ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 69

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
13 martie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2018/385 a Consiliului din 16 octombrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor membre, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

3

 

*

Decizia (Euratom) 2018/386 a Consiliului din 16 octombrie 2017 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

8

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/387 al Consiliului din 12 martie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/388 al Consiliului din 12 martie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

11

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare ( 1 )

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/390 al Comisiei din 12 martie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

44

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2018/391 a Consiliului din 12 martie 2018 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

46

 

*

Decizia (PESC) 2018/392 a Consiliului din 12 martie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

48

 

*

Decizia (UE) 2018/393 a Comisiei din 12 martie 2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/1


DECIZIA (UE) 2018/385 A CONSILIULUI

din 16 octombrie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor membre, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolele 207 și 209, coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Croației, aderarea Croației la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) se aprobă prin intermediul unui protocol la acord. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare, în cazul unei astfel de aderări se aplică o procedură simplificată, prin care Consiliul, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, încheie un protocol cu țările terțe în cauză.

(2)

La data de 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Kârgâzstan în vederea adaptării acordului. Negocierile pentru un protocol la acord (denumit în continuare „protocolul”) s-au încheiat cu succes, prin schimb de note verbale.

(3)

În ceea ce privește chestiunile care intră în sfera de competență a Comunității Europene a Energiei Atomice, semnarea protocolului face obiectul unei proceduri separate.

(4)

Prin urmare, protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și al statelor membre și ar trebui, în vederea asigurării aplicării sale eficace, să se aplice cu titlu provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, sub rezerva încheierii protocolului menționat.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor membre.

Articolul 3

Protocolul se aplică cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din acesta, începând cu 1 iulie 2013, în așteptarea finalizării procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 16 octombrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 196, 28.7.1999, p. 48.


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/3


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA CROAȚIA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, denumite în continuare „statele membre”,

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

pe de o parte,

ȘI

REPUBLICA KÂRGÂZSTAN,

pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „părțile”,

ÎNTRUCÂT Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, denumit în continuare „acordul”, a fost semnat la Bruxelles la 9 februarie 1995;

ÎNTRUCÂT Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană a fost semnat la Bruxelles la 9 decembrie 2011;

ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, aderarea acesteia la acord se aprobă prin încheierea unui protocol la acord;

ȚINÂND SEAMA de aderarea Republicii Croația la Uniune și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice la 1 iulie 2013,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Croația aderă la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte. De asemenea, Republica Croația adoptă și ia act, în același mod ca și celelalte state membre, de textele acordului, de declarațiile comune și de declarațiile și de schimburile de scrisori anexate la actul final semnat la aceeași dată.

Articolul 2

Uniunea Europeană transmite statelor membre și Republicii Kârgâzstan, în timp util după semnarea prezentului protocol, textul acordului în limba croată. Sub rezerva intrării în vigoare a prezentului protocol, textul menționat în prima teză a prezentului articol devine autentic în aceleași condiții ca și textele acordului în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, kârgâză și rusă.

Articolul 3

Prezentul protocol face parte integrantă din acord.

Articolul 4

(1)   Prezentul protocol este aprobat de părți în conformitate cu procedurile fiecăreia și părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor necesare în acest scop.

(2)   Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare celei în care s-a efectuat ultima notificare prevăzută la alineatului (1).

(3)   Până la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu de la data de 1 iulie 2013.

Articolul 5

Prezentul protocol se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, kârgâză și rusă, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari, pe deplin autorizați în acest scop, semnează prezentul protocol.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.

V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.

Image

Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейский Союз

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Европейское сообщество по атомной энергии

Image

За киргизката република

Por la república kirguisa

Za kyrgyzskou republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République Kirghize

Za kirgisku republiku

Per la repubblica del kirghizistan

Kirgizstānas Republikas vārdā –

Kirgizijos respublikos vardu

A Kirgiz köztársaság részéről

Għall-Repubblika Kirgiża

Voor de Kirgizische Republiek

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela república do quirguistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú Republiku

Za Kirgiško republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/8


DECIZIA (Euratom) 2018/386 A CONSILIULUI

din 16 octombrie 2017

de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 al doilea paragraf,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Croației, aderarea Republicii Croația la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) urmează să fie aprobată prin intermediul unui protocol la acord.

(2)

La 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe în cauză. Negocierile cu Republica Kârgâzstan s-au încheiat cu succes, prin schimb de note verbale.

(3)

În ceea ce privește chestiunile care intră în domeniul de competență al Comunității Europene a Energiei Atomice, semnarea și încheierea protocolului fac obiectul unei proceduri separate.

(4)

În ceea ce privește chestiunile care țin de competența Uniunii și a statelor membre, semnarea și încheierea protocolului fac obiectul unei proceduri separate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă încheierea de către Comisie, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (2).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 16 octombrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 196, 28.7.1999, p. 48.

(2)  Textul protocolului este publicat la pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial, împreună cu decizia privind semnarea acestuia în numele Uniunii și al statelor membre.


REGULAMENTE

13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/9


REGULAMENTUL (UE) 2018/387 AL CONSILIULUI

din 12 martie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2013/798/PESC.

(2)

Decizia 2013/798/PESC prevede un embargo asupra armelor împotriva Republicii Centrafricane, precum și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane implicate în acte ce amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Republica Centrafricană ori care sprijină astfel de acte.

(3)

La 30 ianuarie 2018, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2399 (2018) (denumită în continuare „RCSONU 2399”), care modifică derogările de la embargoul asupra armelor și criteriile de desemnare pentru înghețarea activelor. Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/391 (3) de modificare a Deciziei 2013/798/PESC pentru a pune în aplicare RCSONU 2399.

(4)

Această măsură intră în domeniul de aplicare a tratatului și, prin urmare, sunt necesare măsuri de reglementare la nivelul Uniunii pentru a o pune în aplicare, în special în vederea asigurării aplicării uniforme a acesteia de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 224/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către Misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA), de către misiunile Uniunii și forțele franceze desfășurate în Republica Centrafricană, precum și de către alte forțe ale statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite care furnizează formare și asistență astfel cum au fost notificate în conformitate cu litera (c);”.

2.

Articolul 5 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

sunt implicate în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv acte care implică vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate;”;

(b)

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

sunt implicate în planificarea, conducerea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor Organizației Națiunilor Unite sau a prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii și forțele franceze care le sprijină, precum și împotriva personalului umanitar;”;

(c)

se adaugă următoarea literă:

„(j)

comit acte de incitare la violență, în special din motive etnice sau religioase, care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane și care participă la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau care sprijină aceste acte.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KARANIKOLOV


(1)  JO L 352, 24.12.2013, p. 51.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană (JO L 70, 11.3.2014, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2018/391 a Consiliului din 12 martie 2018 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (a se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial).


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/388 AL CONSILIULUI

din 12 martie 2018

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatele (1) și (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Pe baza unei reexaminări efectuate de Consiliu, informațiile referitoare la anumite persoane și entități din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificate.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KARANIKOLOV


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Rubricile privind persoanele și entitățile enumerate mai jos, astfel cum figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014, se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

Persoane:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„3.

Rustam Ilmirovici TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data nașterii: 15.8.1976

Locul nașterii: Ulan-Ude, RASS Buriată (RSFS Rusă)

În calitate de fost viceprim-ministru al Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de «Consiliul Suprem» privind «referendumul» din 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeei în cadrul Federației Ruse.

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcția sa de «prim-viceprim-ministru» al așa-numitei «Republici Crimeea». În prezent, este director general al Societății de gestionare a Fondului de investiții ruso-chinez pentru dezvoltare regională.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

17.3.2014

6.

Piotr Anatoliovici ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Data nașterii: 18.1.1970 sau 29.3.1965

Locul nașterii: Artemivsk (Артемовск) (redenumit Bahmut/Бахмут în 2016), oblastul Donețk, Ucraina

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea (SBU) la 3 martie 2014 de către «prim-ministrul» Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Serviciului de informații rus (FSB). Acestea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainene să controleze teritoriul Crimeei. La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unui serviciu de securitate independent al Crimeei de către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

9.

Viktor Alexeievici OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Data nașterii: 5.1.1958

Locul nașterii: Abakan, Hakasia

Fost președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

În iulie 2017, a demisionat din funcția de președinte al Comitetului de securitate și apărare. Continuă să fie membru al consiliului și este membru al Comitetului pentru reglementare internă și afaceri parlamentare.

La 10 octombrie 2017, prin decretul N 372-SF, Ozerov a fost inclus în comisia temporară a Consiliului federativ pentru apărarea suveranității statale și împiedicarea amestecului în afacerile interne ale Federației Ruse.

17.3.2014

14.

Alexandr Borisovici TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Data nașterii: 3.4.1957

Locul nașterii: Ordjonikidze, Osetia de Nord

Fost membru al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse. Îndatoririle sale de membru al Consiliului federativ al Federației Ruse au luat sfârșit în septembrie 2017.

În prezent, este membru al parlamentului Osetiei de Nord.

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

28.

Valeri Vladimirovici KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Data nașterii: 1.9.1956

Locul nașterii: Zaporoje (RSS Ucraineană)

Fost comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

La 26 septembrie 2017, a fost demis din această funcție și din armată prin decret al președintelui Federației Ruse.

21.3.2014

31.

Valeri Kirillovici MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data nașterii: 21.8.1946

Locul nașterii: Șmakovka, regiunea Primorski

Fost președinte al Comisiei electorale din Sevastopol (până la 26 mai 2017). Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (născută DMITRIYEVA)

[Елена Борисовна МИЗУЛИНА (născută ДМИТРИЕВА)]

Data nașterii: 9.12.1954

Locul nașterii: Bui, regiunea Kostroma

Fost deputat în Duma de Stat. Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative recente din Rusia care ar fi permis regiunilor altor țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al autorităților lor centrale.

Începând din septembrie 2015, membră a Consiliului federativ din regiunea Omsk. În prezent, președinte adjunct al Comitetului pentru legislație constituțională și construcție statală al Consiliului federativ.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaievici PLIGHIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data nașterii: 19.5.1960

Locul nașterii: Ignatovo, oblastul Vologodsk, URSS

Fost membru al Dumei de Stat și fost președinte al Comisiei pentru drept constituțional din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea adoptării legislației privind anexarea Crimeei și a Sevastopolului la Federația Rusă.

Membru al consiliului suprem al partidului «Rusia Unită».

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievici KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Data nașterii: 30.12.1965 sau 19.12.1962

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea sau Zaporijjea

Fost șef al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru persoanele cu reședința în Sevastopol.

Din octombrie 2016, șef de personal în cadrul adunării legislative a orașului Sevastopol.

12.5.2014

59.

Alexandr Sergheievici MALIKIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data nașterii: 12.1.1981

Fost șef al Comisiei electorale centrale a «Republicii Populare Lugansk». A organizat în mod activ referendumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea «Republicii Populare Lugansk».

Rămâne activ în sprijinirea politicilor separatiste.

12.5.2014

66.

Marat Faatovici BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data nașterii: 20.1.1964

Locul nașterii: Ijevsk, Federația Rusă

Fost așa-numit «prim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Lugansk», confirmat la 8 iulie 2014.

Responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Lugansk».

Continuă activitățile de sprijinire a structurilor separatiste ale LNR.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data nașterii: 24.6.1964 sau 25.6.1964 sau 26.6.1964

Locul nașterii: Lugansk (posibil în Chelmenți, oblastul Cernăuți)

Fost așa-numit «ministru al apărării» și fost așa-numit «șef» al «Republicii Populare Lugansk».

Responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Lugansk».

În calitate de trimis special al așa-numitei «Republici Populare Lugansk» pentru punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk continuă să întreprindă acțiuni «guvernamentale» în numele așa-numitului «guvern al Republicii Populare Lugansk».

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovici GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data nașterii: 15.12.1950

Locul nașterii: Vladivostok

Fost membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Rămâne președinte al consiliului suprem al partidului «Rusia Unită».

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievici BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data nașterii: 7.2.1960

Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit «ministru adjunct al apărării» al așa-numitei «Republici Populare Donețk». Este asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în această calitate, Berezin a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste. În prezent, președinte al consiliului Uniunii Scriitorilor din «Republica Populară Donețk».

25.7.2014

90.

Boris Alekseevici LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Data nașterii: 13.1.1954

Locul nașterii: Djerjinsk (oblastul Donețk)

Fost membru al așa-numitului «Consiliu Popular» și fost președinte al așa-numitului «Consiliu Suprem» al așa-numitei «Republici Populare Donețk», care a fost inițiatorul politicilor și organizării «referendumului» ilegal care a condus la proclamarea așa-numitei «Republici Populare Donețk», ceea ce a reprezentat o încălcare a integrității teritoriale, a suveranității și a unității Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste. În prezent, liderul Partidului Comunist din «Republica Populară Donețk».

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovici KONONOV (alias «Țarul»)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data nașterii: 14.10.1974

Locul nașterii: Gorsky, oblastul Lugansk

Începând cu data de 14 august 2014, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit «ministru al apărării» al «Republicii Populare Donețk». Se presupune că din aprilie 2014 este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

103.

Alexandr Akimovici KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data nașterii: 26.7.1956

Locul nașterii: Cioburciu, raionul Slobozia, acum Republica Moldova

Fost așa-numit «viceprim-ministru pentru afaceri sociale» al «Republicii Populare Donețk». Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care a fost răspunzător de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Donețk». Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin. Fost șef al «departamentului administrativ al Consiliului de Miniștri» al «Republicii Populare Donețk».

Până în martie 2017, așa-numit «reprezentant plenipotențiar al președintelui» așa-numitei «Republici Moldovenești Nistrene» pe lângă Federația Rusă.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevici VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Data nașterii: 11.8.1949

Locul nașterii: Klin

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

A fost numit șef interimar al Republicii Daghestan în octombrie 2017, prin decret prezidențial.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovici NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data nașterii: 5.4.1948

Locul nașterii: Opochka

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

Membru al prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist al Federației Ruse.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovici LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data nașterii: 21.3.1964

Locul nașterii: Rudny, regiunea Kostanai, Republica Sovietică Socialistă Kazahă

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

Rămâne activ în sprijinirea politicilor separatiste.

12.9.2014

119.

