ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 330

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
13 decembrie 2017


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2017/2120 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

1

 

*

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2017/2121 a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

14

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Orice venit menționat la articolul 21 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar, înscris la titlurile 5 și 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele bugetare, creditele suplimentare și veniturile corespunzătoare.

Comentariile bugetare sunt executabile numai în măsura în care ele nu modifică și nici nu extind domeniul de aplicare al unui temei juridic existent, nu afectează autonomia administrativă a instituțiilor și pot fi acoperite cu resursele disponibile (astfel cum se indică în anexa la scrisoarea privind caracterul executabil din 28octombrie 2015).

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte legislative

13.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/2120

a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016 (5),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat de Comisie la 30 mai 2017,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea de către Parlament a poziției Consiliului la 13 septembrie 2017,

având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 este adoptat definitiv.

Adoptată la Strasbourg, 13 septembrie 2017.

Președintele

A. TAJANI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 51, 28.2.2017.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 3 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

CONȚINUT

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisia

— Cheltuieli 4

— Titlul 04:

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 6
— Personal 12

SECȚIUNEA III

COMISIA

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

CONCURENȚĂ

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MEDIU

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

CERCETARE ȘI INOVARE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

CERCETARE DIRECTĂ

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Rezerve (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILITATE FINANCIARĂ, SERVICII FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Rezerve (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Rezerve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

COMUNICARE

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRAȚIE ȘI AFACERI INTERNE

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Rezerve (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

COMERȚ

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEZVOLTARE

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

VECINĂTATE ȘI NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Rezerve (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTICI

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SERVICII LINGVISTICE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIE

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

POLITICI CLIMATICE

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

REZERVE

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Total

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Din care rezerve (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITLUL 04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE”

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE (FEG)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICILE SOCIALE ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Titlul 04 — Total

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

CAPITOLUL 04 02 —   FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

04 02

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

04 02 01

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 1 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 2 (2000-2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 2 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 3 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Finalizarea Fondului social european — Obiectivul 3 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Finalizarea programului EQUAL (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Finalizarea inițiativelor comunitare anterioare (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Finalizarea Fondului social european — Acțiuni inovatoare și asistență tehnică (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Finalizarea Fondului social european — Acțiuni inovatoare și asistență tehnică (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Finalizarea Fondului social european — Convergență (2007-2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Finalizarea Fondului social european — PEACE (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Finalizarea Fondului social european — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă (2007-2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Finalizarea Fondului social european — Asistență tehnică operațională (2007-2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Fondul social european — Regiunile mai puțin dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Fondul social european — Regiunile de tranziție — Obiectivul „Investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă”

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Fondul social european — Regiunile mai dezvoltate — Obiectivul „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Fondul social european — Asistență tehnică operațională

04 02 63 01

Fondul social european — Asistență tehnică operațională

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Fondul social european — Asistență tehnică operațională gestionată de Comisie la cererea unui stat membru

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Articolul 04 02 63 — Subtotal

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Capitolul 04 02 — Total

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Comentarii

Articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Uniunea susține realizarea obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială stabilite la articolul 174 prin acțiunea pe care o întreprinde prin intermediul fondurilor structurale, printre care se numără și Fondul Social European („,FSE”). Misiunile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale sunt definite în conformitate cu articolul 177 din TFUE.

Articolul 80 din Regulamentul financiar prevede aplicarea de corecții financiare în cazul cheltuielilor care sunt realizate cu încălcarea legislației aplicabile.

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, articolele 100 și 102 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolele 85, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind criteriile pentru aplicarea de corecții financiare de către Comisie prevăd norme specifice privind corecțiile financiare care se aplică FSE.

Eventualele venituri provenite din corecțiile financiare efectuate pe această bază sunt înscrise la articolul 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 sau 6 5 4 din situația veniturilor și constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Articolul 177 din Regulamentul financiar stabilește condițiile pentru rambursarea integrală sau parțială a plăților de prefinanțare destinate unei anumite operațiuni.

Articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede norme specifice privind rambursarea sumelor din prefinanțare care se aplică FSE.

Sumele de prefinanțare rambursate constituie venituri alocate interne în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar și sunt înscrise la postul 6 1 5 0 sau la postul 6 1 5 7.

Măsurile de combatere a fraudei sunt finanțate în temeiul articolului 24 02 01.

Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174, 175 și 177.

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale (JO L 161, 26.6.1999, p. 1), în special articolul 39.

