ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 316

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
1 decembrie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2017/2209 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

1

 

 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

3

 

*

Decizia (UE) 2017/2210 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

7

 

 

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

9

 

*

Decizia (UE) 2017/2211 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

13

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (EU) 2017/2212 al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2213 al Comisiei din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate

17

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2017/2214 a Consiliului din 30 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

20

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

ACORDURI INTERNAŢIONALE

1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/1


DECIZIA (UE) 2017/2209 A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (1) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

PRIMA vizează punerea în aplicare a unui program comun pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și dezvoltarea de cunoștințe și găsirea de soluții inovatoare comune pentru sistemele agroalimentare, pentru a le face durabile, și pentru alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor în regiunea mediteraneeană, pentru a face sistemele, alimentarea și gospodărirea respective mai rezistente la schimbările climatice, mai eficiente, mai rentabile și mai sustenabile din punct de vedere social și al mediului, contribuind totodată la soluționarea în amonte a problemelor legate de deficitul de apă, de securitatea alimentară, de alimentație, de sănătate, de starea de bine și de migrație.

(3)

PRIMA va fi derulat în comun de mai multe state membre și țări terțe (denumite în continuare „statele participante”) cu un nivel ridicat de angajament față de integrarea științifică, administrativă și financiară și cu aplicarea acelorași clauze și condiții.

(4)

Republica Algeriană Democratică și Populară (denumită în continuare „Algeria”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(5)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Algeria urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA.

(6)

La 30 mai 2017, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri, în numele Uniunii, cu Algeria în ceea ce privește un acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva adoptării Deciziei (UE) 2017/1324. Negocierile s-au încheiat cu succes prin parafarea acordului.

(7)

Acordul ar trebui să fie semnat.

(8)

Pentru a permite participarea Algeriei la PRIMA încă de la început, acordul ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, până la încheierea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA), sub rezerva încheierii acordului menționat.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Acordul se aplică cu titlu provizoriu, cu începere de la data semnării acestuia și până la încheierea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).


1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/3


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea”),

pe de o parte,

și

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ȘI POPULARĂ (denumită în continuare „Algeria”),

pe de altă parte,

(denumite în continuare „părțile”)

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2005, prevede cooperarea științifică, tehnică și tehnologică;

ÎNTRUCÂT Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de cooperare științifică și tehnologică (2), care a intrat în vigoare la 11 iunie 2013, stabilește un cadru oficial de cooperare a părților în domeniul cercetării științifice și tehnologice;

ÎNTRUCÂT Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește clauzele și condițiile privind participarea statelor membre ale Uniunii și a țărilor terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”) care sunt state participante la inițiativă, în special obligațiile lor financiare și participarea în structurile de conducere ale inițiativei;

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1324, Algeria urmează să devină stat participant la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană („PRIMA”) sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA;

ÎNTRUCÂT Algeria și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre ale Uniunii și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 care participă la PRIMA;

ÎNTRUCÂT este necesar un acord internațional între Uniune și Algeria pentru a reglementa drepturile și obligațiile Algeriei în calitate de stat participant la PRIMA,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiect și scop

Obiectivul prezentului acord este de a stabili clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).

Articolul 2

Clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA

Clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA sunt cele stabilite în Decizia (UE) 2017/1324. Părțile trebuie să respecte obligațiile stabilite prin Decizia (UE) 2017/1324și să ia măsurile corespunzătoare, în special furnizând asistența necesară pentru a asigura aplicarea articolului 10 alineatul (2) și a articolului 11 alineatele (3) și (4) din decizia menționată. Modalitățile detaliate de asistență sunt convenite între părți, ele fiind esențiale pentru cooperarea părților în temeiul prezentului acord.

Articolul 3

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriului Algeriei.

Articolul 4

Semnarea și aplicarea provizorie

Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile specifice acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare atât timp cât Decizia (UE) 2017/1324 este în vigoare, cu excepția cazului în care este denunțat de una dintre părți, în conformitate cu articolul 6.

Articolul 6

Încetarea

(1)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți cu privire la intenția sa de a denunța prezentul acord.

Denunțarea produce efecte la șase luni de la data la care notificarea scrisă este primită de către destinatar.

(2)   Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul încetării prezentului acord continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.

(3)   Părțile soluționează de comun acord orice alte consecințe ale încetării.

Articolul 7

Soluționarea litigiilor

Procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 100 din Acordul euro-mediteraneean se aplică în cazul tuturor litigiilor legate de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, aceste texte fiind deopotrivă autentice.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  JO UE L 265, 10.10.2005, p. 2.

