ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
29 decembrie 2017


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

7

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2017/2456 a Consiliului din 18 decembrie 2017 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

23

 

*

Decizia (UE) 2017/2457 a Consiliului din 18 decembrie 2017 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

25

 

*

Decizia (UE) 2017/2458 a Consiliului din 18 decembrie 2017 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

27

 

 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

29

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2459 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

32

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2460 al Comisiei din 30 octombrie 2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor în ceea ce privește lista cu laboratoarele de referință ale Uniunii ( 1 )

34

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE, Euratom) 2017/2461 a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului

36

 

*

Decizia (UE) 2017/2462 a Consiliului din 18 decembrie 2017 de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

38

 

*

Decizia (UE) 2017/2463 a Consiliului din 18 decembrie 2017 de autorizare a Croației, Portugaliei, României și Țărilor de Jos să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

41

 

*

Decizia (UE) 2017/2464 a Consiliului din 18 decembrie 2017 de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

43

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2017 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 29 noiembrie 2017 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2017/2465]

46

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/2454 AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului (3) stabilește norme privind schimbul și stocarea de informații de către statele membre cu scopul de a stabili regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (4).

(2)

Extinderea respectivelor regimuri speciale, de la 1 ianuarie 2021, pentru a include vânzările la distanță de alte bunuri și servicii în afara serviciilor de telecomunicații, a serviciilor de radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor prestate pe cale electronică necesită extinderea domeniului de aplicare al normelor din prezentul regulament privind furnizarea de informații și transferul de bani între statul membru de identificare și statele membre de consum.

(3)

Având în vedere extinderea domeniului de aplicare al regimurilor speciale pentru a acoperi, de asemenea, vânzările de bunuri la distanță și toate serviciile, numărul operațiunilor care trebuie raportate în declarația de TVA va crește considerabil. În scopul de a acorda statului membru de identificare suficient timp pentru a trata declarațiile de TVA depuse de persoanele impozabile în cadrul regimului special, termenul limită pentru transferul către fiecare stat membru de consum al informațiilor din declarația de TVA și privind valoarea TVA plătită ar trebui prelungit cu zece zile.

(4)

Extinderea regimurilor speciale la vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe impune ca autoritatea vamală a statului membru de import să fie în măsură să identifice importurile de bunuri care fac parte din loturi mici și pentru care taxa pe valoarea adăugată (TVA) trebuie plătită prin intermediul unuia dintre regimurile speciale. Codul de înregistrare în baza căruia se achită TVA ar trebui, prin urmare, să fie comunicat în avans, pentru a permite autorităților vamale să verifice valabilitatea sa la momentul importului bunurilor.

(5)

Persoanele impozabile care utilizează aceste regimuri speciale pot face obiectul unor cereri de registre și al unor anchete administrative din partea statului membru de identificare și a tuturor statelor membre de consum în care sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile. Pentru a reduce sarcinile administrative și costurile de asigurare a conformității generate pentru întreprinderi și administrațiile fiscale de multiplele cereri de registre și anchete administrative și pentru a se evita suprapunerea eforturilor, aceste cereri și anchete ar trebui să fie, pe cât posibil, coordonate de statul membru de identificare.

(6)

Pentru a simplifica colectarea datelor statistice referitoare la aplicarea regimurilor speciale, Comisia ar trebui autorizată să extragă informații în formă agregată în scopuri de statistică și diagnostic, cum ar fi numărul diferitelor tipuri de mesaje electronice schimbate între statele membre, referitoare la regimurile speciale, cu excepția datelor privind persoane impozabile individuale.

(7)

Informațiile care trebuie furnizate de persoana impozabilă și trebuie transmise între statele membre pentru aplicarea regimurilor speciale, precum și detaliile tehnice, inclusiv mesajele electronice comune, destinate transmiterii acestor informații fie de către persoana impozabilă, fie între statele membre, ar trebui adoptate în conformitate cu procedura comitetului prevăzută în prezentul regulament.

(8)

Având în vedere timpul necesar pentru introducerea măsurilor necesare punerii în aplicare a prezentului regulament și pentru ca statele membre să își adapteze sistemele informatice de înregistrare și de declarare și plată a TVA, precum și pentru a lua în considerare modificările introduse prin articolul 2 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului (5), prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data aplicării acestor modificări.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 904/2010 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   De asemenea, prezentul regulament stabilește norme și proceduri pentru schimbul pe cale electronică de informații privind TVA pentru bunuri livrate și servicii prestate în conformitate cu regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și pentru eventualele schimburi ulterioare de informații, precum și, în ceea ce privește bunurile și serviciile reglementate de regimurile speciale, pentru transferul de bani între autoritățile competente ale statelor membre.”

2.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Definițiile cuprinse în articolele 358, 358a, 369a și 369l din Directiva 2006/112/CE în sensul fiecărui regim special se aplică, de asemenea, în sensul prezentului regulament.”

3.

La articolul 17 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

informațiile pe care le culege în temeiul articolelor 360, 361, 364, 365, 369c, 369f, 369g, 369o, 369p, 369s și 369t din Directiva 2006/112/CE.”

4.

La articolul 17 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(e)

datele privind codurile de înregistrare în scopuri de TVA pe care le-a emis, menționate la articolul 369q din Directiva 2006/112/CE și, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA emis de orice stat membru, valoarea totală a importurilor de bunuri scutite în temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (ca), în cursul fiecărei luni.”

5.

La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Detaliile tehnice privind ancheta automată a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 58 alineatul (2).”

6.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii li se permite să obțină, în scopul realizării acestor operațiuni, confirmarea pe cale electronică a valabilității codului de înregistrare în scopuri de TVA al oricărei persoane specificate, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații corespund datelor menționate la articolul 17.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

7.

Capitolul XI se modifică după cum urmează:

(a)

titlul secțiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2020”;

(b)

se adaugă următoarea secțiune:

„SECȚIUNEA 3

Dispoziții aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021

Subsecțiunea 1

Dispoziție generală

Articolul 47a

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Subsecțiunea 2

Schimbul de informații

Articolul 47b

(1)   Statele membre dispun ca informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 361 din directiva menționată să fie transmise pe cale electronică. Datele similare de identificare a persoanei impozabile care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 369c din directiva menționată se transmit pe cale electronică. Orice modificare a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 361 alineatul (2) și cu articolul 369c din Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite pe cale electronică informațiile menționate la alineatul (1) autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informațiile de la persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 secțiunile 2 și 3 din Directiva 2006/112/CE. În același mod, statul membru de identificare informează autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la codurile de înregistrare în scopuri de TVA menționate în secțiunile 2 și 3 menționate.

(3)   Statul membru de identificare înștiințează fără întârziere, prin mijloace electronice, autoritățile competente ale celorlalte state membre dacă persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 secțiunile 2 și 3 din Directiva 2006/112/CE este exclusă de la respectivul regim special.

Articolul 47c

(1)   Statele membre dispun ca informațiile furnizate statului membru de identificare de către persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau de către intermediarul acesteia la momentul începerii activităților sale în temeiul articolului 369p alineatele (1), (2) și (2a) din directiva menționată să fie transmise pe cale electronică. Orice modificare a acestor informații furnizate în conformitate cu articolul 369p alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE se transmite, de asemenea, pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite pe cale electronică informațiile menționate la alineatul (1) autorităților competente ale celorlalte state membre în termen de zece zile de la încheierea lunii în cursul căreia au fost primite informațiile din partea persoanei impozabile care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, din partea intermediarului acesteia. În același mod, statul membru de identificare informează autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la codul individual de înregistrare în scopuri de TVA alocat, în vederea aplicării prezentului regim special.

(3)   Statul membru de identificare înștiințează fără întârziere, pe cale electronică, autoritățile competente ale celorlalte state membre dacă persoana impozabilă care utilizează regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia este eliminat(ă) din registrul de identificare.

Articolul 47d

(1)   Statele membre dispun ca declarația de TVA care cuprinde informațiile stabilite la articolele 365, 369g și 369t din Directiva 2006/112/CE să fie transmisă pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare transmite informațiile menționate la alineatul (1) pe cale electronică autorității competente a statului membru de consum în cauză, în termen de cel mult 20 de zile de la încheierea lunii în cursul căreia a fost primită declarația.

Statul membru de identificare transmite, de asemenea, informațiile prevăzute la articolul 369g alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE autorității competente a fiecărui stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, iar informațiile prevăzute la articolul 369g alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE le transmite autorității competente a fiecărui stat membru de stabilire vizat.

Statele membre care au solicitat ca declarația de TVA să se întocmească într-o altă monedă națională decât moneda euro convertesc sumele în euro la cursul de schimb valabil în ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se efectuează utilizând cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Articolul 47e

Statul membru de identificare transmite fără întârziere, pe cale electronică, statului membru de consum informațiile necesare pentru asocierea fiecărei plăți cu o declarație de TVA corespunzătoare.

Articolul 47f

(1)   Statul membru de identificare se asigură că suma pe care a plătit-o persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, intermediarul acesteia este transferată în contul bancar denominat în euro care a fost desemnat de statul membru de consum căruia îi este destinată plata.

Statele membre care au solicitat plățile într-o monedă națională, alta decât euro, convertesc sumele în euro utilizând cursul de schimb valabil în ultima zi a perioadei fiscale. Conversia se efectuează utilizând cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care nu se publică cursuri de schimb în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Transferul are loc în termen de cel mult 20 de zile de la sfârșitul lunii în cursul căreia s-a primit plata.

(2)   În cazul în care persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale sau, după caz, intermediarul acesteia, nu plătește taxa totală datorată, statul membru de identificare se asigură că plata este transferată statelor membre de consum, proporțional cu taxa datorată în fiecare stat membru. Statul membru de identificare informează în acest sens, prin mijloace electronice, autoritățile competente ale statelor membre de consum.

Articolul 47g

Statele membre notifică pe cale electronică autorităților competente ale celorlalte state membre numerele de cont bancar relevante pentru primirea plăților, în conformitate cu articolul 47f.

Statele membre notifică fără întârziere, pe cale electronică, autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei modificările cotelor de impozitare aplicabile pentru livrarea de bunuri și prestarea de servicii cărora li se aplică regimurile speciale.

Subsecțiunea 3

Controlul operațiunilor și al persoanelor impozabile

Articolul 47h

La importul bunurilor pentru care TVA trebuie declarată în conformitate cu regimul special prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, statele membre efectuează o verificare electronică a valabilității codului individual de înregistrare în scopuri de TVA alocat în temeiul articolului 369q din directiva menționată și comunicat cel târziu în momentul depunerii declarației de import.

Articolul 47i

(1)   Pentru a obține registrele ținute de o persoană impozabilă sau de un intermediar în conformitate cu articolele 369, 369k și 369x din Directiva 2006/112/CE, statul membru de consum adresează mai întâi o cerere, pe cale electronică, statului membru de identificare.

(2)   Atunci când primește o astfel de cerere, statul membru de identificare transmite cererea menționată la alineatul (1), pe cale electronică și fără întârziere, persoanei impozabile sau intermediarului acesteia.

(3)   Statele membre dispun ca o persoană impozabilă sau intermediarul acesteia să transmită la cerere registrele solicitate, pe cale electronică, statului membru de identificare. Statele membre acceptă faptul că registrele pot fi transmise prin intermediul unui formular standard.

(4)   Statul membru de identificare transmite registrele obținute statului membru de consum solicitant, pe cale electronică și fără întârziere.

(5)   Dacă nu primește registrele în termen de 30 de zile de la data formulării solicitării, statul membru de consum solicitant poate lua orice măsură pentru a le obține, în conformitate cu legislația sa națională.

Articolul 47j

(1)   Dacă decide să desfășoare pe teritoriul său o anchetă administrativă cu privire la o persoană impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, cu privire la un intermediar, statul membru de identificare informează în prealabil autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre cu privire la această anchetă.

Primul paragraf se aplică numai în ceea ce privește o anchetă administrativă referitoare la regimurile speciale.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (4), dacă statul membru de consum decide că este necesară o anchetă administrativă, acesta se consultă mai întâi cu statul membru de identificare cu privire la necesitatea unei astfel de anchete.

În cazurile în care există un acord cu privire la necesitatea unei anchete administrative, statul membru de identificare informează celelalte state membre.

Acest lucru nu împiedică statele membre să ia măsuri în conformitate cu legislația lor națională.

(3)   Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei detaliile referitoare la autoritatea competentă responsabilă pentru coordonarea anchetelor administrative din statul membru respectiv.

Subsecțiunea 4

Informații statistice

Articolul 47k

Statele membre autorizează Comisia să extragă informații în mod direct din mesajele generate de sistemul informatizat menționat la articolul 53, în scopuri de statistică și diagnostic în formă agregată, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) literele (d) și (e). Aceste informații nu cuprind date referitoare la persoane impozabile individuale.

Subsecțiunea 5

Conferirea competențelor de executare

Articolul 47l

În scopul aplicării uniforme a prezentului regulament, Comisia este împuternicită să adopte următoarele măsuri în conformitate cu procedura menționată la articolul 58 alineatul (2):

(a)

detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru furnizarea informațiilor menționate la articolul 47b alineatul (1), articolul 47c alineatul (1) și articolul 47d alineatul (1), precum și formularul standard menționat la articolul 47i alineatul (3);

(b)

detaliile tehnice, inclusiv un mesaj electronic comun, pentru furnizarea informațiilor menționate la articolul 47b alineatele (2) și (3), articolul 47c alineatele (2) și (3), articolul 47d alineatul (2), articolul 47e, articolul 47f alineatul (2), articolul 47i alineatele (1), (2) și (4) și articolul 47j alineatele (1), (2) și (4), precum și mijloacele tehnice pentru transmiterea acestor informații;

(c)

detaliile tehnice pentru transmiterea între statele membre a informațiilor menționate la articolul 47g;

(d)

detaliile tehnice privind verificarea informațiilor menționate la articolul 47h de către statul membru de import;

(e)

informațiile în formă agregată în scopuri de statistică și diagnostic, care trebuie extrase de Comisie astfel cum se prevede la articolul 47k, precum și mijloacele tehnice pentru extragerea acestor informații.”

