ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 14

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
19 ianuarie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/76 al Consiliului din 23 octombrie 2017 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/77 al Comisiei din 15 ianuarie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

3

 

*

Regulamentul (UE) 2018/78 al Comisiei din 16 ianuarie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de 2-fenil-fenol, bensulfuron-metil, dimetaclor și lufenuron din sau de pe anumite produse ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (UE) 2018/79 al Comisiei din 18 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare ( 1 )

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/80 al Comisiei din 18 ianuarie 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a șaisprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

19.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/76 AL CONSILIULUI

din 23 octombrie 2017

privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 28 ianuarie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/146/UE (1) privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Primul protocol (2) la acord stabilea, pentru o perioadă de trei ani, posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii în zona de pescuit aflată sub suveranitatea sau jurisdicția Republicii Mauritius (denumită în continuare „Mauritius”), precum și contribuția financiară acordată de Uniune. Perioada de aplicare a protocolului respectiv a expirat la 27 ianuarie 2017.

(3)

În conformitate cu Decizia (UE) 2017/1960 a Consiliului (3), la 8 decembrie 2017 a fost semnat un nou protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Mauritius (denumit în continuare „protocolul”).

(4)

Este oportun să se definească metoda de alocare a posibilităților de pescuit între statele membre pentru toată perioada de aplicare a protocolului.

(5)

Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (4) prevede că Comisia trebuie să informeze statele membre în cauză dacă se constată că numărul de autorizații de pescuit sau posibilitățile de pescuit alocate Uniunii în temeiul protocolului nu sunt pe deplin utilizate și să le ceară să confirme că nu utilizează aceste posibilități de pescuit. Se consideră că lipsa unui răspuns, într-un termen stabilit, reprezintă confirmarea faptului că navele statului membru în cauză nu utilizează pe deplin posibilitățile de pescuit care i-au fost alocate în perioada respectivă. Ar trebui să se stabilească termenul respectiv.

(6)

Protocolul se va aplica cu titlu provizoriu de la data semnării sale, pentru a asigura începerea rapidă a activităților de pescuit de către navele Uniunii. Prin urmare, și prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Posibilitățile de pescuit stabilite în temeiul protocolului se alocă între statele membre după cum urmează:

(a)

nave de pescuit ton cu plasă-pungă:

Spania:

22 de nave

Franța:

16 nave

Italia:

2 nave

(b)

nave cu paragate plutitoare:

Spania:

12 nave

Franța:

29 de nave

Portugalia:

4 nave

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 se aplică fără a se aduce atingere acordului și protocolului.

(3)   În cazul în care cererile de autorizații de pescuit din partea statelor membre menționate la alineatul (1) nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cererile de autorizații de pescuit din partea oricărui alt stat membru în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(4)   Termenul menționat la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 se stabilește la 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia înaintează cererea.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 decembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 octombrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. IVA


(1)  Decizia 2014/146/UE a Consiliului din 28 ianuarie 2014 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (JO L 79, 18.3.2014, p. 2).

(2)  Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (JO L 79, 18.3.2014, p. 9).

(3)  Decizia (UE) 2017/1960 a Consiliului din 23 octombrie 2017 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (JO L 279, 28.10.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


19.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/77 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2018

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror altor nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol textil de formă paralelipipedică (denumit „protecție de saltea”), confecționat dintr-un material textil țesut din fibre sintetice (100 % poliester), lavabil, cu dimensiuni de aproximativ 200 × 60 × 8 cm.

Articolul are un fermoar pe una dintre laturile lungi, care permite introducerea saltelei.

Tot pe una din laturile lungi este cusut un mâner confecționat din material textil.

(A se vedea imaginea) (*1)

6302 22 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 6302 , 6302 22 și 6302 22 90 .

Articolul este confecționat din material lavabil și are un fermoar care permite scoaterea saltelei în orice moment, deci poate fi spălat [a se vedea, de asemenea, Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 6302 , primul paragraf]. În consecință, are caracteristicile obiective și proprietățile lenjeriei de pat.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6302 22 90 ca „lenjerie de pat, alta decât cea tricotată sau croșetată, din fibre sintetice”.