Regulamentul (CE) nr. 1784/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul social european (JO L 213, 13.8.1999, p. 5).

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25), în special articolele 82, 83, 100 și 102.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 21 alineatele (3) și (4) și articolele 80 și 177.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999.

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 16 și 17 decembrie 2005.

Concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013.

04 02 64
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Comentarii

Acest credit este destinat să ofere sprijin suplimentar pentru măsurile de combatere a șomajului în rândul tinerilor finanțate prin FSE. Acesta reprezintă o alocare specifică pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, din cadrul obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, în regiuni în care nivelul șomajului în rândul tinerilor depășea 25 % în 2012 sau, în cazul statelor membre în care rata șomajului în rândul tinerilor a crescut cu peste 30 % în 2012, în regiuni care înregistrau în 2012 rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 20 % („regiuni eligibile”). Suma suplimentară de 3 000 000 000 EUR alocată acestei linii bugetare pentru perioada 2014-2020 este destinată să asigure cofinanțarea, la același nivel, a intervențiilor FSE în regiunile eligibile. Acest credit este destinat să finanțeze crearea de locuri de muncă cu condiții decente.

În cadrul promovării egalității de gen, ar trebui să se acorde o atenție specială situației femeilor tinere care pot întâmpina obstacole legate de gen atunci când încearcă să obțină o ofertă de muncă de calitate, respectiv să își continue studiile, să înceapă o ucenicie sau să efectueze un stagiu.

Acest credit este destinat să fie folosit, între altele, pentru a susține crearea, atât de către actori statali, cât și de către organizații neguvernamentale, a unor infrastructuri educaționale care combină educația nonformală, cursurile de limbi străine, sensibilizarea democratică și formarea profesională în regiunile cele mai afectate de șomajul în rândul tinerilor.

Marjele rămase disponibile sub plafoanele cadrului financiar multianual (CFM) pentru creditele de angajament în perioada 2014-2017 se vor constitui într-o marjă globală pentru CFM a angajamentelor, care să fie disponibilă peste plafoanele stabilite în CFM pentru perioada 2016-2020 pentru obiectivele de politică ținând de creșterea economică și ocuparea forței de muncă, îndeosebi locuri de muncă pentru tineri, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Regulamentul (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

PERSONAL

Organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană

Agenții descentralizate

Agenții descentralizate — Energie

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Grupa de funcții și gradul

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Buget 2017 revizuit

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Subtotal AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Subtotal AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

68

68

Întreprinderi comune europene

Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR)

Grupa de funcții și gradul

Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR)

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 3/2017

Buget 2017 revizuit

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Subtotal AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Subtotal AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

39

39


13.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/14


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/2121

a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016 (5),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat de Comisie la 26 iunie 2017,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017, adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

având în vedere aprobarea poziției Consiliului de către Parlament la 13 septembrie 2017,

având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 este adoptat definitiv.

Adoptat la Strasbourg, 13 septembrie 2017.

Președintele

A. TAJANI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 51, 28.2.2017.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 4 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

CONȚINUT

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisia

— Cheltuieli 17

— Titlul 13:

Politică regională și urbană 19

— Titlul 40:

Rezerve 36

SECȚIUNEA III

COMISIA

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

CONCURENȚĂ

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

MEDIU

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

CERCETARE ȘI INOVARE

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

CERCETARE DIRECTĂ

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Rezerve (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

STABILITATE FINANCIARĂ, SERVICII FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Rezerve (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Rezerve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

COMUNICARE

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRAȚIE ȘI AFACERI INTERNE

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Rezerve (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

COMERȚ

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEZVOLTARE

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

VECINĂTATE ȘI NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Rezerve (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

BUGET

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTICI

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

SERVICII LINGVISTICE

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIE

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

POLITICI CLIMATICE

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

REZERVE

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Total

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Din care rezerve (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

TITLUL 13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ”

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Rezerve (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

FONDUL DE COEZIUNE (FC)

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE TERITORIALĂ LA NIVEL REGIONAL

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

FONDUL DE SOLIDARITATE

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

REGULAMENTUL PRIVIND AJUTORUL

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REFORME STRUCTURALE (PSRS) – ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPERAȚIONALĂ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Rezerve (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Titlul 13 — Total

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Rezerve (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

CAPITOLUL 13 03 —   FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 03

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

13 03 01

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 1 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 1 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 2 (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 2 (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Finalizarea inițiativei Urban (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Finalizarea programelor anterioare — Inițiative comunitare (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) — Asistență tehnică și măsuri inovatoare (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică și măsuri inovatoare (înainte de 2000)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Contribuția Uniunii la Fondul internațional pentru Irlanda