Alexandr Mikhailovici BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data nașterii: 8.2.1963

Locul nașterii: Chișinău

Fost membru al Dumei de Stat. Fost deputat în Duma de Stat, președintele Comisiei Dumei de Stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-industrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al «Rusiei Unite» și un om de afaceri cu investiții considerabile în Ucraina și Crimeea.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

În prezent, membru al Consiliului federativ al Federației Ruse. Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovici SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data nașterii: 7.8.1957

Locul nașterii: orașul Stalino (în prezent Donețk)

Membru al «Parlamentului» așa-numitei «Republici Populare Donețk» și președinte al asociației publice «Uniunea veteranilor din Donbass Berkut» și membru al mișcării publice «Libertate pentru Donbass». A candidat în cadrul așa-numitelor «alegeri» din 2 noiembrie 2014 la postul de «conducător» al așa-numitei «Republici Populare Donețk». Aceste alegeri au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale.

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la «alegerile» ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Este în continuare membru al așa-numitului «consiliu popular al Republicii Populare Donețk».

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievici HALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Data nașterii: 23.2.1969

Locul nașterii: satul Belozernoe, raionul Romodanovski, URSS

Fost așa-numit «prim-viceprim-ministru» și fost «procuror general» al «Republicii Populare Donețk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent, «aghiotant» al șefului diviziei moscovite a Comisiei de anchetă a Federației Ruse (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovici SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data nașterii: 3.2.1963

Locul nașterii: Moscova

Fost «viceprim-ministru însărcinat cu finanțele» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk».

Prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Rămâne activ în sprijinirea structurilor separatiste ale LNR.

29.11.2014

140.

Serghei Yurevici IGNATOV (alias KUZOVLEV, alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB).

Data nașterii: 7.1.1967

Locul nașterii: Michurinsk, oblastul Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

Fost așa-numit comandant-șef al miliției populare a «Republicii Populare Lugansk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Comandant al Armatei a 8-a a Forțelor Armate Ruse.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Data nașterii: 10.12.1976

Locul nașterii: Lugansk

Fostă așa-numită «ministru al dezvoltării economice și al comerțului» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent, șef al departamentului de comerț exterior din cadrul biroului șefului «administrației Luganskului».

16.2.2015

146.

Zaur Raufovici ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data nașterii: 25.7.1978 (sau 23.3.1975)

Locul nașterii: Krasnîi Luci, Voroșilovgrad, regiunea Lugansk

Fost așa-numit «procuror general» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk» (până în octombrie 2017).

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovici ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Data nașterii: 15.5.1955

Locul nașterii: Omsk

Fost ministru adjunct al apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, a participat la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Începând cu 28 decembrie 2016, fost ministru adjunct al afacerilor externe.

Deține funcția de ambasador în cadrul corpului diplomatic al Federației Ruse.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovici BAHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data nașterii: 20.10.1972

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membru al Comisiei pentru control și reglementare a Dumei.

În martie 2014, Baharev a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Stat al așa-numitei «Republici Crimeea», iar în august 2014 a fost numit prim-vicepreședinte al organismului respectiv. Acesta a recunoscut implicarea personală în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv într-un interviu publicat pe site-ul gazetakrimea.ru la 22 martie 2016 și pe site-ul c-pravda.ru la 23 august 2016. «Autoritățile»«Republicii Crimeea» i-au decernat ordinul «Pentru loialitate în serviciu».

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievici BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data nașterii: 17.10.1969

Locul nașterii: Kular Ust-districtul Yansky, RSS Autonomă Iacută

Membru al Dumei de Stat ales din orașul Sevastopol, ilegal anexat.

Membru al Comisiei pentru control și reglementare a Dumei.

În calitate de membru al administrației municipale a Sevastopolului în perioada februarie-martie 2014 a susținut activitățile așa-numitului «primar al poporului», Aleksei Chaliy. Acesta și-a recunoscut public implicarea în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv pe site-ul său personal și într-un interviu publicat la 21 februarie 2016 pe site-ul nation-news.ru.

Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i-a fost decernat ordinul de stat al Rusiei «Merit pentru patrie – clasa II».

9.11.2016

160.

Serghei Anatolevici TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Director general al OAO «VO TPE» până la intrarea sa în insolvență, director general al OOO «VO TPE».

Data nașterii: 17.2.1970

În capacitatea sa de director general al OAO «VO TPE», a condus negocierile cu Siemens Gas Turbine Technologies OOO privind achiziționarea și livrarea turbinelor de gaz pentru o centrală electrică din Taman, regiunea Krasnodar, Federația Rusă. Ulterior, în capacitatea de director general al OOO «VO TPE», a fost responsabil de transferarea turbinelor de gaz în Crimeea. Aceasta a contribuit la crearea unei surse independente de alimentare cu energie pentru Crimeea și Sevastopol, ca modalitate de sprijinire a separării lor de Ucraina și subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

4.8.2017

Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

3.

Așa-numita «Republică Populară Lugansk»

«Луганская народная республика»

«Luganskaya narodnaya respublika»

Site oficial:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Așa-numita «Republică Populară Lugansk» a fost instituită la 27 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 22 mai 2014, așa-numitele «Republici Populare» Donețk și Lugansk au instituit așa-numitul «Stat Federal al Novorossiya».

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru «Armata de sud-est», separatistă, și pentru alte grupări armate separatiste ilegale, subminând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

4.

Așa-numita «Republică Populară Donețk»

«Донецкая народная республика»

«Donétskaya naródnaya respúblika»

Informații oficiale, inclusiv Constituția Republicii Populare Donețk și componența Consiliului Suprem

https://dnr-online.ru/

Așa-numita «Republică Populară Donețk» a fost declarată la 7 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 24 mai 2014, așa-numitele «Republici Populare» Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului «Stat Federal al Novorossiya».

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru grupări armate separatiste ilegale, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

5.

Așa-numitul «Stat Federal al Novorossiya»

«Федеративное государство Новороссия»

«Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya»

Comunicate de presă oficiale:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

La 24 mai 2014, așa-numitele «Republici Populare» Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului «Stat Federal al Novorossiya», nerecunoscut de comunitatea internațională.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, amenințând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

20.

Societatea pe acțiuni «Fabrica de vin spumos „Novy Svet”»

Aкционерное общество Завод шампанских вин «Новый Свет»

Cunoscută anterior sub denumirea de întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Fabrica de vin spumos „Novy Svet”»

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин „Новый Свет”»

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym «Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”» și ca întreprinderea de stat fabrica de vin spumos «Novy Svet»

Государственное предприятие Завод шампанских вин «Новый свет» (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin «Novy Svet»)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, «prezidiul parlamentului Crimeei» a adoptat decizia nr. 1991-6/14 «privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea din 26 martie 2014 privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea», declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» în numele «Republicii Crimeea». Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către «autoritățile» Crimeei. Reînregistrată la 4.1.2015 ca întreprindere unitară de stat a «Republicii Crimeea», cu numele «Fabrica de vin spumos „Novy Svet”» (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин „Новый Свет”»). Fondator: ministerul agriculturii din «Republica Crimeea» (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Reînregistrată ca urmare a unei reorganizări la 29.8.2017, sub denumirea de Societatea pe acțiuni «Fabrica de vin spumos „Novy Svet”» (Aкционерное общество «Завод шампанских вин „Новый Свет”»). Fondator: ministerul teritoriului și reglementărilor funciare al «Republicii Crimeea» (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

SOCIETATEA PE ACȚIUNI ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз – Антей”»

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз – Антей»);

41 ul.Vereiskaya, Moscova 121471, Rusia

Site: almaz-antey.ru;

Adresa e-mail antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey este o societate de stat rusă. Aceasta produce armament antiaerian, inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează armatei ruse. Autoritățile ruse au furnizat armament greu separatiștilor din Ucraina de Est, contribuind la destabilizarea Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate de separatiști, inclusiv pentru doborârea aeronavelor. În calitate de societate de stat, Almaz-Antey contribuie, prin urmare, la destabilizarea Ucrainei.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Codul operatorului de transport aerian QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscova

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Site: www.dobrolet.com

Dobrolet a fost o filială a unei companii aeriene de stat ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Dobrolet a operat zboruri exclusiv între Moscova și Simferopol. În consecință, a facilitat integrarea în Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea, anexată ilegal, și a subminat suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

30.7.2014

28.

Uniunea Economică Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

«Organizație socială» care a prezentat candidați în așa-numitele «alegeri» ilegale din așa-numita «Republică Populară Lugansk», la 2 noiembrie 2014. A prezentat un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de «șef» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk». Respectivele «alegeri» încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la «alegerile» ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

29.

Garda Națională Cazacă

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Nikolay KOZIȚÎN și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZIȚÎN.

Presupusă a face parte din așa-numitul «Al doilea corp de armată» al «Republicii Populare Lugansk».

16.2.2015

41.

«Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Porturile maritime ale Crimeei”»

(«Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты”»), inclusiv sucursalele:

Portul comercial Feodosia,

Kerch Ferry,

Portul comercial Kerch.

Str. Kirov 28

Kerch 298312

Crimeea:

(298312, Крым, гop. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

«Parlamentul Crimeei» a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014«privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al agriculturii» și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26 martie 2014«privind întreprinderea de stat „Porturile maritime ale Crimeei”» («О Государственном предприятии „Крымские морские порты”»), declarând preluarea activelor aparținând mai multor întreprinderi de stat care au fuzionat în «Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Porturile maritime ale Crimeei”», în numele «Republicii Crimeea». Aceste întreprinderi au fost efectiv confiscate de «autoritățile» din Crimeea, iar întreprinderea «Porturile maritime ale Crimeei» a beneficiat de pe urma transferului ilegal de proprietate.

16.9.2017”


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/23


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/389 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2017

de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (1), în special articolul 98 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Serviciile de plată oferite electronic ar trebui să se desfășoare în condiții de siguranță, adoptând tehnologii capabile să garanteze o autentificare în siguranță a utilizatorului și să reducă, în cea mai mare măsură cu putință, riscul de fraudă. Procedura de autentificare ar trebui să includă, în general, mecanisme de monitorizare a operațiunilor pentru a detecta încercările de a utiliza elementele de securitate personalizate ale unui utilizator de servicii de plată care au fost pierdute, furate sau deturnate și ar trebui, de asemenea, să garanteze că utilizatorul serviciilor de plată este utilizatorul legitim și, prin urmare, își dă acordul pentru transferarea de fonduri și accesul la informațiile privind contul său, prin utilizarea normală a elementelor de securitate personalizate. În plus, este necesar să se precizeze cerințele privind autentificarea strictă a clienților care ar trebui să se aplice de fiecare dată când un plătitor își accesează contul de plăți online, inițiază o operațiune electronică de plată sau întreprinde o acțiune printr-un canal la distanță care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri, solicitând generarea unui cod de autentificare care ar trebui să fie rezistent la riscul de a fi falsificat în totalitate sau prin prezentarea elementelor pe baza cărora a fost generat codul respectiv.

(2)

Deoarece metodele de fraudare sunt în permanentă schimbare, cerințele privind autentificarea strictă a clienților ar trebui să permită inovarea în ceea ce privește soluțiile tehnice care abordează apariția unor noi amenințări la adresa securității plăților electronice. Pentru a se asigura că cerințele stabilite sunt puse în aplicare în mod continuu și eficace, este, de asemenea, oportun să se solicite ca măsurile de securitate pentru aplicarea autentificării stricte a clienților și exceptările de la acestea, măsurile în vederea protejării confidențialității și a integrității elementelor de securitate personalizate, precum și măsurile de stabilire a standardelor deschise, comune și sigure de comunicare să fie documentate, testate periodic, evaluate și auditate de către auditori cu experiență în domeniul securității informatice și al plăților și independenți din punct de vedere operațional. Pentru ca autoritățile competente să fie în măsură să monitorizeze calitatea reexaminării acestor măsuri, astfel de reexaminări ar trebui să fie puse la dispoziția acestora, la cerere.

(3)

Întrucât operațiunile electronice de plată la distanță sunt supuse unui risc mai ridicat de fraudă, este necesar să se introducă cerințe suplimentare pentru autentificarea strictă a clienților în cazul acestor operațiuni, asigurându-se că elementele asigură o legătură dinamică între operațiunea în cauză, o sumă și un beneficiar specificat de către plătitor în momentul inițierii operațiunii.

(4)

Corelarea dinamică este posibilă prin generarea de coduri de autentificare care face obiectul unui set de cerințe stricte de securitate. Pentru punerea în aplicare a codurilor de autentificare nu ar trebui să fie solicitată o anumită tehnologie, astfel încât aceasta să rămână neutră în sine. Prin urmare, codurile de autentificare ar trebui să se bazeze pe soluții precum generarea și validarea de parole unice, semnături digitale sau alte afirmații de validitate care utilizează chei criptografice sau materiale criptografice stocate în elementele de autentificare, atât timp cât sunt îndeplinite cerințele de securitate.

(5)

Este necesar să se stabilească cerințe specifice pentru situația în care cuantumul final nu este cunoscut la momentul în care plătitorul inițiază o operațiune electronică de plată la distanță, în scopul de a garanta că autentificarea strictă a clienților este specifică pentru cuantumul maxim pentru care plătitorul și-a exprimat consimțământul, astfel cum se menționează în Directiva (UE) 2015/2366.

(6)

În scopul de a garanta aplicarea autentificării stricte a clienților, este, de asemenea, necesar să se impună caracteristici de securitate adecvate pentru elementele de autentificare strictă a clienților clasificate drept cunoștințe (ceva ce doar utilizatorul cunoaște), cum ar fi lungimea sau complexitatea, pentru elementele clasificate drept posesie (ceva ce doar utilizatorul posedă), cum ar fi specificațiile algoritmilor, lungimea cheii și entropia informațională, precum și pentru dispozitivele și programele informatice care citesc elemente calificate drept inerență (ceva ce utilizatorul este), cum ar fi specificațiile algoritmilor, caracteristicile senzorilor biometrici și de protecție a modelelor, în special pentru a atenua riscul ca aceste elemente să fie citite, divulgate sau utilizate de persoane neautorizate. Este necesar, de asemenea, să se stabilească cerințe pentru a se asigura că aceste elemente sunt independente, astfel încât nerespectarea uneia să nu compromită fiabilitatea celorlalte, în special când oricare dintre aceste elemente este utilizat prin intermediul unui dispozitiv cu scopuri multiple, și anume un dispozitiv precum o tabletă sau un telefon mobil care poate fi folosit atât pentru a oferi instrucțiuni de efectuare a plății, cât și în procesul de autentificare.

(7)

Cerințele privind autentificarea strictă a clienților se aplică plăților inițiate de către plătitor, indiferent dacă plătitorul este o persoană fizică sau o entitate juridică.

(8)

Prin însăși natura lor, plățile efectuate prin utilizarea instrumentelor de plată anonime nu sunt supuse obligației de autentificare strictă a clienților. În cazul în care anonimatul acestor instrumente este îndepărtat din motive contractuale sau legislative, plățile se supun cerințelor de securitate care rezultă din Directiva (UE) 2015/2366 și din prezentul standard tehnic de reglementare.