Image


(*1)  Imaginea are un caracter pur informativ.


19.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/6


REGULAMENTUL (UE) 2018/78 AL COMISIEI

din 16 ianuarie 2018

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de 2-fenil-fenol, bensulfuron-metil, dimetaclor și lufenuron din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru 2-fenil-fenol au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru dimetaclor și lufenuron, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la regulamentul respectiv. Pentru bensulfuron-metil, nu au fost încă stabilite LMR-uri.

(2)

Pentru 2-fenil-fenol, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a emis un aviz motivat privind revizuirea LMR-urilor existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (2). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduurilor pentru produsele vegetale și a recomandat reducerea LMR-urilor pentru mușchi, grăsime, ficat și rinichi de porcine, bovine și cabaline, precum și pentru laptele provenind de la bovine și cabaline. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR pentru citrice, anumite informații nu au fost disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există riscuri pentru consumatori, LMR pentru acest produs ar trebui stabilit în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. În ceea ce privește LMR pentru pere, limita maximă de reziduuri Codex este sigură pentru consumatori. Prin urmare, este adecvat să se stabilească LMR pentru pere la același nivel.

(3)

Pentru bensulfuron-metil, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (3). Autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente.

(4)

Pentru dimetaclor, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente.

(5)

Pentru lufenuron, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (5). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului pentru toate produsele și a recomandat reducerea LMR-urilor pentru citrice, fructe semințoase, cireșe dulci, prune, struguri de masă, struguri de vin, smochine, kaki, kiwi, cartofi, tomate, ardei dulci/gogoșari, castraveți, dovlecei și soia. Pentru alte produse, autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Aceasta a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru caise, piersici, căpșuni, castraveți cornișon, salata mielului/fetică, lăptuci, scarolă/cicoare cu frunze întregi, creson și alți germeni și lăstari, Barbarea verna, rucolă, muștar vânăt, plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae), ficat și rinichi de porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline și ficat de pasăre, unele informații nu au fost disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(6)

În ceea ce privește produsele pe care utilizarea produsului de protecție a plantelor în cauză nu este autorizată și pentru care nu există toleranțe la import sau limite maxime pentru reziduuri conform Codex Alimentarius (CXL-uri), LMR-urile ar trebui stabilite la limita specifică de cuantificare sau ar trebui să se aplice LMR implicită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(7)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de cuantificare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele menționate au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice de cuantificare.

(8)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(9)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(12)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din industria alimentară să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse în mod legal înainte de 8 august 2018.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 august 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru 2-fenil-fenol în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru bensulfuron-metil în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596.

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru dimetaclor în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632.

(5)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Aviz motivat privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri existente pentru lufenuron în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

coloana referitoare la 2-fenil-fenol se înlocuiește cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (a)

2-fenil-fenol (sumă de 2-fenil-fenol și conjugații acestuia, exprimată ca 2-fenil-fenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

Fructe citrice

10

0110010

Grepfruturi

 

0110020

Portocale

 

0110030

Lămâi

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Altele (2)

 

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*1)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele (2)

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,01  (*1)

0130010

Mere

0,01  (*1)

0130020

Pere

20

0130030

Gutui

0,01  (*1)

0130040

Moșmoni

0,01  (*1)

0130050

Moșmoni japonezi

0,01  (*1)

0130990

Altele (2)

0,01  (*1)

0140000

Fructe sâmburoase

0,01  (*1)

0140010

Caise

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

0140030

Piersici

 

0140040

Prune

 

0140990

Altele (2)

 

0150000

Bace și fructe mici

0,01  (*1)

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele (2)

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele (2)

 

0160000

Fructe diverse cu

0,01  (*1)

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Prună de Java

 

0161990

Altele (2)

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele (2)

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*1)

0211000

(a)

cartofi

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

 

0213020

Morcovi

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

0213040

Hrean

 

