ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 77

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
20 martie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/454 al Comisiei din 14 martie 2018 de interzicere a pescuitului de cod în zonele 1 și 2B de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre, cu excepția Germaniei, a Spaniei, a Franței, a Poloniei, a Portugaliei și a Regatului Unit

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/455 al Comisiei din 16 martie 2018 de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei din 19 martie 2018 privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi ( 1 )

6

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/457 a Consiliului din 13 martie 2018 de autorizare a Republicii Letonia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

14

 

*

Decizia (PESC) 2018/458 a Consiliului din 19 martie 2018 de abrogare a Poziției comune 97/193/PESC referitoare la măsurile restrictive îndreptate împotriva persoanelor care au comis acte de violență în cursul incidentelor de la Mostar din 10 februarie 1997

16

 

*

Decizia (PESC) 2018/459 a Consiliului din 19 martie 2018 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/454 AL COMISIEI

din 14 martie 2018

de interzicere a pescuitului de cod în zonele 1 și 2B de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre, cu excepția Germaniei, a Spaniei, a Franței, a Poloniei, a Portugaliei și a Regatului Unit

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2018.

(2)

Conform informațiilor primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru au epuizat cota alocată pentru 2018.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2018 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Activitățile de pescuit din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru se interzic începând de la data stabilită în anexă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv capturat de către navele în cauză.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

João AGUIAR MACHADO

Director general

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 (JO L 27, 31.1.2018, p. 1).


ANEXĂ

Nr.

03/TQ120

Stat membru

Alte state membre decât Germania, Spania, Franța, Polonia, Portugalia și Regatul Unit

Stoc

COD/1/2B.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

1 și 2b

Data încetării activităților

8.2.2018


20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/4


REGULAMENTUL (UE) 2018/455 AL COMISIEI

din 16 martie 2018

de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatele (5) și (6),

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (2), în special articolul 55 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede sarcinile, atribuțiile și cerințele generale ale laboratoarelor de referință din Uniunea Europeană (UE) pentru produsele alimentare, hrana pentru animale și sănătatea animală. Laboratoarele de referință din UE pentru sănătatea animală și animalele vii sunt enumerate în partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004. La punctul 15 din partea II a anexei respective este menționat Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regatul Unit, ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(2)

Directiva 2006/88/CE stabilește cerințele de sănătate animală pentru introducerea pe piață, importul și tranzitul prin Uniune ale animalelor și produselor de acvacultură și anumite cerințe minime de prevenire și control privind anumite boli ale acestor animale. Articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2006/88/CE prevede desemnarea laboratoarelor de referință din UE pentru bolile animalelor acvatice care fac obiectul respectivei directive.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei (3) a desemnat Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regatul Unit, ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2018. Articolul 55 alineatul (3) din Directiva 2006/88/CE prevede o reexaminare a funcțiilor respectivului laborator.

(4)

Ca urmare a notificării primite din partea Regatului Unit în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, funcția de laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor deținută de Cefas nu poate continua pentru o perioadă suplimentară după data de 1 iulie 2018.

(5)

Luându-se în considerare sinergiile în expertiza tehnică, capacitățile laboratorului și colaborarea în rețea cu laboratoarele de referință naționale, laboratorul de referință al UE pentru boli ale peștilor ar trebui să preia sarcinile și funcțiile laboratorului de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemarca, desemnat ca laborator de referință al UE pentru boli ale peștilor, ar trebui să preia sarcinile și funcțiile laboratorului de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, care își asumă responsabilitățile laboratorului de referință al UE pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor, ar trebui să fie indicat ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2023. În plus, acesta ar trebui să fie menționat în partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Prin urmare, partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificată în consecință.

(8)

Pentru a se asigura continuitatea deplină a activităților laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene pentru boli ale crustaceelor, este adecvat să se prevadă o dată de punere în aplicare specifică pentru măsurile prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2023, se atribuie responsabilitățile și sarcinile laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale crustaceelor Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemarca.

Articolul 2

Partea II din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Laborator de referință al UE pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danemarca”.

2.

Punctul 15 se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de desemnare a laboratoarelor comunitare de referință pentru boli ale crustaceelor, rabie și tuberculoză bovină, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratoarelor comunitare de referință în privința rabiei și a tuberculozei bovine și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 201, 30.7.2008, p. 29).


