ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 71

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
14 martie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/394 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește eliminarea cerințelor privind operațiunile aeriene aplicabile baloanelor

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/396 al Comisiei din 13 martie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

36

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/397 a Consiliului din 8 martie 2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

38

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ( JO L 276, 20.10.2010 )

40

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/394 AL COMISIEI

din 13 martie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește eliminarea cerințelor privind operațiunile aeriene aplicabile baloanelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (2) stabilește condițiile pentru siguranța mai multor tipuri de operațiuni aeriene cu diferite categorii de aeronave, inclusiv operațiunile cu baloane.

(2)

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei (3) stabilește norme specifice pentru operarea baloanelor. De la data de aplicare a regulamentului respectiv, ar trebui ca astfel de operațiuni să nu mai facă obiectul normelor generale aplicabile operațiunilor aeriene prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 965/2012. Totuși, ar trebui ca normele privind supravegherea operațiunilor aeriene de către autoritățile competente ale statelor membre, stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și în anexa II la acesta, să se aplice în continuare operațiunilor aeriene cu baloane, întrucât cerințele respective nu sunt specifice unei activități aeriene anume, ci se aplică în mod orizontal tuturor activităților de acest tip.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 965/2012 ar trebui modificat în consecință, astfel încât să fie luate în considerare noile norme aplicabile operațiunilor cu baloane și să se clarifice dispozițiile vizate din regulamentul respectiv, după caz.

(4)

Dată fiind legătura apropiată dintre cele două regulamente, data de aplicare a modificărilor aduse Regulamentului (UE) nr. 965/2012 prin prezentul regulament ar trebui sincronizată cu data de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/395.

(5)

Agenția a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (4), în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind operațiunile aeriene cu avioane, elicoptere și planoare, inclusiv privind inspecțiile la platformă efectuate în cazul aeronavelor operatorilor aflați, în ceea ce privește supravegherea siguranței, sub jurisdicția altui stat, atunci când aterizează pe aerodromuri aflate pe teritoriul care face obiectul dispozițiilor tratatelor.

(2)   Prezentul regulament stabilește și norme detaliate referitoare la condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor operatorilor de aeronave menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu excepția baloanelor, implicați în operațiuni de transport aerian comercial, la privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate, precum și la condițiile în care operațiunile sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță.

(3)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme detaliate privind condițiile și procedurile referitoare la declarațiile date de operatorii implicați în operațiunile comerciale specializate cu avioane, elicoptere și planoare sau în operarea necomercială a aeronavelor complexe motorizate, inclusiv în operațiuni necomerciale specializate cu aeronave complexe motorizate, referitoare la capacitatea lor și la disponibilitatea mijloacelor necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de operarea de aeronave, precum și condițiile și procedurile referitoare la supravegherea acestor operatori.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene cu dirijabile.”;

(c)

se adaugă următorul alineat (7):

„(7)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene cu baloane. Totuși, în ceea ce privește astfel de operațiuni aeriene cu baloane, altele decât baloanele cu gaz captive, se aplică cerințele cu privire la supraveghere de la articolul 3.”;

2.

La articolul 2 se introduc următoarele puncte 1a si 1b:

„1a.

«balon» înseamnă o aeronavă mai ușoară decât aerul, cu pilot la bord, care nu este acționată de motor și care susține zborul prin folosirea fie a unui gaz mai ușor decât aerul, fie a unui arzător aeropurtat, fiind incluse baloanele cu gaz, baloanele cu aer cald, baloanele mixte și, deși acționate de motor, dirijabilele cu aer cald;

1b.

«balon cu gaz captiv» înseamnă un balon cu gaz cu un sistem de legare care îl ancorează continuu într-un punct fix pe durata operării;”;

3.

La articolul 3 alineatul (1), se introduce un al doilea paragraf, după cum urmează:

„Sistemele de administrare și de management ale autorităților competente ale statelor membre și ale agenției respectă cerințele specificate în anexa II.”;

4.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Operatorii operează un avion, un elicopter sau un planor în scopul operațiunilor de transport aerian comercial (denumit în continuare «CAT») numai în conformitate cu cerințele specificate în anexele III și IV.”;

(b)

la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

avioane, elicoptere și planoare utilizate pentru transportul de bunuri periculoase (DG);”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Operatorii de alte avioane și elicoptere decât cele motorizate complexe, precum și de planoare, implicați în operațiuni necomerciale, inclusiv operațiuni necomerciale specializate, operează aeronavele numai în conformitate cu cerințele specificate în anexa VII.”;

(d)

la alineatul (5), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

alte avioane și elicoptere, precum și planoare, în conformitate cu dispozițiile specificate în anexa VII.”;

(e)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Operatorii operează un avion, un elicopter sau un planor în scopul operațiunilor comerciale specializate numai în conformitate cu cerințele specificate în anexele III și VIII.”;

5.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la articolul 5 din prezentul regulament și fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 5 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) 216/2008 și dispozițiilor capitolului P din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (*1) cu privire la permisul de zbor, următoarele zboruri continuă să fie efectuate în temeiul cerințelor stabilite în legislația națională a statelor membre în care operatorul își are sediul principal de activitate sau, dacă operatorul nu are un sediu principal de activitate, a locului în care operatorul este stabilit sau își are reședința:

(a)

zborurile legate de introducerea sau modificarea unor tipuri de avioane, elicoptere sau planoare desfășurate de către organizațiile de proiectare sau de producție în sfera privilegiilor lor;

(b)

zborurile care nu transportă pasageri sau mărfuri, în cazul cărora avionul, elicopterul sau planorul este transportat pentru recondiționare, reparare, verificări de întreținere, inspecții, livrare, export sau în scopuri similare.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).”;"

(b)

la alineatul (4a), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (6), următoarele operațiuni cu alte avioane și elicoptere decât cele motorizate complexe și cu planoare pot fi efectuate în conformitate cu anexa VII:”;

6.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Limitări ale timpului de zbor

(1)   Operațiunile CAT fac obiectul cerințelor subpărții FTL din anexa III.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), operațiunile de taxi aerian, operațiunile de servicii medicale de urgență și operațiunile CAT cu un singur pilot efectuate cu avioane fac obiectul cerințelor specificate în legislația națională menționate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 și în subpartea Q din anexa III la regulamentul respectiv.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), operațiunile CAT cu elicoptere și operațiunile CAT cu planoare respectă cerințele specificate în legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate.

(4)   Operațiunile necomerciale, inclusiv operațiunile necomerciale specializate, cu avioane și elicoptere motorizate complexe, precum și operațiunile comerciale specializate cu avioane, elicoptere și planoare respectă, în ceea ce privește limitările timpului de zbor, cerințele specificate în legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate sau, dacă operatorul nu are un sediu principal de activitate, a locului în care operatorul este stabilit sau își are reședința.”;

7.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Cerințele din anexele II și VII se aplică operațiunilor necomerciale efectuate cu planoare începând cu 25 august 2013. Totuși, statele membre care au decis înainte de 8 aprilie 2019, în conformitate cu legislația Uniunii, că unele sau niciuna dintre respectivele cerințe nu se aplică acestor operațiuni pe teritoriul lor fac publice deciziile respective. Dacă orice astfel de decizie este încă în vigoare la 8 aprilie 2020, ea încetează să se mai aplice începând cu această dată.

(3)   Cerințele din anexele II, III, VII și VIII se aplică în cazul operațiunilor specializate efectuate cu planoare începând cu 1 iulie 2014. Totuși, statele membre care au decis înainte de 8 aprilie 2019, în conformitate cu legislația Uniunii, că unele sau niciuna dintre respectivele cerințe nu se aplică acestor operațiuni pe teritoriul lor fac publice deciziile respective. Dacă orice astfel de decizie este încă în vigoare la 8 aprilie 2020, ea încetează să se mai aplice începând cu această dată.”;

(b)

la alineatul (5), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

operațiunilor CAT cu planoare începând cu 1 iulie 2014. Totuși, statele membre care au decis înainte de 8 aprilie 2019, în conformitate cu legislația Uniunii, că unele sau niciuna dintre respectivele cerințe nu se aplică acestor operațiuni pe teritoriul lor fac publice deciziile respective. Dacă orice astfel de decizie este încă în vigoare la 8 aprilie 2020, ea încetează să se mai aplice începând cu această dată.”;

8.

Anexele I, II, III, IV, VII și VIII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate aplicabile operării baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (a se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial)

(4)  Avizul nr. 01/2016 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 6 ianuarie 2016 referitor la un regulament al Comisiei privind revizuirea normelor operaționale europene aplicabile baloanelor.


ANEXĂ

Anexele I, II, III, IV, VII și VIII LA Regulamentul (UE) nr. 965/2012 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, punctul 120 se înlocuiește cu următorul text:

„120.

«încărcătură transportată» înseamnă masa totală a pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și echipamentelor specializate transportate la bord, inclusiv orice balast;”;

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul ARO.GEN.345, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La primirea unei declarații din partea unei organizații care desfășoară sau intenționează să desfășoare activități pentru care este necesară o declarație, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă declarația conține toate informațiile necesare în temeiul punctului ORO.DEC.100 din anexa III (partea ORO) la prezentul regulament sau, în cazul operatorilor de baloane, toate informațiile necesare în temeiul punctului BOP.ADD.100 din anexa II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei (*1) și trebuie să confirme organizației că a primit declarația.

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10)”;"

(b)

la punctul ARO.GEN.350 litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

neacordarea accesului autorității competente la baza materială a organizației în conformitate cu punctul ORO.GEN.140 din anexa III (partea ORO) la prezentul regulament sau, în cazul operatorilor de baloane, în conformitate cu punctele BOP.ADD.015 și BOP.ADD.035 din anexa II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395, în timpul programului normal de lucru și după două solicitări scrise;”;

(c)

titlul punctului ARO.OPS.110 se înlocuiește cu următorul text:

„ARO.OPS.110   Contractele de închiriere pentru avioane și elicoptere”;

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul ORO.GEN.110, litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)

Fără a aduce atingere literei (j), operatorii care desfășoară activități comerciale cu oricare dintre următoarele aeronave se asigură că membrii echipajului de zbor au beneficiat de un curs de pregătire sau de o informare corespunzătoare privind bunurile periculoase, pentru a le permite să recunoască bunurile periculoase nedeclarate aduse la bord de pasageri sau transportate în cală:

1.

un planor;

2.

un avion monomotor cu elice cu o masă maximă la decolare certificată de 5 700 kg sau mai mică și cu o MOPSC de 5 locuri sau mai puțin, operat în cadrul unui zbor care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, în condiții VFR pe timp de zi;

3.

un elicopter motorizat altul decât unul complex, monomotor, cu o MOPSC de 5 locuri sau mai puțin, operat în cadrul unui zbor care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, în condiții VFR pe timp de zi.”;

(b)

la punctul ORO.MLR.101, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția operațiunilor cu avioane monomotor cu elice cu o MOPSC de 5 locuri sau mai puțin sau cu elicoptere monomotor necomplexe cu o MOPSC de 5 locuri sau mai puțin, care decolează și aterizează pe același aerodrom sau loc de operare, în condiții VFR pe timp de zi, precum și a operațiunilor cu planoare, structura principală a OM este următoarea:”;

(c)

la punctul ORO.FC.005 litera (b), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

operațiunilor de transport aerian comercial cu planoare sau”;

(d)

la punctul ORO.CC.100, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Numărul membrilor și componența echipajului de cabină se determină în conformitate cu punctul 7a din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, luându-se în considerare factorii operaționali sau circumstanțele specifice zborului care urmează să fie efectuat. Cel puțin un membru al echipajului de cabină se desemnează pentru operarea aeronavelor cu o MOPSC de peste 19 locuri dacă transportă unul sau mai mulți pasageri.”;

4.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

punctul CAT.GEN.105 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„CAT.GEN.105   Motoplanoare de agrement și planoare motorizate”;

(ii)

litera (d) se elimină;

(b)

punctul CAT.GEN.NMPA.100 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

răspunde de operarea și siguranța planorului, de la momentul inițierii procedurii de lansare până când planorul se oprește la încheierea zborului;”;

(ii)

itera (d) se elimină;

(c)

punctul CAT.GEN.NMPA.105 se elimină;

(d)

la punctul CAT.GEN.NMPA.140 litera (a), punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„19.

documentația privind masa și centrajul;”;

(e)

punctul CAT.OP.NMPA.105 se înlocuiește cu următorul text:

„CAT.OP.NMPA.105   Proceduri de reducere a zgomotului – planoare motorizate

Comandantul ține seama de efectele zgomotului produs de aeronavă, asigurând totuși prioritatea siguranței față de reducerea zgomotului.”;

(f)

punctul CAT.OP.NMPA.110 se elimină;

(g)

punctul CAT.OP.NMPA.135 se elimină;

(h)

punctul CAT.OP.NMPA.140 se înlocuiește cu următorul text:

„CAT.OP.NMPA.140   Fumatul la bord

Nicio persoană nu are voie să fumeze la bordul unui planor.”;

(i)

punctul CAT.OP.NMPA.165 se elimină;

(j)

punctul CAT.OP.NMPA.180 se elimină;

(k)

în subpartea C, secțiunea 5 se elimină;

(l)

în subpartea D, secțiunea 4 se elimină;

5.