0213050

Topinamburi

 

0213060

Păstârnaci

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

0213080

Ridichi

 

0213090

Barba-caprei

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

0213110

Napi

 

0213990

Altele (2)

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*1)

0220010

Usturoi

 

0220020

Ceapă

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

0220990

Altele (2)

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacee

 

0231010

Tomate

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

0231040

Bame

 

0231990

Altele (2)

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

 

0233030

Pepeni verzi

 

0233990

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*1)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Conopidă

 

0241990

Altele (2)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0242020

Varză cu căpățână

 

0242990

Altele (2)

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele (2)

 

0244000

(d)

gulii

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*1)

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*1)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*1)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*1)

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele (2)

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele (2)

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

 

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele (2)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01 (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,02  (*1)

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele (2)

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*1)

0401000

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele (2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altele (2)

 

0500000

CEREALE

0,02  (*1)

0500010

Orz

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

0500030

Porumb

 

0500040

Mei comun

 

0500050

Ovăz

 

0500060

Orez

 

0500070

Secară

 

0500080

Sorg

 

0500090

Grâu

 

0500990

Altele (2)

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*1)

0610000

Ceaiuri

 

0620000

Boabe de cafea

 

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele (2)

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

Boabe de cacao

 

0650000

Roșcove

 

0700000

HAMEI

0,05  (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*1)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele (2)

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele (2)

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele (2)

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*1)

0840020

Ghimbir

0,05  (*1)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*1)

0840040

Hrean

(+)

0840990

Altele (2)

0,05  (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*1)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele (2)

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*1)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele (2)

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele (2)

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

0900020

Trestie de zahăr

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

0900990

Altele (2)

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Țesuturi provenind de la

0,01  (*1)

1011000

(a)

porcine

 

1011010

Mușchi

 

1011020

Țesut gras

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele (2)

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

 

1012020

Țesut gras

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1012990

Altele (2)

 

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

 

1013020

Țesut gras

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1013990

Altele (2)

 

1014000

(d)

caprine

 

1014010

Mușchi

 

1014020

Țesut gras

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1014990

Altele (2)

 

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

Mușchi

 

1015020

Țesut gras

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1015990

Altele (2)

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

Mușchi

 

1016020

Țesut gras

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele (2)

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

 

1017020

Țesut gras

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1017990

Altele (2)

 

1020000

Lapte

0,01  (*1)

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele (2)

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*1)

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele (2)

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05 (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*1)

(b)

se adaugă următoarele coloane pentru bensulfuron-metil, dimetaclor și lufenuron:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (a)

Bensulfuron-metil

Dimetaclor

Lufenuron (orice raport de izomeri constituenți) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Fructe citrice

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grepfruturi

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

 

0120000

Fructe nucifere

 

 

0,01  (*2)

0120010

Migdale

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

0120030

Caju

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

0120060

Alune

 

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

 

0,15

0130010

Mere

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

 

0130990

Altele (2)

 

 

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

 

 

0140010

Caise

 

 

0,2 (+)

0140020

Cireșe (dulci)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Piersici

 

 

0,2 (+)

0140040

Prune

 

 

0,01  (*2)

0140990

Altele (2)

 

 

0,01  (*2)

0150000

Bace și fructe mici

 

 

0,01  (*2)

0151000

(a)

struguri

 

 

 

0151010

Struguri de masă

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

 

0152000

(b)

căpșuni

 

 

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

 

 

0153010

Mure

 

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

 

0153990

Altele (2)

 

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

 

 

0154010

Afine

 

 

 

0154020

Merișoare

 

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

 

0154050

Măceșe

 

 

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

 

 

0154080

Boabe de soc

 

 

 

0154990

Altele (2)

 

 

 

0160000

Fructe diverse cu

 

 

0,01  (*2)

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

 

0161010

Curmale

 

 

 

0161020

Smochine

 

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Prună de Java

 

 

 

0161990

Altele (2)

 

 

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

 

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

 

0162020

Litchi

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaia

 