(9)

În conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366, derogările de la principiul autentificării stricte a clienților au fost definite în funcție de nivelul de risc, valoarea, recurența și canalul de plată utilizat pentru executarea operațiunii de plată.

(10)

Acțiunile care implică accesul la sold și la operațiunile recente ale unui cont de plăți fără divulgarea de date sensibile privind plățile, plățile recurente către aceiași beneficiari care au fost deja instituite sau confirmate de către plătitor prin utilizarea autentificării stricte a clienților, precum și privind plățile către și de la aceeași persoană fizică sau juridică cu conturi la același prestator de servicii de plată prezintă un nivel scăzut de risc, permițând, astfel, prestatorilor de servicii de plată să nu aplice autentificarea strictă a clienților. Se lasă deoparte faptul că, în conformitate cu articolele 65, 66 și 67 din Directiva (UE) 2015/2366, prestatorii de servicii de inițiere a plății, prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi ar trebui să solicite și să obțină informațiile necesare și esențiale exclusiv de la prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont pentru prestarea unui anumit serviciu de plată cu consimțământul utilizatorului serviciilor de plată. Acest consimțământ poate fi acordat în mod individual pentru fiecare cerere de informații sau pentru fiecare plată care urmează să fie inițiată ori, pentru prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, ca un mandat pentru conturile de plată desemnate și operațiunile de plată aferente, astfel cum a fost stabilit în acordul contractual cu utilizatorul serviciilor de plată.

(11)

Derogările pentru plățile contactless cu valoare scăzută, efectuate la punctele de vânzare, care iau în considerare și un număr maxim de operațiuni consecutive sau o anumită valoare maximă fixă a operațiunilor consecutive fără aplicarea autentificării stricte a clienților, permit dezvoltarea unor servicii de plată ușor de utilizat și cu un nivel scăzut de risc și, prin urmare, ar trebui prevăzute. Este de asemenea oportun să se stabilească o derogare pentru cazul în care operațiunile electronice de plată inițiate la terminale neasistate unde utilizarea autentificării stricte a clienților nu poate fi întotdeauna ușor de aplicat din cauza unor motive operaționale (de exemplu, pentru a evita cozile și accidentele potențiale la barierele automate sau pentru alte riscuri de siguranță sau securitate).

(12)

Similar cu derogarea pentru plățile contactless cu valoare scăzută efectuate la punctul de vânzare, trebuie să se ajungă la un echilibru adecvat între interesul unei securități sporite în cazul plăților la distanță și necesitățile legate de ușurința utilizării și accesibilitatea plăților în domeniul comerțului electronic. În conformitate cu aceste principii, ar trebui stabilite într-o manieră prudentă praguri sub care nu este necesar să se aplice autentificarea strictă a clienților și care să acopere numai achizițiile online cu valoare scăzută. Pragurile pentru achizițiile online ar trebui stabilite cu mai multă prudență, luând în considerare faptul că, întrucât persoana nu este prezentă fizic atunci când se efectuează achiziția, riscul de securitate implicat este ușor mai ridicat.

(13)

Cerințele privind autentificarea strictă a clienților se aplică plăților inițiate de către plătitor, indiferent dacă plătitorul este o persoană fizică sau o entitate juridică. Multe plăți ale întreprinderilor sunt inițiate prin intermediul unor procese sau protocoale specifice care garantează un nivel ridicat de securitate în materie de plăți pe care Directiva (UE) 2015/2366 vizează să îl atingă prin intermediul autentificării stricte a clienților. În cazul în care autoritățile competente constată că procesele și protocoalele de plată respective care sunt puse doar la dispoziția plătitorilor care nu sunt consumatori îndeplinesc obiectivele Directivei (UE) 2015/2366 în materie de securitate, prestatorii de servicii de plată pot, în ceea ce privește procesele sau protocoalele în cauză, să fie scutiți de cerințele privind autentificarea strictă a clienților.

(14)

În cazul unei analize a riscurilor aferente operațiunilor în timp real care clasifică o operațiune de plată cu risc redus, este, de asemenea, oportun să se introducă o derogare pentru prestatorii de servicii de plată care intenționează să nu aplice autentificarea strictă a clienților și să adopte în schimb cerințe eficace și bazate pe riscuri care să garanteze siguranța fondurilor și a datelor cu caracter personal ale utilizatorului serviciilor de plată. Aceste cerințe bazate pe risc ar trebui să combine punctajele din analiza de risc, care să confirme absența unor cheltuieli anormale sau a unui model anormal de comportament al plătitorului, luând în considerare alți factori de risc, printre care informațiile privind poziția geografică a plătitorului și a beneficiarului plății, cu praguri monetare bazate pe ratele de fraudă calculate pentru plățile la distanță. În cazul în care, pe baza analizei de risc a operațiunilor în timp real, o plată nu poate fi considerată ca prezentând un nivel scăzut de risc, prestatorul de servicii de plată ar trebui să revină la autentificarea strictă a clienților. Valoarea maximă a unei astfel de derogări bazate pe risc ar trebui stabilită astfel încât să asigure o rată aferentă foarte scăzută de fraudă și prin comparație cu ratele de fraudă ale tuturor operațiunilor de plată efectuate de prestatorul de servicii de plată, inclusiv cele autentificate prin autentificarea strictă a clienților, într-o anumită perioadă de timp și în mod constant.

(15)

Pentru asigurarea unei aplicări eficiente, prestatorii de servicii de plată care doresc să beneficieze de derogări de la autentificarea strictă a clienților ar trebui să monitorizeze în mod regulat și să pună la dispoziția autorităților competente și a Autorității Bancare Europene (ABE), la cererea acestora, pentru fiecare tip de operațiune de plată, valoarea operațiunilor de plată frauduloase sau neautorizate, precum și ratele de fraudă înregistrate pentru toate operațiunile de plată efectuate, indiferent dacă acestea sunt autentificate prin intermediul autentificării stricte a clienților sau executate în temeiul unei derogări corespunzătoare.

(16)

Colectarea acestor noi dovezi istorice privind ratele de fraudă ale operațiunilor electronice de plată va contribui, de asemenea, la o reexaminare eficientă de către ABE a pragurilor de derogare de la autentificarea strictă a clienților, pe baza unei analize de risc a operațiunilor în timp real. ABE ar trebui să revizuiască și să prezinte Comisiei un proiect de actualizare a acestor standarde tehnice de reglementare, dacă este cazul, propunând noi proiecte de praguri și de rate corespunzătoare de fraudă, cu scopul de a consolida securitatea plăților electronice la distanță, în conformitate cu articolul 98 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/2366 și cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(17)

Prestatorilor de servicii de plată care recurg la oricare dintre derogările care urmează să fie prevăzute ar trebui să li se permită, în orice moment, să aleagă să aplice autentificarea strictă a clienților pentru acțiunile și operațiunile de plată menționate în dispozițiile respective.

(18)

Măsurile care protejează confidențialitatea și integritatea elementelor de securitate personalizate, precum și dispozitivele și programele informatice de autentificare ar trebui să limiteze riscurile legate de fraudele săvârșite prin utilizarea neautorizată sau frauduloasă a instrumentelor de plată și accesul neautorizat la conturile de plăți. În acest scop, este necesar să se introducă cerințe privind crearea și transmiterea în siguranță a elementelor de securitate personalizate și privind asocierea acestora cu utilizatorul serviciilor de plată și să se prevadă condițiile pentru reînnoirea și dezactivarea elementelor respective.

(19)

Pentru a asigura comunicarea eficace și sigură între actorii relevanți în contextul serviciilor de informare cu privire la conturi, al serviciilor de inițiere a plăților și al confirmării disponibilității fondurilor, este necesar să se precizeze cerințele din standardele deschise, comune și sigure de comunicare care trebuie respectate de către toți prestatorii de servicii de plată relevanți. Directiva (UE) 2015/2366 prevede accesul la informațiile privind contul de plăți și utilizarea acestor informații de către prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi. Prin urmare, prezentul regulament nu modifică normele de acces la alte conturi decât cele de plăți.

(20)

Fiecare prestator de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont cu conturi de plăți care sunt accesibile online ar trebui să ofere cel puțin o interfață de acces care să permită o comunicare sigură cu prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, cu prestatorii de servicii de inițiere a plății și cu prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card. Interfața ar trebui să le permită prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorilor de servicii de inițiere a plății și prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card să se identifice prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont. De asemenea, interfața ar trebui să le permită prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorilor de servicii de inițiere a plății să se bazeze pe procedurile de autentificare furnizate de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont utilizatorului serviciilor de plată. Pentru a asigura neutralitatea modelelor tehnologice și de afaceri, prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont ar trebui să fie liberi să decidă dacă să ofere o interfață care să fie dedicată comunicării cu prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, cu prestatorii de servicii de inițiere a plății și cu prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card sau să permită, pentru respectiva comunicare, utilizarea interfeței de identificare și comunicare cu utilizatorii serviciilor de plată ai prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont.

(21)

Pentru ca prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card să poată să își dezvolte soluțiile tehnice, specificațiile tehnice ale interfeței ar trebui să fie documentate în mod corespunzător și puse la dispoziția publicului. Mai mult, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont ar trebui să ofere un mecanism care să le permită prestatorilor de servicii de plată să testeze soluțiile tehnice cu cel puțin șase luni înainte de data punerii în aplicare a prezentelor standarde de reglementare sau, în cazul în care lansarea are loc după data aplicării prezentelor standarde, înainte de data la care interfața va fi lansată pe piață. Pentru a asigura interoperabilitatea diferitelor soluții tehnologice de comunicare, interfața ar trebui să utilizeze standarde de comunicare elaborate de organizații de standardizare internaționale sau europene.

(22)

Calitatea serviciilor oferite de prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și de prestatorii de servicii de inițiere a plății va depinde de funcționarea corectă a interfețelor instituite sau adaptate de către prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont. Prin urmare, este important ca, în cazul nerespectării de către aceste interfețe a dispozițiilor cuprinse în prezentele standarde, să fie luate măsuri pentru garantarea continuității activității în beneficiul utilizatorilor acestor servicii. Este responsabilitatea autorităților naționale competente să se asigure că prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de inițiere a plății nu sunt blocați sau obstrucționați în momentul prestării serviciilor lor.

(23)

În cazul în care accesul la conturile de plăți este oferit prin intermediul unei interfețe specifice, pentru a garanta dreptul utilizatorilor serviciilor de plată de a face uz de serviciile de inițiere a plății și de serviciile care permit accesul la informații privind contul, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2015/2366, este necesar să se solicite ca interfețele specifice să aibă același nivel de disponibilitate și de performanță ca interfața pusă la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată. Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont ar trebui, de asemenea, să definească indicatori-cheie de performanță și obiective transparente privind nivelul serviciilor pentru gradul de disponibilitate și de performanță al interfețelor specifice care să fie cel puțin la fel de stricte precum cele pentru interfața folosită pentru propriii utilizatori ai serviciilor de plată. Interfețele respective ar trebui testate de către prestatorii de servicii de plată care urmează să le utilizeze și ar trebui să fie supuse unui test de rezistență și monitorizate de către autoritățile competente.

(24)

Pentru a se asigura că prestatorii de servicii de plată care se bazează pe interfața specifică pot continua să își ofere serviciile în cazul unor probleme de disponibilitate sau al unei funcționări inadecvate, este necesar să se prevadă, în condiții stricte, un mecanism de rezervă care va permite acestor prestatori să utilizeze interfața pe care prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont o menține pentru identificarea propriilor utilizatori ai serviciilor de plată și pentru comunicarea cu aceștia. Anumiți prestatori de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont vor fi scutiți de obligația de a furniza un astfel de mecanism de rezervă prin intermediul interfețelor lor cu clienții în cazul în care autoritățile lor competente stabilesc că interfețele specifice respectă anumite condiții care asigură o concurență fără îngrădire. În cazul în care interfețele specifice care fac obiectul derogării nu respectă condițiile necesare, derogările acordate sunt revocate de către autoritățile competente relevante.

(25)

Pentru ca autoritățile competente să poată supraveghea și monitoriza în mod eficace punerea în aplicare și gestionarea interfețelor de comunicare, prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont ar trebui să pună la dispoziția publicului, pe site-ul lor internet, un rezumat al documentației relevante și să furnizeze, la cerere, autorităților competente documentele referitoare la soluțiile în caz de urgență. Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția publicului statistici cu privire la disponibilitatea și performanța respectivei interfețe.

(26)

În scopul de a proteja confidențialitatea și integritatea datelor, trebuie să se asigure securitatea sesiunilor de comunicare dintre prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card. În special, este necesar să se solicite aplicarea criptării securizate între prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății, prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card și prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, atunci când fac schimb de date.

(27)

Pentru a îmbunătăți încrederea utilizatorilor și a asigura o autentificare strictă a clienților, utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3), ar trebui să fie luată în considerare, în special în ceea ce privește sistemele de identificare electronică notificate.

(28)

Pentru a asigura alinierea datelor de aplicare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată de la care statele membre trebuie să asigure aplicarea măsurilor de securitate menționate la articolele 65, 66, 67 și 97 din Directiva (UE) 2015/2366.

(29)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

(30)

ABE a efectuat consultări publice deschise și transparente cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele care trebuie respectate de prestatorii de servicii de plată în scopul punerii în aplicare a măsurilor de securitate care le permit următoarele:

(a)

să aplice procedura de autentificare strictă a clienților, în conformitate cu articolul 97 din Directiva (UE) 2015/2366;

(b)

să fie exceptați de la aplicarea cerințelor de securitate privind autentificarea strictă a clienților, sub rezerva unor condiții specifice și limitate în funcție de nivelul de risc, valoarea și frecvența operațiunii de plată și de canalul de plată utilizat pentru executarea acesteia;

(c)

să protejeze confidențialitatea și integritatea elementelor de securitate personalizate ale utilizatorului serviciilor de plată;

(d)

să stabilească standarde deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorii de servicii de inițiere a plății, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, plătitori, beneficiarii plății și alți prestatori de servicii de plată în ceea ce privește furnizarea și utilizarea serviciilor de plată în conformitate cu titlul IV din Directiva (UE) 2015/2366.

Articolul 2

Cerințe generale de autentificare

(1)   Prestatorii de servicii de plată instituie mecanisme de monitorizare a operațiunilor care să le permită să identifice operațiunile de plată neautorizate sau frauduloase în scopul punerii în aplicare a măsurilor de securitate menționate la articolul 1 literele (a) și (b).