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Finalizarea inițiativei comunitare Interreg III (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Sprijinirea regiunilor limitrofe țărilor candidate — Finalizarea programelor anterioare (2000-2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Convergență

1,2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — PEACE

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

1,2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

1,2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

1,2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Finalizarea acțiunilor de asistență tehnică și de diseminare a informațiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și în vederea unei mai bune cunoașteri a strategiei macroregionale (2007-2013)

1,2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Finalizarea acțiunilor din cadrul instrumentelor de partajare a riscurilor finanțate din pachetul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) alocat pentru componenta „Convergență” (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Finalizarea acțiunilor din cadrul instrumentelor de partajare a riscurilor finanțate din pachetul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) alocat pentru componenta „Competitivitate regională și ocupare a forței de muncă” (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni mai puțin dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1,2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni în tranziție — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1,2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni mai dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1,2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Alocări suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și slab populate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1,2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Cooperare teritorială europeană

13 03 64 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Cooperare teritorială europeană

1,2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Participarea țărilor candidate și potențial candidate la FEDR CTE — Contribuție de la rubrica 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Participarea țărilor din vecinătatea europeană la FEDR CTE — Contribuție de la rubrica 4 (IEV)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Articolul 13 03 64 — Subtotal

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

13 03 65 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

1,2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională gestionată de Comisie la cererea unui stat membru

1,2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Articolul 13 03 65 — Subtotal

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile

1,2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Asistență tehnică și diseminarea informațiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și o mai bună cunoaștere a strategiei macroregionale

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Strategii macroregionale pentru perioada 2014-2020 — Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării — Asistență tehnică

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

13 03 77 01

Proiect-pilot — Coordonare la nivel european a metodelor de integrare a rromilor

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Acțiune pregătitoare — Promovarea unui mediu mai favorabil microcreditului în Europa

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Acțiune pregătitoare — Intensificarea cooperării regionale și locale prin promovarea politicii regionale a Uniunii la scară mondială

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Acțiune pregătitoare — Definirea unui model de guvernanță pentru regiunea dunăreană a Uniunii Europene — O coordonare mai bună și mai eficace

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Proiect-pilot — Către o identitate regională comună, reconcilierea națiunilor și o cooperare economică și socială, inclusiv o platformă paneuropeană de competențe și excelență în macroregiunea dunăreană

1,2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Acțiune pregătitoare privind un forum atlantic pentru Strategia Uniunii Europene privind regiunea atlantică

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Acțiune pregătitoare — Măsuri de sprijin în procesul de trecere a departamentului Mayotte, sau a oricărui alt teritoriu potențial afectat, la statutul de regiune ultraperiferică

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Acțiune pregătitoare — Către o identitate regională comună, reconcilierea națiunilor și o cooperare economică și socială, inclusiv o platformă paneuropeană de competențe și excelență în macroregiunea dunăreană

1,2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Proiect-pilot — Politica de coeziune și sinergiile cu fondurile pentru cercetare și dezvoltare: „calea către excelență”

1,2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Acțiune pregătitoare — O strategie regională pentru regiunea Mării Nordului

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Acțiune pregătitoare — Orașele lumii: UE — cooperare cu țările terțe în domeniul dezvoltării urbane

1,2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Acțiune pregătitoare — Situația actuală și cea vizată a potențialului economic în regiunile din afara capitalei Greciei, Atena

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Acțiune pregătitoare — cooperarea pentru coeziune teritorială UE-CELAC

1,2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Acțiune pregătitoare — Politica de coeziune și sinergiile cu fondurile pentru cercetare și dezvoltare: calea către excelență - acțiunile de întreprins

1,2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Acțiune pregătitoare — Acordarea de sprijin pentru creșterea economică și pentru guvernanță în regiunile cu un nivel de dezvoltare mai redus

1,2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Acțiune pregătitoare — Avantajele competitive economice și potențialul de specializare inteligentă la nivel regional în România

1,2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR): conceperea și pregătirea de inițiative și proiecte cu o veritabilă valoare adăugată pentru întreaga regiune

1,2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Acțiune pregătitoare — Strategia macroregională 2014-2020: Strategie UE pentru regiunea alpină

1,2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Acțiune pregătitoare – O agendă urbană pentru UE

1,2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Articolul 13 03 77 — Subtotal

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Capitolul 13 03 — Total

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Comentarii

Articolul 175 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială stabilite la articolul 174 sunt sprijinite prin acțiunea întreprinsă prin intermediul fondurilor structurale, printre care Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). În conformitate cu articolul 176, FEDR este destinat să contribuie la rezolvarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune. Sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale sunt definite în conformitate cu articolul 177.