8.

La anexa I, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Vânzări la distanță (articolul 33 din Directiva 2006/112/CE);”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 345, 13.10.2017, p. 79.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (a se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).


DIRECTIVE

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/7


DIRECTIVA (UE) 2017/2455 A CONSILIULUI

din 5 decembrie 2017

de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) prevede regimuri speciale de percepere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru persoanele impozabile nestabilite care furnizează către persoane neimpozabile servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii prestate pe cale electronică.

(2)

Directiva 2009/132/CE a Consiliului (4) prevede scutirea de TVA a importurilor de loturi mici cu valoare nesemnificativă.

(3)

Evaluarea acestor regimuri speciale introduse la 1 ianuarie 2015 a identificat o serie de domenii în care sunt necesare îmbunătățiri. În primul rând, pentru microîntreprinderile stabilite într-un stat membru care prestează ocazional astfel de servicii către alte state membre, ar trebui redusă sarcina impusă prin respectarea obligațiilor în materie de TVA în alte state membre decât statul lor membru de stabilire. Prin urmare, ar trebui introdus un prag la nivel comunitar până la care prestările de servicii respective să facă în continuare obiectul plății TVA în statul membru de stabilire. În al doilea rând, obligația de a respecta cerințele de facturare ale tuturor statelor membre în care sunt prestate serviciile este foarte împovărătoare. Prin urmare, pentru a reduce la minimum sarcina pentru întreprinderi, normele referitoare la facturare ar trebui să fie cele aplicabile în statul membru de identificare al furnizorului care utilizează regimurile speciale. În al treilea rând, persoanele impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate, dar sunt înregistrate în scopuri de TVA într-un stat membru, de exemplu, deoarece desfășoară operațiuni ocazionale care fac obiectul TVA în statul membru respectiv, nu pot utiliza nici regimul special pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate, nici regimul special pentru persoanele impozabile stabilite în Comunitate. În consecință, unor astfel de persoane impozabile ar trebui să li se permită să utilizeze regimul special pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității.

(4)

În plus, evaluarea regimurilor speciale de impozitare a serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor prestate pe cale electronică, introdusă la 1 ianuarie 2015, a arătat că termenul de depunere a declarației de TVA de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale cuprinse în declarație este prea scurt, în special pentru furnizarea printr-o rețea de telecomunicații, o interfață sau un portal, atunci când se consideră că serviciile furnizate prin intermediul rețelei, interfeței sau portalului respectiv sunt furnizate de operatorul rețelei, al interfeței sau al portalului, care trebuie să colecteze informațiile necesare pentru completarea declarației de TVA de la fiecare furnizor de servicii în parte. Evaluarea a arătat, de asemenea, că cerința de a face rectificări ale declarației de TVA pentru perioada fiscală în cauză este foarte împovărătoare pentru persoanele impozabile, deoarece acestea pot fi nevoite să depună din nou o serie de declarații de TVA trimestrial. În consecință, termenul de depunere a declarației de TVA ar trebui să fie prelungit de la 20 de zile până la sfârșitul lunii următoare încheierii perioadei fiscale și ar trebui să li se permită persoanelor impozabile să rectifice declarațiile de TVA anterioare într-o declarație ulterioară, și nu în declarațiile pentru perioadele fiscale la care se referă rectificările.

(5)

Pentru ca persoanele impozabile care furnizează persoanelor neimpozabile alte servicii decât servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune sau servicii prestate pe cale electronică să nu fie nevoite să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru în care serviciile respective fac obiectul plății TVA, statele membre ar trebui să autorizeze persoanele impozabile care furnizează astfel de servicii să utilizeze sistemul informatic de înregistrare și de declarare și plată a TVA, care le permite să declare și să plătească TVA pentru serviciile respective într-un singur stat membru.

(6)

Realizarea pieței interne, globalizarea și schimbările tehnologice au dus la o creștere explozivă a comerțului electronic și, implicit, a vânzărilor de bunuri la distanță, atât de la un stat membru la altul, cât și din teritorii terțe sau țări terțe către Comunitate. Dispozițiile relevante ale Directivelor 2006/112/CE și 2009/132/CE ar trebui să fie adaptate la această evoluție, luând în considerare principiul impozitării la destinație și necesitatea de a proteja veniturile fiscale ale statelor membre, de a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile în cauză și de a reduce la minimum sarcina impusă acestora. Regimul special pentru serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile prestate pe cale electronică furnizate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, ar trebui, prin urmare, să fie extins la vânzarea intracomunitară de bunuri la distanță și ar trebui introdus un regim special similar pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe. Pentru a stabili clar domeniul de aplicare al măsurilor care se aplică vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță și vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau din țări terțe, conceptele menționate ar trebui definite.

(7)

O mare parte din vânzările de bunuri la distanță, atât dintr-un stat membru în altul, cât și din teritorii terțe sau țări terțe către Comunitate, sunt facilitate prin utilizarea unei interfețe electronice, cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, recurgându-se adesea la un regim de fulfilment. Deși statele membre pot prevedea ca o altă persoană decât persoana obligată la plata TVA să fie considerată răspunzătoare în solidar pentru plata TVA în astfel de cazuri, această măsură s-a dovedit a fi insuficientă pentru a asigura colectarea eficace și eficientă a TVA. Pentru a atinge acest obiectiv și a reduce povara administrativă pentru vânzători, administrații fiscale și consumatori, este, prin urmare, necesar ca persoanele impozabile care facilitează vânzările de bunuri la distanță prin utilizarea unei astfel de interfețe electronice să fie implicate în colectarea TVA pentru vânzările respective, prevăzându-se că ele sunt persoanele considerate că efectuează vânzările respective. În cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe către Comunitate, acest lucru ar trebui limitat la vânzări de bunuri expediate sau transportate în loturi a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 EUR, sumă de la care este necesară în scopuri vamale o declarație vamală completă în momentul importului.

(8)

Păstrarea registrelor pentru o perioadă de cel puțin zece ani în cazul furnizărilor efectuate de persoane impozabile și facilitate de o interfață electronică, cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, este necesară pentru a ajuta statele membre să verifice dacă TVA a fost contabilizată corect pentru furnizările respective. O perioadă de zece ani este în concordanță cu dispozițiile existente privind ținerea registrelor. În cazul în care conțin date cu caracter personal, registrele ar trebui să se conformeze dreptului Uniunii privind protecția datelor.

(9)

Pentru a reduce sarcina întreprinderilor care utilizează regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, obligația de a emite o factură pentru astfel de vânzări ar trebui eliminată. Pentru a asigura securitatea juridică pentru astfel de întreprinderi, definiția furnizărilor respective de bunuri ar trebui să indice în mod clar faptul că se aplică și atunci când bunurile sunt transportate sau expediate în contul furnizorului, inclusiv când furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor.

(10)

Domeniul de aplicare al regimului special pentru vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe ar trebui limitat la vânzări de bunuri expediate direct dintr-un teritoriu terț sau dintr-o țară terță către un client din Comunitate a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 EUR, sumă de la care este necesară o declarație vamală completă în scopuri vamale în momentul importului. Bunurile care fac obiectul accizelor ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import. În vederea evitării dublei impuneri, ar trebui introdusă o scutire de la taxa pe valoarea adăugată la importul bunurilor declarate în cadrul regimului special respectiv.

(11)

În plus, pentru a se evita denaturarea concurenței între furnizorii din interiorul și din afara Comunității, precum și pentru a evita pierderile de venituri fiscale, este necesar să se elimine scutirea pentru importurile de bunuri în loturi mici cu valoare neglijabilă, prevăzută în Directiva 2009/132/CE.

(12)

O persoană impozabilă care utilizează regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a numi un intermediar stabilit în Comunitate ca persoană obligată la plata TVA care îndeplinește obligațiile prevăzute în cadrul respectivului regim special în numele și în contul persoanei impozabile.

(13)

În vederea protejării veniturilor fiscale ale statelor membre, o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate care utilizează acest regim special ar trebui să aibă obligația de a desemna un intermediar. Cu toate acestea, obligația menționată nu ar trebui să se aplice dacă persoana impozabilă este stabilită într-o țară cu care Uniunea a încheiat un acord de asistență reciprocă.

(14)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește stabilirea listei de țări terțe cu care Uniunea a încheiat un acord de asistență reciprocă cu un domeniu de aplicare similar cu Directiva 2010/24/UE a Consiliului (5) și cu Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului (6), ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Întrucât stabilirea listei țărilor terțe este direct legată de cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată, Comisia ar trebui să fie asistată de Comitetul permanent pentru cooperare administrativă instituit prin articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

(15)

În condițiile unei dezvoltări explozive a comerțului electronic, care a dus la creșterea numărului de loturi mici cu valoare intrinsecă de maximum 150 EUR importate în Comunitate, statele membre ar trebui să permită sistematic utilizarea unor mecanisme speciale de declarare și plată a TVA la import. Mecanismele respective pot fi aplicate în cazul în care nu se utilizează regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe. În cazul în care statul membru de import nu prevede aplicarea sistematică a unor cote reduse de TVA în cadrul acestui mecanism special, clientul final ar trebui să poată opta pentru procedura de import standard pentru a beneficia de o eventuală cotă redusă de TVA.

(16)

Data aplicării dispozițiilor prezentei directive ține cont, acolo unde este cazul, de timpul necesar în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru aplicarea prezentei directive și pentru ca statele membre să își adapteze sistemul informatic pentru înregistrare și pentru declararea și plata TVA.

(17)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume simplificarea obligațiilor în materie de TVA, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(18)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (8), statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, să transmită împreună cu notificarea măsurilor de transpunere unul sau mai multe documente în care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente.

(19)

Prin urmare, Directivele 2006/112/CE și 2009/132/CE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 2006/112/CE cu efect de la 1 ianuarie 2019

Cu efect de la 1 ianuarie 2019, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 58

(1)   Locul de prestare a următoarelor servicii către o persoană neimpozabilă este locul unde respectiva persoană este stabilită, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită:

(a)

servicii de telecomunicații;

(b)

servicii de radiodifuziune și televiziune;

(c)

servicii prestate pe cale electronică, în special cele prevăzute în anexa II.

Atunci când prestatorul unui serviciu și clientul său comunică prin intermediul poștei electronice, acest lucru nu înseamnă, în sine, că serviciul prestat este un serviciu prestat pe cale electronică.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur stat membru; și

(b)

sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru menționat la litera (a); și

(c)

valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menționate la litera (b) nu depășește, în anul calendaristic curent, 10 000 EUR sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

(3)   Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul menționat la alineatul (2) litera (c) este depășit, alineatul (1) se aplică de la momentul respectiv.

(4)   Statul membru pe teritoriul căruia prestatorii menționați la alineatul (2) sunt stabiliți sau, dacă nu sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită, acordă prestatorilor respectivi dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu alineatul (1), iar această opțiune acoperă în orice caz doi ani calendaristici.

(5)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor menționate la alineatele (2), (3) și (4).

(6)   Valoarea echivalentă în moneda națională a sumei menționate la alineatul (2) litera (c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2455 a Consiliului (*1).

(*1)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).”"

2.

Articolul 219a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 219a

(1)   Facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în care se consideră că este efectuată livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, în conformitate cu dispozițiile titlului V.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), facturarea face obiectul următoarelor norme:

(a)

normele care se aplică în statul membru în care furnizorul și-a stabilit sediul activității sale economice sau are un sediu comercial fix de la care este efectuată furnizarea sau, în absența unui astfel de sediu al activității economice sau sediu comercial fix, statul membru în care furnizorul își are domiciliul permanent sau reședința obișnuită, atunci când:

(i)

furnizorul nu este stabilit în statul membru în care se consideră că va avea loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, în conformitate cu dispozițiile titlului V, sau sediul său din statul membru respectiv nu participă la livrare/prestare în sensul articolului 192a litera (b), iar persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i se furnizează bunurile sau serviciile, cu excepția cazului în care factura este emisă de client (autofacturare);

(ii)

se consideră că livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în Comunitate, în conformitate cu dispozițiile titlului V;

(b)

normele aplicabile în statul membru în care este identificat furnizorul care utilizează unul dintre regimurile speciale menționate în titlul XII capitolul 6.

(3)   Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 244-248.”

3.

La articolul 358a, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«persoană impozabilă nestabilită în Comunitate» înseamnă o persoană impozabilă care nu și-a stabilit activitatea economică pe teritoriul Comunității și nici nu dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul acesteia;”.

4.

La articolul 361 alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

o declarație conform căreia persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Comunității și nu dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul acesteia.”

Articolul 2

Modificări ale Directivei 2006/112/CE cu efect de la 1 ianuarie 2021

Cu efect de la 1 ianuarie 2021, Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14, se adaugă următorul alineat:

„(4)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

«vânzări intracomunitare de bunuri la distanță» înseamnă livrări de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziții intracomunitare de bunuri nu fac obiectul TVA în temeiul articolului 3 alineatul (1) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;

(b)

bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcționare de probă, de către furnizor sau în contul acestuia;

2.

«vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe» înseamnă livrări de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o țară terță către un client dintr-un stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

livrarea de bunuri este efectuată pentru o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziții intracomunitare de bunuri nu fac obiectul TVA în temeiul articolului 3 alineatul (1) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;

(b)

bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcționare de probă, de către furnizor sau în contul acestuia.”.