Mecanismele respective se bazează pe analiza operațiunilor de plată, ținând seama de elemente specifice ale utilizatorului serviciilor de plată în condiții de utilizare normală a elementelor de securitate personalizate.

(2)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că mecanismele de monitorizare a operațiunilor iau în considerare, ca o condiție minimă, fiecare dintre următorii factori bazați pe riscuri:

(a)

listele de elemente de autentificare compromise sau furate;

(b)

valoarea fiecărei operațiuni de plată;

(c)

scenariile de fraudă cunoscute în ceea ce privește furnizarea de servicii de plată;

(d)

semne de infectare cu programe malware în oricare sesiune din procedura de autentificare;

(e)

în cazul în care dispozitivul de acces sau programul informatic este furnizat de prestatorul de servicii de plată, un registru de utilizare a dispozitivului de acces sau a programului informatic furnizat utilizatorului serviciilor de plată și utilizarea anormală a dispozitivului de acces sau a programului informatic.

Articolul 3

Revizuirea măsurilor de securitate

(1)   Punerea în aplicare a măsurilor de securitate prevăzute la articolul 1 este documentată, testată periodic, evaluată și auditată în conformitate cu dispozițiile cadrului juridic aplicabil al prestatorului serviciilor de plată de către auditori cu experiență în domeniul securității informatice și al plăților și independenți din punct de vedere operațional de prestatorul de servicii de plată.

(2)   Perioada dintre auditurile menționate la alineatul (1) se stabilește ținând seama de cadrul de contabilitate și de audit statutar relevant aplicabil prestatorului de servicii de plată.

Cu toate acestea, prestatorii de servicii de plată care recurg la derogarea prevăzută la articolul 18 fac obiectul unui audit, cel puțin o dată pe an, cu privire la metodologia, modelul și ratele de fraudă raportate. Auditorul care efectuează acest audit are competențe în domeniul securității informatice și al plăților și este independent din punct de vedere operațional de prestatorul de servicii de plată. În cursul primului an în care se aplică derogarea prevăzută la articolul 18 și, ulterior, cel puțin o dată la trei ani sau mai frecvent, la cererea autorității competente, acest audit este efectuat de către un auditor extern independent și calificat.

(3)   Acest audit prezintă o evaluare și un raport privind conformitatea măsurilor de securitate ale prestatorului de servicii de plată cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Întregul raport este pus la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

CAPITOLUL II

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU APLICAREA AUTENTIFICĂRII STRICTE A CLIENȚILOR

Articolul 4

Codul de autentificare

(1)   În cazul în care prestatorii de servicii de plată aplică autentificarea strictă a clienților în conformitate cu articolul 97 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366, autentificarea se bazează pe două sau mai multe elemente care sunt incluse în categoria cunoștințelor, a posesiei și a inerenței și are ca rezultat generarea unui cod de autentificare.

Codul de autentificare este acceptat numai o singură dată de către prestatorul de servicii de plată atunci când plătitorul utilizează codul de autentificare pentru a-și accesa contul de plăți online, pentru a iniția o operațiune electronică de plată sau pentru a întreprinde orice acțiune, printr-un canal la distanță, care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri de securitate, asigurându-se că este îndeplinită fiecare dintre următoarele cerințe:

(a)

nicio informație cu privire la oricare dintre elementele menționate la alineatul (1) nu poate fi derivată din divulgarea codului de autentificare;

(b)

nu este posibilă generarea unui nou cod de autentificare bazat pe cunoașterea oricărui alt cod de autentificare generat anterior;

(c)

codul de autentificare nu poate fi falsificat.

(3)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că autentificarea prin generarea unui cod de autentificare include fiecare dintre următoarele măsuri:

(a)

în cazul în care autentificarea pentru accesul de la distanță, pentru plățile electronice la distanță și pentru orice alte acțiuni printr-un canal la distanță care pot implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri nu a reușit să genereze un cod de autentificare în sensul alineatului (1), nu este posibil să se identifice care dintre elementele menționate la alineatul respectiv a fost incorect;

(b)

numărul de încercări de autentificare eșuate care pot avea loc consecutiv, după care acțiunile menționate la articolul 97 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366 sunt blocate temporar sau permanent, nu trebuie să depășească cinci într-o anumită perioadă de timp;

(c)

sesiunile de comunicare sunt protejate împotriva capturării datelor de autentificare transmise în cursul autentificării și împotriva manipulării de către părți neautorizate, în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul V;

(d)

durata maximă de timp fără activitate desfășurată de plătitor după ce s-a autentificat pentru accesarea contului său online nu depășește cinci minute.

(4)   În cazul în care blocarea menționată la alineatul (3) litera (b) este temporară, durata blocării și numărul de reîncercări se stabilesc pe baza caracteristicilor serviciului furnizat plătitorului și a tuturor riscurilor relevante implicate, ținând seama cel puțin de factorii menționați la articolul 2 alineatul (2).

Plătitorul este informat înainte ca blocarea să devină permanentă.

În cazul în care blocarea a devenit permanentă, se stabilește o procedură securizată care îi permite plătitorului să redobândească accesul la instrumentele electronice de plată.

Articolul 5

Corelarea dinamică

(1)   În cazul în care prestatorii de servicii de plată aplică autentificarea strictă a clienților în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, în plus față de cerințele prevăzute la articolul 4 din prezentul regulament, aceștia adoptă și măsuri de securitate care îndeplinesc fiecare dintre cerințele următoare:

(a)

plătitorul este informat cu privire la valoarea operațiunii de plată și cu privire la beneficiarul plății;

(b)

codul de autentificare generat este specific valorii operațiunii de plată și beneficiarului plății asupra cărora plătitorul a convenit în momentul inițierii operațiunii;

(c)

codul de autentificare acceptat de către prestatorul de servicii de plată corespunde valorii specifice inițiale a operațiunii de plată și identității beneficiarului plății asupra cărora a convenit plătitorul;

(d)

orice modificare a valorii sau a beneficiarului plății duce la invalidarea codului de autentificare generat.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri de securitate care să asigure confidențialitatea, autenticitatea și integritatea fiecăruia dintre următoarele elemente:

(a)

valoarea operațiunii de plată și beneficiarul plății în toate fazele procesului de autentificare;

(b)

informațiile afișate plătitorului pe parcursul tuturor fazelor procesului de autentificare, inclusiv generarea, transmiterea și utilizarea codului de autentificare.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (b) și în cazul în care prestatorii de servicii de plată aplică autentificarea strictă a clienților în conformitate cu articolul 97 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, se aplică următoarele cerințe pentru codul de autentificare:

(a)

în legătură cu o operațiune de plată pe bază de card pentru care plătitorul și-a dat consimțământul în legătură cu cuantumul exact al fondurilor care urmează să fie blocate în temeiul articolului 75 alineatul (1) din directiva respectivă, codul de autentificare este specific cuantumului pentru blocarea căruia plătitorul și-a exprimat consimțământul și care a fost convenit de plătitor în momentul inițierii operațiunii;

(b)

în legătură cu operațiunile de plată pentru care plătitorul și-a exprimat consimțământul referitor la executarea unui lot de operațiuni electronice de plată la distanță către unul sau mai mulți beneficiari, codul de autentificare este specific cuantumului total al lotului de operațiuni de plată și beneficiarilor specificați ai plății.

Articolul 6

Cerințele privind elementele clasificate drept cunoștințe

(1)   Prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri pentru a atenua riscul ca elementele privind autentificarea strictă a clienților clasificate drept cunoștințe să fie citite de părți neautorizate sau divulgate acestora.

(2)   Utilizarea de către plătitor a acestor elemente face obiectul unor măsuri de atenuare pentru a preveni divulgarea lor către părți neautorizate.

Articolul 7

Cerințele privind elementele clasificate drept posesie

(1)   Prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri pentru a atenua riscul ca elementele privind autentificarea strictă a clienților clasificate drept posesie să fie utilizate de părți neautorizate.

(2)   Utilizarea de către plătitor a acestor elemente face obiectul unor măsuri menite să prevină replicarea elementelor.

Articolul 8

Cerințele privind dispozitivele și programele informatice legate de elementele clasificate drept inerență

(1)   Prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri pentru a atenua riscul ca elementele de autentificare calificate drept inerență și citite de dispozitivele de acces și de programele informatice furnizate plătitorului să fie citite de părți neautorizate. Ca o condiție minimă, prestatorii de servicii de plată se asigură că dispozitivele de acces și programele informatice respective au o probabilitate foarte redusă ca o parte neautorizată să fie autentificată în calitate de plătitor.

(2)   Utilizarea de către plătitor a acestor elemente face obiectul unor măsuri care să asigure că aceste dispozitive și programe informatice rezistă împotriva utilizării neautorizate a elementelor prin accesul la dispozitivele și programele informatice respective.

Articolul 9

Independența elementelor

(1)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că utilizarea elementelor de autentificare strictă a clienților menționate la articolele 6, 7 și 8 face obiectul unor măsuri care să garanteze că, în ceea ce privește tehnologia, algoritmii și parametrii, încălcarea unuia dintre elemente nu compromite fiabilitatea celorlalte elemente.

(2)   Prestatorii de servicii de plată adoptă măsuri de securitate, în cazul în care oricare dintre elementele de autentificare strictă a clienților sau codul de autentificare însuși sunt utilizate printr-un dispozitiv universal, pentru a atenua riscul care ar rezulta din compromiterea acestui dispozitiv universal.

(3)   În sensul alineatului (2), măsurile de atenuare includ fiecare dintre următoarele:

(a)

utilizarea unor medii de executare sigure, separate cu ajutorul programelor informatice instalate pe dispozitivul universal;

(b)

mecanisme prin care să se asigure că programele informatice sau dispozitivul nu au fost modificate de către plătitor sau de către un terț;

(c)

în cazul în care au avut loc modificări, mecanisme pentru a atenua consecințele acestora.

CAPITOLUL III

DEROGĂRI DE LA AUTENTIFICAREA STRICTĂ A CLIENȚILOR

Articolul 10

Informații privind contul de plăți

(1)   Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 2 și la prezentul articol alineatul (2), în cazul în care accesul unui utilizator de servicii de plată este limitat, în lipsa divulgării de date sensibile privind plățile, exclusiv la unul dintre următoarele două articole online sau exclusiv la acestea două:

(a)

soldul unuia sau mai multor conturi de plată desemnate;

(b)

operațiunile de plată executate în ultimele 90 de zile prin intermediul unuia sau mai multor conturi de plată desemnate.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată nu sunt scutiți de la aplicarea autentificării stricte a clienților în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

(a)

utilizatorul serviciilor de plată accesează online, pentru prima dată, informațiile specificate la alineatul (1);

(b)

s-au scurs mai mult de 90 de zile de când utilizatorul serviciilor de plată a accesat online ultima dată informațiile menționate la alineatul (1) litera (b) și de când a fost aplicată autentificarea strictă a clienților.

Articolul 11

Plățile contactless efectuate la punctul de vânzare

Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 2, în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune electronică de plată contactless, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a)

valoarea individuală a operațiunii electronice de plată contactless nu depășește 50 EUR și

(b)

valoarea cumulată a operațiunilor electronice de plată contactless anterioare inițiate de la data ultimei aplicări a autentificării stricte a clienților prin intermediul unui instrument de plată cu o funcționalitate contactless nu depășește 150 EUR sau

(c)

numărul operațiunilor electronice de plată contactless consecutive inițiate de la data ultimei aplicări a autentificării stricte a clienților prin intermediul unui instrument de plată cu o funcționalitate contactless nu este mai mare de cinci.

Articolul 12

Terminale neasistate pentru bilete de transport și taxe de parcare

Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 2, în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune electronică de plată la un terminal de plată neasistat, cu scopul de a plăti un bilet de transport sau o taxă de parcare.

Articolul 13

Beneficiarii agreați

(1)   Prestatorii de servicii de plată aplică autentificarea strictă a clienților atunci când plătitorul creează sau modifică o listă a beneficiarilor agreați prin intermediul prestatorului de servicii de plată care administrează contul plătitorului.

(2)   Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor generale în materie de autentificare, în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune de plată și beneficiarul plății se află pe o listă a beneficiarilor agreați creată anterior de către plătitor.

Articolul 14

Operațiuni recurente

(1)   Prestatorii de servicii de plată aplică autentificarea strictă a clienților atunci când un plătitor creează, modifică sau inițiază pentru prima dată o serie de operațiuni recurente cu aceeași valoare și cu același beneficiar al plății.

(2)   Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor generale în materie de autentificare, pentru inițierea tuturor operațiunilor de plată ulterioare incluse în seria operațiunilor de plată menționate la alineatul (1).

Articolul 15

Operațiunile de transfer de credit între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică

Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților, sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 2, în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune de transfer de credit în cadrul căreia plătitorul și beneficiarul plății sunt una și aceeași persoană fizică sau juridică, iar ambele conturi de plăți sunt deținute de același prestator de servicii de plată care administrează contul.

Articolul 16

Operațiuni cu valoare scăzută

Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune electronică de plată la distanță, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a)

valoarea operațiunii electronice de plată la distanță nu depășește 30 EUR și

(b)

valoarea cumulată a operațiunilor electronice de plată la distanță anterioare inițiate de plătitor de la ultima aplicare a autentificării stricte a clienților nu depășește 100 EUR sau

(c)

numărul operațiunilor electronice de plată la distanță anterioare inițiate de plătitor de la ultima aplicare a autentificării stricte a clienților nu depășește 5 astfel de operațiuni individuale consecutive.

Articolul 17

Procese și protocoale de plată sigure în mediul întreprinderilor

Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților în ceea ce privește persoanele juridice care inițiază operațiuni electronice de plată prin utilizarea unor procese sau protocoale de plată specifice care sunt puse doar la dispoziția plătitorilor ce nu sunt consumatori, în cazul în care autoritățile competente consideră că aceste procese sau protocoale garantează niveluri de securitate cel puțin echivalente cu cele prevăzute în Directiva (UE) 2015/2366.

Articolul 18

Analiza de risc a operațiunilor

(1)   Prestatorii de servicii de plată au dreptul să nu aplice autentificarea strictă a clienților în cazul în care plătitorul inițiază o operațiune electronică de plată la distanță care este identificată de către prestatorul de servicii de plată ca prezentând un nivel scăzut de risc în conformitate cu mecanismele de monitorizare a operațiunilor menționate la articolul 2 și la prezentul articol alineatul (2) litera (c).