Articolul 80 din Regulamentul financiar prevede efectuarea de corecții financiare în eventualitatea cheltuielilor aferente încălcării legislației aplicabile.

Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, articolele 100 și 102 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolele 85, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind criteriile pentru corecțiile financiare realizate de Comisie prevăd norme specifice privind corecțiile financiare aplicabile FEDR.

Eventualele venituri provenite din corecțiile financiare efectuate pe această bază sunt înscrise la articolul 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 sau 6 5 4 din situația veniturilor și constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Articolul 177 din Regulamentul financiar stabilește condițiile pentru rambursarea integrală sau parțială a plăților de prefinanțare destinate unei anumite acțiuni.

Articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede norme specifice pentru rambursarea prefinanțării aplicabile FEDR.

Sumele rambursate reprezentând prefinanțare constituie venituri alocate interne, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar și sunt înscrise la postul 6 1 5 0 sau 6 1 5 7.

Măsurile de combatere a fraudei sunt finanțate prin articolul 24 02 01.

Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174, 175, 176 și 177.

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale (JO L 161, 26.6.1999, p. 1), în special articolul 39.

Regulamentul (CE) nr. 1783/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul european de dezvoltare regională (JO L 213, 13.8.1999, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul european de dezvoltare regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25), în special articolele 82, 83, 100 și 102.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) și, în special, articolul 21 alineatele (3) și (4) și articolele 80 și 177.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999.

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 decembrie 2005.

Concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013.

13 03 16
Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Convergență

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante pentru programele din cadrul obiectivului Convergență al FEDER din perioada de programare 2007-2013. Acest obiectiv este menit să accelereze convergența statelor membre și a regiunilor cel mai puțin dezvoltate prin îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

O parte din acest credit este destinată a fi utilizată pentru combaterea disparităților intraregionale, astfel încât stadiul general de dezvoltare a unei anumite regiuni să nu mascheze zone de sărăcie și unități teritoriale dezavantajate.

În conformitate cu articolul 105a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, modificat prin punctul 7 din Anexa III la Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, p. 41), programele și proiectele majore care, la data aderării Croației, au fost aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a căror punere în aplicare nu a fost finalizată până la acea dată se consideră a fi aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, cu excepția programelor aprobate în cadrul componentelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

13 03 18
Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante pentru programele din cadrul obiectivului Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă al FEDER din perioada de programare 2007-2013. În afara regiunilor celor mai puțin dezvoltate, acest obiectiv vizează consolidarea competitivității și a atractivității regiunilor, precum și ocuparea forței de muncă, având în vedere obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

13 03 19
Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană al FEDER din perioada de programare 2007-2013. Acest obiectiv va urmări consolidarea cooperării teritoriale și macroregionale și schimbul de experiență la nivelul corespunzător.

În conformitate cu articolul 105a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, modificat prin punctul 7 din Anexa III la Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, p. 41), programele și proiectele majore care, la data aderării Croației, au fost aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a căror punere în aplicare nu a fost finalizată până la acea dată, se consideră a fi aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, cu excepția programelor aprobate în cadrul componentelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

CAPITOLUL 13 04 —   FONDUL DE COEZIUNE (FC)

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 04

FONDUL DE COEZIUNE (FC)

13 04 01

Finalizarea proiectelor din cadrul Fondului de coeziune (înainte de 2007)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Finalizarea acțiunilor Fondului de coeziune (2007-2013)

1,2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Finalizarea instrumentelor de partajare a riscurilor finanțate din pachetul Fondului de coeziune (2007-2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Fondul de coeziune — Obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1,2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Fondul de coeziune – Asistență tehnică operațională

13 04 61 01

Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională

1,2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Fondul de coeziune — Asistență tehnică operațională gestionată de Comisie la cererea unui stat membru

1,2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Articolul 13 04 61 — Subtotal

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Capitolul 13 04 — Total

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Comentarii

Articolul 177 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Fondul de coeziune este instituit pentru a sprijini proiecte în domeniul mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport.

Articolul H din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1164/94, articolele 100 și 102 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolele 85, 144 și 145 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 referitoare la criterii pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie prevăd norme specifice privind corecțiile financiare care se aplică Fondului de coeziune.