(2)  JO UE L 99, 5.4.2012, p. 2.

(3)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO UE L 185, 18.7.2017, p.1).


1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/7


DECIZIA (UE) 2017/2210 A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (1) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (denumit în continuare „PRIMA”) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

PRIMA vizează punerea în aplicare a unui program comun pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și dezvoltarea de cunoștințe și găsirea de soluții inovatoare comune pentru sistemele agroalimentare, pentru a le face durabile, și pentru alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor în regiunea mediteraneană, pentru a face sistemele, alimentarea și gospodărirea respective mai rezistente la schimbările climatice, mai eficiente, mai rentabile și mai sustenabile din punct de vedere social și al mediului, contribuind totodată la soluționarea în amonte a problemelor legate de deficitul de apă, de securitatea alimentară, de alimentație, de sănătate, de starea de bine și de migrație.

(3)

PRIMA va fi derulat în comun de mai multe state membre și țări terțe (denumite în continuare „statele participante”) cu un nivel ridicat de angajament față de integrarea științifică, administrativă și financiară și cu aplicarea acelorași clauze și condiții.

(4)

Republica Arabă Egipt (denumită în continuare „Egipt”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(5)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Egiptul urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Egiptului la PRIMA.

(6)

La 30 mai 2017, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri, în numele Uniunii, cu Egiptul în ceea ce privește un acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuarea „acordul”), sub rezerva adoptării Deciziei (UE) 2017/1324. Negocierile s-au încheiat cu succes prin parafarea acordului.

(7)

Acordul ar trebui să fie semnat.

(8)

Pentru a permite participarea Egiptului la PRIMA încă de la început, acordul ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA), sub rezerva încheierii acordului menționat.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Acordul se aplică cu titlu provizoriu începând cu data de la care Uniunea primește notificarea privind finalizarea de către Egipt a propriilor proceduri pentru aprobarea acordului și până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).


1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/9


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea”),

pe de o parte,

și

REPUBLICA ARABĂ EGIPT (denumită în continuare „Egipt”),

pe de altă parte,

(denumite în continuare „părțile”)

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2004, prevede cooperarea științifică și tehnologică;

ÎNTRUCÂT Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt (2), care a intrat în vigoare la 27 februarie 2008, stabilește un cadru oficial de cooperare a părților în domeniul cercetării științifice și tehnologice;

ÎNTRUCÂT Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește clauzele și condițiile privind participarea statelor membre ale Uniunii și a țărilor terțe asociate la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”), care sunt state participante la inițiativă, în special obligațiile lor financiare și participarea în structurile de conducere ale inițiativei;

ÎNTRUCÂT în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1324, Egiptul urmează să devină stat participant la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană („PRIMA”) sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Egiptului la PRIMA;

ÎNTRUCÂT Egiptul și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre ale Uniunii și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 care participă la PRIMA;

ÎNTRUCÂT este necesar un acord internațional între Uniune și Egipt pentru a reglementa drepturile și obligațiile Egiptului în calitate de stat participant la PRIMA;

ÎNTRUCÂT este esențial să existe o deplină cooperare și coordonare între autoritățile competente din cele două părți pentru punerea în aplicare a prezentului acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului acord este de a stabili clauzele și condițiile privind participarea Egiptului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).

Articolul 2

Clauzele și condițiile privind participarea Egiptului la PRIMA

Clauzele și condițiile privind participarea Egiptului la PRIMA sunt cele stabilite în Decizia (UE) 2017/1324. Părțile trebuie să respecte obligațiile stabilite prin Decizia (UE) 2017/1324și să ia măsurile corespunzătoare, în special furnizând asistența necesară pentru a asigura aplicarea articolului 10 alineatul (2) și a articolului 11 alineatele (3) și (4) din decizia menționată. Modalitățile detaliate de asistență sunt convenite între părți, ele fiind esențiale pentru cooperarea părților în temeiul prezentului acord.

Articolul 3

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriului Egiptului.

Articolul 4

Aplicarea cu titlu provizoriu, intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord este aprobat de către părți în conformitate cu procedurile specifice acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1). În urma semnării acestuia și până la intrarea sa în vigoare, părțile aplică prezentul acord cu titlu provizoriu începând de la data la care Uniunea primește notificarea privind finalizarea de către Egipt a procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare atât timp cât Decizia (UE) 2017/1324 este în vigoare, cu excepția cazului în care este denunțat de una dintre părți, în conformitate cu articolul 5.

Articolul 5

Încetarea

(1)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți cu privire la intenția sa de a denunța prezentul acord.