2.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 14a

(1)   În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR, se consideră că această persoană impozabilă a primit și a livrat ea însăși bunurile respective.

(2)   În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective.”

3.

Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Prin derogare de la articolul 32:

(a)

locul livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță este considerat a fi locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;

(b)

locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe într-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client este considerat a fi locul unde se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul acestora către client;

(c)

locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special de la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4.”

4.

Articolul 34 se elimină.

5.

Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 35

Articolul 33 nu se aplică nici livrărilor de bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție sau antichități, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, nici livrărilor de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3), care fac obiectul TVA în conformitate cu mecanismele speciale relevante.”

6.

La articolul 58, alineatele (2)-(6) se elimină.

7.

La titlul V, se introduce următorul capitol:

„CAPITOLUL 3a

Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează livrări de bunuri aflate sub incidența articolului 33 litera (a) și prestează servicii aflate sub incidența articolului 58.

Articolul 59c

(1)   Articolul 33 litera (a) și articolul 58 nu se aplică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

furnizorul sau prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur stat membru;

(b)

sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru menționat la litera (a), sau sunt expediate ori transportate bunuri către un stat membru, altul decât statul membru menționat la litera (a); și

(c)

valoarea totală, fără TVA, a prestărilor și livrărilor menționate la litera (b) nu depășește, în anul calendaristic curent, 10 000 EUR sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

(2)   Atunci când, în cursul unui an calendaristic, se depășește pragul menționat la alineatul (1) litera (c), articolul 33 litera (a) și articolul 58 se aplică începând de la data respectivă.

(3)   Statul membru pe al cărui teritoriu se află bunurile în momentul în care începe expedierea sau transportul lor sau unde sunt stabilite persoanele impozabile care prestează servicii de telecomunicații, de televiziune și de radiodifuziune și servicii prestate pe cale electronică acordă persoanelor impozabile care efectuează livrări sau prestări eligibile în temeiul alineatului (1) dreptul de a opta ca locul acestor livrări sau prestări să fie stabilit în conformitate cu articolul 33 litera (a) și cu articolul 58, iar această opțiune acoperă în orice caz doi ani calendaristici.

(4)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor menționate la alineatele (1), (2) și (3).

(5)   Valoarea echivalentă în moneda națională a sumei menționate la alineatul (1) litera (c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2455.”

8.

Se adaugă un nou articol:

„Articolul 66a

Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, în ceea ce privește livrările de bunuri pentru care TVA trebuie plătită de persoana care facilitează livrarea în temeiul articolului 14a, se produce faptul generator și TVA devine exigibilă în momentul în care plata a fost acceptată.”

9.

La articolul 143 alineatul (1), se introduce următoarea literă:

„(ca)

importul de bunuri, atunci când TVA trebuie declarată în cadrul regimului special de la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 și atunci când, cel târziu în momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său, alocat în temeiul articolului 369q, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;”.

10.

La articolul 220 alineatul (1), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

livrările de bunuri menționate la articolul 33, cu excepția cazului în care o persoană impozabilă utilizează regimul special de la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3;”.

11.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 242a

(1)   În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Comunitate, în conformitate cu dispozițiile titlului V, persoana impozabilă care facilitează livrarea sau prestarea este obligată să țină registre în acest sens. Registrele respective conțin informații suficient de detaliate pentru a permite autorităților fiscale ale statelor membre în care livrările sau prestările respective sunt impozabile să verifice dacă TVA a fost contabilizată corect.

(2)   Registrele prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziția statelor membre în cauză, la cerere, pe cale electronică.

Registrele menționate trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea.”

12.

Titlul capitolului 6 de la titlul XII se înlocuiește cu următorul text:

„Regimuri speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță”.

13.

La articolul 358, punctele 1, 2 și 3 se elimină;

14.

Titlul secțiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Comunitate”.

15.

La articolul 358a, se adaugă următorul punct:

„3.

«stat membru de consum» înseamnă statul membru în care se consideră că sunt prestate serviciile în conformitate cu titlul V capitolul 3.”

16.

Articolul 359 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 359

Statele membre permit oricărei persoane impozabile nestabilite în Comunitate care prestează servicii unei persoane neimpozabile stabilite într-un stat membru sau cu domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un stat membru să utilizeze prezentul regim special. Prezentul regim se aplică tuturor acelor servicii prestate în Comunitate.”

17.

Articolul 362 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 362

Statul membru de identificare alocă persoanei impozabile nestabilite în Comunitate un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea prezentului regim special, și îi comunică acest cod pe cale electronică. Pe baza informațiilor utilizate pentru această identificare, statele membre de consum pot recurge la propriile sisteme de identificare.”

18.

La articolul 363, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul în care aceasta notifică statului membru respectiv că nu mai prestează servicii reglementate de prezentul regim special;”.

19.

Articolele 364 și 365 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 364

Persoana impozabilă nestabilită în Comunitate, care utilizează prezentul regim special, prezintă statului membru de identificare, pe cale electronică, o declarație de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii reglementate de prezentul regim special. Declarația de TVA se depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație.

Articolul 365

Declarația de TVA conține codul individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea prezentului regim special, precum și, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA, valoarea totală fără TVA a prestărilor de servicii reglementate de prezentul regim special, efectuate în cursul perioadei fiscale, precum și cuantumul total al TVA corespunzătoare subdivizate pe cote. De asemenea, în declarație trebuie specificate cotele de TVA aplicabile și TVA totală datorată.

Atunci când sunt solicitate modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, modificările respective se includ într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială în conformitate cu articolul 364. Declarația ulterioară de TVA identifică statul membru relevant de consum, perioada fiscală și cuantumul TVA pentru care sunt necesare modificări.”

20.

Articolul 368 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 368

Persoana impozabilă nestabilită în Comunitate care utilizează prezentul regim special nu poate deduce TVA în temeiul articolului 168 din prezenta directivă. În pofida dispozițiilor articolului 1 punctul 1 din Directiva 86/560/CEE, persoanei impozabile în cauză i se acordă o rambursare în conformitate cu directiva menționată. Articolul 2 alineatele (2) și (3) și articolul 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE nu se aplică rambursărilor referitoare la servicii reglementate de prezentul regim special.

Dacă persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special are obligația de a fi înregistrată într-un stat membru pentru alte activități decât cele reglementate de prezentul regim special, aceasta deduce TVA datorată în statul membru respectiv, pentru activitățile sale impozabile reglementate de prezentul regim special, în declarația de TVA pe care trebuie să o depună în temeiul articolului 250 din prezenta directivă.”

21.

Titlul secțiunii 3 de la titlul XII capitolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum”.

22.

La articolul 369a, se adaugă următorul punct:

„3.

«stat membru de consum» înseamnă statul membru în care se consideră că are loc prestarea serviciilor în conformitate cu titlul V capitolul 3 sau, în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client.”

23.

Articolele 369b și 369c se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 369b

Statele membre permit oricărei persoane impozabile care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță și oricărei persoane impozabile nestabilite în statul membru de consum, care prestează servicii unei persoane neimpozabile, să utilizeze prezentul regim special. Prezentul regim special se aplică tuturor acelor bunuri livrate sau servicii prestate în Comunitate.

Articolul 369c

O persoană impozabilă declară statului membru de identificare momentul în care își începe sau își încetează activitățile impozabile reglementate de prezentul regim special sau momentul în care își modifică respectivele activități în așa fel încât nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special. Persoana comunică aceste informații pe cale electronică.”

24.

Articolul 369e se modifică după cum urmează:

(a)

formularea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statul membru de identificare exclude o persoană impozabilă de la regimul special în oricare dintre următoarele cazuri:”;

(b)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul în care persoana notifică faptul că nu mai efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță și nu mai prestează servicii reglementate de prezentul regim special;”.

25.

Articolele 369f și 369g se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 369f

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special prezintă statului membru de identificare, pe cale electronică, o declarație de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau dacă au fost sau nu prestate servicii reglementate de prezentul regim special. Declarația de TVA se depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație.

Articolul 369g

(1)   Declarația de TVA conține codul de înregistrare în scopuri de TVA menționat la articolul 369d și, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA, valoarea totală, fără TVA, a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, precum și a prestărilor de servicii reglementate de prezentul regim special, efectuate în cursul perioadei fiscale, precum și cuantumul total al TVA corespunzătoare subdivizate pe cote. De asemenea, în declarație trebuie specificate cotele de TVA aplicabile și TVA totală datorată. Declarația de TVA conține, de asemenea, modificări referitoare la perioade fiscale anterioare, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol.

(2)   Atunci când, în cazul unor vânzări intracomunitare de bunuri la distanță reglementate de prezentul regim special, bunurile sunt expediate sau transportate din state membre altele decât statul membru de identificare, declarația de TVA include și valoarea totală a vânzărilor respective pentru fiecare stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, însoțită de codul individual de înregistrare în scopuri de TVA sau de codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare dintre respectivele state membre. Declarația de TVA include aceste informații pentru fiecare stat membru, altul decât statul membru de identificare, defalcate pe state membre de consum.

(3)   Atunci când persoana impozabilă care prestează servicii reglementate de prezentul regim special deține unul sau mai multe sedii comerciale fixe, altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate serviciile, declarația de TVA include și valoarea totală a respectivelor prestări de servicii, pentru fiecare stat membru în care persoana deține un sediu, însoțită de codul individual de înregistrare în scopuri de TVA sau de codul de înregistrare fiscală al sediului respectiv, defalcată pe state membre de consum.

(4)   Atunci când sunt solicitate modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, modificările respective se includ într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială în conformitate cu articolul 369f. Declarația ulterioară de TVA identifică statul membru relevant de consum, perioada fiscală și cuantumul TVA pentru care sunt necesare modificări.”

26.

La articolul 369h alineatul (1) al doilea paragraf, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă pentru prestările de servicii s-au utilizat alte monede, persoana impozabilă care face uz de prezentul regim special folosește, în scopul completării declarației de TVA, cursul de schimb din ultima zi a perioadei fiscale.”

27.

La articolul 369i, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special plătește TVA, făcând referire la declarația de TVA corespunzătoare, cel târziu la expirarea termenului de depunere a declarației.”

28.

Articolul 369j se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 369j

În ceea ce privește activitățile sale impozabile reglementate de prezentul regim special, persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special nu poate deduce TVA datorată în statul membru de consum în conformitate cu articolul 168 din prezenta directivă. În pofida articolului 2 alineatul (1), a articolului 3 și a articolului 8 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/9/CE, persoanei impozabile în cauză i se acordă o rambursare în conformitate cu directiva menționată.

Dacă persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special are obligația de a fi înregistrată într-un stat membru pentru alte activități decât cele reglementate de prezentul regim special, aceasta deduce TVA datorată în statul membru respectiv, pentru activitățile sale impozabile reglementate de prezentul regim special, în declarația de TVA pe care trebuie să o depună în temeiul articolului 250 din prezenta directivă.”

29.

La articolul 369k, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special ține registre ale operațiunilor reglementate de prezentul regim special. Registrele respective trebuie să conțină informații suficient de detaliate pentru a permite autorităților fiscale ale statului membru de consum să verifice exactitatea declarației de TVA.”

30.

La titlul XII capitolul 6, se adaugă următoarea secțiune:

„SECȚIUNEA 4

Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe

Articolul 369l

În sensul prezentei secțiuni, vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe acoperă numai bunurile, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR.

În sensul prezentei secțiuni și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, se aplică următoarele definiții:

1.

«persoană impozabilă nestabilită în Comunitate» înseamnă o persoană impozabilă care nu și-a stabilit activitatea economică pe teritoriul Comunității și nici nu dispune de un sediu comercial fix pe teritoriul acesteia;

2.

«intermediar» înseamnă o persoană stabilită în Comunitate și desemnată de persoana impozabilă care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe ca persoană care este obligată la plata TVA și trebuie să respecte obligațiile prevăzute de prezentul regim special în numele și în contul persoanei impozabile;

3.

«stat membru de identificare» înseamnă următoarele:

(a)

atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în Comunitate, statul membru în care aceasta decide să se înregistreze;

(b)

atunci când persoana impozabilă și-a stabilit sediul activității economice în afara Comunității, dar deține unul sau mai multe sedii comerciale fixe în Comunitate, statul membru cu un sediu comercial fix în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special;

(c)

atunci când persoana impozabilă și-a stabilit sediul activității economice într-un stat membru, statul membru respectiv;

(d)

atunci când intermediarul și-a stabilit sediul activității economice într-un stat membru, statul membru respectiv;

(e)

atunci când intermediarul și-a stabilit sediul activității economice în afara Comunității, dar deține unul sau mai multe sedii comerciale fixe în Comunitate, statul membru cu un sediu comercial fix în care intermediarul declară că va utiliza prezentul regim special.

În sensul literelor (b) și (e), în cazul în care are mai multe sedii comerciale fixe în Comunitate, persoana impozabilă sau intermediarul este obligat prin decizie să indice statul membru de stabilire pentru anul calendaristic în cauză și pentru următorii doi ani calendaristici;

4.

«stat membru de consum» înseamnă statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client.

Articolul 369m

(1)   Statele membre permit utilizarea prezentului regim special de către următoarele persoane impozabile care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe:

(a)

orice persoană impozabilă stabilită în Comunitate care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe;

(b)

orice persoană impozabilă, fie că este sau nu stabilită în Comunitate, care efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe și care este reprezentată de un intermediar stabilit în Comunitate;

(c)

orice persoană impozabilă stabilită într-o țară terță cu care Uniunea a încheiat un acord de asistență reciprocă al cărui domeniu de aplicare este similar celui al Directivei 2010/24/UE a Consiliului (*2) și al Regulamentului (UE) nr. 904/2010 și care efectuează vânzări de bunuri la distanță din respectiva țară terță.

