ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 112

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
2 mai 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/643 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind statisticile din transportul feroviar

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete ( 1 )

19

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere ( 1 )

29

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/646 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE ( 1 )

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/643 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

privind statisticile din transportul feroviar

(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori (4). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2)

Căile ferate reprezintă o parte importantă a rețelelor de transport ale Uniunii.

(3)

Sunt necesare statistici referitoare la transportul feroviar de mărfuri și de pasageri pentru a permite Comisiei să supravegheze și să dezvolte politica comună în domeniul transporturilor, precum și elementele referitoare la transport ale politicilor privind regiunile și rețelele transeuropene.

(4)

Sunt necesare, de asemenea, statistici privind siguranța feroviară, pentru a permite Comisiei să pregătească și să monitorizeze acțiunile Uniunii în domeniul siguranței transportului. Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate culege datele referitoare la accidente care sunt solicitate în temeiul anexei I la Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) în ceea ce privește indicatorii de siguranță comuni și metodele comune de calcul al costului accidentelor.

(5)

Statisticile la nivelul Uniunii referitoare la transportul feroviar sunt, de asemenea, necesare pentru a îndeplini sarcinile de supraveghere prevăzute în articolul 15 din Directiva nr. 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(6)

Statisticile la nivelul Uniunii privind toate modurile de transport ar trebui colectate conform unor concepte și standarde comune, în scopul atingerii celei mai mari comparabilități posibile între modurile de transport.

(7)

Este important să se evite dublarea eforturilor și să se optimizeze utilizarea informațiilor existente care pot fi utilizate în scopuri statistice. În acest scop și în vederea oferirii unor informații utile și ușor accesibile cetățenilor Uniunii și altor părți interesate cu privire la siguranța transportului feroviar și interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv infrastructura feroviară, ar trebui instituite acorduri adecvate de cooperare în privința activităților statistice între serviciile Comisiei și entitățile relevante, inclusiv la nivel internațional.

(8)

În producerea statisticilor europene, ar trebui să existe un echilibru între necesitățile utilizatorilor și sarcina suportată de respondenți.

(9)

În raportul său către Parlamentul European și Consiliu privind experiența pe care a dobândit-o în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 91/2003, Comisia s-a referit la faptul că evoluțiile pe termen lung vor duce, probabil, la suprimarea sau simplificarea datelor culese deja în temeiul regulamentului respectiv și că scopul este de a reduce perioada de transmitere a datelor anuale privind transportul feroviar de pasageri. Comisia ar trebui să prezinte în continuare, la intervale regulate, rapoarte privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

(10)

Coexistența întreprinderilor feroviare publice și private care funcționează într-o piață comercială de transport feroviar necesită o specificare explicită a informațiilor statistice care ar trebui oferite de către toate întreprinderile feroviare și difuzate de Eurostat.

(11)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume elaborarea unor standarde statistice comune care să permită producerea unor date armonizate și care să fie implementate în fiecare stat membru sub autoritatea organismelor și instituțiilor responsabile de producerea statisticilor oficiale, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7) oferă un cadru de referință pentru dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.

(13)

Pentru a reflecta noile evoluții din statele membre, menținând, în același timp, o procedură de culegere a datelor privind transportul feroviar armonizată pe întreg teritoriul Uniunii, precum și calitatea ridicată a datelor transmise de statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament pentru a adapta definițiile tehnice și a elabora definiții tehnice suplimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (8). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)

Comisia ar trebui să se asigure că respectivele acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți.

(15)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește specificarea informațiilor care să fie furnizate pentru rapoartele privind calitatea și comparabilitatea rezultatelor, precum și în ceea ce privește modalitățile de difuzare a rezultatelor respective de către Comisie (Eurostat). Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(16)

Comitetul Sistemului Statistic European a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este acela de a stabili norme comune pentru elaborarea statisticilor de transport feroviar la nivelul Uniunii.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Toate căile ferate din Uniune intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Fiecare stat membru raportează statistici referitoare la transportul feroviar de pe teritoriul său național. Când o întreprindere feroviară funcționează în mai mult de un stat membru, autoritățile naționale în cauză solicită ca întreprinderea să ofere date separat pentru fiecare țară în care funcționează, astfel încât să fie posibilă compilarea statisticilor naționale.

Statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al prezentului regulament:

(a)

întreprinderile feroviare care funcționează în întregime sau cu precădere în cadrul instalațiilor industriale și similare, inclusiv porturi;

(b)

întreprinderile feroviare care oferă mai ales servicii de turism local, cum ar fi căile ferate pe care funcționează locomotive cu aburi, conservate datorită importanței lor istorice.

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții::

1.

„țară declarantă” înseamnă statul membru care transmite date către Eurostat;

2.

„autorități naționale” înseamnă institutele naționale de statistică și alte organisme care au atribuții de elaborare a statisticilor europene în fiecare stat membru;

3.

„cale ferată” înseamnă o cale de comunicație pe șine, utilizată exclusiv de vehiculele feroviare;

4.

„vehicul feroviar” înseamnă echipamente mobile care rulează exclusiv pe șine și care se deplasează fie cu ajutorul puterii proprii (vehicule de tractare), fie remorcate de alt vehicul (vagoane de pasageri, remorci de automotoare, furgoane și vagoane de marfă);

5.

„întreprindere feroviară” înseamnă orice întreprindere publică sau privată care oferă servicii de transport de mărfuri și/sau pasageri pe calea ferată. Întreprinderile a căror singură activitate constă în a presta servicii de transport pentru pasageri cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor sunt excluse;

6.

„transport de mărfuri pe calea ferată” înseamnă deplasarea mărfurilor prin utilizarea de vehicule feroviare între locul de încărcare și locul de descărcare;

7.

„transport de pasageri pe calea ferată” înseamnă deplasarea pasagerilor prin utilizarea de vehicule feroviare între locul de îmbarcare și locul de debarcare. Transportul pasagerilor cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor este exclus;

8.

„metrou” (cunoscut și ca „tren subteran” sau „tren metropolitan”) înseamnă o cale ferată electrică pentru transportul de pasageri, care are capacitate pentru un volum ridicat de trafic și care se caracterizează prin drept de trecere exclusiv, garnituri formate din mai multe vagoane, viteză ridicată și accelerare rapidă, semnalizare sofisticată, precum și absența pasajelor de nivel pentru a permite o frecvență ridicată a trenurilor și un grad ridicat de ocupare a peronului. De asemenea, metrourile se caracterizează prin stații aflate la distanțe mici, ceea ce în mod normal înseamnă o distanță de 700 până la 1 200 m între stații. „Viteza ridicată” se referă la comparația cu tramvaiele și metroul ușor, aici însemnând între 30 și 40 km/h pe distanțe mai mici și între 40 și 70 km/h pe distanțe mai mari;

9.

„tramvai” înseamnă un vehicul rutier de pasageri destinat să transporte mai mult de nouă persoane așezate (inclusiv vatmanul), conectat la conductori electrici sau propulsat de un motor diesel și care rulează pe șine;

10.

„metrou ușor” înseamnă o cale ferată pentru transportul de pasageri care deseori utilizează vagoane cu propulsie electrică și rulare pe șine, care rulează izolat sau în trenuri scurte pe linii feroviare fixe duble. În general, distanța dintre stații/opriri este mai mică de 1 200 m. În comparație cu metrourile, metroul ușor are o construcție mai ușoară, este proiectat pentru volume de trafic mai scăzute și, de obicei, circulă cu viteze mai scăzute. Uneori, este dificil să se distingă cu precizie între metroul ușor și tramvaie; în general, tramvaiele nu sunt separate de traficul rutier, în timp ce metroul ușor poate fi separat de alte sisteme;

11.

„transport național” înseamnă transportul feroviar între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) situate în țara declarantă. Poate implica tranzitul printr-o a doua țară;

12.

„transport internațional” înseamnă transportul feroviar între un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din țara declarantă și un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din altă țară;

13.

„tranzit” înseamnă transportul feroviar prin țara declarantă între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) din afara țării declarante. Operațiunile de transport care implică încărcarea/îmbarcarea sau descărcarea/debarcarea mărfurilor/ pasagerilor la granița țării declarante din sau pe alt mijloc de transport nu sunt considerate tranzit;

14.

„pasager din transportul feroviar” înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor personalului trenului, care efectuează o călătorie pe calea ferată. Pentru statisticile privind accidentele, sunt incluși pasagerii care încearcă să se îmbarce/să debarce dintr-un tren în mișcare;

15.

„număr de pasageri” înseamnă numărul de călătorii efectuate de pasagerii din transportul feroviar, fiecare călătorie fiind definită ca deplasare de la locul de îmbarcare la locul de debarcare, cu sau fără transferuri dintr-un vehicul feroviar în altul. În cazul în care pasagerii utilizează serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil, nu trebuie numărați de mai multe ori;

16.

„pasageri-km” înseamnă unitatea de măsură reprezentând transportul unui pasager pe calea ferată pe o distanță de un kilometru. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

17.

„greutate” înseamnă cantitatea de mărfuri în tone (1 000 kilograme). Greutatea de luat în considerare include, în plus față de greutatea mărfurilor transportate, greutatea ambalajelor și greutatea proprie a containerelor, a corpurilor de schimb, a paleților, precum și a vehiculelor rutiere transportate pe calea ferată în cursul operațiunilor de transport combinat. În cazul în care mărfurile sunt transportate utilizând serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil, greutatea mărfurilor nu trebuie luată în calcul de mai multe ori;

18.

„tonă-km” înseamnă unitatea de măsură pentru transportul de mărfuri, care reprezintă transportul feroviar al unei tone (1 000 kilograme) de mărfuri pe o distanță de un kilometru. Se ia în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

19.

„tren” înseamnă unul sau mai multe vehicule feroviare remorcate de una sau mai multe locomotive sau automotoare, ori un automotor care circulă singur, rulând cu un anumit număr sau cu o denumire specifică de la un punct fix inițial la un punct fix final. O locomotivă ușoară, respectiv o locomotivă care circulă singură, nu este considerată tren;

20.

„tren-km” înseamnă unitatea de măsură care reprezintă deplasarea unui tren pe o distanță de un km. Distanța utilizată este distanță parcursă efectiv, dacă este cunoscută, în caz contrar fiind utilizată distanța standard a rețelei între origine și destinație. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

21.

„tren încărcat complet” înseamnă orice transport care cuprinde unul sau mai multe vagoane transportate în același timp de același expeditor la aceeași stație și deplasate fără nicio schimbare în compunerea trenului la aceeași stație de destinație pentru același destinatar;

22.

„vagon încărcat complet” înseamnă orice transport de mărfuri pentru care este necesară utilizarea exclusivă a unui vagon, indiferent dacă este utilizată sau nu capacitatea de încărcare totală;

23.

„TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – unitate echivalentă cu 20 de picioare)” înseamnă o unitate standard bazată pe un container ISO cu o lungime de 20 de picioare (6,10 m), utilizată ca unitate de măsură statistică a fluxurilor sau capacităților de trafic. Un container standard ISO seria 1 de 40 de picioare este egal cu 2 TEU. Corpurile de schimb sub 20 de picioare reprezintă 0,75 TEU, cele între 20 și 40 de picioare reprezintă 1,5 TEU, iar cele peste 40 de picioare reprezintă 2,25 TEU.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 10, de modificare a prezentului articol în vederea adaptării definițiilor tehnice prevăzute la alineatul (1) punctele 8, 9, 10, 21, 22 și 23 din prezentul articol și elaborării unor definiții tehnice suplimentare atunci când este necesar pentru a ține seama de noile evoluții care necesită definirea unui anumit nivel de detaliere tehnică cu scopul de a asigura armonizarea statisticilor.

Atunci când exercită respectiva competență, Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți. De asemenea, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 4

Culegerea datelor

(1)   Statisticile care urmează a fi colectate sunt stabilite în anexele la prezentul regulament. Acestea cuprind următoarele tipuri de date:

(a)

statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată (anexa I);

(b)

statistici anuale privind transportul de pasageri – raportare detaliată (anexa II);

(c)

statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de pasageri (anexa III);

(d)

statistici regionale privind transportul de mărfuri și de pasageri (anexa IV);

(e)

statistici privind fluxurile de trafic pe rețeaua feroviară (anexa V).

(2)   Statele membre raportează în temeiul anexelor I și II date pentru întreprinderile care au:

(a)

un volum total de transport de marfă de cel puțin 200 000 000 de tone-km sau cel puțin 500 000 de tone;

(b)

un volum total de transport de pasageri de cel puțin 100 000 000 de pasageri-km.

Raportarea în temeiul anexelor I și II este opțională în ceea ce privește întreprinderile care se situează sub pragurile menționate la literele (a) și (b).

(3)   Statele membre raportează în temeiul anexei VIII datele totale pentru întreprinderile care se situează sub pragurile menționate la alineatul (2), în cazul în care datele respective nu sunt raportate în temeiul anexelor I și II, astfel cum este specificat în anexa VIII.

(4)   În sensul prezentului regulament, mărfurile sunt clasificate în conformitate cu anexa VI. În plus, mărfurile periculoase sunt clasificate în conformitate cu anexa VII.

Articolul 5

Surse de date

(1)   Statele membre desemnează o organizație publică sau privată care să participe la culegerea de date solicitate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Datele necesare pot fi obținute utilizând orice combinație a următoarelor surse:

(a)

anchete obligatorii;

(b)

date administrative, inclusiv date culese de autoritățile de reglementare, în special scrisoarea de trăsură, în cazul în care aceasta este disponibilă;

(c)

proceduri statistice de estimare;

(d)

date furnizate de organizații profesionale din industria feroviară;

(e)

studii ad-hoc.

(3)   Autoritățile naționale iau măsuri pentru coordonarea surselor de date folosite și pentru asigurarea calității statisticilor transmise către Eurostat.

Articolul 6

Transmiterea statisticilor către Eurostat

(1)   Statele membre transmit către Eurostat statisticile prevăzute în articolul 4.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de transmitere a statisticilor menționate la articolul 4. Acte de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută în articolul 11 alineatul (2).

Articolul 7

Difuzarea

(1)   Statisticile bazate pe datele specificate în anexele I-V și VIII sunt difuzate de către Comisie (Eurostat).

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților de difuzare a rezultatelor. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 8

Calitatea statisticilor

(1)   Pentru a asista statele membre în menținerea calității statisticilor în domeniul transportului feroviar, Eurostat elaborează și publică recomandări metodologice. Aceste recomandări iau în considerare cele mai bune practici ale autorităților naționale, ale întreprinderilor feroviare și ale organizațiilor profesionale din sectorul feroviar.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.

(3)   Calitatea datelor statistice este evaluată de Eurostat. În acest sens, la solicitarea Eurostat, statele membre furnizează informații privind metodele utilizate în elaborarea statisticilor.

(4)   În sensul prezentului regulament, datele care trebuie să fie transmise fac obiectul criteriilor privind calitatea menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a modalităților detaliate, a structurii, a periodicității și a comparabilității elementelor pentru rapoartele standard privind calitatea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9

Rapoarte privind punerea în aplicare

După consultarea Comitetului Sistemului Statistic European, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, la fiecare patru ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și privind evoluțiile viitoare.

În raportul respectiv, Comisia ține seama de informațiile relevante furnizate de statele membre cu privire la calitatea datelor transmise, metodele de culegere a datelor utilizate și informații despre potențiale îmbunătățiri și despre nevoile utilizatorilor.

În special, raportul evaluează:

(a)

beneficiile aduse Uniunii, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor informațiilor statistice, de statisticile produse, în raport cu costurile acestora;

(b)

calitatea datelor transmise, metodele utilizate de culegere a datelor și calitatea statisticilor produse.