(2)   Se consideră că operațiunile electronice de plată menționate la alineatul (1) prezintă un nivel scăzut de risc în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

rata de fraudă pentru acest tip de operațiuni, raportată de către prestatorul de servicii de plată și calculată în conformitate cu articolul 19, este egală sau mai mică decât rata de referință a fraudelor specificată în tabelul prevăzut în anexă pentru „plățile electronice la distanță pe bază de card” și, respectiv, pentru „operațiunile electronice la distanță de transfer de credit”;

(b)

valoarea operațiunii nu depășește valoarea relevantă a pragului de derogare menționată în tabelul din anexă;

(c)

prestatorii de servicii de plată, în urma realizării unei analize de risc în timp real, nu au identificat niciunul dintre următoarele elemente:

(i)

cheltuieli anormale sau un model anormal de comportament al plătitorului;

(ii)

informații neobișnuite cu privire la accesul plătitorului la dispozitiv/programul informatic;

(iii)

infectarea cu programe malware în oricare sesiune din procedura de autentificare;

(iv)

scenarii de fraudă cunoscute în ceea ce privește furnizarea de servicii de plată;

(v)

poziția geografică anormală a plătitorului;

(vi)

poziția geografică cu risc ridicat a beneficiarului plății.

(3)   Prestatorii de servicii de plată care intenționează să scutească operațiunile electronice de plată la distanță de la autentificarea strictă a clienților pe motivul că acestea prezintă un risc redus iau în considerare cel puțin următorii factorii bazați pe riscuri:

(a)

modelul cheltuielilor anterioare al fiecărui utilizator al serviciilor de plată;

(b)

istoricul operațiunilor de plată pentru fiecare utilizator de servicii de plată al prestatorilor de servicii de plată;

(c)

poziția geografică a plătitorului și a beneficiarului plății în momentul operațiunii de plată, în cazul în care dispozitivul de acces sau programul informatic este furnizat de prestatorul de servicii de plată;

(d)

identificarea unui model anormal de plată al utilizatorului serviciilor de plată în raport cu istoricul operațiunilor de plată ale utilizatorului.

Evaluarea efectuată de către un prestator de servicii de plată combină toți acești factori bazați pe riscuri într-un singur sistem de notare a riscurilor pentru fiecare operațiune individuală, pentru a stabili dacă o anumită plată ar trebui permisă fără autentificarea strictă a clienților.

Articolul 19

Calcularea ratelor fraudelor

(1)   Pentru fiecare tip de operațiune menționată în tabelul din anexă, prestatorul serviciilor de plată se asigură că ratele globale ale fraudelor care acoperă atât operațiunile de plată autentificate prin autentificarea strictă a clienților, cât și pe cele executate în temeiul oricăreia dintre derogările menționate la articolele 13-18 sunt echivalente sau inferioare ratelor de referință ale fraudelor pentru același tip de operațiune de plată indicată în tabelul din anexă.

Rata globală a fraudelor pentru fiecare tip de operațiune se calculează ca fiind valoarea totală a operațiunilor la distanță neautorizate sau frauduloase, indiferent dacă fondurile au fost recuperate sau nu, împărțită la valoarea totală a tuturor operațiunilor la distanță pentru același tip de operațiune, indiferent dacă sunt autentificate cu aplicarea autentificării stricte a clienților sau executate în temeiul oricăreia dintre derogările menționate la articolele 13-18, pe o bază periodică trimestrială (90 de zile).

(2)   Procesul de calcul al ratelor fraudelor și valorile rezultate se evaluează prin auditul întreprins în cadrul procesului de revizuire menționat la articolul 3 alineatul (2), care se asigură că rezultatele sunt complete și corecte.

(3)   Metodologia și modelele utilizate de prestatorul de servicii de plată pentru a calcula ratele fraudelor, precum și ratele fraudelor propriu-zise sunt documentate în mod corespunzător și puse integral la dispoziția autorităților competente și ABE, cu notificarea prealabilă a autorității (autorităților) competente relevante, la cererea acestora.

Articolul 20

Încetarea derogărilor pe baza analizei de risc a operațiunilor

(1)   Prestatorii de servicii de plată care utilizează derogarea menționată la articolul 18 informează imediat autoritățile competente în cazul în care una dintre ratele fraudelor monitorizate de aceștia, pentru orice tip de operațiune de plată indicată în tabelul din anexă, este mai mare decât rata de referință a fraudelor aplicabilă și furnizează autorităților competente o descriere a măsurilor pe care intenționează să le adopte pentru a restabili conformitatea ratelor lor de fraudă monitorizate cu ratele de referință ale fraudelor aplicabile.

(2)   Prestatorii de servicii de plată încetează imediat să utilizeze derogarea menționată la articolul 18 pentru orice tip de operațiune de plată indicată în tabelul din anexă și aflată în intervalul specific al pragului de derogare, în cazul în care rata fraudelor monitorizată de aceștia depășește timp de două trimestre consecutive rata de referință a fraudelor aplicabilă pentru respectivul instrument de plată sau tipul de operațiune de plată din respectivul interval al pragului de derogare.

(3)   După încetarea derogării menționate la articolul 18 în conformitate cu prezentul articol alineatul (2), prestatorii de servicii de plată nu mai utilizează respectiva derogare până când rata fraudelor calculată pentru un trimestru nu este egală sau mai mică decât ratele de referință ale fraudelor aplicabile pentru acel tip de operațiune de plată în respectivul interval al pragului de derogare.

(4)   În cazul în care intenționează să utilizeze din nou derogarea menționată la articolul 18, prestatorii de servicii de plată informează autoritățile competente în acest sens într-un termen rezonabil și furnizează dovezi, înainte de a utiliza din nou derogarea, cu privire la restabilirea conformității ratei fraudelor monitorizate de aceștia cu rata de referință a fraudelor aplicabilă pentru respectivul interval al pragului de derogare în conformitate cu prezentul articol alineatul (3).

Articolul 21

Monitorizare

(1)   Pentru a face uz de derogările prevăzute la articolele 10-18, prestatorii de servicii de plată înregistrează și monitorizează datele de mai jos, pentru fiecare tip de operațiune de plată, cu o defalcare atât pentru operațiunile de plată efectuate la distanță, cât și pentru cele neefectuate la distanță, cel puțin o dată pe trimestru:

(a)

valoarea totală a operațiunilor de plată neautorizate sau frauduloase în conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, valoarea totală a tuturor operațiunilor de plată și rata de fraudă aferentă, inclusiv o defalcare a operațiunilor de plată inițiate prin autentificarea strictă a clienților și a celor efectuate în temeiul fiecărei derogări;

(b)

valoarea medie a operațiunii, inclusiv o defalcare a operațiunilor de plată inițiate prin autentificarea strictă a clienților și a celor efectuate în temeiul fiecărei derogări;

(c)

numărul de operațiuni de plată pentru care a fost aplicată fiecare dintre derogări și proporția acestora în raport cu numărul total al operațiunilor de plată.

(2)   Prestatorii de servicii de plată pun rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu alineatul (1) la dispoziția autorităților competente și ABE, cu notificarea prealabilă a autorității (autorităților) competente relevante, la cererea acestora.

CAPITOLUL IV

CONFIDENȚIALITATEA ȘI INTEGRITATEA ELEMENTELOR DE SECURITATE PERSONALIZATE ALE UTILIZATORILOR SERVICIILOR DE PLATĂ

Articolul 22

Cerințe generale

(1)   Prestatorii de servicii de plată asigură confidențialitatea și integritatea elementelor de securitate personalizate ale utilizatorilor serviciilor de plată, inclusiv a codurilor de autentificare, în toate fazele autentificării.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată se asigură că este îndeplinită fiecare dintre următoarele cerințe:

(a)

elementele de securitate personalizate sunt mascate atunci când sunt afișate și nu pot fi citite în integralitatea lor atunci când sunt introduse de către utilizatorul serviciilor de plată în cursul autentificării;

(b)

nici elementele de securitate personalizate în formatul datelor și nici materialele criptografice legate de criptarea elementelor de securitate personalizate nu sunt stocate în text simplu;

(c)

materialele criptografice secrete sunt protejate împotriva divulgării neautorizate.

(3)   Prestatorii de servicii de plată documentează pe deplin procesul legat de gestionarea materialelor criptografice utilizate pentru a cripta sau a face ilizibile într-un alt mod elementele de securitate personalizate.

(4)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că prelucrarea și transmiterea elementelor de securitate personalizate și a codurilor de autentificare generate în conformitate cu capitolul II au loc în medii sigure, în conformitate cu standarde profesionale solide și recunoscute pe scară largă.

Articolul 23

Crearea și transmiterea elementelor de securitate

Prestatorii de servicii de plată se asigură că elementele de securitate personalizate sunt create într-un mediu sigur.

Aceștia atenuează riscurile utilizării neautorizate a elementelor de securitate personalizate și a dispozitivelor și programelor informatice de autentificare în urma pierderii, furtului sau copierii, înainte de a le transmite plătitorului.

Articolul 24

Asocierea cu utilizatorul serviciilor de plată

(1)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că numai utilizatorul serviciilor de plată este asociat, în condiții de siguranță, cu elemente de securitate personalizate și cu dispozitivele și programele informatice de autentificare.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată se asigură că este îndeplinită fiecare dintre următoarele cerințe:

(a)

asocierea identității utilizatorului serviciilor de plată cu elementele de securitate personalizate și cu dispozitivele și programele informatice de autentificare se desfășoară în medii sigure, sub responsabilitatea prestatorului de servicii de plată; este vorba, cel puțin, de sediul prestatorului de servicii de plată, de mediul internet furnizat de prestatorul de servicii de plată sau de alte site-uri web securizate similare utilizate de prestatorul de servicii de plată, precum și de serviciile de bancomate ale acestuia; trebuie avute în vedere riscurile asociate dispozitivelor și componentelor acestora care sunt utilizate în timpul procesului de asociere și care nu se află sub responsabilitatea prestatorului de servicii de plată;

(b)

asocierea printr-un canal la distanță a identității utilizatorului serviciilor de plată cu elementele de securitate personalizate și cu dispozitivele sau programele informatice de autentificare se efectuează prin intermediul autentificării stricte a clienților.

Articolul 25

Transmiterea elementelor de securitate și a dispozitivelor și programelor informatice de autentificare

(1)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că transmiterea elementelor de securitate personalizate și a dispozitivelor și programelor informatice de autentificare către utilizatorul serviciilor de plată se desfășoară în condiții de siguranță menite să combată riscurile legate de utilizarea neautorizată a acestora în urma pierderii, furtului sau copierii lor.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată pun în aplicare, ca o cerință minimă, fiecare dintre următoarele măsuri:

(a)

mecanisme de transmitere eficace și sigure, care să garanteze că elementele de securitate personalizate și dispozitivele și programele informatice de autentificare sunt transmise utilizatorului legitim al serviciilor de plată;

(b)

mecanisme care permit prestatorului de servicii de plată să verifice autenticitatea programelor informatice de autentificare transmise utilizatorului de servicii de plată prin intermediul internetului;

(c)

dispoziții care să garanteze că, în cazul în care transmiterea elementelor de securitate personalizate este executată în afara sediilor prestatorului de servicii de plată sau printr-un canal la distanță:

(i)

nicio parte neautorizată nu poate obține mai mult de o singură componentă a elementelor de securitate personalizate sau a dispozitivelor ori programelor informatice de autentificare, atunci când acestea sunt transmise prin intermediul aceluiași canal;

(ii)

elementele de securitate personalizate sau dispozitivele ori programele informatice de autentificare transmise trebuie activate înainte de utilizare;

(d)

dispoziții care să garanteze că, în cazul în care elementele de securitate personalizate sau dispozitivele ori programele informatice de autentificare trebuie activate înainte de prima utilizare, activarea are loc într-un mediu sigur, în conformitate cu procedurile de asociere menționate la articolul 24.

Articolul 26

Reînnoirea elementelor de securitate personalizate

Prestatorii de servicii de plată se asigură că reînnoirea sau reactivarea elementelor de securitate personalizate respectă procedurile pentru crearea, asocierea și transmiterea elementelor de securitate și a dispozitivelor de autentificare în conformitate cu articolele 23, 24 și 25.

Articolul 27

Distrugerea, dezactivarea și revocarea

Prestatorii de servicii de plată se asigură că dispun de proceduri eficace pentru a aplica fiecare dintre următoarele măsuri de securitate:

(a)

distrugerea, dezactivarea sau revocarea în condiții de siguranță a elementelor de securitate personalizate și a dispozitivelor și programelor informatice de autentificare;

(b)

în cazul în care prestatorul de servicii de plată distribuie dispozitive și programe informatice de autentificare reutilizabile, reutilizarea în condiții de siguranță a unui dispozitiv sau a unui program informatic este stabilită, documentată și pusă în aplicare înainte ca acesta să fie pus la dispoziția unui alt utilizator al serviciilor de plată;

(c)

dezactivarea sau revocarea informațiilor legate de elementele de securitate personalizate stocate în sistemele și bazele de date ale prestatorului de servicii de plată și, dacă este relevant, în registrele publice.

CAPITOLUL V

STANDARDE DESCHISE, COMUNE ȘI SIGURE DE COMUNICARE

Secțiunea 1

Cerințe generale privind comunicarea

Articolul 28

Cerințe privind identificarea

(1)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că au fost create condiții sigure de identificare pentru comunicarea dintre dispozitivul plătitorului și dispozitivele beneficiarului plății prin care se acceptă plățile electronice, inclusiv, dar nu numai, în cazul terminalelor de plată.

(2)   Prestatorii de servicii de plată se asigură că riscurile de direcționare greșită a comunicării către persoane neautorizate în cazul aplicațiilor mobile și al altor interfețe – ale utilizatorilor serviciilor de plată – care oferă servicii electronice de plată sunt atenuate în mod eficace.

Articolul 29

Trasabilitatea

(1)   Prestatorii de servicii de plată instituie proceduri prin care să se asigure că toate operațiunile de plată și alte interacțiuni – realizate în contextul prestării de servicii de plată – cu utilizatorul serviciilor de plată, cu alți prestatori de servicii de plată și cu alte entități, inclusiv comercianți, pot fi urmărite, asigurând existența unor informații ex post cu privire la toate evenimentele relevante pentru operațiunea electronică, în orice etapă.

(2)   În sensul alineatului (1), prestatorii de servicii de plată se asigură că orice sesiune de comunicare realizată cu utilizatorul serviciilor de plată, cu alți prestatori de servicii de plată și cu alte entități, inclusiv comercianți, se bazează pe fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

un identificator unic al sesiunii;

(b)

mecanisme de securitate pentru înregistrarea detaliată a operațiunii, inclusiv numărul operațiunii, mărcile temporale și toate datele relevante privind operațiunea;

(c)

mărci temporale care se bazează pe un sistem temporal de referință unic și care sunt sincronizate în conformitate cu un semnal temporal oficial.