Anexa VII (partea NCO) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul NCO.GEN.102 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„NCO.GEN.102   Motoplanoare de agrement și planoare motorizate”;

(ii)

litera (d) se elimină;

(b)

la punctul NCO.GEN.103, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

au punctul de plecare și punctul de sosire pe același aerodrom sau loc de operare, cu excepția planoarelor;”;

(c)

punctul NCO.GEN.105 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a) punctul 4, subpunctele (iii) și (iv) se înlocuiesc cu următorul text:

„(iii)

instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea respectivului zbor sunt instalate în aeronavă și sunt funcționale, cu excepția cazului în care lista echipamentului minim (MEL) sau un document echivalent, după caz, permite operarea cu echipamente nefuncționale, conform prevederilor de la punctele NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 sau NCO.IDE.S.105;

(iv)

masa aeronavei și poziția centrului său de greutate permit efectuarea zborului în limitele prevăzute în documentația de navigabilitate;”;

(ii)

la litera (f), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

să își mențină centura de siguranță cuplată atunci când se află la postul său și”;

(d)

punctul NCO.GEN.106 se elimină;

(e)

la punctul NCO.GEN.135, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În pofida dispozițiilor de la litera (a), în cazul zborurilor cu planoare, cu excepția motoplanoarelor de agrement (touring motor glider - TMG), documentele și informațiile menționate la litera (a) punctele 2-8 și la litera (a) punctele 11, 12 și 13 pot fi transportate în vehiculul de recuperare.”;

(f)

punctul NCO.OP.121 se elimină;

(g)

punctul NCO.OP.127 se elimină;

(h)

punctul NCO.OP.150 se înlocuiește cu următorul text:

„NCO.OP.150   Transportul pasagerilor

Pilotul comandant trebuie să se asigure că, înainte de și în timpul rulajului la sol, al decolării și al aterizării, precum și ori de câte ori este considerat necesar din motive de siguranță, fiecare pasager aflat la bord ocupă un scaun sau o cușetă și are centura de siguranță sau dispozitivul de reținere cuplat(ă) în mod corespunzător.”;

(i)

punctul NCO.OP.156 se înlocuiește cu următorul text:

„NCO.OP.156   Fumatul la bord – planoare

Nicio persoană nu are voie să fumeze la bordul unui planor.”;

(j)

punctul NCO.OP.176 se elimină;

(k)

punctul NCO.OP.185 se înlocuiește cu următorul text:

„NCO.OP.185   Managementul combustibilului în zbor

Pilotul comandant trebuie să verifice la intervale regulate cantitatea de combustibil utilizabil rămasă în timpul zborului, astfel încât aceasta să nu fie mai mică decât cantitatea de combustibil necesară pentru a continua zborul până la un aerodrom sau un loc de operare cu condiții meteorologice admisibile, rezerva de combustibil planificată rămânând la nivelul prevăzut de punctele NCO.OP.125 sau NCO.OP.126.”;

(l)

punctul NCO.OP.215 se elimină;

(m)

la punctul NCO.POL.100, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În orice fază a operării, încărcarea, masa și poziția centrului de greutate (CG) ale aeronavei trebuie să respecte orice limitare specificată în AFM sau în documentul echivalent.”;

(n)

punctul NCO.POL.105 se înlocuiește cu următorul text:

„NCO.POL.105   Cântărirea

(a)

Operatorul se asigură că masa și centrul de greutate ale aeronavei au fost stabilite prin cântărire efectivă înainte de darea în exploatare inițială a respectivei aeronave. Efectele cumulate ale modificărilor și reparațiilor asupra masei și centrajului trebuie să fie motivate și dovedite în mod corespunzător prin documente. Aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția pilotului comandant. Aeronava trebuie recântărită dacă efectul modificărilor asupra masei și centrajului nu se cunoaște cu precizie.

(b)

Cântărirea se efectuează:

1.

în cazul avioanelor și al elicopterelor, de către producătorul aeronavei sau de către o organizație de întreținere aprobată și

2.

în cazul planoarelor, de către producătorul aeronavei sau în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1321/2014.”;

(o)

în subpartea D, secțiunea 4 se elimină;

(p)

la punctul NCO.SPEC.115, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, membrul echipajului este reținut la postul său alocat dacă lista de verificare nu specifică altceva.”;

(q)

la NCO.SPEC.120, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, specialistul în executarea anumitor sarcini este reținut la postul său alocat dacă lista de verificare nu specifică altceva.”;

6.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

punctul SPO.GEN.102 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„SPO.GEN.102   Motoplanoare de agrement și planoare motorizate”;

(ii)

litera (d) se elimină;

(b)

la punctul SPO.GEN.105, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, membrul echipajului este reținut la postul său alocat dacă în SOP nu se specifică altceva.”;

(c)

la punctul SPO.GEN.106, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori pilotul comandant consideră necesar din motive de siguranță, specialistul în executarea anumitor sarcini este reținut la postul său alocat dacă în SOP nu se specifică altceva.”;

(d)

la punctul SPO.GEN.107 litera (a) punctul 4, subpunctele (iii) și (iv) se înlocuiesc cu următorul text:

„(iii)

instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea respectivului zbor sunt instalate în aeronavă și sunt funcționale, cu excepția cazului în care lista echipamentului minim (MEL) sau un document echivalent, după caz, permite funcționarea cu echipamente nefuncționale, dacă este cazul, astfel cum se prevede la punctele SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 sau SPO.IDE.S.105;

(iv)

masa aeronavei și poziția centrului său de greutate permit efectuarea zborului în limitele prevăzute în documentația de navigabilitate;”;

(e)

punctul SPO.GEN.108 se elimină;

(f)

la punctul SPO.GEN.140, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

În pofida dispozițiilor de la litera (a), în cazul zborurilor cu planoare, cu excepția motoplanoarelor de agrement (TMG), documentele și informațiile de la litera (a) punctele 1-10 și de la litera (a) punctele 13-19 pot fi transportate în vehiculul de recuperare.”;

(g)

punctul SPO.OP.121 se elimină;

(h)

punctul SPO.OP.132 se elimină;

(i)

punctul SPO.OP.160 se înlocuiește cu următorul text:

„SPO.OP.160   Utilizarea căștii

Fiecare membru al echipajului de zbor care trebuie să fie prezent în compartimentul pentru echipajul de zbor poartă o cască cu microfon sau un dispozitiv echivalent și o/îl folosește ca dispozitiv principal pentru comunicarea cu ATS, cu alți membri ai echipajului și cu specialiștii în executarea anumitor sarcini.”;

(j)

punctul SPO.OP.181 se elimină;

(k)

punctul SPO.OP.225 se elimină;

(l)

la punctul SPO.POL.100, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În orice fază a operării, încărcarea, masa și poziția centrului de greutate (CG) ale aeronavei trebuie să respecte orice limitare specificată în manualul corespunzător.”;

(m)

punctul SPO.POL.105 se înlocuiește cu următorul text:

„SPO.POL.105   Masa și centrajul

(a)

Operatorul se asigură că masa și centrul de greutate ale aeronavei au fost stabilite prin cântărire efectivă înainte de darea în exploatare inițială a respectivei aeronave. Efectele cumulate ale modificărilor și reparațiilor asupra masei și centrajului trebuie să fie motivate și dovedite în mod corespunzător prin documente. Aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția pilotului comandant. Aeronava trebuie recântărită dacă efectul modificărilor asupra masei și centrajului nu se cunoaște cu precizie.

(b)

Cântărirea se efectuează:

1.

în cazul avioanelor și al elicopterelor, de către producătorul aeronavei sau de către o organizație de întreținere aprobată și

2.

în cazul planoarelor, de către producătorul aeronavei sau în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1321/2014.”;

(n)

în subpartea D, secțiunea 4 se elimină;

(o)

punctul SPO.SPEC.PAR.120 se elimină.14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/10


REGULAMENTUL (UE) 2018/395 AL COMISIEI

din 13 martie 2018

de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să adopte normele de punere în aplicare necesare pentru a stabili condițiile de operare în siguranță a baloanelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, în cazul în care aceste aeronave îndeplinesc condițiile specificate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din regulamentul respectiv.

(2)

Având în vedere specificul operațiunilor cu baloane, sunt necesare norme operaționale dedicate, care să fie prevăzute într-un regulament de sine stătător. Aceste norme ar trebui să se bazeze pe normele generale aplicabile operațiunilor aeriene prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (2), dar ar trebui restructurate și simplificate, astfel încât să se asigure că sunt proporționale și întemeiate pe o abordare bazată pe riscuri, asigurându-se totodată efectuarea în condiții de siguranță a operațiunilor cu baloane.

(3)

Normele specifice aplicabile operațiunilor aeriene cu baloane nu ar trebui să includă însă cerințele referitoare la supravegherea operațiunilor aeriene de către autoritățile competente ale statelor membre, deoarece respectivele cerințe nu sunt specifice unei activități aeriene anume, ci se aplică în mod orizontal tuturor activităților de acest tip. În ceea ce privește supravegherea, cerințele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 și în anexa II la regulamentul respectiv ar trebui să se aplice în continuare și în cazul operațiunilor aeriene cu baloane.

(4)

Din motive de siguranță și în vederea asigurării respectării cerințelor esențiale prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, toți operatorii de baloane care intră sub incidența prezentului regulament, cu excepția organizațiilor de proiectare sau de producție care desfășoară anumite operațiuni, fac obiectul unui set de cerințe de bază.

(5)

Pentru a oferi protecție suplimentară pasagerilor din baloane, pentru operatorii implicați în operațiuni comerciale cu baloane ar trebui să se prevadă anumite cerințe suplimentare, care să se aplice în plus față de cerințele de bază.

(6)

Aceste cerințe suplimentare ar trebui să țină cont de natura mai puțin complexă a operațiunilor comerciale cu baloane comparativ cu alte forme de aviație comercială, să fie proporționale și să se întemeieze pe o abordare bazată pe riscuri. Prin urmare, este necesar să se înlocuiască cerința privind certificatul pentru operațiuni comerciale prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 cu cerința de a da o declarație prealabilă către autoritatea competentă și să se stabilească norme detaliate privind întocmirea acestor declarații, precum și anumite alte cerințe suplimentare.

(7)

Cu toate acestea, ținând cont de nivelul comparativ scăzut de complexitate și având în vedere o abordare bazată pe riscuri, operatorii implicați în anumite operațiuni comerciale cu baloane ar trebui exceptați de la cerința certificării și de la cerințele suplimentare menționate, inclusiv de la cerința de a da o declarație prealabilă. În schimb, aceștia ar trebui supuși numai cerințelor de bază stabilite în prezentul regulament, care se aplică tuturor operațiunilor aeriene cu baloane ce fac obiectul prezentului regulament.

(8)

Pentru a asigura o tranziție ușoară și pentru a evita, pe cât posibil, orice perturbări la introducerea noului regim specific pentru operațiunile cu baloane prevăzut în prezentul regulament, toate certificatele, autorizațiile și aprobările eliberate operatorilor de baloane în conformitate cu normele aplicabile anterior datei aplicării prezentului regulament ar trebui să fie valabile în continuare și să fie considerate a constitui, pe o perioadă de timp limitată, o declarație dată în conformitate cu prezentul regulament. După expirarea acestei perioade de timp, toți operatorii implicați în operațiuni comerciale cu baloane ar trebui să dea o declarație în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(9)

Pentru a asigura o tranziție ușoară și pentru a acorda tuturor părților în cauză suficient timp să se pregătească pentru aplicarea noului regim, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai de la o dată ulterioară corespunzătoare.