20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/456 AL COMISIEI

din 19 martie 2018

privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 stabilește norme pentru introducerea pe piață și utilizarea alimentelor noi în Uniune.

(2)

Articolul 4 din Regulamentul (UE) 2015/2283 stabilește principiile de bază ale procedurii de stabilire a statutului de aliment nou. Alineatul (1) al respectivului articol prevede ca operatorii economici din sectorul alimentar să verifice dacă alimentul pe care intenționează să îl introducă pe piața Uniunii este sau nu cuprins în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

(3)

Pentru a stabili statutul de aliment nou al unui anumit aliment, ar trebui transmisă o cerere de consultare. Statele membre ar trebui să verifice valabilitatea unor astfel de cereri. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme pentru procesul de verificare.

(4)

Ar trebui stabilite norme pentru a se asigura faptul că cererea de consultare vizând stabilirea statutului de aliment nou conține toate informațiile necesare în vederea evaluării de către statele membre.

(5)

Pentru a se asigura faptul că operatorii economici din sectorul alimentar și publicul sunt informați cu privire la statutul de aliment nou, informațiile privind statutul de aliment nou ar trebui să fie puse la dispoziția publicului.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a articolului 4 din Regulamentul (UE) 2015/2283 în ceea ce privește etapele procedurale ale procesului de consultare pentru a stabili dacă un aliment este sau nu cuprins în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

Articolul 2

Definiții

În plus față de definițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în Regulamentul (UE) 2015/2283, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere de consultare” înseamnă o cerere din partea unui operator economic din sectorul alimentar către un stat membru destinatar de a stabili statutul de aliment nou al unui anumit aliment;

(b)

„stat membru destinatar” înseamnă un stat membru în care operatorul economic din sectorul alimentar intenționează să introducă pe piață un anumit aliment pentru prima dată.

Articolul 3

Transmiterea unei cereri de consultare

(1)   Operatorul economic din sectorul alimentar consultă statul membru destinatar, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283, prin transmiterea unei cereri de consultare statului membru respectiv.

(2)   În cazul în care operatorul economic din sectorul alimentar intenționează să introducă alimentul pe piață simultan în mai multe state membre, operatorul economic din sectorul alimentar transmite cererea de consultare numai unuia dintre respectivele state membre.

Articolul 4

Conținutul și prezentarea unei cereri de consultare

(1)   Cererea de consultare este transmisă pe cale electronică statului membru destinatar și constă în următoarele:

(a)

o scrisoare de însoțire;

(b)

un dosar tehnic;

(c)

documentație justificativă;

(d)

o notă explicativă care clarifică scopul și relevanța documentației transmise.

(2)   Scrisoarea de însoțire menționată la alineatul (1) litera (a) este redactată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I.

(3)   Dosarul tehnic menționat la alineatul (1) litera (b) conține informațiile necesare pentru a permite statului membru destinatar să concluzioneze cu privire la statutul de aliment nou și se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), un solicitant nu este obligat să furnizeze toate elementele menționate în anexa II, cu condiția ca solicitantul să fi prezentat justificări verificabile pentru absența fiecărui element care lipsește.

Articolul 5

Proceduri de verificare a valabilității unei cereri de consultare

(1)   Statul membru destinatar verifică, fără întârziere, dacă cererea de consultare respectă cerințele de la articolul 4.

(2)   În cazul în care operatorul economic din sectorul alimentar transmite informații insuficiente în cererea de consultare, statul membru destinatar solicită operatorului economic din sectorul alimentar să furnizeze informații suplimentare sau să efectueze actualizări relevante ale cererii de consultare în termenul specificat de statul membru destinatar.

(3)   Cererea de consultare nu este considerată valabilă dacă:

(a)

operatorul economic din sectorul alimentar nu furnizează informațiile suplimentare solicitate sau o actualizare a cererii de consultare în perioada specificată de către statul membru destinatar;

(b)

informațiile suplimentare transmise nu sunt suficiente pentru a concluziona că cererea de consultare este valabilă.