Secțiunea 2

Cerințe specifice privind standardele deschise, comune și sigure de comunicare

Articolul 30

Obligații generale pentru interfețele de acces

(1)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care oferă unui plătitor un cont de plăți accesibil online trebuie să dispună de cel puțin o interfață care îndeplinește fiecare dintre cerințele următoare:

(a)

prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card sunt în măsură să se identifice față de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont;

(b)

prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi sunt în măsură să comunice în condiții de siguranță pentru a solicita și a primi informații cu privire la unul sau mai multe conturi de plată desemnate și la operațiunile de plată aferente;

(c)

prestatorii de servicii de inițiere a plății sunt în măsură să comunice în condiții de siguranță pentru a iniția un ordin de plată din contul de plăți al plătitorului și a primi toate informațiile privind inițierea operațiunii de plată și toate informațiile la care au acces prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont cu privire la executarea operațiunii de plată.

(2)   În scopul autentificării utilizatorului serviciului de plată, interfața menționată la alineatul (1) le permite prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorilor de servicii de inițiere a plății să se bazeze pe toate procedurile de autentificare furnizate de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont utilizatorului serviciilor de plată.

Interfața îndeplinește cel puțin următoarele cerințe:

(a)

un prestator de servicii de inițiere a plății sau un prestator de servicii de informare cu privire la conturi trebuie să fie în măsură să ceară prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont să înceapă autentificarea pe baza consimțământului utilizatorului serviciilor de plată;

(b)

sesiunile de comunicare dintre prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorul de servicii de inițiere a plății și orice utilizator al serviciilor de plată în cauză trebuie stabilite și menținute pe întreaga durată a autentificării;

(c)

integritatea și confidențialitatea elementelor de securitate personalizate și a codurilor de autentificare transmise de către sau prin intermediul prestatorului de servicii de inițiere a plății sau al prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi trebuie garantate.

(3)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că interfețele lor respectă standardele de comunicare emise de organizații de standardizare internaționale sau europene.

Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură, de asemenea, că specificațiile tehnice ale oricărei interfețe sunt documentate cu informații care precizează care sunt procesele de rutină, protocoalele și instrumentele de care au nevoie prestatorii de servicii de inițiere a plății, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card pentru a permite programelor informatice și aplicațiilor lor să fie interoperabile cu sistemele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont.

Ca o condiție minimă și cel târziu cu șase luni înainte de data aplicării menționată la articolul 38 alineatul (2) sau înainte de data prevăzută pentru lansarea pe piață a interfeței de acces, atunci când lansarea are loc după data menționată la articolul 38 alineatul (2), prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont pun la dispoziție documentația, în mod gratuit, la cererea prestatorilor de servicii de inițiere a plății autorizați, a prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi autorizați și a prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card autorizați sau a prestatorilor de servicii de plată care au depus o cerere la autoritățile lor competente pentru autorizația relevantă și pun rezumatul documentației la dispoziția publicului pe site-ul lor web.

(4)   În plus față de alineatul (3), prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că, exceptând situațiile de urgență, orice modificare adusă specificațiilor tehnice ale interfeței lor este pusă la dispoziția prestatorilor de servicii de inițiere a plății autorizați, a prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi autorizați și a prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card autorizați sau a prestatorilor de servicii de plată care au depus o cerere la autoritățile lor competente pentru autorizația relevantă, în prealabil, cât mai curând posibil și cel puțin cu 3 luni înainte de implementarea modificării.

Prestatorii de servicii de plată documentează situațiile de urgență în care au fost operate modificări și pun documentația la dispoziția autorităților competente, la cerere.

(5)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont pun la dispoziție o platformă de testare, inclusiv cu sprijinul aferent, în vederea conectării și a testării funcționale, pentru a le permite prestatorilor de servicii de inițiere a plății autorizați, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi autorizați și prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card autorizați sau prestatorilor de servicii de plată care au depus o cerere la autoritățile lor competente pentru autorizația relevantă să testeze programele informatice și aplicațiile utilizate pentru a oferi un serviciu de plată utilizatorilor. Această platformă de testare trebuie pusă la dispoziție cel târziu cu șase luni înainte de data aplicării menționată la articolul 38 alineatul (2) sau înainte de data prevăzută pentru lansarea pe piață a interfeței de acces, atunci când lansarea are loc după data menționată la articolul 38 alineatul (2).

Cu toate acestea, nicio informație sensibilă nu este pusă la dispoziție prin platforma de testare.

(6)   Autoritățile competente se asigură că prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont respectă în orice moment obligațiile incluse în aceste standarde în ceea ce privește interfața (interfețele) pe care au instituit-o (le-au instituit). În cazul în care un prestator de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont nu respectă cerințele privind interfețele prevăzute în aceste standarde, autoritățile competente se asigură că furnizarea de servicii de inițiere a plății și de servicii de informare cu privire la conturi nu este împiedicată sau perturbată, în măsura în care respectivii prestatori de astfel de servicii respectă condițiile stabilite la articolul 33 alineatul (5).

Articolul 31

Opțiuni privind interfețele de acces

Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont instituie interfața menționată (interfețele menționate) la articolul 30 prin intermediul unei interfețe specifice sau acordându-le prestatorilor de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatul (1) dreptul de a folosi interfețele utilizate pentru autentificare și pentru comunicarea cu utilizatorii serviciilor de plată ai prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont.

Articolul 32

Obligații privind interfața specifică

(1)   Sub rezerva respectării articolelor 30 și 31, prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care au instituit o interfață specifică se asigură că interfața specifică oferă în orice moment același nivel de disponibilitate și performanță, inclusiv sprijin, ca și interfețele puse la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată pentru accesarea directă a contului său de plăți online.

(2)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care au instituit o interfață specifică definesc indicatori-cheie de performanță și obiective transparente privind nivelul serviciilor care să fie cel puțin la fel de stricte precum cele stabilite pentru interfața folosită de către utilizatorii lor de servicii de plată, atât în ceea ce privește disponibilitatea, cât și datele furnizate în conformitate cu articolul 36. Interfețele, indicatorii și obiectivele în cauză sunt monitorizate de către autoritățile competente și supuse unui test de rezistență.

(3)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care au instituit o interfață specifică se asigură că această interfață nu creează obstacole în calea furnizării serviciilor de inițiere a plății și a serviciilor de informare cu privire la conturi. Aceste obstacole includ, printre altele, împiedicarea utilizării de către prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatul (1) a elementelor de securitate emise de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont clienților lor, impunerea redirecționării către serviciul de autentificare al prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont sau către alte funcții ale acestuia, solicitarea unor autorizații și înregistrări suplimentare, în plus față de cele prevăzute la articolele 11, 14 și 15 din Directiva (UE) 2015/2366 sau solicitarea unor controale suplimentare ale consimțământului dat de către utilizatorii serviciilor de plată prestatorilor serviciilor de inițiere a plății și ai serviciilor de informare cu privire la conturi.

(4)   În sensul alineatelor (1) și (2), prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont monitorizează disponibilitatea și performanța interfeței specifice. Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont publică pe siteul lor web statistici trimestriale privind disponibilitatea și performanța interfeței specifice și a interfeței utilizate de utilizatorii serviciilor lor de plată.

Articolul 33

Măsuri de urgență pentru interfața specifică

(1)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont prevăd, atunci când proiectează interfața specifică, strategia și planurile privind măsurile de urgență pentru situațiile în care interfața nu funcționează în conformitate cu articolul 32 sau se confruntă cu o indisponibilitate neprevăzută ori pentru cazul în care sistemul încetează să funcționeze. Se poate considera că a apărut o situație de indisponibilitate neprevăzută sau de încetare a funcționării sistemului atunci când cinci cereri consecutive de acces la informații pentru furnizarea de servicii de inițiere a plății sau de informare cu privire la conturi nu primesc răspuns în 30 de secunde.

(2)   Măsurile de urgență includ planuri de comunicare pentru a le oferi prestatorilor de servicii de plată care utilizează interfața specifică informații cu privire la măsurile de restabilire a sistemului și o descriere a opțiunilor alternative disponibile imediat pe care prestatorii de servicii de plată le au între timp.

(3)   Atât prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, cât și prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatul (1) transmit fără întârziere rapoarte autorităților lor naționale competente privind problemele legate de interfețele specifice descrise la alineatul (1).

(4)   Ca parte a unui mecanism de urgență, prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatul (1) au dreptul să utilizeze, până când interfața specifică revine la nivelul de disponibilitate și performanță prevăzut la articolul 32, interfețele puse la dispoziția utilizatorilor serviciilor de plată pentru autentificarea și comunicarea cu prestatorul lor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont.

(5)   În acest scop, prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatul (1) pot fi identificați și se pot baza pe procedurile de autentificare furnizate de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont utilizatorilor serviciilor de plată. În cazul în care utilizează interfața menționată la alineatul (4), prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 30 alineatu (1):

(a)

iau măsurile necesare pentru a se asigura că nu accesează, stochează sau prelucrează date în alte scopuri decât pentru furnizarea serviciului solicitat de utilizatorul serviciilor de plată;

(b)

continuă să respecte obligațiile care decurg din articolul 66 alineatul (3) și din articolul 67 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366;

(c)

înregistrează datele care sunt accesate prin intermediul interfeței operate de către prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont utilizatorilor serviciilor sale de plată și furnizează datele înregistrate autorității lor naționale competente, la cerere și fără întârzieri nejustificate;

(d)

justifică în mod corespunzător autorității lor naționale competente, la cerere și fără întârzieri nejustificate, utilizarea interfeței puse la dispoziția utilizatorilor serviciilor de plată în scopul accesării directe a contului lor de plăți online;

(e)

informează în acest sens prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont.

(6)   Autoritățile competente, după consultarea ABE în vederea asigurării unei aplicări consecvente a următoarelor condiții, scutesc prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care au optat pentru o interfață specifică de obligația de a crea mecanismul de urgență descris la alineatul (4), în cazul în care interfața specifică îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

respectă toate obligațiile privind interfețele specifice prevăzute la articolul 32;

(b)

a fost proiectată și testată în conformitate cu articolul 30 alineatul (5) într-un mod pe care prestatorul serviciilor de plată menționat la articolul respectiv îl consideră satisfăcător;

(c)

a fost utilizată la scară largă timp de cel puțin trei luni de către prestatorii de servicii de plată în vederea furnizării de servicii de informare cu privire la conturi și de servicii de inițiere a plății și în vederea confirmării disponibilității fondurilor pentru plățile pe bază de card;

(d)

orice problemă legată de interfața specifică a fost rezolvată fără întârzieri nejustificate.

(7)   Autoritățile competente revocă derogarea menționată la alineatul (6) în cazul în care condițiile de la literele (a) și (d) nu sunt îndeplinite de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont timp de peste două săptămâni calendaristice consecutive. Autoritățile competente informează ABE cu privire la această revocare și se asigură că prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont instituie – în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult două luni – mecanismul de urgență menționat la alineatul (4).

Articolul 34

Certificate

(1)   În scopul identificării prevăzute la articolul 30 alineatul (1) litera (a), prestatorii de servicii de plată se bazează pe certificatele calificate pentru sigiliile electronice definite la articolul 3 punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau pentru autentificarea unui site internet definită la articolul 3 punctul 39 din regulamentul respectiv.

(2)   În sensul prezentului regulament, numărul de înregistrare menționat în registrele oficiale, care este prevăzut la litera (c) din anexa III sau la litera (c) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 910/2014, este numărul autorizației prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card, a prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, inclusiv a prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și care furnizează astfel de servicii, număr care este disponibil în registrul public din statul membru de origine în temeiul articolului 14 din Directiva (UE) 2015/2366 sau care rezultă din notificările fiecărei autorizații acordate în temeiul articolului 8 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) în conformitate cu articolul 20 din directiva respectivă.

(3)   În sensul prezentului regulament, certificatele calificate pentru sigiliile electronice sau pentru autentificarea site-urilor internet menționate la alineatul (1) includ, într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale, atribute specifice suplimentare în legătură cu fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

rolul prestatorului de servicii de plată, care poate fi unul sau mai multe dintre următoarele:

(i)

furnizarea de servicii de administrare cont;

(ii)

furnizarea de servicii de inițiere a plății;

(iii)

furnizarea de servicii de informare cu privire la conturi;

(iv)

emiterea de instrumente de plată pe bază de card;

(b)

denumirea autorităților competente la care este înregistrat prestatorul de servicii de plată.

(4)   Atributele menționate la alineatul (3) nu afectează interoperabilitatea și recunoașterea certificatelor calificate pentru sigiliile electronice sau pentru autentificarea site-urilor internet.

Articolul 35

Securitatea sesiunilor de comunicare

(1)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de inițiere a plății se asigură că, atunci când se face schimb de date prin internet, între părțile care comunică sunt aplicate procese de criptare sigură pe durata întregii sesiuni de comunicare, pentru a proteja confidențialitatea și integritatea datelor, cu ajutorul unor tehnici de criptare solide și recunoscute pe scară largă.

(2)   Prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de inițiere a plății mențin o durată cât mai scurtă posibil a sesiunilor în care se asigură accesul și care sunt oferite de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și încheie în mod activ astfel de sesiuni de îndată ce acțiunea solicitată a fost realizată.

(3)   Atunci când mențin sesiuni de rețea paralele cu prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorii de servicii de inițiere a plății se asigură că sesiunile respective sunt legate în condiții de siguranță de sesiunile relevante stabilite cu utilizatorul (utilizatorii) serviciilor de plată, pentru a se evita riscul ca orice mesaj sau informație comunicată între aceștia să fie transmisă unei destinații greșite.

(4)   Prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card împreună cu prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont indică trimiteri explicite la fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

utilizatorul sau utilizatorii serviciilor de plată și sesiunile de comunicare corespunzătoare, pentru a face distincția între mai multe cereri din partea aceluiași utilizator (acelorași utilizatori) al (ai) serviciilor de plată;

(b)

pentru serviciile de inițiere a plății, operațiunea de plată inițiată identificată în mod unic;

(c)

pentru confirmarea disponibilității fondurilor, cererea identificată în mod unic referitoare la suma necesară pentru executarea operațiunii de plată pe bază de card.

(5)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată pe bază de card se asigură că, în cazul în care comunică elemente de securitate personalizate și coduri de autentificare, acestea nu pot fi citite, direct sau indirect, de către niciun membru al personalului, în niciun moment.

În cazul pierderii caracterului confidențial al elementelor de securitate personalizate atunci când se află în sfera lor de competență, prestatorii în cauză informează fără întârziere în acest sens utilizatorul serviciilor de plată aferente acestora și emitentul elementelor de securitate personalizate.