(10)

Agenția a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (3) în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate aplicabile operațiunilor aeriene cu baloane, în cazul în care aceste aeronave îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică operațiunilor aeriene cu baloane cu gaz captive.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„balon” înseamnă o aeronavă mai ușoară decât aerul, cu pilot la bord, care nu este acționată de motor și care susține zborul prin folosirea fie a unui gaz mai ușor decât aerul, fie a unui arzător aeropurtat, fiind incluse baloanele cu gaz, baloanele cu aer cald, baloanele mixte și, deși acționate de motor, dirijabilele cu aer cald;

2.

„balon cu gaz” înseamnă un balon liber, a cărui desprindere de sol este obținută cu ajutorul unui gaz mai ușor decât aerul;

3.

„balon cu gaz captiv” înseamnă un balon cu gaz cu un sistem de legare care îl ancorează continuu într-un punct fix pe durata operării;

4.

„balon liber” înseamnă un balon care nu este ancorat continuu într-un punct fix pe durata operării;

5.

„balon cu aer cald” înseamnă un balon liber, a cărui desprindere de sol este obținută cu ajutorul unui gaz încălzit;

6.

„balon mixt” înseamnă un balon liber, a cărui desprindere de sol este obținută cu ajutorul unei combinații de aer încălzit și gaz neinflamabil, mai ușor decât aerul;

7.

„dirijabil cu aer cald” înseamnă un balon cu aer cald acționat de motor, în cazul căruia motorul nu generează nicio parte a desprinderii de sol;

8.

„zbor de competiție” înseamnă orice operațiune aeriană cu un balon efectuată în scopul participării la întreceri sau competiții aeriene, inclusiv pregătirea pentru o astfel de operațiune și efectuarea de zboruri spre și dinspre întrecerile sau competițiile aeriene;

9.

„demonstrație de zbor” înseamnă orice operațiune aeriană cu un balon efectuată în scop demonstrativ sau de divertisment cu ocazia unui eveniment anunțat în prealabil și deschis publicului, inclusiv pregătirea pentru o astfel de operațiune și efectuarea de zboruri spre și dinspre evenimentul anunțat în prealabil;

10.

„zbor introductiv” înseamnă orice operațiune aeriană efectuată în schimbul unei remunerații sau a altor contraprestații, constând într-un tur aerian de scurtă durată cu scopul de a atrage noi doritori de pregătire sau noi membri, efectuat fie de o organizație de pregătire aprobată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (4), fie de o organizație creată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement;

11.

„sediu principal de activitate” înseamnă sediul central sau sediul social al operatorului balonului în care se exercită principalele funcții financiare și de control operațional al activităților menționate în prezentul regulament;

12.

„acord de închiriere fără echipaj” înseamnă un acord între întreprinderi, în temeiul căruia balonul este operat sub responsabilitatea locatarului.

Articolul 3

Operațiunile aeriene

(1)   Operatorii de baloane operează balonul în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II subpartea BAS.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică organizațiilor de proiectare sau de producție care respectă articolul 8, respectiv articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (5) și care operează balonul, în sfera privilegiilor lor, în scopul introducerii sau al modificării tipurilor de baloane.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cerința de certificare prevăzută la respectivul alineat nu se aplică operatorilor care desfășoară operațiuni comerciale cu baloane.

Acești operatori au dreptul să desfășoare astfel de operațiuni comerciale numai după ce au declarat autorității competente capacitatea și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile legate de operarea balonului. Aceștia fac respectiva declarație și operează balonul în conformitate cu cerințele stabilite în subpartea BAS a anexei II și, în plus, cu cerințele stabilite în subpartea ADD a aceleiași anexe.

Cu toate acestea, al doilea paragraf nu se aplică operatorilor care desfășoară următoarele operațiuni comerciale cu baloane:

(a)

operațiuni ale căror costuri sunt împărțite între patru persoane sau mai puține, printre care și pilotul, cu condiția ca toate aceste persoane să împartă costurile directe ale zborului balonului și o parte proporțională din costurile anuale suportate pentru depozitarea, asigurarea și întreținerea balonului;

(b)

zboruri de competiție sau demonstrații de zbor, cu condiția ca remunerația sau orice alte contraprestații pentru respectivele zboruri să se limiteze la recuperarea costurilor directe ale zborului balonului și a unei părți proporționale din costurile anuale suportate pentru depozitarea, asigurarea și întreținerea balonului și cu condiția ca premiile câștigate să nu depășească valoarea precizată de autoritatea competentă;

(c)

zboruri introductive cu patru persoane sau mai puține, printre care și pilotul, și zboruri pentru lansări cu parașuta, efectuate fie de o organizație de pregătire care își are sediul principal de activitate într-un stat membru și care este aprobată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, fie de o organizație creată cu scopul de a promova sporturile aeriene sau aviația de agrement, cu condiția ca organizația respectivă să opereze balonul pe baza fie a dreptului de proprietate, fie a unui acord de închiriere fără echipaj, cu condiția ca zborul să nu genereze profituri distribuite în afara organizației, precum și cu condiția ca astfel de zboruri să reprezinte doar o activitate marginală a organizației;

(d)

zboruri de pregătire, efectuate de o organizație de pregătire care își are sediul principal de activitate într-un stat membru și care este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Articolul 4

Dispoziții tranzitorii

Certificatele, autorizațiile și aprobările eliberate operatorilor de baloane de către statele membre înainte de 8 aprilie 2019 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 sau în conformitate cu dispozițiile legislației naționale conforme cu articolul 10 alineatele (2) și (3) și cu articolul 10 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 continuă să fie valabile până la data de 8 octombrie 2019.

Până la data de 8 octombrie 2019, orice trimitere, făcută prezentul regulament, la o declarație se consideră ca fiind de asemenea o trimitere la certificatele, autorizațiile sau aprobările eliberate de statele membre înainte de 8 aprilie 2019.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 8 aprilie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  Avizul nr. 01/2016 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 6 ianuarie 2016 referitor la un regulament al Comisiei privind revizuirea normelor operaționale europene aplicabile baloanelor.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).


ANEXA I

DEFINIȚII

[PARTEA DEF]

În sensul anexei II, se aplică următoarele definiții:

1.

„mijloace acceptabile de conformare (AMC)” înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele prin care se asigură conformarea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare;

2.

„mijloace de conformare alternative (AltMoC)” înseamnă acele mijloace care propun o alternativă la un AMC existent sau acelea care propun noi mijloace de asigurare a conformării cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, pentru care agenția nu a adoptat niciun AMC asociat;

3.

„pilot comandant” înseamnă pilotul desemnat ca fiind la comandă și responsabil cu derularea în siguranță a zborului;

4.

„membru al echipajului” înseamnă o persoană desemnată de un operator să execute sarcini la bordul unui balon sau, în cazul în care sarcinile sunt legate direct de operarea balonului, la sol;

5.

„membru al echipajului de zbor” înseamnă un membru al echipajului titular al unei licențe, cu atribuții esențiale pentru operarea unei aeronave în timpul unei perioade de serviciu pentru zbor;

6.

„substanțe psihoactive” înseamnă alcool, opioide, canabinoide, sedative și hipnotice, cocaină, alți psihostimulanți, halucinogeni și solvenți volatili, cu excluderea cafelei și a tutunului;

7.

„accident” înseamnă un eveniment asociat operării unui balon, care are loc între momentul începerii umflării balonului și momentul dezumflării complete a acestuia, în cursul căruia:

(a)

o persoană suferă leziuni fatale sau grave ca urmare a faptului că se afla în balon sau ca urmare a contactului direct cu orice parte a balonului, inclusiv cu părți care s-au detașat de balon, însă excluzând orice leziuni provocate de cauze naturale, autoprovocate sau provocate de alte persoane;

(b)

balonul suferă o avarie sau o defecțiune structurală care afectează caracteristicile de rezistență structurală, de performanță sau de zbor ale acestuia și necesită reparații majore sau înlocuirea componentei afectate; sau

(c)

balonul a dispărut sau este total inaccesibil;

8.

„incident” înseamnă un eveniment, altul decât un accident, asociat operării unui balon, care afectează sau care ar putea afecta siguranța operării acestuia;

9.

„incident grav” înseamnă un eveniment asociat operării balonului, care are loc între momentul începerii umflării balonului și momentul dezumflării complete a acestuia, în cursul căruia a existat o probabilitate mare de producere a unui accident;

10.

„faze critice ale zborului” înseamnă decolarea, apropierea finală, apropierea întreruptă, aterizarea și orice alte faze ale unui zbor pe care pilotul comandant le identifică drept critice pentru operarea în siguranță a balonului;

11.

„manualul de zbor al aeronavei (AFM)” înseamnă documentul care conține limitările de operare aplicabile și aprobate și informații cu privire la balon;

12.

„bunuri periculoase” înseamnă articole sau substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătate, siguranță, bunurile materiale sau mediu și care se regăsesc în lista cu bunuri periculoase din instrucțiunile tehnice sau care trebuie clasificate ca atare conform acestor instrucțiuni;

13.

„instrucțiuni tehnice” înseamnă cea mai recentă ediție aplicabilă a „Instrucțiunilor tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase”, inclusiv suplimentul și orice alt addendum, publicate de Organizația Aviației Civile Internaționale în documentul 9284-AN/905;

14.

„loc de operare” înseamnă un loc selectat de pilotul-comandant sau de operator pentru aterizare, decolare sau operațiuni cu încărcătură exterioară;

15.

„realimentare” înseamnă reumplerea cilindrilor de combustibil sau a rezervoarelor de combustibil dintr-o sursă externă, excluzând înlocuirea cilindrilor de combustibil;

16.

„noapte” înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil. Crepusculul civil se încheie seara când centrul discului soarelui este cu 6 grade sub orizont, iar răsăritul civil începe dimineața când centrul discului soarelui este cu 6 grade sub orizont;

17.

„operațiune specializată cu balonul” înseamnă orice operațiune, comercială sau necomercială, cu un balon, al cărei scop principal nu este transportul de pasageri pentru turism sau experimentarea zborului, ci operațiunile cu parașuta, lansările pentru deltaplanism, demonstrațiile de zbor, zborurile de competiție sau activitățile specializate similare;

18.

„încărcătură transportată” înseamnă masa totală a pasagerilor, bagajelor și echipamentelor specializate transportate la bord;

19.

„masa balonului gol” înseamnă masa determinată prin cântărirea balonului cu toate echipamentele instalate, astfel cum se specifică în AFM;

20.

„contract de închiriere cu echipaj” înseamnă un contract între operatori, în temeiul căruia balonul este operat sub responsabilitatea locatorului;

21.

„zbor comercial cu balonul pentru pasageri” (CPB) înseamnă o formă de operațiune de transport aerian comercial cu un balon, în cazul căreia pasagerii sunt transportați pentru turism sau pentru experimentarea zborului, contra unei remunerații sau a altor contraprestații;

22.

„operațiune de transport aerian comercial (CAT)” înseamnă operarea unei aeronave pentru transportul de pasageri, mărfuri sau poștă contra unei remunerații sau a altor contraprestații.


ANEXA II

OPERAȚIUNI AERIENE CU BALOANE

[PARTEA BOP]

SUBPARTEA BAS

CERINȚE OPERAȚIONALE DE BAZĂ

Secțiunea 1

Cerințe generale

BOP.BAS.001   Domeniul de aplicare

În conformitate cu articolul 3, prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de orice operator de baloane, cu excepția organizațiilor de proiectare sau de producție menționate la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf.

BOP.BAS.005   Autoritatea competentă

Autoritatea competentă este autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are sediul principal de activitate sau, dacă operatorul nu are un sediu principal de activitate, a locului în care operatorul este stabilit sau își are reședința. Autoritatea respectivă face obiectul cerințelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012, în conformitate cu articolul 1 alineatul (7) din regulamentul respectiv.

BOP.BAS.010   Demonstrarea conformării

(a)

La solicitarea autorității competente care verifică continuitatea conformării operatorului în conformitate cu punctul ARO.GEN.300 litera (a) punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, un operator trebuie să demonstreze conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament.