Articolul 10

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de 13 decembrie 2016. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliul sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12

Abrogări

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  Avizul din 6 decembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 14 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1).

(4)  A se vedea anexa IX.

(5)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).

(6)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(8)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

STATISTICI ANUALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI – RAPORTARE DETALIATĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

tone-km

Mișcări de trenuri de marfă în:

trenuri-km

Număr de unități de transport intermodal transportate în:

număr

TEU (unitate echivalentă cu 20 de picioare) (pentru containere și corpuri de schimb)

Perioada de referință

Un an

Frecvența

În fiecare an

Lista tabelelor cu defalcare pentru fiecare tabel

Tabelul I1: mărfuri transportate, pe tipuri de transport

Tabelul I2: mărfuri transportate, pe tipuri de mărfuri (Anexa VI)

Tabelul I3: mărfuri transportate (pentru traficul internațional și de tranzit) pe țară de încărcare și țară de descărcare

Tabelul I4: mărfuri transportate, pe categorii de mărfuri periculoase (Anexa VII)

Tabelul I5: mărfuri transportate, pe tipuri de modalități de expediție (opțional)

Tabelul I6: mărfuri transportate în unități de transport intermodal, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I7: număr de unități de transport intermodal pline transportate, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I8: număr de unități de transport intermodal goale transportate, pe tipuri de transport și pe tipuri de unități de transport

Tabelul I9: mișcări de trenuri de marfă

Termen pentru transmiterea datelor

Cinci luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință pentru tabelele I1, I2 și I3

2003

Prima perioadă de referință pentru tabelele I4, I5, I6, I7, I8 și I9

2004

Note

1.

Tipul de transport este defalcat după cum urmează:

național

internațional-descărcări

internațional-încărcări

tranzit

2.

Tipul de modalitate de expediție poate fi defalcat după cum urmează:

tren încărcat complet

vagon încărcat complet

altele

3.

Tipul de unitate de transport este defalcat după cum urmează:

containere și corpuri de schimb

semiremorci (neînsoțite)

vehicule rutiere (însoțite)

4.

Pentru tabelul I3, Eurostat și statele membre pot adopta dispoziții pentru facilitarea consolidării datelor provenind din întreprinderi din alte state membre, pentru a asigura coerența acestor date.

5.

Pentru tabelul I4, statele membre indică ce categorii de trafic, dacă este cazul, nu sunt incluse în datele menționate.

6.

Pentru tabelele I2 – I8, în cazul în care nu sunt disponibile informații complete privind transportul de tranzit, statele membre raportează toate datele disponibile.


ANEXA II

STATISTICI ANUALE PRIVIND TRANSPORTUL DE PASAGERI – RAPORTARE DETALIATĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

pasageri-km

Mișcări de trenuri de pasageri în:

trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul II1: pasageri transportați, pe tip de transport

Tabelul II2: transport internațional de pasageri, pe țară de îmbarcare și pe țară de debarcare

Tabelul II3: mișcări de trenuri de pasageri

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2016

Note

1.

Tipul de transport este defalcat după cum urmează:

național

internațional

2.

Pentru tabelele II1 și II2, statele membre raportează date, inclusiv informații provenite din vânzarea de bilete în afara țării care raportează. Aceste informații pot fi obținute fie direct de la autoritățile naționale din alte țări, fie prin acorduri internaționale privind compensarea biletelor.


ANEXA III

STATISTICI TRIMESTRIALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

tone-km

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

pasageri-km

Perioada de referință

Un trimestru

Frecvență

Fiecare trimestru

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul III1: mărfuri transportate

Tabelul III2: pasageri transportați

Termen pentru transmiterea datelor

Trei luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

Primul trimestru din 2004

Note

1.

Tabelele III1 și III2 pot fi raportate pe baza datelor provizorii, incluzând estimările. Pentru tabelul III2, statele membre pot raporta date pe baza vânzărilor de bilete din țara declarantă sau pe baza oricărei alte surse disponibile.

2.

Aceste statistici sunt furnizate pentru întreprinderile menționate în anexele I și II.


ANEXA IV

STATISTICI REGIONALE PRIVIND TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

tone

Pasageri transportați în:

număr de pasageri

Perioada de referință

Un an

Frecvența

La fiecare cinci ani

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul IV1: transport de mărfuri național pe regiune de încărcare și regiune de descărcare (NUTS 2)

Tabelul IV2: transport de mărfuri internațional pe regiune de încărcare și regiune de descărcare (NUTS 2)

Tabelul IV3: transport național de pasageri pe regiune de îmbarcare și regiune de debarcare (NUTS 2)

Tabelul IV4: transport internațional de pasageri pe regiune de îmbarcare și regiune de debarcare (NUTS 2)

Termen pentru transmiterea datelor

12 luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2005

Note

1.

În cazul în care locul de încărcare sau descărcare (tabelele IV1, IV2) sau de îmbarcare sau debarcare (tabelele IV3, IV4) este în afara Spațiului Economic European, statele membre raportează numai țara.

2.

Pentru a asista statele membre la elaborarea acestor tabele, Eurostat furnizează statelor membre o listă a codurilor de stații UIC și a codurilor NUTS corespunzătoare.

3.

Pentru tabelele IV3 și IV4, statele membre pot raporta date pe baza vânzărilor de bilete sau pe baza oricărei alte surse disponibile.

4.

Aceste statistici sunt furnizate pentru întreprinderile menționate în anexele I și II.


ANEXA V

STATISTICI PRIVIND FLUXURILE DE TRAFIC PE REȚEAUA FEROVIARĂ

Listă de variabile și unități de măsură

Transport de mărfuri:

număr de trenuri

Transport de pasageri:

număr de trenuri

Altele (trenuri de serviciu etc.) (opțional):

număr de trenuri

Perioada de referință

Un an

Frecvența

La fiecare cinci ani

Lista tabelelor cu defalcarea pentru fiecare tabel

Tabelul V1: transport de mărfuri, pe segmente de rețea

Tabelul V2: transport de pasageri, pe segmente de rețea

Tabelul V3: altele (trenuri de serviciu etc.), pe segmente de rețea (opțional)

Termen pentru transmiterea datelor

18 luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2005

Note

1.

Statele membre definesc un set de segmente de rețea pentru a include cel puțin rețeaua transeuropeană (TEN) feroviară de pe teritoriul lor național. Statele membre comunică Eurostat:

coordonatele geografice și alte date necesare pentru a identifica și localiza fiecare segment de rețea, precum și legăturile dintre segmente;

informații privind caracteristicile (inclusiv capacitatea) trenurilor care utilizează fiecare segment de rețea.

2.

Fiecare segment de rețea care face parte din TEN feroviară este identificat prin intermediul unui atribut suplimentar în înregistrarea de date, pentru a permite cuantificarea traficului de pe TEN feroviară.


ANEXA VI

NST 2007

Diviziune

Descriere

01

Produse agricole, de vânătoare și forestiere; pește și alte produse pescărești

02

Cărbune și lignit; țiței și gaze naturale

03

Minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare în carieră; turbă; uraniu și toriu

04

Produse alimentare, băuturi și tutun

05

Textile și produse textile; piele și produse din piele

06

Lemn și produse din lemn și plută (cu excepția mobilierului); articole din paie și materiale de împletit; celuloză, hârtie și produse din hârtie; materiale tipărite și pe medii de stocare

07

Cocs și produse petroliere rafinate

08

Chimicale, produse chimice și fibre sintetice și artificiale; produse din mase plastice și din cauciuc; combustibil nuclear

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

Mașini și echipamente n.c.a.; mașini și aparatură de calcul pentru birou; mașini și aparate electrice n.c.a.; echipamente și aparate radio, TV și de comunicații; instrumente medicale, optice și de precizie; ceasuri și ceasornice

12

Echipamente de transport

13

Mobilier; alte mărfuri manufacturate n.c.a.

14

Materii prime secundare; deșeuri urbane și alte deșeuri

15

Poștă, colete

16

Echipamente și materiale utilizate în transportul de mărfuri

17

Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje transportate separat de pasageri; automobile mutate în scopul reparațiilor; alte mărfuri necomerciale n.c.a.

18

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt transportate împreună

19

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un motiv sau altul și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele 01-16.

20

Alte mărfuri n.c.a.


ANEXA VII

CLASIFICAREA MĂRFURILOR PERICULOASE

1.

Explozibili

2.

Gaze, comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

3.

Lichide inflamabile

4.1.

Solide inflamabile

4.2.

Substanțe care pot produce combustie spontană

4.3.

Substanțe care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1.

Substanțe oxidante

5.2.

Peroxizi organici

6.1.

Substanțe toxice

6.2.

Substanțe care pot produce infecții

7.

Materiale radioactive

8.

Substanțe corozive

9.

Diverse substanțe periculoase

Observație:

Aceste categorii sunt cele definite în regulamentele referitoare la transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase, cunoscute în general sub numele de RID, adoptate în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).


(1)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).


ANEXA VIII

Tabelul VIII.1

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE MĂRFURI

Listă de variabile și unități de măsură

Mărfuri transportate în:

total tone

total tone-km

Mișcări de trenuri de marfă în:

total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Termenul pentru transmiterea datelor

Cinci luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2017

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de marfă de mai puțin de 200 de milioane de tone-km și mai puțin de 500 000 de tone și care nu raportează date în temeiul anexei I (raportare detaliată).


Tabelul VIII.2

NIVEL DE ACTIVITATE DE TRANSPORT ÎN TRANSPORTUL DE PASAGERI

Listă de variabile și unități de măsură

Pasageri transportați în:

total pasageri

total pasageri-km

Mișcări de trenuri de pasageri în:

total trenuri-km

Perioada de referință

Un an

Frecvența

Anual

Termenul pentru transmiterea datelor

Opt luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2017

Note

Numai pentru întreprinderile care înregistrează un volum total de transport de pasageri mai mic de 100 de milioane de pasageri-km și care nu raportează date în temeiul anexei II (raportare detaliată).


ANEXA IX

REGULAMENTUL ABROGAT ȘI MODIFICĂRILE SALE ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 14, 21.1.2003, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei

(JO L 167, 4.7.2003, p. 13)

 

Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei

(JO L 290, 8.11.2007, p. 14)

Numai articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 87, 31.3.2009, p. 109)

Numai punctul 4.4 din anexă

Regulamentul (UE) 2016/2032 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 317, 23.11.2016, p. 105)

 


ANEXA X

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 91/2003

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (1) litera (g)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 4 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1a)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolele 9, 10 și 11

Articolele 9, 10 și 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Anexa A

Anexa I

Anexa C

Anexa II

Anexa E

Anexa III

Anexa F

Anexa IV

Anexa G

Anexa V

Anexa J

Anexa VI

Anexa K

Anexa VII

Anexa L

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X


2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/19


REGULAMENTUL (UE) 2018/644 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Tarifele aplicabile coletelor și altor trimiteri poștale transfrontaliere pentru expeditorii de volume mici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și persoanele fizice, sunt în continuare relativ ridicate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra utilizatorilor care doresc să recurgă la servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special în contextul comerțului electronic.

(2)

Articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) evidențiază locul pe care îl ocupă serviciile de interes economic general, cum ar fi serviciile poștale, în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum și rolul acestora în promovarea coeziunii sociale și teritoriale. Acesta prevede că trebuie să se asigure funcționarea serviciilor respective pe baza unor principii și condiții care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.

(3)

Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la TFUE, subliniază, de asemenea, că valorile comune ale Uniunii în ceea ce privește serviciile de interes economic general în sensul articolului 14 din TFUE includ diferențele privind nevoile și preferințele utilizatorilor care pot rezulta din circumstanțe geografice, sociale sau culturale diferite, precum și un nivel ridicat de calitate, siguranță și accesibilitate, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal și a drepturilor utilizatorilor.

(4)

La articolul 169 alineatul (1) și la articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE se prevede că Uniunea contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin măsuri adoptate în temeiul articolului 114 din tratat.

(5)

Există diferențe fundamentale între statele membre în ceea ce privește competențele conferite autorităților naționale de reglementare în materie de monitorizare a pieței și de supraveghere reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. De exemplu, unele autorități pot solicita, cu succes, informații relevante referitoare la preț de la furnizori. Existența unor astfel de diferențe a fost confirmată de un raport comun elaborat de Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice și de Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, care a concluzionat că autoritățile naționale de reglementare au nevoie de competențele de reglementare adecvate pentru a interveni și că astfel de competențe nu par să fie deținute de toate statele membre. Diferențele menționate duc la sarcini administrative suplimentare și la costuri de asigurare a conformității pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care au o activitate transfrontalieră. Prin urmare, aceste diferențe constituie un obstacol în calea furnizării transfrontaliere de servicii de livrare de colete și au așadar o incidență directă asupra funcționării pieței interne.

(6)

Din cauza naturii internaționale a sectorului poștal și al coletăriei, dezvoltarea în continuare a standardelor tehnice europene și internaționale este importantă pentru a aduce beneficii utilizatorilor și mediului, precum și pentru a extinde oportunitățile de piață pentru întreprinderi. În plus, utilizatorii semnalează adesea probleme de calitate a serviciului la expedierea, primirea sau returnarea de colete transfrontaliere. Prin urmare, este nevoie, în egală măsură, ca standardele de calitate a serviciilor și interoperabilitatea livrărilor transfrontaliere de colete să fie și mai mult îmbunătățite. Ambelor aspecte menționate ar trebui să li se acorde în continuare prioritate în conformitate cu Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), prin intermediul Comitetului European de Standardizare (CEN) sau într-un alt mod. De asemenea, este nevoie de mai multe progrese pentru a se asigura servicii mai eficiente, care ar trebui să ia în considerare mai ales interesele utilizatorilor.

(7)

Standardizarea serviciilor poștale și îmbunătățirea calității serviciului în sprijinul Directivei 97/67/CE reprezintă o prioritate strategică a Uniunii care ar trebui urmărită în continuare. Standardizarea tehnică este indispensabilă pentru promovarea interoperabilității între rețelele naționale și pentru existența unui serviciu universal eficient. În august 2016, Comisia a depus o a patra cerere de standardizare adresată CEN, pentru a stabili un program de lucru și a prezenta un raport final în august 2020 (4). Programul de lucru menționat ar trebui, în special, să ia în considerare interesele utilizatorilor și aspecte legate de mediu, precum și eficiența și ar trebui să contribuie la promovarea creării unei piețe unice digitale pentru Uniune.

(8)

Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă, complexă și competitivă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul coletelor, precum și în funcție de destinație, de eventualele caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi sistemele de trasabilitate, și de numărul coletelor trimise. În mai multe state membre, furnizorii de servicii universale nu dețin o cotă de piață majoritară pe piața serviciilor de livrare de colete. Această diversitate face dificilă pentru consumatori și utilizatori o comparație a serviciilor de livrare de colete oferite de diferiți furnizori din punctul de vedere al calității și al prețului, deoarece de multe ori aceștia nu sunt conștienți de existența diferitelor opțiuni de livrare de colete pentru servicii similare în comerțul electronic transfrontalier. Accesul la informațiile relevante ar trebui facilitat, în special pentru IMM-uri și pentru persoanele fizice. Mai mult, comercianții mici și mijlocii percep problemele cu livrarea ca pe un obstacol pentru vânzările transfrontaliere.