Articolul 36

Schimburi de date

(1)   Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont respectă fiecare dintre următoarele cerințe:

(a)

aceștia furnizează prestatorilor serviciilor de informare cu privire la conturi aceleași informații provenind de la conturile de plată desemnate și de la operațiunile de plată aferente ca și cele puse la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată atunci când acesta solicită acces direct la informațiile despre cont, cu condiția ca informațiile respective să nu includă date sensibile privind plățile;

(b)

aceștia furnizează prestatorilor de servicii de inițiere a plății, imediat după primirea ordinului de plată, aceleași informații cu privire la inițierea și executarea operațiunii de plată ca și cele furnizate sau puse la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată în cazul în care operațiunea este inițiată în mod direct de către acesta din urmă;

(c)

aceștia informează imediat, la cerere, prestatorii de servicii de plată, printr-o confirmare într-un format simplu de tipul „da” sau „nu”, dacă suma necesară pentru executarea unei operațiuni de plată este disponibilă în contul de plăți al plătitorului.

(2)   În cazul unui eveniment sau al unei erori neprevăzute care survine în timpul procesului de identificare sau de autentificare ori în momentul schimbului de informații, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont transmite un mesaj de notificare prestatorului de servicii de inițiere a plății sau prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorului de servicii de plată care emite instrumente de plată pe bază de card, în care explică din ce cauză a survenit evenimentul sau eroarea neprevăzută.

În cazul în care prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont furnizează o interfață specifică în conformitate cu articolul 32, interfața pune la dispoziție mesajele de notificare referitoare la evenimente sau erori neprevăzute care trebuie comunicate de către orice prestator de servicii de plată ce detectează evenimentul sau eroarea celorlalți prestatori de servicii de plată care participă la sesiunea de comunicare.

(3)   Prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi trebuie să dispună de mecanisme adecvate și eficace care să împiedice accesul la alte informații decât cele provenind de la conturile de plată desemnate și de la operațiunile de plată aferente, în conformitate cu consimțământul explicit al utilizatorului.

(4)   Prestatorii de servicii de inițiere a plății furnizează prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont aceleași informații ca și cele solicitate de utilizatorul serviciilor de plată atunci când inițiază operațiunea de plată în mod direct.

(5)   Prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi sunt în măsură să acceseze informații provenind de la conturile de plată desemnate și de la operațiunile de plată aferente deținute de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont, pentru executarea serviciului de informare cu privire la conturi, în oricare dintre următoarele circumstanțe:

(a)

ori de câte ori utilizatorul serviciilor de plată solicită astfel de informații în mod activ;

(b)

în cazul în care utilizatorul serviciilor de plată nu solicită astfel de informații în mod activ, nu mai mult de patru ori într-o perioadă de 24 de ore, cu excepția cazului în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi și prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont au convenit asupra unei frecvențe mai ridicate, cu consimțământul utilizatorului serviciilor de plată.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Revizuire

Fără a aduce atingere articolului 98 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/2366, ABE revizuiește până la 14 martie 2021 ratele fraudelor menționate în anexa la prezentul regulament, precum și derogările acordate în temeiul articolului 33 alineatul (6) în ceea ce privește interfețele specifice și, dacă este cazul, transmite Comisiei proiectul de actualizare a acestora, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Articolul 38

Intrare în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 14 septembrie 2019.

(3)   Cu toate acestea, articolul 30 alineatele (3) și (5) se aplică de la 14 martie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 53).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


ANEXĂ

 

Rata de referință a fraudei (%) pentru:

ETV (valoarea pragului de derogare)

Plățile electronice la distanță pe bază de card

Operațiunile electronice la distanță de transfer de credit

500 EUR

0,01

0,005

250 EUR

0,06

0,01

100 EUR

0,13

0,015


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/44


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/390 AL COMISIEI

din 12 martie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1), în special articolul 21,

întrucât:

(1)

Articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 impune statelor membre să comunice Comisiei orice decizie de acordare sau de retragere a recunoașterii organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei (2) prevede formatul, termenele și procedurile de comunicare a deciziilor respective.

(3)

La 7 decembrie 2016, Comisia a adoptat o nouă organigramă a Direcției Generale Afaceri Maritime și Pescuit, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

(4)

Pentru a satisface această schimbare organizațională și viitoarele eventuale schimbări organizaționale, este necesar să se modifice procedura de comunicare a deciziilor de acordare sau de retragere a recunoașterii organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comunicările se transmit sub forma unui fișier XML, unul pentru fiecare comunicare. Fișierul XML se trimite sub forma unei anexe la adresa de e-mail furnizată de Comisie cu subiectul: comunicare privind OP/OIP.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 1-21.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 353, 28.12.2013, p. 43).


DECIZII

13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/46


DECIZIA (PESC) 2018/391 A CONSILIULUI

din 12 martie 2018

de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/798/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane.

(2)

La 30 ianuarie 2018, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2399 (2018), care prevede anumite modificări pentru exceptările de la embargoul asupra armelor, precum și pentru criteriile de desemnare referitoare la persoanele și entitățile cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare anumite măsuri.

(4)

Prin urmare, Decizia 2013/798/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/798/PESC se modifică după cum urmează

1.

La articolul 2, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de arme și materiale conexe, precum și acordării de asistență tehnică aferentă sau de finanțare și ajutor financiar, destinate exclusiv să sprijine sau să fie utilizate de către Misiunea multidimensională integrată de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite în Republica Centrafricană (MINUSCA), de către misiunile Uniunii și forțele franceze desfășurate în Republica Centrafricană, precum și de către forțele altor state membre ale ONU care furnizează servicii de formare și asistență astfel cum au fost notificate în conformitate cu litera (b);”.

2.

La articolul 2a alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

persoane care sunt implicate în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană a unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri ori încălcări ale drepturilor omului, inclusiv a unor acte care implică vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate;”.

3.

La articolul 2a alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

persoane care sunt implicate în planificarea, conducerea, sponsorizarea sau comiterea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau a prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii și forțele franceze care le sprijină, precum și împotriva personalului umanitar;”.

4.

La articolul 2a alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(j)

persoane care comit acte de incitare la violență, în special pe criterii etnice sau religioase, care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane și care participă la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau care sprijină aceste acte.”

5.

La articolul 2b alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

persoane care sunt implicate în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană a unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri ori încălcări ale drepturilor omului, inclusiv a unor acte care implică vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra unor obiective civile, inclusiv centre administrative, tribunale, școli și spitale, precum și răpiri și strămutări forțate;”.

6.

La articolul 2b alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

persoane care sunt implicate în planificarea, conducerea, sponsorizarea sau comiterea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau a prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii și forțele franceze care le sprijină, precum și împotriva personalului umanitar;”.

7.

La articolul 2b alineatul (1) se adaugă următoarea literă (j):

„(j)

persoane care comit acte de incitare la violență, în special din motive etnice sau religioase, care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane și care participă la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau care sprijină aceste acte.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KARANIKOLOV


(1)  Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane (JO L 352, 24.12.2013, p. 51).


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/48


DECIZIA (PESC) 2018/392 A CONSILIULUI

din 12 martie 2018

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 3 alineatele (1) și (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC.

(2)

La 14 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1561 (2) prin care a prelungit măsurile prevăzute în Decizia 2014/145/PESC pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(3)

Având în vedere continuarea subminării sau a amenințării integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(4)

Consiliul a reexaminat desemnările individuale prevăzute în anexa la Decizia 2014/145/PESC și a decis să modifice informațiile referitoare la anumite persoane și entități.

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia 2014/145/PESC, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta decizie se aplică până la 15 septembrie 2018.”

Articolul 2

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. KARANIKOLOV


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  Decizia (PESC) 2017/1561 a Consiliului din 14 septembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 237, 15.9.2017, p. 72).


ANEXĂ

Rubricile referitoare la persoanele și entitățile enumerate mai jos, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC, se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

Persoane:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„3.

Rustam Ilmirovici TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data nașterii: 15.8.1976

Locul nașterii: Ulan-Ude, RASS Buriată (RSFS Rusă)

În calitate de fost viceprim-ministru al Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de «Consiliul Suprem» privind «referendumul» din 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeei în cadrul Federației Ruse.

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcția sa de «prim-viceprim-ministru» al așa-numitei «Republici Crimeea». În prezent, este director general al Societății de gestionare a Fondului de investiții ruso-chinez pentru dezvoltare regională.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

17.3.2014

6.

Piotr Anatoliovici ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Data nașterii: 18.1.1970 sau 29.3.1965

Locul nașterii: Artemivsk (Артемовск) (redenumit Bahmut/Бахмут în 2016), oblastul Donețk, Ucraina

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea (SBU) la 3 martie 2014 de către «prim-ministrul» Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Serviciului de informații rus (FSB). Acestea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainene să controleze teritoriul Crimeei. La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unui serviciu de securitate independent al Crimeei de către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

9.

Viktor Alexeievici OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Data nașterii: 5.1.1958

Locul nașterii: Abakan, Hakasia

Fost președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

În iulie 2017, a demisionat din funcția de președinte al Comitetului de securitate și apărare. Continuă să fie membru al consiliului și este membru al Comitetului pentru reglementare internă și afaceri parlamentare.

La 10 octombrie 2017, prin decretul N 372-SF, Ozerov a fost inclus în comisia temporară a Consiliului federativ pentru apărarea suveranității statale și împiedicarea amestecului în afacerile interne ale Federației Ruse.

17.3.2014

14.

Alexandr Borisovici TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Data nașterii: 3.4.1957

Locul nașterii: Ordjonikidze, Osetia de Nord

Fost membru al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse. Îndatoririle sale de membru al Consiliului federativ al Federației Ruse au luat sfârșit în septembrie 2017.

În prezent, este membru al parlamentului Osetiei de Nord.

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

28.

Valeri Vladimirovici KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Data nașterii: 1.9.1956

Locul nașterii: Zaporoje (RSS Ucraineană)

Fost comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

La 26 septembrie 2017, a fost demis din această funcție și din armată prin decret al președintelui Federației Ruse.

21.3.2014

31.

Valeri Kirillovici MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data nașterii: 21.8.1946

Locul nașterii: Șmakovka, regiunea Primorski

Fost președinte al Comisiei electorale din Sevastopol (până la 26 mai 2017). Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (născută DMITRIYEVA)

[Елена Борисовна МИЗУЛИНА (născută ДМИТРИЕВА)]

Data nașterii: 9.12.1954

Locul nașterii: Bui, regiunea Kostroma

Fost deputat în Duma de Stat. Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative recente din Rusia care ar fi permis regiunilor altor țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al autorităților lor centrale.

Începând din septembrie 2015, membră a Consiliului federativ din regiunea Omsk. În prezent, președinte adjunct al Comitetului pentru legislație constituțională și construcție statală al Consiliului federativ.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaievici PLIGHIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data nașterii: 19.5.1960

Locul nașterii: Ignatovo, oblastul Vologodsk, URSS

Fost membru al Dumei de Stat și fost președinte al Comisiei pentru drept constituțional din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea adoptării legislației privind anexarea Crimeei și a Sevastopolului la Federația Rusă.

Membru al consiliului suprem al partidului «Rusia Unită».

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievici KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Data nașterii: 30.12.1965 sau 19.12.1962

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea sau Zaporijjea

Fost șef al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru persoanele cu reședința în Sevastopol.

Din octombrie 2016, șef de personal în cadrul adunării legislative a orașului Sevastopol.

12.5.2014

59.

Alexandr Sergheievici MALIKIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data nașterii: 12.1.1981

Fost șef al Comisiei electorale centrale a «Republicii Populare Lugansk». A organizat în mod activ referendumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea «Republicii Populare Lugansk».

Rămâne activ în sprijinirea politicilor separatiste.

12.5.2014

66.

Marat Faatovici BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data nașterii: 20.1.1964

Locul nașterii: Ijevsk, Federația Rusă

Fost așa-numit «prim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Lugansk», confirmat la 8 iulie 2014.

Responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Lugansk».

Continuă activitățile de sprijinire a structurilor separatiste ale LNR.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data nașterii: 24.6.1964 sau 25.6.1964 sau 26.6.1964

Locul nașterii: Lugansk (posibil în Chelmenți, oblastul Cernăuți)

Fost așa-numit «ministru al apărării» și fost așa-numit «șef» al «Republicii Populare Lugansk».

Responsabil de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Lugansk».

În calitate de trimis special al așa-numitei «Republici Populare Lugansk» pentru punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk continuă să întreprindă acțiuni «guvernamentale» în numele așa-numitului «guvern al Republicii Populare Lugansk».

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovici GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data nașterii: 15.12.1950

Locul nașterii: Vladivostok

Fost membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Rămâne președinte al consiliului suprem al partidului «Rusia Unită».

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievici BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data nașterii: 7.2.1960

Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit «ministru adjunct al apărării» al așa-numitei «Republici Populare Donețk». Este asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în această calitate, Berezin a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste. În prezent, președinte al consiliului Uniunii Scriitorilor din «Republica Populară Donețk».

25.7.2014

90.

Boris Alekseevici LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Data nașterii: 13.1.1954

Locul nașterii: Djerjinsk (oblastul Donețk)

Fost membru al așa-numitului «Consiliu Popular» și fost președinte al așa-numitului «Consiliu Suprem» al așa-numitei «Republici Populare Donețk», care a fost inițiatorul politicilor și organizării «referendumului» ilegal care a condus la proclamarea așa-numitei «Republici Populare Donețk», ceea ce a reprezentat o încălcare a integrității teritoriale, a suveranității și a unității Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste. În prezent, liderul Partidului Comunist din «Republica Populară Donețk».

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovici KONONOV (alias ‘Țarul’)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data nașterii: 14.10.1974

Locul nașterii: Gorsky, oblastul Lugansk

Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit «ministru al apărării» al «Republicii Populare Donețk». Se presupune că din aprilie 2014 este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

103.

Alexandr Akimovici KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data nașterii: 26.7.1956

Locul nașterii: Cioburciu, raionul Slobozia, acum Republica Moldova

Fost așa-numit «viceprim-ministru pentru afaceri sociale» al «Republicii Populare Donețk». Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care a fost răspunzător de activitățile «guvernamentale» separatiste ale așa-numitului «Guvern al Republicii Populare Donețk». Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin. Fost șef al «departamentului administrativ al Consiliului de Miniștri» al «Republicii Populare Donețk».