(4)   Statul membru destinatar decide cu privire la valabilitatea cererii de consultare și informează fără întârziere operatorul economic din sectorul alimentar, celelalte state membre și Comisia cu privire la decizie. În cazul în care cererea de consultare este considerată nevalabilă, statul membru destinatar prezintă motivele pentru această concluzie.

Articolul 6

Proceduri de evaluare a valabilității unei cereri de consultare

(1)   Statul membru destinatar concluzionează cu privire la statutul de aliment nou al unui aliment în termen de patru luni de la data la care el a decis cu privire la valabilitatea cererii de consultare.

(2)   În cazul în care statul membru destinatar identifică faptul că nu dispune de dovezi suficiente pentru a decide cu privire la statutul de aliment nou al unui aliment, el poate solicita operatorului economic din sectorul alimentar să furnizeze informații suplimentare. Perioada acestei solicitări se stabilește împreună cu operatorul economic din sectorul alimentar.

Statul membru destinatar poate consulta celelalte state membre și Comisia.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (4), solicitarea de informații suplimentare la care se face referire în alineatul (2) nu extinde perioada de timp menționată la alineatul (1).

(4)   În cazuri temeinic justificate, statul membru destinatar poate extinde perioada de timp menționată la alineatul (1) cu maximum patru luni. Statul membru destinatar informează operatorul economic din sectorul alimentar, celelalte state membre și Comisia cu privire la decizia sa și pune la dispoziție justificarea aferentă.

(5)   După stabilirea concluziei cu privire la statutul de aliment nou al unui aliment, statul membru destinatar informează fără întârziere operatorul economic din sectorul alimentar, celelalte state membre și Comisia cu privire la decizie și pune la dispoziție justificarea aferentă în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

Articolul 7

Informații privind statutul de aliment nou și publicarea

(1)   Notificarea menționată la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament include următoarele:

(a)

denumirea și descrierea alimentului în cauză;

(b)

o declarație care să indice dacă alimentul în cauză este nou, dacă nu este nou sau dacă nu este nou doar în suplimentele alimentare;

(c)

motivele care justifică declarația menționată la litera (b);

(d)

în cazul în care alimentul este un aliment nou, cea mai adecvată categorie de alimente în care el se încadrează în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2283.

(2)   Comisia pune, fără întârziere, la dispoziția publicului pe site-ul de internet al Comisiei informațiile privind statutul de aliment nou.

Articolul 8

Autoritățile competente ale statelor membre

Statele membre furnizează Comisiei până la 1 martie 2018 datele de contact ale autorităților naționale competente și datele de contact ale respectivelor puncte de contact desemnate în scopurile prezentului regulament.

Comisia publică aceste date de contact pe site-ul de internet al Comisiei până la 1 mai 2018.

Articolul 9

Confidențialitate

(1)   Operatorii economici din sectorul alimentar pot solicita statului membru destinatar să confirme că este de acord cu faptul că divulgarea anumitor informații transmise ca parte a cererii de consultare trebuie să beneficieze de un tratament confidențial în cazul în care divulgarea unor astfel de informații ar putea dăuna poziției lor concurențiale.

(2)   În sensul alineatului (1), operatorii economici din sectorul alimentar indică statului membru destinatar părțile din informațiile furnizate pe care le doresc să fie tratate drept confidențiale și furnizează toate detaliile necesare pentru a susține cererea lor de confidențialitate.

(3)   Statul membru destinatar comunică operatorului economic din sectorul alimentar opinia sa referitoare la care părți ale informațiilor rămân confidențiale.

Cu toate acestea, confidențialitatea nu se aplică următoarelor informații:

(a)

numele și adresa solicitantului;

(b)

denumirea și descrierea alimentului;

(c)

un rezumat al studiilor efectuate, transmis de solicitant;

(d)

dacă este cazul, metoda sau metodele de analiză.

(4)   În cazul consultării altor state membre în temeiul articolului 6 alineatul (2) al doilea paragraf, statul membru destinatar informează Comisia și statele membre despre opiniile sale referitoare la confidențialitatea cererii de consultare.

(5)   După ce a fost informat în conformitate cu alineatul (3), operatorul economic din sectorul alimentar își poate retrage cererea de consultare în termen de trei săptămâni, timp în care confidențialitatea informațiilor furnizate trebuie să fie respectată.