(9)

Pentru a îmbunătăți serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru persoanele fizice, microîntreprinderi și întreprinderile mici, inclusiv cele din zonele îndepărtate sau slab populate, și pentru persoanele fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, este necesar să se înlesnească accesul la listele publice de tarife pentru un număr limitat de servicii de livrare transfrontalieră de colete, precum și transparența acestor liste. Prin creșterea transparenței prețurilor pentru serviciile de livrare transfrontalieră și facilitarea comparării acestora la nivelul Uniunii ar trebui să se încurajeze reducerea diferențelor nerezonabile dintre tarife, inclusiv, după caz, a diferențelor nejustificate între tarifele naționale și cele transfrontaliere.

(10)

Serviciile de livrare a coletelor individuale fac parte din serviciul universal în fiecare stat membru și, de asemenea, reprezintă serviciile cel mai frecvent utilizate de către persoanele fizice și întreprinderile mici. Îmbunătățirea transparenței și accesibilității tarifelor unitare este necesară pentru dezvoltarea în continuare a comerțului electronic.

(11)

Multe întreprinderi care fac, au făcut sau au încercat să facă vânzări online consideră că costurile mari ale livrării, precum și ale procedurilor de reclamații și ale garanțiilor sunt o problemă. Este nevoie de măsuri suplimentare, în special pentru a se asigura că IMM-urile și persoanele fizice din zonele îndepărtate au acces și beneficiază din plin de servicii ireproșabile de livrare transfrontalieră de colete și pentru a se asigura că respectivele servicii sunt furnizate la prețuri rezonabile.

(12)

Termenul „furnizori de serviciu universal” se referă la operatorii poștali care furnizează un serviciu poștal universal sau părți ale acestuia într-un anumit stat membru. Furnizorii de serviciu universal care operează în mai multe state membre ar trebui să fie clasificați ca furnizori de serviciu universal numai în statul membru sau statele membre în care furnizează un serviciu poștal universal.

(13)

În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE. Respectiva directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. Directiva menționată se axează în principal, dar nu exclusiv, pe serviciile universale naționale și nu abordează supravegherea reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. Respectarea cerințelor minime stabilite de directiva menționată privind serviciul universal este asigurată de către autoritățile naționale de reglementare desemnate de statele membre. În consecință, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și garanțiilor prevăzute în Directiva 97/67/CE, și nici, în special, furnizării continue a unui serviciu poștal universal pentru utilizatori.

(14)

Prezentul regulament nu modifică definiția expedierii poștale de la articolul 2 punctul 6 din Directiva 97/67/CE și nici definițiile naționale care se întemeiază pe aceasta.

(15)

Se estimează că 80 % din coletele adresate generate de comerțul electronic în prezent cântăresc mai puțin de două kilograme și că ele sunt adesea procesate în cadrul circuitului poștal al poștei de scrisori. Nu există informații suficiente privind greutatea coletelor livrate prin alte mijloace. Este important ca aceste trimiteri poștale mai ușoare să facă obiectul prezentului regulament.

(16)

În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, este important să se prevadă definiții clare ale coletelor, ale serviciilor de livrare de colete și ale furnizorilor de servicii de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale vizate de respectivele definiții. Se presupune că trimiterile poștale care sunt mai groase de 20 mm conțin bunuri, altele decât trimiteri de corespondență, care sunt sau nu tratate de furnizorul de serviciu universal. Trimiterile poștale care constau numai din corespondență nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui, în conformitate cu practica constantă, să vizeze coletele care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială, cu o greutate de până la 31,5 kg, dat fiind că trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice și că această activitate face parte din sectorul transportului de marfă și al logisticii.

(17)

Furnizorii de servicii de livrare de colete care utilizează modele de afaceri alternative, de exemplu, cele care se bazează pe economia colaborativă și pe platformele de comerț electronic, ar trebui să facă obiectul prezentului regulament în cazul în care furnizează cel puțin una dintre etapele lanțului de livrare poștală. Colectarea, sortarea și distribuirea, inclusiv serviciile de colectare de la o adresă indicată, ar trebui să fie considerate servicii de livrare a coletelor, inclusiv atunci când sunt prestate de furnizori de servicii express și de curierat, precum și de consolidatori, în conformitate cu practicile actuale. Transportul privit în mod individual, care nu are loc coroborat cu una dintre aceste etape, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete, nici măcar atunci când este efectuat de subcontractanți fie în contextul modelelor de afaceri alternative, fie în afara acestora, deoarece, în acest caz, ar trebui să se presupună că această activitate face parte din sectorul transporturilor, excepție făcând cazul în care întreprinderea în cauză sau una dintre filialele acesteia sau întreprinderile afiliate intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament din alte motive.

(18)

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice întreprinderilor care sunt stabilite într-un singur stat membru și care au rețele de livrare internă la nivel național doar pentru a răspunde comenzilor de bunuri pe care le-au vândut ele însele în temeiul unui contract de vânzări, în conformitate cu definiția de la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5). Întreprinderile care utilizează și rețele de livrare internă la nivel național pentru livrarea de bunuri vândute de părți terțe ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(19)

Ar trebui să se definească setul minim de informații confidențiale care ar trebui transmise în mod obligatoriu autorităților naționale de reglementare și procedurile urmate de aceste autorități pentru a garanta conformitatea cu caracterul comercial al operatorilor naționali și ar trebui stabilite canale sigure de comunicare a acestora.

(20)

Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață pe baza unor proceduri de autorizare corespunzătoare sau a altor cerințe legale. Din cauza naturii intensive a utilizării forței de muncă în sector și pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii mici de servicii de livrare de colete care sunt activi doar pe o piață națională sau regională, ar trebui să se aplice un prag de mai puțin de 50 de persoane, în funcție de numărul de persoane care au lucrat pentru furnizorul de servicii pe parcursul anului calendaristic precedent și care au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai multe state membre. Respectivul prag este în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (6), reflectă natura intensivă a utilizării forței de muncă în sector și cuprinde cea mai mare parte a pieței de livrare de colete, în special în țările cu un volum redus de fluxuri de colete. Pragul respectiv ar trebui să includă în special persoanele implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete, precum angajații cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și temporari și persoanele care desfășoară activități independente care lucrează pentru furnizorul de servicii de livrare de colete. Defalcările care indică numărul de persoane în funcție de forma de angajare ar trebui să se facă în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză. În anumite cazuri, luând în același timp în considerare caracteristicile specifice ale statului membru în cauză, autoritatea națională de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce pragul la 25 de persoane sau să îi solicite furnizorului de servicii de livrare transfrontalieră de colete să includă în prag angajații cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și temporari și persoanele care desfășoară activități independente care lucrează pentru subcontractanții săi, pentru a spori transparența tarifelor transfrontaliere și a pieței în ansamblul ei.

(21)

Orice transmitere către autoritatea națională de reglementare a informațiilor cu privire la numărul de persoane care lucrează pentru furnizorul de servicii de livrare de colete ar trebui să fie în conformitate cu practicile de raportare consacrate ale întreprinderilor în ceea ce privește informațiile statistice. Acest lucru este important pentru a asigura comparabilitatea datelor, menținând totodată la minimum sarcina administrativă care le revine furnizorilor.

(22)

Sediul unui furnizor va fi determinat în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cazul în care un furnizor dispune de mai multe sedii, este important să se stabilească sediul de la care este furnizat efectiv serviciul în cauză.

(23)

Atunci când se transmit informații către autoritatea națională de reglementare, caracteristicile serviciilor de livrare a coletelor ar trebui să includă etapele din lanțul de livrare poștală (colectare, sortare, transport și distribuire) realizate de furnizorul respectiv, mențiunea dacă serviciul se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al obligației de serviciu universal, acoperirea teritorială a serviciului (regional, național, transfrontalier) și dacă se oferă o valoare adăugată.

(24)

Lista trimiterilor poștale care fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor ar trebui să fie limitată pentru facilitarea comparabilității și reducerea la minimum a sarcinilor administrative impuse furnizorilor de servicii de livrare transfrontalieră de colete și autorităților naționale de reglementare. Serviciile standard și recomandate ar trebui să fie incluse, dat fiind că acestea stau la baza obligației de serviciu universal și, având în vedere importanța funcției de localizare și urmărire pentru comerțul electronic, prețurile pentru coletele cu posibilitate de localizare și urmărire și pentru coletele recomandate ar trebui și ele să fie incluse, indiferent dacă fac sau nu parte din obligația de serviciu universal, pentru a se asigura comparabilitatea pe întreg teritoriul Uniunii. Ar trebui să se pună accent pe trimiterile mai ușoare, care constituie majoritatea trimiterilor poștale livrate de către furnizorii de servicii de livrare de colete, precum și prețurile pentru trimiteri poștale de peste 20 mm grosime, procesate ca scrisori. Numai tarifele unitare ar trebui să fie incluse, întrucât acestea sunt prețurile plătite de către cei mai mici expeditori. Trimiterile poștale în cauză ar trebui să fie specificate în mod clar într-o anexă la prezentul regulament. Prezentul regulament nu obligă furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete să ofere toate trimiterile poștale enumerate în anexa menționată. Pentru a se asigura acuratețea informațiilor tarifare, furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete ar trebui să ofere ei înșiși aceste informații. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat, care să fie neutru și să nu aibă caracter comercial.

(25)

Atunci când autoritățile naționale de reglementare evaluează obiectiv tarifele transfrontaliere a căror evaluare o consideră necesară, ar trebui să se bazeze pe elemente cum ar fi tarifele naționale și orice alte tarife relevante ale serviciilor de livrare de colete comparabile din statul membru de origine și din statul membru de destinație; orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre; volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare; alte costuri și standarde de calitate a serviciilor relevante; și, pe cât posibil, fără sarcini disproporționate, impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Aceste elemente comune pot fi completate de alte elemente având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, de exemplu, dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul legislației naționale sau dacă s-a constatat un abuz de poziție dominantă pe piață în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă. În plus, pentru a reduce sarcina administrativă pentru autoritățile naționale de reglementare și pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care intră sub incidența obligației de serviciu universal și în conformitate cu principiul proporționalității, autoritățile naționale de reglementare pot, atunci când identifică tarifele transfrontaliere care trebuie supuse unei evaluări, să își întemeieze identificarea pe un mecanism de filtrare obiectiv pentru evaluare prealabilă.

(26)

Tarifele uniforme pentru livrările transfrontaliere către două sau mai multe state membre pot fi importante pentru protejarea coeziunii regionale și sociale. În acest context, ar trebui să se acorde atenție necesității de a promova comerțul electronic și de a oferi zonelor îndepărtate sau slab populate noi oportunități de a participa la comerțul electronic și de a-și stimula economiile regionale.

(27)

Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate pe baza unor criterii obiective, precum costurile specifice de transport sau de manipulare sau alte costuri relevante. S-ar putea să fie necesar ca autoritatea națională de reglementare să strângă probe în scopul evaluării. Probele respective, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării, ar trebui furnizate autorității naționale de reglementare, la cererea acesteia.

(28)

Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să publice o versiune neconfidențială a evaluării transmise de fiecare autoritate națională de reglementare.

(29)

Pentru a limita sarcina administrativă, furnizorii de servicii de livrare de colete, autoritățile naționale de reglementare și Comisia ar trebui să transfere, în mod electronic, datele și, în special, să permită utilizarea semnăturilor electronice, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(30)

Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete se schimbă rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament, ținând cont de evoluțiile din sectorul comerțului electronic, și să prezinte periodic un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri legislative de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului. Acest raport ar trebui să fie întocmit cu implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv Comitetul european de dialog social pentru sectorul poștal.

(31)

Comisia ar trebui să se bazeze pe contribuțiile valoroase ale Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, compus din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare.

(32)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei având drept scop elaborarea unui formular de transmitere a acestor informații de la furnizorii de servicii de livrare de colete la autoritățile naționale de reglementare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(33)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(34)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (10) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament.

(35)

Statele membre ar trebui să adopte regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și ar trebui să asigure aplicarea acestora. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(36)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume stabilirea principiilor de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, sporirea transparenței tarifelor și stabilirea anumitor principii în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete care ar trebui să sprijine concurența, cu obiectivul final de a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete pentru utilizatori și, în acest mod, de a crește și încrederea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și obiective

Prezentul regulament stabilește dispoziții specifice pentru a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete, pe lângă dispozițiile stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

(a)

supravegherea reglementară privind serviciile de livrare de colete;

(b)

transparența tarifelor și evaluarea tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete, în scopul identificării tarifelor care sunt nerezonabil de mari;

(c)

informațiile pentru consumatori puse la dispoziție de către comercianți în legătură cu serviciile de livrare transfrontalieră de colete.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 97/67/CE și la punctele 1, 2 și 5 de la articolul 2 din Directiva 2011/83/UE. În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„colet” înseamnă o trimitere poștală care conține bunuri cu sau fără valoare comercială, diferită de trimiterile de corespondență, cu o greutate care nu depășește 31,5 kg;

2.

„serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică colectarea, sortarea, transportul și distribuirea de colete;

3.

„furnizor de servicii de livrare de colete” înseamnă o întreprindere care furnizează unul sau mai multe servicii de livrare de colete, cu excepția întreprinderilor stabilite într-un singur stat membru, care oferă doar servicii naționale de livrare de colete în cadrul unui contract de vânzare și, ca parte a respectivului contract, întreprinderile livrează personal bunurile care fac obiectul respectivului contract către utilizator;

4.

„subcontractant” înseamnă o întreprindere care asigură colectarea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete pentru furnizorul de servicii de livrare de colete.

Articolul 3

Nivelul de armonizare

Cerințele prevăzute de prezentul regulament sunt cerințe minime și nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri suplimentare necesare și proporționale, cu scopul de a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete, cu condiția ca măsurile respective să fie compatibile cu dreptul Uniunii.

CAPITOLUL II

SUPRAVEGHEREA REGLEMENTARĂ

Articolul 4

Furnizarea de informații

(1)   Toți furnizorii de servicii de livrare de colete transmit autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul următoarele informații, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare le-a solicitat și le-a primit deja:

(a)

denumirea acestora, statutul și forma lor juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, codul de înregistrare în scopuri de TVA, adresa sediului lor și datele de contact ale unei persoane de contact;

(b)

caracteristicile și, dacă este posibil, o descriere detaliată a serviciilor de livrare de colete pe care aceștia le oferă;

(c)

termenii și condițiile generale ale acestora pentru serviciile de livrare de colete, inclusiv o descriere detaliată a procedurilor de depunere a reclamațiilor puse la dispoziția utilizatorilor și orice limitări potențiale ale răspunderii.

(2)   Furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la orice schimbare în ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) în termen de 30 de zile.

(3)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete transmit autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul următoarele informații, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare le-a solicitat și le-a primit deja:

(a)

cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care aceștia sunt stabiliți, defalcată pe servicii de livrare de colete naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(b)

numărul de persoane care au lucrat pentru aceștia în anul calendaristic precedent și care au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care aceștia sunt stabiliți, inclusiv defalcări care indică numărul de persoane în funcție de forma de angajare, în special cele care lucrează cu normă întreagă și cu fracțiune de normă, cele care sunt angajați temporari și cele care desfășoară o activitate independentă;

(c)

numărul coletelor manipulate pe parcursul anului calendaristic precedent în statul membru în care sunt stabiliți, defalcat pe colete naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(d)

numele subcontractanților acestora, împreună cu orice informație deținută de furnizorii de servicii de livrare de colete cu privire la caracteristicile serviciilor de livrare de colete furnizate de subcontractanții respectivi;

(e)

în cazul în care este disponibilă, orice listă de prețuri accesibilă publicului, aplicabilă la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru serviciile de livrare de colete.