Denunțarea produce efecte la șase luni de la data la care notificarea scrisă este primită de către destinatar.

(2)   Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul încetării prezentului acord continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.

(3)   Părțile soluționează de comun acord orice alte consecințe ale încetării.

Articolul 6

Soluționarea litigiilor

Procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 82 din Acordul euro-mediteraneean se aplică în cazul tuturor litigiilor legate de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, aceste texte fiind deopotrivă autentice.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  JO L 304, 30.9.2004, p. 39.

(2)  JO L 182, 13.7.2005, p. 12.

(3)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii în cadrul Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).


1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/13


DECIZIA (UE) 2017/2211 A CONSILIULUI

din 25 septembrie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 186 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (1) prevede participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (denumit în continuare „PRIMA”) derulat în comun de mai multe state membre.

(2)

PRIMA vizează punerea în aplicare a unui program comun pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și dezvoltarea de cunoștințe și găsirea de soluții inovatoare comune pentru sistemele agroalimentare, pentru a le face durabile, și pentru alimentarea integrată cu apă și gospodărirea integrată a apelor în regiunea mediteraneană, pentru a face sistemele, alimentarea și gospodărirea respective mai rezistente la schimbările climatice, mai eficiente, mai rentabile și mai sustenabile din punct de vedere social și al mediului, contribuind totodată la soluționarea în amonte a problemelor legate de deficitul de apă, de securitatea alimentară, de alimentație, de sănătate, de starea de bine și de migrație.

(3)

PRIMA va fi derulat în comun de mai multe state membre și țări terțe (denumite în continuare „statele participante”) cu un nivel ridicat de angajament față de integrarea științifică, administrativă și financiară și cu aplicarea acelorași clauze și condiții.

(4)

Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „Iordania”) și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre și cu țările terțe asociate la programul Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) care participă la PRIMA.

(5)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Decizia (UE) 2017/1324, Iordania urmează să devină un stat participant la PRIMA sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea, care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Iordaniei la PRIMA.

(6)

La 30 mai 2017, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri, în numele Uniunii, cu Iordania în ceea ce privește un acord de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (denumit în continuarea „acordul”), sub rezerva adoptării Deciziei (UE) 2017/1324. Negocierile s-au încheiat cu succes prin parafarea acordului.

(7)

Acordul ar trebui să fie semnat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Regatului Hașemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA), sub rezerva încheierii acordului menționat (2).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 septembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO L 185, 18.7.2017, p. 1).

(2)  Textul acordului se va publica împreună cu decizia de încheiere.


REGULAMENTE

1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/15


REGULAMENTUL (EU) 2017/2212 AL CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2214 a Consiliului din 30 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

La 30 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2214, pentru a permite anumite operațiuni privind hidrazina (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, care figurează pe Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare și care este necesară pentru zborul ExoMars Carrier Module și pentru testele și zborul ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020.

(3)

Modificările intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul alineat:

„(2aa)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența financiară în cauză să se refere la hidrazina destinată:

(a)

testelor și zborului ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile fiecărei etape a acestei misiuni, care să nu depășească un total de 5 000 kg pe întreaga durată a misiunii sau

(b)

zborului ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile zborului, care să nu depășească un total de 300 kg.”

2.

Alineatul (2b) se înlocuiește cu următorul text:

„(2b)   Furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu operațiunile menționate la alineatele (2a) și (2aa) este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților competente.

Solicitanții autorizației furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare.

Autoritățile competente informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  A se vedea pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).


1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2213 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 (2), Consiliul a impus o taxă antidumping definitivă asupra foliei de aluminiu originare din Armenia, Brazilia și China. Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 (3), Comisia a prelungit măsurile din 17 decembrie 2015 pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, numai pentru exporturile din China, și a abrogat măsurile pentru Brazilia.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei (4) (denumit în continuare „regulamentul”), taxa antidumping definitivă instituită asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză a fost extinsă la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate.

(3)

Articolul 1 alineatul (1) din regulament face trimitere la Regulamentul (CE) nr. 925/2009 în ceea ce privește extinderea taxelor antidumping aplicabile anumitor folii de aluminiu ușor modificate. Cu toate acestea, întrucât măsurile nu mai sunt în vigoare pentru Armenia și Brazilia, trimiterea corectă ar fi trebuit să fie temeiul juridic pentru măsurile în vigoare aplicabile numai Chinei, și anume Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se modifice retroactiv articolul 1 alineatul (1) din regulament printr-o trimitere la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei, în locul trimiterii la Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului.

