ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 335

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
15 decembrie 2017


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2305 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

1

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2306 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

6

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere ( JO L 254, 30.9.2017 )

11

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

REGULAMENTE

15.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/2305 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește normele comune și generale aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene.

(2)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3) și cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia a revizuit, în 2016, alocările totale ale tuturor statelor membre pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă al politicii de coeziune pentru perioada 2017-2020.

(3)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 și cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia a prezentat rezultatele respectivei revizuiri într-o comunicare către Consiliu și Parlamentul European din 30 iunie 2016 referitoare la ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2017 în funcție de evoluția venitului național brut (VNB) și ajustarea pachetelor privind politica de coeziune. Comisia a menționat în respectiva comunicare că, pe baza celor mai recente statistici, există o divergență cumulată de peste ± 5 % între alocările totale și cele revizuite în Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Țările de Jos, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. În plus, Comisia a menționat că, având în vedere cifrele VNB pe cap de locuitor pentru perioada 2012-2014, Cipru ar deveni pe deplin eligibil pentru sprijin din partea Fondului de coeziune începând cu 1 ianuarie 2017.

(4)

Astfel cum se prevede la articolul 7 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 și la articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alocările pentru statele membre respective urmează să fie ajustate în mod corespunzător, cu condiția ca totalul net al respectivelor ajustări să nu depășească 4 miliarde EUR.

(5)

În măsura în care revizuirea a avut un impact asupra repartizării anuale a resurselor globale alocate pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, precum și asupra inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor („YEI”), revizuirea a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1941 a Comisiei (4).

(6)

Efectul net total al ajustărilor respective constă în majorarea resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială cu 4 miliarde EUR. Această majorare ar trebui să se reflecte la articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care ar trebui, așadar, ajustat în consecință.

(7)

Resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și repartizarea acestora între regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de tranziție, regiunile mai dezvoltate, statele membre care beneficiază de contribuții din Fondul de coeziune și regiunile ultraperiferice, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ar trebui să fie adaptate în consecință.

(8)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, marjele rămase disponibile sub plafoanele pentru creditele de angajament din cadrul financiar multianual („CFM”) vor constitui o marjă CFM globală pentru angajamente, care se disponibilizează peste plafoanele instituite în CFM pentru anii 2016-2020 pentru obiective de politică legate de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în special în rândul tinerilor. Limitarea marjelor rămase disponibile sub plafoanele CFM pentru credite de angajament pe perioada 2014-2017 a fost eliminată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului (5), permițând astfel ca YEI să poată fi prelungită până în 2020 și ca alocarea specifică pentru YEI să poată fi majorată cu un cuantum de 1,2 miliarde EUR în prețuri curente pentru perioada 2017-2020. Alocarea specifică pentru YEI, astfel cum se prevede la articolul 91 alineatul (1) și la articolul 92 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ar trebui să fie adaptată în consecință.

(9)

În conformitate cu articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia a acceptat o propunere prezentată de Danemarca de a transfera o parte dintre creditele sale destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană către obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Transferul respectiv ar trebui să se reflecte într-o ajustare a resurselor globale disponibile pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană prevăzute la articolul 92 alineatul (9) din regulamentul respectiv.

(10)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului (6) s-a transferat în anii următori un cuantum de 11 216 187 326 EUR în prețuri curente din alocarea prevăzută pentru fondurile structurale și pentru Fondul de coeziune. Transferul respectiv ar trebui să se reflecte în anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care stabilește repartizarea anuală globală a creditelor de angajament pentru perioada 2014-2020. În plus, s-a transferat în anii următori un cuantum de 9 446 050 652 EUR în prețuri curente din alocarea prevăzută aferentă Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime care nu a putut fi angajat în 2014 și nici reportat în 2015.

(11)

Având în vedere necesitatea de a asigura că alocările suplimentare care au fost puse la dispoziție pentru exercițiul bugetar 2017 sunt angajate din punct de vedere financiar, inclusiv prin modificări ale programelor afectate, s-a considerat că este potrivit să se dispună o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(12)

Având în vedere caracterul urgent al prelungirii programelor de susținere a YEI, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 91, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar corespunzător perioadei 2014-2020 sunt de 329 978 401 458 EUR la prețurile din 2011, în conformitate cu repartizarea anuală stabilită în anexa VI, din care 325 938 694 233 EUR reprezintă resursele globale alocate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune și 4 039 707 225 EUR reprezintă o alocare specifică pentru YEI. În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, cuantumul resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială se indexează cu 2 % pe an.”