Aceste persoane impozabile aplică prezentul regim special tuturor vânzărilor lor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b), nicio persoană impozabilă nu poate numi mai mulți intermediari în același timp.

(3)   Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește lista țărilor terțe menționate la prezentul articol alineatul (1) litera (c). Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, iar în acest sens, comitetul este cel instituit în temeiul articolului 58 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

Articolul 369n

În cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe pentru care TVA este declarată în cadrul prezentului regim special, faptul generator intervine și TVA devine exigibilă în momentul livrării. Se consideră că bunurile au fost livrate la data la care a fost acceptată plata.

Articolul 369o

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau un intermediar acționând în contul acesteia declară statului membru de identificare momentul în care își începe sau își încetează activitatea în cadrul prezentului regim special, sau momentul în care își modifică respectiva activitate astfel încât nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a utiliza prezentul regim special. Informațiile respective sunt comunicate pe cale electronică.

Articolul 369p

(1)   Informațiile pe care persoana impozabilă care nu utilizează un intermediar are obligația de a le furniza statului membru de identificare înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special conțin următoarele detalii:

(a)

numele;

(b)

adresa poștală;

(c)

adresa electronică și site-urile web;

(d)

codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul fiscal național.

(2)   Informațiile pe care intermediarul are obligația de a le furniza statului membru de identificare înainte de a începe să utilizeze prezentul regim special în contul unei persoane impozabile conțin următoarele detalii:

(a)

numele;

(b)

adresa poștală;

(c)

adresa electronică;

(d)

codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(3)   Informațiile pe care intermediarul are obligația de a le furniza statului membru de identificare cu privire la fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă, înainte ca aceste persoane impozabile să înceapă să utilizeze prezentul regim special, conțin următoarele detalii:

(a)

numele;

(b)

adresa poștală;

(c)

adresa electronică și site-urile web;

(d)

codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul fiscal național;

(e)

codul de înregistrare individual atribuit în conformitate cu articolul 369q alineatul (3).

(4)   Orice persoană impozabilă care utilizează prezentul regim special sau, după caz, intermediarul acesteia, notifică statului membru de identificare orice modificare a informațiilor furnizate.

Articolul 369q

(1)   Statul membru de identificare alocă persoanei impozabile care utilizează prezentul regim special un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea prezentului regim special, și îi comunică acest cod pe cale electronică.

(2)   Statul membru de identificare alocă unui intermediar un cod individual de înregistrare și îi comunică acest cod pe cale electronică.

(3)   Statul membru de identificare alocă intermediarului un cod individual de înregistrare în scopuri de TVA, pentru aplicarea prezentului regim special, pentru fiecare persoană impozabilă pentru care intermediarul este desemnat.

(4)   Codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) se utilizează numai în sensul prezentului regim special.

Articolul 369r

(1)   Statul membru de identificare elimină din registrul de identificare persoana impozabilă care nu utilizează un intermediar, în următoarele cazuri:

(a)

dacă aceasta notifică statului membru de identificare faptul că nu mai efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe;

(b)

dacă se poate deduce, prin alte mijloace, că activitățile sale impozabile de vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe au încetat;

(c)

dacă aceasta nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special;

(d)

dacă aceasta nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special.

(2)   Statul membru de identificare elimină intermediarul din registrul de identificare în următoarele cazuri:

(a)

dacă, timp de două trimestre calendaristice consecutive, acesta nu a acționat ca intermediar în contul unei persoane impozabile care utilizează prezentul regim special;

(b)

dacă acesta nu mai îndeplinește celelalte condiții necesare pentru a acționa în calitate de intermediar;

(c)

dacă aceasta nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special.

(3)   Statul membru de identificare elimină din registrul de identificare persoana impozabilă reprezentată de un intermediar, în următoarele cazuri:

(a)

dacă intermediarul notifică statului membru de identificare faptul că persoana impozabilă nu mai efectuează vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe;

(b)

dacă se poate deduce, prin alte mijloace, că activitățile impozabile de vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe ale persoanei impozabile au încetat;

(c)

dacă persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea prezentului regim special;

(d)

dacă persoana impozabilă nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special;

(e)

dacă intermediarul notifică statului membru de identificare faptul că nu mai este reprezentantul persoanei impozabile respective.

Articolul 369s

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau intermediarul acesteia prezintă, prin mijloace electronice, statului membru de identificare o declarație de TVA pentru fiecare lună, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe. Declarația de TVA se depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație.

Atunci când o declarație de TVA trebuie depusă în conformitate cu primul paragraf, statele membre nu impun, în scopuri de TVA, nicio obligație suplimentară și nicio altă formalitate în momentul importului.

Articolul 369t

(1)   Declarația de TVA conține codul de înregistrare în scopuri de TVA menționat la articolul 369q și, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA, valoarea totală, fără TVA, a vânzărilor la distanță de bunuri importate din țări terțe sau din teritorii terțe pentru care TVA a devenit exigibilă în cursul perioadei fiscale, precum și cuantumul total al TVA corespunzătoare subdivizate pe cote. De asemenea, în declarație trebuie specificate cotele de TVA aplicabile și TVA totală datorată.

(2)   Atunci când sunt solicitate modificări ale declarației de TVA după depunerea acesteia, modificările respective trebuie să fie incluse într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială în conformitate cu articolul 369s. Declarația ulterioară de TVA identifică statul membru relevant de consum, perioada fiscală și cuantumul TVA pentru care sunt necesare modificări.

Articolul 369u

(1)   Declarația de TVA se completează în euro.

Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca declarația de TVA să fie completată în moneda lor națională. Dacă livrările au fost efectuate în alte monede, persoana impozabilă care face uz de prezentul regim special sau intermediarul acesteia folosește, în scopul completării declarației de TVA, cursul de schimb din ultima zi a perioadei fiscale.

(2)   Conversia se efectuează prin aplicarea cursului de schimb publicat de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau, în cazul în care acesta nu este publicat în acea zi, pentru următoarea zi de publicare.

Articolul 369v

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special sau intermediarul acesteia plătește TVA, făcând referire la declarația de TVA corespunzătoare, cel târziu la expirarea termenului de depunere a declarației.

Plata se efectuează într-un cont bancar denominat în euro, desemnat de statul membru de identificare. Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca plata să se efectueze într-un cont bancar denominat în moneda lor națională.

Articolul 369w

În ceea ce privește activitățile sale impozabile reglementate de prezentul regim special, persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special nu poate deduce TVA datorată în statele membre de consum în conformitate cu articolul 168 din prezenta directivă. În pofida articolului 1 punctul 1 din Directiva 86/560/CEE, a articolului 2 punctul 1 și a articolului 3 din Directiva 2008/9/CE, persoanei impozabile în cauză i se acordă o rambursare în conformitate cu directivele menționate. Articolul 2 alineatele (2) și (3) și articolul 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE nu se aplică rambursărilor referitoare la bunuri reglementate de prezentul regim special.

Dacă persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special are obligația de a fi înregistrată într-un stat membru pentru alte activități decât cele reglementate de prezentul regim special, aceasta deduce TVA datorată în statul membru respectiv, pentru activitățile sale impozabile reglementate de prezentul regim special, în declarația de TVA pe care trebuie să o depună în temeiul articolului 250.

Articolul 369x

(1)   Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special ține registre ale operațiunilor reglementate de prezentul regim special. Un intermediar ține câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă. Registrele respective trebuie să conțină informații suficient de detaliate pentru a permite autorităților fiscale ale statului membru de consum să verifice exactitatea declarației de TVA.

(2)   Registrele prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziția statului membru de consum și a statului membru de identificare, la cerere, pe cale electronică.

Aceste registre trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea.

(*2)  Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010, p. 1).”"

31.

În titlul XII, se adaugă următoarele capitole:

„CAPITOLUL 7

Mecanisme speciale pentru declararea și plata TVA la import

Articolul 369y

Atunci când, pentru importul bunurilor, cu excepția produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 EUR, nu se utilizează regimul special prevăzut la capitolul 6 secțiunea 4, statul membru de import permite persoanei care prezintă bunurile în vamă în contul persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul Comunității să utilizeze mecanismele speciale pentru declararea și plata TVA la import, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în statul membru respectiv.

Articolul 369z

(1)   În sensul prezentului mecanism special, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

persoana destinatară a bunurilor este obligată la plata TVA;

(b)

persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul Comunității colectează TVA de la persoana destinatară a bunurilor și efectuează plata acestei TVA.

(2)   Statele membre emit dispoziții potrivit cărora persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul Comunității trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că persoana destinatară a bunurilor plătește taxa corectă.

Articolul 369za

Prin derogare de la articolul 94 alineatul (2), statul membru poate să prevadă că, atunci când se utilizează prezentul mecanism special, este aplicabilă cota standard de TVA aplicabilă în statul membru de import.

Articolul 369zb

(1)   Statele membre permit ca TVA colectată în cadrul prezentului regim special să fie raportată electronic, printr-o declarație lunară. Declarația indică valoarea totală a TVA colectată în luna calendaristică relevantă.

(2)   Statele membre impun ca TVA menționată la alineatul (1) să fie datorată până la sfârșitul lunii care urmează importului.

(3)   Persoanele care utilizează prezentul mecanism special păstrează registre ale operațiunilor reglementate de prezentul mecanism special, pentru o anumită perioadă care urmează să fie stabilită de statul membru de import. Registrele respective trebuie să conțină informații suficient de detaliate pentru a permite autorităților fiscale sau vamale ale statului membru de import să verifice exactitatea declarației de TVA și trebuie să fie puse la dispoziția statului membru de import, la cerere, pe cale electronică.

CAPITOLUL 8

Valori de schimb

Articolul 369zc

(1)   Contravaloarea euro în monedă națională care trebuie luată în considerare pentru cuantumul menționat la articolul 369l și la articolul 369y se stabilește anual. Cursurile valabile sunt cele din prima zi lucrătoare a lunii octombrie, cu efect de la 1 ianuarie a anului următor.

(2)   Statele membre pot rotunji cuantumul în monedă națională rezultat prin transformarea sumelor în euro.

(3)   Statele membre pot continua să aplice cuantumul în vigoare în momentul rectificării anuale prevăzute la alineatul (1), în cazul în care conversia cuantumului exprimat în euro determină, înainte de rotunjirea prevăzută la alineatul (2), o modificare de cel mult 5 % a cuantumului exprimat în monedă națională sau o reducere a acestuia.”

Articolul 3

Modificare a Directivei 2009/132/CE

Cu efect de la 1 ianuarie 2021, titlul IV din Directiva 2009/132/CE se elimină.

Articolul 4

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 din prezenta directivă. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 decembrie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre aplică dispozițiile necesare pentru a se conforma articolului 1 din prezenta directivă de la 1 ianuarie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 3 din prezenta directivă de la 1 ianuarie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 345, 13.10.2017, p. 79.

(3)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri (JO L 292, 10.11.2009, p. 5).

(5)  Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(8)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/23


DECIZIA (UE) 2017/2456 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

Republica Algeriană Democratică și Populară (denumită în continuare „Algeria”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Algeria urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA.

(4)

În conformitate cu Decizia(UE) 2017/2209 a Consiliului (3), Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 26 octombrie 2017, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(5)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din acord (5).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Aprobarea din 30 noiembrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2017/2209 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (JO L 316, 1.12.2017, p. 1).

(4)  Acordul a fost publicat în JO L 316, 1.12.2017, p. 3 împreună cu decizia privind semnarea acestuia.

(5)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/25


DECIZIA (UE) 2017/2457 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

Republica Arabă Egipt (denumită în continuare „Egipt”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Egiptul urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Egiptului la PRIMA.

(4)

În conformitate cu Decizia(UE) 2017/2210 a Consiliului (3), Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 octombrie 2017, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(5)

Acordul ar trebui să fie aprobat.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din acord (5).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Aprobarea din 30 noiembrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2017/2210 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (JO L 316, 1.12.2017, p. 7).

(4)  Acordul a fost publicat în JO L 316. 1.12.2017, p. 9 împreună cu decizia privind semnarea.

(5)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/27


DECIZIA (UE) 2017/2458 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) paragraful al doilea litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „Iordania”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Iordania urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Iordaniei la PRIMA.

(4)

În conformitate cu Decizia (UE) 2017/2211 a Consiliului (3), Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 10 noiembrie 2017, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(5)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din acord (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Aprobarea din 30 noiembrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2017/2211 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (JO L 316, 1.12.2017, p. 13).

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/29


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

UNIUNEA EUROPEANĂ, (denumită în continuare „Uniunea”),

pe de o parte,

și

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI (denumit în continuare „Iordania”),

pe de altă parte,

(denumite în continuare „părțile”)

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”), care a intrat în vigoare la 1 mai 2002, prevede cooperarea științifică și tehnologică;

ÎNTRUCÂT Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de cooperare științifică și tehnologică (2), care a intrat în vigoare la 29 martie 2011, stabilește un cadru oficial de cooperare a părților în domeniul cercetării științifice și tehnologice;

ÎNTRUCÂT Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (3), derulat în comun de mai multe state membre stabilește clauzele și condițiile privind participarea statelor membre ale Uniunii și a țărilor terțe asociate la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”), care sunt state participante la inițiativă, în special obligațiile lor financiare și participarea în structurile de conducere ale inițiativei;

ÎNTRUCÂT în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1324, Iordania urmează să devină stat participant la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Iordaniei la PRIMA;

ÎNTRUCÂT Iordania și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre ale Uniunii și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 care participă la PRIMA;

ÎNTRUCÂT este necesar un acord internațional între Uniune și Iordania pentru a reglementa drepturile și obligațiile Iordaniei în calitate de stat participant la PRIMA;

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului acord este de a stabili clauzele și condițiile privind participarea Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).