(6)   Comisia și statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea adecvată a informațiilor menționate la alineatul (3) și primite de ele în temeiul prezentului regulament, cu excepția informațiilor care trebuie să fie făcute publice pentru a proteja sănătatea umană.

(7)   În cazul în care un operator economic din sectorul alimentar își retrage sau și-a retras cererea de consultare în conformitate cu alineatul (5), nici Comisia și nici statele membre nu divulgă informațiile pentru care a fost solicitată confidențialitatea de către operatorul economic din sectorul alimentar în conformitate cu alineatul (1).

(8)   Aplicarea alineatelor (1)-(7) nu afectează schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, necesar pentru a lua în considerare cererea de consultare transmisă în temeiul prezentului regulament.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).


ANEXA I

MODEL DE SCRISOARE DE INTENȚIE CARE ÎNSOȚEȘTE O CERERE DE CONSULTARE PENTRU STABILIREA STATUTULUI DE ALIMENT NOU

Autoritatea competentă a statului membru

Data: …

Obiect: Cerere de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou al …

Operatorul sau operatorii economici din sectorul alimentar/partea care solicită consultare:

Societate: …

Adresă: …

Telefon: …

E-mail: …

Persoană de contact: …

depune sau depun prezenta cerere de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou al …

Cu stimă,

Semnătură …

Documente anexate:

dosar tehnic

documente în sprijinul cererii de consultare

notă explicativă


ANEXA II

MODEL DE DOSAR TEHNIC

Legătura dintre diferitele informații este explicată într-o notă explicativă. Explicația este necesară îndeosebi în cazul dovezilor prezentate pentru susținerea consumului uman la un nivel semnificativ în Uniune înainte de 15 mai 1997, caz în care, pentru a se putea formula o concluzie, trebuie să fie luate în considerare documente din mai multe surse.

În cazul în care doar anumite părți din documentele respective sunt relevante pentru stabilirea statutului de aliment nou, părțile respective se evidențiază.

Secțiunea 1 trebuie completată pentru toate alimentele.

Pentru extracte, în plus față de secțiunea 1, trebuie completată secțiunea 2.

Pentru alimentele care rezultă dintr-un proces de producție care nu a fost utilizat pentru producerea de alimente în Uniune înainte de 15 mai 1997, trebuie completate secțiunea 1 (punctele 1-3 și punctul 7) și secțiunea 3.

Secțiunea 1: Toate alimentele (pentru alimentele care rezultă dintr-un proces de producție care nu a fost utilizat pentru producerea de alimente în Uniune înainte de 15 mai 1997, doar punctele 1-3 și punctul 7)

1.

Descrierea alimentelor

1.1.

Denumirea alimentului

 

1.2.

Descrierea detaliată a alimentului, inclusiv informații din care să rezulte dacă alimentul este compus din nanomateriale fabricate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) litera (a) subpunctele (viii) și (ix) din Regulamentul (UE) 2015/2283 (1)

 

1.3.

Categoria propusă a alimentului nou în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2283, dacă este cazul

 


2.

Caracterizarea suplimentară a alimentului și/sau a sursei alimentului (dacă este relevant)
A.   

Organisme (microorganisme, ciuperci, alge, plante, animale)

2.1.

Denumire taxonomică (denumirea latină completă cu numele autorului)

 

2.2.

Sinonime, alte denumiri, dacă este cazul

 

2.3.

Specificarea părții organismului la care se referă utilizarea pentru consumul uman înainte de 15 mai 1997 în Uniune, dacă este cazul

 

2.4.

Specificarea purității/concentrației

 

B.   

Substanțe chimice

2.5.

Număr sau numere CAS (dacă au fost atribuite)

 

2.6.

Denumirea sau denumirile chimice conform normelor nomenclatorului IUPAC

 

2.7.

Sinonime, denumire comercială, denumire comună, dacă este cazul

 

2.8.

Formula moleculară și structurală

 

2.9.

Specificarea purității/concentrației

 


3.

Condiții de utilizare

3.1.

Cum se intenționează să fie utilizat alimentul?

 

3.2.

Tipul de produs sau de produse în care se intenționează să fie utilizat alimentul

 

3.3.