(4)   Până la 23 septembrie 2018, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește un formular de transmitere a informațiilor menționate la alineatele (1) și (3). Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

(5)   Autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe suplimentare, în materie de informare, față de cele menționate la alineatele (1) și (3), cu condiția ca acestea să fie necesare și proporționale.

(6)   Alineatele (1)-(5) nu se aplică niciunui furnizor de servicii de livrare de colete pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, mai puțin de 50 de persoane, în medie, au lucrat și au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul respectiv, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru. O autoritate națională de reglementare poate include în pragul de 50 de persoane persoanele care lucrează pentru subcontractanții furnizorului de servicii de livrare de colete.

(7)   În pofida alineatului (6), o autoritate națională de reglementare poate solicita ca informațiile cerute în temeiul alineatelor (1)-(5) să fie transmise de către orice furnizor de servicii de livrare de colete pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au lucrat, în medie, între 25 și 49 de persoane în cazul în care caracteristicile specifice ale statului membru în cauză impun acest lucru și cu condiția ca acest lucru să fie necesar și proporțional pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.

Articolul 5

Transparența tarifelor transfrontaliere

(1)   Toți furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete, alții decât cei excluși de articolul 4 alineatele (6) și (7), pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru livrarea trimiterilor poștale individuale, altele decât trimiterile de corespondență, care intră în categoriile enumerate în anexă. Aceste informații sunt puse la dispoziție până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(2)   Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei, fără întârziere și până cel târziu la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic, listele publice ale tarifelor obținute în conformitate cu alineatul (1). Comisia publică aceste liste pe un site web special creat, până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, asigurând caracterul neutru și necomercial al acestui site.

Articolul 6

Evaluarea tarifelor pentru livrarea transfrontalieră de colete individuale

(1)   Pe baza listelor publice ale tarifelor, obținute în conformitate cu articolul 5, autoritatea națională de reglementare identifică, pentru fiecare trimitere poștală individuală enumerată în anexă, tarifele transfrontaliere ale furnizorului de servicii de livrare de colete din statul său membru, care intră sub incidența obligației de serviciu universal, și pe care autoritatea națională de reglementare consideră în mod obiectiv că este necesar să le evalueze.

(2)   Autoritatea națională de reglementare evaluează în mod obiectiv, în conformitate cu principiile de la articolul 12 din Directiva 97/67/CE, tarifele transfrontaliere identificate în temeiul alineatului (1), cu scopul de a identifica acele tarife transfrontaliere pe care le consideră nerezonabil de mari. În cadrul evaluării respective, autoritatea națională de reglementare ia în considerare, în special, următoarele elemente:

(a)

tarifele naționale și orice alte tarife relevante aplicabile serviciilor de livrare de colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație;

(b)

orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre;

(c)

volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare, alte costuri relevante și standarde de calitate a serviciilor;

(d)

impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor, persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pe cât posibil fără a impune sarcini disproporționate.

(3)   În plus față de elementele de la alineatul (2), autoritatea națională de reglementare poate, atunci când consideră necesar acest lucru, să țină seama, în special, și de următoarele elemente:

(a)

dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul legislației naționale;

(b)

abuzurile de poziție dominantă pe piață, constatate în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă.

(4)   Comisia stabilește orientări privind metodologia care urmează a fi utilizată în ceea ce privește elementele enumerate la alineatele (2) și (3).

(5)   În scopul evaluării menționate la alineatul (2), autoritatea națională de reglementare, în cazul în care consideră necesar, solicită orice dovezi suplimentare relevante în legătură cu tarifele respective, care sunt necesare pentru evaluarea care urmează să fie efectuată.

(6)   Dovezile menționate la alineatul (5) se furnizează autorității naționale de reglementare în termen de o lună de la primirea solicitării, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării.

(7)   Autoritatea națională de reglementare transmite evaluarea sa Comisiei până la data de 30 iunie a anului calendaristic relevant. În plus, autoritatea națională de reglementare pune la dispoziția Comisiei o versiune neconfidențială a evaluării respective.

(8)   Comisia publică versiunea neconfidențială a evaluării furnizate de autoritățile naționale de reglementare fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primire.

Articolul 7

Informarea consumatorilor

În cazul contractelor care intră sub incidența Directivei 2011/83/UE, toți comercianții care încheie cu consumatori contracte de vânzare care includ trimiterea transfrontalieră de colete pun la dispoziție, dacă este posibil și după caz, în etapa precontractuală, informații despre opțiunile de livrare transfrontalieră pentru contractul de vânzare specific și despre costurile care trebuie plătite de consumatori pentru livrarea transfrontalieră de colete, precum și, după caz, propriile lor politici în materie de tratare a reclamațiilor.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Sancțiuni

(1)   Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Statele membre notifică Comisiei, până la 23 noiembrie 2019, dispozițiile legilor pe care le adoptă în temeiul alineatului (1) și îi comunică, fără întârziere, orice modificări ulterioare privind aceste norme.

Articolul 9

Confidențialitate

Orice informație comercială confidențială furnizată autorităților naționale de reglementare sau Comisiei în conformitate cu prezentul regulament face obiectul unor cerințe stricte de confidențialitate în temeiul dispozițiilor aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern.

Articolul 10

Aplicare

Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede în mod expres altfel, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Uniunii și dreptului intern, procedurilor de autorizare corespunzătoare aplicabile furnizorilor de servicii de livrare de colete, normelor sociale și de drept al muncii și cerințelor de a transmite informații autorităților naționale de reglementare.

Articolul 11

Revizuire

Până la 23 mai 2020 și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport de evaluare privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere legislativă de revizuire. Toate părțile interesate relevante ar trebui să fie implicate și informate înainte de elaborarea raportului menționat.

Comisia evaluează cel puțin următoarele aspecte:

(a)

contribuția prezentului regulament la îmbunătățirea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, inclusiv accesibilitatea pentru IMM-uri și persoane fizice, în special din zone îndepărtate sau slab populate și dacă s-a îmbunătățit transparența tarifelor transfrontaliere;

(b)

impactul prezentului regulament asupra volumului de livrări transfrontaliere de colete și comerțului electronic, inclusiv date privind costurile de livrare;

(c)

măsura în care autoritățile naționale de reglementare au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament, inclusiv o analiză cantitativă a consecințelor administrative;

(d)

progresele înregistrate cu privire la alte inițiative de realizare a pieței unice pentru serviciile de livrare de colete, și, în special, progresele din domeniile protecției consumatorilor și elaborării de standarde.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul responsabil cu directiva privind serviciile poștale instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 97/67/CE. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 22 mai 2018, cu excepția articolului 8, care se aplică de la 23 noiembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  JO C 34, 2.2.2017, p. 106.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, 21.1.1998, p. 14).

(4)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 1 august 2016 privind cererea de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare în ceea ce privește serviciile poștale și îmbunătățirea calității serviciului în sprijinul Directivei 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997.

(5)  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

(6)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).


ANEXĂ

Trimiteri poștale individuale pentru care tarifele practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor și al evaluării prevăzute la articolele 5 și 6:

(a)

o scrisoare standard de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(b)

o scrisoare standard de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(c)

o scrisoare standard de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(d)

o scrisoare recomandată de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(e)

o scrisoare recomandată de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(f)

o scrisoare recomandată de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(g)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(h)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(i)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(j)

un colet standard de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(k)

un colet standard de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(l)

un colet standard de 5 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(m)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(n)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(o)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 5 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii).

Trimiterile poștale enumerate la literele (a)-(o) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

(a)

Limitele în ceea ce privește dimensiunea trimiterilor poștale enumerate la literele (a)-(i) (trimiteri ale poștei de scrisori) trebuie să respecte următoarea regulă:

Lungimea, lățimea și grosimea combinate: 900 mm, dimensiunea cea mai mare nu depășește 600 mm, iar dimensiunea cea mai mică depășește 20 mm.

(b)

Coletele enumerate la literele (j)-(o) nu sunt mai mici decât dimensiunea prevăzută pentru trimiterile enumerate la literele (a)-(i).

Elementele care trebuie luate în considerare atunci când se furnizează informațiile cu privire la tarife pentru literele (a)-(o):

(*)

Tarifele corespunzătoare trimiterilor poștale trebuie să fie unitare și să nu conțină nicio reducere specială în funcție de volume sau de vreun alt tratament special.

(**)

Valoarea tarifelor trebuie pusă la dispoziția autorităților naționale de reglementare fără TVA.

(***)

Furnizorii care oferă mai multe trimiteri poștale care îndeplinesc criteriile de mai sus ar trebui să raporteze tariful cel mai scăzut.

(****)

Tarifele de mai sus corespund trimiterilor poștale livrate la domiciliul sau la o altă adresă a destinatarului în statul membru de destinație sau la altă adresă solicitată de destinatar, dacă tariful respectiv include această opțiune fără costuri suplimentare.


DIRECTIVE

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/29


DIRECTIVA (UE) 2018/645 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În Cartea sa albă din 28 martie 2011, intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”, Comisia stabilește obiectivul „zero decese”, conform căruia Uniunea ar trebui să se apropie, până în 2050, de cifra zero în privința numărului de decese cauzate de accidentele rutiere.

(2)

În comunicarea sa privind orientările pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020, intitulată „Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020”, Comisia a propus ca obiectiv reducerea la jumătate, începând din 2010, a numărului total de decese în accidente rutiere în Uniunea Europeană până în anul 2020. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a stabilit șapte obiective strategice, inclusiv îmbunătățirea educației și a formării utilizatorilor drumurilor, precum și protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.

(3)

Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a aprobat un obiectiv obligatoriu de reducere la nivel intern în toate sectoarele economice a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990. Acest obiectiv de reducere a emisiilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris și toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la realizarea sa. În sectorul transporturilor este nevoie de o abordare cuprinzătoare pentru promovarea atât a reducerii emisiilor, cât și a eficienței energetice. Ar trebui să se facă progrese în direcția unei mobilități cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printre altele prin cercetare și prin introducerea unor inovații tehnologice deja disponibile. Este necesară formarea în mod corespunzător a conducătorilor auto, astfel încât aceștia să conducă în cel mai eficient mod cu putință.

(4)

În urma evaluării punerii în aplicare a Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), Comisia a identificat o serie de deficiențe. Principalele deficiențe identificate se referă la dificultățile și la insecuritatea juridică în interpretarea excepțiilor, la conținutul formării profesionale, care a fost considerat ca fiind doar parțial relevant pentru nevoile conducătorilor auto, la dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în obținerea recunoașterii reciproce a formării încheiate sau încheiate parțial într-un alt stat membru, precum și la neconcordanțele dintre Directivele 2003/59/CE și 2006/126/CE (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului legate de cerințele referitoare la vârsta minimă.

(5)

Pentru a îmbunătăți claritatea juridică în cadrul Directivei 2003/59/CE, toate trimiterile la actele abrogate sau înlocuite ale Uniunii ar trebui eliminate sau modificate.

(6)

Pentru a se asigura securitatea juridică și coerența cu alte acte ale Uniunii, ar trebui efectuate o serie de modificări cu privire la excepțiile prevăzute de Directiva 2003/59/CE, luându-se în considerare excepțiile similare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Unele dintre aceste excepții se referă la situații în care condusul nu reprezintă activitatea principală a conducătorului auto și cerința de a respecta dispozițiile Directivei 2003/59/CE ar impune o sarcină disproporționată pentru conducătorii auto. În general, condusul nu este considerat activitate principală a conducătorului auto atunci când reprezintă sub 30 % din timpul de lucru lunar.

(7)

În cazul condusului ocazional în zone rurale de către conducători auto care își aprovizionează propria întreprindere, ar trebui să se aplice excepții, cu condiția asigurării siguranței rutiere. Având în vedere condițiile diferite din punct de vedere geografic, climatic și al densității populației din zonele rurale din Uniune, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili, de exemplu, în funcție de tipul de drum, de volumul traficului sau de prezența utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, dacă activitatea de conducere respectivă poate fi considerată ocazională și dacă o astfel de excepție are impact asupra siguranței rutiere.

(8)

Dat fiind faptul că distanțele pe care trebuie să le parcurgă în cursul activității lor persoanele care lucrează în domeniul agricol, horticol, forestier, al creșterii animalelor sau piscicol, care sunt exceptate prin prezenta directivă, variază în cadrul Uniunii, ar trebui să se lase la latitudinea statelor membre să stabilească în legislația lor națională distanțele maxime permise, calculate de la sediul întreprinderii, care fac obiectul excepțiilor.

(9)

Conducătorilor auto care au fost exceptați de la obligația unei calificări inițiale ar trebui să li se ceară totuși să urmeze o formare profesională periodică pentru a se asigura actualizarea cunoștințelor acestora în ceea ce privește aspectele esențiale pentru activitatea lor profesională, concomitent cu menținerea excepției menționate.

(10)

Statele membre, în colaborare cu Comisia, ar trebui să facă schimb electronic de informații privind certificatele de competență profesională (CCP). Acestea ar trebui să creeze platforma electronică necesară, ținând seama de o analiză cost-beneficiu realizată de Comisie, inclusiv de opțiunea de a extinde rețeaua UE de permise de conducere instituită în temeiul Directivei 2006/126/CE. Printre alte beneficii, o astfel de platformă va facilita accesul statelor membre la informațiile referitoare la formările încheiate, care nu sunt indicate pe permisul de conducere al conducătorului auto. Este important ca statele membre și Comisia să depună eforturi pentru a dezvolta în continuare această funcționalitate astfel încât autoritățile să aibă acces în timp real la informații în cursul controalelor în trafic.

(11)

Luând în considerare evoluțiile din domeniul formării profesionale și al educației, precum și în vederea sporirii contribuției Directivei 2003/59/CE la siguranța rutieră și a relevanței formării pentru conducătorii auto, subiectele legate de siguranța rutieră ar trebui să fie consolidate în cadrul cursurilor de formare, cum ar fi percepția riscurilor; protejarea utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, în special a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu mobilitate redusă; condusul economic; condusul în condiții meteorologice extreme și transporturile excepționale. În acest context, cursurile ar trebui să abordeze și tema sistemelor de transport inteligente și să fie actualizate în concordanță cu dezvoltarea tehnologică.

(12)

Statele membre ar trebui să dispună de o opțiune clară pentru îmbunătățirea și modernizarea practicilor de formare prin utilizarea instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi e-learningul și învățarea mixtă, pentru o parte a formării, asigurând totodată calitatea formării. Pentru îmbunătățirea și modernizarea practicilor de formare prin utilizarea instrumentelor TIC este important să se țină seama de faptul că, în cazul anumitor teme specifice, precum montarea lanțurilor de zăpadă sau asigurarea încărcăturii ori alte elemente de formare pentru care practica este esențială, se impune o formare practică, instrumentele de învățare menționate anterior nefiind corespunzătoare. Formarea practică ar putea consta în activități de condus, însă acest lucru nu este neapărat. O parte considerabilă din formarea necesară în temeiul prezentei directive ar trebui efectuată la un centru de formare autorizat.

(13)

Pentru a se asigura coerența între diferitele tipuri de formare necesare în temeiul dreptului Uniunii, statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a combina diferite tipuri de cursuri de formare relevante: de exemplu, ar trebui să aibă posibilitatea să combine formarea în domeniul transportului de mărfuri periculoase, formarea cu privire la nevoile persoanelor cu handicap sau formarea privind transportul animalelor, cu formarea prevăzută în Directiva 2003/59/CE.