(4)

În scopul de a limita riscul eludării, articolul 1 alineatul (3) din regulament prevede că cererile de scutiri acordate societăților menționate în mod specific la alineatul (2) al aceluiași articol sunt condiționate de prezentarea, către autoritățile vamale ale statelor membre, a unei facturi comerciale valabile. Această factură comercială trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (3) din regulament.

(5)

De la intrarea în vigoare a regulamentului, această factură comercială a creat dificultăți serviciilor vamale naționale, întrucât poate fi eliberată numai de producător. Cu toate acestea, ancheta de bază a arătat că, în mod normal, acești producători-exportatori enumerați la articolul 1 alineatul (2) din regulament exportă prin intermediul comercianților neafiliați. Prin urmare, ei nu pot îndeplini această condiție fără o perturbare semnificativă a practicilor lor comerciale. Într-adevăr, în cazul în care acestor operatori economici li s-ar impune să îndeplinească cerințele de la articolul 1 alineatul (3) din regulament, ei ar fi obligați să își schimbe canalele de vânzare și să înceapă să își vândă produsele direct către Uniune, deoarece menținerea actualelor lor circuite de vânzare, și anume a vânzărilor efectuate prin intermediul comercianților neafiliați, pot avea ca rezultat aplicarea, pentru acești operatori economici, a nivelului taxei antidumping instituite prin articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei.

(6)

Producătorii-exportatori enumerați la articolul 1 alineatul (2) din regulament sunt producători de folii convertoare de aluminiu. Folia convertoare de aluminiu are caracteristici tehnice diferite, canale de distribuție diferite și utilizări finale diferite față de produsul vizat de regulament. Aceasta nu intră în concurență cu produsulîn cauză, nici nu a fost destinată să facă parte din domeniul de aplicare al produsului, dar nu a putut fi exclusă din definiția produsului din motivele expuse în considerentele 60-72 din regulament. În plus, producătorii-exportatori respectivi au fost verificați la fața locului, astfel cum s-a explicat în considerentul 80 din regulament, și s-a stabilit faptul că aceștia nu au fabricat în trecut produsul în cauză vizat de regulament. Prin urmare, Comisia consideră că există un risc limitat ca acești producători-exportatori să încerce să eludeze măsurile în viitor.

(7)

Comisia a ajuns la concluzia că ar fi nejustificat de împovărător ca societăților scutite enumerate la articolul 1 alineatul (2) din regulament să li se solicite să își modifice activitatea curentă și să înceapă să vândă direct către Uniune. În acest context, este oportun să se elimine această cerință din regulament. Prin urmare, producătorii-exportatori enumerați la articolul 1 alineatul (2) din regulament nu vor fi obligați să emită o astfel de factură comercială.

(8)

În orice caz, eliminarea acestei cerințe nu ar trebui să împiedice autoritățile vamale să efectueze, în funcție de profilul de risc asociat importului în cauză, atâtea controale suplimentare privind transportul în cauză câte sunt necesare pentru a se asigura că producătorul declarat în documente este cel corect.

(9)

În plus, pentru a asigura certitudinea juridică pentru operatorii economici, este oportun ca aceste modificări să intre în vigoare cu efect retroactiv începând de la data intrării în vigoare a regulamentului. Acest lucru este în concordanță cu jurisprudența existentă a instanțelor europene, având în vedere că modificarea a fost efectuată într-un termen rezonabil, astfel încât nu s-a creat nicio așteptare legitimă pentru operatorii economici în cauză. În orice caz, întreprinderile operatorilor economici care exportă în Uniune nu vor fi afectate în mod nejustificat, întrucât eliminarea acestei cerințe creează certitudine juridică, în scopul importului în Uniune, atât pentru producătorii-exportatori din China, cât și pentru importatorii din Uniune (5).

(10)

La 7 august 2017, Comisia a comunicat tuturor părților interesate faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora a estimat că este necesară prezenta modificare și le-a invitat să prezinte observații.

(11)

Solicitantul care a depus cererea de extindere a taxelor s-a opus propunerii Comisiei de a elimina obligația de prezentare a unei facturi comerciale eliberate de către producător. Acesta a susținut în special că, prin eliminarea acestei obligații, Comisia ar crea un risc de eludare suplimentară și, prin urmare, ar genera incertitudini suplimentare pentru industria foliilor de aluminiu din Uniune.