Articolul 2

Clauzele și condițiile privind participarea Iordaniei la PRIMA

Clauzele și condițiile privind participarea Iordaniei la PRIMA sunt cele stabilite în Decizia (UE) 2017/1324. Părțile trebuie să respecte obligațiile stabilite prin Decizia (UE) 2017/1324 și să ia măsurile corespunzătoare, în special furnizând asistența necesară pentru a asigura aplicarea articolului 10 alineatul (2) și a articolului 11 alineatele (3) și (4) din decizia menționată. Modalitățile detaliate de asistență sunt convenite între părți, ele fiind esențiale pentru cooperarea părților în temeiul prezentului acord.

Articolul 3

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriului Iordaniei.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile specifice acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare atât timp cât Decizia (UE) 2017/1324 este în vigoare, cu excepția cazului în care este denunțat de una dintre părți, în conformitate cu articolul 5.

Articolul 5

Încetarea

(1)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți cu privire la intenția sa de a denunța prezentul acord.

Denunțarea produce efecte la șase luni de la data la care notificarea scrisă este primită de către destinatar.

(2)   Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul încetării prezentului acord continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.

(3)   Părțile soluționează de comun acord orice alte consecințe ale încetării.

Articolul 6

Soluționarea litigiilor

Procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 97 din Acordul euro-mediteraneean se aplică în cazul tuturor litigiilor legate de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, aceste texte fiind deopotrivă autentice.

Съставено в Суейме на десети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Sweimeh el diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Ve Sweimehu dne desátého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Sweimeh den tiende november i år to tusind og sytten.

Geschehen zu Sweimeh am zehnten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kümnendal päeval Sweimeh’s.

Sweimeh, τη δέκατη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Sweimeh on the tenth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Sweimeh, le dix novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Sweimehu desetog studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Sweimeh, addì 10 novembre duemiladiciassette.

Sveimē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktųjų metų lapkričio dešimtą dieną Sveimoje.

Kelt Sweimehben, a kétezer-tizenhetedik év november havának tizedik napján.

Magħmul fi Sweimeh fl-għaxar jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Sweimeh, tien november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Sweimeh w dniu dziesiątego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Sweimeh, aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete.

Întocmit la Sweimeh, la zece noiembrie două mii șaptesprezece.

V meste Sweimeh, desiateho novembra dvetisícsedemnásť.

V Sweimehu, dne desetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Sweimehissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Sweimeh den tionde november år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské král'ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


(1)  JOUE L 129, 15.5.2002, p. 3.

(2)  JOUE L 159, 17.6.2011, p. 108.

(3)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JOUE L 185, 18.7.2017, p. 1).


REGULAMENTE

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2459 AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 397,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului (2) stabilește dispoziții detaliate privind prezumția referitoare la locul de stabilire al clientului pentru a determina locul de prestare a serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau al serviciilor prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile.

(2)

Din evaluarea cerințelor referitoare la aplicarea acestor prezumții reiese că, pentru persoanele impozabile stabilite într-un stat membru și care prestează astfel de servicii unor persoane neimpozabile din alte state membre, obținerea, în anumite condiții, a două elemente de probă necontradictorii privind locul în care clientul este stabilit sau își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită este extrem de împovărătoare.

(3)

Cerința este deosebit de costisitoare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Solicitarea unui singur element de probă ar trebui să simplifice obligațiile acestor întreprinderi ale căror prestări intracomunitare pentru consumatorii din alte state membre se situează sub un anumit prag.

(4)

Simplificarea cerinței de a face dovada locului de stabilire al clientului vine în completarea modificărilor introduse prin articolul 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului (3) la regimurile speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și ar trebui, prin urmare, să se aplice de la aceeași dată.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 24b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24b

Pentru aplicarea articolului 58 din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune sau serviciile prestate pe cale electronică sunt prestate către o persoană neimpozabilă:

(a)

prin linia sa telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul în care este instalată linia telefonică fixă;

(b)

prin rețele mobile, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în țara identificată prin codul mobil de țară al cartelei SIM utilizate pentru primirea serviciilor respective;

(c)

pentru care este necesară utilizarea unui decodor sau a unui dispozitiv similar sau a unei cartele de vizionare și pentru care nu se utilizează o linie telefonică fixă, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul în care este situat decodorul sau dispozitivul similar respectiv sau, dacă acest loc nu este cunoscut, în locul în care este trimisă cartela de vizionare pentru a fi utilizată;

(d)

în alte circumstanțe decât cele menționate la articolele 24a și la literele (a), (b) și (c) din prezentul articol, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul identificat ca atare de către prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii, astfel cum sunt enumerate la articolul 24f din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere literei (d) de la primul paragraf, pentru prestările de servicii care intră în domeniul de aplicare al literei menționate, în cazul în care valoarea totală a unor astfel de prestări, fără TVA, efectuate de o persoană impozabilă de la sediul activității sale economice sau de la un sediu comercial fix situat într-un stat membru, nu depășește 100 000 EUR sau echivalentul acestei sume în monedă națională, în anul calendaristic curent și în cel precedent, se presupune că clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită în locul identificat ca atare de către prestator pe baza unui singur element de probă oferit de o persoană implicată în prestarea serviciilor, alta decât prestatorul sau clientul, conform enumerării de la articolul 24f literele (a)-(e).

Atunci când, pe parcursul unui an calendaristic, pragul prevăzut la al doilea paragraf a fost depășit, paragraful menționat nu se mai aplică începând din acel moment și până în momentul în care condițiile prevăzute la paragraful menționat sunt îndeplinite din nou.

Valoarea echivalentă în moneda națională a sumei respective se calculează prin aplicarea cursului de schimb publicat de Banca Centrală Europeană la data adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2459 (*1).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017, p. 7).


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/34


REGULAMENTUL (UE) 2017/2460 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2017

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor în ceea ce privește lista cu laboratoarele de referință ale Uniunii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește normele generale pentru efectuarea controalelor oficiale de verificare a conformității cu normele privind igiena alimentară, printre altele. În conformitate cu regulamentul respectiv, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene (denumite în continuare „laboratoare de referință ale UE”) au responsabilitatea, în special, de a furniza către laboratoarele naționale de referință detaliile metodelor analitice și de a coordona aplicarea acestor metode. În anexa VII la regulamentul menționat anterior este stabilită o listă cu laboratoarele de referință ale UE.

(2)

Programul de lucru al laboratoarelor de referință ale UE pentru lapte și produse lactate are ca scop principal furnizarea metodelor analitice și asigurarea unei abordări comune a testelor de competență interlaboratoare efectuate de laboratoarele naționale de referință cu privire la markerii indicatori ai calității, cum ar fi numărul celulelor somatice și a germenilor. Cunoștințele bazate pe stadiul actual al tehnologiei necesare pentru efectuarea corectă a acestor analize sunt în prezent bine stabilite atât la nivelul laboratoarelor oficiale care efectuează controalele oficiale, cât și la nivelul laboratoarelor utilizate din ce în ce mai mult de operatorii din sectorul alimentar pentru analiza respectivilor markeri, care reprezintă un factor care determină prețul laptelui colectat la ferme.

(3)

Laboratorul de referință al UE pentru lapte și produse lactate nu mai este necesar în interiorul Uniunii. Prin urmare, acesta ar trebui eliminat din lista cu laboratoarele de referință ale UE din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(4)

Prin urmare, anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea I a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004, punctul 1 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.


DECIZII

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/36


DECIZIA (UE, Euratom) 2017/2461 A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Consiliului (1),

întrucât:

(1)

Atunci când Consiliul urmează să adopte un act cu majoritate calificată, trebuie să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 65 % din populația Uniunii.

(2)

Procentul respectiv se calculează în conformitate cu cifrele referitoare la populație din anexa III la Regulamentul de procedură al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul de procedură”).

(3)

Articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de procedură prevede că, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, Consiliul urmează să adapteze cifrele prevăzute în anexa menționată, în conformitate cu datele de care dispune Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene la data de 30 septembrie a anului precedent.

(4)

Prin urmare, regulamentul de procedură ar trebui să fie modificat în consecință pentru anul 2018,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa III la regulamentul de procedură se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA III

Cifre referitoare la populația Uniunii și la populația fiecărui stat membru pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind votul cu majoritate calificată în Consiliu

În scopul punerii în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din TUE și a articolului 238 alineatele (2) și (3) din TFUE, populația Uniunii și populația fiecărui stat membru, precum și procentul reprezentând populația fiecărui stat membru în raport cu populația Uniunii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018, sunt următoarele:

Stat membru

Populație

Procent din populația Uniunii (%)

Germania

82 437 641

16,10

Franța

67 024 633

13,09

Regatul Unit

65 808 573

12,85

Italia

61 219 113

11,95

Spania

46 528 966

9,08

Polonia

37 972 964

7,41

România

19 638 309

3,83

Țările de Jos

17 220 721

3,36

Belgia

11 365 834

2,22

Grecia

10 757 293

2,10

Republica Cehă

10 467 628

2,04

Portugalia

10 309 573

2,01

Suedia

10 080 000

1,97

Ungaria

9 797 561

1,91

Austria

8 752 500

1,71

Bulgaria

7 101 859

1,39

Danemarca

5 743 947

1,12

Finlanda

5 499 447

1,07

Slovacia

5 435 343

1,06

Irlanda

4 774 833

0,93

Croația

4 154 213

0,81

Lituania

2 847 904

0,56

Slovenia

2 065 895

0,40

Letonia

1 950 116

0,38

Estonia

1 315 635

0,26

Cipru

854 802

0,17

Luxemburg

589 370

0,12

Malta

440 433

0,09

UE 28

512 155 106

 

Prag (65 %)

332 900 819

 

”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

S. MIKSER


(1)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/38


DECIZIA (UE) 2017/2462 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

de autorizare a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), coroborat cu articolul 218,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Printre obiectivele pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană se numără promovarea protecției drepturilor copilului, după cum se afirmă la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Măsurile de protecție a copiilor împotriva deplasării sau reținerii ilicite reprezintă o parte esențială a acestei politici.

(2)

Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (2) (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”), care urmărește protejarea copiilor împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau rețineri ilicite și stabilirea de proceduri în vederea asigurării înapoierii imediate a copiilor în statul în care își au reședința obișnuită, precum și în vederea garantării protecției drepturilor de vizitare și a drepturilor privind încredințarea.

(3)

Regulamentul Bruxelles IIa completează și consolidează Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 1980”), care stabilește, la nivel internațional, un sistem de obligații și de cooperare între statele contractante și între autoritățile centrale și urmărește să asigure înapoierea imediată a copiilor deplasați sau reținuți ilicit.

(4)

Toate statele membre ale Uniunii sunt parte la Convenția de la Haga din 1980.

(5)

Uniunea încurajează statele terțe să adere la Convenția de la Haga din 1980 și sprijină punerea în aplicare corectă a Convenției de la Haga din 1980, prin participarea alături de statele membre, printre altele, la comisiile speciale organizate periodic de Conferința de la Haga de drept internațional privat.

(6)

Un cadru juridic comun aplicabil între statele membre ale Uniunii și statele terțe ar putea fi cea mai bună soluție pentru cazurile delicate de răpire internațională de copii.

(7)

Convenția de la Haga din 1980 prevede că aceasta se aplică în raporturile dintre statul aderent și acele state contractante care vor fi declarat că acceptă aderarea.

(8)

Convenția de la Haga din 1980 nu permite organizațiilor de integrare economică regională, precum Uniunea, să devină parte la aceasta. Prin urmare, Uniunea nu poate să adere la convenția respectivă și nici să depună o declarație de acceptare a unui stat aderent.

(9)

În temeiul Avizului 1/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (3), declarațiile de acceptare făcute în conformitate cu Convenția de la Haga din 1980 țin de competența externă exclusivă a Uniunii.

(10)

La 24 iulie 1997, Georgia și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Georgia la 1 octombrie 1997.

(11)

toate statele membre vizate, cu excepția Danemarcei, a Luxemburgului și a României, au acceptat deja aderarea Georgiei la Convenția de la Haga din 1980. Georgia a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Maltei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Georgia a condus la concluzia că Luxemburg și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Georgiei în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(12)

La 8 iulie 1997, Africa de Sud și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția a intrat în vigoare pentru Africa de Sud la 1 octombrie 1997.

(13)

Toate statele membre vizate, cu excepția Danemarcei, a Luxemburgului și a României, au acceptat deja aderarea Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980. Africa de Sud a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Maltei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Africa de Sud a condus la concluzia că Luxemburg și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Africii de Sud în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(14)

Prin urmare, Luxemburg și România ar trebui autorizate să își depună declarațiile de acceptare a aderării Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. Celelalte state membre care au acceptat deja aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 nu ar trebui să depună noi declarații de acceptare, deoarece declarațiile existente rămân valabile în temeiul dreptului internațional public.

(15)

Regatului Unit și Irlandei le revin obligații în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa și participă la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(16)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta decizie Luxemburg și România sunt autorizate să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980.

(2)   Luxemburg și România prezintă cel târziu până la 19 decembrie 2018 o declarație de acceptare a aderării Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, formulată după cum urmează:

„[Denumirea completă a STATULUI MEMBRU] declară că acceptă aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/2462 a Consiliului.”

(3)   Luxemburg și România informează Consiliul și Comisia cu privire la depunerea declarațiilor lor de acceptare a aderării Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 și transmit Comisiei textul respectivelor declarații în termen de două luni de la depunerea acestora.