(14)

Pentru a se evita ca diferențele dintre practicile statelor membre să împiedice recunoașterea reciprocă și să limiteze dreptul conducătorilor auto de a urma cursuri de formare periodică în statul membru în care lucrează, autoritățile statelor membre ar trebui să fie obligate ca, în cazul în care nu există posibilitatea înscrierii pe permisul de conducere a formărilor realizate, să emită cartea de calificare a conducătorului auto, în forma prevăzută de modelele standard, care va asigura recunoașterea reciprocă pentru fiecare conducător auto care îndeplinește cerințele Directivei 2003/59/CE.

(15)

Utilizarea atestatelor de conducător auto de către conducătorii auto din țări terțe drept dovadă a respectării cerințelor de formare ar putea reprezenta un obstacol pentru conducătorii auto atunci când operatorul de transport înapoiază atestatul autorităților emitente, mai ales atunci când respectivii conducători auto doresc să se angajeze în alt stat membru. Pentru a evita situațiile în care, în astfel de circumstanțe, conducătorii auto ar trebui să repete cursurile de formare la ocuparea unui nou loc de muncă, statele membre ar trebui să fie încurajate să coopereze și să facă schimb de informații în privința calificărilor conducătorilor auto.

(16)

Pentru a asigura o tranziție fără dificultăți, atestatele de conducător auto valabile și cărțile de calificare a conducătorului auto valabile eliberate în conformitate cu normele aplicabile înainte de aplicarea dispozițiilor modificate prin prezenta directivă ar trebui să fie recunoscute pentru perioada de până la data lor de expirare. Modificările nu invalidează cursurile de formare urmate și nici permisele de conducere eliberate pentru certificarea respectivelor cursuri, înainte de aplicarea lor.

(17)

În vederea asigurării clarității juridice și a garantării unor cerințe armonizate privind vârsta minimă în scopurile stabilite în Directiva 2003/59/CE, ar trebui să fie prevăzută o derogare clară în Directiva 2006/126/CE, care să prevadă că permisele de conducere pot fi emise la vârstele minime prevăzute în Directiva 2003/59/CE. Această precizare se referă la vârsta minimă generală pentru conducătorii de autovehicule din anumite categorii care dețin un CCP și nu aduce atingere opțiunilor existente pentru reducerea acestor cerințe privind vârsta minimă și nici pentru excepțiile de la acestea.

(18)

Modificarea Directivei 2006/126/CE ar trebui să se limiteze la ceea ce are legătură directă cu revizuirea Directivei 2003/59/CE și cu facilitarea utilizării vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi. O analiză mai riguroasă a transpunerii și aplicării Directivei 2006/126/CE, inclusiv delimitarea între anumite categorii de vehicule, pare de dorit și ar trebui să fie inclusă în orice viitoare revizuire a Directivei 2006/126/CE.

(19)

Pentru a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea calității aerului prin facilitarea utilizării vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi, statelor membre ar trebui să li se ofere posibilitatea de a permite ca, pe teritoriul lor, titularii unui permis de conducere categoria B să conducă anumite tipuri de vehicule alimentate cu combustibili alternativi a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3 500 kg, dar nu depășește 4 250 kg. Posibilitatea de a depăși 3 500 kg ar trebui să fie condiționată de faptul ca această masă să fie justificată exclusiv de excesul de masă rezultând din sistemele de propulsie alternativă și ar trebui să facă obiectul unor restricții și condiții impuse pentru a se evita efectele negative asupra siguranței rutiere.

(20)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume îmbunătățirea standardului european privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul transfrontalier al transportului rutier și al aspectelor pe care prezenta directivă urmărește să le abordeze, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(21)

Prin urmare, Directivele 2003/59/CE și 2006/126/CE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2003/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică activității de conducere a autovehiculelor efectuată de:

(a)

resortisanți ai unui stat membru;

(b)

resortisanți ai unor țări terțe care sunt angajați sau utilizați de o întreprindere înființată într-un stat membru,

denumiți în continuare «conducători auto», care efectuează transporturi rutiere în cadrul Uniunii, pe drumuri deschise utilizării publice, folosind:

vehicule pentru care este necesar un permis de conducere de categoria C1, C1 + E, C sau C + E, așa cum sunt definite aceste categorii în Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*1), sau un permis de conducere recunoscut ca fiind echivalent;

vehicule pentru care este necesar un permis de conducere de categoria D1, D1 + E, D sau D + E, așa cum sunt definite aceste categorii în Directiva 2006/126/CE, sau un permis de conducere recunoscut ca fiind echivalent.

În sensul prezentei directive, trimiterile la categoriile de permise de conducere care conțin semnul plus («+») se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa III.

(*1)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).”"

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Excepții

(1)   Prezenta directivă nu se aplică conducătorilor auto care conduc:

(a)

vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depășește 45 km/h;

(b)

vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forțelor armate, apărării civile, serviciului de pompieri, forțelor care răspund de menținerea ordinii publice și serviciilor de ambulanță de urgență, atunci când transportul este efectuat ca o consecință a atribuțiilor acestor servicii;

(c)

vehicule care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparații sau pentru întreținere, ori vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în funcțiune;

(d)

vehicule pentru care este necesară deținerea unui permis de conducere de categoria D sau D1 și care sunt conduse fără pasageri, de către personalul de întreținere dinspre sau către un centru de întreținere situat în vecinătatea celei mai apropiate baze de întreținere utilizate de operatorul de transport, cu condiția ca activitatea de conducere a vehiculului să nu constituie activitatea principală a conducătorului auto;

(e)

vehicule utilizate în situații de urgență sau desemnate pentru misiuni de recuperare, inclusiv vehicule utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar;

(f)

vehicule utilizate în cursul lecțiilor de conducere auto și al examenelor de conducere, pentru orice persoană care dorește să obțină un permis de conducere sau un certificat de competență profesională (CCP), în conformitate cu articolul 6 și cu articolul 8 alineatul (1), cu condiția ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de persoane în scopuri comerciale;

(g)

vehicule utilizate pentru transportul necomercial de persoane sau de mărfuri;

(h)

vehicule care transportă materiale, echipamente sau utilaje care urmează să fie utilizate de conducătorii auto în cursul activității lor, cu condiția ca activitatea de conducere a vehiculelor să nu reprezinte principala activitate a conducătorilor auto.

În ceea ce privește litera (f) de la prezentul alineat, prezenta directivă nu se aplică persoanei care dorește să obțină un permis de conducere sau un certificat CCP în conformitate cu articolul 6 și cu articolul 8 alineatul (1), atunci când respectiva persoană urmează cursuri de formare suplimentare de conducere auto în cadrul învățării la locul de muncă, cu condiția ca persoana în cauză să fie însoțită de o altă persoană certificată în baza unui CCP sau de un instructor auto pentru categoria de vehicul utilizat în scopul prevăzut la litera menționată.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică atunci când sunt întrunite toate condițiile următoare:

(a)

conducătorii auto își desfășoară activitatea în zone rurale în scopul aprovizionării propriilor întreprinderi;

(b)

conducătorii auto nu furnizează servicii de transport; și

(c)

statele membre consideră transportul în cauză ca fiind ocazional și ca neavând un impact asupra siguranței rutiere.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică conducătorilor auto care conduc vehicule utilizate sau închiriate fără conducător auto de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau de creștere a animalelor, pentru transportul de mărfuri în cadrul propriei activități profesionale, cu excepția cazului în care condusul este parte a activității principale a conducătorului auto sau depășește o anumită distanță, prevăzută în legislația națională, de la sediul întreprinderii care deține vehiculul sau care l-a închiriat sau l-a luat în leasing.”

3.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Formarea periodică

Formarea periodică constă dintr-un stagiu de formare care să permită titularilor unui CCP să își actualizeze cunoștințele esențiale pentru activitatea lor, punându-se accentul în mod special pe siguranța rutieră, pe sănătatea și siguranța la locul de muncă și pe reducerea impactului asupra mediului pe care îl are condusul.

Această formare este organizată de un centru de formare autorizat, în conformitate cu anexa I punctul 5. Formarea constă în predare în clasă, instruire practică și, dacă este disponibilă, formare prin intermediul instrumentelor tehnologiei informației și comunicațiilor sau pe simulatoare de ultimă generație. Dacă un conducător auto se mută la o altă întreprindere, formarea periodică deja efectuată trebuie luată în considerare.

Formarea periodică are rolul de a extinde și de a revizui unele dintre subiectele menționate la punctul 1 din anexa I. Aceasta acoperă o gamă largă de subiecte și include întotdeauna cel puțin un subiect legat de siguranța rutieră. Subiectele de formare iau în considerare evoluțiile legislative și tehnologice relevante și, pe cât posibil, nevoile de formare specifice ale conducătorului auto.”

4.

La articolul 9, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Conducătorii auto menționați la articolul 1 litera (a) din prezenta directivă obțin calificarea inițială menționată la articolul 5 din prezenta directivă în statul membru în care își au reședința obișnuită, așa cum este definită la articolul 12 din Directiva 2006/126/CE.”

5.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Codul Uniunii

(1)   Pe baza CCP pentru atestarea unei calificări inițiale și a CCP menționat la articolul 8 de atestare a formării periodice, autoritățile competente din statele membre, având în vedere dispozițiile articolului 5 alineatele (2) și (3) și ale articolului 8 din prezenta directivă, înscriu codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise de conducere corespunzătoare:

pe permisul de conducere; sau

pe cartea de calificare a conducătorului auto elaborată conform modelului prezentat în anexa II la prezenta directivă.

În cazul în care autoritățile competente din statul membru în care a fost obținut CCP nu pot înscrie codul Uniunii pe permisul de conducere, acestea eliberează conducătorului auto o carte de calificare a conducătorului auto.

Cartea de calificare a conducătorului auto emisă de un stat membru este recunoscută reciproc. La emiterea acestei cărți, autoritățile competente verifică valabilitatea permisului de conducere pentru categoria de vehicul în cauză.

(2)   Unui conducător auto menționat la articolul 1 litera (b) care conduce vehicule utilizate pentru transportul rutier de mărfuri i se permite, de asemenea, să facă dovada deținerii calificării și formării prevăzute în prezenta directivă prin atestatul de conducător auto menționat în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (*2), cu condiția ca pe documentul respectiv să fie înscris codul nr. 95 al Uniunii. În sensul prezentei directive, statul membru emitent indică codul nr. 95 al Uniunii la rubrica Observații a atestatului în cazul în care conducătorul auto în cauză a îndeplinit cerințele privind calificarea și formarea prevăzute în prezenta directivă.

(3)   Atestatele de conducător auto pe care nu este înscris codul nr. 95 al Uniunii și care au fost eliberate înainte de 23 mai 2020 în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, în special cu alineatul (7) din articolul respectiv, în vederea certificării conformității cu cerințele de formare în temeiul prezentei directive sunt acceptate ca dovadă a calificării până la data expirării.

(*2)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).”"

6.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

Rețeaua de asigurare a respectării legii

(1)   În scopul asigurării respectării legii, statele membre fac schimb de informații privind CCP eliberate sau retrase. În acest sens, statele membre, în cooperare cu Comisia, dezvoltă o rețea electronică sau extind o rețea deja existentă, ținând seama de o evaluare realizată de către Comisie cu privire la opțiunea cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor.

(2)   Rețeaua poate conține informațiile incluse în CCP, precum și informații referitoare la procedurile administrative legate de CCP.

(3)   Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară exclusiv în scopul verificării conformității cu prezenta directivă, în special cu cerințele privind formarea prevăzute în prezenta directivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (*3).

(4)   Accesul la rețea este securizat. Statele membre pot acorda acces numai autorităților competente responsabile pentru punerea în aplicare și verificarea respectării prezentei directive.

(*3)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).”"

7.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (e), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

vârsta minimă pentru categoriile C1 și C1E este stabilită la 18 ani;”;

(ii)

la litera (g), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

vârsta minimă pentru categoriile C și CE este stabilită la 21 de ani;”;

(iii)

la punctul (i), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

vârsta minimă pentru categoriile D1 și D1E este stabilită la 21 de ani;”;

(iv)

la litera (k), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

vârsta minimă pentru categoriile D și DE este stabilită la 24 de ani;”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(7)   Prin derogare de la vârstele minime prevăzute la alineatul (4) literele (g), (i) și (k) din prezentul articol, vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere de categoriile C și CE; D1 și D1E; și, respectiv, D și DE este vârsta minimă prevăzută pentru conducerea vehiculelor respective pentru titularii unui CCP, stabilită la articolul 5 alineatul (2), la articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (i) primul paragraf, la articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) primul paragraf sau la articolul 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*4), după caz.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (i) al doilea paragraf sau cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) al doilea paragraf din Directiva 2003/59/CE, un stat membru autorizează conducerea pe teritoriul său de la o vârstă mai mică, permisul de conducere este valabil numai pe teritoriul statului membru emitent până la data la care titularul permisului de conducere ajunge la vârsta minimă relevantă menționată la primul paragraf al prezentului alineat și deține un CCP.

(*4)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226 10.9.2003, p. 4).”"

2.

La articolul 6 alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(c)

vehiculele alimentate cu combustibili alternativi menționate la articolul 2 din Directiva 96/53/CE a Consiliului (*5) a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3 500 kg, dar nu depășește 4 250 kg, destinate transportului de mărfuri, conduse fără remorcă de titulari ai unui permis de conducere de categoria B eliberat de cel puțin doi ani, cu condiția ca masa mai mare de 3 500 kg să fie justificată exclusiv de excesul de masă al sistemului de propulsie în raport cu masa sistemului de propulsie al unui vehicul de aceleași dimensiuni echipat cu un motor cu ardere internă convențional, cu aprindere prin scânteie sau prin compresie, și cu condiția de a nu se crește capacitatea de încărcare în raport cu același vehicul.

(*5)  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59).”"

3.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Asistența reciprocă

(1)   Statele membre își acordă reciproc asistență în procesul de punere în aplicare a prezentei directive și fac schimb de informații privind permisele pe care le-au eliberat, schimbat, înlocuit, reînnoit sau retras. În acest scop, ele utilizează rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene, de îndată ce aceasta devine operațională.

(2)   Rețeaua poate fi utilizată, de asemenea, pentru schimbul de informații în scopurile de control prevăzute de actele legislative ale Uniunii.

(3)   Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal menționată în prezenta directivă se realizează exclusiv în scopul punerii în aplicare a prezentei directive și a Directivelor 2003/59/CE și (UE) 2015/413 (*6) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Regulamentele (UE) 2016/679 (*7) și (CE) nr. 45/2001 (*8) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(4)   Accesul la rețea este securizat. Statele membre pot acorda acces numai autorităților competente responsabile cu punerea în aplicare și verificarea respectării prezentei directive și a Directivelor 2003/59/CE și (UE) 2015/413.

(*6)  Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 68, 13.3.2015, p. 9)."

(*7)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*8)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).”"

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 mai 2020, cu excepția actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul 6 din prezenta directivă, care se pun în aplicare până la 23 mai 2021. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitatea de efectuare a acestei trimiteri este prevăzută de statele membre.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  JO C 288, 31.8.2017, p. 115.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoanei, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

(4)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).


ANEXĂ

Anexele la Directiva 2003/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se modifică după cum urmează:

(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Nivelul minim de calificare trebuie să fie comparabil cel puțin cu nivelul 2 din Cadrul european al calificărilor, astfel cum este prevăzut în anexa II la Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 (*1).