(b)

Operatorul folosește oricare dintre următoarele mijloace pentru a demonstra conformarea:

1.

mijloace acceptabile de conformare (AMC);

2.

mijloace alternative de conformare (AltMoC).

BOP.BAS.015   Zborurile introductive

Zborurile introductive trebuie:

(a)

să fie efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR) pe timp de zi; și

(b)

să fie supravegheate, în ceea ce privește siguranța lor, de către o persoană nominalizată de organizația care efectuează zborurile introductive.

BOP.BAS.020   Reacția imediată la o problemă de siguranță

Operatorul pune în aplicare:

(a)

măsurile de siguranță dispuse de autoritatea competentă în conformitate cu punctul ARO.GEN.135 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012; și

(b)

directivele de navigabilitate și alte informații obligatorii emise de agenție în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

BOP.BAS.025   Desemnarea ca pilot comandant

Operatorul desemnează un pilot comandant care este calificat să acționeze ca pilot comandant în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr 1178/2011.

BOP.BAS.030   Responsabilitățile pilotului comandant

(a)

Pilotul comandant:

1.

răspunde de siguranța balonului și a oricărei persoane sau a oricăror bunuri materiale transportate la bord în timpul operațiunilor cu balonul;

2.

răspunde de inițierea, continuarea sau încheierea unui zbor din motive de siguranță;

3.

se asigură că se respectă toate procedurile operaționale și listele de verificare aplicabile;

4.

nu inițiază un zbor decât în cazul în care s-a asigurat că sunt respectate toate limitările operaționale, după cum urmează:

(i)

balonul îndeplinește condițiile de navigabilitate;

(ii)

balonul este înregistrat în mod corespunzător;

(iii)

instrumentele și echipamentele necesare pentru executarea zborului sunt transportate la bordul balonului și sunt funcționale;

(iv)

masa balonului permite efectuarea zborului în limitele definite de AFM;

(v)

toate echipamentele și bagajele sunt încărcate și asigurate corespunzător; și

(vi)

limitările de operare a balonului, așa cum sunt specificate în AFM, nu vor fi depășite în niciun moment al zborului;

5.

se asigură că s-a efectuat inspecția înainte de zbor, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (1);

6.

răspunde de activitatea de informare înaintea zborului a persoanelor care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei;

7.

se asigură că persoanele care asistă la umflarea și dezumflarea anvelopei poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată;

8.

se asigură că echipamentul de urgență relevant rămâne ușor accesibil în vederea unei folosiri imediate;

9.

se asigură că nicio persoană nu fumează la bord sau în vecinătatea imediată a balonului;

10.

nu permite transportul în balon al niciunei persoane care pare să se afle sub influența substanțelor psihoactive, în măsura în care ar putea fi pusă în pericol siguranța balonului sau a oricărei persoane ori a oricăror bunuri materiale transportate la bord;

11.

păstrează în permanență controlul balonului în timpul zborului, cu excepția cazului în care preia comenzile un alt pilot;

12.

într-o situație de urgență care necesită decizii și acțiuni imediate, ia orice măsură pe care o consideră necesară în circumstanțele respective. În astfel de cazuri, pilotul comandant se poate abate de la norme, metode și proceduri operaționale în măsura în care este necesar din motive de siguranță;

13.

nu continuă un zbor dincolo de cel mai apropiat loc de operare cu condiții meteorologice admisibile în cazul în care capacitatea sa de exercitare a atribuțiilor este semnificativ redusă din cauza unei boli, a oboselii, a lipsei de oxigen sau din orice altă cauză;

14.

înregistrează datele de utilizare și toate defecțiunile cunoscute sau suspectate ale balonului la încheierea zborului sau a seriei de zboruri, în jurnalul de bord al balonului;

15.

înștiințează fără întârziere autoritatea de investigații pentru siguranța aviației din statul pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul și serviciile de urgență ale statului respectiv, prin cele mai rapide mijloace disponibile, despre orice incident grav sau accident în care este implicat balonul;

16.

înaintează fără întârziere autorității competente un raport asupra unui act de intervenție ilicită și informează autoritatea locală desemnată de statul pe teritoriul căruia a avut loc intervenția ilicită; și

17.

raportează fără întârziere către unitatea de servicii de trafic aerian (ATS) corespunzătoare orice condiții meteorologice sau de zbor periculoase întâlnite, de natură să afecteze siguranța altor aeronave.

(b)

Pilotul comandant nu este autorizat să îndeplinească sarcini la bordul unui balon într-una dintre situațiile următoare:

1.

atunci când se află în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile din orice cauză, inclusiv vătămare corporală, boală, medicație, oboseală sau efectele unei substanțe psihoactive, sau atunci când se simte inapt(ă) din alte motive;

2.

dacă nu sunt îndeplinite cerințele medicale aplicabile.

(c)

Ori de câte ori membrii echipajului sunt implicați în operarea balonului, pilotul comandant:

1.

se asigură că, în timpul fazelor critice ale zborului sau ori de câte ori se consideră necesar din motive de siguranță, toți membrii echipajului se află la posturile lor și nu efectuează alte activități decât cele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a balonului;

2.

nu inițiază un zbor dacă orice membru al echipajului se află în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile din orice cauză, inclusiv vătămare corporală, boală, medicație, oboseală sau efectele unei substanțe psihoactive, sau se simte inapt din alte motive;

3.

nu continuă un zbor dincolo de cel mai apropiat loc de operare cu condiții meteorologice admisibile în cazul în care capacitatea de exercitare a atribuțiilor a oricărui membru al echipajului este semnificativ redusă din cauza bolii, a oboselii sau a lipsei de oxigen sau din orice altă cauză; și

4.

se asigură că toți membrii echipajului pot comunica între ei într-o limbă comună.

BOP.BAS.035   Autoritatea pilotului comandant

Pilotul comandant are autoritatea:

(a)

de a da toate comenzile și de a lua toate măsurile necesare în scopul asigurării siguranței balonului și a oricărei persoane sau a oricăror bunuri materiale transportate la bord; și

(b)

de a refuza îmbarcarea sau transportul oricărei persoane sau oricărui bagaj care poate reprezenta un pericol potențial pentru siguranța balonului sau a oricărei persoane ori a oricăror bunuri materiale transportate la bord.

BOP.BAS.040   Responsabilitățile membrilor echipajului

(a)

Orice membru al echipajului este responsabil de executarea corespunzătoare a atribuțiilor sale legate de operarea balonului.

(b)

Membrii echipajului nu sunt autorizați să îndeplinească sarcini la bordul unui balon atunci când se află în stare de incapacitate din orice cauză, inclusiv vătămare corporală, boală, medicație, oboseală sau efectele unei substanțe psihoactive sau dacă se simt inapți din alte motive.

(c)

Membrii echipajului raportează pilotului comandant:

1.

orice avarie, defecțiune, funcționare defectuoasă sau defect despre care consideră că poate afecta starea de navigabilitate sau operarea în siguranță a balonului, inclusiv a sistemelor de urgență; și

2.

orice incident.

(d)

Orice membru al echipajului de zbor care îndeplinește atribuții pentru mai mult de un operator:

1.

își păstrează propriile evidențe privind timpul de zbor și perioadele de odihnă, dacă este cazul; și

2.

pune la dispoziția fiecărui operator datele necesare pentru programarea activităților în conformitate cu limitările timpului de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă aplicabile.

BOP.BAS.045   Respectarea legilor, a reglementărilor și a procedurilor

(a)

Pilotul comandant și toți ceilalți membri ai echipajului respectă legile, reglementările și procedurile statelor în care se derulează operațiuni.

(b)

Pilotul comandant trebuie să cunoască legile, reglementările și procedurile relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, prevăzute pentru zonele care urmează să fie traversate, pentru locurile de operare care urmează să fie utilizate și pentru facilitățile de navigație aeriană aferente.

BOP.BAS.050   Documente, manuale și informații care trebuie păstrate la bord

(a)

Toate documentele, manualele și informațiile următoare, în original sau copie, trebuie să se afle la bord în timpul fiecărui zbor:

1.

limitările de operare, procedurile pentru situații normale, anormale și de urgență, precum și alte informații relevante specifice caracteristicilor de funcționare ale balonului;

2.

detaliile planului de zbor ATS depus, atunci când sunt necesare în conformitate cu secțiunea 4 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei (2);

3.

hărți aeronautice actualizate și corespunzătoare pentru zona zborului avut în vedere.

(b)

Toate documentele, manualele și informațiile următoare, în original sau copie, trebuie să se afle la bord în timpul fiecărui zbor sau să fie depozitate în vehiculul de recuperare:

1.

certificatul de înmatriculare;

2.

certificatul de navigabilitate, inclusiv anexele acestuia;

3.

manualul de zbor al aeronavei (AFM) sau documentul (documentele) echivalent(e);

4.

licența pentru utilizarea frecvențelor radio a aeronavei, în cazul în care balonul este dotat cu echipamente de radiocomunicații în conformitate cu punctul BOP.BAS.355 litera (a);

5.

certificatul (certificatele) de asigurare de răspundere civilă față de terți;

6.

jurnalul de bord al balonului sau documentul (documentele) echivalent(e);

7.

orice alte documente care pot fi relevante pentru zbor sau care sunt solicitate de statul sau statele interesate de zbor.

(c)

La cererea autorității competente, pilotul comandant sau operatorul pune la dispoziția autorității respective documentele originale, în termenul precizat de autoritate, care nu poate fi mai mic de 24 de ore.

BOP.BAS.055   Bunuri periculoase

(a)

Transportul bunurilor periculoase la bordul balonului se desfășoară în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa 18 la Convenția de la Chicago, așa cum a fost modificată și detaliată ultima dată prin instrucțiunile tehnice.

(b)

Pilotul comandant ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni transportul neintenționat de bunuri periculoase la bordul balonului.

(c)

Se consideră ca fiind autorizate în temeiul punctului 2.2.1 litera (a) din partea 1 a instrucțiunilor tehnice cantitățile rezonabile de articole și substanțe care altfel ar fi clasificate drept bunuri periculoase și care se utilizează pentru a facilita siguranța zborului, în cazul în care transportul la bordul balonului este recomandabil pentru asigurarea disponibilității acestora în timp util în scopuri operaționale, indiferent dacă se impune sau nu transportul unor astfel de articole sau substanțe ori dacă se prevede sau nu utilizarea lor în legătură cu un anumit zbor. Pilotul comandant se asigură că ambalarea și încărcarea la bordul balonului a acestor articole și substanțe se realizează astfel încât să reducă la minimum riscurile la adresa membrilor echipajului, a pasagerilor și a balonului în timpul operării.

(d)

Pilotul comandant sau, atunci când pilotul comandant se află în stare de incapacitate, operatorul raportează fără întârziere toate accidentele sau incidentele care implică bunuri periculoase către autoritatea de investigații pentru siguranța aviației din statul pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul, către serviciile de urgență ale statului respectiv, către orice altă autoritate desemnată de statul respectiv și către autoritatea competentă.

BOP.BAS.060   Eliberarea de bunuri periculoase

(a)

Pilotul comandant nu eliberează bunuri periculoase atunci când operează un balon deasupra zonelor dens populate ale orașelor sau ale altor așezări ori deasupra unei adunări de persoane în aer liber.

(b)

În pofida dispozițiilor de la litera (a), parașutiștii pot ieși din balon cu scopul de a efectua demonstrații de parașutism deasupra respectivelor zone dens populate sau deasupra respectivei adunări de persoane în aer liber purtând dispozitive de producere a dârelor de fum fabricate în acest scop.

BOP.BAS.065   Jurnalul de bord al balonului

Pentru fiecare zbor sau serie de zboruri, caracteristicile balonului, ale echipajului și ale fiecărei călătorii se înregistrează sub forma unui jurnal de bord al balonului sau a unui document echivalent.

Secțiunea 2

Proceduri de operare

BOP.BAS.100   Utilizarea locurilor de operare

Pilotul comandant utilizează numai locuri de operare care sunt adecvate tipului de balon și operațiunii în cauză.

BOP.BAS.105   Proceduri de reducere a zgomotului

Pentru a reduce la minimum efectul zgomotului sistemului de încălzire, pilotul comandant trebuie să țină seama de procedurile de operare, asigurând în același timp prioritatea siguranței față de reducerea zgomotului.