2.

Articolul 92 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă se ridică la 96,09 % din resursele globale (și anume, un total de 317 103 114 309 EUR) și se alocă după cum urmează:

(a)

48,64 % (și anume, un total de 160 498 028 177 EUR) pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

(b)

10,19 % (și anume, un total de 33 621 675 154 EUR) pentru regiunile de tranziție;

(c)

15,43 % (și anume, un total de 50 914 723 304 EUR) pentru regiunile mai dezvoltate;

(d)

20,01 % (și anume, un total de 66 029 882 135 EUR) pentru statele membre care beneficiază de contribuții din Fondul de coeziune;

(e)

0,42 % (și anume, un total de 1 378 882 914 EUR) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Resursele pentru YEI se ridică la 4 039 707 225 EUR din alocarea specifică pentru YEI și cel puțin 4 039 707 225 EUR din investițiile orientate ale FSE.”;

(c)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană reprezintă 2,69 % din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2014-2020 (și anume, un total de 8 865 148 841 EUR).”

3.

Anexa VI se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 decembrie 2017.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1941 a Comisiei din 3 noiembrie 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/190/UE de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020 (JO L 299, 5.11.2016, p. 61).

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 163, 24.6.2017, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 103, 22.4.2015, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA VI

REPARTIZAREA ANUALĂ A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU PERIOADA 2014-2020

Profil anual ajustat (inclusiv suplimentare pentru YEI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

EUR, prețuri din 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


15.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/6


REGULAMENTUL (UE) 2017/2306 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) și articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În Declarația comună privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene intitulată „Consensul european” (2) și în Declarația comună privind „Noul consens european privind dezvoltarea” (3), Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, Parlamentul European și Comisia au recunoscut legătura dintre securitate și dezvoltare.

(2)

În Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată printr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, se subliniază importanța promovării unor societăți pacifiste și favorabile incluziunii atât ca obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD) 16, cât și în vederea atingerii altor rezultate în domeniul politicii de dezvoltare. ODD 16 solicită în mod explicit „Consolidarea instituțiilor naționale relevante, inclusiv prin intermediul cooperării internaționale, pentru consolidarea capacităților la toate nivelurile, în special în țările în curs de dezvoltare, în scopul prevenirii violenței și combaterii terorismului și a criminalității”.

(3)

Obiectivul principal al politicii de dezvoltare a Uniunii este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei.

(4)

În comunicatul privind reuniunea la nivel înalt din 19 februarie 2016, Comitetul de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a actualizat directivele de raportare privind asistența oficială pentru dezvoltare în domeniul păcii și securității. Finanțarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu prezentul regulament constituie asistență oficială pentru dezvoltare atunci când îndeplinește criteriile stabilite în respectivele directive de raportare sau în orice directivă de raportare ulterioară asupra căreia Comitetul de asistență pentru dezvoltare poate să convină.

(5)

Sprijinirea actorilor din sectorul de securitate din țările terțe, inclusiv, în circumstanțe excepționale, a forțelor armate în contextul prevenirii conflictelor, al gestionării sau stabilizării situațiilor de criză, este esențială pentru a asigura condiții adecvate pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare. O bună guvernanță, un control democratic eficace și o supraveghere civilă eficace ale sistemului de securitate, inclusiv ale forțelor armate, precum și respectarea drepturilor omului și a statului de drept sunt principii esențiale ale unui stat funcțional în orice context și ar trebui să fie promovate printr-o sprijinire mai amplă a reformei sectorului de securitate din țările terțe.

(6)

În Concluziile sale din 19-20 decembrie 2013 privind politica de securitate și apărare comună (PSAC), Consiliul European a subliniat importanța sprijinirii țărilor partenere și a organizațiilor regionale, prin furnizarea de formare, de consiliere, de echipament și de resurse, după caz, astfel încât acestea să își sporească propria capacitate de a preîntâmpina sau de a gestiona crizele.

(7)

În Comunicarea comună din 28 aprilie 2015 intitulată „Consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare – Înzestrarea partenerilor pentru prevenirea și gestionarea crizelor”, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au reafirmat necesitatea de a construi societăți stabile și sigure pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare.