(*1)  Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 111, 6.5.2008, p. 1).”;"

(ii)

punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

1.2.   Obiectivul: cunoașterea caracteristicilor tehnice și a funcționării dispozitivelor de control al siguranței, în vederea controlării vehiculului, reducerii uzurii și împiedicării disfuncționalităților:

limitele utilizării frânelor și dispozitivului de încetinire, utilizarea combinată a frânelor și a dispozitivului de încetinire, utilizarea optimă a turației și a raporturilor vitezelor, utilizarea inerției vehiculului, utilizarea modurilor de reducere a vitezei și de frânare la coborârea pantelor, modalitatea de acțiune în cazul unei defecțiuni, utilizarea dispozitivelor electronice și mecanice cum ar fi sistemul de control electronic al stabilității (ESP – Electronic Stability Program), sistemele avansate de frânare de urgență (AEBS – Advanced Emergency Braking Systems), sistemul antiblocare (ABS – Anti-Lock Braking System), sistemele de control al tracțiunii (TCS – traction control systems) și sistemele de monitorizare montate pe vehicul (IVMS – In Vehicle Monitoring System), precum și a altor dispozitive, autorizate pentru utilizare, de asistență a conducătorului auto sau de automatizare.”;

(iii)

punctul 1.3 se înlocuiește cu următorul text:

1.3.   Obiectivul: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:

optimizarea consumului de carburant prin aplicarea know-how-ului în ceea ce privește punctele 1.1 și 1.2, importanța anticipării fluxului de trafic, a distanței corespunzătoare față de alte vehicule, a utilizării impulsului vehiculului, a vitezei constante, a unui stil de conducere lină și a presiunii corespunzătoare în pneuri, precum și familiarizarea cu sistemele de transport inteligente, care contribuie la creșterea eficienței în timpul condusului și la o mai bună planificare a rutelor.”;

(iv)

următorul punct se introduce înainte de titlul „Permisele de conducere din categoriile C, C + E, C1, C1 + E”:

1.3a.   Obiectivul: capacitatea de anticipare, de evaluare și adaptare la riscurile din trafic:

 

conștientizarea diferitelor condiții rutiere, de trafic și meteorologice și adaptarea la acestea, anticiparea evenimentelor viitoare; înțelegerea modului în care trebuie să se pregătească și să se planifice o călătorie în condiții meteorologice anormale; familiarizarea cu utilizarea echipamentelor de siguranță conexe și dobândirea capacității de a înțelege când trebuie amânată sau anulată o călătorie din cauza condițiilor meteorologice extreme; adaptarea la riscurile de trafic, inclusiv la comportamentul periculos în trafic sau la conducerea neatentă (de exemplu, din cauza utilizării dispozitivelor electronice sau din cauza mâncatului sau a băutului etc.); recunoașterea și adaptarea la situațiile periculoase, legate în special de dimensiunile și de greutatea vehiculelor, precum și de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, bicicliștii și conducătorii de vehicule motorizate cu două roți, și dobândirea capacității de a face față stresului generat de acești factori;

 

identificarea posibilelor situații periculoase și interpretarea corespunzătoare a modului în care aceste situații care pot fi periculoase se pot transforma în situații în care accidentele rutiere nu mai pot fi evitate, precum și selectarea și punerea în aplicare a unor măsuri de sporire a marjelor de siguranță în asemenea măsură încât un accident să poată fi încă evitat în cazul în care intervin posibile pericole.”;

(v)

punctul 1.4 se înlocuiește cu următorul text:

1.4.   Obiectivul: capacitatea de încărcare a vehiculului, acordându-se grija cuvenită reglementărilor de siguranță și utilizării adecvate a vehiculului:

 

forțele care afectează vehiculele aflate în mișcare, utilizarea rapoartelor de angrenare ale cutiei de viteze în funcție de sarcina vehiculului și profilul drumului, utilizarea sistemelor de transmisie automată, calcularea încărcăturii utile a vehiculului sau a ansamblului, calcularea volumului total, distribuția sarcinii, consecințele supraîncărcării osiei, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate, tipurile de ambalaj și paleți;

 

principalele categorii de mărfuri care necesită asigurare, tehnici de fixare și asigurare, utilizarea chingilor de asigurare, utilizarea echipamentului de manipulare, punerea și scoaterea prelatelor.”;

(vi)

punctul 1.5 se înlocuiește cu următorul text:

1.5.   Obiectivul: capacitatea de asigurare a confortului și siguranței pasagerilor:

gradarea mișcărilor longitudinale și laterale, împărțirea drumului cu alți utilizatori, poziția pe drum, frânarea lină, operarea consolei spate, utilizarea infrastructurii specifice (spații publice, benzi cu destinație specială), gestionarea conflictelor dintre conducerea în siguranță și alte roluri ale conducătorului auto, interacțiunea cu pasagerii, particularitățile anumitor grupuri de pasageri (persoane cu handicap, copii).”;

(vii)

punctul 1.6 se înlocuiește cu următorul text:

1.6.   Obiectivul: capacitatea de încărcare a vehiculului, acordându-se grija cuvenită reglementărilor de siguranță și utilizării adecvate a vehiculului:

forțele care afectează vehiculul în mișcare, utilizarea rapoartelor cutiei de viteze în conformitate cu sarcina vehiculului și profilul drumului, utilizarea sistemelor de transmisie automată, calcularea încărcăturii utile a vehiculului sau a ansamblului, distribuția sarcinii, consecințele supraîncărcării osiei, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate.”;

(viii)

punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

2.1.   Obiectivul: cunoașterea mediului social al transportului rutier și a reglementărilor din domeniu:

perioadele maxime de lucru specifice industriei transporturilor; principiile, aplicarea și efectele Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 (*2) și (UE) nr. 165/2014 (*3) ale Parlamentului European și ale Consiliului; sancțiuni pentru neutilizarea, utilizarea inadecvată și falsificarea tahografului; cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și îndatoririle conducătorilor auto privind calificarea inițială și formarea periodică.

(*2)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1)."

(*3)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).”;"

(ix)

punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

2.2.   Obiectivul: cunoașterea reglementărilor din domeniul transportului de mărfuri:

licențele de operare pentru transport, documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculului, interdicțiile de utilizare a anumitor drumuri, taxele de utilizare a drumurilor, obligațiile din cadrul contractelor standard pentru transportul de mărfuri, redactarea documentelor care formează contractul de transport, permisele de transport internațional, obligațiile din cadrul Convenției privind Contractul de transport internațional rutier de mărfuri, redactarea scrisorii de trăsură internaționale, trecerea frontierelor, expedierea încărcăturii, documentele speciale de însoțire a mărfii.”;

(x)

punctul 3.7 se înlocuiește cu următorul text:

3.7.   Obiectivul: cunoașterea mediului economic al transportului de mărfuri și a organizării pieței:

relația dintre transportul rutier și alte tipuri de transport (concurența, expeditorii de mărfuri), diferite activități ale transportului rutier (transportul în numele unor terți, transportul în nume propriu, activități auxiliare de transport), organizarea principalelor tipuri de companii de transport și a activităților auxiliare de transport, diferitele specializări de transport (autocisternă, temperatură controlată, mărfuri periculoase, transportul animalelor etc.), modificări apărute în această ramură economică (diversificarea serviciilor furnizate, calea ferată, subcontractarea etc.).”;

(xi)

punctul 3.8 se înlocuiește cu următorul text:

3.8.   Obiectivul: cunoașterea mediului economic al transportului rutier de persoane și a organizării pieței:

relația dintre transportul rutier de persoane și alte moduri de transport de persoane (pe calea ferată, cu autovehicule personale), diferitele activități implicate de către transportul rutier de persoane, sensibilizarea cu privire la persoanele cu handicap, trecerea frontierelor (transportul internațional), organizarea principalelor tipuri de companii pentru transportul rutier de persoane.”;

(b)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1.   Opțiunea de combinare a participării la curs cu efectuarea unui test

Calificarea inițială trebuie să includă predarea tuturor subiectelor din lista inclusă la punctul 1. Durata acestei calificări inițiale trebuie să fie de 280 de ore.

Fiecare conducător auto cursant trebuie să conducă individual cel puțin 20 de ore un vehicul din categoria respectivă care îndeplinește cel puțin cerințele pentru vehiculele destinate testării, așa cum sunt definite acestea în Directiva 2006/126/CE.

În timpul conducerii individuale, conducătorul auto cursant trebuie să fie însoțit de un instructor angajat de un centru de formare autorizat. Fiecare conducător auto cursant poate să conducă maximum opt ore, din cele 20 de ore de conducere individuală, pe teren special sau pe un simulator de ultimă generație, astfel încât să se testeze formarea în domeniul conducerii raționale pe baza reglementărilor de siguranță, în special cu privire la manevrarea vehiculului în diferite condiții de drum și la modul în care acestea se schimbă în funcție de diferitele condiții atmosferice, de perioada de zi sau de noapte, precum și la capacitatea de optimizare a consumului de carburant.

Statele membre pot permite ca o parte dintre cursurile de formare să fie furnizate de centrul de formare autorizat prin intermediul instrumentelor tehnologiei informației și comunicațiilor, precum e-learning, asigurând, totodată, menținerea unei bune calități și eficiențe a formării și selectând subiecte în cazul cărora instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor pot fi aplicate de o manieră cât mai eficace. În special, statele membre impun o identificare fiabilă a utilizatorului și mijloace adecvate de control. Statele membre pot lua în considerare o formare specifică necesară în temeiul altor acte legislative ale Uniunii drept parte a formării. O astfel de formare include, dar nu se limitează la, formarea profesională necesară în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*4) privind transportul interior de mărfuri periculoase, formarea care vizează sensibilizarea cu privire la nevoile persoanelor cu handicap prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*5) și formarea privind transportul animalelor prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului (*6).

Pentru conducătorii auto menționați la articolul 5 alineatul (5), durata calificării inițiale trebuie să fie de 70 de ore, inclusiv cinci ore de conducere individuală.

La sfârșitul acestei perioade de formare, autoritățile competente din statele membre sau entitatea desemnată de acestea supun conducătorul auto unui test scris sau oral. Testul trebuie să includă cel puțin o întrebare referitoare la fiecare dintre obiectivele din lista de subiecte menționată la punctul 1.

(*4)  Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13)."

(*5)  Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1)."

(*6)  Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).”;"

(ii)

la punctul 2.2 litera (b), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Vehiculul utilizat pentru testul practic trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile privind vehiculele destinate testării, prevăzute în Directiva 2006/126/CE.”;

(c)

punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„Punctul 3: Calificarea inițială accelerată menționată la articolul 3 alineatul (2)

Calificarea inițială accelerată trebuie să includă predarea tuturor subiectelor incluse în lista de la punctul 1. Durata sa trebuie să fie de 140 de ore.

Fiecare conducător auto cursant trebuie să conducă individual cel puțin 10 ore un vehicul din categoria respectivă care îndeplinește cel puțin cerințele privind vehiculele destinate testării, prevăzute în Directiva 2006/126/CE.

În timpul conducerii individuale, conducătorul auto cursant trebuie să fie însoțit de un instructor angajat de un centru de formare autorizat. Fiecare conducător auto cursant poate să conducă maximum patru ore, din cele 10 ore de conducere individuală, pe teren special sau pe un simulator de ultimă generație, astfel încât să se testeze formarea în domeniul conducerii raționale pe baza reglementărilor de siguranță, în special cu privire la manevrarea vehiculului în diferite condiții de drum și la modul în care aceste condiții de drum se schimbă în funcție de diferitele condiții atmosferice, de perioada de zi sau de noapte, precum și capacitatea de optimizare a consumului de carburant.

Dispozițiile de la punctul 2.1 al patrulea paragraf se aplică, de asemenea, calificării inițiale accelerate.

Pentru conducătorii auto menționați la articolul 5 alineatul (5), durata calificării inițiale accelerate trebuie să fie de 35 de ore, inclusiv două ore și jumătate de conducere individuală.

La sfârșitul acestei perioade de formare, autoritățile competente din statele membre sau entitatea desemnată de acestea supun conducătorul auto unui test scris sau oral. Testul trebuie să includă cel puțin o întrebare referitoare la fiecare dintre obiectivele din lista de subiecte menționată la punctul 1.

Punctul 4: Formarea periodică obligatorie prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Cursurile de formare periodică obligatorie trebuie organizate de către un centru de formare autorizat. Durata lor trebuie să fie de 35 de ore din cinci în cinci ani, defalcate în perioade de cel puțin șapte ore, care pot fi împărțite pe o perioadă de două zile consecutive. Atunci când se recurge la e-learning, centrul de formare autorizat se asigură că este menținută o calitate corespunzătoare a formării, inclusiv prin selectarea subiectelor în cazul cărora instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor pot fi aplicate de o manieră cât mai eficace. În special, statele membre impun o identificare fiabilă a utilizatorului și mijloace adecvate de control. Durata maximă a formării de tip e-learning nu depășește 12 ore. Cel puțin una dintre perioadele cursurilor de formare include un subiect privind siguranța rutieră. Conținutul formării profesionale ține cont de nevoile de formare specifice pentru operațiunile de transport efectuate de conducătorul auto, precum și de evoluțiile juridice și tehnologice relevante și, în măsura posibilului, ar trebui să ia în considerare nevoile de formare specifice ale conducătorului auto. În perioada de 35 de ore ar trebui să fie abordate o serie de teme diferite, inclusiv să se repete formarea în cazul în care se demonstrează că conducătorul auto are nevoie de formare corectivă specifică.

Statele membre pot avea în vedere luarea în calcul a unei formări specifice încheiate, astfel cum se prevede în alte acte legislative ale Uniunii, drept una dintre perioadele de șapte ore prevăzute. O astfel de formare include, dar nu se limitează la, formarea profesională necesară în temeiul Directivei 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase, formarea privind transportul animalelor prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și, pentru transportul de persoane, formarea care vizează sensibilizarea cu privire la nevoile persoanelor cu handicap prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 181/2011. Cu toate acestea, statele membre pot decide ca o formare specifică încheiată care a fost impusă în temeiul Directivei 2008/68/CE privind transportul interior de mărfuri periculoase să fie luată în calcul drept două dintre perioadele de șapte ore, cu condiția să nu mai existe o altă formare luată în considerare în cadrul formării periodice.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„DISPOZIȚII PRIVIND MODELUL UNIUNII EUROPENE PENTRU CARTEA DE CALIFICARE A CONDUCĂTORULUI AUTO”;

(b)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

în ceea ce privește fața 1 a cărții de calificare a conducătorului auto:

la litera (d), punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto îndeplinește criteriile de calificare inițială și formare periodică;”;

la litera (e), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„titlul «model al Uniunii Europene» în limba sau limbile statului membru care eliberează cartea și subtitlul «carte de calificare a conducătorului auto» în celelalte limbi oficiale ale Uniunii, tipărit cu albastru, astfel încât să formeze fundalul cărții:”;

(ii)

partea privind fața 2 a cărții de calificare a conducătorului auto, la litera (a), punctele 9 și 10 se înlocuiesc cu următorul text:

„9.

categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto îndeplinește criteriile de calificare inițială și formare periodică;

10.

codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE;”;

(c)

punctul 4 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„MODELUL UNIUNII EUROPENE PENTRU CARTEA DE CALIFICARE A CONDUCĂTORULUI AUTO”;

(ii)

pe fața 2 a modelului, la numărul 10, „Codul comunitar” se înlocuiește cu „Codul Uniunii”;

(d)

se adaugă următorul punct:

„5.   Dispoziții tranzitorii

Cărțile de calificare a conducătorului auto eliberate înainte de 23 mai 2020 sunt valabile până la data expirării.”

3.