Nivelul/concentrația (sau intervalul de niveluri) din produs sau produse la care se intenționează să fie utilizat alimentul

 


4.

Procesul de producție

4.1.

Descrierea detaliată a procesului de producție. A se include o diagramă a fluxului procesului pentru a descrie procesul de producție.

 


5.

Istoricul consumului uman al alimentului în Uniune înainte de 15 mai 1997

5.1.

În ce măsură a fost consumat alimentul la un nivel semnificativ pe teritoriul întregii Uniuni înainte de 15 mai 1997? Se furnizează detalii.

 

5.2.

În ce măsură a fost consumat alimentul la un nivel semnificativ într-un stat membru înainte de 15 mai 1997? Se furnizează detalii.

 

5.3.

A fost alimentul consumat în Uniune numai la nivel regional sau în mică măsură la nivel local înainte de 15 mai 1997? Se furnizează detalii.

 

5.4.

A fost alimentul disponibil înainte de 15 mai 1997 în Uniune ca ingredient destinat unei populații-țintă specifice (de exemplu, aliment pentru un scop medical special)? Se furnizează detalii.

 


6.

Consultări cu privire la disponibilitatea în Uniune

În cazul în care operatorii economici din sectorul alimentar nu sunt siguri dacă informațiile pe care le dețin sunt suficiente pentru a dovedi că alimentul în cauză a fost utilizat pentru consum uman la un nivel semnificativ în Uniune înainte de 15 mai 1997, ei se pot consulta cu alți operatori economici din sectorul alimentar sau cu federații ale operatorilor economici din sectorul alimentar pentru a colecta informații suficiente.

6.1.

Au fost consultați alți operatori economici din sectorul alimentar sau federații ale operatorilor economici din sectorul alimentar? Se furnizează detalii.

 

6.2.

Este alimentul disponibil în prezent pe piața Uniunii? Se furnizează detalii.

 


7.

Informații suplimentare

7.1.

Există vreo informație din care să rezulte că produsul în cauză este utilizat în Uniune ca medicament în conformitate cu Directiva 2001/83/CE (2)?

 

7.2.

Există orice alte informații care ar putea ajuta la stabilirea statutului de aliment nou? Trebuie să fie transmise orice informații relevante, chiar dacă nu sunt solicitate în mod specific.

 

Secțiunea 2: Extracte

8.

Extracte

8.1.

Orice detalii suplimentare despre materiile folosite ca sursă pentru extract, dacă nu sunt furnizate în secțiunea 1. Se furnizează detalii.

 

8.2.

Specificațiile extractului. Se furnizează detalii.

 

8.3.

În cazul extragerii dintr-o sursă de alimente, va fi aportul oricăror componente ale extractului din aliment mai mare decât aportul acestor componente în sursa de alimente? Se furnizează detalii.

 


Secțiunea 3: Alimente care rezultă dintr-un proces de producție care nu a fost utilizat pentru producerea de alimente în Uniune înainte de 15 mai 1997

9.

Procesul de producție

9.1.

Descrierea detaliată a procesului de producție. A se include o diagramă a fluxului procesului pentru a descrie procesul de producție.

 

9.2.

Afectează structura sau compoziția alimentului valoarea sa nutritivă, metabolismul său sau nivelul său de substanțe nedorite din cauza procesului prin care alimentul a fost preparat? Se furnizează detalii.

 

9.3.

Este alimentul produs dintr-o sursă care, ea însăși, nu este consumată în mod normal în cadrul alimentației? Se furnizează detalii.

 

(1)

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, p. 1).

(2)

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).


DECIZII

20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/457 A CONSILIULUI

din 13 martie 2018

de autorizare a Republicii Letonia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 193 din Directiva 2006/112/CE, orice persoană impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii impozabilă este, în general, obligată la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) către autoritățile fiscale.

(2)

În temeiul articolului 199a alineatul (1) litera (h) din Directiva 2006/112/CE, statele membre pot să prevadă ca persoana obligată la plata TVA-ului aferent livrărilor de console de jocuri să fie persoana impozabilă către care se face livrarea („mecanismul de taxare inversă”). Letonia nu se prevalează de această opțiune, deși aplică taxarea inversă în cazul livrărilor de tablete PC și laptopuri pe baza articolului 199a alineatul (1) litera (h) din directiva menționată.