 

 

0163050

Granate/rodii

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guave

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Graviola

 

 

 

0163990

Altele (2)

 

 

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

(a)

cartofi

 

 

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

0213010

Sfecle

 

 

 

0213020

Morcovi

 

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

 

0213040

Hrean

 

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

 

0213080

Ridichi

 

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

 

0213110

Napi

 

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Usturoi

 

 

 

0220020

Ceapă

 

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

 

 

0220990

Altele (2)

 

 

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

(a)

solanacee

 

 

 

0231010

Tomate

 

 

0,4

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

 

0,8

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

 

0,3

0231040

Bame

 

 

0,01  (*2)

0231990

Altele (2)

 

 

0,01  (*2)

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

 

0232010

Castraveți

 

 

0,15

0232020

Cornișoni

 

 

0,15

0232030

Dovlecei

 

 

0,15

0232990

Altele (2)

 

 

0,01  (*2)

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

 

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

0,4

0233020

Dovleci

 

 

0,4

0233030

Pepeni verzi

 

 

0,4

0233990

Altele (2)

 

 

0,01  (*2)

0234000

(d)

porumb dulce

 

 

0,01  (*2)

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

 

0,01  (*2)

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

0241990

Altele (2)

 

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

 

0242990

Altele (2)

 

 

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

 

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

 

0244000

(d)

gulii

 

 

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Salata mielului/fetică

 

 

 

0251020

Lăptuci

 

 

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

 

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

 

0251060

Rucolă

 

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

 

0251990

Altele (2)

 

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Spanac

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Asmățui

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

 

0256070

Cimbru

 

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

 

0256100

Tarhon

 

 

 

0256990

Altele (2)

 

 

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

 

0260050

Linte

 

 

 

0260990

Altele (2)

 

 

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Sparanghel

 

 

 

0270020

Cardon

 

 

 

0270030

Țelină

 

 

 

0270040

Fenicul de Florența

 

 

 

0270050

Anghinare

 

 

 

0270060

Praz

 

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

 

0270990

Altele (2)

 

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fasole

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

0300030

Mazăre

 

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

 

0401010

Semințe de in

 

0,01  (*2)

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0,01  (*2)

 

0401030

Semințe de mac

 

0,01  (*2)

 

0401040

Semințe de susan

 

0,01  (*2)

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0,01  (*2)

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0,02  (*2)

 

0401070

Soia

 

0,01  (*2)

 

0401080

Semințe de muștar

 

0,02 (*2)

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0,01  (*2)

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0,01  (*2)

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0,01  (*2)

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0,01  (*2)

 

0401130

Semințe de camelină

 

0,02 (*2)

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0,01  (*2)

 

0401150

Ricin

 

0,01  (*2)

 

0401990

Altele (2)

 

0,01  (*2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0,01  (*2)

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

 

0500000

CEREALE

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Orz

 

 

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

 

 

0500030

Porumb

 

 

 

0500040

Mei comun

 

 

 

0500050

Ovăz

 

 

 

0500060

Orez

 

 

 

0500070

Secară

 

 

 

0500080

Sorg

 

 

 

0500090

Grâu

 

 

 

0500990

Altele (2)

 

 

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Ceaiuri

 

 

 

0620000

Boabe de cafea

 

 

 

0630000

Infuzii de

 

 

 

0631000

(a)

flori

 

 

 

0631010

Mușețel

 

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

 

0631030

Trandafir

 

 

 

0631040

Iasomie

 

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

0631990

Altele (2)

 

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

 

0632010

Căpșun

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Altele (2)

 

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

 

0633010

Valeriană

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

 

0640000

Boabe de cacao

 

 

 

0650000

Roșcove

 

 

 

0700000

HAMEI

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

CONDIMENTE

0,05  (*2)

 

 

0810000

Condimente din semințe

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anason

 

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

0810030

Țelină

 

 

 

0810040

Coriandru

 

 

 

0810050

Chimen

 

 

 

0810060

Mărar

 

 

 

0810070

Fenicul

 