Se adaugă următoarea anexă:

ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ PENTRU TRIMITERILE LA ANUMITE CATEGORII DE PERMISE DE CONDUCERE

Trimitere în prezenta directivă

Trimitere în Directiva 2006/126/CE

C + E

CE

C1 + E

C1E

D + E

DE

D1 + E

D1EDECIZII

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/42


DECIZIA (UE) 2018/646 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 165 și 166,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Atunci când caută un loc de muncă sau când iau decizii legate de învățare, studiu sau muncă, persoanele au nevoie de acces la informații și de orientare privind oportunitățile disponibile, modul în care își pot evalua aptitudinile și modul de prezentare a informațiilor referitoare la aptitudinile și calificările lor.

(2)

Diferențele în materie de definiții, formate ale documentelor, limbi, precum și de metode de evaluare și de validare toate reprezintă provocări considerabile pentru persoanele fizice, angajatori, autoritățile și organismele competente. Aceste provocări apar mai ales în cazul în care persoanele se mută dintr-o țară în alta, incluzând aici țările terțe, dar și atunci când caută un nou loc de muncă sau participă la o activitate de învățare și de gestionare a carierei. Informațiile clare și larg difuzate, o înțelegere comună și o mai mare transparență în privința aptitudinilor și calificărilor sunt importante pentru a face față respectivelor provocări.

(3)

Noua agendă pentru competențe în Europa, adoptată de Comisie la 10 iunie 2016, invită statele membre, partenerii sociali, industria și alte părți interesate să conlucreze la zece acțiuni pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța formării aptitudinilor, a mări vizibilitatea și comparabilitatea aptitudinilor și a îmbogăți informațiile privind aptitudinile și mai ales informațiile pentru alegeri de carieră mai inspirate. Printre cele zece acțiuni care oferă un parcurs indispensabil pentru atingerea și susținerea obiectivelor respective a fost propusă o revizuire a cadrului Europass.

(4)

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) a instituit un cadru pentru abordarea provocărilor aferente căutării unui loc de muncă, participării la o activitate de învățare și gestionării carierei. Scopul deciziei respective a fost de a obține o mai mare transparență a calificărilor și a competențelor printr-un portofoliu de documente denumit „Europass”, pe care persoanele fizice îl pot utiliza în mod voluntar. Decizia respectivă a instituit, de asemenea, organisme naționale, cunoscute sub denumirea de „centre naționale Europass”, pentru a pune în aplicare cadrul Europass.

(5)

Pentru a atinge obiectivul său principal, cadrul Europass se concentrează pe instrumente de documentare a aptitudinilor și calificărilor. Aceste instrumente au ajuns să fie folosite pe o scară largă prin intermediul sistemului de informare Europass pe internet.

(6)

Centrele naționale Europass sprijină utilizatorii și promovează documentarea aptitudinilor și a calificărilor. Rețeaua Euroguidance, care promovează dimensiunea europeană în ceea ce privește orientările și furnizează informații de calitate ridicată privind orientarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea transnațională în scopul învățării, a contribuit și ea la dezvoltarea difuzării de informații privind instrumentele Uniunii dedicate aptitudinilor și calificărilor. Punctele naționale de coordonare ale Cadrului european al calificărilor sprijină autoritățile naționale în punerea în corespondență a cadrelor sau a sistemelor naționale de calificări cu Cadrul european al calificărilor (CEC) și se concentrează pe apropierea CEC de oameni și organizații. Ar trebui asigurată sprijinirea acestor servicii naționale, precum și o mai bună coordonare a lor, pentru a li se accentua impactul, respectând totodată diversitatea sistemelor naționale.

(7)

În raportul său către Parlamentul European și Consiliu din 19 decembrie 2013 privind evaluarea Europass, Comisia a conchis că misiunea centrelor naționale Europass de sensibilizare cu privire la Europass și de furnizare a informațiilor necesare către părțile interesate a fost un model satisfăcător pentru implementarea Europass. Totuși, Comisia a ajuns și la concluzia că majoritatea instrumentelor Europass nu sunt încă cunoscute de toți utilizatorii potențiali și au avut o acoperire inegală ca arie geografică și grupe de vârstă și că o mai bună coordonare și integrare a serviciilor de susținere a orientării și mobilității în cadrul Europass i-ar permite să se adreseze mai multor utilizatori potențiali.

(8)

Datele arată că Europass este utilizat de grupuri sociale cu un nivel ridicat al cunoștințelor digitale în timp ce grupurile dezavantajate, precum persoanele cu un nivel scăzut de educație, cetățenii în vârstă sau șomerii de lungă durată, nu sunt deseori la curent cu existența Europass și a instrumentelor sale și, prin urmare, nu pot beneficia de acestea.

(9)

Portofoliul Europass reprezintă unul dintr-o serie de mijloace și instrumente care au fost create la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți transparența și înțelegerea aptitudinilor și a calificărilor.

(10)

Portofoliul Europass cuprinde cinci modele de documente. Modelul de curriculum vitae (CV) Europass le permite persoanelor fizice să își completeze CV-urile într-un format standardizat. De la stabilirea CV-ului Europass în 2004, au fost create online peste 100 de milioane de CV-uri Europass. Două modele de suplimente la calificări, și anume Suplimentul Europass la Diplomă și Suplimentul Europass la Certificatul profesional, oferă informații privind conținutul și rezultatele învățării corespunzătoare unei calificări, precum și privind sistemul educațional al țării care eliberează calificarea. Pașaportul lingvistic Europass este utilizat pentru a descrie aptitudinile lingvistice. Modelul de Mobilitate Europass descrie aptitudinile dobândite în străinătate în cursul experiențelor de mobilitate în scopul învățării sau în scop profesional.

(11)

Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 (4) prevede un cadru comun de referință care ajută persoanele fizice și organizațiile să compare diferite sisteme de calificare și nivelurile calificărilor obținute în respectivele sisteme.

(12)

Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 (5) a invitat statele membre să pună în aplicare, până în 2018, în funcție de circumstanțele și particularitățile naționale și așa cum consideră de cuviință, măsuri pentru validarea învățării non-formale și informale, care să le permită persoanelor să le fie validate cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite prin învățare non-formală și informală și să obțină o calificare completă sau, după caz, una parțială.

(13)

Rezoluția Consiliului din 28 mai 2004 privind consolidarea politicilor, a sistemelor și a practicilor în domeniul orientării de-a lungul vieții precizează obiectivele-cheie ale unei politici de orientare de-a lungul vieții pentru toți cetățenii Uniunii. Rezoluția Consiliului din 21 noiembrie 2008 (6) subliniază importanța orientării pentru învățarea de-a lungul vieții.

(14)

Portalul „Oportunități de învățare și calificări în Europa” oferă acces la informații privind oportunitățile de învățare și calificările oferite de diferite sisteme educaționale din Europa și privind compararea cadrelor naționale ale calificărilor realizată prin intermediul CEC.

(15)

Panorama competențelor în UE oferă informații cu privire la competențele pentru diferite ocupații și sectoare specifice, inclusiv cererea și oferta la nivel național.

(16)

Analiza locurilor de muncă vacante și a altor tendințe de pe piața muncii reprezintă o modalitate consacrată de a dezvolta informațiile privind aptitudinile pentru a înțelege problemele referitoare la deficitele și insuficiențele existente în materie de aptitudini, precum și la necorelările de calificare.

(17)

Sistemul multilingv de clasificare europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO), întocmit și actualizat permanent de Comisie, în strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, urmărește să promoveze transparența aptitudinilor și a calificărilor pentru educație și formare, precum și în scopuri profesionale. În urma unor testări temeinice și ținând seama în mod corespunzător de poziția statelor membre, ESCO ar putea fi utilizat de Comisie, în cadrul Europass; utilizarea ESCO de către statele membre este voluntară, în urma testării și evaluării de către statele membre.

(18)

Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), instituită prin Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului (7), este o rețea de cooperare pentru schimbul de informații și facilitarea interacțiunii între cei care își caută un loc de muncă și angajatori. Aceasta oferă asistență gratuită persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce doresc să se mute în altă țară și sprijină angajatorii care doresc să recruteze lucrători din alte țări. Sinergiile și cooperarea între portalurile Europass și EURES ar putea amplifica impactul ambelor servicii.

(19)

Procesele de pe piața muncii, cum ar fi publicarea locurilor de muncă vacante, candidaturile, evaluările aptitudinilor și recrutarea, sunt gestionate din ce în ce mai frecvent online, prin intermediul unor instrumente care utilizează platformele de comunicare socială, volume mari de date și alte tehnologii. Selecția candidaților este gestionată prin intermediul unor instrumente și procese care caută informații privind aptitudinile și calificările dobândite în contexte formale, non-formale și informale.

(20)

Învățarea formală, non-formală și informală are loc, în prezent, în noi forme și contexte, fiind oferită de către o varietate de furnizori, mai ales prin utilizarea tehnologiilor și platformelor digitale, a învățării la distanță, online și inter pares, a cursurilor online deschise și în masă și a resurselor educaționale deschise. În plus, aptitudinile, experiențele și realizările în domeniul învățării sunt recunoscute sub forme diferite, cum ar fi certificatele deschise digitale. Tehnologiile digitale sunt, de asemenea, utilizate pentru aptitudinile dobândite prin învățare non-formală, precum activitățile pentru tineret și de voluntariat.

(21)

În sensul prezentei decizii, aptitudinile sunt înțelese în sens larg ca referindu-se la ceea ce o persoană știe, înțelege și poate să facă. Aptitudinile se referă la diferite tipuri de rezultate ale învățării, inclusiv cunoștințele și competențele, precum și capacitatea de a aplica cunoștințe și de a se folosi de know-how pentru a duce la îndeplinire sarcini și a rezolva probleme. Pe lângă importanța recunoscută a competențelor profesionale, se recunoaște tot mai mult importanța aptitudinilor transversale sau non-tehnice (soft skills), precum gândirea critică, lucrul în echipă, capacitatea de a rezolva probleme și creativitatea, competențele digitale sau lingvistice, care reprezintă condiții prealabile esențiale pentru împlinirea personală și profesională și care pot fi aplicate în diferite domenii. Persoanele fizice ar putea beneficia de pe urma unor instrumente și orientări pentru evaluarea și descrierea acestor aptitudini și a altor aptitudini.

(22)

În mod tradițional, persoanele fizice au prezentat informațiile privind aptitudinile și calificările lor dobândite într-un CV și cu ajutorul documentelor justificative, cum ar fi certificatele sau diplomele. În prezent, sunt disponibile noi instrumente care pot facilita prezentarea aptitudinilor și a calificărilor folosind diverse formate online și digitale. Noile instrumente pot ajuta persoanele fizice, de asemenea, să își autoevalueze aptitudinile dobândite în diferite contexte.

(23)

Cadrul Europass ar trebui să răspundă nevoilor actuale și viitoare. Utilizatorii au nevoie de instrumente pentru documentarea propriilor aptitudini și calificări. În plus, instrumentele de evaluare a aptitudinilor și de autoevaluare a aptitudinilor, precum și accesul la informații relevante, inclusiv informațiile privind posibilitățile de validare și orientare, pot fi benefice pentru luarea de decizii privind oportunitățile de angajare și de învățare.

(24)

Instrumentele Uniunii pentru aptitudini și calificări ar trebui să se adapteze la evoluția practicilor și la progresul tehnologic, pentru a garanta că sunt în continuare relevante și benefice pentru utilizatori. Acest lucru ar trebui realizat, printre altele, prin crearea unor caracteristici inovatoare, cum ar fi instrumentele interactive, editarea și elaborarea de documente, urmărind să se asigure instrumente mai cuprinzătoare, mai performante și mai eficiente și prin simplificare, precum și printr-o mai mare interoperabilitate tehnică și mai multe sinergii între instrumentele conexe, inclusiv cele dezvoltate de părți terțe, și ținând seama de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. În plus, ar putea fi utilizate măsuri de autentificare, pentru a sprijini verificarea documentelor digitale privind aptitudinile și calificările.

(25)

Prin urmare, cadrul Europass instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui să fie înlocuit de un nou cadru, care să răspundă nevoilor în continuă evoluție.

(26)

Noul cadru Europass ar trebui să răspundă nevoilor și așteptărilor tuturor utilizatorilor finali individuali, cum ar fi cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerii și lucrătorii, precum și ale altor părți interesate relevante, cum ar fi angajatorii (în special întreprinderile mici și mijlocii), camerele de comerț, organizațiile societății civile, voluntarii, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de educație și formare, organizațiile de tineret, furnizorii de activități pentru tineret, autoritățile naționale responsabile, precum și factorii de decizie politică. Ar trebui să țină cont și de nevoile specifice ale resortisanților țărilor terțe care sosesc sau care își au reședința pe teritoriul Uniunii, pentru a-i ajuta să se integreze.

(27)

Cadrul Europass ar trebui să evolueze pentru a permite descrierea diferitelor tipuri de învățare și aptitudini, în special a celor dobândite prin învățare non-formală și informală.

(28)

Cadrul Europass ar trebui dezvoltat printr-o abordare orientată spre utilizator, care să se bazeze pe feedback, și prin colectarea cerințelor, inclusiv prin intermediul anchetelor și testelor, acordându-se atenție nevoilor specifice actuale și viitoare ale grupurilor-țintă ale Europass. Caracteristicile Europass ar trebui mai ales să reflecte angajamentul statelor membre și al Uniunii de a asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilități la piața forței de muncă și la tehnologiile și sistemele de informare și comunicare. Instrumentele Europass ar trebui să fie ușor de identificat, funcționale, ușor de înțeles și stabile, permițându-le astfel să fie mai accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități.

(29)

Actualizările și modificările cadrului Europass ar trebui realizate în cooperare cu părțile interesate relevante, cum ar fi serviciile de ocupare a forței de muncă, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, furnizorii de educație și de formare, partenerii sociali, precum sindicatele și patronatele, cu respectarea deplină a cooperării politice în desfășurare, cum ar fi procesul Bologna în Spațiul european al învățământului superior. Colaborarea constructivă între Comisie, statele membre și părțile interesate are o importanță deosebită pentru dezvoltarea și punerea în aplicare cu succes a cadrului Europass.

(30)

Dispozițiile relevante din dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal și măsurile naționale de punere în aplicare ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal care sunt stocate și prelucrate în conformitate cu prezenta decizie. Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a restricționa accesul la datele lor cu caracter personal.

(31)

Participarea la cadru ar trebui să fie deschisă membrilor Spațiului Economic European care nu sunt state membre ale Uniunii, statelor aderente, statelor candidate și celor potențial candidate la aderarea la Uniune, având în vedere interesul de lungă durată al statelor menționate față de acest subiect și cooperarea lor pe termen lung cu Uniunea în acest domeniu. Participarea ar trebui să se realizeze în conformitate cu dispozițiile relevante ale instrumentelor care reglementează relațiile dintre Uniune și aceste țări. Informațiile privind aptitudinile și calificările furnizate prin intermediul cadrului Europass ar trebui să provină dintr-un număr mai mare de țări și de sisteme educaționale decât numărul țărilor participante și să reflecte mișcările migratorii dinspre și spre alte părți ale lumii.

(32)

Comisia ar trebui să asigure coerența punerii în aplicare și a monitorizării prezentei decizii prin intermediul unui grup consultativ Europass, format din reprezentanți ai statelor membre și ai părților interesate relevante. Grupul consultativ ar trebui, în special, să dezvolte o abordare strategică în ceea ce privește implementarea și dezvoltarea viitoare a Europass, și să ofere consiliere cu privire la dezvoltarea de instrumente bazate pe web, inclusiv prin testare, și cu privire la informațiile furnizate prin intermediul platformei online Europass, în cooperare cu alte grupuri, dacă este cazul.

