Mașini de uz casnic: consumul de apă al mașinilor de spălat rufe de uz casnic, deținute sau închiriate de solicitant, trebuie să fie mai mic sau egal cu valorile de referință pentru consumul de apă stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1015/2010. Valorile de referință sunt măsurate conform standardului EN 60456, folosind ciclul standard de spălare (programul pentru rufe din bumbac la 60 °C).

Subgrup de produse

Consumul de apă: [litri/ciclu]

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3,5 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 4,5 kg

40

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 5 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 6 kg

37

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 7 kg

43

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 8 kg

56

ȘI

Mașini de spălat de uz comercial: consumul de apă al mașinilor de spălat de uz comercial, deținute sau închiriate de solicitant, este mai mic sau egal cu 7 l pe kg de rufe spălate.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date anuale (lista tuturor mașinilor de spălat de uz casnic deținute sau utilizate pentru spălarea cârpelor, a mopurilor și a uniformelor personalului utilizate în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE) și documente care să indice clasa de eficiență energetică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic existente.

Se pot prezenta, ca dovadă a respectării acestei cerințe, fișele de produs în conformitate cu anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010.

În cazul în care documentele menționate mai sus nu sunt disponibile, conformitatea cu criteriul O10(b) poate fi demonstrată prin prezentarea documentelor privind consumul anual total de apă. În acest caz, se ia în considerare un număr total de 220 de cicluri standard de spălare pe an.

Criteriul O11 –   Servicii cu etichetă ecologică și alte produse cu etichetă ecologică (până la 5 puncte)

Acest criteriu se aplică pentru utilizarea de servicii și/sau de produse cu etichetă ecologică, definite ca servicii și/sau produse care nu sunt utilizate în mod direct în cadrul prestării serviciilor de curățenie interioară cu eticheta ecologică a UE, dar care sunt utilizate în sprijinul operațiunilor comerciale zilnice ale solicitantului. Acestea pot include, dar nu se limitează la servicii (de exemplu, spălarea rufelor și a mașinilor) externalizate de solicitant către o terță parte. Acestea pot acoperi produse ca detergenți de rufe, detergenți pentru mașini de spălat vase sau hârtie de copiat.

O11(a)   Servicii cu etichetă ecologică (până la 2 puncte)

100 % dintr-un tip de servicii se externalizează către un prestator care a primit eticheta ecologică a UE sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre pentru acele servicii (1 punct pentru fiecare serviciu, până la cel mult 2 puncte în total).

O11(b)   Produse cu etichetă ecologică (până la 3 puncte)

100 % din unitățile de produs dintr-un grup de produse au primit eticheta ecologică a UE sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre pentru acele servicii (0,5 puncte pentru fiecare grup de produse, până la cel mult 3 puncte în total).

Notă: Produsele cu etichetă ecologică, cum sunt cârpele și mopurile, precum și consumabilele furnizate clienților în cadrul unui contract, nu intră în domeniul de aplicare al acestui criteriu. Pentru acest subcriteriu, un „grup de produse” se consideră a fi cel definit în criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE sau în criteriile de acordare a altei etichete ISO de tipul I (de exemplu, „produse din hârtie”, „detergenți de rufe”, „produse textile”).

Evaluare și verificare

O11(a)

Solicitantul trebuie să prezinte dovezile adecvate ale certificării conform unei etichete ISO de tipul I deținute de serviciul (serviciile) externalizat(e), împreună cu facturile relevante.

O11(b)

Solicitantul trebuie să prezinte date și documente (inclusiv facturile relevante) care să indice cantitățile produselor respective utilizate, precum și o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a certificatului de acordare a etichetei ISO de tipul I și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul O12 –   Consumabile și uscătoare electrice pentru mâini furnizate clientului (până la 3 puncte)

Acest criteriu se aplică doar dacă solicitantul este responsabil pentru furnizarea consumabilelor care trebuie utilizate la amplasamentele unde sunt prestate serviciile de curățenie cel puțin în cadrul unui contract pentru servicii de curățenie cu eticheta ecologică a UE. Acest criteriu acoperă doar consumabilele și uscătoarele electrice pentru mâini furnizate în cadrul acestor contracte:

O12(a)   Săpunuri pentru mâini (1 punct)

Cel puțin 70 % dintre săpunurile pentru mâini, în funcție de volumul săpunurilor pentru mâini furnizate pe an, au primit eticheta ecologică a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire conform Deciziei 2014/893/UE a Comisiei (10) sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre.

O12 (b)   Produse din hârtie(1 punct)

Cel puțin 90 % dintre produsele din hârtie consumabile (igienă personală și hârtie absorbantă) din greutatea furnizată sau volumul furnizat pe an, după caz, au primit eticheta ecologică a UE pentru hârtia absorbantă conform Deciziei 2009/568/CE a Comisiei (11) sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre.

O12(c)   Role de prosoape din material textil (1 punct)

Cel puțin 50 % dintre rolele de prosoape din material textil, în funcție de numărul de role furnizate pe an, au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile conform Deciziei 2014/350/UE sau altă etichetă EN ISO 14024 de tipul I pentru produse textile sau prosoape din pânză furnizate în distribuitoare pentru prosoape, recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre.

O12(d)   Uscătoare electrice pentru mâini (1 punct)

Toate uscătoarele electrice pentru mâini furnizate și întreținute de solicitant au senzori de proximitate sau au primit o etichetă EN ISO 14024 de tipul I recunoscută în mod oficial la nivel național sau regional în statele membre.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să indice, pentru fiecare contract de servicii cu eticheta ecologică a UE, dacă acestea includ sau nu furnizarea de consumabile, date anuale (denumirea comercială și greutatea, volumul sau numărul de bucăți) și documente (inclusiv facturile relevante sau inventare la fața locului) care să indice consumabilele furnizate. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost acordată, după caz, în conformitate cu:

Decizia 2014/893/UE;

Decizia 2009/568/CE;

Decizia 2014/350/UE.

În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei de tipul I și/sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Pentru uscătoarele electrice pentru mâini, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze modul în care sunt îndeplinite cerințele (de exemplu, eticheta de pe ambalaj sau informații tehnice care să demonstreze existența unui certificat de acordare a unei etichete ISO de tipul I sau prezența senzorilor de proximitate).


(1)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2017/1217 a Comisiei din 23 iunie 2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de curățare pentru suprafețe dure (JO L 180, 12.7.2017, p. 45).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(5)  Decizia 2014/350/UE a Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele textile (JO L 174, 13.6.2014, p. 45).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO L 192, 13.7.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 21).

(10)  Decizia 2014/893/UE a Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire (JO L 354, 11.12.2014, p. 47).

(11)  Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă (JO L 197, 29.7.2009, p. 87).