 

 

0810080

Schinduf

 

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

0810990

Altele (2)

 

 

 

0820000

Condimente din fructe

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

 

0820030

Chimen

 

 

 

0820040

Cardamom

 

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

 

0820070

Vanilie

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Altele (2)

 

 

 

0830000

Condimente din scoarță

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Scorțișoară

 

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ghimbir

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Șofran de India/curcuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Hrean

(+)

(+)

(+)

0840990

Altele (2)

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Condimente din muguri

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Cuișoare

 

 

 

0850020

Capere

 

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Șofran

 

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

 

0870000

Condimente din arile

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

 

1010000

Țesuturi provenind de la

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

(a)

porcine

 

 

 

1011010

Mușchi

 

 

0,03

1011020

Țesut gras

 

 

0,7

1011030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1011040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1011990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1012000

(b)

bovine

 

 

 

1012010

Mușchi

 

 

0,03

1012020

Țesut gras

 

 

0,7

1012030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1012040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1012990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1013000

(c)

ovine

 

 

 

1013010

Mușchi

 

 

0,03

1013020

Țesut gras

 

 

0,7

1013030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1013040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1013990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1014000

(d)

caprine

 

 

 

1014010

Mușchi

 

 

0,03

1014020

Țesut gras

 

 

0,7

1014030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1014040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1014990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1015000

(e)

ecvidee

 

 

 

1015010

Mușchi

 

 

0,03

1015020

Țesut gras

 

 

0,7

1015030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1015040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1015990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1016000

(f)

păsări de curte

 

 

 

1016010

Mușchi

 

 

0,02 (*2)

1016020

Țesut gras

 

 

0,04

1016030

Ficat

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Rinichi

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,04

1016990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

 

 

1017010

Mușchi

 

 

0,03

1017020

Țesut gras

 

 

0,7

1017030

Ficat

 

 

0,04 (+)

1017040

Rinichi

 

 

0,04 (+)

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

0,7

1017990

Altele (2)

 

 

0,02 (*2)

1020000

Lapte

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Bovine

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

1020040

Cai

 

 

 

1020990

Altele (2)

 

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Găini

 

 

 

1030020

Rațe

 

 

 

1030030

Gâște

 

 

 

1030040

Prepelițe

 

 

 

1030990

Altele (2)

 

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2.

În anexa III, coloanele pentru dimetaclor și lufenuron se elimină.


(*1)  Limita de cuantificare analitică

(F)

=

Liposolubil

2-fenil-fenol (sumă de 2-fenil-fenol și conjugații acestuia, exprimată ca 2-fenil-fenol)

(R)

=

Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

2-fenil-fenol - cod 100000, cu excepția 1040000: 2-fenil-fenol

(+)

Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelurilor cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean”

(*2)  Limita de cuantificare analitică

(F)

=

Liposolubil

Bensulfuron-metil

(+)

Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelurilor cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

Dimetaclor

(+)

Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelurilor cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

Lufenuron (orice raport de izomeri constituenți) (F)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile din prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 19 martie 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0140010

Caise

0140030

Piersici

(+)

Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelurilor cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile din prima teză, în cazul în care acestea sunt transmise până la 19 martie 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1011030

Ficat

1011040

Rinichi

1012030

Ficat

1012040

Rinichi

1013030

Ficat

1013040

Rinichi

1014030

Ficat

1014040

Rinichi

1015030

Ficat

1015040

Rinichi

1016030

Ficat

1016040

Rinichi

1017030

Ficat

1017040

Rinichi”


19.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/31


REGULAMENTUL (UE) 2018/79 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (1), în special articolul 5 alineatul (1) literele (a), (d), (e), (h) și (i), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (2) („regulamentul”) stabilește o listă a Uniunii cuprinzând substanțele autorizate care pot fi utilizate în materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu alimente.

(2)

De la cea mai recentă modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a publicat noi avize științifice referitoare la anumite substanțe care pot fi utilizate în materialele care vin în contact cu alimente (MCA), precum și la utilizarea permisă a substanțelor deja autorizate. Pentru a se asigura faptul că Regulamentul (UE) nr. 10/2011 reflectă cele mai recente constatări ale autorității, respectivul regulament ar trebui modificat.