BOP.BAS.110   Aprovizionarea cu combustibil și cu balast și planificarea

Pilotul comandant inițiază un zbor numai în cazul în care cantitatea de combustibil sau de balast de rezervă transportată la bordul balonului este suficientă pentru a asigura o aterizare în condiții de siguranță.

BOP.BAS.115   Informarea pasagerilor

Pilotul comandant se asigură că, înainte de zbor sau, atunci când este cazul, în timpul zborului, pasagerii sunt informați cu privire la procedurile pentru situații normale, anormale și de urgență.

BOP.BAS.120   Transportul categoriilor speciale de pasageri

Pilotul comandant se asigură că persoanele care necesită condiții, asistență sau dispozitive speciale atunci când sunt transportate la bordul unui balon sunt transportate în condiții care să asigure siguranța balonului și a oricăror persoane sau bunuri materiale transportate la bord.

BOP.BAS.125   Depunerea planului de zbor pentru serviciul de trafic aerian

(a)

Dacă nu se depune un plan de zbor pentru serviciul de trafic aerian (ATS) deoarece nu este necesar în conformitate cu punctul SERA.4001 litera (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, pilotul comandant trebuie să depună informații adecvate care să permită activarea, în caz de necesitate, a serviciilor de alertă.

(b)

Dacă se operează de la un loc de operare unde depunerea unui plan de zbor ATS este imposibilă, deși necesară în conformitate cu punctul SERA.4001 litera (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, pilotul comandant trebuie să depună planul de zbor ATS după decolare.

BOP.BAS.130   Pregătirea zborului

Înainte de a iniția zborul, pilotul comandant trebuie să cunoască informațiile meteorologice și aeronautice disponibile pertinente pentru zborul avut în vedere, ceea ce include atât:

(a)

un studiu al buletinelor și prognozelor meteorologice curente disponibile; cât și

(b)

un plan de acțiune alternativ pentru cazul în care zborul nu se poate efectua cum s-a prevăzut.

BOP.BAS.135   Fumatul la bord

Nicio persoană nu are voie să fumeze la bordul unui balon în nicio fază a zborului și nici în imediata apropiere a unui balon.

BOP.BAS.140   Transportul și utilizarea armelor

(a)

Pilotul comandant se asigură că nicio persoană nu transportă și nu utilizează o armă la bordul balonului.

(b)

Prin derogare de la litera (a), pilotul comandant poate permite transportul și utilizarea de arme la bordul balonului atunci când este necesar pentru siguranța membrilor echipajului sau a pasagerilor. În astfel de cazuri, pilotul comandant se asigură că armele sunt asigurate atunci când nu se utilizează.

BOP.BAS.145   Condiții meteorologice

Pilotul comandant inițiază sau continuă un zbor în condiții VFR numai dacă cele mai recente informații meteorologice disponibile indică faptul că, de-a lungul rutei și la destinația avută în vedere, în momentul estimat al utilizării, condițiile meteorologice sunt după cum urmează:

(a)

la nivelul sau peste nivelul minimelor de operare VFR aplicabile; și

(b)

în limitele meteorologice specificate în AFM.

BOP.BAS.150   Condiții de decolare

Înainte de a iniția decolarea balonului, pilotul comandant se asigură că, în conformitate cu cele mai recente informații disponibile, condițiile meteorologice la locul de operare permit plecarea și decolarea în condiții de siguranță.

BOP.BAS.155   Condiții de apropiere și de aterizare

Cu excepția situațiilor de urgență, înainte de a iniția o apropiere în vederea aterizării, pilotul comandant se asigură că, în conformitate cu cele mai recente informații disponibile, condițiile de la locul de operare avut în vedere permit apropierea și aterizarea în condiții de siguranță.

BOP.BAS.160   Situații simulate în zbor

(a)

Atunci când transportă pasageri, pilotul comandant nu simulează situații care necesită aplicarea de proceduri pentru situații anormale sau de urgență.

(b)

Prin derogare de la litera (a), pilotul comandant poate simula astfel de situații, în timpul altor operațiuni decât operațiunile comerciale efectuate de balon, atunci când efectuează zboruri de pregătire fie cu elevi piloți, fie cu pasageri, cu condiția ca pasagerii să fi fost informați în mod corespunzător și să fi fost de acord cu simularea în prealabil.

BOP.BAS.165   Managementul combustibilului în zbor

Pilotul comandant verifică la intervale regulate în timpul zborului cantitatea de combustibil utilizabil sau de balast rămasă în zbor pentru a se asigura că aceasta nu este mai mică decât cantitatea de combustibil și de balast necesară pentru a efectua zborul avut în vedere, plus rezerva prevăzută pentru aterizare.

BOP.BAS.170   Realimentarea cu persoane la bord

(a)

Nu se efectuează realimentarea baloanelor atunci când se află persoane la bord.

(b)

Prin derogare de la litera (a), realimentarea motorului dirijabilelor cu aer cald poate fi efectuată cu pilotul comandant la bord.

BOP.BAS.175   Utilizarea sistemului de fixare

Atunci când este necesar un sistem de fixare în conformitate cu punctul BOP.BAS.320, pilotul comandant trebuie să poarte sistemul cel puțin în timpul aterizării.

BOP.BAS.180   Utilizarea oxigenului suplimentar

Pilotul comandant se asigură că:

(a)

toți membrii echipajului implicați în îndeplinirea sarcinilor esențiale pentru operarea în condiții de siguranță a balonului utilizează continuu oxigen suplimentar ori de câte ori acesta consideră că, la altitudinea zborului avut în vedere, lipsa oxigenului ar putea avea ca rezultat afectarea capacităților membrilor echipajului; și

(b)

se pune oxigen suplimentar la dispoziția pasagerilor atunci când lipsa oxigenului i-ar putea afecta pe pasageri.

BOP.BAS.185   Limitări operaționale pe timp de noapte

(a)

Baloanele cu aer cald:

1.

nu pot ateriza pe timp de noapte decât în situații de urgență; și

2.

pot decola pe timp de noapte, cu condiția să transporte suficient combustibil sau balast pentru o aterizare pe timp de zi.

(b)

Baloanele cu gaz și baloanele mixte:

1.

nu pot ateriza pe timp de noapte decât în situații de urgență sau în caz de aterizare din motive de precauție; și

2.

pot decola pe timp de noapte, cu condiția să transporte suficient combustibil sau balast pentru o aterizare pe timp de zi.

(c)

Dirijabilele cu aer cald trebuie operate în conformitate cu limitările și informațiile aprobate privind operarea VFR pe timp de noapte.

BOP.BAS.190   Operațiuni specializate cu baloane – Evaluarea riscurilor și lista de verificare

(a)

Înainte de a iniția o operațiune specializată cu balonul, pilotul comandant efectuează o evaluare a riscurilor prin care evaluează complexitatea activității în vederea determinării pericolelor și a riscurilor asociate ale operațiunii avute în vedere, precum și a stabilirii măsurilor de reducere a acestor riscuri, atunci când este necesar.

(b)

O operațiune specializată cu balonul se efectuează în conformitate cu o listă de verificare. Pe baza evaluării riscurilor și luând în considerare toate cerințele stabilite în prezenta subparte, pilotul comandant întocmește respectiva listă de verificare și se asigură că aceasta este adecvată pentru activitatea specializată și pentru balonul utilizat. Lista de verificare trebuie să fie ușor accesibilă pilotului comandant și altor membri ai echipajului în timpul fiecărui zbor, în cazul în care este relevantă pentru îndeplinirea sarcinilor acestora.

(c)

Pilotul comandant revizuiește și actualizează în mod regulat lista de verificare, dacă este necesar, pentru a ține seama în mod adecvat de evaluarea riscurilor.

Secțiunea 3

Performanțe și limitări de operare

BOP.BAS.200   Limitări de operare

Pilotul comandant se asigură că, în nicio fază a operării, balonul nu depășește niciuna dintre limitările stabilite în AFM sau documentul (documentele) echivalent(e).

BOP.BAS.205   Cântărirea

(a)

Cântărirea balonului se realizează de către producătorul balonului sau în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr.1321/2014.

(b)

Operatorul se asigură că masa balonului a fost stabilită prin cântărire efectivă înainte de darea în folosință inițială a acestuia. Efectele cumulate ale modificărilor și reparațiilor asupra masei trebuie să fie motivate și dovedite în mod corespunzător prin documente. Aceste informații se pun la dispoziția pilotului comandant. Balonul se recântărește atunci când nu se cunoaște efectul modificărilor sau ale reparațiilor asupra masei.

BOP.BAS.210   Performanța – dispoziții generale

Pilotul comandant operează balonul numai în cazul în care performanța balonului este corespunzătoare pentru a se conforma cerințelor stabilite în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 și oricăror alte restricții aplicabile zborului, spațiului aerian sau locurilor de operare utilizate, asigurându-se că graficele sau hărțile utilizate sunt ultima ediție disponibilă.

Secțiunea 4

Instrumente și echipamente

BOP.BAS.300   Instrumente și echipamente – dispoziții generale

(a)

Instrumentele și echipamentele impuse de prezenta secțiune se aprobă în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1.

sunt utilizate pentru a se conforma punctelor BOP.BAS.355 și BOP.BAS.360;

2.

sunt instalate în balon în mod permanent.

(b)

Prin derogare de la litera (a), toate instrumentele sau echipamentele următoare, atunci când sunt impuse de prezenta secțiune, nu necesită aprobare:

1.

instrumente sau echipamente utilizate de echipajul de zbor pentru a determina traiectoria de zbor;

2.

lanterne autonome;

3.

un mijloc precis de indicare a timpului;

4.

trusă de prim-ajutor;

5.

echipamente de supraviețuire și de semnalizare;

6.

echipament de stocare și de distribuire a oxigenului suplimentar;

7.

sursă alternativă de aprindere;

8.

pătură împotriva incendiilor sau prelată ignifugă;

9.

stingător de incendiu manual;

10.

cablu de manevră;

11.

cuțit.

(c)

Instrumentele și echipamentele care nu sunt impuse de prezenta secțiune, precum și orice alte echipamente care nu sunt impuse de prezenta anexă, dar care sunt transportate la bordul unui balon în timpul unui zbor trebuie să respecte următoarele două condiții în mod cumulativ:

1.

informațiile furnizate de respectivele instrumente sau echipamente nu trebuie utilizate de echipajul de zbor pentru a se conforma cerințelor esențiale de navigabilitate stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

2.

instrumentele și echipamentele nu afectează navigabilitatea balonului, nici în cazul defecțiunilor sau al funcționării defectuoase.

(d)

Instrumentele și echipamentele trebuie să fie utilizabile rapid sau ușor accesibile din postul la care a fost desemnat membrul echipajului de zbor care are nevoie să le utilizeze.

(e)

Toate echipamentele de urgență obligatorii trebuie să fie ușor accesibile pentru utilizare imediată.

BOP.BAS.305   Instrumente și echipamente minime pentru zbor

Nu se inițiază un zbor cu balonul în momentul în care oricare dintre instrumentele și echipamentele necesare pentru zborul avut în vedere lipsește, este nefuncțional sau nu îndeplinește funcțiile necesare.

BOP.BAS.310   Lumini de operare

Baloanele operate pe timp de noapte trebuie să fie echipate cu toate cele ce urmează:

(a)

o lumină anticoliziune;

(b)

un mijloc de asigurare a iluminării adecvate a tuturor instrumentelor și echipamentelor esențiale pentru operarea în siguranță a balonului;

(c)

o lanternă autonomă.

BOP.BAS.315   Instrumente și echipamente de zbor și de navigație

Baloanele operate în condiții VFR pe timp de zi trebuie să fie echipate cu toate cele ce urmează:

(a)

un mijloc de afișare a direcției de derivă;

(b)

un mijloc de măsurare și de afișare a:

1.

timpului, în ore, minute și secunde;

2.

vitezei verticale, dacă este prevăzută de AFM; și

3.

altitudinii barometrice, dacă este prevăzută de AFM, atunci când este necesară conform cerințelor spațiului aerian sau când altitudinea trebuie să fie cunoscută în vederea utilizării oxigenului.