Articolul 80 din Regulamentul financiar prevede efectuarea de corecții financiare în cazul cheltuielilor neconforme cu legislația aplicabilă. Eventualele venituri provenite din corecțiile financiare efectuate pe această bază sunt înscrise la articolul 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 sau 6 5 4 din situația veniturilor și constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul financiar.

Articolul 177 din Regulamentul financiar stabilește condițiile pentru rambursarea integrală sau parțială a plăților de prefinanțare destinate unei anumite acțiuni.

Articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede norme specifice pentru rambursarea prefinanțării aplicabile Fondului de coeziune.

Sumele rambursate reprezentând prefinanțare constituie venituri alocate interne, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar și sunt înscrise la postul 6 1 5 0 sau 6 1 5 7.

Măsurile antifraudă vor fi finanțate în cadrul articolului 24 02 01.

Temei juridic

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177.

Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de creare a Fondului de coeziune (JO L 130, 25.5.1994, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25), în special articolele 82, 100 și 102.

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p. 79).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) și, în special, articolul 21 alineatele (3) și (4) și articolele 80 și 177.

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 281).

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Acte de referință

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 decembrie 2005.

Concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013.

13 04 02
Finalizarea acțiunilor Fondului de coeziune (2007-2013)

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere angajamentele restante pentru Fondul de coeziune din perioada de programare 2007-2013.

Acest credit este, de asemenea, destinat să acopere angajamentele restante pentru măsurile de pregătire, monitorizare, sprijin administrativ și tehnic, evaluare, audit și control necesare pentru a pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, astfel cum se prevede la articolul 45 din respectivul regulament. Acest credit poate fi folosit, în special, pentru a acoperi:

cheltuieli de sprijin (cheltuieli de reprezentare, cursuri de formare, reuniuni);

cheltuieli privind informarea și publicațiile;

cheltuieli privind tehnologia informației și telecomunicațiile;

contracte de prestări servicii și studii;

granturi.

Acest credit este, de asemenea, destinat să acopere angajamentele restante pentru măsurile aprobate de Comisie în contextul pregătirii perioadei de programare 2014-2020.

În conformitate cu articolul 105a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, așa cum a fost modificat prin punctul 7 din Anexa III la Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, p. 41), programele și proiectele majore care, la data aderării Croației, au fost aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 și a căror punere în aplicare nu a fost finalizată până la acea dată, se consideră a fi aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, cu excepția programelor aprobate în temeiul componentelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1085/2006.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune (JO L 210, 31.7.2006, p. 79).

Acte de referință

Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 158 și 161.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174 și 177.

CAPITOLUL 13 06 —   FONDUL DE SOLIDARITATE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 06

FONDUL DE SOLIDARITATE

13 06 01

Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Acordarea de asistență țărilor aflate în negocieri de aderare în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Capitolul 13 06 — Total

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze creditele care provin din mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în caz de catastrofe majore sau regionale în statele membre. Asistența în cauză ar trebui oferită, în caz de catastrofe naturale, statelor membre afectate, stabilindu-se un termen până la care trebuie utilizată asistența financiară acordată și impunându-se statelor beneficiare obligația de a justifica modul în care a fost utilizată asistența primită. Asistența primită care este compensată ulterior cu plăți de la părți terțe conform principiului „poluatorul plătește”, de exemplu, sau care a depășit nivelul evaluării finale a daunelor ar trebui recuperată.

Cu excepția plăților în avans, alocarea creditelor se va efectua prin transferuri de credite din rezervă sau printr-un buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în rezervă sunt insuficiente, simultan cu decizia de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884), în special articolul 10.

TITLUL 40

REZERVE

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

40 01

REZERVE PENTRU CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

REZERVE PENTRU INTERVENȚII FINANCIARE

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

REZERVĂ NEGATIVĂ

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Titlul 40 — Total

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

CAPITOLUL 40 03 —   REZERVĂ NEGATIVĂ

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

40 03

REZERVĂ NEGATIVĂ

40 03 01

Rezervă negativă

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Capitolul 40 03 — Total

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Rezervă negativă

Bugetul 2017

Bugetul rectificativ nr. 4/2017

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Comentarii

Principiul rezervei negative este prevăzut la articolul 47 din Regulamentul financiar. Această rezervă trebuie folosită înainte de sfârșitul exercițiului financiar printr-un transfer în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 26 și 27 din Regulamentul financiar.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).