(3)

Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (3) cu privire la utilizarea copolimerului substanței (butadienă, stiren, metacrilat de metil, acrilat de butil) legate colateral de divinilbenzen sau de dimetacrilat de 1,3-butandiol (substanța MCA nr. 856 și nr. CAS 25101-28-4). Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de siguranță pentru consumator în cazul în care este utilizată ca aditiv polimeric în concentrație de până la 40 % G/G în articole cu utilizare repetată formate din amestecuri de copolimer de stiren acrilonitril (SAN)/poli (metacrilat de metil) (PMMA) destinate să vină în contact, la temperatura camerei, cu alimente apoase, acide și/sau ușor alcoolice (< 20 %) timp de mai puțin de o zi și cu alimente uscate în condițiile unui timp de contact oricât de lung, incluzând depozitarea pe termen lung. Autorizația actuală a acestei substanțe ar trebui să fie extinsă pentru a include respectiva utilizare, cu condiția ca specificațiile respective să fie respectate.

(4)

Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (4) cu privire la utilizarea monomerului 2,4,4′-trifluorbenzofenonă (substanța MCA nr. 1061 și nr. CAS 80512-44-3). Autoritatea a concluzionat că această substanță nu reprezintă o problemă de siguranță pentru consumator în cazul în care este utilizată ca monomer în concentrație de până la 0,3 % G/G pe baza materialului final utilizat la fabricarea materialelor plastice din polieter eter cetonă. Prin urmare, monomerul respectiv ar trebui inclus în lista Uniunii cu substanțe autorizate, cu condiția ca această specificație să fie respectată.

(5)

Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (5) cu privire la utilizarea monomerului 2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-pentenă (substanța MCA nr. 1063 și nr. CAS 1547-26-8). Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de siguranță pentru consumator în cazul în care este utilizată în calitate de comonomer împreună cu tetrafluoretilena și/sau comonomerii de etilenă la fabricarea fluorcopolimerilor care sunt destinați doar să fie aplicați ca adjuvanți tehnologici polimerici în concentrație de până la 0,2 % G/G de MCA. Pentru această aplicație, fracțiunea masică cu greutate moleculară mică sub 1 500 Da în fluorcopolimer nu ar trebui să fie în concentrație mai mare de 30 mg/kg. Monomerul respectiv ar trebui inclus în lista Uniunii cu substanțe autorizate, cu condiția ca respectivele specificații să fie respectate.

(6)

Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (6) cu privire la utilizarea substanței oxid de tungsten [WOn (n = 2,72 – 2,90)] (substanța MCA nr. 1064 și nr. CAS 39318-18-8). Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de siguranță pentru consumator în cazul în care aditivul este utilizat ca agent de reîncălzire în polietilentereftalat (PET). Autoritatea a considerat că din cauza insolubilității substanței, pentru orice utilizare previzibilă ca aditiv de reîncălzire în PET este de așteptat o migrare slabă. Prin urmare, verificarea limitei de migrare nu este necesară. Pentru alte funcții tehnice sau pentru utilizarea în alți polimeri, autoritatea a concluzionat că migrarea nu ar trebui să depășească 0,05 mg/kg (exprimată ca tungsten). Substanța respectivă ar trebui inclusă în lista Uniunii cu substanțe autorizate, cu condiția ca respectivele specificații să fie respectate.

(7)

Autoritatea a adoptat un aviz științific favorabil (7) cu privire la utilizarea amestecului de alkanamide cu resturi de metil și alkanamide cu catenă liniară C14 – C18, derivate din acizi grași (substanța MCA nr. 1065 și nr. CAS 85711-28-0). Autoritatea a concluzionat că substanța nu reprezintă o problemă de siguranță pentru consumator dacă este utilizată la fabricarea de obiecte de poliolefină destinate să intre în contact cu toate alimentele cu excepția celor bogate în lipide (astfel cum sunt definite de simulantul D2) și atunci când migrarea sa nu depășește 5 mg/kg de aliment. Prin urmare, amestecul respectiv ar trebui inclus în lista Uniunii cu substanțe autorizate, cu condiția ca aceste specificații să fie respectate.