BOP.BAS.320   Sisteme de fixare

Baloanele trebuie să fie echipate cu un sistem de fixare pentru pilotul comandant atunci când balonul este echipat cu unul dintre următoarele:

(a)

un compartiment separat pentru pilotul comandant;

(b)

supapă (supape) rotativă (rotative).

BOP.BAS.325   Oxigen suplimentar

Baloanele operate atunci când este necesară o rezervă de oxigen în conformitate cu punctul BOP.BAS.180 trebuie dotate cu echipamente de stocare și de distribuire a oxigenului capabile să stocheze și să distribuie rezervele de oxigen necesare.

BOP.BAS.330   Trusa de prim ajutor

(a)

Baloanele trebuie să fie echipate cu o trusă de prim ajutor.

(b)

Trusa de prim ajutor trebuie să fie:

1.

ușor accesibilă pentru utilizare; și

2.

menținută în termenul de valabilitate.

BOP.BAS.335   Stingătoare de incendiu manuale

Cu excepția baloanelor cu gaz, baloanele trebuie să fie echipate cu cel puțin un stingător de incendiu manual.

BOP.BAS.340   Echipamente de salvare și de semnalizare – zboruri deasupra apei

Pilotul comandant al unui balon operat deasupra apei stabilește, înainte de inițierea zborului, riscurile pentru supraviețuirea persoanelor transportate în balon în cazul unei amerizări de urgență. Ținând cont de aceste riscuri, acesta stabilește dacă este necesar să transporte echipamente de salvare și de semnalizare.

BOP.BAS.345   Echipamente de salvare și de semnalizare – dificultăți în ceea ce privește căutarea și salvarea

Baloanele operate peste zone în care operațiunile de căutare și salvare ar fi deosebit de dificile trebuie să fie dotate cu echipamente de salvare și de semnalizare adecvate zonei survolate.

BOP.BAS.350   Diverse alte echipamente

(a)

Baloanele trebuie să fie echipate cu mănuși de protecție pentru fiecare membru al echipajului.

(b)

Baloanele mixte, baloanele cu aer cald și dirijabilele cu aer cald trebuie să aibă în dotare toate cele ce urmează:

1.

o sursă alternativă și independentă de aprindere;

2.

un mijloc de măsurare și de indicare a cantității de combustibil;

3.

o pătură împotriva incendiilor sau o prelată ignifugă;

4.

un cablu de manevră cu o lungime de cel puțin 25 m.

(c)

Baloanele cu gaz trebuie să aibă următoarele două elemente în dotare:

1.

un cuțit;

2.

un cablu de remorcare de cel puțin 20 m lungime, din fibre naturale sau dintr-un material bun conductor electric.

BOP.BAS.355   Echipamente de radiocomunicații

(a)

Baloanele trebuie să fie dotate cu echipamente de radiocomunicații pentru a permite comunicarea necesară în conformitate cu apendicele 4 la anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 și, dacă zborul are loc în spațiul aerian al unei țări terțe, cu legislația respectivei țări terțe.

(b)

Echipamentele de radiocomunicații trebuie să asigure comunicațiile pe frecvența aeronautică de urgență de 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Transponder

Baloanele trebuie să fie echipate cu un transponder radar secundar de supraveghere (SSR) cu toate capacitățile necesare în conformitate cu punctul SERA.6005 litera (b) din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 și, dacă zborul are loc în spațiul aerian al unei țări terțe, cu legislația respectivei țări terțe.

SUBPARTEA ADD

CERINȚE SUPLIMENTARE APLICABILE OPERAȚIUNILOR COMERCIALE

Secțiunea 1

Cerințe organizaționale generale

BOP.ADD.001   Domeniul de aplicare

În conformitate cu articolul 3, prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite, în plus față de cerințele din subpartea BAS, de orice operator implicat în operațiuni comerciale cu baloane, diferit de operatorii menționați la articolul 3 alineatul (2) ultimul paragraf.

BOP.ADD.005   Responsabilitățile operatorului

(a)

Operatorul este responsabil cu operarea balonului în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, cu cerințele din prezenta subparte și cu propria declarație.

(b)

Fiecare zbor se execută în conformitate cu prevederile din manualul de operațiuni.

(c)

Operatorul se asigură că balonul este echipat și că toți membrii echipajului sunt calificați corespunzător pentru zona și tipul de operațiune.

(d)

Operatorul se asigură că toți membrii echipajului desemnați pentru operațiunile de zbor sau implicați în mod direct în acestea îndeplinesc toate condițiile următoare:

1.

sunt pregătiți și instruiți în mod corespunzător;

2.

cunosc normele și procedurile relevante pentru sarcinile lor specifice;

3.

și-au demonstrat abilitățile de executare a sarcinilor lor specifice;

4.

sunt conștienți de responsabilitățile care le revin și de relația dintre respectivele sarcini și operarea balonului în ansamblu.

(e)

Operatorul stabilește proceduri și instrucțiuni pentru operarea în condiții de siguranță a fiecărui tip de balon, cuprinzând sarcini și responsabilități ale membrilor echipajului, pentru toate tipurile de operațiuni. Respectivele proceduri și instrucțiuni nu trebuie să le impună membrilor echipajului să execute, în timpul fazelor critice ale zborului, alte activități decât cele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a balonului.

(f)

Operatorul ia măsuri pentru supravegherea membrilor echipajului și a personalului implicat în operarea balonului de către persoane cu experiență și competențe corespunzătoare pentru a asigura atingerea standardelor specificate în manualul de operațiuni.

(g)

Operatorul se asigură că toți membrii echipajului și întregul personal implicat în operarea balonului au luat la cunoștință că trebuie să respecte legile, reglementările și procedurile statelor în care se desfășoară operațiunile, care sunt relevante pentru executarea sarcinilor acestora.

(h)

Operatorul specifică procedurile de planificare a zborului pentru a asigura desfășurarea zborului în condiții de siguranță, în funcție de performanțele balonului, de alte limitări de operare și de condițiile relevante previzibile pe ruta care trebuie urmată și la locurile de operare vizate. Respectivele proceduri se includ în manualul de operațiuni.

BOP.ADD.010   Notificarea mijloacelor de conformare alternative

Atunci când face declarația în conformitate cu punctul BOP.ADD.100, operatorul notifică autorității competente lista mijloacelor de conformare alternative (AltMoC), în cazul în care intenționează să utilizeze AltMoC pentru a demonstra conformarea atunci când primește o solicitare în acest sens în conformitate cu punctul BOP.BAS.010. Lista respectivă trebuie să conțină trimiteri la mijloacele acceptabile de conformare (AMC) pe care le înlocuiesc în cazul în care au fost adoptate AMC asociate de către agenție.

BOP.ADD.015   Accesul

(a)

În scopul stabilirii conformării cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele prezentului regulament, operatorul acordă în orice moment acces oricărei persoane autorizate de autoritatea competentă la orice facilitate, balon, document, evidență, date, proceduri sau alt material relevant pentru activitatea operatorului care face obiectul prezentului regulament, indiferent dacă respectiva activitate este contractată sau nu.

(b)

Accesul la balon include, în cazul zborurilor comerciale cu balonul pentru pasageri, posibilitatea de a intra și de a rămâne în balon în timpul operațiunilor de zbor, cu excepția cazului în care acest lucru ar pune în pericol zborul.

BOP.ADD.020   Constatări

După primirea notificării referitoare la constatările autorității competente în conformitate cu punctele ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 și ARO.GEN.360 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, operatorul ia toate măsurile următoare:

(a)

determină cauza care stă la baza neconformității;

(b)

definește un plan de acțiuni corective;

(c)

demonstrează punerea în aplicare a planului de acțiuni corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă în termenul precizat de autoritatea respectivă în conformitate cu punctul ARO.GEN.350 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

BOP.ADD.025   Raportarea evenimentelor

(a)

Operatorul implementează, în cadrul sistemului său de management, un sistem de raportare a evenimentelor care să asigure raportarea obligatorie și voluntară în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(b)

Fără a aduce atingere literei (a), operatorul raportează autorității competente și organizației responsabile cu proiectarea balonului orice funcționare defectuoasă, defect tehnic, depășire a limitelor tehnice sau eveniment care ar atrage atenția asupra existenței unor informații incorecte, incomplete sau ambigue în datele stabilite în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și orice alt eveniment care constituie un incident, dar nu un accident sau un incident grav.

(c)

Operatorul ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4) de către pilotul comandant, de către orice alt membru al echipajului și de către întregul personal cu privire la orice incident grav sau accident asociat operării unui balon.

BOP.ADD.030   Sistemul de management

(a)

Operatorul instituie, pune în aplicare și menține un sistem de management care include toate cele ce urmează:

1.

responsabilități și răspunderi clar definite la nivelul întregii organizații a operatorului, inclusiv răspunderea directă în materie de siguranță a cadrului de conducere responsabil;

2.

o descriere a viziunii globale și a principiilor generale ale operatorului în ceea ce privește siguranța, care va fi cunoscută drept politica de siguranță;

3.

identificarea pericolelor în materie de siguranță a aviației presupuse de activitățile operatorului, evaluarea respectivelor pericole și gestionarea riscurilor asociate, inclusiv prin luarea unor măsuri de diminuare a acestor riscuri acolo unde este necesar și prin verificarea eficacității respectivelor măsuri;

4.

menținerea nivelului de pregătire și de competență al personalului pentru a-i permite acestuia să își execute sarcinile;

5.

documentarea tuturor proceselor-cheie ale sistemului de management, inclusiv a unui proces prin care se asigură că personalul își cunoaște responsabilitățile, și procedura de modificare a acestei documentații;

6.

o funcție de monitorizare a conformării operatorului cu cerințele din prezenta anexă. O astfel de monitorizare a conformării include un sistem de feedback prin care constatările sunt transmise cadrului de conducere responsabil al operatorului, pentru a se asigura implementarea efectivă a acțiunilor corective, după caz;

7.

procesele necesare pentru a asigura conformarea cu cerințele de la articolele 4, 5, 6 și 13 din Regulamentul (UE) nr 376/2014.

(b)

Sistemul de management corespunde mărimii operatorului și naturii și complexității activităților sale, ținând cont de pericolele și riscurile asociate acestor activități.

BOP.ADD.035   Activități contractate

Atunci când contractează orice parte a activității sale care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, operatorul este responsabil să asigure că organizația contractată desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament. Operatorul se asigură totodată că autorității competente i se acordă acces la organizația contractată pentru a determina dacă operatorul respectă aceste cerințe.

BOP.ADD.040   Cerințe privind personalul

(a)

Operatorul desemnează un cadru de conducere responsabil care are autoritatea de a asigura că toate activitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament pot fi finanțate și desfășurate în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament. Cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de management eficace.

(b)

Operatorul trebuie:

1.

să identifice responsabilitățile personalului său în privința tuturor sarcinilor și activităților care trebuie desfășurate;

2.

să dețină suficient personal calificat pentru a îndeplini respectivele sarcini și activități; și

3.

să țină evidențe corespunzătoare privind experiența, calificarea și pregătirea personalului său.

(c)

Operatorul numește una sau mai multe persoane responsabile cu managementul și supravegherea tuturor următoarelor domenii:

1.

operațiuni de zbor;

2.

operațiuni la sol;

3.

continuitatea navigabilității, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Cerințe privind facilitățile

Operatorul trebuie să dețină facilități suficiente pentru a permite îndeplinirea și gestionarea tuturor sarcinilor și activităților necesare pentru a asigura conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament.

Secțiunea 2

Declarație, navigabilitate și închiriere cu și fără echipaj

BOP.ADD.100   Declarație

(a)

În declarația menționată la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf, operatorul confirmă faptul că respectă și că va continua să respecte cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cerințele din prezentul regulament.

(b)

Operatorul include în declarație toate informațiile următoare:

1.

numele operatorului;

2.

locul în care operatorul își are sediul principal de activitate;

3.

numele și datele de contact ale cadrului de conducere responsabil al operatorului;

4.

data începerii operațiunii comerciale și, după caz, data la care intră în vigoare modificarea unei operațiuni comerciale existente;

5.

în cazul tuturor baloanelor utilizate pentru operațiunea comercială, tipul de balon, înmatricularea, baza principală, tipul de operațiune și organizația de management al continuității navigabilității.

(c)

După caz, operatorul anexează la declarație lista mijloacelor de conformare alternative (AltMoC), în conformitate cu punctul BOP.ADD.010.