Articolul 2

Statele membre care și-au depus declarația de acceptare a aderării Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 înainte de data adoptării prezentei decizii nu depun noi declarații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Luxemburgului și României.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/41


DECIZIA (UE) 2017/2463 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

de autorizare a Croației, Portugaliei, României și Țărilor de Jos să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), coroborat cu articolul 218,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Printre obiectivele pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană se numără promovarea protecției drepturilor copilului, după cum se afirmă la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Măsurile de protecție a copiilor împotriva deplasării sau reținerii ilicite reprezintă o parte esențială a acestei politici.

(2)

Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (2) (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”), care urmărește protejarea copiilor împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau rețineri ilicite și stabilirea de proceduri în vederea asigurării înapoierii imediate a copiilor în statul în care își au reședința obișnuită, precum și în vederea garantării protecției drepturilor de vizitare și a drepturilor privind încredințarea.

(3)

Regulamentul Bruxelles IIa completează și consolidează Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 1980”), care stabilește, la nivel internațional, un sistem de obligații și de cooperare între statele contractante și între autoritățile centrale și urmărește să asigure înapoierea imediată a copiilor deplasați sau reținuți ilicit.

(4)

Toate statele membre ale Uniunii sunt parte la Convenția de la Haga din 1980.

(5)

Uniunea încurajează statele terțe să adere la Convenția de la Haga din 1980 și sprijină punerea în aplicare corectă a Convenției de la Haga din 1980, prin participarea alături de statele membre, printre altele, la comisiile speciale organizate periodic de Conferința de la Haga de drept internațional privat.

(6)

Un cadru juridic comun aplicabil între statele membre ale Uniunii și statele terțe ar putea fi cea mai bună soluție pentru cazurile delicate de răpire internațională de copii.

(7)

Convenția de la Haga din 1980 prevede că aceasta se aplică în raporturile dintre statul aderent și acele state contractante care vor fi declarat că acceptă aderarea.

(8)

Convenția de la Haga din 1980 nu permite organizațiilor de integrare economică regională, precum Uniunea, să devină parte la aceasta. Prin urmare, Uniunea nu poate să adere la convenția respectivă și nici să depună o declarație de acceptare a unui stat aderent.

(9)

În temeiul Avizului 1/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (3), declarațiile de acceptare făcute în conformitate cu Convenția de la Haga din 1980 țin de competența externă exclusivă a Uniunii.

(10)

La 14 decembrie 2006, San Marino și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru San Marino la 1 martie 2007.

(11)

toate statele membre, cu excepția Croației, Danemarcei, Portugaliei, României și Țărilor de Jos, au acceptat deja aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din San Marino a condus la concluzia că Croația, Portugalia, România și Țările de Jos sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii San Marino în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(12)

Prin urmare, Croația, Portugalia, România și Țările de Jos ar trebui autorizate să își depună declarațiile de acceptare a aderării Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. Statele membre ale Uniunii care au acceptat deja aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 nu ar trebui să depună noi declarații de acceptare, deoarece declarațiile existente rămân valabile în temeiul dreptului internațional public.

(13)

Regatului Unit și Irlandei le revin obligații în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa și participă la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(14)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta decizie, Croația, Portugalia, România și Țările de Jos sunt autorizate să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980.

(2)   Statele membre menționate la alineatul (1) prezintă cel târziu până la 19 decembrie 2018 o declarație de acceptare a aderării Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, formulată după cum urmează:

„[Denumirea completă a STATULUI MEMBRU] declară că acceptă aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/2463 a Consiliului.”

(3)   Statele membre menționate la alineatul (1) informează Consiliul și Comisia cu privire la depunerea declarațiilor lor de acceptare a aderării Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 și transmit Comisiei textul respectivelor declarații în termen de două luni de la depunerea acestora.

Articolul 2

Statele membre care și-au depus declarația de acceptare a aderării Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 înainte de data adoptării prezentei decizii nu depun noi declarații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Croației, Țărilor de Jos, Portugaliei și României.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/43


DECIZIA (UE) 2017/2464 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), coroborat cu articolul 218,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Printre obiectivele pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană se numără promovarea protecției drepturilor copilului, după cum se afirmă la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Măsurile de protecție a copiilor împotriva deplasării sau reținerii ilicite reprezintă o parte esențială a acestei politici.

(2)

Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (2) (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles IIa”), care urmărește protejarea copiilor împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau rețineri ilicite și stabilirea de proceduri în vederea asigurării înapoierii imediate a copiilor în statul în care își au reședința obișnuită, precum și în vederea garantării protecției drepturilor de vizitare și a drepturilor privind încredințarea.

(3)

Regulamentul Bruxelles IIa completează și consolidează Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (denumită în continuare „Convenția de la Haga din 1980”), care stabilește, la nivel internațional, un sistem de obligații și de cooperare între statele contractante și între autoritățile centrale și urmărește să asigure înapoierea imediată a copiilor deplasați sau reținuți ilicit.

(4)

Toate statele membre ale Uniunii sunt parte la Convenția de la Haga din 1980.

(5)

Uniunea încurajează statele terțe să adere la Convenția de la Haga din 1980 și sprijină punerea în aplicare corectă a Convenției de la Haga din 1980, prin participarea alături de statele membre, printre altele, la comisiile speciale organizate periodic de Conferința de la Haga de drept internațional privat.

(6)

Un cadru juridic comun aplicabil între statele membre ale Uniunii și statele terțe ar putea fi cea mai bună soluție pentru cazurile delicate de răpire internațională de copii.

(7)

Convenția de la Haga din 1980 prevede că aceasta se aplică în raporturile dintre statul aderent și acele state contractante care vor fi declarat că acceptă aderarea.

(8)

Convenția de la Haga din 1980 nu permite organizațiilor de integrare economică regională, precum Uniunea, să devină parte la aceasta. Prin urmare, Uniunea nu poate să adere la convenția respectivăși nici să depună o declarație de acceptare a unui stat aderent.

(9)

În temeiul Avizului 1/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (3), declarațiile de acceptare făcute în conformitate cu Convenția de la Haga din 1980 țin de competența externă exclusivă a Uniunii.

(10)

La 2 februarie 1994, Panama și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Panama la 1 mai 1994.

(11)

Toate statele membre vizate, cu excepția Austriei și a României, au acceptat deja aderarea Republicii Panama la Convenția de la Haga din 1980. Panama a acceptat aderarea Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltei și Sloveniei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Panama a condus la concluzia că Austria și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii Panama în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(12)

La 18 noiembrie 1999, Uruguay și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Uruguay la 1 februarie 2000.

(13)

Toate statele membre vizate, cu excepția Austriei și a României, au acceptat deja aderarea Republicii Uruguay la Convenția de la Haga din 1980. Uruguay a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Uruguay a condus la concluzia că Austria și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii Uruguay în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(14)

La 13 decembrie 1995, Columbia și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru Columbia la 1 martie 1996.

(15)

Toate statele membre vizate, cu excepția Austriei și a României, au acceptat deja aderarea Republicii Columbia la Convenția de la Haga din 1980. Columbia a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Maltei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din Columbia a condus la concluzia că Austria și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii Columbia în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(16)

La 5 februarie 2001, El Salvador și-a depus instrumentul de aderare la Convenția de la Haga din 1980. Convenția de la Haga din 1980 a intrat în vigoare pentru El Salvador la 1 mai 2001.

(17)

Toate statele membre vizate, cu excepția Austriei și a României, au acceptat deja aderarea Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980. El Salvador a acceptat aderarea Bulgariei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei la Convenția de la Haga din 1980. O evaluare a situației din El Salvador a condus la concluzia că Austria și România sunt în măsură să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii El Salvador în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Haga din 1980.

(18)

Prin urmare, Austria și România ar trebui autorizate să își depună declarațiile de acceptare a aderării Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii. Celelalte state membre ale Uniunii care au acceptat deja aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 nu ar trebui să depună noi declarații de acceptare, deoarece declarațiile existente rămân valabile în temeiul dreptului internațional public.

(19)

Regatului Unit și Irlandei le revin obligații în temeiul Regulamentului Bruxelles IIa și participă la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(20)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin prezenta decizie, Austria și România sunt autorizate să accepte, în interesul Uniunii, aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980.

(2)   Austria și România prezintă cel târziu până la 19 decembrie 2018 o declarație de acceptare a aderării Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980, în interesul Uniunii, formulată după cum urmează:

„[Denumirea completă a STATULUI MEMBRU] declară că acceptă aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/2464 a Consiliului.”

(3)   Austria și România informează Consiliul și Comisia cu privire la depunerea declarațiilor lor de acceptare a aderării Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 și transmit Comisiei textul repsectivelor declarații în termen de două luni de la depunerea acesteia.

Articolul 2

Statele membre care și-au depus declarația de acceptare a aderării Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 înainte de data adoptării prezentei decizii nu depun noi declarații.

Articolul 3

Prezenta decizie prduce efecte de la data notificării acesteia.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Austriei și României.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Avizul din 30 noiembrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 23.12.2003, p. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

29.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/46


DECIZIA NR. 1/2017 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEȚIA INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN

din 29 noiembrie 2017

de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2017/2465]

COMITETUL PENTRU TRANSPORT AERIAN UNIUNEA EUROPEANĂ-ELVEȚIA,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 23 alineatul (4),

DECIDE:

Articol unic

Anexa la prezenta decizie înlocuiește anexa la acord, începând de la 1 februarie 2018.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2017.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației Uniunii Europene

Filip CORNELIS

Șeful delegației elvețiene

Christian HEGNER


ANEXĂ

În sensul prezentului acord:

În temeiul Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană înlocuiește Comunitatea Europeană și îi succedă acesteia;

În toate cazurile în care actele specificate în prezenta anexă menționează statele membre ale Comunității Europene, înlocuită de Uniunea Europeană, sau cerința unei legături cu acestea, se consideră, în sensul prezentului Acord, că aceste mențiuni fac trimitere și la Elveția sau la cerința unei legături cu Elveția;

Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 și la Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 ale Consiliului, făcute la articolele 4, 15, 18, 27 și 35 din acord, se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

Fără a aduce atingere articolului 15 din prezentul acord, termenul „operator de transport aerian comunitar” sau „transportator aerian comunitar” prevăzut în directivele și regulamentele comunitare menționate în continuare se aplică și transportatorilor aerieni care sunt autorizați, au locul principal de desfășurare a activității și, dacă este cazul, își au sediul social în Elveția, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1008/2008. Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

În textele următoare, orice trimitere la articolele 81 și 82 din tratat sau la articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se interpretează ca trimitere la articolele 8 și 9 din prezentul acord.

1.   Liberalizarea aviației și alte norme aplicabile aviației civile

Nr. 1008/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Nr. 2000/79

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA).

Nr. 93/104

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, astfel cum a fost modificată prin:

Directiva 2000/34/CE.

Nr. 437/2003

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă.

Nr. 1358/2003

Regulamentul Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 158/2007.

Nr. 785/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 285/2010.

Nr. 95/93

Regulamentul Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 793/2004.

Nr. 2009/12

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.

Nr. 96/67

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității.

(articolele 1-9, 11-23 și 25)

Nr. 80/2009

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului.

2.   Norme de concurență

Nr. 1/2003

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (articolele 1-13, 15-45).

(În măsura în care acest regulament este relevant pentru aplicarea prezentului acord. Introducerea acestui regulament nu afectează repartizarea sarcinilor în conformitate cu prezentul acord.)

Nr. 773/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006;

Regulamentul (CE) nr. 622/2008.

Nr. 139/2004

Regulamentul Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice]

[articolele 1-18, articolul 19 alineatele (1)-(2) și articolele 20-23].

În legătură cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul privind concentrările economice, între Comunitatea Europeană și Elveția se aplică următoarele dispoziții:

1.

În ceea ce privește o concentrare, astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, care nu are dimensiune comunitară în sensul articolului 1 din respectivul regulament și care poate fi examinată în conformitate cu legislațiile naționale privind concurența din cel puțin trei state membre ale CE și din Confederația Elvețiană, persoanele sau întreprinderile la care se face referire la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior pot, înainte de a adresa orice notificare autorităților competente, să informeze Comisia Europeană, prin intermediul unei cereri motivate, că respectiva concentrare ar trebui examinată de către Comisie.

2.

Comisia Europeană transmite fără întârziere Confederației Elvețiene toate cererile primite în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 și al alineatului anterior.

3.

În cazul în care Confederația Elvețiană și-a exprimat dezacordul cu privire la cererea de trimitere a cazului, autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței își menține competența și cazul nu este trimis de Confederația Elvețiană în temeiul prezentului alineat.

În ceea ce privește termenele menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), articolul 9 alineatele (2) și (6), precum și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul privind concentrările economice:

1.

Comisia Europeană transmite fără întârziere autorităților competente elvețiene din domeniul concurenței toate documentele relevante în temeiul articolului 4 alineatele (4) și (5), al articolului 9 alineatele (2) și (6), precum și al articolului 22 alineatul (2).

2.

Pentru Confederația Elvețiană, calcularea termenelor menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), la articolul 9 alineatele (2) și (6), precum și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, începe la data primirii documentelor relevante de către autoritatea elvețiană competentă în domeniul concurenței.

Nr. 802/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (articolele 1-24), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006;

Regulamentul (CE) nr. 1033/2008;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1269/2013 al Comisiei.

Nr. 2006/111

Directiva Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi.

Nr. 487/2009

Regulamentul Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene.

3.   Siguranța aviației

Nr. 216/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 690/2009;

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009;

Regulamentul (UE) nr. 6/2013;

Regulamentul (UE) 2016/4.

Agenția beneficiază și în Elveția de competențele pe care i le conferă dispozițiile regulamentului.