(8)

În conformitate cu abordarea cuprinzătoare a UE și în vederea maximizării impactului, eficienței și coerenței sprijinului UE, Consiliul, în Concluziile sale din 18 mai 2015 privind PSAC, a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate să elaboreze, în consultare cu statele membre, un cadru strategic la nivelul Uniunii pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate. Respectivul concept de politică reunește PSAC și toate celelalte instrumente relevante ale politicii externe și de securitate comune (PESC), precum și instrumentele de cooperare pentru dezvoltare, cu respectarea temeiurilor juridice, a obiectivelor principale și a procedurilor decizionale ale fiecăruia.

(9)

Consolidarea capacităților actorilor militari din țările terțe ar trebui realizată ca parte a politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii atunci când urmărește în principal obiective din domeniul dezvoltării și ca parte a PESC a Uniunii atunci când urmărește în principal obiective din domeniul păcii și securității, în conformitate cu articolul 40 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prezentul regulament respectă aplicarea procedurilor și sfera de aplicare a competențelor instituțiilor în cadrul politicii de cooperare pentru dezvoltare și al PESC ale Uniunii.

(10)

Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament ar putea acoperi furnizarea de programe de consolidare a capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, inclusiv de formare, de mentorat și de consiliere privind, de exemplu, drepturile omului, guvernanța și statul de drept, protecția femeilor și a copiilor, răspunsul civil la crize, gestionarea resurselor umane și cooperarea tehnică.

(11)

Comisia urmează să monitorizeze îndeaproape măsurile în temeiul prezentului regulament. Comisia urmează să informeze Parlamentul European în mod corespunzător și în timp util cu privire la punerea în aplicare a asistenței Uniunii în conformitate cu prezentul regulament. Până cel târziu la 30 iunie 2020, Comisia urmează să evalueze impactul, eficacitatea și coerența cu ODD 16 ale măsurilor adoptate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, Comisia urmează să asocieze toate părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile societății civile și autoritățile locale, în faza de evaluare, asigurându-se că ele joacă un rol semnificativ în acest proces. Comisia urmează să realizeze, acolo unde este cazul, evaluări comune împreună cu statele membre. Rezultatele urmează să fie folosite pentru elaborarea programelor și alocarea resurselor și să consolideze în continuare coerența și complementaritatea acțiunii externe a Uniunii.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4) ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 230/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când Uniunea acordă asistență actorilor din sectorul de securitate, aceasta poate include, în situații excepționale, și asistența acordată actorilor militari, astfel cum se prevede la articolul 3a, în contextul unui proces mai larg de reformă a sectorului de securitate sau al consolidării capacităților ca sprijin pentru dezvoltare și securitate pentru dezvoltare în țări terțe, în conformitate cu obiectivul general de realizare a dezvoltării durabile.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Consolidarea capacităților actorilor militari în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare

(1)   Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, care necesită crearea unor societăți stabile, pașnice și favorabile incluziunii, asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului regulament poate fi utilizată pentru a dezvolta capacitatea actorilor militari din țările partenere, în circumstanțe excepționale, astfel cum se prevede la alineatul (3), pentru a se realiza activități de dezvoltare și activități de securitate pentru dezvoltare.

(2)   Asistența în temeiul prezentului articol poate include în special furnizarea de programe de consolidare a capacităților în sprijinul dezvoltării și al securității pentru dezvoltare, inclusiv formare, mentorat și consiliere, precum și furnizarea de echipamente, îmbunătățirea infrastructurii și furnizarea unor servicii direct legate de asistența respectivă.

(3)   Asistența în temeiul prezentului articol se acordă numai în următoarele situații:

(a)

în cazul în care cerințele nu pot fi satisfăcute prin recurgerea la actori nemilitari pentru a îndeplini în mod adecvat obiectivele Uniunii în temeiul prezentului regulament și în care există o amenințare la adresa existenței unor instituții de stat care funcționează sau la adresa protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar instituțiile de stat nu pot face față amenințării respective; și

(b)

în cazul în care există un consens între țara parteneră în cauză și Uniune asupra faptului că actorii militari sunt esențiali pentru menținerea, instituirea sau reinstituirea condițiilor esențiale pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv în situații de criză și în contexte și situații de fragilitate sau destabilizare.

(4)   Asistența acordată de Uniune în temeiul prezentului articol nu se utilizează pentru a finanța consolidarea capacităților actorilor militari în alte scopuri decât furnizarea activităților de dezvoltare și a activităților de securitate pentru dezvoltare. În special, aceasta nu se utilizează pentru a finanța:

(a)

cheltuielile militare recurente;

(b)

achiziționarea de arme și muniție sau a oricărui alt echipament conceput pentru a aplica o forță letală;

(c)

formarea care este destinată să contribuie în mod specific la capacitatea de luptă a forțelor armate.