(8)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 ar trebui modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Materialele și obiectele din plastic care respectă Regulamentul (UE) nr. 10/2011, astfel cum este aplicabil înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pot fi introduse pe piață până la 8 februarie 2019 și pot rămâne pe piață până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1, tabelul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica referitoare la substanța MCA nr. 856 se înlocuiește cu următorul text:

„856

40563

25101-28-4

copolimer de (butadienă, stiren, metacrilat de metil, acrilat de butil) legat colateral de divinilbenzen sau de dimetacrilat de 1,3-butandiol

da

nu

nu

 

 

A se utiliza numai în:

poli(clorură de vinil) (PVC) rigidă la un nivel maxim de 12 % la temperatura camerei sau mai mică; sau

în concentrație de până la 40 % G/G în articole cu utilizare repetată formate din amestecuri de copolimer de stiren acrilonitril (SAN)/poli (metacrilat de metil) (PMMA), la temperatura camerei sau mai mică, și când există contact doar cu alimente apoase, acide și/sau ușor alcoolice (< 20 %) timp de mai puțin de 1 zi sau când există contact doar cu alimente uscate pentru o perioadă de timp oricât de lungă.”;

 

(b)

următoarele rubrici se introduc în ordinea numerică a numerelor substanțelor MCA:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorbenzofenonă

nu

da

nu

 

 

A se utiliza doar ca un comonomer la fabricarea materialelor plastice din polieter eter cetonă în concentrație de până la 0,3 % G/G din materialul finit.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-pentenă

nu

da

nu

 

 

A se utiliza numai împreună cu comonomerii de tetrafluoretilenă și/sau de etilenă la fabricarea fluorcopolimerilor pentru aplicația ca adjuvanți tehnologici polimerici la concentrații de până la 0,2 % G/G din materialele care vin în contact cu alimentele și în cazurile în care fracția masică cu greutate moleculară mică sub 1 500  Da în fluorcopolimer nu depășește concentrația de 30 mg/kg

 

1064

 

39318-18-8

oxid de tungsten

da

nu

nu

0,05

 

Stoichiometrie: WOn, n = 2,72 – 2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

amestec de alkanamide cu resturi de metil și alkanamide cu catenă liniară C14 – C18, derivate din acizi grași

da

nu

nu

5

 

A se utiliza doar la fabricarea de articole produse din poliolefine și care nu intră în contact cu alimentele pentru care simulantul alimentar D2 este atribuit în tabelul 2 din anexa III.

(26)”.

2.

La punctul 3, în tabelul 3, se adaugă următoarele rubrici:

„(25)

Atunci când este utilizat ca agent de reîncălzire în polietilentereftalat (PET), verificarea conformității cu limita de migrare specifică nu este necesară; în toate celelalte cazuri, conformitatea cu limita de migrare specifică se verifică în conformitate cu articolul 18; limita specifică de migrare este exprimată ca mg de tungsten/kg de aliment.

(26)

Migrarea stearamidei, menționată în tabelul 1 ca substanța MCA nr. 306, căreia nu i se aplică nicio limită de migrare specifică, este exclusă din verificarea conformității migrării amestecului, limita de migrare specifică pentru amestec fiind precizată.”


19.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/80 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2018

privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a șaisprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 32,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei (3) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație.

(2)

Având în vedere ofertele primite pentru a șaisprezecea invitație parțială de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț minim de vânzare.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În ceea ce privește a șaisprezecea invitație parțială de participare la licitație pentru vânzările de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, pentru care perioada în care trebuiau depuse oferte s-a încheiat la 16 ianuarie 2018, prețul minim de vânzare este 119,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Jerzy PLEWA

Director general

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație (JO L 321, 29.11.2016, p. 45).