(d)

Atunci când face declarația, operatorul utilizează formularul care figurează în apendicele la prezenta anexă.

BOP.ADD.105   Modificări aduse declarației și încetarea operațiunilor comerciale

(a)

Operatorul notifică fără întârziere autorității competente orice modificare a circumstanțelor care îi afectează conformarea cu cerințele esențiale stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament, astfel cum a fost declarată autorității competente, precum și orice modificări în ceea ce privește informațiile menționate la punctul BOP.ADD.100 litera (b) și lista AltMoC menționată la punctul BOP.ADD.100 litera (c), incluse în declarație sau anexate la aceasta.

(b)

Operatorul înștiințează fără întârziere autoritatea competentă atunci când nu mai este implicat în operațiuni comerciale cu baloane.

BOP.ADD.110   Cerințe privind navigabilitatea

Baloanele trebuie să aibă un certificat de navigabilitate eliberat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau, în cazul unui balon înmatriculat într-o țară terță, trebuie să facă obiectul fie al unui acord de închiriere cu echipaj, fie al unui acord de închiriere fără echipaj în conformitate cu punctul BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Închirierea cu echipaj și închirierea fără echipaj a unui balon înmatriculat într-o țară terță

(a)

Operatorul notifică autorității competente orice acord de închiriere cu echipaj sau acord de închiriere fără echipaj cu privire la un balon înmatriculat într-o țară terță.

(b)

În cazul în care un balon înmatriculat într-o țară terță face obiectul unui acord de închiriere cu echipaj, operatorul se asigură că nivelul de siguranță rezultat din aplicarea standardelor de siguranță în ceea ce privește continuitatea navigabilității și operațiunile aeriene la care este supus operatorul din țara terță al balonului este cel puțin echivalent cu cel rezultat din aplicarea cerințelor din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 și din prezentul regulament.

(c)

În cazul în care un balon înmatriculat într-o țară terță face obiectul unui acord de închiriere fără echipaj, operatorul asigură conformarea cu cerințele esențiale referitoare la continuitatea navigabilității stabilite în anexele I și IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezentul regulament.

Secțiunea 3

Manuale și înregistrări

BOP.ADD.200   Manualul de operațiuni

(a)

Operatorul elaborează un manual de operațiuni.

(b)

Conținutul manualului de operațiuni reflectă cerințele stabilite în prezenta anexă și nu contravine informațiilor cuprinse în declarația operatorului.

(c)

Manualul de operațiuni poate fi elaborat în mai multe părți distincte.

(d)

Toți membrii personalului operatorului trebuie să aibă acces ușor la părțile din manualul de operațiuni care sunt relevante pentru atribuțiile lor.

(e)

Manualul de operațiuni trebuie ținut la zi. Toți membrii personalului operatorului sunt informați cu privire la orice modificare a manualului de operațiuni care este relevantă pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

(f)

Operatorul se asigură că toate informațiile utilizate ca bază pentru conținutul manualului de operațiuni și orice modificare a acestora sunt preluate corect în manualul de operațiuni.

(g)

Operatorul se asigură că toți membrii personalului pot înțelege limbajul în care sunt redactate părțile din manualul de operațiuni care sunt relevante pentru atribuțiile lor. Conținutul manualului de operațiuni este prezentat într-o formă care poate fi utilizată fără dificultăți.

BOP.ADD.205   Evidența documentelor

(a)

Operatorul instituie un sistem de evidență a documentelor care să permită stocarea adecvată și trasabilitatea sigură a tuturor activităților sale.

(b)

Formatul evidențelor se specifică în procedurile sau în manualele operatorului.

Secțiunea 4

Echipajul de zbor

BOP.ADD.300   Componența echipajului de zbor

(a)

Componența echipajului de zbor este minimum cea indicată în AFM sau în limitările de operare prevăzute pentru balon.

(b)

Echipajul de zbor cuprinde membri suplimentari în cazul în care tipul de operațiune impune acest lucru. Numărul membrilor echipajului de zbor nu poate fi mai mic decât numărul indicat în manualul de operațiuni.

(c)

Toți membrii echipajului de zbor trebuie să dețină o licență și calificări eliberate sau acceptate în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 și corespunzătoare sarcinilor care le revin.

(d)

Membrii echipajului de zbor pot fi eliberați în timpul zborului de sarcinile lor la comenzi de către un alt membru al echipajului de zbor calificat corespunzător.

(e)

Atunci când recurge la serviciile membrilor echipajului de zbor care lucrează ca liber profesioniști sau cu jumătate de normă, operatorul se asigură că se respectă toate cerințele următoare:

1.

cerințele din prezenta subparte;

2.

anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, inclusiv cerințele referitoare la experiența recentă;

3.

limitările privind timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind timpul de odihnă în conformitate cu legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate, ținând cont de toate serviciile furnizate altor operatori de către membrul echipajului de zbor.

BOP.ADD.305   Desemnarea ca pilot comandant

(a)

Operatorul desemnează drept pilot comandant un pilot din echipajul de zbor.

(b)

Operatorul poate desemna un pilot să acționeze în calitate de pilot comandant doar dacă acesta sau aceasta:

1.

este calificat(ă) să acționeze ca pilot comandant în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

2.

deține nivelul minim de experiență indicat în manualul de operațiuni; și

3.

deține cunoștințe adecvate în ceea ce privește zona vizată de zbor.

BOP.ADD.310   Furnizarea pregătirii și verificarea

Întreaga pregătire și verificare a membrilor echipajului de zbor necesare în temeiul punctului BOP.ADD.315 este furnizată după cum urmează:

(a)

în conformitate cu programele și cu programa de pregătire stabilite de operator în manualul de operațiuni;

(b)

de persoane calificate în mod corespunzător și, în ceea ce privește pregătirea și verificarea practică în zbor, de persoane calificate în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Pregătirea și verificarea recurente

(a)

Fiecare membru al echipajului de zbor urmează din doi în doi ani o pregătire recurentă în zbor și la sol relevantă pentru clasa de balon pe care își desfășoară activitatea, inclusiv o pregătire privind amplasarea și utilizarea tuturor echipamentelor de urgență și de siguranță de la bord.

(b)

Fiecare membru al echipajului de zbor se supune unor verificări ale competenței efectuate de operator pentru a-și demonstra competența de a executa procedurile normale, anormale și de urgență, acestea acoperind aspectele relevante aferente sarcinilor specializate descrise în manualul de operațiuni. La efectuarea acestor verificări, se ține seama în mod corespunzător de membrii echipajului care efectuează operațiuni în condiții de VFR pe timp de noapte.

(c)

Verificarea competenței efectuată de operator este valabilă 24 de luni calendaristice, începând de la sfârșitul lunii în care a fost efectuată verificarea sau, în cazul în care verificarea este efectuată în ultimele trei luni ale perioadei de valabilitate a verificării anterioare, din ultima zi a perioadei de valabilitate a respectivei verificări anterioare.

Secțiunea 5

Cerințe generale de operare

BOP.ADD.400   Responsabilitățile pilotului comandant

Pilotul comandant respectă următoarele cerințe în mod cumulativ:

(a)

cerințele relevante ale sistemului de raportare a evenimentelor stabilit de operator menționate la punctul BOP.ADD.025;

(b)

toate limitările privind timpul de zbor și de serviciu și toate cerințele privind timpul de odihnă aplicabile activităților sale în conformitate cu legislația națională a statului membru în care operatorul își are sediul principal de activitate.

BOP.ADD.405   Autoritatea pilotului comandant

În pofida dispozițiilor de la punctul BOP.BAS.035, operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toate persoanele transportate în balon se supun tuturor comenzilor legitime date de pilotul comandant în scopul asigurării siguranței balonului, a oricărei persoane sau a oricăror bunuri materiale transportate la bord sau a oricărei persoane sau a oricăror bunuri materiale de la sol.

BOP.ADD.410   Membrul suplimentar al echipajului unui balon

Atunci când un balon transportă mai mult de 19 pasageri, la bordul balonului trebuie să fie prezent cel puțin un membru suplimentar al echipajului în plus față de echipajul de zbor necesar în temeiul punctului BOP.ADD.300 literele (a) și (b), pentru a ajuta pasagerii în caz de urgență. Respectivul membru suplimentar al echipajului trebuie să aibă o experiență și pregătire corespunzătoare.

BOP.ADD.415   Aptitudinea fizică în caz de scufundare la mare adâncime și donare de sânge

Membrii echipajului nu sunt autorizați să îndeplinească sarcini la bordul unui balon în cazul în care aptitudinile lor fizice ar putea fi afectate după scufundarea la mare adâncime sau donarea de sânge.

BOP.ADD.420   Limbă comună

Operatorul se asigură că toți membrii echipajului pot comunica între ei într-o limbă comună.

BOP.ADD.425   Substanțe psihoactive

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nu se permite accesul sau prezența la bordul unui balon a niciunei persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive, în măsura în care prezența respectivei persoane ar putea pune în pericol siguranța balonului, a oricărei persoane sau a oricărui bun transportat la bord sau a oricărei persoane sau a oricărui bun de la sol.

BOP.ADD.430   Punere în pericol

Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nicio persoană nu acționează sau nu omite să acționeze, în mod intenționat, din imprudență sau neglijență, astfel încât să apară una dintre următoarele consecințe:

(a)

să fie pus în pericol balonul sau persoanele aflate la bordul acestuia sau la sol;

(b)

să cauzeze sau să permită ca balonul să pună în pericol orice persoană sau orice bun material.

BOP.ADD.435   Documente, manuale și informații care trebuie păstrate la bord

(a)

Toate documentele, manualele și informațiile următoare, în original sau copii ale acestora, trebuie să se afle la bord în timpul fiecărui zbor:

1.

declarația dată de operator;

2.

informații privind serviciile de căutare și salvare pentru zona zborului avut în vedere;

3.

planul de zbor operațional.

(b)

Toate documentele, manualele și informațiile următoare se depozitează, în original, într-un loc sigur, care nu se află la bordul balonului în timpul unui zbor:

1.

documentele, manualele și informațiile menționate la litera (a), atunci când copiile acestora se află la bordul balonului în timpul unui zbor;

2.

părțile în vigoare ale manualului de operațiuni sau ale procedurilor standard de operare (SOP) care sunt relevante pentru atribuțiile membrilor echipajului, care trebuie să le fie ușor accesibile acestora;

3.

listele de pasageri, atunci când sunt transportați pasageri;

4.

documentația privind masa menționată la punctul BOP.ADD.600 litera (c).

(c)

La cererea autorității competente, pilotul comandant sau operatorul pune la dispoziția autorității respective documentele, manualele și informațiile originale, în termenul precizat de autoritate, care nu poate fi mai mic de 24 de ore.

BOP.ADD.440   Bunuri periculoase

Operatorul trebuie:

(a)

să instituie proceduri care să asigure luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru prevenirea transportului neintenționat de bunuri periculoase la bordul balonului; și

(b)

să furnizeze membrilor echipajului informațiile necesare în legătură cu orice bunuri periculoase transportate sau care urmează să fie transportate la bordul balonului, pentru a le permite acestora să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile.

Secțiunea 6

Proceduri de operare

BOP.ADD.500   Calculele cu privire la combustibil sau balast

Operatorul se asigură că se documentează într-un plan de zbor operațional calculele cu privire la combustibilul sau balastul de rezervă.

BOP.ADD.505   Transportul categoriilor speciale de pasageri

Operatorul instituie proceduri pentru transportul persoanelor care necesită condiții, asistență sau dispozitive speciale atunci când sunt transportate la bordul unui balon în condiții care să asigure siguranța balonului și a oricărei persoane sau a oricăror bunuri materiale transportate la bord.

BOP.ADD.510   Operațiuni comerciale specializate cu baloane – proceduri standard de operar

În pofida dispozițiilor de la punctul BOP.BAS.190:

(a)

Înainte de a iniția o operațiune comercială specializată cu balonul, operatorul efectuează o evaluare a riscurilor prin care evaluează complexitatea operațiunii avute în vedere, pentru a determina pericolele și riscurile asociate ale respectivei operațiuni, precum și pentru a stabili măsurile de reducere a acestor riscuri, atunci când este necesar.