(5)   La conceperea și punerea în aplicare a măsurilor în conformitate cu prezentul articol, Comisia promovează responsabilizarea țării partenere. Comisia elaborează, de asemenea, elementele și bunele practici necesare pentru a asigura sustenabilitatea pe termen mediu și lung și promovează statul de drept și principiile dreptului internațional.

(6)   Comisia instituie procedurile adecvate de evaluare a riscurilor, de monitorizare și de evaluare pentru măsurile adoptate în temeiul prezentului articol.”

3.

La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Asistența Uniunii prevăzută la articolul 3 și, după caz, la articolul 3a, se acordă prin intermediul unor măsuri excepționale de asistență și al unor programe de răspuns interimare.”

4.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Documentele de strategie tematice constituie cadrul general al punerii în aplicare a asistenței prevăzute la articolele 4 și 5, precum și la articolul 3a, după caz. Documentele de strategie tematice oferă un cadru de cooperare între Uniune și țările sau regiunile partenere în cauză.”

5.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia se asigură că măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și care privesc combaterea terorismului și a criminalității organizate, precum și măsurile reglementate în temeiul articolului 3a, se pun în aplicare în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul internațional umanitar.”

6.

La articolul 13, se adaugă următorul alineat:

„(4)   O sumă suplimentară de 100 000 000 EUR se adaugă la pachetul financiar menționat la alineatul (1) și se alocă măsurilor care intră sub incidența articolului 3a.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Poziția Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 decembrie 2017.

(2)  JO C 46, 24.2.2006, p. 1.

(3)  JO C 210, 30.6.2017, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (JO L 77, 15.3.2014, p. 1).


Declarație privind sursele de finanțare a măsurilor de asistență care intră sub incidența articolului 3a din Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că finanțarea consolidării capacităților pentru sprijinirea dezvoltării și a securității pentru dezvoltare ar trebui să se facă în cadrul rubricii IV din cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în primul rând prin realocări, menținând totodată echilibrul financiar între toate instrumentele în cea mai mare măsură posibil. În plus, fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare anuale, aceste realocări nu ar trebui să includă utilizarea creditelor alocate pentru măsuri prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020.


Rectificări

15.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/11


Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1566 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina, care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 254 din 30 septembrie 2017 )

La pagina 7, anexa II:

în loc de:

ANEXA II

CONTINGENTE TARIFARE ZERO PENTRU PRODUSELE AGRICOLE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (b)

În pofida regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate (NC), textul descrierii produselor trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă. În sensul prezentei anexe, domeniul de aplicare al regimului preferențial este determinat de codurile NC existente la 1 octombrie 2017.

Produs

Clasificare tarifară

Volumul anual al contingentelor

Grâu comun, alac și meslin, făină, crupe, griș și pelete

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 de tone/an

Porumb, altul decât cel pentru sămânță, făină, crupe, griș, pelete și boabe

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 de tone/an

Orz, altul decât sub formă de semințe, făină și pelete

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 de tone/an

se citește:

ANEXA II

CONTINGENTE TARIFARE ZERO PENTRU PRODUSELE AGRICOLE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (b)

În pofida regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate (NC), textul descrierii produselor trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă. În sensul prezentei anexe, domeniul de aplicare al regimului preferențial este determinat de codurile NC existente la 1 octombrie 2017.

În cazul în care codul NC este precedat de un «ex», aplicarea regimului preferențial este determinată pe baza codului NC și a descrierii produsului.

Produs

Clasificare tarifară

Volumul anual al contingentelor

Grâu comun, alac și meslin altul decât cel destinat însămânțării

1001 99 00

65 000 de tone/an

Făină de grâu comun și de alac

1101 00 15

Făină de meslin

1101 00 90

Făină de cereale, alta decât de grâu, de meslin, de secară, de porumb,de orz, de ovăz sau de orez

1102 90 90

Crupe și griș de grâu comun și de alac

1103 11 90

Pelete de grâu

1103 20 60

Porumb, altul decât cel destinat însămânțării

1005 90 00

625 000 de tone/an

Făină de porumb

1102 20

Crupe și griș de porumb

1103 13

Pelete de porumb

1103 20 40

Boabe prelucrate de porumb

1104 23

Orz, altul decât cel destinat însămânțării

1003 90 00

325 000 de tone/an

Făină de orz

1102 90 10

Pelete de orz

ex 1103 20 25