Comisia beneficiază și în Elveția de competențele decizionale conferite în temeiul articolului 11 alineatul (2), al articolului 14 alineatele (5) și (7), al articolului 24 alineatul (5), al articolului 25 alineatul (1), al articolului 38 alineatul (3) litera (i), al articolului 39 alineatul (1), al articolului 40 alineatul (3), al articolului 41 alineatele (3) și (5), al articolului 42 alineatul (4), al articolului 54 alineatul (1) și al articolului 61 alineatul (3).

Fără a aduce atingere adaptării orizontale prevăzute la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” din articolul 65 al regulamentului sau din dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Niciun element al acestui regulament nu trebuie interpretat ca fiind de natură să confere AESA competența de a acționa în numele Elveției în cadrul acordurilor internaționale în alt scop decât acela de a ajuta la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul respectivelor acorduri.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarea adaptare:

(a)

articolul 12 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(ii)

la alineatul (2) litera (a), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(iii)

la alineatul (2), se elimină literele (b) și (c);

(iv)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Ori de câte ori negociază cu o țară terță în vederea încheierii unui acord conform căruia un stat membru sau agenția pot elibera certificate pe baza certificatelor eliberate de autoritățile aeronautice ale respectivei țări terțe, Comunitatea depune toate eforturile necesare în vederea obținerii pentru Elveția a ofertei unui acord similar cu țara terță în cauză. La rândul său, Elveția va depune toate eforturile pentru a încheia cu țările terțe acorduri corespunzătoare celor ale Comunității.”;

(b)

la articolul 29, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, cetățenii elvețieni care se bucură de deplinătatea drepturilor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al agenției.”;

(c)

la articolul 30, se adaugă următorul paragraf:

„Elveția aplică agenției Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, care figurează în anexa A la prezenta anexă, în conformitate cu apendicele la anexa A.”;

(d)

la articolul 37, se adaugă următorul paragraf:

„Elveția participă cu drepturi depline în consiliul de administrație și are aceleași drepturi și obligații ca statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția dreptului de vot.”;

(e)

la articolul 59, se adaugă următorul alineat:

„(12)   Elveția participă la contribuția financiară menționată la alineatul (1) litera (b) conform următoarei formule:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

unde:

S

=

partea din bugetul agenției care nu este acoperită de taxele și tarifele menționate la alineatul (1) literele (c) și (d);

a

=

numărul de state asociate;

b

=

numărul de state membre ale Uniunii Europene;

c

=

contribuția Elveției la bugetul OACI;

C

=

contribuția totală la bugetul OACI a statelor membre ale UE și a statelor asociate.”;

(f)

la articolul 61, se adaugă următorul paragraf:

„Dispozițiile privind controlul financiar exercitat de Comunitate în Elveția în ceea ce privește participanții la activitățile agenției sunt menționate în anexa B la prezenta anexă.”;

(g)

Domeniul de aplicare al anexei II la regulament se extinde pentru a include următoarele aeronave, ca produse care intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (1):

 

A/c - [HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

Nr. 1178/2011

Regulamentul Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 290/2012;

Regulamentul (UE) nr. 70/2014;

Regulamentul (UE) nr. 245/2014;

Regulamentul (UE) 2015/445;

Regulamentul (UE) 2016/539.

Nr. 3922/91

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile [articolele 1-3, articolul 4 alineatul (2), articolele 5-11 și articolul 13], astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1899/2006;

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006;

Regulamentul (CE) nr. 8/2008;

Regulamentul (CE) nr. 859/2008.

Nr. 996/2010

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Nr. 104/2004

Regulamentul Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a normelor privind organizarea și componența camerei de recurs a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației.

Nr. 2111/2005

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE.

Nr. 473/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului.

Nr. 474/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/830 al Comisiei.

Nr. 1332/2011

Regulamentul Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/583.

Nr. 646/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 16 iulie 2012 de stabilire a normelor detaliate privind amenzile și daunele cominatorii potrivit Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Nr. 748/2012

Regulamentul Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2015/1039 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2016/5 al Comisiei.

Nr. 965/2012

Regulamentul Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 71/2014 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2015/2338 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2016/1199 al Comisiei;

Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei.

Nr. 2012/780

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2012 privind drepturile de acces la Fișierul european centralizat al recomandărilor privind siguranța și al răspunsurilor la acestea instituit în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE.

Nr. 628/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 28 iunie 2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei.

Nr. 139/2014

Regulamentul Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 2017/161.

Nr. 319/2014

Regulamentul Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007.

Nr. 376/2014

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei.

Nr. 452/2014

Regulamentul Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/1158.

Nr. 1321/2014

Regulamentul Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2015/1088;

Regulamentul (UE) 2015/1536;

Regulamentul (UE) 2017/334.

Nr. 2015/340

Regulamentul Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei.

Nr. 2015/640

Regulamentul Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

Nr. 2015/1018

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Nr. 2016/2357

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2016 privind lipsa respectării efective a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a normelor sale de punere în aplicare în ceea ce privește certificatele eliberate de Hellenic Aviation Training Academy (HATA) și licențele prevăzute în partea 66 eliberate pe baza acestora.

4.   Securitatea aviației

Nr. 300/2008

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002.

Nr. 272/2009

Regulamentul Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 297/2010;

Regulamentul (UE) nr. 720/2011;

Regulamentul (UE) nr. 1141/2011;

Regulamentul (UE) nr. 245/2013.

Nr. 1254/2009

Regulamentul Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/2096.

Nr. 18/2010

Regulamentul Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile.

Nr. 72/2010

Regulamentul Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/472.

Nr. 2015/1998

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2426;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/815.

Nr. C(2015) 8005

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației care conțin informațiile menționate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, astfel cum a fost modificată prin:

Decizia de punere în aplicare C(2017) 3030.

5.   Managementul traficului aerian

Nr. 549/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 6, 8, 10, 11 și 12.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), cuvintele „la nivel comunitar” se înlocuiesc cu cuvintele „la nivel comunitar, cu participarea Elveției”.

Fără a aduce atingere adaptării orizontale menționate la a doua liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 sau în dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Nr. 550/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 9a, 9b, 15, 15a, 16 și 17.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 3 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(b)

articolul 7 se modifică după cum urmează:

La alineatele (1) și (6), cuvintele „și Elveției” se inserează după cuvântul „Comunității”;

(c)

articolul 8 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(d)

articolul 10 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „și în Elveția”;

(e)

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia notifică decizia sa statelor membre și informează prestatorul de servicii cu privire la aceasta, în măsura în care prestatorul este implicat legal.”

Nr. 551/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic European (regulament privind spațiul aerian), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 3a, 6 și 10.

Nr. 552/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009.

În Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 4, al articolului 7 și al articolului 10 alineatul (3).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 5 se modifică după cum urmează:

la alineatul (2), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(b)

articolul 7 se modifică după cum urmează:

la alineatul (4), după cuvântul „Comunitate”, se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(c)

anexa III se modifică după cum urmează:

în secțiunea 3, la a doua și la ultima liniuță, după cuvintele „în Comunitate” se inserează cuvintele „sau în Elveția”.

Nr. 2150/2005

Regulamentul Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian.

Nr. 1033/2006

Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2120.

Nr. 1032/2006

Regulamentul Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 30/2009.

Nr. 219/2007

Regulamentul Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008;

Regulamentul (UE) nr. 721/2014.

Nr. 633/2007

Regulamentul Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 283/2011.

Nr. 2017/373  (2)

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011.

Nr. 29/2009

Regulamentul Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarea adaptare:

În anexa I partea A, se adaugă cuvintele „Elveția UIR”.

Nr. 262/2009

Regulamentul Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345.

Nr. 73/2010

Regulamentul Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1029/2014.

Nr. 255/2010

Regulamentul Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1006.

Nr. C(2010)5134

Decizia Comisiei din 29 iulie 2010 privind desemnarea organismului de evaluare a performanțelor cerului unic european.

Nr. 176/2011

Regulamentul Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian.

Nr. 677/2011

Regulamentul Comisiei din 7 iulie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 970/2014;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373.

Nr. 2011/4130

Decizia Comisiei din 7 iulie 2011 de numire a administratorului rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian (ATM) a cerului unic european.

Nr. 1034/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010.

Nr. 1035/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 și (UE) nr. 691/2010, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2014.

Nr. 1206/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european.

În sensul prezentului acord, textul regulamentului se citește cu următoarea adaptare:

În anexa I se adaugă cuvintele „Elveția UIR”.

Nr. 1207/2011

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/386.

Nr. 923/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 2015/340;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185.

Nr. 1079/2012

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 16 noiembrie 2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 657/2013;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345.

Nr. 390/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea.

Nr. 391/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană.

Nr. 409/2013

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 3 mai 2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian.

Nr. 2014/132

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019.

Nr. 716/2014

Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei din 27 iunie 2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian.

Nr. 2015/2224

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 27 noiembrie 2015 referitoare la numirea președintelui, a membrilor și a supleanților lor în cadrul consiliului de administrare a rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian pentru a doua perioadă de referință (2015-2019).

Nr. 2016/1373

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 august 2016 de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019).

6.   Mediu și zgomot

Nr. 2002/30

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12 și 14-18).

[Se aplică modificările la anexa I, care decurg din anexa II capitolul 8 (Politica în domeniul transporturilor) secțiunea G (Transportul aerian) punctul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene].

Nr. 89/629

Directiva Consiliului din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție.

(articolele 1-8)

Nr. 2006/93

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988).

7.   Protecția consumatorilor

Nr. 90/314

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite.

(articolele 1-10).

Nr. 93/13

Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

(articolele 1-11).

Nr. 2027/97

Regulamentul Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (articolele 1-8), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 889/2002.

Nr. 261/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

(articolele 1-18).

Nr. 1107/2006

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.

8.   Diverse

Nr. 2003/96

Directiva Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

[articolul 14 alineatul (1) litera (b) și articolul 14 alineatul (2)].

9.   Anexe

A

:

Protocol privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

B

:

Dispoziții privind controlul financiar pe care îl exercită Uniunea Europeană în privința participanților elvețieni la activitățile AESA


(1)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(2)  Regulamentul 2017/373 se aplică doar începând din ianuarie 2020. Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (2) este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/373. În ceea ce privește agenția articolul 4 alineatele (1), (2), (5), (6) și (8) și articolul 5 se aplică de asemenea de la data intrării în vigoare. În ceea ce privește furnizorii de servicii de date, articolul 6 se va aplica de la 1 ianuarie 2019 și, dacă un astfel de furnizor solicită și obține un certificat în conformitate cu articolul 6, de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/373. Între timp, continuă să se aplice și articolele relevante din Regulamentul (CE) nr. 482/2008.


ANEXA A

PROTOCOL PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII EUROPENE

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare „CEEA”), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,

AU CONVENIT asupra următoarelor dispoziții, care vor fi anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

CAPITOLUL I

PROPRIETĂȚI, FONDURI, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE UNIUNII EUROPENE

Articolul 1

Spațiile și clădirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție, confiscare sau expropriere. Patrimoniul și activele Uniunii nu pot face obiectul niciunei măsuri administrative sau judiciare de constrângere fără autorizație din partea Curții de Justiție.

Articolul 2

Arhivele Uniunii sunt inviolabile.

Articolul 3

Uniunea, activele, veniturile și celelalte proprietăți ale acesteia sunt scutite de orice impozite directe.

Ori de câte ori este posibil, guvernele statelor membre adoptă dispozițiile necesare pentru a restitui sau a rambursa valoarea impozitelor indirecte sau a taxelor la vânzare care sunt incluse în prețul bunurilor mobile sau imobile, în cazul în care Uniunea, pentru uz oficial, face achiziții substanțiale al căror preț cuprinde impozite și taxe de acest tip. Totuși, aplicarea acestor dispoziții nu trebuie să aibă drept efect denaturarea concurenței în cadrul Uniunii.

Nu se acordă nicio scutire cu privire la impozitele, taxele și impunerile care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.

Articolul 4

Uniunea este scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul articolelor destinate uzului său oficial: articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul țării în care sunt introduse, decât în condiții permise de guvernul acelei țări.

Uniunea este, de asemenea, scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul publicațiilor sale.

CAPITOLUL II

COMUNICAȚIILE ȘI PERMISELE DE LIBERĂ TRECERE

Articolul 5

În ceea ce privește comunicațiile lor oficiale și transmiterea tuturor documentelor lor, instituțiile Uniunii beneficiază, pe teritoriul fiecărui stat membru, de regimul acordat de către statul respectiv misiunilor diplomatice.

Corespondența oficială, precum și celelalte comunicații oficiale ale instituțiilor Uniunii nu pot fi cenzurate.

Articolul 6

Președinții instituțiilor Uniunii pot emite pentru membrii și agenții acestor instituții permise de liberă trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, și care sunt recunoscute de autoritățile statelor membre ca documente de călătorie valabile. Aceste permise de liberă trecere se eliberează funcționarilor și altor agenți în condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii și de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă trecere ca documente de călătorie valabile pe teritoriile unor țări terțe.

CAPITOLUL III

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN

Articolul 7

Nu se impun niciun fel de restricții administrative sau de altă natură în privința liberei circulații a deputaților în Parlamentul European către sau dinspre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Membrii Parlamentului European beneficiază, în privința formalităților vamale și a controlului valutar:

(a)

din partea propriului guvern, de aceleași facilități precum cele acordate înalților funcționari aflați în străinătate în misiune oficială temporară;

(b)

din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleași facilități precum cele acordate reprezentanților guvernelor străine aflați în misiune oficială temporară.

Articolul 8

Deputații în Parlamentul European nu pot face obiectul niciunui tip de cercetare, reținere sau procedură judiciară ca urmare a opiniilor sau a voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, deputații beneficiază:

(a)

pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului din propria țară;

(b)

pe teritoriul oricărui alt stat membru, de imunitate față de orice măsură de detenție și de imunitate de jurisdicție.