(b)

Pe baza acestei evaluări a riscurilor, înainte de inițierea operațiunii comerciale specializate cu balonul, operatorul stabilește proceduri standard de operare (SOP) adecvate operațiunii avute în vedere și balonului utilizat. SOP trebuie fie incluse în manualul de operațiuni, fie prevăzute într-un document separat. Operatorul revizuiește și actualizează în mod regulat SOP, dacă este necesar, pentru a ține seama în mod adecvat de evaluarea riscurilor.

(c)

Operatorul se asigură că operațiunile comerciale specializate cu baloane se derulează în conformitate cu SOP.

Secțiunea 7

Performanțe și limitări de operare

BOP.ADD.600   Sistemul de determinare a masei

(a)

Operatorul instituie un sistem care să specifice modul în care sunt stabilite cu acuratețe, pentru fiecare zbor, toate elementele următoare, astfel încât să permită pilotului comandant să verifice respectarea limitărilor prevăzute de AFM:

1.

masa balonului gol;

2.

masa încărcăturii transportate;

3.

masa încărcăturii de combustibil sau de balast;

4.

masa la decolare;

5.

încărcarea balonului efectuată sub supravegherea pilotului comandant sau a personalului calificat;

6.

pregătirea și punerea la dispoziție a tuturor documentelor.

(b)

Calculul masei pe baza calculelor electronice trebuie să poată fi reprodus de către pilotul comandant.

(c)

Documentația privind masa, care indică elementele enumerate la litera (a), se pregătește înainte de fiecare zbor și se documentează într-un plan de zbor operațional.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (JO L 122, 24.4.2014, p. 18).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (JO L 295, 12.11.2010, p. 35).


Apendice

Image Textul imaginii Image Textul imaginii

14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/396 AL COMISIEI

din 13 martie 2018

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor (denumită în continuare „Nomenclatura combinată” sau „NC”), care figurează în anexa I la regulamentul menționat.

(2)

Nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC prevede că, în sensul subpozițiilor 2206 00 31 și 2206 00 39, alte băuturi alcoolice decât cele prezentate în sticle închise cu dopuri tip „ciupercă” fixate cu ajutorul clemelor sau legăturilor, care au la temperatura de 20 °C o suprapresiune de minimum 1,5 bari, sunt considerate „spumoase”.

(3)

Nota de subpoziție 1 la capitolul 22 din partea a doua a NC prevede că, în sensul subpoziției 2204 10, expresia „vinuri spumoase” înseamnă vinurile care, păstrate la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, au o suprapresiune de minimum 3 bari.

(4)

Conform Directivei 92/83/CEE a Consiliului (2), „alte băuturi spumoase fermentate” nu doar de la pozițiile 2204 și 2205, ci și de la codul NC 2206 00 91, astfel cum era aplicat la momentul adoptării directivei (în prezent codurile NC 2206 00 31 și 2206 00 39), au o suprapresiune de 3 bari sau mai mult.

(5)

Nu se poate justifica, din punct de vedere științific sau din alt punct de vedere, existența unor praguri diferite în ceea ce privește suprapresiunea băuturilor fermentate spumoase, indiferent de clasificarea lor în cadrul codurilor CN 2204, 2205 sau 2206.

(6)

În interesul securității juridice, este necesar ca nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC să fie modificată prin înlocuirea pragului existent de „minimum 1,5 bar” cu „3 bari sau mai mult”.

(7)

Pentru a se asigura consecvența și interpretarea uniformă a Nomenclaturii combinate la nivelul întregii Uniuni în ceea ce privește definiția „băuturilor spumoase”, nota complementară 10 la capitolul 22 din partea a doua a NC ar trebui modificată.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În capitolul 22 din partea a doua a Nomenclaturii combinate stabilite în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, prima liniuță de la nota complementară 10 se înlocuiește cu următorul text:

„—

băuturile fermentate, altfel prezentate, care au o suprapresiune de 3 bari sau mai mult, măsurată la o temperatură de 20 °C.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21).


DECIZII

14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/38


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/397 A CONSILIULUI

din 8 martie 2018

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 33,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI, transmiterea datelor cu caracter personal reglementată de respectiva decizie nu poate avea loc decât după ce dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din decizia menționată au fost puse în aplicare în legislația națională aplicabilă pe teritoriile statelor membre implicate în această transmitere.

(2)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului (3) prevede că verificarea îndeplinirii condiției menționate la considerentul (1) în ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI se face pe baza unui raport de evaluare bazat pe un chestionar, o vizită de evaluare și un test-pilot.

(3)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date și trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplinește condițiile pentru schimbul de date din categoria de date relevantă.

(4)

Portugalia a completat chestionarul referitor la protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor (VRD).

(5)

Portugalia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Țările de Jos.

(6)

S-a efectuat o vizită de evaluare în Portugalia și echipa de evaluare din Țările de Jos, Spania și Slovacia a elaborat un raport privind vizita de evaluare care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(7)

Un raport de evaluare global a fost prezentat Consiliului, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitoare la schimbul de VRD.

(8)

La 12 octombrie 2017, Consiliul, luând act de acordul tuturor statelor membre cărora le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI, a ajuns la concluzia că Portugalia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI.

(9)

Prin urmare, în scopul căutării automatizate a VRD, Portugalia ar trebui să aibă dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI.

(10)

Articolul 33 din Decizia 2008/615/JAI conferă Consiliului competențe de executare pentru a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei respective, în special în ceea ce privește primirea și transmiterea datelor cu caracter personal reglementate de respectiva decizie.

(11)

Întrucât condițiile și procedura pentru începerea exercitării acestor competențe de executare au fost îndeplinite, ar trebui adoptată o decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește VRD în Portugalia, pentru a permite respectivului stat membru să primească și să transmită date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI.

(12)

Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit le revin obligații în temeiul Deciziei 2008/615/JAI și, prin urmare, acestea participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii care pune în aplicare Decizia 2008/615/JAI,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării automatizate a datelor privind înmatricularea vehiculelor, Portugalia are dreptul de a primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolului 12 din Decizia 2008/615/JAI începând cu 15 martie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

V. RADEV


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avizul din 7 februarie 2018 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).


Rectificări

14.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/40


Rectificare la Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 276 din 20 octombrie 2010 )

La pagina 39, articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf:

în loc de:

„Eliminarea durerii, a suferinței, a stresului sau a vătămărilor de durată prin utilizarea eficace a metodelor anestezice, analgezice sau a altora similare nu exclud utilizarea unui animal în proceduri din domeniul de aplicare a prezentei directive.”,

se citește:

„Eliminarea durerii, a suferinței, a stresului sau a vătămărilor de durată prin utilizarea eficace a anesteziei, a analgeziei sau a altor metode nu exclude utilizarea unui animal în proceduri din domeniul de aplicare al prezentei directive.”

La pagina 39, articolul 1 alineatul (5) litera (a):

în loc de:

„(a)

acte neexperimentale practicate în exploatații agricole;”,

se citește:

„(a)

practici agricole neexperimentale;”.

La pagina 40, articolul 6 alineatul (5):

în loc de:

„(5)   Alineatele (2) și (3) nu se aplică atunci când un animal trebuie ucis în cazuri de urgență din motive de bunăstare animală, sănătate publică, sănătate animală sau de mediu.”,

se citește:

„(5)   Alineatele (2) și (3) nu se aplică atunci când un animal trebuie ucis în cazuri de urgență din motive de bunăstare animală, sănătate publică, siguranță publică, sănătate animală sau de mediu.”

La pagina 40, articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

litera (a) sau la litera (c) de la articolul 5;”,

se citește:

„(ii)

litera (a) sau la litera (e) de la articolul 5;”.

La pagina 43, articolul 23 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Statele membre se asigură că fiecare crescător, furnizor și utilizator dispune de suficient personal.”,

se citește:

„(1)   Statele membre se asigură că fiecare crescător, furnizor și utilizator dispune de suficient personal în unitate.”

La pagina 44, articolul 25:

în loc de:

„Statele membre se asigură că fiecare crescător, furnizor și utilizator are un medic veterinar desemnat, cu expertiză în medicina animalelor de laborator, sau un expert cu o calificare corespunzătoare acolo unde este necesar, însărcinat cu atribuții de consiliere privind bunăstarea animalelor și tratamentul acestora.”,

se citește:

„Statele membre se asigură că fiecare crescător, furnizor și utilizator are un medic veterinar desemnat, cu expertiză în medicina animalelor de laborator, sau un expert cu o calificare corespunzătoare, dacă este mai oportun, însărcinat cu atribuții de consiliere privind bunăstarea animalelor și tratamentul acestora.”

La pagina 44, articolul 27 alineatul (1) litera (c):

în loc de:

„(c)

instituie și evaluează procesele operaționale interne privind monitorizarea, raportarea și acțiunile ulterioare necesare bunăstării animalelor adăpostite în cadrul unității;”,

se citește:

„(c)

instituie și evaluează procesele operaționale interne privind monitorizarea, raportarea și acțiunile ulterioare necesare bunăstării animalelor adăpostite sau utilizate în cadrul unității;”.

La pagina 45, articolul 30 alineatul (1) litera (a):

în loc de:

„(a)

numărul și speciile de animale crescute, achiziționate, furnizate, folosite în proceduri, eliberate sau relocate;”,

se citește:

„(a)

numărul și speciile de animale crescute, achiziționate, furnizate, utilizate în proceduri, eliberate sau relocate;”.

La pagina 45, articolul 31 alineatul (2) primul paragraf:

în loc de:

„(2)   Fiecare câine, pisică și primat neuman are un dosar individual, care urmărește animalul atât timp cât este crescut în sensul prezentei directive.”,

se citește:

„(2)   Fiecare câine, pisică și primat neuman are un dosar individual, care urmărește animalul atât timp cât este ținut în sensul prezentei directive.”

La pagina 45, articolul 33 alineatul (1) litera (c):

în loc de:

„(c)

condițiile fizice în care sunt crescute, ținute sau utilizate animalele se verifică zilnic;”,

se citește:

„(c)

condițiile de mediu în care sunt crescute, ținute sau utilizate animalele se verifică zilnic;”.

La pagina 47, articolul 38 alineatul (3) litera (b):

în loc de:

„(b)

conceperea de proceduri, inclusiv statistici, acolo unde este necesar;”,

se citește:

„(b)

conceperea de experimente, inclusiv statistici, atunci când este necesar;”.

La pagina 47, articolul 39 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2) și prin derogare de la articolul 38 alineatul (2) litera (f), statele membre pot scuti proiectele care includ numai proceduri clasificate drept «moderate» sau «fără recuperare» de obligația evaluării retroactive.”,

se citește:

„(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2) și prin derogare de la articolul 38 alineatul (2) litera (f), statele membre pot scuti proiectele care includ numai proceduri clasificate drept «superficiale» sau «fără recuperare» de obligația evaluării retroactive.”

La pagina 48, articolul 44 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Statele se asigură că este solicitată modificarea sau reînnoirea autorizației de proiect pentru orice modificare semnificativă a proiectului care ar putea avea un efect negativ asupra bunăstării animalului.”,

se citește:

„(1)   Statele se asigură că este obligatorie modificarea sau reînnoirea autorizației de proiect pentru orice modificare a proiectului care ar putea avea un efect negativ asupra bunăstării animalului.”

La pagina 79, în anexa VIII secțiunea III punctul 3 litera (e):

în loc de:

„(e)

modele cu tumori induse, sau cu tumori spontane, care se așteaptă să cauzeze o îmbolnăvire progresiv letală asociată cu durere, stres sau suferință de lungă durată. (…)”,

se citește:

„(e)

modele cu tumori induse, sau cu tumori spontane, susceptibile să cauzeze o îmbolnăvire progresiv letală asociată cu durere, stres sau suferință moderate, de lungă durată. (…)”.

La pagina 79, în anexa VIII secțiunea III punctul 3 litera (f):

în loc de:

„(f)

intervențiile chirurgicale și de altă natură efectuate pe animale sub anestezie generală care se așteaptă să producă durere, suferință sau stres postoperatoriu moderat persistent sau să afecteze de manieră severă și persistentă starea generală a animalelor. (…)”,

se citește:

„(f)

intervențiile chirurgicale și de altă natură efectuate pe animale sub anestezie generală susceptibile să producă durere, suferință sau stres postoperatorii severe sau moderate dar persistente sau să afecteze de manieră severă și persistentă starea generală a animalului. (…)”.