Până în martie 2017, așa-numit «reprezentant plenipotențiar al președintelui» așa-numitei «Republici Moldovenești Nistrene» pe lângă Federația Rusă.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevici VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Data nașterii: 11.8.1949

Locul nașterii: Klin

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

A fost numit șef interimar al Republicii Daghestan în octombrie 2017, prin decret prezidențial.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovici NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data nașterii: 5.4.1948

Locul nașterii: Opochka

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

Membru al prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist al Federației Ruse.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovici LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data nașterii: 21.3.1964

Locul nașterii: Rudny, regiunea Kostanai, Republica Sovietică Socialistă Kazahă

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

Rămâne activ în sprijinirea politicilor separatiste.

12.9.2014

119.

Alexandr Mikhailovici BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data nașterii: 8.2.1963

Locul nașterii: Chișinău

Fost membru al Dumei de Stat. Fost deputat în Duma de Stat, președintele Comisiei Dumei de Stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-industrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al «Rusiei Unite» și un om de afaceri cu investiții considerabile în Ucraina și Crimeea.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală «privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol».

În prezent, membru al Consiliului federativ al Federației Ruse. Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovici SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data nașterii: 7.8.1957

Locul nașterii: orașul Stalino (în prezent Donețk)

Membru al «Parlamentului» așa-numitei «Republici Populare Donețk» și președinte al asociației publice «Uniunea veteranilor din Donbass Berkut» și membru al mișcării publice «Libertate pentru Donbass». A candidat în cadrul așa-numitelor «alegeri» din 2 noiembrie 2014 la postul de «conducător» al așa-numitei «Republici Populare Donețk». Aceste alegeri au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale.

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la «alegerile» ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Este în continuare membru al așa-numitului «consiliu popular al Republicii Populare Donețk».

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievici HALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Data nașterii: 23.2.1969

Locul nașterii: satul Belozernoe, raionul Romodanovski, URSS

Fost așa-numit «prim-viceprim-ministru» și fost «procuror general» al «Republicii Populare Donețk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent, «aghiotant» al șefului diviziei moscovite a Comisiei de anchetă a Federației Ruse (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovici SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data nașterii: 3.2.1963

Locul nașterii: Moscova

Fost «viceprim-ministru însărcinat cu finanțele» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk».

Prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Rămâne activ în sprijinirea structurilor separatiste ale LNR.

29.11.2014

140.

Serghei Yurevici IGNATOV (alias KUZOVLEV, alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB).

Data nașterii: 7.1.1967

Locul nașterii: Michurinsk, oblastul Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

Fost așa-numit comandant-șef al miliției populare a «Republicii Populare Lugansk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Comandant al Armatei a 8-a a Forțelor Armate Ruse.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Data nașterii: 10.12.1976

Locul nașterii: Lugansk

Fostă așa-numită «ministru al dezvoltării economice și al comerțului» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk».

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent, șef al departamentului de comerț exterior din cadrul biroului șefului «administrației Luganskului».

16.2.2015

146.

Zaur Raufovici ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data nașterii: 25.7.1978 (sau 23.3.1975)

Locul nașterii: Krasnîi Luci, Voroșilovgrad, regiunea Lugansk

Fost așa-numit «procuror general» al așa-numitei «Republici Populare Lugansk» (până în octombrie 2017).

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovici ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Data nașterii: 15.5.1955

Locul nașterii: Omsk

Fost ministru adjunct al apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, a participat la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Începând cu 28 decembrie 2016, fost ministru adjunct al afacerilor externe.

Deține funcția de ambasador în cadrul corpului diplomatic al Federației Ruse.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovici BAHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data nașterii: 20.10.1972

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membru al Comisiei pentru control și reglementare a Dumei.

În martie 2014, Baharev a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Stat al așa-numitei «Republici Crimeea», iar în august 2014 a fost numit prim-vicepreședinte al organismului respectiv. Acesta a recunoscut implicarea personală în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv într-un interviu publicat pe site-ul gazetakrimea.ru la 22 martie 2016 și pe site-ul c-pravda.ru la 23 august 2016. «Autoritățile»«Republicii Crimeea» i-au decernat ordinul «Pentru loialitate în serviciu».

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievici BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data nașterii: 17.10.1969

Locul nașterii: Kular Ust-districtul Yansky, RSS Autonomă Iacută

Membru al Dumei de Stat ales din orașul Sevastopol, ilegal anexat.

Membru al Comisiei pentru control și reglementare a Dumei.

În calitate de membru al administrației municipale a Sevastopolului în perioada februarie-martie 2014 a susținut activitățile așa-numitului «primar al poporului», Aleksei Chaliy. Acesta și-a recunoscut public implicarea în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv pe site-ul său personal și într-un interviu publicat la 21 februarie 2016 pe site-ul nation-news.ru.

Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i-a fost decernat ordinul de stat al Rusiei «Merit pentru patrie – clasa II».

9.11.2016

160.

Serghei Anatolevici TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Director general al OAO «VO TPE» până la intrarea sa în insolvență, director general al OOO «VO TPE».

Data nașterii: 17.2.1970

În capacitatea sa de director general al OAO «VO TPE», a condus negocierile cu Siemens Gas Turbine Technologies OOO privind achiziționarea și livrarea turbinelor de gaz pentru o centrală electrică din Taman, regiunea Krasnodar, Federația Rusă. Ulterior, în capacitatea de director general al OOO «VO TPE», a fost responsabil de transferarea turbinelor de gaz în Crimeea. Aceasta a contribuit la crearea unei surse independente de alimentare cu energie pentru Crimeea și Sevastopol, ca modalitate de sprijinire a separării lor de Ucraina și subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

4.8.2017

Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

3.

Așa-numita „Republică Populară Lugansk”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Site oficial:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Așa-numita „Republică Populară Lugansk” a fost instituită la 27 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 22 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au instituit așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya”.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru „Armata de sud-est”, separatistă, și pentru alte grupări armate separatiste ilegale, subminând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

4.

Așa-numita „Republică Populară Donețk”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Informații oficiale, inclusiv Constituția Republicii Populare Donețk și componența Consiliului Suprem

https://dnr-online.ru/

Așa-numita „Republică Populară Donețk” a fost declarată la 7 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru grupări armate separatiste ilegale, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

5.

Așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Comunicate de presă oficiale:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”, nerecunoscut de comunitatea internațională.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, amenințând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

20.

Societatea pe acțiuni „Fabrica de vin spumos «Novy Svet»”

Aкционерное общество Завод шампанских вин „Новый Свет”

Cunoscută anterior sub denumirea de întreprinderea unitară de stat a „Republicii Crimeea”„Fabrica de vin spumos «Novy Svet»”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин «Новый Свет»”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ‘Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”’ și ca întreprinderea de stat fabrica de vin spumos „Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea din 26 martie 2014 privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 4.1.2015 ca întreprindere unitară de stat a „Republicii Crimeea”, cu numele „Fabrica de vin spumos «Novy Svet»” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин «Новый Свет»”). Fondator: ministerul agriculturii din „Republica Crimeea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Reînregistrată ca urmare a unei reorganizări la 29.8.2017, sub denumirea de Societatea pe acțiuni „Fabrica de vin spumos «Novy Svet»” (Aкционерное общество „Завод шампанских вин «Новый Свет»”). Fondator: ministerul teritoriului și reglementărilor funciare al „Republicii Crimeea” (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

SOCIETATEA PE ACȚIUNI ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей»”

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей”);

41 ul.Vereiskaya, Moscova 121471, Rusia

Site: almaz-antey.ru;

Adresa e-mail antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey este o societate de stat rusă. Aceasta produce armament antiaerian, inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează armatei ruse. Autoritățile ruse au furnizat armament greu separatiștilor din Ucraina de Est, contribuind la destabilizarea Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate de separatiști, inclusiv pentru doborârea aeronavelor. În calitate de societate de stat, Almaz-Antey contribuie, prin urmare, la destabilizarea Ucrainei.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Codul operatorului de transport aerian QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscova

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Site: www.dobrolet.com

Dobrolet a fost o filială a unei companii aeriene de stat ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Dobrolet a operat zboruri exclusiv între Moscova și Simferopol. În consecință, a facilitat integrarea în Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea, anexată ilegal, și a subminat suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

30.7.2014

28.

Uniunea Economică Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

„Organizație socială” care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” ilegale din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. A prezentat un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de „șef” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Respectivele „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

29.

Garda Națională Cazacă

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Nikolay KOZIȚÎN și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZIȚÎN.

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

41.

„Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea «Porturile maritime ale Crimeei»”

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты»”), inclusiv sucursalele:

Portul comercial Feodosia,

Kerch Ferry,

Portul comercial Kerch.

Str. Kirov 28

Kerch 298312

Crimeea:

(298312, Крым, гop. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

„Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014„privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26 martie 2014„privind întreprinderea de stat «Porturile maritime ale Crimeei»” („О Государственном предприятии «Крымские морские порты»”), declarând preluarea activelor aparținând mai multor întreprinderi de stat care au fuzionat în „Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea «Porturile maritime ale Crimeei»”, în numele „Republicii Crimeea”. Aceste întreprinderi au fost efectiv confiscate de „autoritățile” din Crimeea, iar întreprinderea „Porturile maritime ale Crimeei” a beneficiat de pe urma transferului ilegal de proprietate.

16.9.2017”


13.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/60


DECIZIA (UE) 2018/393 A COMISIEI

din 12 martie 2018

de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2013/785/UE a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind încheierea în numele Uniunii Europene a protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (2), denumit în continuare „acordul”, aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 764/2006 al Consiliului (3), instituie un comitet mixt responsabil cu monitorizarea aplicării acordului și, în special, cu supravegherea punerii sale în aplicare, a interpretării și funcționării acestuia în bune condiții, precum și cu reevaluarea, dacă este cazul, a nivelului posibilităților de pescuit.

(2)

Articolul 5 din Protocolul între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (4), denumit în continuare „protocolul”, aprobat prin Decizia 2013/785/UE, autorizează comitetul mixt să examineze posibilitățile de pescuit prin acord reciproc, în măsura în care revizuirea vizează sustenabilitatea resurselor piscicole marocane.

(3)

În cadrul reuniunii comitetului mixt care a avut loc la Bruxelles în perioada 25-27 octombrie 2017, partea marocană și-a anunțat intenția de a face o reducere a cotei alocate în 2018 pentru traulerele pelagice industriale de pescuit (a se vedea fișa tehnică de pescuit nr. 6), pentru a asigura sustenabilitatea exploatării stocurilor în cauză. Ținând seama de impactul preconizat al unei astfel de măsuri asupra flotelor în cauză, partea europeană a propus modificarea modalităților de punere în aplicare a protocolului privind pescuitul pelagic industrial, în vederea optimizării utilizării posibilităților de pescuit în această categorie.

(4)

Comisia a transmis Consiliului, imediat după reuniunea în cauză a comitetului mixt, un document care prezintă detaliile elementelor specifice din cadrul poziției avute în vedere de Uniune în ceea ce privește modificările propuse.

(5)

Poziția avută în vedere de Uniune a fost aprobată de Consiliu, în conformitate cu punctul 3 din anexa la Decizia 2013/785/UE.

(6)

Rezultatele reuniunii comitetului mixt care a avut loc la Bruxelles, în perioada 25-27 octombrie 2017, cu privire la modificarea cotei lunare privind capturile și compoziția capturilor, per grup de specii din categoria 6, au fost confirmate printr-un schimb de scrisori între Ministerul agriculturii, pescuitului, dezvoltării rurale, apelor și pădurilor din Maroc și Comisia Europeană.

(7)

Modificările respective ar trebui aprobate în numele Uniunii Europene.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii modificările aduse fișei tehnice de pescuit nr. 6 din Protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc, adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul articolului 10 din acordul menționat anterior prin intermediul schimbului de scrisori care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 349, 21.12.2013, p. 1.

(2)  JO L 141, 29.5.2006, p. 4.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 764/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (JO L 141, 29.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 328, 7.12.2013, p. 2.


ANEXĂ

A.   Extras din scrisoarea (Ares) 5493915 din 10 noiembrie 2017 din partea Direcției Generale Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene

Doamnă Secretar General,

În urma scrisorii mele din data de 3 noiembrie referitoare la măsurile ce se impun în urma concluziilor recentului comitet mixt (ref. Ares 5362568 din 3/11/2017), am plăcerea să vă confirm că, în conformitate cu articolul 5 din protocol, Consiliul Uniunii Europene și-a dat acordul privind reducerea cu 15 % a cotei alocate în 2018 navelor din categoria 6, cu scopul de a asigura sustenabilitatea exploatării stocurilor în cauză.

[…]

Totodată, după cum anunțam în scrisoarea susmenționată, v-aș ruga să binevoiți a aproba, printr-o scrisoare de răspuns, următoarele modificări tehnice pentru categoria 6, destinate optimizării utilizării posibilităților de pescuit în cadrul acestei categorii:

modificarea compoziției capturilor prin creșterea ratei capturilor din grupul de specii sardină-sardinelă la 40 % din cota alocată, creșterea fiind compensată printr-o reducere echivalentă a ratei capturilor din grupul de specii stavrid/macrou/hamsie, iar procentajul capturilor accidentale rămânând neschimbat;

creșterea plafonului lunar al capturilor la 12 000 de tone pentru perioada 1 aprilie-14 iulie 2018, cu precizarea că partea europeană insistă ca acest plafon lunar al capturilor să fie reținut pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 14 iulie 2018.

Cu deosebită considerație,

B.   Extras din scrisoarea nr. 8885 din 27 noiembrie 2017 din partea Ministerului Agriculturii, Pescuitului Maritim, Dezvoltării Rurale, Apelor și Pădurilor din Regatul Maroc

Domnule Șef de Unitate,

În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile depuse de unitatea dumneavoastră în vederea obținerii acordului Consiliului Uniunii Europene privind reducerea de 15 % a cotei alocate în 2018 navelor din categoria 6.

[…]

În ceea ce privește celelalte aspecte menționate în scrisoarea dumneavoastră, vă rog să rețineți următoarele puncte care au făcut obiectul scrisorii mele din 10 noiembrie 2017:

1.

Confirmăm posibilitatea revizuirii compoziției capturilor din categoria 6, după cum urmează: 40 % sardină-sardinelă, 58 % stavrid/macrou/hamsie și 2 % capturi accidentale.

2.

Partea marocană nu are obiecții cu privire la stabilirea plafonului lunar la 12 000 de tone, însă începând abia din luna martie 2018 inclusiv. Pentru lunile ianuarie și februarie 2018, care corespund sfârșitului perioadei de depunere a icrelor pentru sardină, plafonul va fi menținut la 10 000 de tone.

Cu deosebită considerație,