În mod similar, imunitatea se aplică deputaților și pe parcursul deplasării lor către și dinspre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European.

Imunitatea nu poate fi invocată atunci când un deputat este prins în flagrant delict și nu poate împiedica Parlamentul European să își exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre deputații săi.

CAPITOLUL IV

REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE

Articolul 10

Reprezentanții statelor membre care participă la activitatea instituțiilor Uniunii, consilierii și experții tehnici ai acestora beneficiază, în exercițiul funcțiunii și pe durata deplasărilor lor către și dinspre locul de desfășurare a reuniunii, de privilegiile, imunitățile și facilitățile obișnuite.

Prezentul articol se aplică, de asemenea, membrilor organelor consultative ale Uniunii.

CAPITOLUL V

FUNCȚIONARII ȘI CEILALȚI AGENȚI AI UNIUNII EUROPENE

Articolul 11

Pe teritoriul fiecărui stat membru și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii:

(a)

beneficiază de imunitate de jurisdicție pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficială, inclusiv declarațiile verbale sau scrise, sub rezerva aplicării dispozițiilor din tratatele care reglementează, pe de o parte, răspunderea funcționarilor și a celorlalți agenți ai Uniunii față de aceasta și, pe de altă parte, competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a soluționa litigiile dintre Uniune și funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii. Aceștia beneficiază de imunitate și după încetarea funcțiilor lor;

(b)

nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, dispozițiilor privind limitarea imigrației sau formalităților de înregistrare pentru străini;

(c)

beneficiază, cu privire la reglementările monetare sau de schimb, de facilitățile acordate în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale;

(d)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia preluării pentru prima dată a postului în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale la încheierea mandatului în acea țară, sub rezerva, în ambele cazuri, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernul țării în care se exercită acest drept;

(e)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, un automobil de uz personal, achiziționat fie în țara unde au avut ultima reședință, fie în țara ai căror resortisanți sunt, în condițiile pieței interne din țara respectivă, și de a-l reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva, în ambele cazuri, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernul țării în cauză.

Articolul 12

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii sunt impozitate în beneficiul Uniunii, în condițiile și cu respectarea procedurii stabilite de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză.

Salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite de Uniune propriilor funcționari și agenți sunt scutite de impozitarea națională.

Articolul 13

La aplicarea impozitului pe venit, a impozitului pe avere și a taxei de succesiune, precum și la aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii, funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii care, în scopul exclusiv al exercitării funcțiilor lor în serviciul Uniunii, își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru diferit de statul în care își au domiciliul fiscal în momentul intrării în serviciul Uniunii, se consideră, atât în statul în care își au efectiv reședința, cât și în statul unde își au domiciliul fiscal, că și-au păstrat domiciliul în acest stat din urmă, în cazul în care acesta este membru al Uniunii. Această dispoziție se aplică, de asemenea, soțului/soției, în măsura în care acesta/aceasta nu desfășoară activități lucrative proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea și în grija persoanelor menționate în prezentul articol.

Bunurile mobile care aparțin persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul statului de ședere sunt scutite de impozit pe moștenire în respectivul stat; pentru stabilirea acestei taxe, se consideră că bunurile respective se găsesc în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor țărilor terțe și aplicării eventuale a dispozițiilor și convențiilor internaționale referitoare la dubla impunere.

Orice domiciliu dobândit exclusiv în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale nu este luat în considerare la aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 14

Acționând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor interesate, Parlamentul European și Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcționarii și alți agenți ai Uniunii.

Articolul 15

Hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, Parlamentul European și Consiliul stabilesc categoriile de funcționari și ceilalți agenți ai Uniunii cărora li se aplică, în totalitate sau în parte, dispozițiile articolului 11, ale articolului 12 al doilea paragraf și ale articolului 13.

Numele, gradele și adresele funcționarilor și ale celorlalți agenți care fac parte din aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAPITOLUL VI

PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR ȚĂRILOR TERȚE ACREDITATE PE LÂNGĂ UNIUNEA EUROPEANĂ

Articolul 16

Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Uniunii acordă misiunilor țărilor terțe acreditate pe lângă Uniunea Europeană imunitățile și privilegiile diplomatice obișnuite.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

Privilegiile, imunitățile și facilitățile se acordă funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii exclusiv în interesul Uniunii.

Fiecare instituție a Uniunii are obligația de a ridica imunitatea acordată unui funcționar sau unui alt agent în toate situațiile în care consideră că o astfel de ridicare a imunității nu contravine intereselor Uniunii.

Articolul 18

În sensul aplicării prezentului protocol, instituțiile Uniunii colaborează cu autoritățile responsabile ale statelor membre vizate.

Articolul 19

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică membrilor Comisiei.

Articolul 20

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierilor și raportorilor adjuncți ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 din Protocolul de stabilire a statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la imunitatea judiciară a judecătorilor și avocaților generali.

Articolul 21

Prezentul protocol se aplică și Băncii Europene de Investiții, membrilor organismelor acesteia, personalului ei și reprezentanților statelor membre care participă la activitățile sale, fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului privind statutul acesteia.

Totodată, Banca Europeană de Investiții este scutită de orice impunere fiscală sau de natură similară cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le pot comporta aceste operațiuni în statul în care banca își are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare sau lichidare nu atrage după sine niciun fel de impunere. În fine, activitățile băncii și ale organismelor acesteia, desfășurate în conformitate cu statutul, nu fac obiectul niciunui impozit pe cifra de afaceri.

Articolul 22

Prezentul protocol se aplică, de asemenea, Băncii Centrale Europene, membrilor organismelor sale și personalului său, fără a aduce atingere dispozițiilor Protocolului privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Totodată, Banca Centrală Europeană este scutită de orice impunere fiscală sau de natură similară cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le pot comporta aceste operațiuni în statul în care banca își are sediul. Întrucât activitatea Băncii și a organelor sale se desfășoară în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, nu se vor aplica impozite pe cifra de afaceri.

Apendice

Modalități de aplicare în Elveția a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene

1.   Extinderea aplicării la Elveția

În Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (denumit în continuare „protocolul”), toate trimiterile la statele membre trebuie interpretate ca incluzând și Elveția, cu excepția cazurilor în care dispozițiile care urmează dispun altfel.

2.   Scutirea agenției de impozitarea indirectă (inclusiv de TVA)

Bunurile și serviciile exportate din Elveția nu fac obiectul taxei elvețiene pe valoarea adăugată (TVA). În cazul bunurilor și serviciilor care îi sunt furnizate în Elveția agenției pentru uzul său oficial, în conformitate cu articolul 3 alineatul din protocol, scutirea de TVA se realizează prin rambursare. Se acordă scutire de TVA în cazul în care prețul efectiv de achiziție a bunurilor și serviciilor menționate în factură sau în documentul echivalent se ridică la cel puțin 100 de franci elvețieni (inclusiv taxele).

Rambursarea TVA se acordă la depunerea la Direcția Principală pentru TVA a Administrației Fiscale Federale a formularelor elvețiene prevăzute în acest scop. De regulă, cererile de rambursare trebuie prelucrate în termen de trei luni de la data la care au fost depuse împreună cu documentele justificative necesare.

3.   Proceduri de aplicare a normelor privind personalul agenției

În ceea ce privește articolul 12 al doilea paragraf din protocol, Elveția scutește, conform principiilor legislației sale interne, funcționarii și alți agenți ai agenției, în sensul articolului 2 din Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului (1), de la plata impozitelor federale, cantonale și comunale pe salariile, retribuțiile și indemnizațiile plătite acestora de Uniunea Europeană și supuse unui impozit intern în favoarea acesteia.

La aplicarea articolului 13 din protocol, Elveția nu este considerată stat membru în sensul punctului 1 de mai sus.

Funcționarii și ceilalți agenți ai agenției, precum și membrii familiilor acestora care sunt membri ai sistemului de asigurări sociale aplicabil funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene, nu sunt obligați să se înscrie în sistemul de asigurări sociale elvețian.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competență exclusivă pentru toate problemele privind relațiile dintre agenție sau Comisie și personalul său în ceea ce privește aplicarea Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (2) și a altor dispoziții din legislația Uniunii Europene privind condițiile de muncă.


(1)  Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului din 25 martie 1969 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 74, 27.3.1969, p. 1).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (regimul aplicabil celorlalți agenți) (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).


ANEXA B

CONTROLUL FINANCIAR PRIVIND PARTICIPANȚII ELVEȚIENI LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI EUROPENE DE SIGURANȚĂ A AVIAȚIEI

Articolul 1

Comunicarea directă

Agenția și Comisia comunică direct cu toate persoanele sau entitățile stabilite în Elveția care participă la activitățile agenției în calitate de contractanți, de participanți la programele agenției, de persoane plătite din bugetul agenției sau al Comunității sau de subcontractanți. Aceste persoane pot trimite direct Comisiei și agenției toate informațiile și documentele relevante pe care trebuie să le transmită pe baza instrumentelor menționate în prezenta decizie și pe baza contractelor sau a acordurilor încheiate, precum și pe baza oricăror decizii luate în temeiul acestora.

Articolul 2

Controale

(1)   În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) și cu regulamentul financiar adoptat de către Consiliul de administrație al agenției la 26 martie 2003, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) și cu celelalte instrumente menționate în prezenta decizie, contractele sau acordurile încheiate și deciziile luate împreună cu beneficiarii stabiliți în Elveția pot să prevadă efectuarea, în orice moment, de către funcționarii agenției și de cei ai Comisiei ori de către alte persoane mandatate de agenție și de Comisie a unor audituri științifice, financiare, tehnologice sau de altă natură la sediul beneficiarilor și al subcontractanților acestora.

(2)   Funcționarii agenției și ai Comisiei și alte persoane mandatate de agenție și de Comisie beneficiază de un acces corespunzător la spații, lucrări și documente, precum și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor respective, inclusiv la cele în format electronic. Acest drept de acces figurează explicit în contractele sau acordurile încheiate în vederea implementării instrumentelor menționate în prezenta decizie.

(3)   Curtea de Conturi Europeană beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia.

(4)   Auditurile pot avea loc până la cinci ani după expirarea prezentei decizii sau în condițiile prevăzute de contractele sau acordurile încheiate și de deciziile luate.

(5)   Biroul Federal Elvețian de Audit trebuie informat în prealabil cu privire la auditurile efectuate pe teritoriul elvețian. Această informare nu reprezintă o condiție legală pentru executarea unor astfel de audituri.

Articolul 3

Controale la fața locului

(1)   În temeiul prezentului acord, Comisia (OLAF) este autorizată să efectueze controale și inspecții la fața locului pe teritoriul elvețian, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (3).

(2)   Controalele și inspecțiile la fața locului sunt pregătite și întreprinse de către Comisie, în strânsă colaborare cu Biroul Federal Elvețian de Audit sau cu alte autorități elvețiene competente desemnate de către Biroul Federal Elvețian de Audit, care sunt informate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și inspecțiilor, pentru a putea furniza întreaga asistență necesară. În acest scop, funcționarii autorităților elvețiene competente pot participa la controalele și la inspecțiile la fața locului.

(3)   În cazul în care autoritățile elvețiene competente în cauză doresc acest lucru, controalele și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate împreună de către Comisie și de către autoritățile elvețiene competente.

(4)   În cazul în care participanții la program se împotrivesc unui control sau unei inspecții la fața locului, autoritățile elvețiene, acționând în conformitate cu reglementările naționale, acordă inspectorilor Comisiei asistența necesară pentru a-și putea îndeplini misiunea de control sau de inspecție la fața locului.

(5)   Comisia comunică Biroului Federal Elvețian de Audit, cât mai curând posibil, orice fapt sau suspiciune legată de o neregulă de care a luat cunoștință în cursul controlului sau al inspecției la fața locului. În orice caz, Comisia trebuie să informeze autoritatea susmenționată cu privire la rezultatul acestor controale și inspecții.

Articolul 4

Informare și consultare

(1)   În scopul implementării corecte a prezentei anexe, autoritățile competente elvețiene și comunitare fac un schimb periodic de informații și, la cererea uneia dintre părți, inițiază consultări.

(2)   Autoritățile competente elvețiene informează fără întârziere agenția și Comisia cu privire la orice fapt sau suspiciune de care au luat cunoștință în legătură cu nereguli în încheierea și executarea contractelor sau a acordurilor încheiate în aplicarea instrumentelor menționate în prezenta decizie.

Articolul 5

Confidențialitate

Informațiile comunicate sau obținute sub orice formă în temeiul prezentei anexe vor face obiectul secretului profesional și vor beneficia de protecția acordată informațiilor similare de legislația națională elvețiană și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor Comunității. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane în afara celor care, în cadrul instituțiilor Comunității, în statele membre sau în Elveția, au funcții care impun cunoașterea acestor informații și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru asigurarea unei protecții eficace a intereselor financiare ale părților contractante.

Articolul 6

Măsuri și sancțiuni administrative

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal elvețian, agenția sau Comisia pot impune măsuri și sancțiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4), precum și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (5).

Articolul 7

Recuperare și executare

Deciziile adoptate de agenție sau de Comisie care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei decizii și care impun o obligație pecuniară unor alte persoane decât statele au titlu executoriu în Elveția.

Titlul executoriu trebuie emis fără efectuarea niciunui alt control în afară de verificarea autenticității actului de către autoritatea desemnată de guvernul elvețian, care trebuie să informeze cu privire la aceasta agenția sau Comisia. Executarea trebuie să aibă loc în conformitate cu normele de procedură elvețiene. Legalitatea deciziei de executare face obiectul controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii sunt executorii în aceleași condiții.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.