(3)

Din cauza creșterii numărului de fraude în sectorul consolelor de jocuri din Letonia, Letonia ar dori să introducă mecanismul de taxare inversă în cazul livrărilor interne de console de jocuri.

(4)

În temeiul articolului 199a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE, mecanismul de taxare inversă poate fi aplicat până la 31 decembrie 2018, pentru o perioadă minimă de doi ani. Întrucât nu se îndeplinește condiția referitoare la perioada de doi ani, Letonia nu poate aplica mecanismul de taxare inversă în temeiul articolului 199a alineatul (1) litera (h) din Directiva 2006/112/CE.

(5)

Prin scrisoarea înregistrată de Comisie la 15 noiembrie 2017, Letonia a solicitat autorizarea de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, în scopul de a obliga la plata TVA pe beneficiarul livrărilor de console de jocuri.

(6)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat, prin scrisoarea din 23 noiembrie 2017, celelalte state membre cu privire la cererea prezentată de Letonia. Prin scrisoarea din 24 noiembrie 2017, Comisia a informat Letonia că deține toate informațiile necesare pentru a analiza cererea.

(7)

Conform informațiilor furnizate de Letonia, frauda în materie de TVA a sporit în cazul livrărilor de console de jocuri după introducerea mecanismului de taxare inversă pentru telefoane mobile, tablete PC, laptopuri și dispozitive cu circuite integrate. Consolele de jocuri sunt deosebit de expuse riscului de fraudă în materie de TVA, deoarece au dimensiuni relativ mici, au o valoare relativ mare și au o piață mare de desfacere pe internet. În conformitate cu informațiile prezentate de Letonia, acest stat membru a introdus o serie de măsuri convenționale în vederea combaterii fraudei în materie de TVA. Cu toate acestea, Letonia consideră că este necesar să se introducă mecanismul de taxare inversă în cazul livrării de console de jocuri pentru a preveni pierderile de venituri din TVA la bugetul de stat.

(8)

Prin urmare, pentru a preveni evaziunea fiscală, Letonia ar trebui să fie autorizată să aplice, pe o perioadă limitată, mecanismul de taxare inversă în cazul livrărilor de console de jocuri.

(9)

Măsura specială nu afectează resursele proprii ale Uniunii provenite din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, în cazul livrărilor de console de jocuri, Letonia este autorizată să desemneze beneficiarul livrării drept persoana obligată la plata TVA.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data notificării.

Expiră la 31 decembrie 2018.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Letonia.

Adoptată la Bruxelles, 13 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

V. GORANOV


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.


20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/16


DECIZIA (PESC) 2018/458 A CONSILIULUI

din 19 martie 2018

de abrogare a Poziției comune 97/193/PESC referitoare la măsurile restrictive îndreptate împotriva persoanelor care au comis acte de violență în cursul incidentelor de la Mostar din 10 februarie 1997

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 1997, Consiliul a adoptat Poziția comună 97/193/PESC (1).

(2)

Pe baza unei reexaminări a Poziției comune 97/193/PESC, măsurile instituite prin poziția comună ar trebui să fie revocate.

(3)

Prin urmare, Poziția comună 97/193/PESC ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția comună 97/193/PESC se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Poziția comună 97/193/PESC din 17 martie 1997 definită de Consiliu în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la măsurile restrictive îndreptate împotriva persoanelor care au comis acte de violență în cursul incidentelor de la Mostar din 10 februarie 1997 (JO L 81, 21.3.1997, p. 1).


20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/17


DECIZIA (PESC) 2018/459 A CONSILIULUI

din 19 martie 2018

de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 21 martie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/173/PESC (1) privind măsuri restrictive, având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina.

(2)

Pe baza reexaminării Deciziei 2011/173/PESC, aplicarea respectivelor măsuri restrictive ar trebui prelungită până la 31 martie 2019.

(3)

Prin urmare, Decizia 2011/173/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia 2011/173/PESC, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 31 martie 2019.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2011/173/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive, având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina (JO L 76, 22.3.2011, p. 68).