(12)

Astfel cum se explică în considerentul 8), eliminarea acestei obligații nu ar putea împiedica autoritățile vamale să realizeze controale suplimentare pentru a verifica dacă producătorul menționat pe documente a fost declarat în mod corect. Dimpotrivă, această eliminare ar încuraja autoritățile vamale să efectueze verificări suplimentare în cazul în care ar exista îndoieli că transporturile în cauză provin într-adevăr de la o societate scutită. În plus, acești producători-exportatori scutiți nu au fost implicați în practici de eludare în trecut și nu fabrică produsul în cauză, iar clienții care achiziționează folii convertoare de aluminiu sunt diferiți de cei care achiziționează produsul în cauză. Prin urmare, Comisia a concluzionat că eliminarea obligației de a prezenta o astfel de factură comercială nu a creat un risc suplimentar de eludare și a respins solicitarea.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul de bază (UE) 2016/1036.

(14)

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/1036, articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Taxa antidumping definitivă aplicabilă «tuturor celorlalte societăți», instituită prin articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză, este extinsă la importurile în Uniune de:

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,007 mm și mai mică de 0,008 mm, indiferent de lățimea rolelor, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă, în prezent încadrată la codul NC ex 7607 11 19 (codul TARIC 7607111930), sau

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,008 mm și de maximum 0,018 mm, în role cu o lățime de peste 650 mm, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă, în prezent încadrată la codul NC ex 7607 11 19 (codul TARIC 7607111940), sau

folie de aluminiu cu o grosime mai mare de 0,018 mm și mai mică de 0,021 mm, indiferent de lățimea rolelor, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă, în prezent încadrată la codul NC ex 7607 11 19 (codul TARIC 7607111950), sau

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,021 mm și de maximum 0,045 mm, în cazul în care este prezentată ca având cel puțin două straturi, indiferent de lățimea rolelor, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă, în prezent încadrată la codul NC ex 7607 11 90 (codurile TARIC 7607119045 și 7607119080).”

2.

Articolul 1 alineatul (3) se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare cu efect retroactiv începând de la 18 februarie 2017.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei impuse la importurile de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia și Republica Populară Chineză (JO L 262, 6.10.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite folii din aluminiu originare din Republica Populară Chineză și de încheiere a procedurii privind importurile de anumite folii din aluminiu originare din Brazilia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 332, 18.12.2015, p. 63).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei din 16 februarie 2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate (JO L 40, 17.2.2017, p. 51).

(5)  Cauzele conexate C-7/56 și C-3/57-C-7/57, Algera și alții/Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, pagina 39.


DECIZII

1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/20


DECIZIA (PESC) 2017/2214 A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2017

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

Consiliul consideră că măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/512/PESC nu ar trebui să afecteze industria spațială europeană.

(3)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1764 (2). Respectiva decizie a introdus derogări de la anumite operațiuni referitoare la articole pirotehnice specifice care figurează pe Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (3), necesare pentru lansatoarele operate de furnizori de servicii de lansare din statele membre sau stabiliți în statele membre, necesare pentru lansarea programelor spațiale ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale Agenției Spațiale Europene, sau necesare pentru alimentarea sateliților de către constructorii de sateliți stabiliți într-un stat membru.

(4)

Consiliul consideră că anumite operațiuni referitoare la hidrazină care figurează pe Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, necesare pentru ExoMars Carrier Module, precum și pentru ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020 ar trebui să fie permise.

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul alineat:

„(5a)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (3) nu se aplică vânzării, livrării, transferului sau exportului și importului, achiziționării sau transportului de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 la sută sau mai mult pentru verificările și zborul ExoMars Descent Module și pentru zborul ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, în următoarele condiții:

(a)

cantitatea de hidrazină destinată verificărilor și zborului ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, calculată în conformitate cu nevoile fiecărei etape a acestei misiuni, nu depășește un total de 5 000 kg pentru întreaga durată a misiunii;

(b)

cantitatea de hidrazină destinată zborului ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020 nu depășește un total de 300 kg.”

2.

Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de asistență tehnică, a serviciilor de brokeraj ori a altor servicii și nici furnizării de finanțare sau asistență financiară, aferente operațiunilor menționate la alineatele (5) și (5a).”

3.

Alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Operațiunile menționate la alineatele (5), (5a) și (6) fac obiectul unei autorizări prealabile din partea autorităților competente din statele membre. Statele membre informează în mod corespunzător Consiliul în toate cazurile în care acordă o astfel de autorizare. Informațiile includ detalii despre cantitățile transferate și despre scopul final.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(2)  Decizia (PESC) 2015/1764 a Consiliului din 1 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 257, 2.10.2015, p. 42).

(3)  Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, adoptată de Consiliu la 9 februarie 2015 (JO C 129, 21.4.2015, p. 1).