(33)

Pentru punerea în aplicare a prezentei decizii se acordă cofinanțare, printre altele, prin programul Uniunii Erasmus +, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8). Comitetul instituit în temeiul regulamentului respectiv este implicat în discuțiile strategice despre progresele înregistrate cu privire la implementarea Europass și la evoluțiile viitoare.

(34)

Întrucât obiectivul prezentei decizii, și anume instituirea unui cadru cuprinzător și interoperabil de instrumente și informații, în principal în scopuri legate de mobilitatea transnațională în angajare și învățare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere efectele acțiunii, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(35)

Ca principiu general, ar trebui ca obligațiile și sarcinile administrative și financiare care le revin statelor membre să fie echilibrate în raport cu costurile și beneficiile.

(36)

Activitățile desfășurate în contextul prezentei decizii ar trebui sprijinite de expertiza agențiilor Uniunii, în special de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, în cadrul domeniilor lor de competență.

(37)

Prin urmare, Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui abrogată, fără a se aduce atingere validității sau statutului documentelor Europass publicate anterior. Toate modelele de documente Europass stabilite ar trebui menținute în noul cadru, până la efectuarea modificărilor sau actualizărilor necesare în conformitate cu prezenta decizie. Pentru a asigura o tranziție lină către platforma online Europass, sistemul de informare Europass pe internet, instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE, ar trebui să continue să funcționeze până în momentul în care platforma online Europass este creată și devine operațională,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie instituie un cadru european pentru a sprijini transparența și înțelegerea aptitudinilor și a calificărilor dobândite în contexte formale, non-formale și informale, inclusiv prin experiență practică, mobilitate și voluntariat (denumit în continuare „Europass”).

(2)   Europass conține instrumente bazate pe web și informații disponibile relevante, inclusiv informații în sprijinul dimensiunii europene a orientării, furnizate prin intermediul unei platforme online și sprijinite de serviciile naționale, al căror scop este de a-i ajuta pe utilizatori să comunice și să își prezinte mai bine aptitudinile și calificările, precum și să compare calificările.

(3)   Europass este destinat:

(a)

utilizatorilor finali individuali, precum cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii și voluntarii; și

(b)

părților interesate relevante, precum furnizorii de educație și formare, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, angajatorii, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de activități pentru tineret, organizațiile de tineret și factorii de decizie politică.

(4)   Utilizarea Europass este facultativă și nu impune nicio obligație și nu conferă niciun drept, în afara celor definite în prezenta decizie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„supliment la certificatul profesional” înseamnă un document anexat unui certificat de educație și de formare profesională sau unui certificat profesional eliberat de către autoritățile sau organismele competente, astfel încât persoanelor terțe – în special celor din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul educației și formării finalizate și ale aptitudinilor dobândite;

(b)

„supliment la diplomă” înseamnă un document anexat unei diplome de învățământ superior eliberat de către autoritățile sau organismele competente, astfel încât persoanelor terțe – în special celor din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul educației și formării finalizate și ale aptitudinilor dobândite;

(c)

„suplimente Europass” înseamnă un set de documente, precum suplimentele la diplomă și suplimentele la certificatul profesional, eliberate de către autoritățile sau organismele competente;

(d)

„orientare” înseamnă un proces continuu, care le permite persoanelor să își identifice capacitățile, aptitudinile și interesele, printr-o serie de activități individuale și colective, să ia decizii în materie de educație, formare și activitate profesională și să își gestioneze parcursurile individuale în context educațional, profesional și în alte contexte în care sunt dobândite sau folosite capacitățile și aptitudinile respective;

(e)

„dimensiunea europeană a orientării” înseamnă cooperarea și sprijinul la nivelul Uniunii pentru consolidarea politicilor, a sistemelor și a practicilor de orientare pe teritoriul Uniunii;

(f)

„calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în momentul în care o autoritate competentă sau un organism competent stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date;

(g)

„evaluarea aptitudinilor” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a măsura și, în cele din urmă, a descrie aptitudinile persoanelor fizice, prin autoevaluare sau evaluarea certificată de o terță parte sau ambele, aptitudini dobândite în contexte formale, non-formale sau informale;

(h)

„autoevaluarea aptitudinilor” înseamnă procesul de reflecție sistematică a persoanelor asupra aptitudinilor lor prin raportarea la o descriere a aptitudinilor stabilită;

(i)

„informații privind aptitudinile” înseamnă analiza cantitativă sau calitativă a datelor agregate privind aptitudinile din surse existente în raport cu piața muncii și a oportunităților de învățare corespunzătoare din sistemul de educație și de formare, care pot contribui la orientare și consiliere, la procesele de recrutare, la alegerile în materie de educație, formare și carieră;

(j)

„servicii de autentificare” înseamnă procesele tehnice, cum ar fi semnăturile electronice și autentificarea unui site internet, care le permit utilizatorilor să certifice informații, precum identitatea lor, prin intermediul Europass;

(k)

„interoperabilitate tehnică” înseamnă capacitatea sistemelor de tehnologie a informației și comunicării să interacționeze astfel încât să sprijine schimbul de informații, obținută prin acordul tuturor părților și al proprietarilor informațiilor;

(l)

„validare” înseamnă procesul prin care o autoritate competentă sau un organism competent confirmă faptul că o persoană a obținut rezultate ale învățării, inclusiv cele dobândite în contexte de învățare non-formală și informală, măsurate prin raportare la un standard relevant, proces care constă în patru etape distincte, și anume: identificarea, documentarea, evaluarea și certificarea rezultatelor evaluării sub forma unei calificări complete, a unor credite sau a unei calificări parțiale, după caz și în conformitate cu contextele naționale;

(m)

„standarde deschise” înseamnă standarde tehnice care au fost elaborate în cadrul unui proces de colaborare și au fost publicate pentru utilizarea cu titlu gratuit de către orice parte interesată;

(n)

„platformă online” înseamnă o aplicație bazată pe web care oferă informații și instrumente pentru utilizatorii finali și le permite acestora să realizeze sarcini specifice online;

(o)

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Articolul 3

Platforma online

(1)   Europass furnizează, prin intermediul unei platforme online, instrumente bazate pe web pentru:

(a)

documentarea și descrierea informațiilor cu caracter personal în diferite formate, inclusiv modele de curriculum vitae (CV);

(b)

documentarea și descrierea aptitudinilor și a calificărilor dobândite prin experiențe de muncă și învățare, inclusiv prin mobilitate și voluntariat;

(c)

evaluarea aptitudinilor și autoevaluarea aptitudinilor;

(d)

documentarea rezultatelor învățării din cadrul calificărilor, inclusiv modelele pentru suplimentul Europass, astfel cum se menționează la articolul 5.

Utilizarea instrumentelor Europass pentru evaluarea aptitudinilor și autoevaluarea aptitudinilor, astfel cum se menționează la litera (c), nu conduce în mod direct la recunoașterea sau acordarea formală a calificărilor.

(2)   Platforma online Europass pune la dispoziție informațiile disponibile sau linkuri către informațiile disponibile cu privire la următoarele aspecte:

(a)

oportunități de învățare;

(b)

calificări și cadre sau sisteme de calificare;

(c)

posibilități de validare a învățării non-formale și informale;

(d)

practici de recunoaștere și legislația relevantă din diferite țări, inclusiv țări terțe;

(e)

servicii care oferă orientare pentru mobilitatea transnațională în scopul învățării și pentru gestionarea carierei;

(f)

informații privind aptitudinile, generate de activitățile și agențiile pertinente de la nivelul Uniunii în limita domeniului lor de competență;

(g)

informații cu privire la aptitudini și calificări care ar putea fi relevante pentru nevoile specifice ale resortisanților țărilor terțe care sosesc sau care își au reședința pe teritoriul Uniunii, pentru a sprijini integrarea acestora.

Articolul 4

Principii și caracteristici esențiale

(1)   Platforma online Europass și instrumentele bazate pe web, inclusiv conținutul și funcționalitatea acestora, trebuie să fie ușor de utilizat, sigure și puse la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod gratuit.

(2)   Platforma online Europass și instrumentele bazate pe web, inclusiv conținutul și funcționalitatea acestora, trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu cerințele în materie de accesibilitate stabilite în dreptul relevant al Uniunii.

(3)   Instrumentele Europass bazate pe web utilizează standarde deschise, care se pun la dispoziție cu titlu gratuit, în vederea reutilizării de către statele membre și de alte părți interesate pe bază voluntară.

(4)   Instrumentele Europass bazate pe web fac referire la CEC în informațiile referitoare la calificări, la descrieri ale sistemelor naționale de educație și de formare, precum și la alte subiecte relevante, după caz și în conformitate cu contextele naționale.

(5)   Platforma online Europass poate include o opțiune prin care utilizatorii să stocheze date cu caracter personal, cum ar fi un profil personal. Dreptul Uniunii privind protecția datelor se aplică prelucrării unor astfel de date cu caracter personal. Utilizatorilor li se pun la dispoziție o serie de opțiuni pentru a le permite să limiteze accesul la datele lor sau la anumite atribute.

(6)   Europass trebuie să permită servicii de autentificare pentru orice document digital sau reprezentare a informațiilor despre aptitudini și calificări.

(7)   Instrumentele Europass bazate pe web sunt disponibile în limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

(8)   Instrumentele Europass bazate pe web sprijină și asigură interoperabilitatea tehnică și sinergii cu alte instrumente și servicii relevante oferite la nivelul Uniunii și, după caz, la nivel național.

Articolul 5

Suplimentele Europass

(1)   Suplimentele Europass se eliberează, în conformitate cu modele, de către autoritățile sau organismele competente. În special, se respectă ordinea fiecărui element din modele pentru a se facilita înțelegerea și furnizarea de informații complete.

(2)   Modelele menționate la alineatul (1) sunt elaborate și, atunci când este necesar, sunt revizuite de către Comisie în strânsă cooperare și consultare cu statele membre și cu alte părți interesate, precum Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură pentru a se asigura relevanța și ușurința utilizării suplimentelor.

(3)   Toate suplimentele Europass se eliberează gratuit și, atunci când este posibil, în format electronic. Suplimentele Europass se eliberează în limba națională și, atunci când este posibil, într-o altă limbă europeană.

(4)   Suplimentele Europass nu înlocuiesc diplomele sau certificatele originale și nu reprezintă echivalentul recunoașterii oficiale a diplomei sau a certificatului original de către autoritățile sau organismele competente din alte țări.

Articolul 6

Sarcinile Comisiei

(1)   Comisia gestionează platforma online Europass. În acest sens, Comisia:

(a)

asigură disponibilitatea și calitatea ridicată a informațiilor la nivelul Uniunii sau a linkurilor către astfel de informații disponibile, astfel cum se precizează în articolul 3 alineatul (2);

(b)

dezvoltă, testează și, atunci când este necesar, actualizează platforma online Europass, inclusiv standardele deschise, în conformitate cu nevoile utilizatorilor și progresul tehnologic, precum și cu schimbările apărute pe piețele muncii și în furnizarea serviciilor de educație și formare;

(c)

urmărește și integrează, atunci când este cazul, cele mai recente evoluții tehnologice care pot îmbunătăți accesul la Europass pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu dizabilități;

(d)

se asigură că orice dezvoltare sau actualizare a platformei online Europass, inclusiv a standardelor deschise, sprijină coerența informațiilor și prezintă o valoare adăugată clară;

(e)

se asigură că orice instrumente bazate pe web, în special instrumentele de evaluare și de autoevaluare, sunt pe deplin testate și îndeplinesc standardele de asigurare a calității; și

(f)

asigură calitatea și monitorizează eficacitatea platformei online Europass, inclusiv a instrumentelor bazate pe internet, în conformitate cu nevoile utilizatorilor.

(2)   Comisia asigură punerea în aplicare eficace a prezentei decizii. În acest sens, Comisia:

(a)

asigură participarea și implicarea activă a statelor membre în planificarea strategică, inclusiv în stabilirea și urmărirea obiectivelor strategice, în asigurarea calității și în finanțare, și ține seama de pozițiile acestora;

(b)

asigură participarea și implicarea activă a statelor membre în dezvoltarea, testarea, actualizarea și evaluarea platformei online Europass, inclusiv a standardelor deschise, și ține seama de pozițiile acestora;

(c)

se asigură că, la nivelul Uniunii, părțile interesate relevante sunt implicate în punerea în aplicare și evaluarea prezentei decizii;

(d)

instituie activități de învățare și schimburi de bune practici între statele membre și, după caz, facilitează consilierea inter pares la cererea statelor membre; și

(e)

se asigură că, la nivelul Uniunii, sunt puse în aplicare activități de informare, de orientare și de promovare adecvate și eficace, destinate utilizatorilor și părților interesate relevante, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Articolul 7

Sarcinile statelor membre

(1)   Fiecare stat membru este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii la nivel național prin intermediul serviciilor naționale relevante și fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind punerea în aplicare și organizarea. În acest sens, statele membre:

(a)

coordonează activitățile legate de punerea în aplicare a instrumentelor Europass bazate pe web;

(b)

promovează utilizarea Europass și îl popularizează, mărindu-i vizibilitatea;

(c)

promovează și furnizează informații privind serviciile care oferă orientare cu privire la mobilitatea transnațională în scopul învățării și la gestionarea carierei, inclusiv, atunci când este cazul, privind serviciile care oferă orientare individuală;

(d)

pune la dispoziție informații privind oportunitățile de învățare, calificările și practicile de recunoaștere prin intermediul platformei online Europass, inclusiv prin intermediul unor linkuri către site-urile web relevante de la nivel național;

(e)

implică părțile interesate din toate sectoarele relevante și promovează cooperarea dintre părțile interesate din sectorul public și privat în cadrul activităților aflate în responsabilitatea lor.

(2)   Transmiterea de informații către platforma online Europass în temeiul articolului 3 alineatul (2) nu creează nicio obligație suplimentară pentru statele membre.

Articolul 8

Prelucrarea și protecția datelor

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

Articolul 9

Monitorizarea și evaluarea

(1)   Comisia comunică progresele înregistrate și evoluțiile viitoare preconizate în urma adoptării prezentei decizii, după caz, în contextul cadrelor de politici relevante privind educația, formarea și ocuparea forței de muncă.

(2)   Până la 23 mai 2023 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind punerea în aplicare și impactul prezentei decizii.

(3)   Evaluarea este efectuată de către un organism independent și se bazează pe indicatori calitativi și cantitativi elaborați de Comisie în consultare cu statele membre.

Articolul 10

Țările participante

(1)   Participarea la activitățile menționate în prezenta decizie este deschisă membrilor Spațiului Economic European care nu sunt state membre ale Uniunii, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European.

(2)   Participarea este, de asemenea, deschisă statelor aderente, statelor candidate și statelor potențial candidate la aderarea la Uniune, în conformitate cu acordurile încheiate de acestea cu Uniunea.

Articolul 11

Dispoziții financiare

Punerea în aplicare a prezentei decizii la nivel național este cofinanțată prin intermediul programelor Uniunii. Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

Articolul 12

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia nr. 2241/2004/CE se abrogă.

(2)   Sistemul de informare Europass pe internet, instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE, continuă să funcționeze până în momentul în care platforma online Europass instituită prin prezenta decizie este creată și devine operațională.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  JO C 173, 31.5.2017, p. 45.

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass) (JO L 390, 31.12.2004, p. 6).

(4)  Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 189, 15.6.2017, p. 15).

(5)  Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

(6)  Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind o mai bună integrare a orientării de-a lungul vieții în strategiile de învățare de-a lungul vieții (JO C 319, 13.12.2008, p. 4).

(7)  Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

(9)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).